REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.

Komentarze

Transkrypt

REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA III.
Ústav telesnej výchovy a športu Univerzity P. J. Šafárika v
Košiciach
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii
im. Jana Długosza w Częstochowie
Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu
Mesto Košice
REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE,
KVALITA ŽIVOTA
III.
ZBORNÍK ABSTRAKTOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ
KONFERENCIE
Košice 2016
Zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie
konanej
14. – 15. apríla 2016 v Košiciach pod záštitou rektora Univerzity
P. J. Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc.
Zostavovatelia:
Mgr. Peter Bakalár, PhD.
Mgr. Ivan Matúš, PhD.
Ústav telesnej výchovy a športu,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani žiadnu jeho časť nemožno
reprodukovať, ukladať do informačných systémov, alebo inak rozširovať bez
súhlasu majiteľov práv.
Za jazykovú správnosť jednotlivých príspevkov zodpovedajú ich autori.
Príspevky neprešli jazykovou a redakčnou korektúrou.
______________________________________________________________
© 2016 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ústav telesnej výchovy a športu
ISBN 978-80-8152-401-1
VEDECKÝ VÝBOR
prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD.
prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
prof. PhDr. Jela Labudová, PhD.
dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy
prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.
prof. zw. dr hab. Wiesław Pilis
prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.
prof. PaedDr. Jaromír Šimonek, PhD.
dr hab. prof. AJD Jacek Wąsik
doc. PaedDr. Marie Blahutková, PhD.
doc. MUDr. Mirianna Brtková, PhD.
doc. PaedDr. Nora Halmová, PhD.
doc. PaedDr. Ivan Uher, PhD.
doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD.
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Predsedníctvo:
Mgr. Alena Buková, PhD.
Členovia:
Mgr. Peter Bakalár, PhD.
dr. Teresa Drozdek-Małolepsza
Mgr. Agata Horbacz, PhD.
Mgr. Zuzana Kűchelová
Mgr. Ivan Matúš, PhD.
SEKCIE KONFERENCIE
1. Kvalita života – zdravie – životný štýl
2. Diagnostika v rekreačnom športe
3. Pohybová rekreácia a turistika v teórii a praxi
4. Pohybová rekreácia a turistika v kontexte histórie
CONTENT/OBSAH
KEYNOTE LECTURE/HLAVNÁ POZVANÁ PREDNÁŠKA
Václav Bunc
16
OBESITY - CAUSES AND REMEDIES
OBEZITA – PŘÍČINY A MOŽNOSTI NÁPRAVY
INVITED LECTURES/POZVANÉ PREDNÁŠKY
Oliver Rácz
18
DIABETES – PHYSICAL EXERCISE AND SPORT
DIABETES MELLITUS – TELESNÉ CVIČENIE A ŠPORT
František Seman
20
PHYSICAL ACTIVITIES OF RECREATIONAL NATURE AND
THEIR PLACE IN HUMAN LIFE THROUGHOUT HISTORY
POHYBOVÉ AKTIVITY REKREAČNÉHO CHARAKTERU A ICH
MIESTO V ŽIVOTE ČLOVEKA V PRIEBEHU HISTÓRIE
Jacek Wąsik
22
CHOSEN BIOMECHANICS ASPECTS IN SPORT, RECREATION
AND LIFE
WYBRANE ASPEKTY BIOMECHANIKI W SPORCIE, REKREACJI I
ŻYCIU
Klaudia Zusková, Mirianna Brtková
OVERWEIGHT AND OBESITY OF UNDERGRADUATES SELECTED LIFESTYLE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS
NADHMOTNOSŤ A OBEZITA U VYSOKOŠKOLÁKOV - VYBRANÉ
ASPEKTY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU A PSYCHIKY
24
SECTION/SEKCIA 1
QUALITY OF LIFE – HEALTH – LIFESTYLE/KVALITA ŽIVOTA –
ZDRAVIE – ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Peter Bakalár, Ivan Matúš, Martina Hančová
29
THE COMPARISON OF SELECTED VARIABLES OF STUDENTS’
LIFESTYLE AT TWO UNIVERSITIES IN KOŠICE
POROVNANIE VYBRANÝCH PREMENNÝCH ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
ŠTUDENTOV DVOCH UNIVERZÍT V KOŠICIACH
Józef Bergier, Angelina Ignatjeva , Barbara Bergier
33
DIFFERENTIATION OF PHYSICAL ACTIVITY ACCORDING TO
GENDER AMONG YOUTH OF POLISH SCHOOLS IN LATVIA
ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WEDŁUG PŁCI
WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ POLSKICH NA ŁOTWIE
Andrea Bernhauserová
35
METROSEXUALITY AND QUALITY OF LIFE
METROSEXUALITA A KVALITA ŽIVOTA
Marie Blahutková, Marta Muchová, Hana Lepková, Svatava Nováková
37
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITIES ON STRESS
REDUCTION OF STUDENTS UNIVERSITY OF THIRD AGE IN
CESA VUT BRNO
37
VLIV POHYBOVÝCH AKTIVIT NA SNIŽOVÁNÍ STRESU U
STUDENTŮ UNIVERZITY 3. VĚKU NA CESA VUT V BRNĚ
Jaroslav Broďáni, Svetlana Lipárová, Matej Kráľ
THE INTERACTION OF PHYSICAL ACTIVITY AND THE LIFE
QUALITY OF STUDENTS IN MID AND LATE ADOLESCENCE
INTERAKCIA POHYBOVEJ AKTIVITY A KVALITA ŽIVOTA
ŠTUDENTOV V STREDNEJ A NESKOREJ ADOLESCENCII
40
Alena Buková, Zuzana Kuchelová, Agata Horbacz, Lucia Petričková
42
COMPARISON OF SELECTED ASPECTS OF LIFESTYLE AND
PHYSICAL ACTIVITY OF P. J. SAFARIK UNIVERSITY STUDENTS
IN YEARS 1997 THROUGHT TO 2013
KOMPARÁCIA VYBRANÝCH ASPEKTOV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
A POHYBOVEJ AKTIVITY ŠTUDENTOV UPJŠ V KOŠICIACH
V ROKOCH 1997 AŽ 2013.
Agata Horbacz, Alena Buková, Aurel Zelko
46
CHANGES IN BODY COMPOSITION OF SENIOR FEMALES
INDUCED BY STRENGTH-ENDURANCE MOTOR PROGRAMME
ZMENY ZLOŽENIA TELA SENIORIEK POČAS SILOVO VYTRVALOSTNÉHO PROGRAMU
Ewa Kupcewicz, Małgorzata Kuśmierczyk, Barbara Wilk, Agnieszka
Zajączkowska, Aleksandra Zakrzewska
48
THE QUALITY OF LIFE PROFILE OF THE STUDENTS OF THE
UNIVERSITYOF THE THIRD AGE
PROFIL JAKOŚCI ŻYCIA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU
Ewa Kupcewicz, Małgorzata Sawlewicz
50
THE ANALYSIS THE QUALITY OF LIFE OF MYOCARDIAL
INFARCTION PATIENS
ANALIZA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH PO ZAWALE MIĘŚNIA
SERCOWEGO
Petra Kurková
52
PHYSICAL ACTIVITY AMONG OLDER PEOPLE WHO ARE DEAF
AND HARD OF HEARING: PERCEIVED BARRIERS AND
FACILITATORS
POHYBOVÁ AKTIVITA U STARŠÍCH OSOB SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM: VNÍMANÉ BARIÉRY A FACILITÁTORY
Dana Masaryková, Jana Labudová, Ivan Matúš
54
PHYSICAL ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS WITH
VARIOUS STUDY PROFILE
POHYBOVÁ AKTIVITA VYSOKOŠKOLÁKOV S RÔZNYM
ŠTUDIJNÝM ZAMERANÍM
Ivan Matúš, Jana Labudová
58
OPINIONS AND ATTITUDES OF RECREATIONAL SWiMMERS TO
OTHER SPORTS ACTIVITies IN KOŠICE
58
NÁZORY A POSTOJE REKREAČNÝCH PLAVCOV K INÝM
ŠPORTOVÝM AKTIVITITÁM V KOŠICIACH
Dagmar Nemček
60
QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITIES:
DIFFERENCES IN SATISFACTION WITH INDICATORS AND
DOMAINS BETWEEN ACTIVE AND INACTIVE INDIVIDUALS
KVALITA ŽIVOTA ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM:
ROZDIELY V SPOKOJNOSTI S INDIKÁTORMI A DOMÉNAMI MEDZI
ŠPORTUJÚCIMI A NEŠPORTUJÚCIMI JEDNOTLIVCAMI
Bohumila Poláčková, Nora Halmová
63
THE RELATIONSHIP BETWEEN WEEKLY PHYSICAL ACTIVITY
AND QUALITY OF LIFE IN ELDERLY WOMEN (PILOT STUDY)
VZŤAH MEDZI KVALITOU ŽIVOTA A TÝŽDENNOU POHYBOVOU
AKTIVITOU SENIORIEK
Natália Smoleňáková
CHANGES IN THE HIGH SCHOOL STUDENTS EXCERCISE
REGIME AFFECTED BY TEACHING THE MODULE HEALTHY
LIFESTYLE
ZMENY ÚROVNE POHYBOVÉHO REŽIMU STREDOŠKOLÁKOV
VPLYVOM VÝUČBY MODULU ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
65
Jakub Ryszard Stempień
67
POPULARITY OF RUNNING IN POLAND IN THE PERSPECTIVE
OF HEALTHY LIFE STYLE AN SOCIOLOGICAL APPROACH
POLSKA MODA NA BIEGANIE I ZDROWY STYL ŻYCIA.
PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA
Ivan Sulc
70
SM SYSTEM THE PHYSICAL ACTIVITIES OF UNIVERSITY
STUDENTS AND ITS INFLUENCE ON POSTURAL AND PHASIC
MUSCLES
SM SYSTÉM V POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH VYSOKOŠKOLÁKOV
A JEHO VPLYV NA POSTURÁLNE A FÁZICKE SVALY
Ivan Uher, Zuzana Kűchelová, Iveta Cimboláková
72
INTERMITTENT FASTING AND ITS INFLUENCE ON HEALTH
INTERMITENTNÝ PÔST A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Ryszard Zarzeczny, Agnieszka Nawrat-Szołtysik, Anna Polak, Jakub
Maliszewski, Adam Kiełtyka, Beata Matyja, Magdalena Dudek, Joanna
Zborowska, Adam Wajdman
74
THE CORRELATION BETWEEN ANTHROPOMETRIC OBESITY
INDICES AND BIA-BASED FAT MEASURES IN NURSING HOME
WOMEN AGED 80+ YEARS
WSPÓŁZALEŻNOŚĆ ANTROPOMETRYCZNYCH WSKAŹNIKÓW
OTYŁOŚCI Z POMIARAMI OTŁUSZCZENIA OPARTYMI NA
METODZIE BIA U KOBIETZ DOMÓW OPIEKI W WIEKU 80+ LAT
SECTION/SEKCIA 2
DIAGNOSTICS IN RECREATIONAL SPORT/DIAGNOSTIKA V
REKREAČNOM ŠPORTE
Joanna Cholewa, Alicja Szostok, Rafał Kudrys, Jarosław Cholewa
79
PHYSICAL ACTIVITY OF PEOPLE WITH PARKINSON’S DISEASE
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA
Dávid Kaško
83
POSTURAL STABILITY OF STUDENTS OF UNIVERSITY OF
PAVOL JOZEF ŠAFARIK
POSTURÁLNA STABILITA ŠTUDENTOV UNIVERZITY PAVLA
JOZEFA ŠAFÁRIKA
M. Kluszczyński, J.Wąsik, A. Kluszczyński, M. Motow-Czyż, D.
Ortenburger .
85
PROPOSED OF THE PROPHYLACTIC-THERAPEUTIC
ALGORITHM- PATS (PREVENTION AND TREATMENT
SCOLIOSIS) FOR CHILDREN AGED 6-12 YEARS OLD AT RISK OF
SCOLIOSIS
PROPOZYCJA ALGORYTMU POSTĘPOWANIA PROFILAKTYCZNOTERAPEUTYCZNEGO -PILS U DZIECI W WIEKU 6-12 LAT
ZAGROŻONYCH BOCZNYM SKRZYWIENIEM KRĘGOSŁUPA
Andrea Koláriková¹, Lucia Ondrušová¹
87
AEROBIC ENDURANCE STUDENTS STU IN BRATISLAVA
AERÓBNA VYTRVALOSŤ ŠTUDENTOV FCHPT STU V BRATISLAVE
Marcin Kunicki, Danuta Swadźba, Agnieszka Ostrowska
91
INDICES OF HEART RATE VARIABILITY IN JUNIOR NATIONAL
TEAM ATHLETE PRACTICING SWIMMING IN THE IMMEDIATE
PRE-COMPETITION PERIOD AND THE COMPETITION PERIOD
WSKAŹNIKI ZMIENNOŚĆ RYTMU ZATOKOWEGO SERCA
ZAWODNIKA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW TRENUJĄCEGO
PŁYWANIE W OKRESIE BPS
Svetlana Lipárová, Jaroslav Broďáni
93
THE INFLUENCE OF THE RUNNING PREPARATION ON THE
AEROBIC AND ANAEROBIC THRESHOLD IN A YEAR´S
TRAINING CYCLE AT THE CROSS TRIATHLET
VPLYV BEŽECKEJ PRÍPRAVY NA ZMENY AEP A ANP V ROČNOM
TRÉNINGOVOM CYKLE REPREZENTANTA V CROSS TRIATLONE
Cezary Michalski, Krzysztof Stec, Anna Pilis, Michał Zych, Wiesław Pilis
, Karol Pilis
95
NUTRITIONAL STATUS OF WEIGHTLIFTING AND
POWERLIFTING ATHLETES
STAN WYŻYWIENIA ZAWODNIKÓW PODNOSZENIA CIĘŻARÓW I
TRÓJBOISTÓW SIŁOWYCH
Lucia Ondrušová, Andrea Koláriková
97
THE LEVEL OF SWIMMING ABILITY OF FCHPT STUDENTS FOR
THE LAST 30 YEARS
ÚROVEŇ PLAVECKEJ SPÔSOBILOSTI ŠTUDENTOV FCHPT ZA
POSLEDNÝCH 30 ROKOV
Robin Pělucha, Jaroslav Hančák
101
THE SOMATIC PROFIL AND MOTOR PERFORMANCE OF THE
STUDENTS OF THE FACULTY OF CHEMICAL AND FOOD
TECHNOLOGY SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN
BRATISLAVA IN FIVE YEARS PERIOD
SOMATICKÝ PROFIL A MOTORICKÁ VÝKONNOSŤ ŠTUDENTOV
FAKULTY CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
V PÄŤROČNEJ PERIÓDE
Ján Pivovarník
104
DUAL CONCENTRATION IN KARATE AND ITS POSSIBLE USE IN
DIAGNOSIS IN SPORT
DUÁLNA KONCENTRÁCIA V KARATE A JEJ MOŽNÉ
DIAGNOSTICKÉ VYUŽITIE V ŠPORTE
Joanna Rodziewicz-Gruhn
ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND LEVEL OF
MOTOR SKILLS OF STUDENTS OF PHYSIOTHERAPY AT THE
JAN DLUGOSZ UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA
CHARAKTERYSTYKA ANTROPOMETRYCZNA I POZIOM
UZDOLNIEŃ MOTORYCZNYCH STUDENTÓW FIZJOTERAPII
AKADEMII IM JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
107
SECTION/SEKCIA 3
THEORY AND PRACTICE OF PHYSICAL RECREATION AND
TOURISM/POHYBOVÁ REKREÁCIA A TURISTIKA V TEÓRII A
PRAXI
Igor Baran
112
WATER RESCUE SERVICE IN SLOVAK REPUBLIC
VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Bronislav Kračmar
114
COORDINATING DIFFERENCES OF THE WALK ON THE
TREADMILL AND IN THE FIELD
KOORDINAČNÍ ODLIŠNOSTI CHŮZE NA BĚHACÍM TRENAŽÉRU A
V TERÉNU
Karol Pilis, Cezary Michalski, Wiesław Pilis, Krzysztof Stec, Jacek
Buchta, Anna Pilis
116
BODY COMPOSITION AND PHYSICAL PERFORMANCE IN OBESE
PEOPLE
SKŁAD CIAŁA I ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA LUDZI OTYŁYCH
Marcin Popiel
118
BARRIERS TO PARTICIPATION IN TOURISM ACTIVITIES BY
DISABLED PEOPLE
BARIERY W PODEJMOWANIU AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Jacek Wąsik , Tomasz Góra
IMPACT OF TARGET SELECTION ON FRONT KICK
KINEMATICS IN TAEKWON-DO
WPŁYW CELU NA KINEMATYKĘ KOPNIĘCIA FRONTALNEGO –
POMIAR ZAWODNIKA TAEKWON-DO
120
SECTION/SEKCIA 4
HISTORY OF PHYSICAL RECREATION AND
TOURISM/POHYBOVÁ REKREÁCIA A TURISTIKA VKONTEXTE
HISTÓRIE
Julian Jaroszewski
123
THE MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE IN ŁÓDŹ IN 19451949
ZARZĄDZANIE ŁÓDZKĄ KULTURĄ FIZYCZNĄ W LATACH 19451949
Maciej Łuczak
125
SPORT FENCING IN KONIN UNTIL 2011
SZERMIERKA SPORTOWA W KONINIE DO 2011 ROKU
Teresa Drozdek-Małolepsza
127
PARTICIPATION OF POLISH WOMEN IN INTERNATIONAL
COMPETITION IN TEAM SPORT GAMES IN THE INTERWAR
PERIOD
UDZIAŁ POLEK W RYWALIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ W
ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W OKRESIE
MIĘDZYWOJENNYM
Eligiusz Małolepszy
129
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN RURAL AREAS IN
POLAND IN THE YEARS 1918-1939
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT NA WSI W POLSCE W LATACH
1918-1939
Leon Rak
131
PHYSICAL ACTIVITY OF THE SOLDIERS OF POLISH 2ND RIFLE
DIVISION DURING THE INTERNMENT IN SWITZERLAND IN 1940
- 1945
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ŻOŁNIERZY 2 DYWIZJI STRZELCÓW
PIESZYCH W LATACH INTERNOWANIA W SZWAJCARII 1940-1945
Renata Urban
133
RECREATIONAL AND SPORT ACTIVITY OF PRISON GUARDIN
POLAND IN THE INTERWAR PERIOD
DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I SPORTOWA FUNKCJONARIUSZY
STRAŻY WIĘZIENNEJ W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
INVITED LECTURES/POZVANÉ PREDNÁŠKY
15
OBESITY - CAUSES AND REMEDIES
Václav Bunc
Charles Univerzity in Prague, Faculty of P.E. and Sports, Prague, Czech Republic
e-mail: [email protected]
Obesity is blamed for over 2.8 million annual deaths all over the world
with increasing prevalence of related comorbidities, including metabolic (e.g.
diabetes mellitus, hyperlipidemia, hypertension) and non-metabolic disorders (e.g.
cancer, stroke, depression, polycystic ovary syndrome, fat liver disease,
glomerulopathy, bone fragility etc.) The aim of the study was to describe the
causes and remedies of obesity. Methods. There are two primary causes for the
increase in obesity: lack of an active lifestyle and poor nutrition. Fortunately,
inactivity and poor nutrition are causes that can be altered through intervention.
The PA based on walking in duration of 5 months were used in groups of subjects
with BMI>30kg.m-2 by the reduction of energy intake about 10%. The PA was
controlled in 192 middle age women, 67 men of the same age, and 58 women
seniors with help the pedometer Omron HJ720IT and energy content was
controlled by Caltrac, and by relationship between speed of walking and oxygen
uptake. Results. Fitness - maximal oxygen uptake was improved from 13.2±2.1%
in women to 15.1±2.4% % in men. Similarly was altered the motor performance –
maximal speed of walking on the treadmill about 11.3±2.6% in women
and16.2±3.1 % in men. %BF was decreased by 7.2±1.9% in women and by
6.5±2.0% in men. Together with these variables were significantly improved the
predispositions for physical and workload evaluated by ECM/BCM coefficient
(6.8±2.5 %). Conclusion. We may concluded that walking with the mean energy
content of 1500kcal.week-1 (9430 ± 840 steps.day-1) is able to significantly reduce
the overweight and/or obesity and an improve actual fitness state in subjects
without regular movement regime. Therefore, the chance of success in reducing the
effects of hypokinesia have only those PA, which are cheap, safe, well manageable
and easily available for sale in the times and conditions, complying with the
intervened individuals.
Key words: Obesity, active life style, movement intervention, walking
16
OBEZITA – PŘÍČINY A MOŽNOSTI NÁPRAVY
Václav Bunc
Karlova Univerzita v Praze, Fakulta Tělesné Výchovy a Sportu, Praha, Česká
republika
e-mail: [email protected]
Obezita je příčinou více jak 2,8 milionu každoročních úmrtí na celém
světě a zvyšujícího se výskytu souvisejících komorbidit, včetně metabolických
(např. diabetes mellitus, hyperlipidémie, hypertenze) a ne-metabolických poruch
(např. rakovina, mrtvice, deprese, syndrom polycystických ovarií, jaterní steatóza,
glomerulopatie, křehkost kostí atd.). Cílem této studie je popsat příčiny a možnosti
snížení výskytu obezity. Metody. Existují dvě hlavní příčiny celosvětového
nárůstu obezity: nedostatek aktivního životního stylu a špatné stravovací návyky.
Naštěstí hypokinéza i špatná výživa jsou takové příčiny obezity, které mohou být
změněny pomocí vnější intervence. Pohybové intervence založené na chůzi, v době
trvání 5 měsíců, byly použity u skupin osob obou pohlaví s vysokou tělesnou
hmotností (BMI> 30 kg.m-2) při redukci příjmu energie o cca 10%. Tyto pohybové
aktivity byly realizovány a kontrolovány u 192 středního věku žen, 67 mužů a 58
žen seniorek s pomocí krokoměrů Omron HJ 720IT a energetická náročnost byla
hodnocena pomocí Caltracu, jakož i vztahu mezi rychlostí chůze a kyslíku příjmu.
Výsledky. Fitness - maximální spotřeba kyslíku se zlepšila v průměru o 13,2±2,1%
u žen a o 15,1±2,4% u mužů. Podobně se zlepšil maximální motorický výkon maximální rychlost chůze na běhátku o cca 11±2,6% u žen a o 16,2±3,1% u mužů.
%BF u žen pokleslo o 7,2±1,9% a o 6,5±2,0% u mužů. Spolu s těmito proměnnými
se významně zlepšily předpoklady pro fyzické a pracovní zátěž hodnocené
koeficientem ECM/BCM (6,8±2,5%). Závěr. Závěrem lze konstatovat, že chůze s
průměrnou energetickou 1500 kcal.week-1 (9430 ± 840 kroků za den), je schopna
významně snížit nadváhu nebo obezitu a zlepšit aktuální stav zdatnosti osob bez
pravidelného pohybu režimu. Šanci na úspěch při snižování dopadů hypokinézou
mají jen ty pohybové aktivity, které jsou levné, bezpečné, dobře realizovatelné a
jsou k dispozici v časech a v podmínkách, které vyhovují intervenované osobě.
Klíčová slova: Obezita, životní styl, pohybová intervence, chůze
17
DIABETES – PHYSICAL EXERCISE AND SPORT
Oliver Rácz
Šafárik University Kosice, Medical Faculty, Košice, Slovak Republic
e-mail: [email protected]
The aim of this review is to highlight the importance of physical activity in
patients with diabetes mellitus. Joslin, after its discovery in year 1921 laid down
the basic rules of diabetes therapy with insulin. He was aware that insulin alone is
not sufficient to conquer the disease. He proposed the concept of „troika“, where
the carriage of the patient is pulled by three horses – insulin, diet and exercise –
towards the victory over the disease. In healthy people changes of circulation and
energetic metabolism during exercise are regulated by the nervous and hormonal
system. In patients with DM type 1 there is a lack of endogenous insulin secretion.
In case of adequate therapy and the patients’sufficient knowledge about their
disease they can pursue any form of physical activity and sport. Muscle
contractions in addition substitute partially the action of insulin and contribute to
the compensation of the patients. Type 1 diabetes usually begins in young age.
Children with diabetes should participate in most school and other sport activities
on condition that their teachers and parents are able to manage the unforeseen
situations (mostly hypoglycaemic episodes) in these youngsters. Physical exercise
is contraindicated if the patients’ blood sugar is very high. In much more common
type 2 diabetic patients the association between the disease and physical activity is
complicated. They are older than type 1 patients, obese and usually suffer from
other chronic diseases. In these people the physical activity should be introduced
and conducted very cautiously. The appropriate load should be graduated
according to their age and health condition. Increased energetic output in obese
diabetics is also a component of obesity treatment. Regular exercise in diabetic
patients is also an important factor of their psychical compensation and quality of
life.
Key words: Diabetes mellitus, physical activity, sport
18
DIABETES MELLITUS – TELESNÉ CVIČENIE A ŠPORT
Oliver Rácz
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta, Košice, Slovenská
republika
e-mail: [email protected]
Cieľom práce je poukázať na význam pravidelnej telesnej aktivity u ľudí
s diabetes mellitus. E. P. Joslin, (profesor medicíny v Bostone) po objavení
inzulínu v roku 1921 vypracoval základné princípy liečby chorých s cukrovkou
inzulínom. Vedel aj to, že len inzulín nestačí na zvládnutie tejto choroby. Vytvoril
koncepciu „trojky“ – kde „kočiar“ chorého na cukrovku ťahajú k víťazstvu nad
chorobou tri kone: inzulín, diéta a cvičenie. Zmeny krvného obehu a energetického
metabolizmu u zdravého človeka pri telesnej aktivite sú regulované nervovým
systémom a prostredníctvom hormónov. U chorých s diabetes mellitus prvého typu
chýba endogénna sekrécia inzulínu. Ak je liečba u týchto ľudí správne vedená a ak
chorí majú potrebné vedomosti o svojej chorobe, môžu vykonávať hociktorú formu
telesného cvičenia a športu. Naviac svalová činnosť do určitej miery nahrádza
inzulín a napomáha tak glykemickej kompenzácii chorých. Diabetes prvého typu
sa začína v mladom veku. Deti s diabetom by sa mali zúčastniť na školských
a mimoškolských športových aktivitách, ale ich učitelia a rodičia musia vedieť
o tom, ako majú zvládnuť nečakané situácie u týchto žiakov. Predovšetkým ide
o náhly pokles krvného cukru počas svalovej činnosti (hypoglykémia), ale diabetici
by nemali cvičiť ani vtedy, ak je ich glykémia príliš vysoká. Pri oveľa častejšom
druhom type je vzťah choroby a telesnej aktivity zložitejší. Títo ľudia sú starší, ako
diabetici prvého typu, sú obézni a väčšinou majú aj iné závažné ochorenia. U nich
je potrebné postupovať veľmi opatrne, záťaž odstupňovať podľa celkového
zdravotného stavu a veku. Zvýšený energetický výdaj pri telesnej aktivite
u tučných diabetikov je aj súčasťou liečby obezity. Pravidelná telesná aktivita
u chorých s diabetes mellitus je zároveň dôležitým činiteľom ich celkovej
psychickej kompenzácie, vyrovnania sa s chorobou a kvality života.
Kľúčové slová: Diabetes mellitus, telesné cvičenie, šport
19
PHYSICAL ACTIVITIES OF RECREATIONAL NATURE AND THEIR
PLACE IN HUMAN LIFE THROUGHOUT HISTORY
František Seman
Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,
Bratislava, Slovak Republic
e-mail: [email protected]
The aim of this paper is to point to the place of recreational character
physical activities in human life in different historical periods. These physical
activities must be understood as activities that people carry out in their free time.
