FORMULARZ OFERTY Remont pokrycia dachowego na budynkach

Transkrypt

FORMULARZ OFERTY Remont pokrycia dachowego na budynkach
Załącznik nr 3 do Regulaminu
Żnin, dn. ..............................
................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty na: „Remont pokrycia dachowego na budynkach
mieszkalnych przy ul. Plac Wolności 18, 19 w Żninie”.
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto: ..................................... zł; podatek VAT: .................................. zł

cenę brutto: ...................... zł (słownie: ..............................................................................złotych).
2. Termin realizacji zamówienia: 27.06.2016 r. do 18.07.2016 r.
3. Okres gwarancji: .........................................................
4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu cenowym.
5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
6. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.
7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są:

aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS*

kosztorys ofertowy Wykonawcy
.............................................................
pieczątka i podpis osoby uprawnionej
..................................., dn. ..............................
*niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty