Błogosławieństwo i przekleństwo (cz. 1)

Transkrypt

Błogosławieństwo i przekleństwo (cz. 1)
1 marca 2011
BIULETYN WSPÓLNOTY, ROK III, NUMER 119
Błogosławieństwo i przekleństwo (cz. 1)
Agnieszka
JEŻELI SŁUCHAMY SŁOWA BOŻEGO, PAN BÓG NAM BŁOGOSŁAWI . W STARYM T ESTAMENCIE PAN
Widzicie, ja kładę dziś BÓG ZAWARŁ PRZYMIERZE Z IZRAELITAMI NA GÓRZE SYNAJ. DAŁ IM 10 PRZYKAZAO I OBIECAŁ SWOJE
przed wami błogo- BŁOGOSŁAWIEOSTWO TYM , KTÓRZY BĘDĄ WYPEŁNIALI BOŻE PRAWO (PWT.28,1-14).
sławieostwo albo
Bóg obiecuje swe błogosławieostwo do tysięcznego pokolenia tym, którzy go miłują i przeprzekleostwo. strzegają Jego przykazao. Kto zaś lekceważy Boże prawo będzie karany do trzeciego – czwartego
pokolenia. Tu jest wyjaśnienie sensu modlitwy o uzdrowienie międzypokoleniowe. Tu mamy po-
Pwt 11, 26 kazany sens ”modlitwy skruchy”, jakiej podjęła się Estera. Wyznaczyła sobie pokutę, okazała
skruchę za grzechy swego narodu – nie swoje – za grzechy swoich przodków. Możemy, więc teraz
zrozumied, dlaczego ciężki grzech przodka ma swoje skutki w kolejnych pokoleniach. Jest to
zgodne z zamysłem Boga, z Jego sprawiedliwością, zgodne z Jego zapowiedzią umieszczoną na
kartach Pisma Świętego. To tłumaczy, dlaczego np. grzech aborcji popełniony w młodości przez
babcię może spowodowad niemożnośd urodzenia dziecka przez wnuczkę. Wykroczenie przeciw
przykazaniu „nie zabijaj”, często niesie utratę błogosławieostwa w kolejne pokolenia – Bóg nie
pobłogosławi potomstwem. Mamy jednak Boga Ojca nie tylko sprawiedliwego i konsekwentnego,
ale przede wszystkim miłosiernego. W swej wielkiej litości dał dzieciom możliwośd zejścia ze złej
drogi, z drogi przekleostwa. Dał sakrament pojednania oraz wielki dar dla poranionej ludzkości,
modlitwę o uwolnienie i uzdrowienie relacji międzypokoleniowych. Ta modlitwa daje szanse na
zerwanie więzów zła i grzechu naszych przodków. Dzięki niej odcinamy się od skutków nie naszego grzechu przez skruchę, żal, przeproszenie i przebaczenie. U podstaw przecięcia tych więzów
leży najgłębsze przebaczenie naszym przodkom tego, że zostawili nam taki gorzki „spadek”. Musimy przebaczyd, że odziedziczyliśmy po nich złe skłonności, wady, defekty duchowe, ułomnośd
fizyczną, jako konsekwencję grzechu ciężkiego. Nie ma innego sposobu, aby wejśd na drogę błogosławieostwa.
W Starym Testamencie dla Izraelitów było jasne, że skoro Pan Bóg człowiekowi błogosławi,
to ten opływa we wszelki dostatek (bydło, ziemia, szczęśliwa rodzina, liczne potomstwo),
(Pwt.28,1-…).
Z chwilą na wkroczenia na arenę dziejów Jezusa Chrystusa sprawy zaczęły się komplikowad.
Ku zdumieniu starozakonnych, okazało się, że Bóg prowadzi swoich wyznawców na drogę krzyża.
Mówi im, że to jest droga Jego błogosławieostwa. Mówi, że to, co jest wielkie w oczach świata
jest małe w oczach Bożych i na odwrót.
Jest w Ziemi Świętej malowniczo usytuowana góra nad Jeziorem Galilejskim. Na niej 2000
lat temu Jezus musiał zadziwid mieszkaoców tej okolicy. Wygłosił tam kazanie na górze, które
miało prawo szokowad w tamtych czasach, bo podniósł do rangi błogosławieostwa to, czym do
tej pory gardzono (Mt.5,3-12). Można pomyśled, że Jezus całkowicie zmienił prawa Boże objawione Mojżeszowi na górze Synaj. Jednak jeszcze w tym samym rozdziale mamy wytłumaczenie
(Mt.5,17-20).
Mamy, więc brad swój krzyż i iśd za Chrystusem żeby dojśd do Królestwa Bożego. To jest
jedyna droga. Gdyby była jakaś lepsza – Jezus na pewno powiedziałby nam o niej. Ta droga jest
prosta, ale my często uprawiamy swoisty slalom i dziwimy się, że jesteśmy tacy poobijani i poranieni.
Człowiek całe życie popełnia błędy. Wpisane są w jego słabą naturę. Mądrośd jednak polega
na tym, żeby przekud te błędy na naukę, złe doświadczenia wykorzystad dla własnego zbudowa-
Spotkania Wspólnoty
odbywają się
we wtorki
przy klasztorze
OO. Bernardynów
w Rzeszowie
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia
10
19 – spotkanie modlitewno-formacyjne w salce
(wejście od kiosku klasztornego)
II wtorek miesiąca
1830 – przygotowanie do
Mszy świętej
1845 – Eucharystia w kaplicy
domowej klasztoru (wyłącznie dla członków Wspólnoty)
III lub IV wtorek miesiąca
1730 – adoracja Najświętszego Sakramentu
1830 – Eucharystia w Bazylice
1910 – katecheza audiowizualna (od IX do VI)
Spotkania kooczą się około
g. 2130
Odpowiedzialni za
Wspólnotę
o. Wiktor Tokarski OFM
pasterz
tel. 17.853.34.95 w. 125
Barbara K.
lider
Wiesława M.
v-ce lider
Jacek F.
v-ce lider
Julka
animator diakonii muzycznej
Barbara S.
animator diakonii miłosierdzia
Danuta M.
animator diakonii modlitwy nieustannej
nia. Niech ten nasz wstydliwy „siódmy rozdział”, jak pisze o. Pelanowski stanie się punktem
zwrotnym, gdy go sobie uświadomimy głęboko. Należy poprawid szczególnie rozdział dotyczący
najtrudniejszych przeżyd i porównad go z życiem Jezusa. Jedynie wówczas można doznad jego
uzdrowienia. Zostało, bowiem napisane: „w Jego ranach jest nasze zdrowie” (Iz.53,5). Jakim sposobem Jego rany mogą stad się naszym uzdrowieniem, skoro swoje ukryliśmy w zakazanym rozdziale? Skoro spychamy je głęboko do podświadomości, do niepamięci, stosujemy metodę wyparcia bez wcześniejszego uleczenia…
Życie ludzkie na ziemi można porównad do pływania po wielkim jeziorze. Musimy przepłynąd
z jednego brzegu na drugi. Po drugiej stronie czeka na nas Jezus. Rodząc się, już odbiliśmy się od
brzegu i płyniemy po powierzchni, jednak jezioro jest pełne niebezpieczeostw – zdarzają się na
nim groźne fale, często też wiry, które wciągają do dna. Jest podobno sposób wyratowania się z
wiru, gdy już człowieka wciągnął: poddad się i czekad aż poczujemy pod stopami dno – wtedy
mocno odbid się od dna, nadając ciału przeciwny kierunek. Zmienid kurs, odbid jak najdalej od
wiru, aby ponownie nie wciągnął. Pozornie spokojna powierzchnia naszego życia kryje niewidoczne z daleka wiry – to niebezpieczeostwa grzechu, które nas ściągają z właściwej drogi Bożego
błogosławieostwa. Te wiry chcą nas unicestwid i wciągają w nałogi alkoholizmu, nikotynizmu,
narkomanii, okultyzmu, seksoholizmu, toksycznych związków itd. Uzależniająca moc tych grzechów jest potężna, wszechogarniająca.
Słowo Boże do medytacji







