Załącznik 1 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kartka dla

Transkrypt

Załącznik 1 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kartka dla
Załącznik 1
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Kartka dla Mikołaja”
§1
Organizatorem konkursu plastycznego na kartkę świąteczną –„Kartka dla Mikołaja” ,zwanego
dalej Konkursem, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, zwane dalej
Organizatorem.
§2
Otrzymane prace będą wyeksponowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Miliczu.
§3
Warunki uczestnictwa
1.Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej na
terenie powiatu milickiego.
2.Uczestnicy Konkursu mają za zadanie wykonać samodzielnie Kartkę dla Mikołaja
dowolnymi technikami plastycznymi(rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.)
3.Maksymalny format pracy A4.
4.Autorem kartki zgłoszeniowej do Konkursu może być jedna osoba .
5.Kazdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną kartkę.
6.Warunkiem zakwalifikowania pracy do Konkursu jest dostarczenie – wraz z pracą
wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej(załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz spełnienia
warunków zapisanych w Regulaminie.
§4
Termin i warunki dostarczenia prac
1.Prace mogą być dostarczane do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Miliczu przy ul. Trzebnicka 4b w Miliczu w terminie do 4 grudnia 2015 r.
2.Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową i zgodą na upublicznianie danych można
przekazać również przez Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w podanym terminie.
3.Organizator nie zwraca przekazanych prac – Kartek dla Mikołaja.
§5
Zasady przyznawania nagród
1.Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 14 grudnia 2015r. a wyniki zostaną podane do
wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora www.pcprmilicz.pl
2.O wyłonieniu zwycięzców Konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa
zwana dalej Komisją składająca się z trzech osób.
3.Komisję powołuje Organizator.
4.Decyzje Komisji są ostateczne i nieodwołalne.
5.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.
6.Prace będą oceniane z uwzględnieniem kategorii wiekowej:
I Kategoria – do 5 lat
II Kategoria – od 6 do 10 lat
III Kategoria- od 11 do 15 lat
IV Kategoria –powyżej 15 lat
7.Spośród zakwalifikowanych do Konkursu prac Komisja wybierze
poszczególnych kategoriach wiekowych.
zwycięską kartkę w
8.Autor zwycięskiej pracy otrzyma od Organizatora indywidualną nagrodę rzeczową
ufundowaną od sponsora.
9.Organizator może przyznać dodatkowe wyróżnienia dla autorów kartek, które według
Komisji odznaczają się wyjątkowymi walorami artystycznymi.
10.Pozostałe prace plastyczne zostaną również symbolicznie nagrodzone.
11.Autor zwycięskiej kartki zostanie telefonicznie powiadomiony o przyznaniu nagrody.
12.Nagrody dla autora zwycięskiej kartki zostaną wręczone po ustaleniu dogodnego terminu
dla wszystkich stron.
§6
1.Autorzy prac zgodnie z oświadczeniem podpisanym przez rodzica zastępczego lub
opiekuna prawnego zamieszczonym na karcie zgłoszenia przenoszą na Organizatora
nieograniczone prawa autorskie.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania
promocyjnych wszystkich prac nadesłanych do Konkursu.
w materiałach edukacyjnych,
3.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
4.Wszelkie sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
Załącznik 2
Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego „Kartka dla Mikołaja”
1.Imię i nazwisko uczestnika........................................................................
2.Wiek.......................................
3.Adres.........................................................................................................
4.Telefon kontaktowy do opiekuna..............................................................
5.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
karcie zgłoszenia na potrzeby bazy danych konkursu.
...............................................
Podpis uczestnika
.......................................................
Podpis opiekuna
.....................................................................
Data i podpis przyjmującego Kartę zgłoszenia