Wspólne Sprawy" lipiec - sierpień 2013 (plik w formacie pdf)

Komentarze

Transkrypt

Wspólne Sprawy" lipiec - sierpień 2013 (plik w formacie pdf)
WSPÓLNE
SPRA­WY
GAZETA
KATOWICKIEJ
SPÓ£DZIELNI
MIESZKANIOWEJ
Otrzymuj¹
wszyscy cz³on­ko­wie KSM
ROK XXII, NR 7-8 (268-269)
LIPIEC – SIERPIEŃ
2013
ISSN 1232-5929
Internet: www.ksm.katowice.pl
„ROZKŁAD JAZDY” SPÓŁDZIELCZEJ AKCJI LATO’2013
Z głową już
w... wakacjach!
AKCJA LATO’2013 zapewnia członkom Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej i ich rodzinom: –
wypoczynek nad morzem – czytaj relację z pobytu „Trzynastkowiczów” w Pobierowie…
… radosną zabawę dzieciom – czytaj relację z imprez „Juvenii”…
… niezapomniane przeżycia na lotnisku na Muchowcu z klubem „Józefinka”
Wewnątrz numeru: na stronach 14-17 relacjonujemy co już, a na stronach 11-13 zapowiadamy
„Józefinka”: gra miejska
co jeszcze na czas wakacji przygotowały spółdzielcze kluby i Dział Społeczno-Kulturalny KSM
W TYM
NUMERZE
… to, że w prawie polskim istnieje
instytucja ubezwłasnowolnienia, nie
oznacza, że może tego dokonywać
dowolna instytucja np. spółdzielnia
mieszkaniowa – z tej racji, iż chodzi
o mieszkanie spółdzielcze lub o osobę
będącą jej członkiem. Tu przecież nie
o prawa członkowskie, a o obywatelskie
chodzi. Ramy postępowania Spółdzielni
wyznacza litera prawa. I to właśnie
obowiązujące prawo – zapewniam –
kształtuje takie czy inne stanowisko
i odpowiedź Spółdzielni, a nie chciejstwo i dobra wola kogokolwiek…
– wyjaśnia prezes Zarządu Krystyna Piasecka
(czytaj na str. 6)
… Zarząd Spółdzielni postanowił
zmniejszyć występujące dotąd dysproporcje w ponoszeniu kosztów za ciepło
przez poszczególnych użytkowników
lokali, korzystając z rozwiązania opracowanego i zalecanego do stosowania
w Polsce przez Centralny Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” (COBRTI Instal),
a polegającym na stosowaniu współczynników wyrównawczych do części
zmiennej, tj. indywidualnego zużycia.
Mówiąc obrazowo wyniki podziału
kosztów ulegną wyraźnemu spłaszczeniu. Zdecydowaną większością głosów
Rada przychyliła się do propozycji Zarządu, uchwalając stosowny aneks do
obowiązującego regulaminu...
– informuje przewodniczący Rady
Nadzorczej – Jerzy Doniec
(czytaj na str.4)
… na początku drugiego tygodnia
„nowej rzeczywistości śmieciowej”
muszę Państwa poinformować, że nie
odnotowaliśmy jakichś istotnych zaburzeń w stosunku do poprzedniego
okresu, a jeżeli już to nie z przyczyn
leżących po stronie użytkowników naszych lokali. Codziennie informujemy
MPGK o usterkach w funkcjonowaniu
nowego systemu, np. braku pojemników
lub potrzebie ich opróżnienia, ponieważ
realizacja sortowania przez mieszańców zarządzanych przez Spółdzielnię zasobów przebiega bardzo dobrze
i wręcz to mieszkańcy wskazują na
brak możliwości sortowania z powodu
braku lub przepełnienia pojemników.
W tym miejscu bardzo dziękuję członkom Spółdzielni i proszę, abyście się
nie zniechęcali przejściowymi – jak
mam nadzieję – problemami, ponieważ
sortowanie to naprawdę konieczność
i oszczędności w opłatach…
– stwierdza wiceprezes Zarządu
– Zbigniew Olejniczak
(czytaj na str. 7)
… Siedziba oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie-Śmiłowicach była
miejscem Dni Otwartych Drzwi dla
całego sektora rolniczego i okołorolniczego, obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości oraz
już XIII Przeglądu Spółdzielczych
Zespołów Artystycznych Województwa Śląskiego. W trakcie tej pięknej
imprezy odznaczenia i wyróżnienia
z okazji spółdzielczego święta otrzymali
członkowie, działacze samorządowi
wszelkich branż rolniczych, a także
mieszkańcy i pracownicy Katowickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej. Swój dorobek w zakresie zakończonej niedawno
inwestycji „Mały Staw” prezentowała
KSM pod szyldem Mieszkaniowego
Biura Pośrednictwa. Stoisko cieszyło
się jak zwykle sporym powodzeniem,
a materiały reklamowe i promocyjne
zainteresowały wielu uczestników i gości spółdzielczego święta…
– relacjonuje Antoni Domański
(czytaj na str. 5)
S
ejmowa Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów
ustaw z zakresu prawa spółdzielczego (NPS) przeprowadziła 24
czerwca 2013 roku (na posiedzeniu
wyjazdowym w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji „Nowe
Horyzonty” w Warszawie) wysłuchanie
publiczne w sprawie ośmiu projektów
ustaw: l poselskiego projektu ustawy
o spółdzielniach (druk nr 515), l poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
(druk nr 816), l poselskiego projektu
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 819), l poselskiego
projektu ustawy o działalności spółdzielni mieszkaniowych (druk nr 864),
l poselskiego projektu ustawy – Prawo
spółdzielcze (druk nr 980), l poselskiego projektu stawy – Prawo spółdzielcze
(druk nr 1005), l senackiego projektu
ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 1065),
l senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (druk nr 1353).
Na podstawie wniosków wniesionych do Marszałka Sejmu – jak informuje strona internetowa Sejmu:
www.sejm.gov.pl) – dopuszczonych do
udziału w wysłuchaniu publicznym zostało 1346 osób. W trakcie posiedzenia
głos zabierały osoby fizyczne, prezesi
i członkowie spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele: Krajowej Rady
Spółdzielczej, spółdzielczych związków
rewizyjnych, stowarzyszeń obywatelskich działających na rzecz obrony praw
lokatorskich oraz organizacji skupiających członków ruchów spółdzielczych.
Wysłuchanie publiczne zwołane zgodnie z uchwałą Komisji z dnia 28
maja br. otworzył jej przewodniczący pos. Marek Gos. Jako pierwsza
w dyskusji zabrała głos zastępca przewodniczącego Komisji, pos. Lidia Staroń, która zarzuciła Krajowej Radzie
Spółdzielczej, że ona jest organizatorem
tak szerokiego udziału przedstawicieli
spółdzielców, wśród których byli także
przedstawiciele naszej Spółdzielni. Zastępca przewodniczącego Komisji pos.
Romuald Ajchler przypomniał posłance, że organizatorem wysłuchania publicznego jest Sejm RP i że odbywa się
ono na wniosek posła Andrzeja Dery,
przyjęty przez Komisję jednogłośnie.
Wysłuchanie w Sejmie i panel u prezydenta RP
Jaka przyszłość
spółdzielczości w Polsce?
W dyskusji przedstawiciele spółdzielców mówili o poważnym zaniepokojeniu i obawach, jakie wywołał
projekt posłów PO zakładający likwidację spółdzielni mieszkaniowych
i zastąpienie ich wspólnotami mieszkaniowymi (osławiony już artykuł 37
projektu – w druku sejmowym nr 819).
Zarzucano projektowi w wielu przypadkach niezgodność z konstytucją,
naruszanie spółdzielczych zasad do
zrzeszania się i swobody wyboru. Podkreślano tradycje, dorobek i doświadczenie spółdzielni mieszkaniowych
oraz negatywne skutki wprowadzenia
tej ustawy dla milionów polskich rodzin
i polskiej gospodarki.
Z ostrą krytyką projektu wystąpili spółdzielcy z Warszawy i Śląska,
Bydgoszczy i Poznania, z Gdańska
i Olsztyna oraz innych regionów.
Znaczący był również udział w dyskusji przedstawicieli bankowości spółdzielczej, spółdzielczości rolniczej
i konsumenckiej. Wszyscy podkreślali potrzebę przyjęcia takiego prawa,
które by sprzyjało rozwojowi polskiej
spółdzielczości. W dyskusji w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej głos
zabrał prezes Zarządu Alfred Domagalski. Na wysłuchanie przybyła
również niewielka, ale hałaśliwa grupa „obrońców” spółdzielców. Niektórzy z nich popadli w konflikt z prezesami spółdzielni mieszkaniowych, inni
w swojej krytyce spółdzielczości kierują
się uprzedzeniami.
Niewątpliwie wysłuchanie publiczne na forum Komisji Nadzwyczajnej
umożliwiło spółdzielcom pokazanie
swojej siły oraz przedstawienie racji i wyrażenie sprzeciwu wobec projektu
PO, który nie liczy się z wolą spółdzielców i usiłuje decydować za nich.
Niedługo potem, bo 2 lipca br. odbył się panel ekspercki zorganizowany
przez Kancelarię Prezydenta RP w ramach cyklu „Forum Debaty Publicznej”. Temat panelu brzmiał: „Jakie
prawo dla spółdzielczości w Polsce?”
Jego wyniki posłużyć mają wypracowaniu rekomendacji dla posłów sejmowej
Komisji Nadzwyczajnej.
Panel otworzył Olgierd Dziekoński
– sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Od razu zadał też dwa
istotne pytania, które ukierunkowały bogatą, spokojną, merytoryczną
dyskusję (z małymi wyjątkami). Musimy zastanowić się – mówił – czy
nowelizować obowiązujące Prawo
Spółdzielcze, czy też, uwzględniając
bogate polskie doświadczenia z okresu II Rzeczypospolitej tworzyć je od
początku? I druga kwestia: od czego
zacząć? Czy od uchwalenia prawa
ogólnego dla całej spółdzielczości,
może nawet Kodeksu Spółdzielczego, by w następnej kolejności skupić
się na ustawach szczegółowych, dotyczących poszczególnych sektorów?
Podzielił to stanowisko wicemarszałek
Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, który
w swym wystąpieniu streścił stan prac
Komisji nad projektami ustaw. Mimo,
że wkrótce minie półmetek obecnej
kadencji Sejmu, jesteśmy właściwie na
początku drogi – podkreślił marszałek
Grzeszczak. Poprzednie próby legislacyjne spaliły na panewce. Jest obawa,
że podobnie będzie i teraz. Ale z drugiej
strony jest też silne przekonanie dużej
części posłów, że nowe Prawo Spółdzielcze musi być uchwalone. Pytanie
tylko: jak ono ma wyglądać? Tu już,
niestety, zaczynają się poważne różnice. Osobiście uważam i wielu posłów
podziela moje zdanie, że w pierwszej
kolejności powinniśmy uchwalić ogólne
ramy prawne dla polskiej spółdzielczości, a później zająć się rozwiązaniami
szczegółowymi. Tylko bowiem taka
pragmatyka może doprowadzić do
szczęśliwego finału, czyli do uchwalenia przyjaznego dla ludzi i istotnego
dla rozwoju kraju prawa spółdzielczego. Ale najpierw musimy uświadomić
jak największej liczbie legislatorów
to, co spółdzielcy wiedzą najlepiej:
fatalny stan obecnie obowiązującego
prawodawstwa spółdzielczego i równie niebezpieczne dla spółdzielczości
niektóre pomysły legislacyjne.
Do tego wątku nawiązał w swej
prezentacji dr hab. Piotr Zakrzewski
z Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Lublinie. Według referenta obecne
przepisy prawa spółdzielczego nie odpowiadają na współczesne wyzwania.
Nie wiadomo, czym jest spółdzielnia:
jeszcze przedsiębiorstwem, czy już
nie? Nie bardzo też wiadomo czym
różni się od spółki kapitałowej. Również nowe projekty ustaw te różnice
zaciemniają. Niektóre zawarte w nich
zapisy sprawiają wrażenie chaotyczności. Nie definiują też w zadowalającym
stopniu celu spółdzielczości, jakim jest
m. in. zasada pomocniczości. Wciąż nie
wiadomo, czym spółdzielnie różnią się
od spółek kapitałowych. W dalszym
procedowaniu te mankamenty powinny
zostać usunięte. Przechodząc zaś do
zapisów szczegółowych, mówca m.
in. zwrócił uwagę, że nadwyżka bilansowa spółdzielni w żadnym wypadku
nie powinna być objęta podatkiem od
osób prawnych. Podkreślił również
konieczność zachowania w wysokim
stopniu swobody statutowej poszczególnych spółdzielni.
Dr Adam Piechowski – dyrektor
Spółdzielczego Instytutu Badawczego
w swym interesującym wystąpieniu przedstawił rozwiązania prawne obowiązujące w państwach Unii Europejskiej, o jakich polscy spółdzielcy
mogą na razie tylko marzyć. Z taką
nadzieją – że prawodawstwo polskie
dotyczące spółdzielczości zgodne będzie z unijnym, a więc nie likwidacyjnym a prorozwojowym – zakończono
dyskusję, z którą szerzej zapoznać się
można na stronie internetowej: www.
krs.org.pl. I w tej nadziei pozostają
również niewątpliwe członkowie naszej
Spółdzielni.
WA¯NE INFORMACJE l ADRESY l TELEFONY
ZARZĄD i DYREKCJA
KSM: 40-168 Katowice,
ul. Klonowa 35c, e-mail:
[email protected]
GODZINY PRACY: poniedziałki, czwartki: 8 - 16,
wtorki, środy: 8 - 17, piątki: 8.30 - 14.30. TELEFONY - Centrala: 32 20 84 - 700, Informacja: 32 2084 - 742, Fax: 32 20 84 - 805, Prezes
Zarządu i Zastępca prezesa (sekretariat): 32
20 84 -800, Zastępca Prezesa Zarządu, Główny
Księgowy (sekretariat): 32 20 84 - 819, Pełnomocnik Zarządu, zastępca dyrektora do spraw
technicznych (sekretariat): 32 20 84 - 849, Dział
Członkowsko-Mieszkaniowy: 32 20 84 - 727 do
9, Dział Ewidencji Opłat za Lokale: 32 20 84 719 do 22, Dział Analiz i Windykacji: 32 20 84
- 713 do 17, Dział Remontów Bieżących: 32 20
84 - 789 do 792, Dział Nadzoru Remontów Inwestycji: 32 20 84 - 841 do 4, Dział Rozwoju: 32
20 84 - 724 do 5, Dział Organizacji i Samorządu: 32 20 84 - 794, Dział Społeczno-Kulturalny:
32 20 84 - 738, Samodzielne stanowisko do spraw
pomocy członkom i wolontariatu: 32-20 84 777,
Agencja UNIQA - dawniej „FILAR” w siedzibie
KSM: 32 20 84 - 743.
ZAKŁADY CELOWE: MIESZKANIOWE
BIURO POŚREDNICTWA (w siedzibie Dyrekcji KSM, ul. Klonowa 35c): 32 20 84 - 739 do
740; SERWIS TECHNICZNY i Zakład Sprzętu i Transportu (ul. Brzozowa 50): tel. całodobowe: 32 25 82 075 oraz 32 25 81 626; ZAKŁAD
CIEPŁOWNICZY (ul. Brzozowa 50): tel. 32 25
87 949 oraz 32 25 81 626; ZAKŁAD USŁUG
PARKINGOWYCH (ul. Brzozowa 50): tel. 32
20 54 156.
ADMINISTRACJE OSIEDLOWE: Centrum-I ul. Czerwińskiego 8, tel. 32 25 96 897; Giszowiec ul. Wojciecha 36, tel. 32 25 60 338, 32 20
92 519; Graniczna ul. Graniczna 63c/4, tel. 32 25
51 387; Gwiazdy Al. Roździeńskiego 86a, tel. 32
25 87 459; Haperowiec oraz Śródmieście ul. Poniatowskiego 14d, tel. 32 25 14 039, 32 25 12 593;
Janów ul. Zamkowa 61d, tel. 32 25 57 324; im.
Jerzego Kukuczki ul. Wrocławska 30, tel. 32
25 84 102, 32 20 38 192; Ligota ul. Ligocka 66,
tel. 32 20 31 477; Murcki Plac Kasprowicza 5,
tel. 32 25 56 180; Superjednostka Al. Korfantego 32/11, II p., tel. 32 20 37 546; Szopienice
ul. Morawa 103, tel. 32 25 69 005; im. Piotra
Ściegiennego ul. Jabłoniowa 52, tel. 32 25 00
652, 32 25 02 926; im. Franciszka Ścigały ul.
Markiefki 37, tel. 32 20 38 258; Wierzbowa ul.
Brzozowa 50, tel. 32 25 87 961; Zawodzie ul.
Bohaterów Monte Cassino 5, tel. 32 25 52 052,
32 25 55 729; im. Alfonsa Zgrzebnioka ul. Łabędzia 19, tel. 32 25 15 614.
KLUBY OSIEDLOWE: „Centrum” ul. Grażyńskiego 9a, tel. 32 25 87 558; Giszowieckie
Centrum Kultury ul. Mysłowicka 28, tel. 32 20
93 602; „Józefinka” ul. Józefowska 100, tel. 32
25 85 919; „Juvenia”, ul. Sandomierska 9, tel.
32 20 30 154; „Pod Gwiazdami” al. Roździeńskiego 88, tel. 32 20 35 056; „Trzynastka” ul.
Racławicka 13, tel. 32 25 53 536.
KONTAKT Z REDAKCJĄ Wspólnych Spraw,
e-mail: [email protected]
INTERNETOWA WITRYNA SPÓ£DZIELNI: www.ksm.katowice.pl
STRONA 2
Wspólne Sprawy
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Spacer
po Małym
Stawie
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Wspólne Sprawy
M
ały Staw w Rekreacyjnej Dolinie, w najpiękniejszym miejscu w Katowicach,
na skraju Katowickiego Parku Leśnego
zwanego Doliną Trzech Stawów – po prostu zachwyca swą urodą! Mówili to wszyscy z kilkuset
osób przybyłych na „dni otwarte”, zorganizowane
pod koniec czerwca przez Mieszkaniowe Biuro
Pośrednictwa Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zdjęcia nie zawsze oddają urok natury – ale
na początek niechaj wystarczą tym, którzy jeszcze nie zapoznali się tą właśnie zakończoną
inwestycją KSM i niech stanowią zaproszenie
do spaceru do tego osiedla.
A zainteresowanych zamieszkaniem w tym uroczym miejscu zachęcamy do osobistego kontaktu
z Mieszkaniowym Biurem Pośrednictwa KSM:
40-168 Katowice, ul. Klonowa 35c, tel. 32 – 20
84 739, 32 – 20 84 740, e-mail: [email protected]
katowice.pl a także do zaglądnięcia na stronę
internetową: www.rekreacyjna-dolina.pl
STRONA 3
Z dzia³alnoœci Rady Nadzorczej
J
Nasze, wspólne spra­wy...
ak zwykle również czerwcowe
posiedzenie Rady Nadzorczej
rozpoczęło rozpatrywanie spraw
członkowskich. Poprzedzone zostało
informacją Zarządu o stanie zadłużeń
na koniec maja br. Zadłużenie to wynosiło 10 mln 809.880 zł. Wzrosło
w stosunku do kwietnia br. o 27,6
tys. zł.
W układzie rodzajowym zaległości te kształtowały się następująco:
mieszkania 7 mln 624.311 zł, garaże 114.663 zł, lokale użytkowe
1 mln 208.453 zł, pawilony 1 mln
862.451 zł.
Na posiedzenie Rady Zarząd skierował 11 wniosków o pozbawienie
praw członkowskich za utrzymujące
się zadłużenia. I tym razem 4 członków Spółdzielni przysłowiowym
rzutem na taśmę spłaciło swoje zadłużenie. Tak więc Rada rozpatrywała
już tylko 7 wniosków. Z tej ilości
Rada uznała dwie deklaracje spłaty
długu za przekonujące i odroczyła
ich rozpatrywanie. Pozostała piątka
niestety została wykreślona z rejestru
członkowskiego. Okres 6 tygodni,
jaki pozostaje do uprawomocnienia
się decyzji Rady Nadzorczej o wykreśleniu, jest czasem dostatecznie długim, by spłacić zadłużenie
i w sposób niejako automatyczny
powrócić do grona członków Spółdzielni. Jak dotąd wiele osób właśnie
z tej możliwości skorzystało.
Sprawy gospodarcze rozpoczęło rozpatrzenie informacji Zarządu
o stopniu usuwania wad i usterek,
w okresie gwarancji, prac budowlanych o charakterze modernizacyjnym
finansowanych z funduszu „A” oraz
nowych inwestycji. Rada stwierdziła, że w 2012 roku nastąpiła dalsza
poprawa w jakości wykonywanych
robót termomodernizacyjnych i inwestycyjnych. Wykazy ujawnionych
mimo to usterek zostały przesłane do
Rad zainteresowanych osiedli celem
śledzenia i usuwania ich w uzgodnionych z wykonawcami terminach.
W kolejnym punkcie posiedzenia
Rada dokonała oceny efektywności wyboru wykonawców w 2012
roku oraz o zaawansowaniu wyboru w 2013 roku. Rada oceniła, iż
procedury przetargowe wyboru wykonawców dla zadań realizowanych
przez Dział Nadzoru i Inwestycji oraz
Administracje Osiedli w 2012 roku
prowadzone były w oparciu o właściwe procedury wynikające z Zarządzenia nr 5/2006 Prezesa Zarządu oraz
Aneksu Nr 1/2007. Poprawa jakości
robót modernizacyjnych, o czym wyżej, świadczy też o właściwym trybie
doboru wykonawców, gdzie nie tylko
STRONA 4
oferowana cena decyduje o wyborze
kontrahenta.
W związku ze zbliżającym się
1 lipca – Międzynarodowym Dniem
Spółdzielczości , którego uroczyste
obchody w tym roku wyznaczono
w województwie śląskim na 29
czerwca, Rada przyznała wyróżnienia honorowe za zasługi dla rozwoju
Spółdzielni. Wykaz osób wyróżnionych, jak i sprawozdanie z przebiegu
święta spółdzielców zamieszczone
jest stronie 10 tego wydania „Wspólnych Spraw”.
leci zasadę: „kij ma dwa końce”. Ta
ewidentna korzyść, jaką jest możliwość dokonania odczytu zużycia
ciepła bez udziału mieszkańca, okupiona została znacznym zwiększeniem istniejącej wcześniej polaryzacji
wyników zużycia.
odzielnik elektroniczny jest
absolutnie nieczuły na takie
czynniki, jak podwyższona
temperatura w lokalu uzyskana ze
źródeł poza ciepłem z grzejnika (słońce, używanie kuchni itp.). Podzielnik wyparkowy reagował również
na takie dodatkowe źródła ciepła,
P
proporcje w ponoszeniu kosztów
za ciepło przez poszczególnych
użytkowników lokali, korzystając
z rozwiązania opracowanego i zalecanego do stosowania w Polsce
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „Instal” (COBRTI Instal),
a polegającym na stosowaniu
współczynników wyrównawczych
do części zmiennej, tj. indywidualnego zużycia. Mówiąc obrazowo
wyniki podziału kosztów ulegną
wyraźnemu spłaszczeniu.
Latem – o rozliczaniu
kosztów ciepła
i dalszej poprawie jakości
robót modernizacyjnych
W dalszej części posiedzenia Rada
zajęła się zmianami w obowiązujących dotychczas trzech regulaminach:
n „Regulaminie używania lokali, obowiązków Spółdzielni
i użytkowników oraz rozliczeń
Spółdzielni z użytkownikami
zwalniającymi lokale”,
n „Regulaminie porządku domowego dla użytkowników lokali
w KSM”,
n „Regulaminie rozliczania kosztów ciepła w KSM”.
miana w pierwszym z omawianych regulaminów polegała głównie na usunięciu
istniejącej przeszkody w realizacji
zwrotu 75% kosztów wymiany stolarki okiennej tym użytkownikom
lokali, którzy bez zgody Spółdzielni
dokonali wymiany okien.
Uzupełnienie drugiego regulaminu
wymusił obowiązujący od 1 lipca br.
przepis porządkujący gospodarkę
odpadami komunalnymi (tzw. „ustawa śmieciowa”).
Rada zaakceptowała proponowane
przez Zarząd zmiany i uzupełnienia
do tych regulaminów i przyjęła stosowne aneksy.
Bardziej złożonym problemem
było wprowadzenie zmian do regulaminu rozliczania kosztów ciepła.
Zastąpienie przed paroma laty podzielników wyparkowych elektronicznymi z możliwością zdalnego
odczytu, potwierdziło znaną od stu-
Z
mimo stosowanego przez producenta
naddatku cieczy podlegającej tzw.
„zimnemu” wyparowaniu. W konsekwencji tej zmiany zmalały nieco
(i tak już niższe koszty) za ciepło
użytkowników pobierających ciepło w stopniu małym, a wzrosły
(i to wyraźnie) tych, którzy pobierali
ciepło w stopniu większym.
Ponieważ w naszych budynkach
przegrody budowlane wewnętrzne charakteryzują się bardzo niską
izolacyjnością, ciepło wędruje z pomieszczeń o wyższej temperaturze
do tych zimniejszych. Czyli z ciepła
korzystają wszyscy, nawet ci, którzy
w ogóle nie otwierają grzejników,
a wysokie rachunki płacą korzystający z ciepła w stopniu większym.
Pobór ciepła jest też spowodowany
nie tylko upodobaniami użytkowników, ale w dużej mierze od położenia
mieszkania w bryle budynku.
Za niekorzystne położenia uważamy lokale narożne, położone nad piwnicami i na ostatnim piętrze. Dla tych
lokali stosujemy tzw. współczynniki
wyrównawcze (odpowiednio: 0,7; 0,6
i 0,5). Dotąd stosowaliśmy je do tzw.
części wspólnej podziału kosztów,
tj. do powierzchni zredukowanej, co
przewidywał system duńskiej firmy
„Brunata”. Wpływ tych współczynników na ogólny koszt ciepła był
więc umiarkowany.
Zarząd Spółdzielni postanowił
zmniejszyć występujące dotąd dys-
Wspólne Sprawy
Zdecydowaną większością głosów
Rada przychyliła się do propozycji
Zarządu, uchwalając stosowny aneks
do obowiązującego regulaminu (jest
zamieszczony na stronie internetowej
KSM pod właściwym regulaminem).
Podjęcie tego stanowiska przyszło
tym łatwiej, gdyż według prognoz
zaktualizowany „Regulamin rozliczania kosztów ciepła w KSM” obowiązywać będzie raczej tylko przez
najbliższe dwa lata. Dyrektywa Unii
Europejskiej zobowiązuje wszystkie
kraje członkowskie do wprowadzenia
obowiązku rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych
z c. o. w oparciu o ciepłomierze lub
podzielniki kosztów. Opracowanie
stosownych aktów prawnych regulujących powyższe zadanie ma być
zakończone w krajach wspólnoty do
30 czerwca 2014 roku. W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad
nowym „Prawem Energetycznym”
i w nim znajdą się stosowne zapisy
regulujące kwestie rozliczania kosztów za ciepło.
ak dotąd w Polsce rozliczanie kosztów ciepła w oparciu
o nagrzejnikowe urządzenia
wskaźnikowe nie jest obligatoryjne
i poszczególni zarządcy nieruchomości opracowywują własne regulaminy
rozliczania tych kosztów. Mówiąc
szczerze rozliczanie kosztów ciepła
J
(Dokończenie na str. 9)
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
n Obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości n XIII Przegląd Zespołów
Artystycznych Województwa Śląskiego n Odznaczenia i wyróżnienia dla
członków i pracowników KSM n
S
Taniec i śpiewanie
na spółdzielczą nutę
iedziba oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie-Śmiłowicach była w sobotę, 29 czerwca 2013 roku, miejscem
Dni Otwartych Drzwi dla całego sektora rolniczego i okołorolniczego,
obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości oraz już XIII Przeglądu Spółdzielczych Zespołów Artystycznych Województwa Śląskiego.
