Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie

Transkrypt

Sentencja Naczelny Sąd Administracyjny w składzie
1
Sygnatura
II FSK 25/15
Data
2016-04-19
Sąd
Naczelny Sąd Administracyjny
Sentencja
Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Rudowski,
Sędziowie: NSA Maciej Jaśniewicz, NSA Grażyna Nasierowska (sprawozdawca), Protokolant
Szymon Mackiewicz, po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. na rozprawie w Izbie
Finansowej skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia
Ministra Finansów od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18
września 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 768/14 w sprawie ze skargi M. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w L. na interpretację Dyrektora Izby
Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2014 r.
nr IPTPB3/423-38/14-4/PM IPTPB3/423-38/14-5/PM w przedmiocie podatku dochodowego
od osób prawnych 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w
Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz M. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą w L. kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych
tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
***
Powyższy wyrok został wydany w wyniku wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 września 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 768/14. Wyrok poniżej.
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
2
Sygnatura
I SA/Łd 768/14
Data
2014-09-18
Sąd
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Sentencja
Dnia 18 września 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział I w składzie
następującym: Przewodnicząca: Sędzia NSA Teresa Porczyńska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA
Joanna Grzegorczyk – Drozda Sędzia WSA Bożena Kasprzak Protokolant: specjalista
Małgorzata Kowalczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 września 2014 roku sprawy ze
skargi A spółki komandytowo-akcyjnej w Ł. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł.
działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] [...] w przedmiocie podatku
dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na
dzień 31 grudnia 2013 roku przez spółkę komandytowo – akcyjną oraz zapłaty zaliczki przez
spółkę komandytowo – akcyjną na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2014
roku 1. uchyla zaskarżoną interpretację; 2. zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. na
rzecz A spółki komandytowo-akcyjnej w Ł. kwotę 457 złotych (czterysta pięćdziesiąt siedem
złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.
Uzasadnienie
W dniu [...] r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. działając z upoważnienia Ministra Finansów,
wydał indywidualną interpretację podatkową uznając, że stanowisko wnioskodawcy – spółki
komandytowo-akcyjnej "A", w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – jest
nieprawidłowe.
We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej, spółka przedstawiła
następujący stan faktyczny: Spółka ma siedzibę w Polsce. Została wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców KRS w dniu [...] r.
W dniu [...] r. w KRS zarejestrowano zmianę statutu w zakresie roku podatkowego. Zgodnie
ze zmienionym statutem rok obrotowy spółki trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do 30
września kolejnego roku. Obecny rok podatkowy spółki rozpoczął się 1 listopada 2013 r. i
zakończy się 30 września 2015 r. Spółka oświadczyła, że po dniu 12 grudnia 2013 r. nie
dokonała zmiany statutu w zakresie roku obrotowego.
Wnioskodawca oświadczył, że od dnia powstania spółki miały miejsce zmiany akcjonariuszy.
Aktualnie akcjonariuszami są osoba fizyczna i osoba prawna. Komplementariuszem jest
osoba prawna.
Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego spółka sformułowała następujące pytania: 1)
Czy spółka zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1387), ma obowiązek
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
3
zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.? 2) czy spółka, zgodnie z art. 4
ust. 1 ww. ustawy nowelizującej ma obowiązek zapłacić na rachunek bankowy właściwego
urzędu skarbowego zaliczkę, o której mowa w art. 25 ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych za miesiąc styczeń 2014 r.?
W ocenie spółki nie obciąża jej obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec 2013 r.,
a w związku z tym rok podatkowy spółki nie rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2014 r.
Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. ocenił, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe.
Stwierdził, że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. jeśli co najmniej
jednym ze wspólników spółki była osoba fizyczna (podatnik podatku dochodowego od osób
fizycznych) spółka posiadająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nie mogła przyjąć innego roku obrotowego niż kalendarzowy; dla takich spółek rok obrotowy
zawsze kończył się w dniu 31 grudnia 2013 r. W konsekwencji art. 4 ustawy nowelizującej z
dnia 8 listopada 2013 r. nie miał de facto zastosowania do spółek komandytowo-akcyjnych,
w których przynajmniej jeden ze wspólników był osobą fizyczną. Zatem istniejąca przed
dniem 31 grudnia 2013 r. spółka komandytowo-akcyjna posiadająca siedzibę lub zarząd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której jeden ze wspólników był osobą fizyczną
(podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych), począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r.,
podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r.
