Zwyczaje i tradycje wielkanocne

Komentarze

Transkrypt

Zwyczaje i tradycje wielkanocne
marzec/kwiecień 2011
Rok 9, Numerm3 (58)
Gimnazjum nr 3 w Myślenicach im. Marszałka J. Piłsudskiego
dwumiesięcznik
egzemplarz
bezpłatny
W tym numerze:
BieŜące zdarzenia
Zwyczaje i tradycje
wielkanocne
2
3-4
Co dalej, Gimnazjali- 5
sto?
Warsztaty Junior Me- 6
dia
Egzamin radzenia
sobie ze stresem
7
Wolontariat
8-11
Konie
12-13
PoŜegnanie Małysza
14
Recenzje
6,7
Spotkanie z poezją
29 marca 2011 roku naszą
szkołę odwiedzili członkowie
myślenickiej Grupy Poetyckiej
,,Tilia”, panie: Jadwiga Malinaśądło, Justyna Trembecka i pan
Piotr Oprzędek. Wszyscy urodzili się w Myślenicach. Dlatego teŜ tu utworzyli ,, Tilię’’. Na
początku goście czytali kolejno
swoje wiersze: „Ptaszek Niebieski”, ,,Mojemu miastu” i
,,Maszkary”, ,,Nic poza tym’’
oraz ,, Niebieski wehikuł’’. Cd.
Niech Wam, mili ,
Będzie wiosennie,
Słonecznie i świątecznie.
Niech cieszą Wasze oczy
Kolorowe pisanki
I wielkanocne baranki.
Niech się w śmigus-dyngus
Woda na Was leje,
A Zmartwychwstanie przyniesie
Radość, pokój i nadzieję.
Wesołych świąt
Ŝyczy
Redakcja
na str. 2
Zwyczaje i tradycje
wielkanocne
Śmigus - dyngus znany teŜ lanym poniedziałkiem, to po
prostu poniedziałek po niedzieli wielkanocnej. Najbardziej znanym i do dziś kultywowanym zwyczajem jest
oblewanie się wodą mający swój słowiański rodowód,
chłopcy i męŜczyźni oblewali panny i kobiety wodą, co
miało im dobrze wróŜyć. W dawnych czasach istniał teŜ
zwyczaj smagania po nogach witkami z gałązek. Śmigus
i dyngus były dwoma róŜnymi zwyczajami, nie wiadomo
kiedy nastąpiło połączenie ich.
Cd. na str.3
Str. 2
Przegląd zdarzeń
7.03.2011 r.
DruŜyna naszych szczypiornistów zdobyła II miejsce w
Gminnej Gimnazjadzie w Piłce Ręcznej Chłopców.
1.04.2011 r.
DruŜyna tenisa stołowego w
składzie: Arkadiusz Kasprzyk
(2a), Jakub Masłowski (2a) i
Wojciech Zakrzyński (1b) zajęła trzecie miejsce w Wojewódzkiej Gimnazjadzie w Tenisie Stołowym.
11.04.2011 r.
W etapie gminnym Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o
Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego druŜyna w składzie
Tomasz Dąbrowa, Adrian Karliński i Adrian Wolski zajęła II
miejsce.
12—14. 04.2011 r.
Egzaminy gimnazjalne mamy
juŜ za sobą. Było O.K.
Rok 9, Numer 3 (58)
Spotkanie z poezją
Później wystąpili nasi szkolni
koledzy, a właściwie koleŜanki, bo Ŝaden chłopak nie odwaŜył się zaprezentować własną
twórczość. Wiersze były róŜne, tematyka takŜe dowolna,
nie zabrakło równieŜ motywu
miłości. Ze swoją poezją wystąpiły:
• Sabina Wierciak (1a) „Pogoda”, ,, Córka króla’’
na pytania i rozmowy. Artyści
z chęcią odpowiadali i udzielali wskazówek. Dowiedzieliśmy się, Ŝe poezja umoŜliwia
rozwój wewnętrzny, pozwala
dać upust emocjom, zaspokaja
potrzebę zwierzenia się. NajwaŜniejsze i najlepsze w niej
jest to, iŜ sama się broni, a inspiracją do tworzenia moŜe
być wszystko.
Aneta Ćwierz
• Izabela Bławut (1a)
,,Mój pies’’, ,,Zieleń’’
-
• Justyna
,,Wiosna’’
(2c)
-
Co dalej,
• Blanka Piekarz (2d)
„Smutna walentynka’’
-
Gimnazjalisto?
• Dorota Kluba (3b)
„Miłość”, ,,Uczucie jest’’
-
Wybór szkoły średniej to jedna z
najtrudniejszych decyzji, którą podjąć musi kaŜdy absolwent gimnazjum. To właśnie od niej będzie zaleŜało, jak potoczą się jego dalsze losy.
