folder pup poprawiony z okladkami

Komentarze

Transkrypt

folder pup poprawiony z okladkami
Transfer wiedzy
- program wymiany doœwiadczeñ
Program
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”
Leonardo da Vinci
VETPRO 2012-2013
Projekt realizowany przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Zabrzu
w partnerstwie
z firm¹ A4e
Opracowanie i redakcja:
Powiatowy Urz¹d Pracy w Zabrzu
Wydruk i opracowanie graficzne:
Zak³ad Elektroniki „Clan” Leszek Mara¿ewski w Zabrzu
Zabrze 2013 rok
Publikacja bezp³atna
Spis treœci
Wprowadzenie .................................................................................. 5
Informacje o partnerach projektu ....................................................... 6
Organizacja brytyjskiego rynku pracy................................................... 7
The Job Center Plus – Urz¹d Pracy w Wielkiej Brytanii .......................... 8
Struktura pracy A4e ........................................................................... 9
Struktura organizacyjna w g³ównej siedzibie A4e............................ 10
Zespo³y tworzone w strukturach A4e............................................. 10
Us³ugi œwiadczone przez A4e na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych .. 11
Efekty pracy firmy A4e ..................................................................... 16
Podsumowanie uczestników projektu .................................................... 17
3
czêœci Anglii (w regionie Yorkshire and the Humber) oraz iloœæ
osób poszukuj¹cych pracy i znajduj¹cych siê w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, stanowi³o punkt odniesienia przy
poszukiwaniu partnera do projektu.
Zdjêcie 1. Alina Nowak
„Wielka Brytania jest jednym z najbardziej
rozwiniêtych krajów Unii Europejskiej. Szereg zmian i reform
wprowadzonych w polityce kraju wp³ynê³o na wysoki poziom
rozwoju spo³eczno-gospodarczego. Swoj¹ pozycjê Wielka
Brytania zawdziêcza m.in. inwestycjom w kwalifikacje,
infrastrukturê i innowacje. Widoczny postêp gospodarczy kraju
nie uchroni³ jego obywateli przed wieloma problemami
spo³ecznymi, w tym przed bezrobociem. Jego skala jest znacznie
mniejsza ni¿ w Polsce, jednak tak samo dotkliwie odczuwana
przez poszczególne osoby, jak i samo pañstwo.
Chc¹c podnieœæ poziom us³ug oferowanych przez
Powiatowy Urz¹d Pracy w Zabrzu i zwiêkszyæ skutecznoœæ
swoich dzia³añ podjêliœmy siê realizacji projektu
ponadnarodowego. Jego celem by³o nabycie wiedzy
i doœwiadczeñ poprzez obserwacjê zagranicznych systemów
i metod, wykorzystywanych w pracy z osobami bezrobotnymi.
Podobieñstwo poprzemys³owych obszarów wielu miast
na Œl¹sku z miastem Sheffield, znajduj¹cym siê w pó³nocnej
4
Rz¹d brytyjski musi mierzyæ siê z podobnymi
problemami w obszarze polityki rynku pracy, jak rz¹d polski
m.in.: zwolnienia grupowe, brak pracy wœród absolwentów
szkó³, brak kwalifikacji zawodowych wœród osób poszukuj¹cych
pracy czy te¿ koniecznoœæ przekwalifikowania siê osób w wieku
powy¿ej 45 lat. Buduj¹cym faktem dla ca³ej spo³ecznoœci
brytyjskiej jest fakt, i¿ poziom bezrobocia w tym kraju stopniowo
maleje. Jednym z czynników wp³ywaj¹cych na ten stan, jest
rozwój partnerstw publiczno-prywatnych wœród instytucji
i organizacji dzia³aj¹cych na rzecz polepszenia sytuacji
zawodowej oraz spo³ecznej mieszkañców. Takim wsparciem
zajmuje siê m.in. firma A4e, która na zlecenie brytyjskich
instytucji rz¹dowych, jako firma prywatna, œwiadczy us³ugi
publiczne. Posiadaj¹c bogate doœwiadczenie we wdra¿aniu
innowacyjnych programów wspieraj¹cych osoby bezrobotne
i zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym, firma A4e stanowi
cenne Ÿród³o informacji na temat pracy z osobami
wymagaj¹cymi wsparcia.
Mo¿liwoœæ uczestnictwa w Projekcie mobilnoœci
VETPRO Leonardo da Vinci jest okazj¹ do rozwoju naszych
pracowników, jak i samego Urzêdu.”
