Kraków – Miasto Kraków – Miasto

Komentarze

Transkrypt

Kraków – Miasto Kraków – Miasto
euroinfo
r
Take
hom me
e!
You!
do doz mnie
mu!
ne
is fo
r
d
Na
st
sz m
agazyn je
Zabie
i
la
az
Cie
bie/Our mag
Magazyn pasaerów
Passengers’ magazine
3 (3)/2011
Wrzesie/September 2011
Szkolimy nowe załogi
Nowy personel pok³adowy wraz z instruktorami
The new cabin crew members with our instructors
We train new crews
Gdy samolot dry...
When the plane shudders...
Kraków – Miasto
zaczarowanych doro¿ek
City of the enchanted carriages
www.eurolot.com
Witamy na pok³adzie/Welcome aboard
Szanowni Pañstwo,
Dear Readers,
serdecznie witam na pok³adzie samolotu eurolot.com. Skoñczy³y
siê wakacje, jesieñ puka do drzwi, ale czy¿ jest gdzieœ piêkniejsza jesieñ ni¿ w Polsce? Tatry jesieni¹ s¹ nie mniej atrakcyjne ni¿
w pe³ni lata, a na pewno mniej zat³oczone, zachêcam do ich odwiedzenia – choæby na weekend – szczególnie mieszkañców Pomorza, dla których z eurolot.com wypad na po³udnie Polski to
teraz ¿aden problem. Tym bardziej, ¿e na trasie Gdañsk–Kraków
zwiêkszyliœmy oferowanie do dwóch lotów dziennie od poniedzia³ku do pi¹tku. W soboty i niedziele latamy raz dziennie.
Nied³ugo, bo ju¿ od ostatniego weekendu wrzeœnia zaczynamy lataæ pomiêdzy Krakowem a Szczecinem. Szczecin zyskuje te¿ po³¹czenie z Poznaniem i Rzeszowem, a Rzeszów
tak¿e z Wroc³awiem.
Jak widaæ, nasza siatka powoli oplata ca³y kraj, mamy ju¿
kolejne plany, ale na razie skupiamy siê na tym, by zapewniæ
Pañstwu komfortow¹ podró¿ na krajowych kierunkach.
Samoloty Eurolotu spotkaj¹ Pañstwo te¿ na rejsach zagranicznych oraz rejsach do i z Warszawy, które – w odró¿nieniu od w³asnych rejsów miêdzy portami regionalnymi – od 14 lat wykonujemy dla PLL LOT.
Mam nadziejê, ¿e wspóln¹ podró¿ umili Pañstwu lektura
naszego magazynu pok³adowego. Tradycj¹ sta³o siê ju¿, ¿e chcemy, aby dziêki niemu poznali Pañstwo bli¿ej nasz¹ Firmê. Dlatego w tym numerze przeczytaj¹ Pañstwo m.in.: o szkoleniach
pilotów, które od lipca trwaj¹ w naszej Firmie oraz o wspania³ej
dwunastce, która w³aœnie ukoñczy³a szkolenie personelu pok³adowego. Jedni i drudzy to najlepsi z najlepszych, wybrani spoœród kilkuset kandydatów w d³ugim i trudnym procesie rekrutacji, aby zapewniæ Pañstwu pe³en komfort i bezpieczeñstwo.
Zachêcam te¿ do lektury artyku³u o samolocie Dash
Q400, produkowanym przez kanadyjsk¹ firmê Bombardier.
Obok ATR-a, to drugi kandydat do naszej nowej floty, której
zakup niebawem og³osimy.
Wszystko po to, aby podró¿ z eurolot.com by³a dla Pañstwa przyjemnoœci¹, do której wraca siê chêtnie, nie tylko we wspomnieniach.
I would like to welcome you on board of eurolot.com aircraft.
The summer time is already finished and fall is knocking on the
door. I can assure you that the most beautiful falls are in Poland.
Tatra Mountains in autumn are no less attractivethan during the
summer and certainly less crowded. Flying to Krakow can be
a perfect way to spend weekend in the mountains. The idea is
especially good for Pomerania residents who can travel on our
Gdansk–Krakow route two times a day from Monday to Friday.
On Saturdays and Sundays we travel one time a day.
Soon, from the last weekend of September we are going to
operate flights from Krakow and Szczecin. This way Szczecin
gains connection with Poznañ and Rzeszów and also Rzeszów
will be connected with Wroc³aw.
As you can see our network twines all over the country.
We already have some other plans for the future but now we
are trying to focus on providing comfortable traveling conditions
during our domestic flights.
Our planes can be also seen on international services to
and from Warsaw. These are flights – unlike our flights between
regional airports – that we operate for PLL LOT for 14 years.
I hope that reading our magazine will make the flight
enjoyable. It has already been a tradition that we want our
passengers to be familiar with Eurolot. Therefore, in this month's
magazine you can read about the way our pilots are being trained
from July and our Gold Dozen who have just completed a training
for a cabin crew member. Both teams are the best ever, chosen
from hundreds of candidates, the only ones who are left after
very long and difficult recruitment in order to take care of your
safety and comfort on the highest level.
Reading an article about Dash Q 400 which is produced by
the Canadian company Bombardier can be also very interesting
especially because this is going to be – next to ATR – another
candidate for our fleet ehich purchase we will soon announce
All this is to make your trip with eurolot.com a pleasure
wich you would like to go back to not only in memories.
Mariusz D¹browski,
Prezes Zarz¹du
Mariusz D¹browski,
President & CEO
Wrzesieñ/September 2011
3
euroinfo
Turboœmig³owiec
nowej generacji
New generation
turbotrop
16
Nasyæ siê
Wroc³awiem
Saturated with
Wroc³aw
22
Wrzesieñ/September 2011
Nabierz wiatru w ¿agle
Take the wind in your
sails
Kraków
– Miasto zaczarowanych
doro¿ek
Krakow
– City of the enchanted
carriages
32
26
Aktualnoœci/News
5–15
Polska od kuchni/Polish cuisine
Rozwijamy siatkê po³¹czeñ
We expand route network
Nasyæ siê Wroc³awiem
Saturated with Wroc³aw
Eurolot.com na pla¿ach Wybrze¿a
Eurolot.com on the beaches of the Coast
Fotoreporta¿/Photoreport
Spe³niamy marzenia
Dreams come true
Kraków – Miasto zaczarowanych doro¿ek
City of the enchanted carriages
Warto odwiedziæ TOUR SALON
Worth visiting the TOUR SALON
Aktywnie/Actively
Szkolimy nowe za³ogi
We train new crews
32–33
34–35
Z klas¹/Classy
Rytua³ pisania
The ritual of writing
Wyciszona Stocznia
Soundproof shipyard
Poradnik pok³adowy
16–19
/Onboard advisor
Rady, które u³atwi¹ Pañstwu
podró¿ naszymi samolotami
Some advice which will help
you travel with us
20–21
Nasze samoloty
Our fleet
/Under our wings
Turboœmig³owiec nowej generacji
New generation turbotrop
Zjawiska atmosferyczne
/Weather phenomena
Gdy samolot dr¿y...
When the plane shudders ...
„Euroinfo”
Magazyn pasa¿erów eurolot.com/
eurolot.com Passengers’ magazine
Wydawca/Publisher: Eurolot SA
ul. 17 Stycznia 39, 00-906 Warszawa
Biuro Zarz¹du/Management office:
e-mail: [email protected]
tel.: + 48 22 606 7879
faks: + 48 22 606 6159
26–30
Nabierz wiatru w ¿agle
Get a second wind
Wystawa CEDE 2011
CEDE 2011 Exhibition
Pod naszymi skrzyd³ami
22–25
36–39
Taryfy eurolot.com
eurolot.com fares
Przygotowanie i produkcja/
Preparation and production:
Agape
ul. Lazurowa 183 lok. 3,
01-479 Warszawa
tel./faks: +48 22 886 62 26
e-mail: [email protected], www.agape.com.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skrótu i opracowania redakcyjnego tekstów
nades³anych do magazynu.
The editorial staff reserves the right to reduce
and edit the texts sent to the magazine.
Zapraszamy
do nadsy³ania opinii,
uwag i wskazówek:
[email protected]
Please send your comments
and/or feedback on the magazine
content: [email protected]
Aktualnoœci/News
Rozwijamy siatkê po³¹czeñ
We expand route network
Od po³owy wrzeœnia Kraków–Poznañ, od paŸdziernika Kraków–Szczecin oraz Rzeszów–Szczecin
i Rzeszów–Wroc³aw – to kolejne kierunki, na których bêd¹ lataæ samoloty eurolot.com.
From mid-September, Krakow–Poznan, from October Krakow–Szczecin and Rzeszow–Szczecin and
Rzeszow-Wroclaw – these are the new directions which will be served and operated by eurolot.com.
godnie z wczeœniejszymi zapowiedziami, eurolot.com rozwija
skrzyd³a. Linia ma kolejne samoloty przeznaczone do obs³ugi w³asnych
po³¹czeñ i w zwi¹zku z tym rozbudowa³a swoj¹ siatkê o kolejne lokalizacje.
– Dotrzymujemy s³owa. Tak jak powiedzieliœmy na pocz¹tku wakacji, uruchamiaj¹c po³¹czenia pomiêdzy Gdañskiem a Krakowem i Wroc³awiem, jesieni¹ nasz¹ siatkê wzbogacamy o kolejne
po³¹czenia – mówi Mariusz D¹browski,
Prezes Zarz¹du Eurolot SA. – Wierzymy, ¿e zaproponowana siatka bêdzie do-
Z
godna zarówno dla ruchu biznesowego
– nieprzypadkowo po³¹czenie do Poznania uruchamiamy w dniu inauguracji targów Polagra, jak i dla turystów, którzy
chc¹ odkrywaæ odleg³e dot¹d o wiele godzin jazdy regiony naszego kraju.
Od paŸdziernika Szczecin dla pasa¿erów z Ma³opolski bêdzie oddalony
o zaledwie 90 minut lotu samolotem.
Natomiast dla mieszkañców Pomorza
Zachodniego i docieraj¹cych tu czêsto
z Niemiec turystów, jednodniowy czy
weekendowy wypad do Krakowa przestan¹ byæ abstrakcj¹.
Konferencja prasowa w Poznaniu.
Od lewej: Hanna Surma, Rzecznik prasowy
Portu Poznañ i Grzegorz Bykowski,
Cz³onek Zarz¹du Portu Poznañ
Press conference in Poznan.
From left: Hanna Surma, Poznan airport's
spokesman and Grzegorz Bykowski,
Poznan airport's Board Member
s
previously
announced,
eurolot.com is spreading its own
wings. The airline has more aircrafts assigned to handle its own connections as well as increased demand
for additional domestic traffic located
beyond current cities served. – We keep our word. As we said when we were running the connection between
Gdansk and Krakow and Wroclaw, in
autumn we would enrich our network
by further mergers – Mariusz D¹browski said, Chairman of Eurolot SA.
– We believe the connection network
will be convenient for business traffic
– we will run the connection to Poznañ
on the inauguration of Polagra, as well
as for tourists who want to spend much
less time flying then many hours driving
through the country.
From October Szczecin for passengers from Ma³opolska will be situated
A
Wrzesieñ/September 2011
5
Aktualnoœci/News
Samoloty pomiêdzy Krakowem
a Szczecinem bêd¹ kursowa³y dwa razy
dziennie w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki,
przy czym w poniedzia³ki i œrody z miêdzyl¹dowaniem w Poznaniu, które linia
przewidzia³a szczególnie z myœl¹ o pasa¿erach biznesowych. Jeœli jednak ob³o¿enie rejsów bêdzie du¿e, eurolot.com
jest gotowy podstawiæ w poniedzia³ki
i œrody dwa osobne samoloty, które polec¹ bezpoœrednio z Krakowa do Poznania i Szczecina. W pi¹tki linia bêdzie realizowa³a w³aœnie takie rozwi¹zanie
– osobne samoloty polec¹ bezpoœrednio z Krakowa do Szczecina i Poznania.
– Zim¹ chcielibyœmy, aby na lotnisku w Krakowie czeka³y na pasa¿erów
przylatuj¹cych ze Szczecina (i Gdañska)
autobusy, które zawioz¹ ich wprost do
Zakopanego – dodaje Mariusz D¹browski. Skoro – co widaæ po naszych
dotychczasowych doœwiadczeniach, pasa¿erowie chc¹ lataæ po kraju, to my
dajemy tak¹ mo¿liwoœæ.
Eurolot.com uruchamia od paŸdziernika tak¿e po³¹czenia z Rzeszowa do
Wroc³awia w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki.
W weekendy bêdzie mo¿na polecieæ
z Rzeszowa do Szczecina. Z uwagi na du¿e zainteresowanie podró¿ami rodzinnymi
samolotami eurolot.com zdecydowa³ siê
utrzymaæ wprowadzon¹ na wakacje 50-
Konferencja prasowa w Szczecinie. Od lewej: Wiceprezydent Szczecina Dariusz W¹s,
Cz³onek Zarz¹du Województwa Marek Hok, Dyrektor Marketingu Eurolot SA
Jacek Balcer, Prezes Zarz¹du Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów Maciej Dziadosz
Press conference in Szczecin. From left to right: Vice President of Szczecin Dariusz W¹s,
Member of the Regional Board Marek Hok, Director of Marketing Eurolot SA Jacek Balcer,
President of the Airport Szczecin-Goleniów Maciej Dziadosz
procentow¹ zni¿kê dla dzieci do lat 14, tak
aby podró¿ nawet ca³ej rodziny by³a konkurencyjna do kosztów przejazdu innymi
œrodkami transportu. Linia myœli tak¿e
o studentach.
Mimo ¿e nowa siatka wchodzi
w ¿ycie w ca³oœci od paŸdziernika,
weekendowe po³¹czenia z Krakowa
i Rzeszowa do Szczecina wystartuj¹
ju¿ 30 wrzeœnia, aby studenci pomorskich, ma³opolskich i podkarpackich
uczelni, mogli rozpocz¹æ rok akademicki z eurolot.com.
Sprzeda¿ biletów dostêpna jest na
www.eurolot.com.
Konferencja prasowa w Krakowie – Prezes Zarzadu Portu Lotniczego im. Jana Paw³a II w Krakowie
Jan Pamu³a i Dyrektor Marketingu Eurolot SA Jacek Balcer informuj¹ media o nowych po³¹czeniach
Press conference in Krakow – President of John Paul II Krakow airport Jan Pamula and
Marketing Director Eurolot SA Jacek Balcer informing the media about our new connections
just 90 minutes flight. But for residents
of Western Pomerania and often reaching here from Germany, tourists, day
6
or weekend trip to Krakow, will no longer be an abstraction. Flights between
Krakow and Szczecin will be operated
„euroinfo”
twice a day on Mondays, Wednesdays
and Fridays. Mondays and Wednesdays
connections will offer a short stopover
in Poznan, provided specially for business passengers. However, if passenger
traffic on that route hits out marketing
target, eurolot.com is ready to separate planes on Mondays and Wednesdays.
There will be direct flights served from
Krakow to Poznan and Szczecin. On
Fridays, eurolot.com will offer – an additional flight directly from Krakow to
Szczecin and Poznañ as well.
– In winter time at Krakow Airport,
we would like to arrange shuttle buses
for passengers arriving from Szczecin
(and Danzig). This serve a direct ground connection between Krakow Airport and Zakopane – Mariusz D¹browski added.
From October eurolot.com will also
run flights between Rzeszow and Wroclaw; on every Monday, Wednesday and
Friday. On weekends, you can fly directly from Rzeszów to Szczecin. Because of increasing family traveling demand,
eurolot.com has decided to keep the holiday promotion – a 50 percent discount for children under 14 years. The airline has not forgotten about students.
Although the new network comes
into life in October, “weekend” connections from Krakow and Rzeszow to
Szczecin will start on Sept. 30, to let
students fly from Pomerania, Ma³opolska and Podkarpackie to begin their
academic year with eurolot.com.
Tickets are available on www.eurolot.com.
