Informacje - Uczelnia Warszawska im Marii Skłodowskiej

Transkrypt

Informacje - Uczelnia Warszawska im Marii Skłodowskiej
Praktyka zawodowa
dla studentów studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne
Instytut Nauk Medycznych
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
1. Ogólny wymiar godzin praktyk zawodowych na II roku (4 semestr) studiów I stopnia
na kierunku ratownictwo medyczne wynosi 200 godzin dydaktycznych, w tym:
 JEDNOSTKA TERENOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – 40
godzin dydaktycznych,
 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – 40 godzin
dydaktycznych,
 ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO – 120 godzin dydaktycznych.
2. W czasie realizacji praktyk studenta obowiązuje Regulamin praktyk zawodowych na
kierunku ratownictwo medyczne przyjęty w UWMSC oraz przepisy obowiązujące w
placówce realizującej praktykę.
3. W czasie praktyki zawodowej osobą wyznaczającą zadania do realizacji jest opiekun
praktyk, posiadający co najmniej tytuł zawodowy magistra i co najmniej roczne
doświadczenie zawodowe zgodne z tematyką praktyk.
4. Celem praktyk zawodowych w poniższych zakresach jest:
 JEDNOSTKA TERENOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ poznanie zasad funkcjonowania, planowania, dokumentowania i archiwizacji
danych oraz pracy w jednostce Państwowej Straży Pożarnej, jak również
współpraca z zespołami ratownictwa medycznego;
 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII - dostarczenie
studentowi praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu
ratownika medycznego w udzielania świadczeń w oddziałach intensywnej
terapii; kształtowanie i doskonalenie umiejętności rozpoznawania stanu
zagrożenia życia i minimalizowanie ryzyka wynikającego z zaburzeń
krążeniowo-oddechowych w warunkach OIT; modyfikowanie działań
ratunkowych i pielęgnacyjnych zależnie od stanu pacjenta i uwarunkowań
zewnętrznych;
 ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - poznanie zasad
funkcjonowania, planowania, dokumentowania i archiwizacji danych oraz
pracy
w
zespołach
ratownictwa
medycznego
(podstawowych,
specjalistycznych lub lotniczych).
5. Potwierdzeniem odbycia praktyk jest wystawione zaświadczenie o odbyciu praktyk.
Poszczególne umiejętności realizowane przez studenta powinny zostać poświadczone
w Dzienniku praktyk. Student jest zobowiązany do złożenia w Dziekanacie UWMSC
powyższych dokumentów poświadczających odbycie praktyki w nieprzekraczalnym
terminie do 21.10 br.
6. Informacje dotyczące obowiązującego stroju na praktykach zawodowych:

JEDNOSTKA TERENOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ – strój
zgodny z wymogami placówki + identyfikator UWMSC;
 ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII – odzież ochronna
(zmienne, medyczne obuwie, mundurek 2-częściowy) + identyfikator UWMSC;
 ZESPÓŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO - odzież ochronna (zmienne,
medyczne obuwie, mundurek 2-częściowy – zgodnie z wymogami dla członków
ZRM) + identyfikator UWMSC;
7. Ubezpieczenie na czas praktyk zawodowych:
 Proponowane przez Uczelnię ubezpieczenie NNW i OC;
 Istnieje możliwość indywidualnego ubezpieczenia. Kopię polisy NNW i OC
należy okazać w Dziekanacie.

Podobne dokumenty