ziemia przysuska - Powiat Przysuski

Transkrypt

ziemia przysuska - Powiat Przysuski
Nr (11) 10
listopad 2012
EGzEMplArz
BEzpłATNy
I Ns Rej. 4/12
ISSN 2299-4343
Informator Samorządowy
ZIEMIA PRZYSUSKA
Powiat Przysuski: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Przysucha,
Potworów, Rusinów, Wieniawa
ŚWIÊTO NIEPODLEG£OŚCI
11 LISTOPADA 2012
więcej strona 2, 3 i 24
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
powIAT przySUSKI
Patriotyzm ciągle na wagę złota
Termin patriotyzm wywodzi się od łacińskiego
słowa „patria” - ojczyzna. Sam zaś termin patriotyzm
oznacza miłość do ojczyzny. Warto przypomnieć
znaczenie tego słowa zwłaszcza w listopadzie,
kiedy w kalendarzu znajdujemy 11 listopada.
Przypominamy sobie wtedy bohaterów z 1918
roku i następnych lat odtwarzania i odbudowy
państwa polskiego po 123 latach niewoli narodu
i nieistnienia Polski. Józef Piłsudski, Roman
Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński,
Ignacy Jan Paderewski to tylko kilku z milionów
polskich bohaterów, którzy odczytali dziejową
chwilę i wzięli na swoje barki odpowiedzialność
za losy własnej ojczyzny. Nie tylko wyrwali ją
z mroków niebytu, ale również podjęli walkę o jej
kształt i przyszłość. Tak jak dzisiaj, tak również
i wtedy Polacy marzyli o Polsce – Matce Ojczyźnie,
która sprawiedliwie i z miłością potraktuje swoje
dzieci. Dlatego w jej obronie poszli w bój i zamienili
swoje życia na marzenia o wolności, równości,
dostatku i sprawiedliwości. Ci niezwykli bohaterowie
i zarazem zwykli ludzie, przegonili bolszewików,
wydarli Niemcom kawał Śląska i Wielkopolskę.
W naszym małym świecie też działy się rzeczy
ważne i wielkie. W czasie, kiedy Józef Piłsudski
informował świat o powrocie Polaków pomiędzy
wolne narody świata, w Przysusze, pewien
skromny człowiek – Ludwik Skowyra zakładał
szkołę spółdzielczą, w której młodzi Polacy mieli
się uczyć zawodu. W 1918 roku szkoła Skowyry
rozpoczęła swoją służbę lokalnej społeczności. Co
powodowało, że ci wszyscy ludzie byli gotowi oddać
nawet siebie po to, żebyśmy my mogli cieszyć
się wolnością i niepodległym polskim państwem.
Kiedy czytam o tym jak młodzi ludzie zasłaniali
własnymi ciałami drogę na Warszawę, jak 27 letni
ksiądz Ignacy Skorupka 14 sierpnia 1920 ginie od
postrzału w głowę, zastanawiam się dlaczego?
Dlaczego za wolną Polskę szli w bój Ślązacy
w trzech powstaniach śląskich, co powodowało,
że praktycznie nikt, w kim biło polskie serce nie
pozostawał wtedy obojętny ? To był autentyczny
płynący prosto z serca i ducha patriotyzm Polaków.
On i nasze umiłowanie wolności zwróciło nam
Polskę, w czasie,kiedy już powinniśmy o niej po
ponad stuleciu niewoli i zmuszania do niepamięci
już zapomnieć. Patriotyzm pozwolił nam przetrwać
okres niemieckiej i sowieckiej okupacji w okresie
okupacji oraz komunistycznej niesuwerenności
po zakończeniu II wojny światowej. Każdy z nas
wymieni nazwiska bohaterów: Sucharski, Raginis,
Hubal, Maczek,Sikorski, Sosabowski, Anders,
Fieldorf – Nil, Pilecki. Były też setki tysięcy innych,
z bronią w ręku walczących o swoją Polskę. Mimo,
że pozornie Polska znalazła wśród zwycięzców
nie wygraliśmy własnej wolności. Przez zdradę
sojuszników zostaliśmy sprzedani Stalinowi na
50 lat. Stalin jednak nie wiedział, że w pakiecie
z Polakami dostał też polskie umiłowanie wolności.
Poprowadziło nas ono jako naród przez okres
komunizmu do wolności i odzyskania dla nas Polski
w 1989 r. Skończył się czas wojen i walki, a zaczął
się czas spokojnego budowania. Tak samo, jak
w 1918 r. przystąpiliśmy do odbudowy wszystkiego,
z wielką nadzieją, że III Rzeczpospolita będzie
lepsza i sprawiedliwsza, że będzie dostatnia
i otwarta, a swoim obywatelom da obronę od
krzywdy. Po 23 latach od pamiętnych wydarzeń
i pierwszych w części wolnych wyborów, od
powstania rządu Tadeusza Mazowieckiego, wydaje
mi się, że jakby nam trochę nie wyszło to budowanie
III Rzeczpospolitej. Jest parę symptomów, które
świadczyć mogą wręcz o nieakceptowaniu
obecnego kształtu Polski przez swoich obywateli.
Miliony Polaków – najczęściej młodych i świetnie
wykształconych wyjeżdża z Polski, ponieważ nie
mogą znaleźć tutaj dla siebie miejsca. Młode rodziny
odmawiają powołania do życia kolejnego pokolenia,
ponieważ boją się o przyszłość, a niepewność
ekonomiczna nie pozwala im nawet myśleć
o przyszłości . Nie wygląda to najlepiej. Dlaczego
po 1918 roku budowanie Polski wychodziło lepiej ?
Trzeba to powiedzieć głośno nie można budować
Polski nie mając świadomości własnych wobec niej
powinności. Trzeba Polskę po prostu kochać, Tylko
wtedy jesteśmy w stanie coś dla niej i dla siebie
jednocześnie rozsądnego zrobić. Prawidłowość
ta funkcjonuje zarówno w skali makro, jak i mikro.
O ile niepokoję się o Polskę, jako całość, o tyle
z większym spokojem obserwuję działania na
lokalnym szczeblu. Mimo, iż samorząd bardzo
mocno zależy od uwarunkowań ogólnych – to
jednak ma spory obszar umożliwiający samodzielne
działanie. Obserwując i bezpośrednio uczestnicząc
w wielu działaniach na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat z dumą przyznaję, ze w naszej małej
ojczyźnie nie brakuje patriotów kochających swoją
ziemię. Są nimi wszyscy ci, którzy codziennie wstają
do pracy, którzy uczciwie płacą podatki, którzy
szanują swoich sąsiadów i rodzinę. Patriotami są
ci którzy nas wszystkich uczą, leczą, którzy nas
chronią i którzy codziennie własną uczciwość
i przyjaźń oddają dla naszej wspólnej pomyślności.
Tylko dzięki patriotyzmowi możliwe były i są rzeczy
wielkie. Nie byłoby bez niego niepodległości
i wolności, ale bez umiłowania własnej ziemi nie
byłoby wielu rzeczy w naszej najbliższej okolicy.
Bez zaangażowania i wielkiej wiary w sens pracy
i działania dla wspólnego dobra nie byłoby dzisiaj
już szpitala. Systematycznie zadłużany postawiony
na krawędzi bankructwa został przywrócony do
stabilności i może dziś z dumą nosić imię swojego
nowego patrona. Ale trzeba to dzisiaj szczególnie
podkreślić, że to sukces wszystkich, którzy tej
sprawie oddali cząstkę siebie. Samorządowców,
którzy nie bali się decydować, pracowników,
którzy zaufali i zgodzili na trudniejsze warunki
pracy, pacjentom, którzy cierpliwie czekali na
efekty zmian. Ten sam proces przeszedł również
lokalny system oświaty powiatowej. 5 nowo
wybudowanych obiektów w tym hala sportowa,
kryta pływalnia i nowy obiekt do kształcenia
praktycznego to efekt pracy, konsekwencji
i wiary w końcowy sukces lokalnych liderów
i całego środowiska oświatowego,które wspierało
restrukturyzację systemu i zmieniało kwalifikacje,
dzięki tej współpracy w czasie, kiedy w całej Polsce
zaczęto zwalniać w oświacie w naszym powiecie
powstało blisko 150 nowych miejsc pracy. Ale na
to zapracowali wszyscy. Patriotyzm lokalny przez
ostatnie lata diametralnie odmienił oblicze naszej
małej ojczyzny. Drogi, szkoły, obiekty ochrony
zdrowia wystawiają naszej całej społeczności jak
najlepszą ocenę. Dzięki temu, że ciągle stać nas
na poświęcenie i oddanie swojego wysiłku i emocji
naszej ojczyźnie – powoli dajemy sobie radę. Ale
patriotyzm jest nam ciągle bardzo potrzebny. Nie po
to by strzelać, ale po to żeby budować, po to żeby
ten fragmencik Polski, który każdy z nas otrzymał
kiedyś od swojego ojca w spadku zostawić dzieciom
w lepszym stanie. Niech to będzie sprawdzianem
naszego patriotyzmu.
Jarosław Bednarski
2
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
W numerze:
Uroczystości Dnia Niepodległości, s. 3
Stypendia starosty rozdane, s. 4
Nadanie imienia dla SPZZOZ, s. 6
Wiadomości z gmin, s. 6-21
Ćwiczenia strażackie, s. 22
Fotogaleria, s. 24
powIAT przySUSKI
11 listopada w Powiecie Przysuskim
Uroczystymi Mszami Św. w intencji Oj- wych i patriotyzmu. Właśnie lekcje patrioty- im. Stanisława Staszica w Borkowicach oraz
czyzny rozpoczęły się tegoroczne obchody zmu zostały przestawione przez uczniów ze Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i MistrzoNarodowego Święta Niepodległości w gmi- szkół ponadgimnazjalnych dla których orga- stwa Sportowego w Lipinach. Uczniowie renach z terenu powiatu przysuskiego. W na- nem prowadzącym jest powiat przysuski tj. cytowali wiersze i śpiewali piosenki patriobożeństwach wzięli udział
tyczne, przypominając ciężki
samorządowcy gminni i poczas rozbiorów i wojen, jakie
wiatowi , delegacje i dyrekPolacy musieli stoczyć aby
torzy placówek oświatowych,
oswobodzić swój kraj. Listojednostek OSP oraz mieszpad dla nas Polaków jest miekańcy gmin . Z wdzięcznosiącem szczególnym. Świętuścią i szacunkiem wspominając odzyskanie niepodległości
no tych, którzy swoim ofiarpochylamy głowy w zadumie
nym życiem i własną krwią
nad „ceną”, za jaką tę wolność
otworzyli drogę do wolnej Ojodzyskaliśmy. Zastanawiamy
czyzny. Aby uczcić pamięć
się nad okrutnym losem, który wzywał w każdym stuleciu
poległych, walczących o niepodległość Polski delegacje
do walki i składania ofiar z ojzłożyły symboliczne kwiaty
ców i synów. Biało – czerwow miejscach pamięci narone flagi wywieszone na ulidowej. Delegacje władz Pocach i budynkach, ogień zawiatu Przysuskiego oddały
palany na żołnierskich mogihołd między innymi przed
łach, lekcje historii w szkołach
pomnikiem żołnierzy Armii
to tylko nieliczne, ale bardzo
Krajowej w Janikowie oraz
ważne oznaki naszej pamięci
przy żołnierskich mogiłach
o wydarzeniach i hołd oddana cmentarzu w Przysusze.
ny Tym, którym zawdzięczaStarosta i wicestarosta składają kwiaty pod pomnikiem w Janikowie.
W wielu gminach odbyły się
my wolność. Pamięć o tamrównież uroczyste akademie w wykonaniu mło- Zespół Szkół Nr 1 im. Jana Pawła I Iw Przy- tych wydarzeniach niech pozostanie wśród
dzieży szkolnej. 11 listopada - to dzień skła- susze, Zespół Szkół Nr 2 im. Ludwika Sko- nas zawsze żywa.
Marta Zbrowska
niający do refleksji na temat symboli państwo- wyry w Przysusze, Zespół Szkół Rolniczych
Gmina do powiatu, powiat do wojewody
i nowa droga już blisko
31 października 2012 r. Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek zatwierdził
wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych”.
Na realizację programu przeznaczono 48
milionów 225 tys. zł. Jako pierwszy mam przyjemność poinformować Czytelników „Ziemi
Przysuskiej”, że aplikacja powiatu przysuskiego przygotowana na wniosek gminy Borkowice, zakładająca przebudowę 4 km 145 m drogi powiatowej nr 3302W Janów – Borkowice,
znalazła się po ocenie na 24 miejscu, przy 43
złożonych wnioskach, na wstępnej, zatwierdzonej liście do realizacji,. Cały projekt przewiduje wykonanie drogi za 2 027 685,81 zł.
Gmina Borkowice zadeklarowała 300 000 zł,
samorząd powiatowy otrzyma z programu 868
965 zł, natomiast powiat pokryje resztę wydatków, czyli 858 621,81 zł. Ostateczna lista projektów do realizacji zostanie przedstawiona 30
listopada. O ostatecznych losach wspólnego projektu poinformuję Państwa w następnym numerze.
Powiat przysuski prowadzi od lat skuteczną politykę pozyskiwania środków na inwestycje infrastrukturalne w oparciu o współpracę z gminami. Wspólnie zrealizowaliśmy
wiele potrzebnych i dobrze służących mieszkańcom przedsięwzięć. Przypomnę tylko kilka
z nich – wspólnie z gminą Wieniawa wybudowaliśmy drogę do zalewu w Domaniowie i zbiornik wodny w Krajowie. Współpracując z gminą
Klwów wykonaliśmy drogę do Ulowa, z gminą
Odrzywół wykonaliśmy wspólne projekty drogowe i kompleks Sportowy „Orlik w Lipinach”
oraz zbiornik
w Wysokinie.
Ostatnio oddaliśmy do użytku odcinek drogi w Krzesławicach – dzięki wspólnemu
działaniu gminą
Rusinów. Praktycznie z każdą
gminą realizujemy wspólne
przedsięwzięcia. Cieszy
perspektywa
Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz wspólnej przebudowy kolejnej drogi we współpracy z gminą Potworów,
do powiatu wpłynęła już deklaracja chęci podjęcia takiej współpracy przez gminę. Muszę
podkreślić, że projekt przebudowy drogi Janów – Borkowice powstał z inicjatywy wójta
gminy. Cieszy fakt, że współdzielimy wizję rozwoju naszej ziemi. Razem zawsze możemy
zrobić więcej, a bez współpracy gminy i powiatu wszyscy bylibyśmy biedniejsi, ponieważ
nie dostalibyśmy dotacji.
Jestem bardzo zadowolony z możliwości
współuczestniczenia gminy Borkowice w realizacji tego projektu. To się nam wszystkim
bardzo opłaca. Z perspektywy gminy to najlepszy możliwy sposób podnoszenia standardów
na naszym terenie. Oczywiście angażujemy
środki gminne w realizację projektu powiatowego, ale przecież ta droga jest w naszej gminie, a służyć będzie wszystkim użytkownikom.
Razem wybudujemy ponad 4 km dobrej drogi. Co mogłaby
zrobić gmina
za 300 tys. zł ?
