Ceny 465 - Historycy.org

Komentarze

Transkrypt

Ceny 465 - Historycy.org
Ceny
;PoŁEczN|oNEJ
(cd.)
TABL. 5 {627).
cĘNY DETAL|CZNe rulexrÓRYctt ToWARÓW
UsŁuG w GosPoDARcE UsPoŁEczN|oNEJ
I
465
(dok.)
Stan w dniu 31 Xll
\\^/SZCZEGOLNIEN
E
UsŁUGl (dok')
opłata za:
Wymianę Wirnika uilojonego z |ożyskami i pomiar paramet.óW
w odkurzacru domowym
000
1000
1
000
1
000
80
980
1
350
1
350
1
350
00
1000
1
0oo
1150
'|
150
20
820
420
'1200
1200
00
1
75,OO
,,B,. . . . . .
Ca|odzienne WvżlTJienie osoby dorosłej na lwcieczce krajo-
990
Ktrrs samochodowy d|a kierowcóW amatorów kat'
weJu.....
Bilst normalny:
na przejazd.. pociągiem . k|asa ||, na od|egłość200 km.
osobowym
posplesznYm
autobusem PKS:
zwyktym na od|egłość5o kn '
pospi€nym na odległość40-60 km . . . .
tramwajem (na trasach miejskich)
taksówką osobową-do 5 knt . . .
na orzelot samolotem na trasie:
Warszawa-Wrocław |325 km| .
Warezawa-Moskwa 11 27a knP
44,OO
44.OO
44,OO
44,OO
00
36,O0
36,00
36,00
36,OO
,00
30,00
3o,oo
30.o0
30.00
.oo
33.OO
33,00
33,0O
33,OO
,oo
15.0O
15.O0
15.00
15,O0
Pieniężnyprzekazpocztowyzwykty{101.500 zh
,c0
12,OO
12,00
12,OO
12,OO
Czynsz (opłata miesięczna}d
,oo
13.O0
13.0O
13,00
13.00
Centralne ojEewanie IokaIi mieszkalnych {opłata miesięczna)e
,00
14,00
14,O0
14.O0
14,00
r.00
90,oo
90,00
90,00
90,0o
,,oo
85,0O
85,OO
85,00
85.OO
i,00
85,00
85,00
B5.OO
85.00
;,oo
85,00
85,00
85,O0
85.00
List zwykty zamiejscowy do 20 g
-
za 1 szt. . .
- 1 m2
film zwykty
film panommiczn'
).00
10,oo
10,00
10,00
10.00
),00
1o,oo
11.00
1
1,00
11,O0
60,oo
108
60,00
108
60,oo
108
60,oo
108
60.00
108
6o.oo
5.60
18.O0
22,OO
22,OO
22,OO
22,OO
22,OO
22,OO
o,50
1.OO
1,OO
1,OO
'1,00
1.OO
1,O0
12,50
12,50
632
198
198
o3z
360
672
o,60
0,60
- za 1 kwh
r.00
11,OO
1
1,OO
13,0O
13,00
14,00
'14.00
14,0O
),0'o
10.00
'|
60,oo
5o,oo
9,60
19,60
24.OO
390
848
420
929
1021
60,00
1,00
30,00
420
33,OO
480
480
'to21
1121
2,50
1,50
1,50
1.50
1,50
6,00
6,00
6,OO
6,00
8,00
8,OO
3,OO
3,O0
3.O0
3.00
3,00
3.OO
3,00
1,71
2,44
2,40
2,40
2,40
2,40
2,40
2.40
0.90
0,90
o,9o
o,90
0.90
o,90
0,90
0.50
0,90
0,90
0,90
o,90
0,90
0,90
0.90
4,50
6,80
6.80
6,80
6,80
7,go
7,AO
8,00
I,OO
12,OO
21,OO
12,00
2't,oo
12.O0
2'l,oo
15,O0
40,oo
60,oo
...
50,oQ
50,00
'lo8
n?q
8,00
eyklą'
50.oo
'19,60
|:
te|efonicznyzvyYktył'
4050
76.OO
o,77
lvliędzymiastową rozmowę telofoniczną (3 min.)
83,OO
3850
60.00
6,90(
-.,.ai.iVli
83,OO
3500
60.oo
76,00
'
Abonament - za miesiqc:
raotowy
telewizyjnyg
83,00
30
31
150
'
warsz"*i"
83,OO
120
- za 1 m3 , , ,
propanowo-butanowy (w buthch stalowych o po.i. 1 1 kg
gazu pvnnego. bez opiaty za dostawę) - za 1 kc . , , .
do Teatru notstiego'w
30
100
Gaz: dla gospodarstw domowych
Bi|et norm8|ny: do kina kaŁ |, miejsce
31
100
.
dla gospodarstw domorych
83,OO
100
-za1mz
Ene|gię e|€ktryczną
30
100
'
..,. ' ' '.
31
t0o
'r
o0
83,00
.
12,OO
21,OO
15,0O
'r
5,00
8,00
8,O0
15.00
8,00
8,00
12,OO
21,OO
12,OO
15,O0
12,OO
25,O0
15.0O
15,O0
40,oo
40.00
100
40.00
100
4o,oo
100
40,@
40,00
3.60
4,50
4,50
4.50
4.50
9.00
60,00
8,00
12,OO
21"00
r0o
100
30,o0
|
|
|
|
15.0O
40,OO
100
9.00
a organizowanej przez PTTK' ó od 1 975 r' - bilet z opiatą |otniskową (W poprzednich latach opłatę |otniskową u]szcŹaio .d cz e]n e)' c 200.500 zl
dW1960r'_wmiastachIiczacych20-75tys'Iudności,wlokalachmieszkaInychposiadającychinstalacjęwodoca::''.':'e.j'z.óc']nó'elektrycfną
]Ubgafowaorazłazienkę-wbudynkachpEyU|ięachcentralnych;od']970L-op|ataminimalna(opłatama;:'-i'1:)1mz -3'4ofń: oplaty
codano wed|Ug stawek czynsfu najmu dla najemców, których podstawą utrzymania jest w zasadzie wa"ej.:;:i. : :ć .r]cę, oplaty n|e dotyczą
cudownictwa spó|dzielczego.
e opłata za
'czmów w1,nosil 50; od ]975
r_
energię ciep|na dostarczaną przez stoł€czne
Pęedj:::.:.'''] .-:.jel\K
creplnej.
/W
|atach
i960-197B_cenabl|etuWEędzieX|.XV|.god]975r.-opłatazaabonamenttelewizyjny1|a.:.ł,'hj:':'..-r''ramachabonamentu|imit
t,oo
15,00
15.OO
15,00
15,OO
2.00
12,00
17,OO
17,OO
17.OO
),00
10,oo
10,00
'l2,oo
't2,oo
10.oo
'16,00
16.00
2,AO
12,O0
1OO
rozmów'r'W godzinach od 16.00_6.00. na odległoś.2.-'
TABL. 6 (628) cENY DETAL|CZNE NIEKTÓRYCH
W HANDLU USPOT,ECZN IONYIJI
1
ABTYKUŁY
5,OO
45,O0
45,00
45,O0
45,OO
5,00
45,00
54,O0
54,00
54,OO
2,OO
52,OO
52,OO
52,O0
5f,oo
0,00
40,00
50.0o
50,00
50,@
Groch
.
-
Easola .
.
rchew
.
3lraki
960
?q
224
10,34
(apustabiala
\'la
ARwKutÓw RoLNo.sPożYWczYcH
1
Ziemniaki
......1
1.50
11'
2,44
.
24,82
23,00
2,19
6,48
3.63
2,61
4,7
30,o0
30.00
30,oo
30.oo
tLetruSzka
0.95
5,00
25,00
25,00
25,OO
25,OO
r.3pusta !(Y/aszona
n.
6,OO
28,00
28.00
28.00
28.OO
]!órkikwaszone
3,O0
23,00
23,0O
23,00
23,00
,3blka
lano ceny dla
nrek
torycn m iast i wo]ewÓdztw}'
...
.
'
Z3 1 s]tukę; d|a
]
3.94
5,47
'16,21
24,11
25.00
f3,oo
29,43
43,40
45,OO
4,50
o,tz
1,O3
13.23
6,30
2,66
8,63
19,30
7,47
18,64
9.46
6.63
15.42
12,68
't7,32
12,72
13,7
9,64
4
6,O5
Ę 1?
ą)
10,1
i
1
1.01
o
ot
1
o.rJ
12.22
q tl
11,O1
14.O7
16,57
11,51
21,51
'11,76
20,85
1 5,69
2.O3
9,60
2.25
2.46
3,07
3,24
-
'.]3 kuze świeże{średnie)a
4,00
12,50
2,26
0,00
deserowe
''
.^.
960 r _ przeciętna z |at ] 960-1 965'
1
4
3,7 0
464
462
TABL. 5
I
Częśćl
TABL. 5 {627) CENY DETAuczNE NIEKTÓRYCH
Stan w dniu 31 Xll
lĄ/YszcZEGoLN]
TowARÓW
I
USŁUG w GosPoDARcE UsPoŁEczN|oNEJ
(cd.)
I627).
CENY DETALICZNE
N]
Stan w dniu 31 Xll
1
lE Nl E
979
V.'YSZCZEGÓl
w zrotycn
UsŁUGIa
Szampor
Dezodori
Woda kv
Krem: od
dc
',N
Pasta do
Mydło dl
Proszek
Syntetyc
4OO
Oplata za:
z3
Uszycie ubran|a męskiego 2.częściowego (bez Waności dooatkow) w punkcie usługowym kat' | _ za ] Komp|et:
*.
.t.
)
680
m. Kraków
635
woj. katowickie
680
woj'miejskiełódzkie
'.. ' '
Proszek
-zaO,
Płyn do
Ostrze d
Papier toalet(
szer
śniada
pot
Puyborr
otówek
Dtugopi!
Mazak
Farby pl
Gazeta (
Tygodni
11
,'Pęyi
,,Kobi,
,.Polit'
,,Zyck
0dbiorn
6diot
stol
eĘ
telew
cza
kok
m. st. Wa6zawa
woi.katowickie
.....
woj. mieiskie łódzkie
strzyźenie w punkcie usfugowym męskim kat'
m. KBkóW
woj. katowickie
woj. miejskie
ondu|ac.ię
łódzkie ' .
tMalą
m'Kraków
woi. katowickie .
'a
-......
m. st. WaEzawa
5.OO
m. Kraków
woi. katowickie
,t_t a
.
:-.
i,-:_'
v,_.
:.:::
t'
3:3:
ooo
1
820
1
000
1
000
1
0oo
1
0oo
980
1
350
't
350
oo0
'r
000
1
150
820
1200
420
Ózv
43,00
35,00
35,00
44,O0
44.OO
44,OO
oY,t0
36.O0
36,00
36,0O
36.00
36.00
40.0o
30.00
3o,oo
30,o0
30,00
30.0o
39.00
33,00
33.O0
33,00
33,0O
33,00
10,00
15,00
15,00
15,O0
15,0O
15,OO
7,50
12,00
12,00
12,OO
12,OO
12,OO
9,O0
13,O0
13,00
13,0O
13,O0
13,OO
7,OO
14,O0
14,OO
14,00
't
4.o0
14.00
90,00
90.00
90,@
90,00
90.o0
90.00
90,oo
85.00
85.00
85,OO
85,00
85.00
70,0o
85.00
85,OO
85,O0
85,00
85.00
8o,oo
85.00
85,00
85,O0
85,00
85,00
5.00
10,00
10,00
10,0o
10,oo
!0.oo
5,OO
10,00
10,00
10,oo
11,OO
1
6.00
11.O0
1
1,OO
11.OO
13,0O
10,00
10,o0
10,00
14.00
14,00
woi. mieiskie lódzkie
z wykończeniem
lowej-za1kg:
Pranie
'!:rodowry dla kierowców :-::
..:
dc'.:'i
!'},ż}ry./ienie osoby
8,O0c
woj. katowickie
Woi. miejskie
tódzkie
cryszczenie.chemiczne
go-za l
m. st.
k.omp|€t:
1,00
1
'
'15.00
15,OO
15,00
: _::-:,,,:
12,OO
12,QO
17,OO
17,O0
10,00
l0,oo
10,oo
12,O0
2.OO
12,OO
12,OO
16.00
16,00
:
(w terminie zwyktym)
9arnituru męskie.
Warszawa
31,50
m' Kraków
woj. katowickie
......'
woj.miejskiełódzkie
31.50
45.00
45,00
45,00
45,00
45,00
39,40
45.00
45,00
45.O0
54.00
54,00
42,OO
52.00
52,00
52,OO
52,OO
52,OO
31.50
40,0o
40.00
40,00
50,oo
50,00
30.oo
Zd1ęcie fotograficzne z retuszem, do |egitymacji, w pUnkcie
usrlgowym kat. | -ra 6 szt.:
23.00123,00123.00
woj. katovrickie
woj. miejski€
30.0o
30,00
30,00
25.OO
25,00
25,OO
25,OO
25,OO
21,00 I 28.00
28,OO
28,OO
28,O0
28.00
18,50 I 23,00
23,OO
23.OO
23,OO
23.OO
21,OO
łódzkie
.
, .'."'Ę*:'ł,1"ł.T:!''}i1'#ji""l#?:H: rj."";i:ii.#:nezkłac]y
!
usl!goWe iprzvkiadowo podano ceny d]a niektórych miast
i
woje
:: a.:^- ::-:
-:t:-_--.:,:
t: ::_ ::::
15,00
12.O0
.:-
ra:'s:., ccmowl.c. _ !:
''.:-:-:3.3V,1, 1A 9!:.::- :-:
-..-+]:
ÓE. oc€.t
:: :::..:
. l: 1 ^: {a: I -:.S::
.
