Zał. nr 1 do Uchwały XXV-11-2012 Program Ochrony Środowiska

Komentarze

Transkrypt

Zał. nr 1 do Uchwały XXV-11-2012 Program Ochrony Środowiska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/11/2012
Rady Miasta Pucka
z dnia 28.12.2012 r.
Burmistrz Miasta Pucka
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA PUCKA NA LATA 2012-2015
Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2016-2019
(Aktualizacja)
paździenik, 2012
Opracowanie:
EKOSTRATEG Agnieszka Orłowska
ul. Kolberga 12b/10
81-881 Sopot
www.ekostrateg.pl
e-mail: [email protected]
Spis treści
ZASTOSOWANE SKRÓTY ................................................................................................................................ 4
1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA ................................................................................. 5
2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA ................................................................................................................... 5
3. ZGODNOŚĆ ZAŁOŻEŃ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO SZCZEBLA ORAZ INNYMI
DOKUMENTAMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA TERENIE MIASTA PUCKA ............................................................. 5
4. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ................................................................ 9
5. CHARAKTERYSTYKA MIASTA ...................................................................................................................10
5.1. Położenie .............................................................................................................................. 10
5.2. Klimat ................................................................................................................................... 11
5.3.Powierzchnia miasta................................................................................................................ 11
5.4. Sytuacja demograficzna ......................................................................................................... 12
5.5. Podmioty gospodarcze ........................................................................................................... 14
5.6. Infrastruktura techniczna ....................................................................................................... 14
5.6.1. Ujęcia wody i sieć wodociągowa .............................................................................................. 14
5.6.2. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków ............................................................................ 15
5.6.3. Kanalizacja deszczowa ............................................................................................................ 16
5.6.4. Sieć gazowa ........................................................................................................................... 16
5.6.5. Sieć energetyczna ................................................................................................................... 16
5.6.6. Ciepłownictwo ........................................................................................................................ 17
5.6.7. Układ komunikacyjny .............................................................................................................. 18
6. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA ...............................................................................................................19
6.1. Jakość powietrza ................................................................................................................... 19
6.2. Jakość wód powierzchniowych i podziemnych .......................................................................... 20
6.2.1. Jakość wód powierzchniowych ................................................................................................. 20
6.2.2 Jakość wód podziemnych ......................................................................................................... 22
6.3. Zasoby przyrody .................................................................................................................... 23
6.4. Hałas i wibracje ..................................................................................................................... 31
6.5. Gospodarka odpadami ........................................................................................................... 33
6.6. Promieniowanie elektromagnetyczne ....................................................................................... 36
6.7. Poważne awarie ..................................................................................................................... 36
6.8. Obszary zagrożone podtopieniami ........................................................................................... 36
7. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ....................................................38
. STRATEGIA REALIZACJI PRZYJ TYCH CELÓW .....................................................................................47
8.1. Harmonogram realizacji celów w latach 2012-2019 .................................................................. 48
8.2. Zadania nieinwestycyjne......................................................................................................... 52
8.3. Zadania inwestycyjne ............................................................................................................. 55
9. FINANSOWANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE ....................................................................58
10. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ..................................................64
10.1. Wskaźniki monitorowania Programu ...................................................................................... 64
BIBLIOGRAFIA: ................................................................................................................................................68
ZASTOSOWANE SKRÓTY
POŚ – program ochrony środowiska
PEP 009- 01 - Po i yka Eko ogic na Pa s wa na a a 009- 01
KPGO 2014 – Krajowy plan gospodarki odpadami 2014
GUS – G wny Ur
d S a ys yc ny;
GIOŚ – G wny Insp k ora Ochrony Środowiska w Warszawie;
WIOŚ – Wo w d ki Insp k ora Ochrony Środowiska w Gda sk ;
RZGW – R giona ny Zar
d Gospodarki Wodn ;
MŚP – ma
dsiębiors wa;
i śr dni pr
dś - d cy a o środowiskowych war nkowaniach
ooś – oc na odd ia ywania na środowisko
sooś – s ra gic na oc na odd ia ywania na środowisko
BZT5- biologiczne zapotrzebowanie na tlen
ChZT – chemiczne zapotrzebowanie na tlen
p rsp k yw do 2016 r.
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA
Pods aw prawn opracowania ak a i ac i Program ochrony środowiska d a mias a P cka s ar . 17 s .
1 s awy dnia 7 kwi nia 001 r. Prawo ochrony środowiska . . D . U.
00 r. Nr
po . 1 0 p .
m. k ry obowi
organ wykonawc y gminy w ym pr ypadk B rmis r a Mias a do spor d nia
program ochrony środowiska w c
r a i ac i po i yki ko ogic n pa s wa.
Zgodni
ar . 14 s . cy owan
s awy program ochrony środowiska pod ga ak a i ac i ni r ad i ni
co 4 a a. Os a nia ak a i ac a Program ochrony środowiska d a mias a P cka ob mowa a a a 004- 007
ora p rsp k ywę 2008-2011.
POŚ podobni ak po i ykę ko ogic n pa s wa pr y m
się na 4 a a
ym
pr wid ian w nim
d ia ania w p rsp k ywi ob m
ko n 4 a a.
Program ochrony środowiska, po aopiniowani pr
organ wykonawc y powia
chwa any s pr
radę gminy w ym pr ypadk Radę Mias a).
2. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Program ochrony środowiska spor d any s w c
r a i ac i po i yki ko ogic n pa s wa i w g ędnia
wymagania okr ś a c w s c g ności:
— cele ekologiczne,
— priorytety ekologiczne,
— po iomy c w d go rminowych
— rod a i harmonogram d ia a pro ko ogic nych,
— środki ni będne do osi gnięcia c w w ym m chani my prawno - konomic n i środki
finansowe.
Nini s a ak a i ac a Program ochrony środowiska d a mias a P cka ob m
a a do 019 rok
wy yc a c ki r nki po i yki d go rminow na omias w okr si c ro nim kr ko rminowym do 01
rok okr ś a op racy ny p an d ia a .
Akt a i ac a ma na c
pr ś d ni mian aki as y w mi ści w okr si
aki p yn od pr y ęcia
pi rws go program ochrony środowiska ora kons kw nc ych mian d a środowiska ana i ę sk k w
mian w środowisk i na wa ni s ych prob m w, jaki
os a y do ro wi ania w ry ikac ę c w
i ki r nk w d ia a okr ś onych w POŚ d a mias a P cka
p ni ni d ia a programowych na da s
a a mi r a cych do poprawy s an środowiska mias a ora
s a ni harmonogram ich r a i ac i
i wska ani r d inansowania.
Zw ry ikowan i
p nion d ia ania w oparci o ak a ny s an środowiska pr yrodnic go i ak a n
po r by mias a pr yc yni się do w aściw go godn go
asad r wnowa on go ro wo mias a.
3. ZGODNOŚĆ ZAŁOŻEŃ PROGRAMU Z DOKUMENTAMI WYŻSZEGO
SZCZEBLA ORAZ INNYMI DOKUMENTAMI OBOWIĄZUJĄCYMI NA
TERENIE MIASTA PUCKA
Ak a i owany Program ochrony środowiska mias a P cka na a a 01 - 01
p rsp k yw na a a 2016019 r. s sp ny :
− S ra gi na r c in ig n n go i r wnowa on go ro wo spr y a c go w c ni spo c n m
EUROPA 2020;
− Po i yk Eko ogic n Pa s wa w a ach 009 – 01
p rsp k yw do rok 2016;
− Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014
5
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
S ra gi Ro wo Kra
007- 01 pr y ę pr
Radę Minis r w 27 czerwca 2006 r.;
Narodow S ra gi Sp ności 007- 013 pr y ę pr
Radę Minis r w 2 sierpnia 2006 r.;
S ra gi Ro wo Wo w d wa Pomorski go;
Program m Ochrony Środowiska Wo w d wa Pomorski go na a a 2007 – 2010
z uwzględni ni m p rsp k ywy 2011 – 014 wra
P an m Gospodarki Odpadami Wo w d wa
1
Pomorskiego 2010 ;
Ak a i ac Program Ochrony Środowiska Wo w d wa Pomorski go na a a 007 - 010
w g ędni ni m p rsp k ywy 2011 - 2014 w zakresie rozwoju energetyki w wo w d wi
pomorskim;
Programem ochrony powietrza dla strefy pucko-w h rowski pr y ę ym Uchwa Nr 831/XXXV/09
S mik Wo w d wa Pomorski go
ma a 009 r;
Program m Ma R nc i d a Wo w d wa Pomorski go do rok 01 ;
ak a i ac a Program ochrony środowiska d a Powia P cki go na a a 00 – 01 pr y ę go
Uchwa Nr
I /249/2009 Rady Powiatu Puckiego z dnia 25.08.2009 r.
S ra gi Ro wo Zi mi P cki ;
Planem Rozwoju Lokalnego Miasta Pucka z 2006 r.;
Lokalnym Programem Rewita i ac i Obs ar w Mi skich mias a P cka na a a 006-2013 z
pr d onym okr s m programowania do 0 0 rok ;
2
S di m war nkowa i ki r nk w agospodarowania pr s r nn go mias a P ck
Do s orm owania c w nini s
ak a i ac i POŚ pos ono się apisami Program ochrony środowiska
mias a P ck na a a 004- 007
w g ędni ni m p rsp k ywy na a a 00 - 011 a ak odni siono się do
c w s orm owanych w wc śni
pr y ę ych wy
wymi nionych dok m n ach s ra gic nych
obowi
cych w mi ści P ck. Sp noś dok m n w s ra gic nych s bard o is o nym
m n m
w aściw po i yki r wnowa on go ro wo mias a.
W Po i yc Eko ogic n
Pa s wa w a ach 009- 01 c
i ki r nki d ia a
ę o w 3 grupach
tematycznych:
− Kierunki dzia a
sys mowych
w g ędni ni
asad ochrony środowiska w s ra giach
s k orowych ak ywi ac a rynk na r c ochrony środowiska ar d ani środowiskow
d ia
spo c
s wa w d ia aniach na r c ochrony środowiska ro w bada i pos ęp chnic ny
odpowi d ia noś a s kody w środowisk , aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym);
− Ochrona asob w na ra nych ochrona pr yrody ochrona i r wnowa ony ro w as w, racjonalne
gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie zasobami
geologicznymi);
− Poprawa akości środowiska i b pi c
s wa ko ogic n go środowisko a drowi
akoś
powi r a ochrona w d gospodarka odpadami odd ia ywani ha as i p
k romagn yc nych
s bs anc ch mic n w środowisku).
Spośr d ki r nk w d ia a
awar ych w PEP 009- 01
d a po i yki ko ogic n
mias a P ck
na is o ni s s :
− osi gnięci w 014 r. od ysk min. 60% i r cyk ing
% odpad w opakowaniowych;
− osi gnięci w 013 r. od ysk 0% odpad w biod gradowa nych ak aby ni ra i y na sk adowiska;
−
brani w 01 r. %
y ych ba rii i ak m a or w a w 016 r. 4 % ych odpad w;
−
aki
organi owani sys m pr s kc i sor owania i od ysk odpad w kom na nych aby na
sk adowiska ni
ra ia o ich więc
ni
0% w s os nk
do odpad w wy wor onych
1
2
Dokument w trakcie aktualizacji
Dokument w trakcie aktualizacji
6
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
w gospodars wach domowych in nsy ikac a d kac i ko ogic n
prom c
minima i ac ę
pows awania odpad w np. opakowa
or b o iowych i ich pr s kc ę w gospodars wach
domowych);
− stosowani sys m
i onych am wi
w pos ępowaniach o d i ni am wi nia p b ic n go
organi owanych pr
ws ys ki ins y c kor ys a c
środk w p b ic nych,
−
pows chni ni wśr d spo c
s wa ogo EMAS i normy ISO 14001 a ak
ogo CP ako
nak w akości środowiskow irmy będ c wy w rc dan go wyrob
b świadc c okr ś on
s gę;
− podnoszenie świadomości ko ogic n spo c
stwa, zgodnie z zasad myś g oba ni d ia a
oka ni
− propagowanie zachowa sprzyjaj cych oszczęd ani wody pr
d ia ania d kacy no-promocyjne
akc kampani ski rowan do ws ys kich gr p spo c nych .
− doskona ni m od dos ępni nia in ormac i o środowisk i
go ochroni pr
ws ys ki
instytucje publiczne;
− dalsza redukcja emisji SO NOx i py drobn go proc s w wy war ania n rgii;
−
wor ni s r wo nych od ranspor
ogranic ni s ybkości r ch a ak
b dowę kran w
ak s yc nych. Ro w sys m moni oring ha as ;
− uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wynik w moni oring środowiska,
w s c g ności w akr si powi r a w d i ha as
−
a wi nia w dos ępi do map i danych pr s r nnych wdra ani dyr k ywy INSPIRE.
Obs ary prob mow mias a P cka d iniowan os a y na po iomi Planu Rozwoju Lokalnego miasta
Pucka. W opracowani ym wska ano ako agro nia ro wo mias a:
1. Zab okowani Śr dmi ścia i g wnych ar rii kom nikacy nych mias a wsk k awinow go w ros
mo ory ac i po c on
nasi ni m mis i ha as i spa in s c g ni w s oni letnim;
2. Ni powod ni s ara o in growany sys m gospodarki odpadami.
Ponadto Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pucka nakr ś a konkr n
a o nia d a program ochrony
środowiska mias a P cka.
S o m.in.:
1.W akr si akości w d i s os nk w wodnych:
 ogranic ni
mis i ani c ys c
r d p nk owych w ym por dkowani gospodarki
ści kami kom na nymi),
 mni s ni ad nk
ani c ys c
pochod cych
r d ro pros onych ra ia cych do w d
wra
sp ywami powi r chniowymi
r n miasta,
2. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego:
 da s a poprawa akości powi r a.
3. W akr si ochrony pr d ha as m:
 ogranic ni ha as do po iom r wnowa n go ni pr krac a c go w por
nocn
dB
s c g nym w g ędni ni m po r b wynika cych
w mo on go r ch
rys yc n go w okr si
letnim.
4. W zakresie gospodarki odpadami:
 wprowadzenie kompleksowego, nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 mni s ni i ości wy war anych odpad w pr mys owych.
5. W zakresie racjona n go y kowania asob w na ra nych:
 ani chani ni
asadnion go wykor ys ywania w d pod i mnych na c
pr mys ow
 wprowad ani
nowoc snych
chno ogii w pr myś
i
n rg yc
w c
mni s nia
wodoch onności ma ria och onności n rgoch onności i odpadowości prod kc i ora r d kc i mis i
ani c ys c
do środowiska (BAT)
7
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
 więks ni d ia
n rgii
r d odnawia nych
 ro w i ochrona i ni mi ski .
6. Pr ciwd ia ani powa nym awariom pr mys owym.
7. Wsp praca gminami s si dnimi ki r nkowana m.in. na wsp n ro wi ywani prob m w
gospodarki odpadami komunalnymi.
8. Dos osowani po i yk s k orowych do adania r wnowa on go gospodarowania i ochrony asob w
naturalnych (ekologizacja polityk sektorowych).
9. Ks a owani pro ko ogic nych w orc w kons mpc i i achowa mi s ka c w w d ch asady
r wnowa on go ro wo ora ap wni ni dos ęp mi s ka c w mias a do in ormac i o
środowisk do d ia w pod mowani d cy i w sprawach do yc cych ochrony środowiska
koni c noś da s go ro wo świadomości ko ogic n s rokich kręg w spo c
s wa w ros
ich ak ywn go c s nic wa w konkr nych d ia aniach na r c środowiska i poprawa
k ywności
ych d ia a .
10. Doskona ni s r k r ar d ania środowiski m w ska i miasta.
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich miasta Pucka na lata 2006-2013 implementuje
apisy ar wno Studium... ak i mi scowych p an w agospodarowania pr s r nn go w zakresie ochrony
asob w pr yrodnic ych i ochrony środowiska w mi ści i pows a w oparci o a o nia pi rws go
Program ochrony środowiska d a mias a P ck na a a 004-2008.W przeprowadzonej w nim analizie
SWOT ako s ab s rony wyka ano: brak ro d i nia kana i ac i sani arn od d s c ow
is ni c
ci p owni
r d m ani c ys c
powi r a y s an in ras r k ry wi an
odpadami s a ymi i
ści kami by owymi na r ni por ach ow go.
W Programie ochrony powietrza dla strefy pucko-wejherowskiej, pr y ę ym Uchwa Nr 831/XXXV/09
S mik Wo w d wa Pomorski go
ma a 009 r awar o is o n wy yc n
w pos aci d ia a
ni inw s ycy nych k r na y w g ędni pr y orm owani c w nini s go Program :
 w p anach aopa r nia w ci p o wprowad ani
apis w do yc cych ro b dowy c n ra nych
sys m w aopa rywania w n rgię ci p n i po yskiwani nowych odbiorc w;

w g ędniani w po wo niach na wprowad ani ga w i py w do powi r a wprowad ania
apis w do yc cych s osowania pa iwa nisko misy n go;
 w p anach aopa r nia w ci p o wprowad ani
apis w o pro k ach do yc cych mni s ania
apo r bowania na n rgię ci p n popr
ogranic ani s ra ci p a – termomodernizacja
b dynk w;

w g ędniani w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych sposob
aopa r nia w ci p o
pr r nc d a nas ęp cych c ynnik w gr wc ych: ga i mny ga p ynny o opa owy kki
n rgia
k ryc na n rgia odnawia na ko y r or ow ;
 w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani
apis w do yc cych sposob w
ograniczania emisji z niskich ro pros onych r d
chno ogic nych;
 w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani
apis w do yc cych chno ogii i
s rowc w s osowanych w r mioś
s gach i drobn
wy w rc ości wp ywa cych na
ogranic ani mis i py PM10;
 w dokum n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani
apis w do yc cych
zintegrowanego rozwoju systemu transportu;
 w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani
apis w do yc cych
zintegrowanego systemu kierowania ruchem ulicznym;
 w dokumen ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani
apis w do yc cych b dowy
obwodnic drogowych mias a ki rowania r ch ran y ow go ominięci m mias a b go c ęści
centralnych;
 w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani apis w do yc cych wor nia s r
8
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)










aka m r ch samochod w;
w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani
apis w do yc cych wor nia
sys m ści
k row rowych;
w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani
apis w do yc cych systemu
p a n go parkowania w c n r m mias a;
w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani
apis w do yc cych in nsy ikac i
okresowego czyszczenia ulic;
w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani
apis w do yc cych ogranic ania
prędkości na drogach o py c nawi r chni;
w g ędniani
w d cy ach o środowiskowych
war nkowaniach wprowad ania
apis w
do yc cych s osowania pr y mod rni ac i dr g i parking w ma ria w i chno ogii gwaran
cych
ograniczenie emisji py podc as ksp oa ac i;
w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani
apis w do yc cych ogranic ania
wi kości mis i py
awi s on go PM10 popr
op yma n s rowani proc s m spa ania i
podnos ni sprawności proc s prod kc i n rgii;
w g ędniani w po wo niach na wprowad ani ga w i py w do powi r a wprowad ania
apis w do yc cych s osowania
chnik gwaran
cych mni s ni
mis i s bs anc i do
powietrza;
w dokumentach planistycznych i strategicznych wprowadzanie zapis w do yc cych s osowania
opr c spa ania pa iw odnawia nych r d
n rgii;
w dok m n ach p anis yc nych i s ra gic nych wprowad ani apis w do yc cych ikwidac i r d
mis i k rych ksp oa ac a powod
ni do r ymani s andard w akości powi trza;
w dokumentach planistycznych i strategicznych wprowad ani apis w do yc cych s osowania inii
technologicznych niskoemisyjnych lub dostosowywania profili produkcji w celu ograniczenia emisji
py .
4. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Zgodni
ar . 46 s awy dnia 3 pa d i rnika 00 r. o dos ępniani in ormac i o środowisk i go
ochroni
d ia spo c
s wa w ochroni środowiska ora o oc nach odd ia ywania na środowisko
(Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) projekty po i yk s ra gii p an w b program w w d i d ini
pr mys
n rg yki ranspor
kom nikac i gospodarki wodn
gospodarki odpadami
śnic wa,
ro nic wa rybo ws wa
rys yki i wykor ys ywania r n opracowywanych b pr y mowanych pr
organy adminis rac i wy nac a cych ramy d a p ni s
r a i ac i pr dsięw ię mog cych nac co
odd ia ywa na środowisko wymaga pr prowad nia s ra gic n oc ny odd ia ywania na środowisko.
D a pro k ak a i ac i POŚ spor d ono Progno ę odd ia ywania na środowisko w oparci o ar . 1 s .
s awy
dnia 3 pa d i rnika 00 r. o dos ępniani in ormac i o środowisk i go ochroni
d ia
spo c
s wa w ochroni środowiska ora o oc nach odd ia ywania na środowisko (Dz. U.
00 r. Nr
199 po . 1 7 p . zm.), w zakresie uzgodnionym z Regionalnym Dyr k or m Ochrony Środowiska ora
Pa s wowym Wo w d kim Insp k or m Sani arnym.
W Progno i dokonano oc ny wp yw
ao
pro k program ochrony środowiska d a mias a P cka
na środowisko ora mi s ka c w mias a s wi rd a c
d cydowana więks oś d ia a pod mowanych
d a r a i ac i c w POŚ będ i kor ys ni odd ia ywa na środowisko ora war nki drowia i ycia
mi s ka c w. Projekt dokumentu wraz z Progno
dos ępniono do p b ic n go wg d i poddano
kons ac om spo c nym
d ia m ain r sowanych os b organi ac i ins y c i organ w adminis rac i
pa s wow w okr si 06.07.2012 - 30.07.2012. W rakci pos ępowania
d ia m spo c
s wa ni
wni siono wag do pro k Program ochrony środowiska i Progno y odd ia ywania na środowisko.
9
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
5. CHARAKTERYSTYKA MIASTA
5.1. Położenie
P ck s mias m w wo w d wi pomorskim si d ib
Kaszubach u ścia P nicy do Za oki P cki .
w ad powia
p cki go i gminy P ck. L
y na
Źródło: midwig.pomorskie.eu
W P ck mo na wyr ni osi m obs ar w mi s kaniowych:
 Centrum (Stare Miasto) – o zabytkowej zabudowie,
 Osi d D rdowski go Nowy Świa Ma kowski go – na d
się a ic n domy wi orodzinne,
 Grodzisko – nowa d i nica prowad on ro b dow
 Rozgard – nadmorska c ęś mias a c ęściowo po o ona na
r ni Nadmorski go Park
Krajobrazowego
 Zamkowa – d i nica po o ona nad mor m ob cni mod rni owana
 Osiedle Elizy Orzeszkowej – domy jednorodzinne, obecnie rozbudowywane zabudowania
szeregowe
 S ar D ia ki – domy jednorodzinne,
 Osiedle Swarzewskie - domy jednorodzinne.
P ck sy owany s w Prowinc i Ni Środkowo rop ski w podprowinc i Pobr
a Po dniowoba ycki
w obrębi m or gion Pobr
Kas bski na
c go do makror gion Pobr
Gda ski .
W m or gioni wys ęp
wi
yp w kra obra
nadmorski go
dnak
domin
dwa
m ny
kra obra : kępy ora prado iny pr
co w por wnani
s si dnimi m or gionami Pobr
y
Po dniowoba yckich r
bi ni
s bard i
r nicowan nawi
c ni co do r
by po i rn .
R gion d i i się na nas ęp c mikror giony: Kępę Swar wsk Do inę P nicy Kępę P ck Prado inę
Kas bsk Kępę Oksywsk Obni ni R d owski Kępę R d owsk i Taras Sopocko - Wr s c a ski.
Kępa P cka o na więks a kępa na d ca się na obs ar
wysoc y ny mor now
Pobr
a
Kas bski go. Na wy s ymi p nk ami Kępy P cki s w g r a mor ny c o ow o wysokości do 90 m
n.p.m. Obs ar kępy ogranic a od p nocy abagniona prado ina r ki P nicy P cki B o a od achod
komp ks śny P s c y Dar bski
aś od po dnia abagniona prado ina r ki R dy. Pr
obs ar kępy
pr bi ga rasy inii ko ow R da-H i drogi wo w d ki nr 16. Na więks ym ci ki m wodnym kępy
s pr p ywa ca r wno nikowo Gi d pka.
Zr nicowany pr
d ia a noś odowcow kra obra kępy
p nia dworki s ach cki
pa ac i
r yd nc s ach y pomorski
aby kowy sp archi k onic ny s ar go P cka i opada c k brzegom
10
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
w ni si nia mor now kępy.