Alina Nowak
Dyrektor Powiatowego Urzêdu Pracy w Zabrzu
Wprowadzenie
nowej wiedzy, kompetencji zawodowych oraz wzmocnienia
motywacji poprzez poznanie metod pracy firmy A4e, zakresu
Niniejsza publikacja powsta³a w ramach projektu pt.
us³ug i pilota¿owych programów aktywizacji osób
„Transfer wiedzy – program wymiany doœwiadczeñ” o numerze
wykluczonych spo³ecznie w Wielkiej Brytanii. W projekcie
2012-1-PL1-LEO03-27266. Stanowi podsumowanie
uczestniczy³o 15 pracowników zajmuj¹cych siê szeroko pojêtym
siedmiodniowej, zagranicznej wizyty pracowników
doradztwem i kszta³ceniem zawodowym, wspieraniem
Powiatowego Urzêdu Pracy w Zabrzu w Wielkiej Brytanii.
i aktywizacj¹ osób bezrobotnych oraz poszukiwaniem pracy.
Wizyta mia³a miejsce w terminie od 19 do 26 maja 2013r.
Informacje zawarte w niniejszym biuletynie stanowi¹
w mieœcie Sheffield, znajduj¹cym siê w pó³nocnej czêœci Anglii
zestawienie dobrych praktyk stosowanych w brytyjskiej
w regionie Yorkshire and the Humber oraz w Londynie.
polityce rynku pracy. Przedstawiono w nim zarówno modele
Projekt zosta³ przygotowany i zrealizowany w ramach
wspó³pracy stosowane przez firmê A4e z klientami, partnerami
programu edukacyjnego Unii Europejskiej: „Uczenie siê przez
i innymi s³u¿bami zatrudnienia, jak i programy realizowane
ca³e ¿ycie” (Lifelong Learning Programme), wspieraj¹cego
w œcis³ej wspó³pracy przez instytucje sektora publicznego
dzia³ania w obszarze kszta³cenia i szkolenia zawodowego.
i prywatnego.
W jego sk³ad wchodzi jeden z sektorowych programów –
Leonardo da Vinci (LdV), w zakresie którego realizowane s¹ trzy
rodzaje dzia³añ. Jednym z nich jest realizacja programów
mobilnoœci VETPRO, skupiaj¹cych siê na wymianie
doœwiadczeñ, dobrych praktyk i doskonaleniu stosowanych
rozwi¹zañ, a tak¿e na rozwoju zawodowym uczestników
i poprawie systemu szkolenia zawodowego.
Celem g³ównym projektu by³o udoskonalenie
systemu doradztwa zawodowego, kszta³cenia i szkoleñ
oferowanych przez Powiatowy Urz¹d Pracy w Zabrzu. Wymiana
doœwiadczeñ mia³a na celu umo¿liwienie pracownikom
5
Informacje o partnerach projektu
Powiatowy Urz¹d Pracy
w Zabrzu
?
Powiatowy Urz¹d Pracy w Zabrzu to jednostka
samorz¹du terytorialnego, dzia³aj¹ca na rzecz osób
bezrobotnych, pracodawców oraz pozosta³ych
partnerów rynku pracy. Zadaniem instytucji jest
œwiadczenie profesjonalnych us³ug w zakresie:
poœrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,
organizacji szkoleñ, czy instrumentów rynku pracy
m.in. w postaci sta¿y, œrodków na rozpoczêcie
dzia³alnoœci gospodarczej czy refundacji wyposa¿enia
i doposa¿enia stanowiska pracy.
?
Jednym z dzia³añ Urzêdu jest inicjowanie i realizacja
projektów wspó³finansowanych ze œrodków
krajowych i unijnych w celu uzupe³nienia
podstawowego zakresu us³ug oferowanych przez
Urz¹d, jak i udoskonalenia prowadzonych dotychczas
dzia³añ.
?
Podstawowe atuty dzia³alnoœci to:
· Wieloletnie doœwiadczenie;
· Znajomoœæ rynku;
· Wykwalifikowana kadra;
· Bezp³atny dostêp do œwiadczonych us³ug.
Firma A4e Ltd.
?
Firma A4e powsta³a w 1991r. W chwili obecnej
zatrudnia 3700 pracowników w ponad 250 centrach
szkoleniowych usytuowanych na ca³ym œwiecie. A4e
jest jednym z czo³owych dostawców us³ug
publicznych z zakresu zatrudnienia, pomocy
spo³ecznej, szkoleñ i doradztwa, programów
outplacement. Wspó³pracuje z organizacjami
z sektora publicznego, prywatnego, pozarz¹dowego,
jak równie¿ z pracodawcami – miêdzynarodowymi
firmami oraz lokalnymi ma³ymi i œrednimi
przedsiêbiorstwami w zakresie rekrutacji oraz
szkolenia pracowników.
?
Obenie wiod¹cym programem realizowanym przez
A4e jest Program Praca (Work Programme), w ramach
którego przewiduje siê objêcie wsparciem i pomoc¹
oko³o 400 000 osób bezrobotnych do koñca 2015
roku.
?