.łl'<i;
. - ;ncę]:..
:: -a::-- -e s{ a:a /, .. :
l
:- _
' :- -:: -,
l
'l5.oo
10,00
'|
.' ::1: :
ć cos.:ceT-J.
:,,,.',-
1.00
(w terminie ruyktym} bielizny poście-
m. Kraków
:
980
PEnie z'wykończeniem (w terminie zwYkłym) koszuli męskiej
z dfugimi rękawami - za ] szt'|
m. st. Warezawa
::
1000
980
|:
.
wo,.mieiskiełódzkie
m. st. Warezawa
-'.:':
na zimno w punkcie usługowym kat'
.,...
m. Kraków
!:-': <
.:.-,:l
-: a
.
m. 6t WaEzawa
Lampa,
Magnet
Gramof
Ąparat
z ob(
:: !6rel
0oo
|:
m, st. Warszawa
fransfo
izutnik
1
520
'
I
Obrus pi
Zeszyt s
Brulion r
1
-
Podze|owanie (klejone) butów męskich (robociznap za 1 parę:
m' Kraków
s
!r rni(a uzwoJonego z lozysi:
t':eafu domowym
wuo."*"
-
i
-:
:
464
Częśćl
TABL. 5 (627) CENY DETAuczNE N|EKTÓBYCH
Stan w dniu 31 Xll
rowanÓw l usŁUG w GosPoDARcE UsPoŁEczN|oNEJ
(cd.}
TABL. 5 (627). CENY DETALTCZNE NIE
Stan w dniu 31 Xll
i
\^,rySZCZEGOLNIE
UsŁUG|'
Oplata za:
uszvcie ubran:a męskiggo 2-częściowego (bez wańości do.
aótto*) * punkcie usługowym kat. | - za 1 komplet|
a
ń
569
st' Warszawa
m. KrakóW
woj. katowickie
woj. miejskie
łódzkie
680
635
680
il
Podzelowanie (kIejone) butÓw męskich {roboc!zna)'za 1 parę:
m. Kraków
i
m. KrakóW
woj. kstowickie
..
woj.miejskiełódzkie . .
ondu|ację tNałą na zimno w punkcie usfugowym kat.
100
lódzkie
l
Kurs samochodowy d|a kierowców amot(
1
350
0oo
1
ooo
1150
Całodzienne wyżyu/ienie osoby doroslei
weja . .
420
1
820
820
200
1150
1
200
Bilet normalny:
na p|zejazd pociągiem - k|asa |l, na co
osobowym
pospiesznym....
autobusem PKS:
zwyktym na od|egtość5(
44,OO
44,OO
36,00
3o,oo
30.o0
30,00
30,oo
30.oo
30,00
33,oo
33,0O
33,OO
33.OO
33,OO
33,0,o
5,0o
15.00
15,OO
15.O0
15,OO
15,OO
Pieniężny przekaz pocztowy zwykty
7,s0 | 'r2,OO
e,oo 13,00
12,OO
12,OO
12.00
12,00
12,OO
13,00
13.OO
13,O0
13,00
13,00
crynsz (opłata miesięczna)d- 1 m2 ' . '
Centralne o-gzewanie lokali mieszkat.\
?,00
14.00
14,00
14,00
14.0O
14,00
10,00
|
I
1
|
so,oo
I
|
I
|
|
14,00
Warszawa-wrccław |325 km| .
Warszawa-Moskwa
11
278
knp
e0.o0
90.00
90,00
90,00
90,00
90,0o
85,00
85,00
85.OO
85.OO
85,OO
85,00
85,oo
85.OO
85,00
85,00
85.00
85,00
85,00
85,00
8s,oo
85.O0
85,O0
85,O0
'
- za
1
s
o1.
(1
.
-za1mz
€nergię
e|ektrycznq d|a gospodarstw dom
Gaz: dla gospodarstw domowych
- za I r
propanowo-butanowy (w butlach sti
gazu płynnego, bez op}aty za dost:
Bilet normalny: do kina kat l, miejsce
filmzwykty
.....
t;
film panommiczny .
do Teatru Polskiego w
.
W:
Abonament - za miesiąc:
radiowy . .
|
szt.:
posp|wnym na od|egło!
tramwajem (na trasach mi€
taksówką osobową - do 5
na przelot samolotem na trasie:
Ltst zwykły zamiejscowy do 20 g
|
Pranie z wykończeniem (w teminie zwyktYm) kcszuli męskiej
z dfugimi rękawami - za
1000
350
36,00
80,oo
'
000
1
44.OO
70.00
woi. katowi€kie
1
350
36,OO
eo,oo
n. KEków
1
0oo
1
36.O0
|:
m. st. Warezawa
0oo
1
980
44,00
|:
7,00
1
000
36,00
3e,0o
woj' mieiskie tódzkie
I
I
1
980
35,O0
I
4o.oo
woj. katowickie
woj. miejskie
I 10oo
1000
I
36,00
3s,15
m. st. Warszawa
e8o
3s.oo
43,00
m. st. Waczawa
strryżenie w punkcie usfugowYm męskim kat.
1o0o
I
''.l'-]
'
opłata za:
Wymianę wirnika ueojonego z łożyskar
w oCkurzaczu domovwm
relewizyjnyg
zryykf
1o,o0
10.00
'l0,oo
10,0o
10,00
10,0o
1o,0o
10,00
10,0o
11.OO
't
1,00
11,OO
Międrymiastową rozmowę telofoniczną
11,00
11,00
1
1,OO
13,00
13,0O
10.00
10,oo
10,oo
14,OO
14,00
14,00
a organizowanej pnez PTTK.ó od 1 97 3 .
dW 1960 r - w miastach liczqcych20- t-a
]ub gafową oraz łafienkę - w budynkacr
m. st. Wa6zawa
B,ooel 1s.oo
15,00
15,O0
15,00
15,0O
15,00
m. KBków
6,6ocl 12,0o
12,OO
12,OO
17,00
17.OO
17,00
6,00c1 10,0o
10.o0
10.00
10,oo
12,OO
12,O4
4.s0el 12,oo
12.0O
12,o0
'|
6,00
16.00
16,00
m, st. WaBzawa
5,00
m. Kraków
s,00
|
|
6,00
|
3.es
...
woj.katowickie
wo'. mieiskie łódzkie
kg:
woj' miejskiełódzkie .
]r, szczenie chemiczne
.''
'.
.
'.: -e1skiełódzkie '..
::.:: .::.€raficzne z retuszem,
-: -::,- kat. |-za 6 szt.:
-
:
::-Za!Va
. _: :,'
wa ':_:,,:Slj
45,00
45,0O
45,00
45.OO
45,0O
45.00
45,00
54,00
54,00
54,00
52,O0
52,OO
52,00
52,00
52,00
3r,so
40,oo
40.oo
50.oo
50,00
50,@
30.oo
]-
]
|
4o,oo
I
do |egitymacji, w punkc.e
23.00
zs.oo
2r,oo
18,50
-': :' : :-l:<ie
óW|a!a:.-..-
45,00
3e,4o | 45,00
42,00 | 52,00
21,00
a
I
i
I
|
i
zg.oo
30,0o
30,o0
3o,oo
30.00
25.00
25,00
25,OO
25,00
25,OO
25,O0
28,00
2A,OO
28.00
28.00
28,00
28.OO
23.oo
23,OO
23.OO
23,OO
23.O0
23,00
r'\,kfnlu,anych pżez UspołecZnlone fak]a.', !sługowe 1przykiadowo podano ceny ola
.a1ćrjai i robocizna. c Bez Wykonczenla
n ek tórych
miast i WojewÓdztw)
'
3
-.
:.
podano wedłUg stawek czynszu najmu d: .
budownictwa spó|dzielczego. e opłata :.
] 960-1978 _ cena biletu W uędzie X|.X'' :
.
J/Ąów Wynos|l 50; od ] 9 75 r' - ] OO ' . .
TABL. 6 (628) CENY DETALTCZNE NtEK
w HANDLU UsPoŁEczN
ABTYKUŁY
31.50
- st. Warszawa
_ <|akóW
-
telefoniczny
terminie zwYktym) garnituru męskie.
(W
1komp|€t:
':towickie .
1
I
woj. katowickie
:c-za
1,00
I
Pranie z wykończeniem (w terminie zwyktym} bie|izny poście.
lowej-za1
I
Ziemniaki
Groch ..
Fasola
.,
Kapusta b;8ła
Cebuia . .
Marchew
Buraki . .
.
Pietruszka
KapustakY/aszona . . . .
ogórkikwaszone...''.
Jablkadeserowe
.
......
Jaj3 kuue śWieże{średnie}€
aZó l
sj|Urę; d|J
:!6.l r . pęec '.
462
Część|
TABL. 5 {627). GENY DETAL|CZNE N|EKTÓRYCH
Stan w dniu 31 Xll
TowARÓW
I
UstUG w GosPoDARcE USPoI'ECZN|oNEJ
1960
I
r970
TOWARY KONSUI\,lPCYJNE
Szampon tataro-chmielowy w pvnie - za 1 but. ok. 165 I . . .
oezodorant osobistY naturaIny,,chmie|owy,, w aerozoIU m€ta|o.
wym-za 1 opak. ok. 155d . .
Woda kwiatowa ,.Preludium,,ó w aerozo|u - za 1 opak. ok. 52 9
Kfem: odżywczy,,Róź!any,, - za 1 stoik ok. 60 śp. .
do golenia',Po|lena', - za 1 1ubę ok. 62 ( . . .'' . . . .
,.Nivea" - za 1 opak. ok. 43 ge
Pasta do zębów| ,'Nived', _ za 1 tubę ok. 60 gf ' .
! ,,Po|lena,. - za 1 tubę ok' 1 Oo 9 . .
.
Mydto do prania - za O,5
kg .
Proszekdoprania,,Bielux?-za
.
1 pud.0,6
kg
.....
14,O0
2,6;
2,75
.l
syntetyczny środekpiorącY w proszku ,,ixi 65,.- za pud.
4OO9
..
ProszBk do prania w pratkach automatycznych ,,Bio-76"h
- za 0,6 kg
Płyn do prania.FF.' w but6|ce p|astikowejl- za o,5 l' .'''
Ostrze do golenia ze stali nierdzewnej ,.Polsilwer" - za 'l szt,
Papier-za
l
.'
WYSZCZEG(
(Cd
śniadaniowy, z papieru siarczynowego k|. ||l, w ro|kach
po 50 arkuszy, o wYm.25x35 cm
..
Obrus papierwy o wym, 1OOxl30 cm - za 1 szt.
Zeszyt szkolny 1 o-kartkowyt - za I szt. .
Brulion w szlywnej oprawie l OGkankowyk - za 1 szt.
.
.
Pnybornik kroślaski ,,Copornicus-70 H,,- za
ołówek grafitowy ,,Ametyst,, . za 1 szt. .
oługopis ,,zenith 4,,_ za 1 szt.
,,Pryjacióka"
,,Polityka"
..
,,Zycie gospodarcze" .
Odbiornik-za 1 szti
':
47,OO
54,OO
50.00
30,00
50,00
54,00
50,oo
30,oo
30,00
27.OO
27,OO
2,70
J,C9
30.oo
2,70
I,9V
'12,00
28.00
2,70
3,50
3,50
2,AO
2Ęn
?Ęn
8,OO
7,50
5,00
8,00
7,50
8,OO
8,00
5.00
5,OO
12,OO
12,OO
7,50
7,50
15,20
't5,20
15,20
't2,oo
12,OO
12,OO
I,av
7,50
7,80
7,50
7,80
7,80
7,80
7,80
1ą20
15,20
15.20
15,20
12,OO
21,O0
21,OO
23.00
23,OO
23,OO
11,OO
5,OO
11,o0
11,OO
11,OO
5,OO
5,00
11,OO
5,OO
15,00
5,00
2,20
2,20
2,20
3.50
J.CU
3,50
3.60
J,OV
3,60
I,3V
Lampa odbiocza
Ęqn
1,O0
1,O0
1.OO
5.80
cou
630
0.60
630
0,60
c,ou
630
0,60
70,00
70,o0
1o,oo
35.00
35.OO
70,00
1o.oo
35,00
70.0o
10,00
36.00
0,50
1,OO
1,OO
1.OO
2.50
5.00
2,50
ąoo
4,OO
4,00
1
810
600
aa:
o,60
2,50
1.OO
5.O0
4,OO
2,OO
2,OO
1
050
950
7800
't
1
780
36,0O
70,00
10,o0
36.O0
0,60
70,00
10,00
36.00
1,OO
1.OO
1.O0
2,50
z,0v
4.OO
4,OO
4.OO
5,OO
6,00
400
50
2200
650
1 650
2200
6500
6500
6700
60,oo
66,00
60,oo
86,0O
86,OO
66,0O
990
3440
990
2600
1 350
100
2600
ócu
100
2600
1 350
6700
[email protected]
86,00
100
2600
1 350
4000
4000
430
4000
430
7400
500
60,0o
66,00
.3440
1
4oO
750
74oO
21
500
1
400
00
I
|
240
z0v
750
750
180
240
210
260
750
500
700
700
700
270
344
344
344
00
2100
410
21
1
22000 22000 22000
2500
1
4,00
7.OO
6,OO
21
1
25oO
toz
5,OO
4,00
2500
I
1,OO
780
2600
240
700
:rkru srebrna model ,,Rapsodia" - za 1 szt.
: :::::Y'e srebrzon€ model,,Amerykański,,
1,O0
21
360
750
21
700
1
cv
5,BO
780
o,60
70.0o
10,oo
5,00
4,00
4,00
2,OO
or'T
- PL-504
]
1,OO
1,OO
.
:':'.-..łna [email protected] - za 1
] izarno-blała, ładunek dzienny
11,OO
5,80
'l,oo
:.: :
l1,oo
5,OO
2,OO
2,OO
2,OO
.