W trakcie tej pięknej imprezy odznaczenia i wyróżnienia z okazji spółdzielczego święta otrzymali członkowie, działacze samorządowi wszelkich
branż rolniczych, a także mieszkańcy i pracownicy Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej. Dopisała nawet pogoda (rano było chłodno, pochmurnie
i deszczowo, ale potem już sucho i słonecznie), co nie było wcale takie
pewne po kilkudniowym załamaniu aury.
Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości obchodzi się w naszym kraju już
od 1925 roku, zaś święto to w 1995 roku oficjalnie w Polsce proklamował
Sejm RP. Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła miniony 2012 rok
Światowym Rokiem Spółdzielczości. Symbolem międzynarodowym spółdzielczości jest od dziesięcioleci flaga w siedmiu kolorach tęczy – łącząca
zróżnicowanie, ale i jedność ruchu spółdzielczego. Międzynarodowy Dzień
Spółdzielczości jest okazją do przypomnienia braterskiej solidarności 8 milionów polskich spółdzielców ze spółdzielcami na całym świecie. Wspólnie
z nimi budujemy lepszy świat i staramy się łagodzić skutki kryzysu.
Nic dziwnego więc, że MDS stał się – jak co roku – znakomitą okazją
do wymiany poglądów i doświadczeń oraz integracji śląskich spółdzielców
wszystkich branż, bowiem na rozległych terenach wokół oddziału w Mikołowie-Śmiłowicach Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
spotkali się rolnicy, ogrodnicy, hodowcy, spółdzielcy rolno-produkcyjni,
handlowi, bankowi i mieszkaniowi.
Prawie pięć godzin trwał XIII Przegląd Spółdzielczych Zespołów Folklorystycznych, śpiewaczych i instrumentalno-wokalnych z województwa
śląskiego. Na estradzie zaprezentowało się 15 zespołów w łącznym składzie
kilkuset osób, w tym reprezentujące Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową
„100-Krotki” z Giszowieckiego Centrum Kultury. Spółdzielczy festiwal
pozostawił po sobie niezapomniane wrażenia, tak, że jury w składzie: Halina
Bryła, Łucja Krutak i Anna Zębala musiało wykazać się nie lada wyczuciem, znajomością folkloru i kultury, a i tak werdykt ostateczny okazał się
bardzo trudny. Stąd emocji było wiele. Oceniano: stroje, ruch sceniczny,
opracowanie muzyczne, poziom artystyczny.
Ostatecznie jury zadecydowało, iż w kategorii zespołów folklorystycznych
I miejsce zajął zespół „Dankowianie”, II - „Zasolanie”, a III – „Dąbrowianki”. W kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych klasyfikacja
przedstawia się następująco: I miejsce - „Strumień”, II - „Ćwikliczanie”,
III - „Olzanki”. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały zespoły: „Połomianka” i chór „Cantate”. Pozostałe zespoły, w tym także nasze „100-Krotki”
(których występ przyjęty został brawami tłumnie zgromadzonej publiczności)
otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy. Serdecznie gratulujemy!
Bardzo licznie zgromadzeni w obszernej siedzibie mikołowskiego oddziału Śl.ODR uczestnicy i obserwatorzy imprezy (niezależnie od wieku)
byli naprawdę zachwyceni, iż mieli okazję posłuchać jakże pięknych (nie
tylko ludowych) pieśni w znakomitym wykonaniu, które cechuje doskonały
rytm, czasami dosadność sformułowań i piękne melodie.
Spółdzielnie uczestniczące w imprezie wykorzystały ją także do promocji
swoich dokonań, prezentując w rozłożonych namiotach-stoiskach swój dorobek. Szczególnym wzięciem cieszyły się smakowite wyroby cukiernicze
i piekarskie spółdzielni rolniczej w Wilamowicach koło Bielska-Białej,
które można było nie tylko degustować (palce lizać!), ale i kupić po bardzo
przystępnych cenach.
Swój dorobek w zakresie zakończonej niedawno inwestycji „Mały
Staw” prezentowała pod szyldem Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa
– Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa. Stoisko cieszyło się jak zwykle
sporym powodzeniem, a materiały reklamowe i promocyjne zainteresowały wielu uczestników i gości spółdzielczego święta.
Z okazji zaprezentowania się pod własnym szyldem skorzystały również:
oddział regionalny Częstochowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach czy też Agencja
Rynku Rolnego w Katowicach.
Szczególne zainteresowanie wzbudziła ekspozycja maszyn i urządzeń oraz
innych środków do produkcji rolnej, a także hodowli zwierząt. Można więc
było sporo się dowiedzieć, poradzić się, wysłuchać wyjaśnień i informacji
pracowników doradztwa rolniczego, spółdzielni oraz instytucji, otrzymać
materiały promocyjne i fachowe.
(Dokończenie na str. 10)
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Inauguracja Dni Otwartych Drzwi, Międzynarodowego Dnia
Spółdzielczości i XIII Przeglądu Spółdzielczych Zspołów Artystycznych
w Miłowie -Śmiłowicach
Wśród zaproszonych gości byli m. in. I wicewojewoda katowicki Andrzej Pilot (pierwszy z lewej) i wicemarszałek województwa śląskiego
- Stanisław Dąbrowa (trzeci z lewej)
Krystyna Piasecka znalazła się wśród uhonorowanych medalem
z okazji 150-lecia kółek rolniczych w Polsce
Społeczników i pracowników Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Odznakami Honorowymi KSM udekorowali prezes Zarządu – Krystyna
Piasecka i przewodniczący Rady Nadzorczej – Jerzy Doniec
Wspólne Sprawy
STRONA 5
W
prawdzie w Sejmie dzieją
się sprawy niezmiernie
ważne dla „być – albo nie
być” polskiej spółdzielczości mieszkaniowej, jednak nie o nich piszę
tym razem w swoich refleksjach, bo
trudno byłoby mi nie gorączkować się
i nie rozognić Czytelników, co przecież dla nikogo nie jest zbyt wskazane
przy panującej wysokiej (skokowo)
temperaturze podczas tegorocznej
kanikuły. Zresztą – o pomysłach
poselskich można przeczytać we
„Wspólnych Sprawach” w innym
miejscu. Poruszam więc kwestie tylko
z naszego „podwórka”. O charakterze
incydentalnym, ale przecież mogącym dotyczyć wielu .
Wśród wielu setek pism i listów
dostałam także kilka listów na ten
sam temat, z taką samą argumentacją
i odwoływaniem się do jakiegoś (nie
przytoczonego) artykułu gazetowego. Korespondenci piszą, że skoro
w Polsce do wiadomości publicznej
podaje się oświadczenia, a potem są
prasowe informacje i komentarze
o posiadanym majątku, zarobkach
i długach tysięcy osób na różnych
stanowiskach, to Spółdzielnia powinna wreszcie zrobić imienno-adresowe wykazy tych, którzy zalegają
z należnościami za mieszkania i inne
lokale. Stawką jest przecież ponad
10 milionów długu wobec pozostałych członków Spółdzielni, którzy
terminowo wywiązują się ze swoich
powinności płatniczych.
Zadłużenie jest rzeczywiście
wielkim problemem i „kulą u nogi”
w funkcjonowaniu Spółdzielni.
Nieraz omawiałam już tę kwestię.
Podzielam zniecierpliwienie respondentów i zgłaszane racje, ale niestety
nie mogę ani ja, ani żaden z członków
Zarządu skorzystać z ich sugestii.
Spółdzielnia musi respektować obowiązujące prawo, nie może, nawet
w słusznej sprawie i w interesie ogółu
członków korporacji spółdzielczej,
złamać przepisów ustawy o ochronie
danych osobowych z 29. 08. 1997
roku (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926).
To, że niektóre osoby w naszym kraju (np. z racji bycia funkcjonariuszami publicznymi) muszą składać
specjalne oświadczenia o majątku,
dochodach i długach, to że rozpisuje
się o tym później prasa, mówi radio,
pokazuje telewizja, a także to, że do
grona „ujawnianych” dodawani są
jeszcze celebryci z najróżniejszych
dziedzin – to wszystko nie może być
STRONA 6
Mgr Krystyna
Piasecka
Prezes
Zarz¹du KSM
rozszerzającym przyzwoleniem. Nie
pozwala na podanie nazwisk do powszechnej wiadomości najbardziej
nawet zadłużonych sąsiadów, nie
pozwala Spółdzielni na publikację
do wiadomości pozostałych mieszkańców budynku, osiedla, żadnych
danych, które mogłyby wskazywać
na taką czy inną osobę.
Na szczególnej straży takiego postępowania stoi nade wszystko artykuł
6 wspomnianej ustawy o ochronie
danych osobowych, według którego
za dane osobowe uważa się informa-
blem dotyczący danych osobowych,
ale w innym nieco kontekście. Mianowicie dotyczy zawartości zbiorów
ewidencyjnych Spółdzielni. W skierowanym niedawno do Zarządu Spółdzielni piśmie jego autor domagał się
bezwzględnego usunięcia z ewidencji i akt członkowskich informacji
o osobach wspólnie z nim zamieszkałych, z którymi nie chce mieć nic
wspólnego, mimo iż były to osoby
bliskie. Niestety – i w tym przypadku
bez względu na przyświecające temu
żądaniu intencje, również nie można
uczynić zadość wnioskowi. Przekazane w tej sprawie stanowisko Spółdzielni – odmawiające realizacji tak
sformułowanego żądania – wzbudziło
niezadowolenie wnioskodawcy, ale
odpowiedź wynika z tego, że wspomniana wyżej ustawa stanowi także,
matki, członkini KSM, w dysponowaniu posiadanym, wyodrębnionym
własnościowo mieszkaniem, co jest
wyłącznym uprawnieniem jej mamy.
Zdenerwowana pani na wychodne
rzuciła: – spotkamy się w sądzie!
Cóż, może rzeczywiście pozwie Spółdzielnię w daremnym dla niej procesie. Tymczasem – jak tłumaczyłam jej
od samego początku w rozmowie –
z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie
swojej matki właśnie do sądu, a nie
do KSM winna się formalnie zwrócić.
ytuacja przedstawia się następująco: przed czterema laty
członkini Spółdzielni, z długoletnim stażem, już wtedy w wieku wielce senioralnym, posiadająca
mieszkanie lokatorskie, korzystając
z przepisów ustawy „uwłaszczeniowej” dokonała własnościowego
S
SPÓŁDZIELNIA
NIE WSZYSTKO MOŻE
cje dotyczące zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej, a więc zespół wiadomości
o konkretnym człowieku pozwalających na jego zindywidualizowanie,
w szczególności imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania, jak również
inne informacje wzmacniające stopień identyfikacji, takie jak wiek,
wykształcenie, zawód, miejsce zatrudnienia czy narodowość.
la oburzonych na niesolidnych „płatników” i jednocześnie dociekliwych członków
istnieje jednak sposób na zapoznanie
się z sytuacją tyczącą jego budynku
i rozpoznania tego, czy przypadkiem
któryś z sąsiadów nie jest w gronie
przysparzającym Spółdzielni problemów finansowych wskutek nie
uiszczania bieżących opłat miesięcznych za posiadany lokal, a co
przecież w skutkach ogranicza m.in.
możliwość dokonania w określonym
czasie lub wysokości niezbędnych
nakładów na nieruchomość, w której
współegzystują. Dotarcie konkretnym
członkom do tego rodzaju informacji
umożliwia zapisany – w ślad za regulacjami ustawowymi – §12, pkt 5
Statutu KSM (Rozdział III – Prawa
i obowiązki członków), stanowiący,
że Członkowi Spółdzielni przysługuje
„prawo przeglądania w biurze Spółdzielni rejestru członków”, a częścią tegoż rejestru są również dane
dotyczące wpłaconego udziału, czy
wnoszonych opłat.
Kolejną sprawą, którą uznałam, że
należałoby omówić, jest także pro-
D
iż prawo kontroli przetwarzanych
danych osobowych przysługuje jedynie tej konkretnej osobie, której te
dane dotyczą. Nie można działać zamiast niej w jej sprawie. Każdy musi
i powinien działać oraz wnioskować
osobiście. Ustawodawca w ogóle nie
przewidział możliwości usuwania danych na wniosek innej osoby choćby
najbardziej zainteresowanej.
Przy okazji tego problemu wyjaśnić warto, iż ustawę o ochronie
danych osobowych stosuje się do
danych osobowych gromadzonych
po wejściu w życie tejże ustawy,
to jest od dnia 30. 04. 1998 roku,
a wszystkie dane osobowe zgromadzone w Spółdzielni przed ta datą, nie
podlegając działaniu ustawy, stanowią jednocześnie zasób archiwalny.
kolejna kwestia, której nieco
emocjonalny przebieg wyrażony
został stwierdzeniem: – „przecież
Spółdzielnia wszystko może – jeśli
tylko chcecie coś zrobić!” Z takim
wyrzutem i pretensją w głosie, usłyszałam to zdanie – niemal wykrzyczane przez krewną jednej z mieszkanek
Spółdzielni – podczas bezpośredniej
rozmowy (w ramach zwyczajowych
przyjęć). Rozmówczynię nie przekonywały wyjaśnienia, że Spółdzielnia
jednak nie wszystko może, bo nie
do wszystkiego jest uprawniona.
W tym zaś konkretnym przypadku,
ani Prezes Spółdzielni, ani Zarząd ani
Rada Nadzorcza, ba – nawet Walne Zgromadzenie Spółdzielni nie
może spełnić zgłaszanego żądania:
ubezwłasnowolnienia jej 91-letniej
I
Wspólne Sprawy
wyodrębnienia swojego mieszkania. W tym celu – ponieważ miała
znaczne zaległości płatnicze wobec
Spółdzielni – wzięła sporą pożyczkę.
Obecnie (według wyjaśnień córki
mieszkającej na stałe daleko od Katowic) stan zdrowia matki i jej finanse
– bo m.in. brak pieniędzy na spłatę
zaciągniętego długu – nie pozwalają
na dalsze, samodzielne zamieszkiwanie matki, na podejmowanie przez
nią decyzji dotyczących jej osobiście
i mieszkania. Córka chce więc mieszkanie pilnie sprzedać i objąć opieką
matkę. Ta jednak, przy ograniczonych
możliwościach porozumiewania się,
nie wyraża zgody na te plany córki.
I dlatego właśnie córka przyszła do
Spółdzielni z żądaniem, by matka
została przez KSM ubezwłasnowolniona w dysponowaniu posiadanym
lokum, bo przecież Spółdzielnia wie
w jakim ona jest wieku, jak również
ma w tym interes by zmniejszyć narastające zadłużenie „czynszowe”.
Interes, by sprawa tego lokalu była
szybko przez zainteresowaną lub jej
rodzinę rozwiązania, Spółdzielnia
rzeczywiście ma, ale to nie może
usprawiedliwiać ewentualnych czynności prawnych przekraczających
uprawnienia spółdzielczej instytucji,
a zastrzeżonych w polskim prawodawstwie dla innych podmiotów,
a konkretnie – sądów. Ponieważ z podobnymi co do intencji wnioskami
i petycjami w ostatnim okresie spotkałam się już kilkakrotnie uznałam,
(Dokończenie na str. 9)
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
P
arafrazując znane powiedzenie,
można powiedzieć, że nie tylko
„śmieciami” człowiek żyje. W tym
materiale do tego bardzo ważnego tematu związanego z gospodarką odpadami
wrócę na koniec. Są jednak inne ważne
sprawy, którym trzeba poświęcić miejsce
w odpowiednim czasie, aby nie umknęły
w potoku informacji i nie stwarzały później jakichkolwiek problemów. Słowem
jest odpowiedni czas i miejsce na poruszenie w „Gorącym temacie” innych (poza
„śmieciami”) istotnych spraw z punktu
widzenia użytkownika lokalu.
Jak co roku, w okresie od maja do września, nasila się wpływ do Spółdzielni pism
od użytkowników lokali zawierających
zgłoszenia, pytania i wnioski dotyczące zasad i procedur realizacji remontów
i konserwacji w lokalach, w tym zasad
wymiany stolarki okiennej oraz jej refundacji ze środków zgromadzonych
na funduszu remontowym Spółdzielni.
Szeroki zakres informacji dotyczących
tego tematu przedstawiałem na łamach
„Wspólnych Spraw” w kwietniu, czerwcu
i wrześniu ubiegłego roku – zachęcam
więc do lektury tego trzyczęściowego
materiału. Z napływającej do Spółdzielni
korespondencji pomimo przedstawionych wówczas szczegółowo informacji,
będących swego rodzaju instrukcją postępowania, wynika jednak pilna potrzeba
przypomnienia procedur i zasad choćby
tylko w skrótowej formie. Aby zachować
wierność treści wcześniejszych informacji
posłużę się autocytatami.
Złożenie wniosku do Spółdzielni nie
jest wymagane tylko wtedy, jeśli planowane prace stanowić będą o potrzebie wykonania bieżącej konserwacji związanej
z odnowieniem lokalu (np. gipsowanie
i malowanie ścian, drzwi, okien, naprawa/
wymiana okładzin podłóg i ścian, drobne
naprawy instalacyjne itp.).
Każdorazowo uzyskanie pozwolenia
organu administracyjnego wymagane
jest w przypadku wykonywania robót
budowlanych w lokalu, które powodują
ingerencję w układ konstrukcyjny obiektu, np. wyburzenie lub budowanie ścian,
wykonywanie lub poszerzanie otworów
drzwiowych w ścianach nośnych. Konieczne jest wówczas opracowanie
projektu budowlanego przez osobę
uprawnioną do realizacji takich robót
budowlanych wraz z uzyskaniem akceptującej decyzji organu administracyjnego (Urzędu Miasta).
Wszyscy mieszkańcy (bez względu na
posiadany status prawny zajmowanych
lokali) budynków zarządzanych przez
Spółdzielnię podlegają przepisom ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach
mieszkaniowych, a także regulaminom
wewnętrznym Spółdzielni, których celem jest zapewnienie odpowiedniego
stanu technicznego, a przede wszystkim
bezpieczeństwa użytkowania budynku
i znajdujących się w nim lokali.
Każdy użytkownik lokalu zobowiązany jest udostępnić swój lokal każdorazowo w celu wykonania obowiązków
spoczywających na Spółdzielni, jako
współwłaścicielu i zarządcy budynków
mieszkalnych zgodnie z postanowieniami
obowiązującego w KSM „Regulaminu
używania lokali, obowiązków Spółdzielni
i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni
z użytkownikami zwalniającymi lokale”.
Wobec użytkowników (właścicieli)
lokali, którzy utrudniają, czy wręcz uniemożliwiają wykonywanie Spółdzielni ciążących na niej obowiązków – Spółdzielnia
może zastosować środki przewidziane
w statucie KSM, a w dalszej kolejności
wystąpić do sądu o nakazanie udostępnienia lokalu oraz o odszkodowanie.
Syntetycznie przedstawiając proces
przeprowadzenia prac remontowych
w obrębie lokalu można skrótowo
przedstawić w pięciu etapach (taki
podział służy wyłącznie potrzebom niniejszego materiału): l Ustalenie przez
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Mgr Zbigniew Olejniczak
Gorący
Temat
użytkownika lokalu zakresu planowanego
„remontu” to etap pierwszy. l W razie
wątpliwości czy zaplanowany zakres
prac to jeszcze konserwacja, odnowienie, aranżacja całego lub części lokalu na
które ani nie potrzeba zgody ani nie ma
konieczności powiadamiania Spółdzielni,
czy też będzie to już remont w rozumieniu stosownych przepisów, który wymaga zgody lub określenia zasad czy też
ustalenia warunków realizacji tych prac
przez Spółdzielnię najlepiej przelać swoje
plany remontowe na papier i wystąpić
w tej sprawie z pismem do Spółdzielni,
umownie będzie to stanowić drugi etap
procesu. l W odpowiedzi na Państwa
pismo otrzymacie zwrotnie pisemną odpowiedź, w którym Spółdzielnia dokona
Wiceprezes
Zarządu KSM
dokonania komisyjnego odbioru wykonanych robót.
odatkowo Spółdzielnia, zezwalając na wykonanie powyższych
prac, zobowiązuje Państwa: l do
podania terminu (czasokresu) przeprowadzania prac remontowych do wiadomości
mieszkańców budynku/klatki schodowej
na tablicy ogłoszeń (za pośrednictwem
Administracji Osiedla) oraz bezwzględnie
do powiadomienia osobiście najbliższych
sąsiadów w poziomie i pionie. Wymóg
powyższy dotyczy wykonywania prac
głośnych i uciążliwych dla sąsiadów, np.
związanych z wyburzeniami, skuwaniem,
wierceniem, brudzeniem itp. l zachowania ciszy i spokoju między godzinami
22:00 a 6:00, l wykonywania głośnych
D
Wszystkie przypadki nieprawidłowych
realizacji będą w nieodległym czasie
przeanalizowane przez Zarząd i Radę
Nadzorczą i KSM w celu wypracowania
jednoznacznego stanowiska Spółdzielni
w sprawie możliwości (lub braku takowej)
zrefundowania części kosztów wymiany
w takich – określonych ściśle – przypadkach zaistniałych w trakcie indywidualnie
dokonywanej wymiany stolarki okiennej
w zasobach KSM”.
Regulaminowy bezwzględnie obowiązujący do czasu zmiany zapis § 12 ust. 13
lit. b, mówił, o takiej możliwości dopiero
po zrefundowaniu w 100% kosztów wymian okien dokonanych z zachowaniem
obowiązujących procedur w skali danego osiedla.
Przypomnieć trzeba, bo sezon remontowy w pełni ...
PROCEDURY I ZASADY
ZWIĄZANE Z REMONTAMI
Istotne zmiany w regulaminach naszej Spółdzielni
kwalifikacji zakresu prac oraz określi
ogólne i szczegółowe warunki realizacji
zaplanowanych prac (stosowne do zakresu remontu) oraz ewentualną potrzebę
uzyskania i przedstawienia Spółdzielni
projektów wykonanych przez uprawnionych specjalistów, a także pozwoleń bądź
innych dokumentów wystawionych przez
odpowiednie jednostki administracji lub
urzędów. W ten sposób kończy się etap
trzeci umownego procesu remontowego.
l Po spełnieniu wskazanych wymogów,
a w szczególności przedstawieniu ewentualnie koniecznych projektów i pozwoleń
realizujecie Państwo prace remontowe
z zachowaniem warunków wskazanych
przez Spółdzielnię to jest już etap czwarty. l O terminie zakończenia robót remontowych wykonanych na podstawie
ustalonych przez Spółdzielnię warunków,
każdorazowo użytkownik lokalu zobowiązany jest zawiadomić Administrację
Osiedla w celu dokonania oceny prawidłowości ich wykonania oraz spisania
protokołu odbioru prac remontowych
będącego podstawą uwzględnienia jego
wpływu na zapisy w kartach lokali czy
też księgach obiektów prowadzonych
dla każdego budynku – tak kończy się
remont, a co za tym idzie etap piąty
naszego umownego skrótowego procesu remontowego.
ardzo ważną częścią procesu remontowego w stosowanej w Spółdzielni praktyce jest otrzymanie
przez użytkownika na piśmie ogólnych
oraz szczegółowych warunków i zasad na
jakich remont winien być przygotowany
i realizowany, a w tym: 1. Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej oraz we własnym
zakresie i na własny koszt. 2. Powyższe
prace powinny być wykonywane przez
osobę posiadającą stosowne uprawnienia
wymagane obowiązującymi przepisami.
3. O zakończeniu robót (nie później niż
14 dni po zakończeniu prac) należy powiadomić Administrację Osiedla celem
B
prac jedynie w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 19:00, l utrzymania
porządku i czystości w pomieszczeniach
wspólnego użytku (klatki schodowe, windy, korytarze piwniczne i inne pomieszczenia), l wywozu na własny koszt gruzu
i innych odpadów powstałych w wyniku
przeprowadzonych prac, l naprawy lub
wyrównywania szkód spowodowanych
w czasie prowadzenia robót.
Zgoda na prace wydawana jest na
okres sześciu miesięcy. Możliwe jest
przedłużenie terminu wykonania robót
na podstawie oddzielnego i uzasadnionego wniosku.
Jednocześnie informujemy, że
w przypadku zwalniania lokalu – rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia
i ulepszenia lokalu powinny być dokonywane bezpośrednio między użytkownikiem zwalniającym i przejmującym lokal
(§ 30 „Regulaminu używania lokali…”).
Tyle z autocytatów, które mam nadzieję
przypomną procedury i zasady realizacji
konserwacji i remontów w użytkowanych
przez Państwa lokalach.
Z problematyką dotyczącą remontów
w lokalach oraz obietnicą złożoną Państwu we wrześniu ubiegłego roku związana jest istotna zmiana „Regulaminu
używania lokali, obowiązków Spółdzielni
i użytkowników oraz rozliczeń Spółdzielni
z użytkownikami zwalniającymi lokale”
dokonana przez Radę Nadzorczą w dniu
18 czerwca br. Napisałem wówczas, że
cyt.: „Pozostaje mi na koniec odnieść
się do Państwa oczekiwań zwrotu poniesionych i udokumentowanych odpowiednio (według Państwa oceny) kosztów
wymiany stolarki dokonanej niezgodnie
z procedurami i standardami zawartymi w regulaminie przyjętym przez Radę
Nadzorczą Spółdzielni (np. bez zgłoszenia
konieczności wymiany potwierdzonej komisyjną kwalifikacją, zastosowanie szklenia stałego, zmiana podziału na kwatery,
niewłaściwy kolor okna, brak dokumentów
potwierdzających dopuszczenie do stosowania okna, brak nawiewnika itp.).
Wspólne Sprawy
Po wprowadzeniu zmiany złagodzono
ten zapis i aktualnie z refundacji korzystać
mogą uprawnieni użytkownicy, którzy
co prawda nie zgłosili stolarki okiennej do komisyjnego zakwalifikowania
do wymiany, dokonali tej wymiany we
własnym zakresie i na własny koszt, ale
wymieniona stolarka odpowiada standardom obowiązującym w naszej Spółdzielni.
Wspomniane 100% dokonanych wymian
w skali osiedla zgodnych z regulaminem
oznacza również stolarkę zakwalifikowaną, lecz nie wymienioną z powodu nie
wniesienia przez użytkowników udziału
własnego w wysokości 25% kosztów wymiany.
zmienionych zapisach tego
Regulaminu zrównano prawa
osób posiadających spółdzielcze prawa do lokalu oraz właścicieli
lokali wyodrębnionych do korzystania
z refundacji kosztów, m. in. wymiany
drzwi wejściowych do lokalu ze środków
funduszu remontowego. Ograniczono,
poprzez dokonane zmiany w Regulaminie,
prawa do korzystania z refundacji nabywcy lokalu w drodze przetargu uznając, że
wycena wartości rynkowej oferowanego
przez Spółdzielnię lokalu uwzględnia
już wartość zużytej stolarki, co oznacza
zastosowanie upustu na ewentualny koszt
wymiany, wobec czego koszt pierwszej
wymiany stolarki po nabyciu lokalu w drodze przetargu nie jest refundowany.
