Instrukcja NVIP-HDNx000(VP)_1.0_PL

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja NVIP-HDNx000(VP)_1.0_PL
instrukcja obsługi
NVIP-HDN5000
NVIP-HDN4000VP
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
UWAGI I OSTRZEśENIA
Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC)
Oznakowanie CE
Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych
wprowadzających dyrektywy:
Kompatybilność elektromagnetyczna EMC 2004/108/EC.
Niskonapięciowa LVD 2006/95/EC. Dyrektywa ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego
przeznaczonego do uŜytkowania przy napięciu nominalnym od 50VAC do 1000VAC oraz od 75VDC
do 1500VDC.
Dyrektywa WEEE 2002/96/EC
Informacja dla uŜytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Niniejszy produkt został oznakowany zgodnie z Dyrektywą WEEE (2002/96/EC) oraz
p ó ź n i ej s z ym i z m i a n am i , d o t ycz ąc ą z u Ŝ yt e go s p rz ęt u el ek t r ycz n e go
i elektronicznego. Zapewniając prawidłowe złomowanie przyczyniają się Państwo do
ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które
mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwej utylizacji urządzenia.
Symbol umieszczony na produkcie lub dołączonych do niego dokumentach oznacza,
Ŝe nasz produkt nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie naleŜy
oddać do odpowiedniego punktu utylizacji odpadów w celu recyklingu. Aby uzyskać dodatkowe
informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu naleŜy skontaktować się
z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto
produkt.
Dyrektywa RoHS 2002/95/EC
Informacja dla uŜytkowników dotycząca ograniczenia uŜycia substancji niebezpiecznych w
sprzęcie elektrycznym elektronicznym.
W trosce o ochronę zdrowia ludzi oraz przyjazne środowisko zapewniamy, Ŝe nasze
produkty podlegające przepisom dyrektywy RoHS, dotyczącej uŜycia substancji
niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zostały zaprojektowane
i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy. Jednocześnie zapewniamy, Ŝe
nasze produkty zostały przetestowane i nie zawierają substancji niebezpiecznych w
ilościach mogących niekorzystnie wpływać na zdrowie człowieka lub środowisko naturalne.
Informacja
Urządzenie, jako element profesjonalnego systemu telewizji dozorowej słuŜącego do nadzoru i
kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montaŜu w gospodarstwach domowych przez osoby
nie posiadające specjalistycznej wiedzy.
Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dysku lub innych
urządzeniach:
Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu
danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach.
Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej
instrukcją obsługi albo innymi dokumentami:
Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi,
innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu,
naleŜy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności,
skontaktować się z Producentem.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
2
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
UWAGA!
ZNAJOMOŚĆ NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST NIEZBĘDNYM WARUNKIEM PRAWIDŁOWEJ
EKSPLOATACJI URZĄDZENIA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM PRZED
PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI I OBSŁUGI REJESTRATORA.
UWAGA!
NIE WOLNO DOKONYWAĆ śADNYCH SAMODZIELNYCH NAPRAW. WSZYSTKIE
NAPRAWY MOGĄ BYĆ REALIZOWANE JEDYNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH
PRACOWNIKÓW SERWISU.
1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji naleŜy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi i zawartymi w niej wymogami bezpieczeństwa;
2. Uprasza się o zachowanie instrukcji na czas eksploatacji kamery na wypadek konieczności
odniesienia się do zawartych w niej treści;
3. NaleŜy skrupulatnie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyŜ mają one
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo uŜytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i uŜytkowników muszą być realizowane
zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
5. W czasie czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
6. Nie wolno stosować Ŝadnych dodatkowych urządzeń lub podzespołów nie przewidzianych
i nie zalecanych przez producenta;
7. Nie wolno uŜywać kamery w środowisku o duŜej wilgotności (np. w pobliŜu basenów, wanien, w
wilgotnych piwnicach);
8. Nie naleŜy instalować tego urządzenia w miejscu, gdzie nie moŜna zapewnić właściwej wentylacji
(np. zamknięte szafki, itp.), co powoduje zatrzymanie się ciepła i w konsekwencji moŜe
doprowadzić do uszkodzenia;
9. Nie wolno umieszczać kamery na niestabilnych powierzchniach. Kamera musi być instalowany
przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych
w niniejszej instrukcji;
10.Urządzenie moŜe być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez
producenta w danych technicznych serwera wideo. Dlatego teŜ, zabrania się zasilania kamery ze
źródeł o nieznanych, niestabilnych lub niezgodnych z wymaganiami określonymi przez producenta
parametrach;
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
3
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI .................................................................................................................................4
1. INFORMACJE WSTĘPNE ......................................................................................................6
1.1. Charakterystyka ogólna .......................................................................................................6
1.2. Dane techniczne...................................................................................................................7
1.3. Zawartość opakowania ........................................................................................................9
2. ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I POŁĄCZENIA......................................................................10
2.1. Opis złącz elektrycznych oraz elementów regulacyjnych ...............................................10
2.2. Połączenia elektryczne ....................................................................................................15
2.2.1. Połączenia elektryczne wejść alarmowych .............................................................15
2.2.2. Połączenia elektryczne wyjść alarmowych.............................................................15
2.2.3. Połączenia wejścia audio (model NVIP-HDN5000)...............................................16
2.2.4. Połączenia wejścia oraz wyjścia audio (model NVIP-HDN4000VP).....................16
3. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMER IP .....................................17
3.1. Uruchamianie urządzenia.................................................................................................17
3.2. Konfiguracja parametrów z wykorzystaniem domyślnego adresu sieciowego ................18
3.3. Konfiguracja parametrów z wykorzystaniem programu Novus-IPTool.exe ...................19
3.4. Aktualizacja firmware z wykorzystaniem programu Novus-IPTool.exe .........................20
4. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH I RESTART KAMER IP ................21
4.1. Resetowanie kamery IP (ponowne uruchomienie)...........................................................21
4.2. Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP (sprzętowe) ...........................................21
5. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI IE ...................................22
5.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę IE ......................22
5.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki IE ..........................................22
6. INTERFEJS WWW KAMER IP............................................................................................24
6.1. Wyświetlanie obrazu wideo w pojedynczym oknie .........................................................24
6.2. Wyświetlanie OSD i stref detekcji ruchu .........................................................................25
6.3. Wyświetlania obrazu wideo w podziale na 4 ...................................................................26
7. KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMER IP .........................................27
7.1. Ustawienia wideo .............................................................................................................28
7.1.1. Ustawienia wideo....................................................................................................28
7.1.2. Ustawienia OSD .....................................................................................................30
7.1.3. Zaawansowane ustawienia wideo ...........................................................................31
7.2. Ustawienia audio ..............................................................................................................32
7.2.1. Wejścia audio..........................................................................................................32
7.2.2. Wyjście audio .........................................................................................................33
7.3. Ustawienia sieci ...............................................................................................................34
7.3.1. Ustawienia główne..................................................................................................34
7.3.2. Ustawienia QOS .....................................................................................................35
7.3.3. Ustawienia Multicast ..............................................................................................36
7.3.4. Ustawienia DDNS ..................................................................................................37
7.3.5. Ustawienia zaawansowane .....................................................................................38
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
4
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
SPIS TREŚCI
7.4. Ustawienia zdarzeń alarmowych......................................................................................39
7.4.1. Detekcja ruchu ........................................................................................................39
7.5. Informacje systemowe .....................................................................................................41
7.5.1. Data i czas systemowy............................................................................................41
7.5.2. UŜytkownicy...........................................................................................................42
7.5.3. Informacje systemowe ............................................................................................43
7.5.4. Restart.....................................................................................................................43
7.6. Porty wejść / wyjść...........................................................................................................44
7.6.1. Porty szeregowe......................................................................................................44
7.6.2. Wejścia i wyjścia alarmowe ...................................................................................45
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
5
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
INFORMACJE WSTĘPNE
1.
INFORMACJE WSTĘPNE
1.1. Charakterystyka ogólna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mechaniczny filtr podczerwieni
MoŜliwość pracy w podczerwieni
Rozdzielczość pozioma: do 600 TVL (tryb kolorowy) 540 TVL (tryb czarno-biały)
Czułość: od 0.05 lx/F=1.2
Wyjście analogowe wideo
Wejście audio (dla NVIP-HDN4000VP równieŜ wyjście audio)
Wejście i wyjście alarmowe
Kompresja i transmisja przez sieć komputerową w czasie rzeczywistym danych wideo i audio.
Kompresja MPEG4 lub MJPEG
Rozdzielczość przechwytywania / transmisji wideo:
QCIF (176 x 144),
QVGA (320 x 240),
CIF (352 x 288),
2CIF (704 x 288),
VGA (640 x 480),
4CIF (704 x 576),
D1 (720 x 576)
MoŜliwość definiowania kompresji, rozdzielczości, prędkości i jakości strumienia wideo
Przesyłanie danych wideo i audio w standardzie RTP/RTSP
Wsparcie dla przesyłania danych w formacie multicast / unicast
Sprzętowy filtr przeplotu (deinterlacing filter)
Sprzętowa detekcja ruchu
Port RS-485 do podłączenia odbiorników telemetrii
Oprogramowanie: NMS (NOVUS MANAGEMENT SYSTEM) - do rejestracji wideo, podglądu
“na Ŝywo”, odtwarzania oraz zdalnej konfiguracji kamery
Zasilanie: 12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC / 12 VDC w komplecie)
Dla NVIP-HDN4000VP: obiektyw z automatyczną przysłoną typu D, f=4~9 mm,
funkcje odbicia lustrzanego oraz korekcji gamma (wł./wył.),
obudowa wandaloodporna, klasa szczelności IP 65
Dla NVIP-HDN5000 - mocowanie obiektywu C/CS , sterowanie obiektywami z automatyczną
przysłoną typu D
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
6
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
INFORMACJE WSTĘPNE
1.2. Dane techniczne
Model
Przetwornik obrazu
NVIP-HDN5000
matryca CCD, 1/3” SONY Super HAD
540 TVL - tryb kolorowy, 600 TVL - tryb czarno-biały
Rozdzielczość pozioma
Czułość
Stosunek sygnału do szumu
Elektroniczna migawka
0.5 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.05 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały
> 48 dB (wyłączona ARW)
automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s, manualna: 1/50 s
ARW (AGC)
włączona/wyłączona
Balans bieli
automatyczny
Kompensacja jasnego tła
(BLC)
włączona/wyłączona
wewnętrzna
Synchronizacja
Tryb przełączania dzień/
noc
automatyczny
włączona/wyłączona
Redukcja migotania
D
Automatyczna przysłona
C/CS
Mocowanie obiektywu
1 x BNC - (1.0 Vp-p, 75 Ohm)
Wyjścia wideo
MPEG-4/M-JPEG
Kompresja wideo
1
Wejścia audio
PCM, a-LAW, µ-LAW
Kompresja audio
Rozdzielczość
D1 (720 x 576), 4CIF (704 x 576), VGA (640 x 480), 2CIF (704 x 288),
CIF (352 x 288), QVGA (320 x 240), QCIF (176 x 144)
Wejścia alarmowe
1
Wyjścia alarmowe
1
Charakterystyka wyjść
Prędkość transmisji
Porty zewnętrzne
transoptor wyjściowy maks. 100 mA/30 V
25 obr/s dla kaŜdej rozdzielczości
1 x Ethernet - złącze RJ-45 (10/100 Mbit/s),
1 x RS-485 do odbiorników telemetrii,
1 x RS-232
Filtr przeplotu
sprzętowy
Detekcja ruchu
sprzętowa
Szyfrowanie danych
AES (niezaleŜne szyfrowanie strumieni: wideo, audio i danych)
Synchronizacja czasu
automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP
Wspierane protokoły
sieciowe
HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, unicast,
multicast
NMS
Oprogramowanie
Zasilanie
12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC/12 VDC w komplecie)
11,4 W
Pobór mocy
0°C ~ 60°C
Temperatura pracy
68 (szer) x 74 (wys) x 133 (dł)
343 g
Wymiary (mm)
Masa
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
7
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
INFORMACJE WSTĘPNE
Model
NVIP- HDN4000VP
matryca CCD, 1/3” SONY Super HAD
Przetwornik obrazu
540 TVL - tryb kolorowy, 600 TVL - tryb czarno-biały
Rozdzielczość pozioma
Czułość
Stosunek sygnału do szumu
Elektroniczna migawka
0.5 lx/F=1.2 - tryb kolorowy, 0.05 lx/F=1.2 - tryb czarno-biały
> 48 dB (wyłączona ARW)
automatyczna: 1/50 s ~ 1/100 000 s, manualna: 1/50 s
włączona/wyłączona
ARW (AGC)
automatyczny
Balans bieli
Kompensacja jasnego tła
(BLC)
Synchronizacja
Tryb przełączania dzień/noc
Redukcja migotania
Typ obiektywu
Poziomy kąt widzenia
obiektywu
Dodatkowe funkcje
Obudowa
włączona/wyłączona
wewnętrzna
automatyczny
włączona/wyłączona
z automatyczna przysłoną typu D, f=4 ~ 9 mm
62° ~ 29°
odbicie lustrzane, korekcja gamma (włączona/wyłączona)
wandaloodporna, wykonana z aluminium, klosz z poliwęglanu
IP 65
Klasa szczelności
1 x BNC - (1.0 Vp-p, 75 Ohm)
Wyjścia wideo
MPEG-4/M-JPEG
Kompresja wideo
1
Wejścia audio
1
Wyjścia audio
PCM, a-LAW, µ-LAW
Kompresja audio
Rozdzielczość
Wejścia alarmowe
Wyjścia alarmowe
Charakterystyka wyjść
alarmowych
Prędkość transmisji
D1 (720 x 576), 4CIF (704 x 576), VGA (640 x 480), 2CIF (704 x 288),
CIF (352 x 288), QVGA (320 x 240), QCIF (176 x 144)
1
1
transoptor wyjściowy maks. 100 mA/30 V
Filtr przeplotu