Panuś
• Paulina Kasperek (3c) „Myśli”, „Szklane serce”
Na końcu był oczywiście czas
Godzina dla Ziemi
Od 2007 roku World Wildlife Fund (WWF) organizuje międzynarodową akcję ekologiczną ,,Godzina
dla Ziemi”. Obywa się juŜ od czterech lat w ostatnią
sobotę marca. Ma na celu nakłonienie kaŜdego z nas
jak i wielkich korporacji do wyłączenia na jedną,
symboliczną godzinę świateł i urządzeń elektrycznych. To największe przedsięwzięcie na rzecz ogra-
Cd. na str. 5
niczenia zmian klimatu. Ma równieŜ skłonić ludzi do
refleksji na ten temat.W zeszłym roku w akcji wzięło
udział ponad 4,5 tysiąca miast. Światła zgasły, m.in.
na wieŜy Eiffla, w Pałacu Buckingham, w operze w
Sydney czy teŜ w polskim Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie. Tym razem przedsięwzięcie odbywało
się pod hasłem "Godzina dla Ziemi WWF - Spraw,
by trwała dłuŜej". A światła zgasiliśmy 26 marca o
godzinie 20.30.
Aneta Ćwierz
Zespół redakcyjny: Sabina Wierciak - red. naczelny, Aneta Kasprzycka- grafika, Dominika Kozub, Aneta Ćwierz,
Ola Kaleta, Klaudia Kokoszka, Daria Batko, Karolina Łętocha, Dominika Suder.
Opieka: mgr Małgorzata Kraus
Adres: Gimnazjum nr 3 im. Marszałka J. Piłsudskiego, e-mail: [email protected]
ul. Zdrojowa 16A, 32-400 Myślenice, tel. (012) 373-14-00
Wydanie internetowe,
Nakład: 4 egz.
Str. 3
Rok 9, Numer 3 (58)
Zwyczaje i tradycje
wielkanocne
Cd. ze str.1
Zresztą, w dawnej Polsce świętowano jeszcze we wtorek, wtedy chłopcom rewanŜowały się dziewczęta. Kościół Katolicki przejął z
pogańskich tradycji zwyczaje związane z
witaniem wiosny i budzeniem się przyrody
do Ŝycia i nadał mu znaczenie związane z
oczyszczeniem i odnową Ŝycia w Zmartwychwstałym Chrystusie.
Wzmianki o zwyczajach lanego poniedziałku
pochodzą z XV w., Kościół straszył wtedy,
Ŝe kultywowanie pogańskich obyczajów oblewania się wodą, wykupywanie się podarkami - jest grzechem śmiertelnym.
Nazwa dyngus moŜe kojarzyć się z niemieckim słowem „dingen” – wykupywać się, u
Słowian dyngus nazywał się „włóczebny”,
włóczebnicy z okazji powitania wiosny odwiedzali domy, zbierali datki, za to przynosili szczęście.
Jeszcze klika lat temu słuŜby miejskie przymykały oko na oblewanie wodą przechodniów w miejscach publicznych, obecnie jest
to zabronione. Jak będzie w tym roku - zobaczymy.
O.K.
CIEKAWOSTKI
WIELKANOCNE
Zapomnianą juŜ tradycją był tzw. pogrzeb
Ŝuru, który spoŜywano przez cały okres
trwania postu. W Wielki Piątek lub w Wielką Sobotę zakopywano za wsią garnek z Ŝurem. Zapomniane równieŜ zostało wieszanie
śledzia, kolejnej potrawy spoŜywanej zamiast mięsa w okresie całego postu. Wyciętego z kartonu śledzia przybijano do płotu
za karę, Ŝe tak długo gościł na talerzach
domowników.
W podkrakowskich wsiach wczesnym
rankiem w Palmową Niedzielę przebrani chłopcy chodzą po domach ubrani w
koŜuchy przewiązane powrósłami w
pasie, na głowach noszą wysokie, czapki z kolorowej bibuły, twarze mają
usmarowane sadzą. W jednej ręce trzymali koszyk z sieczką, w drugiej –
drewniany młotek z długą rękojeścią,
oplecioną bibułą. To pucheroki, śpiewając, Ŝyczą radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wygłaszają oracyje,
łączące komiczne dialogi i rymowanki.
W zamian otrzymują podarki.
Dziady śmigustne pojawiają się we wsi
Dobra pod Limanową. W nocy z Niedzieli na Poniedziałek Wielkanocny pojawiają się owinięte w słomę postaci,
twarze ukrywają za maskami z wycięciami na oczy i nos, wydają tylko pomruki, trąbią na blaszanym roŜku, gestami proszą o datki, polewają wodą.
Cd. na str. 4
Str. 4
Rok 9, Numer 3 (58)
Na świątecznym stole
Nie ma świąt bez wielkanocnej polskiej baby. Wśród nich najbardziej znane są te z szafranem, cudownie Ŝółte oraz wysokie baby
podolskie. Do dziś jada się baby nie tylko
same, ale ukrojony kawałek smarowano masłem, a nawet spoŜywano z plastrem szynki.
Dlaczego baba? Bo większość z nich miała
klasyczny kształt stoŜka (i "babskiej" spódnicy), tradycyjnie pieczono je w specjalnych formach, ale teŜ i w takich, które były równe i nie
zwęŜały się ku górze, a im wyŜej baba urosła,
tym lepiej. Gdy gospodynie piekły baby droŜdŜowe, kuchnia musiała być zamknięta na
klucz, aby nikt obcy nie zaszkodził rosnącemu
ciastu głośną rozmową lub rzuceniem uroku.
