monica

Transkrypt

monica
PIECYK NA PELET
MONICA
(LX)
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Szanowni Państwo,
Dziękujemy za wybór nowoczesnego piecyka naszej
dopracowany technologicznie produkt.
produkcji. Dostarczamy Państwu
Na następnych stronach zamieszczamy instrukcje i wskazówki umoŜliwiające poznanie i
uŜytkowanie naszego piecyka w najlepszy sposób, jak równieŜ jego utrzymanie w naleŜytym
stanie.
Nasz autoryzowany serwis techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji.
Z powaŜaniem
Karmek S.R.L.
WAśNE:
Karmek zastrzega sobie wprowadzanie mało istotnych zmian w budowie piecyka, które mogą nie
zostać odnotowane w niniejszej instrukcji. Sporadycznie pojawiające się zmiany spowodowane są
normalnymi uaktualnieniami sezonowymi produktów.
2
A. INFORMACJE PODSTAWOWE
a.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
a.2 Dane techniczne
a.3 WyposaŜenie dodatkowe
a.4 Tabliczka znamionowa
a.5 Gwarancja
a.6 Paliwo
a.7 Zamawianie części zamiennych
a.8 ZuŜyte materiały
B. INSTRUKCJA INSTALACJI
b.1 Uwagi wstępne
b.2 Przemieszczanie i transport
b.3 Umiejscowienie
b.4 Instalacja przewodu kominowego
b.5 Instalacja przewodu poboru powietrza
b.6 Podłączenie do zasilania elektrycznego
C. INSTRUKCJA OBSŁUGI
c.1 Uwagi wstępne
c.2 Wprowadzenie
c.3 Wyświetlacz
c.4 Pierwsze rozpalenie piecyka
c.5 Uruchomienie piecyka
c.6 Ustawienie temperatury w pomieszczeniu
c.7 Wyłączenie piecyka
c.8 Zdalne sterowanie
c.9 Ustawianie automatycznego rozpalenia (chronotermostat)
c.10 Zmienność podawania peletu
D. FUNKCJE ELEMENTÓW MECHANICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH
d.1 Napęd podajnika ślimakowego
d.2 Wentylator odciągowy spalin
d.3 Wentylator nawiewu ciepłego powietrza
d.4 Karta elektroniczna
d.5 Wyłącznik główny
3
d.6 Czujnik spalin
d.7 Czujnik pokojowy
d.8 Świeca zapłonowa
d.9 Wyłącznik termiczny
E. PODSTAWOWA OBSŁUGA I CZYSZCZENIE PIECYKA
e.1 Obsługa i czyszczenie piecyka przez klienta
e.2 Obsługa okresowa wykonywana przez autoryzowany personel
F. WYŚWIETLANIE SYMBOLI ALARMÓW
f.1 Awaria czujnika temperatury spalin
f.2 Nieudane rozpalenie
f.3 Wyłączanie podczas pracy
f.4 Awaria zasilania
f.5 Awaria wyłącznika termicznego
f.6 Temperatura spalin przekracza maksymalną wartość
G. ROZWIĄZANIA MOśLIWYCH PROBLEMÓW
4
A. INFORMACJE PODSTAWOWE
a.1 Podstawowe zasady bezpieczeństwa
UWAGA!!! Nigdy nie jest się zbyt ostroŜnym: przed instalacją zapoznać się i stosować z
podstawowymi zasadami:
●
Wszystkie obowiązujące lokalnie przepisy, włączając krajowe i europejskie przepisy prawa ,
muszą być przestrzegane podczas instalacji piecyka.
●
Sprawdzić, czy system elektryczny i zasilanie główne jest w stanie zapewnić zasilanie dla
piecyka przy maksymalnym poborze energii, wskazanym na tabliczce. Podłączyć piecyk do
zgodnego z normami zasilania 230 V - 50 Hz. Unikać uŜywania przejściówek, przedłuŜaczy lub
rozdzielaczy. Upewnić się, Ŝe system elektryczny wyposaŜony jest w zgodne z normami
uziemienie i wyłącznik róŜnicowy.
●
W trakcie instalacji naleŜy respektować obowiązujące przepisy dotyczące wydalania spalin
przez przewody kominowe. Zaleca się podłączyć piecyk do przewodu kominowego za pomocą
łatwego do sprawdzenia podłączenia. Przypominamy, Ŝe naleŜy zwrócić się do autoryzowanej
obsługi technicznej w celu instalacji i okresowych przeglądów piecyka, aby sprawdzić
poprawność ciągu kominowego przed i po sezonie grzewczym.
●
JeŜeli piecyk uŜywany jest sezonowo, w przypadku nieprawidłowego ciągu lub niesprzyjających
warunkach pogodowych (temperatura niŜsza niŜ 0ºC), sprawdzić czy przewód kominowy jest
idealnie osłonięty i droŜny aby uniknąć jego zamarznięcia i niebezpieczeństwa cofania spalin.
