Księga Pamiątkowa I Zjazdu Absolwentów Archeologii UW

Komentarze

Transkrypt

Księga Pamiątkowa I Zjazdu Absolwentów Archeologii UW
Księga pamiątkowa ....
Warszawa 2009
Księga pamiątkowa ....
Księga Pamiątkowa I Zjazdu Absolwentów Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Redakcja
Konrad Gutkowski
Anna Gutkowska
Współpraca
Anna Bińkowska
Anna Błażewska
Adam Kostrzoń
Sylwia Krawczyk
Szymon Modzelewski
Aleksandra Ozga
Olga Sabala
Projekt okładki
Monika Ozdarska
Skład i łamanie
Apla Press
Druk
Drukarnia Janusz Bieszczad
© Copyright by Authors
ISBN 978-83-929818-0-0
Warszawa 2009
Publikacja dofinansowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
WYDAWCA
Stowarzyszenie SiA IA UW ARCHEO
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Tel. 0 727 515 222, e-mail [email protected]
Księga pamiątkowa ....
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
po raz pierwszy mamy okazję spotkać się w tak szerokim gronie absolwentów archeologii warszawskiej. Eksperyment niezwykle interesujący, a miejmy
nadzieję, że także radosny. Spotykają się bowiem różne roczniki, mające swoje,
jakże odmienne, doświadczenia. Część z nas studiowała jeszcze w czasach istnienia dwóch odrębnych kierunków i Katedr, pozostali kończyli jeden, wspólny
kierunek już w Instytucie. Są wśród nas tacy, dla których piętnaścioro kolegów
na roku to byłby wielki tłum i, tacy, dla których pięćdziesiąt osób wspólnie studiujących to liczba niewielka. Mamy więc okazję wymienić się wspomnieniami
z różnych czasów, porównać nasze rozbieżne doświadczenia, skonfrontować
nasz stosunek do archeologii i Uczelni, ukształtowany w różnych, ale to bardzo
różnych czasach.
A przecież łączy nas dziwne, racjonalnie niewytłumaczalne, głębokie zainteresowanie tym, co stare, co należy do światów odległych w czasie, obcych
kulturowo, a które stały się nam jednak bardzo bliskie. Mamy okazję sprawdzić
doświadczalnie, jak silną więź stwarza archeologia między jej absolwentami,
czy mimo wszystkich różnic czujemy się członkami jednej społeczności.
Myślę, że nasze spotkanie zapisze się w pamięci uczestników jako wydarzenie przyjemne, poruszające, przywodzące na myśl wspomnienia dobrych dni
spędzonych na studiach. Tego Wszystkim życzę.
Bawmy się, cieszmy naszym towarzystwem, a rozejdźmy z myślą, że zwołanie kolejnego zjazdu to byłby znakomity pomysł.
Kazimierz Lewartowski
Rocznik 1974, archeologia śródziemnomorska
Dyrektor Instytutu Archeologii UW
Księga pamiątkowa ....
Księga pamiątkowa ....
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
90 lat to piękny wiek. Taką rocznicę warto uczcić miłą uroczystością, najlepiej w gronie rodziny i przyjaciół. Dlatego obchody 90lecia Archeologii na
Uniwersytecie Warszawskim postanowiliśmy zainaugurować zjazdem absolwentów.
Rok 1919 był w Polskiej historii bardzo trudny, z jednej strony radość z odzyskanej niepodległości, z drugiej dalsza walka zbrojna oraz fatalna sytuacja
gospodarcza i społeczna, zniszczonego czteroletnią wojną kraju. Uniwersytet
Warszawski przeżywa te same problemy. Wielu studentów i pracowników
służy w wojsku, brakuje pieniędzy, pomieszczeń, wyposażenia, wywiezionych
przez zaborców zbiorów. Ale mimo tych trudności stołeczna uczelnia działa,
rozwija się i tworzy plany na przyszłość. Zawdzięcza to w przede wszystkim
entuzjazmowi, zaangażowaniu i poświęceniu ludzi niepokornych, ambitnych.
Jednym z nich był Erazm Majewski - pionier i niestrudzony promotor polskiej
archeologii. Od lat 90-tych XIX w. stara się propagować tę dziedzinę wiedzy,
najpierw jako badacz-amator, potem redaktor i wydawca czasopism, działacz
licznych towarzystw naukowych, wreszcie jako twórca muzeum. Przez te lata
udowadnia, że archeologia, w Warszawie często niedoceniana, jest nauką nie
tylko fascynującą, ale również potrzebną. Zwieńczeniem ponad 25-letnich
działań było powołanie na Uniwersytecie Warszawskim Katedry Archeologii
Prehistorycznej i wybór właśnie Majewskiego na jej kierownika. Mimo, że ze
względów zdrowotnych prof. Majewski nie zdołał już poprowadzić żadnych
wykładów, a faktycznie zajęcia ruszyły dopiero w styczniu roku 1921, początek
istnienia niezależnej instytucji, w której nauczano archeologię na UW, przypada na jesień roku 1919.
Gdy rok temu, w gronie przyjaciół ze Stowarzyszenia ARCHEO, dyskutowaliśmy o planach na przyszłość, zaproponowałem zorganizowanie zjazdu
absolwentów Instytutu Archeologii UW. Wszystkim pomysł się spodobał, ale
pojawiły się również wątpliwości. Mieliśmy niewiele środków, niewiele czasu,
no i niewielkie doświadczenie (nigdy wszak jeszcze nie organizowaliśmy zjazdu wszystkich absolwentów Instytutu). Dziś muszę przyznać, że sceptycy mieli
sporo racji J
Przykład entuzjazmu, optymizmu i konsekwencji prof. Majewskiego stał
się dla nas wzorem. Nie udałoby się oczywiście naszego pomysłu zrealizować,
gdyby nie pomoc i życzliwość wielu osób i instytucji. Nie da się ich wszystkich wymienić, ale przynajmniej części z nich pragnę podziękować. Przede
wszystkim Dyrekcji Instytutu, a specjalnie dr Radosławowi Karasiewicz-Szczypiorskiemu, Biuru Promocji UW i jego kierownikowi Kamilowi Melcerowi,
Księga pamiątkowa ....
dr Franciszkowi Pawlickiemu z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
UW, p. Piotrowi Parandowskiemu i p. Michałowi Dąbskiemu oraz prof. Stefanowi K. Kozłowskiemu i dr Hubertowi Kowalskiemu - autorom tekstów do
niniejszej Księgi. Szczególne podziękowania należą się Oli Sabale - znakomitej szefowej Biura Zjazdu oraz pełnej pomysłów i niestrudzonej Oli Ozdze,
a także Ani Bińkowskiej, Sylwii Krawczyk i Szymonowi Modzelewskiemu.
Zdania komentarza wymaga zasadniczy element niniejszej publikacji. Nie
istnieje jedna lista absolwentów Archeologii UW. Korzystając m.in. z księgi dyplomów Wydziału Historycznego, zasobów Archiwum UW i USOS-a, publikacji
okolicznościowych staraliśmy się stworzyć możliwie najbardziej pełną listę absolwentów kierunku archeologia. Ograniczenia czasowe nie pozwoliły jednak
na pełną kwerendę i właściwą weryfikację zebranych danych. Za wszelkie braki, błędy i nieścisłości z góry przepraszamy. Jednocześnie prosimy o kontakt
wszystkich, którzy zechcą wysłać nam swoje uzupełnienia, poprawki i uwagi.
Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa komentarze.
Na spotkaniu z rektorami wyższych uczelni, w czerwcu 1999 roku, papież
Jan Paweł II powiedział: „Człowiek udoskonala się bowiem nie tylko przez
zdobywanie abstrakcyjnej wiedzy o prawdzie, ale także przez żywą relację
z drugim człowiekiem, która wyraża się przez dar z siebie i wierność. (…)
Do prawdy dochodzi się także dzięki innym, w dialogu z innymi i dla innych.
Poszukiwanie prawdy i dzielenie się nią z innymi jest ważną posługą społeczną, do jakiej w szczególny sposób są wezwani ludzie nauki”. Mam nadzieję,
że I Zjazd Absolwentów Archeologii UW będzie dla wszystkich Państwa okazją
do dzielenia się wspomnieniami i emocjami, do wielu miłych spotkań, do licznych rozmów i nawiązania na nowo starych znajomości. Dla nas organizatorów
będzie to największa satysfakcja i podziękowanie.
Quod felix faustum fortunatumque sit. A za kilka lat może znowu kolejny
Zjazd….
Konrad Gutkowski
Rocznik 2003, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Księga pamiątkowa ....
Stefan Karol Kozłowski
Apostołowie okresu formatywnego
Warszawskiej Archeologii
Naliczyłem ich dwunastu, no może trzynastu. Byli pionierami archeologii
warszawskiej, najwcześniej chodzili w teren, kopali i zbierali z powierzchni,
tworzyli kolekcje, zbiory i muzea, wydawali pierwsze polskie czasopisma archeologiczne, uczyli wreszcie młodych, nie tylko zresztą archeologii.
Pierwszy był prawdziwym hrabią, drugi wielkim znawcą Kochanowskiego,
trzeci został ostatecznie rektorem, czwarty napisał także „Encyklopedię Staropolską”, piąty zaś wykładał prawo, szósty był bardziej malarzem, niż archeologiem, siódmy był przemysłowcem, ósmy tłumaczył „Kapitał” Marksa, dziewiąty był kiedyś nauczycielem przyrody, dziesiąty lotnikiem wojskowym, dopiero
trzej ostatni zostali pierwszymi zawodowymi archeologami (w tym jeden premierem RP, drugi rektorem Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie,
trzeci zaś był synem wójta gminy Błonie).
Najwcześniejsi byli amatorami-entuzjastami, którzy z ochotą wydawali swe
własne, niemałe pieniądze na badania archeologiczne, kolejni byli po studiach
ukończonych lub przerwanych (sztuki piękne, farmacja, prawo, historia, biologia) w kraju (Warszawa, Kraków, Lwów) i za granicą (Petersburg), najmłodsi
studiowali archeologię w Krakowie, Lwowie, Pradze, Wiedniu, Paryżu i Tybindze. Ostatni z młodych nie poszedł na studia, bo po strajku szkolnym 1905 roku
nie mógł ze względów finansowych ukończyć gimnazjum.
Pierwszy był Jan Zawisza (1822-1887), prawdziwy hrabia litewski, właściciel od 1878 r. Ojcowa z jego zamkiem i jaskiniami (w tym Mamutowej), który
przenosząc się do Warszawy, zakupił pałac Przebendowskich (później za przeproszeniem Muzeum Lenina!), budował (tak!) tanie domy robotnicze i współzakładał Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (1881 r.), koło św. Anny (pracowała
tam krótko młoda Maria Skłodowska), też ze zbiorami archeologicznymi.
Hrabia Jan interesował się rodzącą się wówczas na Zachodzie Europy prehistorią, wtedy głównie jaskiniową. Dlatego postanowił spróbować szczęścia
u siebie i przez kilka sezonów (1873–1882) rozkopywał z sukcesem własną przecież Jaskinię Mamutową, o której pisał w założonych przez siebie „Wiadomościach Archeologicznych” (tomy 1-4, od 1873 r.), redagowanych przez innego
naszego bohatera, Józefa Przyborowskiego.
Potem zbiór krzemieni trafił (przez kolejnego naszego apostoła – Leona Kozłowskiego) do Muzeum Akademii Krakowskiej, do opracowania i ostatecznie
Księga pamiątkowa ....
został zakupiony przez to muzeum od księcia Janusza Radziwiłła z Nieborowa;
jeszcze jeden nasz bohater Erazm Majewski nie zdołał go uzyskać dla swego
Muzeum, a bardzo chciał.
Potem był Józef Przyborowski (1823-1896), szef liczącej ćwierć miliona woluminów biblioteki Szkoły Głównej i jej profesor, językoznawca i badacz literatury staropolskiej (współredagował dzieła wszystkie Jana Kochanowskiego), także bibliotekarz Fundacji Zamoyskich, członek Akademii Umiejętności
w Krakowie, redaktor „Wiadomości Archeologicznych”, archeolog urządzający
wycieczki/powierzchniówki nad Świder, Wkrę, Wisłę na północ od Warszawy,
w Sandomierskie, nad Tyśmienicę i Wieprz; jego zbiory mogły trafić do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. W archeologii europejskiej zapisał się pierwszą
prawidłową interpretacją tzw. grocików igiełkowatych/mikrolitów.
Trzeci miał być Józef Łepkowski (1826-1894), którego uznajemy za pierwszego polskiego profesjonalnego archeologa (pisał o Trzemesznie i Gnieźnie). Habilitował się w roku 1863 na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu archeologii
średniowiecznej, poczem podjął starania o zatrudnienie w warszawskiej Szkole
Głównej, która niestety poskąpiła grosza, wobec czego ubiegł nas, jak w wielu
dziedzinach (m.in. kolekcja z Mamutowej), Kraków, angażując Łepkowskiego
jako profesora nadzwyczajnego (1866 r.) na UJ, tam wykładał i zorganizował
Gabinet Archeologiczny, który w swoim czasie porządkować będzie trzynasty
apostoł i wielki profesor UW – Włodzimierz Antoniewicz.
Z Warszawą, choć tylko w końcu swego życia, związany jest wielki Zygmunt
Gloger (1845-1910), historyk kultury polskiej („Encyklopedia Staropolska”),
etnograf („Rok polski w życiu, tradycji i pieśni”) i archeolog („Dolinami rzek”),
członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, absolwent Szkoły Głównej,
student UJ (historia i archeologia), zamieszkały w Warszawie od 1906 roku.
W swym majątku w Jeżewie zorganizował duże muzeum, gromadzące m.in.
zbiory powierzchniowe znad górnej Narwi. Po śmierci, po długim procesie
sądowym, zbiory trafiły do Krakowa (Muzeum Akademii) oraz do Muzeum
Przemysłu i Rolnictwa na Krakowskim Przedmieściu, bowiem pan Zygmunt
tak sobie zażyczył w testamencie, tam zajął się nimi kolejny nasz bohater, Marian Wawrzeniecki.
Zanim jednak przejdziemy do barwnej postaci tego malarza – słowianofila
i entuzjasty powrotu do religii praprzodków, zatrzymamy się przy Dymitrze
Jakowlewiczu Samokwasowie (1843-1911), rosyjskim archeologu i historyku
prawa rosyjskiego, zatrudnionym na zruszczonym Uniwersytecie Cesarskim
w Warszawie, w latach 1877-1894; potem został profesorem na Uniwersytecie
w Moskwie.
Samokwasow chadzał na piaski podwarszawskie, m.in. te w Markach,
zbierając głównie zabytki krzemienne, które starannie naszywał na kartonowe podkładki/tabliczki. Ostatecznie wylądowały w Muzeum Historycznym
Księga pamiątkowa ....
w Moskwie w roku 1891. W Rosji uważano go za tak wybitnego archeologa,
że Cesarska Komisja Archeologiczna zleciła mu wykopaliska kurhanów scytyjskich w Ryżanówce na Ukrainie (w celu zweryfikowania wyników Gotfryda
Ossowskiego), badał także staroruski kurhan – Czarną Mogiłę.