Upieczone baby umieszczano na poduszkach i
dopóki nie ostygły, mówiono szeptem. Oprócz
bab i mazurków, na stołach gościła równieŜ
pascha – deser z bakalii i sera, najsmaczniejsze
przepisy wywodzą się z Rosji. Twaróg moŜe
być ucierany ze śmietaną, cukrem i Ŝółtkami, z
dodatkiem bakalii bądź serek uwarzony z kwaśnego mleka, zmieszamy z cukrem, Ŝółtkami i
bakaliami. W obu przypadkach ser musi być
dobrze odciśnięty, aby po schłodzeniu moŜna
było paschę kroić. Do tradycji wielkanocnych
naleŜą teŜ serniki. Popularne mazurki przywędrowały do nas z Turcji, ozdobione lukrem i
bakaliami przypominają tureckie dywaniki.
Red.
CIEKAWOSTKI WIELKANOCNE
Walatka (zwana teŜ na wybitki) to zabawa
wielkanocna, w której dwie osoby toczyły
pisanki po stole, aby je zdarzyć ze sobą.
Czyja pisanka nie rozbiła się, ten wygrywał,
i zabierał jajko przeciwnika. MoŜna teŜ było
jajka trzymać w ręce i stukać się nimi.
Siuda Baba to dawny zwyczaj ludowy obchodzony w Poniedziałek Wielkanocny w
okolicach Wieliczki
Tradycja ma swe źródło w legendzie o pogańskiej świątyni, gdzie kapłanka, która
strzegła ognia, wychodziła raz do roku na
wiosnę w poszukiwaniu następczyni. Wybrana przez nią dziewczyna mogła się wykupić, ale jeśli nie było jej na to stać, zajmowała jej miejsce. Siuda Baba ma twarz brudną od sadzy, to od pilnowania ognia, bo nie
wolno jej było się myć cały rok.
Chusta Wielkopostna wisiała pomiędzy chórem a nawą w czasie Wielkiego Postu od
XIV do XVIII wieku. Wielkie płótno podzielono na kwadratowe malowane lub wyszywane pola, które przedstawiały sceny
pasyjne z Męki Pańskiej
Dawniej wierzono, Ŝe jeśli w Wielką Sobotę umyje się twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na święconkę, to znikną piegi.
Z kolei połknięcie bazi z wierzbowej gałązki poświęconej w Niedzielę Palmową miało
chronić przed chorobami, m. in. przed bólem zębów. Zatknięte za obraz lub włoŜone
do wazonów palemki chroniły mieszkanie
przed nieszczęściem i złymi sąsiadami. Red.
Str. 5
Rok 9, Numer 3 (58)
Nasze propozycje
Co dalej,
Ŝyczeń
Gimnazjalisto?
Wybraliśmy dla Was z Internetu kilka sympatycznych Ŝyczeń:
Po szkole gimnazjalnej moŜemy zdecydować się
na liceum ogólnokształcące (LO), liceum profilowane, technikum czy szkołę zawodową. KaŜda z propozycji ma swoje wady i zalety, teraz
postaram się je pokrótce omówić.
Liceum ogólnokształcące trwa trzy lata i kończy
się egzaminem maturalnym. Profile klas dają
moŜliwość nauki przedmiotów na poziomie
rozszerzonym. Absolwent LO będzie posiadał
wykształcenie średnie ogólne i moŜe podjąć
naukę w szkole policealnej lub wyŜszej. Liceum
profilowane, róŜni się tylko tym, Ŝe przygotowuje i daje kwalifikacje do wybranego zawodu
(np. profil elektroniczny, socjalny, usługowogospodarczy). W technikum nauka trwa cztery
lata i równieŜ kończy się egzaminem maturalnym, ponadto umoŜliwia uzyskanie dyplomu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Asystentka stomatologiczna, dietetyk ,higienistka,
kelner - to tylko kilka zawodów, spośród wielu,
które moŜe wybrać uczeń. Po ukończeniu technikum absolwent moŜe rozpocząć naukę w
szkole wyŜszej. W szkole zawodowej uczymy
się dwa lub trzy lata, moŜna ją teŜ ukończyć,
otrzymując jedynie świadectwo, bądź teŜ dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o
ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego. Późniejszą naukę moŜna
kontynuować w liceum ogólnokształcącym
(uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w
trzyletnim technikum uzupełniającym.
Jak juŜ wspomniałam, kaŜda z tych szkół ma
swoje plusy i minusy. Liceum (LO i profilowane) przygotowuje nas do studiów, po jego
ukończeniu nie uzyskujemy Ŝadnego dyplomu.