●
W przypadku zapłonu wewnątrz komina, natychmiast wyłączyć piecyk.
●
Piecyk zuŜywa tyle powietrza, ile jest konieczne do procesu spalania; zalecane jest podłączenie
piecyka do poboru powietrza z zewnątrz, odpowiednią rurą, poprzez specjalne wyjście z tyłu
piecyka.
●
Przed instalacją upewnić się, czy podłoŜe wytrzyma nacisk piecyka, biorąc pod uwagę jego
wagę.
●
JeŜeli podłoŜe piecyka jest wykonane z materiałów łatwopalnych, takich jak parkiet lub
wykładzina, umieścić pod piecykiem płytę ochronną (płyta powinna wystawać 25-30 cm od
przodu piecyka).
●
Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się zachować odległość przynajmniej 20 cm między
rozgrzanymi częściami piecyka a materiałami łatwopalnymi (np. tapety itp.); w innym wypadku
5
zastosować materiały izolacyjne dostępne w sprzedaŜy. Odnieść tą wskazówkę równieŜ do
mebli, zasłon itp.
•
W celu ułatwienia ewentualnych interwencji przez personel techniczny, nie umieszczać piecyka
wewnątrz zamkniętych przestrzeni oraz tuŜ przy ścianach, co moŜe równieŜ zakłócić pobór
powietrza.
•
Brak ciągu kominowego (lub zatkanie albo zamknięcie dopływu powietrza do paleniska)
zakłóca funkcjonowanie piecyka, który podczas automatycznego włączenia, moŜe wymusić
nadmierne podawanie peletu do paleniska, w związku z opóźnionym zapłonem. Nadmierne
zadymienie w komorze spalania moŜe spowodować automatyczne wydzielanie oparów (gazu),
i gwałtowne spalanie; w tym przypadku nigdy nie otwierać drzwi komory spalania.
•
Całkowicie zabrania się uŜywanie cieczy łatwopalnych do rozpalania piecyka; po włączeniu
piecyka pelet zapala się automatycznie.
•
Pelet uŜywany w piecyku musi spełniać warunki opisane w niniejszej instrukcji.
•
Nie dotykać szyby kiedy piecyk się rozgrzeje; zachować ostroŜność dotykając piecyk.
•
Nie dopuszczać dzieci w pobliŜe piecyka kiedy jest on włączony, poniewaŜ kaŜda rozgrzana
powierzchnia moŜe spowodować oparzenia.
•
Nie podejmować Ŝadnych interwencji, poza tymi przewidzianymi do utrzymania prawidłowego
funkcjonowania piecyka lub zalecanymi w niniejszej
instrukcji w celu rozwiązania
pojawiających się problemów. W kaŜdym przypadku zawsze odłączać piecyk od zasilania
przed podjęciem interwencji i wykonywać wszelkie czynności wyłącznie jeŜeli piecyk
jest zimny.
•
Całkowicie zabronione jest usuwanie osłony zasobnika na pelet.
•
Zawsze upewniać się i sprawdzać czy drzwi komory spalania są szczelnie zamknięte podczas
gdy piecyk jest rozpalony lub funkcjonuje.
•
Faza automatycznego rozpalania peletu jest najbardziej wraŜliwa; w związku z tym, aby
uniknąć wszelkich niedogodności, zalecamy utrzymywać piecyk oraz palenisko w naleŜytej
czystości.
•
JeŜeli wystąpią zakłócenia w funkcjonowaniu, piecyk moŜna ponownie rozpalić dopiero po
usunięciu zaistniałego problemu i doprowadzeniu piecyka do pierwotnego stanu.
•
Karmek
Srl nie ponosi Ŝadnej
odpowiedzialności za niedogodności,
odkształcenia,
uszkodzenia oraz inne szkody powstałe wskutek niezastosowania się do wskazówek
zawartych w niniejszej instrukcji.
6
a.2 Dane techniczne
Moc nominalna:
10Kw
Sprawność:
87%
Zasilanie:
230V 50Hz
ZuŜycie energii elektrycznej:
127-290W
Pojemność zasobnika na pelet:
20Kg
ZuŜycie peletu:
2 Kg/h
CO (mieŜone przy 13% zawartości tlenu przy mocy nominalnej)
0,01%
Temperatura spalin przy mocy nominalnej:
średnia 193°C - max 217°C
Wyświetlacz cyfrowy:
TAK
Program tygodniowy:
TAK
Termostst pokojowy:
TAK
Tryb automatyczny - ręczny:
TAK
Regulowane stopki:
TAK
Wymiary (mm):
550x510x1060mm
Waga:
stal
17Kg
majolica 140Kg
Paliwo:
pellet Ø6mm
Wylot spalin:
Ø80mm
Pobór powietrza:
Ø50mm
Minimalna bezpieczna odległość od materiałów palnych:
200mm
a.3 WyposaŜenie dodatkowe
Piecyk jest wyposaŜony w:
- zdalne sterowanie (opcja);
- kabel zasilania;
- regulowane stopki;
- instrukcję.
