TX-SR705 TX-SR705

Komentarze

Transkrypt

TX-SR705 TX-SR705
Spis treści
Odbiornik AV
TX-SR705
Wprowadzenie ....................... 2
Połączenia ........................... 21
Ustawienia początkowe ...... 45
Wzmacniacz AV
Funkcje podstawowe .......... 59
TX-SR705
Funkcje zaawansowane ..... 75
Instrukcja obsługi
Ustawienia
zaawansowane .................... 76
Zone 2 .................................. 86
Dziękujemy za zakup odbiornika AV/wzmacniacza AV Onkyo. Prosimy o zapoznanie się z
niniejszą instrukcją obsługi przed dokonaniem
połączeń i włączeniem urządzenia do zasilania
sieciowego. Zastosowanie się do zaleceń przedstawionych w niniejszej instrukcji pozwoli na
uzyskanie najwyższej jakości odtwarzania przy
użyciu odbiornika AV/wzmacniacza AV Onkyo.
Zachowaj tę instrukcję do późniejszego użycia.
Sales & Product Planning Div. : 2-1, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, OSAKA 572-8540, JAPAN
Tel: 072-831-8023 Fax: 072-831-8124
ONKYO U.S.A. CORPORATION
18 Park Way, Upper Saddle River, N.J. 07458, U.S.A.
Tel: 201-785-2600 Fax: 201-785-2650 http://www.us.onkyo.com/
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
Liegnitzerstrasse 6, 82194 Groebenzell, GERMANY
Tel: +49-8142-4401-0 Fax: +49-8142-4401-555 http://www.eu.onkyo.com/
ONKYO EUROPE UK Office
Suite 1, Gregories Court, Gregories Road, Beaconsfield, Buckinghamshire, HP9 1HQ
UNITED KINGDOM Tel: +44-(0)1494-681515 Fax: +44(0)-1494-680452
ONKYO CHINA LIMITED
Unit 1 & 12, 9/F, Ever Gain PlazaTower 1, 88, Container Port Road, Kwai Chung,
N.T., Hong Kong Tel: 852-2429-3118 Fax: 852-2428-9039
http://www.ch.onkyo.com/
E.I.C Electronic International Commerce Sp. z o.o.
02-434 Warszawa, ul. Luki Wielkie 3/5
tel: (22) 594 83 83, fax: (22) 594 83 84
http://www.eic.com.pl
(C) Copyright 2006 ONKYO
CORPORATION Japan. All rights reserved.
92
HOMEPAGE
http://www.onkyo.com/
D0606-1
* 2 9 3 4 4 2 2 3 *
Sterowanie innymi
urządzeniami ..................... 104
Dane techniczne ............... 109
W razie problemu .............. 110
OSTRZEŻENIE:
ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO POŻARU LUB
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE
WYSTAWIAJ URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB
WILGOĆ.
UWAGA:
ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA
PRĄDEM ELEKTRYCZNYM NIE ZDEJMUJ POKRYWY URZĄDZENIA. WEWNĄTRZ URZĄDZENIA
NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE ELEMENTY, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ REGULOWANE PRZEZ
UŻYTKOWNIKA.
WARNING
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
AVIS
Notatki
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
Symbol błyskawicy w równoramiennym trójkącie
ostrzega użytkownika o istnieniu niebezpiecznego
napięcia wewnątrz urządzenia, które może być
niebezpieczne w wypadku nieodpowiedniego
użytkowania urządzania.
Symbol wykrzyknika zawartego w równobocznym trójkącie informuje o istnieniu szczególnie
ważnych instrukcji zawartych w piśmiennictwie
dołączonym do urządzenia.
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Przeczytaj instrukcję.
Zachowaj instrukcję.
Stosuj się do ostrzeżeń.
Stosuj się do zaleceń instrukcji.
Nie używaj urządzenia w pobliżu wody.
Czyść urządzenie jedynie przy użyciu suchej ściereczki
Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Instaluj w zgodzie z zaleceniami producenta.
Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak grzejniki, urządzenia emitujące ciepło
(włączając wzmacniacze) itp.
Nie rozmontowuj uziemienia wtyku zasilania sieciowego. Wtyk zasilania z uziemieniem wyposażony
jest w trzy bolce, bolec uziemienia jest grubszy od
bolców zasilania. Jeśli wtyk zasilania nie pasuje
do gniazda zasilania sieciowego, skonsultuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem w przedmiocie
wymiany tego wtyku.
Chroń przewód zasilania. Nie przygniataj go ani
nie skręcaj. Zwróć szczególną uwagę na odcinki
przewodu zasilania znajdujące się w pobliżu wtyku
zasilania i w miejscu, w którym wychodzi on z
urządzenia.
Stosuj jedynie przewody połączeń i akcesoria zalecane przez producenta.
Urządzenie jak i urządzenie wraz z wózkiem powinno być przemieszczane z
zachowaniem należytej staranności. Nagłe zatrzymanie,
gwałtowne ruszenie itp. może
spowodować przewrócenie
się urządzenia.
Odłącz urządzenie z zasilania podczas burz, i gdy masz
zamiar nie używać go przez dłuższy czas.
Powierzaj serwisowanie urządzenia jedynie wykwalifikowanym specjalistom. Serwisowanie urządzenia jest konieczne, gdy zostanie ono uszkodzone w jakikolwiek sposób, w szczególności, gdy
uszkodzony zostanie przewód zasilania, gdy do
urządzenia dostaną się ciecze lub obce ciała, urządzenie zostanie wystawione na działanie deszczu
lub wilgoci, nie działa normalnie, lub gdy zostanie
upuszczone lub rzucone.
15. Uszkodzenia wymagające interwencji specjalisty
W następujących sytuacjach odłącz urządzenie od
zasilania i przekaż je wykwalifikowanemu specjaliście w celu dokonania naprawy:
A. Uszkodzenie przewodu zasilania,
B. Dostanie się płynu lub obcego przedmiotu do środka
urządzenia,
C. Wystawienie urządzenia na deszcz lub wilgoć,
D. Niepoprawne działanie urządzenia mimo stosowania
się do zaleceń instrukcji. W razie wystąpienia tego
rodzaju sytuacji dokonaj jedynie koniecznych regulacji,
gdyż dokonanie niepoprawnych zmian może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i konieczności zastosowania skomplikowanych procedur naprawy,
E. Po upuszczeniu lub innego rodzaju mechanicznego
uszkodzenia urządzenia,
F. Wystąpienia anomalii w działaniu urządzenia.
16. Obce przedmioty i ciecze wewnątrz urządzenia
- Nigdy nie wpychaj przedmiotów jakiegokolwiek
rodzaju do urządzenia poprzez otwory, mogą one
bowiem zetknąć się z elementami urządzenia znajdującymi się pod napięciem lub spowodować spięcie, czego wynikiem może być pożar lub porażenie
prądem elektrycznym.
Urządzenie nie powinno być wystawione na działanie cieczy (np. kapanie) i żadne przedmioty zawierające ciecze, takie jak np. wazony, nie powinny być
ustawiane na urządzeniu.
Nie stawiaj świec ani żadnych palących się przedmiotów na urządzeniu.
17. Baterie
Zawsze bierz pod uwagę kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego i stosuj się do lokalnego
prawodawstwa dotyczącego recyklingu baterii.
18. Jeśli zainstalujesz urządzenie w zamkniętej przestrzeni, takiej jak szafka itp., zapewnij odpowiednią
wentylację.
Zachowaj 20 cm wolnej przestrzeni nad urządzeniem i po jego bokach i 10 cm z tyłu urządzenia, w
celu umożliwienia swobodnego wydostawania się
ciepłego powietrza.
2
115
Notatki
Ostrzeżenia
1. Ochrona praw autorskich - Nagrywanie utworów objętych ochroną przez prawo autorskie dla celów innych
niż użytkowanie osobiste jest dozwolone jedynie po
otrzymaniu zgody od właściciela praw autorskich.
2. Bezpiecznik - Bezpiecznik znajdujący się wewnątrz
urządzenia nie może być wymieniany przez użytkownika. Jeśli nie można włączyć urządzenia, skontaktuj się
z serwisem Onkyo.
3. Konserwacja - Od czasu do czasu należy przetrzeć urządzenie delikatną ściereczką. Aby wyczyścić
dokładniej, przetrzyj urządzenie delikatną ściereczką
nasączoną lekkim roztworem delikatnego detergentu a
następnie wytrzyj je do sucha.
Nie używaj do czyszczenia ostrych materiałów, rozpuszczalnika, alkoholu. Może to bowiem zniszczyć
wykończenie urządzenia lub zetrzeć oznaczenia znajdujące się na nim.
4. Zasilanie
UWAGA
ZAPOZNAJ SIĘ Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI PONIŻEJ, ZANIM PO RAZ PIERWSZY
WŁĄCZYSZ URZĄDZENIE DO ZASILANIA.
Napięcie w gniazdkach zasilania sieciowego różni się
w zależności od regionu. Upewnij się, czy zasilanie
w kraju, w którym urządzenie będzie użytkowane
odpowiada parametrom przedstawionym na plakietce
umieszczonej z tyłu urządzenia (np.: AC 230 V, 50 Hz
lub AC 120 V 60 Hz).
Przewód zasilania służy do odłączania urządzenia od
zasilania sieciowego. Upewnij się, czy wtyk przewodu
zasilania jest łatwo dostępny.
Niektóre modele są wyposażone w przełącznik zasilania
sieciowego, dostosowujący urządzenie do różnych systemów zasilania sieciowego występujących na świecie.
Zanim podłączysz urządzenie do zasilania, sprawdź,
czy przełącznik ten jest w odpowiedniej pozycji dla
regionu, w którym będziesz używał urządzenie.
Informacje dotyczące modeli
amerykańskich
OSTRZEŻENIE:
Zmiany i modyfikacje dokonane przez użytkownika, do których nie został on wyraźnie upoważniony przez producenta, spowodują zniesienie odpowiedzialności producenta za
wadliwe działanie urządzenia.
UWAGA:
Urządzenie to zostało przetestowane pod kątem zgodności
z normami dotyczącymi urządzeń cyfrowych - Class B.
Normy te zostały opracowane, aby chronić użytkownika
przed szkodliwym wpływem promieniowania. Urządzenie
to bowiem używa i emituje promieniowanie radiowe, które
może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu innych
urządzeń, jeśli nie będzie używane zgodnie z instrukcją.
Niemniej jednak, nie można wykluczyć, że zakłócenia
mogą wystąpić w szczególnych przypadkach. Jeśli zatem
urządzenie powoduje występowanie zakłóceń w działaniu urządzeń radiowych i telewizyjnych, co może zostać
sprawdzone po włączeniu do zasilania takich urządzeń,
zastosuj się do następujących zaleceń aby usunąć takie
zakłócenia.
 Zmień ustawienie anteny.
 Zwiększ odległość pomiędzy urządzeniami a odtwarzaczem.
 Podłącz urządzenia do oddzielnych obiegów zasilania
sieciowego.
 Skontaktuj się ze sprzedawcą sprzętu lub z doświadczonym specjalistą.
Informacje dotyczące modeli kanadyjskich
UWAGA: NINIEJSZE URZĄDZENIE CYFROWE KLASY B
JEST ZGODNE Z NORMĄ NMB-003 CANADA.
Dla modeli wyposażonych we wtyczkę z uziemieniem.
UWAGA: PODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILANIA WYŁĄCZNIE DO GNIAZDA ZASILANIA SIECIOWEGO POSIADAJĄCEGO UZIEMIENIE.
Modele północnoamerykański i australijski
Naciśnięcie przycisku [STANDBY/ON] i wybranie trybu
czuwania (standby) nie powoduje całkowitego wyłączenia urządzenia. Jeśli masz zamiar nie używać
urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od zasilania
sieciowego.
5. Nie dotykaj tego urządzenia mokrymi rękami
Nie dotykaj tego urządzenia ani przewodu zasilania, gdy
twoje ręce są mokre lub wilgotne. Jeśli woda lub jakiś
inny płyn dostanie się do środka urządzenia, zanieś je
do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia.
6. Obchodzenie się z urządzeniem
 Podczas przenoszenie urządzenia w inne miejsce,
zawsze używaj oryginalnego opakowania. Dla większej pewności, zapakuj urządzenie tak jak zostało
zapakowane fabrycznie.
 Nie zostawiaj taśmy klejącej lub produktów plastykowych w pobliżu urządzenia na dłuższy czas.
Mogą one pozostawić znaki na urządzeniu.
Panele
górny i tylny mogą się rozgrzać po pewnym