Jeœlo chodzi o lokalny rynek pracy, firma A4e mia³a
swoj¹ siedzibê w Zabrzu w okresie od listopada 2008r.
do koñca kwietnia 2013r. W tym czasie rozwinê³a siê
œcis³a wspó³praca A4e z PUP w Zabrzu w zakresie
realizacji programów i projektów spo³ecznych na
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
i znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
Tabela 1 . Zestawienie informacji o dwóch partnerach projektu mobilnoœci Leonardo da Vinci
6
Organizacja brytyjskiego rynku pracy
Od czasu radykalnych reform polityki
r y n ku p ra c y w 1 9 9 7 ro ku i wd ro¿en iu
innowacyjnego systemu pomocy osobom
bezrobotnym (w szczególnoœci osobom m³odym),
poziom bezrobocia w Wielkiej Brytanii sukcesywnie
maleje. Polityka pomocowa kraju zosta³a
skonstruowana w taki sposób, aby zarówno
publiczne (Jobcentre Plus), jak i niepubliczne
(np. agencja pracy A4e) s³u¿by zatrudnienia mog³y
ze sob¹ wspó³pracowaæ i poprawiaæ sytuacjê osób
bezrobotnych. Rynek pracy Wielkiej Brytanii uleg³
korzystnej zmianie po wprowadzeniu licznych
programów aktywizuj¹cych.
Od 2011 roku wdra¿any jest krajowy program na rzecz
osób zagro¿onych d³ugotrwa³ym bezrobociem (Work
Programme), stanowi¹cy zbiór us³ug wspieraj¹cych wszystkie
grupy osób bezrobotnych. Elastyczne podejœcie do klienta,
wykorzystanie wspó³pracy wielosektorowej oraz wiêksze
ukierunkowanie na cele – to innowacyjne za³o¿enia programu,
maj¹ce pomóc w skuteczniejszej aktywizacji Brytyjczyków.
W oparciu o model „black-box” realizowane s¹ dzia³ania
wspieraj¹ce proces poszukiwania pracy, podejmowania jej oraz
utrzymania (d³ugotrwa³e zatrudnienie). Dodatkowym
dzia³aniem jest wprowadzenie przez rz¹d brytyjski nowych
zasad kontraktowania us³ug z prywatnym sektorem dzia³aj¹cym
na rzecz zatrudnienia – op³acane s¹ te dzia³ania, które bêd¹
skuteczne i bêd¹ przynosiæ wymierne efekty w postaci
zatrudnienia.
Brytyjskie publiczne s³u¿by zatrudnienia
zajmuj¹ siê m.in. wyp³acaniem zasi³ków oraz walk¹
z bezrobociem, stosuj¹c podejœcie „po pierwsze
praca” – w myœl którego bezrobotni s¹ w³¹czani do
aktywnego poszukiwania pracy. Jednostkami
p u b l i c z ny m i za j m u j ¹ c y m i s i ê p ro m o c j ¹
zatrudnienia i instytucji rynku pracy jest
Departament Pracy i Emerytur (Department for
Work and Pensions) oraz Jobcentre Plus
(odpowiednik polskich urzêdów pracy).
Model dzia³ania brytyjskich urzêdów
pracy, od pocz¹tku wspó³pracy z klientem, opiera
siê na ocenie zdolnoœci do pracy, na podstawie
której mo¿e zostaæ przydzielone prawo do zasi³ków.
Model dzia³ania brytyjskich urzêdów pracy, od
pocz¹tku wspó³pracy z klientem, opiera siê na ocenie zdolnoœci
do pracy, na podstawie której mo¿e zostaæ przydzielone prawo
do zasi³ków. Oprócz tego Jobcetre Plus oferuje programy
aktywizuj¹ce osoby bezrobotne i pobieraj¹ce zasi³ki m.in.:
?
Work Programme (Program Praca) - program aktywizacji
zawodowej realizowany przez zewnêtrzne firmy m.in. A4e,
?
Work Choice (program aktywizacji osób niepe³nosprawnych),
?
Work Together (promowanie zatrudnienia poprzez
podejmowanie wolontariatu jako przygotowanie do dalszej
pracy),
?
Work Clubs (Kluby Pracy),
?
Enterprise Clubs (Kluby Wsparcia Przedsiêbiorczoœci).
Atutem aktywnej polityki rynku pracy w Wielkiej
Brytanii jest rozwiniête partnerstwo publiczno-prywatne.
7
The Jobcentre Plus
– Urz¹d Pracy w Wielkiej Brytanii
The Jobcentre Plus (JCP)
Odpowiada m.in. za znalezienie pracy swoim
klientom, organizacjê szkoleñ zawodowych, a tak¿e
administrowanie i zarz¹dzanie zasi³kami dla bezrobotnych.
W Wielkiej Brytanii wyró¿niane s¹ trzy rodzaje zasi³ków:
?
Dla poszukuj¹cych pracy - podzia³ na dwie kategorie osób:
18 –24 lata i powy¿ej 25 roku ¿ycia; ka¿dy klient ma
obowi¹zek zg³aszania siê do JCP co 2 tygodnie aby
potwierdziæ gotowoœæ do podjêcia pracy i wykazaæ
aktywnoϾ w jej poszukiwaniu,
?