a.4 Tabliczka znamionowa
Tabliczka identyfikacyjna umieszczona jest z tyłu piecyka i zawiera następujące dane:
- nazwę marki;
- napięcie zasilania;
- numer seryjny;
- zuŜycie energii elektrycznej;
- model;
- częstotliwość;
- moc cieplną;
- minimalną odległość od materiałów palnych;
- sprawność;
- zgodność z normami
- procentową wartość CO;
- ostrzeŜenia
- ostrzeŜenia;
7
1 – Pobór powietrza Ø50
2 – Wylot spalin Ø80
3 – Wyłącznik główny
a.5 Gwarancja
Karta gwarancyjna, która dostarczana jest wraz z zakupem piecyka, musi być odesłana w ciągu 8
dni od daty dostarczenia piecyka. W innym przypadku, gwarancja nie będzie waŜna. 24miesięczna gwarancja obowiązuje wyłącznie jeŜeli instalacja i test piecyka zostały
przeprowadzone przez autroryzowany personel techniczny firmy Karmek.
Informujemy, Ŝe gwarancja wygasa w przypadku odkształceń, uszkodzeń oraz inne szkody
powstałe wskutek niezastosowania się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
a.6 Odpowiednie paliwo
Jedynym paliwem stosowanym w piecyku jest pelet, paliwo wyprodukowane z mieszanki odpadów
drzewnych; pelet podlega regulacjom normy DIN 51731.
PoniŜsza tabela przedstawia wartości zalecanego peletu:
Średnica
6-6,5mm
Maksymalna długość
20-25mm
Wydajność kaloryczna
ok. 4.600 Kcal/Kg
Wilgotność
<12%
Zawartość popiołu
<1,5%
Waga I gęstość
Kg/dm³=1,0-1,4
Piecyk przeznaczony jest do spalania nieŜywicznego, najlepiej peletu z drzewa bukowego;
stosowanie peletu, którego właściwości róŜnią się od podanych w powyŜszej tebeli, obniŜa jego
sprawność, powodując złe spalanie i powstawanie osadów.
W przypadku zastosowania peletu róŜniącego się od zalecanego gwarancja wygasa.
a.7 Zamawianie części zamiennych
Interwencje moŜe przeprowadzać wyłącznie autoryzowany personel techniczny Karmek. W celu
zamówienia części zamiennych prosimy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą
9
a.8 ZuŜyte materiały
Nie wyrzucać urządzeń i odpadów elektrycznych
do domowego pojemnika na odpady. Zgodnie z
Dyrektywą europejską 2002/96/CE dotyczącą
utylizacji urządzeń i materiałów elektrycznych i
elektronicznych oraz jej odpowiednikami w
przepisach
krajowych,
zuŜyte
urządzenia
elektryczne muszą być składowane oddzielnie, w
celu ich utylizacji w sposób ekologiczny.
B. INSTRUKCJA INSTALACJI
b.1 Uwagi wstępne
Urządzenie musi zainstalowane na podłoŜu o odpowiedniej nośności. JeŜeli istniejący budynek nie
spełnia tego wymagania, naleŜy przeprowadzić stosowne pomiary (dla zastosowania płyty nośnej).
Instalacja urządzenia musi gwarantować łatwy dostęp w celu czyszczenia samego piecyka oraz
przewodów kominowych.
Wentylatory wyciągowe mogą spowodować problemy, jeŜeli zastosowane są w tym samym
pomieszczeniu lub w pobliŜu urządzenia.
b.2 Przemieszczanie i transport
Upewnić się, Ŝe urządzenia wykorzystywane do podnoszenia i transportu piecyka mają odpowiedni
udźwig, stosowny do wagi podanej na tabliczce znamionowej. Podnoszenie piecyka wykonywać za
pomocą podnośnika widłowego, poprzez umieszczenie wideł w odpowiednich otworach drewnianej
palety. Aby umiejscowić piecyk wewnątrz pomieszczenia, naleŜy delikatnie połoŜyć piecyk na
podłodze z maksymalną ostroŜnością, unikając gwałtownych uderzeń.
b.3 Umiejscowienie
Aby ustawić poprawnie piecyk, zalecamy wybór moŜliwie centralnego miejsca w pomieszczeniu,
które będzie ogrzewane. Zapewni to najlepsze rozprowadzenie ciepła i pomoŜe uzyskać najlepszą
efektywność piecyka.
Zalecamy zastosowanie płyty ochronnej na podłodze w pobliŜu przewodu kominowego lub
materiałów palnych (takich jak parkiet lub wykładziny).
10
Ze
względów
bezpieczeństwa,
zachować
odległość
przynajmniej 20cm pomiędzy rozgrzanymi częściami piecyka
a materiałami palnymi (np. tapety); w innym wypadku
zastosować materiały izolacyjne dostępne w sprzedaŜy.
L=20 cm min.