czasie. Nie jest to usterką urządzenia.
 Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas,
może to spowodować, że nie będzie ono działało
poprawnie w przyszłości. W związku z tym od czasu
do czasu włącz i wyłącz urządzenie.
114
3
Rozwiązywanie problemów - ciąg dalszy
Ostrzeżenia - ciąg dalszy
Wyświetlacz nie działa
Nie można sterować innymi urządzeniami
 Jeśli jest to urządzenie Onkyo, sprawdź, czy przewody
i analogowe są podłączone poprawnie. Podłączenie jedynie przewodu
nie wystarcza (strona 43).
 Sprawdź, czy wybrałeś odpowiedni tryb zdalnego
sterowania (strona 15-19).
 Jeśli do gniazd TAPE IN/OUT podłączysz nagrywarkę
CD lub MD Onkyo LUB stację dokującą
kompatybilne z
, lub gdy do gniazd GAME/TV IN podłączysz
, aby funkcje zdalnego sterowastację dokującą
nia były dostępne, musisz zmienić typ komunikatu
wyświetlany na wyświetlaczu na MD, CDR lub DOCK
(strony 50).
Gdy sterujesz stacją dokującą RI DS-A1 Onkyo, wprowadź odpowiedni kod zdalnego sterowania (strona
104).
 Aby sterować urządzeniami innych producentów, wyceluj pilota w te urządzenia.
 Aby sterować urządzeniami Onkyo podłączonymi przy
, wyceluj pilota w sensor zdalnego sterowaużyciu
nia odbiornika AV. Pamiętaj o tym, żeby wprowadzić
najpierw odpowiedni kod zdalnego sterowania (strona
105).
 Aby sterować urządzeniami Onkyo nie podłączonymi
, wyceluj pilota w sensor zdalnego
przy użyciu
sterowania tych urządzeń. Pamiętaj o tym, żeby wprowadzić najpierw odpowiedni kod zdalnego sterowania
(strona 104).
Informacje dotyczące modeli brytyjskich
Podłączanie wtyku do przewodu zasilania powinno zostać
powierzone jedynie wykwalifikowanemu personelowi.
WAŻNE
Przewody w kablu zasilania oznaczone są w następujący
sposób:
Niebieski:
Zerowy
Brązowy:
Napięcie
Może się zdarzyć, że oznaczenia widniejące na gniazdach
zasilania sieciowego mogą mieć inne kolory niż oznaczenia
wtyków przewodów zasilania. W takim wypadku połączenia
powinny zostać dokonane według poniższych reguł:
Przewód oznaczony kolorem niebieskim powinien zostać
podłączony do terminalu zaznaczonego na czarno lub
oznaczonego literą N.
Przewód oznaczony kolorem brązowym powinien zostać
podłączony do terminalu zaznaczonego na czerwono lub
oznaczonego literą L.
WAŻNE
Wtyk zasilania sieciowego zaopatrzony jest w 5-amperowy
bezpiecznik. Jeśli trzeba będzie go wymienić, upewnij się,
czy nowy bezpiecznik jest 5-amperowy i odpowiada wymogom norm ASTA, BSI do BS1362. Sprawdź również, czy
nowy bezpiecznik oznaczony jest znakiem ASTA lub BSI.
JEŚLI WTYK PRZEWODU ZASILANIA NIE PASUJE DO
GNIAZDA ZASILANIA SIECIOWEGO WYMIEŃ GO NA
ODPOWIEDNI.
W razie wystąpienia jakichś wątpliwości, skontaktuj się z
wykwalifikowanym elektrykiem.
 Wyświetlacz zostaje wyłączony, gdy wybrany jest tryb
odtwarzania Pure Audio (poza modelem amerykańskim).
Jak zmienić język źródła multiplex?
 Użyj ustawienia „Multiplex” w menu „4. Audio Adjust” i
wybierz Main lub Sub (strona 85).
Funkcje
Funkcje automatycznego wyłączenia/przełączenia w
tryb czuwania i zmiany bezpośredniej ni działają w stosunku do urządzeń podłączonych przy użyciu
 Funkcje te nie są dostępne, gdy włączona jest druga
strefa (Zone 2).
Podczas dokonywania automatycznych ustawień głośnikowych pomiary nie udają się i pojawia się komunikat “Ambient noise is too high”.
 Może to być spowodowane usterką głośników. Sprawdź,
czy głośnik odtwarza normalny dźwięk
Następujące ustawienia mogą zostać dokonane dla
wejść S-Video i kompozytowych video
Należy użyć przycisków na urządzeniu, aby dokonać tych
ustawień.
1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk źródła wejścia, które
chcesz ustawić, naciskając jednocześnie przycisk
[SETUP].
2. Użyj przycisków kursora []/[] i zmień ustawienie.
3. Po zakończeniu, naciśnij przycisk [SETUP].
Nagrywanie
Nie można nagrywać
 Sprawdź, czy wybrałeś odpowiednie wejście na urządzeniu nagrywającym (np. cyfrowe lub analogowe).
 Gdy wybrany jest tryb odtwarzania Pure Audio (poza
modelem północnoamerykańskim), nie jest możliwe
nagrywanie, ponieważ żadne sygnały video nie są
przesyłane do wyjścia. Wybierz inny tryb odtwarzania.
Informacje dotyczące modeli europejskich
Deklaracja zgodności
 Video Attenuation
Ustawienie to może zostać dokonane w stosunku do
wejść DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME/TV lub AUX.
Jeśli posiadasz konsolę go gier podłączoną do wejścia
kompozytowego video lub S-Video, a obraz nie jest zbyt
wyraźny, możesz osłabić wzmocnienie.
Video ATT:0: (domyślne).
Video ATT:2: wzmocnienie jest osłabione o 2 dB.
Zone 2
My, ONKYO EUROPE
ELECTRONICS GmbH
LIEGNITZERSTRASSE 6,
82194 GROEBENZELL.
NIEMCY
Brak dźwięku
 Jedynie urządzenia podłączone do wejść analogowych
mogą być odtwarzane w drugiej strefie (Zone 2).
deklarujemy na naszą pełną odpowiedzialność, że produkt ONKYO przedstawiony
w niniejszej instrukcji jest zgodny z odpowiednimi normami technicznymi takimi, jak:
EN60065, EN55013, EN55020 i EN61000-3-2, 3-3.
nie działają
, należy dokonać
 Aby użyć systemu sterowania
i połączeń analogowych audio (RCA)
połączeń
pomiędzy odbiornikiem AV i urządzeniem, nawet jeśli
są one połączone cyfrowo (strona 43).
Inne
GROEBENZELL, NIEMCY
Dźwięk zmienia się po podłączeniu słuchawek
Urządzenie stosuje mikrokomputer do przetwarzania
dźwięku i wykonywania zaawansowanych funkcji. W bardzo rzadkich sytuacjach może ono działać niepoprawnie
z powodu zakłóceń zewnętrznych lub działania sił elektrostatycznych itp. W takim wypadku odłącz urządzenie od
zasilania sieciowego, odczekaj około dziesięciu sekund i
podłącz je ponownie do zasilania.
 Gdy podłączysz słuchawki, tryb odtwarzania zmienia
się na Stereo, chyba że jest ustawiony na Pure Audio,
Mono, Stereo lub Direct.
K. MIYAGI
ONKYO EUROPE ELECTRONICS GmbH
Nie można ustawić poziomu głośności głośników
 Gdy używana jest funkcja automatycznych ustawień
głośnikowych, lub gdy poziom głośności jest regulowany przy użyciu menu ekranowych, ustawienie maksymalnego poziomu głośności może ulec zmianie.
Firma Onkyo nie jest odpowiedzialna za szkody (takie jak koszty
wypożyczenia płyty CD) wynikające z nieudanych nagrań spowodowanych wadliwym działaniem urządzenia. Zanim nagrasz
ważne dane, sprawdź, czy materiał będzie nagrany poprawnie.
Firma EIC nie jest odpowiedzialna za ewentualne błędy znajdujące się w instrukcji obsługi.
Nie można ustawić odległości głośników
 W niektórych wypadkach, odpowiednie wartości mogą
zostać ustawione automatycznie.
4
Zanim odłączysz przewód zasilania, przełącz odbiornik
AV w tryb czuwania.
113
Dołączone akcesoria
Rozwiązywanie problemów - ciąg dalszy
Video
Tuner (jedynie TX-SR705)
Brak obrazu
 Sprawdź, czy wszystkie wtyki połączeń video są dokładnie wciśnięte (strona 21).
 Sprawdź, czy wszystkie urządzenia video są podłączone poprawnie (strony 29-42).
 Jeśli twój telewizor został podłączony do wyjścia HDMI
OUT, w ustawieniu HDMI Monitor wybierz opcję Yes
(strona 47), a w ustawieniu „HDMI Input Setup” wybierz
opcję „---” (strona 48), aby móc oglądać źródła kompozytowe video, S-Video i komponentowe video.
 Jeśli twój telewizor został podłączony do wyjścia COMPONENT VIDEO OUT, w ustawieniu HDMI Monitor wybierz opcję No (strona 47), a w ustawieniu „Component
Video Setup” wybierz opcję „---” (strona 48), aby móc
oglądać źródła kompozytowe video i S-Video.
 Jeśli urządzenie video zostało podłączone do wejścia
komponentowego video, twój telewizor musi zostać
podłączony COMPONENT VIDEO OUT lub HDMI OUT
(strony 27 i 28).
 Jeśli urządzenie video jest podłączone do wejścia
HDMI, twój telewizor musi być podłączony do HDMI
OUT (strona 27).
 Jeśli wybrany jest tryb odtwarzania Pure Audio, obiegi
video są wyłączone i jedynie sygnały video przesyłane
do wejścia HDMI IN są przesyłane do wyjścia.
 Sprawdź, czy wybrane jest wejście telewizora, do którego podłączony jest odbiornik AV/wzmacniacz AV.
Upewnij się, czy posiadasz następujące akcesoria:
*
Słyszalne są zakłócenia dźwięku i świszczenia podczas
odbioru stacji FM lub nie świeci się wskaźnik FM STEREO
 Zmień pozycję anteny.
 Oddal odbiornik AV od komputera lub telewizora.
 Spróbuj ustawić monofoniczny tryb odbioru stacji FM.
(strona 62).
 Zakłócenia mogą być słyszalne, gdy używasz pilota podczas odbioru stacji AM.
 Samochody i samoloty mogą powodować zakłócenia.
 Sygnał radiowy może być osłabiony, jeśli gruba ściana
znajduje się na jego drodze.
 Jeśli nic nie może poprawić odbioru, zainstaluj antenę
zewnętrzną.
Adapter przewodu zasilania
Dołączany jedynie w niektórych krajach. Użyj tego adaptera, jeśli wtyk przewodu zasilania odbiornika AV nie pasuje
do gniazda zasilania sieciowego. (Kształt adaptera różni
się w zależności od kraju).
Pilot zdalnego sterowania i dwie baterie (AA/R6)
* Instalowanie adaptera zasilania
Mikrofon ustawień głośnikowych
Antena pokojowa FM (jedynie TX-SR705)
Pilot zdalnego sterowania
Przewód zasilania
Center
Surround Back
Right
Surround Back
Right
Zone 2
Right
Zone 2
Right
Surround Back
Right
Surround Back
Right
Zone 2
Right
Zone 2
Right
Center
Surround Back
Left
Surround Back
Left
Zone 2
Left
Zone 2
Left
Center
Surround Back
Left
Surround Back
Left
Zone 2
Left
Zone 2
Left
Surround
Left
Surround
Left
Surround
Right
Surround
Right
1
Center
Surround
Right
Surround
Right
(Wygląd przewodu zasilania różni się w zależności od kraju).
Front
Right
Front
Right
SP-B / Zone 2
Right
SP-B / Zone 2
Right
 Menu ekranowe nie pojawiają się na ekranie telewizora
podłączonego do HDMI OUT. Jeśli w ustawieniu HDMI
Monitor Out wybrano opcję No (strona 47), menu ekranowe są przesyłane do wyjścia z rozdzielczością 480i.
Jeśli menu ekranowe nie pojawiają się, w ustawieniu
HDMI Monitor Out wybierz opcję Yes (strona 47).
 Sprawdź, czy ustawienia video są dokonane poprawnie
(strony 48 i 49).
 Sprawdź, czy wybrane jest wejście telewizora, do którego podłączony jest odbiornik AV/wzmacniacz AV.
Surround
Left
Surround
Left
Menu ekranowe nie pojawiają się
Front
Left
Front
Left
SP-B / Zone 2
Left
SP-B / Zone 2
Left
 Jeśli na wyświetlaczu odbiornika AV/wzmacniacza pojawi się komunikat „Resolution Error”, oznacza to, że
telewizor lub ekran nie są kompatybilne z aktualnie
ustawioną rozdzielczością, i że należy wybrać inną rozdzielczość na odtwarzaczu DVD.
Narzędzie do terminalu głośnikowego
Front
Right
Front
Right
SP-B / Zone 2
Right
SP-B / Zone 2
Right
Nie jest odtwarzany obraz ze źródła podłączonego do
HDMI IN
* Litery znajdujące się na końcu nazwy produktu, widniejące w katalogach i na opakowaniach oznaczają kolor.
Niezależnie od litery, dane techniczne i funkcje są identyczne.
Antena ramowa AM (jedynie TX-SR705)
Front
Left
Front
Left
SP-B / Zone 2
Left
SP-B / Zone 2
Left
Pilot nie działa
 Sprawdź, czy baterie są zainstalowane z zachowaniem
polaryzacji (strona 14).
 Zainstaluj nowe baterie. Nie mieszaj różnych typów
baterii ani starych i nowych baterii (strona 14).
 Sprawdź, czy pilot nie znajduje się zbyt daleko od
odbiornika AV/wzmacniacza AV, i czy pomiędzy
pilotem a sensorem zdalnego sterowania odbiornika
AV/wzmacniacza AV nie znajduje się jakaś przeszkoda
(strona 14).
 Sprawdź, czy odbiornik AV/wzmacniacz AV nie jest
wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub na działanie świateł fluorescencyjnych.
Jeśli to konieczne, zmień jego ustawienie.
 Jeśli odbiornik AV/wzmacniacz AV jest zainstalowany w szafce z kolorowymi szybkami, pilot zdalnego
sterowania może nie działać poprawnie, gdy drzwiczki
 są zamknięte.
Sprawdź, czy wybrałeś odpowiedni tryb zdalnego
 sterowania (strony 15-19).
Jeśli używasz pilota zdalnego sterowania do sterowania innymi urządzeniami, niektóre przyciski mogą nie
 działać zgodnie z oczekiwaniami.
Sprawdź, czy wprowadziłeś odpowiedni kod zdalnego
 sterowania.
Sprawdź, czy kod ID odbiornika AV/wzmacniacza AV i
kod ID pilota są identyczne (strony 94 i 98).
2
3
Speaker Cable
Oznaczenia przewodów głośnikowych
Komunikaty o dokonywanych czynnościach nie pojawiają się
 Komunikaty o czynnościach są wyświetlane przez urządzenie podłączone do COMPONENT VIDEO OUT, gdy
w ustawieniu Component Video (strona 49) wybrano
opcję „---”.
 Jeśli zarówno w ustawieniu HDMI Video (strona 48), jak
i w ustawieniu Component Video (strona 49) wybrano
opcję „---”, sygnały komunikatów o czynnościach przesyłane są do urządzenia podłączonego do HDMI OUT.
Nakładka ochronna na gniazdo AUX (jedynie modele europejskie)
Nakładka ta służy do ochrony gniazda AUX INPUT. Gdy gniazdo AUX
INPUT nie jest używane, zainstaluj na nim tę nakładkę ochronną.
112
5
Charakterystyka urządzenia
Rozwiązywanie problemów - ciąg dalszy
*2
Wzmocnienie
 Minimum 100 W mocy ciągłej na kanał przy obciążeniu
8 omów, 2 kanały wysterowane od 20 Hz do 20 kHz,
przy maksymalnym całkowitym zniekształceniu harmonicznym 0,08 % (klasyfikacja FTC)
 WRAT - technologia wzmacniacza szerokopasmowego
szerokość pasma 5 Hz - 100 kHz)
 Optimum Gain Volume Circuitry - Obieg głośności o
optymalnej charakterystyce
Wyprodukowano na licencji udzielonej przez firmę Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” i symbol podwójnego D są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy Dolby Laboratories.
*3
„DTS” jest zarejestrowanym znakiem towarowym DTS, Inc. „DTSHD Master Audio” jest znakiem towarowym DTS, Inc.
Przetwarzanie