Aktualnoœci/News
Eurolot.com na pla¿ach Wybrze¿a
Eurolot.com on the beaches
of the Coast
Eurolot.com skutecznie i konsekwentnie kibicowa³ sportowcom podczas tegorocznych
Mistrzostw Polski w Siatkówce Pla¿owej Mê¿czyzn. Na pla¿ach polskiego Wybrze¿a
promowaliœmy nasze po³¹czenia i… rozdawaliœmy bilety na nasze nowe rejsy.
Eurolot.com has been effectively and consistently cheering on at this year’s Polish
Championships in Beach Volleyball. On the beaches of Polish Coast we have been also
promoting our connections and… giving out tickets for our new connections.
£ukasz Szudrowicz
a pla¿y w Gdañsku-Stogach rozlosowaliœmy pierwszy
voucher na darmowy przelot na wybranej trasie dla
dwóch osób. 17 lipca szczêœcie uœmiechnê³o siê do
Pani Hanny, która wraz z mê¿em i synami przyjecha³a na wakacje do Trójmiasta z Suwa³k i wybra³a siê na jeden dzieñ
z Gdañska do Krakowa.
W po³owie sierpnia eurolot.com odwiedzi³ Ko³obrzeg,
gdzie w losowaniu nagród nasz¹ pasa¿erk¹ sta³a siê Pani Da-
N
he first free flight voucher for a selected route for two
people was drawn on the beach in Gdansk Stogi. July 17
was a lucky day for Mrs. Hanna, who came on vacation
with her husband and her sons to Tri-City from Suwalki and decided to come for a day from Gdansk to Krakow. In mid-August
eurolot.com visited Kolobrzeg, where the ticket was drawn to
Mrs. Danuta... from Kolobrzeg. Her first words where that she
likes flying and she can not wait her flight from Szczecin to Kra-
T
Na co dzieñ na pok³adzie, w weekend na trybunach
– ró¿norodna jest praca stewardesy
Every day aboard and weekends in the stands
– flight attendants' job varies
nuta… z Ko³obrzegu, która w pierwszych s³owach powiedzia³a nam, ¿e lataæ lubi i nie mo¿e siê doczekaæ podró¿y ze
Szczecina do Krakowa!
Cykl Beach Ball Tour 2011 w ostatniej ods³onie rozegrany
zosta³ w Niechorzu w weekend 19–21 lipca. W t³um kibicuj¹cych siatkarzom turystów ponownie wmiesza³y siê nasze stewardesy, rozdaj¹c upominki i specjalne kupony, które upowa¿nia³y do wziêcia udzia³u w losowaniu biletu lotniczego. Jak siê
kow. A Beach Ball Tour 2011 last step was played in Niechorze at 19–21 July. And once again our stewardesses mixed with a crowd of supporters, handing out gifts and special
coupons, which were giving the right to participate in a raffle
ticket. As it turned out, the tickets surprisingly... multiplied!
One double ticket on route from Szczecin to Krakow or Rzeszow was drawn on Saturday. The winner, Mrs. Alice from Œroda Wielkopolska chose our connection from Poznan to Krakow.
There was a surpirise waiting for fans on Sunday. There were two double invitations to board our aircraft, with a choice
of flights to Rzeszów or Krakow. The winners of it turned out
to be Mrs Katarzyna and Mr. Pawel from Western Pomerania.
Wrzesieñ/September 2011
7
Laureaci z niedzieli
wraz z naszym
zespo³em na fina³y
Prizewinners from
Sudany together
with our team
Aktualnoœci/News
Kupony wype³nia³y ca³e rodziny
Coupons were filled in by entire families
póŸniej okaza³o, bilety siê niespodziewanie… rozmno¿y³y!
W sobotê rozlosowaliœmy obiecany
podwójny bilet na rejs ze Szczecina do
Krakowa b¹dŸ Rzeszowa. Zwyciê¿czyni,
Pani Alicja ze Œrody Wielkopolskiej, wybra³a nasze po³¹czenie z Poznania do
Tak bieg³a po bilet zwyciê¿czyni sobotniego losowania
So run the winner of Saturday's tickets draw
Krakowa. W niedzielê sprawiliœmy wszystkim niespodziankê, losuj¹c w zamian za
ich wspania³e kibicowanie, dwa podwójne bilety z mo¿liwoœci¹ wyboru rejsów do
Rzeszowa b¹dŸ Krakowa. Laureatami losowania okazali siê Pani Katarzyna i Pan
Pawe³, mieszkañcy Pomorza Zachodnie-
go. Oboje odbierali nagrody ze swoimi
dzieæmi.
Najwiêkszymi zwyciêzcami niedzielnej
imprezy byli oczywiœcie Sebastian Sobczak i Piotr Janiak, którzy zdobyli Mistrzostwo Polski w siatkówce pla¿owej.
Do zobaczenia za rok!
Spe³niamy marzenia
Dreams come true
Zaprosiliœmy na rejs z Wroc³awia do Gdañska i z powrotem
niepe³nosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajêciowej w Polkowicach.
We have invited disabled participants of the Occupational Therapy
Workshop from Polkowice on a cruise from Wroclaw to Gdansk and back.
arsztat Terapii Zajêciowej
w Polkowicach, który powsta³
przy stowarzyszeniu „¯yæ
Godnie”, liczy 30 podopiecznych.
W
8
Polecieli z nami w dwóch turach.
Na ka¿dym rejsie wzmocniliœmy
sk³ad personelu pok³adowego do
opieki nad specjalnymi pasa¿erami.
„euroinfo”
– Jest to nowe doœwiadczenie
w moim ¿yciu. Grupa jest bardzo sympatyczna, bardzo dobrze mi siê pracowa³o. Otwartoœæ naszej za³ogi zosta³a nagrodzona oklaskami i w³asnorêcznie zrobionym drewnianym samolotem – powiedzia³a Julita Kacprowicz,
Instruktor personelu pok³adowego.
Na miejscu grupa mia³a zagwarantowanego przewodnika po Trójmieœcie.
Grupê oprowadza³ przewodnik, a piêkna pogoda zachêci³a do wizyty na pla¿y.
– Na przelot samolotem zbieraliœmy 2 lata. Tymczasem Eurolot po prostu sprezentowa³ nam bilety. Zaoszczêdzone œrodki przeznaczymy na inne cele. Eurolot pokaza³ jak prze³amuje siê
granice wœród osób niepe³nosprawnych
– powiedzia³a Edyta Pêdzisz, kierownik Warsztatu Terapii Zajêciowej.
Aktualnoœci/News
Warto odwiedziæ TOUR SALON
Worth visiting – the TOUR SALON
apraszamy na 22. edycjê targów Regionów i Produktów Turystycznych
TOUR SALON, która odbêdzie siê
w dniach 19-22 paŸdziernika w Poznaniu. Jest to najwiêksze wydarzenie sektora turystycznego w Polsce. W ostatniej
edycji uczestniczy³o ok. 30 tys. osób.
Zwiedzaj¹cy wystawê bêd¹ mogli
poznaæ oferty turystyczne, nowinki
w bran¿y, produkty turystyczne, skorzystaæ z atrakcji oferowanych przez wystawców: pokazów,
konkursów i degustacji na stoiskach czy
obejrzeæ wystêpy artystyczne na scenie.
Dla wystawiaj¹cych to natomiast
popularnie miejsce spotkañ, gdzie omawiane s¹ wa¿ne problemy sektora. Tegoroczna edycja umo¿liwi te¿ bezpoœrednie
spotkania, wymianê wiedzy i doœwiadczeñ.
Podczas najbli¿szej edycji targów
zostan¹ te¿ wrêczone Z³ote Medale
MTP dla najlepszych produktów turystycznych. Krajem partnerskim targów
zosta³o w tym roku Maroko.
Z
Both of them collected prize with their
children.
The biggest winners of Sunday's
events were, of course Sebastian Sobczak and Peter Janiak, who won the
Polish Championship in beach volleyball.
See you next year!
ccupational Therapy Workshop
in Polkowice, which was established by the association „live with dignity”, has 30 pupils.
They flew with us in two rounds.
During each flight the cabin crew for
special passangers was strengthened.
– This is a new experience in my life as
an extra crew member outside the regular operation requirement. The group was very nice; I really enjoyed working with them. The openness of our
crew was rewarded with applause and
hand-made gift – Julita Kacprowicz said
– cabin crew instructor. On-site group
had guaranteed a guide to Tri-City.
Guided group tour guide and beautiful
weather encouraged them to visit the
Baltic Sea beach.
– We have been preparing for the flight for about 2 years. Meanwhile the
Eurolot simply presented us with them.
The money we were able to save will be
spent for something else. This is a great breakthrough in rehabilitation and Eurolot's huge success in crossing boundaries among people with disabilities
– Edyta Pêdzisz said, head of the Occupational Therapy Workshop.
O
elcome to the 22nd edition of
Regions and Tourist Products
TOUR SALON, which will be held
from 19-22 October in Poznan. This
is the biggest event of the tourist sector in Poland. In the last edition it was
attended by about 30 thousand
people.
Visitors will be able to get to know
with tourist offers, tourist products, take advantage of the attractions offered
by the exhibitors:
demonstrations,
competitions and
tastings and also
watch artistic performances on stage. For exhibitors this
is a popular meeting place where important issues in the tourist sector are
discussed. This year's edition also gives opportunity to meet people, share knowledge and experiences. During
this year edition gold Medals for the
best tourism products will be awarded.
Partnership country this year is
Morocco.
W
Wystawa CEDE 2011
CEDE 2011 Exhibition
rodkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2011, która odbêdzie siê od 22
do 24 wrzeœnia na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich ma byæ
bardziej przyjazna zwiedzaj¹cym.
Wystawie bêdzie tradycyjnie towarzyszyæ Zjazd Zespo³ów Stomatologicznych. Oprócz sesji stomatologicznych
bêd¹ wyk³ady dotycz¹ce prawa dla lekarzy dentystów, ekonomii, zarz¹dzania,
marketingu, psychologii, a tak¿e sesja
dla asystentek i higienistek stomatologicznych oraz dwudniowe sesje szkoleniowe dla techników dentystycznych.
Œ
Wrzesieñ/September 2011
entral European Dental Exhibition
CEDE 2011, which will be held
from 22 to 24 September at the Poznañ International Fair will be more
helping to visitors friendly.
The exhibition is traditionally accompanied by Congress of Dental Teams. Besides dental sessions there will
be lectures on law for dental practitioners, economics, management, marketing and psychology lectures, and the
session for assistants and dental hygienists, and two-day training sessions for
dental technicians.
C
9
Aktualnoœci/News
Nie tylko personel pok³adowy, ale tak¿e piloci musz¹
umieæ sprawnie otwieraæ wyjœcia awaryjne
Not only the cabin crew, but pilots must
also be able to quickly open the emergency exits
Szkolimy nowe za³ogi
We train new crews
W tym miesi¹cu na rejsach Eurolotu spotkaj¹ Pañstwo na pok³adzie po trzy osoby naszego
personelu pok³adowego. W ten sposób – pod czujnym okiem instruktorów – rozpoczynaj¹
pracê nowe stewardesy i stewardzi. Po kilku rejsach pod opiek¹ instruktora, rozpoczn¹
samodzieln¹ pracê na pok³adzie – dbaj¹c o Pañstwa komfort i bezpieczeñstwo.
From this month Eurolot flights will be attended by three cabin crew members. In this
way – under the watchful eye of instructors – our new flight attendants will start
working on board. After few flights with instructors they will be able to make their
individual flights, taking care of your safety on board.
sierpniu rozpoczêliœmy
równie¿ szkolenie 16-osobowej grupy pilotów (wœród
nich dwóch pañ), którzy pod koniec
roku zasi¹d¹ na prawych fotelach naszych samolotów, czyli rozpoczn¹
pracê na stanowisku Pierwszego Oficera. Oczywiœcie s¹ to ju¿ doœwiadczeni piloci, z zawodowymi licencjami. Szkolenie, które odbywaj¹, to tzw.
type rating, czyli przeszkolenie na
W
10
konkretny typ samolotu – w tym przypadku na samoloty ATR 42 i 72, których nam w zwi¹zku z rozwojem Firmy przybywa.
Type rating to szereg zajêæ teoretycznych, miêdzy innymi z budowy danego typu samolotu, jego obs³ugi, ale
tak¿e z procedur stosowanych w naszej
linii. Po 6 tygodniach takiego szkolenia i pomyœlnym zdaniu egzaminu teoretycznego, kandydaci polec¹ na ponad
„euroinfo”
n August we have began the training
of 16-person group of pilots (among
them two women) who will begin
work as a First Officers in our aircraft.
Of course they are already experienced
pilots, with professional licenses. The
training that they are having right now
is called a “type rating”, which is training for a specific type of aircraft – in
this case, the ATR 42 and 72 which
are in our fleet.
I
Aktualnoœci/News
W czasie, kiedy czêœæ grupy ma zajêcia praktyczne, inni s³uchaj¹ wyk³adu pilota Piotra ¯ywiny
At the time when one part of the group is having a practical classes, the others are taking
part in Piotr ¯ywina’s lectures
Instruktor Eurolotu Sebastian Raszplewicz
pokazuje jak otworzyæ awaryjne wyjœcie z kokpitu
Eurolot Instructor Sebastian Raszplewicz shows
how to open an emergency exit in the cockpit
...a tak u¿ywa siê tego wyjœcia
...and this is how to use this exit
dwa tygodnie na symulatorowe szkolenia do Tuluzy i Helsinek, gdzie te¿
czeka ich egzamin, a póŸniej zaczn¹
loty szkoleniowe na samolocie.
Nastêpnie odbêd¹ jeszcze szereg lotów z instruktorem, aby w koñcu,
w pe³ni wyszkoleni, mogli ju¿ zasi¹œæ
za sterami naszych samolotów.
“Type rating” is a series of theoretical classes, including the construction
of the type of aircraft, its operation and
safety procedures used in our line.
After 6 weeks of such a training and
successful completion of theory test,
candidates will flyfor two weeks simulator training in Toulouse and HelsinWrzesieñ/September 2011
ki, where they will be examined and
then will start flying as the first oficers.
Later on they will still hold series of
flights with an instructor, to finally, fully trained, seat on the right side of the
cocpit.
Because we want you to know such
a training from the inside we decided
11
Aktualnoœci/News
Zajêcia teoretyczne w kokpicie prowadzi siê czêsto w nocy
Theoretical training in the cockpit is carried out often during the night
Ten panel piloci musz¹ znaæ jak alfabet, a to tylko jeden z wielu w samolotach
This panel pilots must know how by heart like an the alphabet,
and this is just one of many in airplanes
to show you some photoes from a one of
the days when the training takes place. It
usually starts at 8 am and ends even in
the middle of the night because we use aircraft which is always on duty, taking our passengers to Poland and Europe.
In¿ynier S³awomir B³ocki-Sowiñski, jeden
z najlepszych znawców ATR-a
ze studentami. Tym razem zajêcia
zaczynaj¹ siê o godz. 20, a skoñcz¹
nastêpnego dnia nad ranem
Engineer S³awomir B³ocki-Sowiñski,
one of the best experts in the ATR-and
with students. This time the classes begin
at 20, and end up in the morning next day
A my prezentujemy Pañstwu nieco
takiego szkolenia od kuchni w postaci
zdjêæ z jednego dnia z ¿ycia naszego
szkolonego zespo³u. Taki dzieñ zaczyna siê zwykle o 8 rano, a koñczy czasem nawet w œrodku nocy. Szczególnie,
kiedy zajêcia prowadzi siê w samolotach, a te na co dzieñ lataj¹ przecie¿
z Pañstwem po Polsce i Europie.
12
Uczniowie szybko siê ucz¹. Naszej kole¿ance otwarcie doœæ ciê¿kich drzwi nie sprawi³o
¿adnych k³opotów
Students learn quickly. Our colleague did not have any problems with opening heavy door
„euroinfo”
Aktualnoœci/News
Wyciszona
Stocznia
Kilka dni po otwarciu wystawy
prezentuj¹cej kolekcjê fotografii
zatytu³owanej „Mute..” w Galerii LOKO
w Sopocie, spotkaliœmy siê z autork¹ prac
Mari¹ G¹seck¹. Pytaliœmy o twórczoœæ m³odej
gdañszczanki oraz potyczki dnia codziennego m³odego twórcy.
Soundproof shipyard
A few days after big opening a new photographic exhibition “Mute” we met in LOKO Galerry
in Sopot with Maria G¹secka – the author of the works. We asked her about the artistic work
and everyday life of a young artist.
– Zastanawiam siê, sk¹d tytu³ „Mute..” dla kolekcji? Dlaczego w³aœnie taki i dlaczego w jêzyku angielskim?
Maria G¹secka: – „Mute” w jêzyku angielskim znaczy wyciszenie, taka wyciszona w moim odczuciu jest dzisiaj Stocznia Gdañska. Nawet piêkne wspomnienia pokolenia rodziców, jak solidarnoœæ tysiêcy serc strajkuj¹cych, wyciszaj¹ siê
wobec politycznego piekie³ka. Dlaczego jêzyk angielski? Marzy mi siê pokazaæ kolekcjê za granic¹ i zaprezentowaæ w odleg³ych galeriach sztuki. I tu zdradzê, ¿e pierwsze sprzedane prace zamieszkaj¹ poza granicami Polski.
– A jak tak¹ ponur¹ wystawê przyjêli goœcie wystawy,
którzy pamiêtaj¹ lata rozkwitu Stoczni?
M.G.: – Fotografiê chwalili. Mówili te¿, ¿e niestety pustka
w Stoczni jest prawd¹.
– D l a c z e g o p r z e d s t a w i ³ a œ S t o c z n i ê G d a ñ s k ¹ , a nie
„coœ”, co bardziej pasuje do m³odej kobiety?
M.G.: – Stocznia Gdañska jest jedn¹ z wizytówek Gdañska,
wbrew pozorom – jednak t¹ nieznan¹. Neptuna na ul. D³ugiej ka¿dy mo¿e zobaczyæ, Stocznia jest zamkniêta i wielu
ludzi, równie¿ tych z Trójmiasta, nigdy nie by³o na jej terenie. Ponadto to historyczne miejsce. Moim przysz³orocznym
planem jest delikatniejsza kolekcja prezentuj¹ca uroki Pomorza – morze, kutry. Chcê pokazaæ to wszystko, co sprawia, ¿e kochamy polskie morze.
14
– I am wondering why did you called your exhibition
“Mute”?
Maria G¹secka – “Mute” in English means calming, and
these is how I feel about shipyard in Gdañsk. I feel like it is
a soundproof place... Even the recollections of my parents’
generation as solidarity of thousands striking hearts are
calming in the presence of political battle. Why in English?
I dream about showing my collection abroad. What I can
say is that one of my first sold photos went abroad.
– How was this exhibition experienced by those who
remeber shipyard heydays?
„euroinfo”
– Czy ciê¿ko jest m³odej osobie zorganizowaæ wystawê?
M.G.: – To trudne pytanie. Zale¿y, do których drzwi siê
zapuka. W tym miejscu bardzo dziêkujê Europejskiemu Centrum Solidarnoœci za objêcie cyklu patronatem. Bardzo mile zaskoczona by³am otwartoœci¹ artystycznych magazynów
bran¿owych. Niestety trudno jest pozyskaæ fundusze.
– Powiedzia³eœ, ¿e pierwsze prace zosta³y ju¿ sprzeda ne. Czy trudno jest sprzedaæ sztukê?
M.G.: – Mam zbyt ma³o doœwiadczenia, by siê wypowiadaæ
na ten temat. Jednak s³ysza³am opiniê, ¿e wiele osób wchodzi do galerii tylko popatrzeæ – bo eksponaty nie s¹ na sprzeda¿. Serdecznie zapraszam do zakupu moich prac, wszystkie s¹ na sprzeda¿.
– Dziêkujê za rozmowê.
M.G.: – They prised photographies. They also said that
unfortunatelly an emptiness in shipyard is truth.
ystawę fotografii Marii Gąseckiej można było oglądać
w Galerii LOKO w Sopocie do 18 sierpnia. Po 21 sierpnia
wystawa przeniosła się do Biblioteki w Gdańsku-Oliwie, a od 12
do 30 września będzie ją można oglądać przy ul. Długi
Targ 39/40 w Gdańsku. Wernisaż wystawy odbędzie
się 15 września. Zapraszamy!
aria Gąsecka exhibition was in LOKO Gallery in Sopot untill
18of August. After 21st you can see it in Gdańsk- Oliwa
Library, from 12th-30th of September you can see it on Długi
Targ 39/40 str. in Gdańsk. Varnishing-day will be on 15th
September. You are invited!
W
M
– Why did you present the shipyard and not something
more proper for young women?
M.G.: – Gdañsk Shipyard is like a postcard from Gdañsk,
still not so known. Everyone knows Neptun from D³uga str,
Shipyard is closed and many people even those from
TripleCity have never been on its ground. Moreover, it is a
historical place. My plan for the next year is to show this
what we love polish seaside for: sea, fishing boats.
– Is it difficult for a young person to arrnge an
exhibition?
M.G.: – It depends. At this moment I would love to thank
European Solidarity Centre for taking over patronage of cycle.
I was suprised with the interest of trade magazines.
Unfortunatelly it is difficult to get a fund for that.
– You have already told us that first photos have
already been sold. Is it difficult to sell art?
M.G.: – I do not have any experience in that to be able to
discuss this issue. What I have heard is that many people
are visiting galleries just to take a look because exhibits are
not for sale. Mine are, so everyone is welcome!
– Thank you.
Wrzesieñ/September 2011
15
Pod naszymi skrzyd³ami/Under our wings
Turboœmig³owiec
New generation turbotr
Micha³ Petrykowski, Operations Manager, Eurolot
Bombardier Q400 Next Generation jest najbardziej zaawansowanym
technologicznie samolotem turboœmig³owym na œwiecie. Jak powsta³,
czym siê wyró¿nia? Zapraszamy na podniebn¹ podró¿ œladami jego historii.
Bombardier Q400 Next Generation is the most technologically advanced turboprop
aircraft in the world. How is it build and what makes it being distinguished by
other aircrafts? Welcome to the sky trip to follow in turbotrop’s history footsteps.
szystko zaczê³o siê od samolotu Dash 8, którego projekt
powsta³ w Havilland Aircraft of
Canada – za³o¿onej w 1928 r. amerykañskiej filia znanej brytyjskiej firmy de Havilland Aircraft Company.
W
Od transportowców do regionalnych
Najbardziej kontrowersyjnym cywilnym
projektem zak³adów w Downsview by³
nastêpca Twin Ottera, który mia³ otrzymaæ kabinê o wielkoœci zbli¿onej do
znacznie wiêkszych transportowych
DHC-4 Caribou/DHC-5 Buffalo.
40–50 miejscowy regionalny samolot
krótkiego startu i l¹dowania (Short Take
off and Landing) mia³ byæ dostosowany do eksploatacji z pasów o d³ugoœci
zaledwie 600 m. Koncepcja zastosowania do regionalnej komunikacji maszyn
mog¹cych operowaæ z otoczonych
przeszkodami krótkich pasów po³o¿onych w centrach aglomeracji, zrodzi³a
siê w latach 70. w USA.
16
Jednym z pomys³ów na zwiêkszenie
przepustowoœci najwiêkszych zat³oczonych
lotnisk by³o przeniesienie regionalnego ruchu do mniejszych, „miejskich” portów
wyposa¿onych w krótkie pasy startowe.
Choæ koncepcja nie znalaz³a szerszego zainteresowania, De Havilland Canada opracowa³ czterosilnikowy DHC-7 Dash 7.
Choæ DHC-7 wykona³ swój pierwszy
lot w 1975 r., ju¿ 5 lat póŸniej rozpoczêto prace nad jego nastêpc¹. Okaza³o siê, ¿e doskona³e w³asnoœci krótkiego
startu i l¹dowania nie s¹ cechami, które
najbardziej przyci¹gaj¹ potencjalnych nabywców. Choæ czterosilnikowy samolot
dysponowa³ relatywnie du¿¹ moc¹ i nie
mia³ sobie równych na „krótkich” drogach startowych – dysponowa³ doœæ ma³¹ prêdkoœci¹ przelotow¹ i pu³apem. Najwiêksz¹ jego wad¹ okaza³y siê doœæ wysokie koszty eksploatacji.
30 maja 1980 r. DHC formalnie og³osi³a rozpoczêcie prac nad samolotem oznaczonym DHC-8 Dash 8. Ku zaskoczeniu
„euroinfo”
t all started with Dash 8 aircraft,
which project came into begin in
Havilland Aircraft of Canada – founded in 1928, the United States
branch of the well-known British company De Havilland Aircraft Company.
I
From conveyors to regionals
The most controversial civilian facilities in
the project was the successor of Twin Otter, which was supposed to get a similar
size cabin to a much larger conveyor
DHC-4 Caribou/DHC-5 Buffalo. 40–50
seats regional short takeoff and landing
aircraft was supposed to take off and land
from 600 m runway. The idea allowing
the regional communications equipment
operating from short runways surrounded
by obstacles located in urban centers, was
born in the 70s in the USA.
One of the ideas to increase the capacity at major airports was to transferr
regional traffic to “urban” ports with short
runways.
Pod naszymi skrzyd³ami/Under our wings
nowej generacji
Prototyp Dash 8-400QNG
– najnowsza, udoskonalona
wersja modelu 400
Prototype of Dash 8-400QNG
- the latest, improved version
of the model 400
handlowców, jeszcze przed budow¹ makiety zebrano zamówienia na 55 egz. nowego turboœmig³owca. Do napêdu konstrukcji wybrane zosta³y dwa silniki Pratt
Whitney PW 120 (jednostki napêdowe tej
samej rodziny zastosowane s¹ m.in.
w ATR 42/72). Nowy model mia³ byæ
szybszy od poprzedniego o ok. 70 km/h,
minimalna d³ugoœæ startu w pe³ni obci¹¿onej maszyny wzros³a do 900 m, zaœ pu³ap do 7600 m. Prototyp 37 miejscowego DHC-8-100 po raz pierwszy wzbi³ siê
w powietrze w czerwcu 1983 r. DHC-8
okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê – w odpowiedzi na zapotrzebowanie na nowoczesny samolot komunikacji regionalnej na pocz¹tku lat 80. na rynku pojawi³o siê wiele
regionalnych konstrukcji o pojemnoœci
od 30 do 56 miejsc – ATR 42, SAAB 340, Embaer 120 Brasilia, CASA-IPTN CN235, Fokker 50.
Obecnie na rynku pozosta³y jedynie
dwie wytwórnie oferuj¹ce rozwojowe
wersje swoich samolotów – ATR oraz
Bombardier.
Sk¹d wzi¹³ siê Q400?
Pomimo du¿ego sukcesu DHC-8, k³opoty finansowe de Havilland Canada
zwi¹zane ze spadkiem sprzeda¿y pozosta³ych modeli i recesj¹ na rynku
zmusi³y kanadyjski rz¹d do sprzeda¿y
zak³adów. 31 stycznia 1986 r. koncern
przejêty zosta³ przez Boeinga, a 4 lata
póŸniej naby³ go Bombardier.
Po przejêciu produkcji modelu
Dash 8 przez Bombardier Regional Aircraft Division, opracowana zosta³a
wstêpna koncepcja rozwojowej wersji popularnego dwusilnikowego turboœmig³owca. Zgodnie z wstêpnymi za³o¿eniami samolot mia³ zabieraæ od 70 do 74
pasa¿erów (tak¹ sam¹ pojemnoœæ mia³
konkurencyjny ATR 72). Jednak tym, co
mia³o odró¿niaæ now¹ konstrukcjê od
dotychczas eksploatowanych, by³a prêdkoœæ, niewiele mniejsza od samolotów
odrzutowych. Dash 8 serii 400, bo takie oznaczenie przyjêto dla nowego samolotu, na poziomie przelotowym mia³
rozwijaæ prêdkoœæ do 350 wêz³ów
Although the concept has not found
wider interest, De Havilland Canada DHC
has developed a four-engine Dash-7th. Although DHC-7 made its first flight
in 1975, 5 years later working on its
successor began. What turned out was
that the excellent properties of short takeoff and landing are not qualities that
mostly attract potential purchasers. Although the four-engine aircraft had a relatively high power and had no equals
on the “short” runways it had a fairly low
cruising speed. The biggest disadvantage of he aircraft were high costs.
30 May 1980 DHC formally announced the start of work on the plane designated DHC-8 Dash 8th. To traders’ surprise, even before the model was constructed, there were already 55 copies of
Nastêpca DHC-7, czyli Dash 8. Szybszy, tañszy w eksploatacji, doczeka³ siê kilku wersji
– w tym przed³u¿onej Dash 8-300. Poprzednik obecnie budowanego Q400
Fot./Photo: M. Petrykowski
Fot./Photo: Bombardier
rop
Succeeded DHC-7, the Dash 8th Faster, cheaper to operate, lived to see several versions
– including the long-Dash 8-300. Preceded by now built Q400
(ok. 650 km/h), czyli ok. 140 km/h wiêcej ni¿ 50/56 miejscowy DHC 8-300
czy konkurencyjny ATR 72. Co ciekawe,
w tym samym czasie w biurach konstrukcyjnych Bombardiera opracowywano
kolejny wariant odrzutowego samolotu
serii Regional Jet – CRJ 700 – o identycznej pojemnoœci jak Q400. Oferta
dwóch samolotów o podobnej pojemnoœci by³a rozwi¹zaniem doœæ ryzykownym,
choæ jak siê póŸniej okaza³o – ryzyko
op³aci³o siê. Dziêki dwóm nowym
konstrukcjom – Q400 i CRJ 700
– Bombardier jako jedyna wytwórnia mog³a zaoferowaæ samoloty regionalne zabieraj¹ce od 37 do 74 pasa¿erów.
Wrzesieñ/September 2011
new turbotrop ordered. Two Pratt Whitney PW 120 engines were selected to drive a construction (engines of the same
family are used in the ATR 42/72). The
new model was supposed to be faster than
the previous by about 70 km/h, the minimum take-off fully loaded machine has
grown to 900 m. The 37 seats local prototype of DHC-8-100 first time flew in June 1983. DHC-8 was an instant hit – in
response to the demand for modern regional aircraft in the early 80s appeared
on the market a number of regional structures with a capacity from 30 to 56 seats
– ATR 42, Saab 340, Embaer 120 Brasilia, CASA CN235-IPTN, Fokker 50th
17
Ciszej, szybciej, dalej...
Currently, only two labels
offering versions of its development aircraft has reminded – ATR and
Bombardier.
W porównaniu do dotychczas budowanego DHC 8 serii 300, model 400
otrzyma³ kabinê przed³u¿on¹ a¿
o 6,75 m, znacznie mocniejsze silniki
Pratt & Whitney PW150A, rozwijaj¹ce
moc maksymaln¹ 4850 KM. To dziêki
nowym jednostkom napêdowym,
oprócz znacznie wiêkszej prêdkoœci,
turboœmig³owy samolot szczyci siê znakomitymi osi¹gami – pod wzglêdem
prêdkoœci wznoszenia Q400 dorównuje (a w niektórych przypadkach nawet przewy¿sza) swoich regionalnych
konkurentów napêdzanych silnikami odrzutowymi. Nic wiêc dziwnego, ¿e
w wielu krajach s³u¿by ruchu lotniczego traktuj¹ Bombardiera na równi z „jetami” – czas wznoszenia samolotu na
poziom przelotowy jest o ok. 40 proc.
mniejszy ni¿ w przypadku „zwyk³ych”
turboœmig³owców (obci¹¿ony Q400
wznosi siê na wysokoœæ 7500 m zaledwie w 15 minut).
Warto dodaæ, ¿e choæ samolot
wyposa¿ony jest w silniki o du¿ej mocy
– zu¿ycie paliwa maszyny jest ograniczane
poprzez „krótki” pobyt na niskich poziomach lotu (w przypadku silników turboœmig³owych i odrzutowych zu¿ycie paliwa
spada znacznie wraz z wysokoœci¹ lotu).
Gdzie w praktyce znajduj¹ zastosowanie Q400? Ze wzglêdu na wiêksz¹
prêdkoœæ eksploatowane s¹ na trasach
o d³ugoœci do ok. 850 km (dla Q400
to 90 minut lotu, zaledwie kilkanaœcie minut wiêcej ni¿ dla samolotu odrzutowego), choæ najd³u¿sze europejskie po³¹czenia rozk³adowe liczy³y nawet 1200 km.
W 2007 r. œrednia d³ugoœæ trasy dla
Q400 w Europie wynosi³a 445 km.
ATR 72 zazwyczaj wykorzystywany jest
na po³¹czeniach nie przekraczaj¹cych 350 NM (ok. 650 km), czyli 90
18
Fot./Photo: M. Petrykowski
Q400 w barwach u¿ytkowników portugalskiej SATA...
Q400 members in the colors of Portugal SATA ...
Where did the Q400 came from?
Despite the success of the DHC-8, de
Havilland Canada financial problems connected with a decrease in sales of other
models and recession has forced the Canadian government to sell plant. At January 31, 1986, the company was taken
over by Boeing, and four years later it
acquired by Bombardier. After taking over
the production of the Dash 8 Bombardier Regional Aircraft by the Division, concept of the popular twin-engine turbotrop was developed. According to the initial assumptions, the plane had to take
from 70 to 74 passengers (the same capacity had competitive ATR 72). However, what was to distinguish new construction from the previously operated, was
speed. Dash 8 Series 400 (that marking
was accepted for that aircraft) developed
speed to 350 knots (650 km/h), which is
about 140 km/h more than 50/56
DHC 8-300 or local competitive ATR 72
At the same people from Bombardier started constructing another variant of the
jet series Regional Jet – CRJ 700 – about the same capacity as the Q400. Two
aircraft of similar capacity was quite a risky option, but as it turned out – the risk
paid off. With two new constructions
– Q400 and CRJ 700 – Bombardier is
the only plant able to offer regional aircraft taking up from 37 to 74 passengers.
Quietly, faster, further...
Compared to the previously built
DHC 8 Series 300, model 400 has received an extended cabin as much
as 6.75 m, a much more powerful Pratt
& Whitney PW150, growing its maximum output up tp 4850 hp. Due to
a new drive units, in addition to a much
higher speed turboprop aircraft has
excellent performance – in terms of rate of climbing Q400 equals (and in some cases even exceeds) its regional jet-powered competitors. No wonder that
in many countries air traffic contollers
treatBombardier on the same level as
jets – time to climb-through is about 40 percent less than in “ordinary”
„euroinfo”
turbotrop (loaded Q400 rises 7500 m
in just 15 minutes).
It is worth adding that although the
aircraft is equipped with powerful engines – fuel consumption of the machine is limited by the “short” stay at low
levels of flight (in case of turboprop and
jet fuel consumption decreases significantly with altitude flight).
Where do Q400 fly? Due to the
higher speed they operate on routes up
to about 850 km (for Q400 is a 90
minute flight, just a few minutes more
than for a jet fighter), though the longest European scheduled connections
numbered up to 1,200 km.
In 2007, the average length of the
route to Q400 in Europe amounted
to 445 km. ATR 72 usually is used on
routes not exceeding 350 NM
(650 km), or 90 minute flight. The differences are fairly obvious – Q400 at
the same time is able to cross the road more than a slower plane, so successfully is planned for longer calls.
In practice, the route from Warsaw to
Prague Dash 8 can beat in about 15
minutes shorter than with the ATR 72500, and only 5 minutes longer than
the jet. The trip from Poznan to Frankfurt lets Q400 beat in about 23 minutes faster than a European competitor.
While the significance of a new aircraft already referred to the DHC-8
model, changes that were introduced
in the model 400 was much greaterthan merely “cosmetic.” In addition to a completely new engine, undercarriage, extended fuselage, wings
holding bigger fuel tanks and larger and
rudder span the plane got completely
new avionics. LCD’s has replaced traditional instruments and electromechanical CRT in cocpit, which present all
necessary information, navigation data,
radar display and parameters of the major teams and aircraft systems. In the
rear of the fuselage, as in jet aircraft,
it hasan auxiliary power unit that provides independent power supply systems of aircraft when parked on the
ground – including the operation of the
air conditioning system.
Fot./Photo: Bombardier
Pod naszymi skrzyd³ami/Under our wings
Q400 w barwach u¿ytkowników
po³udniowoafrykañskiej South African Express
Q400 members in the colors
of South African Express
Most of the components and systems has changed. Even though Dash
Q400 from the outside looks like his
smaller brother – from a technical point of view was a new design.
One of the technical innovations introduced in the model 400 AN-VS system – Active Noise and Vibration Suppression System. There are microphones recording the noice. Information
about its level goes to the microprocessor, which collects other data (such as
differential pressure in the cabin and outside the aircraft, speed propellers). After
processing the signals go to the walls of
the hull of devices that generate vibrations in the opposite phase, “damping”
to those detected initially. With this solution the main causes of noise – are
eliminated at the source,
...i greckiej Olympic while passengers can enjoy
...and the Greek Olympic greater comfort. It was due
to the mute compartment
model designation -400 received an additional letter
“Q” from Quiet (Quiet).
The prototype aircraft
took off for the first time
at 31 January 1998 The
first recipient of the new design were the
w oparciu o Q400. Pod koniec 2001 r.
Scandinavian airlines SAS, which in Jakanadyjska wytwórnia dostarczy³a 47 sanuary 2000 inaugurated regular opemolotów, a wœród pierwszych odbiorców,
rations based on the Q400. At the end
obok SAS, znalaz³y siê: Tyrolean Airways
of 2001, the Canadian record compa(Austria), Changan Airlines (Chiny), Auny has supplied 47 aircraft, and among
gsburg Airways (Niemcy), Horizon Air
the first recipients, in addition to SAS
(USA), British European (Wielka Brytainclude: Tyrolean Airways (Austria),
nia), Wideroe (Norwegia), Japan Air
Changan Airlines (China), Augsburg AirCommuter (Japonia).
ways (Germany), Horizon Air (USA),
Najnowszy wariant Q400 NG (New
British European (United Kingdom),
Generation), który oficjalnie oferowany
Wideroe (Norway), Japan Air Commujest od 2008 r., ró¿ni siê od poprzedter (Japan).
nika now¹ aran¿acj¹ kabiny i wygodniejThe latest variant Q400 NG (New
szymi fotelami, wiêkszymi pojemnikami
Generation), which is officially available
na baga¿ podrêczny, bardziej przyjasince 2008, differs from its predecessor
znym oœwietleniem (w miejsce dotychwith the new arrangement of the cabin
czasowych klasycznych ¿arówek zastoand more comfortable seats, larger consowano diody LED, emituj¹ce „jaœniejtainers for hand luggage, much nicer lisze” œwiat³o). Kabina pasa¿erska zosta³a
ghting (in place of traditional light bulbs
dodatkowo wyciszona, zmodyfikowany
LED is used wich is emitting „brighter”
zosta³ program obs³ugi, pozwalaj¹c na
light). The cabin was also muted, maobni¿enie kosztów eksploatacji, nieintenance programwas modified to miniznacznie zredukowano zu¿ycie paliwa.
malize operating costs and reduced fuDotychczas linie lotnicze z³o¿y³y
el consumption. So far, 412 Bombardier
zamówienia na 412 samolotów BomQ400 aircraft has been ordered and 357
bardier Q400, z czego dostarczonych
copies have been already supplied.
zosta³o 357 egzemplarzy.
i na zewn¹trz samolotu, prêdkoœæ obrotow¹ œmigie³). Po przetworzeniu sygna³y trafiaj¹
do umieszczonych w œcianach kad³uba
urz¹dzeñ, które generuj¹ drgania przeciwne w fazie, „t³umi¹ce” te wykryte pierwotnie. Dziêki takiemu rozwi¹zaniu g³ówne przyczyny ha³asu – eliminowane s¹
u samego Ÿród³a, zaœ pasa¿erowie mog¹
cieszyæ siê wiêkszym komfortem. To w³aœnie dziêki systemowi wyciszania kabiny
model 400 otrzyma³ w oznaczeniu dodatkow¹ literê „Q” od Quiet (cichy).
Prototyp samolotu z rejestracj¹ po
raz pierwszy wzbi³ siê w powietrze
31 stycznia 1998 r. Pierwszym odbiorc¹ nowej konstrukcji zosta³y skandynawskie linie SAS, które w styczniu 2000 r.
zainaugurowa³y regularne operacje
Fot./Photo: Bombardier
minut lotu. Ró¿nice s¹ doœæ oczywiste
– Q400 w tym samym czasie mo¿e
przebyæ wiêksz¹ drogê ni¿ wolniejszy samolot, wiêc z powodzeniem planowany
jest na d³u¿sze po³¹czenia. W praktyce
trasê z Warszawy do Pragi Dash 8 mo¿e pokonaæ w czasie ok. 15 minut krótszym ni¿ ATR 72-500, a tylko 5 minut
d³u¿szym ni¿ samolot odrzutowy. W rejsie z Poznania do Frankfurtu Q400 pokona trasê w ok. 23 minuty szybciej ni¿
europejski konkurent.
O ile oznaczenie nowego samolotu
nawi¹zywa³o do produkowanego ju¿
modelu DHC-8, zmiany jakie wprowadzono w modelu 400 by³y znacznie
wiêksze ni¿ tylko „kosmetyczne”. Obok
zupe³nie nowych silników, podwozia,
cichszych, szeœcio³opatowych œmigie³
o wiêkszej œrednicy, przed³u¿onego kad³uba, skrzyde³ miesz¹cych wiêksze
zbiorniki paliwa oraz usterzenia o wiêkszej rozpiêtoœci i zmienionym obrysie
samolot otrzyma³ zupe³nie now¹ awionikê. W kabinie pilotów miejsce tradycyjnych elektromechanicznych przyrz¹dów
i wyœwietlaczy kineskopowych zajê³o piêæ
ciek³okrystalicznych ekranów, na których
prezentowane s¹ wszystkie niezbêdne informacje, dane nawigacyjne, wskazania
radaru i parametry pracy najwa¿niejszych
zespo³ów i uk³adów samolotu. W tylnej
czêœci kad³uba, podobnie jak w samolotach odrzutowych, standardowo montowana jest pomocnicza jednostka napêdowa, zapewniaj¹ca niezale¿ne zasilanie systemów samolotu podczas postoju na ziemi – w tym dzia³anie uk³adu klimatyzacji. Zmieni³o siê wiêkszoœæ podzespo³ów
i systemów, i choæ Dash Q400 z zewn¹trz przypomina³ mniejszych braci
– z technicznego punktu widzenia by³
praktycznie now¹ konstrukcj¹.
Jedn¹ z nowinek technicznych wprowadzonych zastosowanych w modelu 400
jest system aktywnej redukcji natê¿enia ha³asu i drgañ w kabinie (AN-VS – Active
Noise and Vibration Suppression System).
Wewn¹trz kabiny pasa¿erskiej umieszczone s¹ mikrofony rejestruj¹ce dŸwiêk (ha³as). Informacja o jego poziomie trafia do
mikroprocesora, który gromadzi pozosta³e dane (m.in. ró¿nicê ciœnieñ w kabinie
Pod naszymi skrzyd³ami/Under our wings
Wrzesieñ/September 2011
19
Zjawiska atmosferyczne/Weather phenomena
Gdy samolot dr¿y...
Turbulencja podczas lotu
When the plane shudders ...
Turbulence during the flight
Wielu pasa¿erów linii lotniczych obawia siê turbulencji. Czy s³usznie?
Co to jest turbulencja, czym jest spowodowana i czy rzeczywiœcie trzeba
siê jej baæ? Przeczytajcie!
Many passengers are afraid of turbulence. Are they right?
What is turbulence, what causes it and do you really should be
afraid of it? Read on!
urbulencja to ogólnie z³o¿one zachowanie dowolnego
uk³adu fizycznego, czasem wrêcz chaotyczne. £atwym
do wyobra¿enia sobie przyk³adem utraty stabilnoœci ruchu przez przep³yw jest smuga dymu za wysokimi kominami
przemys³owymi: dym uk³ada siê w ³añcuszek wirów.
NajgroŸniejszy rodzaj turbulencji to Clear Air Turbulence
(CAT), turbulencja w czystym powietrzu. CAT nazywana jest
przez pasa¿erów dziur¹ powietrzn¹ – zdarza siê, gdy samolot
przemieszcza siê ze strumienia powietrza o du¿ej prêdkoœci do
strumienia powietrza o prêdkoœci du¿o mniejszej, co nastêpuje nagle. Turbulencje zdarzaj¹ siê te¿ podczas burzy, bo wystêpuj¹ wtedy gwa³towne ruchy pionowe mas powietrza.
S¹ dwa rodzaje CAT. Mechaniczne, które zak³ócaj¹ prawid³owy poziom przep³ywu powietrza oraz termalne, spowodowane przez pionowe pr¹dy powietrza w niestabilnej atmosferze. Najczêstsze przyczyny i Ÿród³a CAT to:
Pr¹dy strumieniowe, tzw. jet streams – intensywne, doœæ
w¹skie i niemal poziome strumienie, przenosz¹ce znaczne
masy powietrza w atmosferze z zachodu na wschód.
Teren – zak³ócenia poziomych przep³ywów powietrza na
du¿ych wysokoœciach. Nasilenia turbulencji zale¿y m.in. od si³y przep³ywu powietrza i obszaru, nad którym lecimy.
Chmury burzowe Cumulonimbus – maj¹ bardzo silne pr¹dy
pionowe. W zwi¹zku z siln¹ konwekcj¹ wewn¹trz chmury i poza ni¹, wystêpuj¹ pionowe ruchy powietrza. Powoduje to turbulencjê pod, obok oraz w mniejszym stopniu ponad chmur¹.
Innym powodem turbulencji mog¹ byæ uskoki wiatru, tzw.
wind shears. Wind shears to gwa³towna zmiana prêdkoœci lub
kierunku wiatru. Najczêœciej uskoki takie spotyka siê
T
20
urbulence is generally a complex behavior of any physical
system, sometimes even chaotic. Clear example of instability is the flow of traffic through the smoke trail behind
high industrial chimneys: the smoke forms a chain of vortexes.
The most dangerous type of turbulence is Clear Air Turbulence
(CAT), turbulence in clear air. Passengers call CAT an air hole
– it happens when the airplane is moving from a stream of high
speed of flow air to the stream that air flows slower, what occurs suddenly. Turbulence also occures during a storm, because
of the violent vertical movements of air masses.
There are two types of CAT. Mechanical, which interfere
with the correct level of air flow and thermal, caused by
vertical air currents in an unstable atmosphere. Common
causes and sources of CAT are:
Stream currents, so called jet streams – an intense,
relatively narrow and almost horizontal streams carrying large
masses of air in the atmosphere from west to east.
Terrain – the horizontal air flow disturbance at high
altitudes. Turbulence intensity depends, on the strength of
the airflow and the area over which we fly.
Cumulonimbus storm clouds – have a very strong vertical
currents. In view of the strong convection inside the clouds
and beyond, there are vertical air movements. This causes
turbulence around the cloud.
Another reason may be the turbulence of wind shear.
Wind shear is a rapid change in wind speed or direction.
Most common faults can be spotted on high altitude, on the
border of weather fronts, but can also occur lower, for
example during landing.
T
„euroinfo”
Zjawiska atmosferyczne/Weather phenomena
na du¿ych wysokoœciach, na granicy frontów pogodowych,
ale tak¿e mog¹ wystêpowaæ ni¿ej, np. podczas l¹dowania.
Jak to dzia³a w samolocie?
Lec¹cy samolot natrafia na ruchome masy powietrza. Turbulencja pojawia siê, gdy samolot przechodzi z jednego pr¹du powietrznego w drugi. W miejscu zetkniêcia siê dwóch
pr¹dów powietrznych, które mog¹ siê ró¿niæ np. prêdkoœci¹
lub kierunkiem wiatru, samoloty napotykaj¹ turbulencje.
S¹ efektem dzia³ania pr¹dów konwekcyjnych, które powstaj¹, gdy ogrzane s³oñcem powietrze przy ziemi unosi siê
do góry. Wznosz¹c siê, ulega och³odzeniu i formuje siê
w chmury. Dlatego przechodz¹c przez chmury, samolot mo¿e na niskich wysokoœciach trafiæ na turbulencje spowodowane tymi pr¹dami konwekcyjnymi. Wiêkszoœæ samolotów pasa¿erskich ma jednak radary pogodowe, które pozwalaj¹ pilotom je omijaæ.