The problem of free time in the course of history bound in different ways to the life
of man, which had resulted of his social status.
In prehistoric times, it is difficult to talk about free time to the current
understanding, but nevertheless possible in this period to find traces of which can
hypothetically claim that it was filled with free time physical activities. Antiquity,
period of existence of oriental despotism, but especially the ancient world, has
recorded significant shift in the notion of free time physical activities completed.
The best example is ancient Greece and ancient Rome. The European Middle
Ages, given the typical distribution company affected Christianity is diametrically
opposed to antiquity and the various social classes have their own physical actions
to fill the free time. Physical activities often have a pronounced accent recreation.
Up period of Humanism and the Enlightenment brought especially to one's life
more free time and the charge was a lot of physical activities significantly
recreational character. A separate phenomenon in these issues is called long 19th
century. This period is due to a number of social changes, a significant milestone
that physical activities of recreational character moved up almost to the current
level. The not insignificant fact is the creating of physical education systems and
modern sport. 20th and 21st centuries, respectively its beginning, are marked by a
strong commercialization and recreational physical activities.
Keywords: Physical activities, free time, gymnastics, games, physical
education system, sport
20
POHYBOVÉ AKTIVITY REKREAČNÉHO CHARAKTERU A ICH
MIESTO V ŽIVOTE ČLOVEKA V PRIEBEHU HISTÓRIE
František Seman
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Bratislava, Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Cieľom tohto príspevku je poukázať na miesto pohybových aktivít
rekreačného charakteru v živote človeka v jednotlivých historických obdobiach.
Pohybové aktivity rekreačného charakteru je nutné chápať ako aktivity, ktoré ľudia
realizujú vo voľnom čase. Problém voľného času sa v priebehu histórie viazal
rozličným spôsobom so životom človeka, čo rezultovalo z jeho spoločenského
postavenia.
V období praveku je obťažné hovoriť o voľnom čase v súčasnom chápaní,
ale aj napriek tomu možno v uvedenom období nájsť stopy, o ktorých možno
hypoteticky tvrdiť, že išlo o voľný čas naplnený pohybovými aktivitami. Starovek,
obdobie existencie orientálnych despocií, ale najmä antiky, už zaznamenáva
výraznejší posun v chápaní voľného času vyplneného pohybovými činnosťami.
Najlepším príkladom je antické Grécko a antický Rím. Európsky stredovek,
vzhľadom na typické rozdelenie spoločnosti ovplyvnenej kresťanstvom, je
diametrálne odlišný od antiky a jednotlivé spoločenské triedy majú vlastné
pohybové činnosti, ktorými voľný čas vypĺňajú. Pohybové aktivity majú často
výrazný akcent rekreácie. Až obdobie humanizmu a najmä osvietenstva prinieslo
do života človeka viac voľného času a jeho náplňou bolo mnoho pohybových
aktivít výrazne rekreačného charakteru. Samostatným fenoménom v uvedenej
problematike je tzv. dlhé 19. storočie. Toto obdobie je, vzhľadom na viaceré
spoločenské zmeny, výrazný medzník, ktorý pohybové aktivity rekreačného
charakteru posunul až takmer na súčasnú úroveň. Nezanedbateľný fakt je aj
kreovanie telovýchovných systémov a moderného športu. 20. a 21. storočie, resp.
jeho začiatok, sú poznamenané výraznou komercializáciou aj rekreačných
pohybových aktivít.
Kľúčové slová: Pohybové aktivity, voľný čas, gymnastika, hry,
telovýchovný systém, špor
21
CHOSEN BIOMECHANICS ASPECTS IN SPORT, RECREATION AND
LIFE
Jacek Wąsik
Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy; Jan Dlugosz
University in Czestochowa, Poland,
email: [email protected]
Research on methods of raising the functional efficiency, whose
significant aspect is movement is bringing more and more new discoveries. The
principle known for ages in biomechanics as "maximum profit at the minimum
energy" is clearly noticeable in sport, recreation and daily life.
Detailed analysis of human achievement shows that some minor elements
parts that once were not taken into consideration can improve the efficiency.
Therefore the biomechanical identification of movement constitutes an important
component of many research studies. Modern experience confirms that outstanding
sport results are achieved by competitors, who are professionally prepared for
rivalry in both physical and intellectual terms. In case of athletes and healthy
persons, the activity takes place in the zone of very high psychophysical efficiency.
However in sick persons and after trauma the level of output of psychophysical
possibilities is lower than then, when was completely healthy. In both these
different situations (sports and therapeutic) context the issue of the measures of
improvement and an objectivization of the progress plays an important role. In
each of these processes, one can identify elements in which the biomechanics plays
an important, even crucial role. The practice shows explicitly that it is possible to a
considerable degree to elaborate the effective movement technique of the
conscious and oriented exercises which are based on the knowledge about
regularities of the course of movements and biomechanical conditioning of this
process.
The knowledge of physiological, biochemical and pharmacological
methods has reached its limit possibilities. Any progress will be possible
exclusively through the improvement of the quality of the training and the
rehabilitation. Currently, the standard solution are individualized processes,
training and rehabilitation. A close cooperation of scientists of different fields
including researchers of sciences is becoming more and more indispensable..
Keywords:
physiotherapy
Motion
analysis,
human
22
movement,
biomechanics,
WYBRANE ASPEKTY BIOMECHANIKI W SPORCIE, REKREACJI I
ŻYCIU
Jacek Wąsik
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii; Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie,
email: [email protected]
Badania nad metodami podnoszenia sprawności funkcjonalnej, których
istotnym aspektem jest optymalizacja ruchu, przynoszą coraz to nowe odkrycia.
Znana od dawna w biomechanice zasada „maksimum zysku przy minimum energii”
jest wyraźnie zauważalna w sporcie, rekreacji i codziennym życiu.
Szczegółowa analiza ludzkich dokonań pokazuje, że drobne elementy
kiedyś nie brane pod uwagę mogą poprawiać efektywność. Dlatego też
biomechaniczna identyfikacja ruchów stanowi ważny element wielu badań.
Współczesne doświadczenia potwierdzają, że wybitne rezultaty sportowe osiągają
zawodnicy, którzy są fachowo przygotowani do rywalizacji pod względem
fizycznym oraz intelektualnym. W przypadku sportowców i osób zdrowych,
aktywność przebiega w strefie bardzo wysokiej sprawności psychofizycznej.
Jednak u osób chorych i po urazach pułap wyjściowych możliwości
psychofizycznych jest niższy niż wtedy, gdy była zupełnie zdrowa. W obu tych
różnych sytuacjach (sportowej i terapeutycznej) istotną rolę odgrywa kwestia
doboru mierników usprawniania i obiektywizacja uzyskanych postępów. W
każdym z tych procesów można wskazać elementy, w których biomechanika
odgrywa istotną, a nawet kluczową rolę. Praktyka jednoznacznie dowodzi, że
skuteczną technikę ruchu można w znacznym stopniu rozwinąć przez świadome i
ukierunkowane ćwiczenia, które oparte są na wiedzy o prawidłowościach
przebiegu ruchów oraz biomechanicznych uwarunkowaniach tego procesu.
Poznanie metod fizjologicznych, biochemicznych i farmakologicznych
doprowadzono do granic możliwości. Wszelki postęp możliwy będzie wyłącznie
poprzez poprawę jakości treningu i rehabilitacji. Obecnie standardem staje się
zindywidualizowanie procesów treningu i rehabilitacji. Potrzeba nawiązania ścisłej
współpracy naukowców różnych dziedzin, a w tym badaczy nauk ścisłych, staje się
coraz wyraźniejsza.
Słowa kluczowe: analiza ruchu, biomechanika ruchu człowieka,
fizjoterapia
23
OVERWEIGHT AND OBESITY OF UNDERGRADUATES - SELECTED
LIFESTYLE AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS
Klaudia Zusková, Mirianna Brtková
University of P. J. Šafárik in Košice, Institute of Physical Education and Sport,
Košice, Slovak Republic
e-mail: [email protected], [email protected]
The aim of this paper is to present the research results of the grant-aided
VEGA project No. 1/1343/12 in Slovakia. The results were obtained from a sample
of 1742 male and female students in the first year of bachelor studies from two
universities. Methods. Based on the diagnoses of body height and weight, the
students’ BMI (kg/m2) have been determined; furthermore, their waistlines and
hiplines and body composition (body fat, ATH) were measured (Omron BF511).
Through a set of questionnaires data about the lifestyle were obtained, such as
leisure time activities, lifestyle of parents, physical activities (PA), care for health,
sleeping regime and nutrition. In cases of selected variables we followed a relation
to the BMI and the percentage of fat. Subjectively assessed rate of stress on a scale
of 7, further satisfaction with life (SWLS), and sense of coherence (three-item
scale SOC-3) have been associated to BMI. The results from a three-months
Intervention Physical Activity Program for overweight and obese students,
consisting of physical activity, psychological and healthy diet parts, are provided.
Results. The average value of BMI was significantly higher in male students than
in female students among whom the incidence of underweight was higher. The
subjective valuation of occurences of obesity is significantly lower than data
obtained through objective methods in the research sample. The studied group had
the tendency to undervalue their actual health condition. We also established a
significant relationship between PA, sports and lower BMI values. In individuals
who sleep less than 6 hours and more than 9 hours, we observe at-risk behavior,
which includes a lack of participation in PA during free time and excessive
physical weight.
Psychologically, we found that higher values of BMI
significantly correlate with lower levels of life satisfaction in both genders and the
sense of coherence among male students. An interventional movement program
caused minimal changes with a positive tendency in body composition, lipid
profile and functional parameters. This, together with a small number of test
subjects, allows us only to note the positive trend of changes in the monitored
indicators. Conclusions. This research confirmed yet again that one of the
principal means of preventing overweight and obesity is physical activity,
including sports activities. Its positive connection with a lower level of subjectively
24
evalueted stress, sleep regime and diet regime leads us to support retaining of
physical education at universities. Particularly medical students should have proper
knowledge of the effective motor programmes aimed at weight reduction, and the
benefits of sporting activity. It has been confirmed that the problem of overweight
and obesity issues need to be addressed interdisciplinarily. Data obtained through
somatometric and psychodiagnostic methods can be used to develop norms. In
achieving objective results we do not recommend evaluating the share of body fat
through the Omron BF511 method.
Key words: BMI, body composition, physical activity, sleep, nutrition,
stress, life satisfaction, sense of coherence
25
NADHMOTNOSŤ A OBEZITA U VYSOKOŠKOLÁKOV - VYBRANÉ
ASPEKTY ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU A PSYCHIKY
Klaudia Zusková, Mirianna Brtková
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,
Slovenská republika
e-mail: [email protected], [email protected]
Cieľ. Príspevok prezentuje výstupy grantovej úlohy VEGA č. 1/1343/12
realizovanej na vzorke 1742 študentov a študentiek prvého ročníka bakalárskeho
štúdia dvoch univerzít. Metódy. Z meraní telesnej výšky, obvodu pása, bokov
a hmotnosti (Omron BF511) študentov sme vypočítali BMI (kg/m2) a zistili
zloženie tela (percento tuku, ATH). Vytvorenou dotazníkovou batériou sme získali
údaje o životnom štýle, so zameraním na voľnočasové aktivity, životný štýl
rodičov, pohybovú aktivitu (PA), starostlivosť o zdravie, režim spánku
a stravovanie. Subjektívne hodnotená miera stresu na zostavenej 7 stupňovej škále,
životná spokojnosť (The Satisfaction with Life Scale) a zmysel pre koherenciu
(trojpoložková škála SOC-3) sa analyzovali v súvislosti s BMI. Súčasťou výskumu
bol 3-mesačný intervenčný pohybový program pre študentov s nadhmotnosťou
a obezitou, ktorý pozostával z pohybovej, psychologickej a stravovacej časti.
Výsledky. Priemerné hodnoty BMI a percenta tuku mužov aj žien sa nachádzali v
pásme normálnej hmotnosti. Priemerná hodnota BMI bola signifikantne vyššia
u študentov ako u študentiek, u ktorých bol vyšší výskyt podváhy. Subjektívne
hodnotenie výskytu obezity je významne nižšie ako objektívnou metódou. Študenti
majú tendenciu podhodnocovať reálnu skutočnosť svojho zdravotného stavu.
Potvrdili sme tiež významný vzťah medzi PA, športovaním a zníženými hodnotami
BMI. Pri spánku pod 6 hodín a nad 9 hodín pozorujeme rizikové správanie,
neúčasť na PA vo voľnom čase a nadmernú telesnú hmotnosť. Zistili sme, že
vyššie hodnoty BMI signifikantne súvisia s nižšou mierou životnej spokojnosti u
oboch pohlaví a koherenciou osobnosti u mužov. Intervenčný pohybový program
vyvolal minimálne zmeny s pozitívnou tendenciou v zložení tela, lipidovom profile
a funkčných parametroch. Pre nízky počet probandov môžeme len poukázať na
pozitívny trend zmien sledovaných ukazovateľov. Zhrnutie. Výskum potvrdil, že
jedným z hlavných prostriedkov prevencie nadváhy a obezity je PA vrátane
športovej činnosti. Jej pozitívny súvis s nižšou mierou subjektívne hodnoteného
stresu, spánkovým režimom a režimom stravovania, nás vedie k podpore
zachovania telesnej výchovy na vysokých školách. Obzvlášť študenti medicíny by
mali vedieť o možnostiach využitia efektívnych pohybových programov redukcie
hmotnosti a benefitov športovej činnosti. Potvrdili sme, že problematiku nadváhy
26
a obezity je potrebné riešiť interdisciplinárne. Údaje získané somatometriou a
vybranými psychodiagnostikami, môžu byť využité pre tvorbu noriem. Z hľadiska
objektivity neodporúčame však diagnostikovať podielu tuku meraním váhou
Omron BF511.
Kľúčové slová: BMI, zloženie tela, pohybová aktivita, spánok, výživa,
stres, životná spokojnosť, zmysel pre koherenciu
27
SECTION/SEKCIA 1
QUALITY OF LIFE – HEALTH – LIFESTYLE/KVALITA ŽIVOTA –
ZDRAVIE – ŽIVOTNÝ ŠTÝL
28
THE COMPARISON OF SELECTED VARIABLES OF STUDENTS’
LIFESTYLE AT TWO UNIVERSITIES IN KOŠICE
Peter Bakalár1, Ivan Matúš1, Martina Hančová2
1
P. J. Šafárik University in Košice, Institute of Physical Education and Sport,
Košice, Slovakia
2
P. J. Šafárika University in Košice, Faculty of Science, Košice, Slovakia
e-mail: [email protected]
The objective of this paper was to compare selected variables of lifestyle
of students at two universities in Košice. Methods. The research group consisted
of first-year students of the P. J. Šafárik University in Košice (UPJŠ, n=918, 651
women a 267 men) and Technical University in Košice (TUKE, n=653, 239
women a 414 men). We created a questionnaire named “The risk factors of obesity
and its prevention through physical activity” and distributed it to students at the
beginning of the winter term of respective academic year (September 2012 and
September 2013). Presented paper focused on questions related to students’
satisfaction with their lifestyles, frequency of structured physical activity,
motivation to perform structured physical activity, time spent sitting and structure
of leisure activities. We used the statistical software R to process the data and MS
Excel for graphic representation of the data. To test the significance of differences
between the universities we used Wilcoxon paired test. Results. With regard to
satisfaction with lifestyle, no significant difference between universities was
recorded. The most repeated lifestyle areas that students of both universities would
like to change, were physical activity and diet (UPJŠ 57.4% or 52%, TUKE 48.1%
or 47.2%). These data reflect the findings that in the last half – year over 61.5 % of
UPJŠ students and 48.9 % of TUKE students have been involved in structured
physical activity either irregularly or not at all, and 10% of UPJŠ students, or
11.4% of TUKE students have participated in physical activity once a week. There
was a significant difference (p<0,001) recorded in frequency of structured physical
activity performance between the two universities with higher frequency presented
by TUKE students. The students of both universities indicated that figure
(appearance), fun, health and physical fitness as the main potential motivators for
structured physical activity. The average time spent sitting stated by UPJŠ students
was 11.8±13.6 hours during the working days and 7.7±7.1 hours during the
weekend days. For TUKE students it was 7.7±5.1, or 5.9±3.1 hours, showing the
significant difference (p<0,001) between the universities related to the time spent
sitting during the working days and weekend days. The most common leisure
activities for students of both universities were working on a computer (UPJŠ
29
44.1%, TUKE 50.7%) and meeting friends (UPJŠ 44.9%, TUKE 41.0%).
Conclusion. At the beginning of their higher education the large portion of first –
year students of the universities in question do not sufficiently participate in
structured physical activity. Students of UPJŠ predominantly specialising in
humanities participate in structured physical activity less regularly than students of
TUKE specialising mostly in engineering. In addition, UPJŠ students spend more
time sitting. Students are aware of the fact that they are not moving sufficiently and
that they need to change their lifestyle when physical activity is concerned. Besides
the support for performance of basic physical activity, greater attention should be
paid to support of structured physical activity.
This study was carried out as a part of VEGA project No. 1/1343/12
‘Selected risk factors of obesity and its prevention through physical activity.’
Keywords: Undergraduates, lifestyle, structured physical activity, time
spent sitting, leisure activities
30
POROVNANIE VYBRANÝCH PREMENNÝCH ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
ŠTUDENTOV DVOCH UNIVERZÍT V KOŠICIACH
Peter Bakalár1, Ivan Matúš1, Martina Hančová2
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,
Slovenská republika
2
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Košice, Slovenská
republika
1
e-mail: [email protected]
Cieľom práce bolo porovnať vybrané premenné životného štýlu študentov
dvoch univerzít v Košiciach. Metódy. Výskumný súbor tvorili študenti prvých
ročníkov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ, n=918, 651 žien a 267
mužov) a Technickej univerzity v Košiciach (TUKE, n=653, 239 žien a 414
mužov). Nami vytvorený dotazník "Rizikové faktory obezity a pohybová
prevencia" sme u študentov aplikovali na začiatku zimného semestra príslušného
akademického roka (september 2012 a september 2013). V predloženej práci sme
sa zamerali na otázky týkajúce sa spokojnosti študentov s ich životným štýlom,
frekvencie štruktúrovanej pohybovej aktivity, motivácie k vykonávaniu
štruktúrovanej pohybovej aktivity, času stráveného sedením a štruktúry
voľnočasových aktivít. Na štatistické spracovanie sme použili štatistický softvér R
a na grafické zobrazenie aj MS Excel. Zo štatistických metód sme na testovanie
významnosti rozdielov medzi univerzitami použili Wilcoxonov dvojvýberový test.
Výsledky. Nepreukázal sa významný rozdiel medzi univerzitami v spokojnosti so
životným štýlom. K najviac zastúpeným zložkám životného štýlu, ktoré by študenti
obidvoch univerzít chceli zmeniť patrili pohybová aktivita a stravovanie (UPJŠ
57,4% resp. 52%, TUKE 48,1% resp. 47,2%), čo bolo odrazom zistenia, že až
61,5% študentov UPJŠ a 48,9% študentov TUKE sa v poslednom polroku
venovalo štruktúrovanej pohybovej aktivite nepravidelne alebo vôbec a 10%
študentov UPJŠ, resp. 11,4% študentov TUKE sa jej venovalo 1-krát týždenne. Vo
frekvencii vykonávania štruktúrovanej pohybovej aktivity sa preukázal významný
rozdiel (p<0,001) medzi univerzitami s väčšou frekvenciou u študentov TUKE.
Ako hlavné potenciálne motivátory štruktúrovanej pohybovej aktivity študenti
obidvoch univerzít uviedli postavu (vzhľad), zábavu, zdravie a kondíciu.
Priemerne strávili študenti UPJŠ sedením 11,8±13,6 hodín počas pracovných dní a
7,7±7,1 počas víkendových dní. U študentov TUKE to bolo 7,7±5,1, resp. 5,9±3,1
hodín, pričom sa preukázal významný rozdiel (p<0,001) medzi univerzitami v čase
strávenom sedením tak počas pracovných ako aj víkendových dní. U študentov
obidvoch univerzít patrili k najčastejším voľnočasovým aktivitám práca s PC
31
(UPJŠ 44,1%, TUKE 50,7%) a stretnutia s priateľmi (UPJŠ 44,9%, TUKE 41,0%).
Zhrnutie. Veľká časť študentov prvých ročníkov sledovaných univerzít sa pri
nástupe na vysokoškolské štúdiu dostatočne nevenuje štruktúrovanej pohybovej
aktivite. Študenti prevažne humanitne zameranej UPJŠ sa venujú štruktúrovanej
pohybovej aktivite menej pravidelne ako študenti technicky zameranej TUKE a
zároveň trávia viac času sedením. Študenti si sú vedomí svojej pohybovej
nedostatočnosti a potreby zmeny životného štýlu v oblasti pohybovej aktivity.
Podpore štruktúrovanej pohybovej aktivity študentov by sa tak mala popri podpore
vykonávania bežnej pohybovej aktivity venovať väčšia pozornosť.
Práca bola realizovaná v rámci grantovej úlohy VEGA 1/1343/12
„Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia“.
Kľúčové slová: vysokoškoláci, štruktúrovaná pohybová aktivita, čas
strávený sedením, voľnočasové aktivity
32
DIFFERENTIATION OF PHYSICAL ACTIVITY ACCORDING TO
GENDER AMONG YOUTH OF POLISH SCHOOLS IN LATVIA
Józef Bergier1, Angelina Ignatjeva2 , Barbara Bergier1
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Poland
2
Ita Kozakevica Polish Secondary School in Riga, Latvia
e-mail: [email protected]
Gender is one among many different determinants of physical activity.
Knowledge of differences in physical activity of girls and boys allows to correctly
select the movement-related exercises to their specificity. Material.The studies
were conducted in 2013 among 156 students in the age of 16, 17, 18. Among the
respondents, there were 68 girls (48%) and 88 boys (52%) of Polish schools in
Riga, Latvia. Method. The long version of the International Physical Activity
Questionaire (IPAQ) was applied. Outcomes.The level of physical activity of
secondary school students is mainly moderate with significantly higher values
among boys (72,2%) in comparison to girls (52,4%). The dominant area of
physical activity in both genders is movement (walking). Significant differences
between genders were not indicated in the passive form of spending their leisure
time, that is sitting. Among boys, the time spent sitting amounts to 295 minutes,
while it is 284 minutes among girls. Conclusions.The outcomes of the research
confirmed commonly recognized higher level of physical activity among boys
which should be taken into account while conducting movement-related exercises
among secondary school students in the analysed age groups.
Key words: Physical activity, sedentary lifestyle, secondary school
students, IPAQ
33
ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ WEDŁUG PŁCI
WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ POLSKICH NA ŁOTWIE
Józef Bergier1, Angelina Ignatjeva2 , Barbara Bergier1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
2
Szkoła Średnia im. Ity Kozakiewicz w Rydze, Łotwa
1
mail: [email protected]
Wśród różnorodnych czynników warunkujących aktywność fizyczną jest
płeć. Znajomość różnic w aktywności fizycznej dziewcząt i chłopców pozwala
trafniej dobierać zajęcia ruchowe do ich specyfiki. Materiał. Badaniami
przeprowadzonymi w 2013 r objęto 156 uczniów w wieku 16,17,18 lat w tym 68
dziewcząt (48%) i 88 chłopców (52%) ze szkół polskich w Rydze na Łotwie.
Metoda. Zastosowano Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej
(IPAQ) w wersji długiej Wyniki. Poziom aktywności fizycznej uczniów jest
głównie umiarkowany przy istotnie wyższych wartościach wśród chłopców
(72,2%) niż dziewcząt (52,4%). Dominującym obszarem aktywności fizycznej u
obu płci jest przemieszczanie się (chodzenie). W biernej formie spędzania czasu
wolnego jaką jest siedzenie nie wykazano istotnych różnic w obrębie płci, u
chłopców wyniósł 295 min., a u dziewcząt 284 min. Wnioski. Wyniki badań
potwierdziły powszechnie wykazywaną wyższą aktywności fizyczną u chłopców
co należy brać pod uwagę przy zajęciach ruchowych młodzieży szkolnej w
analizowanym wieku.
Słowa kluczowe: Aktywność fizyczna, sedenteryjny tryb życia, uczniowie
, IPAQ.
34
METROSEXUALITY AND QUALITY OF LIFE
Andrea Bernhauserová
University of Comenius in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sport,
Bratislava, Slovak Republik
e-mail: [email protected]
The aim of this article is to see the position of metrosexuality in society
and to define its place in context of social structure. To define relation between
metrosexuality and quality of life in sense of life styl. To define corporeality of
metrosexual, to define criteria of birth metrosexuality, to describe signs
metrosexual´s life styl. To distinguish health and unhealth utterances of
metrosexuality. To describe relation between aesthetic influance, basic
metrosexual´s values and quality metrosexual´s life.
Key words: Metrosexuality, quality of life, beauty, life styl, health
35
METROSEXUALITA A KVALITA ŽIVOTA
Andrea Bernhauserová
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta Telesnej výchovy a športu,
Bratislava, Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Cieľom príspevku bolo podať náhľad na postavenie metrosexuality
v spoločnosti a definovať jej miesto v rámci spoločenskej štruktúry. Nahliadnuť
vzťah metrosexuality a kvality života jednotlivcov v zmysle životného štýlu.
Definovať telesnosť metrosexuála, kritéria vzniku metrosexuality a načrtnúť znaky
jeho životného štýlu. Rozlíšiť zdravé a nezdravé prejavy metrosexuality. Poznať
vplyv estetiky a základných hodnôt metrosexuála na kvalitu jeho života.
Kľúčové slová: Metrosexualita, kvalita života, krása, životný štýl, zdravie
36
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITIES ON STRESS
REDUCTION OF STUDENTS UNIVERSITY OF THIRD AGE IN CESA
VUT BRNO
Marie Blahutková, Marta Muchová, Hana Lepková, Svatava
Nováková
Centre of sport activities, University of Technology, Brno, Czech republic
e-mail: [email protected]
The aim of the work was to identify the effect of physical activities on the
reduction of stress in the elderly who regularly attend the lessons of physical
exercises and point out the positive effects of this exercises. Methods. The
research file consisted of a total of 202 elderly people aged 64 to 78 years.102 of
them regularly exerised in the framework of the program of Motion studies for the
elderly organised by the University of third age of VUT in Brno and other 100
seniors dont study and none of them regularly did exercise. The level of stress was
measured using the Test of stress (Selye, 1993, Křivohlavý, 2001) and we looked
for differences in the level of stress among seniors, who exercise on a regular basis
and between seniors who didnt exercise. We compared the dependence on the age,
, the time spent in retirement and on each of the physiological difficulties which
are stress related. We used the Pearson correlation coefficient and the substantive
evaluation for statistical evaluation of the obtained data. Results. From the
obtained results, it is apparent that the seniors who attend regularly the Motion
studio, showed less stress, than seniors with no physical activities. They have less
level in the zone of moderate stress on average of 4,5 points (men reported slightly
higher stress level - 5 points, than women - 4 points). Non-exercising seniors are
moving in the zone of middle(medium) stress in average of 8.1 point (men are
reporting again the higher levels of the stress – 8,3 point, than women - 7,9 points).
We found, that the time spent in retirement doesnt statistically significantly affect
the level of stress among the elderly (0,05 % significance level). The results
indicated that the main stressors in old age are primarily physiological factors.
They participate in the level of quality of life and often cause protracted diseases,
particularly diseases of the musculoskeletal system. The time spent in retirement
does not statistically significantly affect the level of stress of the elderly. Nonexercising seniors , who reported higher levels of stress, complain more about the
cardiovascular problems, problems with loss of appetite and neurological
problems. Summary. The research has shown that seniors who regularly engaged
in physical activities are less stressed than non-exercising seniors.