Za oki P cki
3
5.2. Klimat
War nki k ima yc n w m or gioni Pobr
Kas bski s wyra ni inn od ych w g ębi kra
a
podobn do ych w innych nadmorskich m or gionach. Śr dnia mp ra ra roc na s ni co wy s a ni
na po i r ach a ni co ni s a ni w c n r m Po ski. Wiosna s ch odni s a ni w g ębi kra
c
si
wyra ni ci p s a. Śr dnia roc na ora śr dnia dobowa amp i da mp ra r s mni s
ni w g ębi
kra
w g ęd na więks
ci p o w aściw wody w mor
Wp yw Ba yk
s r wni
widoc ny
w d gości p r rok – na wybr
imy s
nac ni kr s
a si
d s a. Doda kowo prawi ni
wys ęp
pr dwiośni . K ima
s mimo o ni co bard i kon yn n a ny ni na Wybr
S owi skim.
W po dniow c ęści m or gion na k ima wp yw ma r wni
odd ia ywani ag om rac i r mi ski .
Na wybr
si a wia r
s wy s a ni w g ębi d . Wys ęp
awisko bryzy morski wi c w d i
od morza, a w nocy do morza. P nocna c ęś pobr
a s dnak os onię a mi r
go powod wia ry
wi c od wschod i od p nocn go wschod s s abs ni na mi r i. W okresie jesiennym i zimowym
dochod i nac ni c ęści
ok. 70% ano owa
do s orm w s c g ni odc wanych w c ęści
po dniow . Wia ry
wywo
ogromn s kody w roś inności s c g ni na wydmach. Z w g ęd
na b iskoś mor a ora wysoc y n o s romych boc ach na Wybr
Za oki P cki s ma opad w s
wy s a ni w s si dnich m or gionach. W pasi nadmorskim s on c ni ni
s więks . Zachm r ni
aobs rwowan na h iogra ach w s ac ach na wybr
w mi si cach
nich na y do na wy s ych
w Europie.4 5.
Tabela 1. re nie warto ci tem eratur i o a ów w Pucku
Miesiąc
I
O
śr. temperatura ( C)
Opady (mm)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
-
-
2
5
11
14
17
17
13
9
35.1
31.2
31.2
35.1
50.3
51.8
83.1
68.6
62.2
57
XI
XII
Rocznie
5
2
8
48.4 44.7
598,7
Źródło: Weatherbase.com
5.3.Powierzchnia miasta
Powierzchnia miasta wynosi 478,677 ha. Prawie 60 % powi r chni mias a s anowi
i rbani owan a ni ma 40% o
y ki ro n . S c g owy pod ia do yc cy
w Pucku zawiera tabela 2.
r ny ab dowan
y kowania gr n w
Tabela 2. Użytkowanie gruntów w Pucku
Udział w ogólnej powierzchni
[%]
Powierzchnia geodezyjna
ogółem [ha]
Powierzchnia ogółem
478,6777
100
Użytki rolne
188,2075
39,32
grunty orne
119,2064
24,9
sady
0,2215
0,05
ki
56,3782
11,78
9,5237
1,99
0
0
pastwiska
y ki ro n
3
4
5
ab dowan
Wg r giona i ac i i yc nog ogra ic n Po ski J. Kondracki go G ogra ia r giona na Po ski
Władysław Ludynia: Wybrzeże Gdańskie. Warszawa: WSiP, 1974
Teofil Wojterski, Jan Bednorz: Pobrzeże Słowińskie i Kaszubskie. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982
11
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Powierzchnia geodezyjna
ogółem [ha]
Udział w ogólnej powierzchni
[%]
grunty pod stawami
0,3743
0,08
rowy
2,5034
0,52
Grunty leśne
2,7177
0,57
lasy
0,9210
0,19
grunty zadrzewione i zakrzewione
1,7967
0,38
Grunty zabudowane i zurbanizowane
277,43
57,96
99,6128
20,81
tereny mieszkaniowe
mys ow
26,3172
5,5
inne zabudowania
r ny pr
37,5561
7,85
zurbanizowane tereny niezabudowane
11,2841
2,36
tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
30,6994
6,41
tereny
drogi
komunikacyj
tereny kolejowe
ne
inne tereny komunikacyjne
63,9324
13,36
7,9047
1,65
0,1233
0,03
Grunty pod wodami
0,5751
0,12
grunty pod morskimi wodami w wnę r nymi
0,0339
0,01
gr n y pod wodami powi r chniowymi p yn cymi
0,2497
0,05
gr n y pod wodami powi r chniowymi s o cymi
0,2915
0,06
Nieużytki
9,7474
2,04
Źródło: Starostwo Powiatowe w Pucku
5.4. Sytuacja demograficzna
Na d i 31.1 . 010 r. ic ba dności ami s k c
dności ami s k c wo w d wo pomorski .
Tabela 3. Lu no
%
wg miejsca zamel owania w latach 2007-2010
Liczba mieszkańców
og
r n mias a wynios a 11 3 osoby co s anowi 0
2007
(stan na 31
grudnia)
2008
(stan na 31
grudnia)
2009
(stan na 31
grudnia)
2010
(stan na 31 grudnia)
11299
11302
11290
11232
5428
5871
5439
5863
5412
5405
5878
5868
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych
m
kobiety
mę c y ni
Po iom og n ic by mi s ka c w na r ni mias a r ym
się na s a ym po iomi od ki k a . W rok
010 w s os nk do 007 r. nas pi ni nac ny w ros ic by dności o 67 os b .Ni obs rw
się
w mo on migrac i do więks ych ośrodk w mi skich ani wyra ni a nac on go r ndu migracji z miast
na wi ś k ry m g by by wi any
w ros m a rakcy ności wi skich r n w osi d c ych.W mi ści
w ostatnim czteroleciu (2007-2010) odnotowano dodatni przyrost naturalny.
Tabela 4. Ruch naturalny wg łci
Urodzenia żywe
og m
mę c y ni
kobiety
2007
(stan na 31.12.)
2008
(stan na 31.12.)
2009
(stan na 31.12.)
2010
(stan na 31.12.)
155
79
76
157
80
77
137
60
75
136
68
68
12
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Zgony ogółem
og m
mę c y ni
kobiety
Zgony niemowląt
og m
mę c y ni
kobiety
Przyrost naturalny
og m
mę c y ni
kobiety
138
75
63
129
67
62
121
64
57
124
65
59
0
0
0
0
0
0
2
0
2
1
1
0
17
4
13
28
13
15
14
-4
18
12
3
9
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych
Tabela 5. Migracje na obyt stały wg łci, typu i kierunku na terenie miasta Pucka
zameldowania ogółem
og m
mę c y ni
kobiety
zameldowania z miast
og m
mę c y ni
kobiety
zameldowania ze wsi
og m
mę c y ni
kobiety
zameldowania z zagranicy
og m
mę c y ni
kobiety
wymeldowania ogółem
og m
mę c y ni
kobiety
wymeldowania do miast
og m
mę c y ni
kobiety
wymeldowania na wieś
og m
mę c y ni
kobiety
wymeldowania za granicę
og m
mę c y ni
kobiety
saldo migracji
og m
2007
(stan na
31.12.)
2008
(stan na
31.12.)
2009
(stan na
31.12.)
2010
(stan na 31.12.)
osoba
osoba
osoba
171
-
150
-
171
68
103
102
62
40
osoba
osoba
osoba
103
-
94
-
97
40
57
65
42
23
osoba
osoba
osoba
64
-
55
-
70
23
45
35
18
17
osoba
osoba
osoba
4
-
1
-
4
3
1
2
2
0
osoba
osoba
osoba
198
-
175
-
197
91
106
172
85
87
osoba
osoba
osoba
90
-
65
-
85
33
52
66
27
39
osoba
osoba
osoba
102
-
104
-
108
56
52
100
54
46
osoba
osoba
osoba
6
-
6
-
4
2
2
6
4
2
osoba
-27
-25
-26
-70
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych
Tabela 6. Wskaźniki mo ułu gminnego
2007
(stan na
31.12.)
2
dnoś na 1 km gęs oś
zaludnienia)
kobi y na 100 mę c y n
ma
s wa na 1000 dności
2008
(stan na
31.12.)
2009
(stan na
31.12.)
2010
(stan na 31.12.)
osoba
2368
2367
2361
2348
osoba
-
108
7,3
108
8,6
108
9,4
108
7,1
13
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
rod nia yw na 1000 dności
gony na 1000 dności
przyrost naturalny na 1000
dności
-
13,7
12,2
13,9
11,4
11,9
10,7
12,1
11,0
-
1,5
2,5
1,2
1,1
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych
5.5. Podmioty gospodarcze
Na d i
31.1 . 010 ic ba podmio w gospodarki narodow wynosi a 139
c go 74 o podmio y
s k ora p b ic n go a 13 1 prywa n go. Wg orm prawnych 101
o osoby i yc n prowad c
d ia a noś gospodarc
70 o sp ki hand ow w ym 1
d ia m kapi a
agranic n go 6 sp d i ni
39 s owar ys
i organi ac i spo c nych ora 7 ndac i.
5.6. Infrastruktura techniczna
5.6.1. Ujęcia wody i sieć wodociągowa
Zaopa r ni
w wodę odbywa się
kom na n go
ęcia w d pod i mnych wykor ys
c go
c war or ędowy po iom wodonośny. U ęci sk ada się s ści s dni wi rconych ora s ac i da niania
wody. Pods awow dan
chnic n d a pos c g nych s dni pr ds awia się nas ęp co:
− s dnia nr a wykonana w 00 r. o g ębokości 6 m i wyda ności Q = 90 m/h
− s dnia nr 7a wykonana w 004 r. o g ębokości 6 m i wyda ności Q = 100 m/h
− s dnia nr 3a wykonana w 197 r. o g ębokości 39 m i wyda ności Q = 6 m/h
− s dnia nr 6a wykonana w 19 4 r. o g ębokości
m i wyda ności Q = 100 m/h
− studnia nr wykonana w 010 r. w rakci r a i ac i g ębokoś
m i wyda ności pompowa
Q = 53,46 m/h).
Ws ys ki s dni posiada s c n ob dowy. S dni 3a i 6a pokry s
b owymi p y ami w k rych
amon owano s a ow w a y amykan na k dkę i kominki w n y acy n a s dni
a i 7a ora będ ca
w realizacji studnia 8 – obudowy nadziemne typu Lange.
S dni ma wygrod on s r y ochrony b pośr dni .
U ęci wody posiada a wi rd on asoby ksp oa acy n w d pod i mnych
wor w c war or ędowych
3
w wysokości Q =
m /h pr y d pr s i S = 4 m d cy a Pr
sa C n ra n go Ur ęd G o ogii
znak KDH/013/
6/J/6
dnia 7.03.196 r. ora ak a n po wo ni wodnoprawn na pob r w d
pod i mnych
wor w c war or ędowych pr y Q dmax = 3950,0m3/d i Qhmax = 7 m3/h i ksp oa ac ę
r d
s
cych do pobor wody na ęci d cy a S aros wa Powia ow go w P ck nak ROŚ/GW6 3/d/1 /0
dnia 1 .07. 00 ora nak ROŚ/GW-6223/d/1z/05 z dnia 14.09.2005 r.).
Tabela 7. Dane liczbowe la sieci wo ociągowej w Pucku
2007
(stan na
31.12)
d goś si ci
wodoci gow
Mias o P ck c ni w
tym:
km
- magistralna
- rozdzielcza
- pr y c a
po c nia prowad c do
b dynk w mi s ka nych i szt
zbiorowego zamieszkania
woda dostarczona
3
dam
gospodarstwom domowym
2008
(stan na
31.12)
2009
(stan na
31.12)
2010
(stan na
31.12)
2011
(stan na
31.12)
51,2
53,0
54,3
53,4
53,8
0,8
33,2
17,2
0,8
34,5
17,7
0,8
35,0
18,5
0,8
35,0
17,6
0,8
35,0
18,0
1071
1094
1129
1129
1132
331,6
337,1
338,1
342,2
326,0
14
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
dnoś kor ys a ca
si ci wodoci gow
osoba
11138
11140
11112
11055
bd.
Źródło: PGK Sp. z o.o., GUS
5.6.2. Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnia ścieków
Na r ni mias a P ck w pr wa a c mi r
nkc on
sys m biorow go odprowad ania ści k w
kom na nych popr
si
kana i ac i sani arn
k r
ar d ani m i ksp oa ac
am
się Pucka
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Miasto jest skanalizowane w 96,7 %. Ści ki
r n mias a P cka odprowad an s do Oczyszczalni
Ści k w w Swar wi na r ni gminy P ck. Eksp oa a or m oc ys c a ni ści k w s Sp ka WodnoŚci kowa Swar wo . Oc ys c a nia opr c mias a P ck obs g
ak
mi scowości: W adys awowo
Swar wo Gni d wo Ż is r wo B d ikowo R c wo Os onino Ch apowo Cha py Mr
ino Ł bc
i Strzelno.
Mias o P ck wra
gmin wi sk P ck ora mias m W adys awowo s anowi ag om rac ę ści kow P ck
w Kra owym Programi Oc ys c ania Ści k w Kom na nych 010 r cia ak a i ac a
0 . 011 .
Aglomeracja Puck zaliczana jest do ag om rac i priory owych d a wyp ni nia wymog w Trak a
Akc sy n go. Zgodni
KPOŚK 010 oc ys c a nia ści k w w Swar wi
s oc ys c a ni bio ogic n
z podwy szonym usuwaniem zwi k w a o
N
os or
P sp nia ce standardy odprowadzanych
ści k w d a ag om rac i ≥ 100 000 RLM, ale wymaga inwestycji tj. rozbudowy ze względu na przepustowoś
oraz modernizacji części obi k w d a osi gnięcia
k w ko ogic nych okr ś onych w dyr k ywi
91/ 71/EWG do yc c odprowadzania i oczyszczania ści k w kom na nych.
Tabela 8. Dane liczbowe otyczące kanalizacji sanitarnej i oczyszczania cieków w Pucku
2007
(stan na
31.12)
KANALIZACJA
d goś si ci
kanalizacyjnej
Mias o P ck c ni w
tym:
- og nosp awna
- sanitarna
- pr y c a
po c nia prowad c
do b dynk w
mieszkalnych i
zbiorowego
zamieszkania
dnoś kor ys a ca
sieci kanalizacyjnej
2008
(stan na
31.12)
2009
(stan na
31.12)
2010
(stan na
31.12)
2011
(stan na
31.12)
km
16,4
34,1
16,1
16,4
34,1
16,3
16,4
34,1
16,6
16,4
34,1
16,8
16,4
34,1
17,8
szt
1067
1082
1102
1102
1114
osoba
10960
10963
10935
10879
bd.
399,9
410,2
409
bd.
400
410
409
bd.
400
410
409
bd.
100
100
100
100
ŚCIEKI OCZYSZCZANE W CIĄGU ROKU
odprowadzone
dam3
401,5
og m
oczyszczane razem
dam3
402
oczyszczane z
podwy s onym
dam3
402
s wani m biog n w
oczyszczane
biologicznie i z
podwy s onym
%
100
s wani m biog n w
w % ści k w og m
Źródło: PGK Sp. z o.o., GUS
15
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
5.6.3. Kanalizacja deszczowa
Wody opadow i ro opow
r n mias a P cka w pr wad
odprowad an s kana i ac
og nosp awn . S kc sywni nas ęp
dnak ro d ia si ci og nosp awn na kana i ac ę sani arn
i d s c ow . Ob cni na r ni mias a d goś si ci kana i ac i d s c ow j wynosi 10,237 km.
Wody opadow i ro opow
c ęści mias a gd i wykonano ro d ia kana i ac i odprowad an s do
rowu przy ul. 10 Lutego, po podczyszczeniu w separatorach lamelowych.
U ic na k rych na d
się ko k ory d s c ow :
− Augustyna, N c a Kras wski go Ż romski go Ma ki Pad r wski go R a Kop rnika
Wary ski go S owacki go ks. B rnarda Sych y Chopina M s wina Mio ka Nowa W h rowska
Asnyka Or s kow
C adnic a Z o nic a Ś sarska S o arska S wska C chowa
Szk nic a Żarnowi cka Micki wic a Norwida Mis r owska.
Ponad o w c ęści mias a wyb dowano ragm n y ko k or w d s c owych k r ob cni
s c
s
w c on w sys m kana i ac i og nosp awn : . Swar wska -16
m P ac Wo ności
.10 L go
ul.1 Ma a c ęś
. Morska c ęś - 1022 m, ul.1 Maja (do stadionu) - 407,5 m.
Eksp oa ac mi ski si ci kana i ac i d s c ow
am
się P cka Gospodarka Kom na na Sp. z o.o.
5.6.4. Sieć gazowa
Dystrybutorem gazu na terenie miasta Puck jest G.EN. GAZ ENERGIA S.A. Gaz ziemny dostarczany jest
g wni do ak ad w pr mys owych irm s gowych ora do gospodars w domowych a pośr dnic w m
sys m
dys ryb cy n go
o on go
ga oci g śr dni go ciśni nia k rym
oc ony
s ga
wysokometanowy.
Tabela 9. Sie gazowa w Pucku
2007
d goś c ynn si ci
og m
d goś c ynn si ci
pr sy ow
d goś c ynn si ci
rozdzielczej
I oś pr y c y do
b dynk w mi s ka nych i
niemieszkalnych
D goś pr y c y do
b dynk w mi s ka nych i
niemieszkalnych
odbiorcy gazu
odbiorcy ga ogr wa cy
mieszkania gazem
yci ga
yci ga na
ogr wani mi s ka
2008
2009
2010
2011
km
15,4
15,8
21,8
29,1
33,2
km
0
0
0
0
0
km
15,4
15,8
21,8
29,1
33,2
szt
207
229
285
331
354
km
3,7
4,0
4,9
5,6
5,9
gosp.dom.
217
252
321
364
441
gosp.dom.
214
248
310
342
395
tys.m
3
286,6
419,5
452,6
529,9
656,1
tys.m
3
285,9
418,7
451,8
591,9
653,2
Źródło: G.EN. Gaz Energia S.A.
5.6.5. Sieć energetyczna
Mias o P ck asi an
s w n rgię
k ryc n
kra ow go sys m
k ro n rg yc n go ora
r d
oka i owanych na obs ar wo w d wa. Z s ac i rans orma orowo - ro d i c ych wyprowad ona s
si
inii 110 k k r doprowad a
n rgię do G wnych P nk w Zasi a cych (GPZ), w k rych nas ęp
amiana napięcia
110 k na 1 k . Z GPZ wyprowad on s ini napowi r n i kab ow o napięci 1
k do P nk w Zasi a cych PZ w k rych nas ęp
miana napięcia na 0 4 k i pod akim napięci m
energia jest dostarczana odbiorcom. Lini
ksp oa owan s na r ni mias a P cka pr
konc rn
16
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
ENERGA OPERATOR S.A. Na b i s s ac GPZ o GPZ R da GPZ W h rowo GPZ R mia ora s ac
abon ncki : Gni d wo Zdrada i Ł bc Gni d wo. Wg Programu rozwoju elektroenergetyki
z uwzględnieniem ródeł odnawialnych w Wo ewództwie Pomorskim do roku 2025 mias o P ck ni
s
a ic on do obs ar w o nac n od g ości od s ac i 110/1 k
a m ni wys ęp
b pośr dni
agro ni pr rwami w asi ani .
Eksploatator sieci - Energa Op ra or S.A. r a i
na r ni mias a inw s yc gwaran
c s abi noś
pr sy
n rgii. W chwi i ob cn na
r ni mias a P ck is ni
p n pokryci
apo r bowania
na n rgię
k ryc n .
Tabela 10. Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w Pucku
2007
odbiorcy energii elektrycznej na
niskim napięci
yci n rgii
k ryc n na
niskim napięci
Z yci n rgii na 1 mi s ka ca
Z yci n rgii na 1 kor ys a c go
/ odbiorcę
2008
2009
2010
szt
4166
4302
4332
4244
MWh
10043,34
10341,31
10395
10279
kWh
885,3
909,7
915,0
910,4
kWh
2410,8
2403,8
2399,6
2422,0
Źródło: GUS Bank Danych Lokalnych
5.6.6. Ciepłownictwo
Zaopa r ni w ci p o w mi ści P ck opar
s na sys mi ko owni oka nych osi d owych ora
indywid a nych r d ci p a. W nac n pr wad
sys m n opi ra się o indywid a n ko owni
centralnego ogrzewania, w k rych g wnym pa iw m n rg yc nym s węgi kami nny ora o
opa owy. W chwili obecnej na terenie miasta Pucka istnieje p n pokryci
apo r bowania na n rgię
ci p n . Eksp oa ac
kom na n go sys m ci p ownic go w ym ko owni kom na nych i si ci
ci p ownic
am
się Zak ad En rg yki Ci p n P cki Gospodarki Kom na n Sp. z o.o.
Si
ci p ownic a w P ck
s si ci niskoparam row . J
c na d goś wynosi 6 17 km
c go
2,1 km s anowi si magis ra na. Po os a a c ęś o pr y c a.
W latach 2007- 011 ZEC wykona 10 pod c
do mi ski si ci ci p ownic
w wynik c go now
2
ins a ac ob ę o 6579 m powi r chni y kow .
Do na więks ych r d
n rgii na
dwi ko owni kom na n opa an mia m węg owym:
 na ul. Majkowskiego 18 o mocy 2,2 MW
 na . Nowy Świa 12 o mocy 4,0 MW
ora ko ownia węg owa POMECH o mocy 3,3 MW.
Tabela 11. Kotłownie na terenie miasta Pucka
Lp
1.
Adres
. Nowy Świa 1
właściciel/zarządca
Moc
Paliwo
PGK Sp z o.o. ZEC
4,0 MW
Mia węg owy
2.
ul. Majkowskiego 18
PGK Sp z o.o. ZEC
2,2 MW
Mia węg owy
3.
ul. Zamkowa 6
PGK Sp z o.o. ZEC
<5,5 MW
(0,275 MW)
Mia węg owy
4.
ul. Wejherowska 43
POMECH Sp. z o.o.
<5,5 MW
(3,3 MW)
Węgi
5.
ul. Szystowskiego 15
AMEX Sp. z o.o.
<5,5 MW
Węgi
6.
ul. Szystowskiego 10
SKK Sp. z o.o. (Ekocel
<5,5 MW
Ga p ynny propan-butan
17
Roczne
zużycie
paliwa
(dane za
2011 r.)
Jednostka
3441
Mg
kami nny
214
Mg
kami nny
144,18
Mg
3,05
Mg
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Lp
właściciel/zarządca
Adres
Moc
Sp. z o.o.)
Paliwo
Roczne
zużycie
paliwa
(dane za
2011 r.)
Jednostka
olej lekki s<0,5 %
149,35
Mg
7.
ul. Wejherowska 5
ANTHA POL
<5,5 MW
Olej lekki s<0,5 %
21,85
Mg
8.
ul. Kolejowa 1
PHU SEZAMEK Sp.j.
<5,5 MW
Olej napędowy
węgi kami nny
7,9
32,76
Mg
Mg
9.
ul. Mestwina 11
Komenda Powiatowa
Pa s wow S ra y
Po arn
<5,5 MW
Węgi
74
Mg
10.
ul. I Armii Wojska
Polskiego 62
Dagoma Sp. z o.o.
<5,5 MW
Olej lekki s<0,5 %
65
Mg
11.
ul. Szystowskiego 18
Ur
<5,5 MW
Olej lekki s<0,5 %
22,25
Mg
12.
ul. Majakowskiego 3
Dom Pomocy Spo c n
<5,5 MW
Gaz ziemny
wysokometanowy
0,002515
106m3
13.
ul. 1 Maja 13
Samodzielny Publiczny
ZOZ,
<5,5 MW
Węgi
kami nny
13
Mg
14. ul. Zamkowa 1
Sp c a ny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy,
<5,5 MW
Węgi
kami nny
65
Mg
15. ul. Kolejowa 7
SPOŁEM
<5,5 MW
O
15,14
Mg
16. ul. Mestwina 43
PUHT MEKTAL
<5,5 MW
Gaz ziemny
wysokometanowy
0,002389
106m3
17. ul. Kasztanowa 5 H
Piekarnia Hoffman
<5,5 MW
Gaz ziemny
wysokometanowy
Węgi kami nny
0,071
28,08
106m3
Mg
18. ul. Wejherowska 5
Gminna Sp d i nia
Samopomoc Ch opska
<5,5 MW
Gaz ziemny
wysokometanowy
węgi kami nny
0,007156
33,1
106m3
Mg
Sklep Ogrodniczy
<5,5 MW
Olej lekki s<0,5%
5,34
Mg
Piekarnia BRZOSKA
<5,5 MW
Drewno
olej lekki s<0,5 %
węgi kami nny
0,83
9,861
43,22
Mg
Mg
Mg
Wsp no a Mi s kaniowa
Rondo
<5,5 MW
Olej lekki s<0,5 %
26,1
Mg
19.
