Pobierz instrukcję

Komentarze

Transkrypt

Pobierz instrukcję
PLEN
Instrukcja
Owner’s Obsługi
Manual
Tłumaczenie oryginalnejOriginal
instrukcji
obsługi
Instructions
Honda
Honda
Robot
Robotic
Koszący
Lawnmower
HRM300/500
HRM300/500
instrukcja.indd
VP7A.indb 3 1
2013-03-19 1:17:30
23:21:59PM
9/21/2012
instrukcja.indd
VP7A.indb 4 2
2013-03-19 1:17:30
23:21:59PM
9/21/2012
Gratulujemy zakupu robota koszącego Honda. Jesteśmy przekonani, że będziesz w pełni zadowolony z użytkowania robota koszącego Honda tak, jak my jesteśmy dumni z tworzenia najlepszej jakości produktów do
pielęgnacji zieleni.
Naszym celem jest pomoc w uzyskaniu najlepszych rezultatów koszenia oraz zapewnienie Ci bezpiecznej obsługi. Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie potrzebne do tego informacje; prosimy zapoznać się z nią uważnie.
Autoryzowani dilerzy maszyn i urządzeń Hondy zapewniają profesjonalną obsługę, a ich celem jest pozyskanie
pełnej satysfakcji Klienta, dlatego w razie jakichkolwiek problemów czy wątpliwości należy się do nich zwracać z
wszelkimi zapytaniami.
Honda Motor Co., Ltd. zastrzega sobie stałe prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego powiadomienia i bez zaciągania jakichkolwiek zobowiązań.
Żaden fragment niniejszej instrukcji nie może być powielany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Aries
Power Eqipment Sp. z o. o.
Instrukcja obsługi jest nieodłączną częścią robota koszącego i w przypadku odsprzedaży musi być do niego
dołączona.
Zwróć szczególną uwagę na informacje poprzedzone następującymi słowami:
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Wskazuje na duże prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń ciała, a nawet śmierci, jeśli nie
zastosujesz się do instrukcji.
UWAGA!
Wskazuje na możliwość odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu, jeśli nie zastosujesz się do
instrukcji.
UWAGA:
Zawiera pomocne w trakcie użytkowania informacje.
Jeśli masz problem lub jakiekolwiek pytania dotyczące robota koszącego, skontaktuj się z Autoryzowanym Dilerem Hondy lub najbliższym Autoryzowanym Serwisem.
Roboty koszące Honda zostały tak zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania,
jeśli tylko są użytkowane zgodnie z instrukcjami producenta.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Aby zapewnić bezpieczeństwo operatora i osób postronnych, użytkowanie robota koszącego wymaga
nadzwyczajnej uwagi i ostrożności. Zapoznaj się szczegółowo z Instrukcją Obsługi przed uruchomieniem urządzenia, zaniechanie tego może spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia Użytkownika, a
także doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
* Ilustracje mogą się różnić w zależności od typu.
Upewnij się, że Twój diler uzupełnił dane dotyczące SCHEMATU TRAWNIKA ( str. 65) oraz wypełnił
ARKUSZ KONTROLNY DILERA ( str. 66), zawierający szczegółowe informacje o wykonanej instalacji i przeprowadzonej konfiguracji systemu urządzenia.
1
instrukcja.indd
VP7A.indb 1 1
2013-03-19 1:17:30
23:21:59PM
9/21/2012
SPIS TREŚCI
Ustawienia
Zalecenia bezpieczeństwa
Przygotowanie
Ustawienia Menu
- Opis elementów ( str. 10)
- Instalacja ( str. 12)
- Tryb auto ( str. 16)
- Szybka konfiguracja ( str. 17)
- Konfiguracja użytkownika
( str. 22)
- Testowanie ustawień ( str. 29)
- Inne ustawienia systemu
( str. 34)
Obsługa
Użytkowanie
Praca (Auto)
- Sprawdzenie obszaru koszenia ( str. 40)
- Sprawdzenie kosiarki ( str. 41)
- Włączanie / wyłączanie ( str. 41)
- Aktywacja ustawień ( str. 42)
- Ustawienie wysokości ostrzy
( str. 44)
W zależności od ustawień,
kosiarka pracuje automatycznie.
- Cotygodniowa kontrola (
- Przenoszenie kosiarki (
str. 45)
str. 46)
Rozwiązywanie
problemów ( str. 47)
Użytkowanie Okresowe
Konserwacja
- Okresowa kontrola i konserwacja
( str. 49)
- Czyszczenie i sprawdzenie
( str. 49)
Przechowywanie
(
str. 56)
2
instrukcja.indd
VP7A.indb 2 2
2013-03-19 1:17:35
23:22:01PM
9/21/2012
1 OPIS...........................................................................................................................4
Jak działa Robot Koszący Honda ..........................4
Funkcje ...………............................................4
2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA.............................................................................6
Środki ostrożności............................................6
Lokalizacja oznakowania ...................................9
Dla bezpieczeństwa przestrzegaj następujących zaleceń .7
3 PRZYGOTOWANIE .................................................................................................10
Opis elementów .............................................10
Instalacja ......................................................12
4 USTAWIENIA MENU ..............................................................................................14
Opis menu ....................................................14
Tryb Auto .....................................................16
• Wybór trybu pracy …....................................16
• Wstrzymywanie trybów pracy ............................16
• Ustawienie dnia i czasu pracy …........................17
• Potwierdzanie ustawień trybu ….........................20
• Konfiguracja ustawień strefy ..............................18
• Anulowanie ustawień trybu…..............…..........21
• Ustawienie dnia, czasu i strefy pracy...................22
• Potwierdzanie ustawień dla danego trybu ...........26
• Konfiguracja ustawień strefy..............................23
• Zarządzanie ustawieniami dla danego trybu .........27
• Potwierdzenie sygnału przewodu granicznego ......29
•Testowanie działania robota koszącego .............29
• Przeglądanie historii pracy ................................31
• Przeglądanie historii usterek ............................33
• Ustawienie stacji dokującej ...............................34
• Ustawienie języka wyświetlacza .........................37
• Ustawienia zabezpieczające .............................38
• Ustawienie trybu Ręcznej konfiguracji .................36
• Ustawienie wewnętrznej daty i czasu ..................37
• Ustawienie dźwięku menu ................................39
Szybka konfiguracja .......................................17
Konfiguracja użytkownika .................................22
Testowanie ustawień ......................................29
Przeglądanie historii .....................................31
Inne ustawienia systemu .................................34
5 UŻYTKOWANIE.......................................................................................................40
Sprawdzenie obszaru koszenia ........................40
Sprawdzenie kosiarki ….........…......................41
Aktywacja ustawień .......................................42
Cotygodniowa inspekcja ….............................45
Podłączenie do źródła zasilania ........................40
Włączanie / wyłączanie …..................................41
Regulacja wysokości noży ...….........................44
Przenoszenie kosiarki ….................................46
6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ........................................................................47
Zanim skontaktujesz się z dilerem ....................47
Rozwiązywanie problemów ..............................48
Komunikaty ...................................................47
7 KONSERWACJA ....................................................................................................49
Okresowa kontrola i konserwacja ....................49
Wymiana noży ........…...................................55
Czyszczenie i sprawdzenie .............................49
8 PRZECHOWYWANIE .............................................................................................56
9 DANE TECHNICZNE ………....................................................................................57
Specyfikacje .................................................57
a
10 DODATEK…...........................................................................................................58
Przykładowe obszary koszenia .........................58
Adresy głównych dystrybutorów Hondy ................61
Obsługa trybu ręcznego .................................60
“Deklaracja zgodności WE”
SCHEMAT ZAWARTOŚCI .................................62
INDEX LCD MENU..................................................................................................64
SCHEMAT TRAWNIKA...............................................................................................65
ARKUSZ KONTROLNY DILERA................................................................................66
3
instrukcja.indd
VP7A.indb 3 3
2013-03-19 1:17:36
23:22:01PM
9/21/2012
Jak działa robot koszący Honda / Funkcje
1
OPIS
Jak działa Robot Koszący Honda
Konfiguracja systemu
Obszar koszenia jest wyznaczony przez przewód graniczny, który emituje sygnał; gdy
robot koszący wykryje oznaczoną granicę zawraca i w sposób losowy ścina trawę. Gdy
wyczerpuje się bateria, robot powraca do stacji dokującej.
Transformator
Transformator musi być zainstalowany w miejscu zacienionym i osłoniętym przed deszczem.
Stacja dokująca
2.5 m
Paliki
Przewód graniczny
Ułóż przewód na trawniku, zabezpieczając go za pomocą palików lub
zakopując pod warstwą ziemi.
Przewód zasilający
Robot koszący
Funkcje
Strefy koszenia
4
Możesz dokładnie określić, na
których obszarach trawnika Robot
Koszący Honda powinien
skoncentrować swą pracę. Aby
zwiększyć wydajność pracy robota,
możliwe jest wyznaczenie do 5
stref koszenia poprzez właściwe
ułożenie przewodu granicznego.
instrukcja.indd
VP7A.indb 4 4
Zegar pracy
Wygoda
Robot Koszący Honda posiada
opcję wielokrotnych ustawień
czasu pracy, dzięki którym można
określić dzień i czas jego działania.
Możesz skonfigurować urządzenie
tak, aby pracowało w Twoje dni
wolne lub w czasie, który jest dla
Ciebie najbardziej odpowiedni.
Po skonfigurowaniu Robot
Koszący rozpoczyna i kończy
pracę bez żadnego przypomnienia. Gdy kosiarka wykona zaplanowany program pracy lub gdy
bateria jest prawie rozładowana,
robot automatycznie powraca do
stacji dokującej i ponownie ładuje
baterię.
2013-03-19 1:17:38
23:22:03PM
9/21/2012
Jak działa robot koszący Honda / Funkcje
Ułożenie przewodu granicznego
1 OPIS
Położenie przewodu granicznego wyznacza parametry obszaru koszenia, obszar ten
może zawierać wiele stref, na których może pracować robot koszący. W celu ustawienia
strefy koszenia i uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, prosimy zapoznać się
z rozdziałem „4. USTAWIENIA MENU” ( str. 14).
Nie należy układać przewodu granicznego w miejscach,
gdzie nachylenie terenu jest większe niż 10° (17%).
W celu dostępu do strefy o pochyłości mniejszej niż 10°
(17%), można ułożyć przewód graniczny równolegle do
zbocza o nachyleniu większym niż 10° (17%).
Sąsiadujące odcinki przewodu granicznego
ułóż w odległości 5 mm lub mniej od siebie.
Upewnij się, czy przewód nie zachodzi na
siebie lub nie krzyżuje się na którymś odcinku.
Układaj przewód
graniczny w odległości
30-50 cm od dużych
obiektów.
Układaj przewód
graniczny wokół
obiektów, które
robot koszący musi
ominąć.
Nieprawidłowo Prawidłowo
Mniej niż
10° (17%)
Więcej niż
10° (17%)
Układaj przewód
graniczny w odległości
30-50 cm od granicy
całkowitego obszaru
koszenia.
Bezpieczeństwo
Ciche działanie
Ostrza robota koszącego
zatrzymują się automatycznie, gdy:
- podnosisz urządzenie;
- kosiarka znajdzie się na terenie o
zbyt dużej pochyłości;
- robot przewróci się.
Silnik i obracające się ostrza
pracują znacznie ciszej, niż
w tradycyjnych kosiarkach
spalinowych.
5
instrukcja.indd
VP7A.indb 5 5
2013-03-19 1:17:40
23:22:04PM
9/21/2012
Środki ostrożności
2
ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Środki ostrożności
Uważnie zapoznaj się z następującymi zaleceniami.
• Ręce, stopy i wszystkie inne części ciała trzymaj z dala od obracających się noży.
• W czasie przeprowadzania czynności konserwacyjnych nie dotykaj
ostrych komponentów, takich jak ostrza noży lub tarcza noży.
W przeciwnym razie możesz się skaleczyć
• Zawsze wciśnij ręczny przycisk STOP zanim rozpoczniesz przy urządzeniu jakiekolwiek działania, takie
jak podnoszenie, odwracanie na bok lub spodem do góry. W przeciwnym razie możesz przypadkowo
dotknąć ostrzy i poważnie się skaleczyć.
• Lokalne przepisy prawa mogą określać minimalny wiek osoby, która może obsługiwać urządzenie.
• Pamiętaj, że odpowiedzialność za wypadki i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich lub ich własności,
spowodowane przez urządzenie, ciąży zawsze na operatorze lub użytkowniku kosiarki.
• Osoby z rozrusznikiem serca lub używające podobnego typu sprzętu medycznego, powinny najpierw
skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczną pracę z robotem koszącym lub wejdą na teren pracy
urządzenia.
• Nie jeźdź na urządzeniu, ani też nie popychaj na siłę lub nie używaj do celów
innych, niż do których zostało przeznaczone. W przeciwnym razie może
dojść do wypadku lub do uszkodzenia robota koszącego.
• Nigdy nie używaj robota koszącego w pobliżu miejsca przebywania osób
trzecich, w szczególności dzieci lub zwierząt.
• Zawsze koś tylko obszar, który został dokładnie wyznaczony przez przewód graniczny.
• Podczas pracy z kosiarką nie używaj zraszaczy ani automatycznych systemów nawadniających trawnik,
gdyż nie tylko mogłyby zostać uszkodzone, ale i zachodzi ryzyko przedostania się wody do wnętrza robota koszącego. Dostosuj zegar robota
koszącego do czasu działania innych urządzeń.
• Jeśli zachodzi ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków
pogodowych, takich jak burza czy błyskawice, przerwij pracę
i odłącz przewód zasilający.
• Niektóre części robota koszącego mogą się nagrzewać podczas bezpośredniej ekspozycji na promieniowanie słoneczne. Nie dotykaj mocno nagrzanych części urządzenia,
w przeciwnym wypadku możesz się poparzyć.
• Nigdy nie ładuj baterii robota koszącego za pomocą innego urządzenia niż specjalna stacja dokująca.
W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub uszkodzenia sprzętu.
6
instrukcja.indd
VP7A.indb 6 6
2013-03-19 1:17:41
23:22:05PM
9/21/2012
Środki ostrożności / Przestrzegaj następujących zaleceń dla własnego bezpieczeństwa
• Jeśli kabel zasilający ulegnie uszkodzeniu, natychmiast przerwij pracę i skontaktuj się z autoryzowanym
serwisem.
• Jeśli na obszarze pracy robota koszącego są jakieś dziury lub jamy (np. królicze nory itp.), zasyp je tak,
aby wyrównać teren. Okresowo sprawdzaj, czy koszony teren jest wolny od dziur i innych nierówności.
2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
Dla własnego bezpieczeństwa przestrzegaj następujących zaleceń
• Gdy przenosisz robota koszącego, najpierw go wyłącz i uchwyć w sposób
opisany w niniejszej instrukcji (patrz str. 46), z ostrzami skierowanymi
z dala od Ciebie.
• Gdy przenosisz robota koszącego upewnij się, że trzymasz urządzenie za
specjalnie do tego przeznaczony uchwyt (patrz str. 46). Jeśli przenosisz
kosiarkę w inny sposób, ryzykujesz zranieniem przez ostrza lub
gniazdo ładowania. Istnieje również wtedy ryzyko upuszczenia
i tym samym uszkodzenia kosiarki.
• Na czas przeprowadzania czynności konserwacyjnych zakładaj grube
rękawice robocze. W przeciwnym razie możesz się skaleczyć ostrzami.
• Przed rozpoczęciem pracy zawsze sprawdzaj koszony obszar i usuń
z tego terenu wszelkie gałęzie, kamienie i inne przedmioty obce, które
mogą spowodować uszkodzenie ostrzy i przerwanie pracy robota.
Jeśli tego nie zrobisz, zwiększasz także ryzyko odniesienia obrażeń
spowodowanych przez wyrzucone spod kosiarki przedmioty
lub uszkodzenia urządzenia.
• Gdy przeprowadzasz konserwację robota koszącego, upewnij się, że
najpierw wcisnąłeś ręczny przycisk STOP i urządzenie zatrzymało się.
W przeciwnym razie może dojść do wypadku.
• Ułóż przewód graniczny tak, aby leżał mocno i sztywno na ziemi oraz
dokonaj okresowego sprawdzenia, czy nie jest zbytnio obluzowany. Jeśli przewód
będzie wystawał z ziemi, Ty lub ktoś inny może się o niego potknąć i upaść.
• Nie dotykaj przewodu w miejscu, w którym został uszkodzony lub przecięty. Grozi to zranieniem lub
porażeniem prądem.
• Jeśli przewód graniczny został przecięty lub uszkodzony, wyłącz kosiarkę, wyjmij wtyczkę transformatora
z gniazda zasilania (w budynku) i skontaktuj się z serwisem.
• Nie dotykaj wtyku ładowania. Dotknięcie wtyku naraża Cię na obrażenia ciała.
7
instrukcja.indd
VP7A.indb 7 7
2013-03-19 1:17:42
23:22:06PM
9/21/2012
Przestrzegaj następujących zaleceń dla własnego bezpieczeństwa
• Przestrzegaj następujących zaleceń, gdy masz kontakt z gniazdem zasilania (budynek), przewodem
zasilającym i transformatorem. W przeciwnym razie możesz doznać porażenia prądem.
- Nie dotykaj gniazda zasilania (budynek), kabli elektrycznych i transformatora mokrymi rękoma.
- Nie dotykaj gniazda zasilania (budynek), kabli elektrycznych i transformatora, jeśli są one mokre.
- Jeśli izolacja przewodu transformatora jest uszkodzona, natychmiast przerwij pracę i skontaktuj
się z dilerem.
• Przeprowadzaj okresowe kontrole stanu transformatora, gniazd i kabli zasilania, aby upewnić się,
że nie nagromadził się w nich brud, kurz i inne rzeczy, które nie usunięte mogłyby spowodować pożar.
• Upewnij się, że wszystkie ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA są jasne i zrozumiałe dla osób, które mogą
mieć styczność z obsługą robota koszącego. W przeciwnym razie może dojść do wypadku.
• Przy podłączaniu wtyczki do gniazda trzymaj ją w miejscu do tego przeznaczonym. Jeśli będziesz
nieprawidłowo trzymał wtyczkę, możesz doznać porażenia prądem w momencie, gdy wtyczka
zetknie się z okolicą gniazda.
• Osoby, które dobrze nie zapoznały się z instrukcją obsługi, nie powinny w żaden sposób obsługiwać
robota koszącego, z wyjątkiem co najwyżej wyłączenia urządzenia.
• Gdy zbliżasz się do pracującego robota koszącego, uważaj na przedmioty i materiały, które mogą zostać
rozrzucone przez ostrza kosiarki.
• Nigdy nie próbuj samodzielnie manipulować przy urządzeniu. Może to doprowadzić zarówno do
wypadku, jak i uszkodzenia robota koszącego.
Utylizacja
Aby chronić środowisko naturalne, nie pozbywaj się zużytego robota koszącego, ani baterii itp. po
prostu przez wyrzucenie tych produktów do śmieci komunalnych.
Zapoznaj się z lokalnymi przepisami lub skontaktuj w tej sprawie z Autoryzowanym Dilerem Hondy.
8
instrukcja.indd
VP7A.indb 8 8
2013-03-19 1:17:42
23:22:06PM
9/21/2012
Lokalizacja oznakowania
Lokalizacja oznakowania
2 ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA
UMIEJSCOWIENIE NAKLEJEK BEZPIECZEŃSTWA
Robot koszący powinien być użytkowany z należytą uwagą i ostrożnością. Dlatego też w różnych miejscach urządzenia umieszczono naklejki z piktogramami, w celu przypomnienia użytkownikowi o podjęciu
najważniejszych środków ostrożności. Znaczenie tych naklejek jest w pełni wyjaśnione poniżej. Naklejki
te są integralną częścią urządzenia, dlatego jeśli którakolwiek odklei się lub stanie się nieczytelna, należy
skontaktować się z Autoryzowanym Dilerem w celu nabycia nowej naklejki na wymianę. Prosimy o dokładne przeczytanie zaleceń bezpieczeństwa w odpowiednim rozdziale niniejszej instrukcji.
Robot Koszący Honda został tak zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność działania, jeśli tylko jest użytkowany
zgodnie z instrukcjami. Dokładnie zapoznaj
się z Instrukcją Obsługi przed uruchomieniem
urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do
zagrożenia zdrowia i życia Użytkownika, a także
doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
Wszystkie osoby postronne oraz zwierzęta trzymaj z dala od obszaru pracy Robota Koszącego.
