SaS-440-U-41-2013

Transkrypt

SaS-440-U-41-2013
$*t n
$**#
Samorzqd Student6w
U n iwersytetu Kardyn ata Stef
r,,il
www.samorzad.uksw.edu.pl
:-i#
I
an
a
Wyszyriskiego w Wa rszawi e
[email protected]
SaS-440/U l4Il2013
uN IwERSYTE-TYNSI{ r}
ldA RDYN
A
LA
:llrtl,t,x,
l,'
l
"
. UcnwarA
NR 4112013
Pnnr,uvrnNTu SAMoR z 4DU SrulnNrow
UNrwnRsyrETU KanoyNu,A STEFANA WyszyNsxrEco w WaRszawrB
z DNIA 4 cRuoNrR 2013
w
noru
sprawie: przedlohenia Rektorowi UKSW wniosku o dokonanie zmian w skladzie
Og6lnouczelnianej Komisj i Wyborczej Samorz4du Student6w UKS W
Na podstawie $ 15 pkt2lit. m Regulaminu Samorz4du Student6w Uniwersytetu Kardynala
Stefana Wyszyriskiego w Warszawie zdnra22listopada2}l2 roku w zw. z $ 7 oraz
$ 10 ust. 2 Ordynacji Wyborczej Samorz4du Student6w UKSW, Parlament Samorz4du
Student6w uchwala, co nastgpuje:
$1
Pruedldada sig Rektorowi UKSW wniosek o powolanie Agnieszki Zielirflskiej
Og6lnouczelnianej Komisj i Wyborczej Samorz4du Student6w UKSW.
w
sklad
A'
\Uchwala wchodzi w 2ycie z dniempodjgcia.
MENTU
UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Watsza'wa, pok, 018, teL 22 561. 88 !7
ul. \T6ycickiego 1/3,01-938 \/arszawa,bud.23, pok. 004, tel.22 569 97 76

Podobne dokumenty