Spółka wezwała organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa, a następnie wobec
negatywnej odpowiedzi tego organu, wniosła skargę na wskazaną powyżej interpretację
podatkową, zarzucając naruszenie:
1) art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej, poprzez błędną wykładnię tego przepisu polegającą na
uznaniu, że spółki komandytowo-akcyjne, których wspólnikami były w 2013 r. osoby
fizyczne, miały obowiązek zamknięcia roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2013 r. bez
względu na rok obrotowy przyjęty przez nie w statucie, a tym samym nie mogą korzystać z
przepisu przejściowego nowelizacji i od dnia 1 stycznia 2014 r. stają się podatnikami podatku
dochodowego od osób prawnych (dalej: "CIT"). W ocenie autora skargi prawidłowa
wykładnia tego przepisu powinna opierać się na jego literalnym brzmieniu, które nie
przewiduje żadnych zastrzeżeń odnośnie składu wspólników SKA i w konsekwencji
prowadzić do przyjęcia, że spółka zgodnie z brzmieniem tego przepisu nie stała się od dnia 1
stycznia 2014 r. podatnikiem CIT, a do wymienionych w tym przepisie sytuacji, do końca
roku obrotowego Spółki nadal stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm., dalej:
"PIT") i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst
jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, ze zm., dalej: "CIT") w brzmieniu obowiązującym do
dnia 31 grudnia 2013 r.;
2) art. 4 ust. 2 nowelizacji poprzez błędną i rozszerzającą wykładnię tego przepisu polegającą
na wprowadzeniu dodatkowych warunków, niewymienionych w treści przepisu, które
zobowiązywałyby Spółkę do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.
oraz rozpoczęcia roku podatkowego takiej spółki od dnia 1 stycznia 2014 r.; zdaniem strony
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
4
skarżącej prawidłowa wykładnia tego przepisu powinna opierać się na jego literalnym
brzmieniu, które przewiduje jedynie dwie sytuacje zobowiązujące SKA do zamknięcia ksiąg
rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. i rozpoczęcia roku podatkowego od dnia 1
stycznia 2014 r. i w konsekwencji prowadzić do przyjęcia że Spółka, zgodnie z brzmieniem
tego przepisu, nie pozostaje od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnikiem CIT;
3) art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z
2012 r., poz. 749 ze zm., powoływanej dalej w skrócie jako "O.p.") poprzez niezastosowanie
tego przepisu i działanie przez organ podatkowy nie na podstawie przepisów prawa, lecz
dowolnie wymyślonych pozaustawowych przesłanek;
4) art. 121 § 1 w zw. z art. 14a § 1 oraz w zw. z art. 14b § 1 O.p. poprzez brak zastosowania
tego przepisu i działanie w sposób podważający zaufanie do organów podatkowych zarówno
wobec wydania interpretacji, która w swojej treści jest niezgodna z treścią przepisów prawa
(w tym art. 4 ust. 1-2 nowelizacji) i wypacza ich sens, jak również zaprzecza powszechnie
przyjętej zasadzie interpretacyjnej przepisów prawa, tj. zasadzie racjonalności ustawodawcy,
a to poprzez wymyślanie i uznawanie za obowiązujące pozaustawowych przesłanek
stosowania wymienionych wyżej przepisów Nowelizacji, jak i wobec wydania przez organ
podatkowy sprzecznych interpretacji indywidualnych w odstępie krótszym niż 5 tygodni;
5) art. 32 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) poprzez naruszenie zasady równości wobec prawa oraz zasady
równego traktowania przez władze publiczne oraz naruszenie zasady określania podmiotów
opodatkowanych w drodze ustawy.
Mając na uwadze powyższe naruszenia strona skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej
Interpretacji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania sądowego, w tym kosztów
zastępstwa procesowego, zgodnie z właściwymi przepisami.
W odpowiedzi na skargę organ podatkowy wniósł o jej oddalenie argumentując jak w
uzasadnieniu zaskarżonej interpretacji podatkowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:
Skarga jest zasadna, ponieważ organ podatkowy błędnie zinterpretował art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku
tonażowym (Dz. U. 2013 r., poz. 1387).
Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisy wymienionej
ustawy podatkowej mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych
mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., a więc przed dniem
wejścia w życie nowelizacji z dnia 8 listopada 2013 r., spółki komandytowo-akcyjne (dalej w
skrócie: SKA) nie były podatnikami podatku dochodowego, a więc były traktowane jako
spółki niebędące osobami prawnymi w rozumieniu art. 4a pkt 14 u.p.d.o.p. oraz art. 5a pkt
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
5
26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012
r. poz. 361 ze zm.). Opodatkowaniu podlegały przychody (dochody) wspólnika takiej spółki.
Z dniem 1 stycznia 2014 r. SKA zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Opodatkowanie tym podatkiem ma zastosowanie od pierwszego dnia roku obrotowego
takiej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Obecnie więc SKA płacą
podatek dochodowy, tak jak spółki kapitałowe. Ze starych zasad rozliczania mogą skorzystać
jeszcze niektóre spółki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej, w przypadku SKA posiadającej siedzibę lub
zarząd na terytorium RP oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku
dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób
fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z
zastrzeżeniem art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw
wymienionych w art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się
począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31
grudnia 2013 r.
Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 2 ustawy zmieniającej, spółka, o której mowa w ust. 1, która:
1) powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w
2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub 2) dokonała zmiany roku obrotowego po
dniu wejścia w życie niniejszego przepisu - jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do
zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok
podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego
roku obrotowego.
Przepis art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej wszedł w życie z dniem 12 grudnia 2013 r.,
natomiast pozostałe przepisy tej ustawy z dniem 1 stycznia 2014 r.
Pojęcie roku obrotowego zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), która w art. 3 pkt 9 stanowi,
że rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych
miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub
jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli
jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można
księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami
rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. W przypadku zmiany roku
obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych
miesięcy.
Z akt sprawy wynika, że skarżąca SKA została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze
Sądowym w dniu [...] r.
Przed dniem wejścia w życie art. 4 ustawy nowelizującej z dnia 8 listopada 2013 r., tj. przed
12 grudnia 2013 r. skarżąca SKA dokonała zmiany statutu przyjmując postanowienie zgodnie
z którym rok obrotowy trwa 12 miesięcy od dnia 1 października do 30 września kolejnego
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
6
roku. Obecny rok podatkowy spółki rozpoczął się 1 listopada 2013 r. i zakończy się 30
września 2015 r.
W tak ustalonym stanie prawnym i faktycznym, sąd uznał stanowisko organu podatkowego,
sprowadzające się do stwierdzenia, że SKA, której co najmniej jednym ze wspólników była
osoba fizyczna nie mogła określić roku obrotowego innego aniżeli rok kalendarzowy - za
nieprawidłowe.
Stanowisko organu podatkowego zaprezentowane w zaskarżonej interpretacji nie ma
oparcia w treści art. 4 ustawy nowelizującej i art. 3 pkt 9 ustawy o rachunkowości.
Po pierwsze adresatem art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej nie są wspólnicy SKA, lecz spółki
komandytowo-akcyjne, które są podmiotami odrębnymi od wspólników. Powyższe wynika
ze wstępnej części tego przepisu: "W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej ...". Również
ust. 2 art. 4 ustawy nowelizującej wskazuje spółkę komandytowo-akcyjną jako adresata:
"Spółka, o której mowa w ust. 1...". Żaden z wymienionych przepisów nie odnosi się do
wspólników SKA, niezależnie czy są to osoby fizyczne czy prawne. Omawiane przepisy nie
posługują się pojęciem "wspólnik". Organ podatkowy nie wskazał, który fragment
omawianych przepisów wskazuje na wspólników SKA będących osobami fizycznymi jako
adresatów omawianych przepisów. Wreszcie z zaskarżonej interpretacji nie wynika, z
którego z tych przepisów wynikałoby, że przesądzające znaczenie dla ustalenia roku
obrotowego SKA ma to, czy wśród wspólników tej spółki jest lub była osoba fizyczna.
W tej sytuacji sąd podzielił argumentację autora skargi, zgodnie z którą omawiane przepisy
nie przewidują żadnych zastrzeżeń odnośnie składu wspólników SKA.