Nie dotykaj obracających się noży.
Uwaga, ostre narzędzie: obracające się noże.
Wyłącz urządzenie przed rozpoczęciem obsługi
lub podniesieniem kosiarki.
Nie wolno jeździć na maszynie. Urządzenie to
nie jest zabawką, trzymaj dzieci z dala od Robota Koszącego.
UMIEJSCOWIENIE ZNAKU CE, NUMERU SERYJNEGO I POZOSTAŁYCH INFORMACJI
Nazwa i adres producenta, znak CE, numer seryjny i inne informacje znajdują się na tabliczce znamionowej przedstawionej na
poniższym rysunku.
Nazwa i adres producenta
Model i typ
Numer seryjny
Rok produkcji
Szerokość cięcia
Napięcie znamionowe
Moc znamionowa
Masa (ciężar)
Znak CE
9
instrukcja.indd
VP7A.indb 9 9
2013-03-19 1:17:43
23:22:06PM
9/21/2012
Opis elementów
3
PRZYGOTOWANIE
Opis elementów
Robot koszący
Widok z góry
Widok z dołu
Pokrętło regulacji wysokości koszenia
Gniazdo ładowania
Przednie kółka
(samonastawne) (2 szt.)
Tarcza noży
Ręczny przycisk STOP
Noże (3 szt.)
Gdy wciśniesz ręczny
przycisk STOP, otwiera się
pokrywa panelu
sterowania.
Tylne koła (napędu)
(2 szt.)
Panel sterowania
Uchwyt do
przenoszenia
Stacja dokująca
Wtyk ładowania
Śruba
Robot koszący ładuje swoją baterię
w stacji dokującej. Urządzenie
powraca do stacji dokującej po
zakończeniu pracy lub gdy poziom
naładowania baterii jest niski.
Akcesoria
10
instrukcja.indd
VP7A.indb 10 10
Transformator
Przewód zasilający
Przewód graniczny
Zamontuj transformator ponad
ziemią. Po wykonaniu wszystkich
pozostałych połączeń, na koniec
podłącz transformator do gniazda
zasilania (w budynku).
Podłącz przewód zasilający
do transformatora i do stacji
dokującej.
Ułóż przewód graniczny wokół
terenu, na którym robot koszący
ma pracować.
Długość dla HRM300: 200 m
Długość dla HRM500: 300 m
2013-03-19 1:17:45
23:22:07PM
9/21/2012
Opis elementów
Panel sterowania
Przyciski w górę / w dół
Wciśnij, aby przejść do poprzedniej
/ następnej pozycji na wyświetlaczu.
Wyświetlacz
Gdy kosiarka jest uruchomiona, tutaj wyświetla się ekran
główny i pozostałe menu.
Przycisk ON
Wciśnij, aby włączyć kosiarkę.
Przycisk OFF
Wciśnij, aby wyłączyć kosiarkę.
Przycisk „Enter”
Wciśnij, aby wejść w wybraną
opcję menu.
Przyciski numeryczne
Wciśnij, aby wejść w określone numery opcji wyświetlanych na ekranie. Jeśli z lewej strony pozycji menu
znajduje się numer, możesz wcisnąć odpowiadający
mu na klawiaturze numerycznej przycisk, aby
podświetlić daną pozycję menu.
Przycisk wyboru trybu pracy Auto / Ręczny
Wciśnij, gdy wyświetlony jest ekran główny, aby zmienić
tryb pracy. Możesz wybierać z trybu Szybkiej Konfiguracji, Konfiguracji Użytkownika lub trybu Bezczynnego.
Sprawdź szczegółowe informacje w rozdziale
„4. USTAWIENIA MENU” ( str. 14).
UWAGA:
- Gdy zasilanie jest wyłączone,
zegar nie działa.
Przycisk „Home”
Wciśnij, aby robot koszący automatycznie powrócił do stacji dokującej po
zamknięciu pokrywy wyświetlacza.
Ekran główny
Tryb kosiarki
Wybieralne pozycje
menu
Aktualny dzień tygodnia i godzina
Kosiarka jest w tej chwili
unieruchomiona.
Standby
Tryb ustawienia kosiarki
Sun
13:27
1.Menu
Q
Komunikaty i szczegółowa informacja na
temat stanu baterii
AUTO
98%
Stan baterii
Ekran wyboru opcji
Nazwa pierwszego
poziomu menu
Name
the second
Nazwaofdrugiego
poziomu
menu
level
menu
Wybieralne pozycje
menu i status bieżących ustawień
Quick Setup
Zone 2
1.Wire Exit Location
2.Zone Proportion(%)
3.Mowing Pattern
4.Area
3 PRZYGOTOWANIE
Przycisk „Powrót”
Wciśnij, aby wrócić do poprzedniego menu.
(W pewnych przypadkach przycisk
ten nie może być użyty.)
Sun
13:27
Ikonki
Icons
Opis
Description
Q
Quick Setup - tryb
Quick Setup mode is set.
Szybka Konfiguracja.
C
Custom Setup - tryb
Custom Setup mode is
Konfiguracja Użytkowset.
nika.
AUTO
AUTO
AUTO
MAN
HOME
Quick
SetupSetup
or Custom
Tryb Quick
lub
Setup
mode
is set,
Custom
Setup
jest
but
the lawnmower
is
ustawiony,
ale urządzenie jest nieaktywne.
inactive.
Neither
Setup
Żaden zQuick
trybów
auto-nor
matycznych
niehave
został
Custom
Setup
been
ustawiony.
set.
The lawnmower is
Urządzenie powraca do
returning to the docking
stacji dokującej.
station.
Miarka
Paliki
Łączniki przewodu granicznego
Używaj palików do przymocowywania przewodu granicznego w miejscu, w którym jest
położony.
Ilość dla HRM300: 200
Ilość dla HRM500: 300
Użyj łączników do połączenia przewodu granicznego i podłącz go do stacji
dokującej.
Ilość: 2
instrukcja.indd
VP7A.indb 11 11
Miarka w formie podziałki w cm
jest wydrukowana na oryginalnym opakowaniu urządzenia.
Jest używana do sprawdzania
stanu instalacji przewodu granicznego.
11
2013-03-19 1:17:45
23:22:08PM
9/21/2012
Instalacja
Instalacja
Zdecydowanie zalecamy, aby instalację robota koszącego przeprowadził Autoryzowany Diler Hondy.
Montaż wykonany przez specjalistów Autoryzowanego Dilera / Serwisu Hondy zapewni poprawność
działania urządzenia.
Kontrola warunków montażu
Sprawdź u dilera, który wykonał instalację, czy stacja dokująca i przewód graniczny zostały zamontowane
zgodnie z poniższymi warunkami. Okresowo upewniaj się także, czy te warunki są wciąż spełniane.
Jeśli którykolwiek z poniższych warunków nie jest spełniany, skonsultuj się z dilerem.
Zaleca się, aby zasilanie sieciowe było zamontowane zgodnie z lokalnymi przepisami.
Warunki montażu stacji dokującej
Image
Rysunek
Condition
Warunek
5° (8.7%)
5° (8.7%)
Stacja
dokująca
musi
byćbezainstalowana
The
docking
station
must
installed at an przy
nachyleniu
większym
niż
5° (8,7%).
inclination
of nie
no more
than 5°
(8.7%).
5° (8.7%)
5° (8.7%)
Stacja dokująca nie może być wygięta.
Śruby
muszą
byćbe
dobrze
The
screws
must
firmlydokręcone.
tightened.
CW-kabel
CW-direction
kierunkowy
wire
ACW
Typ 1
Type
ACW
Typ 3
Type
• Lokalizacja zasilania do ustawienia
• CW (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)
lub ACW (przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara) musi być prawidłowa.
ACW
Type12
Typ
ACW
Type44
Typ
• Sygnał lokalizacji połączenia musi być taki
sam jak ten ustawiony w menu.
CW
3m
2.5 m
2.5 m
ACW
•• Przewód graniczny musi być rozciągnięty
w prostej linii na długość 2,5 m zarówno
z przodu, jak i z tyłu stacji dokującej.
• Na obszarze pracy kosiarki w pobliżu stacji
dokującej nie mogą znajdować się żadne
przedmioty obce (zacienione miejsce
na rysunku obok).
Przewód graniczny znajdujący się pod stacją
dokującą musi być położony na zewnątrz
przestrzeni roboczej.
12
instrukcja.indd
VP7A.indb 12 12
2013-03-19 1:17:47
23:22:08PM
9/21/2012
Instalacja
Warunki ułożenia przewodu granicznego
Warunek
Rysunek
Ułóż przewód graniczny wokół obiektów, na
które robot koszący może wjechać, obiekty
te muszą zostać wyłączone z obszaru pracy
urządzenia.
Maximum
5 mm
odstępu
Pokrywające
Skrzyżowane
30 cm do 50 cm
Więcej niż
10° (17%)
Mniej niż
10° (17%)
3 PRZYGOTOWANIE
Wysokość obiektów, na które
robot koszący może wjechać
Odcinki początkowy i końcowy przewodu
granicznego, wyznaczającego teren pracy,
powinny przebiegać obok siebie w odstępie do
maksimum 5 mm. (Jednakże nie powinny się
pokrywać, czy też krzyżować).
Odległość pomiędzy przewodem granicznym,
a dużym obiektem musi wynosić 30 – 50 cm.
(Odległość ta może być zmniejszona do 30 cm,
jeśli ustawisz opcję [Wire Overlap]- [Dystans
przekroczenia przewodu] do niskiej wartości.
Aby poznać szczegóły, skontaktuj się z dilerem.)
Nie układaj przewodu granicznego na terenie
o nachyleniu większym niż 10° (17%).
W celu dostępu do strefy o pochyłości mniejszej
niż 10° (17%), można ułożyć przewód graniczny
równolegle do zbocza o nachyleniu większym
niż 10° (17%).
Przewód graniczny powinien być tak położony,
aby nie było nadmiaru luźnego kabla.
Robot koszący odbiera sygnał emitowany przez
przewód graniczny w promieniu 30 m.
Promień
30 m
Jeśli urządzenie znajdzie się w miejscu
obszaru pracy, gdzie w promieniu 30 m
przewód graniczny nie został ułożony, robot
koszący nie wykryje sygnału i zatrzyma się.
Przewód graniczny musi być położony tak,
by w żadnym miejscu nie był zagięty
pod kątem ostrym.
Kąt ostry
Kąt prosty lub
rozwarty
13
instrukcja.indd
VP7A.indb 13 13
2013-03-19 1:17:48
23:22:09PM
9/21/2012
Opis menu
4
USTAWIENIA MENU
Menu panelu sterowania służy do ustawienia opcji działania robota koszącego
Opis menu
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
- Upewnij się, że wcisnąłeś ręczny przycisk STOP i wyłączyłeś kosiarkę przed rozpoczęciem poniższej procedury.
UWAGA:
- Zalecamy, aby Twój diler dokonał zmiany tych ustawień podczas instalacji.
Menu główne zawiera wiele podmenu na różnych poziomach. Najwyższe są następujące poziomy:
Nazwa menu
Czemu służy
Informacje - patrz strona
[1.Auto Mode] - Tryb auto
Dobór lub wyłączenie trybów pracy.
(
str. 16)
[2.Quick Setup] - Szybka
konfiguracja
Wprowadzenie ustawień trybu Szybkiej konfiguracji.
(
str. 17)
[3.Custom Setup] - Konfiguracja użytkownika
Wprowadzenie ustawień trybu Konfiguracji
użytkownika.
(
str. 22)
[4.Test] - Test
Przeprowadzenie testu kosiarki.
(
str. 29)
[5.History] - Historia
Przegląd historii działania i komunikatów o usterkach.
(
str. 31)
[6.System Setup] Ustawienia systemu
Konfiguracja ustawień związanych z działaniem systemu.
(
str. 34)
14
instrukcja.indd
VP7A.indb 14 14
2013-03-19 1:17:48
23:22:09PM
9/21/2012
Pełny
schemat
menu
Full
menu
diagram
Tłumaczenie schematu menu znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji Obsługi.
Menu
Auto Mode
(M page 16)
Quick Setup
Custom Setup
Mower Inactive
Quick Setup
Monday/Tuesday/Wednesday/
Thursday/Friday/Saturday/Sunday
Timer
(M page 17)
Zone
Timer 1 Start/End (Input value)
Timer 2 Start/End (Input value)
Wire Exit Location
(Input value)
CW/ACW
Zone Proportion(%)
(Input value)
Mowing Pattern
Random/Directional/Mixed
Area
(Input value)
4 USTAWIENIA MENU
:48 PM
Opis menu
Summary
Reset
Custom Setup
Monday/Tuesday/Wednesday/
Thursday/Friday/Saturday/Sunday
Timer
(M page 22)
Timer 1 Start/End (Input value)
Zone1/Zone2/Zone3/Zone4/Zone5
Timer 2 Start/End (Input value)
Zone1/Zone2/Zone3/Zone4/Zone5
Zone
Zone1
Zone5
Wire Exit Location
(Input value)
CW/ACW
Exit Angle
Start/End (Input value)
Mowing Pattern
Random/Directional/Mixed
Area
Summary
Wire Overlap
(Input value)
Passage Width (Out)
(Input value)
Timer
Zone
Reset
Reset All Zones
Reset All Timers
Reset All
Copy Quick Setup
Test
(M page 29)
Check Area Wire
Home
Test Setup
Zone1
Zone5
History
Operating History
(M page 31)
Operating Time
Work History
Fault History
System Setup
Station Setup
(M page 34)
Manual Mode Setup
Station Signal
1/2/3/4
Loop Direction
Clockwise(CW)/Anticlockwise(ACW)
Passage Return Width
(Input value)
Mowing Pattern
Random/Directional/Mixed
Area
(Input value)
Language
English/Deutsch/Français/Italiano/
Svenska/Nederlands/Español/Dansk
Date and Time
Set Date
(Input value)
Set Time
(Input value)
Alarm
ON/OFF
Create a PIN
(Input value)
Immobilizer
ON/OFF
Security
Sound
(Input PIN)
ON/OFF
15
instrukcja.indd
VP7A.indb 15 15
2013-03-19 1:17:48
23:22:10PM
9/21/2012
Tryb auto
Tryb auto [Auto Mode]
Ta funkcja umożliwia zmianę trybu pracy kosiarki na tryby: Quick Setup-Szybka konfiguracja,
Custom Setup-Konfiguracja użytkownika lub Inactive-Bezczynny.
Wybór trybu pracy
Wybierz tryb pracy, aby robot koszący mógł działać automatycznie.
Ekran główny
[1.Auto Mode]-Tryb auto
Musisz skonfigurować wybrany tryb pracy, zanim
kosiarka zacznie w nim działać automatycznie.
UWAGA:
- Zobacz „Quick Setup”- Szybka konfiguracja
( str. 17) i „Custom Setup”- Konfiguracja
użytkownika ( str. 22).
1
Wybierz [1.Quick Setup]-[1.Szybka konfiguracja] lub [2.Custom Setup]
-[2.Konfiguracja użytkownika].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić do
poprzedniego menu.
Wstrzymywanie trybów pracy
Masz możliwość wstrzymania automatycznej pracy robota koszącego.
Możesz korzystać z tej funkcji w sytuacji, gdy nie będziesz obecny przez
krótki czas i nie będziesz w stanie nadzorować urządzenia.
Ekran główny
[1.Auto Mode]-Tryb auto
Skonfiguruj to ustawienie, aby dezaktywować tryb
[Quick Setup]-Szybka konfiguracja i [Custom Setup]Konfiguracja użytkownika i zatrzymać pracę robota
koszącego.
1
Wybierz [3.Mower Inactive]
-[3.Bezczynny].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić do
poprzedniego menu.
16
instrukcja.indd
VP7A.indb 16 16
2013-03-19 1:17:49
23:22:11PM
9/21/2012
Szybka konfiguracja
Szybka konfiguracja [Quick Setup]
Za pomocą tej funkcji możesz zmienić ustawienia trybu Quick Setup - Szybkiej konfiguracji.
UWAGA:
- Zobacz [Quick Setup]-Szybka konfiguracja (str. 17) i [Custom Setup]- Konfiguracja użytkownika
( str. 22).
Ustawianie dnia i czasu pracy
Możesz wybrać dzień i czasy pracy robota koszącego.
[2.Quick Setup]
Skonfiguruj to ustawienie jeśli chcesz, aby robot koszący pracował w określone dni i o danym czasie.
Możesz ustawić dwa różne czasy pracy.
[1.Timer]-Zegar
1
Wybierz dzień, w którym chcesz, aby
kosiarka pracowała.
2
Zaznacz ten dzień „ptaszkiem”
w kwadraciku obok,
wciskając przycisk
.
3
Wybierz [0.OK].
4
Wciśnij przycisk , aby kontynuować
wprowadzanie ustawień zegara.
5
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w 24-godzinnym formacie dla
[Timer 1]-[Zegar 1]
Jeśli to konieczne, wprowadź także czas
rozpoczęcia i zakończenia pracy
dla [Timer 2]-[Zegar 2].
6
7
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
8
Wciśnij przycisk , aby powrócić do
poprzedniego menu.
Quick Setup
Potwierdź wybór dnia i
wyświetl ekran ustawienia
zegara.
Wybierz dzień.
Ti m e r
0.OK
9.Select All
1.Monday
2 . Tu e s d a y
3 . We d n e s d a y
4.Thursday
Quick Setup
Ti m e r
4 USTAWIENIA MENU
Ekran główny
Sun
13:27
Wybierz wszystkie dni.
Sun
13:27
Ti m e r 1
Start End
11 : 0 0 - 11 : 4 5
Ti m e r 2
00:00- 00:00
Ten symbol oznacza, że
istnieje następna strona.
Użyj przycisków
,
aby zmienić stronę.
Ustaw czas.
17
instrukcja.indd
VP7A.indb 17 17
2013-03-19 1:17:49
23:22:11PM
9/21/2012
Szybka konfiguracja
Konfiguracja ustawień strefy
Poza domyślnym trybem [Qiuck Setup]-Szybka konfiguracja - [Zone 1] Strefa 1
(którego ustawienia nie mogą być zmienione), dostępna jest także podlegająca
zmianom [Zone 2] Strefa 2. Specyficzne ustawienia strefowe są następujące.
Do momentu, gdy robot koszący nie dotrze do określonego punktu,
przemieszcza się bez koszenia.
[1.Wire Exit Location]-[1.Punkt rozpoczęcia pracy] (
str. 18)
- Ustaw odległość od stacji dokującej do punktu rozpoczęcia koszenia.
Ustaw kierunek jazdy kosiarki, czy ma jechać zgodnie czy
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara wzdłuż przewodu
granicznego, aby osiągnąć strefę pracy.
[1.CW] lub [2.ACW] w [1.Wire Exit Location]-[1.Punkt rozpoczęcia
str. 18)
pracy] (
Strefa 2
Wąska ścieżka
Strefa 1
Ustaw współczynnik pracy w strefie, jeśli chcesz kosić częściej w określonej strefie.
Na przykład, jeśli ustawisz współczynnik 30%, kosiarka będzie pracować 3 na 10 razy
w Strefie 2, natomiast 7 na 10 razy w Strefie 1.
[2.Zone Proportion %]-[2.Proporcje strefy %] (
str. 19)
Ustawienie punktu rozpoczęcia pracy robota koszącego
Ekran główny [2.Quick Setup] [2.Zone]-Strefa
[1.Wire Exit Location]-Punkt rozpoczęcia pracy
Robot koszący przemieszcza się do tego miejsca,
jadąc wzdłuż przewodu granicznego, a następnie
oddala się od przewodu, aby rozpocząć koszenie.
Pozwala to skoncentrować się na koszeniu
konkretnej powierzchni trawnika.
1
Wprowadź wartość od 0 do 250 [0-250 m].
2
Wprowadź numer, aby wybrać [1.CW] lub
[2.ACW] w [1.CW/2.ACW].
3
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”
4
Wciśnij przycisk , aby powrócić do
poprzedniego menu.
18
instrukcja.indd
VP7A.indb 18 18
2013-03-19 1:17:50
23:22:12PM
9/21/2012
Szybka konfiguracja
Ustawienie proporcji koszenia pomiędzy Strefą 1, a Strefą 2
Ekran główny [2.Quick Setup] [2.Zone]-Strefa
[2.Zone Proportion (%)]-Proporcje strefy (%)
Wprowadź wartość procentową.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić do
poprzedniego menu.