37
Keywords: Seniors, health, quality of life, stress, physical activities
38
VLIV POHYBOVÝCH AKTIVIT NA SNIŽOVÁNÍ STRESU U STUDENTŮ
UNIVERZITY 3. VĚKU NA CESA VUT V BRNĚ
Marie Blahutková, Marta Muchová, Hana Lepková, Svatava
Nováková
Centrum sportovních aktivit VUT v Brně, Česká republika
e-mail: [email protected]
Cílem práce bylo zjistit vliv pohybových aktivit na snížení stresu u
seniorů, kteří se pravidelně účastní lekcí tělesných cvičení a poukázat na pozitivní
působení tohoto cvičení. Metody. Výzkumný soubor tvořilo celkem 202 seniorů ve
věku 64 – 78 roků. Z toho 102 seniorů pravidelně cvičilo v rámci programu
Pohybového studia pro seniory pořádaného Univerzitou 3. věku VUT v Brně a
dalších 100 nestudovalo a žádný z nich pravidelně necvičil. Úroveň stresu jsme
měřili pomocí Testu stresu (Selye, 1993, Křivohlavý, 2001) a hledali jsme rozdíly
v úrovni stresu mezi seniory, kteří pravidelně cvičí a mezi necvičícími seniory.
Závislosti jsme porovnávali u věku, u doby strávené v důchodu a u jednotlivých
fyziologických obtíží, které se stresem souvisejí. Ke statistickému vyhodnocení
získaných výsledků jsme použili Pearsonův korelační koeficient a věcné
hodnocení. Výsledky. Ze získaných výsledků vyplývá, že senioři, kteří navštěvují
pravidelně Pohybové studio, jsou méně stresováni, než senioři necvičící. Vykazují
nižší míru v pásmu mírného stresu v průměru 4,5 bodu (muži vykazují mírně vyšší
hladinu stresu - 5 bodů, než ženy- 4 body). Necvičící senioři se pohybují v pásmu
středního stresu v průměru 8,1 bodu (muži vykazují opět vyšší hladinu stresu – 8,3
bodu, než ženy - 7,9 bodu). Zjistili jsme, že čas strávený v důchodu statisticky
významně neovlivňuje úroveň stresu u seniorů (0,05 % hladina významnosti).
Výsledky poukázaly na to, že hlavními stresory v seniorském věku jsou zejména
fyziologické faktory. Ty se podílejí na úrovni kvality života a způsobují často
vleklá onemocnění, zejména onemocnění pohybového aparátu. Čas strávený
v důchodu statisticky významně neovlivňuje úroveň stresu u seniorů. Senioři
nesportující, kteří vykazují vyšší hladinu stresu, si nejvíce stěžují na
kardiovaskulární potíže, potíže s nechutenstvím a urologické potíže. Shrnutí.
Výzkum prokázal, že senioři, kteří se pravidelně věnují pohybovým aktivitám, jsou
méně stresováni, než senioři nesportující.
Klíčová slova: Senioři, zdraví, kvalita života, stres, pohybové aktivity
39
THE INTERACTION OF PHYSICAL ACTIVITY AND THE LIFE
QUALITY OF STUDENTS IN MID AND LATE ADOLESCENCE
Jaroslav Broďáni, Svetlana Lipárová, Matej Kráľ
Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education, CPU in Nitra
Slovakia
e-mail: [email protected]
The report presents the internship analysis results between the physical
activity during the week and life quality fields in mid and late adolescence of
students in different sport level. We have been expecting positive interactions
between the physical activity during the week and life quality fields at students
with regular physical activity during the week. In the research took part students
from secondary schools and universitiesfrom Slovakia (n=308). The life quality
was observed via modificated questionnaire SQUALA and the level of the physical
activity during the week in hours (PA). The results are presented by descriptive
characteristics (n, M, SD) and the statistic importance of differences, relations is
rated by non – parametric methods (W, U, rs) at the levels of importance (p<,05,
resp. p<,20). The results have shown the most numerous interactions between the
physical activity and the life quality by students who did active sport activities,
students in late adolescence. In most cases dominate negative interactions PA with
the field of life quality. Positive interactions PA with life quality fields were found
only back and forth. They are mostly found in mid adolescence. In the group of
active athletes in mid adolescence were proved positive interactions with the field
of physical well-being (p<,10), field of appearance and possession of things
(p<,01), by occasional athletes with the spiritual field (p<,01) and the field of
education (p<,20). In the group of students in late adolescence was proved a
positive interaction PA only with the field of material safety (p<,01).The results
claim the research results from the field of activity and life quality of adolescents.It
was repeatedly proved that mid and late adolescence is a very stormy and unstable
period of lifetime, mainly when talking about satisfaction with life quality. The
importance of life quality plays a great role in the lives of adolescents. It was also
pointed out that there are possibilities to influence the fields of life quality via
physical activities, but especially the importance of creating sufficient
circumstances to enhance the life quality in social environment of adolescents. The
contribution was published via the grant resource MŠ SR KEGA 003UKF-4/2016.
Keywords:
adolescence.
Physical
activity,
life
40
quality,
interaction,
students,
INTERAKCIA POHYBOVEJ AKTIVITY A KVALITA ŽIVOTA
ŠTUDENTOV V STREDNEJ A NESKOREJ ADOLESCENCII
Jaroslav Broďáni, Svetlana Lipárová, Matej Kráľ
Katedra telesnej výchovy a športu, Pedagogická fakulta UKF v Nitre, Slovensko
e-mail: [email protected]
Príspevok prezentuje výsledky vzťahovej analýzy medzi pohybovou
aktivitou v týždni a oblasťami kvality života u študentov v strednej a neskorej
adolescencii s rôznou športovou úrovňou. Očakávali sme pozitívne interakcie
medzi pohybovými aktivitami v týždni a oblasťami kvality života u študentov
s pravidelnou pohybovou aktivitou v týždni. Prieskumu sa zúčastnili študenti
stredných škôl a univerzít zo SR (n=308). Kvalita života bola sledovaná
prostredníctvom modifikovaného dotazníka SQUALA a úroveň pohybovej aktivity
v týždni v hodinách (PA). Údaje prezentujeme deskriptívnymi charakteristikami
(n, M, SD) a štatistickú významnosť rozdielov, resp. vzťahov posudzujeme
neparametrickými metódami (W, U, rs) pri hladinách významnosti (p<,05, resp.
p<,20). Výsledky preukázali najpočetnejšie interakcie medzi pohybovou aktivitou
a oblasťami kvality života u študentov, ktorí vykonávali aktívne športové aktivity,
resp. u študentov v neskorej adolescencii. Vo väčšine prípadov prevažujú záporné
interakcie PA s oblasťami kvalitou života. Pozitívne interakcie PA s oblasťami
kvality života nachádzame sporadicky. Najviac ich nachádzame v strednej
adolescencii. V skupine aktívnych športovcov v strednej adolescencii boli
preukázané pozitívne interakcie s oblasťou fyzickej pohody (p<,10), oblasťou
vzhľadu a vlastníctve vecí (p<,01), resp. u príležitostných športovcov so
spirituálnou oblasťou (p<,01) a oblasťou vzdelania (p<,20). V skupine študentov
v neskorej adolescencii bola preukázaná pozitívna interakcia PA iba s oblasťou
materiálneho zabezpečenia (p<,01).Výsledky potvrdzujú výsledky výskumov
z oblasti pohybu a kvality života adolescentov. Opätovne sa preukázalo, že stredná
a neskorá adolescencia je veľmi búrlivým a nestabilným obdobím, hlavne čo sa
týka spokojnosti s kvalitou života. Potvrdila sa dôležitosť pohybovej aktivity v
živote adolescentov.Poukázalo sa na možnosti ovplyvňovania jednotlivých kvalít
života prostredníctvom pohybových aktivít, ale hlavne na dôležitosť vytvárania
optimálnych podmienok pre možnosti zvyšovanie kvality života v sociálnom
prostredí adolescentov.Príspevok bol publikovaný z prostriedkov grantu MŠ SR
KEGA 003UKF-4/2016.
Kľúčové slová: Pohybová aktivita, kvalita života, interakcia, študenti,
adolescencia.
41
COMPARISON OF SELECTED ASPECTS OF LIFESTYLE AND
PHYSICAL ACTIVITY OF P. J. SAFARIK UNIVERSITY STUDENTS IN
YEARS 1997 THROUGHT TO 2013
Alena Buková1, Zuzana Kuchelová1, Agata Horbacz1, Lucia
Petričková2
¹ University of P. J. Safarik in Kosice, Institute of Physical Education and Sport,
Kosice, Slovakia
2
Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,
Bratislava, Slovakia
[email protected]
Regular physical activity is considered an important factor in human
lifestyle. The present study compares the partial results of three studies in physical
activity, lifestyle and leisure activities of students of the University of P. J. Safarik
in Kosice. The aim of the study was to determine differences in the frequency of
carrying out physical activities in a weekly regimen throughout several consequent
years. We investigated the motivation that leads students to the implementation of
the physical activity and the most frequently performed activities that students
carry out in their free time. Methodology. The acquired knowledge, related to
physical activity and selected aspects of lifestyle, are part of the results of two
surveys conducted in 1997 and 2000, and of the results of the grant project VEGA
No. 1/1343/12 "Selected risk factors of obesity and its physical prevention". The
cohorts in all the above studies were formed by students of P. J. Safarik University
as follows: in year 1997 it was 73 males and 120 females with an average age of
19.8 years, in year 2000 it was 288 males and 401 females, average age 19.6 years
and in 2012 it comprised 752 male and 990 female students, at average age of 19.8
years. To obtain empirical data on the physical activity of college students and
selected aspects of lifestyles, we used the method of questionnaire survey. Results.
The most significant difference in the frequency of physical activity in men was
obvious at a frequency of 3-times per week, when comparing year 1997 (almost
40% of the respondents) and other monitored periods (11,2% in 2010, 14,3% in
2013). The above difference is statistically significant. Most women who
participated in the research in 1997 reported a frequency of two and three exercise
units in the week, while in females surveyed in year 2000 irregular motor activity,
or an activity once a week were most dominant. Mostly irregular activity was
reported also by the girls surveyed in year 2013. Concerning the motivation
towards carrying out physical activity, the most frequent motivating factors in men
were improving health, improving physical fitness, body shaping, but also having
42
fun and relaxing. Women were dominated by the motifs of improving health and
body shaping.
Key words: undergraduates, motivation, physical activity, leisure,
lifestyle.
43
KOMPARÁCIA VYBRANÝCH ASPEKTOV ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU
A POHYBOVEJ AKTIVITY ŠTUDENTOV UPJŠ V KOŠICIACH
V ROKOCH 1997 AŽ 2013.
Alena Buková1, Zuzana Kuchelová1, Agata Horbacz1, Lucia
Petričková2
¹Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,
Slovenská republika
2
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Bratislava, Slovenská republika
[email protected]
Pravidelná pohybová aktivita je považovaná za významný faktor
životného štýlu človeka. Predložená štúdia porovnáva čiastkové výsledky troch
výskumov v oblasti pohybovej aktivity, životného štýlu a voľnočasových aktivít
študentov Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Cieľom tejto štúdie bolo zistiť
rozdiely vo frekvencii vykonávania pohybových aktivít v týždennom režime
s odstupom niekoľkých rokov. Zisťovali sme motiváciu, ktorá vedie študentov
k vykonávaniu pohybovej aktivity a najčastejšie vykonávané činnosti, ktoré
študenti realizujú vo voľnom čase. Metodika. Poznatky týkajúce sa pohybovej
aktivity a vybraných aspektov životného štýlu sú súčasťou čiastkových výsledkov
dvoch výskumov realizovaných v rokoch 1997 a 2000 a výsledkov grantovej úlohy
VEGA č. 1/1343/12 „Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová prevencia“.
Súbor všetkých realizovaných štúdií bol tvorený študentmi UPJŠ v Košiciach, v r.
1997 v počte 73 mužov a 120 žien s priemerným vekom 19,8 roka, v r. 2000
v počte 288 mužov a 401 žien vo veku 19,6 roka a v r. 2012 v počte 752 mužov
a 990 žien v priemernom veku 19,8 roka. Na získanie empirických údajov
o pohybovej aktivite vysokoškolákov a vybraných aspektoch životného štýlu sme
použili metódu dotazníkového prieskumu. Výsledky. Najvýraznejší rozdiel vo
frekvencii vykonávanej pohybovej aktivity u mužov sledujeme pri frekvencii 3 x
týždenne v r. 1997 (takmer 40 % respondentov) a ostatnými sledovanými
obdobiami (2010 – 11,2%, 2013 – 14,3%). Tento rozdiel je štatisticky významný.
Ženy, ktoré sa zúčastnili sledovania v r. 1997 udávali najčastejšie frekvenciu dvoch
a troch cvičebných jednotiek v týždni, u dievčat, ktoré boli sledované v r. 2000
dominovala nepravidelná aktivita, resp. aktivita raz týždenne. Nepravidelnú
aktivitu udávali i dievčatá, ktoré boli sledované v r. 2013. Čo sa týka motivácie
k pohybovej aktivite, u mužov dominovali motívy zlepšenie zdravia, zlepšenie
telesnej kondície, formovanie postavy, ale i zábava a rozptýlenie. U žien
dominovali motívy zlepšenie zdravia a formovanie postavy.
44
Kľúčové slová: vysokoškoláci, motivácia, pohybová aktivita, voľný čas,
životný štýl.
45
CHANGES IN BODY COMPOSITION OF SENIOR FEMALES INDUCED
BY STRENGTH-ENDURANCE MOTOR PROGRAMME
Agata Horbacz1, Alena Buková1, Aurel Zelko1
1
Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Institute of Physical Education and
Sport, Košice, Slovak Republic e-mail: [email protected]
The aim of work was to determine the effects of 8-week strengthendurance training programme on somatic indicators in senior females. Methods.
Applying bioelectrical impedance analysis method (InBODY 230 device) we
evaluated the following parameters: body weight, BMI, body fat, total skeletal
muscle mass, body fat percentage, skeletal muscle mass in left and right upper and
lower extremities, trunk muscle mass, and the mineral mass in the body. To assess
regularity of physical activities, variability of lifestyle and quality of life, we used a
standardized survey questionnaire. The study was carried out on 29 senior citizens,
average age 70.28 years and BMI 26.47 kg/m2. The cohort of active elderly women
underwent an 8-week strength-endurance programme, including exercises focused
primarily on the development of strength abilities of the upper limbs, and
secondarily on developing strength abilities of lower extremities and developing
general aerobic abilities. Results. The influence of aerobic programme induced
statistically significant increase in the total skeletal muscle mass from the initial
value of 22.966 kg to 23.552 kg, an increase by 0.552kg (p≤0,01) of the monitored
parameter. On the contrary, the parameter body fat percentage of the studied group
showed significant decrease of the input value of 36.207%, to the output value of
35.062%, representing a change on the level of 1.145% (p≤0,01). Assessment of
changes in the muscle mass of upper limbs and the trunk, we found a statistically
significant increase, which reflects a change in the total quantity of the skeletal
muscle (p≤0,005). The mineral mass in the probands increased by only 0.091 kg.
However, this increase was confirmed at 0.1% level of statistical significance
(p≤0,001). Conclusion. The above results indicate that regular performance of
physical activities in groups of the elderly proves to be efficient in preventing
sarcopenia, obesity and maintaining a balance of the particular tissues making up
the total body composition.
Keywords: Senior females, strength-endurance programme, muscle mass,
body fat percentage
46
ZMENY ZLOŽENIA TELA SENIORIEK POČAS SILOVO VYTRVALOSTNÉHO PROGRAMU
Agata Horbacz1, Alena Buková1, Aurel Zelko1
¹Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,
Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Cieľom práce bolo zistiť účinky 8 týždňového silovo - vytrvalostného
programu na somatické ukazovatele senioriek. Metódy. S vyžitím metódy
bioelektrickej impedancie (prístroj InBODY 230) sme hodnotili parametre: telesnú
hmotnosť, BMI, množstvo telesného tuku, množstvo kostrového svalstva, percento
tuku v tele, svalovú hmotu pravej a ľavej hornej a dolnej končatiny, množstvo
svalovej hmoty v trupe a množstvo minerálov. Pre zhodnotenie pravidelnosti
pohybových aktivít a variabilít životného štýlu a kvality života sme použili
štandardizovaný dotazník. Štúdie sa zúčastnilo 29 senioriek, ktorých priemerný
vek bol 70,28 rokov a BMI 26,47 kg/m2. Súbor aktívnych starších žien absolvoval
8 týždňový silovo - vytrvalostný program, ktorý obsahoval cvičenia primárne
zamerané na rozvoj silových schopností horných končatín, sekundárne na rozvoj
silových schopností dolných končatín a rozvoj všeobecných aeróbnych schopností.
Výsledky. Vplyvom pohybového programu došlo k štatisticky významnému
zvýšeniu množstva kostrového svalstva zo vstupnej hodnoty 22,966 kg na
výstupnú hodnotu 23,552 kg, čo predstavuje zvýšenie hodnoty sledovaného
parametru o 0,552 kg (p≤0,01). Naopak, v parametri percento telesného tuku
v sledovanej skupine došlo k štatisticky významnému zníženiu stavov zo vstupnej
hodnoty 36,207 %, na výstupnú hodnotu 35,062 %, čo predstavovalo zmenu na
úrovni 1,145 % (p≤0,01). Pri hodnotení zmien svalovej hmoty v horných
končatinách a trupu sme preukázali štatisticky významný nárast, ktorý reflektuje
zmeny v celkovom množstve kostrového svalstva (p≤0,005). Množstvo minerálov
sa v skupine sledovaných probandiek zvýšilo len o 0,091 kg, avšak toto zvýšenie
sa potvrdilo na 0,1 % hladine štatistickej významnosti (p≤0,001). Zhrnutie. Tieto
výsledky naznačujú, že pravidelné vykonávanie pohybových aktivít v skupinách
starších žien je efektívne pri predchádzaní sarkopénie, obezity a udržovaní
rovnováhy v podieloch jednotlivých tkanív na celkovej telesnej stavbe.
Kľúčové slova: Staršie ženy, silovo-vytrvalostný program, svalová hmota,
percento telesného tuku
47
THE QUALITY OF LIFE PROFILE OF THE STUDENTS OF THE
UNIVERSITYOF THE THIRD AGE
Ewa Kupcewicz¹,², Małgorzata Kuśmierczyk¹, Barbara Wilk¹,
Agnieszka Zajączkowska¹, Aleksandra Zakrzewska¹
Józef Rusiecki University College in Olsztyn, Department of Public Health,
Olsztyn, Poland
²University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Medical Sciences,
Olsztyn, Poland
1
e-mail: [email protected]
The quality of life is determined by numerous factors, among others,
social, biological, and psychological, whereas satisfaction with life and a good selfesteem related to health are one of its main measures. The purpose of the paper.
To determine the quality of life of students of the University of the Third Age.
Material and methods. The study group consisted of 130 students of the
University of the Third Age in Kętrzyn and Szczytno (Poland) in 2015. The vast
majority were women (90.00%; n=117), and the mean age of the respondents was
65.4±5.9 years. The study used the author's own questionnaire containing questions
about socio-demographic data, and the WHOQOL-BREF questionnaire, which
allows to obtain a profile of the quality of life within the four domains: somatic,
psychological, social, and environmental. The level of significance p<0.05 was
assumed in order to interpret the hypotheses. Results. In the analysis of the quality
of life, the somatic domain had the highest scores (14.58±3.10), while the social
domain had the lowest (13.03±3.48). Among the respondents, the mean level of
satisfaction with the overall quality of life was (3.58±0.68), and it was higher when
compared to satisfaction with the overall quality of health (3.31±0.97). The
material-financial situation statistically significantly determined the quality of life
of the respondents within the three domains: somatic (H=9.94; p<0.02), social
(H=10.37; p<0.02), and environmental (H=17.58; p<0.0005). On the other hand,
education of the respondents had a significant (H=8.41; p<0.04) effect on the sense
of the quality of life in the psychological domain. The persons with secondary
education pointed to a higher level of the quality of life than the persons with
primary education. Conclusions. The improvement of the material-financial
situation will have a positive effect on the perception of the quality of life within
three domains: somatic, social, and environmental.
Key words: Quality of life profile, older people.
48
PROFIL JAKOŚCI ŻYCIA SŁUCHACZY UNIWERSYTETU TRZECIEGO
WIEKU
Ewa Kupcewicz¹,², Małgorzata Kuśmierczyk¹, Barbara Wilk¹,
Agnieszka Zajączkowska¹, Aleksandra Zakrzewska¹
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydział Zdrowia
Publicznego, Olsztyn, Polska
²Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych,
Olsztyn, Polska
1
e-mail: [email protected]
Jakość życia determinowana jest przez wiele czynników – m.in.
społecznych, biologicznych, psychologicznych, zaś zadowolenie z życia i dobra
samoocena stanu zdrowia są jednymi z głównych jej mierników. Cel pracy.
Określenie profilu jakości życia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Materiał i metody. Grupa badana liczyła 130 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Zdecydowaną większość stanowiły kobiety (90,00%; n=117), a średnia
wieku badanych wynosiła 65,4±5,9 lat. W badaniu zastosowano kwestionariusz
własnej konstrukcji zawierający pytania o dane społeczno – demograficzne i
kwestionariusz WHOQoL-Bref, który umożliwia otrzymanie profilu jakości życia
w zakresie czterech domen: somatycznej, psychologicznej, socjalnej i
środowiskowej. Do interpretacji hipotez przyjęto poziom istotności
p<0,05.Wyniki. W analizie jakości życia najwyższe wyniki uzyskała domena
somatyczna (14,58±3,10), a najniższe domena socjalna (13,03±3,48). Średni
poziom zadowolenia z ogólnej jakości życia wśród badanych wynosił (3,58±0,68),
i był wyższy w stosunku do zadowolenia z ogólnej jakości stanu zdrowia
(3,31±0,97). Sytuacja materialno – finansowa istotnie statystycznie determinowała
jakość życia badanych w trzech domenach: somatycznej (H=9,94; p<0,02),
socjalnej (H=10,37; p<0,02) i środowiskowej (H=17,58; p<0,0005). Natomiast
wykształcenie badanych miało istotny (H=8,41; p<0,04) wpływ na poczucie
jakości życia w domenie psychologicznej. Osoby z wykształceniem średnim
wskazały na wyższy poziom jakości życia, niż osoby z wykształceniem
podstawowym. Wnioski. Poprawa sytuacji materialno-finansowej badanych
wpłynie korzystnie na percepcję jakości życia i zdrowia w trzech domenach:
somatycznej, socjalnej i środowiskowej.
Słowa kluczowe: Profil jakości życia, osoby starsze.
49
THE ANALYSIS THE QUALITY OF LIFE OF MYOCARDIAL
INFARCTION PATIENS
Ewa Kupcewicz¹,², Małgorzata Sawlewicz¹
1
University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Faculty of Medical Sciences,
Olsztyn, Poland
2
Józef Rusiecki University College in Olsztyn, Department of Public Health,
Olsztyn, Poland
e-mail: [email protected]
Quality of life is a multi-dimensional concept reflecting various aspects of
human activity. The aim of the study was to analyse an effect of selected sociodemographic and medical factors on the quality of life of patients after myocardial
infarction. Material and methods. The study group consisted of 80 people,
including: 44 (55%) men and 36 (45%) women, aged from 41 to 85, treated due to
myocardial infarction in medical entities in Mława (Poland) in the first half of
2014. The study used the author's questionnaire including questions about sociodemographic and medical data, and the SF-36v2 questionnaire, which allows to
assess the quality of life in the physical and mental domain. The empirical material
was submitted to a statistical analysis. The level of significance p<0.05 was
assumed in order to interpret the hypotheses. Results. In the analysis of the quality
of life, the value of the mean domain of physical health was 52.6±11.35, whereas
in the domain of mental health, it was substantially lower, that is 37.6±5.60. It was
found that sex (p=0.03), age (p=0.0006), education (p=0.003), recognised disability
(p=0.0001), and support from the family and friends (p=0.01) has a significant
effect on the quality of life of the respondents in the physical domain. Such
variables as: age (p=0.006), education (p=0.03), duration of illness (p=0.03),
performing check-ups and the use of medical advice (p=0.001), blood pressure
control (p=0.00001), received support from the family and friends (p=0.0005)
significantly determine the level of the quality of life of the patients with respect to
the mental health. Conclusions. A lower quality of life of the patients is observed
in psychological domain than in the physical one. The results have both a cognitive
value and the value that can be applied in programmes of outside hospital care of
myocardial infarction patients.
Key words: Quality of life, myocardial infarction.
50
ANALIZA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH PO ZAWALE MIĘŚNIA
SERCOWEGO
Ewa Kupcewicz¹,², Małgorzata Sawlewicz¹
Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Medycznych,
Olsztyn, Polska
²Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Wydział Zdrowia
Publicznego, Olsztyn, Polska
1
e-mail: [email protected]
Pojęcie
jakości
życia
jest
pojęciem
wielowymiarowym
odzwierciedlającym różne aspekty funkcjonowania człowieka. Celem pracy była
analiza wpływu wybranych czynników socjodemograficznych i medycznych na
jakość życia chorych z przebytym zawałem mięśnia sercowego. Materiał i
metody. Grupa badana liczyła 80 osób, tym: 44 (55%) mężczyzn i 36 (45%)
kobiet, w wieku od 41 do 85 lat leczonych z powodu przebytego zawału mięśnia
sercowego w podmiotach leczniczych w Mławie (Polska) w pierwszym półroczu
2014 roku. W badaniu zastosowano kwestionariusz własnej konstrukcji
zawierający pytania o dane socjodemograficzne i medyczne oraz kwestionariusz
SF-36v.2, który pozwala ocenić jakość życia w domenie fizycznej i psychicznej.
Materiał empiryczny poddano analizie statystycznej. Do interpretacji hipotez
przyjęto poziom istotności p<0,05. Wyniki. W analizie jakości życia wartość
średniej domeny zdrowia fizycznego wynosiła 52,6±11,35, natomiast w domenie
zdrowia psychicznego była zdecydowanie niższa i wynosiła 37,6±5,60.
Stwierdzono, że płeć (p=0,03), wiek (p=0,0006), wykształcenie (p=0,003),
posiadanie orzeczonego stopnia niepełnosprawności (p=0,0001) i otrzymywane
wsparcie ze strony rodziny/najbliższych (p=0,01) przez badanych ma istotny
wpływ na jakość życia w obszarze domeny fizycznej. Zmienne, takie jak: wiek
(p=0,006), wykształcenie (p=0,03), czas trwania choroby (p=0,03), wykonywanie
badań kontrolnych i korzystanie z porad lekarskich (p=0,001), kontrola ciśnienia
tętniczego
krwi
(p=0,00001),
otrzymywane
wsparcie
ze
strony
rodziny/najbliższych (p=0,0005) istotnie determinują poziom jakości życia chorych
w wymiarze zdrowia psychicznego. Wnioski. Obserwuje się niższą jakość życia
chorych w domenie psychologicznej niż fizycznej. Otrzymane wyniki posiadają
zarówno wartość poznawczą, jak i aplikacyjną w programach opieki poza
szpitalnej nad osobami z przebytym zawałem mięśnia sercowego.
Słowa kluczowe: Jakość życia, zawał mięśnia sercowego.