Najwyżej kilkaset metrów nowego asfaltu,
lub jedno małe
boisko. W tym
wypadku razem
z powiatem odnowimy ważny
szlak komunikacyjny przyspieszający podróż w kierunku
Końskich. JeWójt Gminy Borkowice Robert Fidos stem przekonany, że w ten
sposób dajemy przykład dobrej współpracy na
różnych szczeblach samorządu. Cieszę się,
że współdziałając doprowadzamy do sytuacji,
w której budujemy drogę za znacznie niższe
kwoty. Dzięki złożeniu się na budżet inwestycji każdy wnosi tylko część całości osiągając
całą korzyść. Chciałbym, aby to nie był ostatni nasz wspólny projekt.
Informacje zebrał Jarosław Bednarski
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
3
powIAT przySUSKI
Stypendia Starosty w Szkołach Ponadgimnazjalnych
w Powiecie Przysuskim
Jak co roku władze powiatu przysuskiego uhonorowały zdolnych młodych
mieszkańców powiatu - uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla których powiat
jest organem prowadzącym, przyznając im stypendia Starosty Przysuskiego
za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i sportu. O przyznanie stypendium
mogą ubiegać się uczniowie którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,80
w semestrze poprzedzającym semestr, w którym przyznaje się to stypendium ora
mają ocenę z zachowania
co najmniej bardzo dobrą.
Stypendia przyznawane są
dwa razy w roku -w październiku i marcu Przyznawane są również stypendia
Najlepsi Uczniowie ZS 1 nagrodzeni stypendiami starosty
za osiągnięcia sportowe. Takie stypendium może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Inicjatywa wręczenia stypendiów najzdolniejszym uczniom zrodziła w 2001 roku ma
mocy Uchwały Rady Powiatu z 10.10.2001 roku w celu zwiększenia motywacji
młodzieży do kształcenia się.
W myśl przysłowia „Wysiłkiem i pracą ludzie się bogacą” Zarząd Powiatu docenił wkładany w naukę trud i wyróżnił wszystkich tych, którzy w zeszłym semestrze osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,80.
Wśród stypendystów znaleźli się (tabele obok):
Informatyzacja Szpitala w Przysusze
W dniu 29.10.2012 roku w budynku Starostwa Powiatowego w Przysusze
została podpisana umowa na projekt pn. „Informatyzacja SPZZOZ w Przysusze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.
Umowę w tej sprawie podpisali wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz dyrektor SPZZOZ w Przysusze Grzegorz Dziekan. Obecnie szpital w Przysusze nie
dysponuje nowoczesnym sprzętem komputerowym i systemem informatycznym,
umożliwiającym sprawne zarządzanie placówką zarówno od strony medycznej,
jak i administracyjnej. Dokumentacja przygotowywana jest nadal w formie papierowej, a jej obieg jest utrudniony nie tylko w samym szpitalu, ale też w jednostkach
mu podległych. Dlatego
też realizacja inwestycji przyniesie korzyści
zarówno
pacjentom, jak
i pracownikom placówki.
Całkowity koszt projektu to 2 552
055,09 zł z czego decyzją
Zarządu Województwa
Mazowieckiego projekt
otrzyma 2 115
307,87 zł
unijnego dofinansowania. Zostaną
Umowa w sprawie informatyzacji Powiatowego Szpitala
zakupione
w Przysusze została podpisana przez Dytektora Grzegorza komputery, drukarki, serwery oraz speDziekana oraz Wicemarszałka Leszka Ruszczyka
w obecności starostów
cjalistyczne oprogramowanie.
Wdrożony również będzie elektroniczny system obiegu dokumentów. Poprawi to wymianę danych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi SPZZOZ w Przysusze, m.in.: szpitalem, Działem Farmacji Szpitalnej, Przychodnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Poradnią Specjalistyczną i Diagnostyczną, Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym
oraz wiejskimi ośrodkami zdrowia w Glińcu, Sadach i Ruskim Brodzie. Przebudowana zostanie także strona internetowa szpitala. Umożliwi to pacjentom, m.in.
elektroniczną rejestrację wizyt czy też dostęp do wyników badań. Projekt przewiduje utworzenie Publicznych Punktów Dostępu – będą miały one postać ogólnodostępnych, łatwych w obsłudze (dotykowy ekran) Kiosków informacyjnych. Zainstalowane zostaną dwa Kioski – jeden w przychodni w szpitalu, Kioski będą
umożliwiały pacjentom bezpłatne skorzystanie z Internetu, w tym ze wszystkich
funkcjonalności strony www SPZZOZ w Przysusze. Z myślą o bezpieczeństwie,
w szpitalu zostanie również założony monitoring.
Marta Zbrowska
4
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
powIAT przySUSKI
W drugą rocznicę wyborów samorządowych,
rozmawiamy z Przewodniczącym Rady Powiatu w Przysusze
Leopoldem Modrzeckim
Ziemia Przysuska: Czym był dla Pana wy- cji. Jednak kiedy dochodzi do głosowania nad
bór na funkcję Przewodniczącego Rady Po- projektem budżetu powiatu, radni opozycyjni
wiatu ?
wstrzymują się od głosu. W tym momencie roLeopold Modrzecki: Po 4 latach pracy na dzi się pytanie: Jak można popierać inwestystanowisku Członka Zarządu Powiatu powie- cje i nie poprzeć budżetu, który zakłada ich rerzenie mi funkcji Przewodniczącego rady Po- alizację? Jak widać na przytoczonym przykławiatu potraktowałem jako duże wyróżnienie dzie czasami z konsekwencją i odpowiedziali swoiste wotum zaufania
nością opozycyjdo mojej osoby. Jednoczenej części Rady
śnie zdawałem sobie sprabywa różnie.
wę ze skali odpowiedzialZ.P.: Jak udaności, jaką godność ta ze
je się Panu Przesobą niosła. Od początku
wodniczącemu
efektywnie propracy na tym stanowisku towarzyszyła mi świadomość
wadzić prace powagi zadań, jakie zostały
dzielonej polityczwyznaczone przed Radą
nie rady ?
Powiatu przez wyborców.
L.M.: RzeczyByłem i jestem zaszczycowiście Rada Pony faktem współuczestniwiatu jest podzieczenia w przeobrażaniu nalona. Jednak poszego powiatu.
siadanie przez
Z.P.: Jak układa się
koalicję stabilnej
współpraca w Radzie Powiększości w Rawiatu ?
dzie pozwala poL.M.: Używając szkoldejmować uchwanej skali można wystawić
ły, które służą rozocenę dobrą za współprawojowi całego naLeopold Modrzecki - Przewodniczący Rady Powiatu
w Przysusze
cę w ramach całej Rady Poszego powiatu.
wiatu. Jest dobrze, ale chciałbym, aby było
Oczywiście z całym szacunkiem traktuję każjeszcze lepiej. Cieszy mnie, że wewnątrz Rady dy głos płynący ze strony opozycji, ponieważ
udało się wypracować zgodę, dotyczącą naj- zarówno ja, jak i moi koledzy nie mamy przewiększych projektów inwestycyjnych powiatu. konania o własnej nieomylności. Każda poTo dla mnie osobiście duża satysfakcja, że lemika, jeżeli posiada zdrowe, merytoryczne
zarówno radni koalicji, jak i opozycji w zasad- przesłanki i uzasadnienie jest jak najbardziej
niczych dla powiatu kwestiach potrafią dzia- wskazana i oczekiwana.
łać zgodnie, kierując się rozumem i odrzucaJako Przewodniczący Rady Powiatu rejąc animozje.
prezentuję całą społeczność powiatu, dlateZ.P.: Czy to znaczy, że opozycja jest zawsze go wsłuchuję się i rozważam każdy problem
skłonna do współpracy w zasadniczych kwe- podnoszony podczas sesji, tak aby go włastiach?
ściwie rozwiązać.
L.M.: Bez przesady. Opozycja rządzi się
Z.P.: Czy pierwsze dwa lata obecnej kadenwłasnymi prawami i w sytuacji wymagającej cji zapisują się Pana zdaniem w jakiś szczejednoznacznego poparcia, często dla zasa- gólny sposób w naszym powiecie?
dy głosuje przeciw. Podam jeden z przykłaL.M.: Jest to wyjątkowy okres, w którym
dów: Cała rada popiera program inwestycyj- podjęliśmy się wielkich wyzwań. Wszystko, co
ny powiatu zakładający budowę krytej pływalni obecnie dzieje się w naszej małej ojczyźnie,
w naszym powiecie, budowę sieci dostępu do to wynik mądrych decyzji i odwagi tej części
Internetu i przebudowę warsztatów szkolnych Rady Powiatu, która wzięła na swoje barki cięprzy ZS 2 w Przysusze, na które Powiat musi żar odpowiedzialności za jej rozwój. Dlatego
wydać ponad 45 mln zł w czasie ich realiza- też korzystając z okazji chciałbym wszystkim
podziękować za wsparcie i polityczną odwagę. Podjęte w I połowie bieżącej kadencji działania i decyzje będą miały w przyszłości zasadniczy i trwały wpływ na jakość życia mieszkańców naszego powiatu. W ich konsekwencji powinniśmy być zdrowsi, lepiej wykształceni i skomunikowani ze światem.
Z.P.: Gdzie tkwi źródło powodzenia polityki powiatu ?
L.M: Uważam,że przede wszystkim w umiejętności mądrego i skutecznego gospodarowania budżetem powiatu. To właśnie Rada Powiatu, jako najwyższy, demokratyczny przedstawiciel społeczności lokalnej decyduje o sposobie wydatkowania naszych wspólnych środków, przyjętych w uchwale budżetowej. Na
przestrzeni ostatnich kilku lat możemy prześledzić, jak ze wzrostem zadań inwestycyjnych budżet naszego powiatu rósł w oszałamiającym tempie. Jest to jeden z największych
budżetów jednostki samorządowej w Polsce
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. I tak w roku
2011 budżet wynosił 60 971 542 zł., wzrósł
w 2012 r. do kwoty 70 635 539, by osiągnąć
projektowaną na 2013 r. wartość 71 294 756 zł.
Z.P.: Czego Pan życzy sobie i Radzie Powiatu w Przysusze na II połowę kadencji ?
L.M.: Jesteśmy pełni dobrych nadziei, że
w latach następnych utrzymamy wysokie tempo rozwoju i intensywności inwestycyjnej. Osobiście najbardziej zaniepokojony jestem stanem bezrobocia w naszym powiecie. Tak, wielu ludzi, zwłaszcza młodych ciągle pozostaje bez pracy i perspektyw na jej znalezienie.
Marzy mi się by w kolejnych latach rząd zagwarantował odpowiednie środki samorządom na ograniczenie, czy tez likwidacje tego
zjawiska. Z drugiej jednak strony mamy świadomość ciągłego pogarszania się sytuacji finansowej naszego państwa. Jeżeli dojdzie do
głębokiego kryzysu, a już widać pewne oznaki recesji w gospodarce – wówczas może to
ujemnie wpłynąć na poziom zadań realizowanych przez samorządy lokalne. Mogę jednak zagwarantować, że dołożymy w Radzie
Powiatu w Przysusze wszelkich starań, aby
wpływ negatywnych czynników był dla naszego powiatu jak najmniejszy.
Z.P.: Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał Jarosław Bednarski
Święto Patrona w Zespole Szkół Nr 1 w Przysusze
Dnia 24. października bieżącego roku
uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 im. Jana
Pawła II w Przysusze uczcili swojego Patrona.
Biorąc pod uwagę postać błogosławionego Jana Pawła II, dzień ten rozpoczęli Mszą
Świętą w Kościele pod wezwaniem św. Jana
Nepomucena w Przysusze. Po wspólnej modlitwie o wstawiennictwo błogosławionego Papieża młodzież podzieliła się na dwie grupy.
Część udała się do szkoły, gdzie odbyły się
konkursy. Przedstawiciele klas pierwszych
sprawdzali swoją wiedzę dotyczącą życia i nauki Papieża - Polaka. Dla urozmaicenia zaciętej rywalizacji prowadzący konkurs opowiadał
ciekawe anegdoty z życia Patrona. Najlepsza
w konkursie dla klas I okazała się I „a”. Natomiast klasy drugie wykazywały się znajomością Ewangelii według św. Łukasza. Z tej
grupy zwycięsko wyszła klasa II „e”. Pozostała część uczniów czas po Mszy Świętej spędziła w Domu Kultury w Przysusze. Obejrzeli
oni spektakl pt. „Idiota” w wykonaniu kleryków
z Wyższego Seminarium Duchownego w Ra-
domiu. Klerycy, zaproszeni przez nauczycieli
religii – organizatorów Dnia Patrona w naszej
szkole, stworzyli scenariusz na podstawie powieści Dostojewskiego. Publiczność była zachwycona zdolnościami aktorskimi kleryków
i dlatego nagrodziła ich gorącymi oklaskami.
Po zakończeniu wszystkich tych atrakcji ubogaceni duchowo uczniowie udali się do klas,
aby kontynuować swoją edukację.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
5
Dominika Dąbrowska, Paulina Kacprzyk
przySUCHA
Uroczystość nadania imienia Powiatowemu
Szpitalowi w Przysusze
26 października miała miejsce uroczystość Podczas sesji naukowej zostały wygłoszone re- sta Tomasz Matlakiewicz, samorządowcy gmin
nadania Powiatowemu Szpitalowi w Przysu- feraty na temat bohaterów konferencji oraz histo- powiatu przysuskiego, lekarze oraz uczniowie.
sze imienia prof. Franciszka Czubalskiego rii lecznictwa i szpitalnictwa w Przysusze. Refe- Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy udaoraz Ośrodkowi Zdrowia w Przysusze imie- rującymi byli: Dorota M. Schmidt – Postuła, Ks. li się do Ośrodka Zdrowia w Przysusze, w któnia prof. Józefa Placera.