4 USTAWIENIA MENU
Możesz ustawić współczynnik, który określi
częstotliwość koszenia w poszczególnych strefach.
Na przykład, jeśli ustawisz współczynnik 30%,
kosiarka będzie pracować 3 cykle na 10 w Strefie 2,
natomiast 7 cykli na 10 w Strefie 1.
1
Ustawienie ścieżki koszenia
Ekran główny [2.Quick Setup]
-Ścieżka koszenia
[2.Zone]
[3.Mowing Pattern]-
Specyficzne ustawienia kierunku jazdy podczas koszenia są następujące.
W ustawieniu [2.Directional]-[2.Kierunkowa]
gdy robot koszący wykrywa przewód graniczny,
zawraca pod kątem ostrym. Ta opcja używana
jest do koszenia wąskich obszarów.
W ustawieniu [1.Random]-[1.Dowolna],
gdy robot koszący wykrywa przewód
graniczny, zawraca pod szerokim kątem.
Jest to najbardziej efektywne ustawienie
do koszenia dużych, otwartych terenów
trawy. Używaj tego ustawienia
do normalnej pracy.
Istnieje możliwość ustawienia toru poruszania się
kosiarki podczas koszenia.
W programowaniu ścieżki koszenia, dostępne jest
również ustawienie [3.Mixed]-[3.Mieszana]. W tej
opcji kosiarka naprzemiennie porusza się Dowolną
i Kierunkową ścieżką koszenia w regularnych
odstępach czasu.
1
Wybierz [1.Random]-[1.Dowolna], [2.Directional]-[2.Kierunkowa] lub [3.Mixed]
-[3.Mieszana].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić do
poprzedniego menu.
19
instrukcja.indd
VP7A.indb 19 19
2013-03-19 1:17:50
23:22:12PM
9/21/2012
Szybka konfiguracja
Ustawienie odległości, na którą robot koszący może wyjeżdżać poza obszar wyznaczony przewodem granicznym
Ekran główny
[2.Quick Setup]
Gdy robot koszący wykryje przewód graniczny, może
wyjechać poza obszar wyznaczony przewodem, aby
skosić trawę na zewnętrznych krawędziach określonej
strefy. Możesz dokonać ustawienia odległości, na którą
kosiarka może wyjechać poza obszar koszenia.
[2.Zone]
[4.Area]-Obszar
1
Wprowadź wartość od 20 cm do 45 cm.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
Potwierdzanie ustawień trybu
Możesz używać ekranu podsumowania, aby dokonać szybkiego sprawdzenia
ustawień dla trybu [Quick Setup]-Szybka konfiguracja.
Ekran główny
[2.Quick Setup]
Ustawienia [Quick Setup]-Szybka konfiguracja
są kolejno wymienione. Możesz sprawdzić każde
poszczególne ustawienie.
[3.Summary]-Podsumowanie
1
Sprawdź podsumowanie przewijając
menu za pomocą przycisków ze strzałką
w górę/w dół.
2
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
Quick Setup
Sun
13:27
Ti m e r S u m m a r y
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Ti m e r 1
11 : 0 0 - 11 : 4 5
Ti m e r 2
00:00- 00:00
Quick Setup
Sun
13:27
Zone Summary
:Zone 2
Wire Exit
ACW/ 0m
Exit Angle
50°- 150°
Mowing Pattern
Random
Wire Overlap
45cm
Passage Width (Out)
0
Ten symbol oznacza, że
istnieje następna strona.
Użyj przycisków
,
aby zmienić stronę.
20
instrukcja.indd
VP7A.indb 20 20
2013-03-19 1:17:50
23:22:13PM
9/21/2012
Szybka konfiguracja
Anulowanie ustawień trybu
Możesz anulować dotychczasowe ustawienia danego trybu.
Ekran główny
[2.Quick Setup]
UWAGA:
- Zanim skorzystasz z tej opcji, najpierw skonsultuj
się ze swoim dilerem.
1
Wybierz [1.Yes]-[1.Tak].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
4 USTAWIENIA MENU
Uruchom to polecenie, aby przywrócić wszystkim
ustawieniom ich wartości fabryczne.
[4.Reset]-Reset
21
instrukcja.indd
VP7A.indb 21 21
2013-03-19 1:17:51
23:22:14PM
9/21/2012
Konfiguracja użytkownika
Konfiguracja użytkownika [Custom Setup]
Ustawienie dnia, czasu i strefy pracy
!
Możesz ustawić dzień i czas pracy robota koszącego. Możesz także określić
konkretną strefę koszenia dla każdego czasu pracy.
Ekran główny
[3.Custom Setup]
Skonfiguruj to ustawienie, jeśli chcesz, aby robot
koszący pracował w określone dni i w określonym
czasie, jak również na konkretnym obszarze.
Możesz ustawić pracę o dwóch różnych porach
w ciągu jednego dnia.
UWAGA:
- Zobacz „Ustawienie punktu rozpoczęcia pracy
robota koszącego” ( str. 24).
[1.Timer]-Zegar
1
Wybierz dzień, w którym chcesz,
aby kosiarka pracowała.
2
Zaznacz odpowiednie pole wciskając
3
Wybierz [0.OK].
4
Wciśnij , aby przejść do ustawień
ekranu zegara.
5
Wprowadź czas rozpoczęcia i czas
zakończenia pracy w 24-godzinnym
formacie dla [Timer 1]-[Zegar 1].
6
Wprowadź numer, aby wybrać strefę.
7
Jeśli to konieczne, wprowadź także czas
rozpoczęcia i zakończenia pracy w 24-godzinnym formacie dla [Timer 2]-[Zegar 2].
8
Wprowadź numer, aby wybrać strefę.
9
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
10
.
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
22
instrukcja.indd
VP7A.indb 22 22
2013-03-19 1:17:51
23:22:14PM
9/21/2012
Konfiguracja użytkownika
Custom Setup 1 3S:u2n7
Potwierdź wybór dnia
i podświetl ekran,
aby ustawić czas.
Wybierz dzień.
Ti m e r
0.OK
9.Select All
1.Monday
2 . Tu e s d a y
3 . We d n e s d a y
4.Thursday
Custom Setup
Sun
13:27
: We d n e s d a y
Ti m e r
Ten symbol oznacza, że
istnieje następna strona.
Użyj przycisków
,
aby zmienić stronę
4 USTAWIENIA MENU
Wybierz strefę.
Start End
11 : 0 0 - 11 : 4 5
1.Zone 1 : Zone 1- 5
Ti m e r 2
00:00- 00:00
1.Zone 1 : Zone 1- 5
Ti m e r 1
Wybierz wszystkie dni.
Ustaw czas.
Konfiguracja ustawień strefy
Możesz ustawić do 5 różnych stref, w których kosiarka będzie pracować.
Specyficzna konfiguracja stref jest następująca.
Ustaw kąt, pod którym kosiarka
odjedzie od przewodu granicznego w celu rozpoczęcia pracy.
Do momentu, gdy robot koszący nie dotrze do określonego punktu
rozpoczęcia pracy, przemieszcza się bez koszenia.
[1.Wire Exit Location]-[1.Punkt rozpoczęcia pracy] (
str. 18)
- Ustaw odległość od stacji dokującej do punktu rozpoczęcia koszenia.
[2.Exit Angle]-[2.Kąt wyjazdu]
(
str. 24)
Aby przejechać przez
wąskie przejście pomiędzy strefami, uruchom
kosiarkę dokładnie nad
przewodem granicznym.
- Ustaw kąt wyjazdu, gdy kosiarka dociera do miejsca
określonego przez [1.Wire Exit
Location]-[1.Punkt rozpoczęcia
pracy].
[1.CW]-[1.Zgodnie
z ruchem wskazówek
zegara] lub [2.ACW][2.Przeciwnie do ruchu
Ustaw odległość,
na którą kosiarka może
wyjechać poza obszar
wyznaczony przez
przewód graniczny.
wskazówek zegara]
w [1.Wire Exit Location][1.Punkt rozpoczęcia
pracy] (
[1.Wire Overlap]-[1.
str. 18)
Dystans przekroczenia
przewodu]w [4.Area]
-[4.Obszar](
str. 25)
Aby przejechać przez wąskie przejście pomiędzy strefami, parametr
ten powinien być ustawiony do minimalnej wartości.
[2.Passage Width (Out)]-[2.Szerokość ścieżki dojazdu do strefy]
w [4.Area]-[4.Obszar] (
str. 26) - Określ odległość kosiarki
od przewodu granicznego.
23
instrukcja.indd
VP7A.indb 23 23
2013-03-19 1:17:52
23:22:15PM
9/21/2012
Konfiguracja użytkownika
Ustawienie punktu rozpoczęcia pracy robota koszącego
Ekran główny [3.Custom Setup] [2.Zone] [1.Zone 1] ~
[5.Zone 5] [1.Wire Exit Location]-Punkt rozpoczęcia pracy
Robot koszący przemieszcza się do tego miejsca,
jadąc wzdłuż przewodu granicznego, a następnie
oddala się od przewodu, aby rozpocząć koszenie.
Pozwala to skoncentrować się na koszeniu
konkretnej powierzchni trawnika.
1
Wprowadź wartość od 0 do 250 dla [0-250
m].
2
Wprowadź numer, aby wybrać [1.CW]
lub [2.ACW] dla [1.CW/2.ACW].
3
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
4
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
Ustawienie kąta (zakresu), w którym kosiarka odjeżdża od
przewodu granicznego, gdy rozpoczyna koszenie
Ekran główny [3.Custom Setup] [2.Zone]
[1.Zone 1] ~ [5.Zone 5] [2.Exit Angle]-Kąt wyjazdu
Linia
Przewód graniczny
Początek
Zakres
Koniec
Możesz skonfigurować ustawienie kąta (zakresu),
w którym kosiarka odjeżdża od przewodu
granicznego, gdy rozpoczyna koszenie.
1
Określ kąt zakresu, wprowadzając
kąt początkowy oraz kąt końcowy.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
24
instrukcja.indd
VP7A.indb 24 24
2013-03-19 1:17:52
23:22:16PM
9/21/2012
Konfiguracja użytkownika
Ustawienie ścieżki koszenia
Ekran główny [3.Custom Setup] [2.Zone]
[1.Zone 1] ~ [5.Zone 5] [3.Mowing Pattern]-Ścieżka koszenia
W ustawieniu [1.Random]-[1.Dowolna],
gdy robot koszący wykrywa przewód graniczny, zawraca pod szerokim kątem.
Jest to najbardziej efektywne ustawienie do
koszenia dużych, otwartych terenów trawy.
Używaj tego ustawienia do normalnej pracy.
Istnieje możliwość ustawienia toru poruszania się
kosiarki podczas koszenia.
W programowaniu ścieżki koszenia, dostępne jest
również ustawienie [3.Mixed]-[3.Mieszana]. W tej
opcji kosiarka naprzemiennie porusza się Dowolną
i Kierunkową ścieżką koszenia w regularnych
odstępach czasu.
1
Wybierz [1.Random]-[1.Dowolna],
[2.Directional]-[2.Kierunkowa]
lub [3.Mixed]-[3.Mieszana].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
4 USTAWIENIA MENU
W ustawieniu [2.Directional]-[2.Kierunkowa],
gdy robot koszący wykrywa przewód graniczny,
zawraca pod kątem ostrym. Ta opcja używana
jest do koszenia wąskich obszarów.
Ustawienie odległości, na którą robot koszący może wyjeżdżać poza obszar wyznaczony przewodem granicznym oraz
odległości wewnętrznej strefy roboczej od przewodu
Ekran główny [3.Custom Setup] [2.Zone] [1.Zone 1] ~
[4.Area] [1.Wire Overlap]-Dystans przekroczenia
[5.Zone 5]
przewodu
Gdy robot koszący wykryje przewód graniczny, może
wyjechać poza obszar wyznaczony przewodem, aby
skosić trawę na zewnętrznych krawędziach określonej strefy. Możesz dokonać ustawienia odległości, na
którą kosiarka może wyjechać poza obszar koszenia.
1
Wprowadź wartość od 20 do 45.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić do
poprzedniego menu.
Ponadto, możesz dokonać ustawienia odległości jazdy kosiarki od przewodu
granicznego od wewnątrz, gdy urządzenie porusza się wzdłuż przewodu
(np. przejazd do obszaru roboczego).
instrukcja.indd
VP7A.indb 25 25
25
2013-03-19 1:17:53
23:22:16PM
9/21/2012
Konfiguracja użytkownika
Ekran główny [3.Custom Setup] [2.Zone] [1.Zone 1] ~
[5.Zone 5] [4.Area] [2.Passage Width (Out)]-Szerokość ścieżki
dojazdu do strefy
Kosiarka wykrywa pole magnetyczne emitowane
przez przewód graniczny i porusza się pomiędzy
przewodem, a określoną wartością w sposób losowy
podczas przejazdu do punktu rozpoczęcia koszenia.
Ustawienie
Odległość
0
Kosiarka porusza się blisko wzdłuż
przewodu granicznego, co jest najlepszym ustawieniem do przejazdu
wąską ścieżką.
10
1
Wprowadź ustawienie numeru.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
Kosiarka porusza się w sposób
losowy po maksymalnym możliwym
obszarze pomiędzy przewodem
granicznym, a krawędzią pola magnetycznego. Dzięki każdorazowej
zmianie toru jazdy można uniknąć
pozostawienia śladów kół na trawie.
UWAGA:
- Siła pola magnetycznego różni się w zależności od
długości przewodu granicznego. Pole magnetyczne
słabnie, gdy przewód jest dłuższy, natomiast
krótszy przewód wzmacnia siłę pola
magnetycznego.
Potwierdzanie ustawień trybu
Możesz używać ekranu podsumowania, aby dokonać szybkiego sprawdzenia
ustawień dla trybu [Custom Setup]-Konfiguracja użytkownika.
Potwierdzanie ustawień dnia i czasu pracy
Ekran główny
[3.Custom Setup]
Ustawienia dnia i czasu pracy w trybie [Custom Setup]-Konfiguracja użytkownika są kolejno wymienione.
Możesz sprawdzić każde poszczególne ustawienie.
[3.Summary]
[1.Timer]-Zegar
1
Sprawdź podsumowanie przewijając
menu za pomocą przycisków
ze strzałką w górę/w dół.
2
Wciśnij przycisk
.
Custom Setup 1 3S:u2n7
Ti m e r S u m m a r y : We d
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
Ti m e r 1
11 : 0 0 - 11 : 4 5
Zone 2
Ti m e r 2
00:00- 00:00
Zone 1
26
instrukcja.indd
VP7A.indb 26 26
2013-03-19 1:17:53
23:22:17PM
9/21/2012
Potwierdzanie ustawień dla stref 1 - 5
Ekran główny
[3.Custom Setup]
Ustawienia strefy w trybie [Custom Setup]
-Konfiguracja użytkownika są kolejno wymienione.
Możesz sprawdzić każde poszczególne ustawienie.
[3.Summary]
[2.Zone]-Strefa
1
Sprawdź podsumowanie przewijając
menu za pomocą przycisków
ze strzałką w górę/w dół.
2
Wciśnij przycisk
.
4 USTAWIENIA MENU
:53 PM
Konfiguracja użytkownika
Custom Setup 1 3S:u2n7
Zone Summary
:Zone 1
Wire Exit
ACW/ 10m
Exit Angle
50°- 150°
Mowing Pattern
Directional
Wire Overlap
20cm
Passage Width (Out)
0
Ten symbol oznacza, że
istnieje następna strona.
,
Użyj przycisków
aby zmienić stronę
Custom Setup 1 3S:u2n7
Zone Summary
:Zone 5
Wire Exit
CW/ 0m
Exit Angle
50°- 150°
Mowing Pattern
Random
Wire Overlap
20cm
Passage Width (Out)
3
Zarządzanie ustawieniami trybu
Masz możliwość przeprowadzania takich czynności jak anulowanie ustawień
trybu Custom Setup-Konfiguracja użytkownika i kopiowanie ustawień trybu
Quick Setup-Szybka konfiguracja do trybu Custom Setup-Konfiguracja
użytkownika.
Anulowanie ustawień strefy
Ekran główny [3.Custom Setup]
s]-Reset wszystkich stref
W tym trybie możesz dokonać anulowania
wszystkich ustawień związanych ze strefą.
[4.Reset]
[2.Reset All Zone-
1
Wybierz [1.Yes]-Tak.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
27
instrukcja.indd
VP7A.indb 27 27
2013-03-19 1:17:53
23:22:19PM
9/21/2012
Konfiguracja użytkownika
Usuwanie ustawień czasu pracy
Ekran główny
[3.Custom Setup]
mers]-Reset wszystkich zegarów
W tym trybie możesz anulować wszystkie ustawienia
zegara.
[4.Reset]
[1.Reset All Ti-
1
Wybierz [1.Yes]-[1.Tak].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
Anulowanie wszystkich ustawień trybu
Ekran główny [3.Custom Setup]
set wszystkich ustawień
Możesz anulować wszystkie ustawienia trybu.
[4.Reset]
[3.Reset All]-Re-
1
Wybierz [1.Yes]-[1.Tak].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić do
poprzedniego menu.
Kopiowanie ustawień trybu Quick Setup-Szybka konfiguracja
do trybu Custom Setup-Konfiguracja użytkownika
Ekran główny [3.Custom Setup] [4.Reset]
Setup]-Kopiuj Szybką konfigurację
Możesz kopiować ustawienia dnia i czasu z podmenu [Zone 2] –Strefa 2 w trybie [Quick Setup]-Szybka
konfiguracja
[4.Copy Quick
1
Wybierz [1.Yes]-[1.Tak].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
28
VP7A.indb 28 28
instrukcja.indd
9/21/2012
2013-03-19 1:17:53
23:22:20PM
VP7
Testowanie ustawień
Testowanie ustawień
Potwierdzenie sygnału przewodu granicznego
Możesz sprawdzić, czy sygnał wysyłany z przewodu granicznego dociera
do kosiarki i jaką siłę ma ten sygnał.
[4.Test]
[1.Check Area Wire] -Sprawdź przewód
Wskaźnik czujnika obszaru
Siła sygnału
Lv0
Brak sygnału pętli
Lv1
Słaby
Lv5
Średni
Lv10
Mocny
4 USTAWIENIA MENU
Ekran główny
obszaru
Testowanie działania robota koszącego
Możesz sprawdzić, czy kosiarka prawidłowo powraca do stacji dokującej
i czy wykonuje pracę zgodnie z ustawieniami poszczególnych trybów i stref.
Sprawdzanie, jak robot koszący powraca do stacji dokującej
Ekran główny [4.Test]
[0.Home]-Baza
[2.Test Setup]-Testowanie ustawień
Możesz przetestować, czy robot koszący prawidłowo
powróci do stacji dokującej.
UWAGA:
- Test przeprowadzaj, gdy kosiarka nie jest
podłączona do stacji dokującej.
1
2
Wybierz [1.Yes]-[1.Tak].
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Zamknij pokrywę panelu sterowania.
Kosiarka powraca do stacji dokującej.
Gdy test jest zakończony, wyświetla
się kompletny komunikat.
4
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
29
VP7A.indb 29 29
instrukcja.indd
9/21/2012
2013-03-19 1:17:54
23:22:21PM
Testowanie ustawień
Sprawdzanie działania kosiarki w ustawionej strefie
Ekran główny [4.Test]
5] – Strefa 1 ~ Strefa 5
[2.Test Setup]
Możesz sprawdzić czy robot koszący prawidłowo
kosi w określonej strefie.
[Quick Setup]-Szybka konfiguracja: Strefa 1 do 2
[Custom Setup]-Konfiguracja użytkownika:
Strefa 1 do 5
UWAGA:
- Test przeprowadzaj, gdy kosiarka jest podłączona
do stacji dokującej.
- Jeśli włączone jest ustawienie [Mower Inactive]-Bezczynny w trybie [Auto Mode]-Tryb auto,
funkcja ta nie może być użyta.
[1.Zone 1] ~ [5.Zone
1
Wybierz [1.Yes]-[1.Tak].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Zamknij pokrywę panelu sterowania.
Kosiarka przeprowadza działanie testujące
w wybranej strefie. Gdy test jest zakończony,
wyświetla się kompletny komunikat.
4
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
30
instrukcja.indd
VP7A.indb 30 30
2013-03-19 1:17:54
23:22:21PM
9/21/2012
Przeglądanie historii
Przeglądanie historii
Przeglądanie historii działania
Możesz sprawdzić łączny czas pracy i czas ładowania robota koszącego.