Był prawnik, będzie artysta malarz, uczeń Wojciecha Gersona w Warszawie
i Jana Matejki w Krakowie. Marian Wawrzeniecki (1863-1943), bo o niego tu
chodzi, był wolnomyślicielem i ekscentrykiem, skrajnym niedowiarkiem, badaczem kultury dawnych Słowian, historykiem sztuki, członkiem Akademii
Krakowskiej, miał kontrowersyjne poglądy, czym doprowadzał do rozpaczy
uczonych i artystów. Propagował „rodzinowierstwo słowiańskie”, miał syndrom „Starej Baśni”, trochę w stylu Młodej Polski malował obrazy i obrazki
alegoryczno-słowiańskie (m.in. „Uroczysko słowiańskie”, „Los”, „Ofiara”)
i w małym tylko stopniu był uczonym archeologiem. Badał m.in. pole bitwy
pod Racławicami oraz groby neolityczne w Nałęczowie (za namową Stefana
Żeromskiego), pracował w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa na Krakowskim
Przedmieściu (klasztor pobernardyński, siedziba muzeum od 1881 roku, przebudowa wnętrz w latach 1884-1888), dla którego wykonał serię obrazków dydaktycznych, znajdujących się aktualnie w Instytucie Archeologii UW.
Teraz pojawia się na scenie warszawskiej postać monumentalna, późniejszy pierwszy profesor archeologii na Uniwersytecie Warszawskim – Erazm
Majewski (1858-1922 r.). Po śmierci ojca obejmuje on Fabrykę Chemiczną na
ul. Złotej (przebój – krople na ból zębów!) i fabrykę ołówków w Pruszkowie,
przerywając z tego powodu studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Cesarskim w Warszawie.
Pan Erazm ma duże pieniądze, a także duże zainteresowania i ambicje
naukowe. Dlatego też po kolei opracowuje pionierski, choć trochę amatorski
„Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych polskich” (1889), pisze wielotomową „Naukę o cywilizacji” (od 1908 r.), tłumaczoną także na francuski,
redaguje i finansuje etnograficzne czasopismo „Wisła” (lata 1899–1905), krytykuje „Kapitał” Marksa, zna się z największymi (kardynał Aleksander Kakowski, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Bolesław Prus, Zygmunt
Gloger, Oskar Balzer, Tytus Chałubiński, Jan Czekanowski, Włodzimierz Demetrykiewicz, Benedykt Dybowski, Karol Estreicher, Wojciech Gerson, Wiktor
Gomulicki, Karol Hadaczek, Marceli Handelsman, Jan Karłowicz, Mieczysław
Karłowicz, Maria Konopnicka, itd., itd.). Ale największe osiągnięcia dopiero nadejdą, z chwilą, gdy przyszły profesor zdecyduje się na uprawianie archeologii.
To wtedy zorganizuje Majewski własne muzeum, do którego gromadzić będzie
zbiory drogą zakupów, wykopalisk i powierzchniówek, powoła prywatne czasopismo „Światowit”, będzie odbywał wyjazdy zagraniczne i korespondował
z największymi w Europie (Mortillet, Pič, Kossinna, Niederle, Pigorini), przyjdą
publikacje oryginalne i omówienia literatury europejskiej, członkostwo Towa-
10
Księga pamiątkowa ....
rzystwa Naukowego Warszawskiego i referaty (głównie młodych) prezentowane na posiedzeniach jego Komisji Antropologicznej, współorganizowane
z kolejnym apostołem Kazimierzem Stołyhwą.
I tu chyba najważniejsze, Majewski gromadzi wokół siebie młodych adeptów
archeologii (kolejni apostołowie – Leon Kozłowski, Stefan Krukowski i Marian
Himner), którzy za jego pieniądze, dla Pryncypała, ale i dla siebie gromadzą
i opracowują materiały archeologiczne drogą wykopalisk i powierzchniówek,
też trochę drogą zakupów. Majewski płaci im (pierwszym dwóm) regularne
pensje, oni poza terenem zajmują się inwentaryzacją zbiorów, opracowują je dla
siebie i Mistrza, piszą scenariusze wystaw (w „Zachęcie” i w Muzeum Narodowym na Podwalu), redagują „Światowita” (Krukowski), wreszcie przygotowują własne teksty do druku, konsultowane i przedstawiane na posiedzeniach
TNW przez Majewskiego, później zaś drukowane w „Światowicie” lub pod
egidą i z zasiłku TNW (np. „Epoka kamienna na wydmach wschodniej części
Wyżyny Małopolskiej” – doktorat Kozłowskiego).
To jest po prostu pierwsze w Warszawie seminarium archeologiczne, które
nie mogło się w tamtych czasach (1908-1915) odbywać na zruszczonym uniwersytecie, który spolonizowany został dopiero w roku 1915, żeby było zabawniej
– przez Niemców (!). Dlatego ci co mogli, czyli ci co mieli maturę i pieniądze
(Kozłowski, Himner) wyjechali potem na studia za granicę (Kraków, Tybinga,
Paryż), by tam się doktoryzować.
W roku 1919 przychodzi wreszcie satysfakcja. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski mianuje Erazma Majewskiego pierwszym na UW profesorem archeologii
przedhistorycznej. Niestety, nominat jest już wtedy poważnie chory, obejmuje
co prawda Katedrę, lecz wykładów nie podejmuje. Będzie musiał się obejrzeć
za młodym pomocnikiem...
Konkurentem ideowym i po części naukowym Majewskiego jest współczesny mu Ludwik Krzywicki (1859-1941), lewicujący (tłumaczył „Kapitał”)
etnolog/antropolog kulturowy („Społeczeństwo pierwotne, jego rozmiary
i wzrost”), historyk kultury, ekonomista, antopolog (dzieło „Ludy”), socjolog
(”Człowiek i społeczeństwo”) i archeolog, emigrant, były student matematyki
i medycyny, członek PAU, profesor UW (Katedra Historii Ustrojów Społecznych od 1921 r.), szef Instytutu Gospodarstwa Społecznego, od początku XX
wieku badacz pilkalni/grodzisk litewskich, znający ówczesną europejską literaturę prehistoryczną, ale też wielkie dzieła etnologiczne Morgana i Taylora,
reprezentujący etnologizujące tendencje w archeologii. W swych wykładach
na tajnym, Latającym Uniwersytecie, a później w legalnym od 1905 r. Towarzystwie Wyższych Kursów Naukowych (słuchali go Stefan Krukowski i Zofia Podkowińska), a później Wolnej Wszechnicy Polskiej (tam był rektorem)
uwzględniał także archeologię. Wymienione inicjatywy dydaktyczne uznaje się
za część tradycji Uniwersytetu Warszawskiego.
Księga pamiątkowa ....
11
Ostatnim z grona profesorów był Kazimierz Stołyhwo (1880–1966), bardziej
antropolog fizyczny, niż archeolog, choć i on coś rozkopał, no może nie osobiście, ale per procura (Sokola Skała w Bentkowicach, przez Leona Kozłowskiego
w 1913 r., z funduszów Elisabeth Thompson Scientific Found). Sam był biologiem
z wykształcenia, zaczynał w 1905 r. jako nauczyzciel przyrody w Realnej Szkole Wróblewskiego na Złotej, równolegle tworząc Pracownię Antropologiczną
w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, potem była Komisja Antropologiczna TNW
(1910 r.), członkostwo Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w następnym
roku, współpraca z Erazmem Majewskim, dalej Pracownia Antropologiczna
TNW na ul. Kaliksta/Śniadeckich, opieka z Majewskim nad młodym adeptem
archeologii Stefanem Krukowskim (m.in. badania w Kostienkach, na Kaukazie
i w Ciemnej), wreszcie rozejście z tymże Krukowskim (jak ten w chory sposób
skrytykował jego publikację o Sokolej Skale), małżeństwo z uczennicą kolejnego apostoła – Włodzimierza Antoniewicza – Eugenią, wreszcie profesura antropologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Teraz przychodzi kolej na pełnych już
profesjonalistów, czyli na najmłodsze pokolenie.
Jest ich czterech: Marian Himner, Leon Kozłowski, Stefan Krukowski i Włodzimierz Antoniewicz. Pierwsi trzej są ze „stajni” Majewskiego, czwarty jest od
Włodzimierza Demetrykiewicza z Krakowa. Wszyscy, z wyjątkiem Himnera,
który zginął śmiercią lotnika we Francji w 1916 roku, zostali profesorami, Kozłowski na uniwersytecie we Lwowie (1921 r.), Krukowski w PAN w Warszawie (1957 r.), zaś Antoniewicz w Warszawie na UW (1924 r.).
Marian Stefan Himner (1887-1916) do Majewskiego zgłosił się z projektem
badań stanowisk trypolskich na Ukrainie. Majewski się zainteresował, dał pieniądze i młody człowiek rozpoczął badania m.in. w Popudni pod Humaniem.
Tam „trafił” na gliniany model chaty (jest na wystawie w PMA), który wzbudził zrozumiałą sensację, a Majewski szukał w całej Europie analogii, kontaktując się z wieloma specjalistami. Potem młody wyjechał do Paryża na studia
i obronił tam doktorat na temat swoich wykopalisk; jego publikację redagował
w tym czasie do „Światowita” Stefan Krukowski. Wreszcie była służba w „Bajończykach” na froncie I wojny światowej (1915 r.), a potem służba lotnicza,
która w 1916 r. skończyła się tragicznym zestrzeleniem.
Niemcy w czasie II wojny chcieli koniecznie „zabezpieczyć” chatę z Popudni, ale profesor Antoniewicz skutecznie temu zapobiegł, ukrywając zabytek
u wdowy po E. Majewskim – Lucyny.
Teraz dwaj najbliżsi Majewskiemu – Stefan Krukowski (1890–1982) i Leon
Kozłowski (1892-1944). Pracowali dla Majewskiego, zajmowali się w tamtych
czasach epoką kamienia, konkurowali ze sobą w badaniach stanowisk piaskowych i jaskiń, żaden z nich nie został następcą Profesora.
Pierwszy był Stefan, jeden z najwybitniejszych prehistoryków polskich, dziwak, człowiek nieszczęśliwy/chory na duszy, wierny sługa Pryncypała, aż do
12
Księga pamiątkowa ....
momentu kiedy nie uznał, że jest już od niego mądrzejszy (nie zdzierżył kartki
pocztowej z upomnieniami). Wtedy odszedł do innego apostoła – Stołyhwy, by
później i jego porzucić.
Ostry, ba nawet chorobliwy krytyk/recenzent, samouk bez matury. Jedyny,
poza Józefem Kostrzewskim, stworzył w Polsce szkołę archeologiczną (paleolityczną). Niemal strzelał się z kolegą o wydmę nad Świdrem, potrafił wygłosić
wykład do pustej sali na UJ (bo studenci nie przyszli), badał Świdry Wielkie
i Piekary, napisał udziwniony językowo, ale wielki „Paleolit Polski”, był konserwatorem wojewódzkim, rozkopał Krzemionki, rozpoznał polskie kopalnie
krzemienia, zbadał polskie surowce krzemienne ... był Genialnym i Zwariowanym Facetem.
Jego oponentem był Leon Kozłowski, syn ziemiański, student UJ i doktorant
z Tybingi, docent UJ i profesor prehistorii we Lwowie, autor pierwszych syntez
paleolitu, neolitu i brązu, licznych pierwszych kartogramów archeologicznych,
neoautochtonista, entuzjasta Wenetów, ułan Beliny-Prażmowskiego, POWiak,
mason (?), minister i premier RP, więzień Łubianki, dwukrotnie skazany na
śmierć (przez NKWD i przez sąd wojenny u gen. Andersa), człowiek, który
od Sowietów uciekł do Niemców, by zginąć ostatecznie w Berlinie w końcu
wojny; uprzednio zdołał jednak tam ukończyć swe wielkie dzieło o archeologii
Słowian.
Leon był „przybranym synem” Erazma Majewskiego, ukochanym uczniem,
bliskim mu człowiekiem. To jego doktorat Majewski czytał i konsultował, a potem przedstawił w TNW, wreszcie tamże promował do druku, to z nim omawiał organizację przyszłej służby konserwatorskiej, to jemu doradzał wybór
studiów, to jego wysłał do Jaskini Nietoperzowej, wreszcie to jego chciał mieć
jako docenta na swojej katedrze, jego zatrudnił w swoim muzeum.
I nagle wszystko się zawaliło, Józef Kostrzewski zaprotegował Majewskiemu Włodzimierza Antoniewicza, ciężko już chory Majewski zaczął mieć niedobre podejrzenia wobec Leona, Antoniewicz się przymilił, jego znajomi go
poparli i to on ostatecznie został docentem archeologii przedhistorycznej na
UW, a nie ten któremu się to z natury należało.
A później, od 1922 r. nastała na UW era profesora Włodzimierza Antoniewicza (kawalera orderów, członka Akademii i Towarzystw, autora pierwszej pełnej syntezy archeologii Polski, dziekana Wydziału Humanistycznego i rektora
UW, prominenta i Europejczyka, bywalca salonów) i trwała ona do roku 1964.
O nim napisałem osobną książkę.
13
Księga pamiątkowa ....
Jan Zawisza
Józef Przyborowski
Józef Łepkowski
Zygmunt Gloger
Dmitrij Samokwasow
Marian Wawrzeniecki
14
Księga pamiątkowa ....
Erazm Majewski
Ludwik Krzywicki
Kazimierz Stołyhwo
Marian Himner
Leon Kozłowski
Stefan Krukowski
15
Księga pamiątkowa ....
Hubert Kowalski
Konrad Gutkowski
Siedziba Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego
W roku 1919 powstała pierwsza na Uniwersytecie Warszawskim autonomiczna jednostka, w której wykładano archeologię. Wówczas to powołano
do życia Katerdę Archeologii Prehistorycznej, a na jej kierownika wybrano
prof. Erazma Majewskiego.
Początki uniwersyteckiej archeologii były bardzo skromne: jeden etatowy
wykładowca, kilkoro studentów i dwa własne pokoje w Pałacu Staszica. Mimo
wieloletnich starań następcy prof. Majewskiego – prof. Włodzimierza Antoniewicza – baza materialna, choć stale, rosła powoli. Zniszczenia uczelnianych
obiektów w okresie II wojny światowej, a także niechętny wobec „burżuazyjnej” dyscypliny stosunek komunistycznych władz państwowych, przez lata
hamowały rozwój archeologii na UW.
Pewna poprawa stanu bazy lokalowej zaczęła się dopiero w latach 60.,
XX w., ale nadal pomieszczeń było niewiele, a do tego pozostawały rozproszone w różnych częściach Warszawy, m.in. w budynkach: pomuzealnym, poseminaryjnym i Auditorium Maximum (na terenie kampusu głównego), przy
ul. Krakowskie Przedmieście 1 i 3, na ul. Widok 10 i wreszcie w starych pawilonach przy ul. Żwirki i Wigury. Wszystkie wymienione lokalizacje, mimo niewątpliwego sentymentu, jakim obdarzali je użytkownicy, były jednak obiektami przyznanymi tymczasowo, a do tego niespełniającymi wymogów i potrzeb
studiów archeologicznych.
Dlatego marzeniem kolejnych pokoleń pracowników i studentów stało się
uzyskanie własnej siedziby. Marzenia te zaczęły się spełniać pod koniec lat 90.,
gdy rozpoczęto budowę nowoczesnego gmachu Wydziału Biologii, mającego
od roku 1915 swą siedzibę w historycznym budynku dawnego Gimnazjum Realnego.