Dariusz Pater, Zdzisław Gajda, Agnieszka Za- rym uroczyście odsłonięto tablicę stwierdzająPrzy tej okazji została zorganizocą prof. Józefa Placera jako pawana przez Katedrę Teologii Pozytrona placówki. Następnie udatywnej Wydziału Teologicznego Unino się do Szpitala Powiatowego
wersytetu Kardynała Stefana Wyw Przysusze, gdzie odsłonięto taszyńskiego w Warszawie wspólnie
blicę upamiętniającą postać paz Samodzielnym Publicznym Zetrona szpitala- prof. Franciszka
społem Zakładów Opieki ZdrowotCzubalskiego. Poświęcono równej w Przysusze oraz Okręgową
nież nowo zakupiony nowoczesny
Izbą Lekarską w Warszawie konfetomograf, po czym wszyscy udali
rencja naukowa pt.”Franiszek Czusię do szpitalnej kaplicy gdzie ks.
balski i Józef Placer- przysuscy mebiskup Henryk Tomasik odprawił
dycy i wychowawcy.” Współorganabożeństwo w intencji chorych
nizatorami konferencji byli: Stowai pracowników służby Zdrowia,
rzyszenie Absolwentów Wydziazawierzając ich opiece Matki Bołów Medycznych Uniwersytetu Jażej. Na zakończenie biskup Hengiellońskiego, Katedra Historii Meryk Tomasik w towarzystwie Stadycyny UJ CM, Krakowskie Towarosty Przysuskiego, lekarzy i pierzystwo Miłośników Historii Medycylęgniarek odwiedził chorych przeny, Katolickie Stowarzyszenie Lekabywających w szpitalu i udzielił im
rzy Polskich Koło Ziemi Radomski
błogosławieństwa. Konferencja,
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej patronowi SPZZOZ w Przysusze
a patronat honorowy nad wydarzektórej głównymi inicjatorami byli
prof. Franciszkowi Czubalskiemu
niem objął Jego Magnificencja Rekdyrektor Szpitala w Przysusze
tor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rychta – Wójcicka oraz Alicja Macheta. Wśród Grzegorz Dziekan oraz ks. Dariusz Pater, miaProfesor Marek Krawczyk. Organizatorzy konfe- zaproszonych gości byli m.in. Wicemarszałek ła bardzo podniosły charakter. Wybitni goście,
rencji odwdzięczyli się wręczając Panu Rektoro- Senatu RP Stanisław Karczewski, Przewodni- którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość,
wi pamiątkowy Medal prof. Franciszka Czubal- czący Rady Powiatu Leopold Modrzecki, Sta- podnieśli jej rangę i podkreślili ogromne znaczeskiego, specjalnie wykonany na tę uroczystość. rosta Przysuski Marian Niemirski, Wicestaro- nie wydarzenia dla przysuskiego szpitalnictwa.
Nowy podział na okręgi wyborcze w gminie
Przepisy wprowadzające ustawę –Kodeks
Wyborczy(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
zobowiązują Rady Gmin do podziału gmin
na nowe okręgi wyborcze, ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku
Rada Gminy i Miasta Przysucha uchwałą z dnia 27 września 2012 roku dokonała podziału Gminy i Miasta na 15
jednomandatowych okręgów
wyborczych. W myśl ustawy
w danym okręgu mieszkańcy Gminy i Miasta Przysucha
będą mogli wybrać jednego
radnego z największą liczbą
głosów, zatem każdy okręg
będzie miał swojego reprezentanta. Ilość okręgów wynika z ustawy o samorządzie
gminnym, która jasno określa,
że w gminach liczących do 15
tysięcy mieszkańców wybiera się 15 radnych. W terminie
trzech miesięcy od momentu
uchwalenie podziału na okręgi musi zostać dokonany podział gminy na stałe obwody
głosowania. Warto przypo-
mnieć, że do tej pory Gmina i Miasto Przysucha miała 9 okręgów wyborczych. Ubiegać się
o mandat radnego Gminy i Miasta Przysuchy
będzie mógł każdy mieszkaniec posiadający
bierne prawo wyborcze i uzbiera 15 podpisów
poparcia. Zaletą nowej ordynacji jest to, że będziemy głosować na jednego kandydata a nie
6
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
tak jak było do tej pory: na 1,2 lub 3. Co prawda
w dziedzinie polityki nie sposób stwierdzić, że
jedno rozwiązanie jest zawsze lepsze niż inne,
Ostateczną weryfikację przeprowadzi praktyka.
Poniżej prezentujemy wykaz okręgów wyborczych w Gminie i Mieście Przysucha.
Marta Zbrowska
przySUCHA
Bez manipulacji
Przyznaję, że bardzo długo zastanawiałem
się, czy ten tekst powinien powstać. Nie lubię
prowadzić polemik i nie należę do ludzi kłótliwych. Jednak czuję się wywołany do tablicy
i trudno mi nie ustosunkować się do treści wywiadu pt. „O rankingu i manipulacji słowem.”
zamieszczonego w 47 numerze „Informatora Przysuchy”. Na początku pragnę wszystkich zapewnić o swoim głębokim szacunku
dla każdego człowieka. Cieszy mnie każdy
sukces i osiągnięcie naszej lokalnej społeczności. Staram się, na ile mnie stać pisać o odnoszonych sukcesach w „Ziemi Przysuskiej”,
którą mam wrażenie, moi suwerenowie – czyli Czytelnicy, polubili i która staje się z każdym
numerem coraz lepsza. Dlatego też cieszy
mnie wysokie miejsce Gminy i Miasta Przysucha w rankingu samorządów o niskich kosztach utrzymania administracji. Życzę równie
wysokich miejsc we wszystkich rankingach.
Ale przede wszystkim życzę sukcesów, które
przełożą się na jakość życia w mieście i gminie. Nie zrozumiałem chyba do końca fragmentu wywiadu dotyczącego „kupowania” sobie miejsca w zestawieniach. Pan Burmistrz
był uprzejmy zauważyć, cytuję: „”Tu nie decyduje autopromocja, ale faktyczne wykonanie
zadań”. Czy to przypadkiem nie brzmi jak: Nasze rankingi są w porządku, bo jesteśmy wysoko, a inne, w których nie jesteśmy widoczni to efekt autopromocji i zapłaconych pieniędzy za wysokie miejsce ? Trudno w taki sposób prowadzić merytoryczną dyskusję, ale dobrze buduje się wrażenie, że ktoś coś kombinuje, czy oszukuje. Ale czy to właśnie nie jest
manipulacja ? Tekst wywiadu jest niekonsekwentny. Z jednej strony czytamy, że Przysucha poradziła sobie z kryzysem (!), a już w następnym zdaniu jest informacja o ogromnym
rozminięciu się dochodów na gminną oświatę i wydatkach na nią. Przysucha dopłaca rocznie do oświaty 4 mln zł., czyli w ciągu czteroletniej kadencji będzie to 16 milionów złotych.
Czy to jest oszczędne gospodarowanie ? Trzeba mieć świadomość jednej prawidłowości – te
16 milionów złotych jest wydawane w czteroleciu na potężną dotację dla szkół, a nie na
inwestycje, które mogłyby wesprzeć rozwój
miasta. Wiem, jakie są uwarunkowania finansowe funkcjonowania lokalnej oświaty, wiem
też jakie obciążenia generują zapisy Karty Nauczyciela, ale wiem też, że powiat potrafił zbilansować dochody i wydatki w oświacie i nie
tylko nie dopłaca do funkcjonowania swoich
placówek, ale stale je rozwija i modernizuje.
Bez bardzo poważnej dyskusji ze środowiskiem oświatowym i bez szukania nowych
dróg i kierunków działania placówek oświatowych, kryzys finansowy w kasie gminnej z każdym kolejnym rokiem będzie coraz bardziej
prawdopodobny. Cieszy konstatacja Pana Burmistrza o stanie gminnej infrastruktury – to
jest sukces idei samorządności w Przysusze,
i w całej Polsce nie budzący wątpliwości. Ostatnie dwudziestolecie przyniosło ogromną pozytywną zmianę w dziedzinie budowy sieci
zaopatrzenia w wodę, odbioru ścieków i dróg
gminnych. Dalsza części wywiadu jest wyraźnie emocjonalna, a to chyba nie przystoi tak
wytrawnemu działaczowi samorządowemu.
Przyznaję, że bardziej podejrzewam jakąś niezręczność redakcyjną w tym wypadku, niż autentyczne niezapanowanie nad emocjami. Nie
podzielam wiary w skuteczność protestu wyrażonego przez Radę Gminy i Miasta w Przysusze przeciw zamiarowi likwidacji sądu w Przysusze. Swoje przekonanie opieram na podstawie nieskuteczności tego typu protestów
uchwalanych przez rady gmin i powiatów,
w których Minister Sprawiedliwości zaplanował likwidację. Sam gest wyrażenia sprzeciwu bardzo szlachetny i godzien podkreślenia
– ale, czy skuteczny ? – najlepiej wiedzą ci,
którzy sądy utracili, a podejmowali uchwały
z protestami (sytuację może uratować jeszcze Trybunał Konstytucyjny, ale on nie kieruje się w swoich wyrokach protestami społecznymi). Artykuł informujący o powstaniu w Przysusze ogniwa organizacyjnego Platformy Obywatelskiej został odebrany jako tekst polityczny sugerujący sympatię Pana Burmistrza do
tej właśnie partii. Nie będę odnosił się do ukrytych znaczeń i aluzji, ponieważ się na tym nie
znam, staram się pisać w sposób prosty, bo
sam nie jestem specjalnie skomplikowany. Artykuł o PO był trzecim z rzędu informującym
Czytelników o zmianach w lokalnych strukturach politycznych. Wszystkie były pisane według jednego schematu. Informowałem o tym,
gdzie odbyło się spotkanie, kto w nim uczestniczył, a także kto tworzy władze struktur powiatowych. W tekście o PO pojawiły się na
koniec jeszcze życzenia dla tego ugrupowania, ponieważ jest to aktualnie partia rządząca i jej sukces oznacza przecież sukces nas
wszystkich. Konsultowałem się z wydawcą,
i zaręczam Państwu, że nie jest on sfrustrowany, co zostało zarzucone w wywiadzie.
W jego imieniu pragnę zapewnić wszystkich,
że nie rozumie on w jaki sposób może człowiek, czy instytucja „panować nad wszystkimi partiami politycznymi poprzez zatrudnianie w kierowanych przez siebie strukturach
powiatowych szefów tych partii.” Nie jest mi
znany powód, dla którego został przedstawiony pogląd o rzekomym „panowaniu” między
innymi nad szefem powiatowego PSL – u, który jest bardzo wyrazistym liderem lokalnym i z
całą pewnością nie pracuje w strukturach powiatu, ponieważ zatrudniają go mieszkańcy
gminy Klwów. Starosta jest szefem powiatowym PiS i w ten sposób na pewno ma wpływ
na to co się w bieżącej kadencji działania PiS
– u będzie działo w tej partii, ale to chyba nie
dziwi. Nie będę komentował możliwości panowania nad „PO”, a SLD jest ostatnio w naszym powiecie wyraźnie defensywne. Powiat
jest rzeczywiście instytucją, dzięki której funkcjonuje bardzo wiele miejsc pracy. Śmiem
twierdzić, że biorąc pod uwagę wszystkie instytucje bezpośrednio prowadzone przez powiat, jak również działające dzięki istnieniu
powiatu w Przysusze, będzie to znacznie ponad 500 miejsc pracy. Zgodnie z opisaną w „Informatorze Przysuchy” praktyką wszystkie
miejsca pracy powinny być obsadzane przez
członków zaprzyjaźnionych z moim wydawcą
partii politycznych. Czy tak jest ? Oczywiście,
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
że nie i ja mogę to udowodnić. Nie budzi również żadnego zdziwienia fakt osoby wybranej
na szefa PO w Przysusze. Przecież Pan Przewodniczący PO był kandydatem platformy na
posła w wyborach parlamentarnych i w ewidentny sposób jest niekwestionowanym liderem swojej partii w naszym regionie i nie ma
nawet zalążka pomysłu, aby próbować platformie, czy jakiejkolwiek innej partii działającej w naszym powiecie narzucania czegokolwiek. A odnośnie tzw. „panowania” osoba z najbliższej rodziny Pana Przewodniczącego, nad
którym „zapanować w przytoczony sposób nie
można.”, została zatrudniona w instytucji podległej Gminie i Miastu Przysucha. Oczywiście
popieram pogląd, że każdy z nas powinien
szanować wolność każdego, a nie panować
nad nim i nikogo o to nawet nie podejrzewam.
Ostatnia część wywiadu dotyczyła odrzucenia złożonej przez powiat propozycji wspólnej
realizacji drogi powiatowej na odcinku Smogorzów – Krzesławice. Z wywiadu dowiadujemy się, że pisząc o faktach związanych z odmową współudziału w realizacji projektu, dopuściłem się manipulowania opinią publiczną.
Mnie się wydawało, że podałem wyłącznie
fakty, z jednym na końcu zdaniem komentarza, nie odnoszącym się jednak w żaden sposób do jakiejkolwiek osoby, a wyłącznie do
sprawy. Nadal uważam, że szkoda, że do
współdziałania w tej sprawie na razie nie doszło. Mam nadzieję, ze nikt nie żałuje, że w niedalekiej jeszcze przeszłości powiat i gmina
w Przysusze razem kupowały wyposażenie,
kupowały karetki, a teraz może wspólnie dofinansują zakup tomografu dla szpitala, a właściwie to dla nas wszystkich. Taką postawę
reprezentuje wydawca – pracując razem, możemy zdziałać więcej. Cieszę się z jednej rzeczy – nie zarzucono redagowanemu przeze
mnie informatorowi publikowania nieprawdy.
Żeby w prawdzie pozostać do końca. W 1994
r., czyli przed powstaniem powiatu, szpital
otrzymał w darze od Urzędu Gminy i Miasta
karetkę pogotowia o wartości 29820 zł. Karetka była użytkowana do 2004 r., kiedy to została sprzedana. W 2008 roku gmina dofinansowała kwotą 55 tys. złotych, przy wartości
całego projektu 73 738 zł. W 2009 r. gmina
dołożyła 10 000 zł do remontu ośrodka zdrowia w Glińcu, przy całkowitych wydatkach na
poziomie 250 tys. zł. Prawdą jest również, że
SPZZOZ wpłaca do kasy gminnej 25 960 zł
rocznie z tytułu podatku od nieruchomości.
W 2012 r. prośba o zwrócenie kwoty tego podatku w postaci dotacji, została zweryfikowana negatywnie z powodu trudnej sytuacji budżetowej gminy. Na zakończenie pragnę zapewnić wszystkie wymienione w tekście osoby o moim głębokim wobec Nich szacunku
i zachęcić wszystkich Państwa do czytania
zarówno „Informatora Przysuchy”, jak również
„Ziemi Przysuskiej”. Jestem pewien, że Państwo nie pozwolą nikomu sobą manipulować,
nawet takiemu „spryciarzowi”, jak ja.
Jarosław Bednarski, redaktor naczelny
Informatora Samorządowego
Ziemia Przysuska
7
BorKowICE
Sprzęt dla OSP
16 listopada w strażnicy w Borkowicach
odbyło się przekazanie nowego sprzętu dla
OSP w ramach konkursu organizowanego
przez WFOŚiGW pn: Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia osobistego dla strażaków oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
Cztery jednostki z gminy Borkowice otrzymały następujący sprzęt: Wola Kuraszowa – motopompa pływająca Niagara oraz piła do betonu i stali , OSP Rzuców – piła do betonu i stali oraz zestaw oświetleniowy (agregat prądotwórczy oraz maszt oświetleniowy z najaśniacami), OSP Ninków – motopompa pływająca
Niagara oraz piła do betonu i stali, OSP Borkowice – motopompa TOHATSU o wydajności
1600 l/min. W uroczystości przekazania w/w
sprzętu brali udział: Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos, prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Borkowicach Tadeusz Bilski, komendant OSP Robert Siudek, kierownik refe-
ratu zamówień publicznych
Zdzisław Świerczyński oraz
przedstawiciele poszczególnych jednostek.
