Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - Portal Promocji Eksportu
BIULETYN
Informacyjny
Biuletyn Informacyjny - Nr 01 styczeń - marzec 2015
- Piechociński udaje się z misją gospodarczą
Piechociński udaje się z misją gospodarczą do Algierii
do Algierii............................................................... 1
- Wizyta oficjalna w Algierii Wiceprezesa Rady
m.in. słabnięcia rosyjskiego rubla,
gorszej koniunktury gospodarczej w
krajach unii celnej i osłabiania popytu
na polskie produkty i usługi.
Ministrów, Ministra Gospodarki..................... 3
- Algiersko-Polskie Forum Gospodarcze...... 5
- Seminarium i rozmowy B2B dla misji
towarzyszącej oficjalnej wizycie Wicepremiera,
Ministra Gospodarki Pana Janusza
Algierii............................................................ 10
Piechociński w Algierii ma spotkać się m.in.
Wicepremier wskazał na duży
potencjał, jeśli chodzi o eksport
do Algierii produktów rolnospożywczych - drobiu, wołowiny,
przetworów mlecznych oraz owoców
i warzyw. Wymienił też technologię rolną
i spożywczą, sektor ICT i modernizację
-W ocenie MFW Algieria może spokojnie uniknąć
z premierem tego kraju Abdelmalekiem
energetyki. "Partner jest obliczalny,
negatywnych skutków przedłużającego się
Sellalem oraz z ministrami ds. przemysłu
i górnictwa, ds. robót publicznych, ds. energii,
ds. turystyki i ds. młodzieży. "Wizyta jest
bardzo intensywna. To kraj, poprzez który
przyjazny politycznie, dyplomatycznie,
jeden z najbardziej stabilnych w północnej
Afryce i świecie islamskim" - podsumował.
chcemy oddziaływać na region, nie angażując
się tak bardzo w kraje bardziej ryzykowne na
W wymianie handlowej pomiędzy Polską
a Algierią od lat dominuje polski eksport.
południe od Algierii, ale poprzez algierskich
przedsiębiorców wchodząc (na te rynki)" zaznaczył wicepremier.
Poza 2009 rokiem, kiedy strona polska (PKN
Orlen, Lotos) dokonała w Algierii dużych
spotowych zakupów ropy naftowej, import
Jak podkreślił, Algieria jest jednym z najbardziej
perspektywicznych rynków afrykańskich i
algierskich towarów ma niewielką wartość.
W ostatnich latach w strukturze eksportu do
Algierii największymi grupami towarowymi
stabilnym krajem, jeśli chodzi o płatności, z
dużą dynamiką wzrostu wymiany handlowej.
Jego zdaniem to bardzo ważne w kontekście
były: produkty mineralne (koks i półkoks),
środki transportu (pojazdy osobowe i
dostawcze), produkty pochodzenia roślinnego
Piechocińskiego.............................................. 6
- Założenia Pięcioletniego Plan Rozwoju
Gospodarczego i Społecznego na lata
SPIS TREŚCI
2015-2019 ......................................... 8
- Francuski Coface podtrzymuje ocenę
prowadzenia działalności gospodarczej w
spadku światowych cen ropy i gazu ............. 10
- Raport Oxford Business Group“Algeria 2014”........ 11
- Reorganizacja algierskiego przemysłu
państwowego.................................. ................. 11
- Targi I kwartału 2015r. w których WPHI w
Algierze brał udział ........................................... 13
9. Międzynarodowe Targi EQUIP AUTO..... 13
5-ta edycja - Targi Przemysłu Wydobywczego
Ropy i Gazu ........................................................ 14
Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze
SIAG ....................................................................... 15
- Oferty wspłópracy firm algierskich otrzymane
przez WPHI w I kw. 2015r....................................... 17
(gł. pszenica), urządzenia mechaniczne i
krajów świata).
elektryczne (silniki, urządzenia dźwigowe),
produkty pochodzenia zwierzęcego (gł.
Ministerstwo informuje także, że uciążliwość
W
prowadzenia współpracy gospodarczej z
zap o t r z e b o w a n i e
mleko w proszku, sery), produkty przemysłu
chemicznego (odczynniki, soda) oraz art.
spożywcze (przetwory zbożowe, cukier,
rynkiem algierskim wynika przede wszystkim
z odmienności kulturowej i obyczajowej oraz
specyficznej mentalności partnera.
technologie, usługi i inwestycje. Wynika
to z ograniczonej podaż y produkcji
k rajowej lub jej braku, niedostatku
czekolada).
Algier ii
w ystępuje
na
olbr z ymie
towar y,
własnych k adr oraz realizowanego
W równym stopniu dokuczliwe są biurokracja
programu reform.
Import z Algierii zdominowany jest z kolei
przez jeden produkt - fosforany wapnia.
Główny importer to Grupa Azoty.
oraz przewlekłość i opóźnienia procedur
związanych z obsługą operacji handlu
zagranicznego. Istotnym utrudnieniem
Głównym wyzwaniem Algierii pozostaje
doprowadzenie do zmniejszenia
Według danych resortu gospodarki w
w handlu jest także brak płynności w
algierskich portach. Szczególny problem
uzależnienia jej gospodarki od sektora
ropy i gazu, przynoszącego ok. 45 proc.
okresie styczeń – listopad 2014 r. wartość
obrotów handlowych wyniosła 700,7 mln
dolarów (wzrost o 91 proc. w porównaniu z
stanowi archaiczny system bankowy, gdzie
jednak także podejmowane są próby reform.
Realizacja dostaw dla sektora publicznego
PKB, 60 proc. wpływów budżetowych i
ponad 95 proc. dochodów eksportowych.
analogicznym okresem 2013 r.), w tym polski
eksport – 646,3 mln dolarów (wzrost o 101
proc.), zaś import z Algierii – 54,4 mln dolarów
ma miejsce w ramach zamówień publicznych
w drodze organizacji przetargów (na rynku
algierskim występuje bardzo silna konkurencja
ze strony firm z najważniejszych gospodarczo
Źródło: http://biznes.onet.pl/piechocinskiudaje-sie-z-misja-gospodarcza-do-algierii/
lpbd3
(wzrost o 21 proc.).
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
2
Wizyta oficjalna w Algierii Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki
P. Janusza Piechocińskiego w dniach 3-5 marca br., pozwoliła na
dokonanie przeglądu i oceny aktualnego stanu dwustronnych stosunków
gospodarczych, rozpoznanie możliwości rozwoju współpracy polskoalgierskiej w obszarach przemysłu i górnictwa, handlu, robót publicznych,
transportu, energii i turystyki w kontekście możliwości uczestnictwa
polskich firm w algierskim planie rozwojowym na lata 2015-2019.
Na podkreślenie zasługuje rzeczywiste zainteresowanie wizytą, czego
jednym z dowodów jest fakt iż w polsko-algierskim forum gospodarczym
udział wzięło ponad 500 uczestników – więcej niż na spotkaniu z
Prezydentem Turcji w listopadzie ub roku oraz liczne informacje w mediach
algierskich.
Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechocińskiego odbył oficjalne spotkania i przeprowadził rozmowy z:
1. Premierem Algierii panem Abdelmalek SELLAL
2. Ministrem Przemysłu i Górnictwa panem Abdesalam BOUCHOUAREB (gospodarz wizyty)
3. Ministrem ds. Energii panem Youcef YOUSFI
4. Ministrem Robót Publicznych panem Abdelkader KADI
5. Ministrem Handlu panem Amara BENYOUNES
6. Ministrem Turystyki i Rzemiosła panią Nora Yasmina ZERHOUNI
Oficjalne spotkanie z Premierem Algierii
Premier Algierii - podkreślił żywe zainteresowanie strony polskiej współpracą z
12 algierskimi grupami przemysłowymi oraz istnienie wielu obszarów możliwej
współpracy dzięki komplementarności obu gospodarek. W szczególności w
sektorze budownictwa i robót publicznych, elektroenergetyce, sektorze stalowym,
poszukiwań gazu łupkowego i w rolnictwie. Premier Abdelmalek Sellal zaprosił
polskie firmy do współpracy w dziedzinie górnictwa, poinformował o potencjale
współpracy w sektorze chemicznym i OZE, w zakresie rozwoju sektora gazu z
łupków. Wicepremier J. Piechociński przekazał od Premier RP, Pani E. Kopacz ustne
zaproszenie dla Premiera Algierii do złożenia wizyty w Polsce. Oficjalne zaproszenie
zostanie przekazane drogą dyplomatyczną.
Oficjalne spotkanie z Ministrem Przemysłu i Górnictwa
Minister Przemysłu i Górnictwa omawiał założenia Pięcioletniego
Planu Rozwoju Gospodarczego i
kraju (m.in. infrastruktura przemysłowa
i transportowa, energetyka,
budownic t wo, gospodar k a wodna,
Społecznego Algierii na lata 2015
– 2019 z nak ładami o war tości
262,5 mld USD przeznaczonymi
ochrona środowisk a, rolnic t wo,
informatyka, przemysł motoryzacyjny,
tur ystyka, hotelarstwo, konser wacja
na inwestycje obejmujące zakup
towarów, usług, nowoczesnych
technologii dla procesu
zabytków, lecznictwo).
modernizacji i unowocześniania
należy pilnie podjąć następujące działania
Zdaniem Wicepremiera J. Piechocińskiego
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
3
celem intensyfikacji współpracy :
- intensyfikować wzajemne powiązania
- rozwijać współpracę w sektorze rolnym i
kooperacyjne oraz zaangażowanie
przetwórstwa rolno-spożywczego;
- dokonać przeglądu i aktualizacji bazy
inwestycyjne i kapitałowe (np. zainteresowanie
prawno-traktatowej regulującej bilateralne
relacje gospodarcze (m.in. konwencja o
unikaniu podwójnego opodatkowania,
firm algierskich polską giełdą);
umowa o wzajemnej ochronie i popieraniu
zwłaszcza przemysłu surowcowego: w zakresie
inwestycji);
geofizyki, geologii, eksploracji, eksploatacji złóż
Ważną deklaracją ze strony Wicepremiera J.
