POMELO DO CELO Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Czas analizy:

Komentarze

Transkrypt

POMELO DO CELO Analiza skuteczności internetowej kampanii reklamowej Czas analizy:
POMELO DO CELO
Analiza skuteczności internetowej
kampanii reklamowej
Czas analizy:
25.06.2004 - 31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
1
Spis treści
SPIS TREśCI .................................................................................................... 2
WSTęP ............................................................................................................. 4
Cele badania ................................................................................................... 4
Metodologia badania ...................................................................................... 4
Opis kampanii reklamowej ............................................................................ 5
Czas trwania kampanii ................................................................................. 5
Liczebność analizowanej grupy ................................................................... 5
Formy kreacji ................................................................................................ 5
Miejsca emisji reklam ................................................................................... 5
PODSUMOWANIE ........................................................................................... 6
Zasięg i skuteczność kampanii ..................................................................... 6
WYNIKI BADAń ............................................................................................... 8
Przebieg kampanii .......................................................................................... 8
Zasięg i skuteczność kampanii - kreacje ................................................... 11
Akcje wykonywane po kliknięciu - współczynnik AR-U .............................. 11
Zasięg reklamy ........................................................................................... 11
Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U ...................................... 11
Zainteresowanie stroną reklamowaną - współczynnik CR-U ..................... 11
Częstotliwość kontaktów z reklamą ........................................................... 11
Czas od emisji do kliknięcia ....................................................................... 12
Czas od kliknięcia do akcji ......................................................................... 12
Podsumowanie ........................................................................................... 13
Zasięg i skuteczność kampanii - witryny ................................................... 17
Akcje wykonywane po kliknięciu - współczynnik AR-U .............................. 17
Zasięg reklamy ........................................................................................... 17
Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U ...................................... 17
Zainteresowanie stroną reklamowaną - współczynnik CR-U ..................... 17
Częstotliwość kontaktów z reklamą ........................................................... 17
Czas od emisji do kliknięcia ....................................................................... 18
Czas od kliknięcia do akcji ......................................................................... 18
Podsumowanie ........................................................................................... 19
Zasięg i skuteczność kampanii - województwa ......................................... 22
Akcje wykonywane po kliknięciu - współczynnik AR-U .............................. 22
Zasięg reklamy ........................................................................................... 22
Zainteresowanie reklamą - współczynnik CTR-U ...................................... 22
Zainteresowanie reklamą - współczynnik CR-U ......................................... 22
Podsumowanie ........................................................................................... 23
Użytkownicy (cookies) a liczba kontaktów z reklamą .............................. 24
Podział użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią, względem
liczby emisji reklam .................................................................................... 24
DEFINICJE STOSOWANE W RAPORCIE .................................................... 25
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
2
Parametry specyficzne dla analizowanej kampanii ................................... 27
SPIS TABEL .................................................................................................. 28
SPIS WYKRESóW ......................................................................................... 28
ZAłąCZNIK 1 .................................................................................................. 29
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
3
Wstęp
Cele badania
Celem badania było określenie skuteczności internetowej kampanii
reklamowej o tytule "Pomelo Do Celo", analizowanej dla okresu od 25
czerwca 2004 do 31 sierpnia 2004 roku. Skuteczność kampanii
opisywana jest poprzez:
• Określenie, w jakim stopniu kampania przyczyniła się do
zwiększenia liczby użytkowników (cookies) wykonujących pożądane
akcje - podawana jest informacja o tym, ilu użytkowników (cookies) po
kliknięciu na reklamę wykonało akcję tzn. pojawiło się na jednej ze
stron określonych jako strony akcji. Odsetek użytkowników (cookies),
którzy wykonali akcję po kliknięciu, oznaczamy współczynnikiem
AR-U.
• Określenie zasięgu kampanii - podawana jest informacja o tym, do
ilu użytkowników (cookies) dotarł przekaz reklamowy.
• Określenie stopnia zainteresowania użytkowników (cookies)
reklamą - informujemy o tym, jaki procent użytkowników (cookies)
kliknął na emitowaną reklamę, wykorzystując do tego celu
współczynnik CTR-U.
• Określenie stopnia zainteresowania użytkowników (cookies)
reklamowaną stroną - podajemy, jaki procent użytkowników (cookies)
po kliknięciu na kreację odwiedził stronę, na którą kierowały reklamy
(współczynnik CR-U).
• Określenie wpływu częstotliwości emisji reklam na wysokość
innych współczynników opisujących skuteczność kampanii.
• Określenie geolokalizacji użytkowników (cookies), którym
wyświetlono reklamę.
Metodologia badania
Badanie gemiusDirectEffect przeprowadzone zostało metodą ilościową.