Łączny koszt zadania to
kwota 58 039,35 zł. Zakup
zrealizowano dzięki dotacji
jaką pozyskała Gmina Borkowice z: WFOŚiGW w kwocie 23 315,96 zł, Samorządu Województwa Mazowieckiego – 19 871,00 zł ponadto OSP Borkowice przeznaczyła na ten cel kwotę
–13 550,00 zł, w tym kwota 10 000,00 zł pozyskana
z Oddziału Wojewódzkiego
Nowy sprzęt dla jednostek OSP z terenu Gminy Borkowice
Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego. Gmina przeznaczyła ze działania ochotniczych straży pożarnych w zaśrodków własnych kwotę 1 302,39 zł. Zakup kresie ochrony przeciwpożarowej ratownictwa
specjalistycznego sprzętu poprawi skuteczność i bezpieczeństwa powszechnego.
Ślubowania w przedszkolu i szkole muzycznej
We wtorek dnia 30.10.2012r. w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie odbyła się
uroczystość „Pasowania na Przedszkolaka”
z udziałem rodziców oraz zaproszonych gości. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola, a zarazem był to ich
pierwszy występ przed licznie zgromadzoną publicznością.
Przedszkolaki ubrane w odświętne stroje
w swych wierszach, piosenkach i tańcu krakowiaka zaprezentowały umiejętności nabyte
w przedszkolu. Grupę maluszków do ślubowania przygotowywały Pani Barbara Wojcieszek
i Pani Anita Gniadek, natomiast grupę starszaków Pani Edyta Świercz-Brodecka oraz Pani
Iwona Dudek. Aby zostać prawdziwym przedszkolakiem dzieci złożyły przyrzeczenie, zapewniając, że będą słuchać Pani, grzecznie
i zgodnie się bawić oraz będą zawsze uśmiech-
Ślubowanie przedszkolaków
nięte i że nigdy nie zapomną o czarodziejskich
słowach: proszę, dziękuję, przepraszam. Następnie Pani Dyrektor za pomocą dotknięcia
Ślubowanie w Szkole Muzycznej w Ruszkowicach
8
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
zaczarowanym ołówkiem, dokonała uroczystego pasowania na „Radosnego Przedszkolaka”. Miłym akcentem było wręczenie wychowankom dyplomów, potwierdzających fakt złożenia ślubowania oraz kolorowych książeczek
od Wójta Gminy Roberta Fidosa.
29 października w Szkole Muzycznej I stopnia w Ruszkowicach odbyło się pasowanie
uczniów klas pierwszych. Uroczystość pasowania rozpoczęły występy starszych wychowanków szkoły. Uczniowie zaprezentowali swoje
umiejętności grając na skrzypcach, fortepianie, saksofonie, klarnecie, akordeonie, trąbce
oraz flecie poprzecznym. Po występach dyrektor szkoły pan Waldemar Cichawa czarodziejskim smyczkiem dokonał pasowania uczniów.
W krótkim przemówieniu Wójt Gminy Borkowice życzył wielu sukcesów w nauce oraz wytrwałości w codziennych ćwiczeniach.
BorKowICE
Festiwal piosenki harcerskiej
i patriotycznej im. Janusza Łąckiego
W dniach 10 – 11 listopada 2012r. odbył się już po raz siódmy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej im. Janusza
Łąckiego. Jest to cykliczna impreza kulturalna, której celem jest szerzenie piosenki
harcerskiej, zuchowej i patriotycznej.
Tegoroczny Festiwal jak co roku, poświęcony był upamiętnieniu patrona miejscowej
szkoły podstawowej Janusza Łąckiego, ostatniego przedwojennego wójta gminy Borkowice, oficera Wojska Polskiego zamordowanego w Katyniu w 1940 roku. Organizatorami Festiwalu byli: ZSO w Borkowicach, Wójt Gminy
Borkowice, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice, Lokalna Gru-
Grupa uczestników festiwalu
pa Działania „Na Piaskowcu”. Współorganizatorzy Festiwalu to: Piąta Wielopoziomowa
Drużyna Harcerska z Borkowic, Gminny Ośro-
dek Kultury, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Borkowicach.
Licznie zgromadzoną publiczność przywitali Waldemar Cichawa – dyrektor ZSO w Borkowicach oraz Dorota Kwiecień – prezes Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju i Promocji
Gminy Borkowice. Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał
Wójt Gminy Borkowice Robert Fidos. Pierwszymi prezentującymi się młodymi artystami były dzieci z Samorządowego Przedszkola w Ninkowie, którzy dostarczyli niesamowitych wrażeń dla całej widowni, stając się „maskotką” Festiwalu. Następnie swoje umiejętności wokalne i instrumentalne
zaprezentowali : Zuzanna Kacperska, Zespół Jedynaczki z PSP
nr 1 w Przysusze, Druga Grunwaldzka Gromada Zuchowa Polne Kwiaty z Rusinowa, Zespół
„Trjo Mrufka”, Trzecia Grunwaldzka Drużyna Harcerska z Rusinowa, Piąta Wielopoziomowa Drużyna Harcerska z Borkowic, Próbna Drużyna Harcerska z Potworowa, Zespół Jazz Got reprezentujący GOK. Wszyscy prezentujący się artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, wyróżnieni dyplomami i cennymi
nagrodami. Festiwal uświetniony został kon-
Złożenie kwiatów
certem Chóru Nauczycielskiego Canto z Przysuchy. Koncert jak i cały Festiwal dostarczył
wielu niezapomnianych wrażeń, przeżyć i wielu wzruszeń. Panowała wspaniała atmosfera.
Drugi dzień Festiwalu - 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości uczczone było
mszą świętą za Ojczyznę z udziałem harcerzy, władz gminnych oraz mieszkańców gminy. Oprawę mszy świętej zapewniła Powiatowa Młodzieżowa Orkiestra Dęta „VOX CORDIUM” z Przysuchy. Następnie złożono wiązanki biało-czerwonych kwiatów i zapalono znicze
pod pomnikiem poświęconym pamięci mieszkańców gminy walczących i poległych za Ojczyznę. W uroczystości wzięły udział poczty
sztandarowe OSP Borkowice, OSP Ninków,
ZSR Borkowice, ZSO Borkowice, harcerze,
radni Rady Gminy, Wójt Gminy Robert Fidos
oraz licznie przybyli mieszkańcy.
opr. Dorota Kwiecień
Zbiórka publiczna 1 listopada
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice z siedzibą przy ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 7, 26422 Borkowice, w dniu 01 listopada 2012r przeprowadziło po raz pierwszy zbiórkę publiczną, której celem jest odnowienie nagrobka księdza Jana Wiśniewskiego, proboszcza parafii Borkowice w latach 1913-1943, wybitnego działacza, historyka, archeologa, poety, bajkopisarza i etnografa.
Dzięki Państwa ofiarności udało nam się zebrać środki finansowe
w łącznej kwocie 2.375,02 złotych, słownie : dwa tysiące trzysta
siedemdziesiąt pięć złotych 02/100. Jesteśmy bardzo pozytywnie
zaskoczeni odbiorem i sukcesem naszej akcji.
Organizacją i prowadzeniem zbiórki zajęli się Członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice. Zbiórka prowadzona była przez grupę 19 osób głównie uczniowie i młodzież z terenu gminy Borkowice.
Zarówno kwestującym jak i ofiarodawcą składamy serdeczne podziękowania
Prezes Stowarzyszenia
Dorota Kwiecień
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
9
GIElNIów
ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI W ZSO W GIELNIOWIE
Obchody 94. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
upamiętnili uczniowie ZSO w Gielniowie. Z okazji Święta Niepodległości 9 listopada odbyła się akademia pt. „Żeby Polska była Polską”.
Uroczystości rozpoczęło wprowadzenie Pocztów Sztandarowych, następnie zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. Występ uczniów poprzedziło również przemówienie dyrektora
ZSO, pana Bartłomieja Sionka, w którym to przypomniał o zmaganiach
Polaków w drodze do niepodległości i niezłomności narodu polskiego
oraz podkreślił znaczenie działań postaci Józefa Piłsudskiego i Romana
Dmowskiego dla suwerenności kraju.
Patriotyczne uczucia rozbudzili w słuchaczach gimnazjaliści, których wy-
Święto Niepodległości w ZSO w Gielniowie
stęp przygotowała pani Beata Pancer. Na tle krzyży z symbolicznymi
datami rozbiorów Polski trzecioklasiści recytowali wiersze, chór szkolny śpiewał wspaniałe pieśni patriotyczne i rzewne piosenki żołnierskie
w nowych aranżacjach przygotowanych pod kierunkiem pana Zbigniewa
Czerczaka Wśród bogatego repertuaru nie zabrakło odniesień do współczesności. Występ uczniów wprowadził słuchaczy w zadumę i refleksję
nad przeszłością i przyszłością Polski. Gromkie brawa widzów potwierdziły, że akademia była prawdziwą
lekcją polskiego patriotyzmu.
Młodzi artyści z wielkim zaangażowaniem przekazywali nastrój i prawdę o wielkich czynach bohaterów z 1918 r.
Nawet w jesienną słotę na pływanie mamy ochotę
Uczniowie PSP w Rozwadach w ramach zajęć pozalekcyjnych o charakterze
rekreacyjno – sportowym dwa razy w tygodniu wyjeżdżają na basen do Końskich
na zajęcia nauki pływania. Starsi uczniowie mają możliwość doskonalenia wcześniej nabytych umiejętności, a maluchy oswajają się z wodą i czynią pierwsze kroki
w nauce pływania. Po godzinie intensywnych zajęć dzieci bawią się na zjeżdżalni,
w brodziku oraz grają w wodne gry zespołowe.
E.D.
10
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
GIElNIów
Wydarzenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielinach
Spotkanie w nadleśnictwie
W październiku uczniowie naszej szkoły wybrali się z wizytą do Nadleśnictwa w Przysusze.
Uczniowie klas „0” – III w dniu 10. X, a uczniowie klas IV – VI 11.X. Wszyscy wzięli udział
w poznawaniu ścieżki edukacyjnej „Rawicz”.
Spacerując po lesie dzieci dzięki obecności leśnika Pana Jana Jedlińskiego dowiedziały się
wiele ciekawostek na temat lasu i jego mieszkańców. Miały również okazję spotkania z sokolnikiem Panem Radosławem Sulczyńskim,
który zaprezentował dzieciom kilka gatunków
ptaków drapieżnych i opowiedział o ich trybie
życia. Spotkanie zakończono pieczeniem kiełbasek na ognisku.
Wielką atrakcją było spotkanie z sokolnikami
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
15 października odbyła się uroczysta akademia
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość
zostali zaproszeni emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice. Uczniowie przygotowali część artystyczną pod hasłem „ Gwiazdy edukacji”, na której przyznali poszczególnym nauczycielom „statuetki Oskara”. Nauczyciele zostali odznaczeni w kategoriach „ Motorniczy szkoły”, „Złota katarynka”, „ Poliglota roku”, „Strażnik ortografii”, „ Głos
sumienia”, „Włóczykij roku”, „Strong man”, „Złoty kaganek”, „ Torreador roku”, „Szwajcarski zegarek”.
Dzieci razem z leśnikami podczas spotkania w SP w Bielinach
Dzień Papieski w SP
w Bielinach
16 października obchodziliśmy Dzień Papieski. Z tej okazji uczniowie klasy VI przygotowali uroczysty apel.
Poprzez wiersze, piosenki
i anegdoty o papieżu młodzi
artyści przybliżyli postać Wielkiego Polaka Jana Pawła II.
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był w SP w Bielinach bardzo uroczyście
Dzień papieski zawsze budzi szczególne emocje
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
11
Klwów
SPEKTAKLE PROFILAKTYCZNE
W dniu 07.11.2012 Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie gościł aktorów Impresariatu Artystycznego INSPIRACJA z Krakowa. Uczniowie klas I - V obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. „Psoty nie z tej ziemi”, natomiast uczniowie klas VI i gimnazjum spektakl pt. ,,Wyjść poza schemat”.
Pierwszy spektakl był spotkaniem z dwoma
budzącymi sympatię barwnymi stworami. Specjalistami od psot, którzy przywędrowali z krainy bajek. Ich dotychczasowe figle, niefrasobliwe zachowania i wyjątkowo niebezpieczne
pomysły tak skutecznie przewróciły do góry
nogami bajkowy świat, że postanowiono ich
wysłać w pouczającą podróż do świata dzieci
z początku XXI wieku. Jednak dla przybyszów
z innej przestrzeni jest to miejsce zaskakujące i często niezrozumiałe. Poznają je wspólnie z młodymi widzami, którym często podsyłają własne wskazówki, korzystają również
z pomocy dzieci przy
rozwiązywaniu niektórych problemów.
Bajkowa konwencja
daje możliwość pokazania w alegoryczny
sposób wielu niebezpieczeństw powstających w sferze kontaktu dziecka ze światem
przedmiotów i urządzeń oraz miejsc w rodzaju: ulica, plac zabaw, szkoła oraz zagrożeń mogących wyniknąć z relacji dziecka
z innym człowiekiem
– zwłaszcza dorosłym
Psoty nie z tej ziemi - spektakl profilaktyczny w szkole podstawowej.
i nieznajomym. Również takich, które mogą zaistnieć przy korzysta- zuje to i odsuwa się od niego nie chcąc poniu z nowoczesnych mediów – kompute- dzielić jego losu. Z czasem przełamuje bezrów, telefonów komórkowych i Internetu. radność i próbuje chronić ofiarę przed prześlaDzięki spektaklowi uczniowie w atrak- dowcami. Podejmuje działania niekoniecznie
cyjny sposób poznali i przyswoili reguły skuteczne. Nie może zerwać ze stereotypem,
bezpiecznego zachowania.
że podobne sytuacje rozwiązuje się we właDrugi Spektakl opierał się na klasycz- snym gronie, bez korzystania z pomocy doronym i coraz powszechniejszym motywie słych i osób z zewnątrz grupy. Kształtowanie
,,kozła ofiarnego”. Młody człowiek zosta- świadomości szkodliwości takiej postawy było
je wykluczony ze środowiskowej grupy przewodnim motywem spektaklu.
Aktorzy zachęcali młodzież do refleksji nad
i poddany prześladowaniu. Pada ofiarą cyberprzemocy – obraźliwych e-maili zjawiskiem cyberprzemocy. Pokazali, jak bari sms-ów, publikowania ośmieszających dzo cyberprzemoc może popsuć relacje mięgo informacji i zdjęć oraz podszywania się dzy ludźmi i jak przydatne może być wtedy
pod jego osobę w sieci. Bierność ofiary zwyczajne – niezwyczajne słowo „PRZEPRArozzuchwala sprawców i powoduje kolej- SZAM”. Uświadamiali, że ważne jest, abyśmy
ne wybryki, zastraszenia i osaczenia po- nie byli obojętni, ale reagowali na niewłaściwe
Wyj ść poza schemat - spektakl w gimnazjum.
krzywdzonego. Jego przyjaciel bagateli- zachowania innych.
Witajcie Pierwszaki!
23 października w szkole Podstawowej w Kłudnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej. W tym szczególnym dniu
pierwszoklasistów wspierali swoją obecnością rodzice.