Zasi³ek do wsparcia w zatrudnieniu - dla osób niezdolnych
do pracy,
?
Zasi³ek dla samotnych rodziców.
Dzia³ania instytucji:
?
kierowanie klientów do uczestniczenia w programach dla
bezrobotnych (im d³u¿ej pobiera siê zasi³ek, tym wiêksza
szansa na przejœcie do programu);
?
prowadzenie Klubów Pracy i grup wsparcia - dogodna
lokalizacja w miastach np. w bibliotekach, miejskich
domach kultury;
?
pomaganie w otwarciu w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej
- wsparcie doradcze oraz wyp³ata œrodków w formie zasi³ku;
?
finansowanie szkoleñ zawodowych, równie¿ nietypowych;
?
kierowanie na sta¿e u pracodawców – 4 tygodnie po 30
godzin;
?
monitoring zwolnieñ grupowych.
8
Co wyró¿nia pracê urzêdów pracy w Wielkiej Brytanii?
?
Wdra¿anie nowoczesnych technologii - w ka¿dej placówce
znajduje siê kilka urz¹dzeñ z monitorem dotykowym,
dziêki któremu interesanci mog¹ samodzielnie wybraæ
odpowiadaj¹ce im oferty pracy. Do dyspozycji
poszukuj¹cych pracy s¹ tak¿e drukarki do drukowania ofert
pracy oraz telefony do kontaktu z pracodawc¹.
?
Elektroniczna rejestracja klientów - mo¿liwoœæ
zamieszczenia CV w elektronicznym systemie, który u³atwia
pracodawcom znalezienie pracownika.
Organizacja pracy w JCP
Na jednego doradcê przypada 8 – 10 osób. W ca³ym
urzêdzie zatrudnionych jest 40 doradców zawodowych, którzy
zajmuj¹ siê obs³ug¹ klientów. Dodatkowo pracuje 40 doradców
zawodowych, zajmuj¹cych siê przyznawaniem zasi³ków dla
bezrobotnych. Ka¿dy z doradców zajmuje siê kompleksow¹
obs³ug¹ klienta, która polega przede wszystkim na identyfikacji
ich potrzeb i mo¿liwoœci (tworzona jest indywidualna œcie¿ka
dzia³ania z osobami bezrobotnymi). Us³ugi, takie jak testy
predyspozycji zawodowych, czy prowadzenie zajêæ grupowych,
zleca siê innym podmiotom na zasadzie outplacementu.
Struktura pracy A4e
Funkcjonowanie agencji zatrudnienia A4e opiera siê
Pracownicy A4e skupiaj¹ siê na realizacji takich
na zadaniach zleconych, które finansowane s¹ przez pañstwo.
priorytetów, jak ³atwy dostêp do us³ug, indywidualna ocena
To co stanowi odmienny obraz funkcjonowania agencji
i plan dzia³ania, opieka zdrowotna, dzia³alnoœæ typu Rechearge,
zatrudnienia w Polsce to polityka zatrudnieniowa pañstwa,
rozwój kluczowych umiejêtnoœci, monitorowanie postêpu prac
która uniemo¿liwia kompleksowe zlecanie tego typu zadañ
i stabilnoœci zatrudnienia. Misja firmy to.:
(zlecenie zadañ niepublicznym s³u¿bom zatrudnienia istnieje
w Wielkiej Brytanii ju¿ od ponad 20 lat). Firma A4e prowadzi
szereg dzia³añ opartych o za³o¿enia Work Programme.
Agencja A4e skupia siê na dostarczeniu us³ug
„poprawa jakoœci ¿ycia swoich klientów,
ich rodzin i ca³ych spo³ecznoœci.”
opartych o 3 ró¿ne metody tj:
?
bezpoœrednie œwiadczenie us³ug,
?
us³ugi wykonywane przez podwykonawców,
?
doraŸne us³ugi specjalistyczne.
G³ówna siedziba A4e
znajduje siê w Sheffield
w tzw. Queens House
W Sheffield
dzia³a 6 biur A4e
W Wielkiej Brytanii
istnieje 250 biur A4e
350 pracowników
jest zatrudnionych
w siedzibie g³ównej A4e
Zdjêcie 2. Poczekalnia w g³ównej siedzibie A4e w Sheffield
Tabela 2 . Informacje o organizacji pracy w A4e
9
Struktura organizacyjna
w g³ównej siedzibie A4e
Zespo³y tworzone w strukturach A4e
I piêtro
Biuro Work Programme
II piêtro
Customer Connect
Aby zapewniæ jak najlepsz¹ obs³ugê klientów i dostarczyæ
us³ugi najwy¿szej jakoœci, w schemacie organizacyjnym
instytucji tworzone s¹ specjalistyczne jednostki, które
wzajemnie siê uzupe³niaj¹. Wyró¿niæ mo¿na tu m.in.:
III piêtro
Refresh Programme
?