Przeglądanie czasu pracy i czasu ładowania kosiarki
Możesz sprawdzić, jak długo robot koszący kosił i jak
długo ładował baterię.
1
Sprawdź historię.
2
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
History
O p e r a t i n g Ti m e
Jest to całkowity czas koszenia.
Jest to całkowity czas ładowania.
C u t t i n g Ti m e
C h a n g i n g Ti m e
4 USTAWIENIA MENU
Ekran główny [5.History]-Historia [1.Operating History]-Historia działania [1.Operating Time]-Czas działania
Sun
13:27
0mm
0mm
31
instrukcja.indd
VP7A.indb 31 31
2013-03-19 1:17:55
23:22:22PM
9/21/2012
Przeglądanie historii
Przeglądanie historii pracy kosiarki
Ekran główny [5.History]
[1.Operating History]
[2.Work History]-Historia pracy
Masz możliwość przeglądu historii pracy kosiarki
(kiedy robot koszący kosił), historii powrotu (kiedy
wracał do stacji dokującej) oraz historii ładowania
(kiedy ładował baterię).
Za każdym razem, gdy
kosiarka opuszcza stację
dokującą po doładowaniu
baterii, dodawany jest nowy
wpis na liście historii.
Najnowszy wpis jest
oznaczony numerem [01],
a najstarszy numerem [10].
History
Cutting History
01: 0min
06:
02: 0min
07:
03: 0min
08:
04: 0min
09:
05: 0min
10:
History
Czas ostatniego ładowania
baterii jest wyświetlany jako
pierwszy.
Charge History
01: 0min
06:
02: 0min
07:
03: 0min
08:
04: 0min
09:
05: 0min
10:
1
Sprawdź historię przewijając menu
za pomocą przycisków ze strzałką
w górę / w dół.
2
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
Sun
13:27
0min
0min
0min
0min
0min
Sun
13:27
Ten symbol oznacza,
że istnieje następna strona.
Użyj przycisków
, aby
przejść do następnej strony
0min
0min
0min
0min
0min
32
instrukcja.indd
VP7A.indb 32 32
2013-03-19 1:17:55
23:22:22PM
9/21/2012
Przeglądanie historii
Przeglądanie historii usterek
Możesz przeglądać historię usterek (jeśli takowe wystąpiły).
Ekran główny
[5.History]
[2.Fault History]-Historia usterek
Historia błędów, które się pojawiły, jest rejestrowana.
Wybierz historię usterek za pomocą
przycisków ze strzałką w górę/w dół.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetla się informacja dotycząca usterki.
Szczegółowe informacje na temat usterek
znajdziesz w rozdziale „6.ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW” ( str. 47)
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić do
poprzedniego menu.
History
Najnowszy wpis dot. błędu
jest wyświetlany jako
pierwszy.
Wciśnij przycisk , aby
uzyskać więcej informacji.
Fault History
1.3A051 01.10.12
2.3A024 01.10.12
3.3A013 01.10.12
4.3A052 01.10.12
5.3A051 01.10.12
History
Wyświetla się
informacja dotycząca
usterki i czas
pojawienia się błędu.
Fault History
03:Lift sensor
4 USTAWIENIA MENU
1
Sun
13:27
11 : 1 3
11 : 3 8
11 : 3 8
11 : 3 1
11 : 2 5
Symbol ten oznacza, że istnieje następna strona.
Użyj przycisków
, aby
zmienić stronę.
Sun
13:27
Fault
0 1 . 1 0 . 2 0 1 2 11 : 1 5
33
instrukcja.indd
VP7A.indb 33 33
2013-03-19 1:17:55
23:22:23PM
9/21/2012
Inne ustawienia systemu
Inne ustawienia systemu
Ustawienie stacji dokującej
Skonfiguruj ustawienia stacji dokującej.
Wybieranie rodzaju kodowania sygnału stacji dokującej
Ekran główny [6.System Setup] [1.Station Setup]-Ustawienia
stacji dokującej [1.Station Signal]-Sygnał stacji
Ustawienie to jest bezpośrednio związane z typem
kodowania sygnału emitowanego przez przewód
graniczny (typ 1, 2, 3 lub 4).
Możesz zmienić rodzaj kodowania sygnału, który
dociera do kosiarki ze stacji dokującej. Jest to przydatne, jeśli chcesz uniknąć zakłóceń sygnału
z innych kosiarek.
1
Wybierz inny rodzaj sygnału, jeśli
pojawiają się zakłócenia.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
Wyznaczanie kierunku ruchu kosiarki
Ekran główny [6.System Setup]
[2.Loop Direction]-Kierunek pętli
Ustawienie to jest bezpośrednio związane z typem
kodowania sygnału emitowanego przez przewód
graniczny (typ 1, 2, 3 lub 4).
Możesz zmienić kierunek ruchu kosiarki w stosunku
do stacji dokującej.
[1.Station Setup]
1
Wybierz [1.Clockwise(CW)] lub
[2. Anticlockwise(ACW)]
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
34
instrukcja.indd
VP7A.indb 34 34
2013-03-19 1:17:55
23:22:24PM
9/21/2012
Inne ustawienia systemu
Ustawienie szerokości ścieżki powrotu kosiarki do stacji dokującej
Ekran główny
[6.System Setup
[1.Station Setup]
[3.Passage Return Width]-Szerokość ścieżki powrotu
Możesz ustawić, w jakiej odległości od przewodu
granicznego kosiarka powraca do stacji dokującej.
Ustawienie
Odległość
0
Kosiarka porusza się blisko wzdłuż
przewodu granicznego, co jest najlepszym ustawieniem do przejazdu
wąską ścieżką.
10
Kosiarka porusza się w sposób losowy po maksymalnym możliwym
obszarze pomiędzy przewodem
granicznym, a krawędzią pola magnetycznego. Dzięki każdorazowej
zmianie toru jazdy można uniknąć
pozostawienia śladów kół na trawie.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
4 USTAWIENIA MENU
UWAGA:
- Ustawienie to musi być skonfigurowane do
wartości niższej, niż najniższa ustawiona wartość w
[Passage Width (Out)]-Szerokość ścieżki dojazdu
do strefy dla którejkolwiek ze stref.
1
Wprowadź ustawienie numeru.
- Siła pola magnetycznego różni się w zależności od
długości przewodu granicznego. Pole magnetyczne
słabnie w miarę wydłużania przewodu granicznego.
35
instrukcja.indd
VP7A.indb 35 35
2013-03-19 1:17:55
23:22:24PM
9/21/2012
Inne ustawienia systemu
Ustawienie trybu Ręcznej konfiguracji-Manual Mode
Skonfiguruj ścieżkę koszenia oraz odległość, na jaką kosiarka może przekraczać przewód graniczny w trybie Manual Mode-Ręczna konfiguracja.
Ustawienie ścieżki koszenia
W ustawieniu [2.Directional]-[2.Kierunkowa]
gdy robot koszący wykrywa przewód graniczny,
zawraca pod kątem ostrym. Ta opcja używana
jest do koszenia wąskich obszarów.
W ustawieniu [1.Random]-[1.Dowolna],
gdy robot koszący wykrywa przewód
graniczny, zawraca pod szerokim kątem.
Jest to najbardziej efektywne ustawienie
do koszenia dużych, otwartych terenów
trawy. Używaj tego ustawienia
do normalnej pracy.
Ekran główny [6.System Setup] [2.Manual Mode Setup]-Ustawienia trybu ręcznego [1.Mowing Pattern]-Ścieżka koszenia
Istnieje możliwość ustawienia toru poruszania się
kosiarki podczas koszenia. W programowaniu ścieżki
koszenia, dostępne jest również ustawienie
[3.Mixed]-[3.Mieszana].W tej opcji kosiarka
naprzemiennie porusza się Dowolną i Kierunkową
ścieżką koszenia w regularnych odstępach czasu.
1
Wybierz [1.Random]-[1.Dowolna], [2.Directional]-[2.Kierunkowa] lub [3.Mixed]-[3.
Mieszana].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
Ustawienie odległości, na którą robot koszący może przekraczać obszar wyznaczony przewodem granicznym
Ekran główny [6.System Setup
[2.Area]-Obszar
Gdy robot koszący wykryje przewód graniczny, może
nieznacznie wyjechać poza obszar wyznaczony
przewodem, aby skosić trawę na zewnętrznych
krawędziach określonej strefy. Możesz dokonać
ustawienia odległości, na którą kosiarka może
wyjechać poza obszar koszenia.
[2.Manual Mode Setup]
1
Wprowadź numer ustawienia od 20 do 45.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
36
instrukcja.indd
VP7A.indb 36 36
2013-03-19 1:17:56
23:22:25PM
9/21/2012
Inne ustawienia systemu
Ustawienie języka wyświetlacza
ABC
Możesz ustawić wyświetlane menu w preferowanym języku.
Ekran główny
[6.System Setup]
1
Wybierz preferowany język.
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
4 USTAWIENIA MENU
Wybierz jeden spośród 8 wyświetlanych na ekranie
języków.
[3.Language]-Język
Ustawienie wewnętrznej daty i czasu
Masz możliwość ustawienia w kosiarce wewnętrznej daty i czasu.
Ekran główny
[6.System Setup]
Ustaw w kosiarce datę i czas. Zegar kosiarki działa
na podstawie tego ustawienia daty i czasu.
[4.Date and Time]-Data i czas
1
Wybierz [1.Set Date]-[1.Ustaw datę].
2
Wprowadź datę w następującym formacie
{Dzień}/ {Miesiąc}/{Rok}.
3
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
4
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
5
Wybierz [2.Set Time]-[2.Ustaw czas].
6
Wprowadź czas w 24-godzinnym
formacie, używając przycisków
numerycznych.
7
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
8
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
37
instrukcja.indd
VP7A.indb 37 37
2013-03-19 1:17:56
23:22:26PM
9/21/2012
Inne ustawienia systemu
Ustawienia zabezpieczające
Ustawienia zabezpieczające chronią kosiarkę przed obsługą przez osoby
niepowołane oraz zabezpieczają przed działaniem w okresach
przerwy od pracy.
Ustawienie alarmu
Ekran główny [6.System Setup]
[1.Alarm]-Alarm
Ustawienie to włącza lub wyłącza alarm. Ustawienie
[2.OFF]-Wyłączony, powoduje wyłączenie wszystkich
alarmów, z wyjątkiem alarmu ostrzegawczego przed
rozpoczęciem rotacji ostrzy.
UWAGA:
- Ustawienie [2.OFF]-Wyłączony wyłącza również
alarm bezpieczeństwa, który jest uruchamiany,
gdy trzykrotnie z rzędu zostanie wprowadzony
błędny numer PIN.
[5.Security]-Zabezpieczenie
1
Wybierz [1.ON]-[1.Włączony].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
UWAGA:
- Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz
[2.OFF]-Wyłączony.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
Zmiana numeru PIN (Personal Identification Number)-(Osobisty numer identyfikacyjny)
UWAGA:
- Zapisz swój numer PIN w odpowiednim miejscu. Zobacz “ARKUSZ KONTROLNY DILERA” (str. 66).
Jeśli zapomnisz numeru PIN, skontaktuj się ze swoim dilerem.
Ekran główny
N]-Utwórz PIN
[6.System Setup]
Możesz zmienić numer PIN, który używany jest do
odblokowywania menu panelu sterowania. Upewnij
się, że zmieniłeś numer PIN, aby zapobiec kradzieży
kosiarki, nieautoryzowanemu dostępowi itp.
[5.Security]
[2.Create a PI-
1
Wprowadź nowy numer PIN za pomocą
przycisków numerycznych.
2
Wciśnij przycisk
.
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
, aby powrócić
Wciśnij przycisk
do poprzedniego menu.
38
instrukcja.indd
VP7A.indb 38 38
2013-03-19 1:17:56
23:22:27PM
9/21/2012
Inne ustawienia systemu
Zawieszanie pracy robota koszącego na określony czas
Ekran główny
-Immobilizer
[6.System Setup]
Możesz zatrzymać pracę kosiarki po ustalonym
okresie czasu (np. gdy planujesz udać się
na wakacje).
[5.Security]
[3.Immobilizer]-
1
Wybierz [1.ON]-[1.Włączony],
aby uruchomić tę funkcję.
2
Wciśnij przycisk
3
Wprowadź liczbę dni (maks. do 30), po
upływie których kosiarka zawiesi pracę.
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
4
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
UWAGA:
- Aby wyłączyć tę funkcję, wybierz
[2.OFF]-Wyłączony i przejdź do kroku 4.
4 USTAWIENIA MENU
.
Ustawienia dźwięku menu
Możesz ustawić dźwięk/brak dźwięku przycisków przy ich wciskaniu.
Ekran główny
[6.System Setup]
Możesz ustawić, czy przyciski panelu sterowania
wydają lub nie wydają dźwięku przy wciskaniu.
[6.Sound]-Dźwięk
1
Wybierz [1.ON]-[1.Włączony] lub [2.OFF][2.Wyłączony].
2
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
3
Wciśnij przycisk , aby powrócić
do poprzedniego menu.
39
instrukcja.indd
VP7A.indb 39 39
2013-03-19 1:17:57
23:22:28PM
9/21/2012
Sprawdzenie obszaru koszenia / Podłączenie do źródła zasilania
5
UŻYTKOWANIE
Sprawdzenie obszaru koszenia
Zanim kosiarka rozpocznie pracę, upewnij się, że na obszarze roboczym nie przebywają zwierzęta, a teren jest wolny od przedmiotów
obcych.
UWAGA:
- Jeśli na obszarze pracy są jakieś dziury (jak np. królicze
nory itp.), zasyp je, aby teren był równy. Okresowo sprawdzaj
obszar roboczy, czy nie pojawiły się na nim dziury lub jamy.
Upewnij się również, że wysokość trawy jest nie większa niż 7 cm.
7 cm lub mniej
Jeśli wysokość trawy wynosi powyżej 7 cm, najpierw skoś trawę za pomocą standardowej kosiarki.
Podłączenie do źródła zasilania
Gdy podłączasz źródło zasilania, postępuj wg kroków zamieszczonych poniżej. Gdy odłączasz źródło
zasilania, postępuj w kolejności odwrotnej do poniżej wymienionych kroków. Szczegółowe informacje
na temat przenoszenia transformatora lub zmiany gniazda zasilania, uzyskasz u swojego dilera.
1
Zdejmij pokrywę złącza w stacji dokującej.
2
Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do wewnętrznego złącza
stacji dokującej.
UWAGA:
- Podczas odłączania złączy należy podnieść zacisk.
3
Przymocuj pokrywę złącza stacji.
(Przewód zasilający i przewód graniczny powinny przejść przez
wycięcie w pokrywie złącza.)
4
Podłącz przewód zasilający i złącze transformatora.
5
Podłącz wtyczkę transformatora do gniazdka o określonym napięciu.
Napięcie w gniazdku dla typów EAE i EAS: AC 230 V
Napięcie w gniazdku dla typu EAB: AC 240 V
UWAGA:
- Podczas odłączania złączy należy podnieść zacisk.
Przewód
zasilający
Transformator
40
instrukcja.indd
VP7A.indb 40 40
2013-03-19 1:17:57
23:22:29PM
9/21/2012
Sprawdzenie kosiarki / Włączanie/wyłączanie zasilania
Sprawdzenie kosiarki
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy kosiarka jest odpowiednio
i całkowicie podłączona do stacji dokującej.
Lampka powyżej wtyku ładowania zmienia się następująco:
Kolor
Zielona
Opis
Ustawienie sygnału stacji dokującej
jest prawidłowe.
Żółta
Wystąpił problem z sygnałem
(mrugająca) - rozłączenie przewodu granicznego.
Czerwona
Skontaktuj się z dilerem.
UWAGA:
- Jeśli robot koszący nie jest prawidłowo podłączony do stacji dokującej, nie może ładować baterii.
- Nie dotykaj złącza ładowania. W przeciwnym razie możesz doznać obrażeń.
Włączanie / wyłączanie
Włączanie zasilania
Po naładowaniu baterii wciśnij przycisk
(ON)-WŁ., aby włączyć kosiarkę.
Przycisk
(ON)-WŁ. znajduje się na panelu sterowania w tylnej części kosiarki.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
1
Wciśnij ręczny przycisk STOP.
Otworzy się pokrywa osłaniająca panel sterowania.
2
Wciśnij przycisk
5 UŻYTKOWANIE
- Nie wkładaj palca pod zamkniętą osłonę panelu sterowania lub osłonę pokrętła regulacji
wysokości.
- Gdy chcesz zatrzymać kosiarkę, podchodź do urządzenia od tyłu. Podchodzenie do kosiarki
od przodu lub od innej strony może doprowadzić do niezamierzonego zetknięcia z urządzeniem,
co z kolei może spowodować, że upadniesz, gdy kosiarka ruszy.
(ON)-WŁ. na panelu sterowania.
Włączone zostaje zasilanie i wyświetla się ekran startowy.
Wyłączanie zasilania
1
Wciśnij ręczny przycisk STOP.
Otworzy się pokrywa osłaniająca panel sterowania.
41
instrukcja.indd
VP7A.indb 41 41
2013-03-19 1:17:58
23:22:29PM
9/21/2012
Włączanie/wyłączanie zasilania / Aktywacja ustawień
2
Wciśnij przycisk
(OFF)-WYŁ. na panelu sterowania.
UWAGA:
- Jeśli wyłączysz zasilanie, kosiarka nie rozpocznie ponownie pracy, nawet jeśli ustawiłeś zegar.
Aktywacja ustawień
Wprowadzenie numeru PIN (osobisty numer identyfikacyjny)
Gdy włączasz kosiarkę, musisz wprowadzić swój numer PIN.
1
Wprowadź PIN za pomocą przycisków numerycznych.
UWAGA:
- Aby zmienić PIN, zobacz rozdz. „4. USTAWIENIA
MENU” ( str. 14).
System Setup
Security
Sun
13:27
Input your PIN
____
2
System Setup
Wciśnij przycisk .
Wyświetli się ekran główny.
UWAGA:
- Jeśli wprowadzisz błędny PIN 3 razy pod rząd,
panel sterowania zostanie zablokowany na 5 min. i
w tym czasie nie można wykonać żadnej operacji.
- Jeśli zapomnisz numeru PIN, skontaktuj się ze
swoim dilerem.
- Jeśli wyświetli się komunikat o błędzie, zapoznaj
się z rozdz. „6. ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW” ( str. 47).
Security
Sun
13:27
Input your PIN
****
Aktywacja trybu pracy
Poniższa instrukcja jako przykład opisuje tryb [Quick Setup]-Szybka konfiguracja. Dostępny jest również tryb
[Custom Setup]-Konfiguracja użytkownika oraz tryb [Inactive]-Bezczynny. W celu uzyskania szczegółowych
informacji na temat funkcji poszczególnych trybów, zapoznaj się z rozdz. „4. USTAWIENIA MENU” ( str. 14).
1
Z poziomu ekranu głównego, wciśnij przycisk
.
UWAGA:
- Jeśli nie używasz panelu sterowania przez czas
dłuższy niż 1 minuta, w lewym dolnym rogu
ekranu wyświetli się komunikat „Please,
press ENT key” - „Wciśnij klawisz ENT”.
W tej sytuacji wciśnij przycisk
i wybierz [1.Menu].
Standby
1.Menu
Sun
13:27
Q
AUTO
98%
42
instrukcja.indd
VP7A.indb 42 42
2013-03-19 1:17:58
23:22:30PM
9/21/2012
Aktywacja ustawień
Menu
2
Wybierz [1.Auto Mode]-[1.Tryb Auto] za pomocą
przycisków
, a następnie wciśnij przycisk
3
Wybierz [1.Quick Setup]-[1.Szybka konfiguracja]
, a następnie
za pomocą przycisków
wciśnij przycisk .
Wyświetli się komunikat „Aktywowano”.
Auto Mode
Wciśnij przycisk , a następnie przycisk
aby powrócić do ekranu głównego.
Auto Mode
4
.
1.Auto Mode
2.Quick Setup
3.Custom Setup
4 . Te s t
5.History
6.System Setup
Sun
13:27
Sun
13:27
:Quick Setup
1.Quick Setup
2.Custom Setup
3.Mower Inactive
,
Sun
13:27
:Quick Setup
Activated
5
Wciśnij kilkukrotnie przycisk
do momentu,
aż wyświetli się ikona [Quick Setup]
-Szybka konfiguracja.
6
Standby
1.Menu
Sun
13:27
5 UŻYTKOWANIE
Ikonka trybu [Quick Setup]-Szybka konfiguracja przedstawia zegar z literą „Q”.