Turbulencja mo¿e byæ te¿ wynikiem przeszkód geograficznych, zaburzaj¹cych przep³yw powietrza, dlatego s¹ zjawiskiem spotykanym czêsto w czasie lotów nad górami.
Turbulencja „w³asna”
Turbulencja powstaje równie¿ za samolotem – powoduje j¹
np. strumieñ gazów wylatuj¹cych z silnika. To w³aœnie dlatego miêdzy startami du¿ych samolotów kontrolerzy lotów
ustalaj¹ 2–minutowe przerwy, by nastêpny samolot nie wpada³ w strugi startuj¹cego przed nim. Turbulencje mog¹ wywo³ywaæ te¿ powstaj¹ce zawirowania za koñcówkami skrzyde³, nazywane vortex lift. Kszta³tem zawirowania te przypominaj¹ tr¹bê powietrzn¹, rozchodz¹c¹ siê dooko³a koñcówek
skrzyde³ poziomo, ci¹gn¹c siê za samolotem.
Baæ siê czy nie?
Wiele osób obawia siê turbulencji. Jednak najczêœciej nie stanowi¹ one zupe³nie zagro¿enia. Warto pamiêtaæ, ¿e turbulencje spotykane s¹ podczas ka¿dego lotu.
Najlepiej jest mieæ zapiête pasy bezpieczeñstwa zawsze,
gdy pozostajemy na miejscu, jeœli obawiamy siê niebezpieczeñstw spowodowanych przez turbulencjê. Przypadki urazów podczas turbulencji nie s¹ bowiem spowodowane utrat¹ panowania nad samolotem, ale podrzuceniem pasa¿era pod
sufit kabiny lub te¿ otwarciem siê schowka na baga¿ podrêczny i uderzeniem przez wypadaj¹ce przedmioty w g³owê.
Prawdopodobnie z t¹ porcj¹ wiedzy o turbulencjach ³atwiej nam bêdzie siê ich nie obawiaæ i przechodziæ podczas
lotów ze stoickim spokojem, a nawet uœmiechem. W koñcu
to zwyk³e zjawiska fizyczne, z jakich wieloma odmianami mamy tak¿e do czynienia, np. siedz¹c na fotelu w domu.
How does it work on an airplane?
Flying plane meets moving air masses. Turbulence occurs
when the aircraft passes from one air stream to another.
When both air streams come up against each other with different speed or different wind direction planes gets into turbulence.
It is a consequence of convective streams which arise
when the warmed air near the ground goes up. When climbing, it cools down and forms clouds. Therefore, passing
through the clouds at the low altitude, plane hits the turbulence caused by these convection streams. Most aircrafts have weather radars, which allow pilots to steer clear of them.
Turbulence may also occure due to geographical barriers
which disrupt the air flow. It is a phenomenon which occurs
during the flight over the mountains.
“Own” turbulence
Turbulence is also created behind the plane – it is caused by
a stream of departing gases from the engine. That's why flight
controllers set 2-minute breaks between one plane taking-off
and another, to let the plain avoid getting into these gases. Turbulence can be also caused by vortex lift. It looks like the
whirlwind, dispersing horizontally around the wing tips, trailing
behind the plane.
To be afraid or not?
Many people are afraid of turbulence. However, they do not
cause any danger. Note that turbulence present during each
flight. The best that can be done is to have your seat belt
fasten always when you are seated if you are affraid of turbulences. Injuries that happen during turbulence are mostly
made not because the plane lost control but for example because overheadlocker was opened and someone got hit by
things that felt out from compartment. Probably with this portion of the knowledge of turbulence it will be easier for us
to not to worry and smile during the flight. It is a typical
physical phenomena, which we have in our everyday life, like while sitting at home.
Eurolot uruchomił specjalny program dla pasażerów, którzy mają obawy związane z lataniem.
Szczegóły kursu znajdują się na stronach eurolot.com.
Eurolot launched a special program for passengers who have concerns about flying.
Course details are available at eurolot.com.
Wrzesieñ/September 2011
21
Polska od kuchni/Polish cuisine
Nasyæ siê Wroc³a
Polska kuchnia jest wyj¹tkowo zró¿nicowana regionalnie. Maj¹ na to
wp³yw czynniki historyczne i kulturowe. Najwiêksz¹ ch³onnoœci¹ tendencji
kulinarnych mo¿e siê jednak pochwaliæ Wroc³aw – zaznacza siê tutaj
wp³yw angielskich i rosyjskich specja³ów, a Austria i Francja równie¿ mia³y
w menu wiele do powiedzenia. Kuchnia wroc³awska ugoœci i wielbicieli
luksusu, i smakoszy swojskiego jad³a.
Saturated with Wroc³aw
Polish cuisine is extremely regionally varied as it has been influenced by historical
and cultural factors. However, the greatest absorption of culinary trends can boast
Wroc³aw. The influence of English and Russian delicacies can be easily noticed
there. Austria and France had also something to say as far as the menu is
concerned. Wroclaw cuisine will welcome both the fans of luxury and the
gourmets of the homelike food.
rcheolodzy odkryli, ¿e przepisy
na wroc³awskie specja³y ciesz¹
siê tysi¹cletni¹ tradycj¹ – ju¿
w œredniowieczu wroc³awianie lubili
zjeœæ nie tylko smacznie, ale i wykwintnie. Najsilniej kuchnia wroc³awska zró¿nicowa³a siê po II wojnie œwiatowej.
A
22
Wroc³aw by³ wtedy prawdziwym tyglem
kulturowym – zamieszkiwali tutaj
mieszkañcy Mazowsza, Rzeszowskiego,
Lubelskiego, Kieleckiego i Wielkopolski.
Swoj¹ atmosferê Wroc³aw zawdziêcza
jednak mieszkañcom dawnych województw: lwowskiego, tarnopolskiego,
„euroinfo”
rcheologists have discovered
that wroclaw specialties’ recipes have a thousand years tradition- already in the Middle Ages
wroclawians liked to eat tasty and exquisitely. Since the end of World War
II wroclawian kitchen has been diversi-
A
Polska od kuchni/Polish cuisine
w iem
stanis³awowskiego, wo³yñskiego, a tak¿e wileñskiego i nowogrodzkiego.
Wœród repatriantów znaleŸli siê równie¿
Francuzi, Belgowie, Romowie i mieszkañcy Jugos³awii.
Kuchnia wroc³awska sta³a siê tym
samym tyglem smaków, wœród których
znalaz³y siê tradycje: ¿ydowskie, ormiañskie, niemieckie, greckie i domieszka wyrazistej nuty ukraiñskiej – £emków
i Tatarów.
Przygotuj siê na ucztê
Na przystawkê warto spróbowaæ ¿ytniego chleba na zakwasie – Wroc³aw,
tak jak dawny Kraków – s³ynie ze
zrêcznoœci jego piekarzy w wypiekaniu
pieczywa: rumianych bajgli, puszystych
cha³ek, zio³owych chlebów i podawanych do piwa chrupi¹cych precli
z kminkiem.
Wroc³aw by³ otwarty na import:
dziêki ba³tyckim rybakom w XVII wieku s³yn¹³ ze œledzi po polsku, czyli podawanych z drobno posiekan¹ rzodkiewk¹, plasterkami jab³ka, kaparami,
octem winnym i zgniecionymi goŸdzikami. Z kolei Breslauer Häckerle to
Wrzesieñ/September 2011
fied the most. Wroc³aw was a real melting pot of culture then and owes its
atmosphere to former residents. There
were also French, Belgians, Romes and
Jugoslowanians among repatriates.
Wroclaw kitchen became melting
pot of flavors including Jewish, Armenian, Greek and German traditions.
Get ready for the feast!
As a starter you should try sourdough
rye bread – Wroc³aw as old Krakow is
famous for dexterity of his bakers:
browned bagels, fluffy plaits, herbal
breads and beer pretzels with cumin.
Wroc³aw was open for an importdue to Baltic fishermen in XVII century Wroc³aw was famous for polish her-
23
Polska od kuchni/Polish cuisine
s³one œledzie posiekane drobno, podawane z gotowanym wêdzonym
boczkiem, z cebul¹, kiszonym ogórkiem, octem i musztard¹. ŒledŸ polecany jest niezmiennie na zaostrzenie
apetytu.
Jak u Franciszka
Kuchnia wroc³awska s³ynie jednak z kulinarnych konkretów – s³ynny Tafelspitz,
ulubione danie Franciszka Józefa, do
dziœ w Austrii podaje siê z wielkimi ceregielami. A tak naprawdê to nic innego, jak sztuka miêsa wo³owego z roso³u. Tajemnica tkwi w sposobie wykwintnego podania.
Rumiany sznycel, wiedeñska zupa
gulaszowa, mó¿d¿ek sma¿ony z jajkiem – to równie¿ specja³y tradycyjnej kuchni austriackiej, które znajdzie-
cj¹. We Wroc³awiu mo¿emy spróbowaæ
ma³ego arcydzie³a kuchni niemieckiej
– karpia po luterañsku, czyli w ciemnym piwie z cebul¹ i liœciem laurowym.
Na sto³ach protestantów to danie pojawia³o siê zazwyczaj w œwiêta.
We wroc³awskich restauracjach
warto te¿ zwróciæ uwagê na
Schwärtel, czyli soczyst¹ pieczeñ wieprzow¹ ze skórk¹, Zahlbrätel – pieczeñ z ogonówki, pieczeñ z baraniny nadziewan¹ ostrymi szalotkami i szczytowe osi¹gniêcie kuchni wroc³awskiej –
pieczon¹ gêœ. Do tego trzeba koniecznie wybraæ bigos
z czerwonej kapusty.
Wroc³aw s³ynie ze swoich doskona³ych wêdlin. Rudolf Dietrich do dziœ cieszy
my w menu wielu wroc³awskich restauracji. Do wroc³awskiej karty dañ na zawsze wesz³y ponadto klasyczne dania
œl¹skie: Schlesisches Himmelreich, czyli kluski ziemniaczane podawane z gotowanym wêdzonym boczkiem.
Na deser do kawy podaje siê obowi¹zkowo dro¿d¿owe ciasto z aromatyczn¹ cynamonow¹ kruszonk¹.
Du¿o i do syta
W Polsce ryby zawsze cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem ze wzglêdu na
wartoœciowe miêso i zwi¹zek z trady24
„euroinfo”
ring – served with finely chopped radish, slices of apple, capers, wine vinegar and crushed cloves. Breslau Hackerle means finally sliced salted herrings
served with boiled bacon, onion, pickles, vinegar and mustard. Eating herring is recommended to re-sharp your
appetite.
As at Franciszek
However, the most famous dish from
wroclaw cuisine is Tafelspitz – Franciszek Józef favorite one, which nowadays in Austria is served with a big
ceremony. This is nothing else than
a piece of beef. Secret stays in an
exquisite manner of serving.
Ruddy schnitzel, wiener goulash
soup, fried brain with eggs – these are
also traditional Austrian specialties
Polska od kuchni/Polish cuisine
siê tytu³em „Króla kie³bas”. W jego
sklepie mo¿na by³o dostaæ takie specja³y, jak brunszwickie serwolatki albo sztrasburskie czosnkowe kie³baski.
O Dietrichu powiedzielibyœmy dzisiaj
„innowacyjny przedsiêbiorca”. Opatentowa³ kie³baski Piwnicy Œwidnickiej, sprzedawane surowe i w puszkach. „Dumnego Henryka”, czyli pieczon¹ kie³basê, mo¿na by³o dostaæ
w wiêkszoœci lokali gastronomicznych.
Nie zabrak³o równie¿ w¹trobianki,
frankfurterek, kie³basek wiedeñskich
i jaworskich. S³ynne wroc³awskie
knackwursty to specja³y wprost z gor¹cego kot³a w budkach ustawionych
przy rynku.
Zupy s¹ syc¹ce i smakuj¹ dziêki
doskona³ym przyprawom nawet latem:
zupa kartoflana a la Hotel-Savoy,
a tak¿e s³ynna zupa Rumforda, czyli
Ÿród³o b³onnika pochodz¹cego z roœlin str¹czkowych. Zupa ³¹czona
(Bindsuppe) pojawia³a siê na sto³ach
wroc³awian zazwyczaj w poniedzia³ek,
bo gospodynie przygotowywa³y j¹
z niedzielnej pieczeni. Tylko we
Wroc³awiu zachowa³ siê zwyczaj podawania na Wigiliê zupy z ikry – poprzedza³a ona podanie specja³ów
z karpia.
W³asny smak Wroc³awia najlepiej
odkryæ dziêki powolnym spacerom i odkrywaniu miasta na w³asn¹ rêkê. W koñcu we wroc³awskich kawiarniach zasiadali najznakomitsi artyœci – ich uczucia
estetyczne nie mog³y byæ zawiedzione.
Jednego mo¿na byæ pewnym, kiedy wybieramy siê do Wroc³awia: w goœcinnym i piêknym mieœcie, które zosta³o
wybrane Europejsk¹ Stolic¹ Kultury, g³odu zaznaæ nie sposób.
which can be found in many wroclaw
restaurants' menu.
There is another traditional slashed
dish in the menu: Schlesisches Himmelreich – potato dumplings served with
smoked bacon.
As a desert a must try is yeast cake with cinnamon crumble.
A lot and fill
In Poland, the fish has always attracted great interest because of valuable
meat and relationship with tradition.
You can try a small masterpiece of German cuisine – Lutheran carp in a dark
beer with onion and bay leaves. Usually this dish has appeared on Protestns
tables on public holidays.
While being in Wroclaw restaurants it is worth to pay attention to
the roast: Schwartel – succulent roast pork with rind, Zahlbratel – roasted lamb stuffed with shallots and finally a crowning achievement of wroclaw cuisine – roasted goose. It is neWrzesieñ/September 2011
cessary to choose with it stew from
red cabbage.
Wroc³aw is famous for its own fine
meats. Rudolf Dietrich is the one who
still cheers for the title of “King of sausages”. In his shop you could have gotten such specialties as Brunswick or
sztrasburskie garlic sausages. Today we
would say that Dietrich was an “innovative entrepreneur”.
Soups are very satiating and tasty
even in summer due to delicious spices:
potato soup a la Hotel-Savoy, and famous Rumford soup – source of fiber. Bindsuppe was present on wroclawian tables
every Monday because housewives were
preparing it from Sunday roast. Wroclaw
is the only place in Poland where the roe
soup is served on Christmas Eve.
The best way to discover the taste
of Wroclaw is to walk through the town
and get into it on your own. The only
one thing you can be sure about while being in Wroclaw is that you will never feel hungry.
25
Fotoreporta¿/Photoreport
Miasto za
d
City of the
enchanted carriages
W Polsce nie brakuje miast z wielowiekow¹ histori¹ w tle. Kraków nale¿y
jednak do tych, w których czas siê zatrzyma³. To tutaj przy kawie i hejnale
z Wie¿y Mariackiej na najwiêkszym europejskim Rynku Starego Miasta
mo¿na poczuæ, ¿e trafi³o siê do lepszego œwiata.
In Poland there are many cities with centuries-old history in the background.
Krakow is one of those where time has stopped. Here, by the cup of coffee
and the bugle call of the tower of St. Mary’s Tower in the Europe’s largest
old town market, there is a feeling, you’re in the better world.
Krakowie siê nie biegnie. Tutaj siê kroczy. Krakowianie zawsze na wszystko znajduj¹
czas, ze wszystkim zd¹¿aj¹ w terminie,
nie wiedz¹, co to wielkomiejski pêd i komunikacyjne zamieszanie. Siedziba polskich królów zobowi¹zuje do spokojnej
refleksji i dostojnego rozgl¹dania siê po
zabytkowej perle po³udnia Polski.
