bezpieczeństw o dem ogra a recycling edukacja energia

Komentarze

Transkrypt

bezpieczeństw o dem ogra a recycling edukacja energia
(6)
nr 4/2010
Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii
biuletyn
egzemplarz bezpłatny
de
mo
gr
afi
a
e
rt
wi
po
ro
ns
zd
t ra
cy
da
re
wo
cli
ng
mi
nia
tu
ry
uk
cja
ed
za
ac
ja
be
zp
ze
gia
er
iec
en
ńs
ut
o
mp
tw
ko
er
yz
ac
ja
nr 4/2010
(6)
biuletyn
nr 4/2010
(6)
biuletyn
s.1
spis treści w numerze 4/2010 (6):
Szanowni Państwo,
Przed Państwem 6 numer Biuletynu, znajdziecie w nim
stałe kolumny: innowacje w regionie, dobrą praktykę śląskich
instytucji, nowoczesne rozwiązania dla firm, ciekawostki
oraz artykuły na temat wydarzeń w regionie.
Jednym z nich jest II edycja wystawy „innowacyjnych materiałów”,
„Model IDEAlny” (str. 5, str. 33). (…) Wystawa jest subiektywnym
wyborem projektów-przykładem potencjału drzemiącego w dobrym
pomyśle wzmocnionym technologią, innowacjami i dizajnem” (…).
Patronat nad wystawami objęły takie instytucje jak:
nych wystaw
Cykl bezpłat
Model IDEAlny
JE
E / INNOWAC
ÓRE
TECHNOLOGI
OJEKTÓW, KT
PR
A
W
TA
YS
DESIGN / W
ŚWIAT
Ą
AJ
NI
IE
ZM
1_Co wydarzyło się w projekcie? 2,3,4,5,6
__Nowoczesne rozwiązania informatyczne szansą poprawy świadczenia usług medycznych
___ relacja z konferencji 21.10.2010 2
__Nowe technologie w budownictwie – materiały kompozytowe___relacja z seminarium 18.11.2010 3
__Technologie zmieniające świat na lepsze
___relacja z konferencji inaugurującej cykl wystaw „Model IDEAlny” 26.10.2010 4,5
__Tworzywa sztuczne – nowoczesne technologie w aspekcie obniżenia kosztów produkcji
___ relacja z seminarium 09.11.2010 6
2_Innowacje w regionie – Dobra Praktyka śląskich instytucji
UCZELNIA WYŻSZA 7
__Akademia Polonijna w Częstochowie – miejsce gdzie nauka staje się pasją 7
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA 8
Fundacja Dobrego Designu, Stowarzyszenie Projektantów Form
__Sygnalizator optyczno-akustyczny SOA-01 poprawiający bezpieczeństwo prac transportowych
12,13
w podziemiach kopalń___KOMAG 8
Przemysłowych, SARP o/ Katowice, muratorplus.pl
oraz designteka.pl.
PRZEDSIĘBIORSTWO 9,10,11,12,13,14,15
– Serdecznie zapraszamy
Zapraszam do lektury
__Technologie na czasie___Proximus S.A. 9
__Oświetlenie LED – przyszłość, która zaczyna się dziś___Fabryka Żarówek „Helios”10
__Drogownictwo-grunt modyfikowany jako innowacyjny materiał konstrukcyjny
___Ekologiczne Drogi.pl Sp. z o.o. 11,12,13
__Asten Group Innowacyjnie w regionie 14,15
3_Innowacje w regionie – korzyści dla Przedsiębiorców i nie tylko
Monika Stawowczyk-Soworka
INFORMACJE 16,17,18
seminaria
Konferencje,
i RSPTT
Biuletyn Siec
nych
technologicz
nozy potrzeb
Informacje na temat wystawy i kolejnych wydarzeń realizowanych
w ramach projektu znajdziecie Państwo na stronie www.rsptt.pl.
Diag
l
www.rsptt.p
Menedżer Projektu
Menedżer Projektu
kontakt:
[email protected]
T: 32 730 48 55
T: 600 462 758
Dane podstawowe na temat Projektu:
Tytuł Projektu: Regionalna Sieć Promocji
i Transferu Technologii w woj. śląskim
Nr Projektu POKL.08.02.01-24-020/08-02
Program Program Operacyjny Kapitał Ludzki: PO KL
Priorytet VIII: Regionalne Kadry Gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
__Nowy Klaster Centrów Danych na Śląsku i Zagłębiu___3Services Factory S.A. 16
__Design Silesia Wystartowała___Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Akademia Sztuk
Pięknych Katowice, Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości Cieszyn 17
__CEBBIS___Współpraca pomiędzy Przedsiębiorstwami a Instytucjami Badawczymi w Europie Środkowej 18
RELACJE 19,20,21,22,23,24
__Świadomość XXI wieku 19
__Marzenie o Mieście Ogrodów 20
__Design jako element kultury 21,22,23
__Innowacje i prawo 24
OBIEKT 25
__Galeria Szyb Wilson 25
PRODUKT 26,27
__HI-MACS® Przestrzeń do rozwoju 26,27
POZNAJ ŚLĄSK 28
__Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego 28
4_Nowoczesne rozwiązania dla twojej firmy__Sprawdź nasze bazy___Oferta Technologiczna 29,30,31
5_Wydarzy się… 32,33
Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw
Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Co wydarzyło się...
s.2
Nowoczesne rozwiązania informatyczne szansą poprawy świadczenia
usług medycznych
W dniu 21 października 2010r. w Hotelu SPA „JAWOR” w Jaworzu odby-
„Jakość sprawozdawanych danych z wykonanych świadczeń
ła się konferencja pn. „Nowoczesne rozwiązania informatyczne szansą
zdrowotnych, a postrzeganie świadczeniodawcy przez NFZ
poprawy świadczenia usług medycznych”. Organizatorem konferencji był
i płatnika świadczeń”
Partner projektu Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej.
Wykładowca poruszył następujące zagadnienia:
nr 4/2010
(6)
biuletyn
formatycznych i telemedycznych, które usprawniają działania instytucji opieki zdrowotnej, dzięki czemu poprawia się skuteczność i efektywność całego systemu świadczenia usług medycznych m.in.: obniżają się
koszty działania administracji, rośnie satysfakcja pacjentów, zarówno
mienie wagi wprowadzanych informacji).
2. Analiza zakładu po stronie płatnika – NFZ w kontekście przekazywanych informacji sprawozdawczych.
W dniu 18 listopada 2010r. w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe
Gliwice odbyło się seminarium „Nowe technologie w budownictwie
– materiały kompozytowe”. Organizatorem seminarium była
Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o. – partner projektu.
kwalifikacje osób zarządzających placówkami służby zdrowia i perso-
Seminarium miało na celu zaprezentowanie jak w branży
wzmacnianiu konstrukcji.
„Rola i miejsce systemów informatycznych w codziennej pracy
lekarza”
o ich końcowych parametrach użytkowych. Różnią się one od
materiałów tradycyjnych, takich jak metale i ich stopy, ceramika czy szkło, zarówno budową wewnętrzną jak i właściwościa-
nianie dokumentacji medycznej i sprawdzanie uprawnień ubezpieczenio-
mi użytkowymi. Do najpopularniejszych kompozytów stosowa-
ce zagadnienia:
Wykładowca przedstawił ideę pomysłu eZdrowie, następnie zaprezentował przykładowe rozwiązania technologiczne oraz skomentował ich
wpływ na możliwości diagnozowania, leczenia i ratowania chorych.
autor: Renata Ratajczak
Kompozyty to materiały utworzone w wyniku połączenia
Wykładowca poruszył następujące zagadnienia:
„eZdrowie – idea i technologia”
dziły duże zainteresowanie uczestników.
budowlanej wprowadzane są nowoczesne rozwiązania służące
1. Początek końca ery papieru w gabinecie lekarza: wprowadzenie do
W poszczególnych blokach tematycznych zostały omówione następują-
Wyniki badania ankietowego jednoznacznie wskazują na to, iż
seminarium spełniło oczekiwania, a prezentowane treści wzbu-
nelu medycznego. Personel medyczny mniej czasu poświęca na wypełwych pacjenta oraz usług przysługujących mu w ramach ubezpieczenia.
la zaoszczędzić czas, pieniądze, a także – co najważniejsze – nie
narusza konstrukcji budynku czy budowli.
dwóch lub więcej składników, których właściwości decydują
dzięki skróconemu czasowi oczekiwania na wizytę, jak i zwiększonej dostępności usług, zmniejsza się ryzyko błędów lekarskich, podnoszone są
Przedstawiona powyżej metoda wzmacniania konstrukcji pozwa-
3. Przekonanie świadczeniodawcy o swojej pozycji na rynku świadczeń
medycznych, a obraz zakładu po stronie NFZ.
Programu Informatyzacji Służby Zdrowia i innych inicjatyw mających
nych w budownictwie zaliczane są laminaty na bazie włókien
na celu propagowanie elektronicznych wersji dokumentów medycz-
węglowych, szklanych i aramidowych. Stosowane są one głów-
nych.
nie do wzmacniania konstrukcji budynków i budowli.
2. „Leczenie zdalne” – Absurd czy naturalna kolej rzeczy. Możliwości jakie dają systemy pracy zdalnej oraz dostęp pacjenta do historii swoje-
Temat ten szerzej omówiła dr inż. Marta Kałuża (Politech-
go leczenia przez Internet. Przegląd rozwiązań i możliwości.
nika Śląska Wydział Budownictwa) w wystąpieniu „Materia-
3. Cyfrowa Kartoteka Pacjentów – zalety, wady i wyzwania związane
z pozbywaniem się papieru.
ły kompozytowe wykorzystywane w budownictwie – przegląd
i zastosowanie”.
4. „Technologiczne Czary” – systemy i rozwiązania medyczne mające
„Ochrona wizerunku lekarza i ośrodka medycznego w Internecie”
Wykładowca wskazał zagrożenia dla środowiska medycznego, jakie
bezpośredni wpływ na proces leczenia – przegląd „perełek technologicznych” wśród aparatury medycznej (okulistycznej).
kształtowania wizerunku lekarza w Internecie oraz wskazał na sposoby
Konferencja przyczyniła się do podniesienia świadomości oraz wiedzy
dochodzenia swoich praw przez lekarza.
personelu medycznego i nie tylko. Ponadto stanowiła bardzo dobrą plat-
„Jak komunikować się z pacjentem poprzez media, czyli rola
wirtualnego biura prasowego oraz nowych mediów w kreowaniu
je kompozytów, zasady projektowania wzmocnień oraz technojakości robót wzmacniających.
formę wymiany doświadczeń i informacji. Duże zainteresowanie oraz
Natomiast Pani Ewa Sęk (przedstawicielka częstochowskiej firmy
pozytywny odbiór uczestników konferencji, pozwalają nam na konty-
STRADOM S.A.) przedstawiła profil produkcyjny swojej firmy, któ-
nuację tego typu przedsięwzięć w projekcie RSPTT w woj. śląskim.
ra zajmuje się produkcją m. in. tkanin technicznych, agrotkanin,
geotkanin, taśm i siatek podtynkowych. Znajdują one zastosowa-
wizerunku lekarza i ośrodka medycznego”
Wykładowca poruszył następujące zagadnienia:
Kolejny prelegent, mgr inż. Tomasz Bartosik przedstawił rodzalogie ich wykonywania. Poruszył również temat metod kontroli
płyną z otwartego dostępu do Internetu. Wyjaśnił prawne możliwości
autor: Paulina Daczkowska
nie w tradycyjnym budownictwie a także w budowie dróg, tuneli,
kanałów, systemów drenażowych itp.
1. Co zrobić, aby biuro prasowe prowadzone w Internecie chcieli odwiedzać dziennikarze?
2. Wykorzystanie social media w codziennej pracy biura prasowego jed-
Ostatnim prelegentem był Pan Jarosław Mazur (NEOXE Sp. z o.o.),
kontakt:
kontakt:
który przedstawił sposób zastosowania taśm CFRP (Carbon
ARL Sp. z o.o.
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Fiber Reinforced Polymer). Ta nowatorska metoda stosuje taśmy
Partner Projektu (rsptt)
4. Jak tworzyć wirtualne biuro prasowe w placówce służby zdrowia.
Partner Projektu (rsptt) w woj. śląskim
z włókna węglowego naprężane za pomocą specjalnych kotew.
5. Istota komunikowania się z pacjentami jako efekt media relations.
T: 33 812 26 75
T. 32 339 31 19
[email protected]
[email protected]
nostki służby zdrowia.
3. Kreowanie wizerunku lekarza w sieci.
s.3
Nowe technologie w budownictwie – materiały kompozytowe
1. Ewidencja świadczeń po stronie zakładu (jakość danych oraz zrozuCelem konferencji była prezentacja doświadczeń oraz rozwiązań in-
Co wydarzyło się...
w woj. śląskim
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Co wydarzyło się...
s.4
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Co wydarzyło się...
s.5
Podsumowanie konferencji „Technologie zmieniające świat na lepsze”
26 października 2010 r. w Śląskim Zamku Sztuki i Przedsiębior-
inżyniera Dawida Romańskiego. Prelegent, w oparciu o swoje do-
czości w Cieszynie, miała miejsce kolejna konferencja projektu
świadczenia zawodowe zdobyte w niemieckiej firmie projektującej
kiem w zapewnianiu odpowiedzialnych, istotnych i zakończonych
Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w woj. śląskim
dla Forda, pokazał proces projektowania samochodów od szkicu
powodzeniem rozwiązań technologicznych.
pt. „Technologie zmieniające świat na lepsze”.
do produktu ostatecznego. Natomiast prof. Janusz Konaszewski,
przedstawił jak dużą rolę odgrywa projektant w procesie powsta-
Uzupełnieniem naukowego wykładu Profesora było wystąpienie Pani
Codziennie na całym świecie duże koncerny i naukowcy two-
wania nowych produktów na przykładzie swojej wieloletniej współ-
Marleny Witek, która przedstawiła ciekawe i inspirujące przykłady poten-
rzą nowe patenty i wynalazki. Organizatorzy konferencji pokusili
pracy z przedsiębiorstwami branży medycznej.
cjalnych dróg zastosowania naotechnologii w przyszłości w tym: w po-
się o próbę wybrania spośród coraz częściej stosowanych nowych
technologii, tych które już wpływają na zmiany w otaczającym nas
___Inwestowanie w badania i rozwój jest zaledwie pierwszym kro-
jazdach antygrawitacyjnych, technologiach kosmicznych i satelitarnych,
„Czy nanotechnologie zmienią świat na lepsze?” na to pytanie,
alternatywnych sposobach pozyskiwania energii i wielu innych. Ponad to,
świecie. W ostatnich latach coraz częściej duże firmy produkcyjne,
w swojej prezentacji, próbował odpowiedzieć prof. Paweł Szewczyk
uczestnicy zostali zapoznani z najnowszymi osiągnięciami technologicz-
naukowcy czy projektanci stosują metodę rapid prototyping, umoż-
z Politechniki Śląskiej. W ciągu 5 lat liczba produktów powstałych
nymi firmy Philips w zakresie oświetlenia ledowego i oledowego.
liwiającą prototypowanie produktów za pomocą laserowych druka-
przy zastosowaniu nanotechnologii wzrosła z 54 do 1015. Są to min.:
rek 3D. Metoda ta polega na spajaniu takich materiałów, jak: proszki aluminiowe, poliamidowe oraz metale za pomocą lasera. Dzięki
tej metodzie powstają prototypy dużych elementów np. maszyn
lub bardzo małych produktów stosowanych w domu, w medycynie,
w przemyśle samochodowym. W poszczególnych przypadkach zastosowanie tej metody umożliwia wykrycie ewentualnych błędów
konstrukcyjnych, dzięki temu znacznie maleją koszty i czas wytworzenia produktów. Podczas swojego wykładu dr Andrzej Sobaś
przybliżył uczestnikom tę technologię i przedstawił kilka najpopu-
___produkty z wolnymi nanocząstkami (tlenki cynku, tytanu, że-
Konferencji towarzyszył wernisaż wystawy Model IDEAlny.
laza): kosmetyki, kosmetyki barwne, preparaty do skóry i wło-
Ekspozycja pokazuje innowacyjne produkty, dotyczące różnych sfer
sów, produkty spożywcze,
życia: bezpieczeństwa, starzenia się społeczeństw, komunikacji, edu-
___nanopowłoki wykorzystywane do pokrywania szyb samochodowych, w lotnictwie, w przemyśle zbrojeniowym, sporcie,
___produkty medyczne (implanty ślimakowe, implanty siatkówki
oka),
___przemysł elektroniczny w tym telefony, notebooki, satelity,
sprzęt RTV/AGD itp.
kacji, szeroko rozumianej ekologii czy powszechnej komputeryzacji!
Wystawa jest subiektywnym wyborem projektów – przykładów potencjału drzemiącego w dobrym pomyśle, wzmocnionym technologią,
innowacyjnymi materiałami i dizajnem. Zarówno konferencja jak i wystawa były wstępem do dyskusji na temat innowacyjnego wykorzystania nowych technologii.
larniejszych urządzeń i metod:
___3D printing – utwardzanie proszku skrobiowego przy
pomocy kleju,
Podsumowując wykład profesor zaznaczył, że (cyt.):
___„nanotechnologie, pojedynczo lub zbieżnie z innymi technolo-
Wystawę można było oglądać w Cieszynie od 26/10–28/11.2010.
