Słowniczek pojęć stosowanych w trakcie oceny

Transkrypt

Słowniczek pojęć stosowanych w trakcie oceny
Załącznik nr 5
do Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD
Słowniczek pojęć stosowanych w trakcie oceny operacji według
kryteriów lokalnych i premiujących
Innowacyjność- to wdrożenie na obszarze LSR nowego lub ulepszonego produktu, usługi, procesu,
organizacji lub sposobu wykorzystania istniejących lokalnych zasobów: przyrodniczych, historycznych,
kulturowych czy społecznych.
Oferta cenowa- dokument potwierdzający realność przyjętej wielkości kosztu za dany produkt lub
usługę. Jako oferta będą traktowane oferty handlowe od dostawców produktów lub usług, ulotki
reklamowe, wydruki ze stron www
Integracja podmiotów Poprzez integrację podmiotów należy rozumieć współpracę w realizacji
projektu z innymi podmiotami z terenu LSR.
Podmiot/podmioty- osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub
prowadząca działalność na terenie LGD.
Lokalne zasoby- rozumiane jako zasoby ludzkie, surowcowe, majątkowe, w tym produkty lub usługi
od dostawców mających siedzibę na terenie LGD.
Społeczność lokalna- mieszkańcy terenu LGD.
Bazować na lokalnych zasobach- opierać się w głównej mierze, preferować lokalne zasoby(zasoby
turystyczne, kulturowe, historyczne, przyrodnicze produkty, usługi ,
Grupy defaworyzowane- zdefiniowane grupy, których potrzeby powinny zostać szczególnie
uwzględnione w trakcie realizacji LSR. Zostały zdefiniowane następujące grupy defaworyzowane:
młodzież, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby powyżej 50 r. ż., osoby niepełnosprawne,
osoby nie posiadające wykształcenia i kwalifikacji zawodowych.
Preferowane typy operacji- operacje, które najbardziej są najbardziej pożądane przez LGD z punktu
widzenia zdiagnozowanych w wyniku analizy SWOT potrzeb, a także sformułowanych w LSR celów
i wskaźników.
Produkt lokalny- to najczęściej wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu. Jest on
produkowany w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych
metod wytwarzania, to zarówno produkt spożywczy, jak i rękodzieło oraz usługi oparte o lokalne
dziedzictwo (warsztaty rękodzielnicze, kulturalne, przewodnicy )
Kompetencje- zakres czyjejś wiedzy, umiejętności i doświadczenia.
Dziedzictwo Jana Pawła II- rozumiane jako rzeczy, miejsca, dorobek intelektualny i kulturalny
związane z postacią Św. Jana Pawła II.
Działania związane z ochroną środowiska- działania(z wyłączeniem działań wymaganych prawem),
których efektem będzie podniesienie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej na temat ochrony
środowiska, a więc różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, wydarzenia o charakterze edukacyjnym,
organizowane akcje zbierania odpadów
Rozwiązania przeciwdziałające niekorzystnym zmianom klimatu- to rozwiązania (z wyłączeniem
rozwiązań wymaganych prawem) o charakterze inwestycyjnym bezpośrednio przeciwdziałające
niekorzystnym zmianom klimatu, a więc np. inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii,
zmniejszające emisję zanieczyszczeń.
Działania aktywizujące- działania mające na celu aktywizację społeczności lokalnej w tym przede
wszystkim szkolenia, warsztaty, spotkania.

Podobne dokumenty