- rozwijać promocję współpracy MŚP, m.in. w
oparciu o porozumienie między Ministrem
czy wyposażenia kopalń, a ponadto energetyki,
odnawialnych źródeł energii, zrównoważonego
rozwoju, zielonych technologii;
Piechocińskiego było poinformowanie Min.
A. Bouchouareba o chęci zorganizowania w
bieżącym roku „Dnia gospodarki i kultury
Gospodarki RP i Ministrem Małych i Średnich
Przedsiębiorstw oraz Rzemiosła Algierii w/s
- rozważyć możliwości korzystania z polskiego
algierskiej” w Ministerstwie Gospodarki i
zaproszenie do złożenia wizyty w Polsce w
współpracy sektorów MŚP;
terminala LNG;
dogodnym terminie.
Wicepremier zaprosił kapitał algierski do
że w ramach planów zwiększania produkcji
energii elektr ycznej w energetyce
konwencjonalnej, jak i odnawialnej oraz
- rozwijać współpracę w sektorze przemysłu,
- rozwijać współpracę w dziedzinie turystyki,
w której istnieją niewykorzystane możliwości
współpracy gospodarczej.
Oficjalne spotkanie z Ministrem Energii
współpracy z Polską (gazoport w Świnoujściu),
podkreślił gotowość strony polskiej do
podzielenia się wiedzą i doświadczeniami w
zakresie energetyki odnawialnej (np. ogniwa
fotowoltaiczne), badań geologicznych,
wiertnictwa i ograniczania energochłonności
gospodarki. Minister Y. Yousfi poinformował,
Oficjalne spotkanie z Ministrem Robót Publicznych
Wicepremier zadeklarował gotowość
podzielenia się polskimi doświadczeniami i
usług, inwestycji, nowoczesnych technologii
dla procesu modernizacji i unowocześniania
rozwiązaniami w zakresie redukcji bezrobocia,
rozwoju szkolnictwa zawodowego,
wspieraniu przedsiębiorczości. Potwierdził
kraju jak np. w zakresie rozbudowy
infrastruktury przemysłowej i transportowej,
budownictwa komunalnego czy gospodarki
zainteresowanie włączeniem się polskich firm
w realizację projektów objętych programem
inwestycji publicznych w ramach 5-letniego
wodnej. Wspomniał o nowoczesnych polskich
technologiach, np. stabilizacji gruntów.
planu rozwoju Algierii: dostawy towarów,
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
4
zmniejszania poziomu energochłonności
gospodarki Algieria chętnie widziałaby udział
polskich firm w tych przedsięwzięciach.
Oficjalne spotkanie z Ministrem Handlu
Wicepremier podkreślił blisko dwukrotne zwiększenia obrotów handlowych
z Algierią w ubiegłym roku; zaoferował wyroby tekstylne i polski design,
doświadczenia w zakresie e-administracji, nowoczesne technologie transportu
szynowego (PESA, NEWAG), meble (np. wyposażenie hoteli).
Oficjalne spotkanie z Ministrem Turystyki i Rzemiosła
Rozmowy dotyczyły priorytetów sektora turystycznego Algierii: monitorowanie
już realizowanych projektów, w tym modernizacja istniejących oraz budowa
nowych obiektów turystycznych (hoteli) na 50.000 łóżek i 15 uzdrowisk.
Strona algierska przywiązuje dużą wagę do rozwoju infrastruktury turystycznej,
rozbudowy zaplecza hotelowego (w tym wyposażenie hoteli). Pani Minister
otrzymała propozycję złożenia wizyty w Polsce, sugerowany okres TT Warsaw
2015 (ew. przy okazji organizacji „Dnia gospodarki algierskiej” w Ministerstwie
Gospodarki RP).
Algiersko-Polskie Forum Gospodarcze, Algier 4 marca 2015 roku
(łącznie 500 uczestników w tym 31 firm polskich)
współpracy w dynamicznie rozwijających się
sektorach m.in. budowlanym, medycznym,
farmaceutycznym i spożywczym, Algierskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej (CACI) oraz
Algierskiej Agencji Rozwoju Inwestycji (ANDI).
Na zakończenie części oficjalnej Forum,
Wicepremier J. Piechociński i Minister
A. Bouchouareb podpisali dokument
pt. Deklaracja o wzajemnej współpracy
ministerstw: Gospodarki RP oraz Przemysłu
W ramach wizyty oficjalnej Wicepremiera
patronatem Ministerstwa Przemysłu i
i Górnictwa ARL-D, natomiast Krajowa Izba
Gospodarcza oraz Algierska Izba PrzemysłowoHandlowa odnowiły porozumienie podpisane
J. Piechocińskiego, w dniu 4 marca br.
odbyło się „Algiersko- Polskie Forum
Gospodarcze” zorganizowane przez WPHI
Górnictwa ARLD.
w 2002 r.
Program Forum uwzględnił wystąpienia
Niezwykle udanym punktem Forum były
i Krajową Izbę Gospodarczą oraz Algierską
Izbę Handlowo-Przemysłową (CACI) pod
przedstawicieli: PAIiIZ - który zaprezentował
stronie algierskiej możliwości dwustronnej
bezpośrednie rozmowy i spotkania B2B
polskich firm z przedsiębiorcami algierskimi.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
5
Seminarium i rozmowy B2B dla misji towarzyszącej oficjalnej wizycie Wicepremiera,
Ministra Gospodarki Pana Janusza Piechocińskiego, Algier 5 marca 2015
W dniach 3-5 marca 2015 r. na zaproszenie
Ministra Przemysłu i Górnictwa Pana
z o.o, UNIWERSYTET WROCŁAWSKI, FORUM Sp. z
o.o, P.P.U.H.„HORUS-ENERGIA”Sp. z o.o., Fabryka Osi
na tutejszym rynku, najdogodniejszych
możliwych form współpracy pomiędzy
Abdesselam Bouchouareb oficjalną wizytę
w Algierii złożył Wicepremier, Minister
Napędowych – SKB Sp. z o.o. S.K.A., JP Contracting
Sp z o.o., KAMPOL S.J., KAN Sp. z o.o., MARIPOSA Sp.
przedsiębiorcami z Polski i Algierii, perspektyw
dla rozwoju wzajemnych kontaktów i projektów
Gospodarki, Pan Janusz Piechociński.
Wicepremierowi towarzyszyła 40 osobowa
z o.o., INSTYTUT FIZJOLOGII i PATOLOGII SŁUCHU,
MEDINET Sp. z o.o., MERLIN KONSULTING Sp. z
o.o., NORDHUS S.A., PGNIG S.A., Przedsiębiorstwo
gospodarczych. Uczestnicy wysłuchali dwóch
prelekcji wygłoszonych przez przedstawiciela
WPHI oraz firmy Deloitte, po których eksperci
grupa polskich przedsiębiorców w ramach
misji biznesu zorganizowanej przez Krajową
Ślusarsko-Budowlane Leszek Pluta, POLPHARMA ,
SKB DEVELOPMENT Sp. z o.o Spółka Komandytowa,
odpowiadali na pytania z sali.
Izbę Gospodarczą i WPHI. Polscy przedsiębiorcy
uczestniczący w misji reprezentowali przemysł
budowlany, metalowy, energetykę, informatykę
SOLARIS BUS & COACH S.A.,TINES CAPITAL GROUP
S.A., Zakład Produkcyjno-UsługowyTONTOR, UNICO
Sp z o.o., WAWRZASZEK Sp. z o. o., WIELTON S.A.,
Następnie miały miejsce spotkania B2B
będące kontynuacją forum gospodarczego i
towarzyszących mu rozmów bezpośrednich
i automatykę, kolejnictwo, motoryzację,
medycynę i farmację.
ZŁOTECKI Sp. z o. o.
z dnia poprzedniego.
Z możliwości bezpośredniego spotkania
się z polskimi firmami skorzystało ponad
50 algierskich przedsiębiorców oraz
przedstawiciele organizacji zrzeszających
firmy algierskie.
Dzięki szerokiej obecności w mediach wizyty
Wicepremiera RP zarówno forum gospodarcze
jak i seminarium oraz B2B cieszyły się dużym
zainteresowaniem ze strony algierskiego
środowiska biznesowego. Szeroki wachlarz
ofertowy reprezentowany przez uczestników
misji spotkał się z zainteresowaniem
potencjalnych partnerów oraz stanowił
perspektywiczną bazę do dalszych, bardziej
szczegółowych negocjacji.
5 marca WPHI we współpracy z KIG zorganizowało
seminarium oraz spotkania B2B dla grupy
biznesowej towarzyszącej delegacji oficjalnej.
Ze strony polskiej w wydarzeniu udział wzięli
przedstawiciele następujących firm: URSUS
S.A. ,DARPOL, DEANTE ANTCZAK Sp. j., DELOIT
ADVISROY Sp. z o.o, ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o,
ENERGIA LUBELSKA Sp. z o.o Spółka Komandytowa,
EUROPOL CHEMICAL Sp. z o.o, EURO – TRUCK Sp.