O ile zgodzić należy się z organem podatkowym, że ustawa o podatku dochodowym od osób
fizycznych nie zawiera odrębnej definicji roku podatkowego, zatem stosownie do art. 11
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.,
poz. 749 ze zm.), rokiem podatkowym w podatku dochodowym od osób fizycznych jest
zawsze rok kalendarzowy, to w ocenie sądu błędna jest konkluzja organu podatkowego, że z
powyższego wynika, iż skarżąca SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna (osoby
fizyczne), musi ustalić swój rok obrotowy tak jak rok podatkowy tych osób, tj. jako rok
kalendarzowy.
Regulacje przejściowe wynikające z ustawy zmieniającej wyraźnie bowiem odnoszą się do
roku obrotowego, a nie podatkowego, jako momentu wejścia w życie przepisów dla
istniejących SKA. Zasady określania roku obrotowego reguluje ustawa o rachunkowości i ma
ona zastosowanie do takich spółek. Faktem jest, że wskazuje ona, iż rok obrotowy stosuje się
także dla celów podatkowych. Należy jednak pamiętać, że spółki osobowe (w tym do końca
2013 r. także SKA) nie są podatnikami podatku dochodowego, mimo że mają określony w
umowie spółki rok obrotowy. Natomiast dochodów akcjonariuszy takich spółek, będących
osobami fizycznymi, nie ustalało się do końca 2013 r. na podstawie ksiąg rachunkowych, lecz
wyłącznie w oparciu o uchwały o wypłacie dywidendy (por. uchwały NSA z dnia 16 stycznia
2012 r. sygn. akt II FPS 1/12, ONSAiWSA 2013/2/22, i z dnia 20 maja 2013 r. sygn. akt II FPS
6/12, ONSAiWSA 2013/5/77).
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
7
Ponieważ spółki osobowe, jak wskazano wyżej, nie mają statusu podatnika podatku
dochodowego, wybrany przez nie rok obrotowy nie jest jednocześnie ich rokiem
podatkowym (nie mają one roku podatkowego, ta kategoria dotyczy wyłącznie ich
wspólników, którzy ewentualnie prowadzą własne księgi rachunkowe).
A zatem, przyjęty przez SKA na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych rok obrotowy był
przed 1 stycznia 2014 r. podatkowo obojętny. A skoro tak, nie mogło odnosić się do niej
zastrzeżenie co do roku obrotowego "stosowanego również do celów podatkowych". Rok
podatkowy wspólnika SKA odmienny od roku obrotowego spółki może co prawda nieco
utrudniać prawidłowe wywiązanie się przez tego wspólnika z obowiązków podatkowych, ale
go nie uniemożliwia.
Podkreślenia wymaga również, że SKA jest podmiotem odrębnym od wspólników i trudno
mówić o konieczności dostosowania roku obrotowego spółki do roku wspólników
(akcjonariuszy). Co więcej, w SKA może być wielu wspólników, spośród których każdy może
mieć inny rok podatkowy. W takim przypadku uzależnienie roku obrotowego SKA od roku
podatkowego wybranego akcjonariusza lub komplementariusza nie będzie możliwe.
Zauważyć również należy, że gdyby wszyscy wspólnicy byli osobami prawnymi, z których
jedna miałaby rok obrotowy dopasowany do zmienionego roku spółki, a inna przyjęła go
jako równy kalendarzowemu, również wystąpiłaby sytuacja, w której nie można by ustalić
roku obrotowego innego niż kalendarzowy.
Sąd zwraca także uwagę, że w przypadku nowopowstałych spółek rok obrotowy w
pierwszym roku prowadzonej działalności pokrywałby się z rokiem kalendarzowym tylko i
wyłącznie w przypadku rozpoczęcia działalności w dniu 1 stycznia i określenia w statucie, że
trwa on od 1 stycznia do 31 grudnia. W każdym innym przypadku rok podatkowy wspólnika
takiej spółki będącego osobą fizyczną nie pokrywałby się rokiem obrotowym spółki (trwałby
od dnia rozpoczęcia działalności do 31 grudnia).
Za niedopuszczalną uznać należy taką wykładnię, której wynik byłby całkowicie sprzeczny z
literalnym brzmieniem analizowanego przepisu.
Autor skargi trafnie odwołał się również do art. 32 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP.
Stosownie do art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych,
określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad
przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje
w drodze ustawy. Każde nałożenie obowiązków lub ograniczenie praw powinno następować
w zgodzie z zasadami poprawnej legislacji, stanowiącej element demokratycznego państwa
prawa, statuowanej w art. 2 Konstytucji RP.