51
PHYSICAL ACTIVITY AMONG OLDER PEOPLE WHO ARE DEAF AND
HARD OF HEARING: PERCEIVED BARRIERS AND FACILITATORS
Petra Kurková
Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Czech Republic
e-mail: [email protected]
The objective of this study was to investigate the ways in which
participation in physical activity is prevented or facilitated among older adults who
are deaf or hard of hearing (D/HH). Interviews were conducted with 8 individuals
who are D/HH aged 50+ years (4 females and 4 males). The sample was created by
asking key people in local organisations who they would recommend. Participants
were recruited in an effort to have a cross-section of different hearing loss viewrelated experiences. Data was analysed using a thematic analysis. The analysis
revealed four themes that helped to explain why physical activity was perceived as
being either prevented or facilitated among older adults who are D/HH:
communication strategies; visual and technical support; environment; physical
activity participation. Appropriate physical activities can help to reduce personal
and family stress and facilitate bringing about new long-term friendships, as well
as help the individuals to take their minds off the hectic course of life. Various
communication strategies can be used effectively in during leisure time physical
activities with people who are D/HH. The main challenge for any specialist in
physical activities (educator, coach or physiotherapist) is to pinpoint the most
effective method for a particular individual who is D/HH and then become
proficient in it. Our study confirmed that participation in physical activities is very
important for all older adults who are D/HH in order to build connections with
existing mainstream community activities.
Keywords: Communication strategies, visual and technical support,
environment; participation.
52
POHYBOVÁ AKTIVITA U STARŠÍCH OSOB SE SLUCHOVÝM
POSTIŽENÍM: VNÍMANÉ BARIÉRY A FACILITÁTORY
Petra Kurková
Palacký University Olomouc, Faculty of Education, Czech Republic
e-mail: [email protected]
Cílem studie bylo zjistit jakými způsoby je pohybová aktivita starších
dospělých se sluchovým postižením omezována nebo usnadňována. Rozhovory
byly provedeny s osmi jedinci se sluchovým postižením ve věku 50+ let (4 ženy a
4 muži). Výzkumný soubor byl získán na základě doporučení klíčových osob
působících v místních organizacích. Účastníci byli osloveni za účelem získání
typických zkušeností napříč spektrem různých sluchových ztrát. Data byla
analyzována s využitím tematické analýzy. Analýza dat odhalila čtyři témata, která
mohou napomoci vysvětlit, proč pohybová aktivita byla vnímána buď jako
omezující anebo usnadňující mezi staršími dospělými se sluchovým postižením:
komunikační strategie; vizuální a technická podpora; prostředí; účast v pohybové
aktivitě. Adekvátní pohybové aktivity mohou napomoci snížit osobní a rodinný
stres a usnadnit vybudování nových dlouholetých přátelství, a stejně tak napomoci
jedincům odreagovat se od hektického způsobu života. Různé komunikační
strategie mohou být používány efektivně během volnočasových pohybových
aktivit u osob se sluchovým postižením. Hlavní výzvou pro každého specialistu
v pohybových aktivitách (učitel, trenér nebo fyzioterapeut) je stanovit
nejefektivnější metodu pro daného jedince se sluchovým postižením a být v tom
zběhlý. Naše studie potvrdila, že účast v pohybových aktivitách je velmi důležitá
pro všechny starší dospělé se sluchovým postižením s ohledem vytvořit vztahy
s existujícími komunitními aktivitami v majoritní společnosti.
Klíčová slova: Komunikační strategie; vizuální a technická podpora;
prostředí; participace
53
PHYSICAL ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS WITH VARIOUS
STUDY PROFILE
Dana Masaryková¹, Jana Labudová², Ivan Matúš³
¹Trnava University, Faculty of Education, Trnava, Slovakia
²Comenius University, Fakulty of Physical Education and Sport, Bratislava,
Slovakia
³University of P. J. Šafárik in Košice, Department of Physical Education and Sport,
Košice, Slovakia
e-mail: [email protected]
Current problem of physical inactivity in population is analysed by
professionals in various age categories. One of the groups, not that often observed,
are university students, who should be able to present their attitude to regular
physical activity as well as its contribution to healthy life style. The aim of the
research was to find out the structure of physical activities in university students in
various study programmes (teacher programmes, sport programmes) and also to
determine their attitude to physical activity and the reasons for (not) including
physical activity in daily regimen. Methods. The research group involved students
of the Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University (n=53, 26
men and 27 women), Faculty of Education, University of Trnava (n=53, only
women) a University of P. J. Šafárik in Košice (n=45, 30 men, 15 women). The
data were collected by questionnaire with open, semi-open and closed questions.
The data were analysed by MS Excel and non-parametric Chi-square test. Results.
The students with sport profile presented more positive attitude to physical activity
than the other students of other study profile. On the other hand students of the
teacher study profile were least satisfied with the offer of physical activities at their
faculty and they would like to perform more activities in their leisure time if they
had better conditions. The reasons for not performing physical activity were also
various. Students with teacher profile chose not enough time (52%), however,
students with sport profile chose their health condition as the priority (37%). The
reasons for including physical activity in daily regimen were in the group of
teacher students supporting health and body forming, the other groups of students
preferred fun and challenge. The time spent with sedentary activities was not
different regarding the study profile but regarding sex. The results showed clear
difference between men and women, where the most men chose 1-2 hours of
sedentary activities every day, whereas women suggested 3-4 hours of sedentary
activities. Conclusion. Our research data confirm the importance of analysing the
reasons for performing or not-performing physical activities by university students,
which could help to create an optimal model of physical programme for various
study profiles. The results suggest that the students of teacher programmes will
54
prefer health oriented activities with emphasizing body forming, whereas students
of sport programmes will prefer activities focused on performance, challenge and
experience.
Key words: University students, physical activity, physical inactivity,
healthy life style,
55
POHYBOVÁ AKTIVITA VYSOKOŠKOLÁKOV S RÔZNYM ŠTUDIJNÝM
ZAMERANÍM
Dana Masaryková¹, Jana Labudová², Ivan Matúš³
¹Trnavská univerzita, Pedagogická fakulta, Trnava, Slovenská republika
²Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu, Bratislava, Slovenská
republika
³Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,
Slovenská republika
e-mail: dana.masarykova[email protected]
Súčasný problém pohybovej inaktivity populácie je analyzovaný
odborníkmi v rôznych vekových kategóriách. Jednou zo skupín sledovaných
odborníkmi sú študenti vysokých škôl, u ktorých by už mal byť jasne vymedzený
postoj k pohybovej aktivite a jej významu pre podporu zdravia. Cieľom práce bolo
zistiť štruktúru pohybových aktivít u vysokoškolákov s rôznym zameraním ako
i postoj k pohybovej aktivite a dôvody jej (ne) vykonávania. Metódy. Súbor tvorili
študenti 1.-3. ročníka Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
(n=53, 26 mužov a 27 žien), Pedagogickej fakulty Trnavskej Univerzity (n=53,
ženy) a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (n=45, 30 mužov, 15 žien). Dáta boli
získané
prostredníctvom
neštandardizovaného
dotazníka
s otvorenými
a zatvorenými položkami. Na štatistické spracovanie bol využitý MS Excel a na
vyhodnotenie údajov sme použili neparametrický test Chí-kvadrát. Výsledky.
Študenti so športovým zameraním (FTVŠ) vyjadrili pozitívnejší vzťah k pohybovej
aktivite ako študenti ostatných dvoch fakúlt. Na druhej strane študentky PdF boli
najmenej spokojné s ponukou pohybových aktivít na fakulte a prezentovali najviac
aktivít, ktoré by chceli realizovať vo voľnom čase, ak by na to mali vhodné
podmienky. Medzi dôvody nevykonávania pravidelnej pohybovej aktivity zaradili
študentky PdF nedostatok času (52%), zatiaľ čo na FTVŠ bol najčastejšie
uvedeným dôvodom zdravotný stav (37%). Naopak medzi dôvody vykonávania
pravidelnej pohybovej aktivity zaradili študentky PdF najmä podporu zdravia
a formovanie postavy, kým u ostatných dvoch fakúlt (FTVŠ a UJPŠ) dominovala
zábava. Pri hodnotení času stráveného sedavými aktivitami sa neprejavil rozdiel
medzi jednotlivými fakultami, ale rozdiel pohlaví. Výsledky poukázali na jasný
rozdiel medzi ženami a mužmi, kde prevažná časť mužov uvádzala 1-2 hodiny
trávené denne sedavými aktivitami, u žien to boli 3-4 hodiny. Zhrnutie. Zistené
údaje potvrdzujú nevyhnutnosť analýzy dôvodov vykonávania resp.
nevykonávania pohybovej aktivity u vysokoškolských študentov, ktoré by mohli
pomôcť k vytvoreniu optimálneho modelu pre rôzne formy študijného zamerania.
56
Z našich výsledkov je zrejmé, že študentky pedagogických fakúlt budú
uprednostňovať zdravotne orientované aktivity s dôrazom na formovanie postavy,
zatiaľ čo študenti so športovým zameraním naznačili uprednostňovanie aktivít
zameraných na výkon a zážitkové aktivity.
Kľúčové slová: Vysokoškoláci, pohybová aktivita, pohybová inaktivita,
zdravý životný štýl
57
OPINIONS AND ATTITUDES OF RECREATIONAL SWIMMERS TO
OTHER SPORTS ACTIVITIES IN KOŠICE
Ivan Matúš, 2Jana Labudová
1
¹ University of P. J. Safarik in Kosice, Institute of Physical Education and Sport,
Kosice, Slovakia
2
Comenius University in Bratislava, Faculty of Physical Education and Sports,
Bratislava, Slovakia
e-mail: [email protected]
Regular physical activity positively affects whole organism but also the
vitality of people. The aim of our study was to analyse the attitude of leisure
swimmers to other sports activities. Methods. The research group involved 55
respondents from Košice (35 men aged 34±11,7 years and 20 women aged 33±10,7
years). As a research method, we used a questionnaire with mostly closed
questions. Results.The answers of leisure swimmers suggest a positive finding that
leisure swimming inspires them to perform also other sports activities. Most of the
leisure swimmers perform other sports activities that are not organized but they
perform other sports activity 1-5 times per week. The men prefer and also perform
more sports activities per week than women (p˂0,05). The probands mostly
perform cycling, running, men also play football and hockey and women do fitness
and dance. Most of the respondents would like to do more activities but they are
limited by not enough of free time and specifically women are limited by family
care (p˂0,05). All the respondents perform other sports activities because of own
need, whilst women chose to keep appropriate body weight and good figure as the
significant reasons for performing the sports activity. Conclusion. In general, we
can state that leisure swimmers, who perform swimming 1-2 times per week and
also perform 1-5 times per week other sports activities, have enough physical
activity positively influencing their health and physical condition.
Key words: recreational swimmers, sports activities, opinions, attitudes.
58
NÁZORY A POSTOJE REKREAČNÝCH PLAVCOV K INÝM
ŠPORTOVÝM AKTIVITITÁM V KOŠICIACH
Ivan Matúš, 2Jana Labudová
1
¹Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,
Slovenská republika
2
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Bratislava, Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Pravidelné vykonávanie pohybovej aktivity pôsobí pozitívne na celý
organizmus, ale i vitalitu človeka. Cieľom našej štúdie bolo posúdiť postoje
rekreačných plavcov a plavkýň na iné športové aktivity.Metódy. Súbor tvorilo 55
respondentov z Košíc (35 mužov vo veku 34±11,7 rokov a 20 žien vo veku
33±10,7 rokov). Vo výskume sme použili exploračnú metódu dotazníka, ktorý
pozostával prevažne zo zatvorených otázok. Výsledky. Z odpovedí rekreačných
plavcov aj plavkýň vyplýva pozitívne zistenie, že rekreačné plávanie ich inšpiruje
k vykonávaniu iných športových aktivít. Väčšina rekreačných plavcov sa venuje
iným športovým aktivitám neorganizovane, pričom si myslia ale i vykonávajú inú
športovú aktivitu 1-5 krát do týždňa. Muži preferujú, a aj viackrát v týždni
vykonávajú iné športové aktivity ako ženy (p˂0,05). Probandi sa najčastejšie
venujú cyklistike, behaniu, muži i futbalu a hokeju a ženy najmä fitnes, tancu.
Väčšina respondentov by sa aj tak chcela venovať ešte vo väčšom rozsahu iným
športovým aktivitám ako uviedla, ale bránia im v tom najmä nedostatok voľného
času a u žien významne viac starostlivosť o rodinu (p˂0,01). Muži na rozdiel od
žien si myslia, že ich celkový objem a intenzita vykonávanej športovej aktivity je
dostačujúca k udržaniu si dobre telesnej zdatnosti (p˂0,05). Všetci respondenti
vykonávajú ďalšie športové aktivity z vnútornej potreby, pričom ženy významne
viac preferujú udržiavanie telesnej hmotnosti a dobrej postavy (p˂0,01). Zhrnutie.
Vo všeobecnosti však môžeme konštatovať, že rekreační plavci aj plavkyne, keďže
sa venujú plávaniu 1-2 krát do týždňa a ešte aj iným športovým aktivitám 1-5 krát
do týždňa majú dostatok pohybovej aktivity pozitívne podporujúcej ich zdravotný
stav a kondíciu.
Kľúčové slová: Rekreační plavci, športové aktivity, názory, postoje.
59
QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH DISABILITIES: DIFFERENCES
IN SATISFACTION WITH INDICATORS AND DOMAINS BETWEEN
ACTIVE AND INACTIVE INDIVIDUALS
Dagmar Nemček
Comenius University, Faculty of Physical Education and Sports, Bratislava,
Slovakia
e-mail: [email protected]
Quality of life (QoL) is strongly influenced by an individual’s health. The
lack of population studies measuring the QoL of people with physical disabilities
(PD) and people who are deaf and hard of hearing (D/HH) encouraged us to
consider conducting this research. The aim of this study was to compare the
satisfaction with quality of life indicators (QoLI) and domains (QoLD) between
people with PD and people who are D/HH. Methods. This study included 315
individuals with disabilities, concretely with PD and hearing impairments.
Participants were divided into two groups based on participation in physical
activities: active (people with PD, n=73, people who are D/HH, n=52) and inactive
(people with PD; n=77; people who are D/HH, n=113). The second part of
Subjective Quality of Life Analysis (S.QUA.L.A.) between active and inactive
members with disabilities was used. The Pearson chi-square test was used to
determine the differences in satisfaction with 23 QoLI and 5 QoLD (general health,
physical health and level of independence, psychological health and spirituality,
social relationships and environment) between the two groups (active and inactive)
within each population with disabilities. Results. We found significant differences
between active and inactive people with PD only in 3 from 23 QoLI and only in
one from 5 QoLD. On the other hand active people who are D/HH presented
significant higher satisfaction with 11 QoLI and with 4 QoLD as well as significant
higher level of overall QoL (p<.05) comparing inactive individuals with the same
disability. Conclusion. This evaluation of the QoLI and QoLD by S.QUA.L.A.
shows that it is a suitable tool to asses QoL in the population with different kinds
of disabilities. The results of our study confirmed that regular participation in sport
increases QoL, especially in people who are D/HH.
Keywords: People with physical disabilities, People who are deaf or hard
of hearing, The Subjective Quality of Life Analysis, Active and Inactive
individuals.
60
KVALITA ŽIVOTA ĽUDÍ SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM:
ROZDIELY V SPOKOJNOSTI S INDIKÁTORMI A DOMÉNAMI MEDZI
ŠPORTUJÚCIMI A NEŠPORTUJÚCIMI JEDNOTLIVCAMI
Dagmar Nemček
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Bratislava, Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Kvalita života (KŽ) každého jednotlivca je veľmi úzko spojená s jeho
zdravotným stavom. Nedostatok populačných štúdií, ktoré skúmajú KŽ ľudí so
zdravotným postihnutím nás podnietil k realizácii tohto výskumu, ktorého cieľom
bolo porovnanie spokojnosti s indikátormi a doménami kvality života medzi
jednotlivcami s telesným postihnutím (TP) a sluchovým postihnutím (SP).
Metódy. Výskumu sa zúčastnilo 315 jednotlivcov s TP a SP, ktorých sme si
diferencovali podľa účasti na športovej aktivite vo voľnom čase. Športujúcich
respondentov s TP bolo v počte 73 a so SP v počte 52; nešportujúcich jednotlivcov
s TP sa výskumu zúčastnilo počtom 77 a nešportujúcich jednotlivcov so SP počtom
113. Hlavnou výskumnou metódou bol štandardizovaný dotazník S.QUA.L.A
(Subjective Quality of Life Analysis), ktorý hodnotí subjektívnu spokojnosť s 23
indikátormi KŽ (IKŽ). Tie boli ďalej zoskupené do piatich domén (zdravie, telesné
zdravie a úroveň nezávislosti, psychické zdravie a spiritualita, sociálne vzťahy
a prostredie) podľa WHOQoL (World Health Organisation Quality of Life). Na
porovnanie spokojnosti s IKŽ a doménami KŽ (DKŽ) medzi športujúcimi
a nešportujúcimi jednotlivcami v jednotlivých stavoch zdravotného postihnutia bol
použitý Chi-kvadrát test. Výsledky. Zistili sme signifikantné rozdiely medzi
športujúcimi a športujúcimi jednotlivcami s TP len v troch z 23 IKŽ a len v jednej
z piatich DKŽ. Na druhej strane športujúci jednotlivci so SP prezentovali
signifikantne vyššiu spokojnosť s jedenástimi IKŽ a so štyrmi DKŽ ako aj
signifikantne vyššiu úroveň celkovej KŽ (p<.05) v porovnaní s nešportujúcimi
jednotlivcami so SP. Zhrnutie. Hodnotenie spokojnosti s IKŽ a DKŽ
štandardizovaným dotazníkom S.QUA.L.A. sa ukazuje ako vhodné pre zisťovanie
úrovne KŽ ľudí s rôznymi druhmi zdravotných postihnutí. Výsledky nášho
výskumu potvrdili, že pravidelná účasť na športovaní vo voľnom čase, či už na
rekreačnej alebo výkonnostnej, vrcholovej úrovni zvyšuje celkovú úroveň KŽ,
výraznejšie u ľudí, ktorí trpia úplnou alebo čiastočnou stratou sluchu.
61
Kľúčové slová: Ľudia s telesným postihnutím, ľudia so sluchovým
postihnutím, The Subjective Quality of Life Analysis, športujúci a nešportujúci
jednotlivci.
62
THE RELATIONSHIP BETWEEN WEEKLY PHYSICAL ACTIVITY AND
QUALITY OF LIFE IN ELDERLY WOMEN (PILOT STUDY)
Bohumila Poláčková, Nora Halmová
Constantine the Philosopher University, Faculty of Education, Department of
Physical Education and Sports, Nitra, Slovakia
e-mail: [email protected]
The aim of the study was to find relationship between weekly physical
activity and quality of life in elderly women. Methods. Participants were 22
elderly women ≥ 60 years (mean age 66,27 ± 4,99) with weight ≥ 50kg (mean
weight 74,84 ± 14,87kg) from Nitra. For purpose in this pilot study we used 2
questionnaires. The assessment of quality of life (QoL) was conducted by ShortForm General Health Survey (SF-36). To examine weekly physical activity we
selected International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Both questionnaires
were evaluated separately by standardized scoring manual for SF-36 and IPAQ. To
find relationship between results of SF-36 and IPAQ we used non-parametric
Spearman's correlation coefficient (rs). Results. The results from IPAQ show
significant relationship between quantity and quality of weekly physical activity
and age (rs = -,562). More significant relationships were found in results from SF36. The results showed significant relationship between domain of Vitality (rs = ,508), Social Functioning (rs = -,634), Mental Health (rs = -,537), Mental Health
Summary (rs = -,549) and age. There was also significant relationship between
domain of Vitality (rs = -,598), Mental Health (rs = -,505), Mental Health Summary
(rs = -,505) and weight. In this case, the results did not show relationship between
weekly physical activity and domains from SF-36. Conclusion. According to the
results from both questionnaires we follow the age-related decline of weekly
physical activity, vitality and mental health. In this case, questionnaires IPAQ and
SF-36 did not show relationship between themselves. In future studies we should
use another questionnaire for elderly people or we could measure the physical
activity with pedometer or other new devices which are now available on the
market.
Keywords: Quality of life, SF-36, IPAQ, physical activity, elderly.
63
VZŤAH MEDZI KVALITOU ŽIVOTA A TÝŽDENNOU POHYBOVOU
AKTIVITOU SENIORIEK
Bohumila Poláčková, Nora Halmová
Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a
športu, Nitra, Slovensko
e-mail: [email protected]
Cieľom našej pilotnej štúdie bolo zistiť vzťah medzi kvalitou života a
pohybovou aktivitou senioriek počas jedného týždňa. Metódy. Výskumný súbor
tvorilo 22 probandiek ≥ 60 rokov (priemerný vek 66,27 ± 4,99) s telesnou
hmotnosťou ≥ 50kg priemerná hmotnosť 74,84 ± 14,87kg) pochádzajúcich z Nitry.
Na vyhodnotenie štúdie sme použili dva štandardizované dotazníky. Kvalita života
bola hodnotená dotazníkom SF-36 (Short-Form General Health Survey). Na
zistenie kvantity a kvality týždennej pohybovej aktivity bol zvolený medzinárodný
dotazník pohybovej aktivity (IPAQ). Dotazníky sme vyhodnocovali pomocou
automatického softvéru pre SF-36 a IPAQ. Na zistenie vzťahov medzi kvalitou
života a týždennou pohybovou aktivitou sme použili neparametrický Spearmanov
korelačný koeficient (rs). Výsledky. Z výsledkov IPAQ vyplýva signifikantný
vzťah medzi týždennou pohybovou aktivitou a vekom (rs = -,562). Výsledky
dotazníka SF-36 poukazujú na signifikantné vzťahy medzi vekom a doménami
vitalita (rs = -,508), spoločenská aktivita (rs = -,634), psychické zdravie (rs = ,537), celkové psychické zdravie (rs = -,549). Dotazník SF-36 poukázal aj na
signifikantné vzťahy medzi telesnou hmotnosťou a doménami vitalita (rs = -,598),
psychické zdravie (rs = -,505), celkové psychické zdravie (rs = -,505). Výsledky
našej štúdie nepreukázali súvislosť medzi kvalitou života a týždennou pohybovou
aktivitou senioriek. Zhrnutie. Získané údaje poukazujú na súvislosť veku s
pohybovou aktivitou, vitalitou a psychickým zdravím. Štatisticky významný vzťah
medzi dotazníkmi SF-36 a IPAQ sa v tomto prípade nenašiel. V ďalších štúdiách
zvážime použitie iného typu dotazníka kvality života pre seniorov alebo môžeme
použiť pedometer, resp. kalorimeter na presnejšie sledovanie pohybovej aktivity
počas jedného týždňa.
Kľúčové slová: Kvalita života seniorov, dotazník SF-36, IPAQ, pohybová
aktivity.
64
CHANGES IN THE HIGH SCHOOL STUDENTS EXCERCISE REGIME
AFFECTED BY TEACHING THE MODULE HEALTHY LIFESTYLE
Natália Smoleňáková
Matej Bel University in Banska Bystrica, Faculty of Arts, Department of physical
Education and Sport, Slovakia
e-mail: [email protected]
In the recent years Physical education and sport has undergone the process
of innovation and transformation, to improve the teaching and education of pupils
at all school levels. Physical Education is not only oriented to ensure the physical
development of pupils but the acquisition of theoretical knowledge and basis for
successful selection of sport and its application to the individual physical activity
regime as well. The educational area "Health and movement" allows schools and
their pupils active and systematic support for primary health care and seeking the
means of education for the lifelong physical activity. The aim of this study was to
extend the knowledge about the impact of applied selected components of content
standard of modul "Healthy Lifestyle" during the Physical and sports education
lessons to the changes in exercise regime of high school pupils. Methods. The
main research method was a pedagogical experiment, carried out at Spojená škola
Nováky (nEX = 23). To obtain the data we used the questionnaire method and
record of exercise regime. Obtained data were evaluated using the Chi-square test
of good agreement. Results. Output rating showed in "3 times per week"
physically active pupils the increase of 17.6%, in experimental selection compared
to almost stabile 29.8% pupils from control selection. The action of theoretical
training as a form of experimental agent increased the number of high school
pupils, who take part in physical activity. Conclusion Through the application of
experimetal agent in the form of a specific training program, compiled from
selected components of a content standard module "Healthy lifestyle" we have
come to the knowledge that a short period of theoretical impetus has proven to be
satisfactory by increasing number of high school pupils with the dominating
frequency of physical activity and changes in the amount of movement in exsercise
regime.
Keywords: Physical activity regime, high school students, the
module”Healthy Lifestyle”
65
ZMENY ÚROVNE POHYBOVÉHO REŽIMU STREDOŠKOLÁKOV
VPLYVOM VÝUČBY MODULU ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Natália Smoleňáková
¹Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra telesnej výchovy a športu,
Banská Bystrica, Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Telesná a športová výchova prešla v posledných rokoch procesom
inovácie a transformácie, cieľom ktorej bolo skvalitnenie vyučovania
a ovplyvňovania vzdelávania a výchovy žiakov všetkých stupňov škôl. Nejedná sa
iba o zabezpečenie fyzického rozvoja žiaka ale aj o osvojovanie teoretických
poznatkov, ako základu úspešnosti výberu športu s aplikáciou v individuálnom
pohybovom režime. Vzdelávacia oblasť „Zdravie a pohyb“ umožňuje školám a ich
žiakom aktívnu a systematickú podporu primárnej starostlivosti o zdravie
a hľadanie prostriedkov výchovy k celoživotnej pohybovej činnosti. Cieľom
predkladanej práce a realizovaného výskumu bolo rozšírenie poznatkov o vplyve
aplikovania vybraných komponentov obsahového štandardu modulu „Zdravý
životný štýl“ počas výučby predmetu telesná a športová výchova, na zmeny
pohybového režimu stredoškolákov. Metódy. Základnou výskumnou metódou bol
pedagogický expriment, realizovaný na Spojenej škole Nováky (nEx=23).
K získavaniu údajov sme využili dotazníkovú metódu a týždenný záznam
pohybového režimu. Získané údaje sme vyhodnotili prostredníctvom Chi kvadrát
testu dobrej zhody. Výsledky. Analýza výsledkov preukázala nárast aktívne
športujúcich žiakov o 17,6% v porovnaní so stabilními 29,8 % v kontrolných
skupinách. Aplikácia experimentálneho činiteľa v podobe teoretického vzdelávania
pozitívne ovplyvnila počet športujúcich žiakov. Zhrnutie. Prostredníctvom
aplikácie experimetnálneho činiteľa v podobe špecifického vzdelávacieho
programu, zostaveného z vybraných komponentov obsahového štandardu modulu
„Zdravý životný štýl” sme dospeli k poznatkom, že krátko trvajúci stimul bol
postačujúcii na zvýšenie počtu stredoškolákov s početnejšou frekvenciou
pohybovej činnosti. Na základe toho môžeme konštatovať, že zaraďovaním
teoretických poznatkov môžme dosiahnuť pozitívne zmeny v objeme pohybu v ich
pohybovom režime.
Kľúčové slová: Pohybový režim, žiaci strednej školy, Modul Zdravý
životný štýl.
66
POPULARITY OF RUNNING IN POLAND IN THE PERSPECTIVE OF
HEALTHY LIFE STYLE AN SOCIOLOGICAL APPROACH
Jakub Ryszard Stempień
Medical University of Lodz, Department of Sociology, Republic of Poland
e-mail: [email protected]
The aim of the study was to identify origins of, currently observed in
Poland, hype for running (as a kind of physical recreation and leisure-time sport).