Po wieloletnich staraniach władz Instytutu Archeologii, kierowanych przez
prof. Tomasza Mikockiego, w roku 2000 Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
prof. Piotr Węgleński, przyznał ostatecznie gmach archeologom. Wydział Biologii w ciągu dwóch lat przeniósł się do nowej siedziby, a opuszczony budynek
Szkoły Głównej, po generalnym remoncie zimą 2003 roku, przeszedł w użytkowanie naszego Instytutu.
Dzieje nauczania archeologii na Uniwersytecie Warszawskim są niemal tak
skomplikowane, jak historia samej uczelni. Zrządzeniem losu, nieposiadają-
16
Księga pamiątkowa ....
cy przez dziesiątki lat godnej swemu powołaniu siedziby Instytut, znalazł ją
w jednym z najciekawszych i najbardziej związanych z przeszłością budynków
uniwersyteckich.
Po upadku powstania listopadowego likwidacja Uniwersytetu była jedną
z licznych rosyjskich represji, które spadły na Królestwo Polskie i jej niepokorną
stolicę. Pozostawiono jedynie, istniejące od 1804 roku, Liceum Warszawskie,
którego siedzibą była dawna rezydencja Władysława IV. W roku 1840 w jego
miejsce utworzono Gimnazjum Realne (gubernialne), które początkowo również ulokowano w Pałacu Kazimierzowskim. Jednak już w 1841 roku rozpoczęto prace nad wzniesieniem gmachu przeznaczonego specjalnie na potrzeby
nowej szkoły. Opracowanie projektu, a potem także nadzór nad jego realizacją,
powierzono jednemu z najbardziej utytułowanych architektów ówczesnych
czasów – Antoniemu Corazziemu.
Nowo powstały pawilon pod względem wyrazistości typu, przejrzystości
formy i poziomu artystycznego należał do wyjątkowych gmachów szkolnych,
jakie wzniesiono w XIX w. na terenie Polski, a ponadto, usytuowany między
budynkami pomuzealnym i mineralogicznym, znakomicie wkomponował się
w plan przestrzenny kompleksu uniwersyteckiego.
Gmach Gimnazjum Realnego, przede wszystkim ze względu na swoje usytuowanie, przybrał formę wydłużonego prostokąta, którego długość miała dorównać, wybudowanym w latach 1815-16 wg projektu Jakuba Kubickiego nowym skrzydłom Pałacu Kazimierzowskiego. Zastosowane w nowym budynku
rozwiązania architektoniczne, m.in. dwukrotnie, na krańcach elewacji północnej i południowej, wydzielone trzy osie okienne, redukcja elementów pionowych i wyróżnienie elementów horyzontalnych czy powiększone plastyczne
opracowanie dolnego rzędu okien, nawiązywało bez wątpienia do rozwiązań
zastosowanych przez Kubickiego. Osobliwością w projekcie Corazziego było
umieszczenie fasady wejściowej na krótszym boku. Zapewne inspirację dla takiego rozwiązania stanowił, niezrealizowany projekt pawilonu Sztuk Pięknych
autorstwa Chrystiana Piotra Aignera z 1816 roku, w którym przesunął on ryzalit wejściowy na krótszy bok. Ten zabieg, odrzucający klasycystyczną regułę
usytuowania głównego wejścia na dłuższym skrzydle budynku, stworzył nowatorskie w polskiej architekturze XIX w. rozwiązanie konstrukcyjne.
Projektując monumentalny budynek szkolny, Corazzi sięgnął po znane
klasyczne wzorce. Wejście odwołuje się do archetypu antycznej świątyni, której dekoracyjnie ozdobiona fasada, zamknięta przyczółkiem, ze zdobiącym ją
– w kształcie palmety – akroterionem, zdaje się przywoływać na myśl ducha
ateńskiej Akademii. Rozwiązania plastyczne kapiteli pilastrów, zdobionych antemionowym ornamentem czy jońskie ślimacznice ze swą subtelną dekoracyjną
oprawą zostały zaczerpnięte z ateńskiego Erechtejonu. Również murarka drzwi
i ich detal stanowią czytelną trawestację północnego wejścia tej słynnej, staro-
Księga pamiątkowa ....
17
żytnej świątyni. W dekoracji gmachu pojawia się także meandrowy fryz nawiązujący do modelu zastosowanego przez Szymona Bogumiła Zuga we wnętrzu warszawskiego kościoła ewangelicko-augsburskiego św. Krzyża (1777 r.).
Podobnie ciekawym wydaje się zestawienie południowej fasady Gimnazjum
z fasadą ogrodową Królikarni – Dominika Merliniego (1786). Poszukiwania Corazziego, które zaprowadziły go do rozwiązań przyjętych przez Zuga, mogły
skierować uwagę włoskiego architekta na rezydencję Karola Thomatisa, również czerpiącej w swym projekcie i dekoracji z licznych greckich i rzymskich
wzorów.
Do elewacji wschodniej, jeszcze do lat 30. minionego stulecia, przylegał miniportyk z dwuspadowym daszkiem. Sięgająca okien pierwszego piętra konstrukcja kryła wewnątrz, rozchodzące się na dwie strony, jednobiegowe schody. Portyk najprawdopodobniej wyburzono w trakcie powojennej odbudowy
Uniwersytetu.
Oprócz stylowej, „corazziańskiej” ornamentacji architektonicznej odwołującej się do tradycji starożytnej Grecji, budynek dodatkowo ozdobiono dekoracją rzeźbiarską. W tympanonie umieszczono płaskorzeźbę przedstawiającą
Arystotelesa w otoczeniu uczniów. Dziewięcioosobowa grupa skupiona wokół
siedzącej pośrodku postaci brodatego starca, została wymodelowana w gipsie
przez Ignacego Vincentiego – sztukatora, który przez kilkadziesiąt lat współpracował ze znanym rzeźbiarzem, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego,
Pawłem Malińskim.
Sam tympanon, choć zawiera dość interesującą i rzadką na terenie Polski
kompozycję, tak naprawdę jest kompilacją kilku dzieł antycznych i nowożytnych. Jednak bez względu na fakt zapożyczenia wzorów z innych oryginalnych obiektów oraz poziom wykonania, płaskorzeźba w tympanonie ma istotne znaczenie dla rozwoju sztuki na kampusie uniwersyteckim i kontynuowania
tradycji zdobienia gmachów przyczółkami figuralnymi. Jej istnienie świadczy
ponadto o tym, jak ważną rolę w kształtowaniu symboliki, odnoszącej się do
nauczania, odgrywały zbiory artystyczne uczelni. W tym wypadku przede
wszystkim zbiór odlewów gipsowych, rycin i starych druków.
Poza przyczółkiem, w dwóch niszach flankujących główne wejście budynku, umieszczono rzeźby autorstwa Ludwika Kaufmanna. Oświata i Miernictwo
do dziś stanowią zagadkę. Niestety jakiekolwiek wyobrażenie ich rzeczywistego wyglądu dają jedynie niewyraźne zdjęcia z epoki, ukazujące figury kobiece
stylizowane all’antica. W roku 1929 obydwie rzeźby, ze względu na zły stan
zachowania, przeniesione zostały do zbioru odlewów gipsowych Uniwersytetu
Warszawskiego i dalszy ich los pozostaje nieznany.
Na pierwszym piętrze budynku Szkoły Głównej, znajduje się wmurowana
w ścianę niewielkich rozmiarów płaskorzeźba. Gipsowy relief, na którym widać
dziewięć postaci, ukazuje scenę Opłakiwania Patroklesa. Konserwacja zabytku,
18
Księga pamiątkowa ....
zakończona dopiero w 2005 roku, usuwająca warstwy farby nakładane od lat,
pozwoliła na ustalenie jego autora. Był nim wspomniany wyżej Paweł Maliński, a relief umieszczono zaraz po ukończeniu budowy gmachu, w największej
ówczesnej sali seminaryjnej. Niestety po II wojnie światowej (lata 50.) sala została przedzielona wzdłuż na dwie nierówne części. Obecny, bardzo niewielki
rozmiar pomieszczenia, w którym znajduje się płaskorzeźba odnosi się dokładnie do powojennej prowizorycznej ścianki działowej i uniemożliwia właściwy
odbiór tego ciekawego, zarówno pod względem formalnym, jak i artystycznym
dzieła.
W 1862 roku reforma administracyjna zlikwidowała w Królestwie Polskim
szkoły realne. W tym samym roku pod nazwą „Szkoła Główna” reaktywowano
działalność uniwersytetu. Gmach dawnego Gimnazjum został wówczas przekształcony na główną siedzibę nowej uczelni. Swoje miejsce znalazły tu biuro
rektora Józefa Mianowskiego, kancelaria, wydziałowe audytoria, czytelnia profesorska, pracownie i gabinety przyrodnicze oraz botaniczne.
Po zamknięciu Szkoły Głównej i utworzeniu w jej miejsce Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869 r.) w budynku ulokowano laboratoria chemiczne oraz zakłady zoologii i botaniki. A w roku 1915 (gdy reaktywowano
czasowo polski Uniwersytet), jak wspomniano wyżej, umieszczono w nim Wydział Biologii UW.
Okres II wojny światowej budynek Gimnazjum, w porównaniu z większością gmachów zespołu uniwersyteckiego, przetrwał niemal bez szwanku.
Po oddaniu go we władanie archeologów odnowiono elewacje i dokonano
znaczącej przebudowy wnętrza. Obecnie w piwnicach budynku znajdują się
pracownie m.in. krzemieniarska i archeozoologiczna, pokój samorządu studenckiego oraz magazyn biblioteki. Na parterze, po obu stronach dwutraktowych
schodów znajdują się: sekretariat studencki oraz portiernia. W głównym korpusie umieszczono sale wykładowe i czytelnię, kafeterię Sahara i pracownię
komputerową, zaś na końcu korytarza pracownię rysowniczą. Na półpiętrze
znaleziono miejsce na niewielką ekspozycję, przedstawiającą wydarzenia z historii Instytutu i ustawiono popiersia profesorów: E. Majewskiego, K. Michałowskiego i A. Wiercińskiego. Na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat
pracowniczy i pokój Dyrektora, a w głównej części budynku, po obu stronach
korytarza, sale wykładowe. W podniesionej kondygnacji poddasza umieszczono gabinety poszczególnych zakładów (nawiązując w ten sposób do pierwotnego projektu Corazziego). W środkowej części budynku zainstalowano windę
i awaryjne schody.
Bez mała po 90 latach istnienia na Uniwersytecie Warszawskim Archeologia
znalazła godną dla siebie siedzibę. A i historyczny gmach Gimnazjum Realnego
- Szkoły Głównej, ze swoim eleganckim, antykizującym architektoniczno-rzeźbiarskim kostiumem, chyba równie godnego siebie gospodarza.
Księga pamiątkowa ....
Gmach Szkoły Głównej, K. Pilatti, rysunek wg ryciny w „Tygodniku Ilustrowanym”
Gmach Szkoły Głównej, pocztówka, przed 1915
19
20
Księga pamiątkowa ....
Szkoła Główna, siedziba Instytutu Archeologii UW, 2009
fot. H. Kowalski
Szkoła Główna, tympanon, Arystoteles i Platon w otoczeniu uczniów, 2009
fot. H. Kowalski
21
Księga pamiątkowa ....
Lista absolwentów Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego 1919-2009
Abramiuk Elżbieta
Abramowicz Barbara
Abudarraa Ahmed
Achi Daniel
Adamczyk Agnieszka
Adamczyk Mikołaj
Adamska Anna
Adamska Dagmara
Ahmed Katarzyna Julia
Ahmo Khaled
Aksamit Joanna
Al.-Darawsheh Izabela
Albrycht-Rapnicka Danuta
Aleksandrowicz Dariusz
Aleksandrowicz Jan
Anc Katarzyna
Andersz Iwona
Andrzejowska Mirosława
Andrzejowski Jacek
Anioła Agnieszka
Aniszewski Michał
Antczak Iwona
Antczak Jolanta
Antoniewicz Adrian
Antoniewicz Jerzy
Antosiuk Katarzyna
Arkuszewski Grzegorz
Artymowski Jan
Asińska Katarzyna
Ateetai Andrea
Auch Michał
Augustyn Janusz
Augustyniak Szymon
Aust Aleksandra
Bachorski Marcin
Badura Beata
Bagińska Dagmara
Bagińska Dobiesława
Baji Nadia
Bajka Małgorzata
Bajkowska Marta
Balcer Bogdan
Balcerzak Małgorzata
Balicki Paweł
Baliszewski Mikołaj
Balska Magdalena
Balukiewicz Beata
Bałabanow Krystyna
Banasiak Jolanta
Banasiewicz Przemysław
Banasik Marcin
Banaszak Grażyna
Banaszek Małgorzata
Bandurski Krzysztof
Bańkowska Irena
Barankiewicz Barbara
Baranowski Marcin
Baranowski Tadeusz
Barańska Anna
Barański Marek
22
Barański Robert
Barbarowicz Patryk
Barczewski Andrzej
Barczyk Katarzyna
Barejko Marta
Barford Paul
Bartczak Karol
Bartosiak Anna
Barwik Mirosław
Basińska Anna
Baturo Kamila
Batylda Marcin
Bazelak Olga
Bąbel Jerzy Tomasz
Bączyk Katarzyna
Bączyk Norbert
Bąkowski Piotr
Bebłowski Mariusz
Bednarz Marcin
Bednarkiewicz Jakub
Belczyk Katarzyna
Bełcikowska Agnieszka
Bełkowska Iwona
Bender Witold
Ber Wiktor
Bereszyńska Ewa
Bereznowska Paulina
Berezowski Piotr
Berling Krzysztof
Bernaś Agnieszka
Bernaś Jadwiga
Bernat Włodzimierz
Beszyńska Agnieszka
Bialska Sylwia
Białek Dagmara
Białek Małgorzata
Księga pamiątkowa ....
Białobrzeska Ewa Monika
Białobrzeska Joanna
Białobrzycki Piotr
Białostocka Olga
Białowarczuk Marcin
Bielawska Katarzyna
Bielawski Maciej
Bielecka Danuta
Bielecka Justyna
Bielecki Krzysztof
Bieliński Piotr
Bieniada Magdalena
Bieniada Michał
Bieniusa Irena
Bieńczak Przemysław
Biernacka-Lubańska Małgorzata
Bigoraj Kinga
Bilatowicz Krystian
Bilewicz Magdalena
Bis Wacław
Biskup Stanisław
Bitner Joanna
Bitner-Wróblewska Anna
Blicharski Mirosław
Blok Anna
Blusiewicz Karolina
Błaszczak Anna
Błaszczak Rafał
Błaszczyk Anna
Błaszczyk Paula
Błażewska Anna
Błońska Aneta
Błoński Mariusz
Bochenek Grzegorz
Bocheń Monika
Bocheńska Agnieszka
23
Księga pamiątkowa ....
