Mapa ryzyka

Transkrypt

Mapa ryzyka
MAPY RYZYKA
OCENA RYZYKA WYSTĄPIENIA ZAGROśEŃ NA TERENIE POWIATU WĘGORZEWSKIEGO
ZAGROśENIE
SCENARIUSZ ROZWOJU
ZAGROśENIA
Podtopienia łąk, pól i nieuŜytków
PODTOPIENIA
I OSUWISKA
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
WYSTĄPIENIA
moŜliwe
SKUTKI
WARTOŚĆ
RYZYKA
małe
mała
małe
mała
duŜe
duŜe
katastrofalne
duŜe
średnie
Średnia
średnie
Średnia
/droga krajowa 63
Węgorzewo-Gizycko,
droga wojewódzka 650
Budry, Węgorzewo-Kętrzyn/
małe
mała
prawdopodobne
moŜliwe
duŜe
średnia
średnia
średnia
rzadkie
katastrofalne
średnia
w obrębie Doliny Budzewskiej oraz
Polderu Jeziorzyny i Ruska Wieś
prawdopodobne
Powódź opadowa
/zalania ulic w miejscowości
Węgorzewo/
/ulice: Pionierów, Słowackiego,
Kraszewskiego, Sienkiewicza, Armii
Krajowej (skrzyŜowanie z
ul. Targową)
prawdopodobne
Huraganowe wiatry
KLĘSKI
śYWIOŁOWE
„Biały szkwał”
Gmina Węgorzewo i Pozezdrze
Gwałtowne spadki temperatury
ŚnieŜyce, zawieje, Gołoledzie
ZDARZENIA
Z UDZIAŁEM
SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH
Niekontrolowane uwolnienie do
środowiska substancji
niebezpiecznych w czasie
transportu drogowego
CHOROBY ZAKAŹNE
LUDZI
Grypa sezonowa
Grypy epidemiczne
Zawleczenie wirusowych
gorączek krwotocznych, dŜumy,
cholery
/lasy na terenie gminy Pozezdrze zerwane
linie energetyczne/
moŜliwe
/jez. Mamry, Święcajty, Stręgiel ,Kirsajty,
Dargin (płn. część),Łabap/
moŜliwe
MoŜliwe
/utrudnienia na drogach:
Węgielsztyn – Perły
Budry - Krzywińskie-Stręgiel,
Węgorzewo – Kuty
moŜliwe
ZAGROśENIE
CHOROBY ZAKAŹNE
ZWIERZĄT
ZAKŁÓCENIE
FUNKCJONOWANIA
SYSTEMÓW, POWAśNE
AWARIE
SCENARIUSZ ROZWOJU
ZAGROśENIA
Wystąpienie Grypy Ptaków
i
Afrykańskiego Pomoru Świń
/ASF/
Zakłócenia funkcjonowania
systemu gazowego
Zakłócenia funkcjonowania
systemu teleinformatycznego
Zakłócenia funkcjonowania
systemu energetycznego
PoŜary w obiektach
uŜyteczności publicznej
/
POśARY
PoŜary obiektów mieszkalnych
z wielkiej płyty
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
WYSTĄPIENIA
prawdopodobne
SKUTKI
WARTOŚĆ
RYZYKA
średnie
średnia
małe
mała
prawdopodobne
małe
mała
moŜliwe
średnie
średnia
średnie
mała
małe
mała
małe
mała
małe
mała
małe
mała
/fermy: Dąbrówka Mała, Budry, Pozezdrze,
Czerwony Dwór, Sztynort Mały, Rezerwat
ptaków Oświn/ hodowle świń /
prawdopodobne
/drastyczne spadki ciśnienie gazu
w Węgorzewie /
moŜliwe
/MCZ, DPS, SOSW, szkoły, przedszkola,
Szpital psychiatryczny, markety
wielkopowierzchniowe
moŜliwe
/osiedle Śródmiejska, Chrobrego,
Kopernika, /
moŜliwe
PoŜary obszarów leśnych
Katastrofy w ruchu drogowym
/ kompleks leśny wzdłuŜ drogi
krajowej Nr. 63
Ogonki – Pozezdrze/
moŜliwe
/droga krajowa Nr 63,
wojewódzka Nr 650/
KATASTROFY
Katastrofy obiektów
hydrotechnicznych
moŜliwe
/elektrownia wodna Ołownik-gminna Budry/
ZAGROśENIE
ZAGROśENIA
TERRORYSTYCZNE
ZAGROśENIA
BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO
ZDARZENIA
MASOWE NA
WODZIE
SCENARIUSZ ROZWOJU
ZAGROśENIA
Akty terrorystyczne
Przestępstwa o charakterze
terrorystycznym
Masowe protesty i niepokoje
społeczne
Okupacja obiektów uŜyteczności
publicznej
Blokada dróg
Organizacja imprez masowych
Zdarzenia powstałe w czasie
regat i rejsów
PRAWDOPODOBIEŃSTWO
WYSTĄPIENIA
moŜliwe
małe
WARTOŚĆ
RYZYKA
mała
moŜliwe
małe
mała
moŜliwe
małe
mała
moŜliwe
małe
mała
moŜliwe
moŜliwe
moŜliwe w czasie rejsów
statków wycieczkowych
małe
małe
mała
mała
średnie
mała
/wzdłuŜ szlaku Ŝeglugowego
GiŜycko – Węgorzewo/
SKUTKI