Kolejnym regulaminem, w którym
wprowadzono zmiany, jest „Regulamin
rozliczania kosztów ciepła w KSM”.
Źródłem tych zmian były z jednej strony wnioski z Zebrań Osiedlowych oraz
liczne wnioski indywidualne osób użytkujących lokale niekorzystnie położone
w bryle budynku ze względu na potrzebę
zużywania większej ilości ciepła dla uzyskania zbliżonego komfortu cieplnego
do lokali tzw. środkowych. Z drugiej
strony potwierdzenie tych istniejących
i sygnalizowanych dysproporcji przez
W
(Ciąg dalszy na str. 9)
STRONA 7
Z dzia³alnoœci Rad Osiedli
Os. im. Ściegiennego:
ANALIZA KOSZTÓW
ZUŻYCIA
ZIMNEJ WODY
Problemy
osiedlowych spo­Łecz­no­œci
Giszowiec:
WIOSENNY
nomicznej Rady Osiedla Jerzy
PRZEGLĄD
Syrkiewicz, poinformował Radę OSIEDLA I EKSMISJE
Przewodniczący Komisji Eko-
Osiedla na jej czerwcowym
zebraniu o przeprowadzonej
analizie kosztów zużycia zimnej wody oraz wpływów z tego
tytułu. Szczegółowo wyjaśnił
także procedurę rozliczania
wody z Katowickimi Wodociągami w systemie miesięcznym
i mieszkańcami osiedla dwa
razy w roku. Analiza dotyczyła okresu od 2009 do 2012 r.
(to jest czterech lat) w obrazie
całego osiedla i poszczególnvch
nieruchomości oddzielnie za
każdy rok oraz za okres łączny.
Dla porównywalności salda
na budynku, wprowadzono
podział kwot przez ilość zamieszkałych w danym budynku osób korzystających
z wody w danej nieruchomości.
Zwrócono szczególną uwagę
na fakt, że zarówno rok 2011,
jak i 2012 nie powinny być
analizowane oddzielnie, gdyż
w 2011 roku było tylko jedno
rozliczenie wody, a w 2012 aż
trzy i niedopłaty z 2011 roku
zasiliły saldo wody w 2012 r.
W wyniku analizy ustalono, że
wynik w skali osiedla w roku
2012 był dodatni, jednak w całym analizowanym okresie jest
ujemny i stanowi 4,2% w odniesieniu do przychodów z tego
okresu. Jest to jednak poziom
uznawany za akceptowalny,
według kryteriów przyjętych
przez Radę Nadzorczą. Podkreślił zarazem fakt, że Administracja szczegółowo rejestruje
odczyty liczników wody i na
bieżąco monitoruje ich prawidłowość.
STRONA 8
Przewodniczący Komisji GZO
Józef Łęczycki złożył na majowym posiedzeniu plenarnym
osiedlowego samorządu informację o wynikach wiosennych
przeglądów, którymi objęto
całość osiedlowych zasobów.
Zwracano głównie uwagę na
zagospodarowanie terenów
oraz konieczność przeprowadzenia niezbędnych napraw.
Komisja zleciła usunięcie z elewacji budynków zauważonych
wulgarnych napisów.
Rada Osiedla rozpatrywała
też m. in. wniosek mieszkańców nieruchomości przy ul.
Wojciecha 43b, dotyczący przyspieszenia działań w sprawie
eksmisji uciążliwych lokatorów
z mieszkania nr 28. Kierownik
Osiedla przedstawił szczegóły
problemu. Z uwagi na to, że
w mieszkaniu odbywają się
częste libacje alkoholowe oraz
zakłócany jest regulamin porządku domowego, Rada jednogłośnie przychyliła się do
wniosku mieszkańców budynku i zwróciła się do Zarządu
Spółdzielni z prośbą o podjęcie
przyspieszonych działań mających na celu usunięcie uciążliwych lokatorów z mieszkania.
Janów:
NAPRAWA
NIESZCZELNYCH
RUR I RYNIEN
Zgodnie z zaleceniami Rady
Osiedla, kosztem 2.812 złotych
wykonana została naprawa
nieszczelnych rur spustowych
i rynien w budynkach przy ul.
Zamkowej 81, 87 i 67. Dokonano również wypełnienia ist-
niejących ubytków na drogach
osiedlowych (w formie wycinania prostokątów wokół dziury
i zalewania ich asfaltem).
Os. im. Ścigały:
SYSTEMY
ODDYMIANIA
BUDYNKÓW
Na posiedzeniu Rady Osiedla
kierownik osiedla Włodzimierz
Węgrzyn poinformował, że po
podpisaniu umowy na wykonanie systemu oddymiania
budynku przy ul. Wajdy 2327 z firmą „Pirotoks”, która
wygrała przetarg, prace te wykonane zostaną za 78 tys. zł.
Ponieważ w „Planie remontów
na rok 2013” przewidziano na
ten cel 130 tys. zł – zaoszczędzona została kwota 50 tys.
zł. Kierownik zaproponował,
by pieniądze te przeznaczyć
na wykonanie jeszcze w bieżącym roku systemu oddymiania
w budynkach przy ul. Markiefki 33-33a oraz Wróblewskiego
7a-b. Orientacyjny koszt obu
systemów oddymiania wyniesie
około 98 tys. zł. Kwotę ponad
wspomniane 50 tys. zł można
będzie przekazać z osiedlowego
Bilansu Otwarcia wynoszącego + 228 tys. zł. Rada Osiedla
zaakceptowała tę propozycję.
Graniczna:
SYSTEMATYCZNE
ZADŁUŻANIE OSÓB
WYKLUCZONYCH
Kierownik Administracji
Osiedla Graniczna Andrzej Ścibor przedstawił na majowym
posiedzeniu Rady Osiedla jego
sytuację finansową w zakresie eksploatacji i remontów
za cztery miesiące br. Przeanalizowano koszty i wpływy
na eksploatacji i stwierdzono,
że na działalności bieżącej wy-
Wspólne Sprawy
stępuje wynik ujemny z uwagi
na zaksięgowanie w kwietniu
br. faktur za wieczyste użytkowanie gruntu, podatku od
nieruchomości oraz wykonanie
płotków na ogrodzenie terenów
zielonych przy budynkach.
Jednak po doliczeniu bilansu
otwarcia wynik jest pozytywny. Natomiast na remontach
w dalszym ciągu występuje
wynik dodatni. Przystąpiono
także do analizy zadłużenia na
poszczególnych budynkach,
stwierdzając systematyczne zadłużanie osób wykluczonych.
Superjednostka:
TERENY ZIELONE
WE WŁASNYM
ZAKRESIE
Taką decyzję podjęła Administracja Osiedla Superjednostki po rozeznaniu możliwości
przeprowadzenia prac porządkowych własnymi siłami. Zakład Zieleni KSM z powodu
nawału robót (koszenie dużych powierzchni zielonych
w innych osiedlach) nie mógł
wykonać ich w obrębie Superjednostki. Członkowie Rady
Osiedla przedyskutowali ten
temat. Powierzchnia terenów
zielonych w osiedlu wynosi
963 m. kw., w tym rabatki 60
m. kw., a koszt utrzymania
zieleni w roku 2012 wyniósł
574 zł. Rabatki zostały założone staraniem Administracji
w ramach akcji Katowice Miasto Ogrodów. Członkowie Rady
Osiedla, po rozeznaniu tematu
i dyskusji, zawnioskowali, by
tereny zielone były utrzymywane staraniem osiedlowej Administracji, wnosząc zarazem
o zakup sprzętu przydatnego
do utrzymania zieleni (podkaszarki).
Na podstawie protoko³ów
z po­sie­dzeñ Rad Osiedli
oraz roz­mów z cz³on­ka­mi
samorz¹dów opra­co­wa³:
ZBIGNIEW CZERNICKI
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Z dzia³alnoœci
Rady Nadzorczej
(Dokończenie ze str. 4)
w oparciu o podzielniki nagrzejnikowe nie jest
zbyt precyzyjne. Zachowana jest oczywiście zasada, że ci co używają ciepła w dużym wymiarze
płacą wyższe rachunki od tych, którzy z ciepła
korzystają w sposób umiarkowany i tym bardziej
niski. Problemem otwartym są natomiast proporcje
kosztów między nimi.
Niezaprzeczalną zaletą stosowania indywidualnego systemu rozliczania kosztów, przy zastosowaniu nagrzejnikowych podzielników, jest to,
że użytkownicy są zainteresowani w racjonalnym korzystaniu z ciepła. Po wprowadzeniu tego
systemu wyraźnie spada użycie energii cieplnej
w budynku, a to oznacza także zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. Nasza Spółdzielnia może
poszczycić się tym, że już od 17 lat stosujemy
z powodzeniem ten właśnie system rozliczania
kosztów ciepła. Dokonaną w Spółdzielni zmianę
systemu stosowania współczynników wyrównawczych traktujemy więc jako swego rodzaju
eksperyment. Każda taka zmiana powoduje, że
ktoś traci, a ktoś korzysta. Na pewno nie wszyscy
z tej zmiany zasad będą zadowoleni, tak jak obecnie nie są niektórzy użytkownicy lokali, którzy
zmianę rodzaju podzielników uznali za krzywdzącą, zwłaszcza w przypadku tych niekorzystnie
położonych w bryle budynku.
Już niebawem okaże się jak przyjęte zostaną te
zmiany przez naszych mieszkańców, gdyż rozliczenia ostatniego okresu podawania ciepła zostaną
dokonane według nowych zasad, tj. przyjętego
właśnie aneksu do „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła”. Intencją Zarządu i Rady Nadzorczej
było poprawianie dotychczasowych relacji między
użytkownikami lokali w sprawiedliwym podziale
kosztów za dostarczane ciepło.
W ostatnim punkcie porządku, Rada wyraziła
akces przystąpienia Spółdzielni do Regionalnej
Izby Gospodarczej w Katowicach.
I ostatnia informacja: 24 czerwca br. w delegacji
naszej Spółdzielni – do udziału w otwartym posiedzeniu Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej ds.
nowelizacji ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych – udział wzięło również kilku członków Rady
Nadzorczej. Przebieg tego posiedzenia nie napawa
optymizmem. Reżyseria spotkania, wyraźne faworyzowanie wrzaskliwej grupy „pokrzywdzonych
przez zarządy spółdzielni” nie wróżą nic dobrego.
Prawdopodobnie uchwalony zostanie kolejny knot
legislacyjny zmierzający w praktyce do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce.
Niestety w naszym kraju destrukcja i niszczenie
wychodzą najlepiej.
W momencie, gdy do rąk naszych mieszkańców
dotrze to wydanie „Wspólnych Spraw”, będą już
trwały w najlepsze wakacje. Nic jednak nie stoi na
przeszkodzie, by życzyć – choć dla niektórych już
z opóźnieniem – aby były one wyjątkowo udane,
pełne niezapomnianych wrażeń. Jak wszystko, co
dobre, zleci szybko i we wrześniu Rada Nadzorcza
przystąpi znów do wypełniania swoich statutowych obowiązków.
mgr inż. JERZY DONIEC
Przewodniczący
Rady Nadzorczej KSM
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
SPÓŁDZIELNIA
NIE WSZYSTKO MOŻE
(Dokończenie ze str. 6)
że warto może z czytelnikami podzielić się i tego
typu informacjami.
To, że w prawie polskim istnieje instytucja
ubezwłasnowolnienia, nie oznacza, że może tego
dokonywać dowolna instytucja np. spółdzielnia
mieszkaniowa – z tej racji, iż chodzi o mieszkanie
spółdzielcze lub o osobę będącą jej członkiem. Tu
przecież nie o prawa członkowskie, a o obywatelskie chodzi. Dlatego o ubezwłasnowolnieniu
decyduje Sąd Okręgowy właściwy dla miejsca
zamieszkania lub przebywania osoby. I to do
sądu właśnie (i tylko do sądu) taki wniosek, wraz
ze stosowną dokumentacją, przede wszystkim
medyczną, potwierdzającą zasadność wniosku
o ubezwłasnowolnienie, należy składać.
Ubezwłasnowolnienie – to smutna, ale życiowo
niekiedy niezbędna konieczność. Być może, w warunkach starzenia się społeczeństwa, będziemy
mieli częściej do czynienia z takimi przypadkami. Jednak wszelkie sprawy dotyczące osoby
ubezwłasnowolnionej muszą być – dla nadania
im urzędowego biegu w Spółdzielni – poparte
przedstawieniem prawomocnego wyroku sądowe-
go, stwierdzającego ubezwłasnowolnienie osoby,
w imieniu której występują osoby trzecie (np.,
krewni, opiekunowie). Innej możliwości w takich
przypadkach nie ma i być nie może.
Mam nadzieję, że przytoczone przykłady zgłaszanych wobec Spółdzielni oczekiwań – chociaż
odmownie załatwionych – nie wpłyną na negatywną ocenę naszych działań. Ramy postępowania
Spółdzielni wyznacza litera prawa. I to właśnie
obowiązujące prawo – zapewniam – kształtuje
takie czy inne stanowisko i odpowiedź Spółdzielni,
a nie chciejstwo i dobra wola kogokolwiek.
Kończąc tę comiesięczną rozmowę ze Spółdzielcami i sympatykami naszej gazety – ponieważ
mamy już lato i sezon urlopowy w pełni – życzę
wszystkim udanego wypoczynku, a równocześnie
proszę o więcej tolerancji, uśmiechu i wzajemnej
życzliwości. A jeśli są sprawy, o których chcielibyście Państwo porozmawiać lub przeczytać
na łamach naszego miesięcznika – proszę o stosowne sygnały.
Z poważaniem
KRYSTYNA PIASECKA
PROCEDURY I ZASADY
ZWIĄZANE Z REMONTAMI
(Ciąg dalszy ze str. 7)
znacznie dokładniejsze od wyparkowych elektroniczne
podzielniki kosztów ogrzewania. Dotychczas stosowany
system wyrównywania kosztów firmy Brunata A.S. za
pomocą współczynników redukcyjnych odnoszonych do
powierzchni lokali (redukujących jego powierzchnię),
a więc części wspólnej kosztów ogrzewania w danym
węźle grzewczym, w zbyt małym zakresie odzwierciedlał
wpływ warunków obiektywnych położenia lokalu na
zużycie ciepła. Przyjęty dla naszych zasobów nowy,
ale powszechnie już stosowany w warunkach polskich
system współczynników opracowany przez Centralny
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
„Instal” (COBRTI Instal), który jest zgodny ze „Standardem rozliczania kosztów ciepła” i zaleca stosowanie
współczynników redukcji kosztów wyłącznie w odniesieniu do części zmiennej (indywidualnej) rozliczanych
kosztów zużycia ciepła.
Przewidywanym skutkiem wprowadzonych zmian
powinno być ograniczenie kosztów zużycia ciepła
w lokalach niekorzystnie położonych w bryle budynku bez znaczącego wpływu na koszty zużycia ciepła
w pozostałych lokalach, a co za tym idzie zmniejszenie
dysproporcji pomiędzy kosztami lokali o tych samych
powierzchniach, ale różnym usytuowaniu w budynku.
Trzeci z regulaminów, w którym dokonano koniecznych zmian, to „Regulamin porządku domowego dla
użytkowników lokali w KSM”. Konieczność dokonania
zmian, a raczej uzupełnienia treści tego regulaminu wynika z zadań i obowiązków Spółdzielni i użytkowników
lokali w świetle nowych zasad wynikających z Ustawy
o gospodarce odpadami. Wprowadzone uzupełnienia
dotyczą obowiązku informowania Spółdzielni o zmianach w liczbie osób zamieszkujących w lokalu lub
jeśli zmieniłby się sposób naliczania opłat „za śmieci”
składania innych koniecznych oświadczeń i informacji
służących tym naliczeniom. Z ustawy „śmieciowej”
wynika również obowiązek sortowania odpadów
wyrzucanych przez mieszkańców do pojemników
Wspólne Sprawy
odpowiednio oznaczonych. Istota tego obowiązku
zawarta jest w zapisie uzupełniającym treść Regulaminu.
Tym sposobem znaleźliśmy się przy temacie sygnalizowanym na początku tego materiału, a więc „śmieci”.
W stosunku do informacji przekazanych Państwu w poprzednich numerach WS pojawiły się nowe fakty w trakcie wdrażania nowych zasad gospodarki odpadami, za
których wdrażanie odpowiedzialna jest Gmina Katowice.
Z niejasnych przyczyn prezydent Katowic Piotr Uszok
wycofał z porządku obrad Rady Miasta, która odbyła się
26. 06. 2013 r. projekt zmian do „Regulaminu utrzymania
porządku w gminie”. Pozostaje więc naliczanie opłat od
liczby osób zamieszkałych, których w mieście nota bene
z dnia na dzień ubywa, z jakiejś „dziwnej” przyczyny.
Czy spowodowanie, takim wyborem metody naliczania opłat, zjawiska (prawdopodobnie) fikcyjnego
wyludnienia się zasobu mieszkaniowego katowickiej
gminy (a w tym naszej spółdzielni) nie będzie brzemienne w skutki, pozwalające na wyciąganie różnorakich,
fałszywych wniosków? Można na przykład założyć, że
ktoś posługując się tą fikcją stwierdzi, że w Katowicach
nie brakuje mieszkań, ponieważ w krótkim czasie ubyło
nam ok. 50 tysięcy mieszkańców. A dalej trzymając się
tej fikcji ktoś może uznać, że pora podnieść wysokość
stawki za wywóz i utylizację odpadów, ponieważ ilość
śmieci wytwarzanych przez 260 tysięcy mieszkańców
jest jeszcze większa niż ilość wytwarzanych śmieci
do marca 2013 roku przez 315 tysięcy mieszkańców.
Przepraszam za tę odrobinę sarkazmu, ale trudno jest
się od niego powstrzymać, tym bardziej, że zapewne wina
za tę paranormalną sytuację zrzucona na zarządców nieruchomości. Niestety dalsze takie może działanie odbić
się i na Państwa portfelach, a to dlatego, że: l obsługa
systemu naliczeń od bardzo dynamicznie zmieniającej
się liczby osób jest najbardziej pracochłonna, najbardziej
patogenna i oczywiście najkosztowniejsza! l taki system
powodować będzie konieczność podwyższenia stawki
opłat, ponieważ tę samą ilość śmieci (czyli założony
(Dokończenie na str. 25)
STRONA 9
Taniec i śpiewanie
na spółdzielczą nutę
(Dokończenie ze str. 5)
Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową reprezentował zespół
„100-Krotki” z Giszowieckiego Centrum Kultury
Punkt informacyjny Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa KSM
W imprezie uczestniczyło kikudziesięciu przedstawicieli KSM
Fragment ekspozycji maszyn i urządzeń rolniczych
STRONA 10
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż większość terenu zajęły stoiska typowo handlowe, gdzie licznie odwiedzający je klienci mogli nabywać
produkty rolne, m. in. całą gamę miodów, sadzonek kwiatów i drzew, wiele
innych artykułów spożywczych, a także rękodzieła i artykuły przemysłowe.
Zakupom więc nie było końca!
Tę przepiękną imprezę dla uczczenia XXXIV Dni Otwartych Drzwi
oddziału Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie-Śmiłowicach i Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości współorganizowały
m. in. także jednostki zrzeszone w Spółdzielczej Radzie Województwa
Śląskiego. Głównych organizatorów tego rolniczo-spółdzielczego święta,
zainagurowanego przez dyrektora Śl.ODR – Grzegorza Boskiego, reprezentowali Władysław Serafin – prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych, Andrzej Krawczyk – prezes Wojewódzkiego
Związku RKiOR, Stanisław Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej,
Józef Gawlik – pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczej i Zbigniew
Durczok – prezes Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości
Mieszkaniowej w Katowicach. Patronat honorowy nad „Dniami Otwartych
Drzwi” i XIII Przeglądem objęli wojewoda śląski i marszałek województwa
śląskiego. Gośćmi spółdzielczego święta uczestniczącymi w imprezie byli
także: I. wicewojewoda śląski – Andrzej Pilot (który na wniosek Krajowej
Rady Spółdzielczej otrzymał tytuł i statuetkę „Samorządowca-Spółdzielcy”),
wicemarszałek województwa śląskiego – Stanisław Dąbrowa oraz Leszek
Boniewski – prezes Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego
w Katowicach, jednocześnie członek Rady Nadzorczej KSM i przewodniczący Rady Osiedla im. Ks. Fr. Ścigały.
Na wniosek Krajowej Rady Spółdzielczej Odznakę „Zasłużonego Działacza
Ruchu Spółdzielczego” otrzymali: Anna Zębala – prezes Wojewódzkiego
Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Katowicach, Halina
Bryła – przewodnicząca Działu Społeczno-Kulturalnego w KSM, Krystyna
Widera – prezes Spółdzielni „Jogser” w Sosnowcu oraz Andrzej Krawczyk. Medalem „150-lecia Kółek Rolniczych” uhonorowana została prezes
Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Krystyna Piasecka.
Przyznane decyzją Rady Nadzorczej KSM Odznaki Honorowe KSM
z Laurem i Odznaki Honorowe KSM wręczali zasłużonym mieszkańcom,
pracownikom i spółdzielcom Krystyna Piasecka – prezes Zarządu KSM
i Jerzy Doniec – przewodniczący Rady Nadzorczej KSM. Wyróżnienia te
nasza Spółdzielnia przyznaje swoim zasłużonym członkom, mieszkańcom
i pracownikom już od 13 lat.
Na mocy uchwały Rady Nadzorczej Odznaką Honorowa KSM z Laurem wyróżnieni zostali: Janina Bakoś – długoletnia pracowniczka KSM,
st. administrator w administracji Osiedla im. ks. P. Ściegiennego, Alicja
Bytom – wieloletnia pracowniczka KSM, kierownik Klubu Osiedlowego
„Trzynastka” w os. Zawodzie, Urszula Gawron – członek Rady Osiedla
Gwiazdy od 1994 r., Zdzisław Krzewiński – długoletni działacz samorządowy, członek RO osiedla Gwiazdy od trzech kadencji, Tadeusz Kuchciński
– wieloletni (od 1998 r.) członek Rady osiedla Zawodzie, Józef Łęczycki –
członek Rady Osiedla Giszowiec od 1994 roku, Erwin Sowa – członek RO
Superjednostka od trzech kadencji, Marek Wiora – członek Rady Osiedla
im. J. Kukuczki od 1994 roku i Hanna Zaborowska – członek RO Os. im.
Ks. P. Ściegiennego, kierownik Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa KSM.
Odznaką Honorową KSM uhonorowani zostali: Henryk Adler – członek
RO Wierzbowa w latach 2003-2007, Maria Beczko – mieszkanka osiedla
Murcki, Andrzej Caban – członek RO Osiedla Graniczna od 2003 roku,
Andrzej Dębski – członek RO Os. im. A. Zgrzebnioka od 2011 roku, Józef
Dobiczek – członek RO Śródmieście od 2007 roku, Barbara Doniec –
mieszkanka osiedla Centrum od 1967 roku, Grażyna Głąbik – długoletnia
pracowniczka KSM, st. inspektor w Dziale Księgowości, Zofia Golonka
– członek RO Os. im. J. Kukuczki od 2007 roku, Stanisław Kostrzewa –
mieszkaniec Osiedla im. Ks. Fr. Ścigały, członek spółdzielni od 1975 roku,
Sabina Kuśmierz – długoletnia pracowniczka KSM, specjalista w Dziale
Księgowości, Krystyna Legomska – długoletnia pracowniczka KSM, inspektor w Dziale Księgowości, Stefan Płuska – członek RO Os. Szopienice
od 2007 roku i Andrzej Rojek – zastępca przewodniczącego RO Os. im.
Ks. Fr. Ścigały od 2011 roku.
Warto dodać, że w rolniczym i spółdzielczym święcie w Mikołowie-Śmiłowicach uczestniczyło kilkudziesięciu członków i mieszkańców zasobów
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Tekst i zdjęcia:
ANTONI DOMAŃSKI
Obszerny fotoreportaż z uroczystości można zobaczyć
pod internetowym adresem http://sdrv.ms/1aczkDK
Wspólne Sprawy
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
„Rozkład jazdy” z atrakcjami dla każdego
SPÓŁDZIELCZA AKCJA LATO’2013
L
ato w pełni! Spółdzielcza AKCJA
LATO’2013 trwa przez pełne wakacyjne miesiące. Na bieżąco o proponowanych
atrakcjach – dla wszystkich spółdzielców: od
najmłodszych po seniorów – informują repertuary umieszczone na stronach internetowych
Działu Społeczno-Kulturalnego KSM oraz sześciu naszych klubów osiedlowych: „Centrum”,
Giszowieckiego Centrum Kultury, „Józefinki”,
„Juvenii”, „Pod Gwiazdami” i „Trzynastki”,
a także afisze w siedzibach klubów, administracji
osiedlowych i poszczególnych budynkach.
Z uwarunkowań technicznych (wynikających
z harmonogramu druku „Wspólnych Spraw”)
publikujemy na łamach naszej gazety „rozkład
jazdy” z tymi propozycjami, jakie są zaplanowane od połowy lipca do końca sierpnia. Programy
mogą być uaktualniane, dlatego „trzymając rękę
na pulsie” trzeba się kontaktować z klubami telefonicznie lub osobiście.
Zapraszamy do udziału w zabawach, grach, spotkaniach, koncertach, imprezach rekreacyjnych, kąpielach, spacerach, wycieczkach i innych atrakcjach
LATA’2013 przygotowanych przez Katowicką
Spółdzielnię Mieszkaniową. Zachęcamy także
do uczestniczenia w imprezach organizowanych
w Katowicach staraniem miasta.
Życzymy udanego, radosnego, słonecznego
lata w mieście wszystkim tym, którzy spędzać
je będą bez wyjazdu do kurortów!
DZIAŁ
SPOŁECZNO-KULTURALNY KSM
13. 07., sobota, godz. 8:00 – 18:30. Wycieczka
do Ojcowskiego Parku Narodowego. Opł. 40 zł/os.
20. 07., sobota, godz. 7:00 – 19:00. Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni i Zamku Kmitów
w Wiśniczu Nowym. Opł. 55 zł / os.
25. 07. – 28. 07, (czwartek – niedziela), wyjazd
godz. 6:00. Wycieczka na trasie: Ciechocinek –
Pelplin – Malbork – Kruszwica – Licheń. Opł.
450 zł / os.
24. 08., sobota. V Bieg do Słońca o Puchar
Prezesa KSM w Parku Śląskim, we współpracy
z Klubem Sportowym. Informacje: TKKF „Jastrząb” w Rudzie Śląskiej www.augustjakubik.pl
12.09. – 14. 09., (czwartek – niedziela), wyjazd
godz. 6:00. Wycieczka górska w Tatry Polskie
i Słowackie. Koszt zostanie podany w sierpniu na
plakatach i w internecie.
14. 09., sobota, godz. 7:00 – 19:00. XXXII Złaz
Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych
woj. śląskiego z metą w Podlesicach. Zapisy od
17. 07. 2013 r. Koszt 30 zł od osoby.
Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące
m. in. terminów zapisów na imprezy, świadczeń,
szczegółowego programu, itp. podawane są każdorazowo na plakatach i w internecie na stronie
internetowej KSM: www.ksm.katowice.pl w zakładce działalność społeczno-kulturalna / oferta
Działu Społeczno-Kulturalnego KSM. Natomiast
informację telefoniczną można uzyskać pod nr tel.:
32 208 47 38 w siedzibie Spółdzielni, w Dziale
Społeczno-Kulturalnym KSM, Katowice, ul. Klonowa 35c, w pokoju nr 7.
KLUB KSM „CENTRUM”
Katowice, ul. Grażyńskiego 9a,
tel. 32 25 87 558
15. 07., poniedziałek, godz.10:00. „Słoneczna
rekreacja” – wyjście na basen „Rolna” dla dzieci
(zabieramy z sobą strój kąpielowy, ręcznik, drugie
śniadanie, napój, czapkę, krem do opalania, przynosimy bilety przejazdu: 2 x 1,60 zł). Zamiennie:
„Fart w niepogodę” – konkursy sprawnościowo-zręcznościowe.
16. 07., wtorek, godz. 9:00. „Poznaj i wypoczywaj” – wyjazd rekreacyjny nad jezioro w Paprocanach (bilety przejazdu MZK Tychy: 2 x 2,20 zł).
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
17. 07., środa, godz. 10:00. „Lato z brydżowym pass” - rozgrywki dla sympatyków brydża. Odpł.:1,50zł / członkowie KSM, 3,50zł /
nie członkowie KSM. Godz. 11:00. „Słoneczna
integracja” – gry świetlicowe, rozgrywki umysłowe
dla dzieci w Klubie.
18. 07., czwartek, godz. w uzgodnieniu. „Poznaj
i wypoczywaj” – wyjazd do Ogrodów Pokazowych
„Kapias” w Goczałkowicach Zdroju (przejazd
PKP, odpł.: 15,00 zł / os. / KSM).
19. 07., piątek, godz.10:00. „Słoneczna rekreacja” – wyjście na basen „Rolna” dla dzieci
(zabieramy: strój kąpielowy, ręcznik, czapkę, drugie
śniadanie, napój, krem do opalania, bilety przejazdu 2 x 1,60 zł). Zamiennie: „Fart w niepogodę”
– gry, zabawy, konkursy zręcznościowe w Klubie.
22. 07., poniedziałek, godz. 11:00. „Letnie
igranie” – wyjście dzieci do Centrum Rozrywki
na rozgrywki w kręgle. Odpł.:8,00 zł / os. KSM.
23. 07., wtorek, godz. w uzgodn. „Wycieczki
dalekie i bliskie” – wyjazd do Śląskiego Ogrodu
Botanicznego w Mikołowie Mokre (bilety przejazdu MZK Tychy + wstęp we własnym zakresie).
24. 07., środa, godz. 10.00. „Lato z brydżowym
pass” – rozgrywki w karty dla sympatyków brydża.
Odpł.:1,50 zł / członkowie KSM, 3,50 zł / nie
członkowie KSM. Godz.11.00. „Słoneczna integracja” – gry integracyjne i rozgrywki świetlicowe
dla dzieci w Klubie.
25. 07., czwartek, godz. 9:00. „Bliżej natury”
– relaks i wypoczynek nad stawem w Rybaczówce
na Giszowcu (bilety przejazd KZK GOP: 2 x
1,60 zł).
26. 07., piątek, godz. 11:00. „Letnia biesiada
z piosenką” – spotkanie muzyczne z karaoke dla
seniorów w Klubie.
29. 07. poniedziałek, godz. 11:00. „Sportowe
lato” – rozgrywki sportowe w plenerze lub na sali
gimnastycznej dla dzieci.
30. 07., wtorek, godz. w uzgodnieniu. „Bliżej
natury” – wypoczynek i relaks w Reptach Śląskich
oraz na terenie leśniczówki w Starych Tarnowicach (bilety przejazdu KZK GOP 2 x 2,40 zł +
2x 1,60 zł).
31. 07., środa, godz. 10:00. „Lato z brydżowym
pass” – rozgrywki dla seniorów i sympatyków
brydża. Odpł.:1,50 zł / członkowie KSM, 3,50 zł
/ nie członkowie KSM. Godz. 11:00. „Wakacyjny
Fart” – gry umysłowe i integracyjne dla dzieci
w Klubie.
1. 08., czwartek, godz. 10:00. „Zielony szlak”
- wędrówka leśną trasą z Giszowca do Parku Muchowiec dla sympatyków spacerów i kijków nordic
walking (bilety przejazdu KZK GOP 2x 1,60 zł).
2. 08., piątek, godz. 11:00. „Wakacyjny Fart” –
spotkanie klubowe z cyklu „rusz głową” dla seniorów (gry i zabawy integracyjne, quizy i kalambury)
5. 08., poniedziałek, godz. 11:00. „Słoneczna
rekreacja” – wyjście na basen „Rolna” dla dzieci (zabieramy strój kąpielowy, ręcznik, czapkę,
drugie śniadanie, napój, krem do opalania, bilety
przejazdu KZK GOP 2 x 1,60 zł). Zamiennie:
„Fart w niepogodę” – quizy, konkursy, gry świetlicowe w Klubie.
6. 08., wtorek, godz. w uzgodnieniu. „Bliżej
natury” – wyjazd rekreacyjny do Świerklańca
(bilety przejazdu KZK GOP 2 x 2,40 zł).
7. 08., środa, godz. 10:00. „Lato z brydżowym
pass” – rozgrywki w karty dla sympatyków brydża. Odpł.:1,50 zł / członkowie KSM, 3,50 zł /
nie członkowie KSM. Godz. 11:00. „Wakacyjny
fart” – gry świetlicowe, quizy dla dzieci w Klubie.
8. 08., czwartek, godz. w uzgodnieniu. „Bliżej
natury” – wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy
nad Wisłę do Ustronia. (Przejazd PKP – bilety
przejazdu we wł. zakresie).
9. 08., piątek, godz. 11:00. „Letnia biesiada
z piosenką” – wakacyjne spotkanie dla członków
Kącika Kulinarnego i Zespołu „Alle Babki”.
Wspólne Sprawy
12. 08., poniedziałek, godz. 11:00. „Lato z Klubem” – zakończenie wakacyjnych spotkań dla
dzieci (gry, zabawy, konkursy w Klubie).
13. 08., wtorek, godz. 10:00. „Zielono mi” –
zakończenie letnich spotkań biesiadą przy ognisku
w Parku Śląskim dla seniorów (bilety przejazdu
2 x 1,60 zł + kiełbaska, napoje we wł. zakresie).
14. 08. środa, godz. 10:00. „Lato z brydżowym
pass” – zakończenie letnich rozgrywek w karty dla
sympatyków brydża.
W okresie od 16. 08. do 30. 08. 2013 roku działalność klubu zostaje zawieszona.
2. 09., poniedziałek, godz. 14:00. Rozpoczęcie
zajęć Zespołu „Wesołe Kumoszki”.
3. 09., wtorek, godz. 17:00. Rozpoczęcie zajęć
gimnastycznych w Kole Sympatyków Aktywności
Fizycznej dla seniorów. ZAPISY! Odpł.: 2 zł /
spotk. członkowie KSM, odpł.: 5 zł / spotk. spoza
KSM. Godz. 18:00 – rozpoczęcie zajęć z gimnastyki dla dorosłych II grupa, godz. 19:00 – III grupa.
ZAPISY! Odpł.: 40 zł / m-c karnet KSM; Odpł.:
61,50 zł / m-c karnet spoza KSM.
4. 09., środa, godz. 14:00. Rozpoczęcie rozgrywek w Kole Brydżysty dla dorosłych. Odpł. : 1,50
zł / spotk. KSM; Odpł.: 3,50 zł / spotk. spoza KSM.
5. 09., czwartek, godz. 14:30. Rozpoczęcie
zajęć w Zespole „Alle Babki”.
6. 09., piątek godz.14:00. Rozpoczęcie sezonu
kulturalno-oświatowego na łonie natury w Parku
Śląskim dla sympatyków kijków nordic wal king.
Zabrać bilety przejazdu 2 x 1,60 zł.
13. 09., piątek, godz. 16:30. Spotkanie (dla dorosłych) i prezentacja produktów pt.: „Żyj zdrowo”
połączone z degustacją.
Kierownik klubu zastrzega sobie prawo do
zmian programu!
GISZOWIECKIE
CENTRUM KULTURY KSM
Katowice, ul. Mysłowicka 28, tel. 32 20 93 602
W trakcie Akcji Lato’2013 zajęcia w Giszowieckim Centrum Kultury, pod kierunkiem instruktora,
odbywają się w każdym tygodniu lipca i sierpnia od
poniedziałku do piątku, w godz. od 9:00 do 14:00.
Odpłatność wynosi: dla dzieci członków KSM 5
zł za jeden dzień, dla dzieci spoza zasobów KSM
7,50 zł za dzień.
III tydzień: 15-19 lipca.
„W poszukiwaniu historii”
15. 07., poniedziałek. Zapoznanie uczestników
z planem zajęć, spacer po Giszowcu z aparatem
fotograficznym i blokami rysunkowymi - szkice
budynków. Gry i zabawy sportowe na boisku szkolnym.
16. 07., wtorek. Uczestnicy wykonują makietę
starego Giszowca według dostarczonego szablonupraca w grupach (nagrody dla najlepszej grupy).
Zabawa, karaoke.
17. 07., środa. Wyjazd do Parku Wodnego w Tychach-Paprocanach, gry i zabawy na powietrzu.
Dzieci przynoszą: 2 bilety ulgowe MZK Tychy,
strój kąpielowy i ręcznik.
18. 07., czwartek. Park Kościuszki – zwiedzamy
park śródmiejski i jego historyczne miejsca: drewniany kościółek, wieżę spadochronową, cmentarz
wojskowy. Spacer historycznym szlakiem moderny
(ulice PCK, Kościuszki, Poniatowskiego, Rymera).
Dzieci przynoszą: 4 bilety ulgowe KZK GOP.
19. 07., piątek. Przejazd do Murcek, zwiedzanie
dzielnicy z przewodnikiem. Powrót do klubu – prace plastyczne na temat zwiedzanych miejsc. Dzieci
przynoszą 2 bilety ulgowe KZK GOP.
IV tydzień 22-26 lipca
„Pomysłowy tydzień”
22. 07., poniedziałek. Udział w zajęciach organizowanych przez Skansen Śląski, zwiedzanie Skansenu, Dzieci przynoszą 4 bilety ulgowe KSK GOP.
(Dokończenie na str. 12-13)
STRONA 11
SPÓŁDZIELCZA AKCJA LATO’2013
(Dokończenie ze str. 11)
23. 07. wtorek. Wyjazd do Osikowej Doliny
w Koziegłowach, (mikrobus bez odpłatności, udział
w warsztatach rękodzieła dla dzieci).
24. 07. środa. Wyjazd do Parku Wodnego w Tychach-Paprocanach, zabawy na powietrzu. Dzieci
przynoszą: 2 bilety ulgowe MZK Tychy, strój
kąpielowy, ręcznik.
25. 07., czwartek. Dzień w stadninie „Padok”
na Bolinie, zapoznanie się z wiadomościami na
temat hodowli koni, pielęgnacji i opieki nad koniem. Ognisko. Dzieci przynoszą 4 bilety ulgowe
KZK GOP.
26. 07., piątek. Odwiedzamy klub „Józefinka”,
wspólne zabawy z uczestnikami zajęć, karaoke.
Dzieci przynoszą 2 bilety ulgowe KZK GOP.
V tydzień 29 lipca - 2 sierpnia
„Dookoła świata czyli los podróżnika”
29. 07., poniedziałek. Wykonujemy indiański
pióropusz. Dzieci wybierają dla siebie indiańskie
imiona. Wyjście do ośrodka „Janina-Barbara”,
malowanie twarzy, mustang-zabawa plenerowa.
Powrót do klubu - wykonanie talizmanów.
30. 07., wtorek. Wyjście do kina (repertuar do
uzgodnienia). Powrót do placówki. Aloha czyli
słoneczne Hawaje – dzieci wykonują kwiatowe girlandy. Dzieci przynoszą 2 bilety ulgowe KZK GOP.
31. 07., środa. Gwiazdy Hollywood – wykonanie w grupach kostiumów filmowych, pokaz
mody. Ekskluzywne warsztaty taneczne. Projekcja
wybranego filmu na dvd.
1. 08., czwartek. Przejazd mikrobusem do Palmiarni w Gliwicach. Zwiedzanie z przewodnikiem.
Dzieci przynoszą po 2,50 zł na wstęp do Palmiarni.
2. 08., piątek. Wyjazd do Parku Wodnego w Tychach-Paprocanach, zabawy na powietrzu. Dzieci
przynoszą 2 ulgowe bilety MZK Tychy oraz strój
kąpielowy i ręcznik.
VI tydzień 5 – 9 sierpnia
„Zwierzęta – przytulam, znam, pomagam”
5. 08., poniedziałek. Pluszaki – zwierzaki, moja
ulubiona zabawka pluszowa. Jak namalować pluszaka w 3D – warsztaty plastyczne. Wyjście na
plac zabaw - gra zespołowa w piłkę, tor przeszkód,
zabawy z chustą itp.
6. 08., wtorek. Wyjazd do Parku Wodnego
w Tychach-Paprocanach. Zabawy na powietrzu.
Dzieci przynoszą 2 bilety ulgowe MZK Tychy.
7. 08., środa. Tarpaniki to też koniki - poznajemy
zachowanie tych sympatycznych koni. Wyjście do
stadniny koni na Muchowcu. Dzieci przynoszą:
4 bilety ulgowe KZK GOP.
8. 08., czwartek. Dzień zwierząt egzotycznych
– zwiedzamy Śląski Ogród Zoologiczny. Dzieci
przynoszą: 2 bilety ulgowe KZK GOP i 6 zł na
wstęp do ZOO.
9. 08., piątek. Kram ze zwierzętami – odwiedzamy Leśne Pogotowie w Mikołowie. Bez odpłatności.
VII tydzień 12 – 16. 08.
„Bajkowo i zdrowo”
12. 08., poniedziałek. Zdrowo i wesoło – robimy kanapki letnie z wykorzystaniem sezonowych
warzyw. Omówienie znaczenia witamin dla organizmu dzieci. Dzieci przynoszą produkty na
„zdrowe” kanapki.
13. 08., wtorek.
Park Wodny w Tychach-Paprocanach. Zabawy na wolnym powietrzu.
Dzieci przynoszą 2 bilety ulgowe MZK Tychy,
strój kąpielowy, ręcznik.
14. 08., środa. „Zdrowa kawiarenka” czyli witaminowe i lodowe szaleństwo. Warsztaty kulinarne
– robimy łatwe sorbety i domowe lody.
16. 08., piątek. „Jestem eko” warsztaty taneczne
eko-rytm, pokaz mody ekologicznej. Jak powstaje
ekologiczny chleb? – wizyta w piekarni.
Powyższy harmonogram jest ramowy i organizator zastrzega sobie prawo do jego modyfikacji, a rodzice z odpowiednim wyprzedzeniem
STRONA 12
informowani będą o zmianach i możliwych
dodatkowych kosztach.
Wyjścia na kąpieliska, zajęcia na zewnątrz
oraz udział w formach proponowanych przez
placówki i instytucje miejskie zależne będą od
warunków pogodowych. W przypadku niepogody w GCK organizowane będą imprezy,
konkursy i zajęcia o charakterze artystycznym.
KLUB KSM „JÓZEFINKA”
Katowice, ul. Józefowska 100, tel. 32 25 85 919
Wakacyjne spotkania w „Józefince” każdego
dnia rozpoczynają się o godz. 10:00. W razie
koniczności zmiany – uczestnicy imprez informowani będą odrębnie.
15. 07., poniedziałek. Wyjście do Górnośląskiego Parku Etnograficznego – W zagrodzie wiejskiej
– fabryka kreatywności. Rok 2013 – Rokiem Juliana
Tuwima. Wiersz „Dzieci w polu” (Wstęp wolny).
16. 07., wtorek. Wyjście na kąpielisko Bugla. Spotkanie z ratownikami WOPR, regulamin
i przepisy bezpieczeństwa na kąpielisku. ABC
pływania dla chętnych dzieci. Wiersz Juliana Tuwima „Okulary”. Przynosimy: strój kąpielowy,
ręcznik, klapki. 2 bilety KZK GOP po 1.90 zł,
legitymację szkolną.
17. 07., środa. Z wizytą w Katowickim Klubie
Jeździeckim. Poznajemy zwyczaje i potrzeby koni.
Przejażdżka konna wierzchem i bryczką. Wiersz
Juliana Tuwima „Trudny rachunek”. Przynosimy:
2 bilety KZK GOP po 1.60 zł, legitymację szkolną.
18. 07., czwartek. Z wizytą w Parku Śląskim –
Stadion. Zajęcia plastyczne w „Kapeluszu”, spacer
do Rosarium. Wiersz Juliana Tuwima „Mowa
ptaków”. (Wstęp wolny).
19. 07., piątek. Z wizytą w ZOO. Poznajemy
zwyczaje i potrzeby zwierząt egzotycznych. Wiersz
Julina Tuwima „Słoń Trąbalski”. (Koszt 3 zł).
22. 07., poniedziałek. Wyjście do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. W polu i na łące – świat
przyrody, który nas otacza. Wiersze J. Tuwima
„Cuda i dziwy” oraz „Spóźniony słowik”. Zabawy
naszych przodków. (Wstęp wolny).
23. 07., wtorek. Wyjście na kąpielisko Bugla. Spotkanie z ratownikami WOPR, regulamin
i przepisy bezpieczeństwa na kąpielisku. ABC
pływania dla chętnych dzieci. Wiersz J. Tuwima
„List do dzieci”. Przynosimy: strój kąpielowy,
ręcznik, klapki. 2 bilety KZK GOP po 1.90 zł
legitymację szkolną.
24. 07., środa. Wycieczka na Szyndzielnię.
Podziwiamy piękno Beskidu Śląskiego. Wycieczka
z przewodnikiem. Wiersz J. Tuwima „Spóźniony
słowik”. Zapisy do 17. 07. Odpłatność 40 zł. W zależności od liczby uczestników przejazd autokarem
lub pociągiem.
25. 07., czwartek. „Tajemnica Zielonego
królestwa” – wyjście do kina. Zabawy ruchowe
z animatorem. Spacer po Katowicach – miejsca
wypoczynku. Wiersz J. Tuwima „Mróz”. Przynosimy: 2 bilety KZK GOP po 1.60 zł legitymację
szkolną, odpłatność za kino 14 zł.
26. 07., piątek. U źródeł Kłodnicy – warsztaty
ekologiczne na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, wieża ciśnień, pomnik, kaplica św.
Huberta. Wiersz J. Tuwima „Pan Maluśkiewicz
i wieloryb”. (Wstęp wolny).
29. 07., poniedziałek. Wyjście do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Jeden dzień na
wsi – siew, zbiory, plony, młócka, mielenie mąki,
wypiek chleba. Wiersz J. Tuwima „Zosia Samosia”.
30. 07., wtorek. Wyjście na kąpielisko Bugla. Spotkanie z ratownikami WOPR, regulamin
i przepisy bezpieczeństwa na kąpielisku. ABC
pływania dla chętnych dzieci. Wiersz J. Tuwima
„Dyzio marzyciel”. Przynosimy: strój kąpielowy,
ręcznik, klapki. 2 bilety KZK GOP po 1.90 zł
legitymację szkolną.
31. 07., środa. Z wizytą w Katowickim Klubie
Jeździeckim. Poznajemy zwyczaje i potrzeby koni,
przejażdżka konna wierzchem i bryczką. Wiersz
Wspólne Sprawy
J. Tuwima „Dżońcio”. Przynosimy: 2 bilety KZK
GOP po 1.60 zł legitymację szkolną.
W dniach od 1. 08. do 16. 08. 2013 r. Klub
KSM „Józefinka” KSM nieczynny z powodu
urlopu pracownika.
19. 08., poniedziałek. Wyjście do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Przy studni – różne
rodzaje studni, pranie na wsi, problemy suszy
i ochrony wód gruntowych. Wiersz J. Tuwima
„Kotek”. (Wstęp wolny).
20. 08., wtorek. Wyjazd rekreacyjny do Promnic i Paprocan. Zameczek Myśliwski, Piramida.
Plażowanie i zabawy ruchowe nad jeziorem Paprocańskim. Wiersz J. Tuwima „Dwa Michały”.
Przynosimy: 2 bilety MPK Tychy na 40 min.,
legitymację szkolną.
21. 08., środa. Z wizytą w Katowickim Klubie Jeździeckim. Poznajemy zwyczaje i potrzeby
koni, przejażdżka konna wierzchem i bryczką.
Przynosimy: 2 bilety KZK GOP po 1.60 zł legitymację szkolną.
22. 08., czwartek. Wyjście na kąpielisko Bugla. Spotkanie z ratownikami WOPR, regulamin
i przepisy bezpieczeństwa na kąpielisku. ABC
pływania dla chętnych dzieci. Wiersz J. Tuwima
„Raz – dwa - trzy”. Przynosimy: strój kąpielowy,
ręcznik, klapki. 2 bilety KZK GOP po 1.90 zł,
legitymację szkolną.
23. 08., piątek. Warsztaty muzyczno-teatralne.
Wyjście do Centrum Kultury Katowic. Wiersz J.
Tuwima „O panu Tralalińskim”. Przynosimy: 2
bilety KZK GOP po 1.60 zł, legitymację szkolną.
26. 08., poniedziałek. Wyjście do Górnośląskiego Parku Etnograficznego. W wiejskim ogródku
– zdrowie na talerzu, zajęcia kulinarne. Wiersze J.
Tuwima „Rzepka”, „Warzywa”. (Wstęp wolny).
27. 08., wtorek. Wyjście na kąpielisko Bugla.
Spotkanie z ratownikami WOPR, regulamin i przepisy bezpieczeństwa na kąpielisku. ABC pływania
dla chętnych dzieci. Wiersz J. Tuwima „Bambo”. Przynosimy: strój kąpielowy, ręcznik, klapki.
2 bilety KZK GOP po 1.90 zł, legitymację szkolną.
28. 08., środa. Z wizytą w Katowickim Klubie
Jeździeckim. Poznajemy zwyczaje i potrzeby koni,
przejażdżka konna wierzchem i bryczką. Wiersz
J. Tuwima „Rycerz Krzykalski”. Przynosimy:
2 bilety KZK GOP po 1.60 zł, legitymację szkolną.
29. 08., czwartek. Warsztaty muzyczno-teatralne. Wyjście do Centrum Kultury Katowic.
Wiersz J. Tuwima „Ptasie radio”. Przynosimy:
2 bilety KZK GOP po 1.60 zł, legitymację szkolną.
30. 08., piątek. Podchody w Parku im. T. Kościuszki – historia, teraźniejszość i wyobraźnia.
Wiersz J. Tuwima „O Grzesiu Kłamczuchu”. Zakończenie AKCJI LATO’2013. Przynosimy: 2
bilety KZK GOP po 1.90 zł, legitymację szkolną.
KLUB KSM „JUVENIA”
Katowice, ul. Sandomierska 9, tel. 32 20 30 154
16. 07., wtorek, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy
w klubie. Godz. 14:00 – 17:00. „Porysujmy razem”- zabawy
plastyczne dla dzieci w klubie.
17. 07., środa, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy
w klubie. Godzina do ustalenia. Wycieczka do zajezdni
tramwajowej na Zawodziu, zwiedzanie obiektu, kierowanie
tramwajem pod opieką instruktora. Wyjście dla dzieci od
7 lat. Zapisy w klubie, telefon: 32 203 01 54.
18. 07., czwartek, godz. 12:00 – 14:00. Gry
i zabawy w klubie. Godz.16:00 – 18:00. Zabawa
plenerowa dla dzieci pt. „Przygody pana Patryka”, plac
zabaw przy ul. Sandomierskiej 5.
19. 07., piątek, godz. 12:00. Wyjazd na kąpielisko
Paprocany, przejazd busem. Odpłatność 10 zł, zapisy
w klubie. Przynosimy: ręcznik, strój kąpie­lowy, klapki.
20. 07., sobota, godz. 12:00 – 15:00. Gry i zabawy w klubie i na placu zabaw przy ul. Sandomierskiej 5.
23. 07., wtorek, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy w klubie. Godz. 14:00 – 17:00. „Porysujmy
razem” – zabawy plastyczne dla dzieci.
24. 07., środa, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy
w klubie. Godz. 14:00 – 17:00. Zabawy sportowe dla
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
SPÓŁDZIELCZA AKCJA LATO’2013
dzieci na boisku szkolnym i placu zabaw przy ul. Sandomierskiej 5.
25. 07., czwartek, godz. 12:00 –14:00. Gry
i zabawy w klubie. Godz. 14:00 – 17:00. Blok konkursowy w klubie.
26. 07., piątek, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy
w klubie. Godz. 14:00 – 17:00. Rozgrywki sportowe
na boisku szkolnym.
27. 07., sobota, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy w klubie i na placu zabaw przy ul. Sandomierskiej 5.
30. 07., wtorek, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy w klubie. Godz. 14.00- 17.00. „Porysujmy razem”zabawy plastyczne dla dzieci z panią Basią.
31. 07., środa, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy
w klubie. Godz. 14:00 – 17:00. Blok konkursowy
w klubie.
W dniach od 1 do 23 sierpnia 2013 r. Klub KSM „Juvenia” będzie nieczynny z powodu urlopu pracownika.
24. 08., sobota, godz. 12:00 – 15:00. Zabawy
sportowe na placu zabaw przy ul. Sandomierskiej 5 i boisku szkolnym.
27. 08., wtorek, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy w klubie. Godz. 14:00 – 17:00. „Roztańczona
Juvenia” – zabawy taneczne dla dzieci w klubie.
28. 08., środa, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy
w klubie. Godz. 14:00 – 17:00. Zajęcia baletowe dla
dzieci – spotkanie z tancerką, mini warsztaty.
29. 08., czwartek, godz. 12:00 – 14:00. Gry i zabawy w klubie. Godz. 14:00 – 18:00. Zabawa festynowa
dla dzieci na zakończenie wakacji, impreza pt. „Przygody
na Dzikim Zachodzie” prowadzona będzie przez artystów
estradowych na placu zabaw przy ul. Sandomierskiej 5.
30. 08., piątek, godz. do ustalenia. Wyjście do
kina „Helios” na film dla dzieci. Odpłatność 7 zł, zapisy
w klubie, tel. 32 203 01 54.
31. 08., sobota, godz. 12:00 – 15:00. Konkurs
plastyczny w klubie „Moje wakacyjne wspomnienia”.
Uczestnictwo dzieci w imprezach – poza wyszczególnionymi z odpłatnością – jest wolny. Program może ulec zmianie z przyczyn niezależnych
od organizatorów.
KLUB KSM „POD GWIAZDAMI”
Katowice, al. Roździeńskiego 88,
tel. 32 20 35 056
Pod hasłem: „Źródło życia – woda” odbywać
się będzie AKCJA LATA’2013 w Klubie KSM
„Pod Gwiazdami”. Zajęcia prowadzone będą
w każdym tygodniu od poniedziałku do piątku,
w godz. 10:30 – 15:00 (z wyjątkiem wydarzeń
o zaznaczonej, innej porze).