Bocian Ewa
Bogacki Jan
Bogacki Miron
Bogal Joanna
Bogdanowicz Przemysław
Bogdańska Joanna
Bogucki Mateusz
Bogusz Włodzimierz
Boguszewski Andrzej
Bojanowski Andrzej
Borcowski Zbigniew
Borelowski Zbigniew
Borkowska Magda
Borkowska Teresa
Borkowski Wojciech
Borkowski Zbigniew
Boroń Tomasz
Borowska Danuta
Borowska Joanna
Borówczyna Aniela
Borsuk Agata
Bownik Monika
Bralska Sylwia
Brandys Henryk
Brańska Anna
Bratkowska Paulina
Brenda Łukasz
Brochocki Jakub
Brodzka Iwona
Bronicka Rauhut Jadwiga
Brykczyński Piotr
Bryńczak Andrzej
Bryńczak Bożena
Brysiak Dorota
Brzezińska Joanna
Brzeziński Wojciech
Brzozowski Krzysztof
Brzóska Artur
Brzuska Magdalena
Brzuskiewicz Marianna
Bubiłek Beata
Buchalik Aleksandra
Buchalski Rafał
Buchman Krystyna
Buczak Monika
Buczak Robert
Buczek Barbara
Buczek Elżbieta Romualda
Buda Paweł
Budziszewski Janusz
Bugajewska Agnieszka
Bugajska Karlolina
Buheisi Ahmed
Bujakowski Witold
Buko Andrzej
Buko Marcin
Bukowska Natalia
Buleisi Ahmed
Bulski Błażej
Buławka Nazar
Bułyszko Dariusz
Bura Marta
Burdajewicz Mariusz
Burdziej Marcin
Burek Krzysztof
Bursche Aleksander
Buszko Jan
Butrym Bartosz
Bylicki Tomasz
Bytniewska Agnieszka
Cabała Bożena
Cander Ewa
24
Księga pamiątkowa ....
Capiga-Wilewska Sylwia
Capik Beata
Celińska Agata
Celiński Łukasz
Ceranowska Edyta
Cergowski Sławbor
Cędrowski Ryszard
Chabowska Magdalena
Chaikh Mous Chukri
Chęć Adam
Chędor Jacek
Chilińska Agata
Chłodny Paweł
Chmielewska Ilona
Chmielewska Katrzyna
Chmielewski Piotr
Chodkiewicz Maria
Chojecka Joanna
Chojnacka Anna
Chojnacki Wojciech
Chomentowska Bolesława
Chomętowska Anna
Chormańska Aneta
Chowaniec Roksana
Chrobak Ewelina
Chromik Beata
Chrostowska Joanna
Chrubczyńska Anna
Chrzanowska Anna
Chudy Bartłomiej
Ciepla Sławomira
Cierpisz Danuta
Cieszyński Feliks
Cieślak Ewa
Cieślak Katarzyna
Cieślik Tomasz
Cieślikiewicz Marzena
Cieśliński Adam
Cikowska Natalia
Ciołek Jolanta
Ciołek Renata
Ciołek Tadeusz
Ciuk Krzysztof
Csáky Dorota
Cupas Janis
Cwetsch Krzysztof
Cwetsch Marek
Cygarowski Norbert
Cymbalak Tomasz
Cyngot Dorota
Czaja-Szewczak Barbara
Czajkowska-Olszewska Renata
Czajkowski Karol
Czapla Krzysztof
Czaplicka Anna
Czapski Maciej
Czarecka Katarzyna
Czarnecki Jarosław
Czarnecki Maciej
Czarnecki Marek
Ciborowski Przemysław
Cichoń Bogusław
Ciechanowicz Jerzy
Ciemiński Ryszard
Cienkowski Leszek Stanisław
Ciepierska Paulina
Czarnocka Patrycja
Czechak Maja
Czech-Błońska Renata
Czerkawska Renata
Czerkwiński Piotr
Czerniak Monika
25
Księga pamiątkowa ....
Czerski Hubert
Czerwik Dorota
Czerwińska Mariola
Członkowska-Naumiuk Małgorzata
Członkowski Dariusz
Czuchaj Ewa
Czwal Elżbieta
Czwojda Łukasz
Czyrsznic Agata
Czyżewska Dorota
Czyżewska Ewa
Ćwiek Andrzej
Ćwięk Iwona
Daciuk Urszula
Dahkour Sabri
Dałek-Trudnowska Ewa
Danielczyk Elżbieta
Danielewska-Danielewicz Olga
Daniłowicz Radomir
Dankowe Galina
Dann Zuzanna
Danys Katarzyna
Dańska Katarzyna
Darnava Joanna
Daszewski Wiktor Andrzej
Daszkowski Piotr
Dąbkowska Krystyna
Dąbrowska Agata
Dąbrowska Elżbieta
Dąbrowska Ewa
Dąbski Michał
De Silvestri Uldarico Jose
Dejtrowska Katarzyna
Deka Maria
Dekiert Justyna
Deptuła Agata
Derda Tomasz
Deskur Katarzyna
Deszczanka Magdalena
Dębiec-Kobec Iwona
Dębowska Beata
Dębowska Monika
Di Folco Veronica
Diartowa Antonina
Djapa Angelina
Długokęcka Jadwiga
Długopolska Ludgarda
Długosz Dominika
Długosz-Rygiel Katarzyna
Dłuska Angelika
Dłużniewska Olga
Dmochowska Grażyna
Dmuchowski Jerzy
Dobkowski Mieczysław
Dobosz Beata
Dobrowolska Katarzyna
Dobrowolska-Kasza Elżbieta
Dobrowolski Marek
Dobrowolski Witold
Dobrzyńska Dorota
Dąbrowska Joanna
Dąbrowska Katarzyna
Dąbrowska Maria
Dąbrowski Jakub
Dąbrowski Jan
Dąbrowski Krzysztof
Dołba Marcin
Domańska Anna
Domańska Lucyna
Domański Artur
Domański Bartłomiej
Domaradzka Sylwia
26
Księga pamiątkowa ....
Dominiczak Marcin
Dominowska Dominika
Domitr Agnieszka
Domka Bronisław
Domska-Paluch Joanna
Domżalski Krzysztof
Dopierońska Magdalena
Doroszewska Adela
Drabek Alicja
Drabot Sebastian
Drążyk Joanna
Drobczyński Robert
Drwięga Ewelina
Drzewicz Anna
Drzewosowski Tomasz
Dubicki Ludwik
Dubiel Agnieszka
Dubiel-Kwaśniewska Anna
Dubowska Beata
Duchniewski Bogusław
Duda Jadwiga
Duda Wiktoria
Dudek Joanna
Dudek Marek
Dudkowska Karolina
Dudwał Ewa
Dudzik Anna
Dukwicz Ryszard
Dulęba Przemysław
Dulinicz Marek
Dyczek Piotr
Dylewicz Barbara
Dymek Dorota
Dynoch Anna
Dynysiuk Joanna
Dyszy Iwona
Dytkowski Jacek
Dziadowicz Barbara
Dziadzosz Magdalena
Dziedzic Dorota
Dzienisik Anna
Dziergowski Artur
Dzierzbicki Wojciech
Dzierżanowski Jacek
Dzierżawski Michał
Dziewiątkowski Zdzisław
Dzięciołowska Joanna
Dzięciołowski Łukasz
Dzik Michał
Dzikowska Anna
Dzikowska Marianna
Dzikowski Stanisław
Dziub Urszula
Dziura Edyta
Eichler Ewa
Eichler Krystyna
Ejdulis Anette
Ejdys Ewa
Ejsmond Wojciech
El Hussein Ibrahim Abou El Atta
Dulinicz Marta
Dułkomska Krystyna
Dunin-Karwicki Jan
Dunin-Łabędzka Maria Anna
Dunin-Wąsowicz Aleksandra
Duszczyk Ewa
Eleftheralu Stamalia
Elsheikh Mahmoud Eltayeb
Mahmoud Abd El-Rahman
Endrach Ewa
Engel Marcin
Erzepki Maria
27
Księga pamiątkowa ....
Falkiewicz Rafał
Farmus Marta
Fatma Salak El Dine Mousse
Federowska Lidia
Fedorczuk Jan
Fedorczyk Magdalena
Fedorowicz Elżbieta
Felczak Agnieszka
Ferreira Rui Carlos
Fetner Rafał
Fidecka Joanna
Fiema Zbigniew
Figiel Marek
Figura Edyta
Fijałkowski Paweł
Filipowicz Michał
Fituła Marta
Flader Kamila
Florek Przemysław
Florjanowicz Paulina
Fortuna Sylwia
Foryś Robert
Frankowska-Delman Dagmara
Frączek Tadeusz
Fronczak Halina
Frużyńska Agnieszka
Fuglewicz Barbara
Furmański Maciej
Furs Henryk
Gacuta Androulla
Gałus Magdalena
Gałuszka Karol
Gardecka-Pawelska Dorota
Garus Jerzy
Gaul Jerzy
Gauza Magdalena
Gauza Marta
Gawkowska Katarzyna
Gawlikowska Elżbieta
Gawlikowski Michał
Gawrońska Joanna
Gawroński Radosław
Gawrysiuk Robert
Gazala Piotr
Gądzikiewicz Maria
Gągała Maciej
Gąsior Paulina
Gąsowska Aleksandra
Gąssowska Barbara
Gąssowski Jerzy
Genaw Dymitr
Gębicki Robert
Ghalia Gar El-Nabi
Gibaszek Izabela
Gibaszek Magdalena
Giera Michał
Gierlach Bogusław
Gierlach Marek
Gierłowska Iwona
Giersz Miłosz
Gacuta Włodzimierz
Gajdel Jacek
Gajewska Mirosława
Gajownik-Wiśniewska Agnieszka
Galant Paweł
Gałka Marzena
Gieysztor Ewa
Giminski Sławomir
Gindrych Andrzej
Gliński Waldemar
Gliszczyńska Elżbieta
Gładki Marcin
28
Księga pamiątkowa ....
Głażewska Marzena
Głogowska Julia
Głogowski Tadeusz
Głosik Jerzy
Głowacka Izabela
Głowacki Radosław
Głowacki Tadeusz
Głowacz Ryszard
Gniewosz Wojciech
Godlewska Aleksandra
Godlewska Maria
Godlewski Włodzimierz
Godziejewska Grażyna
Godziejewski Zbigniew
Golańska Agnieszka
Golis Anna
Gołembnik Andrzej
Gołębiewska Aneta
Gołębiewska Ewa
Gołębiewska Kamila
Gołgowski Tadeusz
Gołoś Łukasz
Gołub Stanisław
Gorczycka Hanna
Gorgis Afram
Gorlikowski Andrzej
Gorlińska Dobrochna
Gorzałkowski Bogdan
Gorzkowska Magdalena
Gotard Małgorzata
Górka Karolina
Górka Wiesław
Górna Dorota Maria
Górnicka Ewelina
Górny Piotr
Górska Irena
Górski Hubert
Górski Ryszard
Graba-Łęcka Ludmiła
Grabarczyk-Steć Katrzyna
Grabarek Artur
Grabek Grzegorz
Grabowska Barbara
Grabowska-Piekielna Anna
Grabowski Maciej
Grabowski Marek
Grabowski Michał
Gradowska Ilona
Gradowski Mariusz
Grajber Ewa
Grajeta Konrad
Grądziel Patrycja
Gregorczuk Izabela
Gregorczyk Karolina
Greiss Bogusława
Gręzak Anna
Grochala Justyna
Grodzki Michał
Gromadzka Sylwia
Gromowska Ewa
Goździalska Justyna
Górajec Piotr
Górak Barbara
Góralczyk Agnieszka
Górecka Izabela
Górecka Julia
Grossman Anna
Groszkowska Joanna
Gruca Kinga
Grudziński Janusz
Gruszczyński Robert
Gruźdź Witold
29
Księga pamiątkowa ....
Gryciuk Franciszek
Gryżewski Tomasz
Grzegorski Krzysztof
Grzegorzewska Aneta
Grzegorzewska Małgorzata
Grzelciak Jacek
Grzeszczuk Małgorzata
Grzeszczuk Marek
Grzonkowska Maria
Grzybowska Milena
Grzymkowski Andrzej
Grzymski Krzysztof
Gubała Katarzyna
Gubernat Jacek
Gucwa Marian
Gula Jerzy
Gula Krzysztof
Gula Małgorzata
Gumiński Witold
Gumowska Eliza
Guong Monika
Gutkowski Konrad
Gutowski Olin
Guzowska Marta
Gwiazda Mariusz
Gwiazdowska Bożena
Gzyra Marta
Hajduk Małgorzata
Hajduk Monika
Halemba Adam
Handzel Renata
Hannan Adnan
Harasim Grażyna
Harszczuk Emilia
Hartwig Joanna
Hasior Anna
Hawrus Piotr
Hensel Barbara
Herbich Tomasz
Herse Elżbieta
Himner Irena
Hipp Krzysztof
Hnasyk Marek
Hoffmann Kamil
Holoubek Ewa
Hołderna Katarzyna
Hopunik Dorota
Hordel Andrzej
Hormańska Aneta
Horosz Robert
Hrab Małgorzata
Hrynczyszyn Michał
Hryniewicka Katarzyna
Hryniewiecka Gucwa Katarzyna
Huszaluk Renata
Idzikowska Monika
Ireneusz Stankiewicz
Iskander Sobhi
Iwanicki Piotr
Iwaniec Dawid
Halicki Jerzy
Halicki Marek
Hamada Magdalena
Hanafi Magda
Hander Ewa
Handerek Anna
Iwaniszewski Stanisław
Iwanowska Anna
Iwanowska Grażyna
Iwaszczuk Jadwiga
Iwaszczuk Urszula
Iwaszkiewicz Bożena
30
Księga pamiątkowa ....
Iżycka Wioletta
Iżycki Marek
Jabłonowska Jolanta
Jabłońska Antonina
Jabłoński Artur
Jachieć Anna
Jachimczuk Aleksandra
Jackowska Kamila
Jackowski Maciej
Jagielski Wojciech
Jagiełło-Klukowska Olga
Jagodzińska Elżbieta
Jagodziński Marek
Jagodziński Zbigniew
Jaklewicz Anna
Jakubiak Krzysztof
Jakubicka Monika
Jakubowski Henryk
Jakubowski Romuald
Janeczko Iwona
Janek Dariusz
Jania Grażyna
Janic Katarzyna
Janicka Kalina
Janiec Jolanta
Janik Czesław
Janik Dobrochna
Janiszewska-Czajkowska Teresa
Janiszewski Robert
Janiszowski Krzysztof
Janowski Józef
Janusek Agnieszka
Januszek Katarzyna
Jarczyńska Patrycja
Jarmużek Łukasz
Jarnoszuk Ilona
Jarosińska Urszula
Jarosz Maciej
Jarosz-Panek Aleksandra
Jarzec Agnieszka
Jarzęb Halina
Jarzębska Irena
Jarzęcka Joanna
Jarzyńska Agata Joanna
Jasiewicz Paweł
Jasiński Marcin
Jaskanis Agnieszka
Jaskanis Jan
Jaskanis Robert
Jaskulska Monika
Jaskulski Piotr
Jaskuła Andrzej
Jastrzębski Michał
Jastrzębowska Elżbieta
Jastrzębska Emilia
Jastrzębski Aleksander
Jaśko Ewa
Jaśko Grzegorz
Jawanis Jusif Al.-Masudi
Jaworowska Iwona
Jankiewicz Radosław
Jankowska Barbara
Jankowski Andrzej
Jankowski Mirosław
Janowska Ewa
Janowski Janusz
Jaworska Agata
Jaworski Piotr
Jaworski Szymon
Jaxa-Chamiec Maria
Jazdowska Joanna
Jażdżyk Przemysław
31
Księga pamiątkowa ....