Zespó³ ds. kontaktów z pracodawcami - National
IV piêtro
Techniczne zaplecze A4e
V piêtro
Finanse i ksiêgowoœæ
Employer Solutions - zespó³ zajmuje siê kontaktem
z du¿ymi pracodawcami znajduj¹cymi siê na rynku pracy
(np. hotele, supermarkety), pracodawcami regionalnymi
i mikroprzedsiêbiorcami. Uzyskuje równie¿ informacje
o aktualnie dostêpnych miejscach pracy wœród tych
pracodawców, a pozyskane oferty pracy przekazuje
do lokalnych biur A4e. Zespó³ oferuje: bezp³atn¹
realizacjê oferowanych us³ug, narzêdzia i us³ugi
dopasowane do potrzeb pracodawcy, pe³n¹ rekrutacjê,
kompletny screening i selekcjê kandydatów, mo¿liwoœci
organizacji sta¿y oraz szkoleñ zawodowych zgodnych
z wymogami pracodawcy, wsparcie beneficjentów
w zakresie utrzymania zatrudnienia.
?
Zespó³ ds. kontaktów z politykami - Policy Team - Zespó³
Zdjêcie 3. Jedna
z uczestniczek wymiany
przy komputerze dostêpnym
dla poszukuj¹cych pracy
w poczekalni biura A4e.
10
A4e, który przemawia na rzecz klientów instytucji
w obszarach rynku pracy, wiêziennictwa i zdrowia.
Zajmuje siê przygotowaniem materia³ów, które s¹
przedstawiane ministrom maj¹cym wp³yw na kszta³t
polityki spo³ecznej kraju.
Us³ugi œwiadczone przez A4e
na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych
Agencja pracy A4e oferuje wachlarz us³ug
i programów realizowanych na rzecz walki z bezrobociem.
Poni¿ej przedstawiono informacje o prowadzonych przez
instytucjê dzia³aniach:
pobierania zasi³ków. Do zapewnienia d³ugotrwa³ego
zatrudnienia, firma A4e opracowa³a 5 podstawowych
elementów, które sk³adaj¹ siê na trwa³oœæ zatrudnienia. Five
Building Blocks of Sustainability to system s³u¿¹cy opracowaniu
elastycznych us³ug, które bêd¹ mog³y byæ zastosowane
indywidualnie dla ka¿dego klienta w celu osi¹gniêcia stabilnego
zatrudnienia. Poni¿szy schemat przedstawia 5 kroków do
d³ugotrwa³ego zatrudnienia:
»» RZ¥DOWY PROGRAM PRACA (WORK PROGRAMME)
Program zosta³ wdro¿ony w czerwcu 2011r. Do
uczestnictwa w programie kierowane s¹ osoby z Jobcentre Plus,
na okres 24 miesiêcy, niezale¿nie od tego w którym momencie
zostanie podjêta przez nich praca. Po podjêciu zatrudnienia ma
miejsce dalszy monitoring oraz wsparcie w zatrudnieniu.
Praca z klientem ma
charakter indywidualny.
Pracownik A4e dokonuje
oceny potencja³u klienta
oraz barier, a nastêpnie
dopasowuje odpowiedni
programu dzia³ania.
Zdjêcie 4. Doradca w Programie Praca – Sheffield
Wszyscy klienci, niezale¿nie od tego jakiego rodzaju
zasi³ek pobieraj¹, objêci s¹ sta³ym zestawem wymagañ, które
nale¿y spe³niæ, by mogli wyjœæ z bezrobocia i uniezale¿niæ siê od
Access
(dostêp)
zagwarantowanie szybkiego dostêpu do pomocy
i mo¿liwoœci zatrudnienia, przy jednoczesnym
zachowaniu szacunku dla klienta
Outlock
rozwój silnej etyki zawodowej, daj¹cy pewnoœæ,
(perspektywy) ¿e klient mo¿e dokonaæ zmian w swoim ¿yciu
pozyskanie konkurencyjnych umiejêtnoœci na
Skills
(umiejêtnoœci) lokalnym rynku pracy
Resilience
(odpornoϾ)
Capacity
(zdolnoϾ)
pokonanie barier takich jak problemy zdrowotne,
mieszkaniowe, trudne relacje
w rodzinie/zwi¹zkach
wykorzystywanie nadarzaj¹cych siê okazji
i branie odpowiedzialnoœci za i swoj¹ przysz³oœæ
Tabela 3. 5 kroków do d³ugotrwa³ego zatrudnienia
11
W ramach Programu uczestnicy maj¹ zapewnione
m.in:
?
wsparcie i opiekê doradców,
?
ró¿ne kursy, w tym kurs czytania i pisania,
?
zajêcia z nabycia umiejêtnoœci miêkkich,
?
wsparcie w kwestiach zdrowia fizycznego i psychicznego,
?
wsparcie w zatrudnieniu.