B=20 cm min.
R=20 cm min.
b.4 Instalacja przewodu kominowego
Instalacja moŜe być wykonana zarówno bez murowanego komina jak i bez istniejącego przewodu
kominowego.
RYS. 1. INSTALACJA BEZ KOMINA MUROWANEGO
Wylot spalin o średnicy Ø 80 - Zastosować łatwy do sprawdzenia trójnik, wyjść poziomo na
zewnątrz budynku; kontynuować pionowo aŜ do momentu osiągnięcia dachu przez przewód
kominowy wyposaŜony w klapkę antypowrotną. Wszystkie połączenia muszą być uszczelnione.
RYS. 2. INSTALACJA Z ISTNIEJĄCYM PRZEWODEM KOMINOWYM
Wylot spalin o średnicy Ø 80 - dojść poziomo do istniejącego przewodu kominowego, upewniając
się Ŝe ma on przekrój co najmniej 200cm² i ma łatwy dostęp do corocznego czyszczenia.
Wszystkie połączenia muszą być uszczelnione.
WAśNE!! Zalecamy sprawdzenie przez instalatora wydajności i stanu przewodu kominowego, z
uwzględnieniem krajowych i lokalnych przepisów odnoszących się łączeń przewodów kominowych
i stosowanych materiałów.
PowyŜsze informacje są wyłącznie wskazówkami do poprawnej instalacji; Karmek Srl nie ponosi
odpowiedzialności za instalację.
11
12
b.5 Instalacja przewodu poboru powietrza
Dla kaŜdego z opisanych rozwiązań, moŜliwe są dwie alternatywy:
Pobór powietrza bezpośrednio z zewnątrz poprzez rurę (średnica wewnętrzna Ø 50mm; max
długość 1,5m), podłączoną do otworu poboru powietrza z tyłu piecyka.
Pobór powietrza bezpośrednio z pomieszczenia, w którym zainstalowany jest piecyk, przy
załoŜeniu, ze w pobliŜu piecyka, na przyległej ścianie, znajduje się kanał wentylacyjny (min
przekrój 100cm²), który wychodzi na zewnątrz budynku.
W obu przypadkach, okresowo sprawdzać, czy nic nie zakłóca przepływu powietrza.
WAśNE: Urządzenia nie moŜna podłączać do komina zbiorowego.
b.6 Podłączenie do zasilania elektrycznego
Sprawdzić, czy system elektryczny i zasilanie główne jest w stanie zapewnić zasilić piecyk przy
maksymalnym poborze energii, wskazanym na tabliczce.
Upewnić się, Ŝe system elektryczny wyposaŜony jest w zgodne z normami uziemienie i wyłącznik
róŜnicowy.
Podłączyć piecyk do zgodnego z normami zasilania 230 V - 50 Hz. Unikać uŜywania przejściówek,
przedłuŜaczy lub rozdzielaczy.
Upewnić się czy kabel podłączenia do zasilania nie styka się z Ŝadną powierzchnią piecyka;
upewnić się równieŜ, czy piecyk nie stoi na kablu.
Silnik w piecyku jest chroniony przez bezpiecznik, który znajduje się w głównym wyłaczniku z tyłu
piecyka.
Pamiętać, aby przed podjęciem jakichkolwiek interwencji obsługowych i/lub kontrolnych, zawsze
odłączać piecyk od zasilania.
13
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
14
C. INSTRUKCJA OBSŁUGI
c.1 Uwagi wstępne
Wszystkie obowiązujące lokalnie przepisy, włączając krajowe i europejskie przepisy prawa muszą
być przestrzegane podczas instalacji piecyka.
Nie uŜywać urządzenia do spalania śmieci lub w jakichkolwiek innych celach niŜ te, do których
piecyk został stworzony.
Nie stosować innego paliwa niŜ pelety.
Nie uŜywać paliw ciekłych.
Urządzenie i jego zewnętrzne powierzchnie rozgrzewają się podczas pracy; chwytać ostroŜnie w
celu uniknięcia oparzeń.
Nie stosować Ŝadnych nieoryginalnych zamienników do urządzenia.
UŜywać tylko oryginalnych części zalecanych przez producenta.
c.2 Wprowadzenie
Piecyk na pelet łączy w sobie ciepło prawdziwego płomienia z komfortem automatycznej kontroli
temperatury, poprzez rozpalenia i wyłączenia, z moŜliwością programowania piecyka na róŜne dni.
Automatyczne podawanie peletu oraz pojemność zasobnika na pelet umoŜliwiają automatyczne
funkcjonowanie piecyka przez dłuŜszy czas i jego lepsze wykorzystanie.
JeŜeli piecyk osiągnie ustawione wartości a temperatura utrzymuje się przez pewien czas
(zdefiniowany przez producenta) na stałym poziomie, wówczas urządzenie nie będzie podsycało
ognia. Kiedy temperatura spalin spadnie poniŜej wartości zadanej przez producenta to piecyk
ponownie automatycznie rozpali ogień.
