Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Transkrypt

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Minister
Spraw Wewnętrznych
i Administracji
Warszawa, dnia
DOUZK-lll-0771-1-2/2016
31.03.
2016 roku
Pan Ryszard Suliga
Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
województwo śląskie
PROMESA
Uprzejmie informuję, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
przewiduje się dofinansowanie w 2016 r. zadania pn.:
Budowa wodociqgów w Gminie Koniecpol. Etap II: Budowa sieci wodociqgowej z przyłqczami
w miejscowościach Dqbrawa, Wólka, Kuźnica Grodziska, Załęże, Oblasy.
wysokość dotacji wynosić będzie S 027 723 zł, nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu
zamówienia publicznego.
Dotacja ta zostanie udzielona na podstawie umowy awartej z jednostką samorządu terytorialnego
po przekazaniu przez nią, do dnia 30 czerwca 2016 r. dokumentów wskazanych w załączniku
nr 1 do Wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania
jednostkom samorzqdu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
własnych zwiqzanych z remontem i odbudowq obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku zdarzeń naszqcych znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich
zdarzeń w przyszłości z wyłączeniem pkt. 2. Ww. Wytyczne (...) zamieszczono na stronie internetowej
Ministerstwa w zakładce Bezpieczeństwo Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
—
Nieprzekazanie powyższych dokumentów w ww. terminie będzie oznaczało rezygnację z przyznanego
wstępnie dofinansowania.
Dokumentację należy przekazać na adres właściwego terytorialnie wojewody.
:i
JW•”
Otrzymuie:
Pan Jarosław wieczorek
wojewoda Śląski
ul. Stefana Batorego S
02-591 Warszawa. Polska
mswiagoy.pl
:?\y.l.
X”TiZ5”ClI
iŃsiu
rz Sta U
teł. +48 2260 152 07
fax. +48226013988

Podobne dokumenty