Na początku Pani Dyrektor skierowała kilka ciepłych słów do wszystkich zebranych. Następnie głos zabrali uczniowie klasy II. Przeprowadzili pierwszoklasistów w obecności Wróżki przez Krainy: Mądrości, Miłości, Pracy i Śpiewu. Dzieci wykazały się wiedzą i umiejętnościami w różnych dziedzinach.
Po tej trudnej próbie Pani Dyrektor dokonała pasowania pierwszoklasistów na uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłudnie. Każdy pierwszoklasista złożył odcisk swego palca
pod aktem ślubowania i otrzymał od Pani Dyrektor pamiątkowy dyplom i wspaniały upominek.
O swoich młodszych kolegach nie zapomnieli również uczniowie klasy II, którzy także przygotowali pierwszakom małe podarunki.
Po uroczystej akademii wszyscy spotkali się na słodkim poczęstunku przygotowanym przez rodziców.
Bohaterom tej uroczystości życzymy wielu sukcesów i wytrwałości
w dążeniu do zgłębiania wiedzy.
12
Ślubowanie pierwszoklasistów w Szkole Podstawowej w Kłudnie
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Klwów
Obchody Święta Niepodległości
Wiele krwi przelano, gdy do pamiętnego
dnia 11 listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Ponad dziewięćdziesiąt lat temu naród polski wybiegł na ulice,
ściskał znajomych i radował się z odzyskania niepodległości.
tu flagowego i odśpiewaniem
hymnu państwowego rozpoczął się uroczysty apel. Uczniowie klasy II a gimnazjum, pod
opieką Pani Danuty Szambor
przygotowali i przedstawili zebranym spektakl słowno – muzyczny, podczas którego recytowano wiersze i śpiewano
pieśni związane tematycznie z walką Polaków o niepodległość.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymPrzemarsz pod Pomnik Lotników Polskich poległych
nów szkoły podstawow obronie Ojczyzny.
wej i gimnazjum.
tem Sztandarowym OSP z Klwowa, druhami
Kolejnym dniem obchodów była niedziela, 11 listopada. strażakami i członkami MDP przy ZSS w Klwowie, Dyrekcją szkoły, nauczycielami i mieszUroczystu apel z okazji obchodów Święta Niepodległości - Podczas uroczystej Mszy za Ojczyznę
uczniowie gimnazjum ZSS
społeczność szkoły reprezentował Po- kańcami przemaszerowano pod Pomnik LotW piątek, 9 listopada 2012 r., w Zespole czet flagowy oraz Młodzieżowa Drużyna Po- ników Polskich poległych w Obronie Ojczyzny,
Szkół Samorządowych w Klwowie odbył się żarnicza. Uczniowie Gimnazjum odczytali uło- gdzie odśpiewano hymn, złożono kwiaty i zauroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. żoną przez siebie modlitwę wiernych, a po za- palono znicze. Wspólną modlitwą wszyscy odUczniowie pięknie prezentowali się w galo- kończeniu nabożeństwa przedstawili zgroma- dali hołd poległym za wolność i niepodległość
wych strojach. Na lewej piersi wszyscy nosi- dzonym mieszkańcom parafii przygotowany naszej Ojczyzny.
Pamiętajmy, że to, jak obchodzimy święta
li przypięte biało –czerwone kotyliony wyko- montaż słowno-muzyczny.
nane na zajęciach w szkole lub samodzielnie
Po mszy świętej, wspólnie z Księdzem Pro- narodowe świadczy o naszym patriotyzmie
w domu. W południe wprowadzeniem pocz- boszczem Stanisławem Pudzianowskim, Pocz- i szacunku do Ojczyzny.
Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów
Już po raz drugi Publiczne Gimnazjum
im. Lotników Polskich w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie jako jedno z 82
w Polsce wzięło udział w badaniu „Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów”.
Badanie to pozwoli zbadać poziom wiedzy
oraz umiejętności naszych uczniów, pomoże
Egzamin gimnazjalny w ZSS Klwów
nauczycielom i samym uczniom w lepszym
przygotowaniu do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego. Badanie to przeprowadzane jest
przez Instytut Badań Edukacyjnych we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną.
Nasza Szkoła od kilku już lat współpracuje
z Instytutem Badań Edukacyjnych uczestnicząc w testach i badaniach. Instytut jest placówką badawczą prowadzącą interdyscypli-
narne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje
raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej
Diagnoza trzecioklasistów została przeprowadzona w dniach:
• 13 listopada (wtorek) – historia
i WOS oraz język polski
• 14 listopada (środa) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka
• 15 listopada (czwartek) – języki
obce nowożytne na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Po każdym egzaminie próbnym
uczniowie wypełniają ankietę dotyczącą oceny trudności rozwiązywanych zadań. Nauczyciele będą
uczestniczyć w warsztatach, w czasie których nastąpi omówienie najczęściej pojawiających się błędów i wyjaśnienie ich genezy.
Pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych
podobnie jak w poprzednim roku przeanalizują prace uczniów z wybranych szkół. Na tej
podstawie opracują narzędzia dydaktyczne,
które pomogą lepiej przygotować gimnazjalistów do egzaminu. Narzędzia te zostaną udostępnione nauczycielom, uczniom i rodzicom
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
w Bazie Narzędzi Dydaktycznych IBE na stronie www.bnd.ibe.edu.pl. w której znajdują się
już zadania, stworzone po Diagnozie Kompetencji Gimnazjalistów w 2011r.
Wszystkim trzecioklasistom życzymy powodzenia na egzaminie próbnym i wytrwałości
w przygotowaniu do egzaminu w kwietniu 2013r.
Kraszewski. Komputery
dla bibliotek
Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie
wzięła udział w programie dotacyjnym Instytutu Książki realizowanym w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
w roku 2012 p.n. „Kraszewski. Komputery
dla bibliotek”.
Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie
ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie
z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie
zbiorów i udostępnianie ich on-line. Czytelnicy będą mogli korzystać z nowych komputerów już w grudniu.
Dzięki programowi Biblioteka otrzyma dotację w wysokości 10 tys. zł na zakup sprzętu
komputerowego, który zwiększy liczbę stanowisk komputerowych w czytelni internetowej
oraz wzbogaci się o nowe urządzenie wielofunkcyjne.
13
odrzywół
Zbiornik wodny w Wysokinie już po modernizacji
W środę 7 listopada b.r. Komisja powołana przez Wójta Gminy Odrzywół dokonała
odbioru technicznego wyremontowanego
zbiornika wodnego w Wysokinie.
W czynnościach odbioru wziął udział Starosta Przysuski Pan Marian Niemirski i Wójt Gminy Odrzywół Marian Kmieciak. Ogółem koszt
remontu zbiornika wyniósł 142 tys. zł brutto.
NA realizację tej inwestycji Gmina Odrzywół
pozyskała dotację z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 52 tys. zł oraz dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 50 tys. zł.
Zbiornik i jego otoczenie prezentuje się okazale. Poprzednio w miejscu tym było zarośnięte bagnisko wraz ze zniszczonym piętrzeniem
i starym ogrodzeniem. Roboty były podzielone na część wodno- budowlaną i część porządkową
Zbiornik został gruntownie oczyszczony,
a namuł naniesiony w ciągu kilkunastu lat
przez ciek wodny wywieziony. Zostały zabite
ścianki ze szczelnych grodzi stalowych zabezpieczające piętrzenie wodne oraz próg wodny przed wlotem cieku do zbiornika. Samo
Został też wyremontowany
punkt interwencyjnego poboru
wody do celów przeciwpożarowych oraz zostało wymienione
ogrodzenie zbiornika. Zostały
zamontowane barierki ochronne , a na placu pojawiły się ławki i kosze na odpady. Plac wokół zbiornika ma być , w intencji
władz gminy , miejscem ogólnodostępnym i rekreacyjnym dla
mieszkańców. Renowacja zbiornika i terenu wokół ma duże
znaczenie nie tylko estetyczne i retencyjne. Zbiornik i ciek
wodny w Wysokinie jest zasilany źródłami wodnymi. W przeszłości był on zanieczyszczony
częściowo przez ścieki komuStarosta Niemirski i wójt Kmieciak wizytują nowy zbiornik
nalne. Po wybudowaniu w 2009
wodny w Wysokinie
r. kanalizacji w Wysokinie do
oczyszczonego zbiornika popiętrzenie zostało gruntownie wyremontowane, a skarpy zbiornika oczyszczone. Wymie- wróci życie biologiczne. Przy obniżeniu lustra
nione zostały zniszczone płyty betonowe na wody zbiornik będzie mógł służyć w okresie
zimowym jako lodowisko.
skarpie zbiornika.
Dzień Bibliotek Szkolnych w PSP w Odrzywole
Dzięki staraniom pani bibliotekarki Małgorzaty Dukały Międzynarodowy Dzień
Bibliotek Szkolnych na stałe wszedł do kalendarza imprez PSP w Odrzywole. Celem uroczystych obchodów
tego święta jest m. in. zwrócenie uwagi na bibliotekę szkolną oraz promocja czytelnictwa
wśród uczniów. Przygotowania do święta rozpoczęły się
wcześniej. Uczniowie klas piątych i szóstych zorganizowali i przeprowadzili akcję głośnego czytania dla najmłodszych. Dziewczęta przebrane
za postaci baśniowe odwiedziły dzieci z klas 0-III i czytały im fragmenty ulubionych
bajek. Spotkanie uatrakcyjnione zostało różnymi zabawami i śpiewem. Dla uczniów klas
młodszych został zorganizowany konkurs plastyczny pt. ,,Mój ulubiony bohater książkowy”.
Kolejną atrakcją obchodów święta był pro-
14
gram artystyczny ,,Witajcie w naszej bajce”.
W I części spotkania publiczność z zainteresowaniem oglądała specjalne wydanie Teleexpresu poprowadzone przez Magdalenę Marcinkowską oraz scenki przedstawiające fragmenty lektur szkolnych takich jak:
,,Katarynka”, ,,W pustyni i w puszczy”, ,,Pinokio”, ,,Chłopcy z Placu
Broni”, ,,Calineczka”, ,,Dedal i Ikar”
W II części występujący uczniowie
przenieśli publiczność w świat wierszy Jana Brzechwy. Scena zapełniła się bajkowymi bohaterami. Na
scenie pojawili się: Kwoka, Leń,
Kaczka Dziwaczka, Samochwała,
Kłamczucha, Biedronka, Żuk i Pan
Kleks. Bajkowi goście w kolorowych, pięknych strojach recytowali
wiersze, śpiewali piosenki wywołując przy tym u publiczności radość
i gromkie brawa. Obchody święta
bibliotek szkolnych upłynęły radośnie w miłej i bajkowej atmosferze.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Gmina Odrzywół otrzymała
dotację ze środków unijnych
na modernizację sieci
wodociagowej
Milion zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma Gmina Odrzywół
na realizację modernizacji sieci wiodociągowej. Projekt finansowy zadania przygotowany przez gminę zawiera trzy podzadania:
- modernizację hydroforni w Kłonnie
- modernizację hydroforni w Kolonii Ossie
- budowę wodociągu Lipiny – Wysokin.
Choć gmina już w 2010r. zakończyła wodociągowanie to wystąpiła pilna konieczność modernizacji przestarzałych i energokosztownych
hydroforni wybudowanych w l. 1991-1993.
Obejmie ona min. wymianę systemu pompowania i retencji, wymianę instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, dobudowę zbiorników wodnych, zmianę systemu oczyszczania wody z tzw. chlorowania na metodę napowietrzania bez użycia środków chemicznych. Po modermnizacji zwiększy się wydajność obu hydroforni.
Wieksza ilość dobrej wody popłynie z Kłonny
do Odrzywołu, Wysokina, Cetnia i Kamiennej
Woli.Obie zmodernizowane hydrofornie będą
miały status Stacji Uzdatniania Wody. Z kolei
wodociąg Lipiny-Wysokin o długości ponad 2,5
km sieci połączy sieć wodociagową m. Wysokin z Lipinami. Umożliwi to zasilanie w wodę
Wysokina ze stacji wodnej w Lipinach. Ponadto wszystkie działki pomiędzy tymi miejscowościami zostaną uzbrojone w sieć wodociągową (w sieć kanalizacyjną zostały uzbrojone w 2009 r.). W studium zagospodarowania
przestrzennego gminy te tereny są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.
Całość zadania będzie kosztować 1,6 mln
zł brutto. Dotacja pokryje 75% kosztów kwalifikowanych zadania. Realizacja zadania już
się rozpoczęła.
odrzywół
Spotkanie autorskie z Babcią Grunią
i stara jabłonka”. Uczestnicy spotkania szybko nawiązali przyjazne relacje z bajkopisarką i aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, oraz chętnie
wszyscy razem zaśpiewali piosenkę „ Mądra rzeka”, którą Pani Edyta
ułożyła razem z mężem. Każde dziecko mogło dotknąć „zaczarowanego motyla” który spełnia marzenia. Pani Edyta mówiła dzieciom,
że marzenia są bardzo ważne, ale żeby się mogły spełniać trzeba się
uczyć, czytać i pracować. Zachęcała także dzieci do odwiedzania Biblioteki. Na pamiątkę wszystkie dzieci otrzymały kolorowankę z autografem autorki. Mamy nadzieję, że spotkanie z Edytą Zarębską długo zostanie w pamięci uczestników , i wszyscy będziemy czekać na
nowe książki pisarki.
Edyta Zarębska- bajkopisarka i malarka znana jako Babcia Grunia odwiedziła w dniu 15.11.2012r. Gminna Bibliotekę Publiczną
w Odrzywole.
Towarzyszył jej mąż Robert, który grał, śpiewał i czytał fragmenty
opowiadań. Spotkanie z uczniami klas I-III Publicznej Szkoły Podstawowej odbyło się na Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Autorka opowiadała dzieciom o swojej przygodzie z książką. Mówiła o swoim największym marzeniu, które cały czas się spełnia - mianowicie pisanie
książek dla dzieci. Prezentowała dzieciom książki jakie dla nich napisała : „Opowieści Babci Gruni”, „Zosia i fiołkowy kapelusz”.” Antek
Szlak rowerowy Drzewiczka-Pilica już otwarty
Nawet zimowa aura nie przeszkodziła
Wójtom Gmin Klwów , Rusinów i Odrzywół oraz członkom Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Wszyscy Razem” w otwarciu pierwszego na tym terenie szlaku rowerowego.
W sobotę 27 października b.r. Wójtowie
gmin: Rusinów Marek Modrzecki, Klwowa
Piotr Papis i Odrzywołu Marian Kmieciak wraz
z Zarządem LGD otwarli szlak rowerowy Nieznamierowice – Lipowe Pole – Łęgonice Małe.
Szlak liczy 31 km i biegnie przez gminy Rusinów, Klwów, Odrzywół, poprzez najpiękniejsze
tereny wzdłuż rzeki Drzewiczki i Pilicy. Szlak
został otwarty w ramach projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Projekt obejmował oznaczenie
szlaku tablicami informacyjnymi, w tym najciekawszych miejsc – zabytków i punktów widokowych. Ponadto została wykonana interne-
towa mapa szlaku wraz z jego opisem i dokumentacją fotograficzną. „Zielony Szlak” biegnie wzdłuż min . przełomów rzeki Drzewiczki i zabytkowych kościołów w Nieznamierowicach, Odrzywole i Łęgonicach Małych, kaplicy na górze Marii Magdaleny w Stanisławowie, Izby regionalnej w Myślakowicach
i obok zabytkowego młyna wodnego
w Wielkopolu.