Piecyk musi mieć zawsze szczelnie zamknięte drzwi komory spalania podczas funkcjonowania.
System odprowadzania spalin musi być obowiązkowo idealnie uszczelniony.
Aby zapewnić poprawne funkcjonowanie i dobrą wydajność piecyka, naleŜy zawsze utrzymywać
go w czystości.
15
c.3 Wyświetlacz
Na poniŜszym schemacie znajduje się opis wyświetlacza.
WAśNE: JeŜeli temperatura nie będzie ustawiona w przeciągu kilku sekund, ekran automatycznie
powróci do poprzedniego wyświetlenia.
ON/OFF (Wł/Wył)
Wyświetlacz
Odbiornik zdalnego sterowania
Zwiększanie wartości
Zmniejszanie wartości
SET (ustaw)
c.4 Pierwsze rozpalenie piecyka
Pierwszego rozpalenia musi dokonać wykwalifikowany technik; w innym przypadku gwarancja
wygaśnie.
c.5 Uruchomienie piecyka
NaleŜy pamiętać, Ŝe po pierwszym napełnieniu zasobnika na pelet podajnik, który zasila palenisko,
jest całkowicie pusty. W związku z tym, przy rozpaleniu piecyka po raz pierwszy naleŜy ręcznie
dostarczyć pelet a następnie rozpalić piecyk.
Nacisnąć przycisk „ON/OFF” aŜ do momentu wyświetlenia komunikatu „ON AC”.
Podczas rozpalania, piecyk nagrzewa zapalarkę (opornik) przez około 1 minutę.
Po rozgrzaniu zapalarki, pojawi się komunikat „AR”; oznacza to, Ŝe ślimak podaje pelet z
prędkością zadaną przez ustawienia techniczne (które mogą być zmienione).
Pelet podany do paleniska napotyka rozŜarzoną zapalarkę i zapala się, wymuszając rozpoczęcie
spalania.
Kiedy pelety wewnątrz
funkcjonowanie.
palnika
są całkowicie wypalone,
16
piecyk
rozpoczyna normalne
c.6 Ustawienie temperatury pokojowej
Piecyk wyposaŜony jest w termostat z czujnikiem temperatury pokojowej, który znajduje się z tyłu
piecyka. UmoŜliwia on ustabilizowanie i utrzymanie temperatury w pomieszczeniu gdzie znajduje
się piecyk.
Aby zmienić temperaturę pokojową, naleŜy przytrzymać naciśnięty przycisk „SET” a następnie
uregulować temperaturę zmniejszając ją lub podnosząc za pomocą przycisków „▲/▼”.
c.7 Wyłączenie piecyka
Piecyk moŜna wyłączyć poprzez naciśnięcie przycisku „ON/OFF” przez kilka sekund. Na ekranie
wyświetli się komunikat „OFF”; podawanie peletu jest przerwane i wzrasta szybkość wentylatora
odciągowego spalin aby obniŜyć temperaturę. Piecyk zakończy swój cykl i wyłączy się
automatycznie.
W przypadku nieumyślnego wyłączenia, piecyk musi zakończyć procedurę wyłączania przed jego
ponownym uruchomieniem.
c.8 Zdalne sterowanie
Opcjonalne zdalne sterowanie umoŜliwia obsługę następujących funkcji:
- rozpalanie i wyłączanie piecyka: nacisnąć przycisk „ON/OFF”
- dostęp do menu: nacisnąć przycisk „SET”
- zmianę temperatury pokojowej, programu lub prędkości podawania peletu: nacisnąć przycisk
„▲/▼”.
17
c.9 Ustawianie automatycznego rozpalenia (chronotermostat)
Funkcja automatycznego rozpalania umoŜliwia wprowadzenie tygodniowego programu rozpaleń i
wyłączeń piecyka. Dzięki tej funkcji moŜliwe jest ustawienie trzech dziennych rozpaleń; moŜliwe
jest równieŜ uniknięcie dodatkowego programowania, dzięki zapamiętywaniu ustawionych danych.
Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk „SET” aby wejść do ustawień.
Na ekranie wyświetli się komunikat „Prog”; przyciski „▲/▼” umoŜliwiają wybór następujących
ustawień:
- Pr OF: aktywuje lub dezaktywuje programator.
Aby aktywować programator naleŜy nacisnąć przycisk „SET” i za pomocą przycisków „▲/▼”
przejść przez kolejne opcje aŜ do momentu kiedy ekran wyświetli komunikat „ON”.
Ustawienie potwierdzić przyciskiem „SET” i nacisnąć przycisk „ON/OFF” aby wyjść z ustawień.
- SET: Ustawianie czasu i daty.
Aby ustawić czas nacisnąć przez 2 sekundy przycisk „SET” i za pomocą przycisków „▲/▼”
przejść przez kolejne opcje aŜ do momentu kiedy ekran wyświetli komunikat „SET”. Ustawienia
potwierdzić przyciskiem „SET”.