Do 25 obr/s dla kaŜdej rozdzielczości
1 x Ethernet - złącze RJ-45 (10/100 Mbit/s),
1 x RS-485 do odbiorników telemetrii,
1 x RS-232
sprzętowy
Detekcja ruchu
sprzętowa
Porty zewnętrzne
Szyfrowanie danych
Synchronizacja czasu
Wspierane protokoły
sieciowe
Oprogramowanie
Zasilanie
AES (niezaleŜne szyfrowanie strumieni: wideo, audio i danych)
automatyczna synchronizacja zegara systemowego z serwerami NTP
HTTP, FTP, SMTP, NTP, DDNS, DHCP, UDP, TCP, RTP, RTSP, unicast,
multicast
NMS
12 VDC (zasilacz sieciowy 230 VAC/12 VDC w komplecie)
4,98 W
Pobór mocy
0°C ~ 60°C
Temperatura pracy
140 (Ø) x 112 (wys)
Wymiary (mm)
1.268 kg
Masa
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
8
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
INFORMACJE WSTĘPNE
1.3. Zawartość opakowania
Po otwarciu naleŜy upewnić się czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:
Kamery :
NVIP-HDN5000
(obiektyw nie jest częścią zestawu)
Kabel audio
(1 szt - NVIP-HDN5000)
Płyta CD z instrukcją obsługi
i oprogramowaniem
NVIP-HDN4000VP
Kabel sieciowy z przeplotem
(tzw. Cross) - długość 1m
(NVIP-HDN4000VP)
Zasilacz sieciowy
230 VAC / 12 VDC
Złącza blokowe
(róŜne dla obu kamer)
Instrukcje obsługi urządzenia
i oprogramowania sieciowego.
JeŜeli którykolwiek z elementów został uszkodzony w transporcie, naleŜy spakować zawartość
z powrotem do oryginalnego opakowania i skontaktować się z dostawcą.
UWAGA!
JeŜeli urządzenie przyniesione zostało z pomieszczenia o niŜszej temperaturze naleŜy odczekać aŜ
osiągnie temperaturę pomieszczenia, w którym ma pracować. Nie wolno włączać urządzenia
bezpośrednio po przyniesieniu z chłodniejszego miejsca. Kondensacja zawartej w powietrzu pary
wodnej moŜe spowodować zwarcia i w konsekwencji uszkodzenie urządzenia.
Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy zapoznać się z opisem i rolą poszczególnych wejść,
wyjść oraz elementów regulacyjnych, w które wyposaŜone są kamery.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
9
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I POŁĄCZENIA
2. ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I POŁĄCZENIA
2.1. Opis złącz elektrycznych oraz elementów regulacyjnych
Kamera NVIP-HDN 5000
1.Gniazdo sterowania przysłony obiektywu typu Auto Iris
2.Potencjometr poziomu wysterowania przysłony IA.
3.Blok przełączników funkcji kamery (opis w dalszej części instrukcji)
4.Blok przyłączy interfejsów zewnętrznych (opis w dalszej części instrukcji)
5.Wyjście analogowe wideo BNC
6.Gniazdo Jack - 1 wejście audio
7.Port Ethernet 100 Mb/s (gniazdo RJ-45)
8.Przycisk ’Reset’ powrotu do ustawień fabrycznych
9.Gniazdo zasilania 12VDC
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
10
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I POŁĄCZENIA
② Potencjometr ‘level’
Aby otrzymać obraz ciemniejszy dokonaj korekty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, rozjaśnienie obrazu - korekta w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
③ Przełączniki trybów kamery
OFF
A.I.
BLC FLK
AGC E.E. OFF OFF
AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia) ON/OFF - domyślna konfiguracja ‘włączona’ (ON)
A.I.(ALC)/E.E.(ELC) Ustawienia migawki:
A.I. (ALC) - matryca CCD naświetlana jest w czasie 1/50 s a warunki oświetlenia sceny
korygowane są jedynie przez automatykę sterowania przysłoną obiektywu; opcja tylko dla
obiektywów typu AI (ustawiana domyślnie)
E.E.(ELC) - matryca CCD naświetlana jest przy automatycznym doborze czasu z przedziału
1/50 s - 1/100 000 s
BLC (kompensacja tylnego jasnego oświetlenia sceny) ON/OFF- w przypadku silnego oswietlenia
tylnego włącz funkcję (przełącznik na ‘on’) w sytuacji gdy chcesz uzyskać wiecej szczegółów
w ciemniejszych partiach sceny; domyślnie funkcja wyłączona
FLK - (redukcja migotania ON/OFF) przełącznik naleŜy ustawić na ON’ przy scenach oświetlanych
ze sztucznych źródeł światła (jak np. świetlówki) pracujących przy 50 Hz zasilania sieciowego
celemu usunięcia migania obrazu kamery.
④ Blok przyłączy interfejsów zewnętrznych
DI
DO RS-232 RS-485
1 C 1 C Rx Tx
Od lewej:
•
1 - wejście alarmowe
•
C - zacisk masy dla wejścia alarmowego
•
1 - wyjście alarmowe
•
C - zacisk masy dla wyjścia alarmowego
•
RX, TX i masa - piny dla RS-232
•
+ i - - piny dla wyjścia RS-485
Uwaga: Schematy ideowe przyłączy znajdują się w dalszej części instrukcji.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
11
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I POŁĄCZENIA
Śrubka blokująca
C
CS
MontaŜ obiektywu:
1. Usuń gumkę ochronną z przodu kamery.
2. Ustaw pierścień C/CS
3. Skręć śrubę blokującą (setscrew)
Uruchomienie obiektywu ze sterowaniem przysłoną AI
1. Przykręć obiektyw ( patrz powyŜej)
2.Podłącz końcówkę sterowania elektrycznego obiektywu do gniazda na obudowie
kamery.