Na przełomie 12.2010–03.2011 wystawę można będzie odwiedzić
___PolyJet – utwardzanie światłem UV ciekłej żywicy akrylowej,
giami, mogą dostarczać rezultatów zarówno pożądanych jak
w Częstochowie, Gliwicach i Katowicach. Wydarzenia są współfinan-
___FDM – (Fused deposition modeling) – osadzanie topionego
i niepożądanych.
sowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundu-
materiału,
___SLS – (Selective Laser Sintering) selektywne spiekanie laserem proszków tworzyw sztucznych,
___DMLS/SLM – (Direct Metal Laser Sintering) selektywne
spiekanie / topienie proszków metalowych,
___SLA – utwardzanie laserem ciekłej żywicy epoksydowej.
___zwiększając zrozumienie tego, w jaki sposób materia zachowu-
szu Społecznego.
je się w nanoskali i używając tej wiedzy zarówno do doskonalenia istniejących technologii jak i do tworzenia nowych, innowa-
autor: Wioletta Beczek
cyjnych technologii, nanotechnologia rokuje nadzieje uzyskania
znacznych korzyści ekonomicznych i społecznych.
___w świecie, w którym potrzeby rosnącej populacji grożą wyczer-
kontakt:
Partner Projektu (rsptt) w woj. śląskim
paniem kurczących się zasobów oraz w którym pojawiają się
Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
Zastosowanie technologii rapid prototyping w praktyce wyko-
globalne wyzwania, a na które nie znaleziono jeszcze rozwią-
ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn
rzystywane jest w procesie projektowania samochodów, o czym
zań, innowacje technologiczne są elementem krytycznym, za-
T: 33 851 08 21 wew. 35
uczestnicy mogli się dowiedzieć z prezentacji młodego, śląskiego
pewniającym zrównoważoną przyszłość.
[email protected]
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Co wydarzyło się...
s.6
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.7
Akademia Polonijna w Częstochowie – miejsce gdzie nauka staje się pasją
Jedna z pierwszych uczelni niepublicznych w kraju – Akademia
jest także członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych
Polonijna w Częstochowie – została założona w 1992 roku jako
Technologii, której celem jest wspieranie skutecznego wdrażania
Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii. W 2001 roku została
innowacyjnych projektów oraz stymulacja rozwoju przedsię-
przekształcona w Akademię Polonijną. Kształci na kierunkach:
biorczości opartej na wiedzy.
W dniu 9 listopada odbyło się
noszenie świadomości i wiedza
Kolejny z referatów dotyczył Kla-
z firm w Koninie. Film z tej bez-
Ekonomia, Filologia, Administracja, Politologia, Pielęgniarstwo
pierwsze seminarium z cyklu
z zakresu przyczyn powstawa-
strów, czyli struktur skupiających
precedensowej w swej skali ope-
w systemie stacjonarnym, niestacjonarnym, z wykorzystaniem
W 2009 roku Akademia zakończyła realizację projektu pn.: „Rozwój
spotkań nauki i przemysłu po-
nia wad. Stąd też jeden z refe-
wokół siebie przedsiębiorców,
racji zobaczyć mogli uczestnicy
metod i technik kształcenia na odległość oraz w ramach studiów
proekologicznych kompetencji w zakresie edukacji i doradztwa
święcone tworzywom sztucz-
ratów dotyczył wad występu-
którzy razem chcą się rozwijać
seminarium.
nym oraz technologiom ich prze-
jących w procesie wtryskiwania
i realizować w branży tworzyw
twórstwa. Zorganizowała je
oraz sposobów ich usuwania.
sztucznych ambitne projekty,
wdrożenia oraz innowacyjne pro-
Częstochowska Agencja Roz-
podyplomowych. Spośród dostępnych specjalności warto wyróżnić:
– na przykładzie niemiecko-polsko-ukraińsko-kazachskiej współ-
Dyplomację, Media i Dziennikarstwo, Prawo europejskie. Wśród
pracy”. Projekt zrealizowano we współpracy z Internationales
Całość spotkania zakończy-
osób aktywnych i czynnych zawodowo szczególnym uznaniem
Hochschulinstitut Zittau oraz Network for System Competence and
ła się zwiedzaniem laboratoriów
cieszy się szeroka oferta studiów podyplomowych.
Innovation (NETSCI GmbH) w Niemczech, Niemiecko-Kazachskim
woju Regionalnego oraz Insty-
Aby można było identyfikować
dukty. To do nich będzie w przy-
naukowo badawczych Instytu-
Rozwój naukowo-badawczy stanowi kluczowy obszar dzia-
Uniwersytetem w Ałmaty oraz Państwowym Uniwersytetem
tut Przetwórstwa Polimerów
wady podczas produkcji nie-
szłości należał rynek zaawanso-
tu, gdzie uczestnicy mogli zoba-
łalności Akademii, polegający głównie na współpracy z in-
Pedagogicznym w Drohobyczu. W ramach projektu opracowano
i Zarządzania Produkcją przy
zbędna jest aparatura i sprzęt
wanych technologii i materiałów
czyć aparaturę oraz zapoznać
stytucjami naukowo-badawczymi oraz na prowadzeniu mię-
i wdrożono proekologiczne programy nauczania, dostosowane do
współudziale partnera repre-
pomiarowy. Czasem wystarczy
polimerowych, to oni będą mie-
się z metodami badawczymi
dzywydziałowych badań naukowych. Akademia opracowuje
specyficznych warunków i wymogów w Polsce, w Niemczech,
zentującego przemysł tworzyw
suwmiarka lub zwykła lupa żeby
li szansę na wsparcie ośrodków
różnych właściwości tworzyw
i realizuje projekty o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
w Kazachstanie i na Ukrainie. Ponadto rozpowszechniono niestan-
sztucznych firmę PLASTIGO.
zauważyć defekty powierzch-
naukowych, instytucji badaw-
polimerowych oraz wyprasek
Prowadzi także badania marketingowe.
dardowe metody zarządzania środowiskiem. Przeprowadzone zosta-
Celem seminarium było za-
niowe lub nieprawidłowe wy-
czo rozwojowych, pytanie tylko
pod kątem badań struktury, de-
Akademia Polonijna aktywnie promuje wymianę wiedzy i doświadczeń.
ły także pilotażowe projekty dotyczące zastosowania innowacyjnych
proszenie do współpracy ma-
miary wytworzonej wypraski,
czy wystarczy determinacji, chęci
fektów powierzchniowych, wła-
Przejawem zaangażowania Uczelni w rozwój naukowy są organizowa-
technik proekologicznych we wskazanych krajach. Ważnym projek-
łych i średnich przedsiębiorstw
jednak bardzo często konieczna
i zaparcia w dążeniu do wspólne-
ściwości cieplnych, elektrycz-
ne przez nią konferencje i sympozja. Jako organizator konferencji mię-
tem zrealizowanym przez Akademię jest projekt pn.: „Kształcenie
z okręgu Częstochowskiego zaj-
jest zaawansowana aparatura
go sukcesu... czas pokaże.
nych, mechanicznych.
dzynarodowych, których uczestnicy reprezentują nie tylko środowiska
kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej w for-
mujących się szeroko pojętym
i złożone metody badawcze. To
Jako bardzo prężnie działający
Czekamy na kontakt z kolejny-
akademickie, ale także przedsiębiorców oraz przedstawicieli otoczenia
mie studiów podyplomowych”, współfinansowany ze środków Unii
przetwórstwem tworzyw poli-
jak badać przetwarzane two-
na rynku całej Polski sprzedawca
mi firmami, które są zaintere-
biznesu, Akademia wpływa na rozwój innowacyjnej wymiany
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
merowych. Dlatego też tema-
rzywa oraz gotowe wypraski
wtryskarek oraz maszyn i urzą-
sowane współpracą w ramach
doświadczeń pomiędzy biznesem a nauką.
tyka wygłaszanych referatów
pod względem jakości i powta-
dzeń peryferyjnych do przetwór-
mającego powstać klastra tech-
skupiała się wokół nowocze-
rzalności uzyskanych właściwo-
stwa tworzyw głos zabrali przed-
nologicznego –bo tylko razem
W 2010 roku odbyła się międzynarodowa konferencja pn.: „Ochrona
służby zdrowia jako realizator projektu systemowego, zainicjowanego
snych technologii przetwórstwa
ści przedstawiono w kolejnym
stawiciele firmy PLASTIGO, która
można osiągnąć sukces. Czy
zdrowia – aspekty ekonomiczne, społeczne i prawne”, która zo-
przez Ministerstwo Zdrowia, „Kształcenie zawodowe pielęgniarek
w aspekcie obniżenia kosztów
referacie.
to od lat mocno współpracuje
chcemy czy nie, tworzywa ota-
stała objęta honorowym patronatem przez Ministerstwo Zdrowia,
i położnych w ramach studiów pomostowych”. Przedmiotem projektu
z Instytutem Przetwórstwa Poli-
czają nas i nie zanosi się żeby
Wojewodę Śląskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego.
są studia zawodowe realizowane od 2008 roku.
wytwarzania. Minimalizowanie
Akademia wpisuje się także w rozwój zawodowy pracowników polskiej
kosztów wytwarzania w firmie
Bardzo ciekawy referat związa-
merów, angażując się w różnego
przez najbliższe lata coś się
Obszar zainteresowania kadry naukowo-dydaktycznej Akademii do-
można realizować poprzez różne
ny był z szybkim prototypowa-
rodzaju akcje, konferencje oraz
w tym zakresie zmieniło, więc
skonale odzwierciedla tematyka konferencji pn.: „Rola Partnerstwa
Współpraca z zagranicą stanowi istotny aspekt funkcjonowania
rodzaje aktywności i działania,
niem i wytwarzaniem pojedyn-
wspieranie Instytutu poprzez
zróbmy coś razem, bo jeśli nie
publiczno-prywatnego i innych form organizacyjno-prawnych we
Akademii Polonijnej. Obok projektów mających na celu międzynaro-
jednym z nich jest wspomniana
czych detali z wykorzystaniem
udostępnianie swoich pomiesz-
wykorzystamy tej szansy to wy-
wdrażaniu rozwoju zrównoważonego”, zorganizowanej w 2009 roku
dową wymianę studentów i dydaktyków, Uczelnia działa na rzecz
inwestycja w nowoczesne tech-
technologii szybkiego prototy-
czeń firmowych oraz sprzętu do
korzystają ją inni.
nologie, ale również minimalizo-
powania RapidPrototyping oraz
prowadzenia zajęć dydaktycz-
wanie defektów i wyrobów wa-
szybkiego wytwarzania narzę-
nych. Przedstawiona prezenta-
dliwych powstających podczas
dzi RapidTooling. W obecnych
cja dotyczyła instalacji najwięk-
produkcji. To one (braki) gene-
czasach gdzie czas jest na wagę
szej w Polsce o ile nie w tej części
kontakt:
rują znaczne koszty działalno-
złota od pomysłu do wyprodu-
Europy wtryskarki o sile zwarcia
Kierownik Laboratorium Badań
ści firm związane ze stratami
kowania pierwszej sztuki pro-
formy równej 4000 ton. Ta wtry-
Właściwości
wiązania środowiskowe. Jako członek Częstochowskiego Forum
kontakt:
materiałowymi, energetycznymi
duktu finalnego może minąć do-
skarka o masie zbliżonej do sa-
Tworzyw Polimerowych
Środowiskowego Akademia działa na rzecz integracji środowisk, in-
Akademia Polonijna w Częstochowie
i reklamacjami. Można im zara-
słownie chwila – oczywiście
molotu (Boeing 747-400) po-
T: 34 3250539
stytucji i firm, których działalność związana jest z ochroną środowiska.
ul. Pułaskiego 4/6, 42-200 Częstochowa,
dzić poprzez ciągłe doskonalenie
w porównaniu z technologiami
tocznie nazywanego JumboJet
Fax: 34 3250659
Ponadto wspiera podmioty wdrażające rozwiązania w zakresie zrów-
T: 34 368 42 70
swoich pracowników oraz pod-
sprzed lat.
została zainstalowana w jednej
[email protected] noważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. Akademia
[email protected], www.ap.edu.pl
autor: dr inż. Przemysław Postawa
pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministra Środowiska,
pogłębiania wiedzy na temat Unii Europejskiej w regionie śląskim.
Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Europejskie Stowarzyszenie
Odbywa się to w ramach realizacji zadania publicznego „Informacja
Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, a także
Europejska w Regionach” poprzesz działalność informacyjną
Stowarzyszenie Polskie Forum ISO14000 – INEM Polska.
Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej, które funkcjonuje przy
Akademii Polonijnej od 2001 roku. Zapraszamy do współpracy.
Akademia Polonijna swoją działalnością promuje nowoczesne roz-
UCZELNIA WYŻSZA
Tworzywa sztuczne – nowoczesne technologie
w aspekcie obniżenia kosztów produkcji
Seminarium w Instytucie Przetwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją
Politechniki Częstochowskiej
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.8
Sygnalizator optyczno-akustyczny SOA-01 poprawiający bezpieczeństwo
prac transportowych w podziemiach kopalń
Podziemne prace transporto-
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Technologie na czasie
Innowacje niekoniecznie mu-
W procesie rozwoju przedsię-
Innowacje w regionie
s.9
informacji w firmie. Obejmują one
partnerstwa z czołowymi dostaw-
zarówno obieg dokumentów, jak
cami technologii, którzy jako pro-
i zarządzanie dostępem do doku-
ducenci wprowadzają nowe roz-
szą oznaczać wzrost kosztów,
biorstwa ważne jest, aby techno-
mentów. Firma jako integrator IT
wiązania na rynek. Idziemy wciąż
przemysłu, tam, gdzie znajdują
przeciwnie w perspektywie
logie innowacyjne wspomagały
zajmuje się wdrażaniem nowocze-
do przodu – dzięki otwartości na
nej. Jego zaletą jest możliwość
się pomieszczenia i przestrzenie
czasu mogą przynieść spory
nie tylko zarządzanie firmą, jej
snych rozwiązań i technologii, któ-
najlepsze i najnowocześniejsze
ładowania akumulatora za po-
zewnętrzne zaliczane do stre-
zwrot z inwestycji. Rozmowa
procesy biznesowe, ale także
re skutecznie podnoszą wartość
rozwiązania informatyczne. W za-
mocą typowych ładowarek do
fy II zagrożenia wybuchem ga-
z Izabellą Kozłowską,
optymalizację kosztów. Oferujemy,
przedsiębiorstwa, bądź przynoszą
kresie tworzenia nowych produk-
lamp górniczych, powszechnie
zów i par cieczy z powietrzem,
menadżer ds. Marketingu
zatem szereg aplikacji, które mają
spore oszczędności.
tów oraz wdrażania innowacyjnych
Jaka jest rola integratora na
z wiodącymi producentami po-
towego, co świadczy o tym, że
nia oraz sygnalizacji optycz-
we stanowiące w górnictwie wę-
lampy górnicze podwieszane na
gla kamiennego ok. 50% za-
zestawach transportowych, jako
kresu wykonywanych robót,
świetlne ostrzeżenie, nie spełnia
prowadzone są coraz częściej
warunku ostrzegania o zbliżają-
w ograniczonych przestrzeniach,
cym się zestawie transportowym.
stosowanych w kopalniach.
zaliczanych do podgrupy wybu-
i PR w spółce PROXIMUS S.A.
bezpośredni wpływ na koszty
w warunkach dużego zapyle-
W celu rozwiązania powyższego
Zastosowanie sygnalizatora
chowości II B i klasy temperatu-
z siedzibą Katowicach.
działania firmy. Na przykład
nia, znacznego natężenia hałasu
problemu, specjaliści z Instytutu
w zestawach transportowych
rowej T4.
system, dzięki któremu przed-
tak dynamicznie
zwala nam wspierać innowacyj-
i ograniczonej widoczności. Po-
Techniki Górniczej KOMAG we
Proximus specjalizuje się we
siębiorstwa mogą zarządzać
zmieniającym się rynku
ność przedsiębiorców. Stajemy
woduje to, że należą one do naj-
współpracy z Fabryką SYGNA-
wdrażaniu kompleksowych
zużyciem energii. Bazuje on na
informatycznym?
zatem do dyspozycji klientów
bardziej niebezpiecznych. Dane
ŁY S.A. oraz Jastrzębską Spółką
rozwiązań informatycznych dla
ewidencji parametrów zużywanej
Staramy się być partnerem w biz-
wsparci gronem zaufanych marek
technologii, to właśnie współpraca
statystyczne wykazują, że na
Węglową S.A. opracowali prze-
przedsiębiorstw. Czy któreś
energii w czasie rzeczywistym
nesie naszego klienta. Pomagamy
m.in.: Cisco, Citrix Systems, HP,
drogach transportowych docho-
nośny sygnalizator optyczno-
z rozwiązań jest szczególnie
oraz pozwala na optymalizację
z niezwykle szerokiego spektrum
IBM, Microsoft, Oracle, Sybase,
dzi do 50% ogółu wypadków
akustyczny typu SOA-01, z wła-
innowacyjne?
ilości zużywanej energii i wielkości
ofert dostępnych na rynku wybrać
Symantec, Xerox.
zaistniałych w polskim górnic-
snym źródłem zasilania, służący
Rozumiejąc innowacje jako szcze-
mocy zamówionej w funkcji czasu.
właściwe rozwiązanie i mamy
Na zakończenie warto podkre-
twie węgla kamiennego. Problem
do ostrzegania optyczno-aku-
gólne narzędzie przedsiębiorców,
Takich działań nie da się zrealizo-
odpowiednie kompetencje, aby nie
ślić, że innowacyjność nie jest
podniesienia poziomu bezpie-
stycznego przed nadjeżdżają-
które stwarza możliwości do
wać bez profesjonalnego systemu
tylko je zaproponować, ale również
obowiązkiem, ale tylko Ci któ-
czeństwa w transporcie kopal-
cym zestawem transportowym.
podejmowania nowych wyzwań
informatycznego.
nianym jest zatem jednym z naj-
Rys. 2. Wizualizacja działania
sygnalizatora optyczno-akustycznego typu SOA-01
istotniejszych.
wpływa bezpośrednio na po-
Dotychczas, zgodnie z § 562
prawę bezpieczeństwa pra-
Rys. 3. Zastosowanie sygnalizatora optyczno-akustycznego
typu SOA-01 podczas transportu sekcji obudowy zmechanizowanej.
pomóc w jego wdrożeniu. Kiedy
rzy zauważą potrzebę jej gene-
sytuacja rynkowa zmusza przed-
rowania i wykorzystania w pro-
W jakich obszarach Proximus
siębiorstwa do oszczędności lub
cesie rozwoju firmy pozostają
wspiera transfer nowocze-
kiedy dobra koniunktura otwiera
na rynku dłużej i rosną w siłę,
lub usprawniania istniejących
procesów
- myślę, że wśród oferowanych
Rozporządzenia Ministra Gospo-
cy. Od daty rozpoczęcia pro-
autor:
przez naszą firmę rozwiązań, nie
snych technologii do określo-
szanse i daje fundusze na realizację
dlatego zachęcam do wyko-
darki z dn. 28.06.2002r., podczas
dukcji, tj. od III kwartału 2009
mgr inż. Zdzisław Budzyński
brakuje takich, które mają charak-
nych gałęzi przemysłu?
zmian – pomagamy
rzystania naszych kompetencji
wykonywania transportu kolejka-
roku wykonano i wdrożono już
ter innowacyjny. Jako integrator IT
Proximus świadczy usługi nie
budować i realizować plan
i zadania pytania – co możemy
mi spągowymi i podwieszanymi,
ponad 250 sztuk sygnaliza-
musimy zwracać baczną uwagę na
tylko dla przemysłu, ale także
działań idealnie dostosowany
wspólnie zrobić w obszarze IT?
do zaistniałych potrzeb klienta.