Seminarium informacyjne zorganizowane
dla firm polskich miało na celu przybliżenie
informacji o sytuacji ogólnogospodarczej Algierii,
ram prawnych i podatkowych określających
zasady prowadzenia działalności gospodarczej
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
6
Galaria zdjęć
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
7
Założenia Pięcioletniego Plan Rozwoju Gospodarczego i Społecznego na lata 2015-2019
Na posiedzeniach Rady Ministrów w dniach 7 i 21 maja 2014 roku Prezydent Republiki Abdelaziz Bouteflika polecił rządowi przygotować
projekt programu inwestycji publicznych w latach 2015 do 2019.
Na realizację nowego pięcioletniego planu rozwoju na lata 2015-2019 przewidziano nakłady z budżetu w wysokości 262,5 mld USD (203
mld EURO). Jest on kontynuacją wcześniej realizowanych planów pięcioletnich w latach 2005-2009 i 2010-2014.
Nowy plan rozwoju na lata 2015-2019 w ogólnym zarysie ma na celu m.in. :
- wzmocnić gospodarkę algierską, uchronić ją od negatywnych skutków światowego kryzysu finansowego;
- rozwinąć konkurencyjność i dywersyfikację gospodarki;
- kontynuację wcześniejszych planów inwestycyjnych przy zastosowaniu nowych, skuteczniejszych metod ich realizacji m.in. w drodze
konsultacji algierskich środowisk gospodarczych;
- nadanie nowego impulsu dla rozwoju lokalnego.
Pomimo niedociągnięć i opóźnień w realizacji poprzednich, rozpoczętych w 2001 roku planów pięcioletnich, pozwoliły one Algierii osiągnąć
wzrost gospodarczy, a tym samym zainicjowały rozwój gospodarczy i społeczny kraju.
W ujęciu szczegółowym Pięcioletni Plan Rozwoju na lata 2015-2019 ma pozwolić na:
- Dokończenie dużych projektów infrastrukturalnych, na które przeznaczono 130 mld USD, w takich sektorach jak: kolejowy, drogowy i wodny.
- Rozwój rolnictwa - przeznaczono ok. 2,77 mld USD (300 mld DZD).
- Osiągnięcie w 2019 r. 7% wzrostu PKB.
- Rozwój południowych i przygranicznych obszarów Algierii.
- Modernizacja systemy finansowego, wzmocnienie walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, poprawa klimatu inwestycyjnego i
warunków do rozwoju przedsiębiorczości, zwiększenie dostępności gruntów przemysłowych.
- Nadzór i regulowanie zasad funkcjonowania rynku krajowego, w tym zapewnienie ciągłego dopływ produktów i towarów oraz ochronę
konsumentów i ich siły nabywczej.
- Walkę z rynkiem równoległym poprzez m.in. stworzenie 1000 targowisk, ośmiu rynków hurtowych o znaczeniu regionalnym i krajowym
oraz uruchomienie 30 laboratoriów kontroli jakości.
- Rozbudowę i modernizację przemysłu, m.in. poprzez stosowanie preferencji dla wyrobów produkcji krajowej, wymóg udziału części i
podzespołów wyprodukowanych w Algierii w wyrobach montowanych lokalnie, lepsze wykorzystanie korzyści komparatywnych wynikających
z niskich w Algierii cen energii i pracy.
- Poprawę ładu korporacyjnego, rozwój standaryzacji, rozbudowa systemu szkolenia kadr i pracowników, aktualizacja systemów informacji,
statystyk i monitorowania branżowego.
- Utworzenie przemysłowej grupy górniczej, co pozwoli na realizację dużego kompleksu produkcji nawozów, eksploatację złóż rud żelaza
w Gara Djebilet i Méchéri Abdelaziz, podwojenie produkcji marmuru i soli, uruchomienie kopalń cynku, ołowiu, barytu i złota w sześciu
prowincjach kraju.
- Rolnictwo: zwiększenie powierzchni obszarów nawadnianych do 1 miliona hektarów, szybszy rozwój mechanizacji rolnictwa, szersze
wykorzystanie wysoko wydajnych odmian materiału siewnego, rozwój rolnictwa subsaharyjskiego, wzmocnienie kontroli i ochrony
weterynaryjnej i fitosanitarnej.
- Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego celem wspierania i efektywniejszego wykorzystania produkcji rolnej, zwiększenia spożycia i
eksportu algierskich produktów rolno-spożywczych.
- Przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego 172 tysięcy hektarów obszarów leśnych, zalesienie 340.000 hektarów w tym
100 tysięcy drzewami owocowymi w pobliżu zapór wodnych celem zapobiegania erozji gleby.
- Inwestycje w sektorze rybołówstwa celem zwiększenia połowów morskich i rozwoju akwakultury, poprzez modernizację i rozbudowę
floty, portów i przystani rybackich i uzyskanie podwojenia wolumenu połowów do 2019 roku.
- Zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego.
- Utrzymanie znaczącej pozycji wśród światowych producentów ropy i gazu poprzez wzrost produkcji i eksportu.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
8
- Intensyfikacja poszukiwań i eksploatacja nowych złóż ropy i gazu.
- Rozpoczęcie wierceń poszukiwawczych i pilotażowych gazu i ropy z łupków.
- Budowa 14 nowych ropociągów i gazociągów w tym dla zaopatrzenia regionów Tamanrasset i Djanet.
- Budowa sześciu nowych rafinerii i modernizacja istniejących, celem uzyskania w 2018 r. możliwości przerabiania i magazynowanie 60
mln ton paliwa rocznie.
- Zapewnienie dostępu dla 1,5 do 2 mln nowym abonentom do energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- Zwiększenie produkcji energii elektrycznej nastąpi m.in. dzięki zakończeniu budowy zakładu produkującego turbiny gazowe i bloki
energetyczne (General Electric).
- Rozbudowa programu wykorzystania energii odnawialnych; pierwsza elektrownia hybrydowa działa w Algierii od 2011 roku, a 23
elektrownie fotowoltaiczne i farma wiatrowa rozpoczną niebawem produkcję.
- Rozwój sektora turystycznego - priorytetem jest monitorowanie już realizowanych projektów, w tym budowa obiektów turystycznych
(hoteli) na 50.000 łóżek i 15 uzdrowisk.
- Zarządzanie, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury wspierającej program gospodarczego i społecznego rozwoju kraju.
- Rozwój sieci drogowej: budowa autostrady „Autoroute des Hauts-plateaux” (Wyżyna Szottów), zakończenie prac nad połączeniem
autostrad z siecią dróg krajowych, realizacja 7 nowych odcinków o łącznej długości 663 km oraz 2000 km nowych dróg do trudnodostępnych
regionów na południu i na Wyżynie Szottów.
- Rozwój sieci kolejowej: ułożenie drugiej linii torów na całej magistrali północnej, elektryfikacja sieci, budowa nowych i modernizacja
starych dworców, realizacja nowych tras kolejowych.
- Rozbudowa i budowa metra, sieci tramwajowych i kolejek linowych (łącznie kilkadziesiąt projektów).
- Transport morski: zakończenie budowy terminalu przeładunkowego w Djen Djen, rozpoczęcie prac nad czterema nowymi terminalami
promowymi, pogłębienie istniejących portów, zakup nowych statków i promów.
- Lotnictwo cywilne: wzmocnienie floty 16 nowymi samolotami (Boeing); rozpoczęcie prac nad nowymi terminalami lotniczymi w Algierze
i Oranie oraz program rozbudowy i modernizacji pozostałych lotnisk.
- W zakresie zasobów wodnych prowadzone będą inwestycje zmierzające do pokrycia zapotrzebowania na wodę odbiorców prywatnych,
zakładów przemysłowych i rolnictwa; przewidziana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnych, zwiększanie produkcji (m.in. drogą odsalania),
potencjału magazynowania i dystrybucji wody pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych.
- Modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej tak, aby w szerszym zakresie wprowadzać i wykorzystywać nowoczesne rozwiązania i
technologie informacyjno-komunikacyjne, wspierające szerszy udziału społeczeństwa w gospodarce opartej na wiedzy i umiejętnościach;
udzielenie licencji na wprowadzenie technologi 3G+ lokalnym operatorom sieci komórkowej, rozszerzenie technologii 4G (obecnie jest
dostępna w stolicach województw - wilajetach).
- Rozwój łączy szerokopasmowych w celu połączenia wszystkich miast powyżej 1000 mieszkańców na północy i powyżej 500 mieszkańców
na południu oraz terenów przemysłowych, instytucji edukacyjnych i placówek zdrowia; Techno-Parki powstaną w Annabie, Oranie i Ouargla;
zbudowane zostaną również jednostki zapewniające bezpieczeństwo przesyłu danych elektronicznych i jednostki certyfikujące.
- Doskonalenie zawodowe poprzez rozbudowę i poprawę jakości nauczania krajowego systemu edukacji i szkoleń.
- Wzrost zatrudnienia i budowa nowych mieszkań to dwa główne priorytety rządu.
- Rozpoczęcie budowy i oddanie 600.000 nowych mieszkań.
- Poprawa warunków życia ludności dzięki odpowiedniej polityce miejskiej, w tym
rewitalizacja miast, integracja struktur administracyjnych i obiektów użyteczności publicznej, kultury, rekreacji i wypoczynku;
- Sektor zdrowia: rząd będzie kontynuował wdrażanie nowej infrastruktury zdrowotnej zarówno dla podstawowej opieki, jak i wyspecjalizowane
instytucje, w tym szpitale uniwersyteckie i ośrodki onkologiczne; poprawi dostępność leków i będzie zachęcał do inwestycji w sektorze
farmaceutycznym.