Jednak to bardzo dobra alternatywa, kiedy nie
jesteśmy zdecydowani, co chcemy robić w przyszłości. Wybór technikum ukierunkowuje nas
na to, gdzie będziemy pracować za kilka lat. Natomiast szkoła zawodowa jest dla osób, które
wiedzą, Ŝe nauka to nie jest ich mocny punkt i
nie ukończą ani technikum, ani liceum. Poza
tym, w dzisiejszych czasach brakuje ludzi w za-
Świąt Wielkanocnych z marzeń i snów codziennych,
Jajka smacznego, kolorowego i odpowiednio ściętego,
Dyngusa mokrego, po pachy uradowanego i wesołego,
Spokoju, radości i duŜo odporności przy napływie gości!
***
Niech Wam mili będzie wiosennie,
słonecznie i świątecznie.
Niech cieszą Wasze oczy
kolorowe pisanki i wielkanocne baranki.
Niech się w śmigus-dyngus woda na Was leje,
A zając przyniesie radość, pokój i nadzieję.
***
Niech te święta będą pełne nadziei i wiary ,
radosnych spotkań przy wielkanocnym stole
oraz smacznego święconego jajka.
***
Kolorowych jajeczek,
wacianych owieczek,
rozkicanych króliczków,
pyszności w koszyczku!
A przede wszystkim udanego
uciekania w dniu "wielkiego lania"
***
Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych
oraz wszelkiej pomyślności
i radości w Ŝyciu zawodowym i prywatnym
***
Pełnych spokoju i radości
Świąt Wielkanocnych,
wodach takich jak stolarz czy mechanik. Zawsze, gdy nasze poglądy się zmienią, moŜemy po
ZSZ zdecydować się na liceum lub technikum
uzupełniające. Podejmując decyzję o wyborze
szkoły, nie powinniśmy zwracać uwagi na to,
gdzie idą nasi znajomi, tylko na to, co my chcemy robić w Ŝyciu. W nowej szkole na pewno
poznamy nowych przyjaciół i z czasem się tam
odnajdziemy.
Dominika
Str. 6
Rok 9, Numer 3 (58)
Warsztaty Media Junior
1 kwietnia 2011r. w Krakowie odbyły się warsztaty
dziennikarskie Junior Media i tworzysz gazetę! Z naszej szkoły uczestniczyły w
nich dwie uczennice, Sabina
Wierciak i Janina Zdrzenicka
wraz z opiekunką, panią
Małgorzatą Kraus. Spotkanie
prowadzili dziennikarze z
„Gazety Krakowskiej”: pani
ElŜbieta Cegła, pani Anna
Kajtoch, pan Mirosław Czachor, pan Marcin Makówka
– fotograf, który uczył zgromadzonych jak poprawnie
robić zdjęcia, pan Bogdan
Nowak – grafik, mówił jak
naleŜy układać artykuły, by
uzyskać dobry wizerunek
gazety. Salę filmową udostępnił Ajmax Orange, a gospodarzem była pani Anna
Machacz. MoŜna było spróbować swoich sił w konferencji prasowej i zadać kilka
pytań Adamowi Małyszowi
(w tę rolę wcielił się pan Mirosław Czachor), były nagrody i duŜo śmiechu. Po warsztatach mieliśmy okazję obejrzeć film w 3D „Sea Rex”.
Czas upłynął szybko i ciekawie. Nikusia
Fot.. Red.
Fot.. Marcin Makówka
Co warto obejrzeć?
"Narzeczony mimo woli" to komedia romantyczna, idealna do oglądnięcia ze swoją drugą
połówką jak i w samotności. Film w reŜyserii
Anne Fletcher ma wspaniałą obsadę, Sandrą
Bullock i Ryan Reynolds to mieszanka, w
wyniku której powstał HIT! Jako kaŜda komedia,kończy się happy endem. Fabuła jest
prosta, jednak wesołe przygody jakie przytrafiają się bohaterom, mogą doprowadzić do
łez ( tych ze śmiechu, oczywiście). Nie będę
zdradzać szczegółów, jednak polecam kaŜdemu do obejrzenia i poddaniu własnej ocenie.
Kaorlina
Str. 7
Rok 9, Numer 3 (58)
Egzamin z radzenia sobie
ze stresem
Trzecioklasiści tegoroczny egzamin mają juŜ
za sobą, jak to się mówi, większości na pewno ,,kamień spadł z serca”’. Na temat poziomu
trudności testu są róŜne zdania, dla niektórych
był bardzo trudny, dla innych łatwy. Ludzi
dzieli się na humanistów i umysły ścisłe, co
tłumaczyłoby ten fakt.
Pocieszające dla gimnazjalistów jest jednoegzaminu gimnazjalnego nie moŜna nie zdać,
wystarczy do niego przystąpić. Uczeń, który
nie pojawi się na teście z nieuzasadnionych
powodów ( pod uwagę brane jest tylko zdarzenie losowe bądź choroba), będzie musiał powtarzać rok. Oczywiście, są osoby, których
nie satysfakcjonuje minimalna ilość punktów.
Jednak ktoś, komu nie za dobrze poszło, nie
musi od razu się załamywać, poniewaŜ do
szkoły średniej liczą się takŜe 4 punktowane
przedmioty, w zaleŜności od wybranej klasy
oraz osiągnięcia dodatkowe, w sumie moŜna
zdobyć 200 pkt (w tym 100 za egzaminy).