11,OO
o,8;
.
.Jagnetofon kasetowy,,8-303,' b€f.fypo$źeniap
- za 1 szt.
azmofon elektryczny ,,WG-414"r - za I szt. . .
:::'al fotograficzny |ustrzany, k|asy średniej, z impońu.
: ]f, ektvwem ',lndustar,', maloobrażkowy ,.zenit E"s . . .
.- . )'a dz|€ci
_ za 1 szt' . . '
',Ania,,r
..ęski na rękę (k|asy średniej,1 7 kamieni) . za 1 szt
::.: zlota próby 0,583, symbo| 0,88!. za 1 9 . .
c,
5.OO
o.5;
ko|orowego (o puekąinej ekranu 61 cm)o
Transf ormator sieciowy TS-6/3
c,5u
o.55
.
czamo-białego' ....
.
47,OO
50.oo
21,O0
0.70
radiofoniczny:
stołowY popu|amy' ' '
turystyczny popularntst
telewizyjny do odbioru:
:
47,@
50.00
50,o0
11,OO
5.O0
15,O0
1 egz.:
,,Kobietaiżycis'' . .
:
14,00
35,OO
,
.
'14,00
35.00
'| kp|.
Mazak (flamaster) kolorowy - ra 1 szt. .
Farby p|akatowe 11 2 ko|orów) - za 1 opak'
Gazeta codzienna - za 1 egz
.: ::
14,OO
14,00
750
21
00
1
450
31
00
4000
430
750
2175
1 050
3852
szt.:
na szpu|i:
lszt....
Piłka nożna (1 8-częściowa) - za 1
Namiot,,Mikrus-Lux ll" {2-osobow
Rower-za
l
szt,:
męski: turystyczny'.Narcyz',c
sponowy,,Pasal
d
.
.
skiadany.,Flaming'
Motocykl o poi. cylindra 125 cm3 .
Samochód osobowy - za 1 szt.:
..Syrena" o poj. siinika 7SG-BSO
,,Polski Fiat 1 25'? o poi. sitnika l
,.Fiat 1 26p" o poj. sjtnka 650 c,
,,Fiat 126p" o poi. silnika 650 cn
Benzyna silnikowa, etylina - za i I
uu:
12,50
12,50
'12,50
60.oo
6o.oo
68.OO
16,00
12,50
16,00
68,0O
1'Ęn
'l6,00
100
cegla budow|sna pełna pa|ona klas 1 50
1
2,50
'l6,00
100
16,00
25,OO
120
975-1976-bezcelofanu;od1977r'-słoikszk|anymatowanv'dDo1977r..zatubęok'409.eW|atach1960i1970_w
:]7 r. - ''N".'ea-Lechia', - Za tubęoŁ 659 9 Do 1978 r -.,Radlon,.'ń Do']977 r' _,'Biopo|,''l'W 1960 r. - W butelce szkłanej
od
..K!kosa.tWlatach1960 I'197O-papierklasvV; od1975r.-klasylll./Wlatach1960i1910-o3zakresachJal;
19'/7/|.-7,
t. - z
1..|Ż'm oo ]970r -o2zakresachfa|; od1975r'-a4zakresachfal imocyW-vjśc]owej 2.krotn]eWiększej)w19/
:-:]..ecjowvm
:]. : ecjowvm n W ]]960r,
5'] cm,
cm,oo od1975r.-bardlie1
w197ar'.48cm,od
197ar'.48cm,od 1975r. - 51
960 r, -opęekotneiek|anu43cm
o pęekQtnej ek|anu43cm w
.::Ź.' u|epszonY ukiad regulacji;w |atach 1975 i 1976-oprzekątnejekranu 51 cm'p Do
Da1E
1976 r. - typ MK- 125 z
l97B-WoB-3O2rDol976r.-omnrejszeimocy.sWl960r.-aparatnielustzany,.Feniksl".tDol9T0r.
".ia-1917 -,.Jota-Slde8-6';od l97Br - ulepszonyobiektlvimaletka.u W 1960r.-osymbolu0-1;w l970r.oraz
2ź w co ]979 r _FS x Do 1979 r -sR y Do 1975 r..UT.16'
za
klasa 75 .
Ptyty eternitowe faliste o wym. j
lszt. ..
i
n
.,
Belki stropowe ,,T-27' - za 1
Wapnopalons-za
1
t
..
.
Cemont portfaMzki ,,25O" - za 1 t
Papa w ro|kacń, z obustronną m|ne,
na 4OO - za 10 m2:
smołowd
asfaltowaspecjalnat . .
szklo okienno ciągnione 2 mm' ga|
.
Talcica obrzynana iglasta długoś
Blacha eynkowila grub. O,50 nm
Dwuteownik wys. 160 mrnn - za 1
Gwoździe budow|ane okrąg|e, wYmi
ciągnik 2{siowy ..Ursus,' o mmy 3
Wiązałka ciągnikowa - za 1 szt.
Kopaczka ciągnikowa e|€watorowa t
ogumionycho-za 1 szt. .....
Miccarnia zębowa czyszcząca bez
- za I szt.
Pfug: bezko|eśny 1.skibowył, konny
zawieeany 2-skibowy, chgnik
Brona: uprawma zębowa 2-po|owa,
zawBszana zębowa' ciągniko\
siewnik zbożowy cią9nikowy, zawie!
spu|chniającym i zgarniającym
-.i
Parnik gospodarczy węglowy| 1 oo /
Mocznik nawozowy 46%. w opakow
supeńosfat py|isty 1 7,5-1 8%, luzem
só| potasowa 5d-58t6, |uzemuw - 7;
Wapno nawozowe 65-75%, tuzom -
Siarkolokstra-za
1
kg . .....
.
Fosforan amo-nu^18% N i 46% p2Os.
wych-za lOOkg
.......:
Pasze treściwe - za 10o
mieszanka,,T-2"
mieszanka,,B'
1975-Wopak. 170q:Wlatach1976_1978_Wopak'2309bDo1979r'-,,Popu1orna,.'cW1970r'_słoikkryo]itolwW
'lll
Taśma magnetofonowa - za 1 opt
Ply-ta gramofonowa produkcji kralr
@ 17,5 cm z dwoma utwoiami r
@ 30 cm dfugog€jaca
...
Butla turystyczna na gaz 12 kg) - ,
Materac turystyczny pneumaWczn
smar ŁT-4 - za puszkę O,5 ,t9
szer.11cm.2OOg..
.
14.00
14,00
rolkę;
toaletowy marszczony, makulaturowy w rolkach
Tygodnik-za
)
14,OO
7,5;
.
TABL. 5 (627). CENY DETALICZ
Stan w dniu 3l Xt
(cd.)
&|
..........
SzpadeI z tu|ejką {nie oprawiony) - z;
WidV 4-zębowet do siana i nawozu .
Łańcuch gospodareki - za 1 kg
a W 1970 r' - 35o n' ó W |atach 1 l
1 975 r' _ samochód
udoskonalonv' /
12OOx1O80 mm. /W 1960 r.-oaoa
szklo z plyt o wymiarach
m Do '1978
62-100i
I
34_
r, -tarcica dluoości1_2
- ptzenośnikl z łańcucraml sńlowym' l
od ]-9l5 r' - z ulepszoną | Wyoluzonę
r W latach '1960 i i97O-cenv
- 3'zebowe.
34ł
r
Ceny
UsPoŁEczNIoNEJ
i
{cd.}
TABL' 5 (627)' cENY DETAL|cZNE NIEKTÓRYcH
ToWARÓW l USŁUG W GosPoDARcE UsPotEczN|oNEJ
461
(cd.)
zlotych
TOWABY IONSUMPCY.]NE lcd.)
300
322
320
r30
150
176
180
r80
',00
65.00
85.00
),0o
30,o0
'.o0
320
182
324
164
'158
l58
136
65,00
64.O0
65,00
64,O0
65,00
66,OO
23,OO
23,OO
34.O0
34,00
116
r60
23,OO
,00
45.OO
,00
.o0
,00
22,OO
50,00
21.OO
26.00
50,oo
25,OO
50,oo
25,OO
25,OO
34,O0
26.00
26,OO
5o
26,OO
260
50
305
430
440
480
l0
t0
)0
440
ocu
200
|
'o
o
0
o
65,00
140
400
400
220
220
65,0O
220
65,0O
140
120
65,OO
140
120
140
120
41
0o
1200
1220
4200
4too
I
JCU
350
J/3
ól5
650
/ tc
715
3oo
690
300
240
182
't7,50
46,00
40,oo
110
30.50
J40
700
240
985
182
182
240
50
5500
4700
1
350
375
346
1150
400
198
23.00
46,0c
23.OO
46.OO
40,oo
51.0O
52,OO
126
't04
55,00
50,oo
55.00
) u torlenem,
400
r
39,00
'103
55,OO
od 1978 r - z
leowaLru
.wzmocn'one e|asl |em palce I p'ęItr oo
w tatach 1970 t i97b _rmoo1 r
.- W ok|e|n|e l|ścjaste| w 1g7^.
lch i 975.r ó7ó:;żó;źaó ;;,, ;-ł,
e
cerowane / Do I 975r _ po,;turowar
-szenllowy,.Sofma .O Do19/gr _.e
rurzenka - szet.90 cm r Do )979,
'.IJ/Ó-|en
'n).
czesłntow"y
n
1979
7,5;
185
Wiadro blaszane ocynkowano @ 30 cm - za I szt.
szk|anka: gładka bezbaMna o poj. 1/4 /, ręcznie formowana
_,ż 1.rr
szlifowana, bezbaruna o poj.1/4 / produkcji auto-
'r
3250
JZ CU
1
.
....
24 cm -
szt.
pud.48szt
zamek do drzwi (wpuszczany, zapadkowo-bębenkowy) -
|-za
1
ł ..'' ..
Mvdło-za 1
toafetowe;
szt':
-wyborowe'a- 125
g
.
.
,,lawendowe,,'- 100śl..
specjalne ,,rumiankowe'- 100 9
.
2700
00
7200
750
1
300
1610
1800
0500
I 4500
1 550
1 300
I
2700
00
7200
750
2700
00
61
61
7204
1
|
1
l
1
1
620
1
8CC
050c
4500
1 550
1 300
i
1
6C0
300
050c
2io00
2104
00
72o0
1
a5C
1
300
21
61
61
0A
00
754
200
150
180
180
180
180
180
r80
4500
4500
4500
4650
4650
5,OO
5,OO
8,00
B,OO
8,OO
200
8,00
220
220
220
300
300
42,50
42,50
42,50
42,50
42,50
42,50
124
42,50
124
42,50
124
42,50
5,00
185
750
7
't24
124
24,40
42,50
42,50
42,50
2,20
3,00
3,O0
3,00
4.00
6,OO
6.00
6,OO
8,OO
8.00
3,00
8,OO
3,OO
8,OO
3,OO
12,OO
3,OO
87.O0
87,00
87,OO
87,00
87,OO
1,60
3.00
2,20
3,00
2,20
3,OO
2,20
3.00
5,OO
6,00
6,OO
6.00
35,O0
35,00
37,00
37.00
60,oo
65,O0
65,O0
80.0o
1,OO
13,50
13,50
9,50
13,50
9,50
3.50
9,50
20,00
30,oo
12,OO
15,00
't2.oo
60.0o
60.00
4,AO
13,OO
1?Ęn
9,50
9.50
56,00
4,80
13,00
60,00
5,20
o,20
7,90
15,00
0,30
1 1,00
1
8,50
7,20
70,00
.9,50
250
7li
c -?2
r 5.00
128
28.00
56,00
5,20
56.OO
13,O0
'13,00
18,OO
18,0O
15,00
15,OO
15.OO
21,OO
21,4O
0,80
2't.oo
o,80
18,O0
18,00
o,30
18,00
o,30
18,00
5.20
o,30
5,20
0.30
18.00
18.00
5,20
18,OO
122
122
122
122
122
400
400
144
400
400
4oo
400
14,00
55:
,;;
14,85
a,t:
3,20
1,80
22,OO
12,OO
100
0,50
1 5,00
46,44
20,oo
3,00
3,10
20.00
r,80
1
9.50
56,00
4.80
1 3,00
466
8,0;
qĘn
400
'1000
.
.
'1550
100
61
62C
26.O0
1 szt.
Spirytus salicylowy - za 'l but. 50 g . . .
Koszyczek rumianku pospolitego - za 1 opak. 20 S .
Mieszanka ziołowa ,.septosan', - za '1 opak' 100 śI' ' '
Proszek od bó|U głowy - za 1 szt'
Witamina c w drażetkach o,1 g - za'| opak. 50 szt.
oxyterracyna W drażetkach o,25 g_za 1 opak' 16 szt.
Oxycort-za I opak. IO9
Wata opatrunkowa, higroskopijna - za 1 opak. 1 00 9k . . .
Lignrna - za I opak. 1 50 9/
Termometr lekarski z futeralem - za 1 szt.
2700
00
6700
750
1
1
1 800
0500
1 4500
1
87,OO
Bateria zlewozmywakowa - za 1 szt. . ,
zlewozmywak że]iwny ema|iowany tvp zs d,ł. 8oo mm - za
Wann8 kąpie|owa że|iwna ema|iowana dł. 1400 mm - za 1 szt'
Puełacznik klawisfowy podtynkowy - za 1 szt'
100
61
8C0
36,50
87,00
za
1kp|....
1
6t,00
.
Spirytus denaturowany - za 0,5 /
Węgielkamiennyk|.
2100
00
6700
750
246
4500
'1
1620
0500
1 4500
1 550
1
32,00
szt.
Termos do pĘnów, w obudowie z twouyva sztucznegog o poj.
O,5 I - za 'l szt.