W
Miasto królów
Bez wzglêdu na to, dok¹d zawiod¹ nas
w¹skie uliczki Krakowa, tutaj swobodnie pooddychamy atmosfer¹ królewskiej
historii, pamiêtaj¹cej czasy polskiej potêgi. Do 1795 r. Kraków by³ formalnie
stolic¹ Polski, a do 1611 r. siedzib¹
polskich w³adców. Ju¿ w IX w. w Krakowie powsta³ warowny gród na Wzgórzu Wawelskim jako osada pañstwa Wi26
œlan. W 1257 r. król Boles³aw Wstydliwy nada³ miastu lokacjê na prawie magdeburskim. To tu, w 1320 r. koronowa³ siê W³adys³aw £okietek i odt¹d Kraków bêdzie symbolicznym miejscem koronacji królów Polski.
Na Wzgórzu Wawelskim znajduj¹
siê Zamek Królewski i Bazylika Archikatedralna. To st¹d rozbrzmiewa najstarszy polski dzwon Zygmunt, ukuty
w I po³owie XVI wieku. W Krypcie
Wieszczów Narodowych na Wawelu
spoczywaj¹ Mickiewicz, S³owacki,
a w urnie znajduje siê ziemia ze zbiorowej mogi³y, w której pochowany by³
Norwid. Tutaj spoczywa równie¿ Królowa Jadwiga, w oddzielnych kryptach
spoczêli polscy królowie: Stefan Batory, Zygmunt August, Zygmunt Stary,
a tak¿e ksi¹¿ê Józef Poniatowski,
„euroinfo”
rakow is not running. It is proudly walking. Krakow’s always
find time for everything, with
everything they catch up in time within,
they don’t know what is the urban speed and communication confusion are.
The habitat of Polish kings commits to
the quiet reflection and dignified look
around the monumental southern pearl.
K
The city of kings
Regardless of where you walk along
the streets of Krakow, you will always
feel the atmosphere of royal history, remembering the times of Polish power.
Till 1795 Krakow was the formal capital of Poland and till 1611 it was a habitat of Polish kings. Yet in the 9th century Krakow became a fortified castle
as the Wislanie State settlement.
Fotoreporta¿/Photoreport
czarowanych
oro¿ek
genera³ W³adys³aw Sikorski, Tadeusz
Koœciuszko i Józef Pi³sudski.
Ju¿ sam spacer w kierunku Wawelu
to nie lada prze¿ycie: przejœcie ulic¹
Grodzk¹, która stanowi czêœæ Drogi
Królewskiej, to podró¿ do œwiata kru¿ganków, podcieni, amfilad i zawsze ¿ywego oddechu królewskiego Krakowa.
„Z³ote nuty spadaj¹ na rynek”
Najwa¿niejsza czêœæ publiczna miasta,
której pocz¹tki siêgaj¹ XIII wieku jest
jednoczeœnie jednym z najwiêkszych
rynków w Europie. Na czterohektarowej
powierzchni znajduj¹ siê najwa¿niejsze
zabytki: Koœció³ Mariacki, Sukiennice,
Koœció³ Œwiêtego Wojciecha i Wie¿a Ratuszowa. Na krakowskim rynku Prusy
z³o¿y³y Polsce ho³d lenny, wojsko przysiêga³o wiernoœæ Konstytucji 3 Maja,
a Koœciuszko, sk³adaj¹c przysiêgê wiernoœci narodowi, rozpocz¹³ powstanie.
Z wie¿y Koœcio³a Mariackiego mo¿na
us³yszeæ grany na ¿ywo hejna³. Hejna³
wyznacza³ punktualnie godzinê dwunast¹, a Kraków by³ pierwszym polskim
miastem, w którym podawano dok³adny
In 1257 The king Boles³aw Wstydliwy gave the city location based on
the Magdeburg Law. Here in 1320 the
king W³adys³aw £okietek was crowned,
Krakow became the symbolic city of the
Polish Kings’ coronation.
On Wawel Hill there are: The Royal Castle and The cathedral Basilica.
From here the Polish oldest bell Zygmunt resounds, it was made in the beginning of the 16th century.
The bodies of Mickiewicz and S³owacki rests in the National bards crypt
Wrzesieñ/September 2011
situated here and in the urn there is
a ground from the common grave, in
which Norwid was buried.
On Wawel Hill rest also Queen Jadwiga as well as king Stefan Batory,
Zygmunt August, Zygmunt Stary, Duke Józef Poniatowski, W³adys³aw Sikorski the general, Tadeusz Koœciuszko
and Józef Pi³sudski.
Even the walk towards The Wawel
Hill is an experience: crossing the Grodzka street which is a part of the Kings
Road, it is a journey to the world of
27
Fotoreporta¿/Photoreport
czas. Do dziœ w po³udnie dŸwiêk hejna³u na ¿ywo transmituje Program I Polskiego Radia.
Rynek to wymarzone miejsce spotkañ i odpoczynku. Upodobali go sobie artyœci z ca³ej Europy ze wzglêdu
na jego gwarn¹ atmosferê i doskonale
zachowan¹ architekturê. Krakowskie
kwiaciarki oferuj¹ zawsze œwie¿e bukiety i ciekawe anegdoty. Tym, którzy wybieraj¹ siê do Krakowa sami, towarzystwa dotrzymaj¹ oswojone i zaskakuj¹co rezolutne go³êbie. Dla nich krakowskie precle z sezamem to chleb powszedni, ale z ka¿dej rêki smakuj¹ inaczej. Rynek jest równie¿ doskona³ym
miejscem dla smakoszy: to tu znajduj¹
siê historyczna restauracja Wierzynek,
Tetmajerowska kawiarnia Hawe³ka
i Wentzl, gdzie mo¿na spróbowaæ krakowskich s³odkoœci, jak pischinger (wafle przek³adane czekoladowym albo
orzechowym kremem).
28
galleries, tints and enfilades and the always lively breath of the royal Krakow.
“Golden tunes falls down
the marketplace”
The most important public part of the
town which dates back to 18th century,
is also one of the biggest markets in
Europe. On a four acre area there are
the most important monuments: St.
Mary’s Church, Cloth, St. Adalbert’s
Church and Town Hall Tower.
On the Main Market Prussia made
tribute to Poland, the army swore its
loyalty to the 3rd May Constitution,
they submit oat to the nation and they
began the revolution.
From the St. Mary’s Church Tower you
can hear the bugle call played life. The
bugle appointed noon, and Krakow was the
first Polish city, where the exact time was
given. To this day the bugle call is being
transmitted by the Polish Radio Channel 1.
„euroinfo”
The market square is the perfect
place for meetings and resting. Thanks
to the atmosphere and architecture it’s
the favorite place for artists from Europe. Local Florists always offers fresh
beautiful flowers and funny stories. If
you are there by yourself, very friendly
and resolute pigeons will keep you the
company. They love Krakow pretzels
very much and from each hands it tastes different! The Main Market is also
the best place for gourmets. There’s
a historical restaurant „Wierzynek” in
here, the Tetmajer coffee shop „Hawe³ka I Wenzl” were you can try local confections, like The pischingers (wafer
with chocolate and peanut cream).
Magical Krakow
From many years the capital of artistic
life, refuge for intellectuals, remarkable
personalities and non-commercial actions. The kings took utmost care of
Fotoreporta¿/Photoreport
Magiczny Kraków
Od lat to stolica ¿ycia artystycznego,
ostoja intelektualistów, osobowoœci niebanalnych i dzia³añ niekomercyjnych.
Królowie otaczali artystów szczególn¹
opiek¹, mecenaty pozwala³y rozwijaæ siê
polskiej myœli naukowej i artystycznej.
W okresie modernizmu Kraków by³
jednym z najwa¿niejszych w Europie
miast, do których ci¹gnêli artyœci z ca³ej Europy: rzeŸbiarze, malarze, artyœci
s³owa. Kraków z czasów prze³omu
XIX i XX wieku to wrêcz zag³êbie intelektualne Polski.
To tu zrodzi³ siê kabaret Zielony Balonik. Jama Michalikowa gromadzi³a najwybitniejszych artystów pióra i sceny. Tu
tworzy³ Tadeusz ¯eleñski-Boy, Leon Schiller i Karol Frycz. Kawiarnia u Michalika do
dziœ chêtnie wita turystów, artystów
i dziennikarzy. Wnêtrze zachowa³o siê
niemal w niezmienionej formie, dlatego
wizyta wi¹¿e siê z kolejn¹ podró¿¹ w czasie. Swoje cykliczne wystêpy mieli tu
m.in.: Hanka Bielicka, Jan Pietrzak, Marcin Daniec, Jacek Fedorowicz i Marian
Opania. Wis³awa Szymborska recytowa³a
tu dla swoich czytelników wiersze. W Jamie
Michalikowej, oprócz popisowych dañ krakowskiej kuchni, mo¿na skosztowaæ równie¿ niepowtarzalnej atmosfery dekadenckiego Krakowa w otoczeniu zachowanych
mebli, bezcennych rycin i zachowanych
z okresu Zielonego Balonika karykatur.
Niektórzy twierdz¹, ¿e wieczorami
na krakowskich uliczkach snuje siê duch
Wyspiañskiego. Kraków jest równie¿
miastem Matejki oraz autora doskona³ego i zachowanego w œwietnej formie
jeszcze z czasów œredniowiecza o³tarza
Wita Stwosza. Teatr im. S³owackiego
wystawia dot¹d najlepsze i najg³oœniejsze sztuki, krakowska szko³a aktorska
jest ceniona równie¿ za granic¹.
Wspó³czeœni twórcy wielkiego formatu to Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Marek Grechuta i aktorzy
Piwnicy pod Baranami. Koncertuj¹ tu
chêtnie zespo³y zarówno dla m³odszych odbiorców, jak i koneserów sztuki muzycznej.
Nie sam¹ kultur¹ Kraków ¿yje
Królewskie miasto to równie¿ niezwykle
wa¿ne centrum oœwiatowe. Znajduj¹ siê
tu ogólnopolskie oœrodki, takie jak Narodowe Centrum Nauki Polska Akade-
Przeja¿d¿ka doro¿k¹
ą piękne, barwne, niemal każda w innym kolorze: czerwone, seledynowe, czarne,
S
różowe, a nawet białe ze złoceniami. Przewoźnicy dbają nie tylko o piękno
i elegancję dorożek, ale także o konie, które są „ubrane” w pióropusze i kolorowe
dodatki. Przemierzają uliczki ze Starego Miasta do Bramy Floriańskiej albo na Wawel.
Czas trwania takiej przejażdżki to około pół godziny, do dorożki może wsiąść od
czterech do sześciu osób. To jedna z najbardziej charakterystycznych atrakcji
turystycznych Starego Miasta.
Cab ride
hey are beautiful, colorful, in almost every other color: red, aquamarine, black,
T
pink, even white with gilding. Carries not only care about the beauty and elegance
of cabs, but also about horses, which are dressed in plumes and colorful accessories.
Roam the streets of St. Florian’s Gate to the Old Town. Duration of the ride is about
half an hour, and the cab takes from 4 to 6 people. This is one of the biggest tourist
attractions in the Old Town.
mia Umiejêtnoœci, a tak¿e jeden z najstarszych uniwersytetów na œwiecie
– Uniwersytet Jagielloñski. Tu studiowali i wyk³adali Jan Kochanowski, Miko³aj
Kopernik, Roman Ingarden, ksi¹dz Józef
Tischner. Najbardziej znanym absolwentem tej uczelni jest oczywiœcie Karol
Wojty³a – papie¿ Jan Pawe³ II.
Równie cenione s¹ Akademia Sztuk
Piêknych im. Jana Matejki i Pañstwowa
Wy¿sza Szko³a Teatralna im. Ludwika
Solskiego.
Kraków to miejsce spotkañ nauki
i gospodarki: prê¿nie dzia³a tu Krakowski Park Technologiczny, którego zadaniem jest komercjalizacja badañ naukowych, a tak¿e nowoczesny Wêze³ Wiedzy
Wrzesieñ/September 2011
artists, patronages allowed to develop
Polish artistic and scientific thought.
During the period of modernism
Krakow was the most important European city, which drew artists from all
over Europe, sculptors, painters, artists of the words. Between 19th and
20th century, Krakow was a Polish intellectual basin.
The Green Baloon cabaret was
born here. Jama Michalikowa gathered
most outstanding pen and stage artists.
Between living and creating here were
Tadeusz ¯eleñski Boy, Leon Shiller and
Karol Frycz. Café U Michalika up to this
day entertains tourists, artists and journalists. Interior of the café has been
29
Fotoreporta¿/Photoreport
i Innowacji EIT w Krakowie. W rankingu
World Investment Report, przygotowanym przez ONZ, Kraków wyprzedzi³ Kair, Pekin i Buenos Aires i zosta³ uznany
za wyj¹tkowo atrakcyjne miejsce do lokowania centrum us³ug dla biznesu.
Stare polskie przys³owie mówi: „gdyby nie by³o Rzymu, tedy by Kraków by³
Rzymem”. Kraków jest jednym z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast
w Europie. Zazdroszcz¹ go nam obcokrajowcy, t³umnie gromadz¹cy siê na rynku goœcie. M³odzi turyœci wracaj¹ z grodu Kraka pod wra¿eniem opowieœci
o Smoku Wawelskim.
Miasto mo¿na zwiedzaæ z przewodnikiem pod pach¹, œledz¹c dok³adnie wszystkie historyczne tropy, ale niezapomniane wra¿enia przywozi siê zawsze wtedy, kiedy pozwolimy miastu
samodzielnie opowiedzieæ nam swoj¹
historiê.
preserved unchanged, it’s like a time
travel. Their regular performances had
here Hanka Bielicka, Jan Pietrzak, Marcin Janiec, Jacek Fedorowicz and Marian Opania. Wis³awa Szymborska recited poems for her readers here.
Besides the unique cuisine you
may also try the atmosphere of decadent Krakow here surrounded by priceless furniture, engravings and caricatures from the time of The Green
Baloon.
Some people say that in the evenings on the streets of Krakow the spirit of Stanis³aw Wyspiañski wanders. It’s
also a city of Matejko, author of the perfect medieval altar preserved in a great
shape. The Stanis³aw Wyspiañski’s Theatre is well known from the best plays
as well as the acting school which is
very famous and priced abroad.
Contemporary artists of great stature are: Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Marek Grechuta. Band for
the younger audience and for connoisseurs of musical art focuses here.
It’s not only a culture…
The royal city is also a very important
educational center. There are many nationwide centers here, like National
Science Center, Polish Academy of
Arts and one of the oldest universities
GDZIE SIÊ ZATRZYMAÆ?
WHERE TO STAY?
30
in the world - Jagiellonian University.
Jan Kochanowski, Mikolaj Kopernicus,
Roman Ingarden and priest Józef Tishner studied and taught here. The
most known between graduates is Karol Wojty³a – Pope John Paul II.
Krakow is the meeting place for
science and economy. Krakow Technology Park operates dynamically here to
commercialize research. In Krakow there’s Modern Knowledge and Innovation
Node, EIT.
In the ranking of cities World Investment Report prepared by the
UN, Krakow is ahead cities like:
Cairo, Beijing and Buenos Aires and
has been recognized as an exellent
place to locate a service center for
business.
The old polish proverb says: ”If
there would be no Rome, then Krakow would be instead”
Krakow is one of the most attractive tourist cities in Europe. Foreigners, gathering in the Main Market,
envy Poles. Young tourists returning
from the city of Krak the King are impressed by the story of Wawel Dragon. You may visit the city with a guidebook, tracking all the historical clues, but the best memories are brought
whenever you let the city alone to tell
us the story.
GDZIE ZJEή?
WHERE TO EAT?