W jakich obszarach bizneso-
jako świetlne sygnały ostrzegaw-
torów. Znalazł on zastosowa-
innowacyjność, ponieważ domeną
dla energetyki, ciepłownictwa,
cze, stosowane są lampy górni-
nie w podziemiach kopalń wę-
branży informatycznej jest szybki
dystrybucji wody oraz Urzędów
cze z białym światłem z przodu
gla kamiennego Jastrzębskiej
postęp technologiczny. Takie roz-
Miast. Obszary naszej działal-
Czy udaje się Państwu
przez innowacyjne technologie
i czerwonym z tyłu lub czerwo-
Spółki Węglowej S.A., Kato-
wiązania jak np. systemy Business
ności to systemy wspierające
wspierać rozwój innowacji,
informatyczne?
nym światłem z tyłu i z przodu.
wickiego Holdingu Węglowe-
Intelligence, wspierają przedsiębior-
zarządzanie przedsiębiorstwem
czy współpracują
W przypadku transportu ręczne-
go S.A. i Kompanii Węglowej
stwa w dążeniu do bycia liderem na
takie jak: zintegrowane systemy
Państwo z jednostkami
go, jako zabezpieczenie stosu-
wych niezbędne jest wsparcie
Rys. 1. Sygnalizator optycznoakustyczny typu SOA-01
S.A., w miejscach szczególnie
rynku poprzez szybkie dostarcza-
informatyczne klasy ERP, portale
badawczo-rozwojowymi?
zagrożonych, gdzie brak zasila-
nie raportów i analiz ułatwiających
i praca zespołowa, zarządzanie
Chcąc utrzymać się na konku-
nych drogach przewozowych –
Sygnalizator SOA-01 spełnia za-
tychczasowych rozwiązań oraz
kontakt:
czerwone lampy z wszystkich
sadnicze wymagania norm zhar-
tam, gdzie zagrożenie występu-
Instytut Techniki Górniczej
mów podąża za potrzebami rynku.
usługi konsultingowe oraz usługi wych priorytetów. Wiedza i do-
kontakt:
stron dojazdowych do miejsca
monizowanych z Dyrektywą Unii
je czasowo.
KOMAG
Oferowane przez naszą firmę
wdrożeniowe w zakresie syste-
świadczenie specjalistów to jednak
Proximus S.A.
je się czerwoną lampę z przodu,
a w przypadku robót na głów-
nia uniemożliwia stosowanie do-
podejmowanie decyzji zarządczych. relacjami z klientami, Business
rencyjnym rynku – rozwój wiedzy
Wiele z implementowanych syste-
stawiamy jako jeden z podstawo-
Intelligence, świadczymy także
wykonywania robót.
Europejskiej 94/9/WE i posiada
ul. Pszczyńska 37,
nowe technologie powodują, że
mów GIS i paszportyzacji. Jednym
nie wszystko. Dlatego oferujemy
ul. Ligocka 103, 40-568
Analiza zaistniałych wypadków
certyfikat badania typu WE nr
Przenośny sygnalizator optycz-
44-101 Gliwice
coś co kiedyś byłoby robione z nie-
z naszych priorytetów jest sze-
narzędzia i produkty pojawiające
Katowice
dowodzi, że pracownicy czę-
KOMAG 09ATEX100.
no-akustyczny SOA-01 moż-
T: 32 237 41 00
wielkim wykorzystaniem narzędzi
roko rozumiane bezpieczeństwo,
się na rynku wraz z narodzinami
T: 32 358 20 30
sto nie widzą lub nie słyszą nad-
Sygnalizator składa się z aku-
na zastosować również z po-
[email protected]
informatycznych, dzisiaj jest do-
dlatego oferujemy rozwiązania
nowych technologii i rozwiązań.
[email protected]
jeżdżającego zestawu transpor-
mulatora, układu sterowa-
wodzeniem w innych gałęziach
www.komag.eu
stępne praktycznie on-line
wspierające bezpieczeństwo
Naszą siłą w dużej mierze są
www.proximus-it.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO
JEDNOSTKA BADAWCZO-ROZWOJOWA
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.10
Oświetlenie LED – przyszłość, która zaczyna się dziś
Pierwszym źródłem światła wykorzystywanym przez człowieka
i Nowych Technologii, zorientowana przede wszystkim na badanie
było ognisko, które służyło także do ogrzewania. Najstarsze ślady
źródeł światła LED i opracowywanie konstrukcji energooszczędnych
ognisk pochodzą sprzed 600 000 lat. Od X wieku p.n.e. w Staro-
i ekologicznych lamp wykorzystujących tę technikę. Dzięki zaawan-
żytnym Egipcie zaczęto stosować lampy olejowe. Nieco później, ale
sowanym technologicznie badaniom, wprowadzono do sprzedaży
jeszcze w starożytności, zaczęto używać świec. W 1875 roku Łuka-
kilka wzorów lamp LED o bardzo dobrych parametrach, w tym lam-
siewicz wynalazł lampę naftową. Pierwsza żarówka i pierwsza lam-
py reflektorowe oparte na nowoczesnych diodach świecących typu
pa wyładowcza pojawiły się pod koniec XIX wieku. W roku 1962 po-
AC LED, nie wymagające zastosowania zasilacza.
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.11
Drogownictwo – grunt modyfikowany jako innowacyjny materiał konstrukcyjny
wstała pierwsza dioda elektroluminescencyjna, która świeciła na
czerwono. Wkrótce potem wynaleziono diodę zieloną, wreszcie,
Firma „Helios” ma w planach rozszerzenie oferty o nowe, unika-
w latach dziewięćdziesiątych, diodę niebieską, co w konsekwencji
towe lampy LED, trwają też prace nad rozwiązaniami, zapewnia-
umożliwiło skonstruowanie diody świecącej światłem białym.
jącymi kompleksowe oświetlenie budynków, hal, czy powierzchni
zewnętrznych z energooszczędnym oświetleniem półprzewodniko-
Co ciekawe, żadne z wymienionych źródeł światła nie wyszło z uży-
wym, w których wykorzystane będą własnej konstrukcji jednostki
cia po dziś dzień. Niektóre są zupełnie zmarginalizowane (świeca,
sterujące i najwyższej klasy LED wysokiej mocy.
lampa olejowa), niektóre marginalizuje się za pomocą środków prawnych (Rozporządzenia Unii Europejskiej zakazują użycia niektórych
Fabryka Żarówek „Helios” chętnie współpracuje z podmiotami kra-
nieefektywnych i nieekologicznych lamp żarowych i wyładowczych),
jowymi i zagranicznymi, zajmującymi się półprzewodnikowymi źró-
ale każde z nich wciąż ma swoje miejsce na półkach sklepowych
dłami światła i nowoczesnym oświetleniem. Do firm i instytucji,
i w szufladach konsumentów. Można by się zastanowić, które z tych
z którymi nawiązała kontakt należą między innymi: Instytut Chemii
rodzajów oświetlenia za kolejnych kilkadziesiąt lat będzie tylko obec-
Fizycznej PAN, Konsorcjum Naukowe NEW LOKS, a z zagranicz-
ne na rynku, a które będzie na nim dominować. Wszelkie prognozy
nych: koreański potentat Seoul Semiconductor, czy tajwańskie firmy
mówią, że już w okolicach roku 2020 najczęściej stosowane będzie
LedLink i Semicon Optronics Channell Corporation.
oświetlenie LED i podobne do niego oświetlenie OLED.
autor: Eugeniusz Kamburowski
Co powoduje, że oświetlenie LED (skrót pochodzi od angielskiej nazwy Light Emitting Diode) jest tak niezwykłe i obiecujące? Diody
świecące światłem białym mają teoretyczną możliwość osiągnięcia
TRADYCJA – czyli to, co dobrze znamy
poniżej sposób. W miejscu przyszłej drogi korytuje się grunt (tworzy
skuteczności prawie 400 lumenów z wata, czyli ok. 4 razy więcej niż
Nawierzchnia drogowa stanowi konstrukcję techniczną składającą
się wykop), a następnie wywozi urobek poza teren budowy. Kiedyś
dobre lampy wyładowcze i aż 40 razy tyle co klasyczne oświetlenie
się z części górnej – jezdnej (są to najczęściej warstwy bitumicz-
można go było złożyć gdziekolwiek, dzisiaj należy go utylizować,
żarowe. Są niebywale trwałe – ich żywotność dochodzi do 100 000
ne) oraz części dolnej – podbudowy i wzmocnionego podłoża
a coraz częściej należy wykazać się dowodem takiej utylizacji –
godzin (przy zaledwie 1000 godzinach typowej żarówki). Spełnia-
(warstwy zbudowane z kruszyw). Zadaniem podbudowy i warstwy
miejsc na uporządkowane składowanie dużych mas ziemnych jest
ją też inne wymogi ekologicznych urządzeń, gdyż nie zawierają szko-
wzmacniającej podłoże jest przejmowanie obciążeń od pojazdów
coraz mniej, głównie dlatego, że zajmowane są one przez odpady
dliwych substancji, nie emitują szkodliwego promieniowania i są łatwe
i przenoszenie ich w sposób rozproszony na rodzime podłoże grun-
będące efektem funkcjonowania człowieka. W efekcie dba się o to,
w utylizacji. Ponadto, dają bardzo duże pole do popisu projektantom
towe. Jednymi z najważniejszych wymagań stawianym warstwom
aby bilansować ilość gruntu i tam gdzie należy użyć go więcej (wy-
światła, gdyż umożliwiają pełną kontrolę nad wykorzystywanym źró-
podbudowy i wzmocnionego podłoża są: odpowiednia nośność oraz
równanie zagłębień nasypami) wykorzystuje się to, co zostało już
dłem światła, pozwalając np. na płynną zmianę barwy wysyłanego
odporność na czynniki wodne i mrozowe. Nośność warstw podbu-
wykorytowane – jednak nie każdy grunt do tego się nadaje i dlatego
światła i regulację temperatury barwowej światła białego.
dowy i wzmocnionego podłoża powinna być na tyle duża, aby nie
z reguły sporo zostaje go w formie odpadu. W miejsce wykopanego
dopuścić do powstawania niedopuszczalnych odkształceń górnej
gruntu należy przywieźć materiał o innych (lepszych) właściwo-
Fabryka Żarówek „Helios”, przedsiębiorstwo o ponad siedemdziesię-
kontakt:
części nawierzchni. Osiąga się to przez stosowanie do wykonywania
ściach niż grunt rodzimy, który przede wszystkim będzie się dobrze
cioletniej historii, jest producentem wszystkich podstawowych ro-
Fabryka Żarówek „Helios”
warstw podbudowy i wzmocnionego podłoża odpowiedniego kru-
zagęszczał oraz będzie odporny na wodę i mróz – najczęściej są
dzajów oświetlenia. Ma w swojej ofercie specjalistyczne lampy ża-
ul. 1 Maja 11/13, 40-224 Katowice
szywa, jego właściwe zagęszczenie i zaklinowanie.
to różnego rodzaju kruszywa mniej, lub bardziej przetworzone.
rowe, lampy wyładowcze, w tym świetlówki energooszczędne, oraz
T: 32 258 62 21
najnowocześniejsze lampy oparte na technologii LED.
[email protected]
Tradycyjny proces budowy konstrukcji komunikacyjnej np. dro-
ponieważ proces ich odtwarzania trwa miliony lat, ponadto obecne
www.helios.katowice.pl
gi można w bardzo dużym uproszczeniu przedstawić w opisany
ich zastosowanie w przemyśle jest znacznie szersze niż tylko branża
W ramach fabryki od dwóch lat działa Komórka Rozwoju Techniki
Kruszywa są bogactwem naturalnym praktycznie nieodnawialnym,
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEDSIĘBIORSTWO
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.12
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.13
drogowa. Kruszywa po wydobyciu podlegają obróbce w celu nada-
Jak się okazało, jest to zadanie wykonalne dla nowoczesnej chemii,
Dodatkowo koncepcja zestalania gruntu w sposób zapropo-
nia im odpowiednich właściwości, zajmują się tym kopalnie kruszyw,
i na dzień dzisiejszy realizowalne jest za pomocą 2 komponentów
nowany przez dra Scherra była i w dalszym ciągu jest nowa-
które niejednokrotnie spieszą się w procesie jego obróbki kosztem
chemicznych (bazujących na zespołach surfaktantów i katalizatorów),
torska, wyprzedzająca rynek o dziesięciolecia! Na to nakłada
jakości, starając się cały czas rozwiązać problem “wąskiego gardła”
dozowanych do gruntu w ilościach śladowych (stąd pojęcie technolo-
się brak unormowań technicznych – te które istnieją (np. dla stabili-
jakie jest generowane każdego roku oraz jakie mocno uwypukla się
gii katalitycznej, ponieważ jej dodatki chemiczne intensyfikują pewne
zacji gruntów z użyciem spoiw) są tutaj zupełnie nieadekwatne. Nie
w przewidywanym szczycie zapotrzebowania. Kruszywa stanowią
naturalne procesy). Pierwszy z nich – dodatek płynny – poprzez
istnieją dokumenty i normy pozwalające w inny – odpowiedni dla no-
w konstrukcji tzw. warstwę wzmocnionego podłoża oraz podbudo-
zmianę potencjałów elektrokinetycznych na granicy faz, odpowie-
wej technologii – sposób ją zweryfikować (pod kątem jakości). Aby
wę, na którą układane są masy bitumiczne (asfalt) – od jakości tych
dzialny jest za wielokrotne polepszenie parametrów mechanicznych
to zrobić należy opracować odpowiednie normatywy oraz uzyskać
warstw uzależniona jest jakość całej drogi, w szczególności jej ży-
uzdatnianego gruntu: nośność, gęstość, urabialność, zagęszczalność
ich autoryzację w celu nadania im wymaganej dla branży drogowej
wotność. Bez względu na bilans mas gruntowych z wykopu, zawsze
i porowatość. Drugi – hydrofobowy dodatek proszkowy – który po
rangi. W Polsce Consolid System obecny jest od ponad dziesięciu
obecny jest proces dowozu materiału (kruszywa), który odbywa
wymieszaniu z gruntem, poprzez bardzo silne właściwości odpycha-
lat. Uzyskane zostały już atesty i aprobaty techniczne, powstałe na
się wysokotonażowymi pojazdami – zajmuje on w całym procesie
jące wodę, powoduje jego hydrofobizację strukturalną, czyli utrwala
bazie wielu realizacji. Obecnie prowadzone są prace rozwojowe nad
budowlanym bardzo dużo czasu, niszczy też drogi po których się
w czasie wprowadzone zmiany. W efekcie zastosowania dodatku
normalizacją technologii, uruchamiany jest duży projekt badawczy,
porusza (tymczasowo obciążane są drogi o niższej kategorii ruchu/
też i przyspieszania tego zjawiska. Jeżeli tylko jest możliwe zmo-
hydrofobowego z każdej strony odcięta zostaje możliwość penetracji
który pozwoli na odpowiednie unormowanie i sklasyfikowanie roz-
tonażu). Oczywiście ciężki transport emituje również do atmosfery
dyfikowanie gruntu w opisany powyżej sposób, to takie tworzenie
wody w głąb konstrukcji (blokada kapilar, wzmocnienie przyciągania
wiązań konstrukcji drogowych dla wszystkich kategorii obciążeń
olbrzymie ilości CO2 oraz inne substancje szkodliwe.
