Osiągnięcia starożytnych Rzymian

Transkrypt

Osiągnięcia starożytnych Rzymian
POMYSŁ DOBREJ PRAKTYKI
FORMATKA
autor/ szkoła / miejscowośd
Wpisz swoje imię i nazwisko oraz nazwę i nr szkoły (lub zespołu
szkół), miejscowośd
tytuł dobrej praktyki
lead
Napisz krótkie wprowadzenie do dobrej praktyki (1-2 zdania)
przedmiot/ poziom nauczania (ew. klasa)
Podaj przedmiot i poziom nauczania, na którym została
przeprowadzona dobra praktyka, oraz ew. klasę
Historia i społeczeostwo/ klasa 4 szkoły podstawowej.
Cele
Sformułuj cele dobrej praktyki w języku zrozumiałym dla ucznia:
Czego uczniowie się nauczą? Odwołaj się do podstawy
programowej (wymagania szczegółowe)
Cele lekcji:
1. Wymieniacie osiągnięcia starożytnych Rzymian w
dziedzinach: architektury, budownictwa, kultury,
sztuki i prawa.
2. Poznacie terminy: gladiator, kodeks, bazylika
Kryteria sukcesu dla ucznia:
Ja – uczeo: wyjaśniam terminy: gladiator, bazylika,
kodeks; przedstawiam osiągnięcia Rzymian w
architekturze i budownictwie: Forum Romanum,
Panteon, Koloseum, akwedukty, drogi, łuki tryumfalne,
termy; opisujesz sposób budowy dróg przez Rzymian,
przedstawiasz znaczenie i rolę prawa rzymskiego w
kulturze europejskiej i czasów obecnych.
Odniesienie do podstawy programowej:
I.Chronologia historyczna – uczeo posługuje się
podstawowymi określeniami czasu historycznego ; okres
p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek, rok, przyporządkowuje
fakty historyczne datom, oblicza upływ czasu między
wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii
chronologicznej, dostrzega związki teraźniejszości z
przeszłością.
II. Analiza i interpretacja historyczna – uczeo odpowiada
na proste pytania postawione do tekstu źródłowego,
mapy, planu, ilustracji; pozyskuje informacje z różnych
źródeł oraz selekcjonuje je i porządkuje; stawia pytania
dotyczące przyczyn i skutków analizowanych wydarzeo
historycznych i współczesnych.
Bartosz Markuszewski, Szkoła Podstawowa Nr 7,
Brodnica
Osiągnięcia starożytnych Rzymian
Lekcja historii i społeczeostwa poświęcona i
osiągnięciom starożytnych Rzymian. Lekcja poprzez
zastosowanie narzędzi TIK ma przyczynid się do
przekazania uczniom w atrakcyjny i prosty sposób
wiedzę na podany temat oraz pozwolid spełnid
podane poniżej kryteria sukcesu.
III. Tworzenie narracji historycznej - uczeo tworzy krótką
wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym,
posługując się poznanymi pojęciami; przedstawia własne
stanowisko i próbuje je uzasadnid.
9. Fundamenty Europy uczeo:
3) charakteryzuje osiągnięcia Rzymu, używając pojęd i
terminów: prawo rzymskie, drogi, wodociągi.
pomoce dydaktyczne
Jakie pomoce i narzędzia TIK są potrzebne do przeprowadzenia
dobrej praktyki (programy, aplikacje, strony WWW itp.)?
Oprogramowanie Smart Notebook, przeglądarka internetowa
multibook wyd. Nowa era, s. 125 – 129, „Starożytni Rzymianie”
– Film edukacyjny, wyd. Nowa Era, Słuchowisko historyczne
„Wieczny Rzym”, wyd. Nowa Era; serwis internetowy You
Toube (http://www.youtube.com/watch?v=15yiiicpDhA,
http://www.youtube.com/watch?v=fw1VJSU92mw, ), serwis
nauczyciel.pl.
krótki opis pomysłu
Przedstaw zwięźle swój pomysł tak, aby inni nauczyciele i nauczycielki mogli go wykorzystad w swojej pracy
1. Nauczyciel za pomocą Multibooka, foliogramów multimedialnych prezentuje uczniom osiągnięcia starożytnych Rzymian
w dziedzinie architektury, budownictwa i prawa rzymskiego.
2. Za pomocą oprogramowania Smart Notebook i serwisu nauczyciel.pl nauczyciel sprawdza wiedzę uczniów związaną z
prezentowanymi treściami
3. Nauczyciel prezentuje ( w celu utrwalenia poznanej wiedzy) słuchowisko historyczne oraz film edukacyjny
4. Wykorzystując serwis Internetowy You Toube nauczyciel prezentuje zagadnienie gladiatorów.
efekty pracy
Czego uczniowie się nauczyli? Co się sprawdziło? Dlaczego warto w tym przypadku zastosowad TIK?
1. Multibook i foliogramy multimedialne przyczyniły się, do skuteczniejszego przekazu nowej wiedzy. Uczniowie z chęcią oglądali
krótkie filmiki prezentujące osiągnięcia starożytnych Rzymian a następnie z dużą swobodą wykonywali dwiczenia związane z
poznaną tematyką
2. Wykorzystałem serwis nauczyciel.pl, gdzie oprócz ciekawych prezentacji dotyczących omawianego tematu, znalazłem również
dwiczenia, które w kompletny sposób sprawdzają wiedzę uczniów poznaną na lekcji.
3. Za pomocą słuchowiska historycznego i filmu edukacyjnego, uczniowie mieli okazję utrwalid sobie wiadomości poznane na
lekcji
4. Filmiki z serwisu Yuo Toube zaprezentowałem uczniom, aby przedstawid im historię gladiatorów
Taki sposób przekazu wiedzy jest niezwykle skuteczny, gdyż uczniowie z większą uwagą śledzą nowe treści i łatwiej je
przyswajają. Ponadto przekazanie nowych wiadomości odbywa się w atrakcyjny sposób i zwiększa zaangażowanie uczniów w
trakcie lekcji, co pozwala w większym stopniu zrealizowad cele lekcji. Fakty te szczególnie dotyczą historii gladiatorów, gdyż
utwory muzyczne prezentowane na lekcji (serwis You toube) stanowią nie tylko znakomite tło do przedstawianych informacji,
ale i również są swoistego rodzaju pomostem między przeszłością, a teraźniejszością oraz doskonałą korelacją
międzyprzedmiotową (historii i społeczeostwa oraz muzyki).
uwagi
Jakie działania planujesz w przyszłości? Czy zamierzasz zmienid lub rozwinąd swój pomysł? Przed czym chcesz przestrzec
naśladowców dobrej praktyki?
Zastosowane przeze mnie narzędzia z pewnością uczyniły lekcję bardziej atrakcyjną i spowodowały, że uczniowie z
dużą łatwością przyswajały sobie mową wiedzę. Jednakże jednocześnie należy zwrócid baczną uwagę na przebieg
lekcji, gdyż ilośd prezentowanego materiału powoduje zagrożenie niezrealizowania wszystkich treści. Ponadto
niektóre dwiczenia (np. dotyczące osiągnięd starożytnych Rzymian) wymagają pomocy nauczyciela.
załączniki
Materiały przygotowane przez nauczyciela (np. karty pracy, krzyżówki, quizy) oraz strona WWW, na której znajduje się dobra
praktyka (prace uczniów stworzone w jej ramach)

Podobne dokumenty