Taleu gtęboki Q 24 cm, dekorowany, gat' ||ń - za 1 szt.;
porcelanowy kl. Vl-Vlll .
porcelitowy kl. Vl . .
Kubek porcelanowy dekorowmy o poj. 0,35 I kl. lV - za 1 szt.
Wiadro z polietylenu o poj. 10 l-za 1 szt,
Pasta: do obuwia czama luksusowa ,,Buwi"t - za 1 pud. 40 9
do podlogir bezbaruna luksusowa - za 'l pud, O,5 kS . .
emulsyjna (do podłóg z twoByw sztucznych)-za I bur0,5 1 . .,...
1
1620
1 800
0500
1 4500
1 550
za
spodek pod szklankę bezbaruny prasowany - za 1 szt. . . . .
slój do konseN 1,25 If ,,wecka,, - za ] szt. .
Zapalki-za
400
900
61
550
150
120
41 oO
650
3000
.....
matycznej-za I
't620
r
95;
430
t+o
220
Maszynadoszyciaelektrycznadomowa-ra 1 szt.,.
ża.ówka60 w-za1 szt'
Zelazko elektryczne z termostatem - za 1 szt.
Garnek A 24 cm - za 1 szt.'.
I
950
1
Patelnia aluminiowa wewnqtu teflonowana @
440
580
650
ccu
550
650
I
440
1
- za 1 szt'
odkurzacz domowry.,Ze|mer 05,,c z WYposażeniem _ za .1 szt.
Chiodziarka domolva - za 1 szt.:
absorpcyjna o poj. 60 P
spręzarkowa: opoj' 1oo-125 l . .'' . .
o Poj l80 le . . ' . WiIóWka do sokóW, eIektryczna - za .l szt.
szczotka mechaniczna do czyszczenia dywanów - za 1 szt. '
aluminiowy
430
50
20
dźWigowyma
czasowym
automaą'czna:,,Bio.PoIar,,
małogaban^owa
Froterka e|ektryczna, dwuszczotkowaó
blasuanyemaliowany
J5U
30
Pralka elektryczna domowa - za 1 szt.:
,,SHL,, z wyżymaczka i wylączniklem:
5t5
585
000
1
t4+:
.-:
t::
':
.:
:':
I
CCo
550
2.90
4.00
r 0,00
o,50
^-
15,OO
2t:c
46,40
20,00
3.00
:
ee
300
585
835
o0
OOO
835
0o
835
00
21
21
21
14,O0
14,OO
14,OO
25,50
550
2,90
ton
8.00
15,00
8,OO
15,OO
0,50
0,50
o,50
o,5o
15,00
46,40
15,OO
15,O0
15,OO
46,40
20.00
46,40
20.00
5,60
3,10
20,oo
46,40
20,oo
5,60
I
20,00
3,00
550
20.00
20,oo
20,00
5,60
3.10
20,oo
3,20
10,00
3,20
10,00
3,20
10,00
I
3,1
0
9.00
O,O0
550
550
8.OO
8.00
8.00
8,00
15.O0
15,OO
9,00
22,OO
4.00
3,10
20,oo
'I
9,40
r.oo
9,OO
aDo1979|'_va|kazpokryvvą'bod1975r'-fpochłaniaczempylu'cWlatach196.,1970_omnejsfejsiieciągu;w|atach197.
l ]976-,,Ze|mor03', lbezwyposażenia).dW|alach']960 I,]970-opojemoości 40/.e!r'' atach,]970i,]975_opo]emnoścl
160|'f D:
,l975
i 977 r' - o po]emnośc| 1 igDo 1979 r. - Wobudowie meta|owej'ń Do 197B r' _ ta|erzk|,lV rDo
r' - pasla luksusowa'/<Do 19-ll r' - cc:.
509./W 1960 r. -opak.100g.m Da 1977 ( - popularne; do 1979 r - za 1O09 nW 1970 r -.Fascinata;wlatach 1975-1976 -.C.-i-
w latach i 977-1 978 - .,Parys ; w I 979
34 Rocznik Statystyczny
1981
r.
- za 15O g.
'oŁEczN|oNEJ
NIEKTÓRYCH
TABL. 5 {627). CENY DETAL|oZNE
Stan w dniu 31 Xll
(cd.)
w zlotycn
WYszczEGÓLNIENIE
rl
liI
KONSUMPC 'JNE
TOWABY K(
14,OO
14,00
14,00
41,OO
47,OO
54,OO
50,oo
50,00
50,00
54,00
50,o0
30,o0
2,70
30,00
30,00
8,00
7,50
'l4,OO
)
l
l
l
l
8,OO
/,cu
c
7,50
"tn
o
0
0
12,00
7,50
o
7,AO
r
15,20
23,O0
15,2O
o
zlpo
23,OO
23,00
fO
11.OO
11.OO
1
s.00
5.00
3.50
i0
5,50
'15,00
1.O0
5,00
5,OO
3,50
5,5U
5,50
^
rufotolvf.r o poi. cYlindra 125 cm3
9,50
1,OO
-
za
:
.
- ?a
1
"ili'k"*",
Smar ŁT-4 - za puszkę 0,5
kg
,,
;;il
{żótta)
.
.
.
1ooo szt.:
budow|8na pełna palona - za
cegła
klas 150
.::
klasa 75 . .'....'. ''
-._ .25q*io9i
r
PVty eternitowe faliste o wym '
r 1.OO
1.O0
1.OO
1,OO
30
5,80
5,80
5,80
5,80
Belkistropowe,,J-27"
3o
630
0.60
70.00
780
780
780
0,60
70.00
1 t' . . .
cement pońlandzki',25o', -za
powłoką, odm|ai"pu * ioru"ń' z ob^ustronna mineraIizowaną
na 4OO - za 10 mti
10,00
36,00
10,oo
36.00
0,60
7o,oo
10,o0
36.00
o,6C
70,00
10.00
36,00
1.OO
t,o0
1,O0
1,O0
2,50
5,00
f,50
2.50
4,OO
4.00
4.00
6.00
60
00
00
oo
oo
,00
.00
.oo
roo
/50
4,OO
4.OO
1400
21 oO
5,OO
4,O0
1400
50
67oO
6700
22000
86,00
100
2600
r aEo
86,OO
60,00
66,O0
86,00
'to0
440
990
2600
1 360
2600
1 350
500
260
750
700
344
4000
260
750
700
2,50
6.OO
,3 00
22000 22000
40oo
430
750
344
700
344
00
2100
12,50
16,00
12,50
16.00
21
6B.OO
650
2200
1
6500
),oo
00
650
2'200
6500
22000
l1
1
7,O0
6,O0
21
+00
500
5,OO
4,OO
100
4000
430
/cu
1
2600
'1350
4000
430
750
smoloB'd..
1t
...
'ffil,#'lło"-".:;';;;u;"
- za 1 szt.
-skibowYł, konny - za 1 szt'.
.'*
' '.
pt.pl oezkoteśny 1
. . . .' .
iiiJi""iu"v 2-skibowY'ciągnikowys-za l szt.
konna -.za 1 szt. . . ' '
z.po|owa,
.ębowa
s.""'
'|
iębowa, ciągnikowa - za szt.
z urządzeniem
zbożowy ciągnikowY, zawieszany,
siewnik
"!i'ii.t'"Lii"vń i z.g-arniaiącym - z8 1 szt.
/- za 1 szt. ' ' .
r"il.r. go.pł'.'v węg|owyl 100
..
46%' w opakowaniuu - za 1oo *9
ivr..|."ii
pvll..v '| 7,5-18%, |uzemu - za 10o k9
.
śii-i*"*i,so-s8%, luzernuw - za za1oo100 kg'
65-75%, luzem -
"!*-"ń
śi-J."i"i
aeĘ?
Pasze treściwe - za 1 oo ł9j
2,50
16,00
25,oo
za szt.
szoade| z tu|6jką {nie oprawiony) wiat ł.'euo*"'do siana i nawozu - za 1 szt'
Łańcuch gospodarski - za.| kg
16,OO
100
120
: L' ]..a','c W 1970r' - słokkry"o||low\ .
s
.
''-c|'ąóą'e W|alach ]960 | ] 970 - 9o0,, i W'SCO,.-wbutelceszkanr
.. . IcA,l I'9-l - o 3 Talresach rdr;od
]. o"o 2 riolt :ę w'ę(Szej w 191'7 . _ /
'.'
. -' . ]7qr
- Ę' ]? o oo 1975.'- bardŻ|ej
'.'' .-.: '- p Dc 19"6' -t\of\'4( 125 1
qo r 970 '
..
:':-:.-ż.
-'.- . , Fęnl<s | . 1970r
o'o'
- :,-' ,"" - : :,mo:lvO-1 w
750001
'
ex Ń i ąox
i.""t",."'"."""-i
' -ńch
za 1oo k9
-
mieszanka,,T-Z'
mieszanka.'B'
1
:l
-
s.ool
4,80
6.5c
11,5c
6,501
11,501
i:ffiil'i?:ll|3'6$l
I
I
1
550l
1
750l
430
37ol
310
5501
2050
s05l
4l
1
505
1
2400
9500
|
I
r
1
1
I z,sol
z,sol '?1331
'?:331
t z,sol
750
355U
3550
24o01
oąnn
s90001 99000
827001 1 a2700
99000
82700
92000
1
e20ool 92000 '150000
32O0ol 1 5000o
1,0o1
13,OOl
20,001
't
r
,?:331
4,o0
16,OO
18,00
29,00
16,00
26,OO
ffisl
?sssl ?sesl ?:lsl il33
.iłl ,!$:l
.l$:
!:trI
q
;!?33l' J.lffi
iltr1 ii'ffi1 iT'$l ii'ffi
'i.ffil 'Ł.*l 'Łix
|. ;'"33|,,'o'ó33
5000
|,
ouó*
1
.
ou*o
46000
,:ł*l .:ł*l ,:in
1
m.:id
.
'
':ml 'ln:l
''
,tą
i;;óó| ;óóól łooool łoooo| 460001
JI
1
iffil
'!ą 'ią
#il 'gnl 'Ł{il
4200
.
ł9
00
050
'
"o.**"
i5.L"."nu
.1 1ą
1
1
.:.'.:'
i.".ńń
kg
2751
I
740ool
1m3 ...
siarko| €kstra - za 1
65,OO
65,O01
43ol
31
25,00
z5.ool
250l
25ol
ssool esool
rxffil
mm - za 1 I
Blacha mYnkowaa grub' O'50
t..
ówuteo*nir wys. 160 mrrf1 - 2a 1
- za-1.kg . . . . .
ó;;;;;i" budow|ane orragte, wynaj
39/40
_ za .| sft.
go KM
,'uou",' ó .o"y
ć"J"il
Wijzałka ciągnikowa - za 1 szt. . . . '..
pó|zawioszana na pasach
["J3::'ff":lil'k; I"L*uńo*"
'
ogumionYcho - 2a szt
bez silnika, z wYciągiem p|ewp
iv"J*-iu*o.o*"
275]l
166
661
I
65,001
łŻglłiail iiail
esool
eoooi
gat' ||l - za 1 m.
szkło okienn€ ciągnione 2 mm,
za
igbsta dfugościo,9.2,3o m, k|. lvm i;;";;;"#
-."..-'
215]i
'
iśtjl.o*"specja|nał
1
25,O01
etłl 3141 314|
-l rsool 15ooi r550i
23ol
-za1 m''
450
ouc
31
1
100
WaDnoPalore-a
1
i,,ł óit.tl-,i
l1,OO
1szt....
661
RY NIEKONS ]MPCYJNE
TOWARY
1,O0
1
I
1
33:ffi1
zsol zsol
4l
rooó|
'.1
:
,uul
I
I
.. 72oo0
11,OO
)o
31
eeo
|
"-91
i'ó',
ztsl
zsol
3r;l
.
Jpoi. siń*a 999
''
w spnedał ekspresoweJ
--ii"i r zob" o boj' silnika 650 cm3l
..1
1 l: 78 (niebieskaie
za
etvlina
e";.Y""
. I
94
:'ii";
1661 1661
3!:331 33331
275]l
7000
'
501
25,001
65,001
:l-
szt
(dok.)
I
3o.ool
8o,ool
I
osobowY - za.1 szt': .
pol' siinika 75O-85O cm3
l.FóiJr.i}i"t r źs," o poj. si|nika 1 SOocm3
"samochód
.'ś;;;;;, o
|
|
l
1
I
c
' sPonowy ,,Pasat'o
skladanY,,Flaming
c,zv
15,20
szt.:
meski: turvsĘcznY,,Narcyz
7,50
oEn
0
to
Row6r-za I
12,OO
I
)o
1
Piłka nożna (1 8.częściowa) - za
ru".ioi,,tr,tltru"-r-ux ll" (2-osobowy)D
8.00
5,00
12,00
.
.
l;ł"ł*"y |n*.uty".ny ',Lido'' {2-komorowY)
M;;;
'I szt....
:szt. .
e,o0
5.O0
2,00
7.50
7,go
Taśma msgnotofonowa - za .1- opak. 160 { .-..
- 2a l szt.:
,
o'..-orono*" produkcji krajowei
,pł1u
nagńnymi na stronie
;łi'5;;-;a*ońa utrvorami
ó 30 cm długogmjąca . . .
za 1 szt
'
Butfa turystyczna na gaz 12 kg) -
30,00
(cd.}
USPoŁECZN|oNEJ
TowARów l ustuc W GosPoDARcE
,ffiI
;itl
'??::l '?7ffi1
'ń{l
;.1#l
T$
fitl ltrl ;tr
P2o5' w wońach polietyleno-
.
., "
łłdlillfin
'l
15,60
,ldu*
? J ] ; ; ]x.Hx' .: ]
" P: !]],^:J":il,.it.^';.ll 5iil5] ó* i"&.