Aby szczegółowo zapoznać się ze znaczeniem różnego
rodzaju ikonek, przeczytaj rozdz. „4. USTAWIENIA MENU”
( str. 14).
Aby zapoznać się ze znaczeniem ikon wyświetlanych
na ekranie, sprawdź podrozdział “Home screen”
– „Ekran główny” ( str. 11).
Q
AUTO
98%
Zamknij pokrywę panelu sterowania.
Wprowadzanie ustawień jest w tym momencie zakończone. Robot koszący rozpoczyna pracę o czasie
zaprogramowanym dla trybu [Quick Setup]-Szybka konfiguracja. Aby zasięgnąć szczegółowych informacji
na temat ustawień, zapoznaj się z rozdz. „4.USTAWIENIA MENU” ( str. 14).
UWAGA:
- Jeśli po wprowadzeniu tych ustawień wciśniesz przycisk
instrukcja.indd
VP7A.indb 43 43
(OFF-Wył.), nie nastąpi aktywacja kosiarki.
43
2013-03-19 1:17:58
23:22:30PM
9/21/2012
Regulacja wysokości ostrzy
Regulacja wysokości noży
Ustawienie wysokości noży określa, jak wysoko, bądź nisko zostanie przycięta trawa. Sprawdź wysokość
cięcia na małym obszarze i dostosuj ustawienie wysokości noży zgodnie ze swoimi preferencjami.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
- Zanim przystąpisz do przeprowadzania poniższej procedury upewnij się, że wcisnąłeś ręczny
przycisk STOP.
UWAGA:
- Unikaj zbyt krótkiego przycinania trawy za jednym razem. Trawę należy kosić stopniowo krok
po kroku (z poziomu 5 do 1).
1
Wciśnij ręczny przycisk STOP.
Otworzy się pokrywa panelu sterowania.
2
Otwórz palcem pokrywę osłaniającą pokrętło
regulacji wysokości koszenia.
Włóż palec we wskazane na rys. miejsce
i pociągnij w górę.
3
Obróć pokrętłem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć ostrza lub
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby podnieść ostrza. Aby ustawić
orientacyjną wysokość ostrzy (cięcia), posłuż się cyframi umieszczonymi na pokrętle.
Przybliżone wysokości noży dla każdego ustawienia
pokrętła:
Ustawienie Przybliżona wysokość noży
1
2 cm
2
3 cm
3
4 cm
4
5 cm
5
6 cm
44
VP7A.indb 4444
instrukcja.indd
9/21/2012
2013-03-19 1:17:59
23:22:31PM
Regulacja wysokości ostrzy / Cotygodniowa inspekcja
4
Zamknij pokrywę osłaniającą pokrętło regulacji
wysokości noży oraz pokrywę panelu sterowania.
Jeśli chcesz dokonać dodatkowych regulacji, powtórz powyższą procedurę.
Cotygodniowa inspekcja
Sprawdź kosiarkę i stację dokującą raz w tygodniu, aby usunąć z nich trawę i inne zanieczyszczenia.
Sprawdź również ostrza i tarczę noży, czy nie zostały uszkodzone oraz skontroluj, czy nie pojawiły
się inne problemy.
Czyszczenie kosiarki i stacji dokującej
Po zakończeniu koszenia, zarówno na powierzchni, jak i od spodu kosiarki, stacji dokującej i wtyku
do ładowania mogą nagromadzić się resztki trawy i innych zanieczyszczeń.
Aby dowiedzieć się, jak czyścić kosiarkę, zapoznaj się z rozdz. „7. KONSERWACJA” ( str. 49).
W trakcie koszenia ostrza i tarcza noży mogą ulec uszkodzeniu. Co tydzień należy regularnie sprawdzać
ostrza i tarczę noży.
Aby dowiedzieć się, jak sprawdzać ostrza i tarczę noży, zapoznaj się z rozdz. „7. KONSERWACJA”
( str. 49).
5 UŻYTKOWANIE
Sprawdzenie ostrzy i tarczy noży pod kątem uszkodzeń
45
VP7A.indb 45 45
instrukcja.indd
9/21/2012
2013-03-19 1:17:59
23:22:32PM
Przenoszenie kosiarki
Przenoszenie kosiarki
Podczas przenoszenia robota koszącego, należy przestrzegać następujących zasad.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
- Nie przenoś kosiarki ostrzami skierowanymi w swoją stronę.
- Uważaj, aby nie upuścić kosiarki w trakcie przenoszenia.
- Upewnij się, że wcisnąłeś ręczny przycisk STOP i wyłączyłeś kosiarkę, zanim przystąpisz
do przeprowadzania poniższej procedury.
- Upewnij się, że podczas przenoszenia kosiarka, a zwłaszcza ostrza, nie dotyka nikogo z osób
postronnych.
1. Wciśnij ręczny przycisk STOP, aby otworzyć pokrywę panelu sterowania i następnie wciśnij przycisk
(Off-Wył.).
2. Zamknij pokrywę panelu sterowania.
1. Podnieś kosiarkę chwytając urządzenie w przeznaczonym do tego miejscu.
Podnieś kosiarkę jedną ręką,
chwytając za tylną część
(uchwyt), z ostrzami skierowanymi
na zewnątrz.
Zawsze chwytaj kosiarkę tak, aby
ostrza były skierowane z dala od
Ciebie.
UWAGA:
- Gdy przenosisz robota koszącego upewnij się, że zawsze chwytasz za miejsce specjalnie do tego
przeznaczone (uchwyt) w dolnej tylnej części urządzenia. Przenoszenie kosiarki w inny sposób
może prowadzić do obrażeń ciała spowodowanych przez ostrza
lub gniazdo do ładowania, jak również może przyczynić się do
upuszczenia kosiarki, a tym samym jej uszkodzenia.
- Nie podnoś, ani nie przenoś kosiarki, chwytając za otwór w
przedniej części urządzenia.
- Nie przenoś kosiarki w momencie, gdy jest podłączona do stacji
dokującej. Zarówno kosiarka, jak i stacja dokująca mogą w ten
sposób ulec uszkodzeniu.
46
instrukcja.indd
VP7A.indb 46 46
2013-03-19 1:17:59
23:22:32PM
9/21/2012
Zanim skontaktujesz się z dilerem / Komunikaty
6
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Zanim skontaktujesz się z dilerem
W rzadkich przypadkach, gdy zdarzy Ci się napotkać problem w obsłudze robota koszącego i będziesz musiał
skontaktować się z dilerem, upewnij się, że masz przygotowane w zasięgu ręki następujące źródła informacji:
• Instrukcja Obsługi
• Dane dotyczące ostatniej pracy w ogrodzie.
• Dane z menu [Fault History]-[Historia usterek]
Ekran główny
[5.History]
[2.Fault History]-Historia usterek
Komunikaty
Jeśli na ekranie panelu sterowania wyświetli się którykolwiek z opisanych niżej komunikatów, najpierw
spróbuj zdiagnozować problem za pomocą poniższego przewodnika rozwiązywania problemów.
Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z dilerem.
Komunikat
Przyczyna
Rozwiązanie problemu
Keypad - Klawiatura
Wciśnięty został przycisk, podczas
gdy kosiarka pracowała (z zamkniętą
pokrywą panelu sterowania).
ENT Key - Przycisk
ENT (enter)
Przycisk „enter” został wciśnięty,
podczas gdy kosiarka pracowała (z
zamkniętą pokrywą panelu sterowania)
No Operation: - Nie
działa
Trzykrotnie z rzędu został
wprowadzony nieprawidłowy
numer PIN.
Odczekaj 5 min. i wprowadź prawidłowy numer
PIN. Jeśli zapomniałeś numeru PIN, skontaktuj
się z dilerem.
Clock Reset - Reset
Zegara
Zapasowe zasilanie baterii zostało
wyczerpane podczas długoterminowego przechowywania. Nastąpił reset
ustawień zegara.
Ustaw aktualną datę i czas. Czas musi być podany
w 24-godzinnym formacie.
Jeśli nie jest możliwe ustawienie zegara, skontaktuj się z dilerem.
Battery voltage high
- Wysokie napięcie
baterii
Nadmierne ładowanie baterii.
Odłącz kosiarkę od stacji dokującej, włącz
zasilanie na ON (Wł.) i poczekaj, aż komunikat
zniknie. Jeśli komunikat nadal nie znika, skontaktuj
się z dilerem.
Battery voltage low
- Niskie napięcie
baterii
Słabe ładowanie baterii.
Podłącz kosiarkę do stacji dokującej.
Jeśli komunikat nie zniknie, skontaktuj
się z dilerem.
Otwórz pokrywę panelu sterowania i sprawdź, czy
pod pokrywą nie utknął żaden przedmiot.
Jeśli komunikat ten nadal będzie się wyświetlał po
usunięciu przedmiotu spod pokrywy, skontaktuj się
z dilerem.
Włącz zasilanie (ON-Wł.) i poczekaj, aż komunikat
zniknie. Jeśli komunikat nadal nie znika, skontaktuj
się z dilerem.
Battery Temp low Niska temperatura
baterii
Temperatura baterii jest za niska.
Umieść kosiarkę w miejscu, gdzie temperatura
otoczenia wynosi 5°C lub wyżej, włącz zasilanie
(ON-Wł.) i poczekaj, aż komunikat zniknie.
Jeśli komunikat nadal nie znika, skontaktuj
się z dilerem.
Outside loop - Poza
pętlą
Robot koszący wyjechał poza obszar
wyznaczony przewodem granicznym.
Przenieś kosiarkę na obszar pracy.
Jeśli komunikat nie zniknie sprawdź, czy łączniki
przewodu granicznego są prawidłowo połączone
oraz czy w pobliżu nie pracują inne roboty koszące.
Jeśli komunikat nie zniknie, skontaktuj się z dilerem.
Obstruction detection - Wykryto
przeszkodę
Została wykryta jakaś przeszkoda lub
czujnik wykrywa jakiś przedmiot.
Wprowadź numer PIN, aby komunikat zniknął.
Jeśli komunikat nie znika, skontaktuj się z dilerem.
5 UŻYTKOWANIE / 6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Battery Temp high - Temperatura baterii jest za wysoka.
Wysoka temperatura
baterii
47
instrukcja.indd
VP7A.indb 47 47
2013-03-19 1:17:59
23:22:32PM
9/21/2012
Komunikaty / Rozwiązywanie problemów
Komunikat
Przyczyna
Rozwiązanie problemu
No loop signal Brak sygnału pętli
Sygnał nie jest odbierany ze stacji
dokującej.
Sprawdź zasilanie stacji dokującej.
Jeśli komunikat nie znika lub dioda stacji dokującej
mruga na żółto, sprawdź, czy łączniki przewodu
granicznego są prawidłowo połączone
i czy w pobliżu nie pracują inne roboty koszące.
Jeśli komunikat nadal nie znika, skontaktuj
się z dilerem.
Excessive Tilt - Nadmierne pochylenie
Kosiarka pracuje na nadmiernie
pochylonym terenie.
Umieść kosiarkę na płaskiej nawierzchni
i wprowadź numer PIN, aby komunikat zniknął.
Jeśli komunikat nie znika, skontaktuj się z dilerem.
Lifted - Podniesiona
Obudowa została przez coś
podniesiona, np. przez kamień.
Wprowadź numer PIN, aby komunikat zniknął.
Jeśli obudowa robota koszącego jest mocno
uszkodzona lub komunikat nie znika, skontaktuj
się z dilerem.
Upside down - Odwrócona
Kosiarka znajduje się w odwróconym
położeniu, czyli górą do dołu.
Umieść kosiarkę na płaskiej nawierzchni
i wprowadź numer PIN, aby komunikat zniknął.
Jeśli komunikat nie znika, skontaktuj się z dilerem.
Area sensor - Czujnik obszaru
Skontaktuj się z dilerem.
Battery Error - Błąd baterii
Battery Temperature -Temperatura baterii
Blade motor blocked - Blokada napędu noży
Blade motor relay - Przekaźnik napędu noży
Charging control - Kontrola ładowania
Clock - Zegar
Communication error - Błąd komunikacji
Data memory error - Błąd pamięci danych
Display Unit error - Błąd jednostki/mechanizmu wyświetlacza
Lift sensor - Czujnik podniesienia
Manual stop - Ręczne zatrzymanie
Motor ECU Error - Błąd silniczka ECU
Motor sensor Blade - Czujnik napędu noży
Motor sensor L - Czujnik lewy
Motor sensor R - Czujnik prawy
Obstruction sensor - Czujnik kontaktowy/uderzeniowy
Rollover sensor - Czujnik przewrotu
Tilt sensor - Czujnik pochylenia
Wheel motor blocked - Blokada napędu kół
Wheel motor relay - Przekaźnik napędu kół
Yaw sensor - Czujnik zjazdu z kursu
Rozwiązywanie problemów
Problem
Rozwiązanie
Kosiarka nie może się naładować.
Sprawdź połączenia i ponownie spróbuj naładować kosiarkę. Jeśli nadal
nie jest możliwe naładowanie urządzenia, skontaktuj się z dilerem.
Kosiarka nie może wjechać na teren
pracy lub napęd i ostrza zatrzymały
się.
Kosiarka spróbuje ominąć teren o nachyleniu większym niż 20°. Napęd
kosiarki i ostrza zatrzymają się przy pochyłości terenu 35°±5°. Wprowadź
numer PIN.
Kosiarka często się zatrzymuje.
Działanie kosiarki nie jest zagwarantowane, jeśli w pobliżu pracują inne
urządzenia bezprzewodowe, zdalnie sterowane lub ogrodzenia
elektryczne. Skontaktuj się z dilerem.
Kosiarka wyjeżdża poza obszar pracy
lub działa odmiennie, niż została
zaprogramowana.
Skontaktuj się z dilerem.
Przewód graniczny lub palik go mocu- Uważaj, aby nie potknąć się o przewód lub palik. Skontaktuj się z dilerem.
jący poluzował się i wystaje z ziemi.
Kosiarka wydaje dziwne dźwięki.
Skontaktuj się z dilerem.
48
VP7A.indb
48 48
instrukcja.indd
9/21/2012
2013-03-19 1:17:59
23:22:33PM
7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Okresowa kontrola i konserwacja
Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania kosiarki oraz pracę na najwyższym poziomie, urządzenie musi
być okresowo sprawdzane i konserwowane.
Okresowa konserwacja pomaga również wydłużyć żywotność serwisową robota koszącego.
W poniższej tabeli zawarto informacje dotyczące czasookresów serwisowania i rodzaju czynności
konserwacyjnych do przeprowadzenia.
Zaleceniem Hondy jest wykonywanie corocznych przeglądów technicznych w Autoryzowanych Punktach
Serwisowych. Wyspecjalizowany serwis przeprowadza serię różnego rodzaju inspekcji kosiarki,
jak i aktualizacji oprogramowania, które nie mogą być wykonane przez właściciela/użytkownika.
Tabela przeglądów
REGULARNY OKRES SERWISOWANIA
Wykonuj co wskazany okres
czasu lub liczbę przepracowanych godzin, w zależności, co
nastąpi pierwsze
Noże*1
Tarcza noży*
1
Ręczny przycisk STOP
Części obudowy*1
Stacja dokująca
Śruby stacji dokującej
Tylne koła (napędowe)*1
Przednie kółka
(samonastawne)*1
Co tydzień
Co 1 rok lub 500
godzin (co nastąpi wcześniej)
Strona
Sprawdź
O
(
strona 53)
Sprawdź
O
(
strona 53)
(
strona 52)
(
strona 50)
Sprawdź
Oczyść
O
O
O*
2
Sprawdź
Oczyść
O
Sprawdź
Sprawdź-dokręć
Oczyść
O
O*
3
O
(
strona 51)
(
strona 54)
(
strona 54)
(
strona 50)
O*
2
Sprawdź
Oczyść
–
O
Sprawdź
–
(
strona 50)
O*
2
–
*1 Noże, tarcze noży, części obudowy, przednie kółka, tylne kółka (napędowe) powinny być wymieniane w razie potrzeby
*2 Te czynności powinny być wykonane przez autoryzowany serwis, jeśli nie jesteś biegłym mechanikiem
i nie posiadasz odpowiednich narzędzi. Należy odnieść się do instrukcji serwisowej Hondy.
*3 Jeśli śruby się poluzują, dokręć je dokładnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sprawdź podrozdz. „Instalacja”
( str. 12).
Czyszczenie i sprawdzenie
W trakcie i po zakończeniu koszenia na obudowie i pod spodem kosiarki może nagromadzić się dużo trawy
i innych zanieczyszczeń, poza tym ostrza mogą się mocno zużyć, ulec uszkodzeniu lub nie być w stanie
dalej się obracać. Upewnij się, że dokonujesz inspekcji kosiarki zgodnie z powyższą tabelą przeglądów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
- Upewnij się, że wcisnąłeś ręczny przycisk STOP i wyłączyłeś kosiarkę z zasilania, zanim
rozpoczniesz opisane w tym rozdziale procedury.
- Na czas przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych, zakładaj grube rękawice robocze.
UWAGA:
- Odłącz kosiarkę od stacji dokującej zanim rozpoczniesz wykonywanie procedur konserwacyjnych.
49
VP7A.indb 49 49
instrukcja.indd
6 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW / 7 KONSERWACJA
:59 PM
Okresowa kontrola i konserwacja / Czyszczenie i sprawdzenie
9/21/2012
2013-03-19 1:18:00
23:22:33PM
Czyszczenie i sprawdzenie
Przygotowanie
Wykonuj poniższe czynności w miejscu osłoniętym przed opadami deszczu.
• Załóż rękawice robocze.
• Gdy sprawdzasz ostrza, odwróć kosiarkę na bok.
Czyszczenie
Czyszczenie robota koszącego
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
-
Nie dotykaj ostrzy rękoma.
Przestrzeń za tarczą noży czyść tylko za pomocą szczotki.
Podczas sprawdzania lub czyszczenia kosiarki nie podnoś jej nad ziemię.
Do czyszczenia kosiarki nie wolno używać rozpuszczalników, myjek wysoko-ciśnieniowych,
węży ogrodowych itp.
Do czyszczenia kosiarki z trawy i zanieczyszczeń używaj jedynie szczotki i szmatki.
Usuwaj trawę i brud z następujących miejsc kosiarki:
Tylne koła (napędu)
Górna obudowa
i powierzchnie
boczne
Gniazdo ładowania
Panel sterujący
Przednie kółka (samonastawne)
Noże i tarcza noży
50
instrukcja.indd
VP7A.indb 50 50
2013-03-19 1:18:00
23:22:34PM
9/21/2012
Czyszczenie i sprawdzenie
Czyszczenie stacji dokującej
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
- Zanim przystąpisz do czyszczenia wtyczki transformatora, najpierw odłącz ją z gniazda zasilania
w budynku (domu).
Do czyszczenia stacji dokującej używaj tylko szczotki.
Za pomocą szczotki oczyść z brudu i trawy stację dokującą, w szczególności
miejsca, z którymi styka się kosiarka oraz wokół wtyku ładowania.
Wtyk ładowania
7 KONSERWACJA
51
instrukcja.indd
VP7A.indb 51 51
2013-03-19 1:18:00
23:22:34PM
9/21/2012
Czyszczenie i sprawdzenie
Sprawdzenie
Sprawdzenie ręcznego przycisku STOP
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
- Nie dotykaj ostrzy rękoma.
- Podczas sprawdzania lub czyszczenia kosiarki nie podnoś jej nad ziemię.
Sprawdzenie
Ręczny przycisk STOP i
pokrywa panelu sterowania.
Prawidłowe działanie
ręcznego przycisku STOP
(i pokrywy panelu sterowania).
1
Wciśnij przycisk (On-Wł.) na panelu sterowania.
2
Uruchom [Test Setup]-[Ustawienia testu] (str. 30).
W trakcie, gdy kosiarka jedzie, wciśnij ręczny
przycisk STOP i sprawdź, czy się zatrzyma.
Przybliżona wysokość noży
Podczas przeprowadzania działania testowego kosiarki, wciśnij ręczny przycisk STOP.
Jeśli kosiarka się nie zatrzyma (a pokrywa
panelu sterowania nie otworzy), skontaktuj
się z dilerem.
52
VP7A.indb 52 52
instrukcja.indd
9/21/2012
2013-03-19 1:18:01
23:22:35PM
Sprawdzenie ostrzy i tarczy noży
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
- Nie dotykaj ostrzy rękoma.