- Polityka obronna: kontynuowana będzie modernizacja sił zbrojnych i proces ich profesjonalizacji celem zapewnienia bezpieczeństwa
granic, wód terytorialnych i przestrzeni powietrznej oraz walki z wszelkimi formami przestępczości trans granicznej i terroryzmem.
- Rząd będzie wspierał działania na rzecz rozwoju rodzimego przemysłu obronnego.
Gwarancją finansową realizacji planu są:
- rezerwy dewizowe w wysokości 186 mld USD (na koniec 2014 r.),
- środki zgromadzone w funduszu regulacji przychodów FRR (fond de régulation de recettes) w wysokości 70 mld USD (54 mld EURO),
- znikome zadłużenie zagraniczne i wewnętrzne.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
9
Francuski Coface podtrzymuje ocenę prowadzenia działalności
gospodarczej w Algierii.
Ryzyko kraju: Coface (Compagnie française
d'assurance pour le commerce extérieur)
Nadwyżka w handlu zagranicznym kolejny
rok będzie spadać, podaje Coface, z powodu
Aktywna polityka zadłużenia zagranicznego, w
szczególności poprzez utrzymanie zakazu dla
utrzymuje ocenę prowadzenia interesów
w Algierii w 2015 roku na niezmienionym
słabych wyników eksportu węglowodorów
stanowiących 95% przychodów dewizowych.
firm zaciągania kredytów zagranicznych, pozwoli
utrzymać relację długu / PKB na bardzo niskim
poziomie, pomimo nieznacznego wzrostu
deficytu budżetowego spowodowanego
spadkiem cen węglowodorów.
"Pomimo uruchomienia w 2014 roku dwóch
nowych terminali LNG w Arzew i w Skikda,
eksport algierskiej ropy i gazu do Stanów
poziomie (około 3%).
Przewiduje wzrost inflacji, mimo ostrożnej
Zjednoczonych maleje, co spowodowane jest
większym wykorzystywaniem lokalnych złóż
system prawny "nie sprzyja ekspansji inwestycji
zagranicznych, i to niezależnie od konkretnego
polityki pieniężnej i zapewnień rządu utrzymania
wyznaczonego maksymalnego poziomu cen
podstawowych produktów konsumpcyjnych.
gazu z łupków. Ponadto gospodarka algierska
pozostaje silnie uzależniona od sytuacji w Europie.
przypadku sektora węglowodorów." Jednakże
stwierdza równocześnie, że restrykcyjne
przepisy prawa wprowadzone w 2009 roku
W najnowszym raporcie "Panorama Country
Risk" Coface utrzymując dotychczasową oceną
ryzyka dla Algierii na poziomie „A4” przyznaje
równocześnie notę„B”dla klimatu biznesowego.
W raporcie stwierdza się m.in. że "wzrost
gospodarczy w Algierii wciąż zależy głównie
od wyników w sektorze ropy i gazu oraz od
poziomu wydatków publicznych."
europejskiej gospodarki, trudno spodziewać
się utrzymania, a tym bardziej wzrostu, importu
ropy i gazu ziemnego z Algierii.
Z uwagi na ograniczone perspektywy wzrostu
Co więcej, pomimo podjętych w 2009 roku
przez rząd w Algierze środków ograniczających
import, będzie on nadal rósł, z przyczyny m.in.
znacznych zakupów pszenicy (Algieria jest
jednym z największych importerów w świecie)
oraz dóbr kapitałowych niezbędnych dla rozwoju
infrastruktury kraju.
Coface zauważa, że obowiązujący w Algierii
podlegają stopniowemu poluzowaniu.
Przykładem jest dopuszczenie w 2014 roku
inkasa dokumentowego jako drugiej dozwolonej
prawnie obok akredytywy dokumentowej formy
płatności za importowane towary i usługi.
Saldo usług, dochodów i transferów zagranicznych
pozostanie deficytowe. Z powodu znacznie
gorszych wyników finansów publicznych w 2014
roku, w roku bieżącym oczekiwana jest jedynie
niewielka poprawa stanu rachunków bieżących.
Lecz mimo tego ostrzeżenia Algieria nadal może
Dla Coface mocnymi stronami Algierii są jej
duże rezerwy ropy naftowej i gazu, ogromny
potencjał w dziedzinie energii odnawialnej i
turystyce, solidna sytuacja finansowej (bardzo
niskie zadłużenie zagraniczne, znaczne rezerwy
walutowe) i polityka rządu zmierzająca do
dywersyfikacji gospodarczej. Po stronie
słabych stron, wymienia silne uzależnienie
od węglowodorów i korelację transferów
społecznych od przychodów tego sektora,
wysoką stopę bezrobocia, zwłaszcza wśród
młodych, nadmierną wagę sektora publicznego,
państwa, stwierdza Coface, opierając się w
cieszyć się z faktu posiadania znacznych rezerw
biurokrację, słaby sektor finansowy i utrudnienia
swojej ocenie m.in. na zatwierdzonym na lata
2015-2019 planie pięcioletnim, na który rząd
przeznaczył 262,5 mld USD.
dewizowych (nieco mniej niż trzy lata importu),
co wzmacnia i tak już silną pozycję kraju w sferze
finansów zewnętrznych.
w prowadzeniu biznesu.
http://www.liberte¬algerie.com/actualite/
ace¬maintient¬la¬note¬de¬lalgerie-218954/print/1
W 2014 roku PKB Algierii szacowany jest
na poziomie 3,5%. "W 2015 roku należy
spodziewać się niewielkiego wzrostu aktywności
gospodarczej, spowodowanego głównie
niewielkim wzrostem produkcji ropy i gazu",
stwierdza Coface. Wzrost gospodarczy w 2015
roku szacowany jest na 3,8%. Jest on możliwy
do osiągnięcia dzięki wzrostowi wydatków
publicznych, zwłaszcza sfery budżetowej
W ocenie MFW Algieria
celu jakim jest utrzymanie wzrostu,
może spokojnie uniknąć negatywnych skutków przedłużającego się spadku
światowych cen ropy i gazu, pod warunkiem, że rząd w Algierze przystąpi do
stopniowej konsolidacji wydatków budżetowych.
zrównoważonego rozwoju i tworzenia
nowych miejsc pracy.
W ocenie MFW Algieria może spokojnie
uniknąć negatywnych skutków
Podczas pobytu w Algierze wysłannik
MFW rozmawiał z przedstawicielami
Algieria jest dzisiaj znacznie lepiej
przygotowana do stawienia czoła niskim
cenom ropy, niż w czasie kryzysu pod
przedłużającego się spadku światowych
cen ropy i gazu, pod warunkiem, że rząd w
Algierze przystąpi do stopniowej konsolidacji
rządu na temat wpływu spadku cen ropy
naftowej na gospodarkę regionu, jak też
na temat sposobu zachowania stabilności
koniec lat ’80 ubiegłego wieku. Stało
się tak za przyczyną przeprowadzonej
w minionych latach rozważnej polityki
wydatków budżetowych.
makroekonomicznej oraz osiągnięcia
makroekonomicznej. Algieria wzmocniła
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
10
swoją międzynarodową pozycję, jej rezerwy
Gubernator Banku Algierii, Mohammed
kwestionowana, inflacja w 2015 roku oczekiwana
dewizowe równoważą około 3 lat importu,
Laksaci, na konferencji oświadczył, że pomimo
fundusz oszczędnościowy wynosi jedną
szoku spowodowanego niespotykanym od
jest na poziomie tylko 2,6%. Laksaci odwołał
się również do solidnej pozycji finansowej
czwartą PKB, zadłużenie zagraniczne jest
bardzo niskie.
lat spadkiem cen surowców energetycznych,
stabilność makroekonomiczna Algierii nie jest
algierskich instytucji finansowych, które
utrzymują wysoki poziom rezerw finansowych.
Raport Oxford Business Group “Algeria 2014”
i zagranicznego w PKB i przyczyni się do
wzrostu aktywności w obszarze produkcji,
rolnictwie i usługach.
Według ostatniego raportu gospodarczego
opublikowanego przez firmę doradczą
Oxford Business Group pt. "Raport: Algieria
finansowy, zmniejszyć uciążliwość procedur
administracyjnych i bankowych.
2014" postęp społeczny i gospodarczy
realizowany przez Algierię, rozwój różnych
Raport wskazuje, że przedłużający się spadek
cen ropy będzie miał wpływ na sferę budżetową
Raport analityków firmy OBG, którzy uważani
sektorów działalności, jak też wysoki potencjał
rolnictwa, zasobów naturalnych i turystyki
trwale wzmocniły atrakcyjności kraju w
Algierii; stwierdza jednak, że dzięki wdrożonym
przez Algierię zewnętrznym procedurom
buforowym o charakterze finansowym uda
są za liderów rzetelnej informacji na temat
wschodzących gospodarek, pozwala rozszyfrować
podejmowane przez Algierię działania w celu
oczach zagranicznych przedsiębiorców i
bezpośrednich inwestorów zagranicznych.
się jej uniknąć na krótką metę negatywnych
reperkusji w sferze wydatków państwa.
dywersyfikacji gospodarki, promocji zatrudnienia,
jak też wyników tych polityk.
Autorzy raportu podkreślają, że wysoki popyt
i obfitość środków płatniczych powodują, że
Algieria stała się atrakcyjnym miejscem dla
potencjalnych inwestorów.