}'.1ł1i91.. _";iłi-Yq{;i'"iłii:i.#-;"y';lgl"i;;ł;**ł*['.
-'?ą"^,i'.i..'
j"łt"ł
111i53Y%!:.%ó'.'i"o-ł9Yisi'-""*u[ł.:;-.Ł'^o'"o":.?.'.
':;.:^l"#tl"'.ffT':*::'.#.ć'łló;B",';i:*:ii":':'t"':l*;-o,oooa]s-',...
1
l#J'-.?l;i331"'"[J:l3:l
'#J]-
.
j9gii,ót]:.jiY'"'35-'"#śi"j.l;..i
j;'""iJi;ió";..ily":łq
'i"1l,;,-rj;;-;:''i.idóg;^:.,**"::ffi:r]:l." i
*[.,ji|!PJ"'i
ł.??:i:P.l#i:,"".n-:]:l.til,l'1.'l'ur:lj'".^łi{ii]:*:;:*::T::;!i...'.#?:T;,"T""'ff1;:[J".".:.::....
; bq
!
ń:J:'g?".:#";;'
lx? :^;'*^'
od 1975r.-z
:ł3l-i.]ś!;l"
i:ę^x:::^rł'ly^..n,.-:ffi
'$;*;^ilł:*::!lt"^l..li#;J
].1Y"%l,Y."""ń,ł1l1JJ|6i'
x-l9".?!}"8Y]i:"ll"#
.
34.
,.''.'
.
--
.
460
Częśćl
TABL. 5 (627). CENY DETAL|CZNE NIEKTÓBYCH
Stan w dniu 31 Xll
l USŁUG W GosPoDARcE UsPoŁEczN|oNEJ
TowARÓW
koloroworkanej,żakard'''' ..
z flaneli .
Ha|ka damska, dziana, zcobiona koronką
ze sztucznego jedwabiut
- fa
,1
szt'a
65,00
-l
za 1 parę:
65,00
Póibutv damskie skórzane, ,|wYkonane
.
szwie z poliuretanu za pa|ę
mechanicznie.
cJent<a oamstie skóuane, wykonane
I
'1
za
46,00
1
8,50
gumY
Sandatvmęskieklejone.napodeszwiez
parę..'
Tenisówkid8mskie-za 1 parę .. .
We||ingtonY męskie-za 1 parę . . .
We|lingtonydamskie-za 1 parę ..
180
65,O0
85.0O
65,00
85,00
65,OO
65,O0
65,OO
64,00
66.00
30,00
45,O0
30,00
45,O0
23,00
23,O0
34,O0
34,00
23,OO
26,00
50,00
25,00
26,00
50,oo
25.00
85,OO
26,O0
22,OO
26,00
21,00
2r.00
21.O0
21,OO
21,OO
180
350
JCU
350
430
430
430
550
'l3s
I 15
165
tz3
7
430
1
920
Ita9
200
2oO
1
'120
146
50,oo
25.00
430
146
220
30
140
400
1
50
150
220
220
220
65,OO
140
65.O0
140
oc,uv
'140
3000
3250
3250
4200
5500
680
700
700
246
0o
4
t00
4700
200
1?20
1
350
1
350
aĘń
?7Ę
406
650
650
715
oto_
585
300
690
300
690
3oo
700
346
985
40
140
15f
182
142
182
198
17.50
17,50
46,00
40,oo
110
30,00
1 7,50
46,0O
23.OO
23,OO
39,OO
46,0C
46,O0
40,o0
126
52,OO
50,oo
104
55.00
55,00
103
55,00
240
1,40
15,20
3s,00
33.O0
40,0o
16.30
28,50
30.00
46.OO
41
00
240
41
1
00
240
40,o0
110
30,so
41
350
375
240
240
J+O
'|
150
400
51,00
i.l.
ił;.
a--':,11r._bieliznadŁms|1-a1.ko]T]:lj'),]Ąi^laŚl"l9,'"?:'-1]]";:.,li:[:ii#*:iBff':,i.lill3li#;?il.1''.#i.,:J.ffi!
] :"Jr.]i'..,'ł:.ii"i"'#:.ljg*:'ł:lx}*l6ll'.';";v*::"ł"'6?B :Tłi5".':ii:'J"":
, ',!;J!"l:l.
"o"il'Ta'śi
jli:*#*:j"tl *.{Ł':t.:;l'łłli-!ąłś.::',"#J8i..
1Tsif;"J?
$yFl;ł"i'"ł;,l"^'".,
.';;*:'ą1q,:.Ę:ld"Ji,ę^::.':l.Łil'j.'a%.:*;;jiJł'.I.,'':},tr*ł'"ffiil'$łił#*ll',"f;:s:Ł1;i
l'
:i'T...
';;.l,]3]?J;#.,,ll"#l.sf]tr!lł.!1':{{i|'ffi:.ńiłó1%.li::,:'r*.i,,tl.#J",;].''"'';;śŁ;:":'::#i.?i
* ńi*nl o}1i 9;9 . t1o"999-,?P* Y.]"ł""9
!ó.
t
i$. r - :' .l
j:Ł.
ę9*
;
:ltłd
:-D: L7,?;.,:
;..'.
f fl1Tł#ł:''';:"l*':
r
;
-.,łi3i3 ''73r:iiń'::]""]:B"r*'
p Wlilach 1960i197o-rkan|naoaprelurze"-'""'iiJi'l""''iu""..'r'ńiioiu.n
p|oęi,v,g"=,.!]
il,i:;?.;-.''...,''il?..j'.'13#i'J%u;Ę-:::":j:!r.*:"';".|3:x"fl*t;lwiil';:';*i;ł1";i'."j.::ffi,";
J']' *"jgóq ,'Jlefzg,,7gI.r'ul
]:"lo.ió;#l"].'16,.!i3l'!n|?;;;;
:'!Ę:*:::j:.";l;".K:fr";,s,
:i:"j::;J:ffi;;" ;.l:fr;# śi"1"l;o
i
1s77
óo 1977
u Do
r.-r.
..
btaszanyemaliowany
aluminiowy
i
.....
Patelnia aluminiowa wewnqtu teflc
1szt....
't400
lZO
3800
218
zalóWka60w-za1szt.
żelazko e|ektryczne z termostatem Garnek @ 24 cm - za 1 szt.:
400
'1
146
.
.
650
120
60
'r
1
1
650
1
...
sprężarkowa; o poj. 1 0o_1 25 /
o poj. 180f .
Wirós,ka do soków, e|ektryczna - za
Szcrotka mechaniczna do czyszczen,.
Maszyna do srycia elektryczna domo,
440
580
650
1fo
29
'148
absorpcyJnaopoj.60P
szlifowana, bezbaruna o p
matyczne.i - za'l szt.
Spodek pod szklankę bezbaMny pras
słój do konseM 1,25 f ,,Wecka,, _ za
Termos do pĘnów. w obudcwie z twc
120
21
390
.
Wiadro blaszane ocynkowane O 30 c,
Szk|anka: gładka bezbamna o poj.
'120
30
r
cfasowym
automa,t/czna:,.Bio-Polar" . . .
malogabórytoWa
F.oterka elektryczna, dwuszczotkowa
Odkurzacz domowy,.Zelmer OS c z !.
chłodziarka domolva - za 1 szt':
550
440
440
ocu
220
6s.00
140
80
'|
21
400
we|urowYżak8rdowy' ....'']
1loO
110
73,00
390
m2:
440
480
110
u'o
91,80
420
480
650
35,OO
dźwigowyma
- za
380
450
650
35,OO
73,00
3,00
''Boucle.'ż
"
26,OO
350
b5u
5CU
34,00
305
260
180
:
.Lanaobrusowa. szet l3zcmt-za1 m
cmu . za 1 m
^ ana ścierkowa, szer. 84,5
22,OO
250
ra
z drewna bukowego' lakierowa-
Ig|owY z wlókien sYntetycfnycn"
Flranki torlenowe. szel 30O cm - za 1 m
.^a. na pościelowa merceryzowana - za 1 m:
^o.,ii{., pot."*kowa drukovana szer' 80 cm' "Promyk
::,'.efna oszwowa, sze''l42 cmr
'
Be:;- i frotte o wym. SOxlOO cms - za l szt
64,00
1
w okleinie
Szafa glrdxobiana 3-dnwiowa
potyskg-za 1 szt.
'
politurowany na pofvs(
Taoczan tapice6ki w ok|einie Iiściastei,
ó wym. 13ox2oo crnD - za 1 szt'
politurowany na potvroi"i'ooi""ro*uny bukowy. tYp B-7727'
skl-za 1 szt.
Krzesło-za 1 szt.:
..'liJiJ.sr.ie
gięt". bukowe' Iakierowane z oparciem taplcerowa.
'.
r76
146
za,l
.'.'. -'... .'
z folii' politurowa':
158
65,00
26,O0
auo_
koró.kowej .
158
176
tJo
160
89.0O
mechanicznie, na podeszwie
Kozaki damskie skónane, wYkonane
z po|iuretanu - za 1 parę
na
3) sJ(órza.e' w\ \ora.e mechanlcznie'
)łbutv dziecięce (grupa 3}
Półbuty
ze styrogumu' - za ] pa.ę
*
CENY DETALTCZNE
Pralka elektryczna domowa - za 1 sz
.sHL'' z'NYź.ymeczką i wYlącznl(le
183
180
26,00
21,00
250
podesłie
76
320
'180
30,o0
45,O0
30,00
45.00
parę - na podeszwle:
z tuniskóru:
produkcii krajowej
impo,t z Węgieru
z polluretanu - produkcji kralowel
T!e.
170
I
1 parę
na podeszwIe
Półbutv męskie skórzane wyIonane mechanIcznIe,
z gumy komórkowejd. za 1 pare
na podeszWie z
Botki męskie skózane, Wykonane mecnanicznie,
gumY komórkowej - za 1 pa|ę
mechanicznie, na pooe-
-:
.:
I
130
150
I
te-za
T<a-
1?a
320
320
322
300
2AO
I
120
18o
180
skarpety męskie - za 1 paręi
krótkie z eIast|lu
krótkie z bawetnyc z el8stilem
,l parę .
'
Podkolanówki cziecięce z e|astilu - za
koziej, maszynowo szY.
Rękawiczki damskie zimowe ze skóry
Dywan-za1
)
_i
zprzędzystyIonowej''...
nd....
.6271.
.r''.Yszcf EGÓL
męska - za 1 szt':
Koszu|a
'.;;i;;"ń;;J"y
nvmł .. .
.JilJlo*u"'u ni taitoprenie'
5
Stan w dniu 31 Xtl
TOWABY KONSUN4PCYJNE (cc
-
.,
lEN lE
WYSZcZEGÓLN
Rajstopy z e|asti|u - za 1 parę:
':
dziewczęce
damskie (niestabilizowane)
szwu
bez
Pończochy damskie
swlonowe
z elastilu (niestabilizowane)
(Gd.)
;s,?l..jo
,1979
W i3]::
lg;6-lgla_|en czesankowY '""
cm'
szer
szer 45 cnl
O,5
1 szt.
l-za1szt.
Ta|eP głęboki @ 24 cn, dekorowany,
porcelanowy kl.Vl-Vlll ... . .
porcelitowy kl. Vl . .
Kubek porcelanowy dekorowany o pol
Wiadro z polietylenu o poj. l O /- za .l
Pasta: do obuwia czama luksusowa,,B
do podłogi: bezbamna Iuksusov
emulsyjna (do poc
nych) _ za
fapałki - za 1 pud. 48
szt' '
I
but.
I
.
Spirytus denaturowany - za 0,5 / . .
Zamek. do duwi (wpuszczany, zapi
1kpl....
Bateria zlewozmywakowa - za 1 szt.
f|evozmywak że]iwny ema|iowany
'I
szt.
..,...........,.
t\
Wanna kapie|owa żeIiwna ema|iowana
Pzełqcznik klawiszowy podtynkowY Węgielkam|ennyk|. |-za 1 t'.'
.'
Spirytus salicylowy - za 1 but. 50 g
Koszyczek rumianku pospolitego - za l
Mjeszanka ziołowa
',septosan,,- za 1 (
Proszek od bó|u gtowy - za 1 szt.
Witamina c w drażetkach o,1 g - za 1
oxyterracyna W drażetkach o,25 g - za
oxycoń-za l opak. 1Og ..'''
Wata opatrunkowa, higroskopijna - z:
Ljgnina - za 1 opak. 1 50 9/ . .
Termometr lekarski z futeratem - za : :
Mydto-za 1szt.:
toaletowe: ,,wyborowe"tu - 125 g
,,lawendowe"n- lOO.
specjalne,,ruńlJn[o*"" - róói"
.a^Ę^o
t9]Ę
r'
-pla|^ó z
oo|.ha o
:
V/o - ''Ze|m€r UJ {Uel w\oo'd;' j
)77 r' _ opo'emrośc| 1 /'oDo ]9 J. ')9 /W 1960 r - opak. lOOo.m: '
'' Ó,.jC\ 19/7-1978 - ''Pa,rs r'
.