Dni, w których odbywały się testy pierwszo- i
drugoklasiści mieli wolne, natomiast piszących ,,zjadał’’ stres. KaŜdy sytuacje stresujące
przeŜywa na swój własny sposób. Brzmi to
moŜe niedorzecznie, ale jest udowodnione
naukowo, Ŝe pewien optymalny poziom stresu
jest niezbędny do efektywnego funkcjonowania organizmu, poniewaŜ mobilizuje człowieka, a podobno jeŜeli komuś zaleŜy to zawsze
się przejmuje. Stresując się zbytnio, naraŜamy
się na problemy z koncentracją i zmęczenie.
Najczęstsze rady powtarzane przed waŜnymi
sprawdzianami i egzaminami:
Czekolada (najlepiej gorzka)
zmniejsza poziom hormonów
stresu, a na dodatek zawiera
magnez - dobry na pamięć.
Dzień przed wręcz zabronione
jest uczenie się, które i tak nie
przyniesie skutku, bo cięŜko
jest 3 lata nadrobić w jeden
wieczór.
Kolejną metodą jest dotlenienie
szarych komórek, czyli jakiś
spacerek na świeŜym powietrzu.
AnetaĆwierz
Każdy młody Polak
powinien obejrzeć ten film
Czarny czwartek.
Janek Wiśniewski
padł
Klasy 3 miały okazję obejrzeć niedawno film pt.
„Czarny czwartek”. Obraz opowiada o Polakach,
którym przyszło Ŝyć w czasach kartek i rosnących
cen Ŝywności. Twórcy pokazują Ŝycie zwyczajnej
rodziny Bruna (Michał Kowalski) i Stefanii (Marta
Honzatko) i ich trójki dzieci. Bruno pracował w
Stoczni Gdańskiej, Stefania zajmowała się domem.
Nieoczekiwanie przed BoŜym Narodzeniem Pierwszy Sekretarz Partii, Władysław Gomułka
(Wojciech Pszoniak) podnosi ceny produktów, zapominając o podwyŜce płac. W Gdańsku i Gdyni
zaczyna się wielki protest. Władza kaŜe strzelać do
bezbronnych ludzi jadących do pracy. Zginęło wtedy aŜ 18 osób, w tym główny bohater, Bruno Drywa, który jak zwykle rano jechał do pracy, gdy wysiadał z podmiejskiej kolejki, dostał kulę w głowę,
zginął na miejscu. Film Antoniego Krauze jest niezwykle wstrząsający, moŜe dlatego, Ŝe opowiada
prawdziwą historię ludzi, którzy Ŝyli i musieli sobie
radzić w tamtych czasach. Sadzę, Ŝe kaŜdy młody
Polak powinien obejrzeć ten film i chwilę się nad
nim zastanowić, Ŝeby móc zrozumieć dziś.
Premiera 25 lutego 2011r., reŜ. Antoni Krauze
Dominika
POLECANE KSIĄśKI
„Dwaj męŜczyźni i ona” - Ewa Nowacka
Ewa Nowacka jest krytykiem, eseistką a przede
wszystkim autorka powieści dla młodzieŜy o tematyce współczesnej i historycznej. Michał zafascynował się urodą nowej uczennicy liceum — Gosi. Aby
zdobyć jej uczucia, postanawia zrealizować desperacki plan, w który zostaje wciągnięty brat Gosi.
Miłość, rozczarowanie i zazdrość to uczucia, które
O.K.
pojawią się w Ŝyciu trójki bohaterów.
Str. 8
WOLONTARIAT
Na terenie naszego gimnazjum bardzo aktywnie działa wolontariat, czyli grupa ludzi, która
pracuje pod przewodnictwem nauczycielki o
Ŝelaznych nerwach i świętej cierpliwości - pani Magdaleny Jaśkowiec. Niosą oni bezinteresownie pomoc ludziom, zwierzętom oraz pomagają w odnowie miejsc takich jak cmentarze (sprzątają zaniedbane i opuszczone nagrobki). Akcje wolontariatu. Wolontariusze są
dumni z wielu przeprowadzonych akcji, zbierali słodycze, a następnie przygotowali świąteczne paczki dla dzieci, zorganizowali dwie
zbiórki Ŝywności na święta BoŜego Narodzenia oraz na Wielkanoc dla rodzin potrzebują-
Rok 9, Numer 3 (58)
cych. Pod patronatem organizacji poŜytku publicznego Caritas Betania kwestowali na terenie róŜnych sklepów Myślenicach. Do udanych przedsięwzięć moŜna wpisać wyjazd do
schroniska w Harbutowicach z wcześniej nazbieraną karmą dla zwierząt. A dwie najbliŜsze akcje, to odwiedziny starszych osób w hospicjum z własnoręcznie wykonanymi podarunkami i wyjazd do dzieci w śmiącej. Oczywiście, nikt nie pojedzie z pustymi rękoma,
dlatego w tym celu w naszym gimnazjum organizowana jest zbiórka zabawek oraz artykułów szkolnych. Nawet najlepiej zorganizowana grupa nie moŜe poradzić sobie bez pomocy
uczniów, którzy pomagają, niekoniecznie działając bezpośrednio w szkolnym wolontariacie,
lecz równieŜ poprzez dobrowolne datki składane na szczytne cele! Wolontariusze są
wdzięczni za te pomoc.