Szlak wiedzie częściowo przez drogę rowerową Jelonek – Lipowe Pole,
wybudowany przez Gminę Odrzywół
w 2011 r. Dalszą część drogi rowerowej wybuduje w 2013 r. Gmina Klwów.
Lokalna Grupa Działania i Wójtowie tych gmin maja plany rozbudowy
szlaków turystycznych min. do Gminy
Gielniów i ich połączenie ze szlakami turystycznymi w Gminie Drzewica
i Poświętne, a poprzez te gminy połączenie tych szlaków ze szlakami turystycznymi w lasach spalskich. Opis
szlaku wraz z mapą będzie dostępny na stronie LGD „Wszyscy Razem” oraz na
stronach gmin Odrzywół, Klwów i Rusinów.
Uroczystości
94 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości
W Niedzielę 11 listopada b.r. w Odrzywole odbyły się uroczystości związane
z 94 rocznicą odzyskania niepodległości
przez Polskę.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
w kościele parafialnym w Odrzywole. Mszę
św. odprawił i kazanie wygłosił Wikariusz ks
Sebastian Kijak. Po mszy św. uczestnicy uroczystości zgromadzili się przed budynkiem
Urzędu Gminy, gdzie młodzież z klas wojskowych ZZSP i MS z Lipin dokonała uroczystego
wciągnięcia flagi państwowej na maszt i zaciągnęła wartę honorową przed pomnikiem upamiętniającym mieszkańców Gminy Odrzywół,
którzy zginęli w okresie II Wojny Światowej .
Młodzież Publicznego Gimnazjum w Odrzywole złożyła w imieniu uczestników symboliczną wiązankę kwiatów. Na zakończenie
uroczystości w Sali Konferencyjnej odbyła się
uroczysta akademia okolicznościowa przygotowana przez młodzież gimnazjalną.
Informator Samorządowy „Ziemia Przysuska” - miesięcznik
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Przysusze
Adres: 26-400 Przysucha, Al. Jana Pawła II 10
Redakcja: red. nacz. Jarosław Bednarski.
Zapraszamy chętnych do współpracy.
Skład i druk: Drukarnia Szmydt, 09-500 Gostynin, ul. Legionów Polskich 27A
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
15
poTworów
Piąta edycja Projektu
„Nadzieja na lepsze jutro szansą przyszłości”
Gmina Potworów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Potworowie już po raz
piąty realizują Projekt systemowy „Nadzieja
na lepsze jutro szansą przyszłości”, którego
głównym celem jest zmniejszenie (przeciwdziałanie) problemom wykluczenia społecznego osób korzystających z pomocy społecznej na terenie gminy Potworów.
Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany jest do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących
obszar gminy Potworów i korzystających ze
go Excel, podstawy technik informatycznych
i multimedialnych.
• Obsługa kasy fiskalnej i innych urządzeń sklepowych
Program kursu obejmował: podstawowe akty
prawne związane ze stosowaniem kas fiskalnych, budowa, zasady działania oraz podział
urządzeń fiskalnych, przygotowanie kasy do
pracy, sprzedaż, zwrot opakowań, wykonywanie raportów, współpraca kas z urządzeniami
dodatkowymi tj. czytnikiem kodów, komputerem, fakturowanie, obsługa programu Subiekt.
• Kucharz - kelner
Program kursu obejmował: przygotowanie
łania wózków różnych typów, pozwalających na
ich prawidłową eksploatację, przygotowanie do
samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi.
Instrument aktywizacji zawodowej
W ramach instrumentu aktywizacji zawodowej przeprowadzono warsztaty z poradnictwa
zawodowego w formie indywidualnej dla każdego uczestnika Projektu. Podczas spotkań z doradcą zawodowym zostały nakreślone oczekiwania, predyspozycje i motywacje uczestnika
do szkolenia oraz zaproponowanie dalszego
rozwoju kariery przez przeanalizowanie sytu-
Piąta edycja Projektu Nadzieja na lepsze jutro szansą przyszłości_01
wsparcia pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Potworowie.
Podobnie jak w latach poprzednich, uczestnikom Projektu zostało udzielone kompleksowe wsparcie, którego efektem było wyposażenie każdego z nich w umiejętność sprawnego
poruszania się po rynku pracy.
Projekt „Nadzieja na lepsze jutro szansą przyszłości” obejmował działania wspierające następujące elementy aktywizacji zawodowej:
Instrument aktywizacji edukacyjnej
W ramach szkolenia zawodowego uczestnicy Projektu wzięli udział w kursach:
• Podstawy obsługi komputera
Program kursu obejmował: podstawy pracy w systemie operacyjnym Windows, obsługa edytora teksu Word i arkusza kalkulacyjne-
do samodzielnej pracy na stanowisku kucharza
i kelnera, zaznajomienie z podstawową wiedzą
z zakresu zagadnień technologicznych, zaznajomienie z zasadami bhp i zagrożeniami wynikającymi z ich nieprzestrzegania, profesjonalną obsługę konsumenta, sporządzanie jadłospisów, przygotowywanie i przechowywanie
potraw oraz sposoby ich podawania.
• Kosmetyczka ze stylizacją paznokci
Program kursu obejmował: zagadnienia z dziedziny wizażu, makijażu, pielęgnacji paznokci,
skóry twarzy i włosów.
• Pracownik magazynu i kierowca wózków jezdniowych
Program kursu obejmował: problematykę zarządzania gospodarką magazynową w przedsiębiorstwie, zapoznanie z budową i zasadą dzia-
16
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
acji po zakończeniu szkolenia.
Instrument aktywizacji społecznej
Uczestnicy Projektu podczas spotkań z psychologiem pracowali wspólnie nad takimi zagadnieniami jak: trening kompetencji i umiejętności społecznych, który obejmował: motywowanie siebie (w tym: zarządzanie czasem, efektywność osobista oraz zmiana nawyków), odporność psychiczna (w tym: zarządzanie stresem, budowanie pewności siebie, samokontrola emocji, rozwiązywanie konfliktów), budowanie wizerunku (w tym: autoprezentacja, pozyskiwanie sympatii i zaufania, budowanie autorytetu, networking czyli budowanie sieci kontaktów), wywieranie wpływu (asertywność, perswazja, obrona przed manipulacją).
poTworów
Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Potworowie
11 Listopada 1918 roku to jedna z najważniejszych dat w dziejach historii Polski. Symbolizuje dążenia kilku pokoleń Polaków do
odzyskania utraconej niepodległości.
Tegoroczne obchody 94 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się mszą świętą
celebrowaną w intencji Ojczyzny przez księdza
Grzegorza Opielę.
Po nabożeństwie i złożeniu kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza, poczty sztandarowe jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
na czele z Komendantem Gminnym Ochotniczej Straży Pożarnej w Potworowie Mieczysławem Kędzierskim wraz z przedstawicielami
władz gminnych, przemaszerowały do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego i Publicznego Gimnazjum
im. Orląt Lwowskich w Potworowie, gdzie
odbyła się część artystyczna niepodległościowych obchodów.
Głównym przesłaniem jakie przyświecało organizatorom uroczystości było uświadomienie
współczesnemu pokoleniu roli wartości moralnych w życiu narodu, wzbogacenie wiedzy
uczniów o ważnych dla Polski wydarzeniach historycznych oraz kształtowanie szacunku dla
dokonań minionych pokoleń Polaków.
Pasowanie na Gimnazjalistów
Wierność narodowym tradycjom i hasłu „Bóg, Honor, Ojczyzna”, pamięć o patronach Szkoły oraz godne Jej reprezentowanie – ślubowali
uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Orląt Lwowskich w Potworowie.
14 dzień listopada 2012 r. był szczególnym dniem w życiu Gimnazjum.
Podczas uroczystego apelu reprezentanci klas pierwszych złożyli ślubowanie, podczas którego obiecali dbać o dobre imię Szkoły, podejmować
rozsądne decyzje i dobrze wykorzystywać zdobytą wiedzę.
Uroczystości ślubowania towarzyszyła świetna zabawa i ogromne zaangażowanie pierwszoklasistów oraz ich wychowawców, którzy dzielnie
wspierali swoich podopiecznych.
Najważniejszym punktem akademii Pasowania było wręczenie przez
Dyrektora Publicznego Gimnazjum Pana Krzysztofa Wochniaka dyplomów Gimnazjalisty.
Środową imprezę zakończył symboliczny akt przyjęcia pierwszoklasistów
przez ich starszych kolegów do braci uczniowskiej.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
17
RUSINÓW
Dobre praktyki – inicjatywa mieszkańców Bąkowa
W miejscowościach naszej Gminy coraz
częściej mieszkańcy podejmują inicjatywy
mające na celu poprawę swojego codziennego otoczenia.
W ślad za Władysławowem
poszli mieszkańcy Bąkowa
i postanowili zagospodarować
działkę w środku miejscowości na miejsce wspólnego wypoczynku i integracji społecznej. Gmina postanowiła wesprzeć ten pomysł i zakupiła 7
arową działkę za 4200 zł. Ale
to nie koniec pomocy samorządu gminnego. Zakupiono także
ponad 100 m2 kostki z obrzeżami za prawie 2700 zł. Działka była bardzo porośnięta chwastami i gąszczami krzaków, które wpierw trzeba było usunąć.
Tutaj także pomogła Gmina delegując do pracy koparko-ładowarkę oraz grupę pracowników, która wraz z mieszkańcami, wśród których aktywnie
działali: radny - Krzysztof Gałek, sołtys – Krzysztof Piorun
oraz liczne grono osób związanych ze Stowarzyszeniem Producentów Papryki „HEKTOR”,
zabrali się do pracy i szybko wspólnymi siłami
uporządkowali teren. Podłoże spulchniono narzędziami rolniczymi i przystąpiono do budowy altany. Oczywiście przy wznoszeniu każdego obiektu nie obejdzie się bez środków fi-
nansowych, które są niezbędne chociażby na
zakup materiałów. Mieszkańcy postanowili poszukać sponsorów swojego przedsięwzięcia.
Szczęśliwym trafem. Oddział Banku Gospo-
P.H.U. Skup owoców i warzyw z Przystałowic
Dużych, Pana Marka Pankowskiego – właściciela firmy Rol-Mar z Potworowa, a także firmę budowlaną Welbud z Szydłowca. Altana
już cieszy oczy ale i teren
wokół nabiera odpowiedniego wyglądu estetycznego. Posadzono krzewy, zasiano trawę, przeniesiono
plac zabaw, który uprzednio zlokalizowany był na terenie budowy Świetlicy Wiejskiej. Już są plany na budowę boiska do siatkówki, które zwieńczyłoby całość działań. Nie obyło się bez uroczystego otwarcia tego terenu rekreacyjnego. Zaproszono władze Gminy Rusinów. Obecni byli: Wójt Gminy – Marek Modrzecki, Sekretarz Gminy – Jarosław
Korycki, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Przysuskiego – Marian Andrzej
Mieszkańcy Bąkowa wraz z gośćmi bawią się przed altaną
Wesołowski oraz pracownicy Urzędu, którzy przyczydarki Żywnościowej w Przysusze przekazał im nili się do tego przedsięwzięcia. Również nie
kwotę 2000 zł. Udało się zakupić drewno, a po- mogło zabraknąć przedstawiciela Oddziału
zostałe materiały zostały zakupione z pienię- GBŻ w Przysusze w osobie Dyrektora Oddzy przekazanych przez: Pana Wiesława Kę- działu – Pani Agnieszki Ciecierskiej. Gratuludziorę – właściciela Przedsiębiorstwa Handlo- jemy pomysłu i czekamy na inicjatywy innych
wo – Transportowego z Klwowa, Panią Irenę mieszkańców gminnych miejscowości.
Dąbrowską – właścicielkę firmy Agro Paprix
Pasowanie pierwszoklasistów i przedszkolaków
Wraz z nowym rokiem szkolnym przybyło do szkół podstawowych w Rusinowie i Nieznamierowicach 57 uczniów klas
pierwszych.
Kultywowanym zwyczajem w naszych placówkach oświatowych jest pasowanie pierwszaków na uczniów. W obecności Wójta Gmi-
ny Rusinów – Marka Modrzeckiego, Sekretarza i zarazem Kierownika Referatu Oświaty – Jarosława Koryckiego, Dyrektor Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie – Pani
Beata Turek dokonała pasowania symbolicznym ołówkiem każdego z młodych uczniów.
Pierwszoklasiści złożyli również przyrzecze-
18
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
nie, w którym obiecywali pilnie przykładać się
do nauki i godnie reprezentować szkołę, a w
przyszłości być dobrymi obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej. Na dobry początek nauki
i mobilizację do uzyskiwania jak najlepszych
wyników, każde dziecko otrzymało upominki od
władz Gminy Rusinów w postaci przydatnego
w szkole wyposażenia uczniowskiego. W tym
roku do nauki w klasach pierwszych przystąpiło 28 chłopców i 29 dziewczynek. Pierwsze
pasowanie przeszli także w Przedszkolu Samorządowym w Gałkach najmłodsi adepci edukacji. Po fantastycznym programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyń poszczególnych grup wiekowych,
dzieciaki zostały pasowane na przedszkolaków w obecności licznego grona rodziców i zaproszonych gości. Po oficjalnej części rodzice wraz ze swoimi pociechami i gośćmi przeszli na poczęstunek do stołówki, gdzie czekały
słodkie upominki. Do przedszkola w Gałkach
uczęszcza 80 dzieci w różnym wieku, które
przygotowują się do zerówki, a także zgodnie z nowym programem mogą podjąć naukę
w pierwszej klasie szkoły podstawowej. W tym
roku po raz pierwszy mamy jednego sześciolatka w pierwszej klasie.
RUSINÓW
„Sercem za serce”
Uroczyście obchodzono tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rusinowie.
Z tej okazji uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum przygotowali akademię, która odbyła się 12 października 2012 roku. Cześć artystyczna była dedykowana nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szkoły. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych w osobach Wójta Gminy Rusinów – Marka
Modrzeckiego oraz Sekretarza Gminy – Jarosława Koryckiego, a także
nauczyciele emeryci, którzy w przeszłości pracowali na terenie gminy
Rusinów. Uczniowie, wykorzystując swoje umiejętności recytatorskie,
wokalne, muzyczne, wyrazili wdzięczność tym, którzy każdego dnia
cierpliwie i wytrwale kształtują ich charaktery oraz poszerzają wiedzę.
Do podziękowań za trud, dobroć i serce dołączyli własnoręcznie wykonane upominki oraz kwiaty.
Uroczystość zakończyło zagrane przez uczniów na instrumentach „Sto
lat” dla tych, którzy mądrze zarządzają szkołą i umożliwiają jej codzienne funkcjonowanie – dla dyrekcji szkoły oraz władz samorządowych.