W kodach wyświetlanych kreacji reklamowych umieszczono skrypty
zliczające. Za ich pomocą monitorowane były zarówno emisje reklam,
jak i kliknięcia na reklamy. W badaniu wykorzystano mechanizm
cookies, który pozwala na rozróżnianie poszczególnych użytkowników
(cookies). Dzięki temu możliwe stało się zaprezentowanie informacji
nie tylko o liczbie emisji reklam oraz liczbie kliknięć, ale także o liczbie
użytkowników (cookies), którym wyświetlono reklamę i którzy na nią
kliknęli.
Geolokalizacja określana jest na podstawie adresów IP.
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
4
Opis kampanii reklamowej
Czas trwania kampanii
Internetowa kampania reklamowa "Pomelo Do Celo" analizowana była
dla okresu 25 czerwca 2004 - 31 sierpnia 2004 roku.
Liczebność analizowanej grupy
N = 1 441 348
N jest liczbą użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią
(zasięg).
Formy kreacji
Analizowane formy reklamy to:
•
•
Ankietka Brandmark
Ankietka Favad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ankietka Fido-Brandmark
Ankietka Scroller
Ankietka billboard
Pomelo Brandmark
Pomelo Brandmark 2-3
Pomelo Favad
Pomelo Favad 2-3
Pomelo Fido-Brandmark
Pomelo Fido-Brandmark 2-3
Pomelo Scroller
Pomelo Scroller 2-3
Pomelo billboard
Pomelo billboard 2-3
Miejsca emisji reklam
Analizowane miejsca wyświetlania reklam to:
•
ankietka (Węzeł główny / adnetmain)
Kreacje: Ankietka Brandmark, Ankietka Favad, Ankietka Fido-Brandmark, Ankietka
Scroller, Ankietka billboard, Pomelo Fido-Brandmark
•
placement1 (Węzeł główny / adnetmain)
Kreacje: Ankietka Brandmark, Ankietka Favad, Ankietka Fido-Brandmark, Ankietka
Scroller, Ankietka billboard, Pomelo Brandmark, Pomelo Brandmark 2-3, Pomelo
Favad, Pomelo Favad 2-3, Pomelo Fido-Brandmark, Pomelo Fido-Brandmark 2-3,
Pomelo Scroller, Pomelo Scroller 2-3, Pomelo billboard, Pomelo billboard 2-3
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
5
Podsumowanie
Tabela 1: Podsumowanie
Podsumowanie kampanii
Data rozpoczęcia
25.06.2004
Data analizy
31.08.2004
Planowana data zakończenia
31.08.2004
Liczba emisji
2 503 060
Zasięg
1 441 348
Liczba kliknięć
44 078
UC
42 035
UA
3 372
CTR-V
1.8 %
CTR-U
2.9 %
CR-U
72.7 %
AR-U
8.0 %
Częstotliwość
1.74
Średni czas od emisji do
kliknięcia
1 min 38 s
Średni czas od kliknięcia do
pierwszej akcji
7 min 13 s
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Zasięg i skuteczność kampanii
♦
Spośród 42 035 użytkowników (cookies), którzy kliknęli na
kreację, 8.0 % (współczynnik AR-U), czyli 3 372 użytkowników
(cookies) wykonało akcję. Średni czas, jaki upływał pomiędzy
kliknięciem na kreację a wykonaniem pierwszej akcji to 7 min 13 s.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że limit czasu, jaki mógł upłynąć
pomiędzy kliknięciem a wykonaniem akcji to 5 dni.
♦ W wyniku przeprowadzenia kampanii reklama dotarła do 1 441 348
użytkowników (cookies). Spośród nich 42 035 kliknęło na wyświetlaną
reklamę, co stanowiło 2.9 % (współczynnik CTR-U) wszystkich
użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z reklamą.
♦ Spośród 42 035 użytkowników (cookies), którzy kliknęli na
kreację, 72.7 % (współczynnik CR-U) wykonało odsłonę strony
reklamowanej w przeciągu 5 minut po kliknięciu na reklamę.
♦ Codziennie z kampanią miało kontakt średnio 2 167 544
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
6
użytkowników (cookies). (Do średniej wliczane są jedynie te dni dla
których zanotowano jakąkolwiek emisję reklamy).
♦ Średnia liczba kontaktów z reklamą na użytkownika (cookie)
wyniosła 1.74.
♦ Średni czas, jaki upłynął pomiędzy emisją reklamy a kliknięciem,
wyniósł 1 min 38 s.
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
7
Wyniki badań
Przebieg kampanii
♦
Całkowita liczba użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt
z kampanią, wyniosła 1 441 348.
♦ Codziennie z kampanią miało kontakt średnio 2 167 544
użytkowników (cookies). (Do średniej wliczane są jedynie te dni dla
których zanotowano jakąkolwiek emisję reklamy).
♦ Najwięcej reklam wyemitowano 31 sierpnia 2004 - w tym dniu
reklama dotarła do użytkowników (cookies).
W poniższej tabeli (Tabela 2) przedstawiono szczegółowe dane
o przebiegu kampanii w kolejnych dniach, z uwzględnieniem
następujących współczynników: zasięg, liczba UC, współczynnik
CTR-U, współczynnik CR-U,współczynnik AR-U, liczba kontaktów
z reklamą, informacje o średnim czasie, jaki upływał od emisji do
kliknięcia na kreację oraz od kliknięcia na kreację do wykonania akcji.