Nikusia
Zbiórka pieniędzy
na Ośrodek – Rehabilitacyjno –
Edukacyjno – Wychowawczy
w Myślenicach
„Ciągle zapominamy, Ŝe człowiek nieustannie musi korzystać z pomocy innych ludzi.” /Mikołaj Gogol/
Z uwagi na coraz większą liczbę dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczających do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Myślenicach i
z myślą o ich przyszłości, OREW pragnie
rozpocząć budowę nowoczesnego budynku
dostosowanego do moŜliwości i potrzeb
dzieci. Obecnie warunki lokalowe są trudne
i niewystarczające. Wychowankowie nie
posiadają własnej placówki, a wynajmowa-
ne przez nich pomieszczenia są niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Niestety, na budowę i wyposaŜenie tak duŜej
inwestycji potrzebują wsparcia finansowego.
W związku z tym my, gimnazjaliści postanowiliśmy wspomóc placówkę i przeprowadzić
w szkole zbiórkę pieniędzy, aby pomóc w
sfinansowaniu projektu. Dzięki zaangaŜowaniu uczniów wszystkich klas udało się uzbierać sumę: 164,68zł. Wszystkim, którzy włączyli się do akcji wolontariusze serdecznie
dziękują.
Angelika Sechman
Str. 9
Rok 9, Numer 3 (58)
WALENTYNKOWE CIASTECZKO
W Dniu 14 i 15 lutego 2011 roku odbyła
się
w
naszej
szkole
akcja
„Walentynkowe ciastko”. Wolontariusze upiekli pyszne ciasta i ciasteczka,
które potem z wielkim zaangaŜowaniem były sprzedawane na szkolnym
stoisku. Pieniądze z akcji zostaną przeznaczone na wjazd do Domu Małego
Dziecka w śmiącej. Mamy nadzieję, Ŝe
ta słodka akcja wpisze się na stałe do
naszego wolontaryjnego kalendarza.
Dziękujemy za udział w tym przedsięwzięciu i wsparcie dla naszego Koła:)
Wolontariuszka
Fot. M. Jaśkowiec
Str. 10
Rok 9, Numer 3 (58)
Zbiórka karmy dla zwierząt i wyjazd
do schroniska w Harbutowicach
jakie psy dostają się do schroniska, czy ktoś jej
pomaga przy zakupie Ŝywności, której dziennie
musi być bardzo duŜo? Podczas naszego pobytu
niektóre psy przebywały w boksach na zewnątrz.
Znaczna część była w zamkniętych pomieszczeniach (duŜe pokoje). Bardzo przyjazne 3 psiaki
biegały koło nas spragnione głaskania. Zwierzęta,
które znajdują się w schronisku, to przewaŜnie
dzikie koty, kundelki w podeszłym wieku, których
nikt nie chce, ale równieŜ przygarnięte bezdomne
psiaki. Większość z nas zasmucił widok tylu porzuconych i niechcianych zwierząt, które ktoś potraktował jak zuŜytą zabawkę. Jednak wszyscy
wolontariusze byli dumni, Ŝe mogli pomóc pani
Gosi, jej męŜowi i przede wszystkim potrzebującym zwierzętom. Na pewno taki wyjazd uwraŜliW dniu 21.03.2011 r. o godzinie 11.45
wolontariusze pojechali do schroniska w
Harbutowicach w celu zawiezienia kar-
wił nas na niedolę i trudny los zwierząt. Będziemy
starać się częściej organizować tego typu akcje.
Joasia K.
my, chleba, kaszy, ryŜu psom i kotom tam
przebywającym. Wyjechaliśmy o godzinie 11.00 i po 20 minutach byliśmy juŜ na
miejscu. Przekazaliśmy uzbierane produkty na ręce p. Tadeusza, który pomaga w
prowadzeniu schroniska. Po krótkim czasie dołączyła do nas pani Małgorzata, która opowiedziała nam o swoich podopiecznych. W schronisku znajduje się ok. 75
zwierząt (w tym równieŜ siedem kociaków).
MłodzieŜ
zadawała
opiekunce
schroniska mnóstwo pytań związanych z
trudnościami, jakie spotyka na co dzień,
Fo t . M. J aś k o wi e c
Str. 11
Rok 9, Numer 3 (58)
Wyjście do Zakładu
OpiekuńczoOpiekuńczo-Leczniczego
18 kwietnia 2011 r. uczniowie ze szkolnego wolontariatu wraz z opiekunką,
panią Magdaleną Jaśkowiec, odwiedzili
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Myślenicach. Przez kilka dni na szkolnej
świetlicy przygotowywali podarunki
dla pensjonariuszy, miedzy innymi
kwiaty z bibuły i wielkanocne ozdoby.
KaŜdy z wolontariuszy miał za zadanie
przygotować świąteczne Ŝyczenia oraz
upiec ciasto.
