Siatka FM I stopień

Transkrypt

Siatka FM I stopień
PLAN STUDIÓW
kierunek studiów:
profil studiów:
stopień:
forma studiów:
FINANSE MIĘDZYNARODOWE
ogólnoakademicki
pierwszy
stacjonarne
specjalności:
od roku:
2016/2017
Szczegóły przedmiotu
rok
ilość godzin
Przedmiot
semestr
KOD
wykładów
ćw. aud.
ćw. lab.
kon.
lab. Inf
sem.
Razem
Forma
zaliczenia
ECTS
nazwa modułu do którego
należy przedmiot
1
Ekonomia
30
15
45
Z
5
MP
1
Matematyka
30
30
60
E
8
MP
1
Podstawy finansów
15
15
Z
2
MP
1
Rachunkowość
15
45
E
6
MP
1
Ochrona własności intelektualnej
15
15
Z
1
MP
1
Wychowanie fizyczne
30
Z
1
MW MU
1
Techniki informatyczne
15
Z
1
MP
1
Etyka na rynkach finansowych
15
15
Z
1
MP
1
Podstawy prawa
30
30
Z
4
MP
p. ECTS:
29
30
60
E
6
MP
2
razem po 1. semestrze :
Podstawy międzynarodowych stosunków
gospodarczych
Matematyka finansowa
270
2
15
15
30
Z
3
MP
2
Statystyka
15
30
45
E
4
MP
2
Język obcy
60
Z
4
MW MU
2
Prawo finansowe
30
30
Z
3
MP
2
Ekonomia
30
45
E
6
MP
2
Wykład do wyboru
30
30
Z
2
MW
2
Finanse behawioralne
MP
I
30
30
15
godzin:
30
60
15
30
razem po 2. semestrze :
godzin:
30
Z
4
330
p. ECTS:
32
3
Zarządzanie międzynarodowe
30
30
60
E
6
3
Rynki finansowe - mechanizmy i instrumenty
30
30
60
E
6
MP
3
Podstawy ekonometrii
15
45
E
4
MP
3
Zarządzanie ryzykiem finansowym
3
Międzynarodowa integracja gospodarcza
3
Podstawy inwestowania
Wykład do wyboru
Język obcy
3
3
30
30
4
Podstawy finansów międzynarodowych
4
Podstawy analizy finansowej
4
Marketing instytucji i usług finansowych
4
Język obcy
4
Wykład do wyboru w języku obcym
4
Proseminarium - metodyka badań naukowych
4
Moduł specjalności
5
Integracja walutowa w Europie
5
Wykład do wyboru
5
Międzynarodowe przepływy inwestycji
5
Wykład do wyboru w języku obcym
5
Translatorium
5
Seminarium licencjackie
5
Praktyki zawodowe
5
Moduł specjalności
6
6
razem po 5. semestrze :
Translatorium
Wykład do wyboru w języku obcym
6
Seminarium licencjackie
6
Moduł specjalności
6
Przygotowanie i obrona pracy licencjackiej
30
Z
3
MP
Z
2
MP
60
30
30
60
Z
Z
Z
3
2
4
MP
MW
MW MU
godzin:
345
p. ECTS:
30
60
E
6
MP
30
Z
2
MP
30
Z
2
MP
30
E
3
MW MU
30
Z
4
MW MU
30
Z
3
MW
120
Z
10
MW
330
p. ECTS:
30
30
Z
2
MP
30
Z
2
MW
30
Z
2
MP
30
Z
4
MW MU
30
30
30
30
30
30
30
30
30
120
razem po 4. semestrze :
godzin:
30
30
30
30
30
30
120
godzin:
30
30
30
120
razem po 6. semestrze :
RAZEM W CIĄGU TOKU STUDIÓW :
MP
30
30
razem po 3. semestrze :
II
III
lekt.
30
Z
4
MW
30
Z
3
MW
4 tyg.
Z
4
MW
120
Z
10
MW
300
30
30
p. ECTS:
Z
Z
31
4
4
MW
MW MU
30
Z
5
MW
120
Z
10
MW
MW
0
Z
6
godzin:
210
p. ECTS:
29
godzin:
1785
p. ECTS:
181
Plan studiów zatwierdzony przez RadĘ Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w dniu 16.11.2015 r. r.
BILANS godzin i punktów ECTS:
opis typu zajęć
zajęcia z zakresu nauk podstawowych:
zajęcia o charakterze ogólnouczelnianym:
zajęcia o charakterze wybieralnym:
zajecia o charakterze praktycznym:
zajęcia wymagajace udziału nauczyciela
suma
godzin
suma
punktów
udział
procentowy
(punktowy)
870
270
870
540
1785
86
24
89
65
58,5
47,5%
13,3%
49,2%
35,9%
32,3%
symbol
MP
MU
MW

Podobne dokumenty