P r o t o k ó ł 3/15

Transkrypt

P r o t o k ó ł 3/15
P r o t o k ó ł 3/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27
marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w
Kłecku.
W posiedzeniu udział brali:
1. Członkowie Komisji - wg załączonej listy obecności
2. Adam Kroenke - Przewodniczący Rady
3. Adam Serwatka- Burmistrz
4. Irena Czajka – Skarbnik
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie
porządku obrad.
2. Kontrola działalności finansowej:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
3. Kontrola zaplanowanych i wykonanych inwestycji w 2014r.
4. Analiza materiałów na sesję zaplanowana na 30 marca 2015r.
5. Sprawy i informacje bieżące, zapytania i wolne wnioski.
Przebieg posiedzenia
Pkt 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji – Roman Winiarski
Stwierdził, że wszyscy członkowie Komisji biorą udział w posiedzeniu, co stanowi zdolność
do podejmowania wniosków i opinii. Powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu.
Zaproponował porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu jak
przedstawiono wyżej.
Pkt 2.
Kierownik MGOPS w Kłecku Pani Halina Styma przedstawiła sprawozdanie finansowe z
działalność ośrodka – wg załącznika do protokołu.
Poinformowała radnych o przeprowadzonej kontroli w zakresie wypłacania świadczeń z
funduszu alimentacyjnego oraz uwagach pokontrolnych, dotyczących przede wszystkim małej
skuteczności i niedoskonałości w zakresie działań podjętych przez Kierownika OPS,
mających na celu wyegzekwowanie od dłużników alimentacyjnych spłaty zadłużenia.
Kierownik OPS zgłosiła również problem braku fachowej pomocy prawnej w zakresie zadań
realizowanych przez ośrodek , co w dobie ciągle zmieniających się przepisów staje się coraz
bardziej uciążliwe.
Radny Roman Winiarski zwrócił uwagę, że sytuacja życiowa wielu ludzi jest bardzo
ciężka i mimo wielkiego bezrobocia nie ma chętnych do pracy.
Pani Halina Sztyma potwierdziła opinię radnego, mówiąc że widać to przede wszystkim przy
realizacji programów unijnych gdzie zachęcić ludzi do uczestnictwa w nich jest bardzo
trudne.
Radna Marlena Gręzicka zapytała panią kierownik o kryteria jakie należy spełnić aby
móc korzystać z darów żywnościowych, ponieważ zauważyła, że żywność pochodząca z tych
darów wyrzucana jest do śmietników.
Pani kierownik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o dary żywnościowe kryterium
dochodowe wynosi 684zł /813zł osoba samotna, natomiast uprawniające do korzystania z
pomocy społecznej 456zł/542 osoba samotna.
Wyjaśniła również, że ilość darów określiło ministerstwo i są one wydawane w pakietach.
Radna Marlena Gręzicka zapytała również, czy pracownicy OPS sprawdzają warunki
bytowe, mieszkalne, itp. czy działają tylko na podstawie przedstawionych dokumentów.
Pani Halina Sztyma odpowiedział, że wywiad jest podstawowym narzędziem
uruchomienia procedury pomocy społecznej. Podkreśliła, że jest to instytucja niezwykle
ważna „ bez wywiadu nie ma pomocy”
Przy każdej nowej sytuacji przeprowadzany jest wywiad, natomiast przy zasiłkach stałych
wywiad należy wznawiać co 6 miesięcy.
Burmistrz zauważył, że często niewiedza ludzi powoduje, że ci co powinni korzystać z
pomocy z niej nie korzystają. Dlatego duża rola sołtysów w sygnalizowaniu problemów
jeżeli takie zostaną dostrzeżone.
Pani kierownik powiedziała, że są ludzie którzy mają poczucie swojej godności,
uczciwości, często towarzyszy im lęk przed ujawnienie swojej sytuacji osobistej czy
rodzinnej.
Burmistrz Adam Serwatka zwrócił uwagę na to, że wywiad powinien być
przeprowadzony w bardzo delikatny sposób ponieważ są to tematy bardzo drażliwe dla tych
których którzy poddają się temu wywiadowi. Czasami jeden gest lub nie właściwe słowo
