Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

Transkrypt

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu
COBORU Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Wielkiej, Zakład Doświadczalny Oceny
Odmian w Kościelej Wsi , 62-811 Kościelna Wieś, ul. Kreczunowicza 13, informuje o rozstrzygnięciu
przetargu na zbędne i zużyte składniki majątku ruchomego z terminem składania ofert do 09.12.2015
godz. 11.00
Lp
Nazwa maszyny-urządzenia
1.
Ciągnik rolniczy URSUS C360
Nr
ewidencyjny
112-7-012
Oferta najkorzystniejsza
cenowo w zł brutto
11.200,00
Stolarstwo Jerzy Kubiak
2.
Ciągnik rolniczy URSUS C360
112-7-013
10.600,00
Jarosław Wiśniewski
3.
Ciągnik rolniczy URSUS C385
112-7-003
9.550,00
Tomasz Prus
4.
Samochód osobowy SKODA
FELICJA COMBI
113-7-004
750,00
Jarosław Wiśniewski
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia
umniejszonej o kwotę wcześniej wpłaconego wadium nie później jednak niż do 16.12.2015 r.

Podobne dokumenty