Realizuj¹c Work Programme firma A4e opracowa³a
model 3 programów rozwoju, które zawieraj¹ w sobie elementy
systemu Five Building Blocks of Sustainability. Na tej podstawie
klienci s¹ przydzielani do odpowiednich programów. Celem jest
przyspieszenie wyników pracy i aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych. Poni¿ej zaprezentowano 3 programy rozwoju:
Doradca zawodowy ma obowi¹zek kontaktu
z uczestnikiem Work Programme po pierwszym dniu podjêcia
pracy, pod koniec pierwszego tygodnia pracy, a nastêpnie
prowadz¹c sta³y monitoring, przynajmniej 1-2 razy w miesi¹cu.
Ka¿da osoba powracaj¹ca do Programu nie mo¿e
w nim uczestniczyæ d³u¿ej ni¿ 24 miesi¹ce. Je¿eli do tego czasu
nie podejmie pracy, zostaje ponownie skierowana do urzêdu
pracy (JCP), który otrzymuje informacjê o kwalifikacjach
i osi¹gniêciach uczestnika Work Programme.
Doradcy maj¹ rozplanowane kontakty z uczestnikami
w ramach planu pracy, którego przyk³ad zosta³ przedstawione
na poni¿szym zdjêciu:
Access & Outlook programme
ukierunkowany na zwiêkszenie dostêpu do zatrudnienia
-program pomocny przy planowaniu kariery, próbne rozmowy
o pracê i przynajmniej 1 dzieñ w tygodniu przeznaczony
na zaplanowane poszukiwanie zatrudnienia.
Skills Programe
g³ównym celem jest pokonanie bariery niewystarczaj¹cych
umiejêtnoœci poprzez specjalistyczn¹ ocenê, szkolenia zawodowe
i rozwój umiejêtnoœci socjalnych.
Capacity & Resilience programe
zawiera w sobie po³¹czony przegl¹d przypadków wraz z istniej¹cymi
ju¿ Ÿród³ami pomocy, a tak¿e zwiêkszony cotygodniowy kontakt
z doradc¹ i wspó³pracê w celu zwiêkszenia wydajnoœci dzia³añ.
Tabela 4 . Development Programmes w A4e
12
Zdjêcie 5. Tablice robocze – plan pracy z poszczególnymi klientami
(wyjœcia do pracodawców, podjêcia pracy)
– omawia siê je na codziennych spotkaniach zespo³u roboczego.
»» VOX CENTRE
– partner A4e SHEFFIELD w zakresie realizacji szkoleñ
Organizacja powsta³a w 2007 roku jako alternatywna
forma edukacji, pomagaj¹ca w g³ównej mierze osobom m³odym
(14-16 lat), które nie radz¹ sobie z podstawow¹ edukacj¹.
Idea utworzenia Vox Centre wi¹za³a siê z realizacj¹
pomys³u „All under one roof” czyli „wszystko pod jednym
dachem”, st¹d te¿ oferta Vox Centre obejmuje: edukacjê
alternatywn¹, edukujê zawodow¹ i edukacjê osób doros³ych.
Dziêki przeprowadzanym kursom przygotowawczym,
uczestnicy mog¹ poznaæ charakter pracy w danym zawodzie.
Firma A4e wysy³a osoby chc¹ce nabyæ oraz podnieœæ
swoje kwalifikacje zawodowe do wewnêtrznych oœrodków
szkoleniowych Vox Centre. W Anglii jest 7 takich oœrodków,
które funkcjonuj¹ podobnie ró¿ni¹c siê jedynie tematyk¹
szkoleñ.
Oprócz m³odzie¿y w zajêciach uczestnicz¹ tak¿e osoby
starsze i doroœli, którzy s¹ d³ugotrwale bezrobotni lub niedawno
utracili pracê.
Szkolenia organizowane
w Vox Center
Catering
Pracownik ochrony fizycznej
Kosmetyczka, fryzjer
Kursy czytania i pisania
Kursy rzemieœlnicze (np. stolarstwo)
Mechanika samochodowa
Zdjêcie 6. Pracownicy PUP Zabrze
poddaj¹ siê sesji manicure
wykonywanej przez uczestniczki
szkolenia z zakresu kosmetyki
w Vox Center.
Budownictwo
Wykres 1. Rodzaje szkoleñ w Vox Center.