Za pomocą przycisków „▲/▼” ustawić czas: kaŜde naciśnięcie przycisku ▲ zwiększa wartość o
15 minut; kaŜde naciśnięcie przycisku ▼ zwiększa wartość o 1 minutę. Ustawienia potwierdzić
przyciskiem „SET”.
Dzień tygodnia ustawić za pomocą przycisków „▲/▼”.
Day 1 (Dzień 1)
Poniedziałek
Day 2 (Dzień 2)
Wtorek
Day 3 (Dzień 3)
Środa
Day 4 (Dzień 4)
Czwartek
Day 5 (Dzień 5)
Piątek
Day 6 (Dzień 6)
Sobota
Day 7 (Dzień 7)
Niedziela
OFF
Dezaktywacja programatora
Ustawienia potwierdzić przyciskiem „SET” i nacisnąć przycisk „ON/OFF” aby wyjść z ustawień.
18
-
Pr 1: Program nr 1
Aby ustawić Pr 1, naleŜy nacisnąć przycisk „SET” i za pomocą przycisków „▲/▼” przejść
przez kolejne opcje aŜ do momentu kiedy ekran wyświetli komunikat „PR 1". Ustawienie
potwierdzić przyciskiem „SET”. Na ekranie pojawi się komunikat „On P1". Czas rozpalenia
ustawić za pomocą przycisków „▲/▼” i potwierdzić przyciskiem „SET”. Na ekranie pojawi
się komunikat „Of P1". Czas wyłączenia piecyka ustawić za pomocą przycisków „▲/▼” i
nacisnąć dwa razy przycisk „SET” - pierwszy raz aby potwierdzić wybór a drugi aby przejść
przez dni tygodnia. Dla kaŜdego dnia aktywować lub dezaktywować program za pomocą
przycisków „▲/▼”.
Kiedy ustawianie jest zakończone, nacisnąć przycisk „ON/OFF” aby wyjść z ustawień.
WYJAŚNIENIE: „On” - włączony ; „Off” - wyłączony ; „Day” - dzień
Przykładowy program:
Day 1
On
-
Pr 1 On(wł.) 07:00 Of(wył.) 09:00
Day 2
On
Day 3
On
Day 4
On
Day 5
On
Day 6
Off
Day 7
Off
Pr 2: Program nr 2
Aby ustawić drugi program, postępować tak samo jak w przypadku Pr 1.
Przykładowy program:
Day 1
On
-
Pr 2 On(wł.) 17:00 Of(wył.) 23:00
Day 2
On
Day 3
On
Day 4
On
Day 5
On
Day 6
Off
Day 7
Off
Pr 3: Program nr 3
Aby ustawić drugi program, postępować tak samo jak w przypadku Pr 1 i Pr 2.
Przykładowy program:
Day 1
Off
Day 2
Off
Pr 3 On(wł.) 09:00 Of(wył.) 22:00
Day 3
Off
Day 4
Off
19
Day 5
Off
Day 6
On
Day 7
On
c.10 Opcje podawania peletu
W przypadku duŜych róŜnic między właściwościami zalecanego peletu a właściwościami
stosowanego, moŜliwa jest pewna zmiana ilości podawania peletu do palnika.
Nacisnąć przez 2 sekundy przycisk „SET” i nacisnąć go ponownie aŜ do momentu kiedy na
ekranie pojawi się komunikat „CP”. Za pomocą przycisków „▲/▼” ustawić Ŝądane parametry wg
poniŜszych wskazówek:
-1 = -10%
-2 = -20%
-3 = -30%
+1 = +10%
+2 = +20%
+3 = +30%
Ustawienia potwierdzić przyciskiem „SET” i nacisnąć przycisk „ON/OFF” aby wyjść z ustawień.
20
D. CZĘŚCI MECHANICZNE I ELEKTRYCZNE
d.1 Napęd podajnika ślimakowego
Silnik napędza podajnik ślimakowy,
dostarcza pelet z zasobnika do palnika.
który
d.2 Wentylator odciągowy spalin
Wentylator odciągowy spalin zamontowany jest
na turbinie wylotowej z tyłu piecyka. Jego
zadaniem jest pobór i wydalanie spalin, które
powstają w komorze spalania. UmoŜliwia to
idealne spalanie oraz lepszą wydajność
termiczną.
d.3 Wentylator nawiewu ciepłego powietrza
Wentylator
ten
pobiera
powietrze
z
pomieszczenia i oddaje z powrotem nagrzane
powietrze, przeprowadzając je przez rury
wymiennika.
d.4 Płyta elektroniczna
Płyta elektroniczna gwarantuje prawidłowe
funkcjonowanie i maksymalne bezpieczeństwo
piecyka przy obsłudze wszystkich jego funkcji.
d.5 Wyłącznik główny
Ta część elektroniczna piecyka składa się z
bezpiecznika 4A i z filtra elektronicznego, który
chroni
piecyk
przed
przeładowaniem
elektrycznym i przed problemami związanymi z
wpływem pola elektromagnetycznego.
d.6 Czujnik spalin
Czujnik spalin nadzoruje temperaturę spalin w
turbinie wylotowej, i aktywuje się się w
momencie kiedy temperatura osiąga wartość
270°C,
wprowadzaj ąc
piecyk
w
tryk
konserwacyjny „RIS”.