It was vital to verify the hypothesis of Crawford’s ideology of healthism as a
reason for popularity of running. For ideology of healthism (widely professed by
representatives of middle class) the individual responsibility for health – as a base
for well-being – is crucial one. Methods. Surveys were conducted in the period of
2013-2015 among participants of DOZ Lodz Marathon with PZU (sample 2013:
N=865; sample 2014: N=1078; sample 2015: N=1086). Collected empiric material
was analysed with usage of MS Excel package, according to descriptive statistic
standards. Indicators of healthism were: 1/ middle class affiliation (education:
university or secondary school; material status: good or very good; kind of work:
intellectual); 2/ health-related reasons for running; 3/ conviction about individual
impact on health. Results. Most of respondents graduated from university (70% in
2013, 68% in 2014 and 72% in 2015) or secondary school (respectively: 17%,
16%, 14%). Surveys’ participants described their material situation as good or very
good (72% in 2013, 70% in 2014 and 77% in 2015). The surveys’ samples were
dominated by intellectual workers (managers, professionals, clerks – 51%) and
entrepreneurs (13%). The most popular reason for beginning running was desire
for staying healthy (48% in 2014). Moreover, 92% of respondents stated that
everyone had a great impact on own health and health depended on the life style.
Conclusion. Healthism ideology is connected with hype for running (social class
status, pro-health motivations for running). Nevertheless, when basing only on
healthism, it is impossible to explain why running is attractive as a discipline of
leisure-time sport (not only as a kind of physical recreation). Study financed by the
Medical University of Lodz; research project No. 502-03/6-074-02/502-64-080.
Keywords: Hype for running, leisure-time sport, running events,
healthism, physical recreation, middle class.
67
POLSKA MODA NA BIEGANIE I ZDROWY STYL ŻYCIA.
PERSPEKTYWA SOCJOLOGICZNA
Jakub Ryszard Stempień
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Socjologii, Rzeczpospolita Polska
e-mail: [email protected]
Celem pracy była identyfikacja przyczyn obserwowanej obecnie w Polsce
mody na bieganie (jako obszaru rekreacji ruchowej i sportu czasu wolnego).
Istotne było zweryfikowanie hipotezy wskazującej na ideologię healthismu (vide:
Robert Crawford), jako źródło popularności biegania. Ideologia healthismu –
rozpowszechniona wśród reprezentantów klasy średniej – zakłada indywidualną
odpowiedzialność za zdrowie, które jest definiowane jako podstawowe kryterium
dobrostanu jednostki. Metody. W latach 2013-2015 wykonano trzy pomiary
ankietowe wśród uczestników DOZ Łódź Maraton z PZU (próba 2013: N=865;
próba 2014: N=1078; próba 2015: N=1086). Zebrany materiał empiryczny został
poddany analizom za pomocą pakietu MS Excel, zgodnie z rygorami statystyki
opisowej. Za wskaźniki healthismu wśród biegaczy-amatorów uznano: 1/
przynależność do klasy średniej (poziom wykształcenia: średnie ogólnokształcące
lub wyższe; sytuacja materialna: dobra lub bardzo dobra; typ wykonywanej pracy:
umysłowa); 2/ zdrowotne pobudki dla biegania; 3/ przekonanie o jednostkowym
wpływie na własne zdrowie. Wyniki. W każdym z trzech pomiarów zdecydowaną
większość respondentów stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem
wyższym (70% w 2013 r., 68% w 2014 r. i 72% w 2015 r.) lub średnim
ogólnokształcącym (odpowiednio: 17%, 16%, 14%). Ankietowani oceniali swoją
sytuację materialną jako dobrą lub bardzo dobrą (łącznie 72% w 2013 r., 70% w
2014 r. i 77% w 2015 r.). Wśród uczestników badania dominowali przedstawiciele
zawodów umysłowych (kierownicy, specjaliści, pracownicy biurowi – łącznie
51%) oraz przedsiębiorcy (13%). Najczęściej wskazywaną przyczyną rozpoczęcia
treningów biegowych była chęć zadbania o własne zdrowie (48% w 2014 r.).
Zarazem 92% respondentów stwierdziło w 2014 r., że każdy ma duży wpływ na
własne zdrowie, a stan zdrowia zależy przede wszystkim od trybu życia. Wnioski.
Ideologia healthismu wydaje się związana z modą na bieganie (klasowy charakter
tej mody, prozdrowotne motywacje towarzyszące rozpoczęciu „przygody z
bieganiem”). Healthism nie wyjaśnia jednak dlaczego bieganie staje się atrakcyjną
dyscypliną sportu czasu wolnego (nie zaś tylko rekreacji ruchowej). Praca
finansowana przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi z zadania badawczego 50203/6-074-02/502-64-080.
68
Słowa kluczowe: Moda na bieganie, sport czasu wolnego, imprezy
biegowe, healthism, rekreacja ruchowa, klasa średnia.
69
SM SYSTEM THE PHYSICAL ACTIVITIES OF UNIVERSITY
STUDENTS AND ITS INFLUENCE ON POSTURAL AND PHASIC
MUSCLES
Ivan Sulc
University P. J. Safarik in Kosice, Department of Physical Education and Sport,
Kosice, Slovak Republic
[email protected]
Within the grant VEGA 1/1343/12 "Selected factors of obesity and
prevention by physical activity" by the means of questionnaire, we found a high
percentage of university students complaining about back pain. On that premises,
the aim of our study was to determine the effects of SM system on postural and
phasic muscles. Methods. The sample was comprised of university students from
1-4 year of study. University of P.J. Safarik in Kosice (n = 17 female and 2 male).
We examined muscle health - shortening or muscle imbalance by the means of
SMS method with Smiska and Thomayer test according to Janda. In execution we
used the analysis of the impact of exercise SMS method according to Smisek,
comparing pre and posttest measurements. Results. Our pretest found shortening
of the muscles and muscle imbalances. Posttest suggests more than 70%
improvement, in one instance, 57.9%. Summary. Founded results substantiate
reasoning behind the inclusion of SM system. Our results confirmed that regular
exercise of twelve basic exercises of SM system, in compliance with the design
techniques we can achieved good results. Our overall findings confirm two
university students, which exhibit the best improvement of the selected indicators.
Keywords: University students, postural and phasic muscles, muscle
imbalance, SMS method.
70
SM SYSTÉM V POHYBOVÝCH AKTIVITÁCH VYSOKOŠKOLÁKOV
A JEHO VPLYV NA POSTURÁLNE A FÁZICKE SVALY
Ivan Šulc
Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,
Slovenská republika
e-mail: [email protected]
V rámci grantovej úlohy VEGA 1/1343/12 „Vybrané faktory obezity
a pohybová prevencia“ sme z dotazníka zistili vysoké percento vysokoškolákov
sťažujúcich sa na bolestivosť chrbtice. Na základe toho, cieľom našej práce bolo
zistiť vplyv cvičenia SM systému na posturálne a fázické svaly. Metódy: Súbor
tvorili vysokoškoláci 1.-4. ročníka Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (n=17 žien
a 2 muži). Zisťovali sme stav svalov – skrátenie alebo svalovú dysbalanciu
použitím metódy SMS podľa Smíška a Thomayerovú skúšku podľa Jandu. Pri
spracovaní sme použili analýzu vplyvu cvičenia metódou SMS podľaSmíška,
porovnanie vstupného a výstupného merania. Výsledky. Pri vstupnom meraní sme
zistili skrátenie svalov a svalovú dysbalanciu. Pri výstupnom meraní sme
zaznamenali zlepšenie nad 70%, len v jednom prípade sme zaznamenali 57,9%.
Zhrnutie. Zistené výstupné merania nám potvrdzujú opodstatnenosť zaradenia SM
systému. Potvrdili nám, že pravidelným cvičením dvanástich základných cvikov
SM systému, za predpokladu dodržania techniky prevedenia, sa dosiahnu veľmi
dobré výsledky. Potvrdili nám to dvaja vysokoškoláci, ktorí zaznamenali najlepšie
výsledky zlepšenia v jednotlivých sledovaných ukazovateľoch.
Kľúčové slová: Vysokoškoláci, posturálne a fázické svaly, svalová
dysbalancia, metóda SMS.
71
INTERMITTENT FASTING AND ITS INFLUENCE ON HEALTH
Ivan Uher, Zuzana Kűchelová, Iveta Cimboláková
University P. J. Safarik in Kosice, Department of Physical Education and Sport,
Kosice, Slovak Republic
e-mail: [email protected]
Food addiction is today the major cause of disease and death in our society
and other economically developed countries. Hypothetically, this problem could be
solved by simply convey the consequences of overeating to professionals and
public. In reality though, it has been greatly difficult to successfully execute
prolonged dietary restriction regimens. In context of the non-ability of many
people to reduce their food intake, research pursuit are in progression to identify
ways to alternatively reduce food intake or imitating the beneficial effects of
dietary restriction using medical products, dietary supplements and gene therapies.
Although all cells in the body require energy to last and perform efficiently,
excessive calorie intake over long period of time can modify cell function and
promote susceptibility to disease. Recent findings suggest that intermittent fasting
has beneficial effect on health. In our paper we look into intermittent fasting as a
therapeutic approach and its health benefits.
Keywords: Dietary restriction, health, aging, animal study, intermittent
fasting, overweight.
72
INTERMITENTNÝ PÔST A JEHO VPLYV NA ZDRAVIE
Ivana Uher, Zuzana Kűchelová, Iveta Cimboláková
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu Košice,
Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Nadmerná konzumácia potravín je v súčasnosti jednou z hlavných príčin
ochorení, úmrtí u nás i ekonomicky rozvinutom svete. Hypoteticky, problém
následkov prejedania sa dá pregnantne vyriešiť edukáciou odborníkov a verejnosti.
V skutočnosti je však problematické úspešne implementovať udržateľný režim so
stravovacími obmedzeniami. V súvislosti s nespôsobilosťou redukcii príjmu
potravy, výskumne úsilie progresívne smeruje k identifikácii spôsobov, ako
alternatívne znížiť príjem potravy alebo imitácii pozitívnych účinkov diétnych
obmedzení, buďto implementáciou farmák, doplnkov výživy či genetickej terapii.
Napriek tomu, že bunky pre svoju činnosť a prežitie potrebujú prísun energiu, ich
nadmerná akumulácia po dlhú dobu môže alternovať funkciu viesť k predispozícii
závažných zdravotných problémov. Posledné výskumy naznačujú, že intermitentný
pôst má pozitívny vplyv na zdravie. V našom príspevku poukazujeme na
intermitentný pôst a jeho benefity i terapeutický prístup vyhovujúci požiadavkám
dneška.
Kľúčové slová: Stravovacie obmedzenia, zdravie, starnutie, štúdie na
zvieratách, intermitentný pôst, nadváha.
73
THE CORRELATION BETWEEN ANTHROPOMETRIC OBESITY
INDICES AND BIA-BASED FAT MEASURES IN NURSING HOME
WOMEN AGED 80+ YEARS.
Ryszard Zarzeczny1, Agnieszka Nawrat-Szołtysik2, Anna Polak2,
Jakub Maliszewski3, Adam Kiełtyka4, Beata Matyja5, Magdalena Dudek2,
Joanna Zborowska2, Adam Wajdman2
Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy, Jan Długosz
University in Częstochowa, Poland;
2
Chair of Physiotherapy Basics, The Jerzy Kukuczka Academy of Physical
Education in Katowice, Poland;
3 TECHNOMEX - Trade and Service Company, Gliwice, Poland;
4 BetaMed Medical Center, Katowice, Poland
5 Saint Elisabeth Nursing Home in Ruda Śląska, Poland
1
e-mail: [email protected]
The aims of the study were to assess whether commonly used
anthropometric obesity indices are associated with body fat measures obtained by
Bioelectrical Impedance Analysis (BIA) method, and to determine the best
anthropometric predictor of BIA-based body fat percentage (%Fat) and visceral fat
rating (VFR) in elderly women. Methods. The sample consisted of 24 women aged
80 years and older, the residents of long-term care facilities in Upper Silesia
(Poland). All women were subjected to standard anthropometric measurements
including the following variables: body weight, body height, waist circumference,
hip circumference and neck circumference. On the basis of these measures Body
Mass Index (BMI) as well as waist-to-hip ratio (WHR) were calculated. The
subjects’ %Fat and VFR were determined by body composition analyzer TANITA
BC 420MA (Japan). Pearson’s correlation coefficients were used to quantify the
relationships between variables. Stepwise multiple regression analysis with
backward elimination was performed to identify possible predictors. Results. The
basic characteristics of the investigated subjects were as follows (mean±SD): age 85,5±3,7 years; body weight - 60,4±11,6 kg; body height - 150,6±7,6 cm; BMI 26,6±4,6 kg/m2; %Fat - 31,3±9,6%; VFR - 10,7±2,5. Both of BIA-based measures
significantly, positively correlated with body weight, BMI and circumferences of
waist, hip and neck (r values from 0,477 to 0,835). The multiple regression
analysis for %Fat revealed that the body weight was the only variable statistically
significant (r2=0,414; p<0,001; SEE=7,503%), and for VFR the significant β
coefficients were obtained for BMI and neck circumference (0,625±0,133 and
0,341±0,133, respectively) (r2=0,754; p<0,001; SEE=1,313). Conclusions. Among
74
popular anthropometric indices of body composition in the oldest old group of
women, body weight seems to be the best predictor of body fat percentage, and
VFR could be predicted by BMI along with a neck circumference.
Keywords: Aging, Older Women, Body Composition, Bioelectrical
Impedance Analysis, Fat Mass, Anthropometric Indices.
75
WSPÓŁZALEŻNOŚĆ ANTROPOMETRYCZNYCH WSKAŹNIKÓW
OTYŁOŚCI Z POMIARAMI OTŁUSZCZENIA OPARTYMI NA
METODZIE BIA U KOBIETZ DOMÓW OPIEKI W WIEKU 80+ LAT
Ryszard Zarzeczny1, Agnieszka Nawrat-Szołtysik2, Anna Polak2,
Jakub Maliszewski3, Adam Kiełtyka4, Beata Matyja5, Magdalena Dudek2,
Joanna Zborowska2, Adam Wajdman2
1
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii, Akademia im. Jana
Długosza w Częstochowie, Polska;
2 Katedra Podstaw Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego
Kukuczki w Katowicach, Polska;
3 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX, Gliwice, Polska;
4 Centrum Medyczne BetaMed, Katowice, Polska
5 Ośrodek "Św. Elżbieta" w Rudzie Śląskiej, Polska
e-mail: [email protected]
Celem pracy było zbadanie czy zwyczajowo stosowane antropometryczne
wskaźniki otyłości są współzależne z pomiarami otłuszczenia uzyskanymi na
podstawie bioelektrycznej analizy impedancji (BIA), a także określenie który z
antropometrycznych wskaźników najlepiej oszacowuje procent tkanki tłuszczowej
(%Fat) oraz wskaźnik tłuszczu wisceralnego (VFR) u starszych kobiet. Metody.
Badaniom poddano grupę 24 kobiet w wieku 80 lat i więcej, pensjonariuszek
domów opieki z terenu Górnego Śląska (Polska). U wszystkich kobiet dokonano
następujących standardowych pomiarów antropometrycznych: masa ciała,
wysokość ciała, obwód talii, obwód bioder oraz obwód szyi. Na podstawie tych
pomiarów obliczono wskaźnik masy ciała (BMI) oraz stosunek obwodu talii do
obwodu bioder (WHR). %Fat oraz VFR wyznaczono za pomocą analizatora składu
ciała TANITA BC 420MA (Japonia). Wzajemne zależności pomiędzy badanymi
zmiennymi oszacowano za pomocą współczynnika korelacji Pearsona, natomiast w
celu oszacowania potencjalnych predykatorów zastosowano regresję krokową
wsteczną. Wyniki. Charakterystyka badanych przedstawiała się następująco
(średnia±SD): wiek - 85,5±3,7 lat; masa ciała - 60,4±11,6 kg; wysokość ciała 150,6±7,6 cm; BMI - 26,6±4,6 kg/m2; %Fat - 31,3±9,6%; VFR - 10,7±2,5.
Wartości zarówno %Fat jak i VFR dodatnio, istotnie statystycznie korelowały z
masą ciała, BMI oraz obwodami talii, bioder i szyi (r w granicach od 0,477 do
0,835). Analiza regresji krokowej dla %Fat ujawniła, że jedyną istotną
statystycznie zmienną jest masa ciała (r2=0,414; p<0,001; SEE=7,503%),
natomiast dla analizy VFR statystycznie istotny współczynnik β uzyskano dla BMI
oraz obwodu szyi (odpowiednio 0,625±0,133 and 0,341±0,133) (r2=0,754;
76
p<0,001;
SEE=1,313).
Wnioski.
Wśród
popularnych
wskaźników
antropometrycznych służących do oceny składu ciała osób w wieku starczym
najlepszym predykatorem procentowej zawartości tkanki tłuszczowej wydaje się
być masa ciała, natomiast wskaźnik tłuszczu wisceralnego najlepiej oszacowuje
BMI wraz z obwodem szyi.
Słowa kluczowe: Proces starzenia się, kobiety w starszym wieku, skład
ciała, bioelektryczna analiza impedancji, otłuszczenie ciała, wskaźniki
antropometryczne.
77
SECTION/SEKCIA 2
DIAGNOSTICS IN RECREATIONAL SPORT/DIAGNOSTIKA V
REKREAČNOM ŠPORTE
78
PHYSICAL ACTIVITY OF PEOPLE WITH PARKINSON’S DISEASE
Joanna Cholewa¹, Alicja Szostok2, Rafał Kudrys3, Jarosław Cholewa4
¹ J. Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Department of
Physiotherapy in Neurological and Muskuloskeletal Disorders, Katowice, Poland
² Department of Neurology, Group Establishments Healthcare Będzin, Czeladź,
Poland
³ J. Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice, Department of
Physical Education, Katowice, Poland
4
State Higher Vocational School in Raciborz, Department of Physical Education,
Racibórz, Poland,
e-mail: [email protected]
The importance of prevention of physical disability in patients with
Parkinson's disease (PD) is commonly known. Regularly taken physical activity
(PA) will maintain physical, functional independence and quality of life. However,
knowledge of the subject does not affect health-related behavior of patients. The
aim of the study was to determine the level of physical activity of people suffering
from PD. Methods. The study was performed on 35 people with idiopathic PD (14
women, 21 men, at the age of 66,56±4,36 years, disease duration at the 6,93 ±
4.36), diagnosed according to the criteria of the United Kingdom Parkinson's
Disease Society Brain Bank as being at the second stage of the disease, according
to the Hoehn and Yahr scale. No dementia (Mini-Mental State Examination),
dyskinesia (Modified Dyskinesia Scale) or periods of sickness were diagnosed.
Control group consisted of 30 people declaring themselves as healthy and who do
not have acute or chronic diseases (14 women, 16 men, 62,89±3,98 years), were
included in the study. To assess the level of PA method of single diagnostic survey
was used, by using the short version of the International Questionnaire of Physical
Activity, in which the respondent answers questions that concern about frequency
and duration of PA at high, moderate and low intensity, that last continuously for at
least 10 min. In addition, based on the frequency of PA undertaken by subjects, its
intensity and the duration during the day, weekly volume of PA were determined in
three intensity zones. Results. Analysis of the level of PA showed statistically
significant differences between people with PD and control group in all zones of
intensity. The biggest difference in the zone of high intensity (15.64%) was
observed. The smallest different occurred in low intensity (8.43%). Analysis of
weekly volume of PA showed a statistically significant differences between groups
as well (11,54%). Conclusion. Request about the need to take action to develop a
strategy for activating movement of people with PD has been taken.
79
Keywords: Parkinson’s disease, physical activity, zone of intensity,
weekly volume of PA.
80
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA OSÓB Z CHOROBĄ PARKINSONA
Joanna Cholewa¹, Alicja Szostak2, Rafał Kudrys3, Jarosław Cholewa3
¹ Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Wydział
Fizjoterapii, Katowice, Polska
² Oddział Neurologii, Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Będzinie,
Szpital w Czeladzi, Czeladź, Polska
³ Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Wydział
Wychowania Fizycznego, Katowice, Polska
e-mail: [email protected]
Znaczenie aktywności fizycznej (AF) w zapobieganiu szeroko rozumianej
niepełnosprawności u osób z choroba Parkinsona (PD) jest powszechnie znana.
Regularnie podejmowana AF powoduje utrzymanie sprawności fizycznej,
niezależności funkcjonalnej oraz poprawę jakości życia. Jednakże powszechna
wiedza na ten temat nie wpływa na prozdrowotne zachowania osób chorych.
Celem pracy było określenie poziomu aktywności fizycznej osób z PD. Materiał i
metody badań. W badaniach uczestniczyło 35 osób z rozpoznaniem PD
postawionym zgodnie z kryteriami United Kingdom Parkinson’s Disease Society
Brain Bank, w II stopniu zaawansowania choroby według skali Hoehn i Yahr’a (14
kobiet, 21 mężczyzn, wiek 63,56±4,36 lat, czas trwania choroby 6,93±4,36) oraz
30 osób deklarujących siebie jako osoby zdrowe (14 kobiet, 16 mężczyzn, wiek
62,89±3,98). U wszystkich badanych nie stwierdzono otępienia (wynik MMSE
>24 punktów) i depresji (wynik BDI <10 punktów). U badanych osób określono
poziom aktywności fizycznej z zastosowaniem kwestionariusza ankiety IPAQ w
wersji krótkiej, zawierający pytania dotyczące aktywności fizycznej badanych z
typowego tygodnia ich życia. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie. Do
analiz statystycznych wykorzystano wyniki samooceny częstości trwania wysiłków
fizycznych w trzech strefach intensywności: niskiej, umiarkowanej i wysokiej.
Uzyskane dane o częstości i czasie trwania aktywności fizycznej badanych,
pozwoliły na obliczenie tygodniowej objętości AF. Wyniki. Analiza wyników
badań wykazała istotną statystycznie różnice w poziomie aktywności fizyczne
pomiędzy osobami z PD a grupą kontrolną we wszystkich analizowanych strefach
intensywności. Największa różnica wystąpiła w strefie wysiłków o intensywności
wysokiej (15,64%). Najmniejsza w strefie wysiłków o intensywności niskiej
(8,43%). Porównanie tygodniowej objętości AF również wykazało istotną
statystycznie różnice między grupami (11,54%). Wnioski. Wyciągnięto wniosek
o konieczności podejmowania działań mających na celu opracowania strategii
aktywizacji ruchowej osób z PD.
81
Słowa kluczowe: Choroba Parkinsona, aktywność fizyczna, strefy
intensywności, tygodniowy poziom AF.
82
POSTURAL STABILITY OF STUDENTS OF UNIVERSITY OF PAVOL
JOZEF ŠAFARIK
Dávid Kaško
The Univerzity of P. J. Šafárik in Košice, Institute of physical education and sport,
Košice, Slovak republic
e-mail: [email protected]
The goal of the work was to detect the point values of the movement
patterns by FMS™ method. The methods. The file was composed of students of
the Univerzity of P.J. Šafárik in Košice (n=30, 21 women and 9
men). FMS™ testing is composed from 10 tests from which 7 tests have point
value from 0 to 3 points. Three tests are supplemented, where the presence of pain
is evaluated. The resulting maximal score is 21 points. The resulting score under
14 points predicts the increased risk of injury. The results. The overall average
score by looking at the tested sample (n=30) for both sexes amounts to16,1 points.
The average height 170,1 centimetres, the average age 20,9 years and the average
weight for both sexes is 65,8 kg, the average BMI 22,6. Taking the sex into
account, the overall average score for the women (n=21) 16,14 points, the average
age 20,1 years, the average height 166,2 cm, the average weight 60,5kg, the
average BMI 21,8. The overall average score for the men (n=9) amounts up to
16,11 points, the average age 22,5 years, the average height 177,8 cm, the average
height 77 kg, the average BMI 24,28. The summary. The students of the
Univerzity of P. J. Šafárik reach overall the comparable results how were published
by the authors in the studies with the similar goal. The higher values of the joint
movability were measured for women, also the higher values were measured by the
evaluation of the movement patterns of legs for women. The higher values by the
evaluation of the body stability were measured for men.
Key words: FMS test, movement patterns.
83
POSTURÁLNA STABILITA ŠTUDENTOV UNIVERZITY PAVLA
JOZEFA ŠAFÁRIKA
Dávid Kaško
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Ústav telesnej výchovy a športu, Košice,
Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Cieľom práce bolo zistiť bodové hodnoty pohybových vzorov
prostredníctvom FMS™ metódy. Metódy. Súbor tvorili študenti Univerzity P.J.
Šafárika v Košiciach (n=30, 21 žien a 9 mužov). FMS™ testovanie je zostavené
z 10 testov z ktorých má 7 testov bodové ohodnotenie od 0 do 3 bodov. Tri testy sú
doplňujúce kde sa hodnotí prítomnosť bolesti. Výsledné maximálne skóre je 21
bodov. Výsledné skóre pod 14 bodov predikuje zvýšené riziko možností zranenia.
Výsledky. Celkové priemerné skóre pri pohľade na testovanú vzorku (n=30) bez
rozdielu pohlavia činí 16,1 boda. Priemerná výška 170,1 centimetra, priemerný vek
20,9 roka a priemerná hmotnosť bez rozdielu pohlavia je 65,8 kg, priemerné BMI
22,6. Pri rozdelení na pohlavia bolo celkové priemerné skóre žien (n=21) 16,14
boda, priemerný vek 20,1 roka , priemerná výška 166,2 cm priemerná hmotnosť
60,5kg, priemerné BMI 21,8. Celkové priemerné skóre mužov (n=9) číní 16,11
boda, priemerný vek 22,5 roka, priemerná výška 177,8 cm, priemerná hmotnosť 77
kg, priemerné BMI 24,28. Zhrnutie. Študenti Univerzity P. J. Šafárika dosahujú
celkovo porovnateľné výsledky ako publikovali autori v štúdiách s obdobným
cieľom. Vyššie bodové hodnoty kĺbovej pohyblivosti sme namerali u ženského
pohlavia, taktiež vyššie bodové hodnoty sme namerali pri hodnotení pohybových
vzorov dolných končatín u ženského pohlavia. U mužov sme namerali vyššie
bodové hodnoty v hodnotení trupovej stability.
Kľúčové slová: FMS test, pohybové vzory.
84
PROPOSED OF THE PROPHYLACTIC-THERAPEUTIC ALGORITHMPATS (PREVENTION AND TREATMENT SCOLIOSIS) FOR CHILDREN
AGED 6-12 YEARS OLD AT RISK OF SCOLIOSIS.
M. Kluszczyński 1, J.Wąsik 1 , A. Kluszczyński 2, M. Motow-Czyż 1 , D.
Ortenburger 1.
1
Institute of Physical Education, Tourism and Physioterapy, Jan Dlugosz
University Częstochowie, Poland
2
Rehabilitation Centre „Troniny” Czestochowa, Poland.
email: [email protected]
Evaluation of measurable parameters of the child’s posture with the
specifying determinants is a key element in preventing lateral spinal curvatures.
Aim of this study is to propose a diagnostic and therapeutic algorithm, depending
on the results of the body posture examination and age of the child. Material and
methods: Clinical evaluation of the child's posture selected parameters was
performed using Bunnell scoliometer and Saunders inclinometer. It was
measured the angle of thoracic kyphosis and lumbar lordosis and the angle of trunk
rotation( ATR). Functional length of the lower limbs assessed by Derbolowsky
symptom. Results: Option I - ATR 3˚ -5˚ - without lower limbs discrepancy LLD, Derbolowsky test-negative The thoracic kyphosis between 20-45˚. Control
for 6 months. Option II - ATR 3˚ -5,the presence of LLD, or thoracic kyphosis
below 19˚. A child is eligible for the PaTS program and increase targeted physical
activity. Control for 6 months. Option III - ATR 6˚-7˚, child qualified for the PATS
program. Control for 3 months. Option IV - ATR 7 ˚ and above - child qualified to
perform x-ray of the spine and orthopedic outpatient treatment and / or
rehabilitation according to the recommendations SOSORT and SRS. Conclusions:
1. Algorithm - Pats proposes to monitor the child's body posture parameters
pathognomonic for the development of scoliosis. 2. The proposed algorithm PaTS
is an active prevention taking into account improving the function of pelvic girdle
in order to reduce the incidence of child kinetic static conditions conducive to the
formation of the spinal deformity. 3. The use of simple and inexpensive instrument
to assess the child's posture allows for more objective diagnostic and therapeutic
process in accordance with the principles of EBM.