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
8
Tabela 2: Zasięg i skuteczność kampanii w kolejnych dniach
Dzień
Zasięg
UC
CTR-U
CR-U
AR-U
Częst.
TTC *
TTA **
25.06
26.06
27.06
28.06
29.06
30.06
01.07
02.07
03.07
04.07
05.07
06.07
07.07
08.07
09.07
10.07
11.07
12.07
13.07
14.07
15.07
16.07
17.07
18.07
19.07
20.07
21.07
22.07
23.07
24.07
25.07
26.07
27.07
28.07
29.07
30.07
31.07
01.08
1
----23
74
--6
10 837
34 642
28 731
38 720
19 847
42 240
33 470
31 476
24 694
25 362
45 485
66 452
68 228
51 299
37 019
28 673
24 119
33 832
28 888
52 281
69 819
62 226
44 552
45 781
68 020
67 600
75 114
49 514
64 788
42 270
53 357
------3
5
--1
232
779
665
995
558
1 360
1 174
1 028
755
672
1 252
1 970
2 081
1 569
1 122
876
778
778
561
879
1 242
1 122
774
726
1 123
1 093
1 225
782
1 000
628
832
------13.0 %
6.8 %
--16.7 %
2.1 %
2.2 %
2.3 %
2.6 %
2.8 %
3.2 %
3.5 %
3.3 %
3.1 %
2.6 %
2.8 %
3.0 %
3.1 %
3.1 %
3.0 %
3.1 %
3.2 %
2.3 %
1.9 %
1.7 %
1.8 %
1.8 %
1.7 %
1.6 %
1.6 %
1.6 %
1.6 %
1.6 %
1.5 %
1.5 %
1.6 %
--------------------25.9 %
82.8 %
81.8 %
83.0 %
83.4 %
85.3 %
72.9 %
81.2 %
79.0 %
81.2 %
80.9 %
82.5 %
83.2 %
84.2 %
82.6 %
80.9 %
81.3 %
82.4 %
81.7 %
82.7 %
85.4 %
80.5 %
77.0 %
75.6 %
77.9 %
78.7 %
71.2 %
76.0 %
--------------------0.2 %
6.8 %
5.5 %
6.6 %
5.6 %
6.2 %
5.7 %
5.8 %
6.1 %
6.5 %
6.8 %
6.1 %
5.9 %
5.1 %
5.8 %
7.3 %
5.8 %
4.5 %
5.6 %
5.4 %
4.4 %
4.2 %
3.6 %
4.0 %
4.1 %
3.9 %
4.5 %
4.2 %
3.00
----2.65
5.58
--1.50
1.07
1.05
1.06
1.08
1.05
1.06
1.06
1.07
1.05
1.07
1.04
1.12
1.10
1.29
1.42
1.47
1.44
1.44
1.42
1.53
1.48
1.21
1.22
1.21
1.20
1.18
1.18
1.13
1.10
1.08
1.11
------5.7 s
5.8 s
--6.0 s
1 m 41 s
2m9s
1 m 31 s
1 m 44 s
1 m 38 s
1 m 21 s
1 m 25 s
1 m 48 s
1 m 54 s
1 m 37 s
1 m 45 s
1 m 10 s
1 m 45 s
1 m 10 s
1 m 11 s
1 m 14 s
58.8 s
1 m 31 s
1 m 34 s
1 m 48 s
2 m 21 s
1 m 37 s
1 m 41 s
1 m 30 s
1 m 16 s
1 m 26 s
2m8s
1 m 31 s
2 m 33 s
1 m 36 s
1 m 34 s
--------------------23 h 11 m
1 m 29 s
1 m 11 s
1 m 22 s
1 m 18 s
1 m 21 s
2 m 56 s
1 m 32 s
10 m 42 s
6m4s
2 m 10 s
1 m 31 s
1 m 52 s
2 m 24 s
1 m 40 s
2m4s
3m7s
1 m 26 s
4 m 47 s
1 m 39 s
1 m 44 s
2m8s
1 m 35 s
1 m 52 s
1 m 35 s
1 m 47 s
1m7s
1 m 57 s
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
9
02.08
03.08
04.08
05.08
06.08
07.08
08.08
09.08
10.08
11.08
12.08
13.08
14.08
15.08
16.08
17.08
18.08
19.08
20.08
21.08
22.08
23.08
24.08
25.08
26.08
27.08
28.08
29.08
30.08
31.08
Łącznie
88 089
1 312
84 689
1 326
86 365
1 350
82 886
1 285
36 319
545
56 093
962
54 609
929
92 131
1 559
66 418
1 136
77 159
1 432
73 323
1 246
8
2
2
------2
------2
--1
--1
--2
--1
------2
------1
----------1
----------1 441 348 42 035
1.5 %
1.6 %
1.6 %
1.6 %
1.5 %
1.7 %
1.7 %
1.7 %
1.7 %
1.9 %
1.7 %
--------------------------------------2.9 %
74.2 %
71.6 %
70.4 %
66.6 %
62.6 %
64.2 %
62.8 %
60.6 %
66.3 %
66.1 %
60.9 %
100.0 %
------------------------------------72.7 %
5.7 %
9.0 %
10.1 %
13.6 %
17.8 %
17.8 %
19.2 %
21.1 %
13.5 %
14.5 %
18.1 %
50.0 %
------------------------------------8.0 %
1.09
1.09
1.08
1.07
1.07
1.10
1.09
1.07
1.08
1.07
1.08
1.25
1.00
--2.50
--2.50