„Gdy dotarłyśmy juŜ na miejsce, poczułyśmy lekki strach przed tym, co
zobaczymy, jednak pielęgniarki swoim
optymizmem zachęciły nas do działania. Na początku byłyśmy trochę nieśmiałe, nie wiedziałyśmy jak się zachować. Z czasem, gdy juŜ przyzwyczaiłyśmy się do otoczenia odwiedziny szły
nam coraz lepiej. Składałyśmy Ŝyczenia, śpiewałyśmy piosenki, a pensjonariusze szczerze dziękowali nam za to.
W niejednym oku zakręciła się łza, a
my widząc to, czułyśmy szczęście, Ŝe
moŜemy przynajmniej tak chociaŜ trochę ich uszczęśliwić. Wyjście to poka-
zało nam, Ŝe Ŝycie nie zawsze jest takie kolorowe, jak mogłoby
nam się wydawać, Ŝe są na świecie ludzie cierpiący, którzy potrzebują naszej pomocy i zainteresowania. Dziękujemy Pani Magdzie, Ŝe zabrała nas w to miejsce i obudziła w nas chęć pomagania
innym.” – tak o tej niezwykłej wizycie opowiadały wolontariuszki.
Justyna Z. Martyna M.
Kiermasz Wielkanocny 2011
Uczniowie naszego Gimnazjum równieŜ i
w tym roku postanowili przygotować
Kiermasz Wielkanocny. Podczas zajęć na
świetlicy wykonali róŜne ozdoby wielkanocne, takie jak: jajka róŜnie dekorowane
(decoupage, malowane, wyklejane, przestrzenne itd.), baranki, odlewy gipsowe,
kartki wielkanocne, kaczki, zające czy
witraŜe okienne.
M.J.
Fo t . M.
J a ś k o wi e
Str. 12
Rok 9, Numer 3 (58)
Konie
wymagający przyjaciele
Opowiem jakie powinno się spełnić warunki,
aby mieć prywatnego konia, kilka podstawowych błędów popełnianych przez właścicieli…
JeŜeli chcemy trzymać konia przy domu, wystarczy odpowiednio przerobiony garaŜoczywiście wymaga to zgody urzędu i zajmuje wiele czasu . Jeśli jednak wolimy miejsce w
jakiejś stadninie, będziemy mieć do wyboru
jeden z boksów lub chów bezstajenny - czyli
na pastwisku koń będzie mieszkać pod tzw.
Wiatą.
Rodzaje ściółki to:
-słoma-suche źdźbła zbóŜ-pszenicy, owsa i
jęczmienia, jest tania, a wiele koni i kucy
uwielbia ją zjadać. Nie zawsze jest to dla nich
korzystne,
-aubiose- rodzaj ściółki zrobionej z konopi.
Sprzedawana w hermetycznie zamkniętych
belach, idealna dla koni uczulonych na pył,
-mata gumowa-jest bardzo droga, ale oszczędza wiele czasu przy sprzątaniu boksu. Trzeba
ją pokryć normalną ściółką, by pochłaniała
wilgoć,
-trociny-kupuje się je w hermetycznie zamkniętych belach. Taka ściółka nie pyli się,
jest to istotne dla koni i kucy z niewydolnością układu oddechowego,
-pocięty papier-jest tanim surowcem, jednak
niektórzy nasi podopieczni mogą być uczuleni
na zawartą w nim farbę drukarską. Staje się
on cięŜki po namoknięciu.
JeŜeli jesteśmy zdecydowani trzymać konia
przy domu, a nie za bardzo mógłby się paść w
pobliŜu (nie mamy pozwolenia), wystarczy
wynająć na kilka godzin dziennie pastwisko w
jakiejś innej stadninie.
JeŜeli zdecydujemy się na stadninę musimy
zwrócić uwagę na:
-cenę pensjonatu-często moŜna ją obniŜyć,
wypoŜyczając naszego konia na jazdy dla innych osób, czy w cenę wliczone są koszty odrobaczania, szczepień, rozczyszczania kopyt i
ewentualnego kucia,
-ile trwa dojazd, czy są jakieś utrudnienia,
-atmosferę w stadninie,
-czy jest moŜliwość zapewnienia ruchu, np.
przez trenera, gdy nie moŜemy przyjechać,
-czy korytarz stajni jest na tyle szeroki, by
móc swobodnie wyprowadzić konia,
-czy pomieszczenia stajni są wysokie, jasne i
przewiewne.
-naleŜy obejrzeć siodlarnię i paszarnię-czy jest
tam czysto, czy w siodlarni jest tyle miejsca,
by moŜna spokojnie przechowywać sprzęt,
dokonać drobnych napraw i konserwacji
sprzętu; a moŜe jest tam miejsce, by usiąść z
kubkiem herbaty i porozmawiać z innymi…
-czy są prysznice-nie tylko dla koni (tzw. Myjki), ale teŜ dla jeźdźców, z których kaŜdy chętnie skorzysta latem,
-jak wyglądają inne konie „na pensjonacie”,
czy są ufne w stosunku do innych
Najlepiej przespacerować się po tereniezwrócić uwagę na to, jak wygląda plac do jazdy, czy jest zdrenowany-czyli nie będzie powstawać błoto i kałuŜe, czy jest bezpiecznie
ogrodzony, jeŜeli stadnina dysponuje krytą
ujeŜdŜalnią, trzeba dowiedzieć się, na jakich
zasadach moŜna z niej korzystać i w jakich
godzinach. Cd. Na str. 13
Str. 13
Rok 9, Numer 3 (58)
Konie
wymagający przyjaciele
Powinno się teŜ zobaczyć jak wyglądają wybiegi i pastwiska
Czy konie przebywające na nich mają dostęp do wody i cień,
czy z ogrodzenia nie wystają przypadkiem zardzewiałe
gwoździe.