Młodzież przygotowała program artystyczny
Warsztaty kulinarne i savoir vivre
Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem” w ramach projektu
„Folklor jest tym, co przenosimy z pokolenia na pokolenie” zorganizowała warsztaty kulinarne, a Stowarzyszenie Józefinki z Ru-
sinowa w ramach swojego projektu „Kobiety dla kobiet” zorganizowały warsztaty savoir vivre.
9 i 23 listopada panie spotkały się w Świetlicy Wiejskiej w Rusinowie, aby wymienić swoje doświadczenia kulinarne. Oczywiście same
rozmowy czasem są niewystarczające, więc część pomysłów trzeba
było poprzeć praktycznymi działaniami. Jak przystało na panie, które
na co dzień tworzą menu swoich rodzin, zabrały się ochoczo do pracy. Przy tworzeniu tych kulinarnych dzieł rozmawiano o zdrowym odżywianiu i urozmaicaniu posiłków, a także dostarczaniu w pokarmach jak
największej ilości witamin zwłaszcza w okresie jesiennym. Nad wszystkim czuwała pani Krystyna Kruk, która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem posiłków. Aby posiłek w pełni smakował powinien być
odpowiednio podany i przystrojony. Pani Zofia Perendyk pokazywała
jak umilić każdy posiłek. Uczestniczki uczyły się podawania dań, układania serwetek i zastawy. Po zakończonej części praktycznej, wspólnie przy stole smakowano i oceniano przygotowane potrawy. Kapusta
z grochem i kromką chleba na własnym zakwasie miała niepowtarzalny smak. Klops z marchewką i kolorowymi sałatkami były zwieńczeniem warsztatowych zmagań. Teraz posiłki uczestniczek warsztatów
będą miały zupełnie inny wymiar.
Nowy podział na
okręgi wyborcze
W związku ze zmianą przepisów ustawy „Kodeks Wyborczy” z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. 2011, Nr 21,
poz. 112 ze zmianami), Wójt Gminy przedłożył Radzie
Gminy propozycje nowego podziału Gminy Rusinów na
jednomandatowe okręgi wyborcze. Równolegle propozycję tego podziału przedłożył do zaopiniowania Wojewódzkiemu Komisarzowi Wyborczemu w Radomiu, który propozycję zaakceptował. Zaproponowany podział uwzględnia regułę, że podział ustala się według jednolitej normy przedstawicielstwa, którą oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę wybieranych radnych. W chwili
dokonywania niniejszego podziału na okręgi wyborcze norma ta wynosiła 304. Rada Gminy Rusinów na sesji w dniu
17 września 2012 roku zatwierdziła nowy podział gminy na
okręgi wyborcze podejmując stosowną uchwałę Nr XIX/91/12.
W Gminie Rusinów zostało utworzonych 15 okręgów jednomandatowych. Nowy podział przedstawia się następująco:
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
19
wIENIAwA
Pokaz ciekłego azotu
W ramach projektu „Świetlica – moje miejsce” w Gminnym
Ośrodku Kultury w Wieniawie, odbyła się prezentacja doświadczeń z wykorzystaniem ciekłego azotu.
Pokaz odbył się 8 listopada o godzinie 17.00, był wielką atrakcją
dla uczestników. Niecodzienne wydarzenie składało się z kilku doświadczeń, podczas których uczestnicy zobaczyli, jak pod wpływem
niskiej temperatury ciekłego azotu zmieniają się właściwości przedmiotów znanych z życia codziennego. Ochotników do testowania azotu nie brakowało.
Przeprowadzone doświadczenia: nadmuchiwanie balonika za pomocą suchego lodu, pokaz ciekłego azotu, zamrażanie w ciekłym azocie
banana, ogórka, pokaz właściwości. Pokaz z użyciem tej cieczy był
niesamowity. Pokaz został przeprowadzony przez fizyków Pracowni
Edukacji EE z Warszawy.
Razem bezpieczniej w szkole
W trosce o dziecko, która zgodnie ze słowami Jana Pawła II jest:
„pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka
do człowieka”, w dniu 9 listopada 2012 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie, odbyła się konferencja metodyczna
pod hasłem ”Razem bezpieczniej w szkole”.
Organizatorami tej konferencji byli: p. Witold Studziński Wójt Gminy Wieniawa, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Na-
Śniadaniowa klasa
Od 24 września do 17 listopada trwa w naszej szkole ogólnopolski konkurs „Śniadaniowa klasa” przeznaczony dla uczniów
klas II i III Szkoły Podstawowej.
Organizatorem konkursu są Zakłady Tłuszczowe „Bielmar”. Celem
tego konkursu jest wdrożenie zasad prawidłowego odżywiania się.
Do konkursu w pt.: „Śniadaniowa klasa” przystąpiła kl. II b z wychowawcą p. Anna Ślizak. Przygotowaniem i realizacją zadania kierowała opiekunka SK PCK Hanna Wątła.
W październiku w naszej szkole odbyła się akcja „ Śniadanie się
opłaca „ Wolontariuszki SK, PCK przygotowały tablicę informacyjną
o walorach śniadania. Akcja miała na celu promowanie zasad zdrowego odżywiania, ze szczególnym uwzględnieniem śniadania (w tym
drugiego śniadania), jako podstawowego posiłku w ciągu dnia. Opracowały ‘Dekalog śniadaniowy” i rozpowszechniły wśród kolegów. Kampania zakończyła się 25 X zorganizowaniem i przeprowadzeniem kramiku „Podziel się posiłkiem”. Powiązaliśmy nasze działania z Ogólnoświatowy Dniem Walki z Głodem. Pracowaliśmy we współpracy z wychowawcami, którzy na godzinach wychowawczych poruszyli temat
20
uczycieli Wydział w Radomiu oraz Dyrektor szkoły p. Adam Maleta.
Na konferencję przybyło wielu zacnych gości, przedstawiciele instytucji współpracujących ze szkołą - policji, straży pożarnej, służby zdrowia. Łącznie w konferencji uczestniczyło ok. 120 osób.
W pierwszej części, temat: „Kierunek realizacji polityki oświatowej
państwa – wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach
oświatowych” przedstawiła Dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie
Delegatura w Radomiu Pani Dorota Sokołowska. Tą część zamknął
wykładowca Wyższych Uczelni w Warszawie, Łodzi i Radomiu ksiądz
doktor Marek Dziewięcki wykładem „Jaki wychowawca na XXI wiek?”.
W przerwie, przy aromatycznej kawie i herbacie chętnie dzielono
się własnymi refleksjami i doświadczeniami. Można było zapoznać się
z nowościami wydawniczymi a także uzyskać dedykację do książki
ks. doktora Marka Dziewięckiego.
Druga część przeznaczona została na warsztaty metodyczne z poszczególnych przedmiotów prowadzone przez doradców metodycznych z MSCDN w Radomiu, a także po raz pierwszy warsztaty również dla rodziców. Ich tematyka wychodziła naprzeciw oczekiwaniom
uczestników, szczególnie te, które poruszały problem bezpieczeństwa uczniów – „Cyberprzemoc. Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży”.
Miła i serdeczna atmosfera, w której przebiegała konferencja zdecydowanie przyczyniła się do większego zrozumienia poruszanych
problemów, poszerzenia wiedzy i sprzyjała pogłębionej refleksji wokół tematu bezpieczeństwa dzieci w szkole.
problemu głodu na świecie oraz narastającym ubóstwie w Polsce .
Skupili uwagę uczniów na problemie marnowania żywności. Akcja „
Podziel się posiłkiem była akcją charytatywną, uczniowie którzy przynieśli drugą kanapkę i podzielili się z rówieśnikami otrzymali kartonik
„ Akcja .kanapka’. Wychowawcy przydzielali na tej podstawie punkty
za aktywności społecznej.
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
wIENIAwA
94 rocznica Odzyskania Niepodległości
„Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, szum gałęzi, listopadów przemijanie…”
W dniu 9 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Wieniawie odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 94
rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Wśród zacnych gości nie zabrakło przedstawicieli władz lokalnych,
sołtysów, radnych Rady Gminy i Powiatu z p. Wójtem Witoldem Studzińskim i przewodniczącym Rady Gminy p. Marianem Korbą. Byli
też obecni proboszczowie obu parafii oraz przedstawiciele instytucji
znajdujących się na terenie gminy Wieniawa, ale przede wszystkim
kombatanci, którzy brali czynny udział w walce o Niepodległą Polskę.
Uroczystą akademię rozpoczął p. dyrektor Adam Maleta przywitaniem gości i przemówieniem odnoszącym się do wydarzeń historycznych związanych z trudnym okresem walki o wolność naszego narodu. Głos zabierali też zaproszeni goście. Po czym p. dyrektor zaprosił do obejrzenia występu artystycznego w wykonaniu uczniów naszej
szkoły, przygotowanego pod czujnym okiem naszych pedagogów.
Wszyscy nauczyciele i uczniowie zadbali o to by w tym dniu, każdy z godnością prezentował symbole narodowe w postaci dwubarwnego kotyliona.
Uroczystości miały charakter swoistej lekcji historii, z której dowiedzieliśmy się o przebiegu walk narodowowyzwoleńczych i trudnej dro-
dze do upragnionej wolności. Celem uroczystości było wzbogacenie
wiedzy uczniów, kształtowanie szacunku dla historii minionych pokoleń, uświadomienie małym Polakom roli wartości w życiu narodu oraz
uświadomienie młodemu pokoleniu, że święto narodowe i paca codzienna jest sprawą wszystkich, a obowiązkiem szkoły jest pielęgnowanie tradycji narodowych.
Witamy w świetlicowej gromadzie
Pod takim hasłem odbyło się w dniu 30 października uroczyste przyjęcie uczniów klas I w poczet świetliczaków. W imprezie
uczestniczyli starsi uczniowie, dyrekcja szkoły, wychowawcy, nauczyciele oraz kandydaci do uzyskania miana Świetliczaka. Zabawę przygotowały i poprowadziły wychowawczynie świetlicy:
Iwona Kaleta, Wanda Dębska, Grażyna Ślifirczyk.
Pasowanie na Świetliczaka to jedna z tradycji naszej szkoły. Co
roku dzieci przyjmowane w poczet świetlicy szkolnej, borykają się
z różnymi wyzwaniami. Tym razem poddane zostały pięciu próbom:
siły, zręczności ciemności, smaku oraz sprawnego oka.
Po zaliczeniu przez uczniów wszystkich prób, zostali oni oficjalnie
przyjęci do rodziny świetlicowej. Na ręce pani wicedyrektor Bogusławy Dudek, złożyli uroczyste ślubowanie. Deklarowali, że będą grzeczni, uprzejmi oraz pomocni jak przystało na wzorowego świetliczaka.
Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, znaczki świetlika oraz symboliczne upominki. Cała impreza przebiegała w wesołej , przyjaznej atmosferze i miała charakter integracyjny.
Nowym świetliczakom życzymy wielu sukcesów w nauce oraz radości i uśmiechów w codziennym życiu.
1 Listopada – dniem pamięci
W dniu 31 października 2012 r. w przededniu Święta Zmarłych
uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie wzięli
udział w akcji sprzątania nagrobków znajdujących się ma cmentarzu parafialnym. Nie trzeba było ich specjalnie namawiać, aby
poszli na cmentarz i popracowali.
W środowej akcji zaopatrzeni w niezbędny sprzęt i chęć do pracy wzięli się za porządki. Młodzież grabiła liście, wyrywali chwasty
i oczyszczała nagrobne płyty. Po trzech godzinach pracy nagrobki
zmieniły diametralnie swój wizerunek. Młodzież nie tylko zajmowała
się grobami imiennymi ( żołnierzy II wojny światowej, powstańców)
ale w przypadku odnalezienia jeszcze nie po sprzątanego grobu przystąpiono do pracy. Na wieniawskim cmentarzu znajduje się około 20
starych nagrobków, pochodzących z XIX wieku. Ponadto są tu groby
wieniawskich księży, którzy pracowali w parafii. Na cmentarzu pochowani są wielcy ludzie , którzy przyczynili się szczególnie dla rozwoju
Gminy Wieniawy. Na cmentarzu w tym dniu nie zapomniano o grobach
zapomnianych, gdyż każdemu poległemu należy się pamięć i szacunek. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
21
KOMUNIKATy
Pieszy – bądż widoczny na drodze
W listopadzie 2012 r. na terenie
powiatu przysuskiego odnotowano
5 wypadków drogowych w których
obrażeń doznało 5 osób i śmierć poniósł 1 pieszy . Do śmiertelnego wypadku doszło w dniu 9.11. o godzinie
16.44 na drodze numer 48 na odcinku Potworow- Białobrzegi, gdzie pieszy nagle wtargnął pod nadjeżdający
samochód dostawczy -iveco. W 2012
roku do chwili obecnej odnotowano
40 wypadków drogowych w których
śmierć poniosło 2 osoby a 54 doznało obrażeń. Rozpoczynająca się zima,
to pierwsze opady śniegu i zarazem
najtrudniejszy okres dla kierowców.
Na drogach zalega śnieg lub błoto pośniegowe. Dodatkowo spada temperatura, więc jest ślisko. Do tego dochodzi wcześniej zapadający zmrok. Pogarsza się widoczność, trudniej wykonywać wszystkie manewry. Taka
sytuacja powoduje znaczne utrudnienia zarówno dla kierowców jak i pieszych. Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność i dostosowanie
prędkości do warunków pogodowych.
Jadąc za innym pojazdem, zwiększmy
od niego odstęp, aby przy hamowaniu
nie wjechać w jego tył. Zwolnijmy !, by
bezpiecznie dojechać do celu. Apeluje-
my też do tych kierowców, którzy jeszcze nie wymienili opon na zimowe, by
zrobili to jak najszybciej. Dzięki takim
oponom zwiększa się przyczepność
naszego samochodu, skraca się też w porównaniu z oponami letnimi - droga hamowania. Należałoby wymienić
płyn do spryskiwaczy na taki, który nie
zamarza przy niskich temperaturach.
Bardzo ważne jest, byśmy mieli dobrą
widoczność, a więc dobrze oczyszczone szyby. Wsiadając do samochodu,
gdy pada śnieg, warto odśnieżyć reflektory i tablice rejestracyjne, a z nadwozia zgarnąć nadmiar śniegu. Zwracajmy również szczególną uwagę na
pieszych. Jesienią i zimą ginie ich na
drogach najwięcej. Kierowca jadący
z prędkością 80 km/h widzi pieszego ubranego na ciemno z odległości
ok.30 - 40 metrów. Już jeden element
odblaskowy powoduje, że pieszego widać z odległości już ok. 200 metrów.
Pamiętajmy że nadejście zimy to czas,
gdy warunki na drogach mogą być bardzo zmienne. Zatem zadbajmy o bezpieczeństwo swoich bliskich, z którymi
podróżujemy, ale pamiętajmy też o innych uczestników ruchu drogowego.
nadkom. Tamara Bomba
KPP Przysucha
Przysmaki Skowyrówki
Chili con carne
Zbliża się zima, więc Zaproponuję Państwu tym razem coś rozgrzewającego i dającego prawdziwy zastrzyk energii na chłodne dni. Dzisiaj
gotujemy coś z Meksyku. Pyszne chili con carne (czyli chili z kukurydzą).