34 Rocznik Statystyczny
1981
Ceny
iPOtECZNIONEJ
{cd.}
TABL' 5 (627l' CENY DETAL|CZNE N|EKTÓRYCH ToWARÓw
\Ą'YsZcZEG0LNIEN
w GosPoDABcE UsPotEczNtoNEJ
t USŁUG
24,OO
12,OO
24,OO
12,OO
24,OO
2,00
24.OO
12.OO
4,00
4.00
4,OO
4,OO
42,OO
50,oo
42,OO
'I
42,OO
42,OO
42,OO
42,OO
42,@
42,OO
50,o0
5o,oo
3,40
10,50
26,O0
O,50
26.OO
26,00
26,OO
25,00
25,Qo
25,OO
25,OO
13,O0
180
60.00
26.00
2,70
I
18.OO
180
60,oo
82.OO
10,50
18,00
200
60,oo
82,0O
13,OO
13,OO
'13,OO
9,OO
9,00
9.00
9.OO
2,10
2,80
2,80
2.80
2,00
2,00
2,80
2,AO
20,o0
20,oo
20,oo
20,oo
2,70
36.00
36,00
36,00
6,OO
6,OO
6,00
6,OO
62.00
62,OO
62,00
62,OO
7,00
10,oo
14,00
10.00
16,00
16,00
10,oo
16,00
60,oo
60,0o
60,00
60,00
1,90
4,80
4,80
5,60
13,00
12,OO
12,OO
12,OO
2,20
2,20
2,20
2,20
7.OO
7,00
to.oo
7,OO
5.50
ĘĘn
5.50
5,50
3,90
3,90
6,00
6.00
7,50
7,50
7.50
7,50
0
1,10
t,1
9,OO
9,O0
o,z5
5.00
4.00
5,30
2,40
5.OO
4,OO
5,30
1,1
0
1,1
9,OO
o,25
o,25
5,00
6,30
4.00
5,O0
2,40
5,30
2.40
5,60
2,40
6,00
6,00
6,OO
8,OO
2,OO
2,OO
2,00
2,OO
190
280
280
2AO
(olada o smaku migdalowym; w latach
/ |atach i977 i 1978 _,,Perełk|,, / Do
-,] m.ód pszcle|| i Do 1911 r - cev|U'
977 r' - za puszkę' n Do i 975 r _ só;
rk '100 9. s Do 1979 r. - domowa. a Dc
Do ]975 l . IENI,,{ końan\ bez d.p'.'
,,
'
L
- zaO,S
....
l4}cm . .
TkaniE płaszczowa - za 1 m:
wełna czesnkowa 1oo%, szer. 154 cm
.
..
.
Wełnaczesaokowo.zguebna'|oo%,szer. 154cm
100
130
180
240
100
r30
200
200
200
280
16,00
40.50
2l ,oo
30,o0
73,00
103
56,0O
30,o0
30.00
47,OO
66,OO
120
153
142
't
53
180
80
't
14?
142
155
155
240
280
280
34,OO
88,OO
..
., .. .'
34.O0
51,0O
67,OO
91.OO
91,00
8,40
4,50
8.40
4,50
8,40
5.60
6,OO
9,O0
O,00
10,oo
10,00
102
66,O0
't02
242
242
240
1,9ó
3,oó
4,OO
3,00
3,50
6,00
6,40
4.40
10.00
7,50
9,00
10,oo
7,50
9,00
10,0o
7.50
47,OO
72,OO
47,OO
62,OO
47,OO
62,OO
66.OO
66.00
190
294
324
264
294
190
294
244
6.OO
230
2AO
:
-
190
zwelnyczesmkowejlOO%
z elany czesankoweJ
l
5_1
OOo/o
-
za 1 komo|et:
..........
..
8 lat) z teksasu ściera|negow
Fańuch szko|ny z przędzy sty|onowej ,,sti|te5t,'x - za 1 szt'
Bluzka damska z anilily puszystejy - za 1 szl.
Kosz!|ka gimnastyczna mlodzieżowa (l 5-1 8 latP
-
za
l st'
l_
I
420
324
52,OO
52,00
62,00
65,OO
142
't42
144
304
65,00
92,0O
8o,oo
1
80.oo
18;
^^;
480
765
212
zzó
80,0,o
480
80.oo
80,00
480
480
765
490
cou
490
180
560
560
520
765
238
490
120
560
650
486
840
486
840
486
840
486
840
486
540
210C
190C
2250
2300
2250
2200
2300
;55
óL:
lÓVU
Kurtka dziewQęca {2-6 |€t) f onalionU. ocieplana podpinką
- za I szt.
9,OO
65,OO
1
.
9.O0
52,OO
-
Ubranie męskie dwuczęściowe
r90
7,50
106
6,O0
9.OO
9,O0
66,O0
-
męsKl
2AO
6,00
JO,CV
370
damskr.
106
294
284
'I
66,00
615
540
6,OO
36,50
or2
Płaszcz wiosenno-|etni z elanobawelny _ za ,l sŻt.i
6,OO
9,OO
292
7,50
4.00
1to
10
66,OO
ta:
1
7,50
4,OO
'I
36,s0
480
męsKI
7,50
96,00
69,00
.^;
tzs
damski.
56,00
80.o0
133
124
IJJ
80,00
.
.
73,00
103
56,00
80,00
73,OO
'I O3
36.00
s2.oo
nre-za1gt.:
1 parę
130
120
I to
153
180
180
.
Płaszcz jesienno-zimowy z We|ny zquebnej 1oo%, na wato|i.
- za
120
180
o.u:
elanaczesankowa loo%.szer.
(1
82,OO
120
'l
oo
.
anrlana cze$nkowa 10O%, szer. 130 cm .
pdwab: wiskozowy, apretura niemnąca {druk wieIokoIorowy),
szer.115 cm
syntetyczny drukowany,
[email protected] szer. 90 cz
torlen., szgr. 9O cm . .
poliesier teksturowany, szer. 140 cm
natUrałny drukowany' szer' 90 cm
Ikanina ubraniowa - za 1 m:
wełna czegnkowa: ]oo%, szer' 15o cm .
'l0O% ,,Diagonal"s, ser. 150
cm . . . . .
elana czesankowa: 7og,t, szet.15O cm . .
'lOO%. szer. 15O cm .
bawełna, teksas ściera|nyu, szer. 90 cm
Tkanina kostiumowa - bistoĘ sze.. 15o cm - za 1 m . . . . . .
spodnie chłopięce
82,OO
115
120
'l30
Tkanina sukienkowa - za 1 m:
bawelna z elaną. etamina {druk 4-5 kolorowyI', szer. 90 cm
bawełnopodobna z wlókien syntetycznych', sze| 140 cm . .
welna czesnkowa lOO%, szer. 13O cmo .
0
9,OO
l''
77,OO
,,KlubNe" ....
34,OO
36,00
-zao,5
82,00
115
100
130
Papierosy - za 20 szt.:
bez filt.at,,Sport"
,,Giewont
z fi|trem -,,si|€sia,
82,OO
l3,oo
za O,75 lt
)
rlg
markowespecjalnd ...
60,o0
39,OO
43.
55,O0
90,00
65,00
36,OO
57,50
50.50
.
owocowe białe slodkie markoweóe
gronowe białe|de*rowe.,Venusta',bf . . . .
'
ŃłWytrawne,,Toka j Fu rmint,?
wytrawne,,Riz|ing aus Aracs.,óń '
gronowe czeNone wytrawne,,Myros,,
P|wo jasne pełne 12,590 wagowych ekstraktu, butelkowane}ł
- ZA U,JJ
'
eksportowesp€
cjalne'
. . .'
200
34,00
2,70
39,0O
.
Brandya (tzy gwiazdki)4O', imponz ZSBR
8,oo
32,OO
2,70
Winiak |uksusow1€
10,50
r
E45'
,,SopliG" E 40'
4,20
26,OO
26,OO
czystac - 40'
czysta,,wyborowa'
Winc' -
(cd
i
gatunkowa:,,Wiśniówk3',d 40.
,'Ekstra żytnla,'40.
50,oo
3,40
za 0'5
(cd.)
E
TOWAFY KONSUMPCYJNE
-
WódkaaÓ
459
620
/o5
ot:
385
! U
.óW
2200
765
224
1
050
995
28oO
2300
224
180
2400
lo0
050
O50
1050
2900
2400
29oo
2500
1
1
'I
88,0O
't44
304
144
304
azv
635
845
2ao
490
220
560
2AO
490
120
560
1
050
600
1
050
6oo
2250
2400
2400
2600
250
300
'1400
3000
2600
3200
2600
1
1
1
300
176
196
505
500
580
550
500
oo
180
r80
180
180
180
180
130
190
190
190
280
290
290
24,OO
3'1.00
31,0O
37,50
43.OO
43.00
264
850
I
tI
lI
I zą,oo
I
480
42,OO
aBezdopłatpob€ranYchwlatach.]960i
197onapodstóWlel]chwałradnarodowvch
óBeZkaucjiZabute]kę'cWlatach ]960i 197o-c2
sia zwvkla; w |atach ,]975_197-] ,c4sta
W 1978 r'-czvsta ',sto|owa E.'. d W |ata;h 1960 i 197o*Wśnio*tu J*itr'".
',.stolowa,,j
]975r'-wlśniówka,'cherrycordial,,'eDo1979r'-popularne.fDo]97-Br'.-.,,N,1istel]a''
gcenaiió,loj.'nDo1978r'_,,ńizlin|;lóo'l!-.
_,,EgriBu|gundl,'łDo1979r'-piwo1asnepe|nepon|zej4,5.alkohoiu./Do1979r-pi*óluin"p"ń"]2%wagowycnetstraktu.nW]::
-elanY67%:od]976r,-5070'nDo,]976r'-zWiókiensztucznychlsyntetycznych.oDo,197-9r-szer140c-'pboislo,'-'iyńn.io.:.
l.. drukmas./nowy; od 1979 r.druk fi|mowv i apretura antyiekt.ostatycfna, sDo,]97B l. -.,<ing,' roo-lgżs, _elaay6cfi'il,:...
'sze|JoCn'WDo1979r'.zteksasu'xW197Or_ze|anabawelny'yDo197Or'_zprzędźyuńlun*e
'
'ę:d,7e Jtrl oslt ow f
1aoa/o.zW1Ó8or-:-.-
:
Ceny
OTECZNIONEJ
I tstt II o;e I lsrg I
L
;
g, u
TABL. 5 (627). CENY DETAL|CZNE NIĘKTÓBYCH
Sran w dniu 3l Xll
ToWARÓw
I
UstUG W GosPoDARcE usPoŁEczNtoNEJ
457
(cd'}
ltvch
4,OO
4,OO
6.OO
6,70
4,OO
5.40
5,30
5.40
8.80
6.00
5,40
8,80
6,OO
4,00
4,00
4,O0
6.OO
0,90
o,60
o,90
0.60
0.90
0,90
1,00
6,70
10.00
5.70
6,50
27,OO
7,50
10,00
6,70
10.0o
5,70
5,50
27,OO
5,30
7,50
I
O,OO
6,70
10,00
5,70
6,50
27,OO
5.30
7,50
10.00
6,O0
6,70
10,00
6,50
27,OO
5,30
7,50
10,00
5,50
8,00
10,00
10,oo
10,00
10.00
14,O0
'10,00
14,50
18,OO
18.00
16.00
20,50
13.00
't
4,oo
14.00
14,OO
14,00
'14,o0
14,00
1
6,50
16,50
17,OO
17,OO
30,oo
30,0o
30,o0
30.oo
40,00
40,o0
40,o0
40,o0
45.00
45,OO
45.OO
45,O0
90.00
90,oo
90,00
90.00
10,50
10,50
10,50
10.50
5,50
7,OO
7,90
7,00
7.90
7,OO
5,00
9,00
8,00
8,OO
9.50
8,00
9,50
18.OO
22,OO
24,OO
32,OO
24,OO
32,OO
7,OO
7,90
30.oo
7.90
13.O0
30,o0
't9,oo
23,O0
23.OO
39.OO
46,O0
50,oo
63.00
42,OO
42,OO
42,OO
59,00
84,OO
84,00
56,O0
84.00
80,o0
56,OO
100
30,co
30,00
5o,oo
42,OO
70,oo
56,O0
120
30,oo
30,00
56,O0
42,OO
80,oo
120
30.00
90,00
120
80,oo
30.00
30,00
56,00
68,00
80.00
30,00
56,O0
42,OO
54,00
43,O0
54,O0
43,OO
54,OO
43.OO
80.oo
36.00
36.00
36,OO
36,0C
54,OO
.,wrociaw.ska" e llJ
.:L.!h i 975.1 978 _ za puszkę ,i 7c !
::re oeta|czret /Do I 979 r. - iopaika
d Do I979
r.
-
mielonaa.
36.00
52.00-l 44,00
40,oo
68,O0'l 54,00
36,OO
krakowska pafzona
starowiejskapoceniekomercylnej
....
knvszyńskaPoceniek9aę16y,pej''.'.
44,OO
'1509
*r:
Boczek wędzony z żeberkamió po cenie komercyjnej - za 1 kg
szynka Wieptowa gotowana ekstraĆ po cenie komercyjne.i - za
1k9....
Szynka wiepnowa konsemowad po cenie komercyjnej - za
Po|ędwica sopockadpocenie komercyjnej- za 1 kg' . . . . .'
Baleron gotowany ekstrae po cenie komercy.inej - za 1 kg , . .
Salceson-za1kg.
włoski '.
czarny .
Kiszka-za 1,(gi
- za 1 puszkę 425 9
(0'5 - 3 kg)j,- za 1 ks . . '
Karp żytvy ,.D" i
',s.
Morszczuk9 patroszony, odgłowimy - za 1 kg . '
Kergulena patroszona, odglowiona-za j kS . . ..
.
,..
d€serowa,,Palma,,
...