elementów konstrukcyjnych drogi jest rozwiązaniem niezwykle
międzycząsteczkowego, eliminacja skurczu i pęcznienia, zmniejszenie
oraz potwierdzenie słuszności przyjętych założeń przez odpowied-
korzystnym – powszechnie wiadome jest, iż zawsze w pierwszej
o kilka rzędów współczynnika filtracji, etc.).
nie jednostki naukowo-techniczne. W efekcie powstanie proste
INNOWACJA – spojrzenie na problem z innej perspektywy
kolejności należy skupić się na poprawie właściwości materiału
Układy katalizatorów obecne w technologii, wykorzystując oddziaływa- (i pewne) narzędzie dla projektanta drogowego. Z posiadanych
Możliwe jest jednak wybudowanie drogi w zupełnie odmienny
którym dysponujemy, a potem dopiero – w przypadku braku takiej
nia fizyczne, dokonują trwałej zmiany właściwości gruntu w kierunku
przez autora informacji wynika, że prowadzone w Polsce działania
sposób, poprzez maksymalne wykorzystanie materiału, który jest
możliwości – materiał wymienić na inny.
jego wtórnego skamienienia. Działają przy niskiej wrażliwości na liniowo
normalizacyjne są pionierskie w skali świata.
zmienne warunki gruntowe oraz dużej tolerancji na domieszki organicz-
Według przeprowadzonych analiz, wykorzystanie całego poten-
dostępny bezpośrednio na miejscu budowy. Dzięki tej zmianie wyeliminować można zarówno proces wywozu istniejącego w miejscu
RZECZYWISTOŚĆ – to już istnieje!
ne, z jednoczesnym obdarzeniem konstrukcji elastycznością i unikalną
cjału produktu pozwala na uzyskanie oszczędności finansowych
budowy gruntu, jak i proces przywozu kruszywa. Osiągnąć to moż-
W roku 1968 szwajcarski naukowiec dr Gunther A. Scherr opraco-
zdolnością samo regeneracji (zjawisko koncepcyjnie podobne do zdol-
rzędu 20–50% (w zależności od kategorii drogi, w tym pocienienie
na wyłącznie poprzez wykorzystanie jako materiału budowlanego
wał rozwiązanie, dzięki któremu możliwa stała się taka modyfika-
ności „samo naprawczych”, znanych z technik hydroizolacyjnych opar-
warstw bitumicznych o min. 20%). Są to korzyści najprościej wyli-
gruntu istniejącego (zastanego) na placu budowy i przekształcenie
cja gruntu, iż w efekcie powstaje z niego materiał konstrukcyjny
tych o bentonit). W efekcie przetworzony i hydrofobizowany materiał
czalne, dotyczące wyłącznie zaangażowania finansowego na etapie
go w materiał konstrukcyjny w taki sposób, aby uzyskał on odpo-
o wyższych parametrach jakościowych niż te, jakie możliwe są do
gruntowy, prócz wysokich walorów konstrukcyjnych, daje równolegle
budowy. Pozostałe (nie wszystkie) korzyści generowane w procesie
wiednie, wymagane cechy. Pożądane cechy to odpowiednia no-
uzyskania poprzez stosowanie rozwiązań tradycyjnych – bazują-
możliwość bezpiecznej utylizacji odpadów, w tym niebezpiecznych
budowy drogi (również możliwe do przeliczenia na pieniądze), to:
śność i elastyczność, pozwalająca na tworzenie konstrukcji podat-
cych na kruszywach. Geneza tego rozwiązania tkwi w obserwacji
(zamykania w szczelne sarkofagi gruntowe). Ta cecha otwiera możli-
___skrócenie czasu budowy: dwukrotne,
nych (ok. 80% konstrukcji drogowych) oraz strukturalna odporność
natury (wykorzystanie i zwielokrotnienie „spoistości gruntu”) oraz
wości wykorzystania technologii w budownictwie kolejowym (regene-
___efekt ekologiczny: ponad siedmiokrotnie mniejsza emisja sub-
na wodę (tzw. hydrofobizacja materiału w całym jego przekroju),
potrzebie uzyskania bardzo nośnej podbudowy dla ultra cienkich
racja skażonych nasypów), a także podczas rozwiązywania problemów
stancji szkodliwych (przez maszyny budowlane i transport)
pozwalająca na pozostawienie zmodyfikowanego gruntu w strefie
nawierzchni bitumicznych.
utylizacji szkodliwych substancji. Przeprowadzone badania potwierdziły
___efekt społeczny: ponad sześciokrotnie mniejsze zniszczenia
przemarzania bez ryzyka uszkodzenia go w trakcie cyklicznie wy-
Koncepcja dra Scherra od tego czasu wiele razy ewoluowała, pod-
możliwości wykorzystania technologii do budowania składowisk odpa-
stępujących zjawisk zamarzania i rozmarzania konstrukcji (z racji
legała wielokrotnemu ulepszaniu i w efekcie stworzony został pro-
dów radioaktywnych (zamykanie odpadu w zmodyfikowanym gruncie,
lokalizacji geograficzno-klimatycznej Polski cykliczność zjawisk
dukt składający się ze związków chemicznych (zespołów surfak-
bez możliwości generowania odcieku) – powstało nawet na ten temat
mrozowych jest szczególnie intensywna). Należy zatem tak zmody-
tantów kationowych i katalizatorów), równolegle ale i synergicznie
odrębne, naukowe opracowanie specjalistyczne.
fikować grunt, aby zdolny był on do zastąpienia kruszywa poprzez
zmieniających cechy gruntu i funkcjonujący na świecie pod nazwą
zbliżenie się do jego właściwości, a może nawet zagospodarowania
handlową Consolid System. System zaprojektowany został do
Cztery dekady zastosowań na całym świecie, cztery dekady
tylko jego pozytywnych cech.
uzdatniania gruntów spoistych i wrażliwych na wodę. W efekcie
rozwoju/ewolucji produktu – dzisiaj wiemy i sprawdziliśmy,
W historii znanych jest wiele przełomowych rozwiązań, które inspi-
jego zastosowania powstaje z gruntu trwały i hydrofobizowany
że koncepcja była słuszna i działa! Oczywiście rodzi się pytanie:
rowane były obserwacjami otaczającej nas natury. Tam też znajdują
materiał konstrukcyjny o rosnących w czasie i podczas eksploatacji
skoro jest to tak dobre, wręcz genialne rozwiązanie, to dlaczego nie
się podwaliny technologii modyfikowania gruntu w taki sposób, aby
parametrach. Produkt uzdatnia grunt spoisty, nieprzydatny aktu-
jest stosowane powszechnie? Odpowiedź jest nieco trudniejsza –
kontakt:
spełnił wymagania pełnowartościowego materiału budowlanego.
alnie w budownictwie (wg Państwowego Instytutu Geologii blisko
jako ludzie nie wszystkie nowości jesteśmy w stanie przyjąć natych-
Ekologiczne Drogi.pl Sp. z o.o.
W przyrodzie zachodzą naturalne procesy petryfikacji gruntu, czyli
85% gruntów w Polsce to grunty spoiste).
miast. Nowości, które wymagają znacznych nakładów finansowych
ul. Szyby Rycerskie 22N, 41-909 Bytom
wtórnego jego skamienienia. Zważywszy na fakt, iż w naturalnych
System bazuje na prostych założeniach: modyfikowany grunt musi
(a tak jest w przypadku np. budownictwa, czy budownictwa drogo-
T: 32 790 41 10
warunkach zajmują one tysiące i miliony lat, kluczowym czynnikiem
zostać skonsolidowany, a konsolidacja ma być trwała, niezależnie
wego), wymagają niestety pewnego okresu „oswojenia mentalnego”
[email protected]
nowej technologii staje się nie tylko umiejętność skopiowania, ale
od zewnętrznych warunków wodnych, mrozowych i pogodowych.
– do momentu, kiedy dane rozwiązanie zostanie zweryfikowane.
www.ekologicznedrogi.pl
dróg lokalnych, po których odbywa się transport materiałów.
autor: Tomasz Witkowski
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEDSIĘBIORSTWO
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.14
nr 4/2010 (6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.15
PRZEDSIĘBIORSTWO
PRZEDSIĘBIORSTWO
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.16
Nowy Klaster Centrów Danych na Śląsku i Zagłębiu
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.17
Silesia Design wystartowała
INFORMACJE
INFORMACJE
nr 4/2010
Zbigniew Szkaradnik, prezes 3SF:
„Obecnie trwają prace przygotowawcze obejmujące dostosowanie
obiektu do wymagań data center. Jest to też najlepszy moment, by
rezerwować powierzchnię i wspólnie z projektantem dostosować
miejsce do własnych potrzeb.”
*TKP S.A.
- Śląskie Sieci Światłowodowe to operator telekomunikacyjny, działający na terenie Śląska i Zagłębia. Buduje i udostępniania infrastrukturę światłowodową innym operatorom, dużym przedsiębiorstwom
oraz instytucjom. 3S dysponuje siecią linii światłowodowych o dłuW Katowicach i Bytomiu powstaje profesjonalny klaster
gości ponad 850 km. Infrastruktura pokrywa obszar 2000 km2 za-
13 września 2010 r. w katowickim Rondzie Sztuki Marszałek
również – menadżera kultury Hannę Kaniastę, projektantów i repre-
centrów przetwarzania danych. Jeden z największych
mieszkany przez 3 miliony mieszkańców – www.3s.pl
Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski otworzył konferencję
zentantów firm Infobox, ZiR, Drukarni Times – Pawła Balcerzaka,
w Polsce, energooszczędne data center. Pierwsi klienci
inaugurującą projekt „Design Silesia”. Podczas spotkania znani pro-
Mirosława Jamróza, Michała Latko, Rafała Cichowskiego oraz
będę mogli skorzystać z usług kolokacji już na początku
**PCC SE
jektanci, przedstawiciele władz Województwa oraz Akademii Sztuk
Bartłomieja Witkowskiego.
2011 roku. Inwestycja jest wspólnym projektem TKP S.A.*,
- to działająca w skali międzynarodowej grupa spółek pod kierow-
Pięknych w Katowicach rozmawiali o szansach i możliwościach
Projekt „Design Silesia” promuje wykorzystanie designu w rozwoju
operatora telekomunikacyjnego oraz PCC SE**, koncernu
nictwem firmy PCC SE(dawniej PCC AG) z siedzibą w Duisburgu,
rozwoju naszego regionu oraz narzędziach zwiększenia zadowolenia
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie
międzynarodowego z siedzibą w Duisburgu.
Niemcy. Skonsolidowane przychody z działalności w trzech głów-
jego mieszkańców.
podnoszenia ich innowacyjności, a co za tym idzie konkurencyjności.
Jej prowadzeniem zajmie się powołana do tego celu
nych pionach – Chemii, Energii i Logistyki – wzrosły od chwili za-
Pokazuje również jak efektywnym narzędziem potrafi być design
łożenia firmy w 1993 roku z około 60 mln euro w 1994 roku do 652
Ambasador Europejskiego Instytutu Projektowania i niepełnospraw-
mln euro w 2009 roku. W ponad 70 spółkach zależnych i powiąza-
ności Pete Kercher zachęcał do podejmowania „designerskich”
Data center powstaje w sercu aglomeracji śląskiej, w pobliżu auto-
nych w 12 krajach PCC zatrudnia dziś ponad 2.200 pracowników.
wyzwań, a tym samym realizowania idei “Projektowania dla wszyst-
W ramach projektu „Design Silesia” odbędą się m.in. cykle szkolenio-
strad A4 i A1. Inwestycja składa się z kilku etapów i zakłada zbudo-
Źródło: www.pcc.eu.
kich” (Design for All) – Wszystko jest designem, bo uczestnictwo
wo-warsztatowe dla przedsiębiorców, projektantów, przedstawicieli
w nim jest jedną z podstawowych funkcji naszego życia, często
jednostek samorządu terytorialnego i środowiska akademickiego.
nawet nie uświadamianą.
Wydarzeniu towarzyszyć będą liczne imprezy promujące design, jak
3Services Factory S.A. (3SF)
wanie data center zgodnie ze standardami TIER II+ i TIER III. Pierwsze hale zostaną otwarte w Katowicach, kolejna – stanowiąca
autor: Mariusz Juranek
zapasowe centrum – w Bytomiu. Łącznie do wynajęcia będzie bli-
w procesie kształtowania przestrzeni publicznej.
konkurs „Śląska Rzecz”, wystawa „Najlepsze projekty dyplomowe”
sko 5000 m² powierzchni, co plasuje inwestycję w polskiej czołówce.
Im więcej przenikających się dobrych wzorców, im więcej punktów
czy warsztaty projektowe „Letnia Szkoła Designu”. Zostanie również
widzenia, tym lepiej dla całej przestrzeni publicznej – mówił.
wykonane szczegółowe badanie potrzeb województwa śląskiego
Zarówno ośrodek w Katowicach, jak i późniejszy w Bytomiu, zosta-
Podobną perspektywę zaproponowała Andrea Siodmok, Dyrektor
w zakresie designu oraz analiza stanu wzornictwa przemysłowego
w regionie.
ną wyposażone w nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Obejmo-
Dott Cornwall, która określiła design jako sztukę kreowania rzeczy-
wać one będą zarówno bezpieczeństwo fizyczne budynku (pro-
wistości. Przekonywała też, że wprowadzenie innowacji do prze-
fesjonalna ochrona obiektu, systemy elektronicznego dostępu,
strzeni publicznej jest możliwe tylko dzięki zaangażowaniu wielu
Liderem przedsięwzięcia jest Wydział Europejskiego Funduszu
monitoring), jak również energetyczne, rozumiane jako redundantne
ludzi. – Ludzie są najważniejsi, a istotną zmianą jest przejście
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
linie doprowadzające zasilanie. Co więcej, bezpieczeństwo zapewni
w myśleniu od “ja” do “my”. Wtedy możemy wykorzystać ich kre-
a partnerami: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie
kilka niezależnych linii światłowodowych.
atywność. Chodzi o to, by każdy kto tylko ma na to ochotę wszedł
oraz Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Szczegółowe
do “pudełka”, w którym powstaje projekt a następnie produkt.
informacje na temat projektu można znaleźć na stronie
Klienci będą mieć dostęp do operatorskiego i biznesowego Inter-
www.design-silesia.pl.
netu oraz możliwość skorzystania z węzłów czołowych operato-
Podczas spotkania Małgorzata Łącka-Matusiewicz Dyrektor
rów telekomunikacyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
kontakt:
Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Każdy system bezpieczeństwa w data center będzie rejestrowa-
3Services Factory S.A.
omówiła główne założenia projektu. Głos zabrali też prof.
kontakt:
ny i monitorowany w trybie ciągłym. Podobnie funkcjonować będzie
ul. Gospodarcza 12, 40-432 Katowice
Marian Oslislo – Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Zespół ds. informacji i promocji
biuro obsługi Klienta.
T: 32 338 24 00
oraz Ewa Gołębiowska – Dyrektor Śląskiego Zamku Sztuki
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
[email protected]
i Przedsiębiorczości w Cieszynie. Poza światowej sławy eks-
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
www.3servicesfactory.com
pertami – Petem Karcherem oraz Andreą Siodmok, zaproszono
www.efs.slaskie.pl
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.18
11 partnerów z 7 krajów: Polski, Węgier, Czech, Austrii, Słowenii, Niemiec
i Włoch będzie wspierało współpracę pomiędzy Przedsiębiorstwami
a Instytucjami Badawczymi w Europie Środkowej
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.19
Świadomość XXI wieku
WSTĘP
środowiskowej nie wyjdziemy z matni, w jakiej się znajdujemy. Gdyby
Każda technologia wspomagająca ludzkie życie ingeruje w ekosys-
się spokojnie zastanowić, do szczęścia potrzebujemy: zdrowia, ra-
tem. Potrzeby rodzą myśl ludzką, potem następuje cykl wydobyw-
dości, przyjaciół i czystego, pięknego środowiska. I tylko wówczas
informacje i doświadczenia w dziedzinie innowacji. Międzynarodowa
czy, budowlany, użytkowy, a dopiero na końcu widoczne stają się
człowiek potrafi dalekosiężnie dostrzec politykę środowiskową, jaką
sieć przyniesie również nowe możliwości współpracy” – dodaje
konsekwencje naszych działań. Dzisiaj obserwujemy wiele nieko-
należy prowadzić. Wszystko to po to, aby wyprzedzić w analizach
Taylor.
rzystnych zmian w środowisku, których przyczyną jest składowanie
nanonaukę i przewidzieć zatrważające dla NAS zagrożenia. W grę
nieutylizowanych odpadów. Nie ma optymistycznej wiadomości.
wchodzi niewola, uzależnienie od sztucznej inteligencji.