85
PROPOZYCJA ALGORYTMU POSTĘPOWANIA PROFILAKTYCZNOTERAPEUTYCZNEGO -PILS U DZIECI W WIEKU 6-12 LAT
ZAGROŻONYCH BOCZNYM SKRZYWIENIEM KRĘGOSŁUPA.
M. Kluszczyński 1,2, J. Wąsik 1 , A. Kluszczyński 2, M. Motow-Czyż 1 ,
D. Ortenburger 1.
1
Instytut Wychowania fizycznego i Fizjoterapii Akademii im. Jana Długosza w
Częstochowie. Polska
2
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” Czestochowa . Polska
email: [email protected]
Ocena mierzalnych parametrów postawy dziecka z określeniem
właściwych determinantów jest kluczowym elementem profilaktyki bocznych
skrzywień kręgosłupa.Celem pracy jest propozycja algorytmu postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego w zależności od wyników badania postawy i wieku
dziecka. Materiał i metody: Ocenę kliniczną wybranych parametrów postawy
dziecka przeprowadzono z użyciem skoliometru Bunnella oraz inklinometru
Saundersa lub plurimetru Rippsteina. Mierzono kąt kifozy piersiowej i lordozy
lędźwiowej oraz kąt rotacji tułowia (ATR). Długość funkcjonalną kk. dolnych
oceniano wg. objawu Derbolowskiego. Wyniki: Wariant I ATR3˚-5˚, bez
nierówności funkcjonalnej kończyn dolnych (NFKD)- test Derbolowskiego
ujemny. Kifoza piersiowa pomiędzy 20-45˚. Obserwacja za 6 m-cy. Wariant II
ATR3˚-5˚ obecność NFKD- test Derbolowskiego dodatni. Kifoza piersiowa
poniżej 19˚. Dziecko zakwalifikowane zostaje do programu PiLS oraz
zwiększenia ukierunkowanej aktywności fizycznej. Kontrola za 6 miesięcy.
Wariant III ATR 6˚-7˚- dziecko zakwalifikowane do programu PiLS . Kontrola za
3 miesiące. Wariant IV ATR ≥ 7˚- dziecko zakwalifikowane do wykonania zdjęcia
RTG kręgosłupa oraz leczenia w poradni ortopedycznej i/lub rehabilitacyjnej wg
zaleceń SOSORT i SRS. Wnioski: Algorytm - PiLS proponuje monitorowanie
parametrów postawy dziecka patognomonicznych dla rozwoju skoliozy.
Proponowany algorytm PiLS to aktywna profilaktyka uwzględniająca
między innymi poprawę funkcji obręczy biodrowej w celu zmniejszenia
występowania
u dziecka warunków statyczno kinetycznych sprzyjających
kształtowaniu się deformacji kręgosłupa. Zastosowanie prostych i tanich
przyrządów, do oceny postawy dziecka pozwala na obiektywizację procesu
diagnostyczno-terapeutycznego zgodnie z zasadami EBM.
86
AEROBIC ENDURANCE STUDENTS STU IN BRATISLAVA
Andrea Koláriková¹, Lucia Ondrušová¹
¹Slovak university of technology in Bratislava, Department of Physical Education
and Sport of Faculty of chemical and food technology, Bratislava, Slovak Republic
e-mail: [email protected]
The aim of our study was to find out a change of the level of aerobic
endurance students FCHPT STU in Bratislava during first, second and third
academic year. Then we compared our achieved results. Methods. The research
sample made students first, second and third academic year of FCHPT STU in
Bratislava, in the number of 648 (170 men and 478 women) who were from a
health perspective able to attend the shuttle endurance running (20 m sections of
the signal). Testing of students took place at the beginning of the winter semester
(WS) 2012/2013 academic year in the sports area Paul Gleska at Mladej Garde in
Bratislava and in the gym STU in Bratislava at the end of the summer semester
(SS) of the academic year 2014/2015. We tested students of 3rd grade during three
years at the beginning if WS. 2012/2013 (September and October 2012) and at the
end of SS 2014/2015. 2nd year students were tested after two years at the
beginning if WS. 2013/2014 (September and October 2013) and at the end of SS
2014/2015 and students of 1st year of study after one year at the beginning WS.
2014/2015 (September and October 2014) and at the end of SS 2014/2015. To
determine the level of anaerobic ability (cross country endurance abilities), we
used the shuttle endurance run (20m sections of the signal). To enhance the
performance of endurance test, we calculated VO₂ max. by performance in
endurance shuttle run. Results. In the endurance test, the shuttle run that assesses
aerobic endurance, we are only in one case and not in men showed no statistically
significant difference in mean values (p-value <0.05) between the average values
of the first and third years. In testing their deteriorated 35.3% (18 out of 51 men),
has stagnated at 3.92% (2 out of 51 men) and improved 60.78% (39 out of 51
men). In all other measurements, both men and women, we confirmed the
significant difference of the means (p-value <0.05) between the average values of
the individual grades. In the test of VO₂max at the end of the reporting period in
maximum oxygen consumption test men on average improved by only 1.3
ml·kgֹ¹·minֹ¹. In all other measurements, both men and women, we confirmed the
significant difference of the means (p-value <0.05) between the average values of
the individual grades. Conclusion. In our research, we found that the level of
development of aerobic endurance university population of men is the weak level,
but in women has long been to a very poor level. In women the results of the test of
87
endurance and a shuttle running from it resultant value VO₂max alarming. Despite
this finding occurs in our students to improve their aerobic endurance during the
bachelor's degree. They have a pulse in the form of compulsory physical education
in our faculty as one hour a week. PE teachers are aiming to achieve in different
forms of exercise as many college students using well targeted physical activities
that positively affect the health and physical fitness undergraduate. Improve the
low level and support good level of physical disposal and also provides a wide
range of relaxation options after high mental, intellectual load, it is crucial to the
quality and quantity of physical education at the FCHPT STU in Bratislava. In
educational work it is necessary to constantly introduce new programs and forms
of sports and recreational activities, and reach the basic aim, that students have not
understund lectures of physical education in the curriculum as an obligation, but as
a starting base for wider physical activity with which they are internally accepted.
It is essential to understanding the level of physical performance of students and
the knowledge of their interests based on different types of physical activities.
Keywords: Aerobic endurance, physical fitness, endurance the shuttle run,
VO₂max.
88
AERÓBNA VYTRVALOSŤ ŠTUDENTOV FCHPT STU V BRATISLAVE
Andrea Koláriková¹, Lucia Ondrušová¹
¹Slovenská technická univerzita Bratislava, Samostatné oddelenie telesnej výchovy
a športu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Práca je zameraná na zistenie zmeny úrovne aeróbnej vytrvalosti
študentov 1. až 3. ročníka FCHPT STU v Bratislave. Dosiahnuté výsledky sme
následne vzájomne porovnávali. Metódy. Výskumnú vzorku tvorili študenti 1. až
3. ročníka FCHPT STU v Bratislave, v počte 648 (170 mužov a 478 žien), ktorí
boli zo zdravotného hľadiska schopní absolvovať vytrvalostný člnkový beh (20 m
úseky na signál). Testovanie študentov prebiehalo na začiatku zimného semestra
(ZS) akademického roka 2012/2013 v športovom areály Pavla Gleska na Mladej
garde v Bratislave a v telocvični FCHPT STU v Bratislave na konci letného
semestra (LS) akademického roka 2014/2015. Testovanie sme u študentov 3.
ročníka realizovali po 3 rokoch, na začiatku ZS ak. roka 2012/2013 (september
a október 2012) a na konci LS 2014/2015. Študentov 2. ročníka sme testovali po 2
rokoch, na začiatku ZS ak. roka 2013/2014 (september a október 2013) a na konci
LS 2014/2015 a študentov 1. ročníka po 1 roku a to na začiatku ZS ak. roka
2014/2015 (september a október 2014) a na konci LS 2014/2015. Na zistenie
úrovne aeróbnych schopností (bežeckej vytrvalostnej schopnosti) sme použili
vytrvalostný člnkový beh (20m úseky na signál). Pre zvýraznenie výsledkov testu
vytrvalosti sme vypočítali VO₂ max. podľa výkonu vo vytrvalostnom člnkovom
behu. Výsledky. V teste vytrvalostný člnkový beh, ktorým hodnotíme aeróbnu
vytrvalosť, sme iba v jednom prípade a to u mužov nepotvrdili štatisticky
významný rozdiel stredných hodnôt (p-value<0,05), medzi priemernými
hodnotami nameranými v prvom a treťom ročníku. V testovaní sa ich zhoršilo 35,3
% (18 z 51 mužov), stagnovalo 3,92 % (2 z 51 mužov) a zlepšilo sa 60,78 % (39
z 51 mužov). Vo všetkých ostatných meraniach, tak u mužov ako aj u žien sa nám
potvrdil štatisticky významný rozdiel stredných hodnôt (p-value<0,05), medzi
priemernými hodnotami nameranými v jednotlivých ročníkoch. V teste
maximálnej spotreby kyslíka, ktorá je základným ukazovateľom vytrvalostnej
zdatnosti organizmu, sme iba v jednom prípade nepotvrdili štatisticky významný
rozdiel stredných hodnôt (p-value<0,05), medzi priemernými hodnotami
nameranými v prvom a treťom ročníku u mužov. Na konci sledovaného obdobia sa
v teste maximálnej spotreby kyslíka muži v priemere zlepšili len o 1,3 ml·kgֹ¹·minֹ¹.
Vo všetkých ostatných meraniach, tak u mužov ako aj u žien sa nám potvrdil
štatisticky významný rozdiel stredných hodnôt (p-value<0,05), medzi priemernými
89
hodnotami nameranými v jednotlivých ročníkoch. Zhrnutie. V našom výskume
sme zistili skutočnosť, že úroveň rozvoja aeróbnej vytrvalosti vysokoškolskej
populácie mužov je na slabej úrovni avšak u žien už dlhodobo až na veľmi slabej
úrovni. U žien vysokoškoláčok sú výsledky testu vytrvalostného člnkového behu
a z neho rezultujúce hodnoty VO₂max alarmujúce. Napriek tomuto zisteniu
dochádza u našich študentov k zlepšeniu ich aeróbnej vytrvalosti v priebehu
bakalárskeho štúdia. Majú impulz vo forme povinnej telesnej výchovy na našej
fakulte vo forme 1 hodiny týždenne. Učitelia telesnej výchovy sa usilujú získať do
rôznych foriem cvičenia čo najviac vysokoškolákov s využitím cielene zameranej
pohybovej aktivity, ktorá priaznivo vplýva na zdravie a telesnú zdatnosť
vysokoškoláka. Zlepšiť nízku úroveň a podporiť udržanie dobrej úrovne telesných
dispozícií a zároveň poskytnúť široké spektrum možností relaxácie po vysokom
duševnom, intelektuálnom zaťažení, to je rozhodujúce pre kvalitu a kvantitu
telesnej výchovy na FCHPT STU v Bratislave. Do pedagogickej práce je potrebné
neustále zavádzať nové programy a formy športovo-rekreačných aktivít, a tým
dosiahnuť, aby študenti nechápali hodinu telesnej výchovy v študijnom programe
ako povinnosť, ale ako východiskovú bázu na širšiu pohybovú aktivitu, s ktorou sa
vnútorne absolútne stotožňujú.
Základom je poznanie úrovne pohybovej
výkonnosti študentov a poznanie ich záujmov orientovaných na rôzne druhy
pohybových aktivít.
Kľúčové slová: Telesná zdatnosť, aeróbna vytrvalosť, vytrvalostný
člnkový beh, VO2max.
90
INDICES OF HEART RATE VARIABILITY IN JUNIOR NATIONAL
TEAM ATHLETE PRACTICING SWIMMING IN THE IMMEDIATE PRECOMPETITION PERIOD AND THE COMPETITION PERIOD
Marcin Kunicki, Danuta Swadźba, Agnieszka Ostrowska
Instytut Kultury Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ul.
Słowackiego 55, Polska,
e-mail: [email protected]
Changes in HRV indices in an elite athlete against the background of a
group of athletes practicing swimming in the immediate pre-competition period
and the competition period.Methods: The study involved 6 athletes aged 17-18
years. One of the tested competitors was an elite athlete. The study was conducted
twice: in the beginning of the pre-competition phase and in the competition period.
The selected factors of the spectral analysis have been evaluated: TP [ms 2], VLF,
LF, HF in the given units: [Hz, ms2, %], LF and HF [nu], LF/HF indicator and
time analysis factors: RR [ms], HR [1/min], RMSSD [ms], pNN50 [%].Results: In
the group of swimmers, spectral and time analysis factors have not statistically
changed significantly in the tested time periods. In the study, the differences
between the leading athlete and the remaining group appeared in the selected
values of the spectral and time indicators. The factors of the time analysis: RR, HR
indicate the deepening of bradycardia in the competition period in all of the tested
athletes.Conclusions: Long-term sport training triggers intracorporeal changes that
perpetuate, giving an overview of the adaptation to exercise. The intensity of the
training can be viewed differently by individual athletes. Changes taking place in
autonomic nervous system (AUN) assess the athletes’ adaptation to the training
loads.
Keywords: Autonomic nervous system (ANS), heart rate variability
(HRV), control of the training loads, adaptation to physical exercise.
91
WSKAŹNIKI ZMIENNOŚĆ RYTMU ZATOKOWEGO SERCA
ZAWODNIKA KADRY NARODOWEJ JUNIORÓW TRENUJĄCEGO
PŁYWANIE W OKRESIE BPS
Marcin Kunicki, Danuta Swadźba, Agnieszka Ostrowska
Instytut Kultury Fizycznej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ul.
Słowackiego 55, Polska,
[email protected]
Zmiany wskaźników HRV elitarnego zawodnika na tle grupy trenującej
pływanie w okresie bezpośrednim przygotowaniu startowym oraz w okresie
startowym. Materiał i metody: W badaniach uczestniczyło 6 zawodników (4
chłopców, 2 dziewczęta) w wieku 17-18 lat. Jednym z badanych był zawodnik
kadry narodowej juniorów. Badania przeprowadzone były dwukrotnie: na początku
bezpośredniego przygotowania startowego i w okresie startowym w 2013 r.
Oceniono wybrane wskaźniki analizy spektralnej: TP [ms2], VLF, LF, HF w
jednostkach: [Hz, ms2, %], udział mocy LF i HF [n.u], wskaźnik LF/HF oraz
wskaźniki analizy czasowej: RR [ms], HR [ 1/ min], RMSSD [ms], pNN50[%].
Wyniki: W grupie pływaków, wskaźniki analizy spektralnej i czasowej, nie uległy
istotnie statystycznej zmianie w badanych okresach. W badaniach pojawiły się
różnice pomiędzy czołowym zawodnikiem a pozostałą grupą w wybranych
wartościach wskaźników analizy spektralnej i czasowej. Wskaźniki analizy
czasowej: RR, HR wykazują pogłębienie bradykardii w okresie startowym dla
wszystkich badanych. Wnioski: Długotrwały trening sportowy wywołuje zmiany
wewnątrzustrojowe, które utrwalają się, dając obraz adaptacji wysiłkowej.
Intensywność treningu może być inaczej odbierana przez poszczególnych
zawodników. Zmiany zachodzące w AUN oceniają adaptację zawodników do
obciążeń treningowych.
Słowa kluczowe: Autonomiczny układ nerwowy (AUN), zmienność
rytmu zatokowego serca (HRV), kontrola obciążeń treningowych, adaptacja do
wysiłku fizycznego.
92
THE INFLUENCE OF THE RUNNING PREPARATION ON THE
AEROBIC AND ANAEROBIC THRESHOLD IN A YEAR´S TRAINING
CYCLE AT THE CROSS TRIATHLET
Svetlana Lipárová, Jaroslav Broďáni
Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education, Constantine
The Philosopher University in Nitra, Slovakia
e-mail: [email protected]
Triathlon is developing very quickly nowadays. In our paper we are
interested in cross triathlon. The road bike is replaced by the mtb mountain bike
and the run is also done in the mountain. Triathlon is the endurance kind of sport
where the AeT’s and AnT’s level is the basic indicator of a sports performance.
The curve of the both thresholds changes under the influence of a lot of factors
during the year. We studied the influence of the running preparation on the aerobic
and anaerobic threshold at the cross triathlon specialist during one year. We
monitored the level, especially the changes in the sports performance during the
ATC (annual training cycle). We valued the training proccess, the quantization of
the training load and its influence on the triathlet’s performance with the
intraindividual analysis. We gained the necessary data from the training diary and
with help of the tests realized in the laboratory conditions .We detected the speed
at the aerobic and anaerobic threshold by the running belt. Then we corelated them
with the training parameters and we found out the addaction. We followed their
actual influence on the performace and the influence of the training paramaters in
the time intervals.
Keywords: Triathlon, running preparation, aerobic threshold, anaerobic
threshold.
93
VPLYV BEŽECKEJ PRÍPRAVY NA ZMENY AEP A ANP V ROČNOM
TRÉNINGOVOM CYKLE REPREZENTANTA V CROSS TRIATLONE
Svetlana Lipárová, Jaroslav Broďáni
Katedra telesnej výchovy a športu PF UKF v Nitre
e-mail: [email protected]
Triatlon je v súčasnosti veľmi rýchlo sa rozvíjajúci šport. V našej práci sa
venujeme cross triatlonu, kde je cestný bicykel nahradený horským a
uprednostňuje sa aj beh v teréne. Triatlon je vytrvalostný šport, v ktorom je úroveň
aeróbneho a anaeróbneho prahu základným ukazovateľom športovej výkonnosti.
Priebeh oboch prahov sa v ročnom tréningovom cykle mení pod vplyvom rôznych
faktorov. My sme sa zamerali na vplyv bežeckej prípravy (predovšetkým
objemové ukazovatele v jednotlivých tréningových zónach) na AEP a ANP v
priebehu ročnej prípravy, špecialistu cross triatlonistu. Sledujeme úroveň, no
predovšetkým zmeny v športovej výkonnosti v priebehu RTC. Intraindividuálnou
analýzou hodnotíme tréningový proces, dávkovanie tréningového zaťaženia a jeho
vplyv na výkony športovca. Potrebné údaje sme získavali z tréningových denníkov
a na základe uskutočňovaných testov v laboratórnych podmienkach. Na behátku
sme zisťovali rýchlosti pri jednotlivých prahoch zaťaženia (ANP a AEP), ktoré
sme následne korelovali s tréningovými ukazovateľmi a zisťovali závislosti.
Sledovali sme nielen ich aktuálny vplyv na výkon, ale aj vplyv tréningových
ukazovateľov v časových odstupoch.
Keywords: Triatlon, bežecká príprava, aeróbny prah, anaeróbny prah.
94
NUTRITIONAL STATUS OF WEIGHTLIFTING AND POWERLIFTING
ATHLETES
Cezary Michalski, Krzysztof Stec, Anna Pilis, Michał Zych, Wiesław
Pilis , Karol Pilis
Institute of Physical Education, Tourism, and Physiotherapy, University of
Częstochowa, Poland
e-mail:[email protected]
In the present study it was decided to compare weightlifting (WL) and
powerlifting (PL) athletes’ diet. Methods. At the outset somatic variables were
registered. Nutrition and hydration of 15 WL and a 15 PL subjects were
determined through 48 hour recording of intake of foodstuff ingredients and fluids.
Results. PL athletes were older and heavier, and were characterized by difference
in weight-height indices as compared to WL athletes. It was also observed that PL
consumed more water, phosphorus, zinc, vitamin B2, B3 and D and less sodium
than WL. In both groups following was observed: there was unfavorable energetic
ratio of protein, fat and carbohydrates; the consumption of foodstuff ingredients
and water was lower than that of the leading athletes of the world and vitamin E,
sodium and potassium intakes exceeded adequate intakes (AI) levels. Moreover the
nutritional recommendations (RDA, AI) were crossed in both groups with respect
to the over-consumption of: proteins, phosphorus, magnesium, iron, zinc, copper,
manganese, iodine and vitamins A, B1, B2, B3, B6, B9, B12. Conclusions.
Studied WL and PL athletes were characterized by specific somatic adaptation and
should increase the intake of water and change of energetic foodstuff ingredients
ratio. Intake of vitamins and minerals is satisfactory in relation to the RDA and AI
recommendations respectively, while in reference to the commonly found values in
sport they need to increase. Scientific work financed from the budget for science in
the years 2013-2016 in the MNiSW project, nr RSA2 007 52.
Keywords: Weightlifting athletes, powerlifting athletes, nutritional status.
95
STAN WYŻYWIENIA ZAWODNIKÓW PODNOSZENIA CIĘŻARÓW I
TRÓJBOISTÓW SIŁOWYCH
Cezary Michalski, Krzysztof Stec, Anna Pilis, Michał Zych, Wiesław
Pilis, Karol Pilis
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki I Fizjoterapii Akademii im. J.
Długosza, Częstochowa, Polska
e-mail:[email protected]
W prezentowanej pracy starano się porównać sposób żywienia
zawodników podnoszenia ciężarów (WL) i trójboju siłowego (PL). Metody. Na
wstępie rejestrowano zmienne somatyczne. Wyżywienie i nawodnienie 15
osobowej grupy WL i 15 osobowej grupy PL, było określane poprzez 48 godzinną
rejestrację ilości i jakości zjadanych pokarmów i wypijanych płynów. Wyniki. PL
byli starsi i cięższi oraz charakteryzowali się różniącymi się wskaźnikami
wagowo-wzrostowymi w odniesieniu do WL. Obserwowano również, że PL
spożywali więcej wody, fosforu, cynku, witaminy B 2, B3 i D oraz mniej sodu niż
WL. W obydwu grupach zaobserwowano że: wystąpił nieprawidłowy stosunek
energetyczny zjadanych białek, tłuszczów i węglowodanów; spożycie wody i
składników energetycznych była mniejsza niż u czołowych zawodników świata i
spożycie witaminy E, sodu i potasu przewyższało normę żywieniową AI.
Natomiast normy spożycia RDA i AI przekraczane były w odniesieniu do
nadmiernej konsumpcji: białka, fosforu, magnezu, żelaza, cynku, miedzi,
manganu, jodu oraz witamin: A, B 1, B2, B3, B6, B9, B12. Wnioski. Badani
zawodnicy WL i PL charakteryzowali się specyficzną adaptacją somatyczną i
powinni zwiększyć spożycie wody i zmienic proporcje konsumowanych
składników energetycznych. Spożycie witamin i minerałów jest zadawalające w
odniesieniu do norm RDA i AI, natomiast w porównaniu ze spotykanymi
wielkościami w sporcie wymaga również zwiększenia. Praca naukowa
finansowana z budżetu nauki za lata 2013-1016 MNiSW w ramach projektu, nr
RSA2 007 52.
Słowa kluczowe: Zawodnicy podnoszenia ciężarów, trójboiści siłowi, stan
wyżywienia.
96
THE LEVEL OF SWIMMING ABILITY OF FCHPT STUDENTS FOR THE
LAST 30 YEARS
Lucia Ondrušová1, Andrea Koláriková1
1
Slovak university of technology in Bratislava, Department of Physical Education
and Sport of Faculty of chemical and food technology, Bratislava, Slovak Republic
e-mail: lula511 @ gmail.com
Swimming is the healthiest among all physical activities and it several
times surpass options of physical education at school. Importance of swimming has
a very wide range. When do you swim, your body is in horizontal position, which
has positive impact on the cardiovascular system. In water, organism cannot be
overheated, water lightens your body therefore it does not strain your joints. All of
the muscle parties are involved, with hardening you provide your immunity
stronger and it has positive impact on people who suffer from asthma.
Swimming illiteracy directly threatens safety of youth, and also adults. To know
how to swim means to create permanent conditions, which later can play an
important role of effective source of active moving development. Testing the level
of swimming ability discovers non-swimmers or swimmers-beginners. Swimming
and swimming sports at universities are included in the program of physical
education and they are based on free choice. Students of the first year can choose
the content of lesson in accordance with their own interests ( sport games, tourism,
aerobic, swimming,...). Department of Physical Education of FCHPT has included
swimming as an obligatory subject within physical education into curriculum. By
accepting this, they are trying to eliminate swimming illiteracy and improve
swimming styles, which students already know. With this they eliminate
swimming illiteracy and improve swimming strokes which they already know. It
leads to spontaneous and safety movement in water environment and students
acquire abilities such as jumping into the water, basics of water polo and exercises
in water. Purpose of swimming lessons is to teach non swimmers how to swimm
and remove their fear from water, with swimmers we are improving individual
swimming styles. Most popular among all of the swimming styles is breaststroke,
then crawl and than backstroke. The major difference between optional and
obligatory is the interest in exact physical activity. Students at FCHTP STU mostly
consider this subject as a duty and large part of them do not have a real interest to
learn or improve their swimming skills. The aim of the study is to monitor the level
of the swimming abilities at FCHPT and compare it with the swimming standards.
Methods. The experimental sample consisted of 1160 respondents (494 boys and
666 girls) from the Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak Univerzity
of Technology in Bratislava.. Measurement was carried out in the 25 meter
indoorpools in Bratislava. We have tested the swimming ability by 100 meters free
97
style. This kind of test is normally used in educational practice. The choice of
swimming style is not critical in terms of the achieved time as in competitive
swimming, because many times students have achieved better times when they
were swimming breaststroke than crawl with many technical mistakes.Men and
women of competence we compared with standards from the year 2000. The
results. Based on our results, we found that the number of non-swimmers
decreased compare to the year 1985. Since 1995 it is basically at the same level. In
1995 it was around 27%, in recent years, the number of non-swimmers have
already dropped to a level of around 10%. In 1985 females non swimmers were
almost 38%, in the following years the value stabilized between 15-20%. When
comparing the changes in the level of competence in a range of 30 years we
basically have not found out any abnormalities besides years 1995-1996. In all
years the average measured time has been almost at the same level. Comparing to
standards, men on level 136.7 s, women on level 172,4, our students swam around
these levels. Only years 1995-1996 differs significantly because our students
swam better than listed standards. Summary. Since 1979, it is the duty of the
school to provide a swimming course for its students. We assume that the main
cause of the high number of non-swimmers in 1985 was that university students
did not have the opportunity to learn how to swim when they were younger. In
1995 on the other hand started to study at the university students who had already
completed this training and it is reflected in the number of non- swimmers.
Nowadays, these swimming courses depend on the financial situation of schools
and parents, because they support it. As these days swimming is not a mandatory
course at primary and secondary schools, we are trying to remove illiteracy by
including swimming as a compulsory subject in the first year at our faculty.
Keywords: Swimming ability, the higher the population, swimmers, nonswimmers, students.
98
ÚROVEŇ PLAVECKEJ SPÔSOBILOSTI ŠTUDENTOV FCHPT ZA
POSLEDNÝCH 30 ROKOV
Lucia Ondrušová1, Andrea Koláriková1
¹Slovenská Technická Univerzita, Fakulta Chemickej a potravinárskej technológie,
Samostatné odd.TV a športu, Bratislava, Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Plávanie a plavecké športy sa na vysokých školách zaraďujú do učebného
plánu v rámci predmetu telesná výchova a to na báze dobrovoľného výberu.