3. Zapewnij połoŜenie przełącznika A.I.(ALC)/E.E.(ELC) na ALC .
4. Precyzyjnie śrubokrętem krzyŜakowym dokonaj korekty poziomu oświetlenia ,
według uznania.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
12
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I POŁĄCZENIA
Kamera NVIP-HDN4000VP
1
4
5
6
ON OTA X K HS 8 2
6 J
3
2
1 2 3 4 5 6 7 8
7
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
13
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I POŁĄCZENIA
1. Blok złącz wejść/wyjść audio
2. Blok przyłączy interfejsów zewnętrznych (opis w dalszej części instrukcji)
3. Przycisk ’Reset’ powrotu do ustawień fabrycznych
4. Port Ethernet 100 Mb/s (gniazdo RJ-45)
5. Gniazdo zasilania 12VDC
6. Przewód wyjścia wideo
7. Blok przełączników funkcji kamery (opis w dalszej części instrukcji)
Opis przełączników:
O FF
A .I
B LC
FLK
2
3
4
E .E
O FF
r = 1 MIRROR N C
N C
O N
1
A G C
5
6
O F F GAMMA O F F
7
8
N C
N C
Od lewej:
AGC - (automatyczna regulacja wzmocnienia) ON/OFF
- domyślna konfiguracja ‘włączona’ (ON)
A.I.(ALC)/E.E.(ELC) - Ustawienia migawki:
A.I. (ALC) - matryca CCD naświetlana jest w czasie 1/50 s a warunki oświetlenia sceny
korygowane są jedynie przez automatykę sterowania przysłoną obiektywu; opcja tylko dla
obiektywów typu AI (ustawiana domyślnie)
E.E.(ELC) - matryca CCD naświetlana jest przy automatycznym doborze czasu z przedziału
1/50 s - 1/100 000 s
BLC - (kompensacja tylnego jasnego oświetlenia sceny) ON/OFF - w przypadku silnego oświetlenia
tylnego włącz funkcję (przełącznik na ‘on’) w sytuacji gdy chcesz uzyskać więcej szczegółów
w ciemniejszych partiach sceny; domyślnie funkcja wyłączona
FLK - (redukcja migotania ON/OFF) przełącznik naleŜy ustawić na ON’ przy scenach oświetlanych ze
sztucznych źródeł światła (jak np. świetlówki) pracujących przy 50 Hz zasilania sieciowego
celemu usunięcia migania obrazu kamery
Gamma - ustawienia korekcji gamma - połoŜenie domyślne = OFF (korekcja 0.45) , połoŜenie
ON - gamma = 1.
Mirror - gdy funkcja jest włączona (ON) obraz przekazywany jest w odbiciu lustrzanym; funkcja
przydatna np. przy monitorowaniu sceny odbitej w lustrze
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
14
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I POŁĄCZENIA
2.2. Połączenia elektryczne
2.2.1. Połączenia elektryczne wejść alarmowych
Wejścia alarmowe w kamerach mogą być sterowane zarówno przez sygnały napięciowe jak
i zwarcie / rozwarcie. Niedopuszczalne jest jednak wykorzystywanie obu rodzajów połączeń
w jednym urządzeniu.
czujka 1
+5V
DI
DO RS-232 RS-485
1 C 1 C Rx Tx
2.2.2. Połączenia elektryczne wyjść alarmowych
Wejścia alarmowe w kamerach mogą być sterowane zarówno przez sygnały napięciowe jak
i zwarcie / rozwarcie. Niedopuszczalne jest jednak wykorzystywanie obu rodzajów połączeń
w jednym urządzeniu.
LED 1
+ 12 V
DI
DO RS-232 RS-485
1 C 1 C Rx Tx
Schemat połączenia wyjść alarmowych dla kamery IP
Wyjścia alarmowe w kamerach IP wyposaŜone są w transoptory wyjściowe zapewniające galwaniczną
separację obwodów alarmowych od obwodów serwera wideo.
Maksymalne napięcie pracy wyjścia alarmowego wynosi 30 V natomiast maksymalny prąd wyjściowy
to 100 mA.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
15
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
ZŁĄCZA ELEKTRYCZNE I POŁĄCZENIA
2.2.3. Złącza RS - 232 i RS - 485
Złącza przeznaczone są do zastosowań serwisowych.
2.2.4. Połączenia wejścia audio (model NVIP-HDN5000)
AI
MIKROFON
GND
We 1
Wyjście audio kamery wideo zapewnia dźwięk monofoniczny.
2.2.5. Połączenia wejścia oraz wyjścia audio (model NVIP-HDN4000VP)
Aout
Ain
Kamera NVIP-HDN4000VP posiada 4 pinowy blok złącz dla 1 kanału wejścia i 1 kanału wyjścia
audio .
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
16
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP
3. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP
3.1. Uruchamianie kamery IP
Po podłączeniu zasilania do urządzenia następuje wstępna inicjalizacja trwająca około 10 sekund,
następnie urządzenie przechodzi w tryb uruchamiania. Dioda STATUS (pomarańczowa) świeci ciągle
przez okresu uruchamiania trwający zazwyczaj około 3 sekund. Następnie kamera IP próbuje nawiązać
połączenie sieciowe (dioda STATUS świeci w sposób ciągły) proces ten moŜe potrwać do 60 sekund.
Jeśli połączenie zostanie pomyślnie nawiązane obie diody zaczynają migotać - dioda STATUS
(pomarańczowa) ze stałą częstotliwością - raz na sekundę, natomiast dioda NETWORK
(zielona) z częstotliwością proporcjonalną do ilości wys yłan ych danych.
Jeśli wystąpił błąd połączenia lub połączenie nie zostanie nawiązane - sygnalizowane jest to poprzez
świecenie diody STATUS (pomarańczowa) ciągłe lub migotanie i wygaszenie diody NETWORK
(zielona). W takim przypadku naleŜy sprawdzić poprawność konfiguracji sieciowej kameryIP.