1
Certyfikat THX Select2 *
Konwersja do góry video HDMI z TBC
Dolby *2 Digital Plus, Dolby TrueHD
DTS *2-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master
Audio
Faroudja DCDi Edge Enhancement
Dekoder Neural Surround *4
Konfiguracja Non-Scaling
Pamięć trybów odtwarzania
Tryb odtwarzania Direct i Pure Audio
Przetworniki cyfrowo/analogowe 192 kHz/24-bit
Wyraziste i dokładne przetwarzanie DSP 32-bitowe x 3
„DTS” i „DTS-ES I Neo: 6” jest zarejestrowanym znakiem towarowym DTS, Inc. „96/24” jest znakiem towarowym DTS, Inc.
*4
Neural Surround jest znakiem towarowym firmy Neural Audio
Corporation, THX jest znakiem towarowym firmy THX Ltd., który
może być zarejestrowany w niektórych systemach prawnych.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
*5
HDMI, logo HDMI i High Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI
Licensing, LLC.
*6
©2005 SIRIUS Satellite Radio Inc. „SIRIUS”, logo psa SIRIUS,
nazwy i logo kanałów są znakami towarowymi firmy SIRIUS
Satellite Radio Inc. Dostępne jedynie na terenie USA (poza Alaską i
Hawajami ) i w Kanadzie.
Połączenia
5
 3 wejścia HDMI * i 1 wyjście (wersja 1.3a)
 6 wejść cyfrowych (3 optyczne / 3 koaksjalne)/ 1 wyjście (optyczne)
 5 wejść S-Video / 2 wyjścia
 Głośnikowe terminale bananowe oznaczane kolorami
 Wejścia 7.1-kanałowe oznaczone kolorami i wyjścia
pre out
 Aktywna druga strefa
 Wejście IR i 12 V Trigger
 Port RS232
 Połączenia bi-amp dla FL/FR z SBL-SBR
*7
XM Ready ® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy XM
Satelite Radio Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
*8
Wyprodukowano na licencji udzielonej przez Audyssey Laboratories.
Postępowania patentowe w USA i innych krajach w toku. Audyssey
MultEQ® XT jest znakiem towarowym firmy Audyssey Laboratories.
THX Select2
Zanim jakikolwiek urządzenie kina domowego uzyska
certyfikat THX Select2, musi ono przejść przez serię rygorystycznych testów jakościowych i osiągowych. Dopiero
wtedy produkt może uzyskać zgodę na użycie logo THX
Select2, co jest gwarancją dla ciebie, że urządzenia kina
domowego, jakie kupiłeś zapewnią ci niezawodne korzystanie z urządzeń przez wiele lat. Wymagania THX Select2
dotyczą wszelkich aspektów urządzeń, włączając osiągi i
działanie aktywnego wzmacniacza i przedwzmacniacza i
tysiące innych parametrów zarówno z dziedziny cyfrowej
jak i analogowej. Odbiorniki THX Select2 są również
wyposażone w technologie opracowane przez THX (np.
tryb THX), które pieczołowicie dostosują filmowe ścieżki
dźwiękowe do odtwarzania w kinie domowym.
Dodatkowe
6
7
 SIRIUS Ready * / XM Ready * z XM HD Surround
(jedynie modele północnoamerykańskie)
 Możliwość zaprogramowania 40 stacji SIRIUS/XM/AM/
FM (jedynie modele północnoamerykańskie)
 Możliwość zaprogramowania 40 stacji AM/FM (modele
europejskie i azjatyckie)
8
 Audyssey MultiEQ XT * dla korekcji problemów akustycznych pomieszczenia
 Regulowanie częstotliwości przekierowania (40/50/60/
80/100/120/150/200 Hz)
 Funkcje regulacji synchronizacji A/V (do 250 ms)
 Nowy graficzny wyświetlacz ekranowy
 Kompatybilny ze stacją dokującą RI
 Aluminiowy panel przedni
 Zaprogramowany fabrycznie pilot zdalnego sterowania
kompatybilny z RI z trzema makrami i podświetlanymi
przyciskami trybów
*
*
*
„Xantech” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Xantech
Corporation.
„Niles” jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Niles Audio
Corporation.
Apple i iPod są znakami towarowymi firmy Apple Computer, Inc.,
zarejestrowanymi w USA i innych krajach.
Urządzenie stosuje technologię ochrony praw autorskich, która
jest chroniona amerykańskim prawem patentowym i innymi prawami własności intelektualnej. Używanie tej technologii ochrony
praw autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision
Corporation i może mieć jedynie zastosowanie domowe lub inne
ograniczone użycie konsumenckie, chyb że firma Macrovision
Corporation udzieli innej zgody. Modyfikacje i demontaż tej technologii są zabronione.
*1
THX i Select2 są znakami towarowymi firmy THX Ltd. THX może być
zarejestrowany w niektórych systemach prawnych. Wszelkie prawa
zastrzeżone. Surround EX jest zarejestrowanym znakiem towarowym
firmy Dolby Laboratories. Użyty za zgodą.
6
Poziom głośności nie może być ustawiony na +18 dB
(99)
Głośniki surround nie odtwarzają dźwięku
 Gdy wybrany jest tryb odtwarzania Stereo lub Mono, głośniki surround nie odtwarzają dźwięku (strona 71).
 W zależności od źródła i aktualnie wybranego trybu odtwarzania, głośniki surround mogą nie odtwarzać wiele
dźwięku. Spróbuj zastosować inny tryb odtwarzania.
 Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie
(strona 77).
 Sprawdź, czy została ustawiona głośność maksymalna
(strona 92).
Po dokonaniu automatycznych ustawień głośnikowych,
lub gdy została wyregulowana głośność poszczególnych głośników (strona 81), głośność maksymalna
może być zmniejszona.
Słyszalne są zakłócenia
 Używanie klipsów mocujących razem przewody audio,
głośnikowe i zasilania może pogorszyć jakość odtwarzanego dźwięku. Nie łącz zatem ze sobą tych przewodów.
 Przewód audio może odbierać interferencje. Spróbuj
poprowadzić go inaczej.
Głośnik centralny nie odtwarza dźwięku
 Gdy wybrany jest tryb odtwarzania Stereo lub Mono, głośnik centralny nie odtwarza dźwięku (strona 71).
 Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie
(strona 77).
Głośniki tylne surround nie odtwarzają dźwięku
 Głośniki tylne surround nie są używane we wszystkich
trybach odtwarzania. Wybierz inny tryb odtwarzania
(strona 71).
 W wypadku niektórych źródeł, głośniki tylne surround
nie odtwarzają dużo dźwięków,
 Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie
(strona 77).
Funkcja Late Night nie działa
 Sprawdź, czy materiał źródłowy jest w formacie Dolby
Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD (strona 75).
Wejście wielokanałowe DVD nie działa
 Sprawdź połączenia wejścia wielokanałowego DVD
(strona 31).
 Aby wybrać wejście wielokanałowe DVD, naciśnij przycisk wyboru źródła [MULTI CH].
 Sprawdź ustawienia wyjścia audio odtwarzacza DVD.
Subwoofer nie odtwarza dźwięku
 Gdy odtwarzasz materiał źródłowy nie zawierający informacji kanału LFE, subwoofer nie odtwarza dźwięku.
 Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie
(strona 77).
Informacje o sygnałach DTS
 Podczas odtwarzania materiału DTS, używanie funkcji
pauzy, przewijania do przodu i do tyłu na odtwarzaczu
DVD może spowodować, że słyszalne będą krótkie
ostre zakłócenia. Nie jest to wadliwym działaniem urządzenia.
 Gdy kończy się odtwarzanie materiału DTS i strumień
bitów DTS zostaje zakończony, odbiornik AV pozostaje
w trybie odtwarzania DTS i świeci się wskaźnik DTS.
Służy to zapobieżeniu zakłóceniom, gdy włączysz funkcję pauzy, przewijania do przodu lub do tyłu na odtwarzaczu. Jeśli przełączysz twój odtwarzacz z DTS na
PCM, w związku z tym, że odbiornik AV nie przełącza
natychmiast formatów, możesz nie słyszeć żadnych
dźwięków. W takim razie, zastopuj odtwarzacz na około
3 sekundy, po czym wznów odtwarzanie.
 W wypadku niektórych odtwarzaczy CD, może się okazać niemożliwe poprawne odtwarzanie materiału DTS,
nawet jeśli twój odtwarzacz jest podłączony do wejścia
cyfrowego odbiornika AV. Spowodowane jest to zazwyczaj tym, że strumień bitów DTS został przetworzony
(np. zostały zmodyfikowane takie parametry jak: poziom
wyjścia, częstotliwość próbkowania lub pasmo przenoszenia), a odbiornik AV nie rozpoznaje tego sygnału
jako prawdziwego sygnału DTS. W takiej sytuacji, mogą
być słyszalne zakłócenia.
Dźwięk niektórych formatów sygnału nie jest odtwarzany
 Sprawdź ustawienia wyjścia cyfrowego audio podłączonego urządzenia. W wypadku niektórych konsoli do gier,
takich jak te, które mogą odtwarzać płyty DVD, ustawieniem domyślnym jest OFF.
 W wypadku niektórych płyt DVD-Video, może się okazać konieczne wybranie formatu audio z menu płyty.
 W zależności od sygnału wejścia, niektóre tryby odtwarzania nie mogą być wybrane (strony 67-70).
Nie można wybrać trybów odtwarzania DTS-ES Discrete/Matrix
 Tryby te nie mogą być wybrane, gdy nie są podłączone
żadne głośniki tylne surround, lub gdy głośniki drugiej
strefy (Zone 2) są używane.
 Nie zawsze można wybrać wszystkie tryby odtwarzania,
zależy to od ilości podłączonych głośników (strony 67-70).
Nie można uzyskać odtwarzania 6.1 lub 7.1-kanałowego
Początek audio odbieranego poprzez HDMI nie jest
słyszalny
 Jako że rozpoznanie formatu w sygnale HDMI zajmuje
więcej czasu, niż w wypadku innych cyfrowych sygnałów audio, odtwarzanie audio może nie rozpocząć się
od razu.
 Jeśli nie są podłączone żadne głośniki tylne surround,
lub gdy używane są głośniki drugiej strefy (Zone 2), nie
jest możliwe odtwarzanie 6.1/7.1-kanałowe.
 Nie zawsze można wybrać wszystkie tryby odtwarzania,
zależy to od ilości podłączonych głośników (strony 67-70).
111
Spis treści
Rozwiązywanie problemów
 Sprawdź, czy źródło wejścia zostało wybrane poprawnie (strona 59).
 Sprawdź poziom głośności. Głośność może być regulowana od −∞ dB, −81 dB do +17, +18 dB (strona 59).
Odbiornik AV/wzmacniacz AV przeznaczony jest do używania w kinie domowym, w związku z czym charakteryzuje się dużym zakresem regulacji głośności.
 Jeśli wskaźnik MUTING jest widoczny na wyświetlaczu,
naciśnij przycisk [MUTING] na pilocie, aby wznowić odtwarzanie dźwięku przez odbiornik AV/wzmacniacz AV
(strona 61).
 Gdy do gniazda PHONES podłączone są słuchawki,
żaden dźwięk nie jest odtwarzany przez głośniki (strona
61).
 Jeśli z odtwarzacza DVD podłączonego do wejścia
HDMI IN nie jest uzyskiwany żaden dźwięk, sprawdź
ustawienia wyjścia odtwarzacza DVD i sprawdź, czy
używasz kompatybilnego formatu audio.
 Sprawdź ustawienia wyjścia cyfrowego audio podłączonego urządzenia. W wypadku niektórych konsoli do gier,
takich jak te, które odtwarzają płyty DVD, ustawieniem
domyślnym jest OFF.
 W wypadku niektórych płyt DVD-Video, może się okazać konieczne wybranie formatu audio z menu płyty.
 Jeśli twój gramofon nie jest wyposażony we wbudowany
przedwzamacniacz gramofonowy, musisz go podłączyć
pomiędzy gramofonem a odbiornikiem AV/wzmacniaczem AV. Jeśli twój gramofon stosuje wkładkę MC, musisz podłączyć wzmacniacz MC typu head lub transformator MC i equalizer phono.
 Sprawdź, czy któryś z podłączonych przewodów nie jest
skręcony, zagięty lub uszkodzony.
 Nie wszystkie tryby odtwarzania stosują wszystkie głośniki (strona 71).
 Określ odległości głośników (strona 80) i wyreguluj poziomy poszczególnych głośników (strona 81).
 Sprawdź, czy mikrofon ustawień głośnikowych nie jest
wciąż podłączony.
 Format sygnału wejścia został ustawiony na PCM lub
DTS. Wybierz ustawienie Auto (strona 97).
Jeśli masz jakiekolwiek problemy podczas używania odbiornika AV/wzmacniacza AV, spróbuj znaleźć rozwiązanie
w niniejszym rozdziale.
Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, spróbuj zresetować odbiornik AV/wzmacniacz AV,
zanim skontaktujesz się z serwisem Onkyo.
Aby zresetować odbiornik AV do jego ustawień fabrycznych, włącz go i, przytrzymując przycisk [VCR/
DVR], naciśnij przycisk [STANDBY/ON]. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Clear” a odbiornik AV
przełączy się w tryb czuwania.
Pamiętaj o tym, że zresetowanie odbiornika AV spowoduje skasowanie zapisanych stacji radiowych i dokonanych ustawień.
Zasilanie
Nie można włączyć odbiornika AV/wzmacniacza AV
 Sprawdź, czy przewód zasilania podłączony jest poprawnie do gniazda zasilania sieciowego.
 Odłącz przewód z zasilania, odczekaj 5 sekund i ponownie podłącz przewód zasilania.
Odbiornik AV/wzmacniacz AV wyłącza się zaraz po włączeniu
 Aktywowany został obieg ochronny wzmacniacza.
Natychmiast odłącz przewód zasilania z gniazda zasilania sieciowego. Odłącz wszystkie przewody głośnikowe
i źródła wejścia i pozostaw odbiornik AV/wzmacniacz
AV odłączony od sieci przez jedną godzinę. Po upływie
tego czasu, podłącz przewód zasilania i ustaw poziom
głośności na maksimum. Jeśli odbiornik AV/wzmacniacz
AV włącza się, zmniejsz poziom głośności do minimum
i podłącz ponownie wszystkie głośniki i źródła wejścia.
Jeśli odbiornik AV/wzmacniacz AV wyłącza się, gdy
ustawiasz poziom głośności na maksimum, odłącz przewód zasilania i skontaktuj się z serwisem Onkyo.
Jedynie głośniki przednie odtwarzają dźwięk
 Gdy wybrany jest tryb odtwarzania Stereo, jedynie głośniki przednie i subwoofer odtwarzają dźwięk.
 W trybie odtwarzania Mono, jedynie głośniki przednie
odtwarzają dźwięk, jeśli w ustawieniu Output Speaker
wybrano opcję L/R (strona 85).
 Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie
(strona 77).
Jedynie głośnik centralny odtwarza dźwięk
 Jeśli stosujesz tryb odtwarzania Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIx Music lub lub Dolby Pro Logic IIx
Game ze źródłem mono, takim jak stacja radiowa AM,
lub monofoniczny program telewizyjny, dźwięk skoncentrowany jest w głośniku centralnym.
 Sprawdź, czy głośniki są skonfigurowane poprawnie
(strona 77).
Audio
Brak dźwięku lub dźwięk bardzo słaby
 Sprawdź, czy cyfrowe źródło wejścia zostało wybrane
poprawnie (strona 51). Naciśnij kilka razy przycisk [DIGITAL INPUT].
 Sprawdź, czy wszystkie wtyki połączeń są dokładnie
wciśnięte (strona 21).
 Sprawdź, czy wejścia i wyjścia wszystkich urządzeń zostały połączone poprawnie (strony 29-42).
 Sprawdź, czy głośniki są podłączone poprawnie, i czy
końcówki przewodów głośnikowych stykają się z metalowymi częściami terminali głośnikowych (strona 23).
 Sprawdź, czy nie nastąpiło zwarcie przewodów głośnikowych.
110
Wprowadzenie
Funkcje podstawowe
Funkcje podstawowe ........................................... 59
Wybór źródła wejścia ....................................... 59
Użycie wejścia wielokanałowego DVD ............ 60
Regulowanie basów i sopranów ...................... 60
Wyświetlanie informacji o źródle ...................... 60
Regulowanie jasności wyświetlacza ................ 61
Wyciszanie odbiornika AV/wzmacniacza AV .... 61
Używanie wyłącznika czasowego .................... 61
Używanie słuchawek ....................................... 61
Słuchanie radia (jedynie TX-SR705) ................... 62
Używanie tunera .............................................. 62
Programowanie stacji radiowych AM/FM ........ 63
Używanie RDS (jedynie modele europejskie) ... 64
Używanie trybów odtwarzania ............................. 66
Wybór trybów odtwarzania .............................. 66
Wybór trybów odtwarzania dostępnych dla
poszczególnych formatów źródła ................. 67
Informacje o trybach odtwarzania .................... 71
Nagrywanie ........................................................... 74
Ważne informacje dotyczące
bezpieczeństwa ..................................................... 2
Ostrzeżenia ............................................................ 3
Dołączone akcesoria ............................................ 5
Charakterystyka urządzenia ................................ 6
Panele przedni i tylny .......................................... 10
Panel przedni ................................................... 10
Wyświetlacz ..................................................... 12
Panel tylny ..................................................... 13
Pilot zdalnego sterowania ................................. 14
Instalowanie baterii ....................................... 14
Celowanie pilotem ......................................... 14
Używanie pilota zdalnego sterowania ........... 15
Tryb RECEIVER/TAPE ................................. 15
Tryb DVD ...................................................... 17
Tryb CD/MD/CDR ......................................... 18
Tryb DOCK ..................................................... 19
Informacje o kinie domowym ............................ 20
Używanie kina domowego ............................. 20
Połączenia
Funkcje zaawansowane
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV .. 21
Informacje o połączeniach AV ........................ 21
Podłączanie głośników ................................... 22
Połączenia bi-amp głośników przednich ........ 24
Podłączanie anteny (jedynie TX-SR705) ....... 25
Podłączanie audio i video .............................. 27
Jaki typ połączeń wybrać? ............................. 27
Podłączanie telewizora lub projektora ........... 29
Podłączanie odtwarzacza DVD ..................... 30
Podłączanie magnetowidu lub nagrywarki
DVD do odtwarzania .................................. 32
Podłączanie magnetowidu lub nagrywarki
DVD do nagrywania ................................... 33
Podłączanie tunera satelitarnego, kablowego
set-top-boxu lub innego źródła video ........ 34
Podłączanie konsoli do gier ........................... 35
Podłączanie kamery lub innego urządzenia .. 36
Podłączanie urządzeń przy użyciu HDMI ...... 37
Podłączanie odtwarzacza CD
lub gramofonu ........................................... 39
Podłączanie magnetofonu, nagrywarki CD,
MiniDiscu lub nagrywarki DAT ....................... 40
Podłączanie wzmacniacza mocy ................... 41
Podłączanie tunera (jedynie TX-SR705) ....... 41
Podłączanie stacji dokującej RI ..................... 42
Podłączanie przewodów zasilania innych urządzeń
(modele północnoamarykańskie i europejskie) ....... 42
Podłączanie urządzeń
Onkyo ................. 43
Podłączanie portu RS232 .............................. 43
Podłączanie przewodu zasilania .................... 43
Włączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV .............. 44
Włączanie/przełączanie w tryb czuwania ...... 44
Funkcje zaawansowane ....................................... 75
Użycie funkcji Late Night (jedynie Dolby
Digital, Dolby Digital Plus i Dolby TrueHD) ... 75
Użycie funkcji CinemaFILTER ......................... 75
Regulowanie indywidualnych poziomów głośników ... 75
Ustawienia zaawansowane
Ustawienia zaawansowane ................................. 76
Informacje o menu ekranowych ustawień ....... 76
Ustawienia głośnikowe .................................... 77
Ustawienia wejścia wielokanałowego DVD .... 84
Funkcje regulacji audio ................................... 85
Przypisywanie trybów odtwarzania do źródeł
wejścia ........................................................ 87
Ustawienia źródła ............................................ 88
Ustawienia głośności/wyświetlacza ekranowego ... 92
Zmiana ID odbiornika AV/wzmacniacza AV .... 94
Ustawienia HDMI ............................................ 95
Ustawienia blokady ......................................... 97
Formaty sygnału cyfrowego wejścia ............... 97
Zmiana ID pilota zdalnego sterowania ............ 98
Multiroom Zone 2
Zone 2 .................................................................... 99
Połączenia Zone 2 ........................................... 99
Ustawienia Zone 2 ........................................... 100
Używanie Zone 2 ............................................. 101
Używanie pilota zdalnego sterowania w drugiej
strefie i zestawy sterowania Multiroom ...... 103
Sterowanie innymi urządzeniami
Sterowanie innymi urządzeniami ........................ 104
Wprowadzanie kodów zdalnego sterowania ... 104
Kody zdalnego sterowania urządzeń
........... 105
Onkyo podłączonych poprzez
Resetowanie przycisków REMOTE MODE ... 105
Resetowanie pilota zdalnego sterowania ..... 105
Uczenie poleceń ............................................ 107
Używanie makr .............................................. 108
Ustawienia początkowe
Ustawienia początkowe ....................................... 45
Informacje o ekranowych menu ustawień ....... 45
Ustawienia głośnikowe ..................................... 46
HDMI Monitor ................................................... 47
Ustawienia wejścia video ................................. 48
Zmiana komunikatu o wejściu na
wyświetlaczu ................................................ 50
Ustawienia wejścia cyfrowego ......................... 51
Ustawienie formatu TV (poza
modelami północnoamerykańskimi) ............. 52
Ustawienie częstotliwości AM (niektóre modele) ..... 53
Automatyczne ustawienia głośnikowe
(Audyssey MultEQ XT) ................................ 54
Inne
Dane techniczne ................................................... 109
Rozwiązywanie problemów ................................. 110
7
Dane techniczne
Panele przedni i tylny
Panel przedni
Sekcja wzmacniacza
TX-SR705
1
bk bl
2 3 45
bm
bn
7
6
bo
8
9
bp bq br bs bt ckcl cmcnco cp
TX-SA705
Ogólne
Znamionowa moc wyjścia (FTC)
Wszystkie kanały: 100 W minimalnej mocy ciągłej na kanał,
obciążenie 8 Ω, 2 kanały wysterowane od
20 Hz do 20 kHz, z maksymalnym zniekształceniem harmonicznym 0,08%
115 W minimalnej mocy ciągłej na kanał,
obciążenie 8 Ω, 2 kanały wysterowane na
1 kHz, z maksymalnym zniekształceniem
harmonicznym 0,7%
110 W minimalnej mocy ciągłej na kanał,
obciążenie 6 Ω, 2 kanały wysterowane na
1 kHz, z maksymalnym zniekształceniem
harmonicznym 0,1%
Znamionowa moc
wyjścia (IEC):
7 kanałów x 160 W przy 6 Ω, 1 kHz, wysterowany jeden kanał
Maksymalna moc
7 kanałów x 190 W przy 6 Ω, 1 kHz, wystewyjścia (JEITA):
rowany jeden kanał
240 W + 240 W (3 Ω, Front)
Moc dynamiczna:
210 W + 210 W (4 Ω, Front)
120 W + 120 W (8 Ω, Front)
THD (całkowite
zniekształcenie har0,08% (moc znamionowa)
moniczne):
0,08 (1 kHz, 1 W)
Współczynnik
60 (Front, 1 kHz, 8 Ω)
tłumienia:
Czułość wejścia i
impedancja:
200 mV/47 kΩ (LINE)
2.5 mV/47 k Ω, (PHONO MM)
Przeciążenie phono: 70 mV (MM 1 kHz, 0.5%)
Czułość wyjścia i
impedancja:
200 mV/470 Ω (REC OUT)
Pasmo
przenoszenia:
5 Hz-100 kHz/+1 dB/- 3 dB (Tryb Direct)
Kontrola tonów:
+/- 10 dB, 50 Hz (BASS)
+/- 10 dB, 20 Hz (TREBLE)
Współczynnik
sygnał/szum:
100 dB (LINE, IHF-A)
80 dB (PHONO, IHF-A)
Impedancja
głośników:
4 Ω lub 6 Ω - 16 Ω
Zasilanie:
Pobór mocy:
Wymiary (szer x wys
x gł):
435 x 174 x 377 mm
Masa:
Północnoamerykański: 12,9 kg
Pozostałe: 12,8 kg
12,7 kg
(4) Wskaźnik ZONE 2 (101)
Wskaźnik ten świeci się, gdy wybrana jest druga
strefa (Zone 2).
(5) Sensor zdalnego sterowania (14)