Jedemska Olimpia
Jedlińska Barbara
Jedliński Witold
Jekiel Justyna
Jeleńska Inessa
Jeleńska Irena
Jeleński Andrzej
Jesiołowski Michał
Jeżewska Anna
Jędruszczak Natalia
Jędrysiak Magdalena
Jędryzek Elżbieta
Jędrzejewska Helena
Jędrzejewska Małgorzata
Jowanis Jusif Al.- Mazudi
Juchniewicz Karol
Juga Anna
Jurkiewicz Alina
Jurkiewicz Beata
Jurkowska Ewa
Kabek Paulina
Kabęcka Joanna
Kacprzak Sylwester
Kaczanowski Jacek
Kaczmarek Lech
Kaczmarek Piotr
Kaczorowska Anna
Kaczorowski Grzegorz
Kaczyńska Joanna
Kaczyński Grzegorz
Kalak Mirosław
Kalbara Renata
Kalenik Jasińska Małgorzata
Kaleta Jakub
Kaleta Wojciech
Kalicki Rajmund
Kalinowska Dorota
Kalinowska Ewa
Kalinowska Katarzyna
Kalinowska Patrycja
Kaliński Rafał
Kalisz Joanna
Kałuszko Mikołaj
Kałwak Grzegorz
Kamieniecka Wanda
Kamińska Bogdana
Kamińska Jolanta
Kamińska Leokadia
Kamińska Małgorzata
Kamińska Mirosława
Kamiński Aleksander
Kamiński Jakub
Kamiński Rafał
Kaniszewski Jakub
Kapiec Katrzyna
Kapla Wiesław
Kapustka Józef
Karasiewicz Adam
Karasiewicz Karol
Karasiewicz-Szczypiorski Radosław
Kaczyński Marian
Kajak Paweł
Kajdańska Bogna
Kajdy Monika
Kajzer Paula
Kalaga Joanna
Karaśić Zoran
Karbowicz Jolanta
Karbowska Izabela
Karch Bartłomiej
Kardasz Margarita
Karkowicz Jolanta
32
Karkowski Janusz
Karkowski Piotr
Karłowicz Adam
Karmańska Agnieszka
Karnowska Monika
Karolak Tomasz
Karpińska Dorota
Karpiński Michal
Karpowicz Maciej
Karwan Karolina
Karwowski Sławomir
Kasprzak Andrzej
Kasprzycka Maria
Kaszuba Wioletta
Katolik Anna
Kawczyńska Karolina
Kazanowski Piotr
Kazubiński Zdzisław
Kaźmierska Katarzyna
Kempisty Andrzej
Kempisty Kazimierz
Kędzierski Marek
Kędziora Piotr
Kędzirałow Leszek
Kępińska Stanisława
Kępski Jacek
Kiechajas Timios
Kielak Agnieszka
Kielczyk Marta
Kiersztejn Ewa
Kierylak Mirosław
Kieryło Hanna
Kierzkowski Maciej
Kietlińska Alina
Kiliś Magdalena
Kiljańczyk Grzegorz
Księga pamiątkowa ....
Kilman Barbara
Kiraczyna Renata
Kisiel Krzysztof
Kisiel Piotr
Kisielewski Janusz
Kiss Tomasz
Kiss Zsolt
Kitliński Piotr
Klebba Marcin
Klekot Ewa
Klemańska Justyna
Klewek Mariusz
Klichowski Piotr
Klicka Dominika
Klimaszewska Edyta
Klimczak Krystyna
Klimczak Łukasz
Klimek Marcin
Klimowicz Katarzyna
Klimowicz Tomasz
Kloch Agata
Kluge Michał
Klukaszewski Sławomir
Klukowska Katrzyna
Klusek Agata
Klusek Renata
Kłos Katarzyna
Kłosowska Krystyna
Kłoś Anna
Kłys Anna
Kmicik Marcin
Kmiecik Beata
Kmiotek Justyna
Knap Żaneta
Knapek Anna
Knieć Agnieszka
33
Księga pamiątkowa ....
Kobacki Maciej
Kobek Paweł
Kobylińska Urszula
Kobyliński Zbigniew
Kobyłecki Jarosław
Koc Marcin
Kochanowska Joanna
Kochańska Elwira
Kociankowska Joanna
Kociszewska Zuzanna
Kocyba Henryk
Kokot Jacek
Kolago Blanka
Kolago Fabiola
Kolasiński Michał
Kolc Dominika
Kolenkiewicz Piotr
Kolera Piotr
Kolińska Anna
Kolitowska-Rodziewicz Monika
Kołacz Maria
Kołak Elżbieta
Kołakowska Anna
Kołnierzak Agata
Kołodko Monika
Kołodko Wiktor
Kołodziej Danuta
Kołodziej Florentyna
Kołodziejczak Urszula
Kołodziejczyk Kamila
Kołodziejek Beata
Kołomański Tomasz
Kołosowska Elżbieta
Kołtek Rafał
Komar Paulina
Komoło Wiesław
Komorowska Elżbieta
Komorowski Piotr
Komuda Monika
Kondrat Dorota
Konik Jacek
Konopka Marek
Konowalska-Adamska Dagmara
Kontny Bartosz
Kopacz Anna
Kopcioł Rafał
Kopeć Sebastian
Koperniak Natalia
Koperska Halina
Koperski Maciej
Koperwas Małgorzata
Koral Mikołaj
Korczak Kamil
Kornacka Maja
Korotaj Marta
Korpowski Konrad
Korsak Juliusz
Korus Agnieszka
Korzecha Agnieszka
Kosecka Agnieszka
Kosińska Janina
Kosiński Bogusław
Kosiorek Wojciech
Kossakowska Maja
Kossow Maciej
Kossowska Aleksandra
Kossowski Maciej
Kossowski Marcin
Kostrzeńska Magdalena
Kostrzewa Aleksandra
Kostrzewa Daniel
Kostrzewa Krzysztof
34
Kostrzoń Adam
Kościelecki Paweł
Kośmińska Justyna
Kot Małgorzata
Kotlewski Kazimierz
Koton Agata
Kotowicz Jarosław
Kotula Anna
Kotulska Marzena
Kowal Tomasz
Kowalczewska Ewa
Kowalczyk Anna
Kowalczyk Danuta
Kowalczyk Dorota
Kowalczyk Iwona
Kowalczyk Mariusz
Kowalczyk Radosław
Kowalczyk Wojciech
Kowaleczko-Szumowska Monika
Kowalewska Beata
Kowalewska Ewa
Kowalewski Igor
Kowalewski Mariusz
Kowalikowski Grzegorz
Kowalska Agnieszka
Kowalska Hanna
Kowalska Katarzyna
Kowalski Hubert
Kowalski Jacek
Kowalski Janusz
Kowalski Krzysztof
Kowalski Marcin
Kowalski Michał
Kowalski Sławomir
Kowalski Tomasz
Kowarska Zofia
Księga pamiątkowa ....
Kozak Czesława
Kozakiewicz Maria Barbara
Kozakow Agata
Kozakow Mateusz
Kozarzewska Maria
Kozdęba Agnieszka
Kozdrój Aleksandra
Kozera Monika
Kozerski Krzysztof
Kozikowska Monika
Kozimiński Marcin
Kozińska Hanna
Kozińska-Bałdyga Alina
Kozłowska Maria
Kozłowska Ryta
Kozłowski Stefan Karol
Kozon Monika
Kożuchowska Beata
Krajewska Jolanta
Krajewska Maria
Krajewski Marek
Krajewski Wojciech
Krakowian Janusz
Krakowska Ewa
Krasnodębski Dariusz
Krasowska Kalina
Krasuska Elżbieta
Krasuski Paweł
Krawczyk Arkadiusz
Krawczyk Katarzyna
Krecińska Benita
Kreciński Robert
Kress Bogdan
Krgović Olivera
Krogulec Monika
Krogulska Maria
35
Księga pamiątkowa ....
Krok Maria
Kromka Sylwia
Król Izabela
Królak Eliza
Królik Halina
Królikowska Katarzyna
Kruk Agnieszka
Kruk Marta
Krupa Agnieszka
Krupiński Jacek
Kruppé Jerzy
Kruszewska Magdalena
Krych Anna
Krynicka Ewa
Kryński Ireneusz
Krysiak Wojciech
Krystosiak Hanna
Krzak Ludmiła
Krzak Zygmunt
Krzechowicz Grażyna Joanna
Krzemińska Agnieszka
Krzepkowska Jadwiga Teresa
Krześniak Katarzyna
Krzewicka Marzanna
Krzewicki Jarosław
Krzewska Halina
Krzyszczuk Irena
Krzysztoforski Grzegorz
Krzywda Anna
Krzyżak Marzena
Księżak Aleksandra
Kubacka Paulina
Kubiak Aleksandra
Kubiatowski Zbigniew
Kubicki Kamil
Kubińska Jadwiga
Kubisa Jan
Kucharczyk Aneta
Kucharczyk Ewa
Kucharczyk Katarzyna
Kucharczyk Renata
Kucharska Anna
Kucharska Monika
Kucharska Paulina
Kucharski Andrzej
Kucharski Robert
Kucharski Wacław
Kuczyński Cezary
Kuczyński Janusz
Kuć Jerzy
Kuć Wojciech
Kudera Wojciech
Kujawa Edyta
Kukliński Jan
Kulczyńska Agata
Kulewski Adam
Kulig Agata
Kulik Ewa
Kulik Michał
Kulisiewicz Maria
Kulpa Aneta
Kunicka Agnieszka
Kunicka Łucja
Kunikowska Emilia
Kupczyk Iwona
Kuptel Sylwia
Kur Artur
Kur Natalia
Kurach Beata
Kuraszkiewicz Kamil
Kurdwanowski Maciej
Kurka Grzegorz
36
Kurkiewicz Iwona
Kurpiewska Monika
Kurzyński Piotr
Kuś Grzegorz
Kuśmierczyk Krystyna
Kuziak Bartosz
Kuźma Joanna
Kuźma Kazimierz
Kwasowska Emilia
Kwerko Anna
Kwiatkowska Ewelina
Kwiatkowska Katarzyna
Kwiatkowska-Krzemińska Bogdana
Kwiatkowski Albert
Kwiatkowski Bogusław
Kwolek Aleksandra
Lachowicz Emilian
Lamparska Izabela
Langanki Monika
Lange Joanna
Laprus-Madej Beata
Lasek Krzysztof
Lasek Przemysław
Laskowska-Kusztal Ewa Maria
Laskowski Piotr
Laszczak Katarzyna
Lech Jacek
Lelakowska Zofia
Lemke Martin
Lempka Franciszka Danuta
Lenarczyk Szymon
Lenczowska Ewa
Lenkiewicz Teresa
Leszczyńska-Rzepkowska Kamila
Leszczyński Marek
Lewandowski Michał
Księga pamiątkowa ....
Lewandowski Piotr
Lewartowski Kazimierz
Lewcio Agnieszka
Lewczuk Jarosław
Lewczuk Małgorzata
Lewkowicz Elżbieta
Lezarowicz Joanna
Lędzion Patrycja
Liana Teresa
Lichocka Barbara
Lichy Bogdan
Ligenza Piotr
Lipa Szymon
Lipińska Elżbieta
Lipińska Jadwiga
Lipińska Magdalena
Lipińska Olga
Lipiński Mariusz
Lipka Robert
Lipska Wioletta
Lis Bartłomiej
Lis Violetta
Lisiecki Adam
Lisiecki Paweł
Liszyk Przemysław
Litwinowicz Przemysław
Lorynowicz Joanna
Loth Karol
Lubański Dariusz
Ludwiniak Ernest
Lwiatkowski Bogusław
Lwow Lidia
Łabęcka Joanna
Łabno Marek
Łach Ewa
Łajtar Adam
37
Księga pamiątkowa ....
Łakoma Izabela
Łaskowska Justyna
Łaszyn-Piesiakowska Elwira
Ławecka Dorota
Łękarski Tomasz
Łobodzińska Monika
Łopacki Tomasz
Łopatek Zakrzewska Maria
Łowszewska Adela
Łozińska Sabina
Łoziński Jan
Łoźny Ludomir
Łuczak Elżbieta
Łuczak Krystyna
Łuczkiewicz Małgorzata
Łukaniewicz Marcin
Łukasiewicz Dorota
Łukasiewicz Maciej
Łukasiewicz Wiesław
Łukasik Dariusz
Łukaszewicz Adam
Łukaszewicz Małgorzata
Łukaszewicz Marta
Łukaszewski Artur
Łuszczewska Marzena
Łuszczyk Izabella
Łydkowska Urszula
Łypacewicz Maria
Łysakowska Ewa
Łyszkowski Jakub
Łyszkowski Jan
Łyżwa Aneta
Machowska Agnieszka
Maciałowicz Andrzej
Macichowski Bartosz
Maciejewska Joanna
Maciejewska Monika
Macios Dorota
Maciszewski Rafał
Mackiewicz Michał
Madziar Marek
Madziąg Joanna
Magenta Magdalena
Mahler Robert
Majcherek Grzegorz
Majewska Aleksandra
Majewska Jadwiga
Majewska Kinga
Majewski Krzysztof
Majka Marian
Makarewicz Magdalena
Makowiecka Elżbieta
Makowska Magdalena
Makowski Dariusz
Makowski Jerzy
Makowski Krzysztof
Makowski Maciej
Makulska Agnieszka
Makulski Jan
Malec Arleta
Malengowski Krzysztof
Malicka Bożena
Malinowska Iwona
Malinowska Kinga
Malinowski Maciej
Malinowski Mariusz
Maliszewski Dariusz
Małachowska Sylwia
Małcużyńska Magdalena
Małecka Barbara
Małecki Rafał
Małkiewicz Iwona
38
Księga pamiątkowa ....
Małkowska Agata
Małkowska Ewa
Małkowski Dariusz
Małkowski Rafał
Małkowski Wiesław
Manasterski Dariusz
Manecki Andrzej
Manturzewski Stanisław
Mańka Dagmara
Marchlewska Aleksandra
Marchlewski Marcin
Marciniak Barbara
Marciniak Wanda
Marcinkowski Piotr
Marcinowska Maria
Marcinowski Krzysztof
Marczak Ewa
Marczak Sebastian
Maria de Los Angeles de Silvestri
Marjankowska Beatricze
Markiewicz Agata
Markiewicz Michał
Markowska Maria
Markowska Marzena
Markowska Oktawia
Markowska-Burbelka Dorota
Markowski Piotr
Markuszewska Żaneta
Marszewska Katarzyna
Marteus Małgorzata
Maślak Szymon
Maślińska Agnieszka
Matera Marcin
Materna Renata
Mathia Maria
Matraszek Barbara
Matusiak Krzysztof
Matuszak Piotr
Matuszewska Agnieszka
Matwiejuk Marek
Maty Aneta
Matys Jowita
Matysiak Anita
Mazanek Dorota
Mazur Halina
Mazur Janusz
Mazur Marcin
Mazurek Władysław
Mazuro Jacek
Mazurowski Ryszard
Mączyńska Alicja
Medenica Ivana
Mejssner Marek
Mekki Bakri
Melcheit Justyna
Mellerowicz Teresa
Mendowska Iwona
Merunowicz-Łozicka Larysa
Meuszyński Janusz
Meyza Henryk
Marusiewicz Ewelina
Masin Katarzyna
Maskowicz Renata
Masłowski Maciej
Masztak Paweł
Maślak Mikołaj
Meyza Katarzyna
Męclewska Marta
Mhisen Nebal
Miałkowska Monika
Michalak Agnieszka
Michalak Maciej
39
Księga pamiątkowa ....