. P ac Wo ności 9
20. ul. Morskeigo Dywizjonu
d Sakrbowy
Lotniczego 7
21. ul. Wejherowska 3
kami nny
opa owy
kki s<0 %
Źródło: Urząd Marszałkowski Wo ewództwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa
PGK Sp. z o.o. Zakład Energetyki Cieplne
5.6.7. Układ komunikacyjny
Mias o P ck posiada doś dobr
ro winię y k ad kom nikacy ny. Pr
wschodni obr
a mias a
przebiega droga wo w d ka nr 16 c ca Tr mias o P wysp m H skim. Zar dc drogi s Zar d
Dr g Wo w d kich w Gda sk .
Na si dr g w mi ści sk ada się ak :
− drogi powia ow o c n d gości 6 km drogi:nr 1 11G nr 1440G nr 1 1 G nr 1 37G ;
− drogi gminn o c n d gości 9 km drogi: od nr 109001G – do nr 109086G),
ar d an pr
Gminę Mias a P ck.
18
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
6. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA
6.1. Jako
owietrza
W rozumieniu ro por d nia Minis ra Środowiska dnia 02.08.2012 r. w sprawie stref, w k rych dokon
się oc ny akości powi r a D .U.
01 r. Nr 0 po . 914 P ck na y do strefy pomorskiej o kodzie
PL 0 do ychc as na a do s r y p cko-wejherowskiej o kodzie PL.22.08.z.02.)
W s r ach pr prowad a się roc n oc nę akości powi r a
w g ędni ni m kry ri w s anowionych
w g ęd na ochronę drowia ora
w g ęd na ochronę roś in. Oc ny dokon
Wo w d ki Insp k ora
Ochrony Środowiska w Gda sk . Wyniki pr
n owan s w pos aci roc nych oc n akości powietrza
w wo w d wi pomorskim.
W rok
010 Wo w d ki Insp k or Ochrony Środowiska wykona oc nę w nowym k ad i s r
mimo
nom nk a ra a ni
os a a s c
wprowad ona do s awy Prawo ochrony środowiska i do ak w
wykonawczych (wg a o
do pro k
s awy o miani
s awy – Prawo ochrony środowiska ora
ni k rych innych s aw s anowi c ranspo yc ę Dyr k ywy 00 / 0/WE Par am n E rop ski go i Rady
dnia 1 ma a 00 r. w sprawi akości powi r a i c ys s go powi r a d a E ropy pr y ę ymi pr
Radę Minis r w w dni 16 listopada 2010 r.).
W P ck pods awowym r d m ani c ys c
wprowad anych do powi r a s mis a an ropog nic na
pochod ca g wni
d ia a ności:
− s k ora by ow go mis a powi r chniowa – r d a odpowi d ia n w g wn mi r
a s ę nia py
awi s on go i b n o a pir n w s oni imowym. S osowani w domowych pi cach gr wc ych
i oka nych ko owniach niskosprawnych r d
i ins a ac i ko owych ich y s an chnic ny
i ni prawid owa ksp oa ac a ora spa ani
akości pa iw
asiarc onych
apopi onych
niskoka oryc nych ora odpad w s g wnym powod m w. niskiej emisji.
− komunikacyjnej (emisja liniowa) – wp ywa na ca oroc ny po iom NOx py
awi s on go
i b n n . S c g ni d
s ę nia ych ani c ys c
wys ęp
na skr y owaniach
i drogach o d ym na ę ni r ch bi gn cych pr
obs ary o war
ab dowi – c n r m
mias a. Pr yc yn nadmi rn
mis i
s
y s an
chnic ny po a d w ni prawid owa ich
ksp oa ac a korki ic n
y s an nawi r chni ic.
− s gow i pr mys ow
mis a p nk owa – ko owni pr mys ow i proc sy prod kcy n .
Tabela 12. Roczne ilo ci (wyrażone w kg) emitowanych zanieczyszczeń
eksploatowane przez PGK Sp. z o.o
Rodzaj
2007
2008
2009
rzez kotłownie
2010
2011
SO2
16235,54
18780,69
15772,16
19597,56
16370,24
CO2
7610400
7469700
6919500
8105745
7066500
NO2
14496
14228
13180
15439
13460
CO
36240
35570
32950
38597,5
33650
Py y
22070,16
18678,25
18177,28
19749,11
17802,56
Sadza
188,44
159,35
154,908
168,52
151,91
Benzo(a)piren
5,79
5,69
5,27
6,17
5,38
Źródło: PGK Sp. z o.o. w Pucku
W rok
010 na r ni mias a ni
ani c ys c
NO2, SO2, benzen).
odno owano pr
19
kroc
po iom w dop s c a nych mierzonych
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Tabela 13. Stężenia zanieczyszczeń owietrza w Pucku w latach 2007-2010
Mierzone zanieczyszczenia
Stacja
Rodzaj
pomiarowa/
pomiaru
rok
NO2
NO2
SO2
SO2
CO
benzen
8 godz.
1 rok
Okres uśredniania
1 godz.
1 rok
1 godz.
1 rok
Wartość dopuszczalna µg/m
3
200
40
350
40
10000
5
Puck/2007
pasywny
nb
17,7
nb
6,0
nb
3,0
Puck/2008
pasywny
nb
18,4
nb
3,9
nb
2,3
Puck/2009
pasywny
nb
19,8
nb
3,59
nb
2,6
Puck/2010
pasywny
nb
23,7
nb
6,09
nb
2,8
nb – nie badano
Źródło: Roczne oceny akości powierza w wo ewództwie pomorskim, WIOŚ
Dla strefy pucko-wejherowskiej, z uwagi na przekroczenia poziomu benzo(a)pirenu opracowano Program
ochrony powi r a pr y ę y pr
S mik Wo w d wa Pomorskiego Uchwa nr 831/XXXV/09 z dnia 25
ma a 009 rok . Zadania ni inw s ycy n
ę w harmonogrami do yc
ak mias a P cka mimo
po iom b n o a pir n na s ac i pomiarow
w P ck ni by badany. Pr kroc nia poziomu
benzo(a)pir n wys pi y na s ac ach w W adys awowi i W h rowi .
6.2. Jako
wó
owierzchniowych i o ziemnych
6.2.1. Jakość wód powierzchniowych
Oc na s an
dno i ych c ęści w d powi r chniowych p yn cych JCW do ko ca 011 r. dokonywana by a
w oparci o Ro por d ni Minis ra Środowiska dnia 0 si rpnia 00 r. w sprawie sposobu klasy ikac i
stanu ednolitych części wód powierzchniowych /D .U.
00 r. Nr 16 po . 100 / ob cni obowi
Ro por d ni Minis ra Środowiska
dnia 9 is opada 011 r. w sprawi sposobu klasyfikacji stanu
dno i ych c ęści w d powi r chniowych ora środowiskowych norm akości d a s bs anc i priory owych –
Dz.U. z 2011 r. Nr 257 poz. 1545).
JCW os a y wy nac on
godni
Ramow Dyr k yw Wodn RDW k ra d ini
jako: oddzielny
i nac cy
m n w d powi r chniowych aki ak:
ioro biornik s r mi
r ka b kana c ęś
s r mi nia r ki b kana wody pr ściow
b pas w d pr ybr
nych.
Lata 2007- 009 by y okr s m asadnic ych mody ikac i program w pomiarowych w d r c nych ma cych
ap wni wdro ni i dopracowani now go sys m moni oring w d ora sys m oc ny ich s an
ko ogic n go i ch mic n go. Zakr s i c ęs o iwoś bada moni oringowych ak r wni
m ody
k asy ikac i r k
a niono od sposob ich
y kowania pr y c ym is o n ro ę pr ypisano
m n om
bio ogic nym okr ś a c dnoc śni s a s wska nik w i ykoch mic nych i hydromor o ogic nych ako
wspomaga cy. Sys m n wdra ano s opniowo w miarę mo iwości inansowych i organi acy nych ak by
w ko nym okr si wodnym 010- 01 s ścio ni go cyk gospodarowania wodami odpowiada on
6
w p ni wymaganiom RDW .
Moni oringi m w d p yn cych prowad onym pr
WIOŚ w Gda sk ob ę a
s r ka P nica.
W granicach adminis racy nych mias a P ck oka i owany s d n p nk kon ro ny
ścia r ki do Za oki
Puckiej.
P nicę wg bada wykonanych w 007 r. na pods awi Ro por d nia Minis ra Środowiska
dnia
6
Raport o stanie środowiska w wo ewództwie pomorskim w roku 2010, WIOŚ 2011
20
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
3.1 . 00 r. w sprawi kry ri w wy nac ania w d wra iwych na ani c ys c ni
wi kami a o
r d ro nic ych, Dz.U. Nr 241, poz. 2093
nano a
ro i owan w wi k
pr kroc niami
3
3
3
fosforu – 0,30mgP/dm . Po os a wska niki: a o – 2,03 mg N/ dm oraz azotany 9,76 mg No3 /dm mi ści y
się w normie.
Oc na s an c ys ości r k w 007 rok pr prowad ona os a a s c
w oparci o ni obowi
c
ro por d ni Minis ra Środowiska dnia 11 lutego 2004 roku, w sprawie kwalifikacji dla prezentowania
s an w d powi r chniowych i pod i mnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji
wynik w i pr
n ac i s an ych w d D .U. Nr 3 po . 4 k r s raci o wa noś na poc k 00 rok .
Moni oring w d prowad ony by
na omias na nowych asadach. W 007 rok mi ni się diametralnie
akr s i spos b wykonywania bada bio ogic nych a akr s wska nik w i ykoch mic nych os a
ogranic ony s d spor d ona oc na s an c ys ości w d ni
s w p ni por wnywa na
oc nami
wykonanymi w latach poprzednich.
Jakoś w d r ki P nicy w 007 r sk asy ikowano w I k asi c ys ości sani arn i I k asi c ys ości
og n
wagi na pr kroc nia ChZT-Cr OWO os oran w ora ic by bakterii grupy Coli typu fekalnego.
W 00 rok badania pr prowad ono
w oparci o now ro por d ni Minis ra Środowiska dnia 0
si rpnia 00 rok w sprawi sposob k asy ikac i s an
dno i ych c ęści w d powi r chniowych (Dz.U.
Nr 162, poz. 1008) wg k r go P nica wy nac ona os a a ako JCW o kod i PLRW 0000 347749.
Punkt pomiarowy po os a n sam w 0 3 km bi g r ki. S an bio ogic ny r ki w tym punkcie pomiarowym
oc niony os a ako miarkowany. S an i ykoch mic ny okr ś ono ako poni
dobr go na omias s an
ko ogic ny r ki w ym p nkci os a oc niony ako miarkowany. S an ch mic ny r ki P nica oc niono
ako ni osi ga cy dobr go na omias s an og ny r ki ako y.
W ocenie pr yda ności w d do by owania ryb w war nkach na ra nych dokonan w 2008 r. z uwagi na
pr kroc nia dop s c a nych war ości
n ro p s c on go os or og n go ora a o an w P nicę
zaklasyfikowano jako ni pr yda n do by owania ryb karpiowa ych i ososiowa ych.
W rok 009 r ka P nica ni by ob ę a moni oringi m w d powi r chniowych.
W rok
010 oc niono
pr yda noś do by owania ryb w warunkach naturalnych i w wi k
z pr kroc niami war ości dop s c a nych w akr si
n ro p s c on go BZT 5 a o yn w ora os or
og n go s wi rd ono
wody r ki ni sp nia war nk w do by owania karpiowa ych i ososiowa ych.
Moni oringi m op racy nym w d pr ściowych i pr ybr
nych Ba yk ob ę y s ak
Za w P cki.
W ramach moni oring op racy n go o nac ni pod ga dwad i ścia r y wska niki i ykoch mic n
i bio ogic n . J d n r ch p nk w pomiarowych d a JCW PLTW II WB 2 Zalew Pucki, oka i owany s
na wysokości mias a P cka o nac ony n m r m T10. U yskan wyniki ana i abora ory nych s
do
wykonania k asy ikac i s an ko ogic n go JCW godni
Ro por d ni m Minis ra Środowiska dnia 20
sierpnia 200 r. w sprawi sposob k asy ikac i s an
dno i ych c ęści w d powi r chniowych (Dz.U. Nr
162, poz. 1008).
O r yman wyniki d a
m n w bio ogic nych por wn
się war ościami granic nymi nada c ka d
dno i c ęści w d okr ś on k asę akości w d:
 klasa I – s an bard o dobry/po nc a maksyma ny
 klasa II – s an/po nc a dobry
 klasa III – s an/po nc a miarkowany
 klasa IV - s an/po nc a s aby
 klasa V - s an/po nc a y.
Wska niki i ykoch mic n oc nia się w r ys opniow skali:
 klasa I - s an bard o dobry / po nc a maksyma ny
 klasa II – s an/po nc a dobry
 PSD – poni
s an /po nc a dobr go.
Os a c na oc na s an
dno i ych c ęści w d a y od yskan k asy ikac i
m n w bio ogic nych
21
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
i fizykochemicznych. W 2010 r. w JCW Zalew Pucki wyka ano
y s an po nc a
ko ogic ny
spowodowany nadmi rnymi s ę niami orm a o i os or ob cnymi w wod i ora by d ymi s ę niami
ch oro i a .
Ponad o w wi k
ak m
w P ck
organi owan
s k pi isko morski
akoś wody pod ga
oc ni w akr si wymaga sani arnych . pr yda ności do k pi i.
W latach 2007- 010 Pa s wowy Wo w d ki Insp k or Sani arny w Gda sk w oparci o pod ę c ynności
wi an
nad or m sani arnym nad akości wody w wydawanych komunikatach do yc cych k pi isk
morskich i śr d dowych s wi rd i pr yda noś wody do k pi i w k pi isk P ck
. Lipowa na wsch d od
por
ach ow go na pods awi pr prowad onych bada
abora ory nych wody pod w g ęd m
bakteriologicznym, fizykochemicznym oraz organoleptycznym (zgodnie z wymogami sanitarnymi
okr ś onymi w a c nik 1 do ro por d nia Minis ra Zdrowia dnia 16 pa dziernika 2002 r. w sprawie
wymaga akim powinna odpowiada woda w k pi iskach D . U. Nr 1 3
00 r. poz. 1530)).
6.2.2 Jakość wód podziemnych
Wody pod i mn o nac ni d a aopa r nia w wodę o g wni wody c war or ędow
wyk ni
na ps
akości o s ab i o ac i od powi r chni. D
awar ości s bs anc i organic n
powod c
wytworzenie r d kcy nych w środowisk w d pod i mnych wp ywa międ y innymi na wysoki s ę nia
siarc an w
a a i mangan .
Wody pod i mn na r ni mias a P cka ni s ob ę moni oringi m r giona nym prowad onym pr
WIOŚ w Gda sk . Badania akości wody pr
nac on do spo ycia prowad i Pa s wowy Powia owy
Insp k or Sani arny w P ck k ry pr ds awia roc n oc ny obs arow akości wody do yc c
r n
mias a P ck bada c wody
wodoci g
biorow go aopa r nia na
c go do P cki Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
W 007 rok odno owano ponadnorma ywn awar oś wi k w
a a i mangan w wod i podawan
do si ci. Maksyma n pr kroc nia w 007 rok wynios y:
3
3
 w akr si awar ości
a a 0 3 4 mg/dm (NDS 0,200mg/d )
3
3
 w akr si wi k w mangan – 0,081 mg/dm (NDS 0,050 mg/dm )
W c
poprawy akości wody PPIS w P ck naka a ksp oa a orowi wodoci g opracowa i wdro y
pro k mod rni ac i is ni c s ac i da niania wody
W latach 2008-2010 sk ad bak rio ogic ny i i yko – chemiczny wody przeznac on do spo ycia
w badanym akr si odpowiada wymaganiom Ro por d nia Minis ra Zdrowia dnia 9 marca 007 r.
w sprawi akości wody pr
nac on do spo ycia pr
d i (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
W 011 r Pa s wowy Powia owy Insp k or Sani arny w P ck ki kakro ni s wi rd i pr kroc ni normy
w akr si awar ości wi k w mangan w I kwar a rok . Maksyma ni
yskano s ę ni 106 g Mn/
pr y obowi
c normi
0 g/ . W d g WHO ni s o dnak s ę nia ma c n ga ywny wp yw na
drowi kons m n w. Po os a wyniki wyka a y prawid ow akoś wody. Kon ro a s an
chnic n go
ę i s ac i
da niania wody ni wyka a a ni prawid owości. W wi k
powy s ym woda os a a
oc niona ako pr yda na do spo ycia pr
d i na obs ar
aopa rywanym pr
wodoci g p b ic ny
Puck.
Pos ęp ca d gradac a środowiska na ra n go wp ywa ni kor ys ni na wody pod i mn . Jakoś wody
opr c na ra ni nagromad onych w wars wi wodonośn
wi k w ch mic nych pi rwias k w
i min ra w w nac nym s opni a na s od dop ywa cych do wars wy wodonośn
ani c ys c
powi r chni
r n
w pr ypadk
s ab
b brak
i o ac i
wn r
w pos aci
wor w
nieprzepuszczalnych), albo poprzez drogi w d
dys okac i c y skok w b d wy
cych wars w
wodonośnych w pr ypadk is ni cych po c
hydra ic nych. W wc as achod
now r akc
22
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
ch mic n k r ca kowici
mi nia obra akości mowan wody np. opr c
mian w awar ości
pos c g nych pi rwias k w achod c r akc po ra i
mi ni apach barwę pH
nia noś c y
pr wodnoś w aściw ).
6.3. Zasoby przyrody
Na terenie miasta Pucka wys ęp
dno i y D .U. 009 nr 1 1 po . 1
0
pomnik w pr yrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody (tekst
p ni s ymi mianami .
Tabela 14. Pomniki przyrody w Pucku
Lp.
Nr
rejestr
u
Rodzaj
Gatunek
Obwód
Położenie
Ochrona
1.
486
drzewo
Buk pospolity
4,69 m
Rozgard, w ogrodzie
Nadmorski Parki
Krajobrazowy
2.
70
grupa
ga w
-
7,20 m
Brzeg morza, kierunek
Rozgard
Nadmorski Parki
Krajobrazowy
3.
609
grupa
drzew
lipa drobnolistna
sion wynios y
3,42 m
3,03 m
Cmentarz przy ul. I Armii
Wojska Polskiego
Otulina Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego
4.
610
drzewo
opo a bia a
4,15
ul. Gen. J. Hallera, Park
Pr y a ni
Otulina Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego
5.
611
drzewo
sion wynios y
2,75 m
. J dycki go obok kościo a
Otulina Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego
6.
612
grupa
drzew
lipa drobnolistna
lipa drobnolistna
3,40 m
2,96 m
. J dycki go obok kościo a
Otulina Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego
7.
613
drzewo
lipa drobnolistna
3,02
Cmentarz, ul. Wejherowska
Otulina Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego
8. 1071
drzewo
cis pospolity
czteropniowy
1,03 m
0,61 m
0,50 m
0,93 m
ul. 1-go Ma a pr
Miasta
Otulina Nadmorskiego
Parku Krajobrazowego
d Ur ęd m
Źródło:Regionalny Konserwator Przyrody, RDOŚ w Gdańsku
T r n mias a ob ę y s c ęściowo obs ar m Nadmorski go Park Kra obra ow go wra
o in . Ł c na
powier chnia Park wynosi 1
04 ha w ym 7 4
ha c ęści dow i 11 3
ha w d morskich Za oki
Puckiej), natomiast jego otulina - 17 540 ha. Na terenie miasta Pucka obszar NPK to ok. 25 ha. Ponad
po owa powi r chni Park o wody Za oki P cki W wnę r n
k ra s odd i ona od r s y akw n
Za oki pias c ys ym pod nym wyp yc ni m wanym Ry m M w. C ęś
dowa Park ob m
ca oś
P wysp H ski go ora w ski pas wybr
a morski go ci gn cy się od Bia og ry do W adys awowa wra
obs ar m Karwi skich B o . Na po dni od W adys awowa granica NPK ob m
pr ymorski ragm n y
Kępy Swar wski i P cki prado innych obni
P nicy i R dy do mi scowości M ch inki.
W Park wys ęp
ws ys ki ypy br g w morskich charak rys yc n d a po dniow go Ba yk :
 wybr
a k i ow g n yc ni wi an
wysoc y nami mor nowymi pows a w wynik abra i
wysoki go br g pr
a morski np. K i Ch apowski K i w Jas r ębi G r ;
 wybr
a wydmow
ks a owan
w wynik
ak m acy n
d ia a ności fal morskich
i pr ybr
nych pr d w morskich np. podmorski br g P wysp H ski go Bia og ra ;
 niski wybr
a a wow wi an
wys ępowani m w pasi pr ybr
nym Za oki P cki r wnin
or owych b r wnin organog nic no-min ra nych na P wyspi H skim np. S on Ł ki Tor ow
Ky ;
Taki ks a owani
r n i wi an
ym wys ępowani okr ś onych si d isk sprawia
ora NPK s
23
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
bard o boga a i r norodna. Wys ęp
r adki w ska i kra
spo y roś in ha o i nych s ono bnych
psammo i nych charak rys yc nych d a piask w wydmowych or owiskowych - wi anych
wysokim
or owiski m a an yckim i ag ębi niami wydmowymi. Park os a g os ony w 1994 r. do sys m Ba yckich
Obs ar w Chronionych BALTIC SEA PROTECTED AREAS – HELCOM BSPA ora os a mi s c ony
na iści Świa ow Organi ac i Ochrony Pr yrody WORLD WIDE FUND FOR NATURE –WWF).
Mias o b pośr dnio s siad
obs arami Na ra 000 - obszarem specjalnej ochrony: Zatoka Pucka (kod
PLB220005) oraz obszarem o znaczeniu wsp no owym Za oka P cka i P wys p H ski kod PLH 003 .
OSO Zatoka Pucka (kod PLB220005) obejmuje wody zachodniej części Zatoki Gda skiej, pomiędzy
wybrze m P wysp H na p nocy wybr
m od W adys awowa do ścia Wis y Śmia na achod i
i po dni i ini pomiędzy ujści m Wis y Śmia a ko cem Helu od strony wschodniej. Zawiera zatem sam
Zatokę Puck (10 400ha, śr. g ęb. 3m) i częś g ębs ych w d Za oki Gda skiej rozpościeraj cych się na
wsch d od ni .
S anowi os o ę p asi o rand
rop ski E 1 . Wys ęp
co na mni
ga nk w p ak w
Za c nika I Dyr k ywy P asi
11 ga nk w Po ski C rwon Księgi (PCK). Gniazduje powy ej 1%
populacji krajowej biegusa zmiennego (schinzii), sieweczka obro na osiaga liczebnoś do 1% populacji
krajowej; do niedawna gnie d i si
ba a ion. W okr si wędr w k wys ępuje co najmniej 1% populacji
szlaku wędr wkow go p rko a dw c b go p rko a roga go c rnicy; s os nkowo d e koncetracje
osi gaj : abęd kr yk iwy g owi nka ęczak, biegus krzywodzioby, biegus zmienny, brodziec śniady,
g owi nka kam s nik k ik mni s y k ik wi ki os rygo ad c a ka si wnica si w c ka obro na
i szlamnik. W okresie zimy występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędr wkow go nas ępuj cych
ga nk w p ak w: bi ac k c rnica g go n rog ś ogor a ka p rko dw c by; s os nkowo d e
koncentracje osi ga abęd niemy; ptaki wodno-b o n
nac ni pr krac a
koncentracje 20 000
osobnik w.
Wa n d a E ropy ga nki wi r
Za c nika II Dyr k ywy Si d iskow i
Za c nika I Dyr k ywy
Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
− batalion [ptak ]
− b k [ptak ]
− b rnik a bia o ica [ptak ]
− biegus zmienny [ptak ]
− bielaczek [ptak ]
− b o niak kowy [ptak ]
− b o niak s awowy [ptak ]
− b o niak bo owy [ptak ]
− bocian bia y [ptak ]
− kropiatka [ptak ]
− abęd c arnod ioby ma y [ptak ]
− abęd kr yk iwy [ptak ]
− ęc ak [ptak ]
− m wa c arnog owa [ptak ]
− m wa ma a [ptak ]
− nur czarnoszyi [ptak ]
− nur rdzawoszyi [ptak ]
− perkoz rogaty [ptak ]
− p a kon g s yd od ioby [ptak ]
− rybi wa bia oc na [ptak ]
− rybitwa czubata [ptak ]
− rybitwa popielata [ptak ]
24
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
−
−
−
−
−
−
−
−
rybitwa wielkodzioba [ptak ]
rybitwa zwyczajna (rzeczna) [ptak ]
sowa b o na [ptak ]
szlamnik [ptak ]
terekia [ptak ]
zielonka [ptak ]
zimorodek [ptak ]
raw [ptak ]
G wnymi agro niami go obs ar s :
−
r y oc ys c onych ści k w kom na nych oc ys c a ni Dębog ra i Swar wo nios c d y
ad n k biog n w
− prace czerpalne - wi an
pr r ami piask
Za oki na odmorski s ok P wysp Helskiego,
nis c c orę i a nę dna
− masowa r kr ac a na wybr ach Za oki in nsywny ni kon ro owany ro w spor w wodnych na
jej wodach,
− p wn ormy rybo ws wa - sieci stawne.7.