Odbiera sygnał z pilota zdalnego sterowania
(6) .Wyświetlacz
Patrz - „Wyświetlacz” na stronie 10.
Numery stron znajdujące się w nawiasach wskazują strony,
na których można uzyskać informacje na temat działania
danego elementu.
(1) Przycisk STANDBY/ON (44)
Włącza odbiornik AV/wzmacniacz AV lub przełącza go
w tryb czuwania.
(2) Wskaźnik STANDBY (44)
Świeci się, gdy odbiornik AV/wzmacniacz AV jest w
trybie czuwania i miga, gdy odbierany jest sygnał z
pilota zdalnego sterowania.
(3) Wskaźnik READY (poza modelem północnoamerykańskim) (96)
Wskaźnik ten świeci się, gdy odbiornik AV znajduje
się w trybie czuwania i aktywna jest opcja HDMI
Power Control.
8
Zakres
częstotliwości AM:
■ Wyjścia video
HDMI
Komponentowe:
S-Video:
Kompozytowe:
OUT
OUT
MONITOR OUT, VCR/DVR
MONITOR OUT, VCR/DVR
■ Wyjścia audio
Wyjścia cyfrowe:
Wyjścia analogowe:
Wyjścia pre out wielokanałowe:
Pre out subwoofera:
Wyjścia głośnikowe:
Słuchawki:
1 Vp-p /75Ω (Component i S-Video Y)
0,7 Vp-p /75Ω (Component PB/CB, PR/CR)
0,28 Vp-p/75Ω (S-Video C)
1 Vp-p /75Ω (Composite)
Optyczne
TAPE, VCR/DVR, ZONE2
7
1
FL, FR, C, SL, SR, SBL, SBR, ZONE2 (L/R)
1
■ Terminale sterowania
Tak
MIC:
1
RS232:
1
Wejście IR:
12 V Trigger Out:
ZONE2
Sekcja tunera
Zakres częstotliwości FM:
IN1, IN2, IN 3
IN1, IN2, IN3
DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME/TV, AUX
DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME/TV, AUX
Optyczne: 2 (na panelu tylnym), 1 (na panelu przednim)
Koaksjalne: 2
Wejścia analogowe: DVD (MULTICHANNEL), VCR/DVR, CBL/
SAT, GAME/TV, AUX, TAPE, CD, PHONO
Wielokanałowe:
7.1
Pasmo przenoszenia
video komponento5 Hz - 50 MHz - 3 dB
wego:
bt ck cl
■ Wejścia video
HDMI
Komponentowe:
S-Video:
Kompozytowe:
■ Wejścia audio
Wejścia cyfrowe:
Sekcja video
Czułość wejścia/
poziom wyjścia i
impedancja:
Północnoamerykański: 120 V, 60 Hz prąd
zmienny
Europejski: 220-240V, 50/60 Hz, prąd
zmienny
Pozostałe: 220-240 V, 50/60 Hz, prąd
zmienny
120 V, 60 Hz, prąd zmienny
Północnoamerykański: 6,2 A
Pozostałe: 600 W
Północnoamerykański: 87,5 MHz-107,9 MHz
Pozostałe: 87.5 MHz– 108.0 MHz
Północnoamerykański: 530 kHz–1710 kHz
Europejski: 522 kHz-1611 kHz
Pozostałe: 522/530 kHz–1611/1710 kHz
40 stacji
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.
Programowanie:
Tuner cyfrowy
(jedynie modele
północnoamerykańskie): XM, SIRIUS
109
Sterowanie innymi urządzeniami - ciąg dalszy
Używanie makr
2
Na pilocie zdalnego sterowania, naciśnij przyciski, których czynności
chcesz zaprogramować w makro w
kolejności, w jakiej mają być wykonywane.
Na przykładzie z odtwarzaczem CD
przedstawionym po lewej stronie,
naciśniesz następujące przyciski: [ON],
INPUT SELECTOR [CD], REMOTE
MODE [CD], [].
3
Gdy zakończysz, naciśnij przycisk
MACRO.
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
trzykrotnie.
Jeśli wprowadzisz osiem poleceń, procedura ta zakończy się automatycznie.
Możesz zaprogramować przyciski MACRO pilota zdalnego
sterowania do dokonywania sekwencji poleceń.
Przykład:
Aby odtwarzać CD, musisz zazwyczaj dokonać następujących czynności:
1. Nacisnąć przycisk REMOTE MODE [RECEIVER], aby
wybrać tryb zdalnego sterowania odbiornikiem AV.
2. Nacisnąć przycisk [ON], aby włączyć odbiornik AV.
3. Nacisnąć przycisk INPUT SELECTOR [CD], aby
wybrać źródło wejścia CD.
4. Nacisnąć przycisk REMOTE MODE [CD], aby wybrać
tryb zdalnego sterowania CD.
5. Nacisnąć przycisk odtwarzania [], aby rozpocząć
odtwarzanie z odtwarzacza CD.
Możesz zaprogramować przycisk MACRO tak, aby wszystkie pięć czynności były wykonywane po jednym naciśnięciu przycisku.
Panele przedni i tylny - ciąg dalszy
Uwaga:
 Jeśli jeden lub więcej przycisków użytych w makro
zostanie nauczony nowego polecenia, makro nie
będzie działało poprawnie i będziesz musiał je utworzyć ponownie.
Tworzenie makr
Stosowanie makr
Możesz utworzyć po jednym makro dla każdego z przycisków MACRO, a każde makro może zawierać do ośmiu
poleceń.
Wskaźnik
zdalnego
sterowania
Naciśnij i przycisk MACRO [1], [2]
lub [3].
Polecenia z makra są przesyłane w
zaprogramowanej kolejności. Pilot
powinien być wycelowany w odbiornik
AV, aż przesyłanie wszystkich poleceń
zostanie zakończone.
Makra mogą byś stosowane niezależnie od aktualnie wybranego trybu
odtwarzania.
MACRO
1,2,3
REMOTE
MODE
RECEIVER
Kasowanie makr
1
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE [RECEIVER], naciskając jednocześnie przycisk MACRO,
którego makro chcesz skasować.
Wskaźnik zdalnego sterowania zaświeci się.
2
Naciśnij ponownie przycisk MACRO.
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
dwa razy.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE trybu, w którym
chcesz rozpocząć, naciskając jednocześnie przycisk MACRO [1], [2] lub
[3].
Wskaźnik zdalnego sterowania zaświeci
się.
Na przykładzie z odtwarzaczem CD
przedstawionym po lewej stronie, naciśniesz i przytrzymasz przycisk REMOTE
MODE [RECEIVER], a następnie przycisk [1], [2] lub [3].
108
(7) Przyciski wyboru źródła (59)
Służą do wyboru jednego z następujących źródeł wejścia: MULTI CH, DVD, VCR/DVR, CBL/SAT, GAME/
TV, AUX, TAPE, TUNER, CD lub PHONO.
Przycisk [MULTI CH] służy do wyboru analogowego
wejścia wielokanałowego DVD.
(8) Przyciski kursora/TUNING/PRESET i ENTER
Gdy wybrane jest AM lub FM, przyciski TUNING
[▲]/[▼] służą do wyszukania stacji radiowych a
przyciski PRESET [◄]/[►] służą do wyboru stacji
radiowych zapisanych w pamięci urządzenia (patrz
- strona 63) (jedynie TX-SR705). W menu ustawień
działają one jako przyciski kursora i są używane do
wyboru i ustawiania elementów. Przycisk [ENTER]
jest również używany w menu ustawień.
(9) Pokrętło i wskaźnik MASTER VOLUME (59)
Pokrętło to służy do ustawiania poziomu głośności
odbiornika AV/wzmacniacza AV w zakresie: –∞ dB,
–81 dB do +81 dB (wartości względne).
(10) Przycisk PURE AUDIO (66)
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Pure
Audio.
(11) Gniazdo PHONES (61)
To 1/4-calowe gniazdo słuchawkowe służy do podłączania standardowych słuchawek stereofonicznych.
(12) Przycisk 2/OFF (101)
Przycisk ZONE 2 służy do wyboru źródła wejścia
dla Zone 2.
Przycisk OFF służy do wyłączania wyjścia Zone 2.
(13) Przycisk ZONE 2 LEVEL (102)
Przycisk ten służy do ustawiania poziomu głośności
dla Zone 2.
(14) Przyciski TONE, [-] i [+] (60)
Przyciski te służą do regulowania dźwięków basowych i sopranowych.
(15) Przycisk STEREO (66)
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania
Stereo.
(16) Przyciski LISTENING MODE [◄]/[►] (66)
Przyciski te służą do wyboru trybów odtwarzania.
(17) Przycisk DISPLAY (60)
Przycisk ten służy do wyświetlania różnych informacji
o aktualnie wybranym źródle wejścia.
(18) Przycisk DIGITAL INPUT (51, 97)
Przycisk ten służy do przypisywania wejść cyfrowych i
do określania formatu sygnałów cyfrowych wejścia.
(19) Przycisk DIMMER lub RT/PTY/TP (65, 61)
W wypadku modeli europejskich, jest to przycisk
RT/PTY/TP i stosowany jest do dokonywania funkcji
RDS (Radio Data System).
Patrz - „Używanie RDS (jedynie modele europejskie)”
na stronie 59.
W wypadku innych modeli, przycisk ten reguluje
jasność wyświetlacza.
(20) Przycisk MEMORY lub Re-EQ (63)
Przycisk ten służy do zapisywania w pamięci urządzenia lub kasowania stacji radiowych.
W wypadku TX-SR705, przycisk ten służy do włączania i wyłączania funkcji Re-EQ.
(21) Przycisk TUNING MODE lub LATE NIGHT (62)
Przycisk ten służy do wyboru automatycznego lub
ręcznego trybu wyszukiwania stacji radiowych.
W wypadku TX-SR705, przycisk ten służy do włączania i wyłączania funkcji Late Night.
(22) Przycisk SETUP
Przycisk ten służy do włączania menu ustawień pojawiających się na ekranie podłączonego telewizora.
(23) Gniazdo SETUP MIC (54)
Dołączony mikrofon ustawień głośnikowych podłączany jest tutaj w celu dokonywania automatycznych
ustawień głośnikowych.
Przycisk
RETURN
(24)
Przycisk ten służy do wyboru poprzednio wyświetlanego menu ustawień.
(25) AUX INPUT
Wejście to służy do podłączania kamery, konsoli
do gier itp. Dostępne są gniazda cyfrowego audio
optycznego, S-Video, kompozytowe video i analogowe audio.
9
Sterowanie innymi urządzeniami - ciąg dalszy
Uczenie poleceń zdalnego sterowania
R
E
M
LU
VO
G
5
TIN
4
U
3
Pilot zdalnego sterowania odbiornika AV może odbierać i
przyswajać polecenia zdalnego sterowania z innych pilotów. Przykładowo, polecenie odtwarzania z pilota zdalnego
sterowania twojego odtwarzacza CD może być przesłana
do pilota zdalnego sterowania odbiornika AV, który ją przyswoi i prześle dokładnie takie samo polecenie, gdy w trybie
CD zostanie naciśnięty przycisk odtwarzania [].
Funkcja ta jest również użyteczna, gdy wprowadzisz odpowiedni kod zdalnego sterowania (strona 104), lecz gdy
niektóre przyciski nie działają tak jak powinny.
Wyceluj piloty w siebie, w odległości
około 5-15 cm, a następnie naciśnij
i przytrzymaj przycisk, którego polecenie chcesz przyswoić, aż zamiga
wskaźnik zdalnego sterowania.
Jeśli polecenie zostanie poprawnie przyswojone, wskaźnik zdalnego sterowania
zamiga dwukrotnie.
V
D
1
PE
TA
D
C
IS
D
-1
EO
VID
R/D
TV
DC
E/
BY
2
VR
I
AU
T
V
6
CH
T
PU
IN
TI
MUL
ER
3
AT
N
/S
TU
5
CBL
X
+
T
CD
V
9
-
H
C
R
T
V
N
TU
D.
R
EA 12
CL
VO
D
O
L
M
3
R
D
D
C
C
E
D
DO
/M
NE2
ZO
CK
IVER P
CE
RE /AM P
EE
PE
SL
TA
REMOTE MODE
CDR/MD
8
LE
CAB T
A
TE
R
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE trybu, w którym
chcesz użyć polecenia, naciskając
jednocześnie przycisk [ON].
Wskaźnik zdalnego sterowania zaświeci
się.
CD
E
VC
O
EM
R
TV
SAT
VCR
TV
CABLE
SAT
10
D
AN
ST
D
P
TA
D
DV
VCR
CABLE
DVD
4
1
CD
RC-693M
Aby nauczyć więcej poleceń, powtórz
kroki 2 i 3.
Po zakończeniu, naciśnij którykolwiek z
przycisków REMOTE MODE.
Uwagi:
 Następujące przyciski nie mogą być użyte w procesie
uczenia nowych poleceń: REMOTE MODE, MACRO
], TV [INPUT], TV CH [+]/[-], TV
[1], [2] i [3], TV [
VOL []/[], Light.
 Pilot zdalnego sterowania może przyswoić około
70-90 poleceń, jednakże, liczba ta będzie mniejsza,
gdy zostaną przyswojone polecenia używające dużo
pamięci.
 Przyciski pilota, takie jak odtwarzanie, pauza, stop
itp. są zaprogramowane fabrycznie do sterowania
odtwarzaczami CD, magnetofonami i odtwarzaczami
DVD Onkyo. Mogą one jednak być nauczone nowych
poleceń, jednak będziesz mógł przywrócić polecenia
zaprogramowane fabrycznie, resetując pilota (patrz
- strona 105).
 Aby nauczyć nowego polecenia, powtórz tę procedurę.
 Można jedynie uczyć poleceń z pilotów stosujących
podczerwień.
 Jedynie polecenia z pilotów zdalnego sterowania działających na podczerwień mogą zostać przyswojone.
Gdy baterie pilota wyczerpią się, wszystkie przyswo jone polecenia zostaną utracone i trzeba je będzie
przyswajać ponownie. Przechowuj zatem swoje piloty
w bezpiecznym miejscu.
REMOTE MODE
CDR/MD
2
0 11 TO
7
C
LE
ONO
E O
S
PH
10 UT CR
A
-- INP M 2
/-
1,4
1
0
--
4
DVD
VD
D
N
O
GAM
1
[1] Wskaźnik SLEEP (61)
Świeci się, gdy włączona jest funkcja wyłącznika
czasowego.
[2] Wskaźnik MUTING (61)
Miga, gdy odbiornik AV jest wyciszony.
[3] Wskaźnik HDMI
Wskaźnik ten świeci się, gdy używane jest wejście
HDMI.
[4] Wskaźniki trybu odtwarzania i formatu
Informuje o wybranym trybie odtwarzania i formacie
sygnałów cyfrowych audio.
ER
W
PO
Około 5-15 cm
EP
SLE
D
Wskaźnik
zdalnego
sterowania
+1
[5] Wskaźniki strojenia (jedynie TX-SR705)
FM STEREO (62): Wskaźnik ten świeci się, gdy odbie-TX-SR805_875_En.book Page 109 Thursday, April 26, 2007 3:00 PM
rana jest stereofoniczna stacja radiowa.
RDS (jedynie modele europejskie) (64): Wskaźnik
ten świeci się, gdy odbierana jest stacja nadająca
sygnał RDS (Radio Data System).
AUTO (62): W wypadku stacji radiowych AM i FM,
wskaźnik ten świeci się, gdy wybrany jest automatyczny tryb wyszukiwania i gaśnie, gdy wybrany jest ręczny
tryb wyszukiwania.
TUNED (62): Wskaźnik ten świeci się, gdy odbierana
jest stacja radiowa.
[6] Pole komunikatów
W polu tym wyświetlane są różne informacje o źródle
wejścia.
(7) Wskaźnik Audyssey (54)
Wskaźnik ten świeci się podczas automatycznych
ustawień głośnikowych i świeci się nadal po zakończeniu tych ustawień. Świeci się on również, gdy w
ustawieniu Equalizer wybrano opcję Audyssey.
Numery stron znajdujące się w nawiasach wskazują
strony, na których można uzyskać informacje na temat
działania danego elementu.
IM
M
C
RE
SUOD
M
H
I-CT
ULTPU
M IN
C
D
7
ER
6
O
N
R O
T
TO H
SE
C P
ER E
LE R
N PR
SE E
TU
T UN
PU T
IN
P
U
PE
O
R
TA
G
VD
D
-2
O
E
VID
C
H
L
SE
E
EV
ST E
TEON
T
1 2
3
M
Wyświetlacz
L
Panele przedni i tylny - ciąg dalszy
Na pilocie odbiornika AV, naciśnij
przycisk, który ma przyswoić nowe
polecenie.
107
Sterowanie innymi urządzeniami - ciąg dalszy
Panele przedni i tylny - ciąg dalszy
Aby sterować innym urządzeniem, wyceluj pilota w to urządzenie i użyj przycisków przedstawionych poniżej. (Musisz najpierw wprowadzić odpowiedni tryb zdalnego sterowania przy użyciu przycisków REMOTE MODE). W wypadku niektórych
urządzeń AV, niektóre przyciski mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami, a niektóre mogą nie działać wcale.
Model północnoamerykański TX-SR705
 Sterowanie telewizorem
 Sterowanie magnetowidem
Press najpierw
[TV] first
Naciśnij
[TV]
1
 Sterowanie tunerem satelitarnym lub kablowym
2
1
2 34 5 6
78 9
bk
bl
bm
Press
Naciśnij[CABLE](SAT)
[SAT][CABLE]
Naciśnij najpierw [VCR]
5
3
Panel tylny
1
1
2
2
3
3
6
bobpbqbr bt ck cl cm cn
8
3
4
4
8
7
8
9
9
4
9
9
8
5
6
8
4
5
6
8
co
cp
cq cr
cs
Model TX-SR705 inny niż północnoamerykański
1
2
5
6
78
9
bk bl
bm
cp
cq cr
bk bl
bm
cp
cq cr
bn
8
8
7
7
REMOTE MODE
DVD
CD
CDR/MD
VCR
TV
CABLE
SAT
REMOTE MODE
DVD
CD
CDR/MD
CABLE
SAT
VCR
TV
(1) [ON], [STANDBY], TV [
]*
Włącza telewizor, przełącza go w
tryb czuwania.
(2) Przyciski numeryczne
Służą do wprowadzania numerów.
(3) [CH +/-], TV CH [+]/[-]*
Wybiera kanały TV.
(4) [PREV CH]
Wybiera poprzedni kanał.
(5) [TV INPUT]*
Wybiera wejścia zewnętrzne
telewizora.
(6) TV VOL []/[]*
Reguluje poziom głośności telewizora.
[MUTING]
(7)
Wycisza telewizor.
(8) []/[]/[]/[]/[MENU]/
[ENTER]/[RETURN]
Służą do nawigowania po menu
telewizora.
* Przyciski oznaczone gwiazdką
(*) służą wyłącznie do sterowania
telewizorem i mogą być użyte niezależnie od aktualnie wybranego trybu
zdalnego sterowania.
(1) [ON], [STANDBY]
Włącza magnetowid, przełącza go
w tryb czuwania.
(2) Przyciski numeryczne
Służą do wyboru kanałów.
(3) [CLEAR]
Anulują funkcje.
(4) [CH +/-]
Wybiera kanały magnetowidu.
(5) [PREV CH]
Wybiera poprzedni kanał.
(6) REC []
Rozpoczyna nagrywanie.
(7) EJECT []
Wysunięcie kasety video.
(8) [], [II], [], [], []
Odtwarzanie, pauza, stop, przewijanie do tyłu i do przodu.
(9) []/[]/[]/[]/[MENU]/
[ENTER]/[RETURN]
Służą do nawigowania po menu
magnetowidu.
(1) [ON], [STANDBY]
Włącza tuner satelitarny/kablowy,
przełącza go w tryb czuwania.
(2) Przyciski numeryczne
Służą do wprowadzania numerów.
(3) [CLEAR]
Anulują funkcje.
(4) [CH +/-]
Wybiera kanały tunera satelitarnego/kablowego.
(5) [PREV CH]
Wybiera poprzedni kanał.
(6) [GUIDE]
Wyświetla menu programu.
(7) [], []
Przewijanie do tyłu i do przodu.
(8) []/[]/[]/[]/[MENU]/
[ENTER]/[RETURN]
Służą do nawigowania po menu
tunera satelitarnego/kablowego.
bo bpbqbr bt ck cl cm cn
1
2
5
bo bpbrbsbt ck cl bqcm cn
106
co
cs
TX-SA705
8
9
co
11
bn
Panele przedni i tylny - ciąg dalszy
Sterowanie innymi urządzeniami - ciąg dalszy
(15)
Numery stron znajdujące się w nawiasach wskazują
strony, na których można uzyskać informacje na temat
działania danego elementu.
(1) DIGITAL OPTICAL IN 1, 2 i OUT
Te cyfrowe wejścia optyczne i koaksjalne audio służą
do podłączania urządzeń z cyfrowymi wyjściami
optycznymi audio, takich jak odtwarzacze CD i DVD.
Optyczne wyjście cyfrowe audio służą do podłączania
nagrywarki cyfrowej wyposażonej w wejście cyfrowe
audio, takiej jak nagrywarka CD.
(2) DIGITAL COAXIAL 1, 2 i 3
Te cyfrowe wejścia koaksjalne audio służą do podłączania urządzeń wyposażonych w koaksjalne wyjścia
cyfrowe audio, takich jak odtwarzacze CD i DVD.
(3) Antena SIRIUS (jedynie modele
północnoamerykańskie)
Gniazdo to służy do podłączania anteny SIRIUS
Satellite Radio (zapoznaj się z oddzielnymi instrukcjami obsługi SIRIUS).
(4) Antena XM (jedynie modele
północnoamerykańskie)
Gniazdo to służy do podłączania minitunera XM i
Home Docku, sprzedawanych oddzielnie (zapoznaj
się z oddzielnymi instrukcjami obsługi XM).
(5) HDMI IN 1, 2, 3 i OUT
Połączenia HDMI (High Definition Multimedia Interface)
przesyłają audio cyfrowe i video cyfrowe.
Wejścia HDMI służą do podłączania urządzeń wyposażonych w wyjścia HDMI, takich jak odtwarzacze
DVD.
Wyjście HDMI służą do podłączania telewizora lub
projektora wyposażonego w wejście HDMI.
(6) AM ANTENNA (jedynie TX-SR705) (25)
Te terminale zaciskowe służą do podłączania anteny
AM.
(7) FM ANTENNA (jedynie TX-SR705) (25)
Gniazdo to służy do podłączania anteny FM.
(8) MONITOR OUT
Wyjście S-Video lub kompozytowe video powinno
być połączone z wejściem video twojego telewizora
lub projektora.
(9) FRONT, CENTER, SURR i SURR BACK SPEAKERS
(23)
Terminale te służą do podłączania głośników przednich, centralnego, surround i tylnych surround.
(10) RS232
Port ten służy do podłączania odbiornika AV do
domowych urządzeń sterujących lub do zewnętrznych
kontrolerów.
(11) ZONE 2 LINE OUT (99)
Te wyjścia analogowe audio służą do podłączania
wejścia line drugiej strefy (Zone 2).
(12) ZONE 2 SPEAKERS (99)
Terminale te służą do podłączania głośników drugiej
strefy (Zone 2).
(13) AC INLET (poza modelem północnoamerykańskim)
Podłącza się tutaj przewód zasilania. Drugi koniec
przewodu zasilania może być podłączony do odpowiedniego gniazda zasilania sieciowego.
(14) PHONO IN
To analogowe wejście audio służy do podłączania
gramofonu.
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
12
REMOTE CONTROL
może
To gniazdo sterowania interaktywnego
innego urządzenia
zostać połączone z gniazdem
. Aby użyć systemu
Onkyo współpracującego z
, należy również dokonać połączeń
sterowania
analogowych audio (RCA) pomiędzy odbiornikiem AV
i innymi urządzeniami, nawet jeśli są one połączone
cyfrowo.
COMPONENT VIDEO IN 1, 2, 3 i OUT
Te wejścia komponentowe video mogą zostać użyte
do podłączenia urządzeń AV wyposażonych w wyjścia
komponentowe video, takich jak odtwarzacze DVD.
Śrubka GND
Śrubka ta służy do podłączania przewodu uziemienia
gramofonu.
TUNER IN (jedynie TX-SA705) (41)
To wejście analogowe audio służy co podłączania
wyjścia analogowego audio tunera.
CD IN
To analogowe wejście audio służy do podłączenia
wyjścia analogowego audio odtwarzacza CD.
TAPE IN/OUT
Te analogowe wejście i wyjście audio służą do podłączania nagrywarki z wejściem i wyjściem analogowym
audio, takiej jak magnetofon kasetowy, nagrywarka
MD itp.
GAME/TV IN
Możesz tutaj podłączyć konsolę do gier, telewizor itp.
Dostępne są gniazda wejścia S-Video, kompozytowe
video i analogowe audio.
CBL/SAT IN
Możesz tutaj podłączyć odbiornik kablowy/satelitarny,
set-top box itp. Dostępne są gniazda wejścia S-Video,
kompozytowe video i analogowe audio.
VCR/DVR IN/OUT
Możesz tutaj podłączyć magnetowid lub nagrywarkę
DVD (cyfrową nagrywarkę video). Dostępne są gniazda wejścia i wyjścia S-Video, kompozytowe video i
analogowe audio.
DVD IN
Możesz tutaj podłączyć odtwarzacz DVD. Dostępne
są gniazda wejścia S-Video, kompozytowe video i
analogowe audio. Możesz podłączyć wyjście analogowe dwukanałowe audio lub wyjście analogowe
7.1-kanałowe audio odtwarzacza DVD.
PRE OUT: FRONT L/R, CENTER, SUBWOOFER,
SURR L/R i SURR BACK (22)
To 5.1/7.1-kanałowe wyjście analogowe wielokanałowe może być podłączone do wejścia wielokanałowego audio wielokanałowego wzmacniacza mocy, gdy
chcesz używać odbiornik AV jako przedwzmacniacz.
Gniazdo SUBWOOFER może być połączone z aktywnym subwooferem.
12V TRIGGER OUT
Wyjście to może zostać połączone do wejścia 12V
trigger wzmacniacza w drugiej strefie (Zone 2). Gdy
włączona zostanie druga strefa, przesyłany jest
sygnał 12V trigger.
Resetowanie przycisków REMOTE MODE
Kody zdalnego sterowania dla urządzeń Onkyo
podłączonych przy użyciu
Możesz zresetować przycisk REMOTE MODE do domyślnego kodu zdalnego sterowania tego przycisku.
Urządzenia Onkyo podłączone przy użyciu
są sterowane celując pilota w odbiornik AV/wzmacniacz AV, a nie w
urządzenie. Umożliwia to sterowanie urządzeniami, które
są poza zasięgiem, na przykład w szafce.
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE, który chcesz zresetować, a następnie naciśnij przycisk
].
TV [
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
trzykrotnie.
2
Naciśnij ponownie przycisk REMOTE
MODE.
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
dwukrotnie, co oznacza, że został on
zresetowany.
REMOTE MODE
DVD
1
2
VCR
TV
Sprawdź czy urządzenie Onkyo jest podłączone
CDR/MD
i przewodu analogoprzy użyciu przewodu
CABLE
wego audio (RCA).
SAT
Informacje na temat połączeń - strona 43.
CD
Wprowadź odpowiedni kod zdalnego sterowania dla przycisku REMOTE MODE.
 Przycisk REMOTE MODE [DVD]
5002: odtwarzacz DVD Onkyo połączony
.
przy użyciu
 Przycisk REMOTE MODE [CD]
REMOTE MODE
6002: odtwarzacz CD Onkyo połączony
VCR
DVD
.
przy użyciu
CD
TV
 Przycisk REMOTE MODE [MD]
6008: nagrywarka MD Onkyo CDR/MD
połączona
CABLE
.
przy użyciu
SAT
 Przycisk REMOTE MODE [CDR]
6006: nagrywarka CD Onkyo połączona
.
przy użyciu
 Przycisk REMOTE MODE [DOCK]
6004: stacja dokująca RI Onkyo połączona
.
przy użyciu
Przyciski REMOTE CONTROL [DVD] i
[CD] są zaprogramowane fabrycznie do
sterowania odpowiednio odtwarzaczami
DVD i CD Onkyo. Po zresetowaniu tych
przycisków, będą one ponownie służyły
do sterowania odtwarzaczami DVD i CD
Onkyo.
Informacje na temat wprowadzania kodów zdalnego sterowania znajdują się na poprzedniej stronie.
3
Naciśnij przycisk REMOTE CONTROL, wyceluj
pilota w odbiornik AV/wzmacniacz AV i sprawdź,
czy działa poprawnie.
Resetowanie pilota zdalnego sterowania
Możesz zresetować pilota zdalnego sterowania do jego
ustawień domyślnych.
Jeśli chcesz sterować urządzeniem Onkyo celując pilot
w to urządzenie, lub gdy chcesz sterować urządzeniem
Onkyo, które nie jest podłączone przy użyciu
, zastosuj
następujące kody zdalnego sterowania:
RECEIVER
Przycisk
REMOTE
MODE
[DVD]