1.00
1.00
2.00
1.00
--1.50
--3.00
----1.00
----1.74
1 m 46 s
1 m 52 s
1 m 46 s
1 m 41 s
1 m 26 s
1 m 30 s
1 m 32 s
1 m 56 s
1 m 32 s
2m
1 m 21 s
--------------------------------------1 m 38 s
1 h 19 m
37 m 30 s
3 m 42 s
3 m 44 s
4 m 39 s
3 m 42 s
3 m 54 s
4m
4 m 19 s
4m8s
4 m 12 s
38.0 s
------------------------------------7 m 13 s
* TTC - średni czas, upływający od emisji reklamy do kliknięcia na nią
** TTA - średni czas, upływający od kliknięcia na reklamę do pierwszej akcji
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
10
Zasięg i skuteczność kampanii - kreacje
Akcje wykonywane po kliknięciu współczynnik AR-U
♦
Akcje po kliknięciu na kreację najczęściej wykonywali
użytkownicy, którzy klikali na Ankietka Brandmark. Spośród
klikających na tę kreację akcję wykonało 82.6 % (AR-U), czyli 337
użytkowników (cookies). Współczynnik AR-U był w tym przypadku
wyższy od średniej o 74.6 punktu procentowego.
♦ Najniższą skuteczność mierzoną współczynnikiem AR-U
zanotowano dla Pomelo Brandmark 2-3 - AR-U na poziomie 2.1 %.
Akcję po kliknięciu na tą kreacje wykonało 84 użytkowników (cookies).
Zasięg reklamy
♦
Największą liczbę emisji reklam zanotowano dla kreacji Pomelo
billboard. Kontakt z tą formą reklamy miało 296 531 użytkowników
(cookies) (20.6 % zasięgu).
♦ Najmniejszy zasięg charakteryzował natomiast kreację Ankietka
Fido-Brandmark - 29 230 użytkowników (cookies) (2.0 % zasięgu).
Zainteresowanie reklamą - współczynnik
CTR-U
♦
Najwyższy współczynnik CTR-U zanotowano dla kreacji Pomelo
Brandmark. Współczynnik CTR-U w tym przypadku wynosił 6.7 %
i był wyższy od średniej o 3.8 punktu procentowego.
♦ Najniższy CTR-U zanotowano dla kreacji Pomelo
Fido-Brandmark 2-3. Współczynnik ten wynosił 0.5 % i był niższy od
średniej o 2.4 punktu procentowego.
Zainteresowanie stroną reklamowaną współczynnik CR-U
♦
Największe zainteresowanie stroną reklamowaną wykazywali ci
użytkownicy (cookies), którzy klikali na kreację Pomelo Favad 2-3.
Współczynnik CR-U dla tej formy reklamy wynosił 85.5 % i był
wyższy od średniej o 12.8 punktu procentowego.
♦ Współczynnik CR-U był najniższy w przypadku kreacji Ankietka
billboard, wynosił 0.8 % i był niższy od średniej o 71.9 punktu
procentowego.
Częstotliwość kontaktów z reklamą
♦
♦
Średnia częstotliwość emisji dla wszystkich kreacji wyniosła 1.74.
Najwyższą częstotliwość emisji zanotowano dla kreacji Pomelo
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
11
billboard 2-3 - 1.44.
♦ Najniższą częstotliwość emisji zanotowano dla kreacji Ankietka
Fido-Brandmark - 1.19.
Czas od emisji do kliknięcia
♦
Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a kliknięciem,
wyniósł 1 min 38 s.
♦ Wśród kreacji najszybciej klikano na Pomelo Brandmark - 55.7 s.
♦ Najpóźniej klikano na Pomelo Favad 2-3 - 6 min 13 s.
Czas od kliknięcia do akcji
♦
Średni czas, jaki upływał pomiędzy kliknięciem na reklamę a akcją,
wyniósł 7 min 13 s.
♦ Najszybciej wykonywano akcje po kliknięciu na Pomelo
Brandmark 2-3 - 1 min 9 s.
♦
Najpóźniej wykonywano akcje po kliknięciu na Pomelo Favad 2-3
- 2 godz 33 min.
