krótkie wsporniki - dr Leszek Stachecki

Komentarze

Transkrypt

krótkie wsporniki - dr Leszek Stachecki
KRÓTKIE WSPORNIKI
dr inż. Leszek Stachecki
www.stachecki.com.pl
www.ls.zut.edu.pl
aFh
Zalecenia wstępne
n = 0,6(1-fck/250)
Zalecenia wstępne
• Wysokośd przekroju w
strefie przyłożenia
obciążenia nie może byd
mniejsza niż połowa
wysokości przekroju
podporowego
h10,5h
Zalecenia wstępne
a45°
Obciążenia przekazywane na
wspornik
Trajektorie naprężeń
Prętowy model pracy
Prętowy model pracy
Prętowy model pracy
Prętowy model pracy
Schematyczny obraz
zarysowania
Schematyczny obraz
zarysowania
Obliczeniowy schemat
wspornika
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Maksymalny rozstaw strzemion: 0,25h i 150mm.
Strzemiona pionowe rozmieścid równomiernie na
odcinku od krawędzi słupa do wewnętrznej krawędzi
płytki podporowej.
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Dodatkowo konstrukcyjnie umieścid
strzemiona poziome: Asw,h  0,3As.
Strzemiona te rozmieścid co najmniej w dwóch
płaszczyznach.
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Strzemiona pionowe
rozmieścid równomiernie
na wysokości przekroju.
Rozstaw maksymalny:
0,25h i 150mm.
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Warunki konstrukcyjne
• maksymalna średnica zbrojenia głównego
25 mm;
• minimalny stopieo zbrojenia rs  0,004;
• zbrojenie główne należy prawidłowo
zakotwid poza przekrojem podporowym i na
koocu wspornika;
Projektowanie
Wsporniki obciążone na górnej krawędzi
Warunki konstrukcyjne
•odległośd od krawędzi płytki podporowej
do początku łuku zagięcia nie mniejsza niż
średnica prętów;
• pionowe zbrojenie słupa przy przekroju
podporowym nie mniejsze niż As;
•zakotwienie dodatkowych prętów w słupie
co najmniej 40f i aF.
Projektowanie
Wsporniki obciążone na wysokości
Projektowanie
Wsporniki obciążone na wysokości
30°a60°
Projektowanie
Wsporniki obciążone na wysokości
Projektowanie
Wsporniki obciążone na wysokości
Konstruowanie zbrojenia
Zalecenia brytyjskie i amerykaoskie
Konstruowanie zbrojenia
Zalecenia niemieckie
Konstruowanie zbrojenia
Konstruowanie zbrojenia
Konstruowanie zbrojenia
Konstruowanie zbrojenia

Podobne dokumenty