STATUS
(pomarańczowa)
NETWORK
(zielona)
brak zasilania
nie świeci
nie świeci
uruchamianie
świeci
nie świeci
pomyślnie nawiązane
połączenie sieciowe
świeci
migotanie
brak lub błąd
połączenia sieciowego
świeci
nie świeci
migotanie
migotanie
Stan urządzenia
transmisja danych
Zalecaną metodą uruchomienia kamery IP jest połączenie go poprzez kabel skrosowany (dostępny w
zestawie z urządzeniem) do komputera PC lub laptopa w celu poprawnej konfiguracji ustawień
sieciowych kamery. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci (adres IP, brama,
maska sieci itd.) naleŜy skontaktować się z administratorem sieci w której urządzenie ma pracować.
Kamera IP
kabel z przeplotem
(cross)
komputer PC
Konfigurację sieci moŜna przeprowadzić za pomocą programu Novus-IPTool.exe lub wykorzystując
domyślnie ustawiony adres sieciowy.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
17
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP
3.2. Konfiguracja parametrów z wykorzystaniem domyślnego adresu sieciowego
Domyślny adres sieciowy moŜemy odczytać wykorzystując adres sprzętowy MAC umieszczony na
naklejce na spodzie urządzenia.
Adres MAC serwera wideo
Domyślne ustawienia sieci dla kamer IP to:
1. Adres IP - 192.168.IP1.IP2
Gdzie wartości IP1 i IP2 naleŜy odczytać z adresu MAC kamery IP
Konwersja z liczby
w formacie
heksadecymalnym
(szesnastkowym)
na dziesiętny
Adres MAC = 00:1B:9D:01:C0:3B —> Adres IP = 192.168.192.59
2. Maska sieci - 255.255.0.0
3. Brama - 192.168.0.1
4. Nazwa uŜytkownika - root
5. Hasło - pass
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
18
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP
Znając adres IP kamery naleŜy ustawić adres IP komputera PC w taki sposób aby oba urządzenia
pracowały w jednej podsieci (np.: dla adresu IP kamery 192.168.192.59 jako adres IP komputera PC
moŜemy ustawić np.: 192.168.192.60).
Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie
NMS naleŜy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS)
lub włączyć tryb pracy DHCP pozwalający na pobranie adresu IP z serwera DHCP (w tej metodzie w
sieci docelowej wymagany jest serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP naleŜy
upewnić się co do długości okresu dzierŜawy adresu IP, jego powiązania z adresem MAC kamery IP
w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub chwilowej awarii sieci /
serwera DHCP.
Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP
moŜemy podłączyć do sieci docelowej.
3.3. Konfiguracja parametrów kamery IP z wykorzystaniem programu Novus-IPTool.exe
Program Novus-IPTool.exe znajduje się na płycie CD-ROM dołączanej do kamer IP. Po uruchomieniu
programu wyświetlane jest główne okno aplikacji i następuje przeszukanie sieci lokalnej. Znalezione
kamery IP są wyświetlane w postaci listy.
Po kliknięciu w szukane urządzenie wybieramy z menu IP Setup - pojawia się kolejne okno
pozwalające skonfigurować ustawienia sieciowe kamery IP. Po wpisaniu poprawnego adresu IP,
bramy, maski i serwera DNS, naleŜy ustawienia zatwierdzić przyciskiem Setup.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
19
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA KAMERY IP
W kolejnym kroku program zaproponuje restart kamery IP, po ponownym uruchomieniu kamera IP
zostanie uruchomiona z nowymi ustawieniami sieciowymi.
3.4. Aktualizacja firmware z wykorzystaniem programu Novus-IPTool.exe
Program NOVUS-IPTool.exe umoŜliwia wstępną konfigurację sieciową kamer IP
(IP Setup), odczytanie informacji o urządzeniu (Device Info), aktualizację oprogramowania firmware
(Firmware Update), restart urządzenia (Reboot). W celu aktualizacji firmware naleŜy wskazać
odpowiedni plik, upewnić się, Ŝe plik jest poprawny analizując dane zawarte w Firmware Information
i zatwierdzić przyciskiem Update. Po aktualizacji wymagany jest restart kamery IP. Opcja Force
Update jest przydatna w przypadku wgrywania niŜszej wersji oprogramowania firmware niŜ juŜ
obecne w kamerze IP.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
20
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH I RESTART KAMERY IP
4. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH I RESTART KAMERY IP
Kamery IP firmy NOVUS posiadają programową (z poziomu przeglądarki Internet Explorer)
moŜliwość restartowania kamery (ponownego uruchomienia), oraz sprzętową (przy uŜyciu przycisku
reset) moŜliwość przywracania ustawień fabrycznych.
4.1. Resetowanie kamery IP (ponowne uruchomienie)
Resetowanie kamery IP (ponowne uruchamianie) zostało opisane w dalszej części instrukcji.
4.2. Przywracanie ustawień fabrycznych kamery IP (sprzętowe)
W celu sprzętowego przywrócenia ustawień fabrycznych kamery IP naleŜy włączyć zasilanie
urządzenia, w momencie, gdy dioda STATUS zacznie migotać z większą częstotliwością (szybkie
migotanie) wcisnąć i przytrzymać przycisk Reset na czas około 5 sekund aŜ do momentu, kiedy dioda
STATUS zacznie migotać z mniejszą częstotliwością (wolniej). Urządzenie uruchomi się z
domyślnymi ustawieniami - poprzednia konfiguracja zostaną nadpisana.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
21
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI IE
5. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI IE
5.1. Zalecana konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę IE
PowyŜsze wymagania dotyczą połączenia z kamerą IP przy załoŜeniu płynnego wyświetlania obrazu
wideo w rozdzielczości 720x576 z prędkością odświeŜania 25 kl/s.
1. Procesor Intel Pentium IV 3 GHz lub wyŜszy
2. Pamięć RAM min. 512 MB
3. Karta grafiki (dowolna obsługująca wyświetlanie Direct 3D z min. 64 MB pamięci RAM)
4. System operacyjny Windows XP / VISTA
5. Direct X w wersji 9.0 lub wyŜszej
6. Karta sieciowa 10/100/1000 Mb/s
5.2. Połączenie sieciowe z kamerą IP za pomocą przeglądarki IE
W pasku adresu przeglądarki Internet Explorer naleŜy wpisać adres IP kamery.
Wyświetlony zostanie panel logowania uŜytkownika. Domyślny uŜytkownik to root a hasło pass.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
22
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI IE
Po udanym logowaniu wyświetlany jest panel główny kamery IP.
UWAGA !!!
Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest zmiana nazwy i hasła uŜytkownika domyślnego.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
23
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
INTERFEJS WWW KAMERY IP
6. INTERFEJS WWW
6.1. Wyświetlania obrazu wideo w pojedynczym oknie
1
2
3
4
5
6
7
1.