Michalczyk Jacek
Michalik Dorota
Michalik Przemysław
Michalska Agnieszka
Michalska Joanna Katarzyna
Michalska Michalina
Michalska Urszula
Michalski Jan
Michaluk Paulina
Michera Wojciech
Micke Iwona
Miechowicz Łukasz
Miedwiediew Aleksander
Miehle Danuta
Mielecki Maciej
Mieloch Tamara
Mierosławski Marek
Mierzejewska Anna
Mierzejewska Marta
Mierzejewski Antoni
Mierzwicka Joanna
Mierzwiński Mariusz
Miękus Piotr
Mifal Anna
Migal Mateusz
Migal Witold
Miglus Piotr
Mikhalchuk Vitali
Mikłaszewska Róża
Mikocki Tomasz
Milewski Marek
Milewski Sławomir
Miłkowski Adam
Minkowa Marianna
Mironiuk Iwona
Mirowska Hanna Cecylia
Misiewicz Krzysztof
Misiuk Zbigniew
Mistewicz Anna
Miszczak Magdalena
Miśkiewicz Jacek
Mizak Ewelina
Mizera Izabela
Mizera Mirosław
Mkhitarian Anita
Mleczko Andrzej
Mleczko Bartosz
Młynarczyk Elżbieta
Młynarczyk Hanna
Młynarczyk Jolanta
Młynarski Marek
Młynik Beata
Młynowski Marek
Mochól Sylwia
Modrzewska Iwona
Modzelewski Szymon
Mogielnicka Małgorzata
Mohammed Saad Abdu-Hasan
Al.-Kahtani
Mojsiuszko Dominika
Mikołajewska Katarzyna
Mikołajska Agnieszka
Mikoś Dariusz
Mikuło Edyta
Milczarczyk Ewa
Milewska Martyna
Molatta Marzena
Molenda Grzegorz
Mołczan Katarzyna
Monserrat-Bara Elżbieta
Mordel Andrzej
Morysiński Tadeusz
40
Księga pamiątkowa ....
Mossakowska Maria
Mostek Anna
Moszczyński Waldemar Andrzej
Mościbrodzka Jadwiga Irena
Mounir Anis Atallah
Nedwiedek Aleksandra
Ner Maciej
Neska Michał
Neumiler Alicja
Niciński Zdzisław
Mozgawa Paweł
Możejko Marek
Mórawska Hanna
Mroczek Rafał
Mroczkowska Anna
Mroczkowska Magdalena
Mroziak Marzena
Mroziak Piotr
Mrozińska Stanisława
Mroziński Michał
Mróz Anna
Mróz Mirosław
Mucha Roman
Muhesen Sultan
Mularczyk Małgorzata
Muraszko Magdalena
Murawski Krzysztof
Nicolaou Alexandros
Niedbał Paweł
Niedziałkowska Ewa
Niedzicki Adam
Niedzielska Elwira
Niedziółka Dariusz
Niedźwiedzka Zofia
Niedźwiedzka-Lechańska Agnieszka
Niemirka Agnieszka
Niemotko Magdalena
Niemyjska Agnieszka
Niewęgłowski Andrzej
Niewiadomska Olga
Niewiedzielska Emilia
Niezgoda Sylwia
Niklewicz Marta
Nikodym Anna
Niksa Izabela
Nitka Krystyna
Niwiński Andrzej Stefan
Nos Ewa
Nowacka Alicja
Nowacki Bartosz
Nowacki Jan
Nowak Bogdan
Nowak Krystian
Nowak Michał
Nowak Sergiusz
Nowakiewicz Tomasz
Nowakowska Ewa
Nowakowska Justyna
Muszyńska Elżbieta Aleksandra
Muszyńska Monika
Myśliwiec Karol
Nagrabecki Artur
Najgebauer Aneta
Nalewajska Lilianna
Nałęcz Jan
Napiórkowska Joanna
Narkiewicz Aldona
Narkiewicz Julia
Nawara Agata
Nawrocka-Mazurek Dorota
Nazaruk Ireneusz
Nazoyan Angelika
41
Księga pamiątkowa ....
Nowakowska Magdalena
Nowakowska Małgorzata
Nowakowska-Cwetsch Danuta
Nowakowska-Guercio Magdalena
Nowakowski Andrzej
Olszewska Irmina
Olszewska Iwona
Olszewska Magdalena
Olszewska-Jakubowska Hanna
Olszewski Daniel
Nowakowski Wojciech
Nowakowski Zbigniew
Nowicka Anna
Nowicki Krzysztof
Nowiński Krzysztof
Nowowiejska-Moskal Joanna
Nurkiewicz Mariusz
Obidzińska Justyna
Obluski Artur
Obuchowski Wiktor
Ochała Grzegorz
Odrobiński Piotr
Odziemkowska Taisa
Okońska Anna
Okrzeja Wiktor
Okrzesik Jacek
Oksieńciuk Maciej
Oksieńczuk Wojciech
Okulicz-Kozaryn Jerzy
Olan Edmund
Olbryś Mirosław
Olczak Hanna
Olczyk Cezary
Oleksiak Aleksander
Olekszyk Katarzyna
Olędzka Halina
Olgyay-Kossowska Katarzyna Kinga
Olińska Teresa
Olko Justyna
Olsienkiewicz Andrzej
Olszak Łukasz
Olszewski Dominik
Olszewski Marek
Olszewski Robert
Omran Tahir Faraj A.
Oniszczuk Agnieszka
Opalach Waldemar
Opara Maria
Opaszawska Katarzyna
Oporska Beata
Orłowska-Buśko Ewa
Orłowski Rafał
Orzechowska Mariola
Osiecka Monika
Osińska Urszula
Osowicka Danuta
Ostrowska Diana
Ostrowska Elżbieta
Ostrowska Magdalena
Ostrowska-Lesiak Anna Katarzyna
Ostrowski Tomasz
Osuch-Goodhead Wanda
Ościłowski Jarosław
Owczarek Przemysław
Owczarz Piotr
Ozdarska Monika
Ozga Aleksandra
Ożarek Marzena
Pacanowska Agnieszka
Pacek Maria
Pach Eugeniusz
Pacholska Magdalena
42
Księga pamiątkowa ....
Paciorek Zbigniew
Paczkowski Michał
Paczos Anna
Paczyńska Karolina
Paga Barbara
Pawlonka Andrzej
Pawluczuk Katarzyna
Pawluczyk Karolina
Pawłowska Maria
Pawłowski Artur
Pakaszewska Magdalena
Pakuła Witold
Palacz Joanna
Palacz Monika
Palińska Bożena
Palowska Magdalena
Pampuszko Maciej
Panasiuk Dorota
Panasiuk Ilona
Panasiuk Violeta
Paprocki Bartłomiej
Parafiniuk Ewa
Parandowski Piotr
Parczewska Katarzyna
Pardej Rafał
Parfianowicz Małgorzata
Parnowski Juliusz
Partyka Dorota
Partyka Maciej
Paruszewski Jerzy
Parzuchowska Agata
Parzuchowska Marta
Parzyszek Maciej
Pasik Renata
Pastwa Eryk
Paszkiewicz Jarosław
Paszkowska Joanna
Paśnik Marek
Patela Janina
Pawlicki Franciszek
Pawlińska Katarzyna
Pawłowski Stanisław
Pazdej Tomasz
Pazyna Ewa
Pela Włodzimierz
Pelc Tomasz
Pełszyński Mariusz
Perlikowska Urszula
Perska Marta
Petela Janina
Petka Sławomir
Petras Małgorzata
Petrićević Miloś
Petrycka Anna
Piasecki Michał
Piaskowska Bożena
Piątek Beata
Piątkowska Małgorzata
Piątkowska Monika
Piechocki Marcin
Piechura Aleksandra
Piekarz Piotr
Piekus Jarosław
Pieniak Krzysztof
Pieniek Renata
Pieńkowska Agnieszka
Pierzchalski Bartosz
Piesiakowska Elwira
Pietraszak Magdalena
Pietraszek Emilia
Pietruszewska Monika
Pietrzak Eliza
43
Księga pamiątkowa ....
Pietrzak Mariusz
Pietrzak Urszula
Pietrzykowski Michał
Piętka Artur
Piętka Teresa
Polak Zbigniew
Polańska Ewa
Polikowski Ryszard
Polkowska Agnieszka
Polkowska Izabela
Pijanowski Tomasz
Pikulińska Maria
Pilarska Magdalena
Pilcicka-Ciura Hanna
Pilipiuk Andrzej
Piłat Agnieszka
Pinisiski Jerzy
Piotrowicz Joanna
Piotrowska Katarzyna
Piotrowska Monika
Piotrowski Andrzej
Piotrowski Marek
Piotrowski Radosław
Piotrowski Wojciech
Piwowarska Aleksandra
Plebankiewicz Krzysztof
Pluta Longin
Polok Urszula
Połog Ireneusz
Połog Iwona
Połog Justyna
Popielach Krystyna
Popielska Joanna
Popławska Dorota
Popławski Krzysztof
Porczyńska Marta
Porzeziński Antoni
Pozarzycka Anna
Pozdniak Florentyna
Prager Jakub
Prochowicz Radosław
Pronoza Katarzyna
Proykova Milena
Prusik Izaura
Prządka Patrycja
Przeniosło Jacek
Przeniosło Stefan
Przeździecki Michał
Przybysz Krystyna
Przybyszewska Małgorzata
Przychodzeń Halina
Przytulska Anna
Pstrągowski Stanisław
Pucułowski Paweł
Pudło Aleksandra
Purowski Tomasz
Pustuła Hanna
Puszczyński Maciej
Płatek Sabina
Płosarek Anna
Płoska Karolina
Płoski Paweł
Pniewska Aleksandra
Podeszfa Jakub
Podgórski Tomasz
Podsiadło Beata
Podwińska Zofia
Pokora Konrad
Pokrant Ewa
Polaczek Krystyna Teresa
Polak Jakub
Polak Mirosław
44
Księga pamiątkowa ....
Puton Katarzyna
Pyrgała Jerzy
Pytel Aniela
Pytlak Dominik
Pytlak Małgorzata
Regulska Justyna
Reich Dominika
Reiche Andrzej
Reichert Rafał
Reiter Anna
Pyzel Joanna
Rachlewicz Ewa
Raczkowska Halina
Raczyńska Sylwia
Radomska Małgorzata
Radtke Krzysztof
Radziejewska Maria
Radzikowska Zofia
Radzimińska Bogna
Radziszewska Ilona
Radziszewski Hubert
Radzyńska Emilia
Raiter Anna
Rajchert Jonna
Rajchert Maria
Rajecka Katarzyna
Rakowski Marcin
Rakowski Tomasz
Raksimowicz Józef
Raksimowicz Rajmund
Rapcia Krzysztof
Rashad Eltayeb Ahmed Elhadi
Rasiński Bartłomiej
Rauhut Danuta
Rauhut Lechosław
Rawska Elżbieta
Rąbkowski Mariusz
Rączkowska-Charnuszko Halina
Rądkowska Joanna
Recław Janusz
Redełowski Rafał
Rejchert Grażyna
Rejchert Jerzy
Rek Ireneusz
Rek Paweł
Rekowska Monika
Rekucki Jerzy
Rembarz Maciej
Rembejewska Karolina
Rękawek Julita
Roczkalski Bogusław
Rodowska Tamara
Rodziewicz Maciej
Rodziewicz Mieczysław
Rogala Izabella
Rogalska Aleksandra
Rogalska Katarzyna
Rogowska Maria
Rogowski Artur
Rogoziński Jacek
Rojek Magdalena
Rolla Mirosław
Roman Arkadiusz
Romaniuk Marzanna
Romanowska Danuta
Romanowski Andrzej
Rosińska-Waś Zuzanna
Rosiński Jakub
Rostkowska Bożena
Rostkowska Ewelina
Roszkowska Urszula
Roszyk Sławomir
45
Księga pamiątkowa ....
Roszyk Władysława
Rowińska Aleksandra
Rowińska Marta
Rozłucha Patrycja
Rozmarynowska Eunika
Rysiewska Teresa
Rysiewski Henryk
Ryszkowska Dorota
Ryszkowski Adam
Rytter Ewa
Różanowska Agnieszka
Różańska Halina
Różańska Monika
Różańska Zuzanna
Rubka Edyta
Rudewicz Barbara
Rudewicz Jan
Rudnicka Monika
Rudnicki Marcin
Rudnicki Mirosław
Rudnicki Rafał
Rudnik Iwona
Rusinek Izabela
Ruszczyc Barbara
Ruszkowska Magdalena
Ruszkowska Urszula
Rutkanskas Tadas
Rutkowska Magdalena
Rutkowski Bogdan
Rutkowski Łukasz
Rybicki Roman
Rybicki Wojciech
Rydzewska Agnieszka
Rydzyńska Wioleta
Rygiel Paweł
Ryglowska Dorota
Ryll Paulina
Ryl-Preibisz Maria
Rynduch-Jagiełło Karolina
Ryniec Krzysztof
Rypson Piotr
Rywczyńska Anna
Rzepczyński Dariusz
Rzepka Kazimierz
Rzepka Sławomir
Rzeplińska Maja
Rzeszotarska Aleksandra
Rzeuska Teodozja
Rzeźnik Stanisław
Sabaciński Marcin
Sabala Olga
Sabiniarz Małgorzata
Sabljak Ivo
Sadownik Olga
Sadowska Jolanta
Sadowska Monika
Sajnok Edyta
Sakrajda Magdalena
Sala Marek
Salach Agata
Salak Fatima
Salwocki Stanisław
Sałaciński Sławomir
Samulak Mariusz
Sapierzyńska Iwona
Sarnacki Wojciech
Sarnowski Tadeusz
Saroma Eliza
Sarović Biljana
Sarropoulou Androullu
Sarzyński Sławomir
Sasykin Barbara
46
Księga pamiątkowa ....