Hotel Ester / Ester Hotel
Jama Michalika / Jama Michalika
ul. Szeroka 20 / Szeroka Street 20
31-053 Kraków / 31-03 Krakow
Tel.: + 48 12 429 11 88
www.hotel-ester.krakow.pl
ul. Floriañska 45 / Floriañska Street 45
31-019 Kraków / 31-019 Krakow
Tel.: +48 12 422 15 61
www.jamamichalika.pl
Hotel Wit Stwosz / Wit Stwosz Hotel
Restauracja Cherubino / Cherubino Restaurant
ul. Miko³ajska 28 / Miko³ajska Street 28
31-027 Kraków / 31-027 Krakow
Tel. +48 12 429 60 26
www.wit-stwosz.com.pl
ul. Œw. Tomasza 15 / Œw. Tomasza Street 15
31-018 Kraków / 31-018 Krakow
Tel.: +48 12 429 40 07
www.cherubino.pl
Sheraton Krakow Hotel / Sheraton Krakow Hotel
Restauracja Wentzl / Wentzl Restaurant
ul. Powiœle 7 / Powiœle Street 7
31-101 Kraków / 31-024 Krakow
Tel.: +48 12 662 10 00
www.sheraton.pl/krakow
Rynek G³ówny 19 / Rynek G³ówny Street 19
31-008 Kraków / 31-008 Krakow
Tel.: +48 12 429 57 12
www.wentzl.pl
„euroinfo”
Aktywnie/Actively
Dawniej ¿eglarstwo by³o
odmian¹ transportu.
Droga wodna oznacza³a
sprawny przewóz
towarów i wymianê
miêdzynarodow¹.
Dzisiaj to nie tylko
modny sposób na
aktywny wypoczynek
o ka¿dej porze roku.
¯eglarstwo to g³ównie
szko³a charakteru.
Sailing used to be the
type of transportation.
Waterway meant the
most efficient transport
of goods and
international exchange.
Today it’s not just
a trendy way to stay
active all year round.
Sailing is mainly school
of character.
owoczesne ¿eglarstwo oznacza
spotkanie trzech ¿ywio³ów: powietrza, wody i l¹du. ¯agle nie
oznaczaj¹ ju¿ dzisiaj tylko przygody
na wodzie. Emocje, jakie towarzysz¹
ka¿demu rejsowi, nie pozwalaj¹ czekaæ na nastêpne doznania do kolejnego lata. Sport, który anga¿uje nie tylko cia³o, ale tak¿e umys³, zdobywa
w Polsce coraz wiêcej zwolenników.
N
¯agle na maszt!
Historia tego ¿ywio³owego sportu siêga XVII w. – wówczas w Holandii i Anglii, uzale¿nionych od transportu wodnego, ¿eglarstwo zaczê³o wyodrêbniaæ
siê jako sport. Na pocz¹tku XVIII w.
w Rosji powsta³a Flotylla Newska, uwa¿ana do dzisiaj za pierwszy klub ¿eglarski. Od po³owy XIX w. zaœ rozgrywana jest najstarsza impreza sportowa:
32
Nabierz wia
Get a sec
Regaty o Puchar Ameryki. Jak widaæ,
kumulacja si³y ¿ywio³ów dzia³a na
uczestników rejsów ju¿ od lat. ¯aglówki, jachty i ¿aglowce napêdzane si³¹
wiatru za pomoc¹ ¿agli mog¹ sun¹æ zarówno po powierzchni wody, jak i lodu. Do surfowania wykorzystuje siê
równie¿ deski z przymocowanym do
nich ¿aglem – to popularny windsurfing albo kiteboarding. Do ¿eglowania
po lodzie przeznaczone s¹ bojery, które na zamarzniêtych zbiornikach
wodnych wygl¹daj¹, jakby lata³y. Do poruszania siê po l¹dzie s³u¿¹ tzw. ¿aglowozy na specjalnych ko³ach, które
umo¿liwiaj¹ im ruch np. po dnie wyschniêtych jezior albo fragmentach
pla¿. Uczestnictwo w rejsie wymaga
jednak przygotowania.
Pod czujnym okiem kapitana
Dlaczego kursy i rejsy nazywaj¹ siê szko³ami ¿ycia? To sport, który wymaga od
nas doskona³ej koordynacji: zarówno cia³a, jak i umys³u. Jacht i ¿aglówkê trzeba
umieæ prowadziæ: wyrabiaj¹ one w nas
siln¹ wolê, ale i wymagaj¹ niema³ej kondycji, która jednak – dziêki rejsom – zawsze procentuje w okresie pourlopowym.
Prawdziwy ¿eglarz ³¹czy doœwiadczenie z wielu dziedzin. W kodeksie ¿eglarskim wa¿ne s¹: tradycja, niezbêdne
w p³ynnej komunikacji opanowanie specjalistycznego s³ownictwa, umiejêtnoœæ logicznego myœlenia i zachowania tzw. zimnej krwi. Za³oga to zespó³, a rejs jest
wrêcz niemo¿liwy, jeœli nie wspó³pracujemy z innymi uczestnikami. Wa¿ne jest, ¿eby uœwiadomiæ sobie, ¿e bez odpowiedniej wspó³pracy na pok³adzie statku
podró¿ bêdzie nieudana, a w przypadku
zaskakuj¹cych warunków niezbêdna jest
synchronizacja dzia³añ, która przek³ada siê
na bezpieczeñstwo wszystkich ¿eglarzy.
Im wy¿szy stopieñ wtajemniczenia ¿eglarskiego, tym wiêksze wymagania wo„euroinfo”
bec ¿eglarza: umiejêtnoœæ kierowania zespo³em, zlecania obowi¹zków, opracowywania strategii dzia³ania. Doœwiadczony
¿eglarz nie tylko zna podstawy fizyki, ale
równie¿ meteorologii: potrafi przewidywaæ, reagowaæ i zapobiegaæ. Ten sport
wymaga równie¿ du¿ego udzia³u intuicji,
ale i œcis³ej analizy sytuacji oraz szybkiego reagowania kryzysowego.
Rozœpiewany urlop
Dawniej mawiano, ¿e prawdziwy ¿eglarz nie bierze do rêki liny bez
pieœni. Szanty, czyli piosenki, które dzisiaj kojarz¹ nam siê z beztroskimi wakacjami, pe³ni¹ tak
naprawdê pragmatyczn¹ funkcjê. Marynarz, który œpiewa
podczas pracy, nadaje jej
rytm, a tak¿e sprawia, ¿e
staje siê l¿ejsza. Wspólne
œpiewanie na pok³adzie cementuje morskie przyjaŸnie. Proste s³owa powoduj¹, ¿e tek-
sty wydaj¹ siê wrêcz surowe, a nawet
prymitywne, ale doskonale oswajaj¹
z ¿yciem podró¿nika.
Warto spróbowaæ
Nie trzeba jechaæ daleko, aby spróbowaæ ¿eglarstwa. To przecie¿ Polska s³ynie z piêknych jezior mazurskich, które
nadaj¹ siê doskonale do uprawiania tego sportu. Starzy ¿eglarze mówi¹, ¿e
gdy zasmakuje siê ¿eglarstwa, staje siê
przygod¹ na lata. Warto spróbowaæ.
Aktywnie/Actively
tru w ¿agle
ond wind
odern sailing is a meeting of
three elements: the ear, water
and land. Sails do not just mean the adventure on the water. Emotions
associated with each cruise do not allow to wait for another experience next
year. It is a sport involving not only
body but also mind and it gets more and more followers in Poland.
M
Sail on the mast!
The history of this sport dates
back to the 17th century, when
in the Netherlands and England, countries which
depend on transport, sailing started to stand apart
as a sport. At the beginning of 17th century Flotilla Newska was formed in Russia. Till today it is considered as
the first sailing club.
Since the mid-nineteenth century the oldest sporting event has been played:
America’s Cup Regatta. As seen, accumulation of the elements, has big impact on the participants since many
years. Yachts and sailboats powered by
wind can glide the surface of water as
well as ice. For surfing you can also
use a board with a wing attached to it.
It is a very popular windsurfing or kiteboarding. Iceboats are used to sail on
ice. On frozen ponds they look as if
they were flying. Sailcars are used to
move on lands with special wheels allowing them to move around the bottom of dried-up lakes or parts of the
beaches. Participation in the trip requires preparations.
Under the watchful
eye of the master
Why courses and trips are called school of life? These are sports which requ-
ire a great coordination of mind and body. Yacht and sailboat must be able to
lead. They develop strong will in ourselves but they also require good condition which always pays back in the
after-vacation period. True sailor combines the experience of many areas. The
most important in the sailing code are:
tradition, mastery of difficult vocabulary needed to communicate smoothly,
ability to think logically and also ability
to remain cold-blooded. Crew is a team and without cooperation cruise is
impossible. Due to surprising conditions
working as a team is a key to guarantee
sailors’ the safety on board.
The higher degree of initiation of
sailing, the higher the demands on the
sailor. He needs to have the ability to
manage a team, duties commission, developing action strategy.
Experienced sailor knows the basis of physics and meteorology, he is
able to anticipate, react and prevent.
Holiday singing
Formerly it was said that a true sailor, does not take the rope in hands without a
song. Shanties are songs we associate
with carefree holidays, but they have the
pragmatic function: Singing sailor gives
the rhythm of the work, singing makes
the work seem lighter. Common singing
also strengthens friendships. Simple lyrics perfectly tame life explorer.
It is worth to try!
It’s not needed to travel away to sail.
Poland is famous for its beautiful Mazurka’s lakes, which are perfect for this
sport. Old sailors say, that if you try sailing once, it would be your adventure
for years. It’s really worth to try!
Wrzesieñ/September 2011
33
Z klas¹/Classy
Rytua³ pisania
The ritual of writing
Próba utrwalenia myœli na piœmie siêga pocz¹tków historii
cz³owieka. Piktogramy, hieroglify, pismo ideograficzne
i fonetyczne obrazuj¹ przemiany, jakie zachodzi³y przez wieki w sposobach
komunikacji miêdzy ludŸmi. Dzisiejsza komunikacja mimo wszystko nie obywa
siê jednak bez papieru. A¿ trudno uwierzyæ, ¿e pióro wieczne ma prawie
cztery tysi¹ce lat. Zas³uguje, ¿eby traktowaæ je jak dzie³o sztuki.
The Attempt to consolidate thoughts in writing goes back to the beginning of
human being. Pictograms, hieroglyphs, ideographic and phonetic writing show
changes that have occurred in the way people communicate with one another.
It is hard to believe that a fountain pen is almost four thousand years old and
it deserves to be treated as a work of art.
H
i storia wiecznego pióra siêga czasów staro¿ytnego Egiptu. W 1922 r. Howard Carter w grobowcu Tutenchamona znalaz³ z jednej strony
zaostrzon¹ trzcinow¹ rurkê w miedzianej oprawce. Do³¹czony zbiornik z atramentem nie pozostawia³ w¹tpliwoœci, ¿e
przedmiot ma s³u¿yæ do pisania. Zanim na naszych biurkach na sta³e zagoœci³y d³ugopisy i o³ówki, na pocz¹tku by³o pióro.
Podkreœl ulotnoœæ chwili
Pióra u¿ywane s¹ dzisiaj rzadziej, ale ka¿de ich pojawienie
siê oznacza chwilê wa¿n¹ i podnios³¹. Czêsto to niebagatelny wydatek, ale dobre pióro warte jest swojej ceny. Poza tym
manufaktura to dzisiaj doskona³a inwestycja, tym bardziej, ¿e
niektóre egzemplarze przypominaj¹ unikatow¹ bi¿uteriê.
Wiecznych piór u¿ywaj¹ biznesmeni, czo³owi politycy, artyœci
i duchowni. Nie sposób przecie¿ podpisaæ miêdzynarodowego porozumienia albo wa¿nej
umowy d³ugopisem. Pióro idealnie nadaje siê
do tego, ¿eby nadaæ mu indywidualny rys, np. grawerunek i tym samym uwieczniæ piêkne chwile, uczciæ
jak¹œ rocznicê albo przekazaæ komuœ coœ wa¿nego.
Dzieciom, które dopiero ucz¹ siê pisaæ, szczególnie poleca siê w³aœnie pióra wieczne – wyrabiaj¹ charakter pisma.
Pomagaj¹ równie¿ m³odej rêce przyzwyczaiæ siê do uchwy34
H
istory of a fountain pen begins in ancient Egypt.
In 1922 in Tutenchamona Howard Carter found vault one side shaped reed pipe in a copper holder. Before pens and pencils appeared there had been already fountain pens on our desks.
To underline fleetness of the moment
An appearance of the fountain pens was very a lofty and important moment. This is a considerable expense but a good
fountain pen is worth its price. Besides a workshop is the best
investment nowadays and some of the copies remind unique
jewellery. Fountain pens are used by businessmen, main politics, artists and clerics. There is no way to imagine signing
up a very important agreement with a pen. Fountain pen is
a perfect tool to eternize beautiful moments, celebrate an anniversary or to give someone something special.
Using a fountain pen is recommended while your children
are learning how to write because it develops handwriting. It
also helps young hand to get used to holding a professional
tool and they require less pressure than the regular pen.
Letters or compliments written with the fountain pen
show our respect and attachment to addressee.
That is why a fountain pen is an exclusive accessory to declare emotions to someone.
„euroinfo”
Z klas¹/Classy
tu profesjonalnego narzêdzia, a wymagaj¹ mniejszego nacisku ni¿ zwyk³y d³ugopis. List albo ¿yczenia napisane piórem
s¹ znakiem naszego szacunku i przywi¹zania do odbiorcy. To
dlatego pióro jest ekskluzywnym przyborem do wyra¿ania tego, co niewyra¿alne – ludzkich emocji.
Od gêsiego pióra do azulejo
Do koñca XVIII w. popularne na dworach królewskich by³y gêsie pióra. Specjalnie œcinana koñcówka umo¿liwia³a królewskim
sekretarzom pisanie, ale nie zapobiega³a robieniu kleksów. Zanurzanie pióra w s³oiczku stwarza³o wiele niedogodnoœci, poza
tym zagra¿a³o dokumentom. Ju¿ w pracach Leonarda da Vinci
na pocz¹tku XVI w. znajdujemy projekty przyborów pisarskich
ze zbiorniczkiem na atrament. W 1822 r. ruszy³a maszynowa
produkcja piór na podstawie prototypu Samuela Harrisona
z 1780 r. Od 1884 r. z kolei datuje siê pierwsze próby unikania kleksów – L.E. Waterman opracowa³ w tym celu specjalny
system zasilania kanalikowego. Po³owa lat 60. XX w. to pióro
na naboje. Odt¹d zapas
atramentu mo¿na zabraæ ze sob¹ i kontrolowaæ przep³yw kolorowej cieczy. Pióro
zaczyna sun¹æ po papierze delikatnie i p³ynnie. Specjalnie rzeŸbione przez artystów z drogiego kruszcu stalówki przeznaczone s¹
dla koronowanych g³ów i szlachetnych r¹k.
Z czasem pióra nabieraj¹ jeszcze wyraŸniejszych cech
indywidualnych. Na pocz¹tku XIX w. do ozdobienia korpusu
u¿ywa³o siê ebonitu, pod koniec wieku – celuloidu. Nadal niezwykle popularne s¹ metalowe pióra, wykonane ze stopów kolorowego z³ota, wzmacnianego niklem, molibdenem i wanadem.
Jednym z materia³ów wykorzystywanych do zdobienia korpusu
jest azulejo – rodem z mozaikowej sztuki wschodu ceramiczny
materia³ odporny na wilgoæ. Srebro na powierzchni korpusu
kocha kontakt ze skór¹, dla pisz¹cych piórem codziennie poleca
siê stopy ze stali szlachetnej. Wielu znawców doceni równie¿
przyjemnoœæ p³yn¹c¹ z pisania piórem z korpusem z chiñskiej
laki, która oddaje ciep³o rêki. Wa¿ne w historii wydarzenia znane firmy uœwietniaj¹ emisj¹ limitowanych kolekcji piór z drogimi
kamieniami, które przypominaj¹ królewskie insygnia.
Marka przede wszystkim
From quill pen to azulejo
Till the end of 18th century quill pens were very popular at
royal courts. Specially cut end of a quill pen enabled royal
secretary to write but it did not prevent from making ink
blots. Dipping quill pen into the jar caused many inconveniences and it was dangerous for documents. First drafts of
writing accessories can be found in Leonardo Da Vinci labours from 16th century. Production of fountain pens due to
Samuel Harrison prototype from 1780 started in 1822. First
tries of avoiding ink blots are dated from 1884. Cartridge
pen came into existence in the middle 60’s of 20th century.
That helped to control flow of colorful liquid. These beautifully curved nibs are reserved for kings.
In 19th century fountain pen trunk was decorated with
ebonite and later on with celluloid. Still very popular are iron
pens, made out of gold, reinforced with nickel, molybdenum and vanadium. One of the materials which nib can be
made of is azulejo-ceramic, moisture-proof material.