śr – Mk 10,32-45 Zapowiedź męki
cz – Mk 10,46-52 Uzdrowienie niewidomego w Jerycho
pt – Łk 12,35-40 Gotowośd na spotkanie z Chrystusem
so – Mk 11,27-33 Skąd pochodzi władza Jezusa
n – Mt 7,21–27 Dom zbudowany na skale i dom zbudowany na piasku
pn – Mk 12,1-12 Przypowieśd o dzierżawcach winnicy
wt – Mk 12,13-17 Podatek należny Cezarowi
Intencje do modlitwy
 Aby w naszej Wspólnocie panowała wzajemna miłośd i szacunek. O otwartośd na charyzmaty Ducha Świętego.
 O dobre owoce katechez audiowizualnych.
 O rozwój diakonii uwielbienia i rozpalenie charyzmatów potrzebnych do posługi dla osób
w niej posługujących.
 O wyzwolenie z sekty dla Marty.
 Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie Ani i zdrowie dziecka.
 O błogosławione owoce portalu www.żywawiara.pl
 We wszystkich intencjach powierzanych modlitwom naszej Wspólnoty.
Ogłoszenia
1. W przyszły wtorek (8 marca, g. 19.10) odbędzie się kolejna katecheza audiowizualna, pt.
„Czy szatan istnieje naprawdę?”. Naszym gościem będzie były egzorcysta Diecezji Kieleckiej o. dr Bogdan Kocaoda OFMConv. Bardzo prosimy, aby to spotkanie otoczyd szczególną modlitwą, bo z pewnością będzie mu towarzyszyła mocna walka duchowa.
2. Wszystkie osoby, które nie wypełniły jeszcze zeznania podatkowego prosimy o wsparcie
fundacji „Zdążyd z pomocą”, która opiekuje się Darią – bratanicą naszej Julki. Daria ma 8
lat i jest dzieckiem niepełnosprawnym wymagającym kosztownej rehabilitacji. Każdy kto
chciałby pomóc w leczeniu i rehabilitacji Darii może oddad 1% podatku na fundację „Zdążyd z pomocą” (KRS: 0000037904 z dopiskiem „Skotnicka Daria Weronika, 5357). Dziękujemy za okazaną w ten sposób wrażliwośd.
3. Zapraszamy na portal www.zywawiara.pl. Na portalu można znaleźd wiele ciekawych materiałów poświęconych wierze, a także nagrania z naszych katechez audiowizualnych.
Prosimy też o informowanie znajomych o istnieniu tego portalu.
www.odnowa.bernardyni.rzeszow.pl  pogotowie wstawiennicze 884.170.280

Podobne dokumenty