„W pierwszej fazie projektu planujemy identyfikację barier dla sku-
Odpowiedzialność za środowisko odpadów spada na państwo, te
tecznego transferu technologii do małych i średnich przedsiębiorstw
z kolei prowadzi politykę na odległość. Nieskuteczną, prostą i nie-
Równowagą dla działań produkcyjno-biznesowych są wszystkie
oraz znalezienie odpowiedniego rozwiązania, wprowadzenie wymia-
wyprzedzającą zdarzeń. Polityka odpowiedzialności jest polityką
organizacje zjednoczone wokół ochrony środowiska. To także fun-
ny najlepszych praktyk oraz stworzenie narzędzi, które w kolejnych
najtrudniejszą do zrealizowania. Wymaga moralności i mądrości
dacje promujące podobną świadomość. Kontrolują stosunek produk-
etapach projektu pozwolą nam skonfrontować popyt z ofertami
ludzkiej. Czynniki te nie występują w biznesie – bezwzględny zysk
cja – odpady. Ustanawiają rygorystyczne przepisy, którym podlegają
w sektorze innowacji w różnych regionach Europy Środkowej.
to założenia większości korporacji na świecie.
państwa, a im z kolei przemysł. Odpowiednie jednostki wprowa-
W kolejnych latach tworzone będą centra kompetencji w każdym
ŚRODOWISKO
z krajów partnerskich. Korzystając z nowo opracowanych metod
Wszystkich ludzi na ziemi łączy: powietrze, woda i produkcja. Po
czonej, kontrolującej środowisko na całej kuli ziemskiej. Ekosystem,
centra rozpoczną wprowadzanie innowacji do małych i średniej
dziś dzień widzimy odpady, czyli efekty naszej produkcji, zanie-
w którym żyjemy to kulka, którą eksplorujemy turystycznie i zawo-
Inauguracja projektu Central Europe Branch Based
wielkości przedsiębiorstw, monitorowanie ich potrzeb i kontaktowa-
czyszczenie środowiska. Nie radzimy sobie z nimi. W jaki sposób
dowo. Nanotechnologia rozpoczęła nowy rozdział bycia człowieka,
Innovation Suport (CEBBIS) miała miejsce w Pradze,
nie ich z instytucjami badawczymi, które będą w stanie zaoferować
chcemy więc poradzić sobie z nieznaną polityką odpadów nowej
ingeruje w nasze geny. Czy zatem człowiek będzie odpadem? Bo
13 września 2010. CEBBIS to sieć 11 partnerów, którzy
wysoce innowacyjne rozwiązania” – mówi Natalie Seborova, mana-
nauki, która wyprzedza czas? Z produktami nanotechnologii?
dawcą już jest od dawna.
mają na celu wspieranie innowacji i poprawy transferu
ger ds. komunikacji projektu CEBBIS.
dzają także kontrolę odpowiedzialności podziału: bogaci – biedni.
wyników badań do małych i średnich przedsiębiorstw.
Powinniśmy dążyć do powstania jednej wielkiej organizacji zjedno-
Nanotechnologia to miniaturyzacja. To produkcja rzeczy niewidocz-
Głównym masowym celem obecnej nanotechnologii są zastoso-
CEBBIS posiada również potencjał do poprawy sytuacji
Udział w konferencji na temat Własności Intelektualnej i Innowacji,
nych dla naszych oczu, ale tak samo zmieniających się w śmieci
wania w: elektronice – nano tranzystory kwantowe, elektronika
w Republice Czeskiej, gdzie współpraca przedsiębiorstw
wzięli światowej sławy specjaliści w dziedzinie transferu tech-
z biegiem czasu i zużycia. Jeszcze nie wiemy, w jaki sposób pro-
molekularna, nanoprocesory, zapis qubitowy, komputery kwantowe,
z uniwersytetami jest na jednym z najgorszych poziomów
nologii, jak również przedstawiciele przemysłu i venture capital.
dukty będą się rozkładać, jak zmienią nasze geny. Nanotechnologia
czyli przyszłość cybernetyczna świata. Powstał nowy dział gospo-
w Europie.
„Niedostateczna współpraca pomiędzy uczelniami a przemysłem
Konferencja została zorganizowana pod patronatem rektora
ingeruje we własności fizyczne stwarzanych materiałów. Czy to
darki – Ekotechnologia, stosująca nanoinnowacje. Fotowoltanika to
Uniwersytetu Technicznego w Pradze we współpracy z Urzędem
będzie medycyna, informatyka, przemysł motoryzacyjny, odzieżowy,
przyszłość energetyki. Kolejną wytyczną przyszłości jest monitoring.
Własności Przemysłowej w Republice Czeskiej oraz z Ambasadą
żywnościowy, czy też biotechnologia – w każdym z nich zetkniemy
Nadchodząca era kontroli RFID – (system kontroli przepływu towa-
jest jedną z głównych blokad innowacji. Poziom współpracy między
Brytyjską w Pradze. Więcej informacji można znaleźć na stronie:
się z niewidocznym produktem, który prędzej czy później będzie
rów) pozbawi nas anonimowości, wspierane przez konstelacje na-
przedsiębiorstwami a uczelniami jest tym, co odróżnia kraje rozwi-
www.cebbis.eu/conference.
żył życiem własnym. Wyścigi zbrojeń i polityka bezpieczeństwa
nosatelitów monitorujących życie pojedynczego człowieka. Tempo
w państwach, wymusi stosowanie się do nowych przepisów i my,
nowych technologii zatrważa, bo to procesy z dnia na dzień dające
nięte od tych rozwijających się, a w Czechach ta współpraca nie
działa w sposób jaki byśmy sobie życzyli” – powiedział Radek Spicar,
Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Rozwoju
jako konsumenci będziemy pod wpływem działań wielkich grup
nowe produkty i wizje. To pobudza wyobraźnię, stwarza nowe moż-
przedstawiciel Stowarzyszenia Przemysłu i Transportu
Regionalnego, w ramach Programu dla Europy Środkowej.
rządowych.
liwości realizacji marzeń.
autor: Karolina Piwowarska
Nie negujemy nanotechnologii, która przecież ma pomagać
wyprawy w kosmos są dla każdego w zasięgu jego kieszeni.
Celem sieci CEBBIS, członkami której są parki technologiczne,
w spełnianiu marzeń, ma nas ratować przed chorobami bio-
W drogę!
centra badawcze i agencje rozwoju regionalnego z Austrii, Niemiec,
rących się w większości z dotychczasowych zanieczyszczeń.
w Republice Czeskiej, podczas konferencji otwarcia CEBBIS.
Dotyczy to wszystkich NAS, bo odkąd pojawiła się Nanotechnologia,
Węgier, Włoch, Polski, Słowenii i Republiki Czeskiej, jest poprawa tej
sytuacji.
„W Republice Czeskiej, będziemy korzystać z doświadczeń zdoby-
Nanotechnologia ma nas wyręczać w ciężkiej pracy, ma
kontakt:
autor: Architekt Marlena Witek*
sprawiać, że staniemy się bezrobotni. Ma nam wskazywać
GAPP S.A. – Dział Rozwoju
super przedmioty, o przydatności, których dowiadujemy się
ul. Astrów 10, Katowice 40-045
z reklam.
www.esln.pl
tych w innych krajach partnerskich” – mówi Stephen Taylor, przed-
T: 32 730 49 63
stawiciel partnera wiodącego CEBBIS, dyrektor transferu technolo-
[email protected]
Pora to wyjaśnić. Wkraczamy w świat nie nanotechnologii, ale
w nanotechnologii. Członek Stowarzyszenia Design Forum zrzeszającego
gii w AREA Science Park w Trieście (Włochy). “Będziemy wymieniać
www.gapp.pl
NOWEJ ŚWIADOMOŚCI XXI wieku. Bez świadomej polityki
polskich stylistów samochodów.
* Twórca wizjonerskiego projektu „ESLN” o pojazdach antygrawitacyjnych
RELACJE
INFORMACJE
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.20
Marzenie o Mieście Ogrodów
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.21
Design jako element kultury
Unikalny charakter Katowic wypływa ze zderzenia industrializa-
Kultura a cywilizacja
cji i natury, to inspiruje do współczesnego marzenia o Katowicach –
W wymiarze gospodarczym i społecznym design jest obecnie
Mieście Ogrodów. Wystarczy tylko użyć wyobraźni by ujrzeć ogród
jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój
wertykalny, ogród dźwięku, ogród obrazu... Tematykę rozwoju w myśl
i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, miast czy regionów.
tej koncepcji eksplorowano podczas odbywającej się na przeło-
Zwiększa ich potencjał oraz buduje ich pozytywny wizerunek.
mie września i października międzynarodowej konferencji Miasto
W państwach o największym potencjale designu1 takich jak: Stany
Marzeń. Wystąpieniom prelegentów, wśród których znaleźli się m.in.:
Zjednoczone, Korea, Japonia, Wielką Brytania, Kanada, Singapur,
Patrick Blanc – francuski botanik, twórca koncepcji ogrodów wer-
Szwecja, Hong Kong, Norwegia i Dania, rośnie rola przemysłów
tykalnych, Tom Rijven – uznany na całym świecie propagator bio-
kreatywnych. W Holandii ta gałąź gospodarki osiąga wartość
budownictwa oraz śląski architekt Tomasz Konior – autor projektu
2,5 miliarda Euro ( PKB ). To wartość porównywalna do dochodów
nowej siedziby NOSPR, towarzyszyły warsztaty, wystawy, koncer-
w przemyśle motoryzacyjnym lub petrochemicznym tego kraju.
RELACJE
RELACJE
nr 4/2010
ty i rozmaite działania artystyczne w przestrzeni miejskiej. Ku zaskoczeniu mieszkańców w różnych punktach miasta pojawiły się
Poziom kultury społecznej związany jest z poziomem gospodarki
dorodne kaktusy z plastikowych butelek, pokrowce miejskie, interak-
danego kraju (zamożnością obywateli), poziomem świadomości
tywna mapa, czy wreszcie poruszająca instalacja w kamienicy na uli-
społecznej, aktywnością i kreatywnością obywateli. Ta aktywność
Miasto Ogrodów – pod takim hasłem Katowice przystąpiły do starań
cy Mariackiej – „Marzyciele” grupy Lucie Lom. To tylko część licz-
jest mierzalna np. świadczy o niej ilość patentowanych rozwiązań.
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Choć niektórzy sceptycznie
nych multidyscyplinarnych akcji zorganizowanych dotychczas przez
spoglądali na tę kandydaturę, 13 października komisja złożona
katowickie biuro ESK, do najcieplej przyjętych należały: akcja rozda-
Jak wypadamy na tle innych? Kiepsko.
z ekspertów wybranych przez Ministra Kultury i delegatów unijnych
wania sadzonek słoneczników oraz instalacja Agaty Norek i René Hil-
Tabele konkurencyjności światowej gospodarki opracowywane
zadecydowała, że Katowice znajdą się na krótkiej liście finalistów.
debranda „Cazador del Sol” – fluorescencyjne krążki z plexi zamon-
przez IMD Business School (rys 1) pokazują poprawiający się ale
Spośród 11 miast komisja wyłoniła 5, poza Katowicami o tytuł zawal-
towane na elastycznym drążku z włókna szklanego. Czerpiąc światło
wciąż mizerny obraz naszej gospodarki. Przypada nam 44 pozycja
czą: Gdańsk, Lublin, Warszawa i Wrocław. Zwycięskie miasto otrzyma
słoneczne „Łowcy słońca” oddają blask w każdych warunkach pogo-
(2009 ) na 57 analizowanych gospodarek. W ilości zgłaszanych
1,5 miliona euro, prestiż tytułu przyciągnie inwestorów i turystów, ale
dowych, budząc pozytywne reakcje wśród odbiorców.
patentów również zajmujemy ostatnie miejsca w tabelach. Wśród
Ostateczna decyzja, które polskie miasto zdobędzie tytuł Europejskiej
zdolność do współpracy, ograniczony dostęp do kapitału, archa-
chyba nie to jest najważniejsze...
barier wymieniane są niski kapitał społeczny- nieufność, słaba
Koncepcja Miasta Ogrodów, w oparciu o którą powstał wniosek
Stolicy Kultury, zapadnie na przełomie czerwca i lipca 2011 roku. Nie-
iczny system edukacyjny. Badania mówią, że jesteśmy zdolni do
konkursowy, jest nowym odczytaniem dziewiętnastowiecznej idei
zależnie od wyniku tego wyścigu, walorem udziału w nim, jest szansa
adaptacji innowacji ale gorzej przygotowani i wyposażeni do jej
Ebenezera Howarda. Na gruncie Katowic stanowi nie tylko nawią-
na zmianę. Chodzi tu o zmianę nie tylko w wymiarze przestrzeni mia-
generowania.
zanie do historii Giszowca, najstarszego tego typu założenia w gra-
sta, ale przede wszystkim w świadomości jego mieszkańców. W zało-
Szacunki Unii Europejskiej mówią, że wyrównywanie poziomu
nicach obecnej Polski, ale też wyzwanie na przyszłość. W jej myśl
żeniach projektu tkwi aktywizacja społeczeństwa, pobudzanie miesz-
cywilizacyjnego w naszym społeczeństwie potrwa jakieś 50 lat.
konurbacja górnośląska ma stać się miejscem diametralnie różnym
kańców do udziału w kulturze, wprawienie ich w ruch. Tutaj kończy
od stereotypów, które utrwaliły się w jej postrzeganiu. Miejscem
się powielanie dotychczasowych wzorców, gdyż to nie niesie nicze-
Kultura czyli sztuka – poziom świadomości społecznej
i artystycznej”! Projektantom nadawany jest tytuł magistra
przyjaznym, w którym chce się mieszkać, wypoczywać i na co
go nowego. Potrzebna jest odwaga do gruntownego przemyślenia
W Polsce kultura utożsamiana jest prawie wyłącznie ze sztu-
sztuki! Życzymy sukcesów artystycznych! dziękuję bardzo!
dzień uczestniczyć w kulturze, nie zaś czarną postindustrialną
swojej rzeczywistości i stworzenia nowej wizji siebie, przy jednocze-
ką i „wydarzeniami kulturalnymi”. Zmiana nazw np: minister-
dziurą na mapie turystyczno-kulturalnej. Analogiczny przykład
snym poszanowaniu własnej tradycji. Trzeba zacząć od zmiany spo-
stwa „Ministerstwa Kultury i Sztuki” na „Ministerstwo Kultury
Nawet najprężniejsza w Polsce palcówka promująca dizajn nazy-
w historii tytułu ESK stanowi tegoroczny laureat – Zagłębie Ruhry.
sobu myślenia o mieście i uwierzenia w jego potencjał. Udział Katowic
i Dziedzictwa Narodowego” nie zwiększyło świadomości i poziomu
wa się „Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie”. Nie
Otrzymanie tytułu przez region bardzo podobny do naszego
w projekcie ESK 2016 stał się ku temu doskonałą okazją.
kultury narodowej o design. Pamiętajmy, że o kulturze narodu de-
możemy kultury utożsamiać wyłącznie z wydarzeniami kulturalnymi.
cydują nie tylko sukcesy artystów sztuki i estrady ale również ja-
O poziomie naszej kultury świadczy zdolność do tworzenia i realiza-
kość przestrzeni publicznej, jakość transportu publicznego, kapitał
cji wizji przyszłości. Coraz ważniejszym staje się bycie lokalnym nie
stąpiła do programu ESK. Dziś udało im się obalić stereotyp, przy-
społeczny a nawet dbałość o czystość. Mimo, że w Polsce kształ-
zapominając o dzielącym nas dystansie do osiągnięć światowych
ciągnąć liczne inwestycje w dziedzinie kultury i turystyki, a co za
cimy projektantów na wydziałach projektowych a nie artystycz-
i konieczności konkurowania na rynku globalnym.
wiąże się z pewnym precedensem, ponieważ po raz pierwszy cała
konurbacja, 53 miasta reprezentowane przez Essen, wspólnie przy-
autor: Marta Nędza
tym idzie ludzi. Więcej miejsc pracy i poprawienie jakości życia to
nych nadal design jest elementem dyscypliny: „nauki o sztuce”.
bardzo ważny długofalowy efekt zwycięstwa.