Analizując także scenariusz utrzymania
się przez dłuższy okres niskich cen ropy i
gazu ziemnego Raport zaleca reformę
kodeksu inwestycyjnego i wprowadzenie
większych swobód dla przedsiębiorczości
prywatnej, jako zachęty dla przedsiębiorców
krajowych i zagranicznych do inwestowania
i produkowania w Algierii, co zaowocuje
większym udział kapitału krajowego
Opracowanie zawiera narzędzia do analizy
i zrozumienia możliwości inwestycyjnych
w Algierii, zamieszcza wywiady m.in. z
premierem Abdelmalek Sellal, ministrem
energii Youcef Yousfi oraz przedstawicielami
środowiska gospodarczego.
Atrakcyjność ta byłaby jeszcze większa,
gdyby rząd w Algierze zechciał poluzować
obowiązujące przepisy dotyczące inwestycji,
poprawić otoczenie biznesu, usprawnić rynek
http://www.liberte-algerie.com/dossier/thereport-algeria-2014-dobg-221269
Reorganizacja algierskiego przemysłu państwowego – powołanie 12 grup przemysłowych
Minister Przemysłu i Górnictwa Algierii
pan Abdesselam Bouchouareb ogłosił
- przemysł lokalny
- przemysł mechaniczny
w dniu 23.02.2015 r. powołanie 12 grup
- metalurgia i hutnictwo
przemysłowych w ramach reorganizacji i
rewitalizacji algierskiego przemysłu (secteur
public marchand industriel - SPMI).
- przemysł odzieżowy i skórzany
- Groupe SAIDAL – producent farmaceutyków
www.saidalgroup.dz
- SNTA – Société nationale des tabacs et
allumettes (producent papierosów) www.snta.dz
Pięć już wcześniej istniejących to:
- MANAL – Manadjim Aldjazair (górnictwo)
Grupy powstały na bazie 14 przedsiębiorstw
państwowych działających dotąd jako tzw.
- SNVI – Société nationale des véhicules
industriels (producent samochodów ciężarowych
www.mem-algeria.org
SGP - Sociétés de gestion des participations
de l’Etat. Siedem grup jest nowo powołanych,
piec powstało na bazie wcześniej istniejących.
i autobusów, a od niedawna udziałowiec w
montowni samochodów osobowych Renault w
Oranie i samochodów dostawczych i terenowych
Do powołanych grup weszły także
przedsiębiorstwa podlegające poprzednio
innym resortom:
Nowo utworzone grupy przemysłowe
obejmują następujące sektory:
Mercedes w Tiaret). http://snvigroupe.dz W dniu
19 lutego br. SNVI otrzymało kredyt w wysokości
91,784mln dinarów (róznowartość ok 900 mln
Ferrovial – Entreprise nationale de
construction de matériels et équipements
- przemysł spożywczy
- przemysł chemiczny
- przemysł elektrotechniczny (w tym AGD i
Euro)na rozwój w najbliższych latach.
- GICA – Groupe industriel des ciments
ferroviaires www.ferrovial.dz podlegający
poprzednio Ministerstwu Transportu. Firma
zajmuje się produkcją i naprawami taboru
elektronika)
d’Algérie (cementownie) www.gica.dz
kolejowego. Roczna zdolność produkcyjna:
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
11
300 wagonów, 1000 betoniarek i 3 tys. ton
działań z zagwarantowaniem pełnej swobody
- Grupa przemysłu mechanicznego
odlewów. W joint-venture CITAL utworzonej
podejmowania inicjatyw zgodnie z paktem jasno
Kapitał: 35,776 mld DA
z Alstom-Algérie i państwową firma Metro
określającym rolę każdego z organów spółki.
Działalność: planowanie, produkcja, handel,
Nowy system (SPMI) objął również firmy
Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia
grup przemysłowych będzie Minister
w tym import / eksport wszelkimi wyrobami
z metali i stopów metali oraz wszelkich usług
związanych z tym przemysłem.
zależne od Ministerstwa Przemysłu i
Przemysłu i Górnictwa.
Liczba oddziałów: 44
et conseils en financement pour l’industrie
(doradctwo finansowo-organizacyjne dla
przemysłu), oraz cztery SPG (Sociétés de
Każda grupa przemysłowa będzie zarządzana
przez radę dyrektorów, w skład której wejdzie
także przedstawiciel banku oraz ewentualnie
- Grupa przemysłu metalurgicznego i
gestion des participations de l’Etat) działające
w specjalnych strefach przemysłowych
eksperci zewnętrzni w zależności od
posiadanych kompetencji.
Działalność: planowanie, produkcja, handel,
w tym import / eksport wszelkich produktów
Do SPMI zostały włączone także firmy spoza sektora
Prezentacja 12 nowych publicznych grup
przemysłowych
metalurgii, produkcji metalowej i wszelkich
usług związanych z tym przemysłem.
Liczba oddziałów: 64
Przemysłu i Górnictwa jak SGP-Cegro (zboża)
podlegająca wcześniej Ministerstwu Rolnictwa.
- Grupa przemysłu spożywczego
- Grupa przemysłu odzieżowego i
Kapitał: 10,261 mld DA
Działalność: planowanie, produkcja, handel,
w tym operacje import / eksport dowolnego
produktu powstałego w wyniku przetwarzania
płodów rolnych, hodowli i rybołówstwa oraz
wszelkich usług związanych z sektorem.
Liczba oddziałów: 41
skórzanego
- Grupa przemysłu chemicznego
- Grupa SNVI
Société nationale des véhicules industriels
wchłonęła Grupę Ferrovial EPE i jej spółki
zależne i stowarzyszone.
d’Alger montuje zestawy tramwajowe.
Górnictwa, w tym ECOFIE – Entreprise d’études
zarządzające 32 przedsiębiorstwami;
Celem utworzenia SPMI poprzez łączenie SGP
ma wzmocnić ich kompetencje, zapewnić
lepszą opłacalność dzięki wykorzystaniu
wewnętrznej synergii.
Rolą SPMI będzie osiąganie wyższej
rentowności finansowej inwestowanych
środków publicznych, poszerzanie
działań wynikających z założeń planów
krajowych, wykorzystanie firm prywatnych,
w szczególności w zakresie rosnącego
zapotrzebowania na podwykonawstwo oraz
wspieranie inwestycji w danym sektorze.
Kapitał: 40,295 mld DA
Działalność: planowanie, produkcja, handel,
w tym operacji import / eksport substancjami
chemicznymi oraz wszelkimi usługami
związanymi z sektorem.
Liczba oddziałów: 22
SPMI mają stać się „kołem zamachowym”
hutniczego
Kapitał: 65,368 mld DA
Kapitał: 10,179 mld DA
Działalność: planowanie, produkcja, handel, w
tym import / eksport tkanin, odzieży, wyrobów
skórzanych i wszelkich usług związanych z
tym przemysłem.
Liczba oddziałów: 49
Grupy, które nie zostały poddane zmianom:
- Grupa przemysłowa z cementów Algieria (Gica)
- Grupa Saidal
- Grupa Elektrotechniczna
- Społeczeństwo Narodowy tytoniu i zapałek (SNTA)
przedsiębiorstw dzięki większej ekspansji na
nowe rynki, pociągając za sobą małe i średnie
przedsiębiorstwa publiczne i prywatne.
Kapitał: 39,750 mld DA
Działalność: planowanie, produkcja, handel,
w tym import / eksport wszelki produktami,
urządzeniami elektrycznymi, elektronicznymi,
- Grupa Manadjim El-Djazair (Manal).
Misją zarządzających grupami przemysłowymi
będzie realizowanie « jasnej » mapy drogowej
telekomunikacyjnymi i wszelkimi usługami
powiązanymi z sektorem.
15 SGP (Sociétés de Gestion des Participations
de l’Etat) kontrolujących 305 spółek zależnych ;
polegającej na zbudowaniu struktury grupy,
przedstawieniu propozycji modyfikacji jej
składu, włączeniu działalności pokrewnych
Liczba oddziałów: 19
6 EPE (Entreprises publiques économiques)
niezrzeszonych kontrolujacych 53 spółek
zależnych;
lub branż uzupełniających, przy równoczesnej
identyfikacji niezbędnej współpracy z innymi
podmiotami (w tym prywatnymi).
Kapitał: 14,947 mld DA.
Działalność: planowanie, produkcja, handel
wszystkimi produktami i usługami branży
4 SGP (Zones industrielles) obszary
przemysłowe, kontrolujące 32 firmy.
Członkowie zespołów zarządzających SPMI
będą rekrutowani wyłącznie na podstawie
ich kompetencji, a ich umowy zawierać będą
przemysłowej i rzemieślniczej na potrzeby
przemysłu, instytucji i ludności oraz świadczenie
usług projektowych, doradczych i szkoleń.