Masło roślinńe - za 1 opak. 250 9
-
t
za O,5
,,uniwersalny"t
slonecznikowy
Masło śmietankowe - za 1 kg''
stołowep
10,70
10,70
10,70
38,O0
38,00
38,00
64,OO
9o,oo
170
180
r8o
180
100.1 82.00
82,00
150
tcu
150
150
24,OO
28,00-l 26,00
26,00
26,00
26.O0
23,OO
26.O0
23.O0
26,00
18,OO
33,OO
18,00
33,0O
18.00
33.00
25,00.1 23.00
4o,o0.l
23,0O
23,OO
18,00
33.00
18,00
33,00
18,0O
33,00
200
23,OO
22,OO
29,OO-l 22,OO
22,OO
22,OO
22,OO
22,OO
22,OO
22,50
36,00.l 30.00
30.oo
30,oo
30,00
44,OO
60,00
1.60
12,OO
1
ro.T
29,00-l 30,00
14,OO
14.00
14,00
14,OO
40,00
50,o0
50,00
50,oo
30,00
.o.T
30,00
28,00
30.00
28,00
4,OO
3,50
16,00
20,oo
1
16,00
26,00
3.50
14,OO
26.00
1
3,50
17,OO
26,O0
1
3,50
17,OO
26.OO
25,00. | 20,00
3O.OO.l 25.00
20,oo
20.oo
20,oo
20,oo
20,oo
25,O0
25,OO
25,00
25.00
32.00. I 30.00
30,00
30.oo
25,OO
25,00
25,00
13,20
'13,20
13,20
13,20
13,50
13,OO
13.OO
13,00
r
'13,o0
25,00
10.50
10,50
1
0,50
3.00
10,50
33.00
40.00*l 36.00
36.00
36,OO
36,O0
36.O0
38,O0
38,00'l
36.00
28,00
28,00
2A,OO
28.00
28,OO
28,O0
tt,T
26,00 I 26,00
34.00 I 34.OO
26.00
34,00
26.00
34.00
26.00
34.00
26.0O
34,OO
26,OO
34,OO
10,00
'r
0.o0
10,00
l
o,oo
10.oo
10,5;
r
6,00
16,00
16,00
16,00
10,50
18,00
22.OO
22,OO
22,OO
22,OO
22,OO
64,00
64,00
68,00
80,oo
80.00
68,00
68,OO
2,90
4,00
2,90
4.OO
2.90
4,00
4,OO
4,OO
u,ug
6,20
8,50
6,20
8,50
6,20
8,50
6,20
8,50
6,20
8,50
1,20
1.40
3,60
1,40
3,60
1,40
3,60
3.60
2,70_
.
lUksusowy w wy.tioczkach z PcW o zawartości 2qo żłuszczLl
10,70
38,OO
66.00
64.O0
za O,25 t
butejkoWany o zawańości 1.5% tłuszczu.
10,70
220
75.OO
Kefi -
180
120
200
200
220
16,00
.
,,wiejskie'?
MIeko spoż}vcze/ - za 1 /|
bute|kowane o zawańoścj 2a/o t|uszcz6
w torebce typu ,,Po|ipak,' o zawaności2%o thJszczu . . .
Śmietana o zawańości 1 87o tłuszczu _ za o,25 t
butelkowana.
luksusowa wwytłoczkachz PcW, .
180
120
200
200
16,00
..
r80
120
200
220
't
9
44,OO
54,OO
54,OO
110
1
ostrobokD w o|eju - za 1 puszkę ok. 215 g . .
Śledź po gdańsku w oleju - za 1 puszkę 260 9
Ś|edź marynowany w za|ewie octowej - za 1 stoik 350
Słonina świeża- za 1 ,(g
Smalec topiony - za 1 kg
Margaryna-za 1,(9i
54,00
120
kg:
kg , . . '
44,OO
54,OO
110
6,30
.
44,OO
54,OO
54,OO
120
'
,,kanadyjski,,ł odgłowiony
Morezczukg wędzony, patroszony, odgłowiony - za 1
Makre|a wędzona na gorąco. odgłowiona - za 1 kg
Śledź wędzony/-2a 1 kg .,
Olej
ana:
134-l 1 10
146ł| 12o
80,oo
15.00
z morezczukał (bez skórY) ' ' ' '
z mintaja (bez skóry) ' .
Filety panierowane z dorsza - za 1 opak. 4OO 9
Ś|edź so|ony. za 1 ł9:
mleczna
70.00
28,OO
KonseMa,,Turystyczna'.
38.00
92,o;
20.00
kaszana wyborowa, gryczana
pasztetowa
,'battycki',/cały,,D..
54.0O
.
...
Filety-za1
44,OO
40,oo
40,00
oławska po cenie komercyjne1
Kiełbasa mie|ona p|asterkowana i paczkowana _ za 'l porcję
1kg....
5,50
1
zwyczaJnS
8,30
0.60
ToWARY KoNSUMPCYJNE łcd )
Kiełbasa-za 1,(9:
64.00 | 64.00
75,00 I 75.00
15.OO
75,OO
2,90
100
2.90
1,40
a Do .]976 r -klełbasa paróWkowa b Do ]979 r'_po cś]nledetajlcznej c Do i9/9 t._sfYn[a wleprzowa g.icwana] W lći::
1975-1978-90,00 zl d Do 1978 r.-po cenre detaicznel. e Do 1979 r. -baldron oorowany: s tdrach i975-19;B-a2,OO zt f --
1979r..0'5_]ł99Watach]960ł1970-dorszńW]atach]960
l1970'fi|etyzdorsi. iDa1971 .'-śedŹ',Z!V!kiv''ca|V,kDo19':
-śe.ź',z\.'ryk\,'cco10"\'lony./Do]977r.pjk|rng'mDo ]979r_sardY.kapop!|arnanDo]9/9r-rzepakowy.oDclg77r_mas|oV',}b.,
o zawańośc] 82,5qr lluszcfJ; oc 1978 | -73a/a ||Jszczu' p Da 19./7 r _masio ,,delkatesowe'' W perc]dl].lne, w |ata.^ -.
t 1979 - ekspcr:c'.re,'d:l!.atesowe''!ł iol| fcenvbezoptetza costalvędoc]omu'sW ]960. - mekooZóVvdito5c ż 5ontłuszczu, b::..':
bute kę tĄ/ ]g60 r' _ c..a dia m sl \r'y'drszaw] bez kaLlc l Za brtelke'
' L.n! cŻia.fcń!] gwrazdKą
UWaga
i') ooowlQ1ywal} od 13 X|l l9/0 | aa2f]i| |971 r
Częśćl
458
TABL' 5 (627). GENY DETAL|GZNE NIEKTÓRYCH
Stan w dniu 31 Xll
!\rySZCZEGOLN
ToWABÓw
I
usŁUG W GosPoDARcE UsPoŁEczN|oNEJ
u.
(cd
-za1 kg
zPCW-za25Og..
']
doirzewaiacv, k|. l_ za ł9:
iylżycki o zawaności 40% tfuszczu
qouda o zawańości 45% tluszczu
śaIami o zawartości 40% tłuszczu
g
"
Ittl
'
nadziswane zawijane
-
..
I
za 1 kg
- za 1 opak. 1 0o
Krakersy ,,Wykwintne" - za 1 opak 150 gt
Heńatniki,.A|b€ńy jarostawskE'9 -za 1 paczkę
- za ] paczkę ] oo 9
Herbatniki ,.Słoneczne', - za 1 pacz{ę 45o -q
Wafle owmowe luzem - za '1 łg
Pałeczki słone .,So|inki,, - za 1 opak. oc a
Miód pszcz€li wi€|okwiatowyb - za 1 słoik o,5
Herbata - za 1 oFk. 50 9;
Piemiki ,,Katar.Ynki',
1oog
9
..
.
.
.''
'
1
k9
...
Kawa zbożowa,,Kujawianka,'/-
Selekt"t-za 1
za 1 opak. Q,25
kg
opak
.' ...
Ekstrakt kawy zbożow€j ,.|nka,._ 2a 1 kańonikm.1 50
.
9 ....
só| biała drobna w opak' ze sztucznego tworzywan za 1,25 kg
Ocet spirytusowy
1Oo/uo
-
za 0'5
/
Musztarda sar3pska - za 1 słoik 2oo 9
Pieprz natura|ny' ziamisty. czamy. za 1 torebkę 15
.ś'.-.9-,
n".o";;
12,O0
12,00
4,OO
4,OO
4,00
4,OO
4,00
4,00
42,OO
42,OO
42.OO
42,OO
42,OO
42,OO
42,OO
42,OO
42,OO
42,4O
50,oo
,'.;
I
f
.' .
,
3,50
4,20
'10,50
'10,50
26,OO
10,50
26,O0
26,00
1o,rc
10,50
26,00
10,50
26,00
wytrawne,.
gronowe czeruone wytras
19,0O
t.'T
25,00
25,OO
18,OO
25,00
Piwo jasne pelne 12,5olo wa
180
25.0O
13.00
180
25,OO
13.0O
60,00
60,oo
60,00
60,00
60.oo
82,O0
60,00
Uwaga
82.OO
200
.
półWytrawn
18,OO
-
za 0,33 ć
eksponowe specjalne
markowe specjalnd
200
82,00
34,OO
34,OO
39,00
39,OO
13,O0
13,OO
9,00
9,OO
9,OO
2,80
2,80
2,80
2,00
2,80
2,ao
20,oo
20,0o
20,00
20,oo
32.00
36.00
36,OO
36,OO
36.00
6.OO
6,00
6,OO
6,OO
6,00
42,OO
42,OO
62.O0
62,OO
62,O0
62.00
7,00
10,0o
14,00
7,O0
7,O0
7,OO
7,OO
14.00
2.70
26,OO
26.OO
26.00
2,70
26,00
13.O0
13,00
13,OO
13,00
9.OO
9,00
2.10
2,10
2,10
2,OO
2,OO
,^r
20,o0
20,oo
32.OO
6,OO
qno
I
I
I
14oo
I
lcoo
|
Papierosy - za 20 szt.:
bez tiltra: ,,Spon' .
I
I 1sc
t,..l ',;l
l 4,30
5,50
I
3,so J
3,so
10,o0
16,00
10,00
'l4.oo
7,OO
1o,oo
16,OO
.
anrlana cze$nkowa 1 O0%,
]edwab: wiskozowy, apretUrć
szer.1l5cm
syntetyczny drukow
pol;[email protected] szer 9(
torlen., szer.90 c,
polissier tekstuio,
naturalny drukowan
fkanina ubraniowa - za I m:
wetna czesankowa: I O0%,
s
100%,,1
e|ana czesankowa: 7oońr, sz
1oo%'
sż
tekss ściera|ny",!
bawełna,
60.oo
60,oo
60,00
1,90
4,80
4,go
5,60
3,OO
13,00
13,OO
12,OO
12,OO
12,OO
?,20
2,20
Plaszcz jesienno-zimowy z wt
2,20
c,cu
2qn
I
I
I
I
|
|
3,90
?qn
?m
5,00
7,50
7,50
60,00
5,50
6,OO
7,50
7.50
0
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,1
9,00
9,00
9,00
9,OO
o,25
o,25
9,OO
n
o.25
o,25
5,OO
'Ę
0,25
5.O0
5,00
5,OO
5,00
6,30
4,OO
4,00
4,OO
4,OO
4.OO
5.OO
1,80
r,80
C,JU
2,40
2,40
2,40
5,60
2,40
5,OO
5,OO
6,00
6,00
6,OO
8,OO
1.50
1,50
2,00
2.OO
2,OO
2,OO
180
190
190
240
2AO
2AO
5130
isil l'''?::lŁ[l"l.3l
':|q.q;"'.l.-':ł"'l:'?3}'Jłtlłiii*
j"';:*"ł"""'""'l.ńi.i.5J?3i'".":'Ji.l1:;.l"?lt1]:il'?"i
r
nie-za1st.:
męskI
6.00
9,00
Til'łn'l3.'...:::"i"?:u..i]łn!;.,.":#:ł1ł|.""'3}"i&ł,]:i&Jyl;i*"/."...i'"
1971
.
1,90
I
||
'
50,oo
I
* ldtacn I 90O 1
ceny oznaczone gwiazdką obowiązywaiy od 13 Xll 1970 r do 28
,,Klubowe
Tkanina sukienkowa - ze t h
bawelna z elanA, etamina (c
bawełnopodobna z włókjen
welna czesnkowa ]oooń, s
elana czesankowa 1 OO%, si
1,90
'r
| 88,00
'.;I| '.;I
136
10,0o
16.00
2,70
40,o0
I
5col
I u,ool
1,10
1,30
| s,00
I sooI
I o.25 I o,25
I 5.0o | 5.oo
I 4,Oo I| 4,oo
I 1,60-l 5.501
1,80
|
10,oo
14,00
2,70
32,00
.
,.Giewont
-.,Silesia'
Tkanina kostiumowa - bistor,
Tkanim płaszczowa - za 1 m
Wełna cze$nkowa 1oo si
'
Welna czesankoWo.zguebń€
ł#;.n=:'1f."g;:l";,;;*:':.;':.!*ł.?g:łłjjJ1l*['::i;ą65*.;::!.'*;
oJn,J,unu"n
18.00
180
14,00
2,70
26.00
|
700
I
3,40
250'l
l':Ł9':-ój
talt;:"**-5;:*:"ł#{tsy.*
uchwar 'ad rarodowlch
':gfigi".-..
i 970 na podstawre
42,OO
3,40
I
I
za
3,60
2,oo
.',.;
43.-
Winiak |uksusowY€
Brandya (tuy gwiazdki) 40'.
z filt.em
r 25.c{ 4000
|
|
5o,oo
50,o0
2,AO
I
I
50,oo
50,00
.,Ekstra żYtnla
,,Soptica E 4C
Winoa - za O,75 l:
owocowe biale slodkie ma
gronowe biale; de*rowe ,,,
'';I
'';I
,.00
P.oszgkdopieczenia-za1 torebkę36 c .' .'.
,1
].ozoże piekilnicze prasowane - za paczkę O,5,(9 . . . . .