UWAGA:
- Przytrzymaj kosiarkę przy ścianie, dla lepszego wsparcia.
- Nie podnoś kosiarki nad ziemię, gdy dokonujesz sprawdzenia.
Sprawdź ostrza i tarczę noży pod kątem ew. usterek.
Sprawdzenie
Czynność
Uszkodzenia ostrzy
Sprawdź wizualnie stan ostrzy.
Jeśli są zniszczone lub uszkodzone, wymień
na nowe (str. 55).
Obluzowane podstawy noży
Palcami sprawdź dokręcenie śrub, czy nie są
obluzowane.
Jeśli śruby są obluzowane, dokręć je do określonej wartości momentu dokręcenia. Zobacz
„Wymiana noży - Instalacja” (str. 55).
Skrzywienie tarczy noży
Obróć tarczę noży i wizualnie sprawdź jej stan.
Jeśli tarcza jest wygięta, skontaktuj się z dilerem.
Noże
Tarcza noży
Prawidłowe
Uszkodzone noże
Nadmiernie zużyte
Pęknięte
Wygięte
7 KONSERWACJA
:01 PM
Czyszczenie i sprawdzenie
Tarcza noży
Podstawa
noża
53
VP7A.indb 53 53
instrukcja.indd
9/21/2012
2013-03-19 1:18:01
23:22:35PM
Czyszczenie i sprawdzenie
Sprawdzenie stacji dokującej
Sprawdź stację dokującą pod kątem ew. usterek.
Sprawdzenie
Czynność
Stacja dokująca
Uszkodzenie stacji dokującej
Sprawdź wizualnie stację dokującą. Jeśli zauważysz
jakiekolwiek uszkodzenia, skontaktuj się z dilerem.
Łączniki
Obluzowane łączniki stacji
dokującej
Sprawdź wizualnie stan łączników.
Jeśli są obluzowane, skontaktuj się z dilerem.
Śruba
Wtyk ładowania
Sprawdzenie stacji dokującej
Sprawdź element(y)
Stacja dokująca
Obluzowane śruby stacji
dokującej
Czynność
Sprawdź wizualnie śruby.
Jeśli są obluzowane, dokręć je za pomocą
płaskiego śrubokręta.
Śruba
54
instrukcja.indd
VP7A.indb 54 54
2013-03-19 1:18:01
23:22:36PM
9/21/2012
VP7
Wymiana noży
Wymiana noży
NIEBEZPIECZEŃSTWO!
- Na czas przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych, zakładaj grube rękawice robocze.
Jeśli po sprawdzeniu ostrzy noży okaże się, że muszą być wymienione na nowe, postępuj wg poniższej
procedury. Aby zachować właściwe wyważenie, zawsze wymieniaj wszystkie trzy noże wraz ze śrubami.
Numer katalogowy noża: 72511-VP7-000
Numer katalogowy śruby: 90103-VP7-000
UWAGA:
- Czynność ta wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej, jak i specjalistycznych narzędzi. Jeśli nie posiadasz odpowiednich narzędzi i umiejętności, aby przeprowadzić poniższą procedurę wymiany, skontaktuj
się z dilerem.
Demontaż
1
Sprawdź, czy zasilanie kosiarki jest wyłączone
i odwróć urządzenie do góry kołami.
2
Zablokuj podstawę tarczy noży za pomocą klucza
24 mm tak, aby tarcza była unieruchomiona, gdy
będziesz odkręcać śruby.
3
Odkręć śruby każdego noża za pomocą
4 mm klucza sześciokątnego.
Instalacja
2
Dokręć
kluczem
Tighten śruby
the bolts
to thedynamometrycznym
specified torque value
do
następujących
wartości:
using
a torque wrench.
3.4~5.0 N • m (0.35~0.50 kgf • m, 2.5~3.6 lbf • ft)
Przymocuj noże w tym kierunku
Przymocuj każdy nóż jego węższą
stroną skierowaną w stronę tarczy
noży.
Szeroka strona
Wąska strona
7 KONSERWACJA
1
Włóż nowe śruby w otwór każdego nowego noża i
lekko dokręć kluczem sześciokątnym.
Zablokuj tarczę noży
Włóż klucz pomiędzy podstawę
tarczy noży, a obudowę kosiarki.
Tarcza noży
UWAGA:
NOTE:
- Jeśli nie posiadasz klucza dynamometrycznego,
czynność ta powinna być wykonana przez
odpowiedni serwis.
3
Sprawdź, czy noże płynnie się obracają. Jeśli nie,
ponownie je zdemontuj i zainstaluj śruby od nowa.
55
instrukcja.indd
VP7A.indb 55 55
2013-03-19 1:18:01
23:22:36PM
9/21/2012
Przechowywanie
8
PRZECHOWYWANIE
Przeprowadzanie okresowej konserwacji jest konieczne, jeśli sezonowo przechowujesz
robota koszącego. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat, skontaktuj
się ze swoim dilerem.
Przechowywanie w okresie zimowym:
Bardzo ważne jest, aby przed odstawieniem do przechowywania robot koszący i stacja dokująca były dokładnie oczyszczone. Oprócz tego przed magazynowaniem bateria kosiarki powinna zostać naładowana,
a miejsce przechowywania powinno być suche i osłonięte od wpływu zimowej pogody (mrozu itp.).
Oryginalne opakowanie, dostarczane wraz z kosiarką, jeśli nadal je posiadasz, może również posłużyć
jako rodzaj dodatkowego zabezpieczenia urządzeń przed wpływem czynników zewnętrznych.
Komponenty elektryczne:
Stanowczo zaleca się, aby na czas zimy odłączyć transformator i kable zasilające, pozostawiając jedynie
przewód graniczny w ziemi. Zanim umieścisz zaciski przewodu granicznego w wodoodpornej skrzynce
(takiej, jak np. elektryczna skrzynka przyłączowa), pokryj je specjalnym czyściwem do komponentów
elektrycznych w sprayu, aby nie skorodowały przez zimę. Zgodnie z zaleceniami Hondy, wszystkie
podzespoły elektryczne, takie jak transformator, powinny być przechowywane w suchym, nie narażonym
na mróz i zimową pogodę miejscu.
Przygotuj swoją kosiarkę do nowego sezonu:
Gdy sezon zimowy mija i nadchodzi czas, aby ponownie rozpocząć pracę kosiarką, stanowczo zaleca się,
abyś skontaktował się ze swoim dilerem. Autoryzowany Diler sprawdzi, czy wszystkie systemy urządzenia
działają poprawnie i czy kosiarka może rozpocząć bezpieczną pracę w nadchodzącym sezonie.
56
instrukcja.indd
VP7A.indb 56 56
2013-03-19 1:18:01
23:22:37PM
9/21/2012
VP7
Specyfikacje
9
DANE TECHNICZNE
Specyfikacje
Model
Model
HRM300
Typ
Type
EAE
HRM500
EAB
EAS
EAE
Długość
Length
645 mm
Szerokość
Width
550 mm
Wysokość
Height
275 mm
Ciężar
Weight
EAB
EAS
11.5 kg
11.8 kg
Li-ion
22.2 V / 1800 mAh
Li-ion
22.2 V / 3600 mAh
Układ
elektryczny
Electrical
system
Bateria
Battery
Transformator
Transformer
Wejście
Input
AC 230 V
AC 240 V
Wyjście
Output
AC 230 V
AC 230 V
AC 240 V
AC 230 V
26.0 V / 2.3 A
Prędkość
obrotowa
Blade motor
speed noży
8 PRZECHOWYWANIE / 9 DANE TECHNICZNE
Koszenie
Mowing
2200 rpm
Wysokość
cięcia
Cutting
height
2-6 cm
Szerokość
cięcia
Cutting
width
22 cm
Przewód
Boundarygraniczny
wire
Długość
przewodu
granicznego
Boundary
wire length
(Dostarczany
z produktem)
(Comes with the
product)
Maksymalna
możliwa
dłuMaximum possible
length
gość
(Opcjonalnie)
(Option
parts)
200 m
300 m
500 m
Głośność
Noise
Poziom
ciśnienialevel
akustyczSound pressure
at
nego
w uszach
operator’s
ears operatora
IEC60335-2-107
IEC60335-2-107 ed1.0
ed1.0
NieNot
przekraczający
exceeding 7070
dBdB
(A)(A)
(46 dB (A))
57
instrukcja.indd
VP7A.indb 57 57
2013-03-19 1:18:02
23:22:37PM
9/21/2012
Przykładowe obszary koszenia
10
DODATEK
Przykładowe obszary koszenia
Tryb [Quick Setup]-Szybka konfiguracja
Obszar: 500 m2
Quick Mode - tryb Szybka konfiguracja: Ustawienia fabryczne
(żadna zmiana nie jest konieczna)
Obszar: 800 m2
Quick Mode - tryb Szybka konfiguracja
Punkt rozpoczęcia pracy: 80 m / ACW (przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara)
Kąt wyjazdu: 50° - 150°
Ścieżka koszenia: Dowolna
Proporcja strefy: 50%
Strefa 2
Strefa 1
Obszar: 450 m2
5 mm
Quick Mode - tryb Szybka konfiguracja: Ustawienia fabryczne
(żadna zmiana nie jest konieczna)
5 mm
5 mm
Tryb [Custom Setup]-Konfiguracja użytkownika
Obszar: 600 m2
Custom Mode – tryb Konfiguracja użytkownika
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 1
Zegar: 9:00 - 12:00
Punkt rozp. pracy: 50 m / CW
Kąt wyjazdu: 90° - 160°
Ścieżka koszenia: Dowolna
Strefa 2
Zegar: 14:00 - 17:00
Punkt rozp. pracy: 50 m / ACW
Kąt wyjazdu: 90° - 160°
Ścieżka koszenia: Dowolna
Obszar: 600 m2
Custom Mode – tryb Konfiguracja użytkownika
Strefa 1
20 cm
Strefa 2
Strefa 1
Zegar: 9:00 - 12:00
Punkt rozp. pracy: 30 m / CW
Kąt wyjazdu: 10° - 170°
Ścieżka koszenia: Dowolna
Przekroczenie przewodu:
30 cm lub więcej
Strefa 2
Zegar: 14:00 - 17:00
Punkt rozp. pracy: 30 m / ACW Kąt
wyjazdu: 10° - 170°
Ścieżka koszenia: Dowolna
Przekroczenie przewodu: 30 cm
lub więcej
58
instrukcja.indd
VP7A.indb 58 58
2013-03-19 1:18:02
23:22:38PM
9/21/2012
Przykładowe obszary koszenia
Obszar: 800 m2
Custom Mode - tryb Konfiguracja użytkownika
Strefa 1
Zegar: 9:00 - 12:00
Punkt rozp. pracy: 0 m / ACW
Kąt wyjazdu: 50° - 90°
Ścieżka koszenia: Dowolna
Strefa 2
Zegar: 14:00 - 17:00
Punkt rozp. pracy: 15 m / ACW
Kąt wyjazdu: 30° - 170°
Ścieżka koszenia: Dowolna
Obszar: 1000 m2
1m
Custom Mode - tryb Konfiguracja użytkownika
Strefa 2
Strefa 1
Strefa 1
Zegar: 9:00 - 12:00
Punkt rozp. pracy: 50 m / CW
Kąt wyjazdu: 90° - 160°
Ścieżka koszenia: Dowolna
Strefa 2
Zegar: 14:00 - 17:00
Punkt rozp. pracy: 50 m / ACW
Kąt wyjazdu: 90° - 160°
Ścieżka koszenia: Dowolna
Obszar: 1500 m2
Strefa 3
1m
1m
Strefa 2
Strefa 1
Custom Mode - tryb Konfiguracja użytkownika
Strefa 1
Strefa 2
Zegar: 9:00 - 12:00 Poniedziałek, Zegar: 14:00 - 17:00 Poniedziałek,
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Środa, Piątek, Niedziela
Sobota, Niedziela
Punkt rozp. pracy: 100 m / ACW
Punkt rozp. pracy: 0 m / CW
Kąt wyjazdu: 80° - 160°
Kąt wyjazdu: 30° - 120°
Ścieżka koszenia: Dowolna
Ścieżka koszenia: Dowolna
Strefa 3
Zegar: 14:00 - 17:00 Wtorek,
Czwartek, Sobota
Punkt rozp. pracy: 80 m / CW
Kąt wyjazdu: 80° - 90°
Ścieżka koszenia: Kierunkowa
Ustawienie czułości: Średnia
Obszar: 2000 m2
Custom Mode - tryb Konfiguracja użytkownika
Strefa1
Strefa 3
Strefa 3
Zegar: 14:00 - 17:00 Wtorek,
Czwartek, Sobota
Punkt rozp. pracy: 80 m / CW
Kąt wyjazdu: 80° - 90°
Ścieżka koszenia: Kierunkowa
Ustawienie czułości: Średnia
10 DODATEK
Strefa 2
Strefa 1
Strefa 2
Zegar: 9:00 - 12:00 Poniedziałek, Zegar: 14:00 - 17:00 Poniedziałek,
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek, Środa, Piątek, Niedziela
Sobota, Niedziela
Punkt rozp. pracy: 150 m / CW
Punkt rozp. pracy: 0 m / ACW
Kąt wyjazdu: 80° - 130°
Kąt wyjazdu: 50° - 120°
Ścieżka koszenia: Mieszana
Ścieżka koszenia: Dowolna
Przekroczenie przewodu: 30 cm
Przekroczenie przewodu: 30 cm lub więcej
lub więcej
59
instrukcja.indd
VP7A.indb 59 59
2013-03-19 1:18:03
23:22:38PM
9/21/2012
Działanie w trybie ręcznym
Działanie w trybie ręcznym
Ustawienie to jest używane w przypadku, gdy 2 (lub więcej) obszary w obrębie przewodu granicznego połączone są wąskim przejściem. Jeśli teren pracy wytyczony przewodem granicznym tworzą 2 (lub więcej)
obszary połączone wąską ścieżką o szerokości mniej niż 1 m, kosiarka nie może przejechać z jednego
obszaru na drugi i musi zostać przeniesiona. Postępuj wg następujących wskazówek podczas
przeprowadzania procedury trybu ręcznego.
1
Zobacz „Ustawienie trybu Ręcznej konfiguracji” (str. 36), aby wprowadzić ustawienia dla trybu
ręcznego.
2
Wciśnij przycisk
(Off-Wył.) na panelu sterowania.
Zasilanie zostaje wyłączone.
3
Przenieś kosiarkę do żądanej strefy.
Aby uzyskać więcej informacji na temat przenoszenia kosiarki, zobacz „7.KONSERWACJA” (
4
Wciśnij przycisk
(On-Wł.) na panelu sterowania.
Zasilanie zostaje włączone i wyświetla się ekran startowy na panelu sterowania. kosiarkę do żądanej strefy.
5
Wciśnij kilkukrotnie przycisk
(Auto / Manual)-(Automatyczny/Ręczny), do momentu, aż wyświetli się ikona
trybu ręcznego - [MAN].
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ikon wyświetlanych na ekranie panelu, zobacz „Ekran główny” (str. 11).
Standby
1.Menu
Standby
1.Menu
str. 49).
Sun
13:27
Sun
13:27
Kosiarka zaczyna pracować automatycznie.
UWAGA:
- W trybie ręcznym kosiarka nie wyłącza się automatycznie.
6
Aby zakończyć pracę, wciśnij ręczny przycisk STOP, podchodząc do kosiarki od tylnej strony.
7
Wciśnij przycisk
(Off-Wył.) na panelu sterowania.
Zasilanie zostaje wyłączone.
8
Umieść kosiarkę w strefie znajdującej się w pobliżu stacji dokującej.
9
(On-Wł.) na panelu sterowania.
Wciśnij przycisk
Zasilanie zostaje włączone i wyświetla się ekran startowy na panelu sterowania.
10
Wciśnij przycisk
(Home-Baza).
Kosiarka powraca do stacji dokującej.
60
instrukcja.indd
VP7A.indb 60 60
2013-03-19 1:18:03
23:22:40PM
9/21/2012
VP7
Adresy głównych dystrybutorów Hondy
Adresy głównych dystrybutorów Hondy
AUSTRIA
Honda Austria GmbH
Hondastraße 1
2351 Wiener Neudorf
Tel. : +43 (0)2236 690 0
Fax : +43 (0)2236 690 480
http://www.honda.at
[email protected]
BALTIC STATES
(Estonia/Latvia/Lithuania)
Honda Motor Europe Ltd.
Estonian Branch Tulika 15/17 10613 Tallinn
Tel. : +372 6801 300
Fax : +372 6801 301
E-mail : [email protected]
BELGIUM
BULGARIA
CROATIA
Honda Belgium
Doornveld 180-1841731 Zellik
Tel. : +32 2620 10 00
Fax : +32 2620 10 01
http://www.honda.be
[email protected]
Kirov Ltd.
49 Tsaritsa Yoana blvd 1324 Sofia
Tel. : +359 2 93 30 892
Fax : +359 2 93 30 814
http://www.kirov.net
E-mail : [email protected]
Hongoldonia d.o.o.
Vrbaska 1c31000 Osijek
Tel.: +38531320420
Fax : +38531320429
http://www.hongoldonia.hr
[email protected]
CYPRUS
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
Alexander Dimitriou & Sons Ltd.
162, Yiannos Kranidiotis Avenue 2235
Latsia, Nicosia
Tel. : +357 22 715 300
Fax : +357 22 715 400
BG Technik cs, a.s.
U Zavodiste 251/8 15900 Prague 5 - Velka
Chuchle
Tel. : +420 2 838 70 850
Fax : +420 2 667 111 45
http://www.honda-stroje.cz
Tima Products A/S
Tårnfalkevej 16 2650 Hvidovre
Tel. : +45 36 34 25 50
Fax : +45 36 77 16 30
http://www.tima.dk
OY Brandt AB.
Tuupakantie 7B 01740 Vantaa
Tel. : +358 207757200
Fax : +358 9 878 5276
http://www.brandt.fi
Honda Relations ClientsTSA 80627 45146
St Jean de la Ruelle Cedex
Tel. 02 38 81 33 90
Fax : 02 38 81 33 91
http://www.honda-fr.com
[email protected]
GERMANY
GREECE
HUNGARY
ICELAND
IRELAND
Honda Deutschland GmbH
Sprendlinger Landstraße 166 63069
Offenbach am Main
Tel. : 01 80 5/20 20 90
Fax : +49 69 8320 20
http://www.honda.de
[email protected]
Saracakis Brothers S.A.
71 Leoforos Athinon 10173 Athens
Tel. : +30 210 3497809
Fax : +30 210 3467329
http://www.honda.gr
[email protected]
Motor Pedo Co., Ltd.
Kamaraerdei ut 3. 2040 Budaors
Tel. : +36 23 444 971
Fax : +36 23 444 972
http://www.hondakisgepek.hu
[email protected]
Bernhard ehf.
Vatnagardar 24-26 104 Reykdjavik
Tel. : +354 520 1100
Fax : +354 520 1101
http://www.honda.is
Two Wheels ltd
M50 Business Park, Ballymount Dublin 12
Tel. : +353 1 4381900
Fax : +353 1 4607851
http://www.hondaireland.ie
[email protected]
ITALY
MALTA
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
Honda Italia Industriale S.p.A.
Via della Cecchignola, 1300143 Roma
Tel. : +848 846 632
Fax : +39 065 4928 400
http://www.hondaitalia.com
[email protected]
The Associated Motors Company Ltd.
New Street in San Gwakkin Road Mriehel
Bypass, Mriehel QRM17
Tel. : +356 21 498 561
Fax : +356 21 480 150
Honda Nederland B.V.
Afd, Power Equipment Capronilaan 11119
NN Schiphol-Rijk
Tel.: +31 20 7070000
Fax : +31 20 7070001
http://www.honda.nl
Berema AS
P.O. Box 4541401 Ski
Tel. : +47 64 86 05 00
Fax : +47 64 86 05 49
http://www.berema.no
[email protected]
Aries Power Equipment
Equipment Sp.
Sp. zz o.o.
o.o.
ul.
01-493 Warszawa
Warszawa
ul. Wroclawska
Wroclawska 25 01-493
Tel. : +48 (22)
Tel.
(22) 861
861 43
4301
01
Fax :: +48
+48 (22) 861
Fax
861 43
43 02
02
http://www.ariespower.pl,
http://www.ariespower.pl,
http://www.mojahonda.pl
http://www.mojahonda.pl
[email protected]
[email protected]
PORTUGAL
REPUBLIC OF BELARUS
ROMANIA
RUSSIA
SERBIA & MONTENEGRO
Hit Power Motor Srl
str. Vasile Stroescu nr. 12 , Camera 6,
Sector 2 021374 Bucuresti
Tel. : +40 21 637 04 58
Fax : +40 21 637 04 78
http://www.honda.ro
[email protected]
Honda Motor RUS LLC
1, Pridirizhnaya Street, Sharapovo
settlement, Naro-Fominsky district, Moscow
Region, 143350 Russia
Tel. : +7(495) 745 20-80
Fax : +7(495) 745 20 81
http://www.honda.co.ru
[email protected]
BPP Group d.o.o
Generala Horvatovica 68
11000 Belgrade
Tel. : +381 11 3820 295
Fax : +381 11 3820 296
http://www.hondasrbija.co.rs
[email protected]
Scanlink Ltd.Kozlova Drive, 9 220037 Minsk
Honda Portugal, S.A.
Tel. : +375 172 999090
Rua Fontes Pereira de Melo 16 Abrunheira,
Fax : +375 172 999900
2714-506 Sintra
http://www.hondapower.by
Tel. : +351 21 915 53 33
Fax : +351 21 915 23 54
http://www.honda.pt
[email protected]
SPAIN & Las Palmas province
Tenerife province
SLOVENIA
AS Domzale Moto Center D.O.O.
Blatnica 3A 1236 Trzin
Tel. : +386 1 562 22 62
Fax : +386 1 562 37 05
http://www.honda-as.com
[email protected]
(Canary Islands)
Greens Power Products, S.L.
Poligono Industrial Congost - Av Ramon
Ciurans n°2 08530 La Garriga - Barcelona
Tel. : +34 93 860 50 25
Fax : +34 93 871 81 80
http://www.hondaencasa.com
(Canary Islands)
Automocion Canarias S.A.
Carretera General del Sur, KM. 8,8 38107
Santa Cruz de Tenerife
Tel. : +34 (922) 620 617
Fax : +34 (922) 618 042
http://www.aucasa.com
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
SWITZERLAND
TURKEY
UKRAINE
UNITED KINGDOM
Honda Suisse S.A. 10, Route des Mouliè
res1214 Vernier - Genève
Tel. : +41 (0)22 939 09 09
Fax : +41 (0)22 939 09 97
http://www.honda.ch
Anadolu Motor Uretim ve Pazarlama AS
Esentepe mah. Anadolu cad. No:5 Kartal
34870 Istanbul
Tel.: +90 216 389 59 60
Fax : +90 216 353 31 98
http://www.anadolumotor.com.tr
[email protected]
Honda Ukraine LLC
101 Volodymyrska Str. - Build. 2 Kyiv 01033
Tel. : +380 44 390 14 14
Fax : +380 44 390 14 10
http://www.honda.ua
[email protected]
Honda (UK) Power Equipment
470 London Road Slough - Berkshire, SL3
8QY
Tel. : +44 (0)845 200 8000
http://www.honda.co.uk
SWEDEN
Honda Nordic AB
Box 31002-Långhusgatan 4 215 86 Malmö
Tel. : +46 (0)40 600 23 00
Fax : +46 (0)40 600 23 19
http://www.honda.sehpes
[email protected]
10 DODATEK
SLOVAK REPUBLIC
Honda Slovakia, spol. s r.o.
Prievozská 6 821 09 Bratislava
Tel. : +421 2 32131112
Fax : +421 2 32131111
http://www.honda.sk
61
instrukcja.indd
VP7A.indb 61 61
2013-03-19 1:18:03
23:22:40PM
9/21/2012
„Deklaracja Zgodności WE” SCHEMAT ZAWARTOŚCI
„Deklaracja Zgodności WE”
SCHEMAT ZAWARTOŚCI
EC Declaration of Conformity
1.
The undersigned, Hiroki Chubachi, representing the manufacturer, herewith declares that the
machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
 Directive 2006/42/EC on machinery
 Directive 2004/108/EC on electromagnetic compatibility
 Directive 2006/95/EC relating to electrical equipment designed for use within certain voltage
limits
 Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical
and electronic equipment
2.
Description of the machinery
a) Generic denomination:
Robotic lawnmower
b) Function:
cutting of grass
c) Commercial name
d) Type
e) Serial number
*1
*1
3.
Manufacturer
Honda France Manufacturing S.A.S.
Pôle 45 - Rue des Chataîgniers
45140 ORMES - FRANCE
4. References to harmonized standards
EN 60335-1:2002+A14:2010
6.
7.
Done at:
Date:
*1: see specification page.
5. Other standards or specifications
IEC 60335-2-107 ed1.0
ORMES , FRANCE
__________________
Hiroki Chubachi
President
Honda France Manufacturing S.A.S.
Français. (French)
Déclaration CE de Conformité
1. Le soussigné, Hiroki Chubachi, représentant du
constructeur, déclare que la machine décrit ci-dessous
répond à toutes les dispositions applicables de
* Directive Machine 2006/42/CE
* Directive 2004/108/CE sur la compatibilité
électromagnétique
* directive 2006/95/CE relatives au matériel électrique
destiné à être employé dans certaines limites de tension
* Directive 2011/65/UE relative à la limitation de
l’utilisation de certaines substances dangereuses dans
les équipements électriques et électroniques
2. Description de la machine
a) Denomination générique : Tondeuse à gazon
robotisée
b) Fonction : couper de l'herbe (tondre)
c) Nom Commercial
d) Type
e) Numéro de série
3. Constructeur
4. Référence aux normes harmonisées
5. Autres normes et spécifications
6. Fait à
7. Date
Italiano (Italian)
Dichiarazione CE di Conformità
1. Il sottoscritto, Hiroki Chubachi in rappresentanza del
costruttore, dichiara qui di seguito che la macchina sotto
descritta soddisfa tutte le disposizioni pertinenti delle:
* Direttiva macchine 2006/42/CE
* Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
2004/108/CE
* direttiva 2006/95/CE relative al materiale elettrico
destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di
tensione
* Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche
2. Descrizione della macchina
a) Denominazione generica : Rasaerba robotizzato
b) Funzione : Taglio di erba
c) Denominazione commerciale
d) Tipo
e) Numero di serie
3. Costruttore
4. Riferimento agli standard armonizzati
5. Altri standard o specifiche
6. Fatto a
7. Data
Deutsch (German)
EG-Konformitätserklärung
1. Der Unterzeichner, Hiroki Chubachi der den Hersteller
vertritt, erklärt hiermit dass das hierunter genannte
Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der *
entspricht.
* Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
* Richtlinie der Elektromagnetischen Kompatibilität
2004/108/EG
* Richtlinie 2006/95/EG betreffend elektrische
Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter
Spannungsgrenzen
* Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der
Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektround Elektronikgeräten
2. Beschreibung der Maschine
a) Allgemeine Bezeichnung : Rasenmäh Roboter
b) Funktion : Gras schneiden
c) Handelsbezeichnung
d) Typ
e) Seriennummer
3. Hersteller
4. Verweis auf harmonisierte Normen
5. Andere Normen oder Spezifikationen
6. Ort
7. Datum
Nederlands (Dutch)
EG-verklaring van overeenstemming
1. Ondergetekende, Hiroki Chubachi, vertegenwoordiger
van de constructeur, verklaart hiermee dat het hieronder
beschreven machine voldoet aan alle toepasselijke
bepalingen van:
* Richtlijn 2006/42/EG betreffende machines
* Richtlijn 2004/108/EG betreffende elektromagnetische
overeenstemming
* Richtlijn 2006/95/EG inzake elektrisch materiaal
bestemd voor gebruik binnen bepaalde
spanningsgrenzen
* Richtlijn 2011/65/EU betreffende beperking van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische
en elektronische apparatuur
2. Beschrijving van de machine
a) Algemene benaming : Robotmaaier
b) Functie : gras maaien
c) Handelsbenaming
d) Type
e) Serienummer
3. Fabrikant
4. Refereert naar geharmoniseerde normen
5. Andere normen of specificaties
6. Plaats
7. Datum
Svenska ( Swedish )
EG-försäkran om överensstämmelse
1. Undertecknad, Hiroki Chubachi, representant för
tillverkaren, deklarerar härmed att maskinen beskriven
nedan fullföljer alla relevanta bestämmelser enl:
* Direktiv 2006/42/EG gällande maskiner
* Direktiv 2004/108/EG gällande elektromagnetisk
kompatibilitet
* direktiv 2006/95/EG om elektrisk utrustning avsedd för
användning inom vissa spänningsgränser
* direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av
vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
2. Maskinbeskrivning
a) Allmän benämning : Robotgräsklippare
b) Funktion : gräsklippning
c) Och varunamn
d) Typ
e) Serienummer
3. Tillverkare
4. referens till överensstämmande standarder
5. Andra standarder eller specifikationer
6. Utfärdat vid
7. Datum
Dansk ( Danish )
EF OVERENSTEMMELSEERKLÆRING
1. UNDERTEGNEDE, Hiroki Chubachi, SOM
REPRÆSENTERER PRODUCENTEN, ERKLÆRER
HERMED AT MASKINEN, SOM ER BESKREVET
NEDENFOR, OPFYLDER ALLE RELEVANTE
BESTEMMELSER IFØLGE:
* MASKINDIREKTIV 2006/42/EF
* EMC-DIREKTIV 2004/108/EF
* direktiv 2006/95/EF lovgivning om elektrisk materiel
bestemt til anvendelse inden for visse
spændingsgrænser
* direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen
af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr
2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET
a) FÆLLESBETEGNELSE : Robotplæneklipper
b) ANVENDELSE : Græsklipning
c) HANDELSBETEGNELSE
d) TYPE
e) SERIENUMMER
3. PRODUCENT
4. REFERENCE TIL HARMONISEREDE
STANDARDER
5. ANDRE STANDARDER ELLER SPEFIFIKATIONER
6. STED
7. DATO
Español (Spanish)
Declaración de Conformidad CE
1. El firmante, Hiroki Chubachi, en representación del
fabricante, adjunto declara que la máquina abajo
descrita, cumple las cláusulas relevantes de:
* Directiva 2006/42/CE de maquinaria
* Directiva 2004/108/CE de compatibilidad
electromagnética
* Directiva 2006/95/CE sobre el material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de
tensión
* Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la
utilización de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrónicos
2. Descripción de la máquina
a) Denominación genérica : Robot cortacésped
b) Función : Cortar el césped
c) Denominación comercial
d) Tipo
e) Número de serie
3. Fabricante
4. Referencia de los estándar harmonizados
5. Otros estándar o especificaciones
6. Realizado en
7. Fecha
Ελληνικά (Greek)
EK-Δήισζε ζπκκόξθσζεο
1. Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, Hiroki Chubachi,
εθπξνζσπόληαο ηνλ θαηαζθεπαζηή, δειώλσ όηη ην
παξαθάησ πεξηγξαθόκελν όρεκα πιεξνί όιεο ηηο
ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ:
* Οδεγία 2006/42/ΕΚ γηα κεραλέο
* Οδεγία 2004/108/ΕΚ γηα ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή
ζπκβαηόηεηα
* Οδεγίαο 2006/95/EK αλαθεξνκέλσλ ζην
ειεθηξνινγηθό πιηθό πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί
εληόο νξηζκέλσλ νξίσλ ηάζεσο
* Οδεγία 2011/65/ΕΕ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ρξήζεο
νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ ζε ειεθηξηθό θαη
ειεθηξνληθό εμνπιηζκό
2. Πεξηγξαθή κεραλήκαηνο
a) Γεληθή νλνκαζία : Απηόκαην ριννθνπηηθό
b) Λεηηνπξγία : γηα θόςηκν γξαζηδηνύ
c) Εκπνξηθή νλνκαζία
d) Τύπνο
e) Αξηζκόο ζεηξάο παξαγσγήο
3. Καηαζθεπαζηήο
4. Αλαθνξά ζε ελαξκνληζκέλα πξόηππα
5. Λνηπά πξόηππα ή πξνδηαγξαθέο
6. Η δνθηκή έγηλε
7. Ηκεξνκελία
Română (Romanian)
CE -Declaratie de Conformitate
1. Subsemnatul Hiroki Chubachi, reprezentand
producatorul, declar prin prezenta faptul ca echipamentul
descris mai jos indeplineste toate conditiile necesare din:
* Directiva 2006/42/CE privind echipamentul
* Directiva 2004/108/CE privind compatibilitatea
electromagnetica
* Directivei 2006/95/CE cu privire la echipamentele
electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite
de tensiune
* Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a
anumitor substanțe periculoase în echipamentele
electrice și electronice
2. Descrierea echipamentului
a) Denumire generica : Masina de tuns robotizata
b) Domeniu de utilizare : tunderea ierbii
c) Denumire comerciala d) Tip
e) Serie produs
3. Producator
4. Referinta la standardele armonizate
5. Alte standarde sau norme
6. Emisa la
7. Data
62
instrukcja.indd
VP7A.indb 62 62
2013-03-19 1:18:04
23:22:41PM
9/21/2012
„Deklaracja Zgodności WE” SCHEMAT ZAWARTOŚCI
Português ( Portuguese )
Declaração CE de Conformidade
1. O abaixo assinado, Hiroki Chubachi, representante do
fabricante, Declara que a máquina abaixo descrito
cumpre todas as estipulações relevantes da:
* Directiva 2006/42/CE de máquina
* Directiva 2004/108/CE de compatibilidade
electromagnética
* Directiva 2006/95/CE no domínio do material eléctrico
destinado a ser utilizado dentro de certos limites de
tensão
* Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de
determinadas substâncias perigosas em equipamentos
eléctricos e electrónicos
2. Descrição da máquina
a) Denominação genérica : Robot corta relva
b) Função : corte de relva
c) Marca
d) Tipo
e) Número de série
3. Fabricante
4. Referência a normas harmonizadas
5. Outras normas ou especificações
6. Feito em
7. Data
Magyar ( Hungarian )
EK-megfelelőségi nyilatkozata
1. Alulírott Hiroki Chubachi, mint a gyártó képviselője
nyilatkozom, hogy az általunk gyártott gép megfelel az
összes, alább felsorolt direktívának:
* 2006/42/EK Direktívának berendezésekre
* 2004/108/EK Direktívának elektromágneses
megfelelőségre
* irányelv 2006/95/EK a meghatározott
feszültséghatáron belüli használatra elektromos
berendezésekre
* Tanács 2011/65/EU egyes veszélyes anyagok
elektromos és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról
2. A gép leírása
a) Általános megnevezés : Robotfűnyíró
b) Funkció : fű levágása
c) Kereskedelmi nevét
d) Tipus
e) Sorozatszám
3. Gyártó
4. Hivatkozással a szabványokra
5. Más előírások, megjegyzések
6. Keltezés helye
7. Keltezés ideje
Slovenčina (Slovak)
ES vyhlásenie o zhode
1. Dolupodpísaný pán Hiroki Chubachi zastupujúci
výrobcu týmto vyhlasuje, že uvedený strojové je v zhode
s nasledovnými smernicami:
* Smernica 2006/42/ES (Strojné zariadenia)
* Smernica 2004/108/ES (Elektromagnetická
kompatibilita)
* Rady 2006/95/ES týkajúcich sa elektrického zariadenia
určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia
* Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických
zariadeniach
2. Popis stroja
a) Druhové označenie : Robotická kosačka
b) Funkcia : Kosenie trávy
c) Obchodný názov
d) Typ
e) Výrobné číslo
3. Výrobca
4. Referencia k harmonizovaným štandardom
5. Ďaľšie štandardy alebo špecifikácie
6. Miesto
7. Dátum
Lietuvių kalba (Lithuanian)
EB atitikties deklaracija
1. Žemiau pasirašes, p. Hiroki Chubachi atstovaujantis
gamintoją, deklaruoja, kad žemiau aprašyta mašina
atitinka visas išvardintų direktyvų nuostatas:
* Mechanizmų direktyva 2006/42/EB
* Elektromagnetinio suderinamumo direktyva
2004/108/EB
* direktyvą 2006/95/EB susijusių su elektrotechniniais
gaminiais, skirtais naudoti tam tikrose įtampos ribose
* direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų
naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo
2. Prietaiso aprašymas
a) Bendras pavadinimas : Robotai vejapjovės
b) Funkcija : žolės pjovimas
c) Komercinis pavadinimas
d) Tipas
e) Serijos numeris
3. Gamintojas
4. Nuorodos į suderintus standartus
5. Kiti standartai ir specifikacija
6. Vieta
7. Data
Polski ( Polish )
Deklaracja zgodności WE
1. Niżej podpisany, Hiroki Chubachi, rezprezentujący
producenta, niniejszym deklaruje, że urządzenie opisane
poniżej spełnia wszystkie odpowiednie postanowienia:
* Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
* Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej
2004/108/WE
* dyrektywy 2006/95/WE odnoszących się do sprzętu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w
określonych granicach napięcia
* Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
2. Opis urządzenia
a) Ogólne określenie : Robot koszący
b) Funkcja : ścinanie trawy
c) Nazwa handlowa
d) Typ
e) Numery seryjne
3. Producent
4. Zastosowane normy zharmonizowane
5. Pozostałe normy i przepisy
6. Miejsce
7. Data
Cestina (Czech)
ES – Prohlášení o shodě
1. Zástupce výrobce, Hiroki Chubachi svým podpisem
potvrzuje, že stroj popsaný níže splňuje požadavky
příslušných opatření:
* Směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení
* Směrnice 2004/108/ES stanovující technické
požadavky na výrobky z hlediska elektromagnetické
kompatibility
* Rady 2006/95/ES týkajících se elektrických zařízení
určených pro používání v určitých mezích napětí
* Rady 2011/65/EU o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních
2. Popis zařízení
a) Všeobecné označení : Robotická sekačka
b) Funkce : Sekání trávy
c) Obchodní název
d) Typ
e) Výrobní číslo
3. Výrobce
4. Odkazy na harmonizované normy
5. Ostatní použité normy a specifikace
6. Podepsáno v
7. Datum
Eesti (Estonian)
EÜ vastavusdeklaratsioon
1. Allakirjutanu, Hiroki Chubachi, kinnitab tootja volitatud
esindajana, et allpool kirjeldatud masina vastab kõikidele
alljärgnevate direktiivide sätetele:
* Masinate direktiiv 2006/42/EÜ
* Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
* direktiiviga 2006/95/EÜ teatavates pingevahemikes
kasutatavaid elektriseadmeid
* direktiiv 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete
kasutamise piiramise kohta elektri- ja
elektroonikaseadmetes
2. Seadmete kirjeldus
a) Üldnimetus : Robotniiduk
b) Funktsiooon : muru niitmine
c) Kaubanduslik nimetus
d) Tüüp
e) Seerianumber
3. Tootja
4. Viide ühtlustatud standarditele
5. Muud standardid ja spetsifikatsioonid
6. Koht
7. Kuupäev
Suomi / Suomen kieli (Finnish)
EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
1. Allekirjoittanut valmistajan edustaja Hiroki Chubachi
vakuuttaa täten, että alla mainittu kone/tuote täyttää
kaikki seuraavia määräyksiä:
* Konedirektiivi 2006/42/EY
* Direktiivi 2004/108/EY sähkömagneettinen
yhteensopivuus
* direktiivi 2006/95/EY tietyllä jännitealueella toimivia
sähkölaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
lähentämisestä
* direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden
käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
2. TUOTTEEN KUVAUS
a) Yleisarvomäärä : Robottiruohonleikkuri
b) Toiminto : ruohon leikkaus
c) KAUPALLINEN NIMI
d) TYYPPI
e) SARJANUMERO
3. VALMISTAJA
4. VIITTAUS YHTEISIIN STANDARDEIHIN
5. MUU STANDARDI TAI TEKNISET TIEDOT
6. TEHTY
7. PÄIVÄMÄÄRÄ
Български (Bulgarian)
ЕО декларация за съответствие
1. Долуподписалият се Hiroki Chubachi,
представляващ производителя, с настоящото
декларирам, че машините, описани по-долу,
отговарят на всички съответни разпоредби на:
* Директива2006/42/ЕО относно машините
* Директива 2004/108/ЕО относно електромагнитната
съвместимост
* Директива 2006/95/ЕО във връзка с електрическото
оборудване, предназначено за използване при някои
ограничения на напрежението
* Директива 2011/65/ЕС година относно
ограничението за употребата на определени опасни
вещества в електрическото и електронното
оборудване
2. Описание на машините
а) Общо наименование : косачка-робот
b) Функция : косене на трева
с) Търговско наименование
d) Тип
e) Сериен номер
3. Производител
4. Съответствие с хармонизирани стандарти
5. Други стандарти или спецификации
6. Място на изготвяне
7. Дата на изготвяне
Norsk (Norwegian)
EF- Samsvarserklæring
1. Undertegnede, Hiroki Chubachi representerer
produsenten og herved erklærer at maskineri beskrevet
nedenfor innfrir relevant informasjon fra følgende
forskrifter.