15. 07., poniedziałek, godz. 9:15. Warsztaty teatralne w „Ateneum”. Odpł. 4 zł. Zabrać
2 bilety KZK GOP po 1,60 zł.
16. 07., wtorek. Wyprawa do Skansenu w Chorzowie. Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,90 zł.
17. 07., środa. Zwiedzanie Instytutu Meteorologii na Muchowcu. Zabrać 2 bilety KZK GOP
po 1,60 zł.
18. 07., czwartek. Zwiedzanie Działu Wodnego
w Murckach. Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,60 zł.
19. 07., piątek. Wyjście na Kąpielisko Bugla.
Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,90 zł.
22. 07., poniedziałek, godz. 9:30. Wyprawa
do Skansenu w Chorzowie. Zabrać 2 bilety KZK
GOP po 1,90 zł.
23. 07., wtorek. Zajęcia plastyczne w Klubie
– zabawki z recyklingu. Przynosimy materiały
(butelki, pudełka, kapsle, zakrętki, itp.)
24. 07., środa, godz. 8:00. Wycieczka na Szyndzielnię. Odpł. 40,00 zł.
25. 07., czwartek. Wyjście do kręgielni. Odpł.
4 zł. Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,60 zł.
26. 07., piątek. Wyjście do źródeł Kłodnicy.
Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,80 zł.
29. 07., poniedziałek. Konkurs sportowo –
przyrodniczy w Klubie.
30. 07., wtorek. Rozgrywki sportowe.
31. 07., środa. Wyjście na Kąpielisko Bugla.
Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,90 zł.
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
1. 08., czwartek. Gry i zabawy na placu zabaw:
piknik. Wstęp wolny. Prosimy przynieść produkty
na kanapki (ser, pomidory).
2. 08., piątek. Doświadczenia z wodą. Zajęcia
przyrodnicze w Klubie KSM „Trzynastka”.
5. 08., poniedziałek, godz. 9:15. Wyprawa do
Parku Śląskiego: spacer od Stadionu Śląskiego
do ZOO. Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,90 zł.
6. 08., wtorek. Gry i podchody w parku Kościuszki. Zabrać 2 bilety KZKGOP po 1,80 zł.
7. 08., środa. Wyjście na Kąpielisko Bugla.
Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,90 zł.
8. 08., czwartek. Wyjście do kina „Helios” (odpł.
13 zł). Zajęcia komputerowe w Klubie.
9. 08., piątek. Zajęcia plastyczne w Klubie –
ozdoby z masy solnej.
12. 08., poniedziałek, godz. 9:15. Wyprawa
do Skansenu w Chorzowie. Zabrać 2 bilety KZK
GOP po 1,80 zł.
13. 08., wtorek. Zajęcia plastyczne w Klubie –
orgiami – świat zwierząt.
14. 08., środa. Wakacyjne gotowanie. Prosimy przynieść produkty na kanapki (ser, ogórek,
pomidory).
16. 08. – Klub nieczynny – urlop pracownika.
19. 08., poniedziałek, godz. 9:15. Wyprawa
do Skansenu w Chorzowie. Zabrać 2 bilety KZK
GOP po 1,90 zł.
20. 08., wtorek. Wyjazd rekreacyjny do Paprocan i Promnic. Zabrać 2 bilety KZK GOP
po 1,60 zł.
21. 08., środa. Wyjście do kręgielni. Odpł. 4 zł.
Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,60 zł.
22. 08., czwartek. Konkurs ekologiczny w Klubie.
23. 08., piątek. Biwak na stawem „Upadowy”.
Zwiedzanie Szybu Wilsona. Zabrać 1 bilet KZK
GOP za 1,60 zł.
26. 08., poniedziałek. Wyprawa do Skansenu
w Chorzowie. Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,90 zł.
27. 08., wtorek. Zajęcia komputerowe w Klubie.
28. 08., środa. Rozgrywki sportowe – tenis stołowy.
29. 08., czwartek. Wyjście na Kąpielisko Bugla.
Zabrać 2 bilety KZK GOP po 1,90 zł.
30. 08., piątek. Zajęcia w Klubie – zakończenie
AKCJI LATO’2013.
Klub zastrzega sobie prawo zmiany programu,
zajęć i imprez.
KLUB KSM „TRZYNASTKA”
Katowice, ul. Racławicka 13, tel. 32 25 53 536
Klub KSM „Trzynastka” organizuje AKCJĘ
LATO’2013 pod hasłem: „Z wodą za pan brat”.
15. 07., poniedziałek, godz. 9:30. Wyjście do Skansenu - Górnośląskiego Parku Etnograficznego.
Wstęp wolny (prosimy o zabranie 2 biletów po
1.90 zł).
16. 07., wtorek, godz. 10:00. Zwiedzanie Instytutu
Meteorologii na Muchowcu (prosimy o zabranie
2 biletów po 1.60 zł).
17. 07., środa, godz. 9:45. Wyjście na kąpielisko
Bugla (prosimy o zabranie 2 biletów po 1.60).
18. 07., czwartek, godz. 10:00. Wyprawa – dział
wodny Murcki (prosimy o zabranie 2 biletów po
1.60).
19. 07., piątek, godz. 9:45. Wyjście na kąpielisko
Bugla (prosimy o zabranie 2 biletów po 1.60 zł).
22. 07., poniedziałek, godz. 9:30. Wyjście do Skansenu – Górnośląskiego Parku Etnograficznego.
Wstęp wolny (prosimy o zabranie 2 biletów po
1.90 zł).
23. 07., wtorek, godz. 10.:00. Zajęcia kulinarne
w Klubie.
24. 07., środa, godz. 8:00. Wycieczka na Szyndzielnię i Klimczok. Odpłatność 40 zł. Zapisy
chętnych do 20. 07.
25. 07., czwartek, godz. 12:00. Wyjście na kręgle
(prosimy o zabranie 2 biletów po 1.60 zł).
26. 07., piątek, godz. 10:00. Wyjście do źródeł Kłodnicy.
Wspólne Sprawy
29. 07., poniedziałek, godz. 10:00. Konkurs plastyczny pt. „Bezpiecznie nad wodą”.
30. 07., wtorek, godz. 10:00. Rozgrywki sportowe
pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch!”
31. 07., środa. godz. 9:30. Wyjście na kąpielisko
Bugla (prosimy o zabranie 2 biletów po 1.60 zł).
1. 08., czwartek, godz. 9:30. Wyjazd do Kopalni
Guido w Zabrzu. Odpłatność 20 zł. Zapisy chętnych
do 29. 07. (prosimy o zabranie legitymacji szkolnej).
2. 08., piątek, godz. 10:00. Doświadczenia z wodą
– zajęcia przyrodnicze.
5. 08., poniedziałek, godz. 9:15. Wyjście do Skansenu – Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Wstęp
wolny (prosimy o zabranie 2 biletów tramwajowych po
1.90 zł i legitymacji szkolnej).
6. 08., wtorek, godz. 10:00. Podchody w Parku
Kościuszki (prosimy zabrać 2 bilety po 1,60zł i legitymację szkolną).
7. 08., środa, godz. 9:30. Wyjście na kąpielisko
Bugla (prosimy o zabranie 2 biletów po 1.90 zł i legitymacji szkolnej).
8. 08., czwartek, godz. 10:00. Wyjście do kina
„Helios” na film. Odpłatność 10 zł (prosimy o zabranie 2
biletów po 1.60 zł i legitymacji szkolnej).
9. 08., piątek, godz. 10:00. Zajęcia plastyczne –
ozdoby z masy solnej.
12. 08., poniedziałek, godz. 10:00. Zajęcia
plastyczne – prace przestrzenne pt. „Bohater z ulubionej bajki”.
13. 08., wtorek, godz. 9:30. Wyjście na kąpielisko
Bugla (prosimy o zabranie 2 biletów po 1.90 zł i legitymacji szkolnej).
14. 08., środa, godz. 12:00. Wyjście na kręgle (prosimy o zabranie 2 biletów po 1.60 zł i legitymacji szkolnej)
16. 08., piątek, godz. 11:00. Konkurs piosenki wakacyjnej.
19. 08., poniedziałek, godz. 9:15. Wyjście do
Skansenu – Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Wstęp
wolny (prosimy o zabranie 2 biletów tramwajowych po
1.90 zł i legitymacji szkolnej).
20. 08., wtorek, godz. 10:00. Wyjazd rekreacyjny do Paprocan. Odpłatność 5 zł. Zapisy chętnych
do 14. 08.
21. 08., środa, godz. 10:00. Zajęcia kulinarne w Klubie.
22. 08,. czwartek, godz. 9:30. Wyjście na kąpielisko
Bugla (prosimy o zabranie 2 biletów po 1.90 zł i legitymacji szkolnej).
23. 08., piątek, godz. 10:00. Biwak nad stawem
„Upadowym”. Gry i zabawy rekreacyjne na powietrzu
z użyciem sprzętu sportowego typu paletki, piłki itp.
26. 08., poniedziałek, godz. 9:15. Wyjście do Skansenu – Górnośląskiego Parku Etnograficznego. Wstęp wolny
(prosimy o zabranie 2 biletów tramwajowych po 1.90 zł).
27. 08., wtorek, godz. 10:00. Zajęcia i konkurs
przyrodniczy pt. „Woda w przyrodzie” – kolaż.
28. 08., środa, godz. 9:30. Wyjście na kąpielisko
Bugla (prosimy o zabranie 2 biletów po 1.90 zł i legitymacji szkolnej).
29. 08., czwartek, godz. 10:00. Rozgrywki sportowe
pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch!”
30. 08., piątek, godz. 10:00. Zakończenie AKCJI
LATO’2013. Podsumowanie konkursów i wręczenie nagród.
Klub KSM „Trzynastka” w dniach 1. 07. – 30.
08. czynny w godz. 10:00 – 15:00. Podany plan
jest ramowy i może ulec zmianie. Szczegółowy
plan zajęć dla dzieci w czasie wakacji na plakatach w klubie.
5. 09., czwartek, godz. 15:00. Rozpoczęcie roku
działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej dla seniorów. Zapraszamy nowe osoby.
10. 09., wtorek, godz. 17:00. „Przeżyjmy to jeszcze
raz” – wieczór wspomnień dla uczestników wczasów
w Pobierowie (wstęp wolny).
Informacje o zapisach na zajęcia stałe od września 2013 roku - na plakatach w klubie.
STRONA 13
Czerwiec jeszcze w klubach, ale…
Z głową już w... wakacjach
C
zerwiec, to kalendarzowe wrota do wyśnionego przez
długie miesiące czasu – WAKACJI. No więc doczekaliśmy go i oczywiście w klubach Katowickiej Spółdzielni
Mieszkaniowej także wyraźnie dawał się odczuć duch nadciągającej kanikuły, z wszystkimi tego miłymi konsekwencjami.
W tejże beztroskiej tonacji odbywały się w klubach imprezy
Dnia Dziecka otwierające czerwcowe wydarzenia, chociaż
rozkapryszona w tym roku aura, próbowała organizatorom
pokrzyżować szyki. Jak wiadomo jednak, w naszych klubach
głównie liczy się pogoda… ducha, a o tę tutaj nie jest trudno.
Święto milusińskich
Popisowy występ „Alle Babek”
Z Superjednostki na wczasy w Łebie
Trzynastkowicze na molo w Międzyzdrojach...
Dzień Dziecka w Giszowieckim Centrum Kultury
STRONA 14
Z okazji Dnia Dziecka do „Trzynastki” przybył z Krakowa
Teatr „Skrzat” i zaprezentował dzieciakom przedstawienie
zatytułowane „Bajkowe miasto”. Po występie aktorów odbyły
się wspólne z dziećmi zabawy - w ruch poszły na przykład obręcze hula-hop, była możliwość stworzenia pracy przestrzennej
z kolorowych „chrupek”. Było, mimo brzydkiej pogody, bardzo
wesoło, bo przyszli na przedstawienie także mali klubowicze
spod Gwiazd, a byłoby jeszcze weselej, ponieważ wybierali się
tu również koledzy z „Józefinki”, no ale burza uniemożliwiła im
dotarcie. Z pewnością było jednak słodko, bo jakże mogłoby
się obejść bez łakoci w taki dzień?!
Skoro „Józefince” nie udało się świętować Dnia Dziecka
teatralnie, to co zrobiła? Na pewno nie załamała rąk i oklapła.
Wręcz przeciwnie uczciła 1 czerwca aż trzema imprezami – a jak!
Kiedy więc ulewna burza zatrzymała ich w klubie, przeszkadzając w wyprawie do „Trzynastki”, dzieci oglądnęły kilka
krótkich bajek i filmów dla najmłodszych. Potem uczestnicy
spotkania brali udział w różnorodnych konkurencjach sportowych takich, jak rzuty do celu, skoki przez skakankę, kręcenie
hula-hop, podbijanie lotki, slalom z piłeczką... za które zdobywali i słodkie nagrody. Był też kącik makijażu i wiosennej
fryzury. Przybyłe dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności
muzyczne. Z radością i uśmiechem uczestniczyły w konkursach typu: „Jak oni śpiewają”, „Szansa na sukces”, „Piosenki
o kolorach”. Bez skrępowania i tremy śpiewano do mikrofonu.
Ponieważ w tym dniu odwiedziły „Józefinkę” maluszki od 2 roku
życia (oczywiście z rodzicami) poprzez przedszkolaków, uczniów
szkoły podstawowej, aż po gimnazjalistów (często bardzo pomocnych przy przeprowadzaniu zabaw i konkursów), wesołym
zakończeniem zabawy była „Dyskoteka Małolata” z licznymi
konkursami tanecznymi (np. taniec z balonikami na gazecie).
Druga odsłona Dnia Dziecka przebiegała pod hasłem „Dzieci
Świata” i obfitowała w różnorodne prace plastyczne. Wykonywano, np. ilustracje postaci z bajek i wierszy, malowano
z wyobraźni oraz postaci z „Baśniowej krainy”, projektowano
stroje z bibułki. Były też zabawy ruchowe z różnych stron Polski
i świata. Wreszcie trzeciego dnia dzieci z „Józefinki” podążyły
do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, gdzie spacerując „miedzy
kroplami deszczu” poznawały życie, zwyczaje i potrzeby małych
i dużych zwierząt egzotycznych. Ze zwierzakami też fajny był
Dzień Dziecka. Jak to było w piosence z dawnej Dbranocki:
„Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci”…
A w Giszowieckim Centrum Kultury kapryśny i zimny
czerwiec pokrzyżował jednak plany związane z obchodami
Dnia Dziecka. Wszystko miało być – wesoło i głośno – przed
klubem, jednak z powodu ulewy trzeba było imprezę przenieść
do środka. Mimo starań prowadzącego zabawy Grzegorza Wojtali, świetnego programu rozrywkowego i super-zabaw, spora
część dzieci nie dotarła do klubu, chociaż wcześniej wyrażała
wielką ochotę uczestniczenia we wspólnej zabawie. Szkoda,
ale za to udało się wiele innych planów.
Wspólne Sprawy
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Czerwiec jeszcze w klubach, ale…
Z głową już w... wakacjach
Zagraj z tatą…
W „Trzynastce” odbyły się rozgrywki w piłkę nożną „Zagraj
z tatą”, które należą już do tradycji tego klubu i cieszą się
dużym powodzeniem. To fantastyczny sposób, aby uczcić
kochanych tatusiów z okazji Dnia Taty (23 czerwca), bo panowie to przecież zawsze, niezależnie od wieku, duże chłopaki.
A chłopaki przecież są w swoim żywiole, gdy czują pod nogą
piłkę. Tym razem frekwencja turniejowa pozwoliła także na
to, by z powodzeniem powstało kilka zespołów. Sędzia, pan
Ryszard Badura, czuwał nad przebiegiem meczów. Doping ze
strony kibiców zagrzewał do walki o pierwsze miejsce. Dobre
humory dopisywały wszystkim, a szczególnie grającym. Nie
było żadnych kontuzji, więc imprezę śmiało można zaliczyć do
bardzo udanych. Po wyłonieniu zwycięzców i rozdaniu nagród
rzeczowych – piłek, zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcie. Warto
dodać, że aura chociaż próbowała „brykać” i w trakcie rozgrywek słoneczko schowało się za chmurami, jednak ostatecznie
dała za wygraną wobec zmasowanego ataku niezmąconej
radości uczestników turnieju i ostatecznie nie spadła ani
kropla deszczu.
„Józefinka”: zakończenie roku szkolnego w sekcjach
„Alle Babki” rozśpiewują innych
Czerwiec serwował nam najdłuższe w roku dni, więc można
było sobie planować i planować, to co sobie robimy, gdzie się
wybierzemy. O godzinie 2100 zimą skłonni jesteśmy myśleć już
o łóżeczku, ale w czerwcu to jeszcze rozpiera nas energia, bo
za oknem po prostu dzień. „Alle Babkom” z klubu „Centrum”
w owe czerwcowe dni chciało się więc bardziej niż zwykle
wyruszać z klubowych pieleszy, aby nie tylko zaprezentować
swoje umiejętności w innych środowiskach, ale także dlatego,
aby tak jak kiedyś same się rozśpiewały – rozśpiewać innych.
Najpierw więc zespół „Alle Babki” wyruszył ze swoim repertuarem do Dziennego Domu Pomocy Społecznej nr 2 „Opoka”
w Piotrowicach, gdzie został zaproszony. Podopieczni DDPS-u
bardzo ciepło przyjęli przybyszów z „Centrum” i ugościli czym
„chata bogata”. Repertuar zespołu bardzo się podobał, słuchacze
bardzo żywiołowo reagowali na piosenki, śpiewane, aby ocalić je
od zapomnienia. Owe piosenki z lat młodości wprowadziły słuchaczy i wykonawców w miły i radosny nastrój, więc bisom nie
było końca. Innym razem „Alle Babki” zaśpiewały dla członków
i zaproszonych gości z Kół Emerytów, Rencistów i Inwalidów
z terenu miasta Katowice. – Swoją obecnością zaszczyciła nas
przewodnicząca Zarządu Koła Emerytów Elżbieta Ozarek – cieszy
się pani Irena Borówka i dodaje - Pomimo nie najlepszej pogody
i kolejnego deszczowego dnia udało nam się poprawić słuchaczom nastrój i wywołać uśmiech i zadowolenie, jakie przynosi
słońce i pogoda. Swoimi żywiołowymi piosenkami udało nam
się rozgonić chmury. Piosenka jest najlepszym lekarstwem na
smutki i szare dni szczególnie ta z lat młodości. Nasz zespół
zaprezentował bardzo bogaty repertuar, były utwory śpiewane
solo jak „Aloha”, w przepiękny rytm walczyka śpiewany na
głosy oraz bardzo refleksyjna i piękna piosenka „Moja Matko,
ja wiem”. Panowała atmosfera bardzo miła i pełna ciepła. Było
wzruszenie, radość, dowcipne monologi, wiersze oraz biesiadne
żarty i dowcipy oraz niekończące się piosenki na bis.
Koncert plenerowy dla mieszkańców Osiedla Murcki
Tenis stołowy jest ulubioną rozrywką młodych gwiazdowiczów
PochwaliLI się
swoimi umiejętnościami
„Juvenia” dała uczestnikom zajęć w sekcjach możliwość
zaprezentowania zdobytych umiejętności. Nie od dzisiaj bowiem
wiadomo, że artystom potrzebny jest odbiorca jego sztuki. No
i w Klubie odbył się popis dzieci z grupy baletowej. Zajęcia
Młodzi gitarzyści z „Juvenii”
(Dokończenie na str. 16-17)
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Wspólne Sprawy
STRONA 15
Czerwiec jeszcze w klubach, ale…
Z głową już w... wakacjach
(Dokończenie ze str. 15)
baletowo-rytmiczne trwają od
marca i uczestniczą w nich
dzieci w wieku przedszkolnym. Teraz zaprezentowały
swoim rodzicom i dziadkom
wszystko to, czego nauczyły
się u boku pani Natalii – absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach. Mimo, że
upłynęło tak mało czasu od
rozpoczęcia nauki, mali tancerze przedstawili kilka układów, pamiętając o zachowaniu
nienagannie prostej postawy
i gracji. Rodzice z ogromnym
wzruszeniem obejrzeli nowe
umiejętności swoich pociech
i na pewno będą motywowali je
do dalszej edukacji tanecznej.
Szansę olśnienia publiczności dostali też młodzi gitarzyści.
Jak co roku o tej porze, dzieci
i młodzież uczęszczający na
zajęcia gitarowe w „Juvenii”,
zaprezentowali się w przygotowanych przez siebie utworach.
Widownię stanowiły w większości rodziny występujących,
ale byli wśród nich również
koledzy i znajomi. Wszyscy,
nawet najbardziej stremowani gitarzyści, poradzili sobie
z występem, a byli to: Bartek
Kołacki, Jakub Nowak, Marta
Fabiańczyk, Basia Hejlman,
Maksym Goździkowski, Rafał
Rabsztyn, Filip Łuszcz, Filip
Gutowski, Stanisław Gamrat i jego siostra Adela, która
w kwietniu bieżącego roku
została laureatką konkursu
gitarowego zorganizowanego
przez jeden z katowickich domów kultury. Po występach
indywidualnych zagrał klubowy zespół gitarowy, a na
koniec instruktor gitary Bohdan Lizoń wraz z zaproszonym
gościem, Wojciechem Dudzińskim, uświetnili to muzyczne
spotkanie, prezentując utwory
irlandzkie. Wszyscy doskonale
się bawili.
Odpoczynek
w Pobierowie
Tradycyjnie już seniorzy
z osiedla Zawodzie wyjechali
na wczasy nad morze. W tym
roku 45 osób odpoczywało
w ośrodku wczasowym „Gryf”
w Pobierowie. Ośrodek jest
bardzo ładny, położony nad
STRONA 16
samym morzem i z własnym
basenem. Oprócz naturalnych
atrakcji, takich jak plażowanie
i spacery w sosnowym lesie,
był bogaty program kulturalno-rekreacyjny przygotowany
i realizowany przez Alicję Bytom, kierownika klubu „Trzynastka”, która była opiekunem
grupy. Do ciekawych imprez
należały wycieczki do Niechorza, gdzie zwiedzono latarnię
morską i całodniowa wycieczka
do Świnoujścia. „Trzynastkowicze” zwiedzili Woliński Park
Narodowy m. in. jezioro Turkusowe, a w Międzyzdrojach Aleję
Gwiazd i molo. Z wyspy Wolin
promem „Bialik” popłynęli do
Świnoujścia, gdzie zwiedzili
Muzeum Rybołówstwa. Dla
chętnych odbywały się długie
spacery plażą do Pustkowa,
gdzie obejrzano replikę krzyża
z Giewontu, nawiązującego do
wizyty Ojca Św. Jana Pawła II
w Szczecinie, a także do Trzęsacza, żeby obejrzeć ruiny kościoła z XIV wieku.
Nasi seniorzy mieli też możliwość uczestniczenia w koncercie inaugurującym 49 Festiwal
Muzyki Organowej i Kameralnej w katedrze w Kamieniu
Pomorskim. Na organach grał
młody utalentowany muzyk
Grzegorz Urbańczyk, a potem
pięknie śpiewał chór z Ukrainy.
Ponieważ seniorzy bardzo
lubią tańczyć podczas pobytu odbyły się trzy wieczorki
taneczne, na których poznawaliśmy się i doskonale bawili.
W pochmurne dni, których na
szczęście było niewiele, zdobili
przedmioty metodą decupage.
Jedna z uczestniczek znała ją
bardzo dobrze i nauczyła inne
panie, które tak się zaangażowały, że oprócz upominków dla
siebie zrobiły również piękne
dzieła sztuki w prezencie dla
właścicieli ośrodka.
Atrakcją wyjazdu były podchody w poszukiwaniu skarbu. Tym razem w rolę piratów
z wielkim przejęciem wcieliły
się osoby, które pojechały na
wczasy po raz pierwszy. Teresa
Darnowska, Alicja Zientarska
i Bronisława Golbik. Starzy
piraci Bogdan Dudziński
i Marian Wojtasik również
stanęli na wysokości zadania.
Przygotowali trasę podchodów
i dzielnie pilnowali skarbu.
Chcąc go otrzymać uczestnicy musieli wykonać różne
zadania, np. śpiewać piosenki o morzu albo ułożyć napis
KSM z szyszek i serce z kamieni. Zabawa była doskonała.
Klub Seniora zakończył rok
na słodko i właśnie przy wspomnieniach podczas oglądania
zdjęć z pobytu nad Bałtykiem.
dla dzieci z okazji rozpoczęcia
wakacji. Zabawę prowadzili
starzy klubowi przyjaciele –
Rupert i Rico. Nikt nie potrafi, tak jak oni, zająć zabawą
wszystkie, nawet najbardziej
wymagające dzieci oraz ich rodziców, babcie i dziadków. Tym
wesołym akcentem rozpoczęto
w „Juvenii” długo oczekiwane
wakacje. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, pozostające w mieście, na wakacje do
I wczasy w Łebie
„Juvenii”. Program tego klubu
Tam wybrali się – rodzinnie – i wszystkich pozostałych –
i po sąsiedzku mieszkańcy publikują „Wspólne” Sprawy
Superjednostki. To nic, że to na stronach 11-13.
osiedle nie ma swojego klubu – ale posiada aktywnych
Kulturalnie
społeczników i wspierającą ich
oczywiście…
w działaniach administrację.
Znane są szczególnie wielce
Oczywiście, mimo, że przeudane wycieczki organizowa- cież zapach lip i innych kwiane przez Superjednostkę. Tym tów zaprasza nas na spacer,
razem grupa mieszkańców od- bywalcy klubów KSM, jak
poczywała w drugiej połowie każdego miesiąca łaknęli doczerwca w Łebie. – Wszystko znań kulturalnych. Tak więc
było SUPER – jak na Super- 45-osobowa grupa mieszkańjednostkę przystało: i dojazd, ców Giszowca znalazła się
i pogoda (!), i locum, i wyży- na widowni Opery Śląskiej
wienie i atrakcyjny program. w Bytomiu, doznając wspaSzczególnie zapamiętano sen- niałego przeżycia artystycznetymentalny wieczorek, grillo- go. Tego wieczora wystawiano
wanie i wycieczki - m. in. na bowiem „Barona Cygańskiego”
ruchome wydmy i Hel.