Wyświetlanie obrazu wideo w pojedynczym oknie
Wyświetlanie obrazu wideo w podziale na 4
Konfiguracja kamery IP
2.
Model urządzenia i informacje o producencie kamery IP
3.
Wybór wyświetlanego kanału wideo dla obrazu
wyświetlanego w pojedynczym oknie
4.
Włączenie transmisji wideo (wyświetlania obrazu)
Wyłączenie transmisji wideo (brak obrazu)
5.
Wyświetl OSD - wyświetlanie domyślnego OSD ekranowego
Dźwięk - odsłuch dźwięku „na Ŝywo”
Wyświetl detekcję - pokazywanie aktywnych pól detekcji ruchu
6.
zapis aktualnie wyświetlanej klatki w formacie BMP
(domyślna lokalizacja pliku to C:\Documents and
Settings\{uŜytkownik Windows}\Moje dokumenty\
\Snapshot)
7.
Wybór języka interfejsu www kamery IP
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
24
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
INTERFEJS WWW KAMERY IP
6.2. Wyświetlanie OSD i stref detekcji ruchu
OSD display - wyświetlanie domyślnego
OSD ekranowego - adres IP, rozdzielczość,
pasmo, ilość klatek, data i czas.
Motion view - pokazywanie aktywnych pól
detekcji ruchu
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
25
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
INTERFEJS WWW KAMERY IP
6.3. Wyświetlanie obrazu wideo w podziale na 4
1
1.
sterownie pierwszym kanałem wideo
sterownie drugim kanałem wideo (nieaktywne)
sterownie trzecim kanałem wideo (nieaktywne)
sterownie czwartym kanałem wideo (nieaktywne)
włączenie transmisji wideo dla wybranego kanału
wyłączenie transmisji wideo dla wybranego kanału
zapis aktualnie wyświetlanej klatki z wybranego
kanału w formacie BMP (domyślna lokalizacja pliku
to C:\Documents and Settings\{uŜytkownik Windows}
\Moje dokumenty\Snapshot)
Nazwa pliku klatki tworzona jest w formacie:
rrrrMMdd_gg-mm-ss[k].bmp gdzie:
rrrr - rok, MM - miesiąc, dd - dzień
gg - godzina, mm - minuta, ss - sekunda
k - numer kanału liczony od 0
np.: 20080222_13-49-29[1].bmp
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
26
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7. KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
1
Ustawienia kamery IP zostały podzielone na sześć sekcji:
1.
Wideo - Ustawienie wideo
Audio - Ustawienia audio
Sieć - Ustawienia sieciowe
Alarmy - Konfiguracja zdarzeń
System - Ustawienia systemu
Porty we/wy - Ustawienia portów wejścia / wyjścia
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
27
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.1. Ustawienia wideo
7.1.1. Ustawienia wideo
1.
Format Wideo
Kamera IP automatycznie rozpoznaje format sygnału
wideo w czasie uruchamiania. W czasie pracy urządzenia
moŜliwa jest manualna zmiana formatu sygnału wideo - PAL,
NTSC lub AUTO (automatyczne detekcja standardu wideo)
2.
Kompresja
Wybór rodzaju kompresji MJPEG lub MPEG-4.
3.
Rozdzielczość
Rozdzielczość przechwytywanego obrazu wideo
Format
PAL
NTSC
D1
720 x 576
720 x 480
4CIF
704 x 576
704 x 480
2CIF
704 x 288
704 x 240
VGA
640 x 480
640 x 480
CIF
352 x 288
352 x 240
QVGA
320 x 240
320 x 240
QCIF
176 x 144
176 x 120
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
28
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
4.
Ilość klatek (FPS)
Ilość przechwytywanych na sekundę klatek wideo
Format wideo
Ilość klatek (dostępne wartości)
PAL
25, 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
NTSC
30, 15, 10, 7, 6, 5, 3, 2, 1
5.
Metoda kodowania
CBR - stały transfer danych - stała szerokość zajmowanego
pasma niezaleŜnie od sceny
VBR - zmienny transfer danych - zmienna szerokość pasma
w zaleŜności od sceny.
HVBR - zmienny transfer danych z górnym ograniczeniem
szerokości pasma - kombinacja trybów CBR i VBR.
6.
Pasmo (bity)
Szerokość pasma zajmowana przez strumień wideo w trybie
CBR i HVBR. Wartość w zakresie od 32 Kb/s do 10 Mb/s
7.
Stopień kompresji
Stopień kompresji określający jakość obrazu dla trybu VBR
i HVBR - ustawiany w zakresie od 0 ~ 255. Mniejsza wartość
oznacza lepszą jakość obrazu wideo ale i większą zajętość
pasma.
8.
Grupa obrazów (GOP)
Grupa obrazów - wielkość w przedziale 1 ~ 255 definiująca
ilość klatek róŜnicowych pomiędzy klatkami kluczowymi
(klatki I). Dla GOP = 1 generowane są tylko klatki I.
9.
Jasność
Jasność - wartość ustawiana w zakresie 0 ~ 255
10. Kontrast
Kontrast - wartość ustawiana w zakresie 0 ~ 255
11. Nasycenie
Nasycenie - wartość ustawiana w zakresie 0 ~ 255
12. Odcień
Odcień - wartość ustawiana w zakresie 0 ~ 255
13. Zapisz
Zapis ustawień wideo.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
29
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.1.2. Ustawienia OSD
Ustawienia wyświetlania OSD
1.
Aktywne
TAK - włączenie, NIE - wyłączenie wyświetlania tekstu OSD.
2.
Kolor
Kolor napisu - skala szarości od 0 (czarny) do 255 (biały).
3.
Tekst
Tekst napisu OSD - maksymalnie 64 znaki bez polskich liter.
4.
X
Przesunięcie tekstu OSD w poziomie. Wartości X=0, Y=0
odpowiadają lewemu górnemu rogowi obrazu.
5.
Y
Przesunięcie tekstu OSD w pionie.
Wyświetlanie daty i czasu OSD
1.
Aktywne
TAK - włączenie, NIE - wyłączenie wyświetlania daty.
2.
Format
Format wyświetlania daty - funkcja nieaktywna, przewidziana
do przyszłych zastosowań.
3.
X
Przesunięcie daty i czasu w poziomie. Wartości X=0, Y=0
odpowiadają lewemu górnemu rogowi obrazu.
4.
Y
Przesunięcie daty i czasu w pionie.
Tekst OSD oraz data i czas są wkomponowane w wideo tzn. są wyświetlane i rejestrowane
razem z obrazem wideo.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
30
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.1.3 Zaawansowane ustawienia wideo
1.