Składniki dla 6 osob:
250 g czerwonej fasoli z puszki
250 g białej fasoli z puszki
600 g mielonego mięsa wołowego, lub wołowo - wieprzowego
2-3 czerwone, ostre papryczki chili (drobno pokrojone)
2 czerwone papryki średniej wielkości (pokrojona w kostkę)
1 czerwona cebula (pokrojona w kostkę)
przecier pomidorowy według uznania
2 ząbki czosnku (drobno pokrojone)
2-3 puszki pomidorów, można je zastąpić surowymi pomidorami obranymi ze skóry 1 średni pomidor na 1 porcję
2 szklanki rosolu (może być z kostki)
100 g kukurydzy z puszki
2 liscie laurowe
bazylia, sol, pieprz, pieprz cayenne, słodka tarta papryka.
Sposób przygotowania:
Mięso podsmażyć na oliwie z cebulą i czosnkiem, a następnie poddusić z chili, papryka, przecierem pomidorowym i cayenne. Zalać rosołem,
dodać liście laurowe i pomidory z puszki (wraz z sokiem) i gotować pod
przykryciem jakieś 15-20 minut, aż się rozpuszczą pomidory. Na koniec
dodać fasole i kukurydze i pogotować jeszcze 2-3 minuty. Doprawić sola i ewentualnie pieprzem cayenne. Udekorować (najlepiej świeżą) bazylią.
Konsystencja powinna
być dosyć gęsta. Chili
con carne można podawać z ugotowanym
na sypko ryżem lub po
prostu z chlebem na
zakwasie upieczonym
według receptury z poprzedniego miesiąca.
Smacznego.
Anita Rejmer
22
Ćwiczenia w Zespole Szkół Nr 2
w Przysusze
W dniu 29.10.2012 r. ok. godz. 900
kuacji. Podczas ćwiczeń sprawdzow budynku ZS nr 2 im. Ludwika Skono drożność przejść oraz wyjść ewawyry w Przysusze powstał pożar,
kuacyjnych. Dodatkowym elementem
na zapleczu pracowni komputero- który przećwiczono podczas tego zdawej. Przyczyną powstania pożaru był
rzenia była współpraca z jednostkami
wadliwe działający wentylator chło- Ochotniczej Straży Pożarnej wezwadzący urządzenia serwera szkolne- nymi do zdarzenia jak również współgo. Po zauważeniu dymu wydobywadziałanie z Policją która kierowała rującego się z pomieszczeń serwerowchem na ulicach przyległych do budynni powiadomiono dyrekcję szkoły o zaku szkoły, oraz Pogotowiem ratunkoistniałym zdarzeniu. W szkole znajdo- wym. Po zakończeniu ćwiczeń dowowało się 379 uczniów wraz z nauczydzący akcją st.kpt. Roman Świercz Docielami oraz pracownikami obsługi.
wódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej
Dyrektor szkoły zarządził ewakuację
PSP w Przysusze przedstawił zebranej
uczniów z zagrożonego budynku. Do lina hali sportowej młodzieży oraz nakwidacji zdarzenia
wysłano 5 zastępów straży pożarnej. Po dojechaniu
straży pożarnej na
miejsce zdarzenia dowodzący
akcją nakazał ratownikom założenie sprzętu ochrony dróg oddechowych i sprawdzenie pomieszczeń
budynku czy wszyscy opuścili budynek. Podczas
prowadzonej akcji przeszukiwaStrażacy ratują uczniów ze szkoły ogarniętej pożarem.
nia pomieszczeń
Na szczęście to tylko ćwieczenia
stwierdzono że jeden z uczniów stracił orientację i nie uczycielom sposoby i zasady postępowania podczas ewakuacji z budynwiedział gdzie jest wyjście. Postanoku oraz zachowania się w warunkach
wiono go ewakuować z budynku szkoły
przy pomocy podnośnika. Po zlokalizodużego zadymienia. W związku z liczwaniu, ugaszeniu pożaru i oddymieniu nymi przypadkami zagrożeń zatrucia
pomieszczeń szkoły podjęto decyzję tlenkiem węgla na terenie kraju dowoo wprowadzeniu uczniów do budynku dzący akcją przypomniał zasady postęszkoły. Celem ćwiczeń było praktyczpowania w przypadku zatruciem tlenne przećwiczenie ewakuacji uczniów kiem węgla jak również przeciwdziałaz budynku szkoły jak również zapo- nie wystąpienia tego tupu zdarzeniom.
znanie nauczycieli z zasadami ewaOpracował: mł. bryg. Artur Kucharski
1 grudnia 2012 r. ruszają rozgrywki
VI edycji Powiatowej Ligi Piłki Nożnej
Halowej o Puchar Starosty
W pierwszy weekend grudnia, w hali sportowej przy ZS 2 w Przysusze, rozpoczną się już po raz szósty rozgrywki Powiatowej Ligi Piłki
Nożnej Halowej o Puchar Starosty. Amatorskie drużyny będą rozgrywały spotkania w soboty i niedziele od 9.00 do 19.00. Zapraszamy widzów. Wstęp wolny.
Organizatorzy
Podziękowanie
Składam serdeczne podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili
się do tak podniosłego przebiegu uroczystości. Dziękuję przybyłemu ks.
biskupowi Henrykowi Tomasikowi i osobom duchownym. Dziękuję władzom samorządowym powiatu. Dziękuję gminie Przysucha, która udostępniła nam budynek Domu Kultury. Podziękowanie składam młodzieży, dyrekcji i nauczycielom ZS nr 2 w Przysusze za przygotowanie poczęstunku
dla gości i wsparcie organizacyjne. Specjalne wyraz wdzięczności i uznania przekazuję pracownicom i pracownikom szpitala i przychodni, którzy
z własnej inicjatywy, nie czekając na zaproszenie włączyli się do organizacji naszego wspólnego święta. Był to piękny przykład utożsamienia się
z miejscem pracy, z czego można i trzeba być dumnym.
Dziękuję
Grzegorz Dziekan
Dyrektor SPZZOZ
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
kultura i sport
Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”
14 listopada 2012 r. w Zamku Królewskim
w Warszawie odbyła się uroczysta gala
z okazji XXXVII edycji Nagrody im. Oskara
Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”.
Nagroda, ustanowiona w 1974 roku, przyznawana jest najwybitniejszym twórcom za całokształt osiągnięć artystycznych, naukowych
i popularyzatorskich w dziedzinie kultury ludowej. Dla środowiska artystów ludowych, badaczy i animatorów jest niezmiennie, najważniejszym wyróżnieniem o ogólnopolskiej randze i wysokim prestiżu.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
sprawuje patronat i jest głównym fundatorem
przyznawanych wyróżnień. Tegoroczni laureaci odebrali nagrody z rąk Piotra Żuchowskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego
(nagroda ufundowana przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego) oraz Jana Włostowskiego (nagroda ufundowana przez Fundację
„Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło). Organizację konkursu i gali wręczenia Nagród im.
Oskara Kolberga zorganizowały instytucje: Mu-
16
Spotkanie z pisarką Moniką Sawicką
25 października 2012r. Powiatowa Biblioteka Publiczna we współpracy z Internatem
ZS nr 2 im L. Skowyry w Przysusze zorganizowała spotkanie autorskie z Panią Moniką Sawicką - autorką wielu poczytnych
książek głównie dla kobiet.
Spotkanie odbyło się w kawiarni „Fantazja”
mieszczącej się w internacie, w którym uczestniczyła młodzież licealna i osoby dorosłe. Pani
Monika Sawicka ma na swoim koncie takie bestsellerowe pozycje jak: Kruchość porcelany,
Serwantka, Mimo wszystko oraz Demi-sec,
Kolejność uczuć, Siedem kolorów tęczy, Gra
wstępna, Szeptem. Autorka w bardzo ciekawy sposób opowiedziała o swoich fascynacjach literaturą różnego gatunku, która pozwala rozwijać się intelektualnie, poznawać obszary wiedzy i emocji dotychczas nieodkryte, czy
wreszcie uczy po prostu pięknie prezentować
się w mowie i piśmie w ojczystym języku. Naj-
zeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Narodowe Centrum Kultury, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i RękoKlasa okrgowa
dzieło oraz Towarzystwo Kulturalne im.
Lp
Nazwa
M
Oskara Kolberga w Przysusze. Laureata1
Oskar Przysucha
15
mi zostali: Stanisław Koguciuk, Czesław
2
Sokół Przytyk
15
Seweryński.Nagrodę ufundowaną przez
3
Proch Pionki
15
Fundację „Cepelia” Polska Sztuka i Rę4
KS Warka
15
kodzieło otrzymali: Katarzyna Halina We5
Powilanka Lipsko
15
remczuk, Roman Wojciechowski, Zofia
6
Legion Głowaczów
15
Kapela
Stanisława Ptasińskie7Przeliorz,
Oronka
Orosko
15
Ludowe8go z Wielgolasu,
Pilicia NoweZespół
Miasto Pieśni
nad Pilic
15
Zespół Śpiewaczy „Zaci9j„Duszniczanka”,
Zawisza Sienno
15
szuki”Ruszcovia
, Henryk Gadomski.
10
Borkowice Nagrody ufun15
dowane
Samorząd
Województwa Mazo11 przez
Zwolenianka
Zwole
15
wieckiego
dostali:
Jan Brodka, Muzeum Kul12
Jodła
Jedlnia-Letnisko
15
tury 13
Kurpiowskiej
w Ostrołęce i Telewizja PolIłanka Kazanów
15
ska SA
w Rzeszowie.
14 Oddział
Plon Garbatka-Letnisko
15
Tekst
Muzeum im. Oskara Kolberga
15 autorski
Gracjaz Tczów
15
więcej czasu i uwagi pisarka poświęciła młodzieży narażonej na różnego rodzaju zagrożenia typu: niebezpieczne
Klasa okrgowa
treści w internecie, schlebianie
popuLp
Nazwa
M
listycznym gustom i zachowaniu, na1
Oskar
Przysucha
15
mawiała do ograniczonego zaufania
2
Sokół
Przytyk kontrower15
w stosunku
do
niektórych,
3
Proch
Pionki
15
syjnych wypowiedzi i działań osób do4 Zachęcała
KS Warka
15
rosłych.
do częstych z nią
5
Powilanka
Lipsko
15
kontaktów za pośrednictwem portali
6
Legion Głowaczów
15
społecznościowych w internecie, na
7
Oronka Orosko
15
wszelką korespondencję zobowiązała
8
Pilicia Nowe Miasto nad Pilic
15
się odpowiedzieć. Pisarka opowiedziała
9
Zawisza Sienno
15
również o początkach swojej twórczo10
Ruszcovia Borkowice
15
ści, swoim wydawnictwie oraz Funda11
Zwolenianka Zwole
15
cji „VADE-Mecum - chodź ze mną” im.
12
Jodła Jedlnia-Letnisko
15
Sandry Brędowskiej, którą założyła by promo13
Iłanka Kazanów
15
wać młodych twórców a także o swoich naj14
Plon Garbatka-Letnisko
15
bliższych planach wydawniczych. Po bardzo
15
Gracja Tczów
15
przychylnych reakcjach zgromadzonych czy16
Skaryszewianka Skaryszew
15
Skaryszewianka Skaryszew
15
Klasa A
Lp
Nazwa
M
Pkt
1
Zodiak Sucha
15
27
Pkt
2
Sadownik Błdów
15
26
38
3
Mogielanka Mogielnica
15
26
38
4
LKS Pniewy
15
25
32
5
Orzeł Gielniów
15
24
32
6
Jaguar Wolanów
15
24
24
7
LKS Promna
15
24
21
8
Orzeł Jedlanka
15
23
21
9
KS Potworów
15
22
21
10
KS Błotnica Stara
15
20
21
11
Powała Taczów
15
19
20
12
Mazowsze II Grójec
15
17
17
telników
13 wnosić
Kraska można
Jasienieciż atmosfera15spotka17
16
nia 13
na
długo
pozostanie
14
Tcza Augustóww ich pamięci.
15 Spo16
tkanie
się rozdaniem autografów
15 zakończyło
LKS Jedlisk
15
13
11
i indywidualnymi
rozmowami.
16
GKS
Chynów
15
11
8
Katarzyna Klimek
7
Ostateczne układy tabel
Klasa okrgowa
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nazwa
Oskar Przysucha
Sokół Przytyk
Proch Pionki
KS Warka
Powilanka Lipsko
Legion Głowaczów
Oronka Orosko
Pilicia Nowe Miasto nad Pilic
Zawisza Sienno
Ruszcovia Borkowice
Zwolenianka Zwole
Jodła Jedlnia-Letnisko
Iłanka Kazanów
Plon Garbatka-Letnisko
Gracja Tczów
Skaryszewianka Skaryszew
M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Pkt
38
38
32
32
24
21
21
21
21
20
17
16
13
11
8
7
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Klasa A
Nazwa
Zodiak Sucha
Sadownik Błdów
Mogielanka Mogielnica
LKS Pniewy
Orzeł Gielniów
Jaguar Wolanów
LKS Promna
Orzeł Jedlanka
KS Potworów
KS Błotnica Stara
Powała Taczów
Mazowsze II Grójec
Kraska Jasieniec
Tcza Augustów
LKS Jedlisk
GKS Chynów
M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Pkt
27
26
26
25
24
24
24
23
22
20
19
17
17
16
13
11
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Klasa B
Nazwa
Pilica II Białobrzegi
Chojniak Wieniawa
Straak Wielogóra
LKS Potworów
Sokół II Przytyk
Iskra Brosza Dua
GPSZ Głuchów
GKS Belsk Duy
GKS Klwów
LKS II Pniewy
Belweder Mogielnica
KS Lesznowola
M
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
Pkt
30
25
25
22
18
15
15
11
10
8
4
3
Opracował: Tomasz ak
23
P
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Obchody Narodowego Święta Niepodległości
Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Modrzecki i Sekretarz Powiatu Elżbieta
Nielipińska składają kwiaty podczas uroczystości w Przysusze 11.11.2012
Starosta Przysuski Marian Niemirski i Wicestarosta Tomasz Matlakiewicz złożyli
kwiaty przed pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej w Janikowie
Patriotyzm i wiernosć polskiej tradycji nadały charakteru uczystości w ZS 1
w Przysusze
Uroczystość w ZS 2 była połączona z 94 rocznicą powstania szkoły
Tak świętowano Dzień Niepodległości w ZSP i MS w Lipinach
W ZSR w Borkowicach młodzież ucziła rocznicę niepodligłości uroczystą akademią
Informator Samorządowy ZIEMIA PRZYSUSKA
Akademia w MOW Kolonia Ossa z okazji Dnia Niepodległości
Uroczystość z okazji 11 listopada w M.OW Kolonia Szczerbacka

Podobne dokumenty

ziemia przysuska - Powiat Przysuski

ziemia przysuska - Powiat Przysuski fakt, że wzrosty zatrudnienia dotyczyć będą oświaty, która w całym kraju przeżywa najtrudniejszy okres od zakończenia II wojny światowej, a tysiące pracowników polskiej oświaty utraci pracę. W nasz...

Bardziej szczegółowo