* Maskindirektivet 2006/42/EF
* Direktiv EMC: 2004/108/EF
Elektromagnetisk
kompablitet
* Direktiv 2006/95/EF relatert til eletrisk utstyr laget for
bruk innenfor visse spenningsgrenser.
* Direktiv 2011/65/EU om restriksjoner av bruk av visse
farlige matrialer i eletrisk og eletronisk utstyr.
2. Beskrivelse av produkt
a) Felles benevnelse : Robot gressklipper
b) Funksjon : Klippe gress
c) Handelsnavn
d) Type
e) Serienummer
3. Produsent
4. Referanse til harmoniserte standarder
5. Øvrige standarder eller spesifikasjoner
6. Sted
7. Dato
Türk (Turkish)
AT Uygunluk Beyanı
1. Aşağıda imzası bulunan Hiroki Chubachi, üreticinin
adina, bu yazıyla birlikte aşağıdaki makine ile ilgili tüm
hükümlülüklerin yerine getirildiğini beyan etmektedir:
* Makina Emniyet Yönetmeliği 2006/42/AT
* Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 2004/108/AT
* 2006/95/AT belirli voltaj aralıklarında kullanılmak üzere
dizayn edilmiş ekipmanlar hakkındaki yönetmelik
* 2011/65/AB elektrikli ve elektronik ekipmanlarda bazı
tehlikeli maddelerin kullanımının yasaklanmasına ilişkin
yönetmelik
2. Makinanın tarifi
a) Kapsamlı adlandırma : Robotik çim biçme makinası
b) İşlevi : Çimlerin kesilmesi
c) Ticari adı
d) Tipi
e) Seri numarası
3. İmalatçı
4. Uyumlaştırılmış standartlara atıf
5. Diğer standartlar veya spesifikasyonlar
6. Beyanın yeri :
7. Beyanın tarihi :
Íslenska(Icelandic)
EB-Samræmisyfirlýsing
1. Undirritaður, Mr Hiroki Chubachi, fyrir hönd
framleiðandans, lýsir hér með yfir því að vélin sem lýst er
hér að neðan samræmist öllum gildandi ákvæðum
tilskipunar:
*Leiðbeiningar fyrir vélbúnað 2006/42/EB
*Leiðbeiningar fyrir rafsegulsvið 2004/108/EB
*Tilskipun 2006/95/EB varðandi rafknúin tæki sem notast
innan tiltekins volta ramma og
* Tilskipun 2011/65/EU varðandi leiðbeiningar um notkun
á hættulegum efnum í raf og rafeinda búnaði
2. Lýsing á vélbúnaði
a) Flokkur : Sjálfstýrð sláttuvél
b) Virkni : Gras slegið
c) Nafn
d) Tegund
e) Seríal númer
3. Framleiðandi
4. Tilvísun um heildar staðal
5. Aðrir staðlar eða sérstöður
6. Gert hjá
7. Dagsetning
Hrvatski(Croatian)
EK Izjava o sukladnosti
1. Potpisani, Hiroki Chubachi, u ime proizvođač, ovime
izjavljuje da strojevi navedeni u nastavku ispunjavaju sve
važeće odredbe:
* Propisa za strojeve 2006/42/EK
* Propisa o elektromagnetskoj kompatibilnosti
2004/108/EK
* Direktiva 2006/95/EK se odnosi na električnu opremu
predvidjenu za koristenje unutar odredjenih naponskih
granica.
Direktiva 2011/65/EU o ograničenju odredjenih opasnih
supstanci u elektricnoj i elektronskoj opremi.
2. Opis strojeva
a) Opća vrijednost : Robot kosilica za travu
b) Funkcionalnost : rezanje trave
c) Komercijalni naziv
d) Tip
e) Serijeski broj
3. Proizvođač
4. Reference na usklađene norme
5. Ostale norme i specifikacije
6. U
7. Datum
Latviešu (Latvian)
EK atbilstības deklarācija
1. Zemāk minētais Hiroki Chubachi, kā ražotāja pārstāvis
ar šo apstiprina, ka zemāk aprakstītie mašīna, atbilst
visām zemāk norādīto direktīvu sadaļām:
* Direktīva 2006/42/EK par mašīnām
* Direktīva 2004/108/EK attiecībā uz elektromagnētisko
savietojamību
* Direktīvu 2006/95/EK uz elektroiekārtām, kas
paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās
* Direktīva 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu
izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās
iekārtās
2. Iekārtas apraksts
a) Vispārējais nosukums : Robotizētie zāles pļāvēji
b) Funkcija : zāles pļaušana
c) Komercnosaukums
d) Tips
e) Sērijas numurs
3. Ražotājs
4. Atsauce uz saskaņotajiem standartiem
5. Citi noteiktie standarti vai specifikācijas
6. Vieta
7. Datums
Slovensčina (Slovenian)
ES izjava o skladnosti
1. Spodaj podpisani, Hiroki Chubachi, ki predstavljam
proizvajalca, izjavljam da spodaj opisana stroj ustreza
vsem navedenim direktivam:
* Direktiva 2006/42/ES o strojih
* Direktiva2004/108/ES o elektromagnetni združljivosti
* Direktive 2006/95/ES v zvezi z električno opremo,
konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih
* Direktiva 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih
nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
2. Opis naprave
a) Vrsta stroja : Robotska kosilnica
b) Funkcija : košenje trave
c) Trgovski naziv
d) Tip
e) Serijska številka
3. Proizvajalec
4. Upoštevani harmonizirani standardi
5. Ostali standardi ali specifikacij
6. Kraj
7. Datum
10 DODATEK
63
instrukcja.indd
VP7A.indb 63 63
2013-03-19 1:18:04
23:22:41PM
9/21/2012
INDEX LCD MENU
Nazwa menu
Wejście
Strona
A
Alarm - Alarm
Area - Obszar
Area - Obszar
Area - Obszar
Auto Mode - Tryb Auto
System Setup Ž Security Ž (Input PIN)
Custom Setup Ž Zone Ž Zone1 - 5
Quick Setup Ž Zone
System Setup Ž Manual Mode Setup
Auto Mode
Str. 38
Str. 25
Str. 20
Str. 36
Str. 16
C
Check Area Wire - Sprawdź przewód obszaru
Copy Quick Setup - Kopiuj Szybką konfigurację
Create a PIN - Utwórz PIN
Custom Setup - Konfiguracja użytkownika
Custom Setup - Konfiguracja użytkownika
Test
Custom Setup Ž Reset
System Setup Ž Security Ž (Input PIN)
Custom Setup
Auto Mode
Str. 29
Str. 28
Str. 38
Str. 22
Str. 16
D
Date and Time - Data i czas
System Setup
Str. 37
E
Exit Angle - Kąt wyjazdu
Custom Setup Ž Zone Ž Zone1 - 5
Str. 24
F
Fault History - Historia usterek
History
Str. 33
H
History - Historia
Home - Baza
History
Test Ž Test Setup
Str. 31
Str. 29
I
Immobilizer - Immobilizer
System Setup Ž Security Ž (Input PIN)
Str. 39
L
Language - Język
Loop Direction - Kierunek pętli
System Setup
System Setup Ž Station Setup
Str. 37
Str. 34
M Manual Mode Setup - Konfiguracja trybu ręcznego
Mower Inactive - Tryb Bezczynny
Mowing Pattern - Ścieżka koszenia
Mowing Pattern - Ścieżka koszenia
Mowing Pattern - Ścieżka koszenia
System Setup
Auto Mode
Custom Setup Ž Zone Ž Zone1 - 5
Quick Setup Ž Zone
System Setup Ž Manual Mode Setup
Str. 36
Str. 16
Str. 25
Str. 19
Str. 36
O
Operating History - Historia działania
Operating Time - Czas działania
History
History Ž Operating History
Str. 32
Str. 31
P
Passage Return Width - Szer. ścieżki powrotu
System Setup Ž Station Setup
Passage Width (Out) - Szer. ścieżki dojazdu do strefy Custom Setup Ž Zone Ž Zone1 - 5 Ž Area
Str. 35
Str. 26
Q
Quick Setup - Szybka konfiguracja
Quick Setup - Szybka konfiguracja
Quick Setup
Auto Mode
Str. 17
Str. 16
R
Reset - Reset
Reset - Reset
Reset All - Reset wszystkich ustawień
Reset All Timers - Reset wszystkich zegarów
Reset All Zones - Reset wszystkich stref
Custom Setup
Quick Setup Custom
Setup Ž Reset Custom
Setup Ž Reset Custom
Setup Ž Reset
Str. 27
Str. 21
Str. 28
Str. 28
Str. 27
S
Security - Zabezpieczenie
Set Date - Ustaw datę
Set Time - Ustaw godzinę
Sound - Dźwięk
Station Setup - Ustaw. stacji dokującej
Station Signal - Sygnał stacji dokującej
Summary - Podsumowanie
Summary - Podsumowanie
System Setup - Ustawienia systemu
System Setup
System Setup Ž Date and Time
System Setup Ž Date and Time
System Setup
System Setup
System Setup Ž Station Setup
Custom Setup
Quick Setup
System Setup
Str. 38
Str. 37
Str. 37
Str. 39
Str. 34
Str. 34
Str. 26
Str. 20
Str. 34
T
Test - Test
Test Setup - Ustawienia testu
Timer - Zegar
Timer - Zegar
Timer - Zegar
Test
Test
Custom Setup
Custom Setup Ž Summary
Quick Setup
Str. 29
Str. 29
Str. 22
Str. 26
Str. 17
W Wire Exit Location - Punkt rozp. pracy
Wire Exit Location - Punkt rozp. pracy
Wire Overlap - Dystans przekroczenia przewodu
Work History - Historia pracy
Custom Setup Ž Zone Ž Zone1 - 5
Quick Setup Ž Zone
Custom Setup Ž Zone Ž Zone1 - 5 Ž Area
History Ž Operating History
Str. 24
Str. 18
Str. 25
Str. 32
Z
Custom Setup
Custom Setup Ž Summary
Quick Setup
Quick Setup Ž Zone
Custom Setup Ž Zone
Test Ž Test Setup
Str. 23
Str. 27
Str. 18
Str. 19
Str. 23
Str. 30
Zone - Strefa
Zone - Strefa
Zone - Strefa
Zone Proportion(%) - Proporcja strefy
Zone1 ~ 5 - Strefa 1 ~ 5
Zone1 ~ 5 - Strefa 1 ~ 5
64
instrukcja.indd
VP7A.indb 64 64
2013-03-19 1:18:04
23:22:42PM
9/21/2012
SCHEMAT TRAWNIKA
65
instrukcja.indd
VP7A.indb 65 65
2013-03-19 1:18:05
23:22:42PM
9/21/2012
ARKUSZ KONTROLNY DILERA
Poniżej zawarte są dane kontaktowe Twojego dilera:
Nazwa dilera:
Tel.:
E-Mail:
Poniższe informacje zapisuje diler po zakończeniu konfiguracji systemu urządzenia.
Informacja dotycząca ustawień podstawowych
PIN (Osobisty
numer identyfikacyjny)
Język:
Angielski
Niemiecki
Francuski
Włoski
Szwedzki
Holenderski
Hiszpański
Duński
Ustawienie systemu (Stacja)
Szerokość ścieżki powrotu: _____
Sygnał stacji: _____
Kierunek pętli: CW / ACW (zgodnie / przeciwnie do ruchu wskazówek zegara)
Szybka konfiguracja
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdego z ustawień, zobacz „4.USTAWIENIA MENU” (str. 14)
Zegar
Dzień(dni):
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela
Ustawienie Zegara 1:
:
-----
:
------- ------------- ------------- ------------- ------Ustawienie Zegara 2:
:
-----
:
------- ------------- ------------- ------------- -------
Strefa 2
Punkt rozpoczęcia pracy: _____m
Kierunek: CW / ACW
Proporcja strefy: _____%
Ścieżka koszenia: Dowolna / Kierunkowa / Mieszana
Dystans przekroczenia przewodu: _____cm
66
instrukcja.indd
VP7A.indb 66 66
2013-03-19 1:18:05
23:22:42PM
9/21/2012
Konfiguracja użytkownika
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat każdego z ustawień, zobacz „4.USTAWIENIA MENU” (str. 14)
Zegar
Dzień(dni):
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Ustawienie Zegara 1:
:
-----
:
------- ------------- ------------- ------------- ------Strefy Zegara 1:
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Dzień(dni):
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Strefa 5
Sobota
Ustawienie Zegara 2:
:
-----
:
------- ------------- ------------- ------------- ------Strefy Zegara 2:
Strefa 1
Strefa 2
Strefa 3
Strefa 4
Niedziela
Niedziela
Strefa 5
Strefa 1
Punkt rozpoczęcia pracy: _____m Kierunek: CW / ACW
Początkowy punkt wyjazdu: _____% Końcowy punkt wyjazdu: _____ %
Ścieżka koszenia: Dowolna / Kierunkowa / Mieszana
Dystans przekroczenia przewodu: _____cm
Szer. ścieżki dojazdu do strefy : _____
Strefa 2
Punkt rozpoczęcia pracy: _____m Kierunek: CW / ACW
Początkowy punkt wyjazdu: _____% Końcowy punkt wyjazdu: _____ %
Ścieżka koszenia: Dowolna / Kierunkowa / Mieszana
Dystans przekroczenia przewodu: _____cm
Szer. ścieżki dojazdu do strefy : _____
Strefa 3
Punkt rozpoczęcia pracy: _____m Kierunek: CW / ACW
Początkowy punkt wyjazdu: _____% Końcowy punkt wyjazdu: _____ %
Ścieżka koszenia: Dowolna / Kierunkowa / Mieszana
Dystans przekroczenia przewodu: _____cm
Szer. ścieżki dojazdu do strefy : _____
Strefa 4
Punkt rozpoczęcia pracy: _____m Kierunek: CW / ACW
Początkowy punkt wyjazdu: _____% Końcowy punkt wyjazdu: _____ %
Ścieżka koszenia: Dowolna / Kierunkowa / Mieszana
Dystans przekroczenia przewodu: _____cm
Szer. ścieżki dojazdu do strefy : _____
Strefa 5
Punkt rozpoczęcia pracy: _____m Kierunek: CW / ACW
Początkowy punkt wyjazdu: _____% Końcowy punkt wyjazdu: _____ %
Ścieżka koszenia: Dowolna / Kierunkowa / Mieszana
Dystans przekroczenia przewodu: _____cm
Szer. ścieżki dojazdu do strefy : _____
67
instrukcja.indd
VP7A.indb 67 67
2013-03-19 1:18:05
23:22:42PM
9/21/2012
ZAŁĄCZNIK 1 – SCHEMAT MENU
Menu
Auto Mode
- Tryb auto
(patrz
str. 16)
Quick Setup
- Szybka konfiguracja
Custom Setup
- Konfiguracja użytkownika
Mower Inactive
- Kosiarka nieczynna
Quick Setup
- Szybka konfiguracja
(patrz
Timer - Zegar
Monday/Tuesday/Wednesday
Poniedziałek/Wtorek/Środa/
Thursday/Friday/Saturday/Sunday
Czwartek/Piątek/Sobota/Niedziela
Timer 1 Start/End (Input value)
Zegar 1 Start/Koniec (Wprowadź wartość)
Timer 2 Start/End (Input value)
Zegar 2 Start/Koniec (Wprowadź wartość)
Zone - Strefa
Wire Exit Location
- Punkt rozpoczęcia pracy
(Input value - Wprowadź wartość)
str. 17)
CW / ACW
Zone Proportion (%)
- Proporcja strefy (%)
(Input value - Wprowadź wartość)
Mowing Pattern
- Ścieżka koszenia
Random/Directional/Mixed
Dowolna/Kierunkowa/Mieszana
Area
- Obszar
(Input value - Wprowadź wartość)
Timer - Zegar
Monday/Tuesday/Wednesday
Poniedziałek/Wtorek/Środa/
Thursday/Friday/Saturday/Sunday
Czwartek/Piątek/Sobota/Niedziela
Timer 1 Start/End (Input value)
Zegar 1 Start/Koniec (Wprowadź wartość)
Zone 1/Zone 2/Zone 3/Zone 4/Zone 5
Strefa 1/Strefa 2/Strefa 3/Strefa 4/Strefa 5
Timer 2 Start/End (Input value)
Zegar 2 Start/Koniec (Wprowadź wartość)
Zone 1/Zone 2/Zone 3/Zone 4/Zone 5
Strefa 1/Strefa 2/Strefa 3/Strefa 4/Strefa 5
Zone Strefa
Zone 1 - Strefa 1
Wire Exit Location
- Punkt rozpoczęcia pracy
(Input value - Wprowadź wartość)
Zone 5 - Strefa 5
Exit Angle
- Kąt wyjazdu
Start/End (Input value)
Start/Koniec (Wprowadź wartość)
Mowing Pattern
- Ścieżka koszenia
Random/Directional/Mixed
Dowolna/Kierunkowa/Mieszana
Summary - Podsumowanie
Reset - Reset
Custom Setup
-Konfiguracja użytkownika
(patrz
str. 22)
Area
- Obszar
CW / ACW
Wire Overlap
- Dystans przekroczenia
przewodu
Passage Width (Out)
- Szerokość ścieżki
dojazdu do strefy
Summary - Podsumowanie
(Input value Wprowadź wartość)
(Input value Wprowadź wartość)
Timer - Zegar
Zone - Strefa
Reset - Reset
Reset All Zones
- Reset wszystkich stref
Reset All Timers
- Reset wszystkich zegarów
Reset All
- Reset wszystkich ustawień
68
instrukcja.indd 68
Copy Quick Setup
- Kopiuj szybką konfigurację
2013-03-19 23:22:43
Test - Test
(patrz
str. 29)
Check Area Wire
- Sprawdź przewód obszaru
Test Setup
- Testowanie ustawień
Home - Baza
Zone 1 - Strefa 1
Zone 5 - Strefa 5
History - Historia
(patrz
Operating History
- Historia działania
str. 31)
Operating Time
- Czas działania
Work History
- Historia pracy
Fault History
- Historia usterek
System Setup
- Ustawienia systemu
(patrz
Station Setup
-Ustawienia stacji dokującej
str. 34)
Manual Mode Setup
- Ustawienia trybu ręcznego
Station Signal
- Sygnał stacji
1/2/3/4
Loop Direction
- Kierunek pętli
Clockwise (CW)/Anticlockwise (ACW)
Zgod. z ruchem wskazówek zegara (CW)
/Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
(ACW)
Passage Return Width
- Szerokość ścieżki powrotu
(Input value - Wprowadź wartość)
Mowing Pattern
- Ścieżka koszenia
Random/Directional/Mixed
Dowolna/Kierunkowa/Mieszana
Area
- Obszar
(Input value - Wprowadź wartość)
Language
- Język
English/Deutsch/Francais/Italiano/Svenska/Nederlands/Espanol/Dansk
Angielski/Niemiecki/Francuski/Włoski/Szwedzki/Holenderski/Hiszpański/Duński
Date and Time
- Data i godzina
Set Date
- Ustaw datę
(Input value - Wprowadź wartość)
Set Time
- Ustaw godzinę
(Input value - Wprowadź wartość)
Security
- Zabezpieczenie
Sound
- Dźwięk
(Input PIN)
(Wprowadź PIN)
Alarm
- Alarm
ON / OFF
WŁ. / WYŁ.
Create a PIN
- Utwórz PIN
(Input value - Wprowadź wartość)
Immobilizer
- Immobilizer
ON / OFF
WŁ. / WYŁ.
ON / OFF
WŁ. / WYŁ.
69
instrukcja.indd 69
2013-03-19 23:22:43
32VP7600
32VP7600
00X32-VP7-6000
00X32-VP7-6000
instrukcja.indd
VP7A.indb 2 70
ⒸHonda
ⒸHonda
Motor
Motor
Co.,
Co.,
Ltd.Ltd.
2012
2012
xxxx.xxxx.xx
xxxx.xxxx.xx
xxxx.xxxx.xx
xxxx.xxxx.xx
2013-03-19 1:17:30
23:22:43PM
9/21/2012

Podobne dokumenty