13
»» SEKCJA POMOCY OSOBOM BEZROBOTNYM
W ZAK£ADANIU DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ
-ENTERPRISE OPERATION
Enterprise Operation jest kolejn¹ ga³êzi¹ dzia³alnoœci
A4e. Sekcja pomocy w zak³adaniu dzia³alnoœci
funkcjonuje od 12 lat. Zajmuje siê:
?
wsparciem w samozatrudnieniu klientów Work
Programme,
?
przeprowadzaniem akredytacji do uzyskania II poziomu
kwalifikacji dla uczestników Work Programme,
?
realizacj¹ kontraktu na rzecz rz¹du walijskiego, który
polega na rekrutacji mentorów wspomagaj¹cych osoby
podejmuj¹ce w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
»» WSPÓ£PRACA Z WIʏNIAMI, CZYLI A4e JUSTICE
W Wielkiej Brytanii w³adze staraj¹ siê wspieraæ
obecnych oraz by³ych wiêŸniów. Sekcja ds. sprawiedliwoœci,
wspomaga kszta³cenie oraz nabywanie umiejêtnoœci przez
osoby znajduj¹ce siê w wiêzieniach. A4e na rzecz wiêŸniów
realizuje oko³o 700 typów szkoleñ. Swoim wsparciem obejmuje
oko³o 8 500 wiêŸniów. G³ównym celem pracy z wiêŸniami jest
zachowanie funkcjonalnoœci w spo³eczeñstwie, zarówno
podczas odbywania wyroku, jak i po jego zakoñczeniu.
»» PROJEKT WSPARCIA DLA RODZIN Z DZIELNICY LEWISHAM,
TZW. „BUD¯ET RODZINNY” – LEWISHAM FAMILY BUDGET
PROJECT
W ramach pilota¿owego projektu, od 12 grudnia
2011r., przyst¹piono do wspó³pracy z ubogimi rodzinami
zamieszka³ymi w dzielnicy Lewisham. Na okres realizacji ww.
Dziêki Work Programe powsta³o ju¿ ponad 6000
jednoosobowych dzia³alnoœci gospodarczych. Natomiast
w 2012 roku wy³¹cznie dziêki wsparciu A4e powsta³o 1600 firm.
Bezrobotni w ramach sekcji s¹ wspierani przez
doradców, coachów oraz trenerów. Poza wsparciem
merytorycznym, mo¿liwe jest równie¿ wsparcie finansowe.
Zasi³ek mo¿e byæ przyznawany nawet do 6 miesiêcy, przy czym
kwota zasi³ku maleje z ka¿dym miesi¹cem jego pobierania.
14
Warunkiem przyst¹pienia rodziny
do projektu, jest pobieranie
zasi³ków przez co najmniej 2 osoby
doros³e.
Ka¿dej rodzinie przypisany jest pracownik kluczowy
(doradca), który posiada kwalifikacje pracownika socjalnego.
Jego zadaniem jest identyfikacja barier oraz potrzeb,
a nastêpnie stworzenie planu dzia³ania. Doradca wspiera
rodzinê przy wszelkich czynnoœciach, zw³aszcza prowadz¹cych
do zatrudnienia.
W ramach projektu, ka¿da rodzina ma przypisany
bud¿et w wysokoœci 1 000 funtów, którym dysponuj¹
pracownicy A4e. Pieni¹dze te przeznaczone s¹ na realizacje
zadañ, które pomog¹ zbli¿yæ cz³onków rodziny do rynku pracy.
S¹ to m.in. wydatki na: zapewnienie opieki nad dzieæmi,
realizacja szkoleñ zawodowych, zajêcia czytania i pisania,
t³umaczenie dokumentów. Pieni¹dze nie s¹ wyp³acane. Projekt
ma na celu zapewniæ d³ugotrwa³e zatrudnienie przy sta³ej
i regularnej wspó³pracy z doradc¹.
Organizacja zapocz¹tkowa³a równie¿ S¹siedzki Klub Pracy, gdzie
organizowane s¹ zajêcia grupowe dla lokalnej spo³ecznoœci.
Mieszkañcy mog¹ liczyæ na wzajemne wsparcie oraz pomoc
w najprostszych sprawach, np. przy napisaniu CV.
»» WSPÓ£PRACA A4e Z „ZEST FOR WORK”
„Zest for work” jest organizacj¹ prospo³eczn¹,
dzia³aj¹c¹ w obszarze dzielnicy Netherhorpe,
Upperthorpe i Langesett w Sheffield. Zosta³a
za³o¿ona w 1997 roku, jako odpowiedŸ lokalnej
spo³ecznoœci na pojawiaj¹ce siê nierównoœci w dostêpie do
opieki zdrowotnej i chêci decydowania o swoim otoczeniu.
W zarz¹dzie zasiadaj¹ mieszkañcy, a zyski wypracowane
z dzia³alnoœci inwestowane s¹ z powrotem w lokaln¹
spo³ecznoœæ.
Organizacja wspiera osoby poszukuj¹ce pracy:
zapisuje na szkolenia zawodowe i kursy np. ESOL, zajmuje siê
doradztwem zawodowym, pomaga w rozwoju kariery
(i kontynuuje to wsparcie nawet po podjêciu pracy), organizuje
zajêcia sportowe, pomoc zdrowotn¹, opiekê na dzieæmi
i wspó³pracuje z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ w celu poprawy jakoœci
ich ¿ycia. Us³ugi dostêpne s¹ dla 30 tysiêcy mieszkañców
dzielnic, ale czêœæ dzia³añ dostêpna jest dla ca³ego miasta
Sheffield.