W 2014 roku wartość obrotów SPMI wyniosła
391 mld DA, zysk wyniósł 160 mld DA.
klauzule o skuteczności podejmowanych
Liczba oddziałów: 68
internacjonalizacji
algierskich
- Grupa przemysłu lokalnego
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
12
Przed rekonfiguracją przemysłowy sektor
publiczny (SPMI) składał się z:
Targi I kwartału 2015r. w których WPHI w Algierze brał udział
9. Międzynarodowe Targi EQUIP AUTO, Algier, 2-5 marca 2015r.
Equip Auto to międzynarodowy salon usług
Group www.konektgroup.pl organizując misję
posprzedażnych dla wszystkich typów
pojazdów; skierowany do wyspecjalizowanych
przyjazdową 9 polskich przedsiębiorców
firm tej branży.
oświetlenia ledowego, ZŁOTECKI www.
zlotecki.pl - producent tłoków, HANDLOPEX
S.A. www.handlopex.pl - dystrybutor opon,
Trwająca cztery dni tegoroczna 9-ta edycja
w składzie: WAŚ www.was.eu - producent
zgromadziła wiodących producentów części
zamiennych, importerów i dystrybutorów
KAMPOL www.kampolsj.com - producent
szczęk hamulcowych, ALM – pośrednik
Tunezja, Turcja. Pozostali wystawcy pochodzili
obecnych na rynku algierskim. Organizator
targów, francuska firma Promosalons, na
powierzchni 10.000 m² zgromadził 300
handlowy, Mar-Mot Sp z o.o. www.marmot.pl – producent pierścieni tłokowych,
Hor-Pol SJ www.horpol.pl – producent
z Niemiec, Korei Południowej, Zjednoczonych
Emiratów Arabskich, Hiszpanii, USA, Indii,
Włoch, Holandii.
wystawców (w tym 70% międzynarodowych)
z 20 krajów, zapewniając targom rangę
największej imprezy tej branży w Afryce
Północnej i drugiej na kontynencie.
lamp i oświetlenia samochodowego, MTM
Industries Sp z o.o. www.mtm-industries.
eu – producent samochodowych odświeżaczy
powietrza, Alagra Sp z o.o. – dystrybutor
części zamiennych.
Udział firm algierskich w porównaniu z edycją
roku poprzedniego wzrósł o 15%. Wzrost
obecności lokalnych firm oddaje rozwój rynku
motoryzacyjnego w Algierii.
Polską obecność na targach zapewniło WPHI
wynajmując stoisko 18m2 oraz firma Konekt
Na targach obecna była również
przedstawicielka polskiego oddziału firmy
VENOL www.venol.de - producenta smarów
i chemikaliów samochodowych. Oprócz
polskiego pawilonu narodowe stoiska miały
również Chiny, Francja, Maroko, Tajwan,
Wśród liczących się w świecie firm, które
wystawiły się na Equip Auto należy wymienić
m.in. firmy Bosch, Bremse, Knorr, Mahle, Mann
Hummel, Magneti Marelli, Pirelli, Renault
Motrio, TRW, SNR, Total Lubrifiants. Obecni
byli również konstruktorzy samochodów
osobowych i ciężarowych. Wśród wystawców
algierskich byli najwięksi importerzy
i producenci części zamiennych oraz
wyposażenia warsztatowego.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
13
Targi odzwierciedliły silny wzrost dynamiki
Targi Equip Auto to znakomita okazja, aby
partnerami algierskimi, rozmów o zacieśnieniu
rynku motoryzacyjnego w Algierii
algierscy producenci znaleźli partnerów
szacowanego na 2 miliardy dolarów
zagranicznych posiadających umiejętności
dotychczasowej współpracy, pozyskania
nowych kontrahentów.
(obszar części i wyposażenia). Usługi
motoryzacyjne w Algierii to sektor z
przyszłością, charakteryzujący się m.in.
z zakresu produkcji i zarządzania, którzy
mogą przyczynić się do zwiększenia
asortymentu produkowanych w Algierii
Wśród zaproponowanej przez polskie firmy
oferty dużym zainteresowaniem cieszyły
silnym zapotrzebowaniem na importu części
części zamiennych.
się polskie tłoki, oświetlenie samochodowe
oraz pierścienie tłokowe. Wszyscy polscy
Wystawcy z Polski uznali targi Equip Auto
za największe i najbardziej wszechstronne
wydarzenie branży motoryzacyjnej w
wystawiający wyjeżdżali z pozytywnymi
wrażeniami odnośnie algiersk iego
rynku, perspektyw działania na nim oraz
przedstawił kompleksową ofertę polskiego
przemysłu samochodowego skierowaną
regionie Afryki Północnej.
rozwoju działalności i partnerstwa polskoalgierskiego. Ponadto targi obsługiwało
d o p r ze d s i ę b i o rców a l gi e r s k i c h i
zagranicznych reprezentując ych w
dużym stopniu rynek wtórny tj. warsztaty
Z uwagi na zakres tematyczny (części
samochodowe, akcesoria, profesjonalne
produkty i usługi IT, wyposażenie warsztatów
120 dziennikarzy, co miało istotny wpływ
na ich wizerunek medialny.
naprawcze, dystr ybutorów części i
wyposażenia, importerów i producentów
wyposażenia dla stacji paliw, produktów
i usług komputerowych, akcesoriów i
tuningu.
i stacji, lakiery, narzędzia do napraw, opony i
in., dla samochodów osobowych, ciężarowych,
rolniczych i autobusów..) targi znakomicie
nadają się do promocji polskich firm tego
sektora. Są okazją do zawarcia nowych umów z
WPHI będzie uczestniczył w kolejnych
edycjach Equip Auto i zachęcał polskie firmy
do wystawiania się na własnych stoiskach
lub przynajmniej do uczestniczenia w
przyjazdowych misjach branżowych.
i komponentów wspierany rozwijającą się
produkcją lokalną.
WPHI wspólnie z polskimi firmami
5-ta edycja - Targi Przemysłu Wydobywczego Ropy i Gazu „Salon International des Fournisseurs
des Produits et Services Pétroliers et Gaziers”, Algier
3-6 marca 2015 roku.
W dniach od 3 do 6 marca 2015 roku WPHI
uczestniczył w 5-tej edycji Targów Przemysłu
pl – producent paneli słonecznych, świadczący
usługi inżynieryjne i projektowe w sektorze
krajowym monopolistą w wydobyciu ropy
i gazu.
Wydobywczego Ropy i Gazu http://www.
expo-hassi-messaoud.com/, które po zmianie
nazwy („Salon International Hassi Messaoud”)
odnawialnych źródeł energii Specjalizuje się
w projektowaniu i realizacji obiektów w
energetyce, automatyce, projektowaniu
Targi Przemysłu Wydobywczego Ropy
i Gazu są kierowane wyłącznie do firm
z powodu bardzo dużego zainteresowania
wystawców jak i wizytujących zostały
systemów sterowania, realizacją systemów
produkcji energii elektrycznej i chłodu
sektorowych i osób ściśle związanych z
tym biznesem: inżynierów, menedżerów,
przeniesione na esplanadę hotelu Hilton w
Algierze.
ze źródeł odnawialnych samodzielnych,
hybrydowych oraz wspomagających
energię konwencjonalną.
techników.
Profil odwiedzających to prezesi, dyrektorzy,
Na stoisku WPHI gościli przedstawiciele
polskich firm: HORUS ENERGIA www.
Decyzja WPHI o wzięciu udziału w targach
zarządzający firmami, kontraktami, zakupami
w sektorze QHSE ( jakość, zdrowie,
horus-energia.pl – producent agregatów
prądotwórczych, MARIPOSA INDUSTRY www.
mariposaindustry.eu – przedstawiciel grupy
podjęta została m.in. po uzyskaniu informacji
o wymiernych efektach, jakie jedna z dwóch
polskich firm, które skorzystały ze stoiska
bezpieczeństwo, ochrona środowiska),
finansów, systemów łączności, utrzymania
produkcji i konserwacji, wierceń, usług
inżynieryjno-budowlanej GL STEEL www.
glsteel.pl – sektor inżynieryjno-budowlany,
WPHI w 2014 roku osiągnęła dzięki nawiązaniu
podczas targów kontaktom, wygrywając
inżynieryjnych, budownictwa, urządzeń dla
przemysłu rafineryjnego i usług o charakterze
szeroki zakres usług budowlano-montażowych
większość z 12 konsultacji koncernu
ogólnym.
oraz outsourcing kadr w przemyśle
naftowym i gazowym, energetycznym oraz
SONATRACH na produkowane materiały
izolacyjne (GAMBIT LUBAWKA). Są to pierwsze
WPHI od lat stara się wzbudzić zainteresowanie
budownictwie przemysłowym oraz firma
ENERGIA LUBELSKA www.solarinvestment.
od lat dostawy z Polski do największego w
Algierii koncernu państwowego będącego
rynkiem algierskim polskich firm działających
w sektorze ropy i gazu.
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
14
Algierscy producenci nie jest w stanie sami
W Algierii występuje zapotrzebowanie na:
zaopatrywać lokalnych firm pod względem
usług i części zamiennych, których referencje
1. Projektowanie i doradztwo w zakresie
5. Całościową realizację inwestycji w
elektrownie fotowoltaiczne i wiatrowe.
6. Wykonawstwo farm fotowoltaicznych,
wiatrowych pod klucz.
Sektor ropy i gazu jest dla Algierii sektorem
budowy farm fotowoltaicznych (PV) i
wiatrowych (przygotowanie dokumentacji
projektowej systemów fotowoltaicznych,
priorytetowym, zapewniającym 97%
wpływów z eksportu. Generuje jednak wysoki
projektów technologicznych, warunków
zabudowy, dokumentów do przyłączania do
7. Projektowanie i realizację obiektów
przemysłowych i domowych magazynów
wartościowo import, dlatego zmniejszenie
wartości importu części i komponentów
na rzecz sektora przez stymulację lokalnej
sieci, raportów i ocen wpływu na środowisko,
projektów budowlanych.
- Usługi z zakresu wykonania analiz
energii.
produkcji jest jednym z priorytetów, co polskie
firmy powinny wykorzystać.
geologicznych gruntów i lokalnych warunków
topograficznych i geotechnicznych (Geo-
w branży OZE.