OZW Zatoka Pucka i Półwysep Helski (kod PLH220032) ob m
P wys p Helski wraz z Zatok Puck
Wewnętrzn oraz fragmentem wybrze a od W adys awowa do M ch in k Kępy Oksywskie). Rze ba
r n
s
k m d ia ania do od
mody ikowana pr
wsp c sn proc sy mor og n yc n .
Dominuj ce formy to fragmenty kęp pochodzenia morenowego i pradoliny wyerodowane przez wody
roztopowe l do od a pr d ws ys kim obs ar p y ki
a oki i orma mi r owa yp kosy wys nięta
daleko w morze. Spotyka się tu specyficzny typ niskiego, bagiennego wybrze a morskiego oraz mierzejowe
(wydmowe) wybrze e na Mierzei Helskiej, o charakterze akumulacyjnym. Znajduj się tu ci gi wydmowe
po o on r wno g do inii br gow . Odmi nny charak r ma k i wyks a cony na br g Za oki P cki
na krawęd i Kępy Swar wski i Kępy P cki ora ko o Os onina. J s o ob cni w d ej części klif ywy,
z zachodz cymi zjawiskami abrazji, z typowymi dla tego siedliska zbiorowiskami roślinnymi, w kilku
odcinkach dobr
wyks a conymi. Ob cni s tak e fragmenty z zachowanymi p a ami biorowisk
zaroślowych i leśnych w r a ywni dobrym s ani
achowania. Na p wyspi H skim domin
bory
sosnowe i acidofilne d browy ragm n aryc ni
achowa y się murawy napiaskowe. W Zatoce Puckiej
występuj
ki podwodne. W ujściach pradolin dominuje roślinnoś nieleśna z przewag
k s onoroślowych.
Obszar ten jest wa ny dla zachowania du
p y ki
a oki morski i wi zanych z ni morskich bio op w
w jednym z 3 miejsc jej występowania w Po sc . Ł cznie zidentyfikowano
1 rod a w si d isk
z Za cznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Du a r norodnoś zbiorowisk roślinnych oraz występowanie
rzadkich (często w postaci odrębnych podga nk w i odmian c ęs o r ik owych ga nk w ory i a ny
zwi zanych ze specyficznymi, nadmorskimi warunkami siedliskowymi. Rejon Zatoki Puckiej jest miejscem
na ic ni s ych w Po sc obs rwac i i owi migruj cych ssak w morskich: oki s ar i morświna. Godne
uwagi s r norodnoś i bogac wo spo w roślin i zwierz t dennych w Zatoce Puckiej.
Siedliska:
−
ścia r k s aria
− d
p y ki a oki
− kidzina na brzegu morskim,
− k i y na wybr
Ba yk
− solniska nadmorskie (Glauco-P ccini a ia c ęś - zbiorowiska nadmorskie),
− inic a n s adia nadmorskich wydm bia ych,
− nadmorski wydmy bia E ymo-Ammophiletum),
7
Wg Standarowego Formularza Danych Natura 2000 OSO Zatoka Pucka
25
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
−
−
−
−
−
lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich,
mi nnowi go n
ki r ęś icow Mo inion
kwaśn b c yny L
o-Fagenion),
gr d s ba an ycki S ario-Carpinetum),
bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino
mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne),
− nadmorskie wydmy szare,
− nadmorski wydmy aroś ami roki nika
− nadmorski wr osowiska ba ynow Emp rion nigri).
Obszar jest tak e wa ny d a p ak w migr cych. Obszar zapewnia tak e ochronę znacz cego fragmentu
k i w na wybr
Ba yk
ob cnych na br g Za oki P cki
w mi scach pr y gania kęp
wysoczyznowych, wykazuj c og ni dobry s an achowania siedliska.
G wnym agro ni m d a os oi s : ani c ys c ni w d ora d a pr s a r kr acy na i rys yc na
(wydeptywanie, budowa infrastruktury rekreacyjnej w nieodpowiednich miejscach, nadmierny ruch
samochodowy . Zagro ni m s ak
ksp oa ac a piask
Za oki P cki
ywan go po m do
.8
s abi i ac i P wysp H ski go i odnawiania p a pr y k mpingach .
Wg Inwentaryzacji i Waloryzacji Miasta Puck wykonanej w 1996 r., na r ni mias a P cka pomięd y
r nami pr mys owymi a por m rybackim s wi rd ono wys ępowani mi sc ęgowych si w c ki obro n
ora bi g sa mi nn go d iś ni po wi rd on .
Ponad o wg go sam go opracowania s wi rd ono wys ępowani :
−
biorowisk s war w rawias ych wi ko r ycowych i innych Phragmitetum communis – szuwar
trzcinowy trzciny pospolitej Phragmites australis) (Phr)
− p na ra nych i an ropog nic nych biorowisk kowych i pas wiskowych wyks a conych na m oi eutroficznych glebach mineralnych, organiczno-mineralnych lub murszach niskotorfowiskowych (MA)
− gr d s ba an ycki go gwia dnicowy – siedlisko Natura 2000 – 9160 (S-C)
− kwaśn b c yny ni ow L
o pi osa -Fagetum) – siedlisko Natura 2000 – 9110 (L-F)
− olszy (olcha) – g wni o s y c arn A n s g inosa – nasadzenia na gruntach porolnych i
po or iach b w adr wi niach śr dpo nych O
− Cynosurion – wi k
r ęd Arrh na h r a ia
k asy Mo inio-Arrh na h r a ob m cy
bogi orys yc ni biorowiska y nych pas wisk Cyn
8
Wg Standardowego Formularza Danych Natura 2000 Zatoka Pucka i Półwysep Helski
26
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Rysunek 1. Ro linno
rzeczywista na terenie miasta Pucka, 1996
Źródło: Regionalna Dyrekc a Ochrony Środowiska w Gdańsku
W a ach p ni s ych ni wykonywano ak a i ac i inw n ary ac i pr yrodnic .
W rok 010 ni wi ki obs ar w p nocno-wschodni c ęści mias a r n pr y ściowy r ki P nicy d ia ki
nr 232/1 i 235) ob ę o inw n ary ac
na po r by rapor w o odd ia ywani na środowisko. Wg
zgromadzonych w nich danych w r oni d ia k 3 /1 ora
3 zidentyfikowano dwa ga nki roś in
chronionych:
− rokitnik zwyczajny /Hippophae rhamnoides/ pod ga cy ochroni ścis
po dync
osobniki
w pasi międ y ści k row row a s war m r cinowym pr y ga cym do r ki P nicy, przy
k adc row row
− gr
y /Nuphar luteum/ pod ga cy ochroni c ęściow
w r c P nica na ach d od
mostu),
oraz ptaka trzcinniczek zwyczajny (Acrocephalus scirpaceus), ob ę go ochron ścis .
W s r i pr y ściow r ki P nicy id n y ikowano ś imaki
rod iny a oc kowa ych P anorbida
i b o niarkowa ych Lymna ida
ora w pr ybr
nych wodach Za oki P cki wodo y kę pr ybr
n
(Hydrobia ulvae).
W c ęści dow na r ni ww. d ia k id n y ikowano wy c ni ws ę yka ogrodow go (Cepaea
hortensis).
Na r ni aroś i wi r bowych w r oni d ia k 3 /1 ora 3 ro po nano nas ęp c ga nki p ak w
27
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
wi an
aroś ami wi r bowo-o chowymi.: pi g a (Sylvia curruca), kapturka (Sylvia atricapilla g sior k
(Lanius collurio kwic o Turdus pillaris . Ni s wi rd ono ga nk w gnia d cych.
W obrębi
k w r oni d ia k 3 /1 ora
3 ro po nano nas ęp c ga nki ni gnia d c p ak w
wi anych
kami. pleszka (Phoenicurus phoenicurus), pliszka siwa (Motacilla alba świ rgo k kowy
(Anthus pratensis s owik s ary Luscinia luscinia . Z r nami o war ych k w ki r nk p noco- achodnim
wi an s drapi ne ga nki p ak w k r aobs rwowano. S o: mys o w Buteo buteo ora b o niaki.
W s r i p a y prak yc ni pr
ca y rok s wi rd i mo na r n ga nki m w.
Mi sc m s a go wys ępowania p ak w im cych w okr si od is opada do marca s r n pr y ściowy
r k P nicy i go oko ic Kac y Wink ora por rybacki i ach owy w P ck . W r onach ych wys ęp
pr d ws ys kim: c rnica kormoran yska ogor a ka abęd ni my bi ac k n rogęś g go
kr y wka.
W kierunk p nocnym a ści k row row bi gn ca po p nocnych krawęd iach d . nr 3 ora pas m
s war
r cinow go pr bi ga r ka P nica. W rowach m ioracy nych w nac nym s opni
arośnię ych ypowa roś innoś bagi nna m.in. kni b o na (Caltha palustris).
B pośr dnio w s r i br gow Za oki P cki
wor y a się kid ina. Stwierdzono brak si d iska wydmy
bia
naw
w pos aci po dync ych kęp. Znac n
miany w środowisk pr yrodnic ym mo na
aobs rwowa na r nach
cych a r k P nic
w as c a w obrębi po bawion go s a y roś inn
parking
i mn go. U ward ni
go
r n spowodowa o ca kowi
mianę i onomii biorowisk
roś innych i wypar o na ra n si d iska wi r .
Pomimo wysoki go po iom w d gr n owych na ym r ni k r na sk k podsi kania w d Za oki
P cki mog wyka ywa ni wi ki
aso ni
ni odno owano
roś inności ha o i n . S onoroś a
wys ęp
wy c ni w w skim pasi nadbr
nym i r pr
n owan s on pr
obodę os c powa
odm. so n (Atriplex prostrata var. Salina) oraz Aster solny (Aster tripolium), charak rys yc n r wni d a
ekosystemu kidziny (gatunki nitrofilne).
Ł ki w
c ęści mias a na sk k in nsy ikac i gospodarki – by c ęs go kos nia, dosi wania
pas owych ga nk w raw posiada
pros c on i swois
i onomię. Z
biorowiska p na ra n go
pr ks a ci y się on w pros
ni ma monok
row synan ropi n
ki. Zbiorowisko o na b i
a ic y
mo na do wi k Alopecurion w ramach r ęd Molinietalia. O kwa i ikac i biorowiska w mi sc
p anowan inw s yc i ora na r nach pr y g ych
c na wsch d do wi k Alopecurietum pratensis
d cyd
pr d ws ys kim ob cnoś ga nk charak rys yc n go wyc y ca kow go (Alopecurus
pratensis). Doda kowo podc as og ęd in w r ni s wi rd ono wys ępowani akich ga nk w ak:
− rd s wę ownik (Poligonum bistorta),
− rdest plamisty (Polygonum persicaria)
− jaskier ostry (Ranunculus acris)
− krwawnik pospolity (Achillea millefolium)
− pięciornik gęsi (Potentilla anserina)
−
ryb a śna (Anthriscus sylvestris)
− wi
wka b o na (Filipendula ulmaria)
− psianka s odkog r Solanum dulcamara)
− pow po ny Convolvulus arvensis)
− oboda os c powa a Atriplex prostata)
− jasnota purpurowa (Lamium purpureum)
− os ro
po ny (Cirsium arvense)
− si ro pi r ch y Juncus effusus)
− mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea)
− trzcina pospolita (Phragmites Australis)
− tatarak zwyczajny (Acorus calamus)
28
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
ymo ka kowa (Phleum pratense)
stulisz lekarski (Sisymbrium officinale)
ywokos karski (Symphytum officinale)
wyka ptasia (Vicia cracca)
krwawnica pospolita (Lythrum salicaria)
wierzbownica kosmata (Epilobium hirsutum)
przytulia bagienna (Galium uliginosum)
gwiazdnica pospolita (Stellaria media)
konic yna ocis o
a (Triforium aureum)
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica)
r ęsa drobna (Lemna minor) – w rowie melioracyjnym
spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza)
Na r ni mias a P cka id n y ikowano ki ka yp w si d isk pr yrodnic ych Za c nika I Dyr k ywy Rady
9 /43/EWG pod ga cych ochroni w ramach si ci ko ogic n Na ra 2000:
Kidzina na brzegu morskim – kod 1210.
Pod po ęci m kid iny ro mi
na y ha o i n i ni ro i n
biorowiska roś in dnoroc nych na wa ach
p a owych wor onych
ma ria organic n go. Pows a ona wsk k ak m acy n d ia a ności a
i pr d w morskich osad a cych ranspor owany pr
ni ma ria na p a y; w ym pr ypadk s o
organic n s c ki roś in morskich (mors c yn
os ry i in. . J wys ępowani
s bard o mi nn
w c asi i pr s r ni. Loka i ac a go si d iska go s rokoś gr boś i rod a wor c go go ma ria
a y od bard o wi
c ynnik w, w tym dynamiki brzegu morskiego, kierunku i si y wia r w
kci
k rych nas ęp
ak m ac a b nis c ni pasa kid iny.
Pan c
war nki s bard o sp cy ic n . Pod o
s asobn w wi ki a o ow pochod c
ro k ada cych się roś in a po o ni w asięg odd ia ywania w d s onych powod
sa
b okr sow
aso ni . E k m ych c ynnik w s ob cnoś roś in o bard o sp cy ic nych c chach – ni ro i w i
dnoc śni ha o i w. Ga nkami r pr
n a ywnymi s
pr d ws ys kim oboda nadbr
na (Atriplex.
littoralis) oboda os c powa a odm. so na Atriplex prostrata var. salina, rukwiel nadmorska (Cakile
maritima), solanka kolczysta Salsola kali ssp. kali.
Si d isko o s pows chn w d
ca go br g Za oki P cki , a w odniesieniu do analizowanego
obszaru wys ęp
prak yc ni w spos b ci g y w d
nar
kami nn go w b pośr dnim s si d wi
a oki parking pr y drod wo w d ki
pr y c ym ww. ga nki r pr
n a ywn wys ęp
prak yc ni
bard o
no p nk owo i po dync o. Pr wa a cymi ga nkami s oboda os c powa a odm. so na
ora r kwi nadmorska do k rych do c a ha o i ak a ywny – aster solny (aster tripolium). Si d isko o
wi an
s r wni
pias c ys ym br gi m a r nami pr mys owymi w ki r nk wschodnim.
Czynnikami war nk cymi sk c n
achowani
go si d iska s m.in. r g arn odk adani ma ria
organic n go na ak m acy nym br g
w ym obs ar
wor
pr d ws ys kim r y ga nki:
brunatnica (Pilayella littoralis) ora amę nica b o na (Zannichella palustris) i rd s nica ora ragm n y odyg
trzciny.
E m n m d s r kcy nym si d iska s pr d ws ys kim pr s a r kr acy n wym s a ca spr ani
p a y ora w mo ona p n rac a pr
c owi ka a ak
ani c ys c ni w d Za oki P ckiej (kid ina s
r wni
mi sc m w k rym gromad
się ws ys ki śmi ci i odpady pochod nia an ropog nic n go
osad an na p a ach pr
wody a oki).
Duże płytkie zatoki (kod 1160)
Za oki s anowi c wcina c się w d i odd i on
d m od o war go mor a i os onię od wp yw
a owania akw ny o ogranic onym wp ywi w d s odkich. Ni s wi rd ono wys ępowania ga nk w roś in i
wi r
ora biorowisk roś innych r adkich i c nnych. Zid n y ikowano ki podwodn (w okolicach oraz
29
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
s r i pr y ęciow r ki P nicy . Po nc a ni na ym si d isk ca a Za oka P cka mog wys pi
nas ęp c na wa ni s ga nki p ak w
a c nika I Dyr k ywy P asi : rybitwy – c arna bia oc na
wielkodzioba, rzeczna, popielata, czubata ora ęc ak
r kia abęd kr yk iwy abęd ma y, nur
rd awos yi n r c arnos yi m wa ma a s amnik bi ac k p a kon g s yd od ioby ba a ion rybo w
perkoz rogaty. Brak s ga nk w roś in
a c nika II Dyr k ywy Si d iskow , a potenc a ni na ym
si d isk
ca a Za oka P cka mog wys pi nas ęp c ga nki wi r
a c nika II Dyr k ywy
Si d iskow : oki – s ara pospo i a obr c kowana ora morświn a ak ga nki ryb: aloza Alosa alosa,
parposz Alosa fallax, bol
Aspius aspius, ciosa Pelecus cultratus Łosoś a an ycki Salmo salar min g
morski Petromyzon marinus.
Ujścia rzek (estuaria) – kod 1130
Si d isko o s anowi do n c ęś bi g r ki ogranic on granic w d s onawych i pod ga ca d ia ani
p yw w. Woda morska ro ci c ana s w s ari m wod s odk pochod ca
sp yw
dow go.
Mi s ani się w d s odkich i morskich i mni s on
mpo pr p yw wody spr y a
d po yc i
drobno iarnis ych rakc i osad w co c ęs o prowad i do ormowania pias c ys ych awic. J
i wp yw
pr d w p ywowych s si ni s y ni w d r c nych w ści r ki wor y się d a.
Charak rys yc n c ch
ś r c nych s proc sy mi s ania się w d spowodowan dop yw m w d
s odkich i mi s ani m wia rowym a w nas ęps wi podchod ni w g rę r ki w d morskich co ki .
R wni
wp ywa c do mor a wody r c n nios c s ki osad w. W wars wi granic n
wodami
morskimi nas ęp
mni s ni prędkości p yn cych w d r c nych prowad c do osad ania ni sion go
ma ria i wor nia w. s o ka nap ywow go.
Roś innoś nadbr
n d a go rod a si d iska s anowi g wni po a prawn i ki ora roś innoś
s war wik inow go r cinow go ora oc r ow go a na pias c ys ych achach w miarę pows awania
wydm ac yna się wor y roś innoś nadmorskich wydm bia ych (kod 2120), lokalnie powstaje kidzina (kod
1210). W n rci r ki spo yka się roś innoś wyn r on i an r on
ypow d a r k; s anowi w ski pas
s war w a oka ni w spoko ni s ych mi scach biorowiska gr ybi c yk w gr
i r ęs wodnych i
rdestnic.
Zbiorowiska wi r
wys ęp c na dni
dominowan s pr
ypow d a dna pias c ys go
sk pos c y (Oligochaeta). Po a ym wys ęp
inn gr py ś imaki ma
skor piaki i arwy owad w
ypow d a biornik w s odkowodnych. Ryby r pr
n owan s w r oni
ściowym pr
ga nki
s odkowodn oko sandac p o
s c
dw środowiskow
ro c r a min g i sporadyc ni morski
(a o a s ornia . Uro maicona s r wni
ściach r k a na b kręgowc w d nnych. Wys ęp
ki kanaści ga nk w dominac by
cych w m
skapos c
w /Oligochaeta/ oraz owady z rodziny
ochotkowatych /Chironomidae/.
U ści r ki P nicy achowa y c chy na ra n
na ra n roś inności biorowiska s war r cinow go.
Ni dos ępnoś do go
r n spowodowa a i si d isko o s anowi mo
mi sc gnia dowania i
c asow go pr bywania wi
ga nk w p ak w. U ścia r k sp nia wa na ro ę ako si d iska pr ściow
pomięd y si d iskami s odkowodnymi i morskimi w k rych wys ęp
ga nki ryb dw środowiskowych.
G wnymi agro niami d a go si d iska s pr d ws ys kim:
− eutrofizacja oraz zanieczyszczenia toksyczne,
− d ia ania hydro chnic n
apory kaskady r g ac a kory a macniani br g w
− ni rac ona n rybo ws wo i k sownic wo
− inwa ga nk w obcych np. babka byc a
− nadmierny ruch turystyczny.
Pr
si d isko pr p ywa
ani c ys c nia
r n s anowi c go
wnię r ki P nicy s d
go
s an w d
mi r
a y od d ia a prowad onych na ca ym ym obs ar . U a niony s r wni od
d ia a prowad onych w ca ym bi g r k, przede wszystkim inwestycji hydrotechnicznych zmieniaj cych
warunki hydrologiczne. W akr si oka nym na bard i wra iwy s na ni w aściwi prowad on r g ac
30
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
kory i macniani br g w. W pr ypadk
ścia r ki P nicy do agro
na y a ic y pr d
wszystkim:
−
ro i ac ę w d spowodowan ni rac ona nym nawo ni m p r wni nawo ami na ra nymi),
− po nc a n mo iwoś ponadnorma ywn go ani c ys c nia w d w ym r oni na sk k
ni w aściw go oc ys c nia ści k w w hydrobo anic n
oc ys c a ni ści k w w Dar bi
r ca c ści ki popr
rowy m ioracy n do P nicy,
− okr sow robo y m ioracy n w akr si pog ębiania i dra niania row w m ioracy nych
powod c
wo ni ni
nac nych i ości ma rii organic n ora mog cych a ga w wars wi
d nn row w m a i cię kich,
− obi k y hydro chnic odwadnia c s si dni
c po dr gi s roni drogi wo w d ki
ki.
Jako a can m ody ochrony wska
się d ia ania mo iwia c achowani is ni cych na ra nych
wa or w pr yrodnic ych ni r g owanych ś r k. J dnym
pods awowych ada
s ogranic ni
dop yw do r k biog n w i ani c ys c
oksyc nych popr
d ia ania mi r a c do r d kc i
ani c ys c
kom na nych pr mys owych i sp yw w powi r chniowych c ys s
chno ogi da s a
b dowa i mod rni ac a oc ys c a ni ści k w ora pr chod ni do m od prawy ro i ogranic a cych
sp ywy s bs anc i biog nic nych do r k .
D a r on w ściowych is o n
s r wni
achowani w ca ym bi g r k mo iwi na ra nych war nk w
hydro ogic nych mo iwia cych np. okr sow
a wani
r n w pr ybr
nych i d ia a noś
ro y n
rzek. D a ryb dw środowiskowych wys ęp cych w r kach ora w Za oc P cki is o n
s achowani
mo iwości migrac i ryb ar owych w g rę r k. Ni b
nac nia d a si d iska s r wni
d
ni do
s osowania m od ochrony br g w i ni będn r g ac i r ki P nica w ak na mni s ym s opni
mi nia cych
na ra ny charak r ściowy.
Zasoby pr yrodnic mias a s anowi ak :
− parki spacerowo-wypoczynkowe - 3,9 ha
−
i
c - 7,2 ha
−
i
pr y ic na - 1,5 ha
− tereny zieleni osiedlowej – 5,4 ha
−
i
cm n arna – 2,5 ha
−
aroś a s wary r ny podmok .
6.4. Hałas i wibracje
K ima ak s yc ny środowiska ks a owany s w d cydowan więks ości pr
ha as drogowy k ry
w g ęd na pows chnoś charak ry
się d ym asięgi m odd ia ywania. O wi kości ha as
drogowego d cyd : ha as po a d w d więk g n rowany w wi k
por s ani m się po a d i ha as
pows a cy na s yk opony nawi r chni i ich s an chnic ny na ę ni r ch s r k ra r ch
d ia
po a d w cię kich w ca kowi ym s r mi ni
rod a i s an nawi r chni prędkoś po a d w p ynnoś r ch .
Loka nym r d m mis i ha as do środowiska s ak
abor ko owy i pr mys .
W świ
obowi
cych w Po sc r g ac i prawnych do yc cych ochrony środowiska pr d ha as m
ro por d ni Minis ra Środowiska dnia 1 pa d i rnika 01 r. mi nia c ro por d ni w sprawie
dop s c a nych po iom w ha as w środowisk /Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1109/) dopuszczalne poziomy
ha as d a dr g i inii ko owych s anowiono w a ności od rod a terenu i pory dnia.
S c g ow war ości wska
ab a 1 .
31
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Tabela 15. Do uszczalne oziomy hałasu w ro owisku (z wyłączeniem hałasu owo owanego rzez
linie elektroenergetyczne oraz starty, lą owania i rzeloty statków owietrznych)
Dopuszczalny poziom hałasu w dB
1
Drogi lub linie kolejowe
Lp.