Zdjêcie 7. Pracownicy PUP w Zabrzu przed budynkiem Zest for Work
15
Efekty pracy firmy A4e
w Programie Praca
16 % z powsta³ych firm
stanowi
dochód narodowy
Wielkiej Brytanii
Tylko w roku 2012
300 000 tysiêcy klientów
skorzysta³o z us³ug
agencji A4e
na ca³ym œwiecie
Dziêki wsparciu A4e
w 2012 roku 1600 osób
rozpoczê³o
samozatrudnienie
A4e
Co roku 12 000
m³odych ludzi
bierze udzia³ w zajêciach
nt. prowadzenia
w³asnej firmy
Wykres 2. Prezentacja wybranych wyników pracy firmy A4e
16
W ramach projektu
dla rodzin z dzielnicy
Lewisham, efektywnoϾ
projektu zosta³a
ustanowiona na poziomie
30 % - niski wskaŸnik
jest spowodowany
trudn¹ wspó³prac¹
z rodzinami
A4e od 1991 roku
pomog³o ju¿
1 000 000 osobom
8 500 wiêŸniów
od 2005 roku zosta³o
objêtych wsparciem
A4e JUSTICE
„Dziêki wymianie zdoby³am cenne doœwiadczenie w zakresie
stosowania nowych form kszta³cenia i aktywizowania osób
bezrobotnych oraz bêd¹cych w trudnej sytuacji ¿yciowej.
Wymiana pozytywnie wp³ynê³a na mój rozwój kompetencji
zawodowych i dostarczy³a cennych doœwiadczeñ wynikaj¹cych
z odbycia podró¿y zagranicznej.”
Justyna Grad- Pokorska
„Zobaczy³am z jakiego rodzaju problemami musz¹ radziæ sobie
tamtejsze s³u¿by zatrudnienia. Poprzez wymianê doœwiadczeñ
mog³am poznaæ mentalnoœæ Brytyjczyków, ich zachowania
i codzienne ¿ycie. Bardzo interesuj¹ce doœwiadczenie
zawodowe i kulturowe.”
Aneta Skibiñska
"Udzia³ w projekcie z pewnoœci¹ dla wszystkich uczestników by³
szans¹ na zapoznanie siê z tym, jak wygl¹da codzienna praca osób na
identycznych stanowiskach, ale w innym kraju. Uto¿samianie siê
z osobami, które pracuj¹ w goszcz¹cych nas instytucjach, bardzo
zbli¿y³o wszystkich i uczyni³o prowadzone rozmowy, dyskusje bardzo
ciekawymi. Baga¿ informacji, który ka¿dy z nas przywióz³ do kraju,
na pewno zaprocentuje w przysz³oœci - w codziennej pracy i ¿yciu
osobistym."
Sabina Bednarczyk
„Pozna³am nowe metody pracy z osobami bezrobotnymi, które
s¹ dla mnie cenny Ÿród³em informacji. Niektóre z nich spróbujê
przenieœæ na grunt Polski i wykorzystaæ w swojej pracy
zawodowej. Wyjazd umo¿liwi³ mi ponadto zapoznanie siê
z sytuacj¹ Polaków na brytyjskim rynku pracy i porównanie
wyobra¿enia z rzeczywist¹ sytuacj¹.”
Anita Orlak
„Dziêki udzia³owi w wyjeŸdzie pozna³am metody pracy firmy
„A4e”, ich wspó³pracy z tamtejszymi urzêdami pracy,
problemami wynikaj¹cymi z wielokulturowoœci spo³eczeñstwa
i ich specyficznych problemów. Dziêki wyjazdowi uda³o mi siê
prze³amaæ barierê komunikacyjn¹ i udoskonaliæ mój angielski.”
Ma³gorzata Olszewska
„Projekt umo¿liwi³ mi poznanie doœwiadczeñ firmy A4e
w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi. Dziêki niemu
pozna³am najnowsze metody i formy pomocy zawodowej.
Dodatkowym atutem by³a szansa poznania kultury brytyjskiej
oraz wykorzystanie znajomoœci jêzyka angielskiego
w praktyce.”
Katarzyna Bukowiec
Publikacja powsta³a w ramach realizacji projektu pn.
„Transfer wiedzy – program wymiany doœwiadczeñ” Leonardo da Vinci,
realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu
„Uczenie siê przez ca³e ¿ycie”
Powiatowy Urz¹d Pracy w Zabrzu
ul. Roosevelta 40 a
41-800 Zabrze
www.pupzabrze.pl
Tel: +48 32 277 90 00
Fax: +48 32 277 90 49
E-mail: [email protected]

Podobne dokumenty