Zespół Szkół w Sicienku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w roku

Transkrypt

Zespół Szkół w Sicienku Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w roku
Zespół Szkół w Sicienku
Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w roku szkolnym 2013/2014 otwiera oddział sportowy
(piłka siatkowa/zapasy)
Szanowni Państwo,
W roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
zostanie utworzony oddział sportowy o profilu piłka siatkowa i zapasy (uczeń wybiera
jedną dyscyplinę). Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną i zaangażowaną kadrę
pedagogiczno-trenerską.
W oddziale, poza programem kształcenia ogólnego, będzie realizowany program
szkolenia sportowego. Zajęcia sportowe będą realizowane w wymiarze 10 godzin
tygodniowo, w tym 4 godziny wychowania fizycznego i po 6 godzin szkolenia sportowego
dla każdej z dyscyplin - piłkę siatkową będzie prowadził instruktor pan Miłosz
Miękczyński, zapasy instruktor pan Norbert Świerblewski.
Plan zajęć oddziału zostanie opracowany w sposób umożliwiający osiągnięcie
harmonii pomiędzy nauką i rozwojem sportowym ucznia.
Etapy rekrutacji odbywające się w Zespole Szkół w Sicienku:
 Składanie podań o przyjęcie do szkoły - do 12.04.2013 r. (piątek),
 Test sprawności fizycznej - 13.04.2013 r. (sobota), godz. 10.00,
 Ustalenie wstępnej listy uczniów oddziału sportowego - do 23.04.2013 r.,
 Złożenie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły
podstawowej, zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach
sprawdzianu oraz zaświadczenia uprawnionego lekarza o stanie zdrowia –
02.07.2012 r.,
 Ogłoszenie oficjalnej listy przyjętych do oddziału sportowego - 04.07.2012r., do
godz. 15.00.
Wraz z podaniem o przyjęcie do szkoły należy złożyć: zaświadczenie od lekarza
rodzinnego o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w teście
sprawności fizycznej, oświadczenie podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych,
dwie podpisane fotografie.
Podanie o przyjęcie do gimnazjum oraz wzór oświadczenia rodziców dostępne są na
stronie internetowej szkoły www.szkola-sicienko.pl oraz w sekretariacie szkoły.
Bliższych informacji udzielają instruktorzy:
Pan Miłosz Miękczyński tel. 501502410
Pan Norbert Świerblewski tel. 531162913
oraz sekretariat szkoły (052) 5870569
Zapraszam!
Beata Szczęśniak
dyrektor szkoły

Podobne dokumenty