Przeznaczenie terenu
LAeq D
dzień
T=16 h
Pozostałe obiekty i działalność będąca
źródłem hałasu
LAeq N
noc
T=8 h
LAeq D
dzień
T=8 h**
LAeq N
noc
T=1 h**
1.
a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska
b) Tereny szpitali poza miastem
50
45
45
40
2.
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b T r ny ab dowy wi an
s a ym b c asowym poby m d i ci i
2
m od i y
c T r ny dom w opi ki
d) Tereny szpitali w miastach
61
56
50
40
3.
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
2
c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo- s gow
65
56
55
45
68
60
55
45
4.
T r ny w s r i śr dmi ski mias
3
powy
100 ys. mi s ka c w
Ob aśnienia: 1 Wartości określone dla dróg i linii kole owych stosu e się także dla torowisk tramwa owych poza pasem drogowym i kolei
linowych. 2 W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich unkc ą, w porze nocy, nie obowiązu e na nich dopuszczalny
poziom hałasu w porze nocy.
Stre a śródmie ska miast powyże 100 tys. mieszkańców to teren zwarte zabudowy mieszkaniowe z
koncentrac ą obiektów administracy nych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występu ą dzielnice o liczbie
mieszkańców powyże 100 tys., można wyznaczy w tych dzielnicach stre ę śródmie ską, eżeli charakteryzu e się ona zwartą
zabudową mieszkaniową z koncentrac ą obiektów administracy nych, handlowych i usługowych.
Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 pa dziernika 2012 r. zmienia ące rozporządzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, poz. 1109)
G wnymi r d ami ha as na r ni mias a P cka s r ch kom nikacy ny drogowy w wn r mi ski ak
i po drod wo w d ki nr 16 s c g ni w mo ony w s oni
nim. Wg G n ra n go Pomiar R ch
010 pr prowad on go pr
GDDKiA śr dni dobowy r ch po a d w si nikowych na odcink drogi
wo w d ki nr 16 w P ck wynosi 10 4 7 samochod w/doba.
32
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Rysunek 2. re ni obowy ruch ojaz ów silnikowych na ro ze wojewó zkiej nr 216 w Pucku
Źródło: Generalny Pomiar Ruchu, GDDKiA
Ha as prod kcy ny w mi ści ma charak r oka ny i s aws
wi zany z prowadzon d ia a ności
gospodarcz . Większoś r d ha as w s r ach pr mys owych na d
się wewn r b dynk w d a go
do środowiska przedostaje się w spos b ni nac cy. Uci iwym r d m ha as na r ni mias a
mog by :
ak ady prod kcy n pr y . S ys owski go:
− P cki Zak ady M chanic n AME Sp.
o.o. - prod kc a i mon a
r d
wi r nic ych do
as osowania w pr myś wydobywc ym ropy na ow o shor ;
− EKOCEL Sp. z o.o. (SKK Sp. z o.o.)- prod c n i dos awca sp c a is yc nych po a d w do bi rki
odpad w;
− VEMATECH POLSKA Sp. z o.o – producent kons r kc i s a owych śr dnio- i wielkogabarytowych
ak ady prod kcy n pr y . W h rowski :
− Fabryka Maszyn POMECH Sp. z o.o. - prod kc a mas yn ro nic ych i r d
chnic nych;
− ANTHA Pol Sp. z o.o. - prod kc a i spr da sys m w ranspor owych r d
do obs gi
ad nk w masowych r d
my cych ro drabnia cych ora r d
do pr si wania.
Emis a ha as g wni kom nikacy n go ni mo powodowa pr kroc
s andard w akości na r nach
chronionych ak s yc ni
d a go
na y s osowa ws ki dos ępn ro wi ania techniczne,
organi acy n i chno ogic n aby maksyma ni ogranic a ci iwości ym wi an .
6.5. Gospodarka odpadami
Na r ni mias a P cka 100% mi s ka c w ob ę ych s organi owanym sys m m odbi rania odpad w
kom na nych. Pods awow m od ni s kod iwiania odpad w kom na nych
r n mias a P cka s ich
sk adowani . W a ach 00 -2010 zebrane z terenu miasta Pucka odpady komunalne zagospodarowane
33
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
os a y w ins a ac i oka i owan
po a granicami mias a . na sk adowisk odpad w w Ł bczu,
ar d anym pr
P ck Gospodarkę Kom na n Sp. o.o. w P ck .
Sk adowisko w Ł bc
s przewidziane do zamknięcia po wyp ni ni po mności i do rekultywacji.
3
Ca kowi a po mnoś sk adowiska wynosi 61 00 0 m po mnoś po os a a do wyp ni nia to 28 927,0
3
m . W wi k
nowym pod ia m na r giony gospodarki odpadami w wo w d wi pomorskim mias o
P ck na y do R gion P nocn go doc owo obs giwan go pr
R giona n Ins a ac ę Pr war ania
Odpad w Kom na nych C arn wko. Ins a ac a w C arn wk posiada wys arc a ce zdolności przerobowe
do zagospodarowania biodegradowalnej części odpad w kom na nych dnak c ęś mechaniczna instalacji
sor ownia ma by ma moc pr robow aby pr wor y
mi s an odpady kom na n
ca go
r gion P nocn go. W RIPOK C arn wko p anowana s ro b dowa c ęści mechanicznej instalacji,
dnak do c as ro b dowy d a RIPOK C arn wko wy nac ono ins a ac ę zastępcz , zlokalizowan przy
sk adowisk odpad w kom na nych w Ch wnicy gm. Po ęgowo. Opr c kwa ry sk adow ins a ac a w
Chlewnicy wyposa ona jest w sortownię odpad w kom na nych wra
ins a ac do produkcji paliwa
alternatywnego. Dla instalacji tej wydano decyzję na rozbudowę sor owni odpad w ora b dowę części
biologicznej ins a ac i. P anowana s r wni rozbudowa instalacji do produkcji paliw alternatywnych. Po
rozbudowie instalacja w Chlewnicy uzyska status instalacji regionalnej i będzie drug , obok RIPOK
C arn wko ins a ac regionaln w r gioni P nocnym. Do c as ro b dowy ins a ac i w C arn wk i
Ch wnicy r y sk adowiska odpad w kom na nych oka i owan w r gioni P nocnym . sk adowiska w
Gni wini Ł bc 9 i Rybski Karc mi p ni będ rolę instalacji zastępczych10.
Z wo ni na odbi r i ranspor odpad w kom na nych
r n mias a P cka posiada posiada
podmio w na omias
wo nia na odbi r i ranspor ni c ys ości ci k ych
r n mias a P cka posiada
4 podmioty.
Tabela 16. Wykaz rze siębiorców osia ających zezwolenie na o biór i trans ort o a ów
komunalnych oraz na o biór i trans ort nieczysto ci ciekłych na terenie miasta Pucka
Lp.
NAZWA PODMIOTU
ADRES
DATA WYGAŚNIĘCIA
POZWOLENIA/NUMER
REJESTROWY
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na odbiór i transport odpadów komunalnych
1.
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
ul. Zamkowa 6
84-100 Puck
31.12.2012 r.
2.
Pr
dsiębiors wo Rob Sani arno-Por
S.A. si d ib w Gda sk
dkowych
Trak Św. Wo ci cha 43/4
80-044 Gda sk
RDR-2/2012
3.
Pr
dsiębiors wo Rob Sanitarno-Por
SANIPOR Sp. z o.o.
dkowych
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
RDR-1/2012
ul. Trzy Gracki 8
84-107 Starzyno
31.12.2012 r.
U . R mi ś nic a
84-1 0 W adys awowo
RDR-3/2012
Rob r L wicki Us gi Transpor ow
4.
"SANITECH" S.C. Ł kas Rygi
5.
& S-ka
Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych
Us gi Transpor ow Wyw Ni c ys ości
P ynnych S awomir C a a
1.
2.
3.
Pr
dsiębiors wo Rob Sani arno-Por
S.A. z si d ib w Gda sk
. Pod śna 6
84-240 Reda
dkowych
Trak Św. Wo ci cha 43/4
80-044 Gda sk
. P ochoci ska 9
TOI TOI Polska Sp. z o.o.
9 Składowisko w Łebczu tylko do 31.12.2012 r.
10 Plan Gospodarki Odpadami dla Wo ewództwa Pomorskiego 2018
34
31.07.2014 r.
31.05.2013 r.
30.04.2021 r.
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
03-044 Warszawa
4.
Rob r L wicki Us gi Transpor ow
ul. Trzy Gracki 8
84-107 Starzyno
05.01.2014 r.
Źródło: UM w Pucku
W ab i 17 podano i oś i rod a odpad w kom na nych wy war anych na r ni mias a P cka w a ach
2008- 011. Dan do yc c i ości odpad w w ab i 17 do yc
ws ys kich odpad w kom na nych
odebranych na terenie miasta (pochod cych b dynk w mi s ka nych obi k w y c ności p b ic n
ora
r n w p b ic nych). Wska nik nagromad nia odpad w charak ry
cy ca
mias o
w g ędnia cy ws ys ki r d a odpad w kom na nych w 010 r. w P ck wyni s 4 7 kg/Mk/rok.
Do wy ic nia i ości odpad w wy war anych roc ni na dn go mi s ka ca pr y ę o war ości do yc c
i ości odpad w od branych tylko gospodars w domowych. I ak i oś odpad w kom na nych w pr ic ni
na dn go mi s ka ca w a ach 2008- 011 r. wynios a odpowi dnio:
2008 – 260 kg/Mk/rok i oś od branych odpad w gospodars w domowych 990 Mg
2009 – 340 kg/Mk/rok i oś od branych odpad w gospodars w domowych 3 3 Mg
2010 – 60 kg/Mk/rok i oś od branych odpad w gospodars w domowych 70 Mg
2011 – 00 kg/Mk/rok i oś od branych odpad w gospodars w domowych 00 Mg .
Na r ni mias a ni ma po mnik w do s gr gac i odpad w. S k ywn bi rkę odpad w kom na nych na
r ni mias a P ck prowad i P cka Gospodarka Kom na na Sp. o.o. w Programi s gr gac i odpad w
komuna nych
r d a . Program oparty jest o kolorowe worki:
 worki zielone – s k o
 worki niebieskie – makulatura
 worki
– plastik
 worki br ow – odpady biodegradowalne, przeznaczone do kompostowania,
k r naby mo na w PGK Sp. o.o.
Do programu selektywn
bi rki mo pr ys pi ka dy mi s kani c mni s a c ym samym op a ę a
odbierane odpady.
Tabela 17. Ilo
Kod odpadu
i ro zaje o
a ów komunalnych o ebranych na terenie miasta w latach 2008-2011.
Nazwa odpadu
Masa
odebranych
odpadów
w 2008 r .[Mg]
Masa
odebranych
odpadów
w 2009 r .[Mg]
Masa odebranych
odpadów
w 2010 r .[Mg]
Masa odebranych
odpadów
w 2011 r .[Mg]
5932,28
6659,16
5483,06
3372,36
20 03 01
Nie segregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
20 01 01
Papier i tektura
20,0
16,8
16,86
40,80
20 01 02
S ko
125,3
173,6
168
144,27
20 01 39
Tworzywa sztuczne
83,4
147,8
84,41
67,51
20 02 01
Odpady
ga c
biodegradacji
0
0
0,7
253,8
6160,98
6997,36
5753,03
3878,74
Łącznie odpady z grupy 20
Źródło: Urząd Miasta w Pucku, PGK Sp. z o.o.
35
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
6.6. Promieniowanie elektromagnetyczne
Do g wnych
r d
promi niowania na
r ni
mias a P cka na
napowi r n
ini
elektroenergetyczne i s ac a
onii kom rkow
P ck nr 77 / 46 pr y . J dycki go 4 na wi y
kościo a.
Pr
achodni c ęś mias a P cka pr bi ga inia
k ro n rg yc na wysoki go napięcia o napięciu
namionowym 110k
pr
po os a c ęś mias a pr bi ga
ini
k ro n rg yc n o napięciu
znamionowym ni szym. Pola magnetyczne o natę eniach wy szych od dopuszczalnych w miejscach
dostępnych dla ludności nie występuj .
6.7. Poważne awarie
Zgodni
ar . 3 s . 3 s awy Prawo ochrony środowiska powa na awaria os a a d iniowana ako
dar ni w s c g ności mis a po ar b ksp o a pows a w rakci proc s pr mys ow go
maga ynowania
b ranspor
w k rych wys ęp
dna
b więc
ni b pi c nych s bs anc i
prowad c do na ychmias ow go pows ania agro nia ycia
b drowia
d i
b środowiska
lub pows ania aki go agro nia op ni ni m.
Zgodni
prowad onym pr
Wo w d ki go Insp k ora Ochrony Środowiska w Gda sk r s r m
po nc a nych sprawc w powa nych awarii Zak ad w o Zwięks onym Ry yk ZZR ora Zak ad w o D ym
Ry yk ZDR na r ni mias a P ck ni wys ęp
go yp ak ady.
Po nc a n ni b pi c
s wo wys pi nia awarii na r ni mias a P ck mog s war a :

ak ady prod kcy n i s gow stosuj ce w procesie technologicznym lub magazynuj ce
substancje chemiczne;
 Stacja Uzdatniania Wody, z uwagi na pr chowywany podch oryn sod
ywany do d yn kc i w
pr ypadk bak rio ogic n go ska nia wody;
 stacje paliw i gazu;
 ga oci g śr dni go ciśni nia
s ac ami r d kcy nymi II s opnia;

ranspor samochodowy s bs anc i ni b pi c nych. W więks ości pr ypadk w ranspor
n
do yc y pa iw p ynnych. S c g n
agro nia wys ęp
na drogach o na więks ym r ch
go
yp pr wo w droga wo w d ka nr 16 .
W r sr
powa nych awarii prowad onym pr
GIOŚ w Wars awi , w latach 2007 – 2010 nie
odno owano na r ni mias a P cka dar
o namionach powa n awarii.
6.8. Obszary zagrożone o to ieniami
Wg Mapy obs ar w agro onych pod opi niami spor d on w Pa s wowym Ins y ci G o ogic nym
p nocno-wschodnia c ęś mias a P ck
wagi na ści P nicy s
nana a obs ar na k rym mog
wys pi ni b pi c n
awiska s anowi c
agro ni d a s r
asi ania i pobor w d pod i mnych.
Wy nac on obs ary ni s s r ami a w w w d powi r chniowych powod i a
pr ds awia
maksymalne mo iw asięgi wys ępowania pod opi
c y i po o nia wi rciad a wody pod i mn b isko
powi r chni r n co sk k
podmok ościami w r oni i s si d wi do iny r c n .
36
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Rysunek 3. Obszar zagrożony o to ieniami w Pucku
Opracowanie własne
37
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
7. CELE I KIERUNKI DZIAŁAŃ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
W ro d ia ym pr ds awiono c
i ki r nki d ia a d a mias a P cka w odni si ni do pos c g nych
m n w środowiska wra
wska ani m obs ar w prob mowych k r
d rmin
konkr n
d ia ania
ar wno inw s ycy n
ak i ni inw s ycy n
s
c
osi gnięci
wy nac onych
w Programi c w.
R a i ac a c w zapewni wyp ni ni
ada określonych w Polityce Ekologicznej Pa stwa oraz
dok m n ach s ra gic nych wy s go s c b a co ap wni r wnowa ony ro w mias a.
Uw g ędnia c c
priory y i d ia ania ko ogic n pi rws go Program ora
w g ędnia c ak a ny
s an środowiska w mi ści P ck s orm owano 10 c w ko ogic nych w r ch obs arach ma yc nych:
1. Poprawa jakości środowiska
Cel 1: Poprawa akości w d powi r chniowych ora ochrona w d pod i mnych
Cel 2: U r ymani s andard w akości powi r a r d kc a mis i py w ga w i odor w
Cel 3: Zminimalizowanie uci iw go ha as i
r ymani ak na ps
akości stanu akustycznego
środowiska
Cel 4: Budowa sys m gospodarki odpadami opar go o asadę apobi gania i minima i ac i i ości
wy war anych odpad w ap wnia c go wysoki s opi
ich od ysk ora b pi c n d a środowiska
unieszkodliwianie
C
: U r ymani po iom w p elektromagnetycznych poni
dop s c a nych
Cel 6: Zab pi c ni środowiska pr d sk kami powa nych awarii
2. Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych
Cel 7: Zachowani
w aściwe wykorzystanie oraz odnawianie i pr ywracani do s an w aściwego
sk adnik w pr yrody, w s c g ności kosys m w achowanych w s ani na ra nym b b i onym do
naturalnego
C
: Jakoś g b i i mi na po iomi wymaganych s andard w
Cel 9: Racjonalizacja zu ycia n rgii s rowc w i ma ria w ora w ros d ia
asob w odnawia nych
3. Edukacja ekologiczna
C 10: W ros po iom świadomości ko ogic n mi s ka c w
W ka dym c w ko ogic nych d iniowano c
d gookr sow śr dniookr sow i/ b c
priory ow
wra
wska ani m rmin w ich r a i ac i. P n
s awi ni c w awi ra ab a 17.
Tabela 18. Cele i kierunki ziałań Programu ochrony ro owiska
I. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
Po rawa jako ci wó
1 Cel ekologiczny:
owierzchniowych oraz ochrona wó
o ziemnych
Cel długookresowy (2018 i kolejne lata)
Osiągnięcie dobrego stanu i potencjału wód powierzchniowych.
Cele średniookresowe (2012-2017)
1. Zapewnienie trwałego dobrego stanu czystości wód Zatoki Puckiej dzięki kompleksowemu
przeciwdziałaniu dopływowi zanieczyszczeń.
2. Zapobieganie zanieczyszczeniu wód podziemnych.
3. Uzyskanie najwyższej jakości wody pitnej we wszystkich obiektach w Pucku.
38
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Kierunki ziałań ekologicznych:
1. Realizac a inwestyc i poprawia ących akoś wód powierzchniowych, w tym dążenie do rozdzielenia
kanalizac i ogólnospławne poprzez budowę i rozbudowę systemów odbioru i podczyszczania wód
opadowych i roztopowych oraz rozbudowę i/lub modernizac ę systemów kanalizac i sanitarne .
2. Rozwó lokalnego monitoringu akości wód powierzchniowych umożliwia ącego badanie przyczyn
i eliminac ę zanieczyszczeń.
3. Rozbudowa i/lub modernizac a urządzeń i sieci wodociągowych.
4. Ochrona u ęcia wody pitne .
Cel priorytetowy (krótkookresowy) (2012-2014)
Eliminacja zrzutów substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Kierunki działań ekologicznych:
1. Montaż urządzeń podczyszcza ących na nowo realizowanych wylotach wód opadowych i
roztopowych.
2. Wyposażanie stre y plażowe w in rastrukturę sanitarną i utrzymywanie w należytym stanie tych
urządzeń (toalety, po emniki na odpady .
3. Regularne sprzątanie plaży i terenów przybrzeżnych.
4. Zwiększenie częstotliwości sprzątania ulic z zastosowaniem metody czyszczenia na mokro.
5. Wzmocnienie kontroli ma ących na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków
do wód, w tym aktualizac a ewidenc i zbiorników bezodpływowych, regularna kontrola techniczna
oraz częstotliwoś ich opróżniania oraz aktualizacja ewidencji przydomowych oczyszczalni.
6. Egzekwowanie od przedsiębiorstw realizac i programów gospodarki ściekowe , służących
ograniczeniu i eliminac i ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska
wodnego, przede wszystkim substanc i priorytetowych i szczególnie szkodliwych.
7. Eliminac a zanieczyszczeń wymywanych przez opady poprzez zorganizowany odbiór wód
opadowych z terenów przemysłowych.
8. Respektowanie ograniczeń w zagospodarowywaniu stref ochronnych uję wód.
Cel priorytetowy (krótkookresowy) (2012-2014)
Zapobieganie lokalnym podtopieniom i ochrona przeciwpowodziowa.
Kierunki ziałań ekologicznych:
1. Ochrona brzegu morskiego zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 200 roku o ustanowieniu
wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" w tym: budowa, rozbudowa i utrzymywanie
systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, zapewnienie stabilizac i linii
brzegowe i zapobieganie zanikowi plaż, monitorowanie brzegów morskich, a także czynności,
prace i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich ma ące na celu wskazanie
koniecznych i niezbędnych działań zmierza ących do ratowania brzegów morskich.
2. Ograniczanie zabudowy na terenach zagrożonych podtopieniami w mie scowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
2 Cel ekologiczny:
Utrzymanie stan ar ów jako ci owietrza, re ukcja emisji yłów gazów i o orów
Cel długookresowy (2018 i lata kolejne)
Utrzymywanie standardów jakości powietrza.
39
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Cel średniookresowy (2012-2017)
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych.
Cel priorytetowy (krótkookresowy) (2012-2013)
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych pochodzących z niskoenergetycznych
źródeł ciepła.
Kierunki ziałań ekologicznych:
1. Rozwó systemu zaopatrzenia w ciepło i gaz (rozbudowa mie skie sieci ciepłownicze , rozbudowa
sieci gazowej).
2. Promowanie, wdrażanie i realizac a programów dotacy nych umożliwia ących dofinansowanie zmiany
systemów grzewczych na proekologiczne.
3. Realizac a przedsięwzię termomodernizacy nych.
4. Przebudowa ulic, traktów komunikacy nych, połączeń komunikacy nych upłynnnia ących ruch
wewnątrzmie ski.
5. Promowanie transportu zbiorowego oraz rozwó ścieżek rowerowych, w tym współdziałanie
z gminami ościennymi dla rozwo u sieci ścieżek rowerowych w wo ewództwie pomorskim, zgodnie
z Regionalną strategią rozwo u transportu w wo ewództwie pomorskim na lata 2007-2020.
6. Sprzątanie ulic z zastosowaniem metody czyszczenia na mokro, intensy ikac a sprzątania ulic.
7. Wprowadzanie izolac i naturalnych w postaci nasadzeń zieleni w obszarach zabudowanych,
przy głównych ciągach komunikacy nych.
8. Prowadzenie kampanii społecznych i wspieranie inic atyw lokalnych na rzecz przeciwdziałania
spalaniu odpadów w gospodarstwach domowych.
9. Określanie w decyz ach o środowiskowych uwarunkowaniach warunków zapewnia ących ochronę
powietrza.
10. Uwzględnianie w dokumentach planowania przestrzennego polityki relokac i uciążliwego przemysłu
z centrów miast na rzecz m.in. usług nieuciążliwych oraz wyznaczanie stre przemysłowych na
obrzeżach.
11. Wyznaczanie w dokumentach planistycznych korytarzy przewietrzania miast, zachowanie i
wzmocnienie ich ciągłości m.in. poprzez regenerac ę i zagospodarowanie zielonych przestrzeni
publicznych oraz przeciwdziałanie ich zabudowywaniu.
12. Wprowadzanie w dokumentach planistycznych zapisów dotyczących likwidac i ródeł emis i, których
eksploatac a powodu e niedotrzymanie standardów akości powietrza oraz zapisów dotyczących
stosowania linii technologicznych niskoemisyjnych lub dostosowywania profili produkcji w celu
ograniczenia emis i pyłu.
13. Ograniczanie emis i odorów.
3 Cel ekologiczny:
Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jako ci stanu
akustycznego rodowiska
Cel długookresowy (2018 i w latach następnych)
 Utrzymanie stanu akustycznego środowiska w obszarach, w których poziom hałasu jest
poniżej dopuszczalnego.
 Wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego.
 Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na zróżnicowanie lokalizacji obiektów w
40
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
zależności od jego uciążliwości hałasowej.
Cele średniookresowe (2012-2017)
1. Ograniczenie poziomu hałasu komunikacyjnego wzdłuż głównych dróg.
2. Ochrona mieszkańców miasta przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub jakości życia.
Kierunki działań:
1. Pode mowanie przedsięwzię zmierza ących do ograniczenia uciążliwości związanych z hałasem
komunikacy nym (modernizac a nawierzchni dróg gminnych, powiatowych, wprowadzanie cichych
nawierzchni, budowa ekranów akustycznych .
2. Utrzymywanie stref wolnych od transportu, ograniczenie szybkości ruchu.
3. Rozpoznanie sytuac i akustyczne w mieście. Rozwó systemu monitoringu hałasu.
4. Wprowadzanie nasadzeń zieleni w obszarach zabudowanych przy ciągach komunikacy nych.
5. Rozwó sieci ścieżek rowerowych i promoc a ekologicznego transportu w mieście.
6. Określanie w decyz ach o środowiskowych uwarunkowaniach warunków zapewnia ących ochronę
środowiska przed hałasem (np. wymóg stosowania nowoczesnych wysokosprawnych instalacji,
technik zapewnia ących wyciszenie urządzeń generujących hałas itp. .