może rzutować na całą oceną sytuacji.
Radny Roman Winiarski poprosił panią kierownik OPS o to aby dopilnowała, żeby
osoby wychodzące w teren były uśmiechnięte, delikatne , miłe i nie traktowały gorzej od
siebie tych co ubiegają się o pomoc.
Dodatkowych uwag nie zgłoszono.
Pkt 3.
Skarbnik Irena Czajka przedstawiła sprawozdanie z zaplanowanych i wykonanych inwestycji
w Gminie w 2014r. wg załącznika do protokołu.
Poinformowała radnych, że łączna kwota wydatków na inwestycje w minionym roku
wyniosła 2 328 854,22 zł.
Inwestycje i remonty były realizowane zgodnie z zawartymi umowami, faktury były
prawdzane przez inspektorów nadzoru oraz pracowników merytorycznych.
Przewodniczący Komisji zaproponował aby na najbliższym posiedzeniu dokonać
dokładnego sprawdzenia inwestycji budowy sanitarnej w miejscowości Biskupice Jeziorne i
Brzozogaj.
W tym celu poprosił panią skarbnik o przygotowanie całej dokumentacji dotyczącej tej
inwestycji do wglądu radnych.
Pkt 4.
Przewodniczący Rady Adam Kroenke przedstawił porządek obrad na najbliższą sesję.
Powiedział, że radni otrzymali informacje o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r.,informację
o realizacji Programu
Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Kłecko za 2014 oraz informację o realizacji
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie za 2014r.
Poinformował radnych, że jeśli będą mieli jakiekolwiek pytania i wątpliwości co do realizacji
programów,
na sesji będzie możliwość ich wyjaśnienia i zadania pytań osobą
reprezentującym podmioty zobowiązane do realizacji w/w programów.
Następnie Burmistrz Gminy Adam Serwatka bardzo szczegółowo omówił
każdą
propozycję zmian w Budżecie Gminy na 2015r. – wg załącznika do protokołu.
Do najważniejszych i kluczowych prac które zostaną podjęte w najbliższym czasie
należą:
- naprawa dróg po zimie, budowa żłobka, oświetlenie uliczne, naprawa boiska
szkolnego, zagospodarowanie i przygotowanie kąpieliska do sezonu letniego, sezonowe
zatrudnienie pracowników – roboty publiczne, przystąpienie do programu odnowa wsi,
zgodnie z prawem uregulowanie własności działek.
Odpowiedział na wszystkie zadane przez radnych pytania i wątpliwości.
Radni pozytywnie zaopiniowali propozycje Burmistrza w zakresie zmian w budżecie gminy
na 2015r.
Następnie Pani Irena Czajka omówiła zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2015-2020 oraz poinformowała Radnych o wycofaniu z porządku obrad uchwały w
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Naczelnikiem Urzędu
Skarbowego w Gnieźnie a Burmistrzem Gminy Kłecko w sprawie przejęcia przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Gnieźnie zadania w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej
opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, ponieważ nie ma konieczności jej
podjęcia.
Radni pozytywnie zaopiniowali pozostałe materiały które będą przedmiotem obrad na
najbliższej sesji.
Pkt 5
Burmistrz poinformował radnych, że w najbliższych zamianach budżetu nie został
ujęty remont budynku przy ulicy Armii Poznań. Zaznaczył że to, że wymaga on remontu nie
ulega wątpliwości, jednakże przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy ustalić przyczynę
powstania zagrzybienia i wilgoci mieszkaniach oraz ustalenie tego kto jest odpowiedzialny
za taki stan budynku.
W tym celu zostanie zlecone przygotowanie fachowej ekspertyzy aby mieć jasną i klarowną
sytuację. Musimy mieć podstawę prawną, aby nie doszło do sytuacji w której to
wyremontujemy dach w dobrej wierze a później pojawia się roszczenia.
Dodatkowych uwag nie zgłoszono.
W związku z wyczerpanie porządku obrad przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o
12.00
Przewodniczący Komisji
Roman Winiarski

Podobne dokumenty