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
12
Podsumowanie
Na poniższych wykresach (Wykres 1 - Wykres 4) zilustrowano zasięg
poszczególnych typów kreacji oraz charakteryzujące je współczynniki
AR-U, CTR-U i CR-U.
W tabeli (Tabela 3) przedstawiono szczegółowe dane z uwzględnieniem
następujących wskaźników: zasięg, liczba UC, współczynnik CTR-U,
współczynnik CR-U,współczynnik AR-U, liczba kontaktów z reklamą,
oraz informacje o średnim czasie, jaki upływał od emisji do kliknięcia
na kreację oraz od kliknięcia na kreację do wykonania akcji.
Wykres 1: Kreacje - AR-U
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
13
Wykres 2: Kreacje - zasięg
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
14
Wykres 3: Kreacje - CTR-U
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Wykres 4: Kreacje - CR-U
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
15
Tabela 3: Zasięg i skuteczność kampanii - kreacje
Kreacje
Zasięg
UC
Pomelo billboard
296 531
1 523
Pomelo Scroller
295 312
2 955
Pomelo Brandmark
292 682 19 705
Pomelo Favad
284 809
3 208
Pomelo Fido-Brandma... 268 016
7 756
Pomelo billboard 2-3
71 344
361
Pomelo Scroller 2-3
70 655
696
Pomelo Brandmark 2-3
70 261
4 002
Pomelo Favad 2-3
68 596
642
Pomelo Fido-Brandma... 63 392
314
Ankietka billboard
36 026
378
Ankietka Scroller
35 968
388
Ankietka Favad
35 767
356
Ankietka Brandmark
35 570
408
Ankietka Fido-Brand...
29 230
335
Łącznie
1 441 348 42 035
CTR-U
CR-U
AR-U
Częst.
TTC *
TTA **
0.5 %
1.0 %
6.7 %
1.1 %
2.9 %
0.5 %
1.0 %
5.7 %
0.9 %
0.5 %
1.0 %
1.1 %
1.0 %
1.1 %
1.1 %
2.9 %
79.3 %
73.9 %
71.5 %
78.3 %
82.6 %
84.8 %
78.3 %
74.9 %
85.5 %
80.9 %
0.8 %
2.3 %
2.5 %
2.0 %
3.6 %
72.7 %
9.8 %
6.3 %
2.8 %
7.4 %
7.3 %
8.9 %
5.5 %
2.1 %
8.6 %
5.7 %
79.4 %
77.1 %
77.5 %
82.6 %
77.6 %
8.0 %
1.26
1.26
1.26
1.26
1.20
1.44
1.44
1.44
1.44
1.42
1.24
1.24
1.24
1.24
1.19
1.74
2m8s
2 m 14 s
55.7 s
5 m 45 s
1 m 17 s
1 m 57 s
2 m 27 s
58.8 s
6 m 13 s
1 m 52 s
1 m 41 s
2 m 41 s
1 m 30 s
1 m 35 s
1 m 42 s
1 m 38 s
1 m 33 s
2 m 12 s
3m5s
5 m 47 s
6 m 45 s
1 m 47 s
2 h 33 m
1m9s
1 h 17 m
1 m 14 s
4 m 45 s
4m9s
4 m 48 s
4m3s
5m3s
7 m 13 s
* TTC - średni czas, upływający od emisji reklamy do kliknięcia na nią
** TTA - średni czas, upływający od kliknięcia na reklamę do pierwszej akcji
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
16
Zasięg i skuteczność kampanii - witryny
Akcje wykonywane po kliknięciu współczynnik AR-U
♦
Po kliknięciu akcję najczęściej wykonywali użytkownicy (cookies),
którzy klikali na reklamy emitowane na ankietka (Węzeł główny /
adnetmain). Spośród klikających na reklamy akcję wykonało 22.2 %
(AR-U), czyli 2 użytkowników (cookies). Współczynnik AR-U był
w tym przypadku wyższy od średniej o 14.2 punktu procentowego.
♦ Najniższą skuteczność mierzoną współczynnikiem AR-U
zanotowano dla placement1 (Węzeł główny / adnetmain) - AR-U na
poziomie 8.0 %. Po kliknięciu na kreacje wyświetlane na tej witrynie
akcję wykonało 3 370 użytkowników (cookie).
Zasięg reklamy
♦
Największą liczbę emisji reklam zanotowano na placement1
(Węzeł główny / adnetmain). Kontakt z reklamą miało tu 1 440 591
użytkowników (cookies) (99.9 % zasięgu całej kampanii).
♦ Najmniejszym zasięgiem charakteryzowała się reklama emitowana
na ankietka (Węzeł główny / adnetmain) - 129 328 użytkowników
(cookies) (9.0 % zasięgu).
Zainteresowanie reklamą - współczynnik
CTR-U
♦
Na wyświetlaną reklamę najczęściej klikali odwiedzający
placement1 (Węzeł główny / adnetmain). Współczynnik CTR-U
wyniósł 2.9 % i był wyższy od średniej o 0.001 punktu procentowego.