5001: odtwarzacz DVD Onkyo niepołączony przy
(domyślne).
użyciu
 Przycisk REMOTE MODE [CD]
6001: odtwarzacz CD Onkyo niepołączony przy
STANDBY
(domyślne).
użyciu
 Przycisk REMOTE MODE [MD]
6007: nagrywarka MD Onkyo niepołączona przy
.
użyciu
 Przycisk REMOTE MODE [CDR]
6005: nagrywarka CD Onkyo niepołączona przy
.
użyciu
 Przycisk REMOTE MODE [DOCK]
RECEIVER
6003: stacja dokująca RI Onkyo niepołączona przy
.
użyciu
Uwaga:
 Jeśli do gniazd TAPE IN/OUT podłączysz nagrywarkę CD
lub MD Onkyo kompatybilne z
, aby funkcje
były
dostępne, musisz zmienić typ komunikatu o źródle wyświetlany na wyświetlaczu na MD lub CDR (patrz - strona 50).
105
1
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE MODE [RECEIVER],
naciskając jednocześnie przycisk
[STANDBY] przez 3 sekundy.
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
pięciokrotnie.
2
Naciśnij ponownie przycisk REMOTE
MODE [RECEIVER].
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
dwukrotnie, co oznacza, że pilot został
zresetowany.
Sterowanie innymi urządzeniami
2
Możesz użyć pilota zdalnego sterowania (RC-693) dołączonego do odbiornika AV/wzmacniacza AV do sterowania
innymi urządzeniami AV, włączając urządzenia innych
producentów.
W rozdziale niniejszym zostanie przedstawione jak:
 Wprowadzić kod zdalnego sterowania dla urządzenia,
którym chcesz sterować (np. DVD, TV, magnetowid
itp.).
 Uczyć poleceń bezpośrednio z pilotów innych urządzeń
(patrz - strona 107).
 Zaprogramować przyciski MACRO do dokonywania
sekwencji do ośmiu czynności (patrz - strona 108).
STANDBY
Przyciski
numeryczne
REMOTE
MODE
Wskaźnik
zdalnego
sterowania
3
TV
Panele przedni i tylny - ciąg dalszy
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
REMOTE CONTROL, który chcesz
ustawić, a następnie naciśnij przycisk
[STANDBY].
Wskaźnik zdalnego sterowania zaświeci
się.
W ciągu 30 sekund użyj przycisków
numerycznych i wprowadź czterocyfrowy kod zdalnego sterowania.
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga
dwa razy.
(27) IR IN
Odbiornik IR (podczerwieni) dostępny na rynku może
zostać podłączony do gniazda IR IN, umożliwiając
sterowanie odbiornikiem AV, gdy znajdujesz się w
drugiej strefie (Zone 2), lub gdy znajduje się on poza
zasięgiem, na przykład w szafce.
(28) AC OUTLETS (jedynie modele północnoamerykańskie i europejskie)
Te gniazda zasilania mogą zostać użyte do podłączenia do zasilania innych urządzeń. Typ gniazda zależy
od kraju, w którym został zakupiony odbiornik AV.
Informacje na temat połączeń znajdują się na stronach 21-43.
RECEIVER
4
Naciśnij ponownie przycisk REMOTE
CONTROL, aby wybrać tryb zdalnego
sterowania, wyceluj pilota w urządzenie i sprawdź, czy działa poprawnie.
Jeśli pilot nie działa poprawnie i dla
danego urządzenia dostępnych jest kilka
kodów, wypróbuj każdy z nich po kolei i
wybierz ten, który działa najlepiej.
Uwagi:
 Nie można wprowadzić kodu zdalnego sterowania dla
przycisku [RECEIVER].
 Kody zdalnego sterowania znajdujące się w tabeli są
aktualne w momencie druku, lecz mogą ulec zmianie.
Wprowadzanie kodów zdalnego sterowania
Aby sterować innymi urządzeniami, musisz najpierw wprowadzić odpowiedni kod zdalnego sterowania dla przycisku
REMOTE MODE. Należy wprowadzić kod dla każdego
urządzenia, którym chcesz sterować.
1
 Tryb zdalnego sterowania DOCK ma obecnie zastosowanie jedynie do stacji dokującej RI Onkyo.
 Przyciski REMOTE MODE [DVD] i [CD] są zaprogramowane fabrycznie do sterowania odpowiednio
odtwarzaczami DVD i CD Onkyo.
 Aby sterować nagrywarką CD lub nagrywarką MD
innego producenta, wprowadź odpowiedni kod zdalnego sterowania dla przycisku REMOTE MODE
[CD].
Znajdź odpowiedni kod zdalnego sterowania na oddzielnej liście kodów
zdalnego sterowania.
Kody pogrupowane są w kategoriach
(np.: odtwarzacz DVD, telewizor itp.).
104
13
Pilot zdalnego sterowania
Zone 2 - ciąg dalszy
Instalowanie baterii w pilocie
1
Celowanie w sensor zdalnego sterowania
Gdy używasz pilota, skieruj go w kierunku sensora zdalnego sterowania odbiornika AV, w sposób przedstawiony
poniżej.
Aby otworzyć komorę na baterie, naciśnij zagłębienie i przesuń pokrywę.
Sensor zdalnego sterowania
Odbiornik AV/wzmacniacz AV
Wskaźnik STANDBY
2
3
Używanie zestawu Multiroom gdy odbiornik AV znajduje się w szafce
Używanie pilota zdalnego sterowania w drugiej
oraz zestawu Multiroom
Na ilustracji poniżej, odbiornik IR odbiera sygnały z pilota zdalnego sterowania i przesyła je do odbiornika AV/
wzmacniacza AV znajdującego się w szafce poprzez blok
połączeń.
Aby użyć pilota zdalnego sterowania do sterowania odbiornikiem
AV/wzmacniaczem AV z drugiej strefy, musisz posiadać jeden z
zestawów zdalnego sterowania Multiroom dostępnych na rynku:
 Zestawy Multiroom produkowane są przez firmy Niles i
Xantech.
Zestawy te mogą również być użyte, gdy odbiornik
AV/wzmacniacz AV nie znajduje się w zasięgu działania pilota zdalnego sterowania, przykładowo, gdy znajduje się on w szafce.
Blok
połączeń
Odbiornik IR
IR IN
Używanie zestawu Multiroom z drugą strefą
Włóż dwie baterie (AA/R6) do komory na baterie
zgodnie z oznaczeniem polaryzacji znajdującym
się wewnątrz komory na baterie.
Około 5 metrów
Uwagi:
 Pilot zdalnego sterowania może nie działać poprawnie, jeśli odbiornik AV jest wystawiony na działanie
silnego źródła światła, takiego jak światło słoneczne itp.
Pamiętaj o tym, gdy instalujesz urządzenie.
 Używanie innego pilota tego samego typu w tym samym
pomieszczeniu, lub ustawienie odbiornika AV w pobliżu urządzenia stosującego promienie podczerwone
może spowodować wadliwe działanie pilota zdalnego
sterowania.
 Nie kładź niczego na pilocie. Może to spowodować przypadkowe wciśnięcie przycisku i wyczerpanie się baterii.
 Nie wstawiaj urządzenia do szafki z kolorowanymi szybkami. Może to uniemożliwić działanie pilota. Pamiętaj o
tym, gdy instalujesz urządzenie.
 Pilot nie będzie działał jeśli pomiędzy nim a sensorem
zdalnego sterowania odbiornika AV będzie się znajdowała jakaś przeszkoda.
Zamknij pokrywę komory na baterie.
Na ilustracji poniżej, odbiornik IR odbiera sygnały z pilota
zdalnego sterowania w drugiej strefie i przesyła je do
odbiornika AV/wzmacniacza AV w pomieszczeniu głównym
poprzez blok połączeń.
Wewnątrz
szafki
Przepływ sygnału
Odbiornik IR
Blok
połączeń
Pomieszczeni główne
Zone 2/3
Przepływ sygnału
Podłącz przewód miniplug z bloku połączeń do gniazda IR
IN odbiornika AV/wzmacniacza AV, w sposób przedstawiony poniżej.
Z bloku połączeń
Uwagi:
 Jeśli pilot nie działa poprawnie, wymień baterie.
 Nigdy nie mieszaj starych baterii z nowymi i baterii
różnego typu.
 Aby zapobiec korozji lub wypłynięciu płynu z baterii,
wyjmij baterie z pilota, jeśli pilot nie będzie miał być
używany przez dłuższy czas.
 Wyjmij bezzwłocznie zużyte baterie aby ustrzec pilot
przed zniszczeniem spowodowanym korozją.
Przewód miniplug
Odbiornik AV/wzmacniacz AV
14
Pilot zdalnego sterowania
103
Pilot zdalnego sterowania - ciąg dalszy
Zone 2 - ciąg dalszy
Informacje o pilocie zdalnego sterowania
Regulowanie głośności w drugiej strefie
ZONE 2 LEVEL
Tryb RECEIVER/TAPE
Poza odbiornikiem AV, pilot zdalnego sterowania może być
również użyty do sterowania innymi urządzeniami AV. Pilot
zdalnego sterowania jest wyposażony w tryby działania
odpowiednie do sterowania poszczególnymi urządzeniami.
Tryby te wybierane są przy użyciu jednego z ośmiu przycisków REMOTE MODE.
,
Tryb RECEIVER/TAPE jest używany do sterowania odbiornikiem AV. Może on również być użyty do sterowania
magnetofonem kasetowym Onkyo podłączonym poprzez
.
złącze
Aby przełączyć pilot zdalnego sterowania w tryb
RECEIVER/TAPE, naciśnij najpierw przycisk REMOTE
MODE [RECEIVER].
 Tryb RECEIVER/TAPE
W trybie RECEIVER/TAPE możesz sterować odbiornikiem
AV i magnetofonem kasetowym Onkyo podłączonym
poprzez złącze
.
Pilot
1
 Tryb DVD
W trybie tym, domyślnie steruje się odtwarzaczem DVD
Onkyo. Wprowadzenie odpowiedniego kodu zdalnego
sterowania umożliwia sterowanie urządzeniami wyprodukowanymi przez innych producentów (patrz - strona 104).
Naciśnij przycisk [ZONE 2] na pilocie, a następnie przyciski [LEVEL-] i
[LEVEL+].
2
 Tryb CD/CDR/MD
W trybie tym, domyślnie steruje się odtwarzaczem CD
Onkyo. Wprowadzenie odpowiedniego kodu zdalnego sterowania umożliwia sterowanie odtwarzaczem CD, nagrywarką MD lub nagrywarką CD, wyprodukowanymi przez
innych producentów (patrz - strona 104).
Odbiornik AV/ Na panelu przednim odbiornika AV,
wzmacniacz AV naciśnij przyciski ZONE 2 LEVEL
[]/[].
bn
4
 Tryb DOCK
Tryb ten służy do sterowania iPodem Apple i stacją dokującą RI Onkyo, podłączonymi poprzez złącze
.
Domyślnie, możesz sterować stacją dokującą RI wyposażoną w sensor zdalnego sterowania, taką jak DS-A2.
Gdy używasz stacji dokującej połączonej przy użyciu
,
możesz sterować nią wprowadzając odpowiedni kod zdalnego sterowania (patrz - strona 104).
Jeśli głośniki drugiej strefy są podłączone do zintegrowanego wzmacniacza
w drugiej strefie, użyj go do regulacji
głośności.
5
6
7
8
9
 Tryby TV i VCR
W trybach tych steruje się telewizorem lub magnetowidem.
Należy wprowadzić najpierw odpowiedni kod zdalnego
sterowania (patrz - strona 104).
Wyciszanie drugiej strefy:
Naciśnij przycisk [ZONE 2] na pilocie, a następnie przycisk
[MUTING]. Aby wznowić odtwarzanie dźwięku w drugiej
strefie, naciśnij ponownie przycisk [ZONE 2] na pilocie, a
następnie przycisk [MUTING] lub wyreguluj poziom głośności w drugiej strefie.
 Tryb CABLE/SAT
W trybie CABLE/SAT steruje się satelitarnym lub kablowym
tunerem telewizyjnym. Należy wprowadzić najpierw odpowiedni kod zdalnego sterowania (patrz - strona 104).
Uwagi:
 Jedynie źródła analogowe wejścia są przesyłane przez
terminale ZONE 2 LINE OUT i ZONE 2 SPEAKERS.
Źródła cyfrowe wejścia nie są przesyłane. Jeśli nie
jest słyszalny żaden dźwięk, gdy wybrane jest źródło
wejścia, sprawdź, czy jest ono podłączone do wejścia
analogowego.
 Gdy używana jest druga strefa, tryby, dla których
konieczne są głośniki tylne surround (np.: Dolby Digital
EX, DTS-ES i THX Select2 Cinema), nie są dostępne.
nie są
 Gdy włączona jest druga strefa, funkcje
dostępne.
 Nie możesz wybrać różnych stacji radiowych dla drugiej strefy i pomieszczenia głównego. Przykładowo,
jeśli słuchasz stacji radiowej FM w pomieszczeniu
głównym, ta sama stacja będzie dostępna również dla
drugiej strefy.
Naciśnij jeden z przycisków REMOTE MODE,
aby wybrać tryb.
2
Użyj przycisków, które działają w danym trybie
do sterowania danym urządzeniem.
Tryb RECEIVER/TAPE:
Tryb DVD:
Tryby CD/MD/CDR/:
Tryb DOCK:
Tryby TV, VCR, CABLE/SAT:
patrz
patrz
patrz
patrz
patrz
-
obok
strona
strona
strona
strona
bq
br
bs
bk
bl
bt
ck
17
18
19
106
Uwaga:
W wypadku innych urządzeń niektóre operacje zdalnego
sterowania opisane w niniejszej instrukcji obsługi mogą nie
być wykonywane w oczekiwany sposób.
102
bo
bp
1
 Tryby ZONE 2
Tryby te służą do sterowania drugą i trzecią strefą (Zona 2
i Zone 3) (patrz - strona 101).
1
bm
3
15
Pilot zdalnego sterowania - ciąg dalszy
Zone 2 - ciąg dalszy
Numery znajdujące się w nawiasach wskazują strony,
na których można uzyskać informacje na temat działania
danego elementu.
(1) Przycisk STANDBY (44)
Przełącza odbiornik AV w tryb czuwania.
(2) Przycisk ON (44)
Włącza odbiornik AV.
(3) Przyciski INPUT SELECTOR (59)
Służą do wyboru źródła wejścia.
(4) Przyciski MACRO (108)
Przycisk ten używany jest w funkcji makra.
(5) Przycisk DIMMER (61)
Przycisk ten reguluje jasność wyświetlacza.
(6) Przyciski []/[]/[]/[] i ENTER
Przyciski te służą do wyboru i regulacji ustawień.
(7) Przycisk CH +/- (63)
Służy do wyboru zaprogramowanych stacji radiowych
(TX-SR705).
Służy do wyboru zaprogramowanych stacji radiowych
z podłączonego tunera (TX-SA705).
(8) Przycisk SETUP
Przycisk ten służy do włączania menu ustawień.
(9) Przycisk DISPLAY (69)
Przycisk ten służy do wyświetlania różnych informacji
o aktualnie odtwarzanym źródle wejścia.
(10) Przyciski LISTENING MODE (66)
Przyciski te służą do wyboru trybów odtwarzania.
Przyciski [STEREO], [SURR] i LISTENING MODE
[]/[] mogą być używane niezależnie od aktualnie
wybranego trybu zdalnego sterowania.
(11) Przyciski TEST TONE, CH SEL, LEVEL- i LEVEL+
(75, 81)
Przyciski te służą do regulacji poziomu głośności
poszczególnych głośników.
(12) Przycisk LIGHT
Przycisk ten włącza i wyłącza podświetlenie przycisków pilota.
(13) Przycisk D.TUN (jedynie TX-SR705) (62)
Przycisk ten służy do wyboru trybu Direct strojenia
radia.
(14) Przyciski REMOTE MODE (15)
Przyciski te służą do wyboru trybu zdalnego sterowania. Gdy zostanie naciśnięty jakiś przycisk na pilocie,
przycisk REMOTE MODE aktualnie wybranego trybu
zaświeci się.
(15) Przycisk SLEEP (61)
Przycisk ten służy do włączenia funkcji wyłącznika
czasowego.
(16) Przycisk VOL []/[] (59)
Przycisk ten służy do regulowania głośności odbiornika AV, niezależnie od aktualnie wybranego trybu
zdalnego sterowania.
(17) Przycisk RETURN
Przycisk ten służy do wyboru poprzednio wyświetlanego menu ustawień.
(18) Przycisk MUTING (61)
Włącza i wyłącza funkcję wyciszania odbiornika AV.
(19) Przycisk Re-EQ (75)
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania funkcji
Re-EQ.
(20) Przycisk L NIGHT (75)
Przycisk ten służy do włączania i wyłączania funkcji
Late Night.
 Tryb TAPE
W wypadku magnetofonów dwukasetowych, można sterować jedynie kieszenią B.
 Przyciski poprzedni i następny [I]/[I]
Przycisk [I] wybiera poprzednią ścieżkę. Podczas
odtwarzania wybiera on początek aktualnie odtwarzanej ścieżki. Przycisk [I] wybiera następną ścieżkę.
W zależności od tego, jak została nagrana kaseta
magnetofonowa, przyciski [I]/[I] mogą nie działać poprawnie z niektórymi z nich.
Przycisk odtwarzania []
Rozpoczyna odtwarzanie.
Przyciski przewijania do przodu i do tyłu []/
[]
Przycisk [] rozpoczyna przewijanie do tyłu. Przycisk
[] rozpoczyna przewijanie do przodu
Przycisk odtwarzania w drugą stronę []
Rozpoczyna odtwarzanie w drugą stronę.
Przycisk stop []
Kończy odtwarzanie.
Przycisk REC []
Rozpoczyna nagrywanie.
Sterowanie Zone 2 przy użyciu pilota zdalnego sterowania
Używanie drugiej strefy
W części tej zostanie przedstawiony sposób włączania drugiej strefy (Zone 2) i sposób regulowania poziomu głośności
w drugiej strefie.
ON
Sterowanie Zone 2 przy użyciu odbiornika AV/
wzmacniacza AV
INPUT
SELECTOR
1 2
ZONE 2
1
LEVEL –/+
Aby włączyć drugą strefę i wybrać
źródło wejścia, naciśnij kilkakrotnie
przycisk [ZONE 2].
Możesz również nacisnąć przycisk
[ZONE 2], a następnie, w ciągu 8
sekund, nacisnąć przycisk źródła
wejścia.
Uwaga:
 Aby sterować drugą strefą, naciśnij najpierw przycisk
[ZONE 2].
Zone 2 włącza się, wskaźnik ZONE
2 świeci się i gniazdo ZONE 2 12V
TRIGGER OUT jest zasilane (+12 V).
1
Naciśnij przycisk [ZONE 2], a następnie wyceluj pilot zdalnego sterowania
w odbiornik AV/wzmacniacz AV i naciśnij przycisk [ON].
Druga strefa (Zone 2) włącza się,
wskaźnik ZONE 2 świeci się i gniazdo
ZONE 2 12V TRIGGER OUT jest zasilane (+12 V).
2
Aby wybrać źródło wejścia dla drugiej strefy, naciśnij przycisk [ZONE
2], a następnie przycisk INPUT
SELECTOR.
Aby wybrać AM lub FM, naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT SELECTOR
[TUNER] .
3
Aby wyłączyć drugą strefę, naciśnij
przycisk [ZONE 2], a następnie przycisk [STANDBY].
Aby wybrać AM lub FM, naciśnij
kilkakrotnie przycisk wyboru źródła
[TUNER] (jedynie TX-SR705).
Aby wybrać to samo źródło wejścia, co
w pomieszczeniu głównym, naciskaj
kolejno przycisk [ZONE 2], aż pojawi
się komunikat „Z2 Sel: Source”.
2
Aby wyłączyć drugą strefę, naciśnij
przycisk [OFF] ZONE 2.
Uwaga:
Gdy używana jest aktywna druga strefa, tryby odtwarzania,
dla których konieczne są głośniki tylne surround (6.1/7.1),
takie jak Dolby Digital EX, DTS-ES i THX Select2 Cinema,
nie są dostępne.
16
101
Pilot zdalnego sterowania - ciąg dalszy
Zone 2 - ciąg dalszy
5
Ustawienie Powered Zone 2
Aby użyć Zone 2, musisz dokonać tego ustawienia.
Aktywuje się w nim głośniki podłączone do terminali ZONE
2 SPEAKERS tak, że mogą one odtwarzać dźwięk, gdy
wybrana jest druga strefa (Zone 2).
1
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Po zakończeniu ustawień, naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
Aby przełączyć pilot zdalnego sterowania w tryb DVD,
naciśnij najpierw przycisk REMOTE MODE [DVD].
Uwaga:
Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
1
2
3
2
ENTER
A
B
C
Użyj przycisków kursora []/[]
i wybierz „7. Hardware Setup”, a
następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Input
Setup.
ON
STANDBY
DVD
VCR/DVR
1
2
3
+
AUX1
AUX2
TV CH
4
5
6
-
TAPE
TUNER
7
8
+10
9
0
TV VOL
CLEAR
bn
12
M
MACRO
1
2
3
ZONE3
REMOTE MODE
DVD
VCR
CD
ZONE2
CDR/MD
Użyj przycisków kursora []/[],
aby wybrać „2. Zone 2”, a następnie
przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Zone2.
4
5
D
6
F
7
8
9
ENTER
7–2. Zone2
Not Act
TV
CABLE
DOCK
SAT
U
MEN
DVD
bo
N
bp
O
RANDOM
bq
P
SUBTITLE PLAY MODE
br
bs
Q
R
bt
S
SLEEP
P
TO
DVD
RECEIVER
TAPE/AMP
DIMMER
E
MEN
U
+
G
H
CH
PREV
CH
VOL
ENTER
DISC
ALBUM
GU
ID E
SE
TUP
E XI
T
RN
RETU
DISPLAY
MUTING
I
REC
ENTER
4
CD
D. TUN
11
--/--- 10
INPUT SELECTOR
Remote Control
Zone2
Tuner
Analog Multich
HDMI
Powered Zone2
CBL/SAT
GAME/TV
PHONO
ENTER
3
TV
INPUT
7. Hardware Setup
1.
2.
3.
4.
5.
(1) Przycisk STANDBY
Przełącza odtwarzacz DVD w tryb czuwania.
(2) Przycisk ON
Włącza odtwarzacz DVD.
(3) Przyciski numeryczne
Przyciski te służą do wprowadzania numerów tytułów,
rozdziałów i ścieżek oraz czasu, w celu zlokalizowania konkretnego miejsca na płycie.
(4) Przycisk TOP MENU
Przycisk ten służy do wyboru top menu płyty DVD.
(5) Przyciski []/[]/[]/[] i ENTER
Przyciski te służą do nawigowania po menu i do
wyboru elementów.
(6) Przycisk DISC +/Przycisk ten służy do wyboru płyty w zmieniarce
DVD.
(7) Przycisk SETUP
Przycisk ten służy do włączania ekranowych menu
ustawień odtwarzacza DVD.
(8) Przycisk DISPLAY
Przycisk ten służy do wyświetlania różnych informacji
o aktualnie odtwarzanej płycie, tytule, rozdziale lub
ścieżce, włączając czas, jaki upłynął od początku,
czas do końca, czas całkowity itd.
(9) Przyciski odtwarzania
Od lewej do prawej: poprzedni, odtwarzanie, następny, przewijanie do tyłu, pauza, stop, przewijanie do
przodu, w wolnym tempie do tyłu i w wolnym tempie
do przodu.
(10) Przycisk REPEAT
Przycisk ten służy do włączania funkcji odtwarzania
powtarzanego.
(11) Przycisk AUDIO
Przycisk ten służy do wyboru wersji językowej ścieżki
dźwiękowej i formatu audio (np.: Dolby Digital lub
DTS).
(12) Przycisk OPEN/CLOSE [ ]
Przycisk ten służy do otwierania i zamykania szuflady
na płytę.
(13) Przycisk CLEAR
Wyłącza funkcje i kasuje wprowadzone cyfry.
(14) Przycisk MENU
Przycisk ten służy do wyświetlania menu płyty DVD.
(15) Przycisk RETURN
Przycisk ten służy do wyłączania ekranowych menu
ustawień odtwarzacza DVD.
(16) Przycisk RANDOM