Sawiak Anna
Sawicka Ludwika
Sawicki Iwo
Schild Romuald
Schlaf-Kozłowski Józef
Siuzdak Agnieszka
Siwak Katarzyna
Siwek Mariusz
Skaldawski Bartosz
Skalec Aneta
Schoeneich Krzysztof
Scholl Tomasz
Schymalla Andrzej
Sebapadis Tehahygne
Sekuła Anna
Sekuła Michał
Selmuda Władysław
Semetkowska Eliza
Senatorska Katarzyna
Senkowski Robert
Serafin Jarosław
Sergiel Anna
Serrieh Ahmad
Sewastianowicz Lucyna
Sidor Barbara
Sielewicz Martyna
Siemaszko Aleksandra
Siemion Zuzanna
Siennicka Małgorzata
Sieradzki Wojciech
Sierzputowska Anna
Siewierska Anna
Siewierska-Puchlerska Anna
Siewierski Janusz
Siewniak Anna
Sikorska Anna
Sikorska Ilona
Sikorski Dariusz
Siniecka Aneta
Sinkowski Stanisław
Siuchta Monika
Skarczyńska-Zagajewska Hanna
Skarżyńska Szczepaniak Ewa
Skierniewski Tomasz
Skociński Przemysław
Skoczylas Agnieszka
Skowbek Władysław
Skowronek Małgorzata
Skowrońska Aleksandra
Skowrońska Katarzyna
Skowroński Cezary
Skowroński Sławomir
Skowyra Lech
Skóra Agnieszka
Skrobosz Marcin
Skrok Zdzisław
Skrzydelski Marek
Skrzyńska Katarzyna
Skubis Anna
Skulimowska Zofia
Skupińska Czesława
Skuza Lesław
Skvorcov Konstantin
Słabęcka Aleksandra
Sładkowska Małgorzata
Słomczyński Maciej
Słoniewska Anna
Słowicki Leszek
Słowińska Dorota
Słowińska Katarzyna
Sługocki Piotr
Służewska Anna
47
Księga pamiątkowa ....
Smater Szymon
Smoczyńska Dominika
Smoczyński Dariusz
Smogorzewska Anna
Smolarz Agnieszka
Sommerfeld Wanda
Soszyńska Małgorzata
Sośnierz Zuzanna
Sotek Magdalena
Stabrowska Dorota
Smolińska Katarzyna
Smoliński Antoni
Smoter Włodzimierz
Sobaciński Marcin
Sobczak Cezary
Sobczak Piotr
Sobczyk Julia
Sobczyk Maciej
Sobiech Jolanta
Sobiech Przemysław
Sobierajska Iwonna
Sobolewska-Stachlewska Maria
Socha Joanna
Socha Jolanta
Socha Magdalena
Socha Małgorzata
Sochań Robert
Sojak Jarosław
Sokolnicka Aleksandra
Sokołowska Krystyna
Sokołowska-Kamińska Janina
Sokołowski Marcin
Sokół Grzegorz
Solawa-Wrzosek Sylwia
Solecki Rafał
Sołomko Kinga
Sołtan Andrzej
Sołtan-Kościelecka Klara
Sołtek Magdalena
Sołtysiak Arkadiusz
Sołtysik Iwona
Stacewicz Maria
Stachura Piotr
Stanaszek Maurycy
Stanek Kinga
Staniszewska Beata
Stankiewicz Agnieszka
Stankiewicz Ireneusz
Stankiewicz Maria
Stańczyk Krzysztof
Starecka Katarzyna
Starski Michał
Starzyńska Beata
Stasiak Zbigniew
Stasiełowicz Grzegorz
Staszewska Iwona
Stattler Ewa
Stec Andrzej
Stecka Ewa
Stefaniak Michał
Stefaniak Tomasz
Stefanowicz Katarzyna
Stefańska Hanna
Stelmach Katarzyna
Stępień Paweł
Stępkowski Krzysztof
Stępniak Joanna
Stępniak Karolina
Stępniewski Janusz
Stępniowski Franciszek
Stoczkowski Wiktor
Stojczewa Violetta
48
Księga pamiątkowa ....
Stokowski Marek
Stoltmann Aneta
Strachocińska Elżbieta Dominika
Strachowska Anna
Strupieckowski Jacek
Strusińska Magdalena
Strzelecka Agata
Strzelecka Barbara
Strzeżysz Piotr
Stuber Aleksandra
Stundis Leszek
Stupko Anastazja
Styczyński Daniel
Stypuła Barbara
Substyk Ewa
Suchecka Lilia
Suchocki Marcin
Suchodolski Stanisław
Sukiennik Paweł
Sukniewicz Daniel
Sulewska Joanna
Sulgostowska Zofia
Sulik Joanna
Suliński Marek
Supa Elżbieta
Surgiewicz Joanna
Surmacz Marcin
Suska Dorota
Suska Jan
Suskiewicz Elżbieta
Szatkowska Katarzyna
Szczecińska Joanna
Szczepanik Agnieszka
Szczepańska Agnieszka
Szczepańska Joanna
Szczepucha Katarzyna
Szczygielska Małgorzata
Szczygielska Wacława
Szefner Przemysław
Szela Andrzej
Szeląg Dariusz
Szelągowska Magdalena
Szewczuk Urszula
Szilke Stanisław
Szkamruk Tadeusz
Szkapek Marek
Szklarczyk Paulina
Szkop Franciszek
Szlaga Joanna
Szlifirska Dorota
Szmit Tomasz
Szonert Agnieszka
Szope Maciej
Szostak Andrzej
Szpak Włodzimierz
Szpakowska Anna
Szpakowska Eliza
Szpanowski Piotr
Szperlich Antoni
Szpilska Magdalena
Sygowska Monika
Sylwanowicz Rimma
Sypczuk Piotr
Szafrański Zbigniew
Szajkowska Klaudia
Szankin Piotr
Szpindler Paweł
Szrejter Artur
Sztekker Elżbieta
Szter Izabela
Szterk Dominika
Szubert Waldemar
49
Księga pamiątkowa ....
Szubzda Magdalena
Szulc Sylwia
Szulc Zofia
Szulc-Kajak Agnieszka
Szuligowski Krzysztof
Szułdrzyński Alfred
Szum Andrzej
Szumowska Magdalena
Szwed Anna
Szwejkowska Anna
Szwelicki Rafał
Szybicka-Purchalak Anna
Szydłowska Halina
Szymańska Anna
Szymańska Renata
Szymański Jacek
Szymański Jan
Szymański Paweł
Szymczak Agnieszka
Szymczak Karol
Szymczyk Marek
Szymczyk Mirosława
Szymkiewicz Maciej
Szymko Tomasz
Szynkiewicz Alicja
Szyperska Izabela
Szyszkiewicz Maria
Ślaska Iwona
Śląska Małgorzata Ewa
Śledziewska Joanna
Świątecka Agnieszka
Świątecka Marta
Świątek Iwona
Świątkowski Kamil
Świder Robert
Świerczewska Dorota
Świerkos Aneta
Świerzewska Olga
Świeszczakowska Anna
Święcka Diana
Świniarska Ewa
Tabasz Zbigniew
Taberska Magdalena
Taberska Monika
Taffesse G. Eqziabherlgi
Taka Ahmad
Talar Agnieszka
Taracha Małgorzata
Taracha Piotr
Taranienko Zbigniew
Taraszkiewicz Witold
Targosz Małgorzata
Tarka Ewa
Tarkowski Maciej
Tarnowski Jan
Tatarek Waldemar
Tata-Tyczyńska Karolina
Tchorek Paweł
Tchórzewska Marta
Teisseyre Katarzyna
Śliwa Stefan
Śliwińska Agata
Ślosarski Robert
Ślusarczyk Czesława
Śmiałecki Rafał
Śmigiel Krzysztof
Tekeli Urszula
Tempczyk Katarzyna
Tennou Katarzyna
Terendy Paulina
Teske Jarosław
Tkaczow Barbara
50
Księga pamiątkowa ....
Tobiasz Henryk
Tokarska Ewa
Tokarska Marta
Tołkin Teresa
Tomas Agnieszka
Twardecka Jolanta
Twardo Sylwia
Twardowski Wojciech
Tybulewicz Rozalia
Tycholis Hanna
Tomaszek Paweł
Tomaszewska Dorota
Tomaszewska Grażyna
Tomaszewska Maria
Tomaszewski Andrzej Jacek
Tomaszewski Stanisław
Tomaszewski Włodzimierz
Tomczak Krzysztof
Tomczewska Hanna
Tomczuk Michał
Tomczyk Mirela
Tomczyk Paweł
Tomiak Daria
Tonkiel Tymoteusz
Topór Piotr
Tracz Bernard
Tracz Teresa
Trendak Dorota
Trębicka Monika
Trojanowska Sylwia
Tryka Grażyna
Trzaska Magdalena
Trzeciecka Aleksandra
Trzeciecki Maciej
Trzop Agata
Tubylewicz Leszek
Tulisow Jerzy
Tulisow Joanna
Tumidajewicz Stanisław
Turek Krzysztof
Tuszyńska Małgorzata
Tymiński Maciej
Tyrajska Marta
Tyszczuk Sebastian
Tyszkiewicz Adam
Tyszkiewicz Paweł
Tzerova Julia
Uhma Anna
Ulanowska Agata
Ulmer Andrzej
Umiastowska-Wasiutyńska Hanna
Urban Anna
Urban Joanna
Urban Marek Andrzej
Urbaniak Artur
Urbaniak Monika
Urbanowska Lidia
Urbanowski Łukasz
Urbanowski Mikołaj
Urbańczyk Przemysław
Urbańska Magdalena
Uściłko Paweł
Varnava Joanna
Vuong Monika Lan
Wachowski Jerzy
Wacławik-Orpik Anna
Wadecka Danuta
Wagner Hubert
Wagner Marcin
Wais Jacek
Wajda Sylwia
Wajdyk Magdalena
51
Księga pamiątkowa ....
Walczak Anna
Walczak Katarzyna
Walczak Sylwia
Walczuk Jadwiga
Waleryś Agnieszka
Welc Fabian
Wentkowska Anna
Werbanowski Rafał
Wereda Robert
Werpachowska Halina
Walewska Janina
Walicka Elżbieta
Walicka Halina
Waliszewska Maria
Walkiewicz Piotr
Waluś Adam
Wałaszewska Magdalena
Waracki Marcin
Warde Aleksander
Warnicka Katarzyna
Wartołowska Zofia
Warzecha Jakub
Warzocha Agnieszka
Wasiak Aneta
Wasik Krzysztof
Wasilewska Ewa
Wasilewska Olga
Wasilewski Artur
Wasilewski Paweł
Waszczuk Kamila
Waśkiewicz Maria
Watemborska Katarzyna
Wawrzyński Maciej
Wąsik Aleksandra
Wąsik Joanna
Wąsik Maciej
Wąsowicz Aleksandra
Wąsowska-Kowalska Marta
Wdowska Agnieszka
Weisert Tomasz
Weiss Dorota
Węcławek Małgorzata
Węglowska Katarzyna
Węgłowska Anna
Wiankowska Katarzyna
Wichrowska Oriana
Widawski Maciej
Widelska Ewa
Widera Monika
Wieczerza Grażyna
Wieczorek Adrianna
Wieczorek Albert
Wieczorek Aleksandra
Wieczorek Dawid
Wieczorek Krzysztof
Wieczorek Olga
Wielgołaska Katarzyna
Wielgosz Dagmara
Wielgus Maria
Wieliczko Krzysztof
Wielowiejski Przemysław
Wiercińska Janina
Wierzbicka Ewa Teresa
Wierzbicka Maria
Wierzbicki Piotr
Wiewiór Dominik
Wiewiórka Ewa
Więcek Marcin
Więcek Tomasz
Więch Monika
Więckowska Anna
Więckowski Jarosław
52
Księga pamiątkowa ....
Więckowski Wiesław
Wilde Tomasz
Wileńska Magdalena
Wilk Anna
Wiśniewska Agata
Wiśniewska Beata
Wiśniewska Marta
Wiśniewski Bartosz
Witak Aleksandra
Witecka Anna
Witkowska Anna
Witkowska Dorota
Witkowski Artur
Witkowski Maciej
Witkowski Piotr
Witos Grażyna
Witosławski Rafał
Wittels Krzysztof
Witz Anna
Wlizło Bogdan
Włodarczyk Antoni
Włodarczyk Katarzyna
Włodarczyk Małgorzata
Włodarczyk Mariusz
Włodarczyk Piotr
Włodarczyk Tomasz
Włodarska Magdalena
Wnuk Beata
Wodarska Katarzyna
Wodyński Maciej
Wojciechowska Magdalena
Wojciechowska Olga
Wojciechowski Bartosz
Wojciechowski Marek
Wojda Sylwia
Wojgienica Gabriela
Wojnarowicz Łukasz
Wojnarowicz Weseła
Wojnowska Dorota
Wojtacz Dorota
Wojtasik Adam
Wojtasz Agnieszka
Wojtecki Mariusz
Wojtulewicz Kamil
Wojtuszkiewicz Helena
Wolska Elżbieta
Wolski Janusz
Wołkowska Iwona
Wołosiak Maciej
Wołoszyn Anna
Wołoszyn Janusz
Wołowicz Marta
Woyda Małgorzata Teresa
Woyda Stefan
Woźniak Anna
Woźniak Joanna
Woźniak Magdalena
Woźniak Marcin
Woźniak Marek
Woźniak Maria
Wodzińska Anna
Wodziński Robert
Woińska Magdalena
Wojciechowska Agnieszka
Wojciechowska Anna
Wojciechowska Irena
Woźnica Katarzyna
Wójcicki Łukasz
Wójcicki Michał
Wójcik Agata
Wójcik Izabela
Wójcikowska Katarzyna
53
Księga pamiątkowa ....
Wrona Cezariusz
Wrotek Alicja
Wróbel Piotr
Wróblewski Edgar
Wróblewski Tadeusz
Wróblewski Wojciech
Wrześniewska Barbara
Wrześniowski Andrzej
Wrzosek Jakub
Wszeborowska Iga
Wybieralska Małgorzata
Wycech Artur
Wygnański Stanislaw
Wypiorczyk Ewa
Wyrąbkiewicz Beata
Wyrobek Berenika
Wyrzykowski Tomasz
Wysocka Ewa
Wysocka Jolanta
Wysocka Sylwia
Wysocka Żaneta
Wysocka-Mellerowicz Teresa
Wysocki Jacek
Wyszomirska Bożena Irena
Wyszomirski Marek Mikołaj
Yacoub George
Yahya Mohamed Al.-Nussire
Zabłocka Renata
Zabłocki Paweł
Zaboklicki Marek
Zakrzewska Anna
Zakrzewska Zofia
Zakrzewski Marek
Zakrzewski Piotr
Zalewska Grażyna
Zalewski Marek
Zamiar Mirosław
Zamolski Grzegorz
Zaniewicz Tomasz
Zapart Magdalena
Zapaśnik Bozena
Zaperty Mirosława
Zapolska Anna
Zaranek Rafał
Zaremba Ryszard
Zarychta Agata
Zasłona Michał
Zatkalik Ewa
Zawadka Krzysztof
Zawadzka Barbara
Zawadzka Urszula
Zawadzki Andrzej
Zawadzki Dominik
Zawadzki Michał
Zawistowska Ewa
Zawistowska Marta
Zawistowska Monika
Zazulińska Anna
Zdolińska Ewa
Zdrojewska Wanda
Zaborowski Andrzej Jakub
Zahorska Aleksandra
Zając Piotr
Zajączkowski Tadeusz
Zajączkowski Wiesław
Zajkowska Katarzyna
Zdunek Joanna
Zduńska Iwona
Zdzieszyńska Krystyna
Zejdowski Wojciech
Zeman-Wiśniewska Katarzyna
Zener Joanna
54
Księga pamiątkowa ....