J. Straussa. Trudno opisać
piękno tego przedstawienia –
poczynając od solistów, poBawią siebie
przez, bez przesady, znakomity
i starszych
balet, po cudowne stroje –
W „Juvenii” w pełni panuje zwłaszcza cygańskie. Bogate,
międzypokoleniowa symbio- na wysokim poziomie widowiza. I tak w klubie odbyła się sko. Większość z opuszczająimpreza dla seniorów, w cza- cych operę nuciła pod nosem
sie której główną atrakcją „Wielka sława to żart”.
był występ najstarszej grupy
Tymczasem w „Saloniku
przedszkolaków z wierszami Pod Gwiazdami” Maria Czei piosenkami wprowadzający- chowicz, chociaż dała wyraz
mi uczestników w wakacyjny swojej fascynacji pięknem
nastrój. Mali wykonawcy od wkraczającej w lato natury,
września nie będą już przed- zaproponowała także odwieszkolakami lecz poważnymi dzenie kina. Polecała miauczniami. Do nowej roli zostali nowicie „Dziewczynę z szafy”
świetnie przygotowani przez – nieszablonową, refleksyjną
zaprzyjaźnione z klubem Miej- komedię z rewelacyjną rolą
skie Przedszkole nr 97 w Kato- W. Mecwaldowskiego, „Przed
wicach, któremu dyrektoruje północą” – finał wieloletniego,
Renata Kroczek. Różnorodny subtelnego romansu Amerykarepertuar bardzo się podobał nina i Francuzki oraz „Idealne
seniorom, którzy w buziach matki” – obraz o niebanalnej
występujących dzieci odnajdy- fabule z zaskakującą puentą.
wali swoich wnuków, a nawet Przypomniała, że na deszczowe
prawnuków. Oczywiście w „Ju- popołudnia, zawsze dobra jest
venii” dzieci także mają urzą- książka, poleciła więc „Siedlidzane szaleństwa wyłącznie sko” Majewskiego lub „Drogę
dla nich przeznaczone. I tak na do Różan” Ziembickiej, jako
placu zabaw odbył się festyn znakomitą lekturę na waka-
Wspólne Sprawy
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Czerwiec jeszcze w klubach, ale…
Z głową już w... wakacjach
cje. Oczywiście członków Klubu Kinomaniaka nie trzeba
było zachęcać do odwiedzenia kina. Tak bardzo lubią swoją
filmową pasję, że na ostatnim spotkaniu ciągle umawiali się
na następne projekcje filmowe i dużo nie dyskutując na ostatnie przed wakacjami wspólne wyjście wybrali film o Danucie
Szaflarskiej „Inny Świat”.
Naukowo
i międzynarodowo
W Giszowieckim CK czerwiec przyniósł dwa ważkie wydarzenia – jakże by określić je inaczej, jeżeli miały rangę
naukową oraz międzynarodową. Po pierwsze więc odbył się
kolejny, czwarty już finał Debaty Ekologicznej, będącej owocem współpracy giszowieckiego klubu z Gimnazjum nr 16.
Działania szkoły w dziedzinie ekologii zauważono już w stolicy,
jest bowiem „szesnastka” laureatem Zielonego Certyfikatu
I stopnia i Liderem Zrównoważonego Rozwoju, przyznanymi
w 2010 roku przez Fundację Ośrodka Edukacji Ekologicznej.
Tym razem przedmiotem badań młodych biologów były ślimaki,
które młodzież obserwowała od wczesnej wiosny.
Drugim z wydarzeń był udział „100-Krotek” w obchodach
Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, które tym razem
umiejscowione zostały w Ośrodku Doradztwa Rolniczego
w Mikołowie-Śmiłowicach. W XIII Przeglądzie Zespołów Artystycznych nasz zespół zaprezentował 5 swoich ulubionych
piosenek, otrzymując puchar i dyplom uczestnictwa.
„Trzynastka”: Dzień Sąsiada
Działo się jeszcze…
W klubach katowickiej Spółdzielni dzieje się tak wiele, że
nie wszystkie imprezy i przedsięwzięcia są odnotowane. Tak
było i w czerwcu, więc jeszcze w kalejdoskopowym skrócie
wspomnimy, że w „Trzynastce” odbył się Dzień Sąsiada i jak
przystało na taką właśnie okazję obchodzono ją wspólnie
z seniorami z klubu „Pod Gwiazdami”. Powiemy, że Gwiazdowiczów odwiedził w ich siedzibie sam komendant Wydziału
Prewencji Komisariatu 1, który udzielił porad, jak nie dać się
oszustom. Wspomnimy, że „Centrum” oczywiście nie odpuściło
sobie czerwcowych uroków i wyruszyło z kijkami do parku,
że we wszystkich klubach sekcje kończyły sezon działalności,
ale często to tylko takie oficjalne zakończenia, bo i tak wielu uczestników zajęć będzie się spotykało poza klubami no
i w nich, w czasie AKCJI LATO’2013.
Młode tancerki z sekcji baletowej klubu „Juvenia”
Zebrała:
EWA ŻARKOWSKA
14 września spotkamy się w Podlesicach
Zaproszenie
na jurajskie szlaki
„Pod Gwiazdami”: spotkanie z policją
J
ak co roku, we wrześniu, organizowany będzie Regionalny Złaz
Rodzinny Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa
Śląskiego. Tym razem ta wielka turystyczna impreza upamiętniać
będzie ogłoszony na rok 2013 przez Zarząd Główny PTTK – Rok
Przewodników Turystycznych, w dwustulecie wydania pierwszego
patentu przewodnickiego. Wszystkie trasy tego, już XXXII jurajskiego
złazu, prowadzić będą na metę do Podlesic.
Zgłoszenia uczestników przyjmuje od 17. 07. Dział Społeczno-Kulturalny KSM (ul. Klonowa 35c, pokój nr 7, tel. 32 208 47 38). Koszt
30 zł od osoby.
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
„Juvenia”: występ artystów cyrkowych Rupert & Rico
Wspólne Sprawy
STRONA 17
N
PORADY z SZUFLADY
areszcie, po tylu miesiącach jesienio-zimy, nastało lato. Choć aż
strach pisać, że nastało, bo a nuż
się odwróci i będzie lało i trzęsło zimnem.
I zatapiało. Zima trwała prawie 7 miesięcy, a jakby było tego mało, aura ukradła
nam wiosnę. Mamy lato, a jest to już połowa lipca. Niebo aż po horyzont błękitne,
słońce oślepia, żar się leje (niestety co jakiś
czas na przemian z ulewnymi i gradowymi
burzami). Czy upał zostanie na później,
na dłużej, może tak do końca września?!.
czarowałam, kiedy ujrzałam „europejski
poziom” obiektów bogucickiego Szpitala
Bonifratrów oraz szpitali przy ul. Głowackiego i ul. Raciborskiej. Jeszcze 6 lat temu
wożono mnie na badania tomografem do
szpitala św. Barbary w Sosnowcu, bo
tylko tam był takowy. Teraz nowoczesna
aparatura jest wszędzie. To prawda, że
wszędzie trzeba swoje odczekać, ale nie są
to terminy liczone w latach. Lecz w dniach
– góra tygodniach. Na ul. Strzeleckiej nie
chcieli mnie przyjąć mimo krwiomoczu
SĄSIEDZI
BEZ ŚCIAN
W czasie tej koszmarnej zimy przysięgałam sobie, obiecywałam, że nie daruję
ani jednego dnia wiosny: spacery, kijki itd.
Ale jak to w przysłowiu: człowiek strzela – Pan Bóg kule nosi, małe potknięcie
i znalazłam się w szpitalu ze złamanym
udem. Wszyscy moi towarzysze niedoli
w szpitalnej sali patrzyli w dół okien,
zgadując, co kwitnie najpierw: jabłonie,
grusze, śliwy.
Wiele lat temu często chodziłam do
szpitali odwiedzać ciężko chorą mamę
i do dziś pamiętam przygnębiający klimat
panujący w tych placówkach. Naczytałam
się też wiele artykułów pod wspólnym
mianownikiem „Polski Pacjent” na temat
istotnych niedomogów w służbie zdrowia,
a przede wszystkim w dostępie do badań
specjalistycznych. Jakże miło się roz-
Pochłonęły w maju
ponad 8,5 tys. złotych
Dewastacje
w ośmiu
osiedlach
Aż 9 z 17 osiedli naszej Spółdzielni nie
odnotowało w miesiącu maju br. żadnych
strat materialnych. Z ich grona pięć: HPR,
Ligota, Murcki, Kukuczki, Wierzbowa
i Zgrzebnioka – po raz piąty, zaś Superjednostka po raz czwarty, a Centrum-I
po raz pierwszy.
Z pozostałych 8 osiedli – do najbardziej poszkodowanych w maju należą
Szopienice i Janów (materialne straty po
3 tysiące zł), a także osiedle im. Ścigały
(1.435 zł). Mieszkańcom największego
osiedla Giszowiec przyszło pokryć szkody
wartości 690 zł, Śródmieścia – 150 zł, im.
Ściegiennego – 90 zł, Granicznej – 60 zł
i Zawodzia – 71,79 złotych.
W obliczu powyższych faktów – majowe straty materialne określić można
jako umiarkowane.
STRONA 18
i dopiero zdecydowana interwencja syna
spowodowała, że dostałam skierowanie
do szpitala MSWiA przy ul. Głowackiego.
A tam życzliwość, zrozumienie i troska
całego zespołu medycznego. Jak widać,
nie tylko wyposażenie ma swoją wagę.
Istotni są przede wszystkim ludzie, którzy
czują swoje powołanie służenia pomocą
ludziom chorym.
Inne spostrzeżenie. Ludzie chorzy nie
są sami. Obserwowałam korowód rodzin,
odwiedzających swoich bliskich, którzy
często byli w terminalnym stanie. Do sąsiadki dwa razy dziennie przychodził na
kilka godzin mąż, ale to nie były zwykłe
odwiedziny. Oni po prostu cały czas byli
razem. Do miłej pani architekt codziennie
przychodziły przyjaciółki – również już na
emeryturze. Pięknie ubrane, z artystyczną
fantazją. Kawa, słodycze, żarty, śmiech,
choć w tle u wszystkich świadomość choroby nowotworowej. Do młodej dziewczyny
każdego dnia przychodziła matka, kąpała
ją, myła głowę, przebierała w świeże
koszule. Chyba właśnie w szpitalu najbardziej odczuwa się czym jest rodzina.
Ale zawsze szpital – to szpital, który
staramy się omijać z daleka, choć tam
toczy się takie samo życie, choć bardziej
wyrazistsze.
Nadeszły upały, poszły w ruch wentylatory, pacjenci otwierali okna na przestrzał,
jakby chcieli w najbardziej łapczywy sposób połknąć to życie, które im pozostało.
Ale nie w naszej i ich to mocy. Jedyne co
mogą zrobić, to być względem siebie po
prostu dobrymi i pomocnymi sąsiadami.
Z łóżka obok, w tej samej sali. To jeszcze
bliższe i konieczniejsze dobrosąsiedztwo,
niż to w budynku mieszkalnym, tuż przez
ścianę. Oba sąsiedztwa trzeba bardzo
pielęgnować.
SĄSIADKA
Wspólne Sprawy
O
d 1 lipca 2013 roku w całej Polsce zaczął
funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na
zasadach określonych znowelizowaną ustawą
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 tekst jednolity).
W Katowicach uszczegółowienie ustawowych
zasad ustalone zostało uchwałami Rady Miasta w grudniu 2012 roku, o czym obszernie i wielokrotnie informowaliśmy na łamach „Wspólnych Spraw”.
Nie doszło do awizowanej od maja aktualizacji
grudniowych uchwał Rady na jej sesji 26 czerwca
br. – propozycje zmian zostały wycofane z wcześniejszego porządku obrad. Zatem m. in. obowiązuje miesięczna odpłatność za usuwanie śmieci
od każdej osoby mieszkającej w Katowicach,
ustalona w wysokości 14,00 zł za odpady segregowane lub 20,00 zł za odpady niesegregowane.
Zarządcy nieruchomości – w tym spółdzielnie
mieszkaniowe – najpóźniej do 25. dnia każdego
miesiąca są zobowiązani do uiszczenia do Urzędu
Miasta zbiorowej opłaty za wywóz śmieci od
wszystkich mieszkańców w administrowanych
zasobach lokalowych (pierwsza wpłata do 25.
07. 2013 r.).
W Katowicach – w wyniku przeprowadzonego
przetargu – podmiotem odbierającym w całym
mieście odpady zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
Adres MPGK: 40-833 Katowice, ul. Obroki 140,
tel. (32) 35 87 657, kom. 604 466 842, kom. 883
341 491, email: [email protected]
Ustawa nie przewiduje zwolnień od opłaty
za wywóz śmieci, gdy mieszkaniec czasowo
opuszcza mieszkanie i np. wyjeżdża na wczasy.
Natomiast uchwałą Rady Miasta Katowice nr
XXXVIII/881/13 z 26 czerwca 2013 r. w sprawie
programu „Nas Troje i więcej” wprowadzona
została 20% zniżka od obowiązującej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
rodzin wielodzietnych, przez które – w myśl tejże
uchwały – należy rozumieć rodzinę zamieszkałą na
terenie miasta Katowice, składającą się z rodziców
(jednego rodzica), posiadających na utrzymaniu
troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia
lub do 24 roku życia w przypadku, gdy dziecko
uczy się lub studiuje, przy założeniu, że co najmniej jedno z dzieci jest dzieckiem wspólnym.
Żeby skorzystać z tej zniżki należy osobiście
wystąpić z wnioskiem do Urzędu Miasta Katowice o wydanie karty uczestnictwa w programie
„Nas Troje i więcej”, stanowiącej potwierdzenie
uprawnień do korzystania z tegoż programu.
Miasto Katowice przygotowało informacyjne
plakaty i ulotki wyjaśniające zasady segregacji
odpadów. Główne informacje w nich zawarte kopiujemy w formie ilustracji do niniejszego artykułu.
Śmieci „produkujemy” w naszych mieszkaniach
przecież nieustannie – każdego dnia. Według
danych Ministerstwa Środowiska statystyczny
mieszkaniec naszego kraju wytwarza 320 kg odpadów rocznie. Dlatego warto, ba koniecznie
trzeba, by każdy zastanowił się, jak postępować,
żeby śmieci wytwarzać jak najmniej. Oto kilka
prostych porad, na ograniczenie ilości odpadów:
l kupować artykuły spożywcze tylko w ilościach,
jakie naprawdę się potrzebuje, l wybierać produkty świeże i trwałe, l zwracać uwagę na daty
przydatności do spożycia, l unikać produktów
zapakowanych w wiele warstw, l idąc na zakupy zabierać z domu torbę wielokrotnego użytku
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Płacimy więcej – segregujemy – i co dalej?!
ŚMIECIOWA „REWOLUCJA”
DZIAŁA JUŻ W PRAKTYCE
ne, różowych – metale. W przypadku braku
różowego pojemnika – metale należy wrzucać
do pojemnika żółtego. Pozostałe odpady komunalne zmieszane (niesegregowane) powstające
w naszym gospodarstwie domowym wrzucamy
do czarnych kontenerów.
(przypomnieć warto sobie siatki z dawnych lat!),
l stosować do urządzeń elektronicznych, zamiast
zwykłych, jednorazowych baterii – akumulatorki,
które można wielokrotnie ładować, l wybierać
szklaną butelkę zwrotną zamiast butelki plastikowej (szklana butelka może być wykorzystana
powtórnie, podczas gdy butelka plastikowa jest
jednorazowa), l unikać produktów do jednorazowego użytku, np. plastikowych sztućców
czy talerzyków.
Segregując odpady, już w miejscu ich powstawania, czyli w swoim mieszkaniu, pamiętajmy,
że zawsze należy: l odkręcać butelki (także plastikowe!), słoiki i inne pojemniki, l zgniatać
odpady, l rozkładać (rozrywać) kartony na części,
l oddzielać biomasę (żywność) od bezpośredniePonieważ – jak wynika z obowiązujących zasad
go opakowania.
segregacji opadów komunalnych – nie wszystkie
Wynosząc śmieci z domu, kierując się ku kontenerom na odpady, pamiętajmy, że wkładamy śmieci mogą być składowane do pojemników
do pojemników: brązowych – odpady ulegające
biodegradacji, zielonych – szkło, niebieskich
– papiery i kartony, żółtych – tworzywa sztucz-
wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych
(np. rozpuszczalniki, kwasy, farby, kleje itp.),
a także papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady
zielone i ogrodowe, zużyte baterie i akumulatory,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Gminne Punkty Zbierania Odpadów mieszczą
się w Katowicach, przy ul. Milowickiej 7 oraz
ul. Obroki 140. Czynne są od poniedziałku do
piątku, w godz. 600 - 1700 oraz w soboty w godz.
od 800 - 1300.
Istnieje możliwość zamówienia odpłatnego
transportu z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. pod numerami
telefonów: (32) 358 76 11, (32) 358 76 12, (32) 358
76 15, (32) 358 76 28, (32) 358 76 85. Odpłatność
będzie ponoszona jedynie za transport odpadów,
a nie za koszty ich unieszkodliwienia.
W razie wątpliwości dotyczących kwestii segregacji i odbioru śmieci można kontaktować
się z Referatem ds. Systemu Gospodarowania
Odpadami Komunalnymi w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta – Katowice,
ul. Francuska 70, piętro 11. Telefony: (32) 757 46
41, (32) 757 46 46, (32) 757 47 18, (32) 757 47
19, (32) 757 47 22. E-mail: [email protected]
Polecamy również stronę internetową Ministerstwa Środowiska: www.naszesmieci.mos.gov.pl
Do kwestii segregacji i wywozu odpadów oraz
kosztów tego przedsięwzięcia niewątpliwie będziemy wracać jeszcze nieraz na naszych łamach,
bowiem (przestrzegaliśmy!) od początku widać,
że mimo wysokich opłat – sporo szwankuje w realizacji „rewolucji” śmieciowej i wiele kwestii
ciągle nie posiada jednoznacznego wyjaśnienia.
w pobliżu miejsca zamieszkania, to te, które nie
są objęte segregacją, mieszkańcy powinni samodzielnie dostarczać do jednego z dwu istniejących
w Katowicach Gminnych Punktów Zbierania
Odpadów. Można do nich przekazywać nieodpłatnie: odpady wielkogabarytowe (np. meble
i wyposażenie mieszkań), zużyte opony, odpady
budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie (m. in. takie jak gruz, papa, tynki, tapety, okleiny, itp.), inne odpady niebezpieczne
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Wspólne Sprawy
STRONA 19
BARAN (21.03 – 20.04) Merkury,
Mars i Jowisz przebywać będą w znaku Raka, co oznacza, że będziesz
bardziej zaangażowany w życie rodzinne i domowe. Jeśli wyjedziesz na
wakacje, to zapewne w towarzystwie
bliskich lub w odwiedziny do krewnych. Wiele z was zajmie się remontami i różnymi zmianami w domu lub
będzie pomagało komuś z bliskich
w jego obowiązkach. Będzie sporo
wydatków, trzeba będzie trochę pogłówkować, żeby zminimalizować
koszty. Nie będzie to całkiem beztroski czas, ale wieczorami na pewno
znajdziesz chwilę, by odprężyć się
przy grillu w miłym towarzystwie.
Flirty i romanse nawiązane wiosną
i wczesnym latem teraz czeka próba.
Przetrwają te, na których naprawdę
ci zależy. Bardziej liczyć się będzie
także opinia twoich bliskich. Jeśli
będą kręcić nosem na twoją nową
znajomość, ich postawa wpłynie na
twoje decyzje.
27-29 lipca nie ryzykuj, uważaj na
wypadki. Nie porywaj się z motyką
na słońce, szkoda zdrowia! W ostatnich dniach sierpnia Mars znajdzie się
w znaku Lwa, dostaniesz zastrzyk
energii. Zapragniesz zrobić coś, co
nie udało ci się latem. Może wreszcie
wyrwiesz się na prawdziwe wakacje?
Do połowy września masz wymarzony czas, by zaszaleć, zabawić się
tak jak lubisz. A także postawić na
swoim w dziedzinie, w której do tej
pory ster trzymał ktoś inny. 10-18
września uda się wszystko, za co się
weźmiesz! Od połowy sierpnia czekają cię także niespodzianki w miłości
i w życiu towarzyskim. Pewna znajomość znów nabierze rumieńców,
odświeżysz dawne kontakty.
BYK (21.04 – 20.05) Począwszy
od III dekady lipca do połowy sierpnia Wenus w znaku Panny sprzyjać
będzie rodzinnym wakacjom, ale także wszelkim domowym robótkom,
remontom, wszelkim zmianom. To
wymarzony czas dla dobrych gospodyń i gospodarzy, by zadbali o swoje królestwo. Czas, który spędzisz
w domu lub w pracy, na pewno nie
będzie stracony, zatem nie będziesz
musiał nawet bardzo zazdrościć tym,
którzy wypoczywają na łonie natury.
Wenus w Pannie zachęca także do
nauki. Wolny czas można przecież
wykorzystać na pogłębienie swoich
umiejętności lub opanowanie jakiejś
nowej dziedziny, np. wiedzy, sztuki, sportu. Dla ciebie są więc różne
wakacyjne kursy i letnie szkoły, np.
językowe, prawa jazdy czy windsurfingu. Na pewno zadowolone będą
także te z was, które zdecydują się
zainwestować w swoje zdrowie i uro-
STRONA 20
dę i np. wybiorą się do spa, uzdrowiska lub … na wczasy odchudzające!
W połowie sierpnia Wenus wejdzie
do znaku towarzyskiej Wagi, gdzie
będzie przebywać niemal do połowy września. Pomoże ci uwolnić się
od wszelkich obowiązków i trosk.
Bardzo możliwe, że postawi przed
tobą nowych znajomych i przyjaciół.
A jeśli marzysz o miłości, wiedz, że
właśnie wtedy, u schyłku lata masz
największe szanse, by spotkać kogoś
dla siebie. 26-29 lipca – dobre okazje, łut szczęścia, ale jednocześnie
uważaj na zdrowie. Elektryzujące
przeżycia czekają cię zwłaszcza 25-
wcześniej znajomości teraz mogą
się ładnie rozwinąć.
RAK (21.06 – 20.07) Dla was,
drogie Raki, te wakacje zapowiadają
się fantastycznie! W waszym znaku
przebywa właśnie Słońce, Merkury,
Mars i Jowisz – najbardziej dobroczynna z planet. Sprzyjają wam także
Saturn i Neptun. Jest to dla was wymarzony czas, zarówno na dalekie
podróże i wyjątkowe wakacje, jak
i na wspinaczkę po szczeblach kariery
oraz prowadzenie udanych interesów.
Projekty, które teraz zaczniecie, będą
się szybko rozwijać, nastąpi znaczne
przyspieszenie w różnych waszych
a znajdziesz okazję! W sierpniu warto
skupić się nie tylko na wakacyjnych
szaleństwach, ale i na pracy. Zwłaszcza początek miesiąca będzie bardzo
korzystny, by rozpocząć jakiś nowy
projekt. Spokojnie dopracujesz też to,
co już zacząłeś. Pod koniec miesiąca
z przyjemnością wyrwiesz się jeszcze żeby zaczerpnąć letniego słońca,
a także aby podreperować zdrowie,
np. w jakimś uzdrowisku, w spa lub
sanatorium. Ale nie będziesz nieszczęśliwy, jeśli spędzisz ten czas
na spokojnie w domu, zwłaszcza jeśli będziesz mógł rozkoszować się
samotnością. W ostatnich dniach
WAKACYJNY
Horoskop
27 sierpnia. 6-10 września – wielka
pomyślność w każdej dziedzinie,
także w finansach!
BLIŹNIĘTA (21.05 – 20.06) W III
dekadzie lipca złapiesz drugi oddech.
Ruszą sprawy, w których ostatnio
panował zastój. Coś się wyjaśni, wyklaruje. I może wreszcie uda ci
się wyskoczyć na urlop? Jowisz, który niedawno opuścił twój znak i teraz
wędruje przez Raka, każe ci bardziej
skupić się na domu i rodzinie. Ty,
Bliźniaku, masz skłonność, by szukać szczęścia daleko i nie zauważać
tego, co masz w zasięgu wzroku.
Tymczasem to, czego szukasz, może
być całkiem blisko, wystarczy tylko
uważnie rozejrzeć się wokół siebie.
Znaleźć szczęście w codziennych,
zwykłych zajęciach, czerpać energię ze świata przyrody, poczuć się
dobrze z rodziną i innymi bliskimi
ludźmi – takie masz perspektywy na
tegoroczne lato. Wiele Bliźniąt zainteresuje się także swoją przeszłością,
pochodzeniem. Może będziesz szukać
swoich korzeni, szperając w książkach, internecie? A może rozmowy
ze starszymi krewnymi natchną cię
do tego, by bliżej zainteresować się
historią swojej rodziny? To może być
dla ciebie prawdziwa przygoda i bardzo ciekawe doświadczenie, które
cię wzbogaci i każe inaczej spojrzeć
także na samego siebie. Jeśli chcesz
wakacyjnie zaszaleć, beztrosko i na
wysokich obrotach – wyjedź w dniach
9-25 sierpnia. Merkury w znaku Lwa
pomoże ci znaleźć dobre towarzystwo
oraz skieruje cię tam, gdzie dzieje
się coś ciekawego. Zabłyśniesz, pokażesz się od najlepszej strony. Od
połowy sierpnia do połowy września
Wenus sprzyjać będzie twoim sprawom sercowym. Zatem nawiązane
planach. To, w co się obecnie zaangażujecie (zwłaszcza przed 22 lipca),
będzie miało znaczenie dla waszej
dalszej przyszłości. Nie widać przed
wami przeszkód, dodajcie więc gazu
i do przodu! Największe powodzenie
czeka osoby urodzone w czerwcu
i w pierwszym tygodniu lipca. Wy
możecie, np. awansować, założyć
własną firmę, dokonać udanej inwestycji, podpisać korzystną umowę
czy wreszcie wstąpić w szczęśliwy
związek. Miłość będzie ważnym
tematem tego lata. Warto właśnie
teraz sformalizować luźny związek,
założyć rodzinę. Ważne jest to, że
to ty, Raku, podejmować teraz będziesz decyzje, ty weźmiesz sprawy
w swoje ręce, zamiast uzależniać
się od innych. W tym okresie czeka
was wiele szczęśliwych dni, ale los
będzie najłaskawszy 17 i 18, 25 i 26
lipca, 3-7 sierpnia i na przełomie
sierpnia i września oraz 6-9 września. Samotnym Raczkom ostatnie
dni sierpnia mogą przynieść miłosny
zawrót głowy – z realną perspektywą
na kontynuację znajomości.
LEW (21.07 – 19.08) Masz liczne możliwości, jeśli tylko finanse
pozwolą, wakacje będą na sto dwa!
Nie pozwól tylko, by rodzina całkiem weszła ci na głowę, bo tobie
też należy się odpoczynek. Jeżeli
masz w rodzinie małe dzieci, koniecznie zadbaj o to, aby mieć kogoś do pomocy w opiece nad nimi.
Inaczej bardziej się zmęczysz niż
wypoczniesz, nawet nad morzem.
Najlepiej połączyć słodkie lenistwo
z robieniem interesujących rzeczy
lub nawet z nauką. Np. nauczyć się
pływać, spróbować nart wodnych
albo deski surfingowej lub czegoś
innego, co zawsze się pociągało, a nie
miałeś na to czasu. Rozejrzyj się,
Wspólne Sprawy
lipca uważaj na zdrowie, nie daj się
chandrze, unikaj także konfliktów
ze starszymi osobami, bo z małego
nieporozumienia może się zrobić
cała afera. Twoje najlepsze dni to 4-8
sierpnia, przełom sierpnia i września
oraz 13-16 września.
PANNA (20.08 – 22.09) Aż do
I dekady sierpnia patron twojego znaku, Merkury, niespiesznie wędrować
będzie przez znak Raka. Sprzyja to
wypoczynkowi na łonie natury, najlepiej w otoczeniu rodziny, krewnych
lub osób, z którymi łączą cię związki
uczuciowe. Koniecznie weź ze sobą
książki, bo często będziesz chciała też
uciekać do świata swojej wyobraźni, dobrze ci będzie, np. na hamaku
lub leżaczku z czymś, do czytania
lub choćby… ze swoimi myślami.