7. Zapewnienie przestrzegania w planowaniu przestrzennym zasady stre owania – lokalizowania w
sąsiedztwie przedsięwzię o zbliżone uciążliwości hałasowe , oddzielania ich obszarami zieleni
oraz eliminowania zabudowy mieszkaniowe z obszarów oddziaływania hałasu komunikacy nego.
4 Cel ekologiczny:
Bu owa systemu gos o arki o a ami, o artego o zasa ę za obiegania i
minimalizacji ilo ci wytwarzanych o a ów, za ewniającego wysoki sto ień ich
o zysku oraz bez ieczne la ro owiska unieszko liwianie
Cele długo- , średnio- i krótkookresowe w zakresie gospodarki odpadami:
Odpady komunalne:
1. Objęcie zorganizowanym systemem odbi rania odpad w kom na nych ws ys kich mi s ka c w
mias a na p niej do ko ca 2013 r.; objęcie wszystkich mieszka c w mias a s k ywnym
bi rani m odpad w ni p ni ni do ko ca 2013 r.
2. Zmniejszenie ilości odpad w kom na nych
ga cych biod gradac i ki rowanych na sk adowiska
ak aby ni by o sk adowanych: w 2013 r. więc ni 50%, w 2020 r. więc ni 35%, wagowo
ca kowi
masy odpad w kom na nych
ga cych biodegradacji w stosunku do masy tych
odpad w wy wor onych w mi ści w 1995 r.
3. Zmniejszenie do ko ca 014 r. masy sk adowanych odpad w kom na nych do ni więc ni 60 %
masy wy wor onych odpad w.
4. Osi gniecie w terminie do 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego
wykorzystania następuj cych frakcji odpad w kom na nych: papi r m a wor ywa s c n
s k o – w wysokości minimum 50 % wagowo.
5. Ro w s k ywn go bi rania odpad w: ni b pi c nych w s r mi ni odpad w kom na nych
zu ytego sprzę
k ryc n go i
k ronic n go odpad w wi kogabarytowych oraz z budowy,
r mon w i d mon a obi k w b dow anych.
6. Wy iminowani prak yk ni ga n go sk adowania odpad w.
Odpady pozostałe:
1. Zwiększenie efektywności s k ywn go bi rania odpad w
r d a pows awania c m
zmniejszenia ilości odpad w innych ni ni b pi c n w s r mi ni odpad w ni b pi c nych.
41
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
2. Organi ac a i ro w nowych sys m w bi rania odpad w ni b pi c nych.
3. R a i ac a c w pr y ę ych w Programi
s wania a b s i wyrob w awi ra cych a b s
terenu Gminy Miasta Pucka na lata 2010-203
4. S k ywn bi rani i od ysk o
w odpadowych.
5. Rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zu y ych ba rii i ak m a or w.
6. Osi gnięci do 014 r. po iom w od ysk i r cyk ing
y ych ba rii i ak m a or w wska anych
w Planie Gospodarki Odpadami d a Wo w d wa Pomorski go 01 .
7. Osi gnięci po iom s k ywn go bi rania
y go spr ętu elektrycznego i elektronicznego
pochodz cego z gospodarstw domowych w wysokości co najmniej 4 kg/Mk/rok.
8. Osi gnięcie do 2020 r. poziomu przygotowania do ponownego u ycia, recyklingu oraz innych form
od ysk ma ria w b dow anych i ro bi rkowych ni ni s go ni 70 % wagowo.
9. Ogranic ni sk adowania osad w ściekowych.
10. Zmniejszenie stopnia obci
nia osad w ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami
chorobo w rc ymi popr
ogranic ni r
ani c ys c
pochod nia pr mys ow go.
11. Zmni s ni d ia odpad w opakowaniowych w s r mi ni mi s anych odpad w kom na nych.
12. Wdro ni sys m w s k ywn
bi rki odpad w opakowaniowych na terenie miasta.
5 Cel ekologiczny:
Utrzymanie oziomów ól elektromagnetycznych oniżej o uszczalnych
Cel średniookresowy (2012-2017)
Minimalizacja skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym.
Kierunki działań:
1. Preferowanie niskokonfliktowych lokalizac i ródeł promieniowania nie onizu ącego.
2. Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem
promieniowaniem nie onizu ącym.
zagrożeń
6 Cel ekologiczny:
Zabez ieczenie ro owiska rze skutkami oważnych awarii
Cel średniookresowy (2012-2017)
Ograniczenie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska powodowanych
podmiotów będących potencjalnym źródłem poważnych awarii.
funkcjonowaniem
Kierunki działań:
1. Kontrola zakładów produkcy nych i podmiotów gospodarczych, które mogą znacząco oddziaływa
na środowisko w celu zapewnienia ich prawidłowe i zgodne z przepisami działalności (zakłady
produkcyjne, stacje paliw i gazu).
2. Minimalizowanie skutków środowiskowych w przypadku wystąpienia awarii.
3. Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuac i wystąpienia awarii.
4. Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony środowiska oraz rozwó
monitoringu zagrożeń środowiska.
5. Zwiększenie bezpieczeństwa przewozów substanc i niebezpiecznych przez kontrolę przewozów
i stanu technicznego po azdów oraz czasu pracy kierowców.
II. OCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW
42
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
PRZYRODNICZYCH
7 Cel ekologiczny:
Zachowanie, wła ciwe wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie do stanu
wła ciwego skła ników rzyro y, w szczególno ci ekosystemów zachowanych w
stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego
Cele długookresowe (2018 i w latach następnych)
1. Zachowanie naturalności ekosystemów.
2. Ustanawianie nowych form ochrony przyrody.
3. Urzeczywistnienie założeń rozwoju zrównoważonego, a więc takie współistnienie człowieka,
gospodarki i przyrody, które nie degraduje i nie pomniejsza jej walorów i zasobów.
4. Minimalizowanie presji na walory środowiska.
Cel średniookresowy (2012-2017)
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody.
Kierunki działań:
1. Działania ochronne ustanowionych pomników przyrody na terenie miasta.
2. Realizac a celów i przestrzeganie zakazów określonych w Uchwale Nr 142/VII/11 Sejmiku
Wo ewództwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie Nadmorskiego Parku
Krajobrazowego.
3. Przeciwdziałanie zanikowi plaż i co aniu się kli ów w głąb lądu.
4. Sporządzenie i okresowa aktualizac a inwentaryzac i przyrodnicze miasta.
5. Obe mowanie ochroną prawną obiektów szczególnie cennych pod względem przyrodniczym,
krajobrazowym i zabytkowym.
6. Stosowanie czynne ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
7. Restytuc a gatunków utraconych na terenach cennych przyrodniczo.
8. Realizac a polityki przestrzenne z zachowaniem warunków ochrony zasobów przyrodniczych, w tym
utrzymania istnie ących korytarzy ekologicznych (odpowiednie zapisy w dokumentach
planistycznych).
9. Przestrzeganie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed
przeinwestowaniem.
10. Pielęgnowanie i ochrona istnie ące zieleni urządzone .
11. Ograniczenie zabudowywania istnie ących terenów zieleni w mieście, odpowiednie ich
kształtowanie i rewitalizac a.
Jako
8 Cel ekologiczny:
gleb i ziemi na oziomie wymaganych stan ar ów
Cel średniokresowy (2012-2017)
Racjonalne wykorzystanie gleby wraz z jej ochroną i rekultywacją.
Kierunki działań:
1. Ochrona gruntów pochodzenia organicznego.
2. Ochrona gleb klas I – III przed ich odrolnieniem.
3. Rekultywac a terenów zdewastowanych i zdegradowanych (rekultywac a wyrobiska w północne
części ul. Swarzewskie .
43
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
4. Likwidac a i rekultywac a „dzikich" mie sc składowania odpadów.
5. Przeciwdziałanie degradac i chemiczne gleb poprzez ochronę powietrza i wód powierzchniowych.
9 Cel ekologiczny:
Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost u ziału
zasobów o nawialnych
Cel długookresowy (2018-2025):
1. Wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji:
 w odniesieniu do zużycia wody na cele przemysłowe, komunalne i rolnicze, wprowadzenie
zasady stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) w systemach poboru, uzdatniania
i dystrybucji wody oraz osiągnięcie wskaźników zużycia wody na jednostkę lub wartość
produkcji oraz na jednego mieszkańca nie przekraczających średnich wartości dla państw
OECD;
 dla której zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji jest celem głównym, a
także zasad stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), wynikiem wprowadzenia
których jest istotne zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji oraz
poprawa efektywności ekonomicznej procesów wytwórczych.
2. Ograniczenie zużycia energii na jednostkę PKB o 50 % w stosunku do 2000 r.
Cele średniookresowe (2012-2017):
1. Racjonalizacja użytkowania wody.
2. Zmniejszenie materiałochłonności, energochłonności i odpadowości produkcji.
Kierunki działań:
1. Eliminowanie wykorzystywania wód podziemnych do celów przemysłowych (poza przemysłem
spożywczym);
2. Zmnie szenie strat wody w zakładach produkcy nych, stosowanie zamkniętcyh obiegów wody;
3. Ograniczanie strat wody w mie skie sieci wodociągowej.
4. Wyco anie z produkc i i użytkowania, bąd ograniczenie użytkowania substanc i i materiałów
niebezpiecznych, reglamentowanych przez dyrektywy Unii Europejskiej i przepisy prawa
międzynarodowego (zawiera ących metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia organiczne i substancje
niszczące warstwę ozonową .
5. Ograniczenie materiałochłonności i energochłonności w procesach produkcy nych, modernizac a
procesów produkc i z wykorzystaniem BAT, wprowadzanie nowoczenych technologii
niskoodpadowych, stosowanie surowców przy aznych środowisku.
6. Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych
(modernizacja urządzeń, instalac a liczników wody, zagospodarowanie wód opadowych
w gospodarstwach domowych i rolnych, edukacja mieszkańców .
7. Poprawa parametrów energetycznych budynków - termomodernizac a (dobór drzwi i okien o niskim
współczynniku przenikalności cieplne , właściwa izolacja termiczna ścian - ocieplenie budynków,
lokalizac a nowych obiektów zgodnie z naturalną (cieplejszą) kierunkową orientacją stron świata).
8. Propagowanie zachowań, które zmnie szą zapotrzebowanie na energię cieplną (stosowanie
indywidualnych liczników ciepła, zaworów termostatycznych, obniżanie temperatury pomieszczeń
w nocy, w pomieszczeniach nieużywanych i podczas nieobecności w domu).
9. Propagowanie zachowań, które zmnie sza ą pobór energii elektryczne (np. stosowanie
energooszczędnych
ródeł światła oraz urządzeń elektrycznych oraz optymalizac a ich
44
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
użytkowania .
Cel priorytetowy (krótkookresowy) (2012-2015)
Promocja alternatywnych źródeł energii.
Ki r nki d ia a :
1.Promoc a i wspieranie budowy urządzeń i instalac i służących do wytwarzania i przesyłania energii
ze ródeł odnawialnych, zgodnie z kierunkami działań „Programu rozwoju elektroenergetyki
z uwzględnieniem ródeł odnawialnych w Wo ewództwie Pomorskim do roku 2025”.
2.Upowszechnianie in ormac i o możliwościach technicznego wykorzystania potenc ału energetycznego
poszczególnych rodza ów odnawialnych ródeł energii oraz o możliwościach skorzystania z pomocy
inansowe zarówno wśród przedsiębiorców ak i gospodarstw indywidualnych.
3.Wdrażanie programów dotacy nych ma ących na celu do inansowanie instalac i solarnych i pomp
ciepła.
4.Współdziałanie z gminami ościennymi w zakresie energetyki bazu ące na odnawialnych ródłach
energii biomasy.
5.Modernizac a kotłowni węglowych w kierunku możliwości współspalania biomasy.
III. Edukacja ekologiczna
10 Cel ekologiczny:
Wzrost oziomu wia omo ci ekologicznej mieszkańców
Cel długookresowy (2018 i lata kolejne)
Osiągnięcie progu świadomości społeczeństwa, z którym wiąże się odrzucenie nawyków i zachowań
bezpośrednio zagrażających środowisku.
Cele średniookresowe (2012-2017)
1. Rozwój świadomego uczestnictwa społecznego w podejmowaniu decyzji związanych
z wykorzystaniem zasobów środowiska.
2. Promocja zarządzania środowiskowego.
3. Wyeliminowanie negatywnych zachowań (np. wypalanie traw, porzucanie odpadów
w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, wylewanie nieoczyszczonych ścieków
bezpośrednio do wód i gleby, spalanie odpadów w paleniskach domowych, dewastacja
zieleni publicznej).
Kierunki działań:
1. Organizac a akc i edukacy nych porusza ących aspekty ochrony środowiska.
2. Organizac a konsultac i społecznych i umożliwienie udziału społeczeństwa od na wcześnie szego
stadium planowania inwestycji.
3. Doskonalenie metod udostępnienia in ormac i o środowisku i ego ochronie przez wszystkie instytuc e
publiczne.
4. Włączanie mieszkańców do współdecydowania o otacza ącym ich środowisku (debaty publiczne,
ankietyzac a, konsultac e społeczne
5. Wspieranie w powstawaniu i rozwo u lokalnych organizac i ekologicznych oraz podmiotów
pode mu ących działalnoś na polu edukac i ekologiczne .
6. Współpraca z mediami regionalnymi i lokalnymi w zakresie prowadzenia orm promoc i wiedzy
i zachowań proekologicznych.
7. Bieżąca aktualizac a ogólnodostępnego systemu in ormowania społeczeństwa o akości badanych
45
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
i ocenianych składników środowiska w mieście (strona internetowa).
8. Upowszechnianie miejskiego systemu in ormac i przestrzenne w kontekście zapisów Dyrektywy
INSPIRE
9. Stosowanie systemu „zielonych zamówień” w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
organizowanych przez wszystkie instytuc e korzysta ące ze środków publicznych.
10. Promowanie wśród przedsiębiorców korzyści wynika ących z wdrażania systemów zarządzania
środowiskowego.
11. Upowszechnienie wśród społeczeństwa logo EMAS i normy ISO 1 001 a także logo CP (czyste
produkc i ako znaków akości środowiskowe irmy będące wytwórcą danego wyrobu lub
świadczące określoną usługę.
46
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
8. STRATEGIA REALIZACJI PRZYJĘTYCH CELÓW
Wy nac on c
ko ogic n ora ki r nki d ia a , jakie nale y podj
w zakresie ochrony środowiska
na terenie miasta Pucka, stanowi podstawę dla realizacji konkretnych zada ekologicznych w okresie 201201
p rsp k yw do 019 rok .
Zadania os a y wy nac on na pods awi ana i y s an środowiska przyrodniczego, przewidywanych
ki r nk w ro wo ora in ormac i o akr si p anowanych inw s yc i k r wska an os a y pr
Ur d
Mias a P cka ora ins y c d ia a c na ym r ni a k r ma bezpośredni lub pośr dni wp yw na
środowisko. Zadania os a y pod i on na ni inw s ycy n i inw s ycy n i
ę
w harmonogram
stanowi cy p an op racy ny Program ochrony ś rodowiska dla Gminy Miasta Pucka na lata 2012-2015
z p rsp k yw
na
aa
016-2019
roku.
47
8.1. Harmonogram realizacji celów w latach 2012-2019
Tabela 19. Harmonogram realizacji celów w latach 2012-2019
Lp.
Cel
Okres realizacji
Po rawa jako ci wó
1.
Osi gnięci
ps
go s an w d i dobr go po nc a
2.
Zap wni ni rwa go dobr go s an c ys ości w d Za oki 2012-2017
P cki d ięki komp ksow m pr ciwd ia ani dop ywowi
ani c ys c
Ś
3.
Zapobi gani
ani c ys c
4.
Uzyskani na wy s
obi k ach w P ck Ś
5.
E iminac a r
w s bs anc i s c
środowiska wodn go P
6.
Zapobieganie
lokalnym
przeciwpowodziowa (P)
w d D
ni w d pod i mnych Ś
akości wody pi n
g ni
w
2012-2017
ws ys kich 2012-2017
i
1 Cel ekologiczny:
owierzchniowych oraz ochrona wó
o ziemnych
2018- kolejne lata
s kod iwych d a 2012-2014
potopieniom
Źródło finansowania
Jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za realizację lub
koordynująca wykonywanie
przedsięwzięcia
B rmis r Mias a P cka w wsp pracy
samor dami ws ys kich s c b i WIOŚ,
San pid RZGW Ur d Morski Zar d
Melioracji i Ur d
Wodnych
Wo w d wa Pomorskiego, Pucka
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,
pod g
dnos ki podmio y gospodarc
ak ady pr mys ow
B d
mias a b d
innych
dnos k środki wsp no ow
a
pośr dnic w m program w op racy nych WFOŚiGW NFOŚiGW środki
w asn podmio w gospodarc ych kredyty preferencyjne i komercyjne
ochrona 2012-2014
2 Cel ekologiczny:
Utrzymanie stan ar ów jako ci owietrza, re ukcja emisji yłów gazów i o orów
U r ymywani s andard w akości powi r a (D)
Zadani ci g
Ogranic
2012-2017
ni
mis i ani c ys c
kom nikacy nych Ś
Ograniczanie emisji ani c ys c
ga owych i py owych 2012-2013
pochod cych nisko n rg yc nych r d ci p a (P)
B rmis r Mias a P cka w wsp pracy
samor dami ws ys kich s c b i WIOŚ,
Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,
G.EN. Gaz Energia S.A., pod g
dnos ki podmio y gospodarc
ak ady
pr mys ow
3 Cel ekologiczny:
48
B d
mias a b d
innych
dnos k środki wsp no ow
a
pośr dnic w m program w op racy nych WFOŚiGW NFOŚiGW środki
w asn podmio w gospodarc ych kr dy y pr r ncy n i kom rcy n
Lp.
Cel
Okres realizacji
Źródło finansowania
Jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za realizację lub
koordynująca wykonywanie
przedsięwzięcia
Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najle szej jako ci stanu akustycznego rodowiska
1.
U r ymani s an ak s yc n go środowiska w obs arach w Zadanie ci g
k rych po iom ha as
s poni
dop s c a n go (D)
2.
Wprowad ani
drogowego (D)
3.
Prowadzenie
polityki
przestr nn
r nicowani
oka i ac i obi k w w
ci iwości ha asow (D)
4.
Ogranic ni po iom ha as kom nikacy n go w d
g wnych dr g Ś
2012-2017
5.
Ochrona mi s ka c w mias a pr
drowi
b akości ycia Ś
2012-2017
koni c nych
mian
w
in yni rii
r ch
po wa a c
a ności od
d ha as m agra a cym
Bu owa systemu gos o arki o
Zadani ci g
na Zadani ci g
go
B rmis r Mias a P cka w wsp pracy
samor dami ws ys kich s c b i WIOŚ,
Zar d Dr g Powia owych Zar d Dr g B d
mias a b d
innych
dnos k środki wsp no ow
a
Wo w d kich,
pod g
dnos ki pośr dnic w m program w op racy nych WFOŚiGW NFOŚiGW środki
podmio y
gospodarc
ak ady w asn podmio w gospodarc ych kr dy y pr r ncy n i kom rcy n
pr mys ow
4 Cel ekologiczny:
a ami, o artego o zasa ę za obiegania i minimalizacji ilo ci wytwarzanych o
odzysku oraz bezpieczne la ro owiska unieszko liwianie
Stworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 2012-2019
obejmującego działania w zakresie: zapobiegania powstawania
odpadów, selektywnego zbierania odpadów, przetwarzania
odpadów
w celu
przygotowania
do
odzysku
lub
unieszkodliwiania, współtworzenia regionów gospodarki
odpadami, funkcjonowania regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)
Burmistrz Miasta Pucka
przy udziale Puckiej Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.,
a ów, za ewniającego wysoki sto ień ich
B d
mias a b d
innych
dnos k środki wsp no ow
a
pośr dnic w m program w op racy nych WFOŚiGW NFOŚiGW środki
w asn podmio w gospodarc ych kr dy y pr r ncy n i kom rcy n
środki w asn mi s ka c w.
5 Cel ekologiczny:
Utrzymanie oziomów ól elektromagnetycznych oniżej o uszczalnych
1.
Minima i ac a
ska i
ni oni
cym Ś
agro
nia
promi niowani m 2012-2017
B rmis r Mias a P cka w wsp pracy
samor dami ws ys kich s c b i WIOŚ
B d
mias a środki wsp no ow
a pośr dnic w m
operacy nych
WFOŚiGW
NFOŚiGW
środki w asn
gospodarczych, kredyty preferencyjne i komercyjne
program w
podmio w
6 Cel ekologiczny:
Zabez ieczenie ro owiska rze skutkami oważnych awarii
1.
Ogranic ni
ry yka wys pi nia
agro
środowiska 2012-2017
powodowanych funkc onowani m podmio w będ cych
po nc a nym r d m powa nych awarii Ś
B rmis r Mias a P cka w wsp pracy
samor dami ws ys kich s c b i WIOŚ,
Wo w d ki Insp k ora Transpor
49
B d
mias a środki wsp no ow
a pośr dnic w m
op racy nych
WFOŚiGW
NFOŚiGW
środki w asn
gospodarczych, kredyty preferencyjne i komercyjne
program w
podmio w
Lp.
Cel
Okres realizacji
Źródło finansowania
Jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za realizację lub
koordynująca wykonywanie
przedsięwzięcia
Drogow go pod g
gospodarcze
dnos ki podmio y
7 Cel ekologiczny:
Zachowanie, wła ciwe wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie do stanu wła ciwego skła ników rzyro y, w szczególno ci ekosystemów zachowanych w
stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego
1.
Zachowani na ra ności kosys m w (D)
Zadani ciag
2.
Ustanawianie nowych form ochrony przyrody (D)
Zadani ciag
3.
Ur c ywis ni ni
ao
ro wo
r wnowa on go a więc Zadani ciag
aki wsp is ni ni c owi ka gospodarki i pr yrody k r ni
degraduje i nie pomniejsza je wa or w i asob w D
4.
Minima i owani pr s i na wa ory środowiska (D)
5.
Ochrona
dziedzictwa
przyrodniczego
wykor ys ani asob w pr yrody Ś
i
Zadani ciag
Rac ona n
r k ywac
wykor ys ani
Ś
g by wra
B d
mias a środki wsp no ow
a pośr dnic w m
op racy nych
WFOŚiGW
NFOŚiGW
środki w asn
gospodarczych, kredyty preferencyjne i komercyjne
program w
podmio w
racjonalne 2012-2017
Jako
1.
B rmis r Mias a P cka w wsp pracy
samor dami ws ys kich s c b i RDOŚ
Zar d NPK P cka Gospodarka
Kom na na Sp. o.o. pod g
dnos ki
podmio y gospodarc
mi s ka cy
ochron
8 Cel ekologiczny:
gleb i ziemi na oziomie wymaganych stan ar ów
i 2012-2017
B rmis r Mias a P cka w wsp pracy
samor dami ws ys kich s c b i WIOŚ.
B d
mias a środki wsp no ow
a pośr dnic w m program w
op racy nych
WFOŚiGW
NFOŚiGW
środki w asn
podmio w
gospodarc ych i pr dsiębiorc w kr dy y pr r ncy n i kom rcy n
9 Cel ekologiczny:
Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost u ziału zasobów o nawialnych
1.
Wdro ni id i r wnowa on
prod kc i i kons mpc i w 2018-2025
odni si ni do
ycia wody na c
pr mys ow kom na n
i rolnicze, wprowadzenie zasady stosowania najlepszych
dos ępnych chnik BAT w systemach poboru, uzdatniania i
dys ryb c i wody ora osi gnięci wska nik w
ycia wody
na
dnos kę
b war oś
prod kc i ora
na
dn go
mi s ka ca ni pr krac a cych śr dnich war ości d a pa s w
OECD. (D)
2.
Wdro ni id i r wnowa on prod kc i i kons mpc i d a 2018-2025
k r
mni s ni
ma ria och onności i odpadowości
prod kc i s c m g wnym a ak
asad s osowania
na ps ych
dos ępnych
chnik
BAT
wyniki m
wprowad nia
k rych
s
is o n
mni s ni
B rmis r Mias a P cka w wsp pracy
samor dami ws ys kich s c b i P cka
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.,
pod g
dnos ki podmio y gospodarc
ak ady pr mys ow mi s ka cy
50
B d
mias a środki wsp no ow
a pośr dnic w m program w
op racy nych
WFOŚiGW
NFOŚiGW
środki w asn
podmio w
gospodarc ych i pr dsiębiorc w kr dy y pr r ncy n i kom rcy n środki
w asn mi s ka c w.