♦ Najniższy CTR-U zanotowano dla ankietka (Węzeł główny /
adnetmain). Współczynnik ten wynosił 0.007 % i był niższy od średniej
o 2.9 punktu procentowego.
Zainteresowanie stroną reklamowaną współczynnik CR-U
♦
Największe zainteresowanie stroną reklamowaną wykazywali
użytkownicy (cookies) klikający na kreacje wyświetlane na placement1
(Węzeł główny / adnetmain). Współczynnik CR-U był tu wyższy od
średniej o 0.009 punktu procentowego i wynosił 72.7 %.
♦ Współczynnik CR-U był najniższy w przypadku placement1
(Węzeł główny / adnetmain). Wynosił 72.7 % i był niższy od średniej o
-0.0 punktu procentowego.
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
17
Częstotliwość kontaktów z reklamą
♦
♦
Średnia częstotliwość emisji dla kampanii wyniosła 1.74.
Najwyższą częstotliwość emisji zanotowano dla kreacji
wyświetlanych na placement1 (Węzeł główny / adnetmain) - 1.63.
♦ Najniższą częstotliwość zanotowano dla kreacji wyświetlanych na
ankietka (Węzeł główny / adnetmain) - 1.16.
Czas od emisji do kliknięcia
♦
Średni czas, jaki upływał pomiędzy emisją reklamy a kliknięciem,
wyniósł 1 min 38 s.
♦ Wśród witryn najszybciej klikano na kreacje wyświetlane na
ankietka (Węzeł główny / adnetmain) - 1 min 16 s.
♦ Najpóźniej klikano na placement1 (Węzeł główny / adnetmain) - 1
min 38 s.
Czas od kliknięcia do akcji
♦
Średni czas, jaki upływał pomiędzy kliknięciem na reklamę a akcją,
wyniósł 7 min 13 s.
♦ Najszybciej wykonywano akcje po kliknięciu na reklamy
wyświetlane na placement1 (Węzeł główny / adnetmain) - 6 min 24 s.
♦ Najpóźniej wykonywano akcje po kliknięciu na reklamy
wyświetlane na ankietka (Węzeł główny / adnetmain) - 23 godz 11 min
.
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
18
Podsumowanie
Na poniższych wykresach (Wykres 5 - Wykres 8) zilustrowano zasięg
poszczególnych witryn oraz charakteryzujące je współczynniki AR-U,
CTR-U i CR-U.
W tabeli (Tabela 4) przedstawiono szczegółowe dane z uwzględnieniem
następujących wskaźników: zasięg, liczba UC, współczynnik CTR-U,
współczynnik CR-U,współczynnik AR-U, liczba kontaktów z reklamą,
oraz informacje o średnim czasie, jaki upływał od emisji do kliknięcia
na kreację na danej witrynie oraz od kliknięcia na kreację na danej
witrynie do wykonania akcji.
Wykres 5: Witryny - AR-U
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Wykres 6: Witryny - zasięg
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
19
Wykres 7: Witryny - CTR-U
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Wykres 8: Witryny - CR-U
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
20
Tabela 4: Zasięg i skuteczność kampanii - witryny
Witryny
placement1
ankietka
Łącznie
Zasięg
UC
1 440 591 42 030
129 328
9
1 441 348 42 035
CTR-U
CR-U
AR-U
Częst.
TTC *
TTA **
2.9 %
0.0 %
2.9 %
72.7 %
--72.7 %
8.0 %
22.2 %
8.0 %
1.63
1.16
1.74
1 m 38 s
1 m 16 s
1 m 38 s
6 m 24 s
23 h 11 m
7 m 13 s
* TTC - średni czas, upływający od emisji reklamy do kliknięcia na nią
** TTA - średni czas, upływający od kliknięcia na reklamę do pierwszej akcji
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
21
Zasięg i skuteczność kampanii - województwa
Akcje wykonywane po kliknięciu współczynnik AR-U
♦
Po kliknięciu na kreację akcję najczęściej wykonywali
użytkownicy, łączący się z województwa opolskiego. Spośród
klikających na reklamy akcję wykonało 11.2 % (AR-U), czyli 19
użytkowników (cookies).
♦ Najniższą skuteczność mierzoną współczynnikiem AR-U
zanotowano dla łączących się z województwa podlaskiego - AR-U na
poziomie 5.8 %. Po kliknięciu na kreację akcję wykonało 11
użytkowników (cookies) z tego województwa.
Zasięg reklamy
♦
Największą liczbę użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt
z kampanią, zanotowano dla województwa mazowieckiego - 352 802
użytkowników (cookies) (31.7 % użytkowników z Polski, dla których
rozpoznano województwo, z jakiego łączyli się z Internetem).
Zainteresowanie reklamą - współczynnik
CTR-U
♦
Najwyższy współczynnik CTR-U zanotowano dla województwa
warmińsko-mazurskiego - 3.3 % - wyższy od średniej o 0.3 punktu
procentowego. Najrzadziej na reklamy klikali łączący się
z województwa podlaskiego - CTR-U 2.5 %.