W I połowie sierpnia Merkury znajdzie się w Lwie i wtedy zapewne zatęsknisz do rozrywek i liczniejszego
towarzystwa. To dobry czas, by wybrać się na wycieczkę połączoną ze
zwiedzaniem, ale także uczestniczyć
w występach, koncertach, festiwalach, pokazach i festynach. W pracy
miesiące wakacyjne zapowiadają się
raczej spokojnie. Wystarczy trzymać
rękę na pulsie swoich spraw. Pod
koniec sierpnia i we wrześniu dostaniesz zastrzyk nowej, ożywczej
energii i wtedy możesz z powodzeniem rozpoczynać nowe projekty
i odważniej poczynać sobie w sprawach zawodowych. Od 22 lipca do
połowy sierpnia Wenus zaopiekuje
się sprawami twojego serca. Możesz
się zakochać, spędzić cudowne chwile ze swoim stałym partnerem lub
zawrzeć szczęśliwy związek (Wenus
najsilniej będzie ci sprzyjać podczas
ostatniego weekendu lipca). Najbardziej udane momenty tych wakacji
to ostatnie dni sierpnia i pierwszy
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
tydzień września, jednak 28 sierpnia
uważaj na zdrowie i wystrzegaj się
błędnych decyzji.
WAGA (23.09 – 22.10) Te wakacje mogą być przełomem w życiu
wielu z was. Obecnie aż 6 planet znajduje się w nieharmonijnym położeniu
do waszego znaku, co zapowiada
ciekawy, ale niełatwy czas. Możesz
np. uczestniczyć w jakimś przedsięwzięciu, które wymagać będzie
wysiłku, zaangażowania, a nierzadko
także sporych wydatków. Życie wielu
Wag stanie na głowie – trzeba będzie
przeorganizować wiele spraw. Ten
niełatwy czas trwać będzie do końca
będą to krótkie wyjazdy niż długi czas
beztroski. Urlop w sierpniu zapowiada się zaś aktywnie, np. w podroży,
na sportowo – dasz sobie w kość, ale
będzie to przyjemne! Jowisz przebywający w płodnym znaku Raka
zachęca do rodzicielstwa i zakładania
rodzin. Może więc i ty znajdziesz się
w licznym gronie tych, którzy właśnie
stają na ślubnym kobiercu? Lub twoja rodzina powiększy się o nowego
członka? Jedno jest pewne: w tym
roku przyrost naturalny na pewno
wzrośnie! Luźne związki zaś mogą
się zacieśnić i przekształcić w bliską
zażyłość. Najlepsze dni dla realizo-
romanse są nie dla ciebie – nie dadzą
ci szczęścia. Planety miłości sprzyjają
ci najbardziej 20-25 i 28-30 lipca, 4-6
sierpnia oraz 16-17 sierpnia.
KOZIOROŻEC (21.12 – 20.01)
Przez całe wakacje twój patron,
Saturn, zgodnie współpracować
będzie z Neptunem, specjalistą od
snów i marzeń... Dla ciebie oznacza
to tyle, że właśnie teraz masz szansę
urzeczywistnić coś, co do tej pory
pozostawało w twojej wyobraźni
lub o czym marzyłeś. To, co jeszcze niedawno wydawało się całkiem
nierealne, podczas tych wakacji może
się zmaterializować. W II połowie
WAKACYJNY
Horoskop
sierpnia, ale najgoręcej jest właśnie
teraz – w lipcu. Ale wszystko ma
swoje plusy. Przy okazji różnych
zmian puszczą jakieś tamy, skruszeją
bariery... zrobisz coś, przed czym
miałaś opory, czego być może się
obawiałaś, a co powinno być zrobione. Być może podejmiesz decyzję, której długo unikałaś? Czasem
dobrze jest nie mieć wyboru, być
przyciśniętym do muru, nie musieć
samemu decydować, samemu się
mobilizować..., także wakacyjne podróże w tym roku połączone będą
z jakimś wysiłkiem. Może np. zafundujesz sobie wyjazd z intensywnym programem sportowym? Jednak
najbardziej prawdopodobne jest, że
to najbliższe otoczenie, dom i rodzina, i jej sprawy wciągną cię niemal
bez reszty. W sprawach sercowych
przeważnie zabawa w ciuciubabkę,
trudno się będzie zgrać, jak jedno
w prawo, to drugie w lewo... Ale od
połowy sierpnia możesz liczyć na
pomoc swojej patronki, Wenus, która
ułatwi ci życie także w tej dziedzinie
- zwłaszcza w dniach 22, 26-27
sierpnia. Pomyślny będzie także
weekend 7-9 września.
SKORPION (23.10 – 21.11)
Skorpiony urodzone w dniach 2631 października pozostawać będą pod
wpływem Saturna, co może im nieco
obniżyć nastrój. Dla wielu z was to
może być czas podejmowania niełatwych decyzji, a także brania na
siebie dodatkowej odpowiedzialności
– za coś lub za kogoś. Bardzo możliwe, że np. podejmiecie się pewnego
zadania, które będzie prestiżowe
i przyniesie wam duże korzyści, ale
jednocześnie będzie dla was dużym
obciążeniem. Od połowy lipca będzie
sporo okazji, byś mógł się odprężyć
i zakosztować wolności, choć raczej
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
wania ważnych życiowych planów,
masz właśnie teraz, po połowie lipca
do końca tego miesiąca. Także ostatnie dni sierpnia i początek września
sprzyjają karierze, interesom, nauce
i różnym praktycznym posunięciom.
To co teraz zbudujesz, będzie trwałe, solidne i ma przed sobą długą
przyszłość
STRZELEC (22.11 – 20.12)
Patron Strzelców, Jowisz, przebywa w znaku Raka, co oznacza, że
szczęścia powinieneś szukać blisko
siebie: w rodzinie, w kraju, w krainie
swojego dzieciństwa. Twoje związki z bliskimi zacieśnią się. Bardzo
możliwe, że zaprzyjaźnisz się z kimś
z krewnych, z kim do tej pory pozostawałeś w bardzo luźnych stosunkach lub kogo wręcz nie znałeś. Dla
wielu z was te wakacje to będzie czas
odkrywania swoich korzeni, swojej
przeszłości. Może nawet stworzysz
swoje drzewo genealogiczne lub
poznasz jakieś rodzinne tajemnice?
W każdym razie, nim wakacje miną,
będziesz bogatszy o nową wiedzę
o sobie i ludziach, z którymi łączą cię
związki krwi lub wspólne korzenie.
Jowisz w znaku Raka przynosi także
szczęście w inwestycjach i nieruchomościach. Możesz np. zrobić interes,
na którym zarobisz, przeprowadzić
intratną transakcję lub rozkręcić interes w swoim domu. Planety sprzyjają
właśnie takim domowo-rodzinnym
przedsięwzięciom. Najlepszą passę w interesach masz do 6 sierpnia.
W I połowie sierpnia uważaj: nadmierna pewność siebie, brawura,
brak dystansu do samego siebie mogą
sprawić, że narazisz się komuś, z kim
powinieneś pozostawać w dobrych
stosunkach. Więcej skromności!
W miłości szukaj trwałości, pewności, poczucia bezpieczeństwa. Krótkie
lipca Mars znajdzie się naprzeciwko
twojego znaku, co oznacza, że twoje
szanse na wakacyjny luz, beztroskę
i lenistwo masz nikłe. Ale może to
dobrze? Możesz być zmęczony, przepracowany, ale to co teraz robisz,
będzie miało sens, dostarczy ci dużej
satysfakcji, dzięki temu wzrośnie
twoja pewność siebie. Może nawet
zapewni ci bezpieczną przyszłość To
rzeczy nie do pogardzenia, warte nawet pracy w czasie, gdy inni wylegują
się na plaży. Tym bardziej, że tak
całkiem pozbawiony wypoczynku nie
będziesz. Po pierwsze, wielu z was
udało się już wyrwać choć na krótki
odpoczynek i mają nowy zapas sił.
Po drugie, zamiast długiego wyjazdu
możesz planować krótkie wypady,
które też pozwolą ci oderwać się od
codzienności. Jeśli chodzi o miłość
– teraz wiele zależy od ciebie. Ty wybierasz, ty rozdajesz karty. Dla swojej
drugiej połowy możesz się okazać
bardzo wymagającym partnerem.
Możliwe, że wasze drogi na pewien
czas rozejdą się. Na udane miłosne
łowy wyruszaj w połowie lipca, około
22-23 lipca i w II połowie sierpnia.
WODNIK (21.01 – 19.02) Po połowie lipca planety wysyłają cię na
krótkie wypady za miasto, połączone
z odwiedzaniem krewnych, pomocą rodzinie, życiem towarzyskim.
Mogą też to być wyjazdy związane
z rozwijaniem twoich zainteresowań
i pasji lub uczeniem się czegoś. Nie
będziesz całkiem na luzie, ale to będzie ciekawy czas, zdobędziesz nowe
doświadczenia, nową cenną wiedzę
o świecie i ludziach. W II połowie
sierpnia palące stanie się pytanie „co
dalej” - jak ułożyć sobie życie po
wakacjach, w jakim kierunku podążać w ogóle w życiu. Łatwiej ci
będzie odnaleźć odpowiedź na to
Wspólne Sprawy
pytanie w jakiejś spokojnej okolicy,
bez nadmiaru towarzystwa W dniach
15-20 lipca może wydarzyć się coś,
co zmieni twoje stosunki z pewnymi bliskimi osobami. Wiązać się to
może z pewnymi kłopotami i może
być niezbyt miłe, ale w ostatecznym
rozrachunku wyjdzie wszystkim na
dobre. Jeśli chodzi sprawy zawodowe, to dobrej koniunktury możesz
spodziewać się jesienią. Czas wakacji
należy zdecydowanie przeczekać.
Wielu zdeklarowanych singli spod
tego znaku zmieni swoje nastawienie
do stabilizacji i rodziny. Nie zdziwcie się, jeśli zaczniecie zazdrościć
kolegom, którzy nie mogą w nieskończoność przesiadywać w pubie,
bo mają obowiązki rodzinne. Wizja
własnego domu, rodziny stanie się
dla was bardzo pociągająca. A że
u was, Wodników, od myśli do czynu
droga krótka, niewykluczone, że już
teraz staniesz się stateczną panią (lub
statecznym panem) domu.
RYBY (20.02 – 20.03) Lipiec
i I połowa sierpnia to czas, kiedy
niemożliwe stanie się całkiem realne.
Np. zrealizujesz jakieś wakacyjne
marzenie i wybierzesz się dalej niż
zwykle, w podróż, która do tej pory
była poza zasięgiem twoich możliwości. Zwłaszcza przed Rybkami urodzonymi w lutym będą pojawiać się
dobre i często niespodziewane okazje
np. podróży za pół ceny, na zaproszenie itd. W II połowie sierpnia czeka
cię duża mobilizacja, np. będziesz
mocno pochłonięta obowiązkami,
przygotowaniami do jakiegoś ważnego wydarzenia. Jednym słowem
– trzeba będzie sprostać wyzwaniom.
Urlop w tym czasie będzie mniej
relaksowy, nie wszystko pójdzie
jak po różach, ale to nie znaczy, że
nie będzie interesujący. Wyjechać
zawsze warto, wakacje o każdej
porze mieć będą swój urok. Planety
mówią, że nadeszła pora na porządki
w sprawach sercowych. Związek bez
przyszłości zakończ bez żalu, ale jeśli
się kochacie i sprawdziliście się już
w wielu sytuacjach, to po co dłużej
czekać? Nie znajdziesz lepszego czasu na założenie rodziny niż czas, gdy
Jowisz przebywa w znaku Raka, a Saturn sprzyja Skorpionowi. To wróży
trwałość, szczęście, udane życie rodzinne. Dobra pora, by zaręczyć się
lub wymienić obrączkami jest w III
dekadzie lipca, a potem – po połowie
września. W dniach 26-29 sierpnia
dbaj o zdrowie, unikaj ryzyka, zadbaj
też o sprawy organizacyjne.
STRONA 21
Mieszkaniowe
Biuro Poœrednictwa
(Licencjonowany Poœrednik)
Nr licencji Prezesa Zarz¹du KSM 1263; Nr licencji Kierownika MBP 1271
40-168 Katowice, ul. Klonowa 35 c
(w siedzibie dy­rek­cji KSM)
( 20-84-739 oraz 20-84-740, fax 20-84-805
e-mail: [email protected]
Czynne w dni po­wsze­dnie:
poniedziałki i czwartki od 800 do 1600,
wtorki i środy od 800 do 1700, piątki od 830 do 1430
www.ksm.katowice.pl
DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH
USŁUGAMI W ZAKRESIE
OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI
INFORMACJA – OFERTA
Szanowni Państwo,
F zajmujemy się wynajmowaniem lokali użytkowych na
prowadzenie działalności usługowej, handlowej, biuroSerdecznie zapraszamy do korzystania z usług świadwej itp., wydzierżawianiem terenów na cele usługowe,
czonych przez spółdzielcze – Mieszkaniowe Biuro Pośredi inne;
nictwa. Uprzejmie informujemy, że zajmujemy się sprzedażą oraz wynajmem różnego rodzaju nieruchomości (miesz- F przeprowadzamy procedury zakładania ksiąg wieczystych dla właścicieli domów i mieszkań, a także posiakania, domki, działki, sklepy, lokale handlowe, obiekty kodaczy spółdzielczych praw do lokali;
mercyjne, powierzchnie biurowe, magazyny, działki gruntowe itp.), w szczególności:
F pomagamy w regulowaniu stanów prawnych nieruF pośredniczymy i działamy w imieniu i na rzecz naszych
klientów – zainteresowanych nabyciem lub zbyciem lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości gruntowych itp.;
chomości oraz w uzyskaniu stosownych dokumentów
i pozwoleń koniecznych do obrotu nieruchomościami;
współpracujemy z geodetami, architektami, kancelariami notarialnymi;
F posiadamy interesujące oferty z własnych inwestycji F pomagamy w uzyskaniu korzystnych ofert dla kredytów
Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie lobankowych, zwłaszcza hipotecznych;
kali mieszkalnych, nowych domków jednorodzinnych
F
realizujemy usługi w zakresie rzeczoznawstwa mająt(w atrakcyjnych dzielnicach Katowic) – możliwość negokowego;
cjowania ceny, warunków zapłaty, decydowania o rodzaju ich wykończenia i wyposażenia;
F oferujemy kompleksową profesjonalną obsługę pośrednictwa w kupnie, sprzedaży i wynajmie lokali z zasoF oferujemy do nabycia lokale spółdzielcze (z wtórnego
bów Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz innych,
obrotu i z „odzysku”) w ramach przetargów na ustanow tym na zlecenie osób fizycznych.
wienie odrębnej własności tychże lokali;
MIESZKANIA DO SPRZEDAŻY
OD OSÓB FIZYCZNYCH
LOKALE U¯YTKOWE DO WY­NA­JÊ­CIA
n 29 m2 – 1 pokój + kuchnia – VIp./VIIp., Os. Śródmieście, ul.
Szeligiewicza.
W PAWILONIE WOLNOSTOJĄCYM
Osiedle „Centrum”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
1. ORDONA 7
83,04 m2 I piętro
2. ORDONA 7
210,00 m2 I piętro
3. ORDONA 7
207,89 m2 parter
Osiedle „Wierzbowa”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
4. BRZOZOWA 50
121,50 m2 parter
5. WIERZBOWA 30
227,82 m2 I piętro
Osiedle „Gwiazdy”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
6. ROŹDZIEŃSKIEGO 88A
31,47 m2 I piętro
7. ROŹDZIEŃSKIEGO 88A
43,50 m2 I piętro
Osiedle „Janów”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
8. ZAMKOWA 45
49,42 m2 I piętro
Osiedle „Ligota”, Dział Gosp. Mieniem tel. 208-47-09(10, 11)
9. LIGOCKA 68
409,03 m2 parter
W BUDYNKU MIESZKALNYM
Osiedle „Superjednostka”, Adm. tel. 203-75-46, 203-63-41
10.AL. KORFANTEGO 16
46,40 m2 podziemie
11.AL. KORFANTEGO 18
18,47 m2 I piętro
n 38 m2 – 2 pokoje + kuchnia – parter/Xp., Os. Paderewskiego, ul.
Sowińskiego.
n 42 m2 – 2 pokoje + kuchnia – IIIp./IIIp., Os. Bytkowska-Józefowska, ul. Rożanowicza.
n 76 m2 – 3 pokoje + kuchnia (wysoki standard) – IIp./IIp., Os.
Bytkowska-Józefowska, ul. Rożanowicza.
n 78 m2 – 3 pokoje + kuchnia z garażem – IIp./IVp., Os. Wełnowiec, ul. Mikusińskiego.
MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA OD OSÓB PRYWATNYCH
1. Os. Zawodzie ul. B. M. Cassino 50 m2 – 3 pokoje + kuchnia.
GARAŻ DO SPRZEDAŻY OD OSOBY FIZYCZNEJ
Garaż w budynku Osiedle Centrum ul. Katowicka
– pow. 16,80 m2
STRONA 22
Wspólne Sprawy
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
12.AL. KORFANTEGO 18
18,47 m2 XV p.
13.AL. KORFANTEGO 18
37,89 m2 tunel
garażowy wschod.
14.AL. KORFANTEGO 24
18,47 m2 IV p.
Osiedle Centrum, Administracja tel. 259-68-97
15.GRAŻYŃSKIEGO 15A
12,40 m2 parter
Osiedle „Giszowiec”, Administracja tel. 256-03-38, 209-25-19
16.MIŁA 5
15,10 m2 parter
17.MIŁA 22
12,87 m2 parter
18.KARLICZKA 3
30,00 m2 parter
19.WOJCIECHA 7D
22,10 m2 X p.
20.WOJCIECHA 51B
83,87 m2 parter
Osiedle „Ściegiennego”,
Administracja tel. 250-06-52, 250-29-26
21.ŚCIEGIENNEGO 90
52,80 m2 piwnica
22.JABŁONIOWA 42
38,60 m2 piwnica
23.ROŻANOWICZA 1
66,00 m2 parter
24.JÓZEFOWSKA 96
12,80 m2 parter
Osiedle „HPR/Śródmieście”,
Administracja tel. 251-25-93, 251-40-39
25.SOKOLSKA 33
30,81 m2 XI p.
26.SOKOLSKA 33
30,84 m2 XI p.
27.WOJEWÓDZKA 25
66,99 m2 parter
Osiedle „Kukuczki”, Administracja tel. 203-81-92, 258-41-02
28.LUBUSKA 8
58,10 m2 parter
29.LUBUSKA 8
55,10 m2 parter
30.KUJAWSKA 4
46,40 m2 parter
31.KARPACKA 3
40,50 m2 parter
32.KARPACKA 6
58,20 m2 parter
33.KARPACKA 11
124,90 m2 parter
34.WROCŁAWSKA 42
29,24 m2
przyziemie
35.WROCŁAWSKA 46
44,31 m2 parter
36.SANDOMIERSKA 21-23
121,30 m2 parter
Osiedle „Ścigały”, Administracja tel. 251-25-93, 251-40-39
37.WAJDY 23
6,83 m2 parter
Osiedle „Zawodzie”, Administracja tel. 255-20-52, 255-57-29
38.1 MAJA 110
15,00 m2 piwnica
Osiedle „Gwiazdy”, Administracja tel. 258-74-59
KRZYŻÓWKA
NA WAKACJE
1
2
3
4
5
13
14
20
21
22
15
16
17
18
19
23
24
25
26
27
28
POZIOMO:
1. w nim „wyprodukujesz”
sobie pieniądze
10. wielkanocna uroczystość
z procesją
11. w ielce obcisłe spodnie
damskie
12. jeden z liderów zespołu
„Lady Pank”
13. włoski deser z trunkiem
Amaretto i kawą
14. jeszcze nie, ale wkrótce
będzie pełnoletni
20. część uczelni wyższej lub
fabryki
24. zna się na mowie Ślązaków, Kaszubów, Mazurów…
25. pływanie transportowe po
akwenach
26. zjada glony a sama jest
ulubionym pokarmem ryb
akwariowych
28. postawa przeciwstawna
egoizmowi
40.ROŹDZIEŃSKIEGO 86A
82,29 m2 I piętro
41.ROŹDZIEŃSKIEGO 86A
167,84 m I p.
2. od tych gór Edmund de
Amicis wyprawiał w Andy
bohatera swej powieści
3. dawny uliczny sztukmistrz
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
9
12
PIONOWO:
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z NASZYCH USŁUG ?
Usługi realizujemy kompleksowo, szybko
i sprawnie, licząc od momentu przejęcia
aż do wydania lokalu, nieruchomości – nowemu
właścicielowi. Sprzedaż nieruchomości z udziałem
naszego Biura gwarantuje bezpieczną transakcję.
Ceny usług są przystępne.
W RELACJACH: KLIENT – POŚREDNIK
ZAPEWNIAMY ZACHOWANIE TAJEMNICY
HANDLOWEJ, RZETELNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ
DZIAŁANIA.
ZAPRASZAMY DO NASZEGO BIURA !
Kierownictwo Mieszkaniowego Biura Pośrednictwa
8
11
13,27 m2 parter
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE pok. 10, 10a, 16
TEL. 208-47-09 (10, 11)
7
10
39.UNIWERSYTECKA 29
2
6
4. tam się robi monety
5. świetny mówca i spontaniczny przywódca
6. egipski bóg – ojciec Horusa
7. urządzenie tkackie
8. ortograficzna „zasadzka”
i wzmacniająca coś blaszka
9. zatrzymanie przestępcy
15. kminkowy likier
16. piękny zamek nad litewskim jeziorem Galwe
17. czeski trener Andy Murray’a - tegorocznego zwycięzcy Wimbledonu
18. smar do maszyn
19. sala z uczniami
20. piękny, drapieżny owad
znany z „wiszącego” lotu
nad stawami
21. w swoich utworach zapraszał nad „Jezioro Bodeńskie” i na „Dworzec
w Monachium”
22. jedna z marek japońskich
aut
23. wierutny kłamca
27. jednostka oporu elektrycznego
Pośród osób, które do 4 września 2013 roku dostarczą lub prześlą
do redakcji prawidłowe rozwiązanie „KRZYŻÓWKI NA WAKACJE”
rozlosowanych zostanie 5 nagród książkowych ufundowanych przez
Wydawnictwo URSA.
NAGRODY ZA TRAFNE ROZWIĄZANIE
„KRZYŻÓWKI CZERWCOWEJ” (NR 267)
Nagrody książkowe, ufundowane przez Wydawnictwo URSA za prawidłowe rozwiązanie KRZYŻÓWKI CZERWCOWEJ z nr 267 „Wspólnych
Spraw”, drogą komisyjnego losowania otrzymują: Izabela Piechuta – ul.
Ścigały, Marzena Wendland – ul. Sokolska, Maria Placek – ul. Wrocławska, Anna Tworzydło – ul. Zamkowa, Elżbieta Kozłowska – ul.
Lubuska. Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy po odbiór książek
do Sekretariatu w Zarządzie KSM (ul. Klonowa 35c).
Wspólne Sprawy
STRONA 23
AUTOKAREM
NAD MORZEM
WCZASY z 3 posiłkami
Łeba * Jastrzębia Góra *
Rewal * Dźwirzyno *
Mrzeżyno *
KOLONIE I OBOZY LETNIE
w Polsce i za granicą
Centrum Turystyki
OŚWIATA
Katowice,
Mickiewicza 28/7
tel. 32 750 61 14
www.turystyka.edu.pl
AUTO–MOTO–EURO
S
SUPER TANI
A
M SKLEP MOTORYZACYJNY
n filtry
O
n oleje
C n akcesoria
H n czêœci
O (na zamówienie)
D Katowice-Zawodzie
O ul. Chromika 9
tel. 32 256-47-60
W
e-mail:
E [email protected]
Czyszczenie
dywanów
tapicerek
wykładzin
solidnie
606-274-056
G I S Z O W I E C
USŁUGI SZEWSKIE
I KALETNICZE
ul. Wojciecha 3 (Market Carrefour
– dolny pasaż, obok Fotografa i Sprzętu
Komp-Telefon.) czynne: pon-pt 900 - 1700
sobota: 900 -1300 l „mocne” fleki l zelówki
l rozciąganie l zmiękczanie l wymiana
obcasów, stalek l skracanie, podwyższanie
obcasów l naprawa obuwia sportowego
l pęknięć l zapiętki l wkładki na miarę
l malowanie l klejenie l wymiana suwaków,
zamków w kurtkach skórzanych i zwykłych,
plecakach, torebkach, saszetkach itp.
l wymiana rzepów, nap, nitów, haków, oczek,
guzików l skracanie, wydłużanie uchwytów
torebek l skracanie pasków l dorabianie
dziurek l wymiana gumek i klamerek
l naprawa smyczy l naprawa zapięć
l skracanie cholewek i inne
l Panele podłogowe
MONTAŻ I PIANKA
GRATIS
(250 wzorów paneli
l malowanie (farby KABE)
l rolety
l drzwi CLASSEN
Tel. 510-540-594
32/411-15-30
Katowice-Dąb ul. Dębowa 43
Otwarte: Pn. – Pt. 1000 – 1800
Sobota 900 - 1300
FACHMAN s.c.
DRZWI wejściowe
i pokojowe znanych
producentów
(również na stare
ościeżnice)
SZAFY PRZESUWNE
ROLETY, ŻALUZJE NA WYMIAR
PANELE PODŁOGOWE
– montaż
KARNISZE
Sklep KATOWICE UL. MIŁA 10
DZWOŃ 32 205 70 77
P. H. U. ARTI STUDIO KRAWIECKIE
ZAPRASZA
DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG
DRZWI – do
wszystkich typów
ościeżnic
montaż 40 zł
Panele – montaż
Gratis
Rolety, Żaluzje
Katowice Giszowiec
ul. Mysłowicka 26
(obok salonu
sukien ślubnych)
Tel. 661-263-435,
(32) 256-71-12
Radca Prawny
MEBLE
NA WYMIAR
l szycie na miarę
l przeróbki krawieckie
l pasmanteria
l czyszczenie chemiczne i wodne odzieży
l malowanie
Przyjmujemy także zlecenia na szycie hurtowe odzieży eleganckiej (sukienki komunijne), odzieży służbowej i roboczej,
również z logo, według projektów własnych lub zleconych.
SOLIDNIE, DOBRZE, TERMINOWO
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Katowice, ul. Ordona 7 (pawilon)
czynne: poniedziałek – piątek od 1000 do 1700
soboty od 1000 do 1300
telefon: 32/258-07-25, 600-299-616
Aneta Domagała
pomoc prawna
dla osób prywatnych
oraz przedsiębiorców
tel. 510-512-101
przyjmuje
Katowice-Śródmieście
Katowice-Nikiszowiec
CZYSZCZENIE
dywanów
tapicerki
WYKŁADZINY
DUŻE
DOŚWIADCZENIE
503 592 364
STRONA 24
Wspólne Sprawy
KUCHNIE SZAFY
WNĘKI
POMIAR
I WYCENA GRATIS
tel. 503 592-364
www.armarium.pl
Pogotowie Komputerowe
Całodobowo
lsprzedaż sprzętu
komputerowego
lserwis, modernizacje
sprzętu PC
lusuwanie wirusów
linstalacja
oprogramowania
l naprawa laptopów,
drukarek
Sklep internetowy:
www.meskomp.pl
Zadzwoń:
607-16-20-19, 501-516-684
Dojazd do klienta
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
KOMPLEKSOWE remonty łazienek, mieszkań,
– wysoka jakość, 17 lat
TELEWIZORY – naprawy praktyki, projektowanie,
u klienta 603-898-300.
doradztwo, transport, 506ZŁOTA RĄCZKA, napra- 601-278. [email protected] (elektryka, hydraulika, -profbud.pl
ślusarstwo, tapicerka, re- EKSPRESOWE usuwanie
gulacja i naprawa okien, awarii wodno-kanalizacyjremonty), tanio, solidnie, nych 506-601-278.
tel. 503-427-475.