Steel alloy nibs are recommended for those who use
fountain pens daily. Also writing
with a fountain pen made out of Chinese laque can be a pleasure. Moments which
are important in a history are often splendored with limited edition of fountain pens made out of precious stones,
which resemble regalia.
Brand first!
When you decide to invest in a fountain pen you should
pay attention to the brand: Mont Blanc, Parker, Waterman,
Pelikan, Montegrappa, Sheaffer, Aurora, Rotring – these are
the most popular. The best ones have long tradition. This is
not only a guarantee of quality but also perfect investment.
Fountain pen is treated like a luxury nowadays. This result of artistic workshop is an object of interest in a world
where typical pens are outcome of mass production. Fountain pen can be a very original gift for everyone who values
tradition, good taste and beauty of hand-made creation.
Kiedy decydujemy siê na inwestycjê w pióro, nale¿y zwróciæ
przede wszystkim uwagê na markê. Mont Blanc, Parker, Waterman, Pelikan, Montegrappa, Sheaffer, Aurora, Rotring
nale¿¹ do najpopularniejszych. Maj¹ za sob¹ wieloletni¹ tradycjê, a limitowane egzemplarze s¹ wykonywane przez artystów rêcznie. To nie tylko gwarancja najwy¿szej jakoœci, ale
równie¿ doskona³a lokata kapita³u.
Pióro to dzisiaj swoisty luksus. W dobie masowo produkowanych d³ugopisów i piór ¿elowych prawdziwy rezultat artystycznej manufaktury staje siê obiektem po¿¹dania. To wyj¹tkowo oryginalny pomys³ na prezent dla wszystkich, którzy
ceni¹ tradycjê, dobry smak, a przede wszystkim subtelne
wyczulenie na piêkno wytworów ludzkich r¹k.
Wrzesieñ/September 2011
35
Poradnik pok³adowy/Onboard advisor
Rady, które u³atwi¹ Pañstwu
Some advice which will
Dbamy o Pañstwa komfort i bezpieczeñstwo. Aby podró¿ by³a dla wszystkich
przyjemnoœci¹, prosimy o zapoznanie siê z poni¿szymi poradami, które
personelowi pok³adowemu u³atwi¹ pracê, a Pañstwu zapewni¹ spokojn¹ podró¿.
Proszê sprawdziæ numer swojego miejsca przed wejœciem do samolotu (miejsca AB znajduj¹ siê po lewej stro-
Please check your assigned seat number before you
enter the aircraft (seats AB are located on the left side of
nie kabiny, CD po prawej (miejsca A i D s¹ miejscami przy
oknach). Proszê zwróciæ uwagê, ¿e wejœcie do samolotu
znajduje siê z ty³u, zatem miejsca w pierwszych rzêdach
znajduj¹ siê z przodu kabiny.
the cabin and CD are on the right side; places A and D
are window seats) Please pay attention when board the
aircraft Entry doors are located at the rear of the plane.
That is why first rows are located in the front.
Jeœli maj¹ Pañstwo baga¿ podrêczny, proponujemy zostawiæ go przy schodkach samolotu (baga¿ zostanie wówczas
za³adowany do przedzia³u baga¿owego, otrzymaj¹ go po wyjœciu z samolotu – znajd¹ go Pañstwo przy schodach).
If you have any hand luggage please leave it by the
door of the aircraft (it will be loaded into luggage
compartment).
Je¿eli Pañstwa miejsce znajduje siê przy oknie awa ryjnym, personel pok³adowy poprosi o umieszczenie ca³e-
If your seat is located by the emergency exit cabin crew
member will ask you to put all your hand luggage into the
overhead locker.
go baga¿u na pó³ce nad siedzeniem.
Wiêkszy baga¿ podrêczny prosimy umieœciæ pod poprzedzaj¹cym fotelem, a na pó³ce mniejsze przedmioty
oraz odzie¿.
Telefony komórkowe i wszelkiego rodzaju urz¹dze nia nadawczo -o d b i o r c z e m u s z ¹ b y æ w y ³ ¹ c z o n e p o d czas ca³ego lotu (po l¹dowaniu telefony komórkowe
mog¹ zostaæ w³¹czone dopiero po ca³kowitym zatrzymaniu samolotu i wy³¹czeniu znaku „zapi¹æ pasy”). Pozosta³e urz¹dzenia elektroniczne musz¹ byæ wy³¹czone
zawsze, gdy podœwietlona jest sygnalizacja „zapi¹æ pasy”. Personel pok³adowy udzieli informacji, z jakich urz¹dzeñ bêdzie mo¿na korzystaæ podczas lotu.
Proszê zwróciæ uwagê, czy miejsce, które Pañstwo
zajmuj¹, nie znajduje siê w pobli¿u wyjœcia awaryjnego.
Jeœli tak, nale¿y wówczas zapoznaæ siê z instrukcj¹ bezpieczeñstwa. W przypadku ewentualnej sytuacji awaryjnej personel
pok³adowy mo¿e poprosiæ Pañstwa o pomoc przy otwieraniu
wyjœcia awaryjnego.
Przed startem samolotu personel pok³adowy zapozna
Pañstwa z zasadami bezpieczeñstwa. Proszê zwróciæ szczególn¹ uwagê na sposób zapinania i rozpinania pasów bezpieczeñstwa, lokalizacjê wyjœæ awaryjnych, oœwietlenie
awaryjne, sposób zak³adania kamizelki ratunkowej.
36
If your hand luggage is bigger it can be placed under
the seat in front of you. Smaller luggage and clothes should
be placed also in the overhead lockers.
Mobile phones and all radio transmitting devices have
to be switched off during the whole flight (mobile phones
can be switched on again after landing when the plane stops
completely and when the fasten seatbelt sign is turned off)
other electronic devices must be turned off always when the
fasten seatbelt sign is on. Our cabin crew will inform you
which devices can be used during the flight.
If your seat is located next to the emergency window
you should be aware of the safety card because in case of
emergency you can be asked to open the emergency exit
window.
Before take off our cabin crew will demonstrate safety
features aboard the aircraft. Please take note of emergency
lightning system, location of the nearest emergency exits,
usage of life vest and way of safety belt is opened and
closed.
„euroinfo”
Poradnik pok³adowy/Onboard advisor
podró¿ naszymi samolotami
help you travel with us
Here you can find some advice that will make your flight easier and help
your flight attendants to take care of your comfort and safety.
Please let them know before we take off.
Na czas startu i l¹dowania proszê umieœciæ wszelkie
przedmioty w kieszeni fotela przed Pañstwem.
All your belongings should be located in the seat pockets
Nad Pañstwa g³ow¹ znajduje siê przycisk wezwania
personelu pok³adowego. Proszê u¿yæ go, kiedy bêd¹ Pañ-
If you need any help during the flight please press
the flight attendant call bottom located over your head.
in front of you during the take off and landing.
stwo potrzebowali pomocy obs³ugi na pok³adzie.
Bufet oraz toaleta znajduj¹ siê z ty³u samolotu.
Buffet and toilet are located in the back of the plane.
Zawsze, kiedy zajmuj¹ Pañstwo swoje miejsce, proszê zapinaæ pasy bezpieczeñstwa.
You also should have your seat belt fastened always while
seated.
Prosimy nie przemieszczaæ siê po pok³adzie, kiedy
znak „zapi¹æ pasy” jest w³¹czony. Prosimy, by zajmowali
You should not leave your seat during taxi (after landing
please remain seated until the fasten seat belt sign is turned off).
Pañstwo swoje miejsca zawsze podczas ko³owania (po l¹dowaniu proszê pozostaæ na swoim miejscu do czasu wy³¹czenia znaku „zapi¹æ pasy”).
Je¿eli podró¿uj¹ Pañstwo z dzieckiem do lat 2, na
czas lotu personel pok³adowy przeka¿e Pañstwu specjalny
pas dla niemowl¹t. Pomo¿e on w prawid³owym przypiêciu
dziecka i zapewni w ten sposób bezpieczeñstwo maluszka.
you will be given a special belt for children. Make sure
that your child is tightened correctly and safe.
If you are travelling with children under 2 years old
Informujemy, ¿e na wszystkich naszych rejsach obowi¹zuje ca³kowity zakaz palenia.
We kindly inform you that smoking in our planes is
strictly forbidden.
Mi³ej podró¿y!
Have a nice flight!!
Wrzesieñ/September 2011
37
Czy wiesz, ¿e?/Did you
know?
Poradnik pok³adowy/Onboard advisor
• Najd³u¿szy rejs, jaki wyk
ona
Nasze samoloty/Our fleet
³ ATR 72
Eurolotu, trwa³ siedem i
pó³ godziny.
/The longest flight, which
made ATR
72, lasted seven and a
half hours.
• Samoloty ATR spalaj¹
ok. 500 kg
nafty lotniczej na godzin
ê lotu./ATR
aircraft burnes about
500 kg of
aviation kerosene per
hour.
• Do dziœ dostarczono u¿y
tkownikom
ponad 950 samolotów
ATR na ca³ym
œwiecie./Till these days,th
e company
provided users with mo
re
than 950 ATR aircraft
in the world.
W naszych barwach lataj¹ samoloty ATR 42-500
i ATR 72-202. Oba to pasa¿erskie górnop³aty
z dwoma turboœmig³owymi silnikami. Produkowane
s¹ przez europejskie konsorcjum lotnicze ATR
(Avions de Transport Régional). Eurolot jest tak¿e
w³aœcicielem Embraerów 175. Dwa z nich, w barwach narodowych,
odbywaj¹ rejsy z najwa¿niejszymi osobami w pañstwie.
In our colors fly ATR 42-500 and ATR 72-202. Both are passengers'
turbotrops with two engines. They are produced by European aviation
consortium ATR (Avions deTransport Régional). Eurolot is also the owner of
Embraer 175, two of them, painted in national colors, which operate flights with
the most important people in our country.
ATR 42-500
ATR eurolot.com
ATR 72-202
ATR 42-500
ATR 72-202
D³ugoœæ/Length
22,67 m
27,17 m
Rozpiêtoœæ/Span
24,57 m
27,05 m
WysokoϾ/Height
7,59 m
7,65 m
Powierzchnia skrzyde³/Wing area
54,5 m2
61 m2
Szer. kabiny pasa¿erskiej/Cabin width
2,57 m
2,57 m
Wys. kabiny pasa¿erskiej/Height of cabin 1,91 m
1,91 m
Wymiary/Dimensions:
Ciê¿ary/weights:
Maksymalny ciê¿ar do startu
18600 kg
21500/22000 kg
11600 kg
12900 kg
4700 kg
6400 kg
4500 kg
5000 kg
Silniki/Engines: 2 × Pratt & Whitney PW127E
PW124B
Moc maksymalna/Maximum power
2400 KM
2400 KM
1165 m
1400 m
Maximum weight for take-off
Ciê¿ar samolotu pustego
Aircraft empty weight
UdŸwig maksymalny
Maximum capacity
Pojemnoœæ zbiorników paliwa
Fuel tank capacity
D³ugoœæ drogi do startu
The length of the road to start
Pu³ap maksymalny/Maximum ceiling
Zasiêg (zale¿ny od udŸwigu)
Range (depending on capacity)
Prêdkoœæ przelotowa/Cruising speed
Liczba pasa¿erów
Number of passengers
38
ok./approx. 7600 m ok./approx. 7600 m
1500 km
1500 km
556 km/h
515 km/h
45/47
64/66
„euroinfo”
Poradnik pok³adowy/Onboard advisor
Taryfy eurolot.com/eurolot.com fares
Eurolot oferuje swoim pasa¿erom zakup biletów lotniczych w trzech
taryfach:
✓ taryfê ekonomiczn¹ (Economy)
✓ taryfê Eurolot
✓ taryfê Flex.
Jeœli ceni¹ sobie Pañstwo niezale¿noœæ w planowaniu podró¿y i chc¹
swobodnie dokonywaæ zmian nazwiska pasa¿era oraz terminu podró¿y, zachêcamy do wybrania taryfy Flex. Taryfa Flex gwarantuje
bezp³atn¹ zmianê imienia i nazwiska pasa¿era oraz daty wylotu i przylotu, nawet do 24 godzin przed podró¿¹. Zmiany daty podró¿y imienia pasa¿era mo¿na dokonaæ poprzez Contact Center, dzwoni¹c pod
numer: +48 225 740 740.
Eurolot passengers can purchase tickets based on three fares:
✓ fare economy (Economy)
✓ fare Eurolot
✓ Flex tariff.
Zale¿y Pañstwu na komforcie dostosowania terminu podró¿y do bie¿¹cych planów? Polecamy wybór taryfy Eurolot. Dziêki niej otrzymaj¹ Pañstwo mo¿liwoœæ zmiany dotychczasowej daty i godziny lotu bez
ponoszenia op³at, do 24 godzin przed planowan¹ podró¿¹. Zmiany
daty i godziny podró¿y mo¿na dokonaæ poprzez Contact Center, dzwoni¹c pod numer: +48 225 740 740.
If the comfort of your travel dempends on time to adapt to the current
plans you should enjoy a Eurolot fare. With this you will receive the
Taryfa ekonomiczna (Economy) to najlepszy wybór dla tych pasa¿erów, którzy znaj¹ konkretne parametry dotycz¹ce swojej podró¿y,
nie przewiduj¹ nag³ych zmian daty wylotu czy przylotu i chc¹ czerpaæ korzyœci z wygodnej, niskokosztowej podró¿y z Eurolot.
Economy Fare (Economy) is the best choice for those passengers who
If you appreciate the independence of planning a trip and want to
be free to make changes to the passenger's name and date of travel,
we encourage you to choose the Flex fare. Flex fare guarantees free
change of passenger's name and date of departure and arrival time,
up to 24 hours before traveling. These changes can be made through
the Contact Center by calling: +48 225 740 740.
ability to change the current date and time of flight without any
charge, up to 24 hours before departure. Changes to travel dates and
times can be made through the Contact Center by calling: +48 225
740 740.
know the specific parameters of their journey, do not provide any
sudden changes in the date of departure or arrival and want to reap
the benefits of convenient, low-cost travel with Eurolot.
ECONOMY
EUROLOT
FLEX
Baga¿ podrêczny do 6 kg (55x40x20 cm) w cenie biletu
w cenie biletu
w cenie biletu
Carry-on baggage to 6 kg (55x40x20 cm) in the ticket price
in the ticket price
in the ticket price
Baga¿ rejestrowany do 20 kg
w cenie biletu
w cenie biletu
w cenie biletu
Checked baggage up to 20 kg
in the ticket price
in the ticket price
in the ticket price
Baga¿ specjalny
na ¿yczenie za dop³at¹
na ¿yczenie za dop³at¹
na ¿yczenie za dop³at¹
Special Baggage
on request at extra charge
on request at extra charge
on request at extra charge
Wybór miejsca na pok³adzie
w cenie biletu
w cenie biletu
w cenie biletu
Choosing a location on board
in the ticket price
in the ticket price
in the ticket price
Kawa, herbata, zimny napój, przek¹ska
w cenie biletu
w cenie biletu
w cenie biletu
Coffee, tea or cold drink, snack
in the ticket price
in the ticket price
in the ticket price
Zmiana daty podró¿y
na ¿yczenie za dop³at¹*
w cenie biletu*
w cenie biletu*
Changing your travel dates
on request at extra cost *
in the ticket price*
in the ticket price*
Zmiana imienia i/lub nazwiska pasa¿era
na ¿yczenie za dop³at¹*
na ¿yczenie za dop³at¹*
w cenie biletu*
Change of the name of the passenger
on request at extra cost*
on request at extra cost*
in the ticket price*
* Przy ka¿dej opcji zmiany daty podró¿y lub imienia/nazwiska pasa¿era, nale¿y dop³aciæ wyrównanie ró¿nicy w cenie biletu.
Informacji o cenniku dop³at udzieli Pañstwu Contact Center: +48 225 740 740.
* with any change of travel dates or the name/names a compensation of the difference in ticket price must be payed.
To get any futher Information about price list please Contact Center: +48 225 740 740.
Wrzesieñ/September 2011
39

Podobne dokumenty