Zainteresowanie stroną reklamowaną współczynnik CR-U
♦
Największe zainteresowanie stroną reklamowaną wykazywali
użytkownicy (cookies) łączący się z województwa
kujawsko-pomorskiego - CR-U wyższy od średniej o 2.4 punktu
procentowego, na poziomie 75.1 %. Najniższy współczynnik CR-U
zanotowano dla województwa podlaskiego - 67.5 %.
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
22
Podsumowanie
W poniższej tabeli (Tabela 5) oraz na wykresie (Wykres 9)
prezentujemy dane o geolokalizacji użytkowników (cookies) łączących
się z Polski. Podstawę oprocentowania na wykresie stanowi liczba
użytkowników (cookies) dla których rozpoznano województwo.
W tabeli wyniki posortowano po liczbie użytkowników (cookies)
mających kontakt z reklamą.
Wykres 9: Geolokalizacja - województwa
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Tabela 5: Zasięg i skuteczność kampanii - województwa
Województwo
Mazowieckie
Śląskie
Małopolskie
Wielkopolskie
Dolnośląskie
Pomorskie
Łódzkie
Lubelskie
Podkarpackie
Kujawsko-Pomorskie
Zachodniopomorskie
Warmińsko-Mazurskie
Lubuskie
Podlaskie
Opolskie
Świętokrzyskie
Nierozpoznane
Łącznie z Polski
Zasięg
CTR-U
CR-U
AR-U
352 802
141 426
104 707
94 875
86 915
59 507
52 730
43 137
40 992
40 944
34 147
27 580
13 300
7 612
6 354
5 569
128 519
1 241 116
3.1 %
2.9 %
2.9 %
3.0 %
3.0 %
2.9 %
3.0 %
3.1 %
3.1 %
3.2 %
3.0 %
3.3 %
2.7 %
2.5 %
2.7 %
3.1 %
3.0 %
3.0 %
73.8 %
73.4 %
73.4 %
74.9 %
74.7 %
74.5 %
73.0 %
74.3 %
72.3 %
75.1 %
74.7 %
69.5 %
67.9 %
67.5 %
71.2 %
67.8 %
70.0 %
73.3 %
8.0 %
7.9 %
8.7 %
8.3 %
8.7 %
7.8 %
9.1 %
8.0 %
8.6 %
8.6 %
8.3 %
8.8 %
8.8 %
5.8 %
11.2 %
8.8 %
8.6 %
8.3 %
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
23
Użytkownicy (cookies) a liczba kontaktów z reklamą
Podział użytkowników (cookies), którzy mieli
kontakt z kampanią, względem liczby emisji
reklam
W poniższej analizie zostali uwzględnieni wszyscy użytkownicy
(cookies), którzy mieli kontakt z kampanią (zasięg = 1 441 348).
♦
Użytkownicy (cookies) mający tylko po jednym kontakcie
z reklamą stanowią 64.7 % wszystkich, do których dotarła reklama.
♦ Użytkownicy (cookies) mający dwa lub trzy kontakty z reklamą to
26.3 % wszystkich, do których dotarła kampania.
♦ Użytkownicy (cookies) mający 4 lub więcej kontaktów z reklamą
to z kolei 9.0 % wszystkich, którzy zetknęli się z kampanią.
Wykres 10: Podział użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią względem
liczby emisji reklam
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
24
Definicje stosowane w raporcie
♦
Użytkownik (cookie)
Osoba korzystająca z zasobów sieci WWW, identyfikowana dzięki
cookie przypisanemu profilowi używanej przeglądarki internetowej.
♦
Odsłona
Zdarzenie polegające na obejrzeniu strony.
♦
Wizyta
Ciąg następujących po sobie odsłon strony ustalonej witryny,
wykonywanych przez internautę, traktowany jako zamknięta całość.
Odstęp między kolejnymi odsłonami nie może przekraczać 30 minut.
♦
Zasięg kampanii
Liczba użytkowników (cookies), którym wyemitowano reklamę.
♦
UC (User Clicks)
Liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę.
♦
Częstotliwość emisji reklam
Średnia liczba kontaktów z reklamą przypadająca na użytkownika
(cookie), który zetknął się z kampanią.
♦
Strona reklamowana
Strona, na którą kierowały kreacje reklamowe.
♦
Strona akcji
Strona, której odsłony traktowane są jako akcje wykonane przez
użytkowników (cookies).
♦
Akcja
Wykonanie przez użytkownika (cookie) odsłony jednej ze stron akcji po
kliknięciu na reklamę.
♦
UA (User Action)
Liczba użytkowników (cookies), którzy wykonali akcję.
♦
Współczynnik CTR (Click Through Ratio)
Miara skuteczności reklamy określana jako odsetek emisji
zakończonych kliknięciem. Współczynnik pokazuje zainteresowanie
wyświetlaną kreacją reklamową. Współczynnik podawany jest
z rozróżnieniem na CTR-U i CTR-V.