Rynek algierski jest otwarty na polskie firmy z
branży petrochemicznej, chemicznej, gazowej,
tech test) pozwalające na zoptymalizowanie
rozwiązań w celu zapewnienia zrównoważonej
eksploatacji projektu solarnego.
Ponadto (podobnie jak w wielu innych
sektorach gospodarki) w Algierii jest
duże zapotrzebowanie na specjalistyczne,
- Projektowanie konstrukcji, montaż
konstrukcji, paneli PV itp.
systematyczne szkolenia inżynierów,
montażystów, analityków w branży solarnej
i hybrydowej.
liczone są w setki tysięcy.
stoczniowej oraz off-shore. Poszukiwani
są generalni wykonawcy, firmy realizujące
kompleksowe projekty inwestycyjne, w tym m.in.:
8. Szeroko pojętą współpracę z inwestorami
1. Rurociągi przesyłowe i gazowe - dostawa
i montaż.
2. Usługi remontowe w trakcie postojów
remontowych instalacji rafineryjnych i
petrochemicznych.
3. Konstrukcje stalowe - dostawa i montaż.
4. Piece i podgrzewacze procesowe,
w ymiennik i płaszczowo -rurowe –
prefabrykacja i montaż.
5. Zbiorniki: dostawa i montaż zbiorników
magazynowych.
6. Dostawa oraz montaż rurociągów ze stali
węglowych i stopowych.
2. Organizację budowy oraz montaż i
uruchomienie kogeneracyjnych źródeł
produkcji energii elektrycznej i chłodu
przy wykorzystaniu technologii silników
spalinowych dual fuel - dwupaliwowych na
gaz ziemny, CNG, LNG, olej napędowy.
4. Doradztwo w zakresie doboru i
stosowania hybrydowych technologii
Wskazane jest pozyskanie lokalnego
partnera w formie joint-venture lub innej,
dzięki czemu można uzyskać lepszy dostęp
do przetargów, korzystać z preferencji
zarezerwowanych dla firm lokalnych,
Przyszłościowym polem działania dla polskich
odnawialnych i alternatywnych źródeł
podatkowych i celnych.
firm jest także sektor energii odnawialnych.
energii.
3. Dostawy generatorów kontenerowych
oraz do wewnątrz budynków
przemysłowych, magaz ynowych,
komunalnych, mieszkalnych.
W opinii przedstawiciela firmy Horus –
Energia, który gościł na stoisku WPHI,
Algieria to kraj o bezdyskusyjnym
potencjale dla producentów agregatów
p r ą d o t wó rc z yc h , roz w i j a j ą c e j s i ę
gospodarce, rosnących potrzebach
energetycznych, szeroko dostępnym gazie
ziemnym.
Międzynarodowe Targi Rolno-Spożywcze SIAG, Oran,
11-14 marca 2015r.
Targi SIAG w nowoczesnym centrum
targowo-konferencyjnym zgromadziły 200
maszyn i urządzeń do produkcji spożywczej,
sprzętu kuchennego, maszyn i urządzeń
Polski i USA oraz algierskich przedstawicieli/
dystrybutorów zagranicznych producentów
wystawców sektora rolno-spożywczego
reprezentujących gotowe wyroby spożywcze,
opakowania, surowce i komponenty do
dla rolnictwa, logistykę, magazynowanie i
usługi doradcze.
maszyn, urządzeń i artykułów spożywczych,
głównie napojów gazowanych, soków i
kawy. Szeroko reprezentowani byli lokalni
produkcji, owoce i warzywa, słodycze,
napoje, produkty mleczne, catering, produkty
ekologiczne, mięso i drób, dystrybutorów
WPHI otrzymał od organizatorów targów
bezpłatne stoisko wielkości 12m2.
Udział wystawców zagranicznych ograniczył
producenci napojów (soki, wody, napoje
energetyzujące), semuliny, warzyw, tłuszczy
roślinnych, produktów mlecznych oraz
kawy i urządzeń do jej parzenia, producentów
się na targach SIAG do oficjalnych reprezentacji
wyrobów regionalnych (oliwa, miód, daktyle).
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
15
Na stoisku WPHI gościł przedstawicieli
polskich firm: VOBRO - http://vobro.pl Zakłady
Produkcji Cukierniczej, LeenLife Polska S.A http://leenlife.com/ producenta suplementów
żywnościowych zwierających kwasy Omega 3,
Blue Montain Group – producenta naturalnych
soków z jabłek, KBI Development http://www.
kbidevelopment.pl – firma świadcząca usługi
przedstawicieli firm importerskich,
odwiedzającym zweryfikować swoje mylne,
dystrybutorów oraz mediów.
lub niedostateczne informacje na temat
Polski, jej potencjału gospodarczego, jakości
Nawiązano wiele kontaktów z firmami
algierskimi zainteresowanymi importem
wyrobów gotowych (czekolad, cukierków,
produkowanych wyrobów, które często
dostępne są na algierskim rynku pod markami
handlowymi firm z innych krajów, nie kojarzą
ciast mrożonych, mięsa wołowego, konserw
mięsnych i warzywnych, koncentratów
się konsumentom z Polską.
w branży inżynierskiej.
owocowych, dodatków do produkcji, skrobi
spożywczych, soków owocowych, mrożonek,
Duża liczba odwiedzających polskie stoisko,
ilość przeprowadzonych rozmów, wywiadów z
Na stoisku WPHI podczas całych targów
prowadzono prezentację i degustację
wyrobów cukierniczych i soków.
świeżych jabłek, mleka w proszku), maszyn,
dziennikarzami, interview dla radia i głównego
urządzeń, linii produkcyjnych i opakowań,
sprzętu rolniczego, części zamiennych dla
przemysłu spożywczego oraz maszyn rolniczych.
wydania wiadomości TV, są potwierdzeniem
zapotrzebowania na rzetelną informację o
Polsce, polskich wyrobach, producentach
i możliwościach nawiązania bezpośredniej
WPHI uczestniczył w targach SIAG po raz
pierwszy. SIAG to impreza promocyjna
skierowana w dużej mierze do szerokiej rzeszy
konsumentów. Wśród wystawców znaleźli
Na stoisku prowadzono rozmowy z
przedstawicielami reprezentującymi inne
branże: inwestorami i deweloperami,
współpracy z polskimi firmami.
się najwięksi algierscy producenci wyrobów
spożywczych.
przedsiębiorcami poszukującymi partnerów
do wspólnych inwestycji, handlowcami
zainteresowanymi eksportem polskich
aby promować na rynku polskie produkty
spożywcze. WPHI zasugeruje organizatorom
przeniesienie targów na druga połowę roku
Stoisko WPHI, degustacja polskich wyrobów
oraz prezentowana w oparciu o katalogi
oferta polskich producentów cieszyła się
wyrobów na rynki trzecie, firmami
budowlanymi i usługowymi.
(wrzesień lub październik), gdyż w kwietniu
i maju w Algierze odbywają się dwie duże i
Polska obecność na targach wyrobów
spożywczych w Oranie pozwoliła wielu
konkurencyjne imprezy targowe: DJAZAGRO
i SIPSA.
dużym zainteresowaniem odwiedzających,
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
16
Na targach SIAG warto być obecnym, zwłaszcza
V. OFERTY WSPÓŁPRACY FIRM ALGIERSKICH OTRZYMANE PRZEZ WPHI
I KWARTAŁ 2015 ROKU
TMTC Algerie
Adres: 16 000 Alger
Tel: 00213 26 11 74 06
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Działaność: firma konsultingowa
Kontakt: Pan Toufik Meziari
Kom.: 00213 555 04 36 71
www.baomal-impex.com
Działaność: import owoców
Fagorama Sarl
0033 651 39 99 62
Tel: 00213 21 53 05 30
Fax: 00213 21 53 88 42
Charif Company
Adres: Centre Ville BP: 69B
Adres: 02 rue des Freres Djillali BP 548,
Birkhadem 16 000Alger
Kom: 00213 661 50 37 69
Email: [email protected]
Działaność: import meble, agd
12 000 Tebessa
Kontakt: Charif Mohamed Larbi Właściciel
Tel: 00213 21 56 45 45
Fax: 00213 21 56 45 47
Działaność: import mebli
Email: [email protected]
Działaność: import agd
Eurl First Powder Imp / Exp
Adres: Cite D'himet No 49
Mediteranniene AT Trading Global Eurl
Sidi Moussa 16 000 Alger
Kontakt: Pan Toufik Siab Executive Gestionnaire
Kom.: 00213 771 43 38 84
00213 23 93 87 8800213 23 93 87 88
Email: [email protected]
[email protected]
Działaność: import art. spożywcze - głównie
surowce: puree ziemniaczane, mąka
ziemniaczana, skrobia kukurydziana,
wodorowęglan sodu (E500), kminek
Adres: Taadja, local No03, Tizi Rached
15 000 Tizi Ouzou
Kontakt: Tarik Aouaa Gerant
Kom: 00213 770 65 80 60
Tel: 00213 26 41 32 86
Fax: 00213 26 41 32 86
Email: [email protected]
www.medtradingdz.com
Działaność: import maszyn rolniczych,
materiałów rolnych
Irmo Food Sarl
Adres: 91 Lotissement des Jeunes Aveugles, draria
16 000 Alger
Kontakct: Pan Salim Irmal Sales Manager
Kom.: 00213 550 03 11 55
00213 551 16 04 05
Email: [email protected]
Sarl IPEFF Import Export
Adres: Slimane Amirat 5/560 Boussaad
28 000 M'Sila
Kontakt: Touri Farouk Manager
Email: [email protected]
Działaność: Import meble, agd
Działaność: import art. spożywcze - przetwory
ECA Group
Adres: 48 000 Rhelizane
owocowe dla dzieci.