A teraz Ŝeby juŜ nie „nudzić” tymi warunkami itd.,
jeden z najczęściej popełnianych przez nas, jako właścicieli, błędów:
-koń rozpieszczany, traktowany
jak zabawka-nigdy nie dość
powtarzania Ŝe: KOŃ NIE
JEST ZABAWKĄ ANI MASKOTKĄ!!!!! W przypadku
konia naraŜamy się na większe
nie bezpieczeństwo niŜ w przypadku chomika. Konie są zwierzętami o bardzo wykształconym poczuciu hierarchii społecznej. To, co dla nas jest zabawą, koń moŜe odebrać jako
sygnał, Ŝe to on jest stroną dominującą!!! Koń, który odmawia wyjścia ze stajni, ucieka
pyskiem, gdy chcemy załoŜyć
mu ogłowie-nie bawi się z nami, lecz próbuje przeforsować
swoje zdanie. JeŜeli raz mu się
to uda, będzie ponawiać coraz
częściej próby i w coraz to innych sytuacjach. Nasz wierzchowiec bynajmniej nie ma na
myśli niczego złego- ale te pół
tony łagodności moŜe nam zrobić krzywdę juŜ tylko przez
samą nieuwagę czy nieposłuszeństwo. Będzie jeszcze gorzej, jeŜeli nauczy się kopytami
i zębami stawiać na swoim.
Jak wyglądają koń i jeździec po
męczącej jeździe? Właśnie
tak…jak na jednym z moich
prywatnych zdjątek:)
Klaudia Kokoszka
Str. 14
Rok 9, Numer 3 (58)
KOCHAMY CIĘ, ADAM!!!!
To już koniec kariery Adama Małysza!
Adam Małysz – (ur. 3 grudnia 1977 roku w Wiśle). Jego postaci nie trzeba chyba nikomu
przedstawiać, bo kaŜdy doskonale go zna. Jest
to polski były skoczek narciarski, wielokrotny
medalista olimpijski, najbardziej utytułowany
skoczek w historii indywidualnych konkursów
mistrzostw świata w skokach narciarskich
(za: www. wikipedia.pl)
Niestety, 26 marca 2011 roku Adam wykonał
swój ostatni skok podczas zawodów „ Skok do
celu” w Zakopanym na Wielkiej Krokwi. To
idealne miejsce do zakończenia tak udanej kariery. Podczas tego uroczystego wydarzenia pod
skocznią zgromadziło się tysiące wiernych kibiców, aby ostatni raz zobaczyć skok i ostatni raz
wykrzyczeć słowa: „ Leć Adam, leć…” Przed
telewizorami oglądających benefis Małysza zasiadło ponad 8 milionów osób. Tę niezwykłą
imprezę poprzedziło wiele akcji. Jedna z nich to
„ Przyklej wąsy Adamowi”. Fani na popularnym dzisiaj portalu społecznościowym Facbook
dorysowali sobie na zdjęciach wąsy. Ten drobny gest miał uczcić poŜegnanie wielkiego
skoczka. RównieŜ 26 marca pod skocznią moŜna było zobaczyć kibiców z doklejonymi pod
nosem wąsami, a w telewizji podczas programu
„Bitwa na głosy” prezenter Hubert Urbański,
jury Alicja Węgorzewska oraz Bracie Golcowie
równieŜ pokazali się z wąsami. KaŜdy będzie
pamiętał Adama Małysza jako wybitną postać
w historii polskich skoków narciarskich. Okazał
się jedynym tak utalentowanym skoczkiem,
który osiągnął tyle sukcesów. Teraz jak skończył ze skokami, poświęci się rodzinie. Jego
Ŝona, Izabela Małysz (jak głosi plotka) ma zamiar wystąpić w kolejnej edycji „Tańca z
gwiazdami” .
Zwycięstwa Małysza
Małysz wygrał 39 konkursów Pucharu Świata, drugie miejsce zajął 27 razy, a trzecie - 25.
Więcej zwycięstw zanotował tylko Fin Matti
Nykaenen.
Na podium Polak stanął 91 krotnie, ostatni
raz 13 lutego 2011 roku w Vikersund, gdzie
zajął trzecie miejsce. Częściej czynił to tylko
Fin Janne Ahonen, który w czołowej trójce
rywalizację kończył 108 razy. Czterokrotnie
triumfował w klasyfikacji generalnej PŚ.
(za:.Onet.pl , wiadomosci24.pl, wiadomosci.gazeta.pl).
Karolina

Podobne dokumenty