Przesunięcie obrazu
w poziomie
Przesunięcie przechwytywanego obrazu w poziomie
w zakresie (-32 ~ 32), wartości 0 odpowiada brak
przesunięcia obrazu.
2.
Przesunięcie obrazu
w pionie
Przesunięcie przechwytywanego obrazu w pionie w zakresie
(-4 ~ 4), wartości 0 odpowiada brak przesunięcia obrazu.
3.
Zapisz
Zapis ustawień wideo.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
31
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.2. Ustawienia audio
7.2.1. Wejście audio
1.
Aktywne
TAK - włączenie, NIE - wyłączenie wejścia audio.
2.
Nazwa
Nazwa przyporządkowana wejściu audio.
3.
Kodowanie
Format kodowania audio - dostępne są PCM, µ-LAW i a-LAW.
4.
Częstotliwość
próbkowania (Hz)
Częstotliwość próbkowania - 16 kHz (pasmo przenoszenia
ok. 8 kHz) lub 8 kHz (pasmo przenoszenia ok. 4 kHz).
5.
Wielkość
próbki (bity)
Ilość bitów dla próbki audio - 8 lub 16 (tylko PCM).
6.
Wzmocnienie
Wzmocnienie wejścia audio w zakresie (0 ~ 255)
- wartość domyślna to 128.
7.
Zapisz
Zapis ustawień audio.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
32
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.2.2. Wyjście audio
1.
Aktywne
TAK - włączenie, NIE - wyłączenie wyjścia audio.
2.
Nazwa
Nazwa przyporządkowana wyjściu audio.
3.
Kodowanie
Format kodowania audio - dostępne są PCM, uLAW i aLAW.
4.
Częstotliwość
próbkowania (Hz)
Częstotliwość próbkowania - 16 kHz (pasmo przenoszenia
ok. 8 kHz) lub 8 kHz (pasmo przenoszenia ok. 4 kHz).
5.
Wielkość
próbki (bity)
Ilość bitów dla próbki audio - 8 lub 16 (tylko PCM).
6.
Wzmocnienie
Wzmocnienie wyjścia audio w zakresie (0 ~ 255) - wartość
domyślna to 128.
7.
Zapisz
Zapis ustawień audio.
UWAGA!!!
W wyjście audio wyposaŜona jest jedynie kamera NVIP-HDN4000VP
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
33
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.3. Ustawienia sieci
7.3.1. Ustawienia główne
1.
UŜyj DHCP
/ Adres statyczny
Wybór trybu konfiguracji adresu IP - automatyczny (DHCP)
lub manualny (statyczny). W przypadku wyboru konfiguracji
DHCP pozostałe pola są nieaktywne a adres IP, maska, brama
i serwer DNS powinny zostać automatycznie przypisane
z serwera DNS.
2.
Adres IP
Adres IP kamery.
3.
Maska
Maska podsieci.
4.
Brama
Brama sieciowa.
5.
Serwer DNS
Serwer DNS.
6.
Zapisz
Zapis ustawień sieciowych.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
34
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.3.2. Ustawienia QOS
QOS (Quality Of Service) pozwala na przyporządkowanie gwarantowanego pasma w sieci dla danej
usługi. Kamery IP Novus pozwalają na niezaleŜne określenie poziomu QOS dla danych wideo, audio
oraz informacji o zdarzeniach alarmowych.
1.
DSCP dla wideo
Znacznik (priorytet) dla danych wideo w zakresie (0 ~ 255)
- większa wartość oznacza wyŜszy priorytet.
2.
DSCP dla audio
Znacznik (priorytet) dla danych audio (0 ~ 255) - większa
wartość oznacza wyŜszy priorytet.
3.
DSCP dla alarmów
Znacznik (priorytet) dla informacji o zdarzeniach alarmowych
(0 ~ 255) - większa wartość oznacza wyŜszy priorytet.
4.
Zapisz
Zapis ustawień sieciowych.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
35
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.3.3 Ustawienia Multicast
1.
Aktywne
TAK - włączenie, NIE - wyłączenie trybu adresowania
grupowego (multicast).
2.
Adres dla wideo
Adres IP dla danych wideo przesyłanych w trybie multicast.
3.
Port dla wideo
Port dla danych wideo przesyłanych w trybie multicast.
4.
TTL dla wideo
TTL (Time To Live - czas Ŝycia pakietu) dla danych wideo
przesyłanych w trybie multicast.
5.
Adres dla audio
Adres IP dla danych audio przesyłanych w trybie multicast.
6.
Port dla audio
Port dla danych audio przesyłanych w trybie multicast.
7.
TTL dla audio
TTL dla danych audio przesyłanych w trybie multicast.
8.
Adres dla alarmów
Adres IP dla danych alarmowych przesyłanych w trybie
multicast.
9.
Port dla alarmów
Port dla danych alarmowych przesyłanych w trybie multicast.
10. TTL dla alarmów
TTL dla danych alarmowych przesyłanych w trybie multicast.
11. Zapisz
Zapis ustawień sieciowych.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
36
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.3.4. Ustawienia DDNS
1.
Aktywny
TAK - włączenie, NIE - wyłączenie obsługi DDNS (Dynamic
DNS).
2.
Serwer DDNS
Wybór serwisu DDNS - obecnie dostępny jest tylko
DynDNS.com
3.
Adres IP serwera
Adres serwisu DDNS - obecnie tylko www.dyndns.com
4.
UŜytkownik
Nazwa uŜytkownika serwisu DynDNS.com
5.
Hasło
Hasło uŜytkownika serwisu DynDNS.com
6.
Nazwa domenowa
Nazwa domenowa serwera wideo np. nvip0001.dyndns.com
7.
Czas aktualizacji
Czas w minutach określający jak często aktualizowany jest
wpis w serwisie DynDNS.com.
8.
Port
Port jeśli nazwa domenowa ma odnosić się do portu innego
niŜ 80 - domyślna wartość to –1
9.
Adres IP typu
Typ adresu IP który zostanie zarejestrowany w usłudze
DDNS. REAL - oznacza publiczny adres IP (zewnętrzny),
LOCAL - prywatny adres IP (wewnętrzny).
10. Zapisz
Zapis ustawień sieciowych.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
37
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.3.5. Ustawienia zaawansowane
1.
Port RTSP
Port RTSP dla pierwszego kanału wideo (domyślny port dla
pierwszego kanału wideo to 554).
2.
Port WWW
Port dla połączeń przez przeglądarkę internetową - domyślnie
80.
3.