Przycisk ten służy do włączania odtwarzania w kolejności losowej.
(17) Przycisk PLAY MODE
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania urządzenia, które jest wyposażone w tryby odtwarzania.
(18) Przycisk SUBTITLE
Przycisk ten służy do wyboru języka napisów.
(19) Przycisk VIDEO OFF
Przycisk ten służy do wyłączania wewnętrznych obiegów video, eliminując ewentualność interferencji.
Tryb DVD
PLAYLIST
LISTENING MODE
bk
bl
bm
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz:
Not Act: Terminale ZONE 2
SPEAKERS nie są aktywne.
Act: Terminale ZONE 2
SPEAKERS są aktywne.
J
K
L
STEREO
SURR
REPEAT
AUDIO
PURE A
DIRECT
THX
ALL ST
TEST TONE
CH SEL
LEVEL-
LEVEL+
AUDIO SEL
L NIGHT
Re-EQ
VCR
DVD
HDD
OPEN/CLOSE VIDEO OFF
RC-690M
Gdy druga strefa jest aktywna i włączona
(patrz - strona 101), głośniki podłączone
do terminali ZONE 2 SPEAKERS odtwarzają dźwięk, lecz głośniki podłączone
do terminali SURR BACK SPEAKERS
nie odtwarzają dźwięku (gdy druga strefa jest aktywna lecz nieużywana, głośniki tylne surround działają normalnie).
100
17
Zone 2
Pilot zdalnego sterowania - ciąg dalszy
(1) Przycisk STANDBY
Przełącza odtwarzacz CD lub nagrywarkę CD/MD w
tryb czuwania.
(2) Przycisk ON
Włącza odtwarzacz CD lub nagrywarkę CD/MD.
(3) Przyciski numeryczne
Przyciski te służą do wprowadzania numerów ścieżek oraz czasu, w celu zlokalizowania konkretnego
miejsca CD/MD.
(4) Przyciski []/[]/[]/[] i ENTER
Przyciski te są używane z niektórymi urządzeniami.
(5) Przycisk DISC +/Przycisk ten służy do wyboru płyty w zmieniarce CD.
(6) Przycisk DISPLAY
Przycisk ten służy do wyświetlania różnych informacji
o aktualnie odtwarzanej płycie lub ścieżce w wypadku odtwarzacza CD, włączając czas, jaki upłynął od
początku, czas do końca, czas całkowity itd.
(7) Przyciski odtwarzania
Od lewej do prawej: poprzedni, odtwarzanie, następny, przewijanie do tyłu, pauza, stop i przewijanie do
przodu.
(8) Przycisk REC []
Rozpoczyna nagrywanie.
(9) Przycisk REPEAT
Przycisk ten służy do włączania funkcji odtwarzania
powtarzanego.
(10) Przycisk OPEN/CLOSE [ ]
Przycisk ten służy do otwierania i zamykania szuflady
na płytę.
(11) Przycisk CLEAR
Wyłącza funkcje i kasuje wprowadzone cyfry w
wypadku odtwarzacza CD i nagrywarki CD/MD.
(12) Przycisk RETURN
Przycisk ten służy do wyłączania ekranowych menu
ustawień odtwarzacza DVD.
(13) Przycisk RANDOM
Przycisk ten służy do włączania odtwarzania w kolejności losowej.
(14) Przycisk PLAY MODE
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania urządzenia, które jest wyposażone w tryby odtwarzania.
Tryb CD/MD/CDR
A odtwarzaczem CD, nagrywarką MD lub
Aby sterować
ON
STANDBY
nagrywarką CD Onkyo
lub odtwarzaczem/nagrywarTV
B MD innego producenta, naciśnij
INPUT
przycisk
ką CD lub
CBL/SAT
REMOTE MODE [CD],DVDabyVCR/DVR
wybrać
tryb zdalnego stero+
1
2
3
wania CD/MD/CDR.
C
TV CH
GAME/TV
AUX2
AUX1
Aby móc sterować nagrywarką MD lub- nagrywarką CD
4
5
6
Onkyo lub urządzeniem
innego
producenta, wprowadź
TAPE
TUNER
CD
najpierw odpowiedni kod
zdalnego
sterowania (patrz 7
8
9
TV VOL
strona 104).
PHONO
D. TUN
+10
0
CLEAR
11
--/--- 10
INPUT SELECTOR
M
12
MACRO
1
2
3
ZONE3
REMOTE MODE
1
DVD
VCR
TV
CABLE
CD
ZONE2
CDR/MD
2
3
D
DOCK
SAT
TAPE/AMP
DIMMER
SLEEP
PM
TO
E
DVD
RECEIVER
ENU
N
MEN
U
+
F
G
H
CH
PREV
CH
VOL
ENTER
DISC
ALBUM
GU
ID E
SE
TUP
E XI
O
T
RN
RETU
DISPLAY
bl
MUTING
I
REC
PLAYLIST
RANDOM
P
LISTENING MODE
4
5
J
K
L
6
STEREO
SURR
REPEAT
AUDIO
PURE A
DIRECT
THX
ALL ST
TEST TONE
CH SEL
LEVEL-
LEVEL+
AUDIO SEL
L NIGHT
Re-EQ
VCR
DVD
HDD
SUBTITLE PLAY MODE
OPEN/CLOSE VIDEO OFF
Q
R
bm
S
RC-690M
7
Używanie jedynie głośników w drugiej strefie
Podłączanie drugiej strefy (Zone 2)
W tej metodzie połączeń, możesz odtwarzać dźwięk surround
5.1-kanałowy w głównym pomieszczeniu i odtwarzać inne źródło AV w drugiej strefie. Poziom głośności w drugiej strefie jest
ustawiany przy użyciu odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Funkcja Zone 2 umożliwia odtwarzanie jednego źródła
wejścia w głównym pomieszczeniu i innego w drugim
pomieszczeniu.
Dostępne są dwa sposoby połączeń: przy użyciu odbiornika/zintegrowanego wzmacniacza w drugiej strefie lub przy
użyciu jedynie pary głośników w drugiej strefie.
Uwaga:
Informacje dotyczące połączeń głośnikowych i odpowiednie
ostrzeżenia znajdują się na stronie 23.
 Wybierz opcję „Act” dla ustawienia Powered Zone 2
(patrz - strona 80).
 Połącz głośniki drugiej strefy z terminalami ZONE 2
SPEAKERS odbiornika AV.
Główne pomieszczenie
Używanie odbiornika/zintegrowanego wzmacniacza w
drugiej strefie.
W tej metodzie połączeń, możesz odtwarzać dźwięk surround 7.1-kanałowy w głównym pomieszczeniu i odtwarzać
inne źródło AV w drugiej strefie. Poziom głośności w drugiej
strefie jest ustawiany przy użyciu odbiornika/zintegrowanego wzmacniacza.
 Użyj przewodu RCA audio i połącz gniazda ZONE 2
LINE OUT L/R z wejściem analogowym audio twojego
odbiornika/zintegrowanego wzmacniacza.
 Połącz głośniki drugiej strefy z terminalami odbiornika/
zintegrowanego wzmacniacza.
TV
Odbiornik AV/wzmacniacz AV
Główne pomieszczenie
TV
Zone 2
L
Odbiornik AV/wzmacniacz AV
Zone 2 12V Trigger
ZONE 2
LINE OUT
Gdy włączona jest druga strefa, wyjście ZONE 2 12V
TRIGGER OUT jest pod napięciem (+ 12 V, max 100
miliamperów). Podłączenie tego gniazda do wejścia 12V
trigger urządzenia w drugiej strefie powoduje, że urządzenie to włącza się i wyłącza, gdy druga strefa jest włączana
i wyłączana na odbiorniku AV/wzmacniaczu AV.
L
R
Zone 2
8
bn
IN
R
9
bo
L
Odbiornik/
zint. wzmacniacz
bk
18
R
99
Pilot zdalnego sterowania - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
(1) Przycisk STANDBY
Wyłącza iPoda.
(2) Przycisk ON*
Włącza iPoda.
(3) Przycisk TOP MENU
Przycisk ten działa jako przycisk Mode, gdy używany
jest ze stacją dokującą DS-A2.
(4) Przyciski []/[] i ENTER*
Przyciski te służą do nawigowania po menu i wyboru
jego elementów.
(5) Przycisk ALBUM +/-*
Przycisk ten służy do wyboru następnego lub po-przedniego albumu.
(6) Przycisk DISPLAY*
Przycisk ten włącza podświetlenie wyświetlacza na
30 sekund.
(7) Przycisk [I]
Przycisk ten powoduje ponowne odtwarzanie od
początku aktualnie odtwarzanego utworu.
(8) Przycisk pauzy [II]
Przycisk ten pauzuje odtwarzanie. (W wypadku iPodów trzeciej generacji, działa on jako przycisk odtwarzania/pauzy).
(9) Przycisk przewijania do tyłu []
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać do tyłu.
(10) Przyciski PLAYLIST [II]/[II]*
Przyciski te służą do wyboru poprzedniej lub następnej listy odtwarzania iPoda.
(11) Przycisk REPEAT*
Przycisk ten służy do włączania funkcji odtwarzania
powtarzanego.
(12) Przycisk MENU*
Przycisk ten służy do wyświetlania menu.
(13) Przycisk odtwarzania []
Przycisk ten służy do rozpoczynania odtwarzania.
Jeśli urządzenie jest wyłączone, włączy się ono
automatycznie. (W wypadku iPodów trzeciej generacji, przycisk ten działa jako przycisk odtwarzania
i pauzy).
(14) Przycisk [I]
Przycisk ten służy do wyboru następnego utworu.
(15) Przycisk stop []
Przycisk ten kończy odtwarzanie i wyświetla menu.
(16) Przycisk przewijania do przodu []
Naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać do przodu.
(17) Przycisk RANDOM*
Przycisk ten służy do włączania odtwarzania w kolejności losowej.
(18) Przycisk PLAY MODE
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania urządzenia, które jest wyposażone w tryby odtwarzania.
Przycisk ten działa jako przycisk wznawiania odtwarzania, gdy używany jest ze stacją dokującą RI
DS-A2.
Tryb DOCK
Zmiana kodu ID pilota zdalnego sterowania
Tryb DOCK służy do sterowania iPodem Apple i stacją
dokującą RI Onkyo podłączonymi przy użyciu
.
Podczas używania stacji dokującej:
 Podłącz stację dokującą do gniazd TAPE IN lub GAME
TV IN L/R.
 Ustaw przełącznik RI MODE stacji dokującej RI w pozycję HDD lub HDD/DOCK.
 Zmień komunikat o źródle wejścia wyświetlany na
wyświetlaczu na DOCK (patrz - strona 51).Jjeśli uzy wasz stacji dokującej DS-A1, wprowadź odpowiedni kod
zdalnego sterowania (patrz - strona 104).
 Zapoznaj się z instrukcją obsługi stacji dokującej RI.
Jeżeli kilka urządzeń Onkyo jest używanych w tym samym
pomieszczeniu, kody zdalnego sterowania mogą się pokrywać z kodami innych urządzeń.
Aby zróżnicować kody zdalnego sterowania, możesz zmienić kod ID na inny.
Uwaga:
Jeśli zmienisz kod ID pilota zdalnego sterowania odbiornika AV, pamiętaj o tym, żeby dokonać zmiany kodu
ID zarówno na odbiorniku AV, jak i na pilocie zdalnego
sterowania (patrz - strona 94). Kodem domyślnym dla obu
urządzeń jest 1.
Aby ustawić tryb zdalnego sterowania DOCK, naciśnij
przycisk REMOTE MODE [DOCK].
INPUT
Przyciski
numeryczne
1
2
RECEIVER
3
4
bm
5
1
Naciśnij jednocześnie przyciski [RECEIVER] I
[CINE FLTR].
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga cztery
razy.
2
Użyj przycisków numerycznych i wprowadź
kod ID zdalnego sterowania.
Wskaźnik zdalnego sterowania zamiga dwa razy.
98
6
7
8
9
bk
bn
bo
bp
bq
br
bl
bs
*
Przyciski oznaczone gwiazdką (*) nie są dostępne do sterowania
iPodami trzeciej generacji.
19
Kino domowe
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Informacje o kinie domowym
Ustawienie Lock (blokada)
Dzięki wspaniałym możliwościom odbiornika AV/wzmacniacza AV, możesz cieszyć się dźwiękiem surround o realistycznym
wrażeniu przemieszczania się dźwięku w twoim własnym domu - tak jakbyś znajdował się w sali kinowej bądź koncertowej.
Odtwarzając płyty DVD możesz korzystać z DTS i Dolby Digital. W wypadku telewizji analogowej i cyfrowej, możesz korzystać z Dolby Pro Logic IIx lub z oryginalnych trybów surround DSP firmy Onkyo. Możesz również zastosować THX Surround
(zalecany jest zestaw głośnikowy THX posiadający certyfikat THX).
Głośniki przednie lewy i prawy
Głośniki te odtwarzają dźwięk ogólny. Ich rolą w kinie domowym jest stworzenie solidnej ramy obrazu dźwiękowego. Powinny one stać przodem do słuchacza i znajdować
się mniej więcej na wysokości uszu słuchacza i w równej odległości od telewizora.
skieruj je do wewnątrz.
Głośnik centralny
Głośnik ten wzmacnia
dźwięk głośników przednich lewego i
prawego, sprawiając, że przemieszczanie się dźwięku jest wyraźniejsze,
tworząc pełen obraz dźwiękowy. W
filmach, głośnik ten używany jest
głównie do odtwarzania dialogów.
Ustaw go blisko telewizora, na wysokości uszu słuchacza lub na tej samej
wysokości co głośniki przednie lewy
i prawy.
Głośniki surround tylne lewy i
prawy
Głośniki te są konieczne do odtwarzania w trybach Dolby Digital EX,
DTS-ES Matrix i DTS-ES Discrete.
Głośniki te wzmacniają jeszcze
bardziej realistyczność dźwięku
surround i polepszają lokalizację
dźwięku z tyłu słuchacza. Ustaw je
za pozycją odsłuchową około 60-100
cm powyżej uszu słuchacza.
THX zaleca, żeby były one ustawione jak najbliżej siebie, aby wykorzystać w najwyższym stopniu z ich
technologii ASA (Advanced Speaker
Array). Jeśli nie jest to możliwe,
dokonaj regulacji ustawienia Surr
Back Sp Spacing w menu THX
Audio Setup (patrz - strona 83).
Róg
Subwoofer
Subwoofer odtwarza dźwięki kanału
niskich częstotliwości (LFE). Głośność i
jakość wyjścia basów z twojego subwoofera zależy od jego usytuowania, kształtu
pomieszczenia odsłuchowego i twojej
pozycji odsłuchowej. Generalnie, dobry
dźwięk basowy może zostać uzyskany,
jeśli głośnik ten zostanie ustawiony w
przednim rogu pomieszczenia lub w jednej
trzeciej szerokości ściany, w sposób przedstawiony obok.
Wskazówka: Aby określić najlepszą pozycję subwoofera, dokonaj prób podczas
odtwarzania filmu lub muzyki z mocnymi
efektami basowymi, ustawiając subwoofer
w różnych miejscach i wybierz tę, w której
uzyskuje się najlepsze rezultaty.
1
Formaty sygnałów cyfrowych wejścia
Sygnały cyfrowe wejścia są dostępne jedynie dla źródeł
wejścia, którym zostały przypisane cyfrowe gniazda wejścia; w przeciwnym wypadku, na ekranie pojawi się komunikat „Analog” (patrz - strona 51).
Zazwyczaj, odbiornik AV/wzmacniacz AV automatycznie
rozpoznaje format sygnału. Jednakże, jeśli występują
następujące problemy podczas odtwarzania materiału PCM
lub DTS, możesz ręcznie określić format sygnału jako PCM
lub DTS:
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
2
 Jeśli początki ścieżek źródeł PCM są obcinane, wypróbuj ustawienie PCM.
 Jeśli zniekształcone dźwięki są odtwarzane podczas
przewijania do przodu lub do tyłu płyt CD DTS, wypróbuj ustawienie DTS.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „8. Lock Setup”, a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
ENTER
8. Lock Setup
Lock
Unlocked
ENTER
DIGITAL INPUT
W ustawieniu tym, możesz chronić twoje
ustawienia, blokując menu ustawień.
Gdy menu ustawień są zablokowane, nie
można dokonywa zmian żadnych ustawień.
1
Locked: Menu ustawień jest zablokowane.
Unlocked: Menu ustawień jest odblokowane.
2
1/3 szerokości
ściany
Głośniki surround lewy i prawy
Głośniki te używane są do precyzyjnego lokalizowania dźwięku i do nadawania mu realistycznego charakteru. Ustaw je z
boków w stosunku do pozycji odsłuchowej lub lekko z tyłu,
około 60-100 cm powyżej uszu słuchacza. Najlepiej, aby
znajdowały się one w identycznej odległości od pozycji odsłuchowej.
20
97
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk
[DIGITAL INPUT].
Gdy wyświetlany jest komunikat „Auto” (przez
około 3 sekundy), naciskaj kolejno przycisk
[DIGITAL INPUT] i wybierz: PCM, DTS lub
Auto.
DTS lub PCM: Wskaźnik DTS lub PCM będzie
migał, zależnie od tego, jaki format wybrałeś i
jedynie sygnały w wybranym formacie będą przesyłane do wyjścia. Sygnały innych formatów będą
ignorowane.
Auto (domyślne): Format zostaje wykryty automatycznie. Jeśli żaden sygnał cyfrowy wejścia nie
jest obecny, używane jest odpowiednie wejście
analogowe.
5_En.book Page 96 Monday, May 28, 2007 2:13 PM
Podłączanie urządzeń AV
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Oznaczanie kolorami połączeń audio video
Informacje o połączeniach
Control
Uwagi:
Funkcja ta umożliwia wspólne działanie wraz z odbiornikiem AV/wzmacniaczem AV urządzeniom kompatybilnym
ze standardem CEC podłączonym do HDMI i urządzeniom
.
kompatybilnym z
Disable: Funkcja HDMI Control wyłączona.
Enable: Funkcja HDMI Control wyłączona.
 Po dokonaniu zmiany ustawień Control, Power
Control lub TV Control, wyłącz wszystkie podłączone urządzenia, a następnie ponownie je włącz.
Zapoznaj się z instrukcjami obsługi wszystkich
urządzeń.
 Jeśli w ustawieniu HDMI Audio Out wybrano opcję
„On”, lub gdy w ustawieniu TV Control wybrano
opcję „Enable”, a dźwięk jest odtwarzany przy
użyciu głośników telewizora, jesli głośność zostanie
wyregulowana przy użyciu odbiornika AV/wzmacniacza AV, dźwięk będzie odtwarzany przez głośniki podłączone do odbiornika AV/wzmacniacza
AV. Jesli chcesz wyłączyć dźwięk odbiornika AV/
wzmacniacza AV, dokonaj ponownie ustawień lub
zmniejsz do minimum poziom głośności.
En.book Page 96 Monday, May 28, 2007 2:13 PM
Uwagi:
 Wybierz opcję Disable, gdy podłączone urządzenie nie
jest kompatybilne, lub gdy nie masz pewności, czy jest
ono kompatybilne czy nie.
 Jeśli ruch wydaje się nienaturalny, gdy wybrana jest
opcja Enable, zmień na opcję Disable.
 Zapoznaj się również z instrukcją obsługi podłączonego
urządzenia w celu uzyskania szczegółowych informacji
 Power Control
Aby powiązać połączenia elektryczne urządzeń kompatybilnych ze standardem CEC i urządzeń kompatybilnych
przy użyciu HDMI, wybierz opcję
ze standardem
Enable. Jednakże, może nie być możliwe zasilenie powiązanych urządzeń, w zależności od ustawień i kompatybilności podłączonych urządzeń.
Disable: Funkcja Power Control wyłączona.
Enable: Funkcja Power Control włączona.
Połączenia AV typu RCA są zazwyczaj oznaczane kolorami.
Użyj czerwonych wtyków do podłączania wejść i wyjść
audio prawego kanału (oznaczonych zazwyczaj literą „R”).
Użyj białych wtyków do podłączania wejść i wyjść audio
lewego kanału (oznaczonych zazwyczaj literą „L”). Użyj
żółtych wtyków do podłączenia wejść i wyjść kompozytowych video
 Zanim przystąpisz do dokonywania połączeń, zapoznaj
się z instrukcjami obsługi podłączanych urządzeń.
 Nie podłączaj przewodu zasilania, zanim nie dokonasz i
nie sprawdzisz wszystkich połączeń.
Cyfrowe gniazda optyczne
Lewy (biały)
Cyfrowe gniazda optyczne urządzenia wyposażone są w
nakrywki zapadkowe, które otwierają się, gdy wkładany jest
wtyk optyczny i zamykają się, gdy wtyk ten jest wyjmowany.
Dokładnie wciśnij wtyki.
Audio analogowe
Prawy (czerwony)
Prawy (czerwony)
(Żółty)
Video kompozytowe
Uwaga: aby zapobiec uszkodzeniu nakrywki zapadkowej,
trzymaj prosto wtyk, gdy wkładasz go lub wyjmujesz z
gniazda.
 Dociśnij do końca wtyki, aby dokonać
dobrych połączeń (niedokładne połączenia mogą skutkować zniekształceniami lub wadliwym działaniem).
 Aby zapobiec interferencjom, przewody połączeń audio powinny być
poprowadzone z dala od przewodów
zasilania i głośnikowych.
Przewody i złącza AV
Lewy (biały)
(Żółty)
Dobrze!
Źle!
Video
Przewód
Uwagi:
 Ustawienia Power Control mogą być dokonane jedynie
gdy w ustawieniu Control przedstawionym powyżej
wybrano
opcje Enable. Page 96 Monday, May 28, 2007 2:13 PM
TX-SR705_En.book
 Funkcja Power Control HDMI działa jedynie w wypadku
urządzeń kompatybilnych z HDMI.
 Gdy zostanie wybrana opcja Enable, pobór mocy
zwiększy się (modele północnoamerykańskie).
 Odbiornik AV./wzmacniacz AV przełącza się w tryb
gotowości (Ready), gdy zostaje przełączony w tryb czuwania (poza modelem północonoamerykańskim).
 Zapoznaj się również z instrukcją obsługi podłączonego
urządzenia w celu uzyskania szczegółowych informacji
 TV Control
Wybierz opcję Enable, jeśli chcesz sterować odbiornikiem
AV/wzmacniaczemAV z telewizora kompatybilnego z
podłączonego do HDMI.
Disable: Funkcja TV Control wyłączona.
Enable: Funkcja TV Control włączona.
Opis
Gniazdo
Przewód
HDMI
W połączeniach HDMI może być przesyłany cyfrowy
sygnał video nieskompresowany, standardowy lub
wysokiej rozdzielczości oraz sygnał audio, zapewniając
najwyższą jakość obrazu i dźwięku.
HDMI
Przewód komponentowy video
Przewód komponentowy video rozdziela sygnały
luminancji (Y) i różnicy kolorów (PR, PB), zapewniając
najwyższą jakość obrazu. (W wypadku niektórych producentów telewizorów, oznaczenia gniazd komponentowych video nieznacznie się różnią).
Przewód
S-Video
W połączeniu S-Video rozdzielane są sygnały luminancji i koloru, zapewniając wyższą jakość obrazu niż
połączenie kompozytowe video.
Przewód kompozytowy video
Połączenie kompozytowe video jest powszechnie stosowane
w telewizorach, magnetowidach i innych urządzeń video.
V
Audio
Przewód
Uwagi:
 Wybierz opcję Disable, jeśli telewizor nie jest kompatybilny, lub gdy nie jest jasne, czy jest on kompatybilny
czy nie.
 Ustawienia TV Control mogą być dokonane jedynie gdy
w ustawieniu Control przedstawionym powyżej wybrano opcje Enable.
Zapoznaj
się również z instrukcją obsługi podłączonego