Karta oceny jednostki naukowej (Wydział Projektowy, Akademia
Dbałość o najwyższą jakość wszystkiego jest wyznacznikiem kultury
Sztuk Pięknych) zawiera zapisy: „wyniki działalności naukowej
społeczeństwa i poziomu cywilizacji, którą tworzy. Nie jest ważne
(6)
biuletyn
czy dotyczy to zdobywania i wymiany wiedzy, poziomu organizacji
Innowacje w regionie
s.22
nr 4/2010
(6)
biuletyn
zauważą, ale jak jest, to nie ma faktycznego wpływu na atrakcyj-
Innowacje w regionie
s.23
gospodarczy i konkurencyjność regionu oraz powodują bardziej
życia społecznego, jakości relacji międzyludzkich, projektowania,
ność rozwiązania. Wartość designu wyraża się poprzez jego cechy
dynamiczny rozwój. W Eindhoven, Saint Etienne z powodzeniem
wytwarzania, organizacji pracy czy wypoczynku. Pozytywny efekt
wychodzące poza użyteczność: może to być piękno, może być
wdrażane są programy regionalne, których celem jest rozwój regio-
każdego działania jest wynikiem współistnienia wielu powiązanych
odzwierciedlenie wartości życiowych (np. kupowanie tylko lokalnych
nu poprzez dizajn. Więcej dizajnu, więcej miejsc spotkań i wymiany
z sobą elementów tworzących łańcuch. O sile łańcucha decyduje
produktów) 2
wiedzy, więcej wystaw, inkubatorów wynalazczości, bibliotek nie
najsłabsze ogniwo. Nie jest ważne z jakiego powodu nasze działanie
tylko książek ale i materiałów, więcej wiedzy. Na największej wy-
nie przyniosło pożądanych efektów. Nie ma znaczenia czy zawiódł
Gdybyśmy dalej skorzystali z języka angielskiego to zauważymy, że
stawie dizajnu w Saint-Etienne (Francja) uruchamiane są programy
brak wizji, strategii, świadomości, zaangażowania, dizajnu czy wyso-
wiele zawodów miałoby w swojej nazwie wspólny element – dizajn:
edukacyjne dla dzieci, które pod kierunkiem przygotowanych edu-
kiej jakości wykonania. To jak społeczeństwo dba o siebie decyduje
projektowanie – projektowanie przemysłowe (industrial design)
katorów uczą się odpowiedzialnego dizajnu, technologii, współpracy
o poziomie jego kultury i cywilizacji. Trudno mówić o kulturze w kra-
projektowanie inżynierskie (engineering design), projektowanie mebli
czyli nowocześnie pojmowanej kultury.
ju, w którym na chodnikach i trawnikach są psie kupy. W Helsinkach
(furniture design) projektowanie opakowań (packing design) , projek-
trawniki służą mieszkańcom do odpoczynku.
towanie samochodów (car design) projektowanie ogrodów (garden
autor: dr Andrzej Sobaś
Przestrzeń publiczna
Absolwent Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk
towanie wnętrz (interior design), projektowanie graficzne (graphic
Przestrzeń publiczna jest przestrzenią szczególną – jest wzorem, wi-
Pięknych w Krakowie. Projektant wzornictwa przemysłowego ze
design), projektowanie materiałów ( material design), projektowanie
zytówką miejsca. Jak wszystko co nas otacza jest źródłem informacji
specjalnością projektowanie ergonomiczne. Prodziekan Wydziału
Projektowego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
design) projektowanie architektoniczne (architecture design), projek-
narzędzi ( tool design ), projektowanie stron internetowych (web
o niej samej. Informuje jak potrafimy organizować przestrzeń służącą
design) a nawet projektowanie żywności (food design). Design jest
mieszkańcom, skutecznie informować, ułatwiać transport, organi-
odbierany przez umysł i do niego adresowany – „design produces
zować wypoczynek i rozrywkę. Może tworzyć przyjazną atmosferę,
kontakt:
objects for mental application “ 3
inspirować, pobudzać aktywność, wywoływać dumę mieszkańców.
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Wyznacza poziom kultury.
Wydział Projektowy Nie wszystko co tworzymy jest twórcze. Według Edwarda Nęcki4
Czym jest dizajn?
Pamiętajmy, że design nie jest działalnością artystyczną.
ul. Koszarowa 19, Katowice 40-074
twórcze jest to co nowe i użyteczne. Nieczęsto zastanawiamy się nad
Procesy społeczne
T: 32 251 69 89
czynnikami wpływającymi na jakość naszego życia. Świat się zmienia.
Dizajn pomaga integrować ludzi. Może to ilustrować ewolucja
[email protected]
Coraz częściej do realizacji wielu potrzeb nie są już potrzebne rzeczy
wózka na zakupy, który służył na co dzień osobom starszym i był
ul. Raciborska 37, Katowice 40-074
kojarzony z ludźmi biednymi a nawet z marginesu społecznego.
T: 32 251 69 89
www.asp.katowice.pl
– przykład : do słuchania muzyki nie jest potrzebna płyta, kaseta etc.
Design to sposób w jaki społeczeństwo dba o siebie oraz
Współczesny zapis muzyczny czy filmowy ma postać niematerialną!
Dzisiaj nie wyobrażamy sobie walizki czy torby podróżnej bez kółek.
tworzy wizję swojego rozwoju. To sposób myślenia, którego
Jeszcze niedawno żeby wyprodukować cokolwiek trzeba było wybu-
Podobny mechanizm możemy zaobserwować w przypadku pro-
celem jest podnoszenie jakości naszego życia indywidualnego
dować i wyposażyć fabrykę. Dzisiaj, dzięki rozwojowi współczesnych
duktów, które służą osobom stale lub okresowo niepełnosprawnym.
i społecznego, dbałość o zdrowie, komfort życia, dostępność,
technologii projektowania i produkcji oraz rozwojowi urządzeń rapid
Dzięki wysokiej funkcjonalności, jakości wykonania i estetyce tych
bezpieczeństwo , jakość otoczenia i środowiska naturalnego oraz
prototyping/ rapid manufacturing, każdy może zaprojektować i pro-
wyrobów ich użytkownicy nie są postrzegani jako obywatele drugiej
przewidywanie skutków tej działalności. Coraz częściej styl myślenia
dukować, prawie każdą rzecz (designer maker). Otwiera to drogę do
kategorii. Idea pełnej integracji społecznej pomaga osobom niepeł-
o projektowaniu decyduje o sukcesie produktów i usług. Design nie
budowy społeczeństwa opartego na powszechnej kreatywności.
jest wyłącznie myśleniem o nowych innowacyjnych produktach ale
nosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, uprawiać
sporty itd. Ten problem jest szczególnie ważny w przypadku dzieci,
o tym jak to co projektujemy i produkujemy służy człowiekowi. Jaki
Wartości dizajnu
które wobec siebie często bywają złośliwe i okrutne. Funkcjonalna
przynosi pożytek. Design cechuje indywidualność, użyteczność
Kulturowe i ekonomiczne uwarunkowania dizajnu są badane, między
ale przy okazji kolorowa i atrakcyjna dla dziecka kula może łagodzić
i wysoka jakość. Tylko tak rozumiany tworzy kulturę. Ta wymaga od
innymi, przez narodowe centra dizajnu: British Design Council, Danish
stres związany z urazem. Współczesne, zaawansowane technicznie
nas codziennej dbałości o jakość wszystkiego co nas otacza. Taka
Design Center, Design Forum Finland oraz wiele innych. Np. badania
protezy wywołołują podziw i zachwyt. Ciągle zwiększają się nasze
postawa społeczna wymaga edukacji od małego, rozwoju wiedzy,
Danish Design Center dowodzą, że dizajn jest kluczowym czynnikiem,
oczekiwania, związane z użytecznością działań projektowych i ich
świadomości społecznej, kreatywności, rozwoju indywidualności
który wywołuje zainteresowanie produktami/usługami – tak
pożytkiem społecznym – np. zdrowe lokalne produkty, oszczędność
i dobrej współpracy. Wymaga myślenia nie tylko w wymiarze lokal-
odpowiedziało 79% respondentów, buduje tożsamość firmy – markę
surowców, energii, wody, ograniczania ilości śmieci, ograniczeniu
nym ale również globalnym. To myślenie musi być sensowne, odpo-
78%, jest źródłem korzyści dla konsumenta 57%, jest czynnikiem, który
emisji CO2 itd.
wiedzialne i wybiegać w przyszłość.
wywołuje wzrost eksportu 56%, pomaga tworzyć innowacje 45%,
tworzy właściwe stosunki miedzy personelem 35%. Dizajn pomaga
„W języku angielsku jest rozróżnienie: usability (użyteczność) i use-
W wielu miastach i regionach świata zauważono, że dizajn inspiru-
tworzyć wartość miejsca, styl, tożsamość, indywidualność, pozytywny
jąc i wywołując pozytywne emocje może zwiększać zadowolenie
fulness (pożytek) – Pożytek jest celem a użyteczność jednym
wizerunek, może wpływać na zwiększenie naszego poczucia
i aktywność mieszkańców przez co budować dobry klimat życia,
z elementów, które pozwalają go osiągnąć. Jak jej nie ma, to ludzie
bezpieczeństwa, komfortu pracy, zadowolenia itd.
pracy, nauki i biznesu. Te działania w efekcie zwiększają potencjał
1. International Design Scoreboard: Initial indicators of international design
capabilities , 2009, Authors: Dr James Moultrie, Design Management Group,
Institute for Manufacturing, University of Cambridge, Finbarr Livesey, Centre
for Industry and Government, Institute for Manufacturing, University of
Cambridge
2. Aga Matysiak-Szóstek
3. Max Bill
4. Edward Nęcka, “Psychologia Twórczości”, Gdańsk, 2002
RELACJE
RELACJE
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.24
sów antycznych. W każdej epoce znajdujemy twórców rozwiązań,
które popchnęły ludzkość na nowe tory lub zapoznanych geniuszy,
wyprzedzających swój czas. Wprowadzanie innowacji w życiu gospodarczym odbywa się niezależnie od ingerencji państwa. Może
ono jednak pomóc przedsiębiorczemu obywatelowi we wdrożeniu
innowacji, a nawet stymulować ich powstawanie.
Państwo działa wtedy jako regulator, ustanawiając reguły gry dla
przedsiębiorców. To ono decyduje, które innowacje zasługują na
ochronę, a które nie. Przepisy prawa chronią tzw. własność przemysłową, czyli wytwory intelektu nadające się do zastosowania
w działalności gospodarczej. Tak chronione są przede wszystkim
rozwiązania techniczne – wynalazki, wzory użytkowe i topografie
układów scalonych. Ochrona następuje tu ze względu na wprowadzenie przez twórcę „wartości dodanej” do istniejącego stanu
techniki. W zależności od przedmiotu ochrony stopień innowacyjności może być różny od bardzo wysokiego dla wynalazków do przeciętnego dla wzorów użytkowych. Inny będzie też zakres ochrony.
Prawo chroni także produkty wzornictwa przemysłowego (np.
innowacyjne kształty przedmiotów codziennego użytku) i oznaczenia odróżniające – nazwy przedsiębiorstw (firmy), znaki towarowe
(oznaczenia produktów i usług) oraz oznaczenia geograficzne,
wskazujące na pochodzenie towaru z określonego regionu (np.
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.25
Galeria Szyb Wilson – HISTORIA PRAWDZIWA
Innowacje i prawo
Postęp techniczny i organizacyjny towarzyszy ludzkości od cza-
nr 4/2010
Niektóre innowacje nie podlegają ochronie zapewnianej przez przepisy prawa autorskiego czy patentowego. Tak będzie, jeśli chodzi
o idee, odkrycia czy innowacje nietechniczne, jak np. nowe metody
sprzedaży czy motywowania personelu. Wykorzystanie ich może
jednak niekiedy stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Alternatywą
dla przedstawionej wyżej ochrony może być utrzymywanie istoty
rozwiązania technologicznego lub organizacyjnego w tajemnicy, jako
tzw. know-how. Konkurent, który bez zgody uprawnionego wykorzysta taką informację poufną odpowiada za powstałą z tego tytułu
szkodę. Odpowiedzialność ponosi także osoba, która bezprawnie
ujawniła informacje objęte tajemnicą.
Polityka państwa może sprzyjać wprowadzaniu innowacji przez
przedsiębiorców. Dobrym przykładem są tu działania w zakresie
ochrony środowiska. Zakazując używania pewnych substancji lub
wprowadzając normy emisji i opłaty państwo zachęca przedsiębiorców do wypracowania nowych rozwiązań technicznych, odpowiadających przyjętym założeniom w zakresie polityki ochrony środowiska.
Dawniej kopalnia – dwa szyby wydobywcze, Łaźnia, Cechownia,
Last but not least państwo wspiera działalność innowacyjną tak-
Zakład Przeróbczy, Nadszybie i Sortownia. Dziś największa pry-
podmiotów gospodarczych, znajdujących tu miejsce na realizację
że udzielając pomocy finansowej innowacyjnym przedsiębiorcom.
watna galeria w Polsce, a według niektórych także i w Europie
swoich zamierzeń biznesowych. Warunki techniczne obiektu po-
Przykładem takiej działalności jest kredyt technologiczny na wdraża-
Środkowej – „Galeria Szyb Wilson”. Składają się na nią trzy sale
zwoliły oddać do dyspozycji wielu różnorodnym firmom ciekawie
nie nowych rozwiązań technicznych.
wystawiennicze o pow. blisko 2500 m2. Pomysłodawcy projektu,
zaaranżowane biura o wysokim standardzie.
łączy się z komercją, a obiekty pokopalniane są także siedzibą wielu
Monika Paca oraz Johann Bros, od samego początku swej działalautor: dr hab. Piotr Stec
ności na terenie Szybu Wilson udowadniają, że gospodarka z kulturą
MECENAT ARTYSTYCZNY
muszą iść w parze.
To tu znajduje swoją ostoję sztuka awangardowa i niekonwen-
koronka koniakowska).
cjonalna, gdyż Galeria otwarta jest na każdy rodzaj sztuki. Swoje
PRACA TWÓRCZA
prace wystawiali już na tym terenie twórcy m.in. z Niemiec,
Twórczość nietechniczna, przykładowo: literacka, architektoniczna,
Dzisiejsze postindustrialne obiekty dawnego Szybu Wilson zachwy-
Francji, Włoch, Litwy, Serbii, Chorwacji, a nawet Senegalu, Haiti,
designerska, muzyczna, chroniona jest przepisami prawa autorskie-
cają odwiedzających swoją odnowioną elewacją i niepowtarzalną,
Gwatemali i Nikaragui.
go. Znaczenie dla ochrony innowacji mają też przepisy o bazach
monumentalną przestrzenią. Przeżywają drugą młodość dzięki
danych czy nowych odmianach roślin.
prowadzonej tu działalności galeryjno-muzealnej. Nacisk kładzie się
ŚWIĘTO SZTUKI NAIWNEJ
na przybliżanie społeczności sztuki odważnej, która nie zamyka się
W okresie letnim w „Galerii Szyb Wilson” gości sztuka naiwna pod-
Państwo wprowadza ochronę, o której tu mowa, żeby promować
w ekskluzywnych salonach i galeriach. Sztuka chce być zgodna
czas organizowanego wspólnie z partnerami francuskimi Art Naif
działalność innowacyjną w wybranych dziedzinach życia. Innowator
z rzeczywistością i bliższa każdemu szaremu zjadaczowi chleba.
Festiwal. To jedyne takie wydarzenie w kraju o ogromnym znaczeniu
dostaje wyłączność na korzystanie z owoców własnej pracy. Tym
dla społeczności lokalnej, studentów, krytyków i miłośników sztuki
samym może zakazać innym jej kopiowania. Płaci jednak za to podwójną cenę – musi ujawnić istotę rozwiązania i pogodzić się z tym,
że po pewnym okresie udzielony mu monopol wygaśnie. W ten
sposób wynalazca dostaje czas na zrekompensowanie kosztów
poniesionych przy rozwoju nowej technologii. Jednocześnie udzielenie ochrony bodziec dla innych przedsiębiorców do tworzenia konkurencyjnych rozwiązań. Terminowość zaś ochrony sprawia, że po
jej ustaniu niegdyś chronione towary mogą być produkowane przez
większą liczbę przedsiębiorców, bez ponoszenia opłat licencyjnych,
stając się bardziej dostępnymi dla konsumentów.
INSPIRACJE
kontakt:
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Opolskiego
ul. Katowicka 87a, Opole 45-038
T: 77 401 69 59
[email protected]
www.prawo.uni.opole.pl
oraz turystów.