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
25
• CTR-U (Click-Through Ratio - Users)
- Procentowy stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy
kliknęli na reklamę, do liczby użytkowników (cookies), którym
wyemitowano reklamę. Limit czasowy, jaki jest dopuszczany
pomiędzy emisją a kliknięciem, wynosi 10 godzin.
- Wzór na współczynnik:
CTR-U =
liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli
na reklamę w przeciągu 10h od emisji
liczba użytkowników (cookies), którym wyemitowano
reklamę
• CTR-V (Click-Through Ratio - Views)
Procentowy stosunek liczby kliknięć do liczby emisji. Limit
czasowy, jaki jest dopuszczany pomiędzy emisją a kliknięciem,
wynosi 10 godzin.
- Wzór na współczynnik:
CTR-V =
liczba kliknięć na reklamy w przeciągu 10h od emisji
liczba emisji reklam
♦
Współczynnik CR-U (Conversion Rate - Users)
Stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy dotarli na stronę
reklamowaną w ciągu 5 minut po kliknięciu, do liczby użytkowników
(cookies), którzy kliknęli na reklamę. Współczynnik pokazuje odsetek
udanych kliknięć (udanych, czyli zakończonych przejściem na stronę).
W pewien sposób opisuje zainteresowanie reklamowaną stroną.
CR-U =
liczba użytkowników (cookies), którzy dotarli na
reklamowaną stronę w czasie 5 min od kliknięcia
liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę
♦
Współczynnik AR-U (Action Rate - Users)
Jest to stosunek liczby użytkowników (cookies), którzy dotarli na stronę
akcji w zadanym limicie czasu po kliknięciu na kreację, do liczby
użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę. Współczynnik
pokazuje, w jakim stopniu użytkownicy po kliknięciu na reklamę
wykonywali żądane akcje.
AR-U =
Copyright  2004 Gemius SA
liczba użytkowników (cookies), którzy dotarli na stronę
akcji w zadanym limicie czasu po kliknięciu na reklamę
liczba użytkowników (cookies), którzy kliknęli na reklamę
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
26
Parametry specyficzne dla analizowanej kampanii
♦
Strona reklamowana
W kampanii "Pomelo Do Celo" stroną reklamowaną była strona
oznaczona w badaniu gemiusTraffic nazwą Strona glowna witryny
w ramach konta pomelo.
♦
Strony akcji
W kampanii "Pomelo Do Celo" stronami akcji były:
• strona oznaczona w badaniu gemiusTraffic nazwą
Potwierdzenie rejestracji w ramach konta pomelo.
• strona oznaczona w badaniu gemiusTraffic nazwą Pomelo podziekowanie w ramach konta ankiety.
♦
Limit czasowy dla akcji
Limitem czasowym dopuszczalnym między kliknięciem a wykonaniem
akcji było 5 dni.
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
27
Spis tabel
Tabela 1:
Tabela 2:
Tabela 3:
Tabela 4:
Tabela 5:
Podsumowanie ................................................................................ 6
Zasięg i skuteczność kampanii w kolejnych dniach ........................ 9
Zasięg i skuteczność kampanii - kreacje ....................................... 16
Zasięg i skuteczność kampanii - witryny ...................................... 21
Zasięg i skuteczność kampanii - województwa ............................ 23
Spis wykresów
Wykres 1:
Wykres 2:
Wykres 3:
Wykres 4:
Wykres 5:
Wykres 6:
Wykres 7:
Wykres 8:
Wykres 9:
Wykres 10:
Wykres 11:
Wykres 12:
Wykres 13:
Wykres 14:
Kreacje - AR-U ............................................................................ 13
Kreacje - zasięg ............................................................................ 14
Kreacje - CTR-U .......................................................................... 15
Kreacje - CR-U ............................................................................ 15
Witryny - AR-U ........................................................................... 19
Witryny - zasięg ........................................................................... 19
Witryny - CTR-U ......................................................................... 20
Witryny - CR-U ........................................................................... 20
Geolokalizacja - województwa .................................................... 23
Podział użytkowników (cookies), którzy mieli kontakt z kampanią
względem liczby emisji reklam ................................................. 24
Kreacje - Zasięg a CTR-U ......................................................... 29
Kreacje - CTR-U a częstotliwość .............................................. 30
Witryny - Zasięg a CTR-U ........................................................ 30
Witryny - CTR-U a częstotliwość ............................................. 31
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
28
Załącznik 1
Wykres 11: Kreacje - Zasięg a CTR-U
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
29
Wykres 12: Kreacje - CTR-U a częstotliwość
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Wykres 13: Witryny - Zasięg a CTR-U
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
30
Wykres 14: Witryny - CTR-U a częstotliwość
Źródło: gemiusDirectEffect 25.06.2004-31.08.2004
Copyright  2004 Gemius SA
Badanie gemiusTraffic posiada certyfikat badawczy IAB Polska
31

Podobne dokumenty