urządzenia w celu uzyskania szczegółowych informacji
Gniazdo
Opis
Cyfrowy przewód
optyczny audio
Połączenie to zapewnia najwyższą jakość dźwięku i
umożliwia korzystanie z dźwięku surround (np. w formacie Dolby Digital i DTS). Jakość dźwięku jest taka sama
jak w wypadku połączenia koaksjalnego.
Cyfrowy przewód
koaksjalny audio
Połączenie to zapewnia najwyższą jakość dźwięku i
umożliwia korzystanie odtwarzanie w formacie Dolby
Digital i DTS. Jakość dźwięku jest taka sama jak w
wypadku połączenia optycznego.
Przewód
analogowy audio
(RCA)
Przewód ten przesyła sygnał analogowy. Jest to
najbardziej powszechny format połączeń dźwięku analogowego i spotykany jest praktycznie we wszystkich
urządzeniach AV.
L
R
Przewód ten przesyła analogowy sygnał wielokanałowy audio i jest zazwyczaj stosowany do podłączania
odtwarzaczy DVD z 7.1-kanałowym wyjściem analogowym audio. Zamiast jednego przewodu wielokanałowego można zastosować kilka standardowych przewodów
analogowych audio.
Analogowy
przewód wielokanałowy audio
(RCA)
Uwaga: Odbiornik AV nie obsługuje połączeń typu SCART (eurozłącze).
96
21
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie aktywnego subwoofera
Podłączanie głośników
Użyj odpowiedniego przewodu i połącz gniazdo PRE
OUT SUBWOOFER odbiornika AV/wzmacniacza AV z
wejściem aktywnego subwoofera. Jeśli twój subwoofer nie
jest aktywny (nie jest wyposażony we wbudowany wzmacniacz) i używasz zewnętrzny wzmacniacz, połącz gniazdo
PRE OUT SUBWOOFER z wejściem wzmacniacza.
Konfiguracja głośników
Aby uzyskać efekty surround najwyższej jakości, należy
podłączyć siedem głośników i aktywny subwoofer.
Tabela przedstawiona poniżej informuje o tym, jakie kanały
powinny być użyte w zależności od ilości głośników, które
posiadasz.
Ilość głośników:
2
3
4
5
6
7
Przedni lewy