Lp.
Cel
Okres realizacji
Jednostka organizacyjna
odpowiedzialna za realizację lub
koordynująca wykonywanie
przedsięwzięcia
Źródło finansowania
ma ria och onności i odpadowości prod kc i ora poprawa
k ywności konomic n proc s w wy w rc ych. D
3.
Ogranic ni
ycia n rgii na
stosunku do 2000 r (D)
dnos kę PKB o
4.
Rac ona i ac a
5.
Zmni s
6.
Zmni s ni
n rgoch onności
gospodarki
wykor ys ania n rgii
r d odnawia nych Ś
7.
Promoc a a
0 % w 2018-2025
y kowania wody Ś
2012-2017
ni ma ria och onności i odpadowości prod kc i. Ś
rna ywnych r d
n rgii (P)
i
2012-2017
w ros 2012-2017
2012-2015
10 Cel ekologiczny:
Wzrost oziomu wia omo ci ekologicznej mieszkańców
1.
Osi gnięci prog świadomości spo c
s wa
wi
się odr c ni nawyk w i achowa b
agra a cych środowisk (D)
k rym Zadani ci g
pośr dnio
2.
Ro w
świadom go
podejmowani d cy i wi
środowiska Ś
3.
Promoc a ar
4.
Wy iminowani n ga ywnych achowa (np. wypalanie traw, 2012-2017
por cani
odpad w
w
mi scach
na
n
c
nieprzeznaczonych wy wani
ni oc ys c onych ści k w
b pośr dnio do w d i g by spa ani odpad w w pa niskach
domowych d was ac a i ni p b ic n . Ś
c s nic wa
spo c n go
w 2012-2017
anych wykor ys ani m asob w
d ania środowiskow go Ś
B rmis r Mias a P cka w wsp pracy
B d
mias a środki wsp no ow
a pośr dnic w m program w
samor dami ws ys kich s c b i P cka
op racy nych
WFOŚiGW
NFOŚiGW
środki w asn
podmio w
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., lokalne gospodarc ych i pr dsiębiorc w kr dy y pr r ncy n i kom rcy n .
m dia p ac wki oświa ow
ndac i
stowarzyszenia, podmioty gospodarcze,
ak ady pr mys ow mi s ka cy
2012-2017
51
8.2. Zadania nieinwestycyjne
Tabela 20. Zadania nieinwestycyjne na lata 2012-2015
Obszar
Zadanie nieinwestycyjne
Ochrona w d
Kon ro
pr ciwd ia a c
powierzchniowych i ni oc ys c onych ści k w do w d
podziemnych
Odpowiedzialny za
realizacje
odprowad ani
2012
Ob mowani
ochron
cennych przyrodniczo
prawn
obi k w s c
g ni
Gospodarka
odpadami
d
2015
Kos
Kos
wynika cy
wynika cy
pr y nan go do inansowania
proc d ry pr argow
publicznego
b am wi nia
R a i ac a po i yki pr
przyrodniczych
Zadani w asn gminy mi ski
nn
Okr ś ani w dś war nk w
środowiska pr d ha as m
Wdra ani
asad
przestrzennym
achowani m asob w Referat Budownictwa i
Gospodarki Gruntami,
Inspektor ds. inwestycji
komunalnych, Inspektor ds.
gospodarki komunalnej
Insp k or ds. d ia a ności
gospodarczej, Pucka
Gospodarka Komunalna Sp. z
o.o.
ap wnia cych ochronę Referat Budownictwa i
Gospodarki Gruntami
s r owania
w
p anowani
B d
mias a
B d
mias a WFOŚiGW,
NFOŚiGW
bd.
sr
B d
mias a WFOŚiGW
NFOŚiGW
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
Rada Miasta
Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej Referat Budownictwa i
miasta Pucka
Gospodarki Gruntami
Realizacja nieinw s ycy nych pr dsięw ię wi anych
ochron pr yrody
r d ani m i
r ymani
i ni
adr wi
akr wi na r nach będ cych w asności
gminy miejskiej Puck
Ochrona
środowiska pr
ha as m
2014
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
Ochrona powietrza Imp m n ac a program w do acy nych mo iwia cych Referat Budownictwa i
atmosferycznego wymianę sys m w gr wc ych na nisko misy n
Gospodarki Gruntami,
Inspektor ds. pozyskiwania
środk w po ab d owych
Ochrona przyrody
2013
Inspektor ds. inwestycji
komunalnych, Inspektor ds.
gospodarki komunalnej, Pucka
Gospodarka Komunalna Sp. z
o.o., Straż Miejska
Opracowani Pro k
ao
do p anu zaopatrzenia w Inspektor ds. gospodarki
ci p o n rgię
k ryc n i pa iwa ga ow d a mias a komunalnej,
Pucka
Inspektor ds. inwestycji
komunalnych
Źródło finansowania
Szacunkowy koszt w PLN
385 000
385 000
385 000
385 000
P ck
B d
mias a WFOŚiGW
NFOŚiGW
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
Referat Budownictwa i
Gospodarki Gruntami
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
Opracowanie i uchwalenie nowego regulaminu utrzymania Referat Budownictwa i
czystości i porz dku na terenie gmin (2013)
Gospodarki Gruntami
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
52
Obszar
Zadanie nieinwestycyjne
U wor ni
i
nkc onowani
regulowanej przedsiębiorc w
komunalne na terenie gminy
Odpowiedzialny za
realizacje
2014
2015
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
Zawi rani m w pr dsiębiorcami świadcz cymi s gi Insp k or ds. am wi
w
akr si
odbi rania odpad w kom na nych od publicznych
w aścicieli nieruchomości
Referat Budownictwa i
Gospodarki Gruntami, insp. ds.
gospodarki komunalnej
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
Pod mowani d ia a
awar ych w Programie usuwania Referat Budownictwa i
a b s i wyrob w awi ra cych a b s
r n Gminy Gospodarki Gruntami
Miasta Pucka na lata 2010-2032
Kos y okr ślone w PUA 2010-2032
Inspektor ds. gospodarki
komunalnej, Pucka
Gospodarka Komunalna Sp. z
o.o. S ra Mi ska
D ia ania d kacy n ski rowan do d i ci m od i y i Insp k or ds. d ia a ności
na c yci i
akr s gospodarki odpadami ochrony w d gospodarczej, Referat
i
asob w
pr yrodnic ych
ochrony
powi r a Budownictwa i Gospodarki
rac ona n go wykor ys ania s rowc w i p.
Gruntami za pośrednictwem
placówek oświatowych
Kampanie
informacyjno-edukacyjne skierowane
do
spo c ności oka n
akr s gospodarki odpadami
ochrony w d i
asob w pr yrodnic ych
ochrony
powietrza, racjonalnego wykor ys ania s rowc w i p.
Sys m
ar d ania
środowiski m
2013
odpad w Insp k or ds. am wi
publicznych
Referat Budownictwa i
Gospodarki Gruntami, Insp. ds.
gospodarki komunalnej
Likwidacja dzikich wysypisk
Edukacja
ekologiczna
2012
r sr
d ia a ności Referat Budownictwa i
odbi ra cych odpady Gospodarki Gruntami,
Inspektor ds. d ia a ności
gospodarczej
Pr prowad ni pr arg w na odbi rani
kom na nych od w aścicieli nieruchomości
Źródło finansowania
Szacunkowy koszt w PLN
S osowani
i onych
przetargowych
am wi
Insp k or ds. d ia a ności
gospodarczej, Referat
Budownictwa i Gospodarki
Gruntami
w pos ępowaniach Ws ys ki wyd ia y UM Pucka
ora
dnos ki pod g
5 000
5 000
5 000
5 000
1 000
5 000
1 000
1 000
B d
B d
mias a WFOŚiGW
NFOŚiGW do ac r dow
1 000
5 000
1 000
1 000
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
Prowad ni sys m in ormowania spo c
s wa o Referat Budownictwa i
s ani środowiska d ia spo c
s wa w pos ępowani Gospodarki Gruntami,
w sprawach do . ochrony środowiska.
Insp k or ds. d ia a ności
gospodarczej
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
Prowad ni p b ic ni dos ępnych wyka
awi ra cych in ormac o środowisk
Zadani w asn Gminy Mias a P ck
w dok m n w Referat Budownictwa i
Gospodarki Gruntami,
Insp k or ds. d ia a ności
53
mias a
Obszar
Zadanie nieinwestycyjne
Odpowiedzialny za
realizacje
Źródło finansowania
Szacunkowy koszt w PLN
2012
2013
2014
2015
gospodarczej
Spor d ani rapor w
wykonania Program
środowiska d a mias a P cka
ochrony Referat Budownictwa i
Gospodarki Gruntami
54
bd.
B d
mias a
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
8.3. Zadania inwestycyjne
Zadania inw s ycy n apisan s w Wi o ni Prognozie Finansowej Miasta Pucka na lata 2012-2033.
Wi o nia Progno a Finansowa s dok m n m por dk cym sys m p anowania s ra gic n go
mias a P cka w kon kści wdra anych dok m n w s ra gic nych w ym ak
Program ochrony
środowiska. Realizowan i p anowan
adania inw s ycy n wpis
się w ca ości b w nac n c ęści
w r a i ac ę c
nadr ędn go c w ko ogic nych d go- śr dnio- i kr kookr sowych s orm owanych
w ak a i ac i Program ochrony środowiska Mias a P cka i s
jego realizacji. Dob r ada
ę ych
w WPF w g ędnia pr d ws ys kim:
 da s
poprawę środowiska na ra n go będ c go gwaran m s abi n go ro wo
rys yki w
mi ści
 poprawę akości w d pod i mnych i r a i ac ę ada
akr s gospodarki ści kow ;
 moderni ac ę k ad drogow go mias a będ c go w ym s ani
chnic nym spowodowanym
wieloletnimi zaniedbaniami,
 ochronę aby k w poprawę s yki o oc nia dba oś o r ny i on i r kr acy n .
Na y ap wni wysoki po iom pr bi g proc d r oc ny odd ia ywania na środowisko s anowi cych
prak yc ny wymiar r a i ac i Program d a pos c g nych pr dsięw ię mog cych nac co odd ia ywa
na
środowisko
da
k rych
ramy
wy nac a
pr dmio owy
dok m n .
55
Tabela 21. Zadania inwestycyjne na terenie miasta Pucka w latach 2012-2015
Lp.
Nazwa zadania
Okres realizacji
1.
Pro k b dowy s dni g ębionow 6B na ęci kom na nym ob m
- opracowanie hydrologiczne i projekt budowlany
- zasilanie energetyczne
- r roci gi oc n od s dni do SUW
- sterowanie i telemetria
- ogrod ni s r y ochrony b pośr dni
2.
B dowa s dni g ębinow
ogrodzeniem
3.
Wymiana pr
4.
Wymiana ragm n w wodoci g w i pr y c y wodoci gowych w pasach
będ i prowad ona inw s yc a b dowy kana i ac i sani arn
5.
Wymiana na s ars ych wodoci g w
6.
R mon y awary n na si ci wodoci gow
7.
Wymiany awary n odcink w kana i ac i sani arn
8.
Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i co w Publicznym Gimnazjum im. Morskeigo
Dywizjonu Lotniczego w Pucku
9.
Modernizacja starego portu rybackiego
bro ni m na
cy:
ęci wody w P ck wra
wod w asi ania agr ga w pompowych na
ęci w P ck
ic gd i
Budowa ul. Mickiewicza I etap z ul. Norwida
od
do
2012
2012
2012
Jednostka
odpowiedzialna lub
koordynująca
Nakłady na zadania wg źródeł
finansowania
(w zł) w okresie 2012-2015
Łączne nakłady
finansowe
2012
2013
2014
2015
Pucka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
25 000
0
0
0
25000
2013
Pucka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
0
175 000
0
0
175 000
2012
2012
Pucka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
250 000
0
0
0
250 000
2012
2013
Pucka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
55 000
57 000
0
0
112 000
2012
2013
Pucka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
64 000
68 000
0
0
132 000
2012
2013
Pucka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
68 000
69 000
0
0
137 000
2012
2013
Pucka Gospodarka
Komunalna Sp. z o.o.
68 000
67 000
0
0
135 000
2010
2013
Ur
d Mias a w P ck
400 000
297 000
0
0
852 000
2011
2012
Ur
d Mias a w P ck
0
5 480 336
0
0
5 480 336
dotacja 100%
2012
Ur
d Mias a w Pucku
1040000
0
0
0
1040000
2012
Ur
d Mias a w P ck
414 000
0
0
0
414 000
2012
Ur
d Miasta w Pucku
115 000
0
0
0
115 000
2012
Ur
d Mias a w P ck
350 000
0
0
0
350 000
10.
B dowa
.Z o nic
po c
ni
chodniki m
. Asnyka
11.
B dowa parking w w
icach: Sambora Sobi ski go Si nki wic a Nowy Świa
12.
13.
Wymiana nawi r chni na . Abrahama od . Pr b ndowski go do . Sęd icki go
ora pr ygo owani dok m n ac i na wykonani da s
c ęści icy Abrahama od
Sęd icki go do ko ca . Abrahama w ki r nk
. Rybackiej
56
Modernizacja szlaku spacerowego tzw. "Czarna droga"
2012
Ur
d Mias a w P ck
20 000
0
0
0
20 000
2012
Ur
d Mias a w P ck
250 000
0
0
0
250 000
dotacja 60%
środki w asn 40%
14.
15.
Zwięks ni a rakcy ności mias a P ck popr
Turystyczny S ak P nocnych Kas b
b dowę in ras r k ry
rys yc n
-
57
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
9. FINANSOWANIE ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
R a i ac a
ada
Program
ochrony środowiska d a mias a P cka na
aa
01 -2015
z w g ędnieniem perspektywy na lata 2016- 019 wymaga ab pi c nia środk w b d owych ak
i po yskania środk w po ab d owych. Wdra ani Program powinno by opar o r d a inansowania
akimi s
nd s ochrony środowiska programy pomocow środki w asn inw s or w b d
mias a ora
b d y innych dnos k odpowi d ia nych a r a i ac ę ada
godni
ich w aściwości .
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przeznacza
środki na inansowani pr dsięw ię s
cych ochroni środowiska na r ni wo w d wa pomorski go
godni
"Program m Ochrony Środowiska Wo w d wa Pomorski go na a a 007 - 2010 z
w g ędni ni m p rsp k ywy
011 014 k r go c ęś s anowi P an Gospodarki Odpadami
dla Wo w d wa Pomorski go 010" ora S ra gi d ia ania WFOŚiGW w Gda sk na a a 009 - 2012"
pr y ę
chwa nr 40/ 00 Rady Nad orc
WFOŚiGW w Gda sk
dnia 9 wr śnia 00 r.
F nd s wspomaga inansowo adania s
c ochroni środowiska i gospodarc wodn w ormi
preferency nych po yc k do ac i i dop a do oproc n owania pr r ncy nych kr dy w i po yc k.
Pr dmio m do inansowania s adania do yc c r a i ac i nas ęp cych c w:
1. ogranic ani b pośr dni go dop yw
ani c ys c
do w d pr ybr
nych Mor a Ba ycki go,
do w d powi r chniowych w
wniach r k ora na obs arach ochronnych biornik w w d
pod i mnych s anowi cych r d o wody d a po r b kom na nych.
2. r a i ac a a o
Ak a i ac i Kra ow go Program Oc ys c ania Ści k w 009 popr
wyposa ni ag om rac i w biorc sys my kana i ac i sani arn i oc ys c a ni ści k w
3. ochrona w d w
wniach r k ora na obs arach ochronnych biornik w w d pod i mnych
i powi r chniowych s anowi cych r d o wody d a po r b kom na nych
4. zapewnienie odpowiedniej jakości wody pr
nac on do spo ycia
5. ab pi c ni pr d powod i i pod opi ni m
6. ogranic ani
mis i ga w ci p arnianych i ani c ys c
do powi r a popr
mod rni ac ę
chno ogii spa ania pa iw ora mianę rod a i akości pa iw
7. więks ni d ia
n rgii pochod c
r d odnawia nych
8. wdra ani c ys ych chno ogii w pr myś
n rg yc i gospodarc kom na n
9. wspieranie ekologicznych form transportu,
10. ogranic ani ci iwości ha as
11. ogranic ni agro
d a środowiska
s rony odpad w ni b pi c nych s wani a b s
12. r k ywac a r n w d gradowanych
13. prowad ni ak ywn
d kac i i in ormac i do yc c
ro wo
r wnowa on go ochrony
środowiska i gospodarki wodn ora odnawia nych r d
n rgii ski rowan do mi s ka c w
wojew d wa pomorski go.
B n ic n ami środk w WFOŚiGW mog
by
dnos ki samor d
ry oria n go sp d i ni
stowarzyszenia, fundacje, jednostki administracji publicznej, podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wsp ni
wo w d kimi nd s ami
s i ar m po ski go sys m
inansowania ochrony środowiska. Pods aw d ia ania Narodow go
F nd s
s s awa Prawo Ochrony Środowiska. C m d ia a ności NFOŚiGW s inansow wspi rani
inwestycji eko ogic nych o nac ni i asięg og nopo skim i ponadr giona nym ora ada oka nych
istotnych z p nk wid nia po r b środowiska.
Lis a priory owych program w Narodow go F nd s Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2012
rok ob m
poni sze zagadnienia:
58
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
1. Ochrona wód
1.1. Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ści k w Kom na nych.
1.2. Zagospodarowani osad w ściekowych.
1.3.
Wsp inansowani
I
osi
priory ow
Program
Op racy n go
In ras r k ra
i Środowisko – gospodarka wodno-ściekowa.
1.4. Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ści k w ora
pod cze
b dynk w
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.
2. Gospodarka wodna
2.1. B dowa pr b dowa i odb dowa obi k w hydro chnicznych.
3. Ochrona powierzchni ziemi
3.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3.2. Zamykani i r k ywac a sk adowisk odpad w kom na nych.
3.3. Gospodarowanie odpadami innymi ni komunalne.
3.4. Do inansowani sys m r cyk ing po a d w wyco anych eksploatacji.
3. . R k ywac a
r n w d gradowanych i ikwidac a r d
s c g ni n ga ywn go
odd ia ywania na środowisko.
3.6. Wsp inansowani
II osi priory ow
Program
Op racy n go In ras r k ra
i Środowisko – gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
4. Geologia i górnictwo
4.1. Po nani b dowy g o ogic n
kra
ora gospodarka asobami
kopa in i w d
podziemnych.
4.2. En rg yc n wykor ys ani asob w g o rma nych.
4.3. Zmniejszenie uci liwości wynikaj cych z wydobywania kopalin.
4.4. Pr ciwd ia ani os wiskom i mi i ikwidowani ich sk k w d a środowiska.
5. Ochrona klimatu i atmosfery
5.1. Program dla przedsięwzię w zakresie odnawialnych r d
n rgii i obi k w wysokosprawn
kogeneracji.
5.2. Wsp inansowani opracowania program w ochrony powi r a i p an w d ia ania.
5.3. System zielonych inwestycji (GIS - Green Investment Scheme).
5.4. Efektywne wykorzystanie energii.
. . Wsp inansowani
I
osi priory ow
Program
Op racy n go Infrastruktura
i Środowisko – infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywnoś energetyczna.
5.6. Realizacja przedsięwzię finansowanych ze środk w pochod cych z darowizny rz du
Kr s wa S w c i.
5.7. Inteligentne sieci energetyczne.
5.8. Likwidacja niskiej emisji wspieraj ca wzrost efektywności n rg yc n i ro w ro pros onych
odnawialnych r d
n rgii.
6. Ochrona przyrody
6.1. Ochrona przyrody i krajobrazu.
6.2. Ochrona i r wnowa ony ro w as w.
6.3. Ochrona obs ar w c nnych pr yrodnic o.
6.4. Wsp inansowani
osi priory ow
Program
Op racy n go In ras r k ra
i Środowisko – ochrona pr yrody i ks a owani pos aw ko ogic nych.
7. Edukacja ekologiczna
8. Wsparcie realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska
9. Programy międzydziedzinowe
9.1. Wsp inansowani LIFE+.
59
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
9. . Wsp inansowani
I
osi priory ow
Program
Op racy n go In ras r k ra
i Środowisko – przedsięwzięcia dostosowuj ce przedsiębiors wa do wymog w ochrony środowiska.
9.3. Wsp inansowani popr
wo w d ki
nd s
ochrony środowiska i gospodarki wodnej
przedsięwzię inw s ycy nych k r
yska y wsparci
środk w UE.
9.4. Wspi rani pro k w i inw s yc i poza granicami kraju.
9.5. Wspi rani d ia a ności monitoringu środowiska.
9.6. Wspi rani d ia a ności s by hydrologiczno-meteorologicznej.
9.7. Pr ciwd ia ani agro eniom środowiska z likwidacj ich sk k w.
9.8. Wsp inansowani opracowania program w ochrony środowiska pr d ha as m.
9.9. Ekologiczne formy transportu.
B n ic n ami środk w NFOŚiGW mog by
dnos ki samor d
ry oria n go s owar ys nia ndac
jednostki administracji publicznej, podmioty gospodarcze.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
s
niw rsa nym banki m kom rcy nym sp c a i
cym się
w inansowani pr dsięw ię s
cych ochroni środowiska i wsp prac
organi ac ami a m cymi
się inansowani m ochrony środowiska . NFOŚiGW WFOŚiGW ora innymi funduszami pomocowymi.
Bank wsp inans
s roki sp k r m ada
akr s ochrony środowiska:
− r a i ac ę
pr dsięw ię
akr s
wykor ys ania
odnawia nych
r d
n rgii
z pr
nac ni m na inansowani pro k w po ga cych na budowie biogazowni, farm
wia rowych ins a ac i n rg yc n go wykor ys ania biomasy innych pro k w
akr s
energetyki odnawialnej.
−
ak p i mon a ko k or w s on c nych do podgr wania wody
−
ak p b mon a r d
i wyrob w s
cych ochroni środowiska
− pr dsięw ięcia rmomod rni acy n
− inw s yc prowad c do ogranic nia
ycia n rgii
k ryc n a w ym m.in: wymiana i/ b
mod rni ac a w ym ro b dowa oświ
nia ic n go wymiana i/ b mod rni ac a oświ
nia
w wnę r n go i wnę r n go obi k w y c ności p b ic n pr mys owych s gowych i p.
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO), w ramach
k r go b n ic nci mog
bi ga się o do inansowani pro k w s
cych ochroni środowiska i
r wnowa on m ro wo owi w ramach nas ęp cych priory
w:
− Oś priory owa 1: Ro w i innowac w MŚP
− Oś priory owa 4: R giona ny sys m ranspor owy
− Oś priory owa : Środowisko i n rg yka pr y a na środowisk
− Oś priory owa 6:T rys yka i dziedzictwo kulturowe
− Oś priory owa 7
: Ochrona zdrowia i system ratownictwa
− Oś priory owa : Loka na in ras r k ra pods awowa
Zar d Wo w d wa Pomorski go pr y w dni 17.0 . 011 r. os a c ny pro k miany R giona n go
Programu Operacyjnego d a Wo w d wa Pomorski go na a a 007-2013 (RPO WP) w wi k
z pr y ęci m środk w
Kra ow R
rwy Wykonania i Dos osowania T chnic n go KRW/DT . Wra
z pr y nani m pr
Minis rs wo Ro wo R giona n go w ym 011 r. doda kowych środk w KRW/DT
w wysokości 3 313 9 4 EUR w ym 4
94 900 EUR KRW i 019 0 4 DT na r a i ac ę RPO WP
po awi a się koni c noś a okowania dos ępnionych środk w na wybran obs ary in rw nc i Program .
W mocni ni środkami KRW/DT OP 1. Ro w i innowac w MŚP kwo
331 39 EUR co s anowi 10%
pr y nanych doda kowych środk w do yc y dw ch i bo skich ka gorii in rw nc i: 03 Trans r
chno ogii i doskona ani si ci wsp pracy międ y MŚP międ y MŚP a innymi pr dsiębiors wami
uczelniami, wszelkiego rodza ins y c ami na po iomi s ko nic wa poma ra n go w ad ami r giona nymi
ośrodkami badawc ymi ora
bi g nami na kowymi i
chno ogic nymi
parkami na kowymi
i technologicznymi, technopoliami, itd.);
60
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
07 Inw s yc w pr dsiębiors wa b pośr dnio wi an
d i d in bada i innowac i innowacy n
chno ogi
wor ni pr dsiębiors w pr
c ni is ni c ośrodki B+RT i pr dsiębiors wa i p. .