Zgurecki Wojciech
Zieleniewska Marzenna
Zieleśkiewicz-Petreli Anna
Zielińska Anna
Zielińska Dobrochna
Żelazowski Jerzy
Żelechowska Agnieszka
Żero Joanna
Żmigrodzki Sławomir
Żmuda Maurycy
Zielińska Iwona
Zieliński Łukasz
Zieliński Marek
Ziemska Urszula
Zieniewicz Marcin
Zięcik Halina
Zimnik Krystian
Ziółkowski Sławomir
Zlatkow Jordan
Zuppinger Philippe
Zwolińska Joanna
Zyblewska Ewa
Zych Iwona
Zyga Szymon
Zygo Agata
Zysek Agnieszka
Zysek Elżbieta
Zyzak Jerzy
Żaczek Wanda
Żbikowska Katarzyna
Żmuda-Trzebiatowska Justyna
Żmudzki Marcin
Żochowska Anna
Żółkowska Joanna
Żółtowska Cecylia
Żółtowski Andrzej
Żórawska Aleksandra
Żuberek Monika
Żuchowicz Joanna
Żuchowska Marta
Żuchowski Maciej
Żukowska Anna
Żukowska Iwona
Żukowska-Sawicka Małgorzata
Żukowski Robert
Żuławik Robert
Żurawski Bogdan
Żurek Zbigniew
Żylik Łukasz
55
Księga pamiątkowa ....
Lista pracowników zatrudnionych
na Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
w latach 1919-2009
Andrzejowski Jacek
Antoniewicz Jerzy
Antoniewicz Włodzimierz
Bachańska Jolanta
Balukiewicz Beata
Bar Karolina
Barford Paul
Barwik Mirosław
Barzniecka Anna
Bazylow Ludwik
Bednarz Marcin
Bender Witold
Bernhard Maria Ludwika
Białowarczuk Marcin
Bieliński Piotr
Bodytko Andrzej
Bogacki Miron
Borkowski Zbigniew
Brykczyński Piotr
Brzóska Artur
Buczek Edward
Budziczewski Andrzej
Budziszewski Janusz
Buko Andrzej
Bukowski Zbigniew
Bunsch Eryk
Bura Marta
Bursche Aleksander
Chmielewski Waldemar
Chomentowska Bolesława
Chowaniec Roksana
Chuderliński Maciej
Ciepielewski Paweł
Cieśliński Adam
Ciołek Renata
Ciuk Krzysztof
Cwetsch Krzysztof
Czarkowski Franciszek
Cybekier Helena
Ćwiek Andrzej
Daszewski Wiktor A.
Dąbrowska Katarzyna
Dąbrowski Leszek
Dąbski Michał
Derda Tomasz
Dobkowska Krystyna
Dobrowolski Witold
Domaniecka Agnieszka
Domaradzka Sylwia
Drewnowska-Rymarz Olga
Dyczek Piotr
Dynysiuk Joanna
Dzięgielewski Władysław
Dzik Michał
El Tayeb Mahmoud
Filarska Barbara
Frankowska-Delman Dagmara
Gawlikowski Michał
Gawroński Radosław
Gąssowska Barbara
56
Księga pamiątkowa ....
Gąssowski Jerzy
Giersz Miłosz
Gieysztorowa Irena
Gładki Marcin
Gniadzik Leszek
Kalaga Joanna
Kaniszewski Jakub
Kałwak Grzegorz
Kamińska Józefa
Kamińska Renata
Gniadzik Teresa
Goc Magdalena
Godlewski Włodzimierz
Gołembnik Andrzej
Gorczycka-Zaborowska Hanna
Górniak Witold
Grabarek Artur
Gręzak Anna
Gruchota Jakub
Grzybkowski Andrzej
Gula Jerzy
Gumiński Witold
Guzowska Marta
Haas Maria
Hensel Witold
Hensel-Moszczyńska Barbara
Jabłonowska-Taracka Jolanta
Jakubiak Krzysztof
Jankowska Barbara
Janowski Janusz
Januszek Katarzyna
Jaremek Agnieszka
Jasińska Maria
Jaskulska Elżbieta
Jastrzębowska Elżbieta
Jaworski Piotr
Jerke Waldemar
Jose Alonso
Kaczmarek Lech
Kaczmarek Piotr
Kaim Barbara
Karasiewicz-Szczypiorski Radosław
Karczmarek Piotr
Kazanowski Maciej
Kempisty Andrzej
Kierzkowska Zofia
Kiersnowski Ryszard
Kiss Zsolt
Kłoczewiakowa Janina
Kolendo Jerzy
Koliński Rafał
Kołacz Marcin
Kołacz Maria
Kontny Bartosz
Kopeć Maryla
Korotaj Maria
Kowalczyk Elżbieta
Kowalewski Mariusz
Kowalski Hubert
Kowalski Jacek
Kowalski Sławomir
Kozłowski Stefan Karol
Krogulska Maria
Królak Eliza
Kruppé Jerzy
Krzyżanowska Ewa
Kubiak Władysław
Kubińska Jadwiga
Kuc Kazimierz
Kulczycki Jerzy
Kunderewicz Cezary
Kupiszewski Henryk
57
Księga pamiątkowa ....
Kuraszkiewicz Kamil
Kuźma Kazimierz
Kuźmicz Michał
Lasota-Moskalewska Alicja
Lelakowska Zofia
Mikocki Tomasz
Milewska Martyna
Misiewicz Krzysztof
Miszewska-Kolendo Barbara
Miśkiewicz Maria
Lemke Martin
Lewartowski Kazimierz
Lipa Szymon
Lipińska Jadwiga
Łajtar Adam
Ławecka Dorota
Łękarski Tomasz
Łuka Jan
Łukasiewicz Michał
Łukaszewicz Adam
Łuszczewska Marzena
Maciałowicz Andrzej
Maciejewska Barbara
Maciszewski Rafał
Madziar Waldemar
Majewski Erazm
Majewski Kazimierz
Makowski Krzysztof
Małkowski Wiesław
Manasterski Dariusz
Manteuffel Jerzy
Marczak Ewa
Markiewicz Tomasz
Matera Marcin
Matuszewska Krystyna
Mazio Kazimierz
Mazurowski Ryszard F.
Meglicka Krystyna
Michalski Jan
Michałowski Kazimierz
Michno Stanisław
Miziołek Jerzy
Młynarczyk Jolanta
Modrzewska-Pianetti Iwona
Morysiński Tadeusz
Mossakowska Maria
Moszczyński Waldemar
Moszoro Mirosława
Muszyńska Monika
Myśliwiec Karol
Nazaruk Ireneusz
Niewęgłowski Andrzej
Niwiński Andrzej
Nowakiewicz Tomasz
Nowakowska Magdalena
Nowakowski Wojciech
Okulicz-Kozaryn Jerzy
Okulicz Łucja
Oleszczuk Mieczysław
Oleszkiewicz Maria
Olko Justyna
Olsienkiewicz Andrzej
Olszewski Marek
Osiecki Zdzisław
Pampuszko Maciej
Piasecki Karol
Piątek Beata
Piątkowska-Małecka Joanna
Piątkowska Marta
Piechura Aleksandra
Pietrzykowski Michał
Piwowarska Maria
58
Księga pamiątkowa ....
Płóciennik Tomasz
Podkowińska Zofia
Pogrzebski Wiktor
Polak Zbigniew
Popielska-Grzybowska Joanna
Sieńkowska Leokadia
Skonieczny Janusz
Skowron Dorota
Skulimowska Zofia
Smogorzewska Anna
Popławski Krzysztof
Press Ludwika
Przeździecki Michał
Raciborska Barbara
Radyn Irena
Rauhut Danuta
Recław Janusz
Rekowska-Ruszkowska Monika
Rogala-Korczak Irena
Roguski Zygmunt
Rosen-Przeworska Janina
Roszyk Elżbieta
Roszyk Sławomir
Rowińska Ewa
Różańska Monika
Różycka Magdalena
Rudnicki Marcin
Ruszczyc Barbara
Rutkowski Łukasz
Rysiewski Henryk
Rzepka Sławomir
Sadowski Robert
Sadurska Anna
Sarnowski Tadeusz
Sasin Aldona
Sawicka Joanna
Sawicka Ludwika
Scholl Tomasz
Sekuła Michał
Sielewicz Tomasz
Siennicka Małgorzata
Sochacki Zdzisław
Sołtysiak Arkadiusz
Stankovic Ana
Starski Michał
Stasiak Zbigniew
Staszczyński Justyn
Stelmaszewska Elżbieta
Stępniowski Franciszek M.
Strzemiński Marian
Suchodolski Stanisław
Sulerzycki Andrzej
Suska Dorota Katarzyna
Szacki Marcin Jakub
Szafrański Włodzimierz
Szafrański Zbigniew
Szczerbakowska Barbara
Szela Andrzej
Szeląg Dariusz
Szelestówna Anna
Sztetyłło Zofia
Szubert Waldemar
Szyda Jacek
Szymański Paweł
Szymczak Karol
Świderkówna Anna
Taubenschlag Rafał
Tomas Agnieszka
Tomaszek Paweł
Ulanowska Agata
Urbanowski Mikołaj
Wagner Marcin
59
Księga pamiątkowa ....
Waliszewski Tomasz
Waluś Adam
Wartołowska Zofia
Wichniewicz Andrzej
Wielgosz Dagmara
Woźnicka Zofia
Wróblewski Wojciech
Wuttke Krystyna
Wygnańska Zuzanna
Yacoub George
Wielowiejski Przemysław
Wierciński Andrzej
Wierzbicka-Pawłowska Maria
Więckowski Wiesław
Winnicki Krzysztof Jan
Wipszycka-Bravo Ewa
Wirpsza Lidia
Woch Marcin
Wodzińska Anna
Wołoszyn Janusz
Woyda Małgorzata
Zaborowska Hanna
Zaborowski Andrzej
Zajączkowski Andrzej
Zientara Anna
Ziółkowski Mariusz
Zyblewska Ewa
Żelazowski Jerzy
Żółkowski Sławomir
Żuchowska Marta
Żukowski Jarosław
Żurek Magdalena
60
Księga pamiątkowa ....
Księga pamiątkowa ....
61
Kalendarium wydarzeń Absolwentów Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego
Oficjalne instytucje, uznane autorytety, wielcy badacze piszą historię uwzględniając swoje oceny i hierarchie wartości. I to one z reguły zamieszczane są
w publikacjach rocznicowych. A my stworzyliśmy nasze, absolwenckie kalendarium najważniejszych wydarzeń archeologicznych 90lecia.
1972 - otwarcie w Muzeum Narodowym w Warszawie Galerii Faras
(prof. K. Michałowski)
1976 - odkrycie repliki posągu Ateny Partenos, na terenie świątyni Allat
w Palmyrze (prof. M. Gawlikowski)
1976 - utworzenie Instytutu Archeologii UW
1976 – I Uniwersytecka Wyprawa Azjatycka
1984 - wznowienie badań na stanowisku w Weklicach
(prof. J. Okulicz-Kozaryn)
1995 - powrót archeologów z UW na tereny południowych wybrzeży
Morza Czarnego (rozpoczęcie prac wykopaliskowych w Tanais)
1996 - ukazanie się pierwszego numeru kwartalnika popularno - naukowego
Archeologia Żywa (dr P. Wielowiejski)
1997 - odkrycie przez prof. K. Myśliwca grobowca wezyra Merefnebefa
1999 – ukazanie się pierwszego numeru czasopisma studentów
i sympatyków archeologii WYKOP
2000 - początek działalności Ekspedycji Celtyckiej w Pełczyskach
(mgr M. Rudnicki)
2000 - I Dni Archeologa na UW
62
Księga pamiątkowa ....
Lista zakładów i pracowni Instytutu Archeologii
Uniwersytetu Warszawskiego
w roku akademickim 2009/2010
Zakład Antropologii Historycznej
Zakład Archeologii Bliskiego Wschodu
Zakład Archeologii Egejskiej
Zakład Archeologii Egiptu i Nubii
Zakład Archeologii Europy Starożytnej
Zakład Archeologii Klasycznej
Zakład Archeologii Paleolitu i Mezolitu
Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych
Zakład Archeologii Pradziejowej
Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich
Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza
Zakład Bioarcheologii
Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku
Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum
Zakład Papirologii
Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych
Pracownia Archeologicznych Badań Terenowych
Pracownia Badań Archeologicznych w Libii- Ptolemais
Pracownia Dokumentacji i Zbiorów IA UW
Pracownia Fotograficzna
Pracownia Komputerowa Instytutu Archeologii UW
Pracownia Numizmatyki
Pracownia Obsługi Badań Terenowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie
Pracownia Technicznej Obsługi Badań i Dydaktyki
63
Księga pamiątkowa ....
Wykopaliska prowadzone
przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
w roku akademickim 2008/2009
Stanowisko
Prowadzący
Aleksandrów
(woj. podlaskie)
Michał Dzik
Brudnice
(woj. mazowieckie)
Andrzej Szela
Czerwony Dwór
(woj. warmińsko-mazurskie)
dr Paweł Szymański
Człuchów
(woj. pomorskie)
Michał Starski
Ćmielów
(woj. świętokrzyskie)
Michał Przeździecki
Jeziorko
(woj. warmińsko-mazurskie)
Agnieszka Jaremek
Krosno
(woj. pomorskie)
dr Roksana Chowaniec
Lewino
(woj. pomorskie)
prof. UW Mariusz Ziółkowski
Niedźwiedziówka
(woj. pomorskie)
Marcin Białowarczuk
Nowy Łowicz
(woj. zachodniopomorskie)
dr Andrzej Cieśliński,
Zbigniew Stasiak
Petrykozy
(woj. mazowieckie)
Elżbieta Roszyk
Puck - rynek
(woj. pomorskie)
Michał Starski
Puck - zamek
(woj. pomorskie)
Martyna Milewska
Stare Babki
(woj. pomorskie)
prof. UW Ryszard F. Mazurowski
Szczepanki
(woj. warmińsko-mazurskie)
dr Witold Gumiński
64
Księga pamiątkowa ....
Szurpiły
(woj. podlaskie)
dr Wojciech Wróblewski
Truszki-Zalesie
(woj. podlaskie)
Ewa Marczak
Weklice
(woj. pomorskie)
dr Bartosz Kontny
Wysiecza
(woj. warmińsko-mazurskie)
Janusz Janowski
Bałakława
(Ukraina)
dr Radosław
Karasiewicz-Szczypiorski
Chhim
(Liban)
dr Tomasz Waliszewski
Jiyeh
(Liban)
dr Tomasz Waliszewski
Krym
(Ukraina)
prof. Tadeusz Sarnowski
Nea Pafos
(Cypr)
dr Henryk Meyza
Novae
(Bułgaria)
prof. Tadeusz Sarnowski,
dr Agnieszka Tomas
Novae
(Bułgaria)
prof. UW Piotr Dyczek
Ptolemais
(Libia)
prof. UW
Kazimierz Lewartowski
Risan
(Czarnogóra)
prof. UW Piotr Dyczek
Tanais
(Rosja)
dr Tomasz Scholl
Tell Atrib
(Syria)
prof. UW Piotr Bieliński
Tell Qaramel
(Syria)
prof. UW
Ryszard F. Mazurowski
Egipt
dr Anna Wodzińska
Peru
prof. UW Mariusz Ziółkowski
Autostrady 1
dr Adam Waluś, Artur Grabarek
Autostrady 2
dr Adam Waluś, Artur Brzóska