Oczywistym staje się przeznaczenie tych oryginalnych poprzemysłowych wnętrz dla organizacji różnego rodzaju imprez wystawienniczych, rozrywkowych, koncertów, a także konferencji. Mury dawnej
kopalni wypełnia sztuka pod wieloma jej postaciami – malarstwo,
fotografia, muzyka zarówno poważna, jak i ta bardziej popularna.
kontakt:
„Galeria Szyb Wilson”
Poniedziałek-Niedziela 9.00–19.00
ul. Oswobodzenia 1, Katowice 40-403
SZTUKA I KOMERCJA
T: 32 730 32 20
Spoglądając na dziedzictwo kulturowe tego miejsca, nie może dzi-
[email protected]
wić obecny charakter prowadzonej tu działalności, gdzie sztuka
www.szybwilson.org
OBIEKT
RELACJE
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.26
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Innowacje w regionie
s.27
Nowa architektura w Żorach
Przestrzeń do rozwoju
PRODUKT
PRODUKT
nr 4/2010
Firma Aimms z Raciborza wygrywając w 2007 roku kilkuetapowy
dostaw gotowych elementów jak zlewozmywaki, umywalki o in-
konkurs na narodowego partnera światowego konceru LG Chem
dywidualnych wielopłaszczyznowych kształtach, zintegrowanych
HAUSYS weszła na drogę rozwoju poprzez nowe technologie i wy-
kolorystycznie z blatami roboczymi jako powierzchnie płaskie lub
soko zaawansowane materiały mineralno – akrylowe HI-MACS®
przestrzenne. Wzrastające zainteresowanie napotyka na barierę
typu solid surface. Nowy materiał niejednokrotnie budzi różne emo-
wykonania takich wyrobów bowiem są one kształtowane w pro-
cje użytkowników, czasem kontrowersje, niechęć bądź zachwyt.
cesach plastycznych na gorąco. Opracowałem własną autorską
Ale sukces jego przyjęcia i rozpowszechnienia bodaj w najwięk-
technologię przetwarzania tego surowca aby w niskich kosztach
↑ Uliczka Cieszyńskich Kobiet na Zamku w Cieszynie
↑ Studentki ASP w Krakowie: Sabina Knapczyk i Aleksandra Satława
szym stopniu zależy od projektanta, który materiałowi nada finalny
uzyskać efekt identyczny jak wytwarzają podobne wyroby nieliczne
W pierwszym zetknięciu z HI-MACS® zaskoczył mnie fakt, że two-
Aleksandra Satława, studentka Wydziału Form Przemysłowych
kształt, zaprezentuje go w najbardziej korzystnej i stosownej dlań
fabryki na świecie (w Europie znane są 3 fabryki). Zalety tworzy-
rzywo będące kamieniem akrylowym obrabia się jak drewno, termo
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
roli – twierdzi właściciel firmy Krystian Kłosek.
wa HI-MACS® znakomicie będą się sprawdzać w kształtowaniu
formuje, podświetla. Chyba najbardziej kusząca jest wizja jednolitej
i organizowaniu przestrzeni publicznej. Mogą stanowić podstawę
powierzchni, bez widocznych łączeń. Choć wiem jak pracuje się
HI-MACS® jest materiałem dającym projektantom nieograniczo-
aranżacji stref lub wydzielonych wnętrz tej przestrzeni np. skwerów,
przy maszynach stolarskich, praca z HI-MACS® uświadomiła mi,
ne możliwości. Przy właściwej obróbce można uzyskać z niego
HI-MACS® uzyskuje się z połączenia zmielonego kamienia natu-
stref rekreacji, zaaranżowanych miejsc spotkań z wyposażeniem
że stworzenie takiej powierzchni wymaga niemałej precyzji obra-
formy jakie tylko sobie wymarzymy. To co najbardziej spodobało mi
ralnego np. marmuru lub granitu z żywicami akrylowymi. Naturalne
meblowym, elementami wystroju czy podziałów przestrzeni. Inną
biającego, poświęcenia dużej ilości czasu. Najbardziej pracochłonne
się w tym innowacyjnym materiale to możliwość bezspoinowego
minerały i pigmenty stanowią 75% składu tego produktu. Jednolita
możliwością zastosowania HI-MACS® to aranżacja i wyposażenie
okazało się wykańczanie materiału za pomocą szlifierek, w których
łączenia. Dzięki temu mogą powstawać projekty łączone w każdej
struktura materiału decyduje o łatwości m.in. łączenia, obróbki, za-
metra, stacji komunikacji miejskiej czy toalet publicznych – jak rów-
papier ścierny zmienia się kolejno od ziarna bardzo grubego po
płaszczyźnie, a wyglądające jak odlewy. Brak spoin pozwala także
chowania stałej budowy i koloru. Produkt ten znajdzie absolutnie
nież elewacji obiektów – ze szczególnym wykorzystaniem żywotno-
gąbkę. Podczas całego procesu obróbczego wszystkie czynności
na tworzenie elementów wyjątkowo higienicznych i szczelnych.
szerokie zastosowanie w laboratoriach, kuchniach, łazienkach, nie
ści HI-MACS® i odporności na zniszczenie.
należy wykonywać z najwyższą dokładnością. Warto, bo materiał
Na początku jedynym aspektem, jaki odstraszał mnie w materiale
odwdzięczy się wspaniałymi efektami. Jednakże czas obróbki
była jego cena. Jednak dni spędzone na warsztacie przy maszy-
tylko jako powierzchnie robocze ale jako elementy wyposażenia
meblowego, materiały okładzinowe i składniki wystroju tych prze-
Dwa tygodnie pracy z HI-MACS® to za mało aby poznać wszyst-
w znacznej mierze wpływa na wysoką cenę wyrobów z HI-MACS®.
nach obróbczych pozwoliły rozwiązać zagadkę dlaczego surowiec
strzeni funkcjonalnych. Stosunkowo niedawno wprowadzony na
kie możliwości tego niesamowitego materiału. Wystarczająco
Płaci się także za wytrzymałość i niespotykaną w przypadku innych
tyle kosztuje. HI-MACS® można ciąć, frezować, szlifować, termo-
rynek zdobywa coraz to znaczniejszą na nim pozycję dzięki swoim
natomiast, aby zdążyć się nim zachwycić i odpowiedzieć sobie na
surowców możliwość odnowy materiału w miejscu, w którym zo-
formować, tworzyć wielowymiarowe kształty, obrabiać jak drewno,
cechom i właściwościom użytkowym. W Polsce występuje do 2007
pytanie dlaczego jest taki drogi – podkreślała w dniu otwarcia we
stał on zniszczony przez użytkownika. Działa na wyobraźnię także
a także można eksperymentować z jego właściwościami translu-
roku i ma stosunkowo niewiele realizacji z powodu barier wyko-
wrześniu 2010 r. Uliczki Cieszyńskich Kobiet na Zamku w Cieszynie
wizja bezspoinowego łączenia różnych kolorów HI-MACS® oraz
centnymi. Tak więc aby wykorzystać cały potencjał surowca trze-
nawczych. W latach 2007-2008 firma Aimms zainicjowała program
jej współprojektantka Sabina Knapczyk. Jesteśmy z Olą Satławą
wstawiania innych materiałów. Cechy te stwarzają nieskończone
ba poświęcić na jego obróbkę bardzo dużo czasu. Sama praca
badawczy nad tym surowcem. Na Wydziale Projektowania ASP
studentkami Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk
możliwości projektowe, a każde rozwiązanie wydaje się dla tego
z materiałem nie jest trudna, a jedynie czasochłonna. Mam nadzie-
w Katowicach wykonano usługę badawczo-rozwojową w dziedzinie
Pięknych w Krakowie, po drugim roku studiów. W sierpniu br. odby-
tworzywa zbyt proste. HI-MACS® „prosi o więcej”, inspiruje – biała,
ję, że doświadczenie pracy z HI-MACS® będzie inspiracją podczas
techniki i technologii w ramach Programu„ Bon na innowacje” PARP.
łyśmy nasze pierwsze praktyki na Zamku Sztuki i Przedsiębiorczości
czarna czy kolorowa, surowa płyta skrywa w sobie potencjał, rzuca
studiów. Dobrze wiedzieć, że jest materiał, który dopasowuje się
Później wykonano w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych
w Cieszynie. Postawiono przede mną i Olą zadanie polegające na
wyzwanie projektantowi. Przestałam się dziwić dlaczego znani i ce-
nawet do najbardziej szalonych projektów, a nie odwrotnie...
i Barwników, w Laboratorium Badań i Technologii Tworzyw
zaprojektowaniu Uliczki Kobiet Cieszyńskich przy Zamku, w której
nieni projektanci jak Zaha Hadid, poświęcili mu tyle uwagi projektu-
w Gliwicach dalsze badania m.in. trwałości barwy w gorącej wo-
miały znaleźć się obiekty eksponujące nazwiska zasłużonych dla
jąc w HI-MACS® całe wnętrza.
dzie, odporność na działanie substancji chemicznych i barwników,
Cieszyna Pań. To duża odpowiedzialność dla nas, młodych kobiet,
badania ścieralności, palności. W roku 2009 Aimms po raz pierwszy
stawiać jakby małe pomniki zasłużonym Cieszyniankom, a zarazem
Translucentny HI-MACS®, który wykorzystałyśmy w projekcie
przedstawił ten surowiec i jego potencjał na trzech krajowych tar-
wielki przywilej i satysfakcja, że jeszcze przed ukończeniem studiów
obiektów do Alejki Cieszyńskich Kobiet uważam za jeden z bardziej
gach Furnica, Meble i Invest Hotel w Poznaniu. Kierowane są do
nasz projekt zaistniał w przestrzeni publicznej. Dodatkowym wy-
intrygujących, bo łączy w sobie wytrzymałość i subtelność spo-
mnie zapytania ze strony projektantów – podkreśla Krystian Kłosek,
zwaniem okazała się praca z nietuzinkowym materiałem HI-MACS®,
tęgowaną światłem. Myślę, że HI-MACS® będzie inspirował mnie
także ze strony przemysłu meblarskiego czy zakładów stolarsko-
z którego obiekty w kształcie sześcianów z ukośnymi ściankami-
jeszcze długo podczas dalszych studiów wzorniczych – kończy
rzemieślniczych budujących kuchnie lub łazienki w sprawie
szlifami (nawiązujące formą do kryształu) same wykonałyśmy.
z uśmiechem Sabina Knapczyk.
POZNAJ ŚLĄSK
nr 4/2010
(6)
Innowacje w regionie
biuletyn
s.28
nr 4/2010
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego
Skansen
Górniczy
„Królowa Luiza”
w Zabrzu
fot. Archiwum
Województwa
Śląskiego
Zabytkowa
Stacja Kolei
Wąskotorowej
w Rudach
fot. Archiwum
Województwa
Śląskiego
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego powstał w październi-
Kultury Przemysłowej. 12 czerwca 2010 roku w ramach kampanii regio-
ku 2006 roku, by stać się konkurencyjnym regionalnym produktem tury-
nalnej promującej SZT odbyła się Industriada - Święto Szlaku Zabytków
stycznym, wspierającym i wzmacniającym markę województwa. Kopalnie,
Techniki. W tym dniu, w tej wyjątkowej imprezie, uczestniczyło
huty, elektrownie i fabryki stanowią ważną część naszej historii oraz prze-
ponad 28 tysięcy ludzi w 23 miejscowościach w 40 obiek-
mysłowej tradycji. Zabytki przemysłowe odzwierciedlają przemiany, jakie
tach techniki! Sukces tego przedsięwzięcia zawdzięczamy małym,
zachodziły w ewolucji gospodarki oraz technologii w naszym regionie.
kameralnym, pełnym uroku wydarzeniom, jak chociażby otwarcie wy-
Ten sieciowy produkt turystyczny to samochodowy szlak łączący
w Ustroniu jak i całodziennym, pełnym fantastycznych atrakcji piknikom
(6)
biuletyn
Oferty
Poszukujesz nowoczesnych rozwiązań technologicznych dla swojej firmy?
A może posiadasz i chcesz udostępnić oferty nowych technologii, sprzętu
lub usług laboratoryjnych?
Jeśli funkcjonujesz na terenie
województwa śląskiego zgłoś się
do nas. Uczestnictwo w projekcie
RSPTT WS jest tym, czego poszukujesz i jest całkowicie bezpłatne.
OFERTA
nia techniczno-ekonomiczne
TECHNOLOGICZNA:
technologii, projekt procesowy,
PROJEKTOWANIE
analiza techniczno-ekonomicz-
PROCESÓW SPALANIA,
na technologii), projekt wstęp-
ZGAZOWANIA I PIROLIZY
ny, projekt techniczny (wyko-
PALIW STAŁYCH ORAZ
nawczy). Oferent, posiadając
BIOMASY.
bogatą wiedzę i wieloletnie do-
stawy w budynku Dworca w Sosnowcu czy warsztatów rękodzieła
świadczenie w dziedzinie spa-
obiekty związane z tradycją górniczą i hutniczą, energetyką, kolejnic-
rodzinnym w Karchowicach czy Łaziskach Górnych. Nie brakowało nie-
twem, łącznością oraz produkcją wody i przemysłem spożywczym.
codziennych imprez takich jak gry miejskie na Nikiszowcu i w Muzeum
Od października 2010 roku tworzy go 36 obiektów, które w minio-
Techniki Sanitarnej oraz wielkich koncertów i przedsięwzięć artystycz-
nych wiekach były świadkami rewolucji przemysłowej. Podczas wizy-
nych w Zabrzu, Bytomiu czy Gliwicach. Były też miasta, którymi nie-
Serdecznie zapraszamy
do odwiedzin naszej strony:
www.rsptt.pl
ty w podziemnym świecie kopalń i sztolni, browarach i parowozowniach,
mal w całości w ten dzień zawładnęła Industriada, tak było chociażby
kuźniach, fabrykach można spotkać unikatowe maszyny i urządzenia -
w Częstochowie.
prawdziwe perły techniki.
Ten sztandarowy produkt turystyczny Województwa Śląskiego został
s.29
Przedmiotem oferty jest reali-
lania, zgazowania i pirolizy pa-
zacja prac projektowych zwią-
liw stałych oraz biomasy oferuje
zanych z procesami spalania,
kompleksowe usługi projektowe
zgazowania i pirolizy paliw sta-
w zakresie:
łych oraz biomasy we wszyst-
↘ opracowania i modernizacji
Znajdziesz tam:
kich fazach projektowania, od
technologii spalania, zgazowa-
↘ informacje na temat organizowanych wydarzeń
opracowania koncepcji tech-
nia i pirolizy biomasy oraz od-
↘ oferty laboratoryjne, sprzętowe, technologiczne z naszego regionu
nologii po opracowanie doku-
padów
↘ Biuletyn Sieci RSPTT
mentacji wykonawczej. Re-
↘ projektowania i optymalizacji
Wędrówka po szlaku to niesamowita podróż w czasie, gwarantująca
nagrodzony w 2008 r. „Złotym Certyfikatem POT” przez Polską Orga-
alizacja prac projektowych
konstrukcji reaktorów zgazowa-
świetną rozrywkę i niezapomniane wrażenia. To atrakcyjny sposób na
nizację Turystyczną, a w 2010 roku Szlak Zabytków Techniki otrzymał
przez oferenta, posiadające-
nia i pirolizy oraz palników, ko-
poznanie historii naszego regionu oraz propozycja przeżycia wspania-
prestiżowy Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznań-
go bogatą wiedzę i wielolet-
tłów i komór spalania
łej przygody. Obiekty charakteryzuje autentyczność oraz duże zróż-
skich w kategorii najlepszy produkt turystyczny.
nie doświadczenie w dziedzi-
↘ badań procesowych w ska-
nie objętej ofertą, gwarantuje
li laboratoryjnej i na obiektach
nia wiedzy w niebanalny sposób. Wizyta w różnorodnych, położonych
Podróżować po szlaku można przez cały rok, do czego bar-
solidność, jakość, kompetent-
przemysłowych
nieopodal siebie obiektach pozwala na dotknięcie i poznanie dziejów
dzo serdecznie zachęcamy. Więcej informacji o wydarze-
ność i sprawność ich wykona-
↘ obliczeń procesowych oraz
przedmiotów i zjawisk, które towarzyszą nam do dziś.
niach na SZT można znaleźć na stronie internetowej www.
nia, co zapewnia możliwość
modelowania procesów spala-
nicowanie i interaktywność ekspozycji. Szlak zachęca do zdobywa-
W styczniu 2010 roku Szlak Zabytków Techniki stał się jednym z 13 szlaków
zabytkitechniki.pl oraz na fan page województwa śląskiego-
osiągnięcia pełnego sukcesu
nia, zgazowania i pirolizy bioma-
www.facebook.com/slaskie.
w realizacji inwestycji.
sy oraz odpadów
regionalnych w ramach Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowe-
Realizacja inwestycji zwią-
↘ prac studialnych, ekspertyz
go (European Route of Industrial Heritage), a trzy jego punkty - Zabytkowa
zanych z procesami spalania,
i analiz ekonomicznych.
Kopalnia Węgla Kamiennego „GUIDO”, Tyskie Browarium i Muzeum Browa-
zgazowania i pirolizy paliw sta-
ru Żywiec – zostały tzw. „punktami kotwicznymi” ERIH.