Środki pr
nac on
os an na wsparci innowacy nych pr dsięw ię
akr s B+R r a i owanych
w przedsiębiors wach ora w mocni ni r giona n si ci rans r ro wi a innowacy nych. W mocni ni
doda kowymi środkami UE OP . Spo c
s wo wi d y kwo 3 731 975 EUR (co stanowi 7% dodatkowych
środk w pr y nanych na r a i ac ę RPO WP do yc y ka gorii in erwencji: 75 Infrastruktura systemu
oświa y. Środki os an pr
nac on na ro w in ras r k ry d kacy n i na kowo-dydaktycznej.
Zasi ni OP 3. F nkc mi ski i m ropo i a n kwo
924 987 EUR (co stanowi 43% dodatkowych
środk w pr y nanych na r a i ac ę RPO WP nas pi w i bo ski
ka gorii in rw nc i:
Promoc a
c ys kom nikac i mi ski . W ramach Osi wsparci ski rowan będ i na ro w i in grac ę sys m w
transportu zbiorowego. W mocni ni środkami KRW/DT OP 4. Regionalny system ranspor owy kwo 1
659 73 EUR co s anowi 3 % doda kowych środk w pr y nanych na r a i ac ę RPO WP do yc y ka gorii
in rw nc i: 3 Drogi r giona n / oka n . Środki ski rowan będ na ro b dowę i mod rni ac ę in ras r k ry
drogowej o znaczeniu regiona nym. Pr y nani doda kowych środk w KRW/DT na r a i ac ę OP .
Środowisko i n rg yka pr y a na środowisk w wysokości 66 696 EUR co s anowi % doda kowych
środk w pr y nanych na r a i ac ę RPO WP wi
się in rw nc
ki r nkowan na ro w
nergetyki
opar
na r d ach odnawia nych ora wsparci w akr si in ras r k ry n rg yc n i poszanowania
n rgii w wo w d wi pomorskim.
Wsparci do yc y będ i nas ęp cych i bo skich ka gorii in rw nc i:
39 Energia odnawialna: wiatrowa
40 En rgia odnawia na: s on c na
41 Energia odnawialna: biomasa
4 En rgia odnawia na: hydro k ryc na g o rmic na i po os a
43 E k ywnoś n rg yc na prod kc a sko ar ona kog n rac a ar d ani n rgi .
Tabela 22. Podział środków KRW/DT na Osie Priorytetowe RPO WP
Oś priorytetowa
Dotychczasowa alokacja
EFRR
EUR
% wartości
RPO WP
OP1. Rozwó i innowac e w MŚP
173 863 810
20%
OP2. Społeczeństwo wiedzy
47 792 307
OP3. Funkcje miejskie i metropolitalne
OP4. Regionalny system transportowy
OP5. Środowisko i energetyka przyjazna
środowisku
Środki KRW/DT
(EUR)
Alokacja EFRR po zmianie
EUR
% wartości RPO WP
5 331 392
179 195 202
19,1%
5%
3 731 975
51 524 282
5,5%
140 370 188
16%
22 924 988
163 295 176
17,4%
203 565 125
23%
18 659 873
222 224 998
23,7%
53 954 604
6%
2 665 696
56 620 300
6,0%
Źródło: Urząd Marszałkowski Wo ewództwa Pomorskiego, Departament Programów Regionalnych
Nowa edycja Mechanizmów Finansowych na lata 2009-201411
W dniu 10 czerwca 2011 r. podpisano Memorand m o Und rs anding do yc c Norw ski go M chani m
Finansow go na omias 17 c rwca 011 r. M morand m o Und rs anding do yc c M chani m
Finansow go EOG. Zawarci dw s ronnych m w międ ynarodowych by o kons kw nc podpisanych
lipca 2010 r. poro mi
pomięd y Uni E rop sk a pa s wami-darc y cami w sprawi
r chomi nia
now
p rsp k ywy inansow
M chani m w na a a 009- 014. Pa s wami-B n ic n ami będ i
dwanaści nowych kra w c onkowskich Unii E rop ski ora Por ga ia Gr c a i His pania. Ł c na
kwota wsparcia wynosi 1,788 mld euro, z czego 32% przeznaczono dla Polski.
11 Wg in ormac i Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl, zakładka Wsparcie z EOG i Norwegii
61
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
W ramach ob m chani m w Po ska o r yma a 7 1 m n ro c go:
− 266,90 mln euro w ramach MF EOG;
− 311,20 mln euro w ramach Norweskiego MF.
Zgodnie z Aneksem B do M morand m o Und rs anding MF EOG Minis rs wo Środowiska w wsp pracy
z Narodowym F nd s m Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn
s Op ra or m Program w w r ch
z d i więci obs ar w programowych:
− R norodnoś bio ogic na i d ia ania na r c kosys m w pr wid iana a okac a wynosi 0 m n
euro);
− Moni oring środowiska ora in growan p anowani i kon ro a pr wid iana a okac a wynosi 1
mln euro);
− E k ywnoś n rg yc na i odnawia n r d a n rgii pr wid iana a okac a wynosi 7 m n ro .
Powy s Programy Op racy n będ wdra an wy c ni w ramach M chani m Finansow go EOG.
Obs ary Programow M chani m w Finansowych
Pa s wa-Darc y cy opracowa y w. obs ary programow
programm ar as pr ds awia c w nich
ak adan c
oc kiwan r
a y ora s g rowan d ia ania. W ramach obs ar w programowych
pows a y programy op racy n
w ramach k rych ma
by r a i owan pro k y inw s ycy n
i nieinwestycyjne.
A. Obs ar programowy: R norodnoś bio ogic na i d ia ania na r c kosys m w
W ramach powy s go obs ar programow go będ i r a i owany Program Op racy ny „Ochrona
różnorodności biologiczne i ekosystemów gd i pr wid
się o war y nab r wniosk w minima n
war oś pro k
s a ono na po iomi 170 ys. ro a war oś maksyma n na 00 ys. ro wyodrębniono
r wni sch ma ma ych gran w d a pro k w k rych minima na war oś wynosi będ i
0 ys.
ro
a maksymalna 250 tys. euro.
Zakr s nini s go Program Op racy n go konc n r
się na ochroni r norodności bio ogic n
i kosys m w popr
r a i ac ę pro k w mi r a cych do a r ymania proc s mni s ania się ora
anikania r norodności bio ogic n na r ni ca go kra a w s c g ności na obs arach Na ra 000.
Wa n
s aby ochrona r norodności bio ogic n by a rak owana w spos b ca ościowy.
W ramach ww. Program Op racy n go pr wid
się r a i ac ę nas ęp cych rod a w pro k w
g as anych pr
wnioskodawc w w rybi nabor o war go wniosk w ap ikacy nych:
1. Pro k y ma c na c
in growani proc s
ar d ania obs arami Na ra 000 popr
aanga owani spo c ności oka nych;
. Pro k y ma c na c
r ymywani
b pr ywracani do w aściw go s an ochrony si d isk
pr yrodnic ych w kosys mach śnych ni śnych ora wodnych;
3. Projekty ma c na c
ochronę r norodności bio ogic n popr
więks ni powi r chni adr wi
obs ar w wi skich;
4. Pro k y ma c na c
ochronę ga nk w ochrona in si i x si ; r s y c a i r in rod kc a ga nk w;
kompleksowe programy ochrony gatunk w chronionych ;
. Pro k y ma c na c
s wani i ogranic ani ni kor ys nych wp yw w inwa y nych ga nk w obcych;
6. Pro k y ma c na c
podwy s ni świadomości ko ogic n spo c
s wa popr
ks a owani
postaw ekologicznych.
W ramach powy s go program pr wid
się r wni
r a i ac ę pro k
pr d iniowan go pn.
R norodnoś bio ogic na i d ia ania na r c
kosys m w – og nopo ska kampania in ormacy na
podnos ca świadomoś n . r norodności bio ogic n
wdra an go pr
D par ament Edukacji
Eko ogic n Minis rs wa Środowiska.
B. Obs ar programowy: Moni oring środowiska ora in growan p anowani i kon ro a
W ramach powy s go obs ar programow go będ i r a i owany Program Op racy ny Wzmocnienie
62
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
monitoringu środowiskowego i działań kontrolnych gd i pr wid
się r a i ac ę c r ch pro k w
pr d iniowanych k rych b n ic n ami będ : G wny Insp k ora Ochrony Środowiska GIOŚ ora
G wny Ur d G od i i Kar ogra ii GUGiK .
C. Obs ar programowy: E k ywnoś n rg yc na i odnawia n r d a n rgii
W ramach powy s go obs ar programow go będ i r a i owany Program Op racy ny „Oszczędnoś
energii i promoc a ródeł energii odnawialne gd i pr wid
się o war y nab r wniosk w minima n
war oś pro k
s a ono na po iomi 170 ys. ro a war oś maksyma n na m n ro.
Zakr s nini s go Program Op racy n go konc n r
się na promowani os c ędności n rgii popr
r a i ac ę pro k w komp ksow
rmomod rni ac i wra
wymian pr s ar a ych r d ci p a ora na
promowani n rgii odnawia n popr
r a i ac ę pro k w wykor ys ani m OZE.
W ramach ww. Program Op racy n go pr wid
się r a i ac ę nas ęp cych rod a w pro k w
inw s ycy nych i ni inw s ycy nych g as anych pr
wnioskodawc w w rybi nabor o war go wniosk w
aplikacyjnych:
1. Pro k y oka n ma c na c
poprawę
k ywności n rg yc n w b dynkach ob m c
swoim akr s m
rmomod rni ac ę b dynk w
y c ności p b ic n
pr
nac onych na
potrzeby: administracji public n oświa y opi ki drowo n spo c n
b soc a n s ko nic wa
wy s go na ki wychowania.
2. Pro k y ma c na c
as pi ni pr s ar a ych r d ci p a d a b dynk w
y c ności
p b ic n o k rych mowa w s ępi 1 o mocy do 3 MW nowoc snymi n rgoos c ędnymi
i ko ogic nymi r d ami ci p a
b n rgii
k ryc n
w ym: pochod cymi
r d
odnawia nych b r d ami ci p a i n rgii
k ryc n wy war anych w sko ar ni kog n rac i .
Za r d a ci p a b n rgii
k ryc n wykor ys
c
n rgię
r d odnawia nych o k rych mowa
w pk . na y ro mi :
− ko k ory s on c n o powi r chni ponad 100 m ak d a b dynk w mi s ka nych ;
−
k ady o owo aic n ;
− ins a ac do wykor ys ania bioga
wy c ni m prod kc i y ko nergii elektrycznej);
− pompy ci p a;
− ins a ac do wykor ys ania n rgii pochod c
r d g o rma nych;
− ko y na biomasę o mocy do 3 MW.
3. Pro k y ma c na c
mod rni ac ę wę w ci p nych o mocy do 3 MW d a b dynk w
y c ności p b ic n o k rych mowa w pkt.1.
Propo yc
dw ch program w op racy nych
. R norodnoś bio ogic na i d ia ania na r c
kosys m w ora
E k ywnoś
n rg yc na i odnawia n
r d a n rgii
os a y pr ka an do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w celu zaakceptowania.
63
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
10. MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodni
ar . 1
s.
s awy
dnia
7 kwi nia
001 r. Prawo ochrony środowiska
z wykonania program co
a a organ wykonawc y gminy spor d a rapor i pr ds awia go Radzie
Miejskiej.
J
i miany obowi
c go prawa b war nk w oka nych spowod
koni c noś wprowad nia mian
do chwa on go Program ochrony środowiska pr d p yw m 4 ni go s awow go rmin ak a i ac i na y dokona ak a i ac i w/w Program godni
obowi
cymi pr pisami.
Wdra ani Program ochrony środowiska będ i pod ga o r g arn oc ni w akr si :
− s opnia r a i ac i pr y ę ych c w;
− s opnia wykonania pr dsięw ię d ia a ;
− oc ny ro bi ności pomięd y pr y ę ymi c ami i d ia aniami, a ich wykonaniem;
− ana i y pr yc yn ych ro bi ności.
Do dnia 31 marca 2014 roku zostanie wykonany pierwszy Raport z realizacji Program ochrony
środowiska a a a 01 - 013. Cyk rapor owania pow ar any będ i co dwa a a co ap wni ci g y nad r
nad wykonaniem Programu.
W cyk ach c ro nich oc niany będ i s opi
r a i ac i c w ko ogic nych okr ś onych w ym
dok m nci d a okr s do 01 rok . Oc na a będ i pods aw do w n a n
kor k y c w
i s ra gii ich r a i ac i. Taka proc d ra po wo i na sp ni ni wymaga
apisanych w s awi Prawo
ochrony środowiska a do yc cych okr s na aki s pr y mowany program ochrony środowiska i systemu
raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska. Ko na ak a i ac a Program winna by
spor d ona w 01 r. i ob mowa a a 016- 019 ora p rsp k ywę 0 0- 2023.
10.1. Wskaźniki monitorowania Programu
Sys m oc ny r a i ac i Program opar y będ i na odpowi dnio dobranych wska nikach r a i ac i c w
w odniesieniu do ram czasowych.
R
ay s
b pośr dnimi ma ria nymi
k ami
r a i owanych d ia a . Powinny wp ywa
na osi gnięci c w s c g owych. Mog on mi wymiar i yc ny ki om ra si ci moc ains a owana
b by
k m wykonania d ia a ni inw s ycy nych kon r nc a akc a d kacy na kons ac . Is o
r
a
s o i
s on w p ni po ic a ny pr y pomocy dos ępnych miar i wag b dnos k
matematycznych .
System oceny realizac i Program opar y będ i na wska nikach mi rnikach s an środowiska
i miany pr s i na środowisko a ak
na wska nikach świadomości spo c n . Poni
aproponowano
wska niki moni orowania ak ada c
is a a ni
s wyc rp ca i mo
by s kc sywni
modyfikowana.
64
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Tabela 23. Wskaźniki monitorowania realizacji celów Programu
Wskaźnik
Cel
1. Po rawa jako ci wó
powierzchniowych oraz ochrona
wó o ziemnych
si ci
km
53,8
D goś wyb dowan
kanalizacyjnej
si ci
km
34,1
%
99,7,
S opi
S opi
BZT5
ChZT
97,4
Zawiesina
og na
99,3
A o og ny
85
Fosfor og ny
99
skana i owania mias a
wodoci gowania mias a
%
96,7
98,3
I oś amon owanych r d
podc ys c a cych na kana ach
odprowad a cych wody opadow
szt.
2
I oś biornik w b
na terenie miasta
odp ywowych
Szt.
20
I oś pr ydomowych oc ys c a ni
na terenie miasta
Szt.
bd
I oś ikwidowanych
indywidualnych palenisk
domowych /ko owni as pionych
nisko misy nymi r d ami ci p a /
powi r chnia y kowa ob ę a
now ins a ac
S ę nia ani c ys c
NO2, B(a)P, PM10
3. Zminimalizowanie uciążliwego
hałasu i utrzymanie jak najle szej
jako ci stanu akustycznego
rodowiska
4. Bu owa systemu gos o arki
o a ami, o artego o zasa ę
za obiegania i minimalizacji ilo ci
wytwarzanych o a ów,
za ewniającego wysoki sto ień ich
o zysku oraz bez ieczne la
ro owiska unieszko liwianie
Stan wyjściowy
2010 r./2011 r.
D goś wyb dowan
wodoci gow
R d kc a
ani c ys c
w
odprowad anych
ści kach
2. Utrzymanie stan ar ów jako ci
owietrza, re ukcja emisji yłów
gazów i o orów
Jednostka
SO2,
D goś wyb dowanych dr g
D goś
mod rni owanych dr g
6579 m2
Szt.
m2
Wg normy
NO2 – 3 7 µg/m3
SO2 – 6 0 µg/m3
PM10 – nie badano
B(a)P – nie badano
m
1030
m
1714
km
4,06
Zas osowan ro wi ania
minima i
c ha as i wibrac
Wska nik
opisowy
budowa rond
p ynnia cych r ch
w mi ści
Masa wytwor onych odpad w
kom na nych na 1 mi s ka ca na
rok
kg/M/rok
D goś wyb dowanych ści
rowerowych
k
Masa od branych odpad w
komunalnych
200
Mg/rok
3878,74
Ud ia odpad w kom na nych
sk adowanych na sk adowiskach
%
Ud ia odpad w kom na nych
ga cych biod gradac i
sk adowanych na sk adowiskach
(w stosunku do roku 1995)
%
Masa od branych odpad w
kom na nych
ga cych
biodegradacji
Mg
253,8
Masa
kg/1
0,79
bran go
y go spr ę
65
86,94
57
Stan w 2013
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
elektrycznego i elektronicznego na mi s ka ca
1 mi s ka ca
5. Utrzymanie oziomów ól
elektromagnetycznych oniżej
dopuszczalnych
Lic ba r d promi niowania
ni oni
c go
6. Zabez ieczenie ro owiska
rze skutkami oważnych awarii
Rod a i ic ba dar
mog cych spowodowa
nad wyc a n agro nia
środowiska na obs arze miasta
7.Zachowanie,
wła ciwe
wykorzystanie oraz odnawianie
i przywracanie
do
stanu
wła ciwego skła ników rzyro y,
w szczególno ci
ekosystemów
zachowanych w stanie naturalnym
lub zbliżonym do naturalnego
Powierzchnia zrewitalizowanych
obs ar w i onych
8. Jako gleb i ziemi na oziomie
wymaganych stan ar ów
Powi r chnia r n w
zrekultywowanych
Lic ba pomnik w pr yrody
Wykonana inwentaryzacja zieleni
Ud ia
y k w ro nych w
ca kowitej powierzchni miasta
9. Racjonalizacja zużycia energii, Produkcja wody
surowców i materiałów oraz wzrost
Iloś zu ytej wody/1 mieszka ca
u ziału zasobów o nawialnych
Zu ycie energii w przeliczeniu na
1mieszka ca na rok
10. Wzrost oziomu wia omo ci
ekologicznej mieszkańców
szt
2
I oś
dar
0
ha
bd
szt
8
Tak/nie
nie
Szt.
0,7 ha
%
39,32
dam3/rok
1,2
3
m /rok
30,2
kWh
910,4
I oś ains a owanych ko k or w
s on c nych pomp ci p a i innych
OZE
szt
HOM
. Ż g ar y
1 -pompy ci p a
oraz
kolektory
s on c n
I oś obi k w poddanych
termomodernizacji na terenie
miasta i
Szt
1
Wska nik
opisowy
Edukacja
ekologiczna
realizowana jest na
dobrym poziomie w
ramach
posiadanych
środk w na n c
Dan ic bow o impr ach
s ynach akc ach
wydawnic wach propag cych
ekologiczne postawy
66
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
Indeks tabel
Tab a 1. Śr dni war ości mp ra r i opad w w P ck ............................................................................... 11
Tab a . U y kowani gr n w w P ck ......................................................................................................... 11
Tab a 3. L dnoś wg mi sca am dowania w a ach 2007-2010 .................................................................12
Tab a 4. R ch na ra ny wg p ci ......................................................................................................................12
Tabela 5. Migracje na pobyt s a y wg p ci yp i ki r nk na r ni mias a P cka ........................................13
Tab a 6. Wska niki mod
gminn go ............................................................................................................13
Tab a 7. Dan ic bow d a si ci wodoci gow w P ck ..............................................................................14
Tab a . Dan ic bow do yc c kana i ac i sani arn i oc ys c ania ści k w w P ck ..........................15
Tabela 9. Si ga owa w P ck .......................................................................................................................16
Tabela 10. Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w Pucku ........................................................17
Tab a 11. Ko owni na r ni mias a P cka .................................................................................................17
Tab a 1 . Roc n i ości wyra on w kg mi owanych ani c ys c
pr
ko owni ksp oa owan
przez PGK Sp. z o.o .........................................................................................................................................19
Tab a 13. S ę nia ani c ys c
powi r a w P ck w a ach 007-2010 ................................................20
Tabela 14. Pomniki przyrody w Pucku ..............................................................................................................23
Tab a 1 . Dop s c a n po iomy ha as w środowisk
wy c ni m ha as powodowan go pr
ini
k ro n rg yc n ora s ar y dowania i pr o y s a k w powi r nych .................................................32
Tab a 16. Wyka pr dsiębiorc w posiada cych
wo ni na odbi r i ranspor odpad w kom na nych
ora na odbi r i ranspor ni c ys ości ci k ych na r ni mias a P cka .......................................................34
Tab a 17. I oś i rod a odpad w kom nalnych odebranych na terenie miasta w latach 2008-2011. ..........35
Tab a 1 . C
i ki r nki d ia a Program ochrony środowiska ...................................................................38
Tab a 19. Harmonogram r a i ac i c w w a ach 01 -2019 .......................................................................48
Tabela 20. Zadania nieinwestycyjne na lata 2012-2015 ...................................................................................52
Tabela 21. Zadania inwestycyjne na terenie miasta Pucka w latach 2012-2015 .............................................56
Tab a . Pod ia środk w KRW/DT na Osi Priory ow RPO WP ............................................................61
Tab a 3. Wska niki moni orowania r a i ac i c w Program .....................................................................65
Spis rysunków
Rys n k 1. Roś innoś rzeczywista na terenie miasta Pucka, 1996 ................................................................27
Rys n k . Śr dni dobowy r ch po a d w si nikowych na drod wo w d ki nr 16 w P ck ..................33
Rys n k 3. Obs ar agro ony pod opi niami w P ck ...................................................................................37
67
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
BIBLIOGRAFIA:
1. Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Warszawa: PWN, 2002
2. S ra gia na r c in ig n n go i r wnowa on go ro wo spr y a c go w c ni spo c n m
EUROPA 2020;
3. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno
Spo c n go i Komi
R gion w E ropa
k ywnie korzystaj ca
asob w – inicjatywa
pr wodnia s ra gii E ropa 0 0 ;
4. Po i yka Eko ogic na Pa s wa w a ach 009 – 01
p rsp k yw do rok 2016;
5. II Po i yka Eko ogic na Pa s wa;
6. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014;
7. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015;
8. Narodowa S ra gia Sp ności 2007-2013;
9. Program Ochrony Środowiska Wo w d wa Pomorski go na a a 007 – 010
w g ędni ni m
perspektywy 2011 – 014 wra
P an m Gospodarki Odpadami Wo w d wa Pomorski go 010;
10. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Wo w d wa Pomorski go na a a 007 - 010
w g ędni ni m p rsp k ywy 2011 - 2014 w zakresie rozwoju energetyki w wo w d wi
pomorskim;
11. Program ro wo
k ro n rg yki
w g ędni ni m r d
odnawia nych w Wo w d wi
Pomorskim do roku 2025;
12. R giona na s ra gia ro wo ranspor w wo w d wi pomorskim na a a 007-2020;
13. P an Gospodarki Odpadami d a Wo w d wa Pomorski go 01 – projekt;
14. Program Ma R nc i d a Wo w d wa Pomorski go do rok 01 ;
15. Strategia Rozwoju Ziemi Puckiej;
16. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Pucka z 2006 r.;
17. Loka ny Program R wi a i ac i Obs ar w Mi skich mias a P cka na a a 006- 013 pr d onym
okresem programowania do 2020 roku;
18. Ochrona środowiska w wo w d wi pomorskim w a ach 00 -2010
19. Rocznik S a ys yc ny Wo w d wa Pomorski go 011 Ur d S a ys yc ny w Gda sk 011
20. Rapor o s ani środowiska wo w d wa pomorski go a rok 00 Wo w d ki Insp k ora
Ochrony Środowiska
21. Rapor o s ani środowiska wo w d wa pomorski go a rok 009 Wo w dzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
22. Rapor o s ani środowiska wo w d wa pomorski go a rok 010 Wo w d ki Insp k ora
Ochrony Środowiska
23. Oc na roc na akości powi r a w wo w d wi pomorskim a rok 00 Wo w d ki Insp k ora
Ochrony Środowiska
24. Oc na roc na akości powi r a w wo w d wi pomorskim a rok 009 Wo w d ki Insp k ora
Ochrony Środowiska
25. Oc na roc na akości powi r a w wo w d wi pomorskim a rok 010 Wo w d ki Insp k ora
Ochrony Środowiska
26. Generalny Pomiar Ruchu 2010, Genera na Dyr kc a Dr g Kra owych i A os rad.
27. Rapor o odd ia ywani na środowisko w wi k
d cy
o środowiskowych war nkowaniach
na api pr d po wo ni m na b dowę d a b dynk akwa rowania rys yc n go r s a rac ,
dz. nr 232/1 w Pucku
28. Rapor o odd ia ywani na środowisko w wi k
d cy
o środowiskowych war nkowaniach,
68
Program ochrony środowiska dla miasta Pucka na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019
(projekt aktualizacji)
na api pr
w Pucku.
d po wo ni m na b dowę d a b dynk mi s ka n go wi orod inn go d ia ka nr 3
69

Podobne dokumenty