Skoro ustawodawca w art. 4 nowelizacji posługuje się pojęciem roku obrotowego to
możliwość utożsamienia go z rokiem podatkowym musi jasno wynikać z zapisów ustawy.
W przepisie tym brakuje zapisów, z których wynikałoby, że SKA w przypadku gdy jej
akcjonariuszem była osoba fizyczna, ma obowiązek zamknięcia roku obrotowego na dzień 31
grudnia, zatem nie można było skonstruować normy nie znajdującej oparcia w tekście aktu
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
8
prawnego, a jedynie wyinterpretowanej w oparciu o pozajęzykowe dyrektywy
interpretacyjne.
Słusznie wskazywała strona w skardze na specyfikę SKA, w których to akcjonariusze mogą
dowolnie obracać posiadanymi akcjami. Spółki te mogą mieć wielu wspólników będących
zarówno osobami fizycznymi, jak i prawnymi. Jeśli akcjami można obracać, to wspólnicy SKA
mogą się zmieniać. Jednego dnia mogą to być osoby fizyczne, następnego tylko osoby
prawne. W tym kontekście w pełni uzasadnione są argumenty skarżącej, że obrót akcjami
SKA może w wielu przypadkach odbywać się nawet bez jej wiedzy. To oznacza, że SKA może
nie mieć wiedzy, kto w danym momencie jest jej wspólnikiem, czy w kręgu tych osób
znajduje się osoba fizyczna, czy też jak ustalony jest rok podatkowy osób prawnych będących
jej akcjonariuszami. W takiej sytuacji niemożliwe jest ustalenie, czy Spółka może przyjąć
przesunięty rok obrotowy czy też nie.
Nie bez znaczenia jest również fakt, że przepis art. 4 ust. 1 ustawy zmieniającej dotyczy w
sposób wyraźny u.p.d.o.f. i u.p.d.o.p., zatem ustawodawca wprost przewidział sytuację, że
do osób fizycznych będących akcjonariuszami w SKA należy stosować przepisy u.p.d.o.f. w
brzmieniu z 31 grudnia 2013 r. w zakresie m.in. ustalania przychodów i kosztów z tytułu
uczestnictwa w takiej spółce. Tym samym, ustawodawca przewidział istnienie SKA, które w
2014 r. nie będą podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, a akcjonariuszami
tych spółek będą osoby fizyczne. Gdyby uznać, że rok obrotowy takich spółek zawsze jest
rokiem kalendarzowym, nie byłoby w ogóle konieczności wprowadzania przepisów
przejściowych (rok obrotowy zawsze zaczynałby się 1 stycznia 2014 r.).
Reasumując sąd uznał, że w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku SKA nie ma
obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r., a przyjęty rok
obrotowy trwający od 1 listopada do 31 października będzie w niezmienionej formie trwał
do końca obecnie przyjętego przez stronę w statucie roku obrotowego. W konsekwencji
skarżąca spółka nie ma obowiązku uiszczenia zaliczki, o której stanowi art. 25 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, za styczeń 2014 r.
Powyższa kwestia była już przedmiotem wypowiedzi wojewódzkich sądów
administracyjnych (por. wyroki: WSA w Gdańsku z dnia 9 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Gd
650/14, i WSA w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 694/14, WSA w
Rzeszowie z dnia 11.09.2014 r. sygn.. akt I SA/Rz 576/14 dostępne na stronie:
orzeczenia.nsa.gov.pl).
Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ interpretacyjny zobowiązany będzie do
uwzględnienia zaprezentowanej w niniejszym rozstrzygnięciu wykładni przepisów, a zatem
uzna stanowisko skarżącej w powyższym zakresie za prawidłowe.
Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Łodzi, na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 13 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.)
uchylił zaskarżoną interpretację.
Na podstawie art. 200, art. 205 § 2 i § 4 P.p.s.a., oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności doradcy
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych
9
podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz szczegółowych zasad
ponoszenia kosztów pomocy prawnej udzielonej przez doradcę podatkowego z urzędu (Dz.
U. Nr 31, poz. 153), sąd postanowił o zwrocie kosztów postępowania na rzecz strony
skarżącej.
Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Podobne dokumenty