Przekierowanie RTSP
W przypadku przekierowania (port forwarding) portów na
routerze naleŜy podać port zewnętrzny na jaki został
przekierowany port RTSP wykorzystywany przez kamerę IP.
4.
Zapisz
Zapis ustawień sieciowych.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
38
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.4. Ustawienia zdarzeń alarmowych
7.4.1. Detekcja ruchu
1.
Kanał wideo
Wybór kanału wideo do ustawienia detekcji ruchu.
2.
PokaŜ wideo
Wyświetlanie obrazu z wybranego kanału.
3.
Stop
Zakończenie wyświetlania obrazu.
4.
Aktywna
Włączenie / wyłączenie wybranej warstwy detekcji.
5.
Layer ID
Wybór warstwy detekcji.
6.
Wielkość obiektu
Próg detekcji w zakresie 1 ~ 255
7.
Czułość detekcji
Czułość detekcji w zakresie 1 ~ 255
(1 - maksymalna czułość , 255 - minimalna)
8.
Zapisz
Zapis ustawień detekcji dla wybranej warstwy.
9.
Reset
Usunięcie wszystkich stref detekcji ruchu.
10. Test detekcji
Test detekcji ruchu.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
39
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
W kamerach IP NVIP-HDN5000 oraz NVIP-HDN4000VP moŜliwe jest definiowanie dowolnej ilości
stref detekcji ruchu na trzech warstwach. KaŜda warstwa posiada wspólne dla wszystkich stref
(obszarów) wartości czułości i progu detekcji ruchu. Warstwom odpowiadają kolory definiowanego
obszaru strefy: dla warstwy pierwszej jest to kolor Ŝółty, dla drugiej zielony dla trzeciej fioletowy.
Po wyborze warstwy detekcji dodajemy strefy poprzez wskazanie miejsca na obrazie i kliknięcie
prawym klawiszem myszki. Po dodaniu strefy moŜe być ona dowolnie przemieszczana
i skalowana. Obszary są oznaczane jako #AreaNN gdzien NN oznacza kolejny numer strefy.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
40
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.5 Informacje systemowe
7.5.1 Data i czas systemowy
1.
Data
Aktualna data systemowa.
2.
Czas
Aktualny czas systemowy.
3.
Strefa czasowa
Wybór strefy czasowej.
4.
Czas komputera PC
Ustawienie czasu zgodnie z czasem systemowym komputera
klienckiego.
5.
Serwer NTP
Synchronizacja z serwerem NTP (domyślnie wybrany jest
serwer time.nist.gov).
6.
Ustawienia własne
Manualne ustawianie daty i czasu.
7.
Zapisz
Zapis ustawień daty i czasu.
Synchronizacja z serwerem czasu NTP moŜe zająć do 10 sekund.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
41
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.5.2. UŜytkownicy
Dodawanie i edycja uŜytkownika kamery IP
1.
Lista uŜytkowników
Lista uŜytkowników kamery IP.
2.
Dodaj
Dodawanie nowego uŜytkownika.
3.
Edycja
Edycja danych uŜytkownika.
4.
Usuń
Kasowanie uŜytkownika.
1.
UŜytkownik
Nazwa uŜytkownika - maksymalnie 32 znaki.
2.
Hasło
Hasło uŜytkownika - od 3 do 8 znaków.
3.
Poziom
Poziom dostępu uŜytkownika - administrator (admin),
uŜytkownik (user) lub gość (guest).
4.
Dodaj
Dodawanie uŜytkownika.
5.
Anuluj
Anulowanie i powrót do listy uŜytkowników.
Kamera IP posiada dwóch predefiniowanych uŜytkowników: root - hasło:
guest - hasło: guest. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmienić domyślne hasła.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
42
pass
oraz
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.5.3 Informacje systemowe
1.
Adres MAC
Adres sprzętowy (MAC) kamery IP.
2.
Czas
Aktualna data i czas.
3.
Protokół PTZ
Aktualnie wybrany protokół PTZ.
4.
Bootloader
Wersja modułu inicjującego ładowanie systemu urządzenia.
5.
Firmware
Wersja oprogramowanie firmware.
6.
Strona WWW
Wersja strony www serwera wideo.
7.
OCX
Wersja kontrolki OCX serwera wideo.
8.
Dodatkowe
Dodatkowe informacje o wersji oprogramowania.
9.
PokaŜ raport
Generowanie pełnego raportu (ustawienia, logi) kamery IP.
7.5.4. Restart
1.
OK
Rozpoczęcie procesu ponownego uruchomienia (restartu
programowego) kamery IP.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
43
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.6. Porty wejść / wyjść
7.6.1. Porty szeregowe
Złącza przeznaczone są do zastosowań serwisowych.
1.
RS232/RS485
Wybór konfigurowanego portu szeregowego RS232 lub
RS485.
2.
Prędkość
Prędkość przesyłanych danych w zakresie 1200 ~ 115200
bodów.
3.
Kontrola parzystości
Ustawienia kontroli parzystości - parzyste, nieparzyste lub
brak kontroli parzystości.
4.
Kontrola przepływu
Kontrola przepływności - programowa, sprzętowa lub brak
kontroli przepływu.
5.
Bit stopu
Ilość bitów stop - 1 lub 2.
6.
Konsola
Włączenie (TAK) lub wyłączenie (NIE) konsoli systemowej.
Ustawienie aktywne tylko dla portu RS232.
7.
Zapisz
Zapis ustawień portów szeregowych.
Po zmianie ustawień portów szeregowych nowe ustawienia zostaną wykorzystane dopiero po
ponownym uruchomieniu kamery IP.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
44
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
KONFIGURACJA SIECIOWA PARAMETRÓW KAMERY IP
7.6.2. Wejścia i wyjścia alarmowe
1.
DI0 ~ DI3
Stan wejść alarmowych DI0 ~ DI3.
2.
DO0 ~ DO3
Stan wyjść alarmowych DO0 ~ DO3. MoŜliwa jest takŜe
ręczne ustawienie stanu wyjść alarmowych
Stan wejść i wyjść alarmowych jest odświeŜany automatycznie co około 3 sekundy.
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
45
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
NOTATKI
NOTATKI
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
46
NVIP-HDN5000, NVIP-HDN4000VP - Instrukcja obsługi wer.1.0.
NOTATKI
NOTATKI
Wszelkie prawa zastrzeŜone © NOVUS Security Sp. z o.o.
47
NOVUS Security Sp. z o.o.
ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa
tel.: (22) 546 0 700, fax: (22) 546 0 719
www.novuscctv.com
2008-12-29 MM, KW, MK

Podobne dokumenty