łych oraz biomasy jest nieod-
OFERENT: Instytut
łącznie związana z procesem
Chemicznej Przeróbki Węgla
Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego aspiruje do miana
projektowania, który obejmu-
w Zabrzu.
unikatowego sieciowego produktu turystycznego w Polsce. Dla dosko-
Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej
je takie fazy jak: studia i ana-
nalenia działań w tym kierunku wykorzystywane są cenne doświadcze-
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
lizy przedprojektowe (założe-
nia Północnej Nadrenii-Westfalii w Niemczech, gdzie znajduje się Szlak
[email protected]
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Oferty
s.30
nr 4/2010
(6)
biuletyn
Oferty
s.31
OFERTA
w ten sposób materiału (wy-
niczenia strat technologicznych.
jektowanej instalacji wyparnej
metodami hydrometalurgicz-
niu, są nierozpuszczalne w wo-
ności w gruntach związków
je się dodatkowo obsługę ana-
TECHNOLOGICZNA:
trzymałość na ściskanie, rozmy-
Stwarza możliwość urucho-
możliwe będzie otrzymywa-
nymi w zamkniętych obiegach
dzie, lecz łatwo przyswajalne
organicznych niebezpiecznych
lityczną w trakcie wdrażania
SPOSÓB UNIESZKODLIWIA-
walność w wodzie, wymywal-
mienia produkcji gatunków spe-
nie krystalicznego chlorku sodu
nie generujących ścieków. Spe-
przez rośliny, umożliwiając sku-
dla zdrowia i życia. Związki ta-
technologii na miejscu. Metoda
NIA ODPADÓW Z PROCESU
ność toksycznych składników)
cjalnych chlorku sodu, np. soli
o średniej wielkości ziarna po-
cjalny dobór chemikaliów spra-
teczną walkę z eutrofizacją wód
kie, jak fenole lotne, detergen-
ta daje możliwość doboru opty-
FLOTACJI RUD CYNKU
umożliwia bezpieczne jego skła-
grubo krystalicznej stosowanej
wyżej 1 mm, produktu stosowa-
wia, że w jednej operacji doko-
śródlądowych i jałowieniem gleb.
ty, cyjanki, herbicydy i pestycy-
malnego utleniacza i katalizato-
I OŁOWIU.
dowanie w zalanych wodą wy-
w przemyśle spożywczym.
nego, m. in., w przetwórstwie
nuje się zarówno odgarbowania
Główne zalety ekologiczne tej
dy, chloropochodne, substancje
ra w zależności od charakteru
Proponowana metoda pole-
robiskach pokopalnianych.
ryb, do produkcji galanteryjnych
kolagenu skór, jak i odchromo-
metody to zagospodarowanie
ropopochodne, garbniki roślin-
oczyszczanego medium i rodza-
Odpad technologiczny z wa-
wyrobów piekarniczych.
wania odpadów. Warunki pro-
odpadów, które aktualnie są wy-
ne są związkami możliwymi do
ju stwierdzanych zanieczysz-
ga na formowaniu pod ciśnieniem odpowiednio spreparowa-
Wstępna obróbka odpadu po-
rzelni soli jest roztworem za-
OFERENT: Instytut Nawozów
cesowe są wyjątkowo łagod-
łącznie składowane lub spalane;
eliminacji z wód lub gruntów
czeń. Stosowane są utleniacze
nego odpadu z procesu flotacji
flotacyjnego umożliwia uzy-
wierającym, przeciętnie, 20%
Sztucznych Oddział Chemii
ne, a grubsze odpady nie muszą
ograniczenie ilości azotu amo-
przy użyciu oferowanej tech-
stałe, ciekłe i gazowe, z których
rud cynku i ołowiu, a następ-
skanie materiału podsadzko-
chlorku sodu i około 5% siar-
Nieorganicznej w Gliwicach.
nie poddaniu go działaniu CO2
wego charakteryzującego się
czanu sodu. Wytrącenie z od-
w podwyższonej temperatu-
odpowiednim, zgodnym z nor-
padu nadmiaru siarczanów
rze. Tak otrzymany materiał wy-
mą, uziarnieniem a jednocześnie
w postaci gipsu, przy zastoso-
kazuje wytrzymałość na ści-
umożliwia usunięcie lub trwa-
waniu do tego celu płynu po-
skanie wynoszącą około 6 MPa
łe związanie zawartych w odpa-
destylacyjnego z produkcji
być wstępnie rozdrabniane.
nowego i eliminacja azotanów
nologii. Wykorzystuje ona silnie
przyrządzane są media aktywne
Technologia umożliwia staranne
z wód gruntowych jako efekt
utleniające własności rodników,
służące do bezpośredniej apli-
OFERTA
oczyszczenie wód ściekowych
zastosowania środków nawozo-
głównie tlenowych i azoto-
kacji. Możliwe jest prowadze-
TECHNOLOGICZNA:
związanych z przerabianymi od-
wych CNPK typu slow-release;
wych, generowanych katali-
nie likwidacji skażeń w warun-
KOMPLEKSOWY
padami: jest to przedmiotem
produkcja innowacyjnych biopo-
tycznie z handlowo dostępnych
kach zimowych. Dwustopniowe
RECYKLING OSADÓW ŚCIE-
osobnej oferty technologicznej.
limerów, stanowiących zamien-
produktów. Metodę charakte-
oczyszczanie daje z reguły re-
i nie ulega rozmywaniu w wo-
dzie związków toksycznych.
węglanu sodu pozwala na wy-
KOWYCH I WSZELKICH OD-
Instalacja przewidziana do tech-
niki poliakrylanów o słabej bio-
ryzują: niskie zużycie reagen-
dukcję ChZT przewyższającą
dzie natomiast stosowana ob-
OFERENT: Instytut
korzystanie oczyszczonego
PADÓW BIAŁKOWYCH,
nicznej realizacji procesu ma
degradowalności; brak odpadów
tów i bardzo łagodne warunki
85%. Proces oczyszczania jest
róbka termiczna odpadu po-
Ceramiki i Materiałów
roztworu do otrzymywania, do-
W TYM ODPADÓW SKÓR
konstrukcję modułową, będąc
i ścieków przy przeróbce;. Po-
prowadzenia utleniania niebez-
szybki i nie powoduje wtórnych
woduje, że toksyczne składniki
Budowlanych w Warszawie
datkowo, ok. 20 tys. ton soli ku-
GARBOWANYCH MINERAL-
kombinacją co najwyżej ośmiu
nadto metoda ta posiada dużą
piecznych związków organicz-
skażeń. Możliwe jest skuteczne
odpadu (związki cynku i ołowiu,
Oddział Materiałów
chennej rocznie.
NIE I GARBARSKICH OSADÓW
węzłów, funkcjonalnie ze sobą
rentowność procesu przetwór-
nych. Nie wymaga ona skompli-
oczyszczanie silnie zasolonych
związki organiczne stosowa-
Ogniotrwałych w Gliwicach.
Instalacja do utylizacji składa
ŚCIEKOWYCH, WYKAZUJĄ-
połączonych. Proces umożli-
czego oraz pozwala tworzyć
kowanej aparatury chemicznej
ścieków. Ponadto zaletą meto-
ne do procesu flotacji) zostają
unieszkodliwione drogą rozpadu
się z krystalizatora – mieszal-
CYCH ZANIECZYSZCZENIE
wia przerób i ponowne zago-
miejsca pracy w zakładach pro-
i często możliwa jest adaptacja
dy są: stosowanie tanich i łatwo
OFERTA
nika obu roztworów odpado-
METALAMI CIĘŻKIMI, M.IN.
spodarowanie takich odpadów,
wadzących „zieloną produkcję”.
urządzeń istniejących na miej-
dostępnych chemikaliów; szero-
lub przemiany w formy nieroz-
TECHNOLOGICZNA:
wych, węzła rozdziału wytrą-
CHROMEM, NIKLEM, OŁO-
dla których aktualnie stosuje się
OFERENT: ChemTech-Pro-
scu. W przypadku skażeń grun-
ki zakres trudnych zanieczysz-
puszczalne w wodzie. Uzyskane
UTYLIZACJA ROZTWORU
conego osadu gipsu, węzła
WIEM, KADMEM, CYNKIEM,
albo składowanie, albo spalanie.
SynTech, Inżynieria i Techno-
tu oferowana jest dodatkowo
czeń możliwych do skutecznej
własności tak związanego od-
ODPADOWEGO Z PRODUK-
wytrącania i filtracji węglanu
MIEDZIĄ I ŻELAZEM.
Koszt instalacji niezbędnej do
logia Chemiczna
padu umożliwiają jego bezpiecz-
CJI CHLORKU SODU
wapnia oraz jedno- lub wielo-
Technologia wychodzi naprze-
oczyszczenia i przetworzenia
ne składowanie np. w wyrobi-
Opracowany sposób zagospo-
stopniowej stacji wyparnej do
ciw oczekiwaniom podmiotów
wymienionych odpadów i osa-
OFERTA
deł zanieczyszczeń przy użyciu
przez stosowne zezwolenia
skach pokopalnianych.
darowania ciekłego odpadu
zatężania i krystalizacji odzyski-
odpowiedzialnych za znalezienie
dów jest jednak przynajmniej kil-
TECHNOLOGICZNA:
technik georadarowych. Ofe-
wodno-prawne bez koniecz-
z warzelni soli opiera się na wy-
wanego chlorku sodu. W insta-
innych, niż składowanie, sposo-
kakrotnie niższy od kosztu spa-
REDUKCJA CHEMICZNEGO
rowana technologia może być
ności ponoszenia nadmiernych
korzystaniu do tego celu do-
lacji maksymalnie wykorzystuje
bów zagospodarowania osadów
larni. Metale ciężkie wymywane
ZAPOTRZEBOWANIA TLENU
elementem skojarzonej, che-
kosztów inwestycyjnych; moż-
Proponowana metoda polega
możliwość precyzyjnej i nienisz-
likwidacji; możliwość wywiąza-
czącej detekcji niektórych źró-
nia się z wymagań stawianych
na takim przekształceniu odpa-
stępnego roztworu odpadowe-
się energię cieplną roztworów
ściekowych, oraz mających pro-
są z osadów i odpadów w po-
(CHZT) W SILNIE ZANIE-
miczno-biologicznej obróbki
liwość skojarzenia chemicznej
du, aby stał się on bezpieczny
go powstającego w procesie
odpadowych a specjalnie do-
blemy z odpadami pochodzący-
staci kompleksów w łagodnych
CZYSZCZONYCH ŚCIEKACH
trudnych ścieków lub remediacji
obróbki prowadzonej według
ekologicznie a jednocześnie miał
wytwarzania węglanu sodu. Eli-
brane warunki hydrauliczne
mi z sektora skórzano-garbar-
warunkach, w zamkniętych
PRZEMYSŁOWYCH, WODACH
gruntów poważnie skażonych
oferowanej technologii z biolo-
własności fizyczne odpowiada-
minuje uciążliwość powodowa-
w mieszalniku-krystalizatorze
skiego (w tym z przemysłowymi
cyklach ługujących i ekstrak-
GRUNTOWYCH ORAZ
wielopierścieniowymi węglowo-
gicznym doczyszczaniem wy-
jące wymaganiom stawianym
ną przez praktykowany dotych-
pozwalają prowadzić proces
osadami ścieków garbarskich,
cyjnych, które nie generują
W SKAŻONEJ ZIEMI.
dorami aromatycznymi, produk-
tworzonych w tym procesie
materiałom podsadzkowym.
czas zrzut średnio, w ciągu roku,
oczyszczania przy minimalnym
zawierających chrom i inne me-
ścieków. Kolagen skór oczysz-
Technologia wychodzi naprze-
tami przerobu smoły pogazowej,
produktów degradacji pierwot-
Odpad po wstępnej obróbce
25 tys. ton chlorków i siarcza-
zapotrzebowaniu energii me-
tale ciężkie). Odpady skór gar-
czonych od chromu ma niena-
ciw oczekiwaniom podmio-
ropopochodnymi, chloropo-
nych zanieczyszczeń.
termicznej jest formowany pod
nów do wód powierzchniowych.
chanicznej. Kontrolowane pro-
bowanych chromem i osady
ruszoną strukturę, co umożliwia
tów odpowiedzialnych za speł-
chodnymi typu HCH, lindanu
OFERENT: ChemTech-Pro-
ciśnieniem a następnie podda-
Utylizacja odpadu przyczyni się
cesy strącania gipsu i węglanu
ściekowe zawierające chrom
przetworzenie go na żelaty-
nienie norm środowiskowych
czy atrazyny, cyjankami i związ-
SynTech, Inżynieria i Techno-
wany działaniu gazów spalino-
do poprawy wskaźników eko-
wapnia prowadzą do wytrące-
traktowane są jako niskoprocen-
nę techniczną. Środki nawozo-
w zakresie oczyszczania ście-
kami fenolowymi. Jednostkom
logia Chemiczna
wych w podwyższonej tempe-
nomicznych produkcji chlorku
nia osadów dobrze filtrowal-
towa ruda chromowa i podda-
we dla rolnictwa spełniają zapisy
ków przemysłowych, czysto-
nie posiadającym własnego la-
raturze. Własności uzyskanego
sodu w wyniku istotnego ogra-
nych. W odpowiednio zapro-
wane są ługowaniu i ekstrakcji
ustawy o nawozach i nawoże-
ści wód gruntowych i obec-
boratorium chemicznego oferu-
nr 4/2010
(6)
biuletyn
s.32
nr 2/2010 (4)
Wydarzy się...
biuletyn
Wydarzy się...
Rondo Sztuki
Rondo Sztuki to arena dla studentów ASP w Katowicach, którzy
s.33
Konferencja
Wystawa „Model IDEAlny” w woj. śląskim
mogą w galerii + pokazać swoje prace (m.in. Szymon Gdowicz „Lege
grudzień 2010
Agencja Rozwoju Regionalnego
w Częstochowie SA
Arte” (marzec 2008), Anna Kopaczewska „Monitoring powietrza”
(marzec 2009), Piotr Ceglarek „1input0output” (październik 2010) ,
a także co roku w lipcu bronią publicznie swoich prac dyplomowych.
CZĘSTOCHOWA
02/12–28/12/2010
Park Przemysłowy
Przez ponad dziesięć dni Rondo staje się poligonem doświadczalnym
dla młodych artystów i projektantów, a afekty ich pięcioletniej pracy
na ASP można oglądać na wystawie podyplomowej. Rondo Sztuki
gości także w swoich murach różnorodne konkursy studenckie (m.in.
AGRAFA – Międzynarodowe Biennale Studenckiej Grafiki Projektowej
Rondo Sztuki mocno stawia na interdyscyplinarność. Od 2008
roku prowadzone są nieprzerwanie w Rondzie Sztuki prezentacje
Centrum miasta, pomiędzy Spodkiem, a główną aleją miasta Katowice
rozmaitych dziedzin sztuk: Rondo Muzyki (cykl koncertów), Rondo
na rondzie tramwajowym w 2007 roku Miasto Katowice oddało do
Literatury – Poczytalność (cykl spotkań z literatami), Poza Kadrem
użytku Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach nowy obiekt wielo-
– cykl spotkań z fotografią. Rondo Sztuki jest także interaktywne
funkcyjny nazwany Rondo Sztuki. Od tego czasu ta instytucja, która
i często odbywają się tutaj warsztaty z designu czy architektury.
z początku wzbudzała spore kontrowersje stała się znaczącym miej-
Program uzupełniają konferencje naukowe.
styczeń 2011
Agencja Rozwoju Regionalnego
SA w Bielsku-Białej
(styczeń 2008, styczeń 2010) , (Najlepsze Dyplomy Projektowe
Akademii Sztuk Pięknych w Polsce (sierpień-wrzesień 2010).
Seminarium
KATOWICE
11/02–13/03/2011
3
GLIWICE
11/01–08/02/2011
1
CIESZYN
26/10–26/11/2010
Seminarium
luty 2011
Górnośląska Agencja
Przekształceń Przedsiębiorstw
scem na mapie kultury regionu. Oprócz dwóch galerii (większej około
500 m2 zwanej Galerią Rondo Sztuki i mniejszej galerią + ok. 120 m2)
2009 rok w liczbach w Rondzie Sztuki wyglądał następująco: zor-
w Rondzie Sztuki znajduje się także klubokawiarnia.
ganizowano – 25 wystaw, 11 wydarzeń muzycznych z cyklu Rondo
Specyfika Ronda Sztuki to szybka dynamika i zmiany ekspozycji.
fotograficznych z cyklu POZA KADREM, 6 warsztatów / konferencji
Muzyki, 16 spotkań literackich z cyklu POCZYTALNOŚĆ, 5 spotkań
W usytuowanym niedaleko Muzeum Śląskim i BWA wystawy zmie-
naukowych. Rondo Sztuki w zeszłym roku odwiedziło 40 220 osób.
niają się co dwa, trzy miesiące, natomiast w Rondzie Sztuki można
Seminarium
Chciałbyś do nich dołączyć?
marzec 2011
czasami przeoczyć wystawę, gdyż trwają one około miesiąca,
Aktualny rozkład jazdy Ronda Sztuki znajdziesz na:
Śląski Zamek Sztuki
a zdarzają się często ekspozycje tygodniowe (jak 3-częściowy cykl
www.rondosztuki.pl
i Przedsiębiorczości w CIeszynie
Kolonie – pokaz kolekcji sztuki współczesnej „Znaki Czasu” współorganizowany wraz z Fundacją Dla Śląska).
autor: Adrian Chorębała
Kolejną cechą charakterystyczną cechą Ronda Sztuki to różnorodność. W dotychczasowym repertuarze tego obiektu można
było zobaczyć wystawy grafiki (m.in. Międzynarodowe Triennale
Grafiki Kraków 2007 BIS (sierpień-wrzesień 2007), Magia Grafiki
Japońskiej (sierpień 2008) , Magiczny Świat DusanaKalaya (maj-czerwiec 2010), malarstwa (m.in. Erwina Sówka (styczeń-luty
2008), Antoni Kowalski (marzec-kwiecień 2009), Maciej Bieniasz
(wrzesień- październik 2010), sztuki współczesnej (m.in. Santiago
kontakt:
Sierra „111” (kwiecień 2009), e-MobiLart (październik 2009), wysta-
Rondo im. gen. Jerzego Ziętka 1, Katowice
wa litografii i fotografii Davida Lyncha (listopad 2009-styczeń 2010)
T: 32 720 11 32
czy dizajn („Śląska Rzecz’ ( sierpień 2008), „Meblościanka kontr-
[email protected]
atakuje” (styczeń 2009), „Work Shop” (luty 2010).
www.rondosztuki.pl
↑ Otwarcie wystawy „Model IDEAlny” w Cieszynie
4
1
2
redakcja:
5
Górnośląska Agencja
Przekształceń
Przedsiębiorstw S.A.
Regionalne Centrum Innowacji
i Transferu Technologii
ul. Astrów 10
40-045 Katowice
T: 32 730 48 35
Fax: 32 251 58 31
www.rsptt.pl
[email protected]
3
fotografie Zespół Redakcyjny,
Autorzy Artykułów
fotografie na okładce
Zdjęcia z katalogu wystawy
„Model IDEAlny”
1. Zdrowie – Philips zdrowe
żywienie
2. Edukacja – Laptop XO
3. Bezpieczeństwo –
„Design Out Crime”
4. Miniaturyzacja – ipod shuffle
5. Energia – LED Philips
6. Energia – sygnalizator
świetlny ZIR
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
6

Podobne dokumenty