Študenti prvého ročníka si môžu vybrať obsah hodiny podľa ich vlastného záujmu
( športové hry, turistika, aerobik, plávanie a pod.). Katedra telesnej výchovy na
FCHPT zahrnula plávanie ako povinný vyučovací predmet v rámci telesnej
výchovy do učebného plánu. Týmto sa pokúša odstrániť plaveckú negramotnosť a
zdokonaliť osvojené plavecké spôsoby, vyúsťujúcich k bezprostrednému,
spontánnemu a bezpečnému pohybu vo vodnom prostredí, ako aj osvojenie si
skokov do vody, základov vodného póla a cvičenia vo vode. Cieľom príspevku
bolo monitorovanie úrovne plaveckej spôsobilosti na FCHPT a porovnať ju so
štandardami. Metódy. Plaveckú spôsobilosť sme monitorovali testom 100m voľný
spôsob. Tento test sa bežne používa v školskej praxi. Voľba plaveckého spôsobu
pritom nie je rozhodujúca z hľadiska dosahovaného času ako v športovom plávaní,
nakoľko často krát pri prsiarskom spôsobe dosahovali probandi lepšie časy ako pri
kraule s mnohými technickými chybami. Test absolvovalo 1160 študentov prvého
ročníka FCHPT STU v Bratislave. Mužov 494 a žien 666Úroveň plaveckej
spôsobilosti sme porovnali so štandardami z r.2000. Výsledky. Na základe našich
výsledkov musíme skonštatovať , že sa počet neplavcov v porovnaní s rokom 1985
výrazne znížil a od roku 1995 je v podstate na rovnakej úrovni. V roku 1995 to
bolo okolo 27% , v ostatných rokoch už počet neplavcov klesol na úroveň okolo
10% . U žien v roku 1985 bolo takmer 38% neplavcov, v nasledujúcich rokoch sa
hodnota ustálila medzi 15-20%. Pri porovnaní zmien úrovne plaveckej spôsobilosti
v rozmedzí 30 rokov sme v podstate až na rok 1995/1996 nezaznamenali
výraznejšie odchýlky. Vo všetkých meraných rokoch bol dosiahnutý priemerný čas
takmer na rovnakej úrovni.V porovnaní s plaveckými štandardami , ktoré sú na
úrovni 136,7 s pre mužov a 172,4 s pre ženy plávali naši študenti približne na ich
úrovni. Výrazne sa odlišuje iba rok 1995/1996 kedy naši študenti plávali lepšie
ako sú uvedené štandardy. Zhrnutie. Od roku 1979 je povinnosťou školy
zabezpečiť plavecký kurz pre svojich študentov. Predpokladáme, že hlavnou
príčinou vysokého počtu neplavcov v roku 1985 bolo, že študenti vysokých škôl
nemali možnosť naučiť sa plávať v mladšom veku. Na druhej strane v 1995 už
99
nastúpili na vysoké školy študenti, ktorí mali tento výcvik absolvovaný a odráža sa
to aj na počte neplavcov. V dnešnej dobe závisí zabezpečenie plaveckých kurzov
predovšetkým od finančnej situácie školy a rodičov, ktorí na tieto kurzy
prispievajú. Keďže v dnešnej dobe nie je povinný kurz plávania na základných a
stredných školách, snažíme sa o odstránenie plaveckej negramotnosti zaradením
plávania ako povinného predmetu v prvom ročníku na našej fakulte.
Kľúčové slová: Plavecká spôsobilosť, vysokoškolská populácia, plavci,
neplavci, študenti.
100
THE SOMATIC PROFIL AND MOTOR PERFORMANCE OF THE
STUDENTS OF THE FACULTY OF CHEMICAL AND FOOD
TECHNOLOGY SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN
BRATISLAVA IN FIVE YEARS PERIOD
Robin Pělucha, Jaroslav Hančák
Slovak university of technology in Bratislava, Department of Physical education
and sport of Faculty of chemical and food technology, Bratislava, Slovak republic
e-mail: [email protected]
The aim of our work is to find out level of somatic development and motor
performance of students of the 1.st year-class of FCHPT STU in Bratislava in five
years period in years 2011 – 2015. Methods. The sample is made of the students
from FCHPT STU in 2011/2012 – 2015/2016 with 2678 members (1881 women
and 797 men). We used standardized test battery to recognize motor performance.
Comparison of the motion efficiency testing results we used the test of statistical
significance of differences in mean values of the significance level p-value<0,05,
in program Statgraphic (One Way – ANOVA). Within somatometric indicators, we
measured BMI and body fat using digital scales with body analysis OMRON BF511. Results. Based on the results of measuring the level of somatic development,
we found out that the body height has stagnating tendency for both men and
women categories. Body weight had a stable level in men until 2014, but its value
is about 5 kg higher than the population average. The women had body weight
except in 2014 rising trend. Both in men and women category in 2015 significantly
increased body weight. Observing body mass index (BMI) we found out a
significant increase in values only for women. The relative values of the body fat
in both men and women category were at approximately the same level without
significant difference. In the test results of motor performance, we found out
significantly lower levels of aerobic endurance compared to the first measurement
in 2011, both men and women. In the case of speed-power capabilities of the arms
and torso as well as for the dynamic force abdominal and hip muscles we can´t
confirm increasing or decreasing tendency. Conclusion. From our research it is
clear that aerobic endurance is the ability which has decreasing trend from year to
year for both men and women category.
Key words: College students, somatic development, motor performance,
comparison of results.
101
SOMATICKÝ PROFIL A MOTORICKÁ VÝKONNOSŤ ŠTUDENTOV
FAKULTY CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE
SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE
V PÄŤROČNEJ PERIÓDE
Robin Pělucha, Jaroslav Hančák
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Samostatné oddelenie telesnej
výchovy a športu Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská
republika
e-mail: [email protected]
Cieľom našej práce je zistiť úroveň somatického rozvoja a pohybovej
výkonnosti študentov 1. ročníka FCHPT STU v Bratislave v päťročnom cykle
v rokoch 2011 až 2015. Metódy. Výskumnú vzorku tvorili študenti 1. ročníka
FCHPT STU v počte 2678 (1881 žien a 797 mužov). Na zistenie motorickej
výkonnosti sme použili štandardizovanú batériu testov. V rámci somatometrických
ukazovateľov sme zisťovali telesnú výšku, telesnú váhu, BMI a telesný tuk
pomocou digitálnej váhy s telesnou analýzou OMRON BF-511. Pre porovnanie
výsledkov testov pohybovej výkonnosti sme použili test zisťovania štatistickej
významnosti rozdielov stredných hodnôt na hladine významnosti p<0,05.
Matematicko-štatistické spracovanie údajov sme vykonali v programe Statgraphic
(One - Way ANOVA). Výsledky. Na základe výsledkov merania úrovne
somatického rozvoja sme zistili, že v základných somatických parametroch má
telesná výška stagnujúcu tendenciu tak u mužov ako aj u žien. Telesná hmotnosť
má u mužov do roku 2014 stabilnú úroveň, avšak jej hodnota je o 5 kg vyššia ako
je priemer populácie. U žien má okrem roku 2014 stúpajúcu tendenciu. Rovnako
u mužov aj u žien sme zaznamenali v roku 2015 významný nárast telesnej
hmotnosti. Aj v prípade indexu telesnej hmotnosti BMI sme zistili významný
nárast hodnôt iba v prípade žien. Hodnoty telesného tuku boli aj u mužov aj u žien
počas päť ročného cyklu na približne rovnakej úrovni a neznamenali sme
významné zmeny. Z výsledkov testovania pohybovej výkonnosti môžeme
konštatovať štatisticky významne klesajúcu tendenciu aeróbnej vytrvalosti oproti
roku 2011 tak u mužov ako aj u žien. V prípade rýchlostno-silových schopnostiach
horných končatín a trupu a výbušnej sily dolných končatín nemôžeme potvrdiť
významný pokles ani nárast hodnôt. Záver. Z nášho výskumu je zrejmé, že práve
aeróbna vytrvalosť tá je schopnosť, ktorej úroveň z roka na rok klesá tak u mužov
ako aj u žien.
102
Kľúčové slová: Vysokoškolský študenti, somatický rozvoj, motorická
výkonnosť, porovnanie výsledkov.
103
DUAL CONCENTRATION IN KARATE AND ITS POSSIBLE USE IN
DIAGNOSIS IN SPORT
Ján Pivovarník
Matej Bel University in Banská Bystrica, Slovak Republic
e-mail: [email protected]
The goal of this work was to compare and find out the impact of specific
dual focus of concentration known in karate movement Goju-ryu as a system of
KZR (closed hands kata) - heishu, concentration inside the organism and KOR
(open hands kata) - kaishu, concentration outside of the organism. Methods. The
group consisted of Karate Dojo Pivovarník karateka from Hanušovce nad Topľou
(n=7, 6 men and 1 woman), all of them are holders of at least 1. Dan master grade,
who are able to work in dual focus. We have compared the training unit performed
by system of KZR (closed hands kata) with training unit KOR (open hands kata)
while respecting relatively identical conditions. We have also monitored
physiological, somatic, biochemical values, probands filled out an questionnaire,
an consent with the experiment and absolved an personality test. The data we
obtained were processed by statistical programs MS Excel, SPSS Statistics,
biochemical values were obtained in laboratory Synlab Slovakia s.r.o, Prešov
laboratory and the data were calculated by Dorste, Planta (1992). To determine the
significance of differences at entrances and exits KZR-KOR we used the MannWhitney nonparametric U – test, to determine the significance of action of stimulus
in KZR and KOR we used Wilcoxon nonparametric test to determine the statistical
significance of the difference of input and output at levels 1 and 5%. The Results.
By hypothesis we assumed, that the dual concentration will not cause any
significant statistical changes from training units and that it will not be possible to
totally identify them based on obtained data, and therefore to obtain any possible
prediction data by that. Because this is a pilot project, were monitored selected
data, which may have had certain relevance, in this case for possible diagnosis in
sport. The hypothesis was not confirmed, and it was found out that some of the
collected data such as acid-base balance point to the possibility of simple
prediction. Statistical significance was confirmed at the level p0,01 respectively
p0,05. Summary. The results point to the possibility of simple prediction of
training (performance, intensity and so on). This pilot project showed the
correctness of the experiment, however it does not allow the results to be
generalized for relatively small set of research, but it points out the high potential
and possible future objectification.
Keywords: Concentration, acid-base balance, karate, training units,
psyche.
104
DUÁLNA KONCENTRÁCIA V KARATE A JEJ MOŽNÉ DIAGNOSTICKÉ
VYUŽITIE V ŠPORTE
Ján Pivovarník
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Cieľom práce bolo porovnať a zistiť vplyv špecifického duálneho
zamerania koncentrácie známeho v karate smeru Goju-ryu ako systém KZR (kata
zatvorených rúk) – heishu, koncentrácia dovnútra organizmu a KOR (kata
otvorených rúk) – kaishu, koncentrácia navonok organizmu. Metódy. Súbor tvorili
karatisti Karate Dojo Pivovarník v Hanušovciach nad Topľou (n=7, 6 mužov a 1
žena), všetci držitelia minimálne 1. majstrovského stupňa Dan, schopní pracovať
v duálnom zameraní. Porovnávala sa tréningová jednotka vykonávaná systémom
KZR s tréningovou jednotkou KOR pri dodržaní relatívne identických podmienok.
Sledované boli fyziologické, somatické, biochemické hodnoty, probandi vyplnili
testovací súbor otázok, súhlas s experimentom a absolvovali osobnostný test.
Získané údaje boli spracované pomocou štatistických programov MS Excel, SPSS
Statistika, biochemické hodnoty získané v laboratóriu Synlab Slovakia s.r.o.,
laboratórium Prešov a vypočítané údaje pomocou Dorste, Planta (1992). Na
určenie významnosti rozdielov na vstupoch a výstupoch KZR-KOR sme použili
Mann-Whitneyho neparametrický U – test, na zistenie významnosti pôsobenia
podnetu v KZR a KOR sme použili Wilcoxonov neparametrický test na zistenie
štatistickej významnosti rozdielu vstupu a výstupu na úrovni 1 a 5%. Výsledky.
Hypotézou sa predpokladalo, že duálna koncentrácia nespôsobí významné
štatistické zmeny v porovnaní tréningových jednotiek a nebude ich možné na
základe získaných údajov jednoznačne identifikovať a tým získať možné predikčné
údaje. Preto, že ide o pilotný projekt, boli sledované vytipované údaje, ktoré mohli
mať určitý význam, v tomto prípade na možnú diagnostiku v športe. Hypotéza sa
nepotvrdila a zistilo sa, že niektoré získané údaje, napríklad acidobázickej
rovnováhy poukazujú na možnosť jednoduchej predikcie. Štatistická významnosť
sa potvrdila na hladine p0,01, respektíve p0,05. Zhrnutie. Zistené výsledky
poukazujú na možnosť jednoduchej predikcie trénovanosti (výkonnosti, záťaže,
intenzity a podobne). Pilotný projekt poukázal na správnosť experimentu,
nedovoľuje však výsledky zovšeobecňovať pre relatívne malý výskumný súbor,
poukazuje však na vysoký potenciál a prípadnú budúcu objektivizáciu.
105
Kľúčové slová: Koncentrácia, acidobázická rovnováha, karate, tréningová
jednotka, psychika.
106
ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS AND LEVEL OF MOTOR
SKILLS OF STUDENTS OF PHYSIOTHERAPY AT THE JAN DLUGOSZ
UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA
Joanna Rodziewicz-Gruhn
Institute of Physical Education, Tourism and Physiotherapy The Jan Dlugosz
University in Czestochowa
e-mail: [email protected]
The objective of the work is showing somatic traits and the level of motor
skills of women starting their courses of study in the field of physiotherapy in the
academic year 2014/2015, as well as presentation of the results of the sample group
in reference to the data of the students of other courses at the Jan Dlugosz
University in Czestochowa. Metods. The study was carried out in November 2014
and included 63 female students and 20 male students of Physiotherapy. The
anthropometric measurements taken according to the Martin technique, concerned
height, length and width segments and circumferences of the body. Motor
efficiency was measured with the Pilicz test. The results were statistically
analysed. Results. The examined female students of Physiotherapy did not differ
significantly from participants of the reference groups in terms of body height,
trunk length, upper limb, upper limp, hip, arm and thigh circumference.Female
students of Physiotherapy had longer lower limbs, narrower shoulders, wider hips,
deeper chests than female students of Tourism. They were characterized by
significantly wider hips, deeper chests, and larger abdominal, hip and thigh
circumference than female student of Physical Education.The examined male
students of Physiotherapy were not significantly different from their peers from the
reference groups in terms of body height, upper limb length, head, arm, thigh and
shin circumference. When compared to male students of Tourism, they had wider
shoulders, hips, chests, deeper chests, longer lower limbs and larger hip
circumference and body mass. In reference to their peers studying the humanities,
they were characterised by significantly wider abdominal, neck, chest and shoulder
circumference as well as shorter trunks. Male students of Physiotherapy were
found to have higher mean values of lower limbs, abdominal circumference and
body mass than the male students of Physical Education. Comparative analysis of
motor skills revealed that in comparison to reference groups the examined female
students of Physiotherapy reached higher level in terms of strength and agility
whereas a lower level in terms of physical power. The male students of
Physiotherapy displayed a significantly lower level of skills in terms of agility,
strength than the students of Tourism. When compared to male students of the
107
humanities, they achieved better results in force test, but significantly lower results
in agility and physical power tests.Conclusion. Comparison of the female and
male level of somatic traits in the students of Physiotherapy to the level of somatic
traits of the students of Tourism, Physical Education, as well as of the humanities,
showed that the observed differences are not of unequivocal nature. Against the
background of comparison groups female students of Physiotherapy has on average
a higher level of overall efficiency. Male students of Physiotherapy achieived a
lower of general physical fitness received than students of other courses at the Jan
Dlugosz University in Czestochowa.
Key words: Students, level of motor abilities, somatic traits.
108
CHARAKTERYSTYKA ANTROPOMETRYCZNA I POZIOM
UZDOLNIEŃ MOTORYCZNYCH STUDENTÓW FIZJOTERAPII
AKADEMII IM JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
Joanna Rodziewicz-Gruhn
Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii.Akademia im Jana
Długosza w Częstochowie
e:mail: [email protected]
Celem pracy jest ukazanie poziomu cech somatycznych i poziomu
uzdolnień motorycznych kobiet rozpoczynających studia n kierunku fizjoterapia w
roku akademickim 2014/2015, a także przedstawienie wyników badanej grupy na
tle danych młodzieży studiującej na innych kierunkach w Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie. Metody. Badania realizowano w listopadzie 2014 r. i
objęto nimi 63 studentki 20 studentów
fizjoterapii Wykonane pomiary
antropometryczne zgodnie z techniką martinowską dotyczyły: wysokości,
odcinków długościowych i szerokościowych oraz obwodów ciała. Sprawność
motoryczną oceniono posługując się testem Pilicza. Rezultaty badań poddano
analizie statystycznej. Wyniki. Badane studentki fizjoterapii nie różniły się istotnie
od rówieśniczek z grup porównawczych pod względem wysokości ciała, długości:
tułowia, kończyny górnej, obwodów: bioder, ramienia, uda. Studentki fizjoterapii
miały dłuższe kończyny dolne, węższe barki szersze biodra, głębszą klatkę
piersiową od studentek od studentek turystyki. Charakteryzowały się istotnie
szerszymi biodrami, głębszą klatkę piersiową większymi obwodami: brzucha,
bioder i podudzia w porównaniu do studentek wychowania fizycznego. Badani
studenci fizjoterapii nie różnili się istotnie od rówieśników z grup porównawczych
pod względem wysokości ciała, długości kończyny górnej, obwodów: głowy,
ramienia, uda, podudzia. W porównaniu do studentów turystyki posiadali oni
szersze barki, biodra, klatkę piersiową, głębszą klatkę piersiową, dłuższe kończyny
dolne, oraz większe obwody bioder i masę ciała. W odniesieniu do rówieśników
studiujących kierunki humanistyczne charakteryzowali się istotnie większymi
obwodami: brzucha, szyi, klatki piersiowej i szerokością barków oraz krótszym
tułowiem. U studentów
fizjoterapii stwierdzono występowanie większych
średnich wartości
kończyn dolnych, obwodu brzucha i masy ciała od
występujących u mężczyzn studiujących wychowanie fizyczne. Przeprowadzona
analiza porównawcza w zakresie uzdolnień motorycznych wykazała ,że na tle
grup porównawczych badane studentki fizjoterapii uzyskały wyższy pozom w
zakresie siły i zwinności natomiast najniższy zakresie mocy. Studenci fizjoterapii
prezentowali istotnie niższy poziom uzdolnień w zakresie zwinności, siły od
109
występującego u studiujących turystykę. W porównaniu do studiujących kierunki
humanistyczne uzyskali lepsze wyniki w próbie siły a istotnie słabsze w próbach
zwinności i mocy. Wnioski. Porównanie poziomu cech somatycznych i kobiet i
mężczyzn studiujących fizjoterapię do poziomu cech somatycznych studiujących
turystykę, wychowanie fizyczne i studiujących kierunki humanistyczne wykazało,
że obserwowane różnice nie mają jednoznacznego charakteru. Na tle grup
porównawczych badane studentki fizjoterapii charakteryzuje przeciętnie wyższy
poziom ogólnej sprawności. Studenci fizjoterapii uzyskali niższy poziom ogólnej
sprawności w porównaniu do studiujących na innych kierunkach w Akademii im.
Jana Długosza w Częstochowie.
Słowa kluczowe: Studenci, cechy somatyczne, uzdolnienia motoryczne.
110
SECTION/SEKCIA 3
THEORY AND PRACTICE OF PHYSICAL RECREATION AND
TOURISM/POHYBOVÁ REKREÁCIA A TURISTIKA V TEÓRII A PRAXI
111
WATER RESCUE SERVICE IN SLOVAK REPUBLIC
Igor Baran
Faculty of Physical Education and Sport, Comenius University, Bratislava,
Slovakia
Water rescue Red Cross Slovakia
e-mail: [email protected]
The paper deals with the issue of a risk level of water environment
focusing on the number of drownings in Slovakia during the years 1991-2010. It
statistically evaluates and analyzes the number of drowning victims over the 10
year period in terms of the nature of the water surface, the most common causes of
drowning and specifies the major causes of drowning.
Keywords: Drowning, water rescue, recreational activities, floods,
swimming
112
VODNÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Igor Baran
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu,
Bratislava, Slovenská republika
Vodná záchranná služba Slovenského červeného kríža, Slovenská republika
e-mail: [email protected]
Príspevok sa zaoberá problematikou rizikovosti vo vodnom prostredí
v zameraní na počty utopených osôb na území Slovenska v rokoch 1991-2010.
Práca štatisticky vyhodnocuje a analyzuje počet utopených obetí v rámci dvoch
desaťročných období sledovania a to z hľadiska charakteru vodnej plochy,
najčastejších príčin utopenia a formuluje návrh základných opatrení na zníženie
počtu utopených.
Kľúčové slová: Utopenie, vodná záchrana, rekreačné aktivity, povodne,
plávanie.
113
COORDINATING DIFFERENCES OF THE WALK ON THE TREADMILL
AND IN THE FIELD
Bronislav Kračmar
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Česká republika
e-mail: [email protected]
Objectives: The aim of this study was to measure, analyze and evaluate
data on the activity and involvement of selected leg muscles while walking on the
treadmill and in the field.Method: Surface polyelectromyography method for data
measurement in combination with a video recording and kineziological movement
analysis method for values comparison are used in the thesis. Ten muscles of lower
limb (2 x 5 muscles on left and right lower limb) were chosen. File: 10 probands
active athletes without significant health problems, according to kinesiology
examination Results: Data on the activity of selected leg muscles when walking at
a certain rate medium intensity on the treadmill and in the field. The analysis of the
measured values showed that for each proband set in activity of muscles in the
same order (timing), regardless of whether walking was performed on a treadmill
or in the field. A very important finding is that the order of activity of the muscles
of lower limbs was identical for all probands. But musculus gluteus medius and
musculus gluteus maximus were some variations in the activity of the involvement
in the field and on the treadmill. Similar results have also musculus quadriceps
femoris, vastus medialis. It follows: a) practical conclusion: indispensability of
walking on the natural surfaces for fixing the locomotive stereotype the pelvic
stabilization; b) conclusion methodological: low predictive value of testing human
locomotion through trainers and fitness machines.
Keywords: Walking, walking in the field, walking on the treadmill, step
the leg muscles, surface polyelectromyography (EMG), kinesiological analysis.
114
KOORDINAČNÍ ODLIŠNOSTI CHŮZE NA BĚHACÍM TRENAŽÉRU A V
TERÉNU
Bronislav Kračmar
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Česká republika
e-mail: [email protected]
Cílem této studie bylo změřit, analyzovat a vyhodnotit údaje o aktivitě a
zapojení vybraných svalů dolních končetin při chůzi na běžeckém trenažéru a
v terénu.Metoda: kineziologická analýza pohybu, k měření bylo vybráno 10 svalů
dolních končetin (2 x 5 shodných svalů na levé a pravé dolní končetině) data byla
získána metodou povrchové polyelektromyografie se synchronizovaným
videozáznamem. Soubor: 10 probandů, aktivních sportovců bez výraznějších
zdravotních potíží dle kineziologického vyšetření Výsledky: Byla získána data o
aktivitě vybraných svalů dolních končetin při chůzi definovanou rychlostí střední
intenzity na běžeckém trenažéru a v terénu. Z analýzy naměřených hodnot
vyplynulo, že u každého probanda nastávala aktivita svalů ve shodném pořadí
(timing) bez ohledu na to, zda byla chůze prováděna na běžeckém trenažéru či v
terénu. Velmi důležitým zjištěním je, že pořadí aktivity svalů dolních končetin
bylo shodné u všech probandů. Ale musculus gluteus medius i musculus gluteus
maximus měly určité odchylky v aktivitě při zapojení v terénu a na trenažéru.
Podobné výsledky měl i musculus quadriceps femoris, vastus medialis. Z toho
vyplývá: závěr praktický - o nezastupitelnosti chůze na přírodním povrchu pro
fixaci pohybového stereotypu stabilizace pánve; závěr metodický - o nízké
výpovědní hodnotě testování lidské lokomoce prostřednictvím trenažérů a
posilovacích strojů.
Klíčová slova: Chůze, chůze v terénu, chůze na běžeckém trenažéru, krok,
svaly dolních končetin, povrchová polyelektromyografie (EMG), kineziologická
analýza.
115
BODY COMPOSITION AND PHYSICAL PERFORMANCE IN OBESE
PEOPLE
Karol Pilis1, Cezary Michalski1, Wiesław Pilis1,2, Krzysztof Stec1,
Jacek Buchta1, Anna Pilis1
1
Institute of Physical Education, Tourism, and Physiotherapy, University of
Czestochowa, Poland
2
Institute of Physiotherapy, Public Medical Higher Vocational School, Opole,
Poland
e-mail: [email protected]
The aim of this study was to evaluate the mutual relationship of somatic
variables and their correlations with aerobic power (AP) of obese men. Methods.
The study involved 13 obese (OG) and 12 lean men, from a control group (CG), of
the same age and with similar body height. At the beginning was determined their
age and somatic data (body mass - BM, body height - BH, the content of fat - BF,
lean body mass - FFM and total body water content - TBW) as well as 4 massgrowth indices were calculated: BMI, Quetelet, Rohrer and Slim Ratio. Then, the
subjects performed the cycle-ergometer (TC) test with increasing intensity during
which AP was determined at anaerobic threshold (AT) and at maximal load (ML).
Results: Both groups differed in many somatic aspects and AP was similar but
when expressed in terms relative to BM it was lower in OG than in CG. Significant
negative correlations were found between the subjects’ age and AP, both at AT and
at ML only in OG. There were no correlations between somatic data and AP in
both groups. In addition, the OG showed a significant correlation of BM and body
mass-growth indices, BH and Slim Ratio, BF and FFM; TBW, FFM and TBW, as
well as the mutual correlations of body mass-growth indices. In CG there were
many more significant correlations and all were concerned somatic variables with
the exception of age and BH. Conclusions: Somatic variables have low predictive
value in relation to achieved subjects’ AP and obesity is a factor altering body
composition, thereby causing a reduction of its power.
Keywords: Obesity, somatic variables, aerobic power, correlations.
116
SKŁAD CIAŁA I ZDOLNOŚĆ WYSIŁKOWA LUDZI OTYŁYCH
Karol Pilis1, Cezary Michalski1, Wiesław Pilis1,2, Krzysztof Stec1,
Anna Pilis1
1
Institute of Physical Education, Tourism, and Physiotherapy, University of
Czestochowa, Poland
2
Institute of Physiotherapy, Public Medical Higher Vocational School, Opole,
Poland
e-mail: [email protected]
W badaniach wzięło udział 13 otyłych (OG) i 12 szczupłych mężczyzn,
stanowiących grupę kontrolną (CG) w zbliżonym wieku i o podobnej wysokości
ciała. Na wstępie określono wiek i dane somatyczne (masę ciała - BM, wysokość
ciała - BH, zawartość tłuszczu – BF, beztłuszczową masę ciała – FFM oraz
zawartość wody w organizmie – TBW) badanych osób i wyliczono 4 wskaźniki
wagowo-wzrostowe: BMI, Queteleta, Rohrera i Smukłości. Następnie badani
wykonywali test wysiłkowy o wzrastającej intensywności na cykloergometrze
(TC), podczas którego określono AP na poziomie progu anaerobowego (AT) i
obciążenia maksymalnego (ML). Wyniki: Mężczyźni obydwu grup różnili się
wieloma cechami somatycznymi a AP była podobna lecz gdy wyrażono ją w
stosunku do BM wówczas była ona niższa w OG niż w CG. Istotne statystycznie
ujemne współczynniki korelacji wystąpiły pomiędzy wiekiem badanych i AP
zarówno przy AT, jak i przy ML jedynie w grupie OG. Nie wykazano natomiast
związków danych somatycznych i AP w obydwu grupach. Ponadto w OG
wykazano istotne współzależności BM i wskaźników wagowo-wzrostowych, BH i
wskaźnika Smukłości, BF i FFM oraz TBW, FFM i TBW, a także wzajemne
zależności wskaźników wagowo-wzrostowych. W CG istotnych zależności było
znacznie więcej i dotyczyły one wszystkich analizowanych zmiennych
somatycznych, wyłączając wiek i BH. Wnioski: Zmienne somatyczne wykazują
niską wartość predyktywną w stosunku do osiąganej AP badanych a otyłość jest
czynnikiem wpływającym na zmianę składu ciała, powodując przez to redukcję tej
mocy.