.:,5'awa do zup, kostka typu ,,Maggi - za I szt'
:: :.::(a popu|arna o smaku różnym - za 1 opak. 90 gr . ' '
wiejskaŁ koncentrat - za 1 torebkę 80 9 . . . |
Z-::
---- :-c;lowa
.ł'.o*. na rosole, koncentratl - za 'l torebkę 70 9
l.:-:::: *Yborowa, sztucznie baruionao - za 0.33 '/
|
C.::-::3t -zaO,25 I
l
za
o,33
stołowao
ńefalna.
!\ }:: .I
Sp,-':-: 'ektyfikowany E (eksportowy)ou 95'-za 0,5 I '
-
|
60,00
1:ac
:.
12.00
42,OO
,l"Tl
7c0
icco
.
Kawa naturaha ziarnista, palona .,Ekstra
lOOg
I
I
,,Populama
....
24,OO
12,OO
|
6,00l
II ,e oo-l ,e,oo
I
'
,,Assam"l
44.00.]
| 'ł,to | 8,001
z.,ó | zo,oó
I
16,00 13,00
I
|
|
|
24,OO
12,OO
50,00
I
tll
.
Kakao naturalne z pu emiału krajowego
,,Madras
50,oo
I 5s,50 |
Karmelki:
łg
|
I
I
I ,n...1 tn.*
Cukierki czekoladowane - za 1 kg:
mi6szanka - zawilane
.,Tosca" - nie zawijane
1
41,50
38.00
I
24,OO
12,00
4,ooI
or,oo
f4,oo
24,OO
?4,OO
I
'.. | ',?0
I 12,00
10,50
1 kg:
',Brando,.e|uzem-za
,,Rywalki" - za 1 oPak. 100
I
-l
I
I
kryształ fwYkly
kryształ zwYkty po cente komercyJnej ' . . . .
czeko|ada; twarda pełnom|ecznab - za 1 szt. 1 00 9
nadziewana ,,Serenada'c - za 1 szt lOO
'
nadziewana ,,Juhas"d- za 1 k9 '
twarde nie zawijane:
15,0o'l
I .u.* |
Jaja kurze świeże{średnie) - za 1 szt.
Cukier-za
8,4o
II
- za 0,5 /:
czystac - 40'
czysta..wyborowa" E 45
gatUnkowa: .,W|śniówke,J
WódkaaD
,o,oo | ,o,oo
|
.
chudy, krajanka - za 1 kg '
chudy homog€nizowany, w wytłoczkach
/s:
)
lll
tfusty o zawaności 30o/o tłuszczu, klinki
twarogolw€:
IABL. 5 (627). CENY DETI
Stan w dnru
IENI E
TO!\ARY KONSUMPCYJNE
Ser:
(cd.)
damski
.
Płaszqz Wiosenno-letni z elanc
męskl
damski
.
Ubranie męskie dwlczęściowe
l00\
z Wełny czesmkowei
z e|any czesankowej ,1ooĆ]]
spodnie chłopięce
_ za .l parę
(1
5_1
8 lati
Kuńka dziewQęca (2-6 |at) z c
- za
1 szt.
Fanuch szkolny z przędzy stYlc
Bluzka damska z anilmy puse,
Koszulka gimnastyczna miodr
(
a Bez dopiat pobieranych w :
sta m,yk1a: w latach 1975-l
] 975 r' - WiśnióWka .,Cherry C:
- .,Egri Burguncli'. k Do I 979 I
elany 6 7%; od 1 9 76 r. - 50. l
r - druk maszynowy od 1 979
- szer. JO cm. wDo 1979 | - :
:lęfaIze ]snost](ow}m
456
Częśćl
TABL5{627).CENYDETALtczNEN|EKTÓRYCHToWARÓWIUSŁUGWGosPoDARcEUsPoŁEczNloNEJ
IABL. 5 (627). CENY DETALTCZNE
Stan w dniu 3l Xil
Stan w dniu 31 Xl!
WYSZCZECCL\IEN]
E
WYSZCZEGÓL
To!Ą]AnY KoNsUlVPcYJNE
Chleb mieszany
- za
1 bochenek:
,,toruński,,a vvagi o,8 k9
.' ' -
',poznański''wagio.Bkg
wagi 0,8 kg
,,sitkowv"b
,,miodowY'c wagi 1 kg
'l
Buika pszenna wagi 50 I - za szt.:
-
za 1 szt
,,śniadanioWa',
- za
I kgi
Kasza - za 'l kg:
ięczmienna pertowa '
pszenna manna
gryczana prazona cala
5,70
16,50
Makaron - za 'l oPak.0,5 kg:
tradycyjny iajecznY .
włoski, krótk|: dwuja1eczny
czteroiaJeczny
i
kg .
1 opak' o,5
- za
Ptatki owsiane wyborowe,,górekie',
'
MizeriazogórkóWmrożona-za
1 opak.0,5
Brukselka mrożona. za 1 opak' a,5
kg
.
O,5k9.,
Fasola szparagowa mrożcna - fa
Koncentrat pomidorowy 3Oco
,]
k9
'
kg, .','
opak o 5
l
k9
- :a I puszie 1 80
99
...''
Sok pitny - za 1 but 0,33
6,OO
0.60
o,6ó
0.90
0,60
o,90
0.60
0,90
o,60
0,90
o,60
0,90
1,00
6,70
1o,oo
6,70
10,oo
6,70
10,00
6,70
o,oo
6,70
10,00
6,70
10,00
5,70
6,50
5,70
6,50
27,00
5,70
6,50
5,70
6,50
5,70
6,50
7,1
0*
8,00'
21,OO
6,60'
8,40'
'
27,OO
5,50
6
5,50
c,Jv
7,50
1o,oc
5,50
l
5,40
8,80
27.OO
5.50
21,4O
5,30
7,54
10,oo
7.50
10,oo
5,50
5,50
10,oo
10,o0
10,o0
27,OO
27,OO
5,30
5,30
10,oo
1o.oo
tópatla z kościąłpo ce.ie kJmercyjnej ' ' ' ' ' .
tóbatta bez kości'itfuszczu/ po cenie komercyj.
:
- ''
"
.r::,::..::a-rostbeftzwykty .
:
.
: ':< a roslbefl el'.sira po cen e komercyjnej . . . '
:-: \Jsc' Po cenie komercYlnel '
\cmercylneJ
z .,eazeó ekstra, po cenie kcme..'ngj
Za 1 kgj
9ęsI
Wątrob. ''' ::-zo\la . za 1 kg .
.
10,00
14,00
10,oo
14,50
Karp żywy,.D', i ,,s" (o,5
14,00
17,00
18,OO
18,0O
16,00
20,50
1.00
14,00
Morezczuk9 patroszony, odgłowio;y
KergUlena patroszona, odgłowiona -
1,oo
13,O0
14,00
14,00
1
t,0o
14,OO
14,OO
't4,o0
1
6,50
1
0,9u
'17,00
17,00
1
i p.sz.:
KonseMa ,,Turystyczna" - za
Filety-za1
-3
2.
kg)/-
kg:
z momzczukań (bez skórY) .
'
f:
8.OO
30.oo
30.00
30,00
30,o0
30,oo
30,00
30,00
30,00
40.00
40,00
40,o0
40,oo
40,00
40,o0
40,oo
40,00
45.00
45,00
45.00
45,0C
45,OO
45,0O
45,O0
Mo62czuk9 wędzony, patroszony,
90,00
90,00
90.o0
90,00
90,00
90,0o
90.00
1S.0c'
10.50
1
0.50
10,50
10,50
10,50
10,50
0.3C'
7.00
7,00
7.90
7,00
7,90
7,AO
7,OO
7,OO
Makre|a wędzona na gorąco, odgłow o.
Sledźwędzony/- za 1 kg . . .''
ostrobokż W o|e'iu - za 1 puszkę ok. 2
śbdźpo gdańsku w o|eju - za l puszkę
8.00
8,00
9,50
'U
6,50
|
',kanadyjski.'todgłowiony
:
'
9,OO
zmintaja(bezskóry) ...''' '
Ftlety panierowane z dorsza. za ] oFć
s|edź so|ony - za 'l ,(9j
'.battycki.lcaĘ,,D,' .. '... '
I
790
380
7,CC
3.80
8,50
5,00
9,00
16.00
16.OO
1,90
8,00
oĘo
7,90
7.90
9,50
30,00
24.00
32,00
13.00
19,0O
23,OO
23.00
39,O0
46,00
50,o0
63,00
42.OO
42,OO
42,OO
59,OO
80,o0
84,OO
56,OO
84,00
84.00
90,o0
30,00
30,o0
50.00
30,oo
30,o0
30,oo
30,00
70,0o
80,0o
'18.00
2,oo
9,50
2t oo
30,00
30,00
B,O0
1?OO
13,O0
34.00
39,00
42,04
+2.00
36,00
50.oo'
22,OO
I
|
24,OO
32.OO
44.OO
66,oó-
56.0O
56,oó
26,oó
3c,rró
26,OO
34,oó40.00-
30,co
3o,oo
30,00
36,00
58,oó-
42,OO
42,OO
50,0o
35,00
59,OO*
54,00
43,00
54,00
43,O0
54,00
43,00
54,00
43,00
54,0O
48,OO.
43,OC
54,C0
80.00
26,OO
/i4.00'
36,OO
36.00
36,00
36,OO
36.00
36,00
56,OO
r00
42,OO
120
56,00
42,OO
l'';ł:-...ił;,i:3r"l..ln.-::j?31ts'".iJ'o.,.":il::;:::J.:;5liis
plecfei] po.cjc\lana'
-rostbel.o Do 1979 r ObJwrez\.!''aiYcd l3Xl| 1970r oil 28|| ]971l
UWaga,Cenycznaczone.J'wlazorą1*)
-scie5
Kaszana wYborowa, gryczana
pasztetowa
8,OO
56,OO
120
56,OO
42,OO
80,oo
120
3o,oo
30,oo
56,00
68,00
80,oo
_.''t:i:.,':i:
aD:j-:-,nlazowiec]li''óDo]979r..''mazrrski'.-.ę'1ks'cDo1917r-''żytninamicd.].,''dDo1979.-',wroc]av":ka,,eL-o
;wl"l.;;.;.1;.li*,'llti!ll;;
n Do 197g r
i.óo.iózs]
.
1o,oo
.
','aso-za1kgj
..o*".
-
wfoskl
czarny
Kiszka-z81ło
'. '
'
oo grl
1
Śliwki mrożone W opak' 0.5 kg| - za 1 kg
TruSkawki mrożone w opak. o,5 kgl - za 1 kg , . .
|
sa|c€son-za1kgj
7,00
't
oc
1k9....
Po!ędwica sopockad po cenie kome.:,
Baleron gotowany ekstrae po cenre <:
8,00
1
k|.
tKg....
Szynka wiepEowa konsoryowad
6,50
r
:: a:a<
lb09 ...
Boczek wędzony z źeberkamió po cen
Szynka wiepeowa gotowana ekst.a. :
8,00
1,44
7.90
/:
:
krakowska parzona .
starowiejska po cenie komercyjne,
knyszyńska po cenie komercy]nel
orawska po cenie komercyjnej
Kielbasa mielona plasterkowana i pac.
6.OO
J
truskawkowY
nej,,....:......
mrelonaa
8,30
8,O0
260_
schabK po cenE Komercylrei
slreb wyborowym po cenre
zwyczajna
6,OO
6,OO
8,00
za 1 kg
śliwkowY .
:::.oszony
4,00
4,O0
6,O0
I
Kompot - za 1 opak. O,9
:.
4,OO
10.
/:
iabłkowy ..'..':..
z czatnet poneczKl
auia2:_:
4,00
7.50
0,oo
ś|iwkowV?
truskawkowY
DróD :
4,00
7,50
10,00
90 00
.
Mamolada tlvarda wieloowocowa luzem
Dżem - za 1 słoik ok. 460 9:
.
4.00
'
Banany-za1kS.,
.l..''' -' -
4,00
opak
Cytrynv. gat. ll - za 1 kg
Rodzynki-za1kg.
5,30
5,40
5,30
.
Mieszanka wazYwna 2-składnikowa mrożona - za
Pomarańcze-zal kg
5.30
5,40
5,30
6,00
5,40
8,80
6,70_
,,wrocławska,,
,.poznańska''e
Byż wyborowy'- za 1
o,o9
'
Buika pszenna ,.wyborowa"d wagi 4OO g
-kaizerka"o
Mqka pszenna
4,00
4,OO
Kiełbasa-za 1 kgi
6,10
o'09
o,o:
S|edź marynowany w 2a|ewie octowe] słonina świeża- za 1 kg '
Smalectopiony- za1 kg . . .
Margaryna-za1kg:
mteczna .
deserowa ,,Palma'
....
.
Maslo roś|inne - za 1 opak. 25o g
o|e.i - za o,5 ł
,,uniwersalny"n
slonecznikowy
Masło śmietankowe - za 1 kg:
stoloweo
,,wiejskie'?
M|eko spożywczer - za 1 /:
buteIkowane o zawaności2ań tłuszczo
w torebce typu,,polipak., o zawanosc
śmietana o zawańości 18oń lłuszczu. zi
buteIkowańar
lul(susowa w wytłoczkach z PcW
Kefir - za O,25 t
bute|kowany o zawańości 1,5% tluszc:
|uksusowy w wytłoczkach z PCW o za'
a Do 1976 .. - <'erbasa pa.owkon;
l975-1978-90.00 zt. d Do 1g7e . _
] 979 r' - 0,5-1 ł9'
9 W |atach 960 i : 9
- ś|edŹ',zvvykl.'',,odgiowrony./Do 1977 l
1
o
Zalvańcścl 82,5% ttuszczu;
i 1 979
-
od ]!.
eksponov,,e,,deIkafesowe' !,, ,.
W ] 960 r _ cena d]a m'st, 1/, j.
Uwaga Ceny cz^aazan2 gwrazdka,-
bute|kę' r

Podobne dokumenty