Oświadczenie o uczestnictwie dziecka w ŁUD

Transkrypt

Oświadczenie o uczestnictwie dziecka w ŁUD
OŚWIADCZENIE O UCZESTNICTWIE
W ŁÓDZKIM UNIWERSYTECIE DZIECIĘCYM
Ja, niżej podpisany .......................................................................................................................
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna)
legitymujący się dowodem osobistym nr .....................................................................................
wyrażam zgodę, aby moje dziecko ..............................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)
uczestniczyło
w
zajęciach
organizowanych
przez
Politechnikę
Łódzką
- Łódzki Uniwersytet Dziecięcy oraz oświadczam, że:
 zapoznałem(-am) się z warunkami uczestnictwa, programem oraz harmonogramem
spotkań dostępnym na stronie internetowej ŁUD - http://www.lud.p.lodz.pl / https://ludrekrutacja.p.lodz.pl
 wyrażam zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji dotyczących ŁUD
w
trybie
art.
10
pkt.
2
ustawy
z
dnia
18.07.2002
roku
„O świadczeniu usług drogą elektroniczną”.
 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich i zapisanego przeze mnie
dziecka zawartych w zgłoszeniu w celu zapewnienia możliwości kontaktu z rodzicami
i studentami. Informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).
 zgadzam się na publikowanie zdjęć, audycji, wywiadów z udziałem mojego dziecka na
stronach internetowych ŁUD, w mediach oraz materiałach promocyjnych
i informacyjnych ŁUD.
Łódź, dnia ..........................
..................................
(podpis rodzica/opiekuna)

Podobne dokumenty