21
d.7 Czujnik pokojowy
Czujnik pokojowy umieszczony jest z tyłu
piecyka
i
nadzoruje
temperaturę
pomieszczenia, w którym znajduje się piecyk.
d.8 Świeca załonowa
Świeca iskrowa umoŜliwia rozpalenie ognia
wewnątrz palnika. Rozpalenie peletu następuje
z powodu nagrzania świecy i powietrza
wewnątrz komory spalania.
d.9 Wyłącznik termiczny
Wyłącznik termiczny znajduje się z boku
zasobnika na pelet. Jego zadaniem jest
wyłączenie podajnika w momencie, kiedy w
zasobniku
została
osiągnięta
wcześniej
zdefiniowana temperatura.
22
E. PODSTAWOWA OBSŁUGA I CZYSZCZENIE
e.1 Obsługa i czyszczenie piecyka wykonywane przez klienta
Przed rozpaleniem piecyka zaleca się wyczyścić jego wnętrze.
•
Otworzyć drzwi komory spalania i odkurzyć podstawę palnika.
•
Wyjąć palnik, sprawdzić jego czystość i przeczyścić jego otwory jeŜeli jest to konieczne.
•
Odkurzyć miejsce na palnik i oczyścić jego krawędzie.
•
WłoŜyć palnik na swoje miejsce po upewnieniu się, Ŝe jego krawędzie pasują idealnie do
swoich miejsc.
•
OpróŜnić popielnik.
•
Zamknąć popielnik i drzwi komory spalania.
e.2 Obsługa okresowa wykonywana przez autoryzowany personel
CO KAśDE 6 MIESIĘCY:
•
•
Generalne czyszczenie rur przewodu kominowego piecyka wewnątrz i na zewnątrz.
Wyjąć wewnętrzną osłonę paleniska; dokładnie oczyścić i usunąć osady wewnątrz palnika i
wokół niego.
•
Oczyścić wentylatory i sprawdzić ich mechanizmy mocujące i napędowe.
•
Wyczyścić, sprawdzić i usunąć osady opornika zapalarki wokół niego.
•
Wyczyścić wyświetlacz i zdalne sterowanie.
•
Sprawdzić kable elektryczne, połączenia i kabel zasilania.
•
Wyczyścić zasobnik na pelet i sprawdzić podajnik ślimakowy.
•
Przeprowadzić test funkcjonowania, załadunku peletu i rozpalania piecyka.
CO KAśDE 12 MIESIĘCY:
Dodatkowo, poza wszystkimi czynnościami wymaganymi co kaŜde 6 miesięcy:
•
Wymienić rolkę zapalarki (w przypadku codziennego uŜytkowania z więcej niŜ trzema
rozpaleniami na dzień).
•
Sprawdzić i wyczyścić kanał spalinowy.
•
Sprawdzić ciąg kominowy (moŜliwe przeprowadzenie lub zamówienie czyszczenia komina).
23
F. WYŚWIETLANIE SYMBOLI ALARMÓW
Alarmy wyświetlane są na panelu sterowania; pojawienie się alarmu powoduje natychmiastowe
zatrzymanie piecyka i dopiero po rozwiązani zaistniałego problemu, moŜliwe jest ponowne
uruchomienie piecyka, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w niniejszej instrukcji.
PoniŜej podana jest lista alarmów z ich moŜliwymi przyczynami i rozwiązaniami zaistniałych
problemów.
Awaria wentylatora odciągowego spalin
H2
Brak płomienia
H3 (SF na wyświetlaczu)
Nieudane rozpalenie
H4 (AF na wyświetlaczu)
Awaria zasilania
H5
Awaria wyłącznika termicznego
H6
Temperatura spalin przekracza max wartość
H7
f.1 Awaria wentylatora odciągowego spalin
Nie działa napęd wentylatora odciągowego spalin. Piecyk natychmiast rozpoczyna procedurę
wyłączania.
f.2 Brak płomienia
Nie pojawia się ogień. Piecyk natychmiast rozpoczyna procedurę wyłączania.
f.3 Nieudane rozpalenie
Pojawia się, kiedy faza rozpalania jest nieudana lub w przypadku, kiedy piecyk nie osiąga
temperatury zapłonu, przy gradiencie 3°C na minut ę. Piecyk automatycznie rozpoczyna procedurę
wyłączania.
f.4 Awaria zasilania
Kiedy piecyk jest włączony, brak zasilania powoduje zatrzymanie urządzeń elektrycznych. JeŜeli
zasilanie następuje ponownie w przeciągu kilku sekund, piecyk uruchamia ponownie się
uruchamia.
f.5 Awaria wyłącznika termicznego
Temperatura wyłącznika termicznego została przekroczona. Skontaktować się z autoryzowaną
obsługą techniczną w celu sprawdzenia lub wymiany wyłącznika termicznego.
f.6 Temperatura spalin przekracza maksymalną wartość
Czujnik spalin jest uszkodzony lub odłączony. Piecyk natychmiast rozpoczyna procedurę
wyłączania. Sprawdzić podłączenia elektryczne i wymienić czujnik spalin jeŜeli jest to konieczne.
24
G. ROZWIĄZANIA MOśLIWYCH PROBLEMÓW
PROBLEM
MOśLIWY POWÓD
ROZWIĄZANIE
Wyświetlacz jest pusty i
nie działają przyciski.
Brak zasilania.
Sprawdzić czy kabel zasilania jest
podłączony.
Zakłócenia
w
połączeniu
między
wyświetlaczem
a Sprawdzić czy wyświetlacz i karta są
prawidłowo podłączone.
kartą.
Zdalne sterowanie
działa słabo.
Zbyt duŜa
piecyka.
odległość
Baterie pilota.
od PrzybliŜyć się do piecyka z pilotem.
Sprawdzić i wymienić baterie.
Nieudane rozpalenie.
Zbyt duŜo peletu
zgromadzonego na palniku.
Piecyk nie rozpala się
automatycznie.
Zapalarka nie osiąga swojej Sprawdzić kable
bezpieczniki.
temperatury.
Uszkodzona
zapalarka.
lub
elektryczne
i
zuŜyta Skontaktować
się
z
pomocą
techniczną w celu wymiany zapalarki,
jeŜeli jest uszkodzona.
Pelet nie spada na palnik.
Piecyk jest
zablokowany.
Wyczyścić palnik.
WAśNE:
odłączyć
zasilania przed:
piecyk
od
-
sprawdzeniem czy pelet nie
zaklinował się w zsypie;
-
sprawdzeniem
czy
podajnika
nie
zablokowany;
-
sprawdzeniem uszczelnienia
drzwi.
kanał
jest
Nadmierne uŜytkowanie bez Wyczyścić palnik.
czyszczenia.
Pusty zasobnik na pelet.
Podajnik bez peletu.
25
Załadować pelet do zasobnika.
Napełnić zasobnik i postępować wg
wskazówek
dla
pierwszego
rozpalenia.
PROBLEM
MOśLIWY POWÓD
ROZWIĄZANIE
Piecyk jest zablokowany Problem techniczny z
przez nieudane
podajnikiem ślimakowym.
dostarczenie peletu.
WAśNE:
odłączyć
zasilania przed:
piecyk
od
-
oczyścić śrubę z moŜliwych
osadów;
-
oczyścić kanał podajnika z
moŜliwych osadów;
-
usunąć
pył
zgromadzony
zasobnika.
z
na
peletu
spodzie
Piecyk przedwcześnie Przewód kominowy zatkany Zob. paragraf dotyczący instalacji
się
zatyka
i
ma lub zbyt długi.
piecyka.
nieregularne spalanie.
Sprawdzić czy przewód kominowy
jest czysty.
Zbyt wilgotny pelet.
Sprawdzić jakość peletu.
Zbyt duŜa ilość peletu w Skontaktować
techniczną.
zasobniku.
się
z
pomocą
Klapka
przeciwpowrotna Sprawdzić klapkę przeciwpowrtoną
i/lub zainstalować ją jeŜeli jest to
blokuje wylot spalin.
konieczne.
Niedostateczny
powietrza
do
spalania.
Dym wyczuwalny w
pomieszczeniu wyłączenie piecyka
czy
palnik
jest
pobór Sprawdzić,
prawidłowo
umieszczony
i
czy
jest
komory
czysty; sprawdzić czy przewód
poboru powietrza jest czysty.
Skontaktować
techniczną.
się
z
pomocą
Niedawne zmiany rodzaju Skontaktować
stosowanego peletu.
techniczną.
się
z
pomocą
Złe spalanie.
się
z
pomocą
Nieprawidłowe
wentylatora
spalin.
Skontaktować
techniczną.
działanie
odciągowego
Nieprawidłowa
instalacja
przewodu kominowego.
26
Wyprodukowano we Włoszech
Wyłączny importer:
CIEPŁO-TECH s.c.
50-304 Wrocław, ul. Rychtalska 10A
E-mail [email protected]
WARUNKI GWARANCJI:
NA KOŃCU KAśDEGO SEZONU, AUTORYZOWANA OBSŁUGA TECHNICZNA MUSI
OBOWIĄZKOWO PRZEPROWADZIĆ GENERALNE CZYSZCZENIE PIECYKA; W
INNYM PRZYPADKU GWARANCJA WYGAŚNIE.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI NA KARCIE GWARANCYJNEJ.

Podobne dokumenty