Eurl Dirna
Adres: BP 206 Messaad 17 003
Adres: Coop Immob Granitex cite 1200
Logts Bt1 No11 Bab Ezzouar
16 000 Alger
Kontakt: Hafida Djouadi Directrice Generale
Kontakt: Mr Khaldi
kom: 00213 773 88 61 01
Tel: 00213 46 97 62 13
Email: [email protected]
Kontakt : MessaadNadir Barboura Gerant
Kom: 00213 550 43 43 20
Kom: 00213 661 90 15 61
Tel: 00213 21 24 95 96
Działaność: importer ciastek, herbatników,
makaronów, chce uruchonic produkcję -
00213 662 26 30 11
Email: [email protected]
Działaność: przetwórstwo owoców i warzyw,
Fax: 00213 21 24 95 95
Email: [email protected]
www.eca-dz.com
poszukuje linii do produkcji croissantów
szuka mrożonek.
Działaność: firma budowlana.
Adres: 28, rue Belkacem El-Ouzri 09 000 Blida
Kontakt: Med. Cherif Lekhal
Baouane Maloum Import Export Sarl
Eurl Tranimex
Kom: 00213 794 19 45 03
Adres: 24, Boulevard des Freres Belhadj,
Nouvelle Ville No22 15 000 Tizi Ouzou
Kontakt: Farid Baouane Directeur General
Kom: 00213 550 59 38 88
Adres: 59 Cite Remla Ihedaden
06 000 Bejaia
Kontakt: Mohand Cherif Nadir
Kom: 00213 552 68 16 11
Email: [email protected]
Działaność: handel art. przemysłowymi,
chce otworzyc firmę w Polsce żeby
pracowac we Francji
Sentrax Electronics Sarl
Adres: Route National 5 Rond Point
34 000 Bordj Bou Arreridj
Kontakt: Ahcene Zenati Directeur Commercial
kom: 00213 554 50 45 62
Tel: 00213 35 68 24 20
Fax: 00213 35 68 66 39
Email: [email protected]
Działaność: import agd
ME Electronics
Adres: Dar Djebel, Route Hotel Royal 06 000 Bejaia
Kontakt: Hamza Batrouni Directeur Commercial
Kom: 00213 660 83 63 55
Email: [email protected]
Działaność: import agd
Establissement Khaldi
Net Service
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
17
Bens Distribution
Eurl Fayssal Import-Export
Sarl Electro Auto Technologie
Adres: 27 000 Mostaganem
Kontakt: Mr Bensliman
Adres: Cite Ahras Slimane Ain Bessem
10 000 Bouira
Adres: 16, Rue Omar Boursas, Kouba 16 000 Alger
Kontakt: Karim Damardji Gerant
Kom: 0033 643 97 57 10
Tel: 00213 556 21 72 04
Email: [email protected]
Kontakt: Faycal Matari Proprietaire
Kom: 00213 556 57 06 46
Email: [email protected]
Kom: 00213 661 55 70 45
Tel: 00213 21 28 53 53
Fax: 00213 21 28 53 53
Działaność: maszyny dla przetwórstwa
mięsnego
Działaność: import : jabłka, owoce,
warzywa, mięso, art. mleczarskie, mają
Email: [email protected]
Działaność: alarmy i zabezpieczenia,
chłodnie szukają produktów
przedstawiciel Cobra
Green Top Light
Adres: Bois des Cars III No35 Dely Brahim
Algepol Sarl
Hadjeb Auto
16 000 Alger
Kontakt: Sarah Meghenem
Kontakt: Cite 122 Logts AADL BT C4 No8,
Said Hamdine 16 000 Alger
Adres: Lotissement Annier Amellal No D31
15 000 Tizi Ouzou
Assistante Commercial
Kom: 00213 782 22 50 55
Tel: 00213 21 37 16 95
Kontakt: Azzedine Bouacid Co-proprietaire
Kom: 00213 555 86 05 85
Email: [email protected]
Kontakt: Mr. Cherif
Kom: 00213 770 52 82 82
Tel: 00213 770 52 83 67
Fax: 00213 21 37 16 95
Email: [email protected]
Działaność: import lampy, systemy
oświetleniowe
Działaność: doradzctwo dla polskich firm,
oraz przedstawicielstwo spółka z FON SKB,
Fax: 00213 770 52 84 67
Email: [email protected]
www.groupe-hadjeb.com
Działaność: dystrybucja części samochodowych
Pharmaceutical Laboratory International
Adres: 10 Route de Ain Benian Cheraga
16 000 Alger
Kontakt: Rafik Morsly Directeur General
Kom: 00213 550 09 49 64
Tel: 00213 21 37 92 52
Fax: 00213 21 37 21 45
Działaność: import leków i art. medycznych
Mustapha Oukil Adres: Cité 351 logts Bt N2 35 000 Boumerdes
Kontakt: Mustapha Oukil Assistance Services Consulting
Kom: 00213 550 630 323
Email: [email protected]
Działaność: promotor budowlany
Eurl IDMCD
Adres: Rue Douid Mohamed Beni Tamou
09 000 Blida
Kom: 00213 560 04 00 38
Kom: 00213 560 04 00 44
Tel: 00213 24 84 91 07
Fax: 00213 24 84 91 07
Tahraoui Sarl
Adres: 08 Avenue Hakim Saadane 07 000 Biskra
Kontakt: Abdelaziz TahraouiCo-proprietaire
Kom: 00213 770 98 39 26
Email: [email protected]
[email protected]
www.groupetahraoui.com
Działaność: import: maszyny rolnicze,
aparatura medyczna, materiały medyczne
Novidis Food Eurl
Adres: Villa No38, Domaine Abela,
Bordj El Kiffan 16 000 Alger
Kontakt: Kahina Hammam
Assistante de Derection
Kom: 00213 555 61 81 24
Groupe Corsma
Adres: Alger - Ain M'lila
Kontakt: Lazhar Ouari General Manager
Kom: 00213 560 08 00 20 00213 661 83 82 61
Tel: 00213 24 91 74 76/77 00213 32 41 57 46
Fax: 00213 24 91 74 78/79 00213 32 44 83 85
Email: [email protected]
Działaność: import i dystrybucja części
samochodowych
Eurl Djebla
Adres: Ben Cheoubane Route de Hamadi 16 000 Alger
Kontakt: Hocine Touat Gerant
Kom: 00213 770 86 39 98 00213 770 99 42 51
Tel: 00213 21 20 25 58
Fax: 00213 21 20 25 63
Email: [email protected]
www.novidisfood-dz.com
Email: [email protected]
Działaność: import i dystrybucja art.
spożywczych
GGMP
Kom Algerie Sarl
56, rue Ali Khodja, Ain Taya 16 000 Alger
Relations Bancaires et Commerciales
Kom: 00213 669 28 29 17
Tel: 00213 41 45 43 01
Działaność: import i dystrybucja części
samochodowych
Adres: 80 rue Sam Bouafia Les Castors 31 000 Oran
Kontakt: Mustapha Meslem Charge des
Email: [email protected] [email protected]
www.idmcd.dz
Kontakt: Abdelkader Kacemi Gerant
Kom: 00213 661 51 84 14
Tel: 00213 21 86 53 29/37
Działaność: producent kamienne
elementy wykończeniowe i dekoracyjne
- podłogi, ściany, balustrady, ogrodzenia,
Fax: 00213 21 86 86 86 15
Email: [email protected];
[email protected]
www.ggpm-dz.com
Działaność: import i dystrybucja narzedzi
i wyposażenia warsztatów naprawy
fontanny
Działaność: import : tłoki do samochodów
samochodów
Biuletyn Informacyjny – Nr 01 / 2015
18
Fax: 00213 41 45 62 09 00213 41 45 84 74
Email: [email protected]
BIULETYN INFORMACYJNY jest wydawany przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
w Algierze. Wydział zezwala na publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym
Informacyjny
– Nr 01 / 2015
Biuletynie wyłącznie przy powołaniu sięBiuletyn
na źródło
informacji.
19

Podobne dokumenty

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu w historii i wynosi 1,29 mln USD (2,01 mln ton). Algieria zaimportowała w 2013 roku materiały budowlane za 2,98 mld USD (-2% rok do roku), przy czym ich ilość wzrosła o 20% osiągając 8.66 mln ton. ...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny 01 2014

Biuletyn Informacyjny 01 2014 10 nowych szpitali. ...................................................... 3 - Import leków do Algierii ciągle rośnie ............. 3

Bardziej szczegółowo

biuletyn - Portal Promocji Eksportu

biuletyn - Portal Promocji Eksportu 1988 i wojna domowa 1991- 2001). Aktualna sytuacja na rynku naftowym jest przyczyną, ale z pewnością nie jedyną pogłębiającego się kryzysu. Tej należy szukać w katastrofalnym systemie i sposobie za...

Bardziej szczegółowo

Pobierz - Portal Promocji Eksportu

Pobierz - Portal Promocji Eksportu -Św. Augustyn najbardziej znanym Algierczykiem na świecie wg. rankingu American Institute................ 5 -Algierska ropa naftowa a podatki ....................... 5 -Metrologia i kontrola jakośc...

Bardziej szczegółowo