Słowa kluczowe: Otyłość, zmienne somatyczne, moc aerobowa,
korelacje.
117
BARRIERS TO PARTICIPATION IN TOURISM ACTIVITIES BY
DISABLED PEOPLE
Marcin Popiel
Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, Cracow,
Poland
e-mail: [email protected]
The aim of this study is to present barriers to participation in tourism and
leisure activities by people with disabilities. Methods. The study was conducted
through a questionnaire distributed to people with various degrees and types of
disability (n = 100, 40 males, 60 females). The respondents were asked to identify
the barriers that – in their opinion – are limiting the participation of people with
disabilities in the pursuit of travel for leisure purposes. Results. Respondents
indicated that the biggest barrier is financial (economic barrier). This is due to the
fact that people with disabilities often are disadvantaged in the labor market and
earn less, and at the same time, t products and tourist services tailored to their
needs are usually more expensive. The responses are indicate that financial barriers
appear to be linked with organizational ones. Conclusion. Based on the study it
can be concluded that the participation of disabled people in tourism is limited to
external barriers (financial, architectural), as well as
internal barriers
(psychological, social).
Keywords: Barriers, tourism, recreation, accessible tourism, people with
disabilities.
118
BARIERY W PODEJMOWANIU AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ
PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE
Marcin Popiel
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków,
Polska
e-mail: [email protected]
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie barier w podejmowaniu
aktywności turystycznej i rekreacyjnej przez osoby z niepełnosprawnością.
Metody. Dokonano badania metodą kwestionariusza na osobach z różnym
stopniem i rodzajem niepełnosprawności (n = 100, 40 mężczyzn, 60 kobiet).
Zostali oni poproszeni o wskazanie barier, które – ich zdaniem – osobom z
dysfunkcjami najbardziej ograniczają o udział w akcie podróżowania. Wyniki.
Respondenci wskazali, iż największą barierę stanowią kwestie finansowe (bariera
ekonomiczna). Wynika to z faktu, iż niepełnosprawni mają często gorszą pozycję
na rynku pracy, zarabiają mniej, a z drugiej strony dostosowane do ich potrzeb
produkty i usługi turystyczne są zazwyczaj droższe. Wiąże się to poniekąd z
kolejną barierą – organizacyjną, na którą również respondenci zwrócili uwagę.
Wnioski. Na podstawie przeprowadzonego badania można stwierdzić, iż udział
osób niepełnosprawnych w turystyce jest ograniczony i wynika to z barier
zewnętrznych (finansowych, architektonicznych), ale również barier
wewnętrznych (psychologicznych, społecznych).
Słowa kluczowe: Bariery, turystyka, rekreacja, turystyka dostępna, osoby
niepełnosprawne.
119
IMPACT OF TARGET SELECTION ON FRONT KICK KINEMATICS IN
TAEKWON-DO
Jacek Wąsik , Tomasz Góra
Institute Physical Education, Tourism and Physioterapy, Jan Długosz University
of Czestochowa,
1
e-mail: [email protected]
Velocity and accuracy of strike are important factors that help in achieving
victory. The question is if the target selection can have an impact on the strike
kinematics. The topic is especially important in the case of the traditional taekwondo, in which a single kick might decide who the winner is. The aim of the paper is
knowledge about the influence of the target on the kinematic factors of the front
kick technique. Material and Methods: In this study, a Polish Taekwon-do
Championship runner-up was examined. The taekwon-do athlete (age: 28 years;
body mass: 68 kg; height: 172 cm) is holding a 2 nd degree, Motion analysis and
data processing was prepared in HML (Human Motion Lab) using 10 NIR Vicon
MX-T40 cameras with the acquisition speed of 100 to 2000 frames per second at
full frame resolution of 4 megapixels. During the research various measurements
were collected to perform dimensional analysis of foot and knee movement,
describing their velocity changes as a function of time. Results: The following
strike speeds were recorded. No physical target: dominant leg foot 12.25  0.18
m/s, non-dominant leg foot 13,92  0,87 m/s. Small ball target/Punching ball:
dominant leg foot 10,27  0,29 m/s, non-dominant leg foot 10,03  0,15 m/s.
Kicking Shield/Shield: dominant leg foot 11,17  0,34 m/s, non-dominant leg foot
10,06  0,46 m/s. Conclusions: The quickest strike was registered when the athlete
had no physical target in front of him. No focus on the target caused the fastest
results. The shield target provoked a stronger and slower strike, as the speed has
been slightly slower than in the non-target situation. The velocity of the foot was
reduced the most when the most precision was needed. Aiming into a little ball
caused the biggest speed to decrease the most. The main conclusion is that the
more precision is needed, the more speed decrease will be observed.
Key words: Kicking velocity, precision, dynamic balancing, taekwon-do,
movement analysis, kicks kinematics
120
WPŁYW CELU NA KINEMATYKĘ KOPNIĘCIA FRONTALNEGO –
POMIAR ZAWODNIKA TAEKWON-DO
Jacek Wąsik , Tomasz Góra
Institute Physical Education, Tourism and Physioterapy, Jan Długosz University of
Czestochowa,
email: [email protected]
Background and Study Aim: Szybkość i celność trafienia to bardzo
ważne czynniki, umożliwiające zwycięstwo. Jednak, czy założony cel może mieć
wpływ na kinematykę kopnięcia. Problem ten jest szczególnie istotny w taekwondo, w którym o wyniku decyduje nieraz pojedyncze uderzenie. Celem tej pracy jest
próba sprawdzenia, czy szybkość kopnięcia frontalnego zależy od fizycznego celu.
Czy precyzja i siła kopnięcia ma wpływ na kinematykę ruchu.Material and
Methods: Analizie poddano 28 letniego zawodnika o wadze 68 kg, wzroście 172
cm, posiadacza stopnia II Dan (Wicemistrz Polski). Do badań użyto laboratorium
do analizy ruchu o nazwie HML (Human Motion Lab). W skład, którego
wchodziło 10 kamer NIR Vicon MX-T40 o rozdzielczość 4 MP. Zarejestrowano
wskaźniki określające strukturę przestrzenno-czasową ruchu stopy i kolana,
określając w ten sposób ich zmiany prędkości w funkcji czasu.Results:
Zarejestrowano następujące prędkości kopnięcia. Bez fizycznego celu: stopa nogi
dominującej 12.25  0.18 m/s, stopa nogi nie dominującej 13,92  0,87 m/s. W
piłeczkę: stopa nogi dominującej 10,27  0,29 m/s, stopa nogi nie dominującej
10,03  0,15 m/s. W tarczę: stopa nogi dominującej 11,17  0,34 m/s, stopa nogi
nie dominującej 10,06  0,46 m/s. Conclusions: Zawodnik podczas kopnięcia bez
fizycznego celu nie koncentrując się na trafieniu w cel kopał najszybciej.
Kopnięcie w tarcze wymuszało podświadomie, chęć silnego uderzenia, co jak się
okazało obniżało wartość prędkości. W momencie, kiedy wymuszono precyzję
trafienia (kopnięcie w małą piłeczkę), prędkość stopy była najmniejsza. Na tej
podstawie można sądzić, że zwiększanie precyzji lub siły kopnięcia wpływa
negatywnie na prędkość.
Key words: Kicking velocity, precision, dynamic balancing, taekwon-do,
movement analysis, kicks kinematics.
121
SECTION/SEKCIA 4
HISTORY OF PHYSICAL RECREATION AND TOURISM/POHYBOVÁ
REKREÁCIA A TURISTIKA VKONTEXTE HISTÓRIE
122
THE MANAGEMENT OF PHYSICAL CULTURE IN ŁÓDŹ IN 1945-1949
Julian Jaroszewski
State University of Applied Sciences in Konin, Poland
e-mail: [email protected]
The purpose of this dissertation is present how Łódź physical culture was
managed 1945-48 during the times of social and political changes. This period is
characterized by the rebirth of sport movement after WWII and the activities of the
authorities aiming at the introductionof a new model of management of physical
culture. On the territory of Łódź voivodship sport activity was revived along with
the withdrawal of German army. The activity of the reviving clubs and sport
unions was quite spontanous at first. The model of management of physical culture
, introduced in 1946,combined physical education issues with military training
referring to pre-war models. The newly created Voivodship Office of Physical
Education and military training in Łódź in 1948 was temporary. The final aim was
the introduction of sport management based on the Soviet model. In years 1946-49
Łódź authorities popularized the development of physical education and sport in
the way compatibile with the State policy. They put pressure on massive sport
events, sport was combined with military and agricultural training. The new
authorities supported the development of physical education and sport in lefist
organizations. These sport associations which were claimed to be adverse were
eliminated
Key words: Physical culture, physical education, military training,
management, Łódź.
123
ZARZĄDZANIE ŁÓDZKĄ KULTURĄ FIZYCZNĄ W LATACH 1945-1949
Julian Jaroszewski
Państwowa Wyższa Szkła Zawodowa w Koninie, Polska
e-mail: [email protected]
Celem pracy jest przedstawienie zarządzania łódzką kulturą fizyczną w
latach 1945-1949 na tle zachodzących zmian społeczno-politycznych. Okres ten
charakteryzuje się odradzaniem się ruchu sportowego po II wojnie światowej oraz
działaniami władz zmierzajacymi do wprowadzenia nowego modelu zarzadzania
kultura fizyczną. Na terenie województwa łódzkiego działalność sportową
reaktywowano wraz z wycofaniem się wojsk niemieckich. Aktywność
odradzających się klubów i związków sportowych poczatkowo miała charakter
spontaniczny. Wprowadzony w 1946 r. model zarządzania kulturą fizyczną, łączył
sprawy wychowania fizycznego z przysposobieniem wojskowym. Nawiązywał do
przedwojennych wzorców oraz przekazywał sprawy kultury fizycznej pod kuratelę
wojskową. Utworzone Wojewódzki Urząd Wychowania Fizycznego i
Przysposobienia Wojskowego w Łodzi, następnie Wojewódzki Urzad Kultury
Fizycznej w Łodzi (1948 r.) były formą przejściową. Celem ostatecznym było
wprowadzenie modelu zarządzania sportem łódzkim będącym kalką modelu
realizowanego w Związku Radzieckim. W latach 1946-1949 łódzkie władze
sportowe propagowały rozwój wychowania fizycznego i sportu zgodnie z polityką
państwa. Propagowano duże imprezy sportowe. Szkolenie sportowe powiązano
z wojskowym i rolniczym. Nowa władza sprzyjała rozwojowi wychowania
fizycznego i sportu w organizacjach lewicowych. Stowarzyszenia sportowe,
których działalność uznano za wrogie były likwidowane.
Słowa
kluczowe:
Kultura
fizyczna,
przysposobienie wojskowe, zarządzanie, Łódź.
124
wychowanie
fizyczne,
SPORT FENCING IN KONIN UNTIL 2011
Maciej Łuczak
University School of Physical Education in Poznan, Poland
e-mail:[email protected]
Fencing in Konin dates back to the beginning of the 19th century, when
Polish, French and Russian troops passed through and were quartered here. Konin
was also the place where the 13th Kargopol Dragoon Regiment was stationed (in
the years 1864–1910). Fencing, together with horse riding, were then important
elements of military training. After the liberation of Poland from Russian and
German occupation in November 1918, soldiers who were stationed here as well as
students in the School of Infantry NCO for Young Persons No.1 (1928-1938)
practised military fencing using sabers and bayonets. After World War II, fencing
was trained in the fencing sports club of the Soldier's Friends League (since 1956)
and later at the School Sports Club within the Primary School No.1. The
acquisition of the fencing sports club by the Intercompany Sports Club "Zagłębie"
in 1968 led to a series of successes at the regional, national and international level.
The success was achieved thanks to Zenon Ryszewski and his trainees Tadeusz
Piguła and Andrzej Kostrzewa, who won many medals in world and European
championships since the 1970s, both in individual and team competition, and
represented our country in the Olympic Games. After the change of the club’s
name to Koniński Fencing Club, Tadeusz Piguła, Arkadiusz Roszak and Dariusz
Nowinowski coached many representatives of Poland as well as world
championships medalists in various age categories.
Keywords: Fencing, history, physical culture, competitive sport, Konin,
years after 1966.
125
SZERMIERKA SPORTOWA W KONINIE DO 2011 ROKU
Maciej Łuczak
Akademia Wychowania Fizycznegow Poznaniu, Polska
e-mail:[email protected]
Tradycje szermierki w Koninie sięgają początków XIX w., kiedy to przez
miasto przechodziły oraz kwaterowały w nim oddziały polskie, francuskie
rosyjskie, a także stacjonował 13-ty Kargopolski Pułk Dragonów (w latach 18641910). Wówczas fechtunek obok jazdy konnej był ważnym elementem
wyszkolenia bojowego. Po wyzwoleniu kraju spod okupacji Rosji oraz niemieckiej
w listopadzie 1918 r. szermierkę bojową na szable i bagnety uprawiali żołnierze
stacjonujących tu oddziałów wojskowych, a następnie uczniowie w Szkoły
Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 1 (1928-1938). Po II wojnie światowej
szermierkę sportową zaczęto uprawiać w 1956 r. w sekcji szermierczej Ligi
Przyjaciół Żołnierza, a następnie od 1966 r. w ramach Szkolnego Klubu
Sportowego przy Szkole Podstawowej nr 6. Przejęcie sekcji przez
Międzyzakładowy Klub Sportowy „Zagłębie” w 1968 r. skutkowało rozpoczęciem
pasma sukcesów na arenie okręgowej, krajowej i międzynarodowej. Ojcem
sukcesów był Zenon Ryszewski, którego wychowankowie Tadeusz Piguła i
Andrzej Kostrzewa od końca lat 70-tych XX wieku zdobyli wiele medali
mistrzostw Europy i świata, we współzawodnictwie indywidualnym i drużynowym
oraz reprezentowali nasz kraj na igrzyskach olimpijskich. Po zmianie nazwy na
Koniński Klub Szermierczy T. Piguła i Arkadiusz Roszak oraz Dariusz
Nowinowski wyszkolili wielu reprezentantów Polski i medalistów mistrzostw
świata w różnych kategoriach wiekowych.
Słowa kluczowe: Szermierka,
wyczynowy, Konin, okres po 1966 r.
historia,
126
kultura
fizyczna,
sport
PARTICIPATION OF POLISH WOMEN IN INTERNATIONAL
COMPETITION IN TEAM SPORT GAMES IN THE INTERWAR PERIOD
Teresa Drozdek-Małolepsza
Jan Długosz University in Częstochowa; Institute of Physical Education, Tourism
and Physiotherapy, Poland
e-mail: [email protected]
The aim of this paper is to present the participation of women's Polish
national team and club teams in international competition in team sport games.
Among team sport games Polish women competed in the international arena,
mainly in Czech handball and in basketball. In these disciplines they were among
the best competitors in the world and in Europe. In Czech handball they were twice
ranked the 3rd in the world, in 1930 and 1934. In this sports discipline the best
Czech handball female players were those from other Slavic countries Czechoslovakia and Yugoslavia. In basketball female competitors of the Polish
national team were the best in Europe, after female basketball players from France.
In 1935, Polish women won the gold medal in the Students' World Championships.
In handball the Polish female national team did not play an international match. In
terms of club competition friendly matches were played. The teams of Czech
handball and basketball of Łódź and Warsaw had the most frequent international
contacts.
Key words: Team sport games, Poland, Czech handball, basketball.
127
UDZIAŁ POLEK W RYWALIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ W
ZESPOŁOWYCH GRACH SPORTOWYCH W OKRESIE
MIĘDZYWOJENNYM
Teresa Drozdek-Małolepsza
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Instytut Wychowania Fizycznego,
Turystyki i Fizjoterapii, Polska
e-mail: [email protected]
Celem pracy jest przedstawienie udziału reprezentacji Polski oraz drużyn
klubowych kobiet w rywalizacji międzynarodowej w zespołowych grach
sportowych. Spośród zespołowych gier sportowych Polki rywalizowały na arenie
międzynarodowej, głównie w hazenie i koszykówce. W tych dyscyplinach należały
do najlepszych na świecie i w Europie. W hazenie dwukrotnie uplasowały się w
rywalizacji światowej na III miejscu, w 1930 i 1934 r. W tej dyscyplinie sportowej
najlepszymi na świecie były hazenistki innych państw słowiańskich –
Czechosłowacji i Jugosławii. W koszykówce reprezentantki Polski należały do
najlepszych w Europie, m. in. ustępując koszykarkom Francji. W 1935 r. Polki
sięgnęły po złoty medal Akademickich Mistrzostw Świata. W piłce ręcznej
reprezentacja Polski kobiet nie rozegrała meczu międzypaństwowego. W zakresie
rywalizacji klubowej rozgrywano mecze towarzyskie. Najczęstsze kontakty
międzynarodowe posiadały zespoły hazeny i koszykówki z ośrodka łódzkiego i
warszawskiego.
Słowa kluczowe: Zespołowe gry sportowe, Polska, hazena, koszykówka.
128
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT IN RURAL AREAS IN POLAND
IN THE YEARS 1918-1939
Eligiusz Małolepszy
Jan Długosz University in Częstochowa; Institute of Physical Education, Tourism
and Physiotherapy, Poland
e-mail: [email protected]
Interwar Poland saw the development of physical education and sport in
rural areas. An important role in the popularization and promotion of physical
activity in rural areas was played by the activity of administrative structures of the
State Office of Physical Education and Military Training. Physical activity was
taught in classes in public schools and agricultural schools in rural areas. Another
essential element in the promotion of physical education and sport was the activity
of Rural People's Universities activities, whose curricula included classes in
physical education, sport, hygiene, as well as tourism and touring. Physical
education, sport and military training were of great importance in programmes and
activity of rural youth organisations, both on all-Poland and regional levels. In
addition to rural youth organisations, physical activity was practised by youth and
social organisations operating in rural areas including Catholic Youth Associations,
Gymnastic Society "Sokół" and Shooting Association.
Keywords: Physical education, sport, rural areas, Poland, years 19181939.
129
WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT NA WSI W POLSCE W LATACH
1918-1939
Eligiusz Małolepszy
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie; Instytut Wychowania Fizycznego,
Turystyki i Fizjoterapii, Polska
e-mail: [email protected]
W Polsce międzywojennej nastąpił rozwój wychowania fizycznego i
sportu na wsi. Dużą rolę w popularyzowaniu i upowszechnianiu aktywności
fizycznej na wsi odegrała działalność struktur administracyjnych Państwowego
Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Aktywność
fizyczna obecna była na zajęciach dydaktycznych szkół powszechnych i szkół
rolniczych na wsi. Kolejnym istotnym elementem w propagowaniu wychowania
fizycznego i sportu była działalność Wiejskich Uniwersytetów Ludowych, w
programie których obecne były zajęcia wychowania fizycznego, sportu, higieny, a
także turystyki i krajoznawstwa. Ważne miejsce zajmowało wychowanie fizyczne,
sport i przysposobienie wojskowe w programach i działalności wiejskich
organizacji młodzieżowych, tak o charakterze ogólnopolskim, jak również
regionalnym. Oprócz organizacji młodzieży wiejskiej, aktywność fizyczną
realizowały organizacje młodzieżowe i społeczne, działające w środowisku
wiejskim, m. in. Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży, Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” oraz Związek Strzelecki.
Słowa kluczowe: Wychowanie fizyczne, sport, wieś, Polska, lata 19181939.
130
PHYSICAL ACTIVITY OF THE SOLDIERS OF POLISH 2ND RIFLE
DIVISION DURING THE INTERNMENT IN SWITZERLAND IN 1940 1945
Leon Rak
Jan Dlugosz University in Czestochowa
e-mail: [email protected]
The purpose of the following study was to describe the conditions
associated with practicing physical activity prevailing at the internment Camp in
Switzerland were the Polish soldiers were detained between 1940-1945. Method.
The following sources were analyzed: historical archives, the magazine “Goniec
Obozowy” published by the interned soldiers, eyewitnesses accounts and literature.
Results. The Polish 2nd Rifle Division was being formed in France from
November 1939 to May 1940. In June 1940 the division, as a part of the 45th
Corps of the 8th French Army, was sent into battle against the German Army near
the Belfort district. After losing their ammunition in the exhausting battle most of
the soldiers of the division crossed Switzerland border, where they were detained.
During the internment the soldiers were engaged to many different kinds of work.
They could also continue an education which they began before the beginning of
the Second World War. The interned soldiers practiced various kinds of physical
activity, most popular of which were football, volleyball, table tennis and skiing.
Tourism and mountaineering were common as well and Polish soldiers were
especially successful on that field. As a significant support from the Young Men's
Christian Association the Polish soldiers-sportsmen gained sports equipment and
funds for sports events. In the internment camp in Münchenbuchsee YMCA
organized and equipped the workshop producing sport’s equipment for interned
soldiers. The equipment were also exported to prisoner camps in Germany.
Conclusion. Despite difficult detention conditions in Switzerland during the
internment between 1940-1945, Polish soldiers practiced various forms of physical
activity.
Key words: Second World War, sport in Polish Army, internment of
Polish soldiers in Switzerland.
131
AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA ŻOŁNIERZY 2 DYWIZJI STRZELCÓW
PIESZYCH W LATACH INTERNOWANIA W SZWAJCARII 1940-1945
Leon Rak
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
e-mail: [email protected]
Celem pracy było opisanie warunków podejmowania aktywności fizycznej
przez żołnierzy Drugiej Dywizji Strzelców Pieszych w czasie ich internowania w
Szwajcarii w latach 1940-1945. Metody badań. Dokonano analizy następujących
materiałów źródłowych: źródeł archiwalnych, wydawanego przez internowanych
żołnierzy pisma „Goniec Obozowy”, wspomnień internowanych żołnierzy oraz
literatury. Wyniki. Druga Dywizja Strzelców Pieszych była formowana we Francji
od listopada 1939 roku. W czerwcu 1940 roku została skierowana, w składzie 45
Korpusu 8 Armii Francuskiej, do walki z armią niemiecką. Po ciężkich walkach w
okolicach miasta Belfort i po wyczerpaniu amunicji, większość żołnierzy dywizji
przekroczyło granicę szwajcarską i zostało internowanych. W czasie internowania
żołnierze polscy byli zatrudniani do wielu rodzajów prac. Mieli również
możliwość kontynuowania nauki, rozpoczętej przed wybuchem II wojny
światowej, w wyznaczonych obozach internowania. W czasie wolnym żołnierze
podejmowali różne rodzaje aktywności fizycznej. Do najbardziej popularnych
należały gra w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa stołowego oraz narciarstwo.
Uprawiano również turystykę górską oraz alpinizm osiągając w tym zakresie
znaczne sukcesy. Polscy żołnierze-sportowcy uzyskali znaczącą pomoc od Young
Mens Christian Association, dzięki której uzyskiwano sprzęt sportowy oraz
finansowanie imprez sportowych. W obozie internowanych Polaków w
Münchenbuchsee, YMCA zorganizowała i wyposażyła warsztat produkujący
sprzęt sportowych na potrzeby internowanych żołnierzy. Sprzęt ten był również
wysyłany do obozów jenieckich w Rzeszy Niemieckiej. Wnioski. Pomimo
trudnych warunków w jakich przebywali internowani polscy żołnierze w
Szwajcarii w latach 1940-1945, podejmowali oni w czasie wolnym wiele form
aktywności fizycznej.
Słowa kluczowe: Druga wojna światowa, sport w polskim wojsku,
internowanie żołnierzy polskich w Szwajcarii.
132
RECREATIONAL AND SPORT ACTIVITY OF PRISON GUARDIN
POLAND IN THE INTERWAR PERIOD
Renata Urban
University of Szczecin, Faculty of Physical Culture and Health Promotion,
Szczecin, Polska
e-mail: [email protected]
The aim of this article is to present the conditions for the development of
recreational activities and sport of workers of Prison Guard in Poland in the
interwar period.When Poland regained independence in 1918 it motivated
representatives of many professional groups (police, military, prison officers) to
take the initiative of creating trade associations. Their main task was
comprehensive help, medical care and concern for the preservation of health by
organizing activities in the field of recreation and sport. Officers of the Prison
Guard established in January 1919 the Union of Prison Jailers and Workers
renamed soon for the Union of Prison Workers of the Republic of Poland.
Recognizing the importance of physical activity for the proper development of the
organism and the need to recover after exhausting work, the Union came up with
the project of building health and medical resorts, creating boathouses, the
establishment of sport clubs and organizing sport competition. Initially, the
activities in this field developed slowly, but gradually it included more and more
branches of the Union acting in prisons throughout the country. By the end of 30s
of the twentieth century the condition of health as well as recreational and sport
infrastructure reached a satisfactory level and the rules of sporting competition
were established.
Keywords: Recreation, sports, health and medical resort, Prison Guard,
Poland, interwar period.
133
DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA I SPORTOWA FUNKCJONARIUSZY
STRAŻY WIĘZIENNEJ W POLSCE W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
Renata Urban
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia,
Szczecin, Polska
e-mail: [email protected]
Celem artykułu jest przedstawienie uwarunkowań rozwoju działalności
rekreacyjnej i sportowej pracowników Straży Więziennej w Polsce w okresie
międzywojennym.Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.
zmobilizowało przedstawicieli wielu grup zawodowych (policjantów, wojskowych,
funkcjonariuszy więziennictwa) do podjęcia inicjatywy utworzenia zrzeszeń
branżowych. Ich głównym zadaniem była wszechstronna pomoc, opieka lekarska
oraz troska o zachowanie zdrowia poprzez organizowanie działalności w zakresie
rekreacji i sportu. Funkcjonariusze Straży Więziennej już w styczniu 1919 r.
powołali Związek Dozorców i Pracowników Więziennych przemianowany
wkrótce na Związek Pracowników Więziennych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dostrzegając znaczenie aktywności fizycznej dla prawidłowego rozwoju
organizmu oraz konieczność regeneracji sił po wyczerpującej pracy, Związek
wystąpił z projektem budowy domów uzdrowiskowych, tworzenia stanic wodnych,
powołania klubów sportowych oraz organizowania rywalizacji sportowej.
Początkowo działalność w tym zakresie rozwijała się powoli, ale z czasem objęła
coraz więcej oddziałów Związku, działających w zakładach karnych na terenie
całego kraju. Do końca lat 30-tych XX w. stan infrastruktury uzdrowiskowej,
rekreacyjnej i sportowej osiągnął zadowalający poziom, a zasady
współzawodnictwa sportowego zostały ustalone.
Słowa kluczowe: Rekreacja, sport, uzdrowisko, Straż Więzienna, Polska,
okres międzywojenny.
134
REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA
III.
RECREATIONAL SPORT, HEALTH, QUALITY OF LIFE
III.
ZBORNÍK ABSTRAKTOV Z MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ
KONFERENCIE
Zostavovatelia
Mgr. Peter Bakalár, PhD.
Mgr. Ivan Matúš, PhD.
Vydavateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Rok vydania: 2016
Rozsah strán: 135
Vydanie: prvé
Náklad: 90
ISBN 978-80-8152-401-1

Podobne dokumenty