ANTENY serwis 504-017-
OGŁOSZENIA DROBNE
KOMPLEKSOWE remonty domów, mieszkań,
łazienek od A-Z, długoletnia praktyka, doradztwo,
transport, 693-518-984.
solidnie, tanio z gwarancją, tel. 604-872-631.
POGOTOWIE komputerowe 24h, usuwanie
wirusów, naprawa i moEKSPRESOWE usuwanie dernizacja PC, instalacja
awarii wodno-kanalizacyj- oprogramowania, tel. 501nych, 693-518-984.
516-684.
KOMPLEKSOWE remonREMONTY. WB KITA,
ty od A-Z, 693-518-984.
tel. 602-746-130, drzwi,
KAFELKOWANIE, malo- zamki, zabudowa wnęk,
wanie, gładzie, itp. Wielo- szafy z drzwiami przesuwletnie doświadczenie, tel.
nymi, elektryczne, wod606-237-423, 32/259-85-02.
no-kanalizacyjne, panele
TELEWIZORY, monito- podłogowe i ścienne, płyry, inne RTV - naprawy ty gipsowe, gładzie, prace
domowe i warsztatowe.
malarskie, tynkarskie, stoBezpłatny dojazd, 32/254larskie, spawalnicze, awa55-32, 604-232-336.
ryjne naprawy, transport,
KAFELKOWANIE łazie- http://remonty.wbkita.pl
nek i kuchni, remonty,
instalacje wodno-kanaliza- GAZOWNIK – Junkersy,
cyjne, elektryczne, gładzie hydraulik 606-344-009.
gipsowe bezpyłowo, ma- ODNAWIANIE wanien
lowanie, panele, wymiana 32/384-91-98, 501-707-632.
drzwi , kabin, sedesów, REMONTY, gładzie, maumywalek, transport, tel.
lowanie, kafelkowanie,
512-646-314.
instalacje wodne i elekCAŁODOBOWA napra- tryczne, tanio, solidnie,
wa, montaż urządzeń 609-313-275
gazowych i instalacji
wodnych, kanalizacyj- KAFELKOWANIE najniżnych, elektrycznych, c. o., sze ceny, najlepsza jakość,
remonty łazienek. Junkers, tel. 601-193-957.
Termet. 32/241-99-81, 601- MALOWANIE, gładzie,
477-527.
cyklinowanie, układanie
KAFELKOWANIE, hy- parkietów, paneli 605 414
draulika, remonty od A-Z, 659, 32/451 46 68.
TELEFONY – gniazdo do- 611.
datkowe, tel. 507-264-679. N A P R A W A p r a l e k
USŁUGI wodno-kana- 32/256-68-56, 506-826-517.
lizacyjne oraz gazowe HYDRAULIK – elektryk,
z uprawnieniami, cen- 799-066-346.
tralne ogrzewanie, kafel- NAPRAWA pralek –
kowanie, panelowanie, sprawnie z gwarancją,
gładzie i malowanie, tel. 32/251-96-63, 502-551-093.
501-458-150, 32/204-35-24.
NAPRAWA POJAZDÓW
MEBLE kuchenne na – szybka likwidacja szkód
wymiar, szafy przesuw- elementów blach i plast.
ne, meble biurowe, usługi -usuwanie wgnieceń bez
stolarskie, tel. 506-601-278. lakierowania-lakierowaUSŁUGI wodno-kana- nie karoserii, wgniecenia,
lizacyjne oraz gazowe otarcia, rysy, odpryski,
z uprawnieniami, cen- zaprawki. Katowice, ul.
tralne ogrzewanie, kafel- Morawa 129, 504-450-350.
kowanie, panelowanie, SKUP samochodów osogładzie i malowanie, tel. bowych i dostawczych502-868-336.
gotówka, tel. 660-476-276.
CZYSZCZENIE tapicerki, Dojeżdżamy na miejsce.
wykładzin, dywanów, od- ZŁOMOWANIE samobieramy 699-087-193.
chodów 660-476-276.
ZŁOTA RĄCZKA na każdą kieszeń, uprawnienia
elektryczne, gazowe, cyfrowa TV, Sat, tel. 601510-587.
TAPICERSTWO 32/20497-03.
MATEMATYKA 505-250272.
CHEMIA-korepetycje,
dojazd! 507-264-679.
CHEMIA, matematyka
609-313-634.
MIESZKANIE do wynajęcia os. Murcki, pow. 48m2
z balkonem 600-938-110.
Czyszczenie
dywanów,
tapicerek,
kompletów
skórzanych.
K. Babiarz
„KLAR EXPRES”
602 684 306,
32/25 18 468
Katowickie Cmentarze Komunalne
Katowice ul. Murckowska 9 tel. dyżur całodobowy
2552132,2551551kom.607399321,
email: [email protected]
Cmentarz w Ligocie tel. 2525502 w godz. 700 -1530.
Zakład wykonuje pełny zakres usług pogrzebowych
i cmentarnych:
n duży wybór trumien i urn, kwiaciarnia, organizacja
styp,oprawa muzyczna n całodobowy przewóz zwłok
n usługi w zakresie pochówków tradycyjnych i kremacji
na cmentarzach własnych i innych nekropoliach
n przechowalnia zwłok całodobowa
n możliwość korzystania z naszych Kaplic n załatwianie
dokumentacji pogrzebowych (ZUS,USC,KRUS)
n rozliczenia bezgotówkowe ZUS
n usługi przez internet – www.kck.katowice.pl
n internetowa wyszukiwarka grobów
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Wspólne Sprawy
SPRZEDAM M-3, 49,6m2,
ul. B. M. Cassino 12, Xp.,
cena do uzgodnienia, 608388-203, 512-266-676.
SPRZEDAM garaż ul.
Owocowa 32/258-06-01.
SPRZEDAM mieszkanie
80 m2 ul. Mikusińskiego Wełnowiec, II piętro, komfortowo wyremontowane,
częściowo umeblowane
- 310.000. Jest możliwość
dokupienia garażu około 5
minut pieszo, 21m2 - 30.000
- tel.605 485 724.
PROCEDURY
(Dokończenie ze str. 9)
koszt) trzeba podzielić na mniejszą liczbę osób zamieszkałych,
a to da około 20% wzrostu stawki
jednostkowej już i tak zawyżonej! l organ podatkowy, jakim
de facto stała się gmina, nakazuje
zarządcom wykonywanie pracy
bez wynagrodzenia (w naszym
przypadku Spółdzielni na koszt
jej członków), a ponadto gmina
dąży do zwolnienia siebie z ponoszenia kosztów windykacji! l
w przekonaniu władz gminy, za
osoby nie płacące opłat „śmieciowych” w terminie zapłaci
zarządca (w naszym przypadku
Spółdzielnia) pieniędzmi osób
wnoszących opłaty rzetelnie
i terminowo, na inny cel, tj. np.
na pokrycie kosztów remontów
i eksploatacji! l Itd…
Piszę ten materiał na początku
drugiego tygodnia „nowej rzeczywistości śmieciowej” i muszę
Państwa poinformować, że nie
odnotowaliśmy jakichś istotnych
zaburzeń w stosunku do poprzedniego okresu, a jeżeli już to nie
z przyczyn leżących po stronie
użytkowników naszych lokali.
Codziennie informujemy MPGK
o usterkach w funkcjonowaniu
nowego systemu, np. braku
pojemników lub potrzebie ich
opróżnienia, ponieważ realizacja
sortowania przez mieszańców
zarządzanych przez Spółdzielnię zasobów przebiega bardzo
dobrze i wręcz to mieszkańcy
wskazują na brak możliwości
sortowania z powodu braku
lub przepełnienia pojemników.
W tym miejscu bardzo dziękuję
członkom Spółdzielni i proszę,
abyście się nie zniechęcali przejściowymi – jak mam nadzieję
– problemami, ponieważ sortowanie to naprawdę konieczność
i oszczędności w opłatach.
Korzystając z okazji informuję Państwa, że „Regulamin
utrzymania czystości w gminie”
zawiera zasady i procedury dotyczące tylko nieruchomości
zamieszkałych, natomiast na
odbiór i utylizację odpadów
z nieruchomości niemieszkalnych Spółdzielnia podpisała
umowę z MPGK. Informuję
o tym dlatego aby uprzedzić
ewentualne pytania i wątpliwości. W myśl zapisów umowy
za wiedzą i zgodą gminy pojemniki i miejsca gromadzenia
odpadów są wspólne dla lokali
mieszkalnych i wbudowanych
lokali o innym przeznaczeniu,
tj. lokali użytkowych i garaży
mieszczących się w budynkach
mieszkalnych. Pawilony i zespoły garażowe wolno stojące
mają swoje pojemniki na odpady.
Wszystkie lokale niemieszkalne
wnoszą odrębnie opłaty za odbiór, utylizację i przetworzenie
odpadów.
Pozostaje jeszcze jeden „gorący” temat dotyczący dostępu do
programów bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej, ale mam
nadzieję, że już w najbliższym
numerze „WS” będę mógł mu
poświęcić więcej miejsca tym
bardziej, że w najbliższych
dniach mamy nadzieję poznać
pozytywne dla mieszkańców
decyzje w tym zakresie.
ZBIGNIEW
OLEJNICZAK
STRONA 25
W sobotę, 31 lipca – witamy kolarzy i… mamy utrudnienia
w poruszaniu się po mieście
70 Tour de Pologne
na ulicach Katowic
S
zosowy wyścig kolarski
Tour de Pologne jest
najbardziej prestiżową polską imprezą sportową,
z 85-letnią tradycją. Tour de
Pologne – jak przypomina oficjalna strona internetowa tego
wyścigu: http://tourdepologne.
pl – po raz pierwszy rozegrany
został we wrześniu 1928 roku.
Wtedy na starcie stanęło 71
kolarzy. Pierwszą edycję wyścigu zorganizowało Towarzystwo
Cyklistów w Warszawie oraz
gazeta „Przegląd Sportowy”.
Wyścig od samego początku
stał się jednym z największych
wydarzeń sportowych Polski
międzywojennej. Tradycja wyścigu została wskrzeszona po
II wojnie światowej, w roku
1947 (rok później ruszył kolarski „Wyścig Pokoju” rozgry-
wany wpierw na trasie między
dwoma stolicami Warszawą
i Pragą, a potem od 1952
roku doszła trzecia stolica
Berlin). Do roku 1992 TdP –
czyli Wyścig Dookoła Polski
– był organizowany, jako wyścig amatorski.
W roku 1993, w historii Tour
de Pologne otworzył się nowy
rozdział. Srebrny medalista
olimpijski z 1980 roku, także triumfator w tymże roku
37 Tour de Pologne i prekursor polskiego zawodowego
kolarstwa – Czesław Lang
zainwestował w upadającą
imprezę własne środki finansowe. W krótkim czasie stała
się ona wydarzeniem światowego formatu.
W wyścigu pośród ekip zawodowych, które brały udział
w Tourze, zaczęły pojawiać się
gwiazdy międzynarodowego
kolarstwa, tacy jak Maurizio
Fondriest, Paweł Tonkow,
Peter Lutenberger, Adriano
Baffi, Andy Hampsten, Marco
Pantani, Jewgienij Bierzin,
Dmitrij Konyszew, Marcus
Zberg, Jens Voigt, Peter van
Petegem, Tom Steels, Jaan
STRONA 26
Wspólne Sprawy
Kirsipuu, Aleksander Winokurow, Chris Boardman, Stuart O’Grady, Danilo Di Luca,
a także najlepsi polscy zawodnicy - Zbigniew Spruch,
Zenon Jaskuła i Dariusz Baranowski.
Wyścig sukcesywnie awansował w hierarchii UCI, osiągając
w 2004 roku klasę 2.2. W sezonie 2005 Tour de Pologne
znalazł się w cyklu ProTour,
jako jedyna tego typu impreza
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2011 roku
Tour de Pologne został wpisany
do kalendarza UCI World Tour,
skupiającego 15 największych
wyścigów etapowych na świecie. Prawo, a zarazem obowiązek startu w imprezach World
Tour, ma 19 najlepszych ekip
na świecie.
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Ubiegłoroczna edycja wyścigu była
wielkim wydarzeniem pod względem
sportowym, organizacyjnym i medialnym. Miliony osób obejrzało relacje na
żywo w Telewizji Polskiej, wyścig transmitował także Eurosport w 20 wersjach
językowych, w 59 krajach świata. Na
trasie zawodników podziwiało ponad
2 miliony kibiców.
Przy okazji wyścigu organizowane są
imprezy towarzyszące, np. wyścigi dla
młodych adeptów kolarstwa - Nutella Mini
Tour de Pologne czy od 2010 roku wyścig
Tour de Pologne Amatorów, przebiegający
tą samą trasą, co wyścig zawodowców.
Z siedmiu tegorocznych etapów wyścigu – czwarty, rozgrywany w sobotę
31 lipca, o długości 231,5 km prowadzić będzie z Tarnowa do Katowic.
Na ulicach Katowic etap zakończony
zostanie czterokrotnym przejechaniem pętli o długości 12,3 km z metą
przy Spodku.
W tym dniu w całym śródmieściu Katowic nastąpią poważne utrudnienia w ruchu drogowym, które – miejmy nadzieję
– mieszkańcy przyjmą z dużą wyrozumiałością (a dotyczy to kilku osiedli Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Nade
wszystko od godz. 500 zamknięta będzie
po obu stronach aleja W. Korfantego od
Ronda im. J. Ziętka do Pętli Słonecznej.
Natomiast około godz. 1400 wyłączone
zostaną z ruchu inne ulice, którymi pojedzie wyścig. Będą to kolejno (wjazd wyścigu od strony Siemianowic Śląskich):
ul. Bytkowska, ul. Agnieszki, ul. Złota,
skręt wyścigu w lewo w ul. Chorzowską,
skręt w al. Korfantego, nawrót na Pętli
Słonecznej, zjazd al. Korfantego w stronę
Ronda, skręt w lewo w al. Roździeńskiego,
skręt w prawo w ul. Dudy-Gracza, przejazd poprzeczny przez ul. Warszawską
i wjazd w ul. Graniczną, skręt w prawo
w ul. Pułaskiego, skręt w prawo w ul.
Lotnisko, skręt w prawo w ul. Francuską, skręt w lewo w ul. Ceglaną, skręt
w prawo w ul. Kościuszki, skręt w lewo
w ul. Poniatowskiego, skręt w prawo w ul.
Mikołowską, skręt w lewo w ul, Sądową
i dalej wjazd w ul. Goepert-Meyer i następnie w ul. Grundmana, skręt w ul.
Chorzowską. Meta znajdować się będzie
na al. Korfantego – przy Spodku. Wyścig
spowoduje też zmiany w funkcjonowaniu
komunikacji miejskiej, które omówione sa
na stronach internetowych www.kzkgop.
pl oraz www.katowice.eu
Alicja
w krainie muzyki
(Dokończenie ze str. 28)
nemu z najważniejszych zespołów muzyki nowej
w Polsce, powstałemu w 1996 roku z inicjatywy
prof. Aleksandra Lasonia, obecnie prowadzonemu
przez dyrygenta Szymona Bywalca.
Pierwszy ważny występ Alicji Lizer-Molitorys
z OMN odbył się zaraz po studiach. – Skończyłam
właśnie studia, nie miałam jeszcze stałej pracy.
W lipcu zadzwonił do mnie profesor Lasoń i zapytał, czy nie zagrałabym na koncercie w ramach
„Warszawskiej Jesieni”. To było dla mnie wyjątkowe wyróżnienie i wielkie przeżycie. W programie
koncertu znalazły się kompozycje śląskiego kompozytora – Andrzeja Krzanowskiego. Moja partia
była bardzo wymagająca – musiałam równolegle
grać na flecie i śpiewać. Sprawy nie ułatwiało to,
że w tle wyła syrena, rozbrzmiewały zawodzące
dźwięki z taśmy oraz dźwięki gwizdka. Koncert
odbył się w studiu S1 Warszawie i okazał się
wielkim sukcesem zespołu. Choć było to zaledwie
początkiem przygody z Orkiestrą Muzyki Nowej
pani Alicja wciąż wspomina to wydarzenie jako
jedno ze swoich najważniejszych muzycznych
doświadczeń.
Jako członkini zespołu miała również okazję
odbyć wiele zagranicznych tras koncertowych.
– Wyjazdy te są fascynujące nie tylko ze względu
na możliwość zetknięcia z nieznanymi kulturami, ale również – a może przede wszystkim – ze
względu na możliwość obserwowania, jak ludzie
z innych kręgów kulturowych reagują na muzykę
europejską. Bardzo zaskoczył mnie na przykład
entuzjastyczny odbiór naszego koncertu przez
Chińczyków – wspomina flecistka. Uchodzą oni
za bardzo powściągliwych, a po naszym koncercie
zgotowali nam taki aplauz, że musieliśmy bisować. Na koncertach muzyki nowej zdarza się to
bardzo rzadko.
Dzielenie się wiedzą
Równolegle do intensywnej działalności
artystycznej Alicja Lizer-Molitorys prowadzi
działalność pedagogiczną w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Jaworznie, gdzie obecnie pełni funkcję kierownika
sekcji instrumentów dętych, akordeonu i perkusji.
– Pracę w szkole muzycznej rozpoczęłam zaraz
po studiach – wspomina. Moje podejście do pedagogiki w przeciągu ostatnich paru lat bardzo
się zmieniło. Szczególnie od czasu kiedy sama
mam dzieci. Jestem bardziej otwarta i staram
się uważnie wsłuchiwać w potrzeby i możliwości
uczniów. Kiedy zaczynałam uczyć, miałam bardzo
wiele pomysłów. Byłam ambitna i nastawiona na
konkretne cele, jednak brakowało mi porozumienia z dziećmi. Teraz staram się przede wszystkim
nawiązać dobry kontakt z uczniem, zarazić entuzjazmem do muzyki. Bez tego nie da się osiągnąć
założonych celów.
Ważnym doświadczeniem, pomocnym w rozwoju warsztatu pedagogicznego jest współpraca
z Instytucją Promocji i Upowszechniania Muzyki
„Silesia”. – Dla „Silesii” zgrałam setki audycji
dla szkół i przedszkoli ­– wspomina pani Alicja.
Najbardziej lubię występować na koncertach,
które sama prowadzę. Mam wtedy lepszy kontakt
z dziećmi. Przydatne w pracy z najmłodszymi
okazują się również doświadczenia związane
z muzyką nową. – Wielokrotnie wykonywałam
w trakcie audycji muzykę współczesną ­– przyznaje flecistka. Swoimi doświadczeniami z pracy
w OMN oraz w innych zespołach dzielę się również
z moimi uczennicami w szkole muzycznej. Odbiór
muzyki nowej przez dzieci jest zaskakująco dobry.
Powiedziałabym nawet, że niejednokrotnie zdarza
się, że młodzi ludzie są bardziej zainteresowani
muzyką powstającą w naszych czasach, aniżeli
muzyką mistrzów przeszłości – Bacha, Mozarta,
czy Beethovena.
Podsumujmy – rodzina, szkoła, Orkiestra Muzyki Nowej, Lorien Trio i wiele innych zajęć. Czy
w tak napiętym grafiku jest miejsce na coś jeszcze?
Okazuje się, że tak. W nielicznych wolnych od
obowiązków zawodowych i rodzinnych chwilach
artystka prowadzi stronę internetową poświęconą
muzyce i pedagogice fletowej (http://molitorys.
pl.tl/), bierze udział w kursach e-learningowych
i… kolekcjonuje ludowe flety z różnych kręgów
kulturowych. W swoich zbiorach ma już: flet
arabski nay, chińskie flety bambusowe dizi i hulusi,
a także japoński, bambusowy flet shakuhachi.
„Na celowniku” znalazły się już kolejne instrumenty – m.in. flety z Irlandii oraz USA. Zdziwi
się jednak ten, kto myśli, że kolekcja zdobi ściany
mieszkania. Ma ona jak najbardziej praktyczne
zastosowanie. – Flety wykorzystuję m.in. w czasie
audycji dla przedszkolaków. Każdy z nowych
instrumentów staram się jak najlepiej poznać i –
w miarę możliwości – opanować technikę grania
na nim – opowiada flecistka. Okazuje się więc,
że wszystkie sfery działalności naszej bohaterki
się przenikają. Doświadczenia zdobyte w jednej
dziedzinie, stara się wykorzystać we wszystkich
innych. I to jest właśnie klucz do sukcesu. Rzec
by można - wszystko gra.
ANNA DOMAŃSKA
Gazeta członków KSM. Redagowana i wydawana na zlecenie Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Redakcja – ul. Klonowa 35c, 40-168 Katowice, e-mail: [email protected] Wydanie internetowe gazety dostępne na witrynach: www.
ksm.katowice.pl/wspolne-sprawy/ oraz www.ursa.as.net.pl Red. Naczelny – Zbigniew P. Szandar. Wydawca: „URSA” spółka
z o.o. Materiały kierowane do redakcji prosimy przesyłać pod powyższymi adresami lub składać w administracjach osiedli. W przypadku publikacji listów zastrzegamy sobie prawo ich skrótu. Ogłoszenia do czasopisma „Wspólne Sprawy” przyjmuje wyłącznie
Sekretariat Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Katowice, ul. Klonowa 35c, e-mail: [email protected] tel. (32) 20 84 800. Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca. Za termin publikowania oraz treść ogłoszeń i tekstów sponsorowanych Wydawnictwo i KSM nie odpowiadają.
Druk: Centrum Usług Drukarskich, Ruda Śląska.
Nakład: 19.120 egz.
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013
Wspólne Sprawy
STRONA 27
egzaminacyjnej, zwolnił miejsce
w klasie fletu pani Małgorzaty Piszczelok. – Od pierwszego dźwięku
wiedziałam, że to jest właśnie to,
co chcę robić – wspomina nasza
bohaterka. Zapytana o wyższość
fletu nad fortepianem dyplomatycznie odpowiada – to na flecie można
wyśpiewać najpiękniejsze melodie.
Nowe horyzonty
Alicja Lizer-Molitorys
Naturalną kontynuacją podjętej drogi artystycznej były studia
w Akademii Muzycznej w Katowicach, które Alicja rozpoczęła w klasie prof. Mariana Katarzyńskiego,
u którego kształciła się również
w szkole średniej. W czasie jednej
z wakacyjnych przerw nadarzyła
Alicja
w krainie muzyki
F
lecistka, nauczycielka, kolekcjonerka fletów, miłośniczka muzyki nowej. Od ponad
10 lat związana z Orkiestrą Muzyki Nowej,
od kilku lat członkini Lorien Trio. Przedstawiamy kolejną bohaterkę naszego cyklu – rodowitą
katowiczankę, mieszkankę osiedla im. Jerzego
Kukuczki – Alicję Lizer-Molitorys.
Od fletu prostego
do poprzecznego
„17 lat nauki aby być magistrem sztuki” – ten
rym, wyjęty ze skeczu jednego z polskich kabaretów może uzmysłowić, jak długim i żmudnym
procesem jest edukacja muzyczna. Każdy wykształcony muzyk przechodzi w swojej karierze
przez 3 stopnie edukacji: szkołę muzyczną I stopnia (6 lat), II stopnia (6 lat) oraz studia muzyczne
(5 lat). Do finiszu mogą dotrwać jedynie najwytrwalsi. A i na tym nie koniec – muzyk bowiem
rozwija się przez całe życie – także po zakończeniu
edukacji. Podobna droga stała się udziałem naszej
bohaterki – Alicji Lizer-Molitorys.
Jej muzyczna historia rozpoczęła się wcześnie.
Już jako dziecko, uczęszczając do przedszkola
przy ulicy Zacisze, mała Alicja wskazywała na
pobliski budynek Akademii Muzycznej i mówiła – Mamusiu, ja chcę tam się kiedyś uczyć.
Talent młodej Ali został zauważony w trakcie
przesłuchań do szkoły muzycznej prowadzonych
w przedszkolu. Ponieważ w domu rodzinnym
naszej bohaterki stało pianino, wybór padł na
fortepian. Trzeba jednak było również wybrać
instrument dodatkowy – został nim flet prosty,
na którym mała Alicja grała w szkolnym zespole.
Przygoda fletowa na dobre zaczęła się jednak dopiero jakiś czas później. Miejsce w klasie
fletu – tym razem już poprzecznego – zapewnił
naszej bohaterce pewien niefrasobliwy uczeń.
Nie zdoławszy przekonać do swojej gry komisji
STRONA 28
się okazja wyjazdu na kursy mistrzowskie do
Wielkiej Brytanii. Zetknięcie z nowymi nurtami
muzycznymi (zwłaszcza z muzyką współczesną),
z nowymi technikami gry na instrumencie, czy –
last but not least – ze znakomitymi profesorami
i muzykami z całego świata, było dla Alicji „doświadczeniem granicznym”. Odtąd jej myślenie
o muzyce miało się w znaczący sposób zmienić.
– Ten kurs to było dla mnie okno na świat­
– wspomina. Zaczęłam się wtedy rozglądać za
możliwością studiowania za granicą. Podjęcie
studiów poza Polską nie było wtedy tak łatwe
jak dziś – w dobie programów wymian studenckich takich jak Erasmus. Jednym z profesorów
Znani
i nieznani
na kursie mistrzowskim w Anglii był profesor
Anders Ljungar-Chapelon, specjalizujący się
w interpretacji muzyki nowej. Ponieważ świetnie się dogadywaliśmy wybór padł na Szwecję.
Choć studia w Szwecji były darmowe, cała procedura formalna (pozyskanie wizy i środków na
utrzymanie) zajęła ponad rok. Ostatecznie dzięki
uzyskanemu stypendium z Instytutu Szwedzkiego
w Sztokholmie nasza bohaterka podjęła studia w
Akademii Muzycznej w Malmö, pod kierunkiem
prof. Andersa Ljungar-Chapelon.
– Po powrocie do Polski znalazłam się w trudnej
sytuacji – opowiada. W katowickiej uczelni nie
od razu chciano mi zaliczyć odbyty za granicą
rok studiów. Ostatecznie wyrażono na to zgodę, warunkiem było jednak nadrobienie różnic
programowych. W związku z tym – nie wiedząc
jeszcze co mnie czeka – udałam się na zajęcia
propedeutyki muzyki nowej, prowadzone przez
profesora Aleksandra Lasonia. I tak właśnie rozpoczęła się kolejna, trwająca do dzisiaj przygoda
z Orkiestrą Muzyki Nowej (OMN).
Nowa muzyka
Przedmiot propedeutyka muzyki nowej nie
miał charakteru tradycyjnego wykładu. W myśl
zasady „nic o muzyce bez muzyki”, w czasie
zajęć studenci mieli okazję zapoznać się z muzyką nową nie tylko od strony teoretycznej, ale
również wykonawczej. To właśnie te zajęcia
dały początek Orkiestrze Muzyki Nowej – jed(Dokończenie na str. 27)
Występ Alicji Lizer-Molitorys w Ożarowie
Zdjęcia: mamaFoto.pl
Wspólne Sprawy
LIPIEC-SIERPIEŃ 2013

Podobne dokumenty