Przedni prawy









Surround lewy




Surround prawy




Centralny

Uwagi:
Aktywny
subwoofer

2
ENTER

Surround tylny prawy*

Kolor
Biały
Przedni prawy, Zone 2 prawy
Użycie głośników dipolarnych
Czerwony
Centralny
Zielony
Możesz użyć głośników dipolarnych jako głośników surround lewego i prawego oraz głośników tylnych surround
lewego i prawego. Głośniki dipolarne przesyłają ten sam
dźwięk w dwóch kierunkach.
Głośniki dipolarne oznaczone są zazwyczaj strzałkami,
które określają sposób, w jaki mają być one ustawione.
Głośniki dipolarne surround lewy i prawy powinny być
umiejscowione w taki sposób, aby ich strzałki były skierowane w stronę telewizora/ekranu, podczas gdy strzałki
głośników dipolarnych tylnych surround lewego i prawego
powinny być umiejscowione w taki sposób, aby ich strzałki
były skierowane do siebie.
Normalne głośniki
Głośniki dipolarne
Surround lewy
Niebieski
Surround prawy
Szary
Surround tylny lewy
Brązowy
Surround tylny prawy
Złocisto-brązowy
1
Dołączone oznaczenia głośnikowe są również oznaczone
kolorami i powinieneś przyczepić je do dodatniej (+) końcówki przewodu głośnikowego, zgodnie z powyższą tabelą.
Jedyne, czego będziesz musiał potem dokonać to przyporządkować kolor oznaczenia przewodu głośnikowego do
odpowiedniego terminalu głośnikowego.
1
TV/ekran
4
3
2
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
8
Subwoofer
Lewy głośnik przedni
Głośnik centralny
Prawy głośnik przedni
Lewy głośnik surround
6
3
Odbiornik AV/wzmacniacz AV może zostać ustawiony na
automatyczne korygowanie opóźnienia audio w stosunku
do video, na bazie informacji pochodzących z podłączonego monitora.
Disable: Funkcja HDMI Lip Sync wyłączona.
Enable: Funkcja HDMI Lip Sync włączona.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „5. HDMI”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Dołączone narzędzie do terminali głośnikowych ułatwia odkręcanie i zakręcanie terminali głośnikowych.
Jeśli używasz wtyki bananowe, aby zapewnić optymalną jakość dźwięku, odkręć terminal głośnikowy,
zanim wprowadzisz wtyk bananowy. (Używanie w
Europie wtyków bananowych do podłączania głośników do
wzmacniaczy jest zakazane).
Uwagi:
 Funkcja ta działa jedynie, gdy twój telewizor kompatybilny z HDMI obsługuje funkcję HDMI Lip Sync.
Możesz sprawdzić wielkość opóźnienia zastosowanego
 przez funkcję HDMI Lip Sync w menu A/V Sync (patrz
- strona 89).
Na ekranie pojawi się menu HDMI.
ENTER
7–5. HDMI
ENTER
4
HDMI Audio Out
Lip Sync
xvYCC
Control
Power Control
TV Control
Off
Disable
Disable
Disable
-----
xvYCC
Jeśli dla funkcji xvYCC wybierzesz opcję Enable, gdy do
HDMI podłączone są zarówno źródło, jak i telewizor kompatybilne ze standardem koloru xvYCC, jakość kolorów
zostanie polepszona.
Disable: Funkcja xvYCC wyłączona.
Enable: Funkcja xvYCC włączona.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
ENTER
6
7
Lip Sync
ENTER
Używanie narzędzia do terminali głośnikowych
5
Remote Control
Zone2
Tuner
Analog Multich
HDMI
Dodatnie terminale głośnikowe (+) odbiornika AV są
oznaczane kolorami w celu łatwiejszej ich identyfikacji.
(Wszystkie terminale ujemne (-) są czarne).
Przedni lewy, Zone 2 lewy
4
1.
2.
3.
4.
5.
Oznaczenia przewodów głośnikowych
Terminal głośnikowy
3
Na ekranie pojawi się menu Hardware
Setup.
7. Hardware Setup
* Jeśli używasz tylko jednego głośnika tylnego surround, podłącz go do terminali lewych SURR BACK SPEAKERS (L).
Niezależnie od tego, ilu głośników używasz, zalecane jest
podłączenie aktywnego subwoofera w celu uzyskania mocnych dźwięków basowych.
Aby twój system dźwięku surround działał jak najlepiej,
musisz dokonać ustawień głośnikowych przy użyciu dołączonego mikrofonu ustawień głośnikowych (patrz - strona
54).
TV/ekran
 Jeśli wybrana jest opcja On i sygnał może być odtwarzany przez telewizor, odbiornik AV/wzmacniacz AV nie
bezie odtwarzał dźwięku poprzez swoje głośniki.
 Jeśli aktywowana jest funkcja TV Control, w ustawieniu
tym wybrana jest automatycznie opcja Auto.
 W wypadku niektórych telewizorów i sygnałów wejścia,
żaden dźwięk nie będzie odtwarzany, nawet jeśli wybrana zostanie opcja On.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „7. Hardware Setup”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
LINE INPUT
Surround tylny lewy*
2
1
W ustawieniu tym określa się, czy audio odbierane przez
HDMI IN jest przesyłane przez HDMI OUT. Możesz chcieć
włączyć to ustawienie, jeśli twój telewizor jest podłączony do HDMI OUT i chcesz słuchać audio z urządzenia
podłączonego do HDMI IN poprzez głośniki telewizora.
Zazwyczaj, ustawienie to powinno być wyłączone (Off).
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Off: Audio HDMI nie jest przesyłane (domyślne).
On: Audio HDMI jest przesyłane.
LINE INPUT
Surround tylny
HDMI Audio Out
Ustawienia HDMI (HDMI Setup)
Ustawienia HDMI przedstawione są
obok.
Uwagi:
 Jeśli kolory są nienaturalne, gdy włączona jest funkcja
xvYCC, wyłącz ją.
 Zapoznaj się również z instrukcją obsługi podłączonego urządzenia w celu uzyskania szczegółowych
informacji
ENTER
8
6. Prawy głośnik surround
7. Lewy głośnik tylny
surround
8. Prawy głośnik tylny
surround
22
95
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Uwaga:
Zmiana ID odbiornika AV/
wzmacniacza AV
1
Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora
na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „7. Hardware Setup”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
2
ENTER
Na ekranie pojawi się menu Hardware
Setup.
7. Hardware Setup
1.
2.
3.
4.
5.
Remote Control
Zone2
Tuner
Analog Multich
HDMI
ENTER
3
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „1. Remote Control”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
ENTER
Na ekranie pojawi się menu Remote
Control.
7–1. Remote Control
Remote ID
1
ENTER
4
Ostrzeżenia dotyczące podłączania głośników
Podłączanie przewodów głośnikowych
Zapoznaj się z informacjami przedstawionymi poniżej,
zanim przystąpisz do podłączania głośników:
 Modele północnoamerykańskie: możesz podłączyć
głośniki, których impedancja wynosi 6 Ω lub więcej. Jeśli
podłączysz głośniki o mniejszej impedancji i będziesz
używał wzmacniacz z wysokim poziomem głośności
przez dłuższy czas, wbudowany układ ochronny może
zostać aktywowany.
 Inne modele: możesz podłączyć głośniki, których impedancja zawiera się w przedziale pomiędzy 4 i 16 Ω. Jeśli
impedancja któregokolwiek głośnika wynosi 4 Ω lub
więcej, lecz mniej niż 6 Ω, pamiętaj, aby w ustawieniu
minimalnej impedancji tego głośnika wybrać ustawienie
„4 ohms” (patrz - strona 46). Jeśli podłączysz głośniki o
mniejszej impedancji i będziesz używał wzmacniacz z
wysokim poziomem głośności przez dłuższy czas, wbudowany układ ochronny może zostać aktywowany.
 Odłącz przewód zasilania z gniazda zasilania sieciowego, zanim przystąpisz do dokonywania jakichkolwiek
połączeń.
 Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do
twoich głośników.
 Zwracaj szczególną uwagę na polaryzację przewodów
głośnikowych. Innymi słowy, zawsze łącz terminale
dodatnie (+) z terminalami dodatnimi (+) i terminale
ujemne (-) z terminalami ujemnymi (-). Jeśli pomylisz się
w połączeniach, dźwięk będzie brzmiał nienaturalnie.
 Zbyt długie lub zbyt cienkie przewody mogą mieć wpływ
na jakość dźwięku. Należy unikać takich przewodów.
 Jeśli używasz 4 lub 5 głośników, podłącz każdy z dwóch
głośników surround do terminali SURR SPEAKERS. Nie
podłączaj ich do terminali SURR BACK SPEAKERS.
 Zwracaj uwagę na to, żeby
nie dopuścić do spięcia
pomiędzy przewodami dodatnimi a ujemnymi. Może to
uszkodzić odbiornik AV.
 Nigdy nie podłączaj więcej
niż jednego przewodu do
jednego terminalu głośnikowego. Może to uszkodzić
odbiornik AV.
 Nie podłączaj jednego głośnika do więcej niż jednej
pary terminali głośnikowych.
1
Zdejmij ok. 15 mm izolacji z końców przewodów
głośnikowych i skręć przewody w sposób przedstawiony poniżej
2
Odkręć terminal.
3
Włóż do końca nieizolowany przewód.
4
Dokręć mocno terminal.
15 mm
Ilustracja pokazuje, jakie głośniki powinny być podłączone
do poszczególnych par terminali.
Jeśli używasz tylko jednego głośnika tylnego surround,
podłącz go do terminali lewych (L) SURROUND BACK
SPEAKERS.
Prawy
głośnik
surround
tylny
Lewy
głośnik
surround
tylny
Prawy
głośnik
surround
Lewy
głośnik surround
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz wartość.
Remote ID
W ustawieniu tym możesz zmienić kod
identyfikacyjny zdalnego sterowania (ID)
odbiornika AV/wzmacniacza AV. Może
się okazać konieczna zmiana tego ustawienia, gdy kody pilota zdalnego sterowania pokrywają się z kodami innych
urządzeń Onkyo znajdujących się w tym
samym pomieszczeniu.
Jeśli zmienisz kod ID pilota zdalnego
sterowania odbiornika AV/wzmacniacza
AV, pamiętaj o tym, żeby dokonać zmiany kodu ID zarówno na odbiorniku AV,
jak i na pilocie zdalnego sterowania
(patrz - strona 98). Kodem domyślnym
dla obu urządzeń jest 1.
Prawy
głośnik
przedni
94
23
Głośnik
centralny
Lewy
głośnik
przedni
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Połączenia bi-amp głośników przednich
OSD Setup (ustawienie wyświetlacza ekranowego)
Terminale FRONT SPEAKERS L/R i SURR BACK
SPEAKERS L/R mogą być użyte do podłączenia odpowiednio głośników przednich i głośników tylnych surround lub do
połączeń bi-amp w celu oddzielnego zasilania głośników
nisko i wysokotonowych przy użyciu dwóch par głośników
przednich typu bi-amp, dzięki czemu uzyskuje się lepszą
jakość dźwięków basowych i sopranowych.
1
 Gdy stosowane są połączenia bi-amp, odbiornik AV/
wzmacniacz AV może napędzać do 5.1 głośników w
pomieszczeniu głównym.
 W połączeniach bi-amp, połącz terminale FRONT
SPEAKERS L/R z terminalami wysokotonowymi głośników przednich a terminale SUR BACK SPEAKERS L/R
połącz z terminalami basowymi głośników przednich.
 Gdy dokonasz połączeń typu bi-amp przedstawionych
poniżej i włączysz odbiornik AV/wzmacniacz AV, w
ustawieniu Speaker Type musisz wybrać opcję Bi-Amp,
aby aktywować biamping (patrz - strona 46).
Ważne informacje:
 Podczas dokonywania połączeń bi-amp, pamiętaj
o odłączeniu belki zwierającej, łączącej terminale
nisko i wysokotonowe głośników.
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
ENTER
ENTER
2
ENTER
Niski zakres
(niskotonowy)
Wysoki zakres
(wysokotonowy)
Prawy
głośnik
Połączenia bi-amp głośników
1
4
Połącz terminale dodatnie (+) FRONT SPEAKERS
R odbiornika AV/wzmacniacza AV z wysokontonowym terminalem dodatnim (+) prawego głośnika
przedniego i połącz terminale ujemne (-) FRONT
SPEAKERS R odbiornika AV/wzmacniacza AV z
wysokontonowym terminalem ujemnym (-) prawego głośnika przedniego.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „6. Miscellaneous” a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu
Miscellaneous.
6. Miscellaneous
1. Volume Setup
2. OSD Setup
Lewy
głośnik
ENTER
ENTER
W ustawieniu tym możesz określić
proporcje ekranu twojego telewizora
tak, aby informacje o operacjach były
wyświetlane poprawnie.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „2. OSD Setup” a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu OSD
Setup.
4:3: Wybierz, jeśli posiadasz telewizor 4:3 (domyślne).
16:9: Wybierz, jeśli posiadasz telewizor 16:9.
6–2. OSD Setup
2
3
4
Immediate Display
W ustawieniu tym możesz określić, czy
informacje o operacjach są wyświetlane
na ekranie TV, gdy dokonywane są
regulacje na odbiorniku AV/wzmacniaczu AV.
On: Informacje są wyświetlane
(domyślne).
Off: Informacje nie są wyświetlane.
Nawet jeśli wybierzesz opcję On, informacje o operacjach nie są wyświetlane,
gdy źródło wejścia jest podłączone do
wejścia COMPONENT VIDEO IN lub
HDMI IN.
W celu optymalizacji osiągów video, THX
zaleca, aby w ustawieniu Immediate
Display wybrana została opcja Off.
Monitor Type
3
Połącz terminale dodatnie (+) SURR BACK
SPEAKERS R odbiornika AV/wzmacniacza AV z
niskontonowym terminalem dodatnim (+) prawego
głośnika przedniego i połącz terminale ujemne (-)
SURR BACK SPEAKERS R odbiornika AV/wzmacniacza AV z niskontonowym terminalem ujemnym
(-) prawego głośnika przedniego.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz ustawienie, a następnie użyj
przycisków kursora []/[] i zmień
je.
W ustawieniu tym możesz określić, jak
szczegóły operacji wyświetlane są na
wyświetlaczu.
Immediate Display
Monitor Type
Display Position
TV Format
Display Position
W ustawieniu tym możesz określić, w
którym miejscu są wyświetlane informacje o operacjach.
On
4:3
Bottom
Auto
Bottom: Na dole ekranu (domyślne).
Top: Na górze ekranu.
ENTER
TV Format
Zapoznaj się z rozdziałem „Ustawienie
formatu TV (poza modelem północnoamerykańskim)” na stronie 52.
Połącz terminale dodatnie (+) FRONT SPEAKERS
L odbiornika AV/wzmacniacza AV z wysokontonowym terminalem dodatnim (+) lewego głośnika
przedniego i połącz terminale ujemne (-) FRONT
SPEAKERS L odbiornika AV/wzmacniacza AV z
wysokontonowym terminalem ujemnym (-) lewego
głośnika przedniego.
5
Połącz terminale dodatnie (+) SURR BACK
SPEAKERS L odbiornika AV/wzmacniacza AV z
niskontonowym terminalem dodatnim (+) lewego
głośnika przedniego i połącz terminale ujemne (-)
SURR BACK SPEAKERS L odbiornika AV/wzmacniacza AV z niskontonowym terminalem ujemnym
(-) lewego głośnika przedniego.
Uwaga:
Po zakończeniu ustawień, naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora
na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
24
93
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Muting Level (poziom wyciszenia)
W ustawieniu tym można określić stopień
wyciszenia wyjścia, gdy włączona jest
funkcja wyciszania (Muting) (patrz - strona
68). Można wybrać opcje -∞ dB (całkowicie wyciszone), lub pomiędzy -50 dB a -10
dB w odstępach o 10 dB.
Maximum Volume (głośność maksymalna)
Ustawienie to umożliwia zapobieżenie zbyt
głośnemu dźwiękowi poprzez określenie
maksymalnego poziomu głośności.
Gdy w ustawieniu „Volume Display” zostanie wybrana opcja „Absolute”, zakres tego
ustawienia wynosi: Off, 50 do 99. Gdy
zostanie wybrana opcja „Relative”, zakres
tego ustawienia wynosi: Off, -32 dB do
+17 dB. Aby nie określać maksymalnego
poziomu głośności, wybierz opcję „Off”.
Power On Volume (głośność wyłączenia)
W ustawieniu tym możesz określić poziom
głośności urządzenia po każdorazowym
włączeniu go.
Gdy w ustawieniu „Volume Display” zostanie wybrana opcja „Absolute”, zakres tego
ustawienia wynosi od Last, Min, 1 do Max.
Gdy zostanie wybrana opcja „Relative”,
zakres tego ustawienia wynosi od Last, -∞
dB, -81 dB do +18 dB.
Aby zastosować ten sam poziom głośności, jaki był ustawiony w momencie ostatniego wyłączenia odbiornika AV/wzmacniacza AV, wybierz opcję Last.
W ustawieniu „Power On Volume” nie
można wybrać większej wartości niż wybrana w ustawieniu „Maximum Volume”.
Headphones Level (poziom słuchawek)
W ustawieniu tym możesz określić
względny poziom głośności słuchawek w
stosunku do głośności głównej. Jest to
użyteczne, gdy występuje różnica głośności pomiędzy głośnikami a słuchawkami.
Poziom słuchawek może być ustawiany w
przedziale od -12 dB do +12 dB.
Ustawienia głośności/wyświetlacza ekranowego
W rozdziale niniejszym zostaną przedstawione elementy
menu Miscellaneous.
Volume Setup (ustawienie głośności)
1
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
2
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „6. Miscellaneous” a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu
Miscellaneous.
6. Miscellaneous
1. Volume Setup
2. OSD Setup
ENTER
3
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „1. Volume Setup” a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Volume
Setup.
6–1. Volume Setup
Volume Display
Muting Level
Maximum Volume
Power On Volume
Headphone Level
Relative
- dB
Off
Last
0dB
∞
ENTER
5
4
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz ustawienie, a następnie użyj
przycisków kursora []/[] i zmień
je.
Volume Display (wyświetlanie głośności)
Uwaga:
Po zakończeniu ustawień, naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora
na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Absolute: Wyświetlany zakres: MIN,
1 do 99 i MAX,
Relative: Wyświetlany zakres: -∞
dB, -81 dB do +18 dB.
Jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniego odbioru przy użyciu dołączonej anteny FM, spróbuj użyć anteny zewnętrznej FM (patrz - strona 26).
Podłączanie anten (jedynie TX-SR705)
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony sposób
podłączania dołączonej anteny pokojowej FM i anteny
ramowej AM oraz sposób podłączania dostępnych anten
zewnętrznych FM i AM. Urządzenie nie będzie odbierać
żadnych sygnałów radiowych, jeśli nie zostaną podłączone anteny, należy zatem podłączyć anteny, aby móc
korzystać z tunera.
Podłączanie anteny ramowej AM
Dołączona antena pokojowa AM służy jedynie do użytku
w pomieszczeniach.
Terminale zaciskowe anteny AM
Gniazdo anteny FM
1
2
Podłączanie anteny pokojowej FM
Dołączona antena pokojowa FM służy jedynie do użytku
w pomieszczeniach.
1
Podłącz antenę FM w sposób przedstawiony
poniżej.
 Model północnoamerykański
FM 75
 Inne modele
Naciśnij
FM 75
Wprowadź
przewód
Zwolnij
Włóż
do fully
Insertwtyk
the plug
gniazda
i dociśnij.
into the jack.
Gdy odbiornik AV będzie gotowy do użytku, będziesz
musiał wyszukać stację radiową FM i znaleźć takie
miejsce dla anteny FM, w którym jakość odbioru
jest najlepsza.
2
Gdy urządzenie będzie gotowe do użytku, będziesz
musiał wyszukać stację radiową AM i wyregulować
pozycję anteny AM, aby uzyskać najlepszą możliwą
jakość odbioru.
Ustaw antenę jak najdalej od urządzenia, telewizora, przewodów głośnikowych i przewodów zasilania.
Użyj pinezek lub czegoś podobnego, aby przytwierdzić antenę FM w wybranym miejscu.
Jeśli nie możesz uzyskać odpowiedniego odbioru przy użyciu dołączonej anteny AM, spróbuj użyć anteny zewnętrznej AM (patrz - strona 26).
Pinezka itp.
Uwaga: bądź ostrożny i nie skalecz się podczas
używania pinezek.
92
Podłącz oba przewody anteny ramowej AM do
terminali antenowych AM w sposób przedstawiony poniżej.
(Przewody antenowe nie mają polaryzacji, nie jest
zatem istotne, do którego terminalu podłączysz
dany przewód).
Pamiętaj o dokładnym podłączeniu przewodów i
zwróć uwagę na to, aby zaciśnięte były przewody
a nie izolacja.
Włóż wtyk
do fully
Insert
the plug
gniazda
i dociśnij.
into
the jack.
ENTER
Wartość absolutna 82 odpowiada wartości względnej 0 dB.
Złóż antenę ramową AM w sposób przedstawiony poniżej.
25
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Podłączanie anteny zewnętrznej FM
Podłączanie anteny zewnętrznej AM
Jeśli jakość odbioru stacji radiowych nie jest zadowalająca
przy użyciu anteny pokojowej FM, należy podłączyć antenę zewnętrzną FM.
Jeśli jakość odbioru stacji radiowych nie jest zadowalająca
przy użyciu anteny ramowej AM, należy podłączyć również
antenę zewnętrzną AM w sposób przedstawiony poniżej.
8
ENTER
Antena zewnętrzna
Po zakończeniu wprowadzania, użyj
przycisków kursora []/[] []/[],
aby wyświetlić następujący ekran,
wybierz opcję „OK”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
4-3. Name Edit
FM 75
Antena ramowa AM
Izolowany przewód antenowy
Name
123456789
ENTER
Uwagi:
 Anteny zewnętrzne FM dają najlepsze rezultaty, jeśli
zainstalowane są na zewnątrz, lecz dobre rezultaty
mogą być uzyskane, jeśli zostaną użyte w oknie lub
w lufcie.
 Dla uzyskania najlepszych rezultatów zainstaluj antenę
zewnętrzną FM z dala od wysokich budynków, najlepiej
w taki sposób, aby między nadajnikiem FM a anteną nie
znajdowała się żadna przeszkoda.
 Antena zewnętrzna powinna być zainstalowana z dala
od potencjalnych źródeł zakłóceń, takich jak sygnały
neonów, ruchliwe drogi itp.
 Ze względów bezpieczeństwa antena zewnętrzna
powinna być usytuowana z dala od linii zasilania itp.
 Antena zewnętrzna powinna być uziemiona zgodnie
z lokalnym prawodawstwem, aby uniknąć porażenia
prądem elektrycznym.
“OK”
Antena zewnętrzna AM działa najlepiej, gdy jest usytuowana na zewnątrz, w pozycji horyzontalnej, jednak dobre
rezultaty mogą być również uzyskane, gdy będzie zainstalowana horyzontalnie nad oknem. Pamiętaj o tym, że
antena ramowa AM musi również być podłączona.
Antena zewnętrzna powinna być uziemiona zgodnie z
lokalnym prawodawstwem, aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym.
9
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
Uwagi:
 Aby zapisać nazwę, musisz wybrać opcję „OK” i nacisnąć przycisk [ENTER] w kroku 8, w przeciwnym razie
nie zostanie ona zapisana.
 Nie można nazwać zaprogramowanych stacji radiowych
XM lub SIRIUS,
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
 Połączenie rozdzielcze radiowo - telewizyjne
Nie używaj tej samej anteny do odbioru stacji FM i TV, jako
że może to spowodować wystąpienie interferencji. Jeśli
jesteś zmuszony do zastosowania jednej anteny zastosuj
połączenia rozdzielczego radiowo-telewizyjnego.
Rozdzielnik antenowy
TV/FM
Do urządzenia
Do TV (lub magnetowidu)
26
91
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Name Edit
5
Możesz wprowadzić twoją własną nazwę dla każdego
selektora wejścia i kanału radiowego dla łatwiejszej identyfikacji. Po wyborze, wprowadzona nazwa pojawi się na
wyświetlaczu.
1
Użyj przycisków kursora [ ]/[ ]
i wybierz „Display”, a następnie
użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz:
ENTER
Wybierz selektor wejścia, któremu
chcesz nadać nazwę.
Aby nazwać stację radiową, użyj przycisku [TUNER], aby wybrać AM lub FM, a
następnie wybierz kanał.
ENTER
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
2
Default: Wyświetlana jest nazwa
domyślna.
Custom: Wyświetlana jest nazwa
własna.
Gdy wybrana zostanie opcja Default,
częstotliwość stacji radiowej wyświetlana jest na wyświetlaczu, gdy zostanie wybrana zaprogramowana stacja
radiowa.
ENTER
Użyj przycisku kursora [] i wybierz
„Name”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER], aby otworzyć ekran
wprowadzania znaków.
4-3. Name Edit
Name
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „4. Source Setup”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Source
Setup.
4. Source Setup
1. IntelliVolume
2. A/V Sync
3. Name Edit
ENTER
7
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „Name Edit”, a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Name Edit.
Użyj przycisków kursora [ ]/[ ]
[]/[] i wybierz znak, a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Powtórz ten krok, aby wprowadzić do
10 znaków.
Aby poprawić znak:
1. Użyj przycisków kursora []/[]
[]/[], aby wybrać „” (w lewo) lub
„” (w prawo), a następnie naciśnij
przycisk [ENTER].
Name
123456789
Default
ENTER
ENT
Audio
Telewizor, projektor itp.
Głośniki (informacje na temat połączeń znajdują się na stronie 20)
Jaki typ połączeń wybrać?
Odbiornik AV/wzmacniacz AV jest wyposażony w wiele formatów połączeń, dzięki czemu jest kompatybilny z szeroką gamą
urządzeń AV. Wybór formatu połączeń zależny jest od formatów, w które jest wyposażone podłączane urządzenie. Skorzystaj
z informacji przedstawionych poniżej dokonując wyboru połączeń.
W wypadku urządzeń video, takich jak odtwarzacz DVD, musisz dokonać połączeń audio i połączeń video.
Odbiornik AV/wzmacniacz AV może konwertować w górę i w dół formaty video, w zależności od ustawienia HDMI Monitor,
które ogólnie określa, czy sygnały video są konwertowane do góry do wyjścia komponentowego video lub wyjścia HDMI.
W celu optymalizacji osiągów video, THX zaleca, aby sygnały video przechodziły przez system bez dokonywania
konwersji do góry (przykładowo, aby sygnały komponentowe video wejścia były przesyłane do wyjścia komponentowego video). Zaleca się również, aby w ustawieniu Immediate Display wybrano opcję Off (strona 93).
 Wybór YES w ustawieniu HDMI Monitor
Setting
4-3. Name Edit
DVD
Audio
ENTER
ENTER
Display
Name
Video
Video
Formaty połączeń video
DVD
ENTER
4–3. Name Edit
: Przepływ sygnału
Urządzenia video mogą być podłączone do odbiornika AV/wzmacniacza AV przy użyciu jednego z następujących formatów
połączeń video: kompozytowego video, S-Video, komponentowego video lub HDMI, każdy następny oferujący wyższą jakość
obrazu.
ENTER
4
Podłączenie zarówno wyjść audio jak i video odtwarzacza DVD i innych urządzeń AV do odbiornika AV/wzmacniacza AV
umożliwia łatwą jednoczesną zmianę sygnałów audio i video poprzez zmianę źródła wejścia odbiornika AV/wzmacniacza
AV.
Odtwarzacz DVD itp.
6
3
Podłączanie audio i video
“ ”“ ”
: EDIT
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk
[ENTER], aby wybrać niepoprawny znak (kursor przemieszcza się o
jedną literą po każdorazowym naciśnięciu przycisku [ENTER]).
3. Użyj przycisków kursora []/[]
[ ]/[ ], aby wybrać poprawny
znak, a następnie naciśnij przycisk
[ENTER].
Jeśli dokonujesz wprowadzania nazwy
po raz pierwszy, przejdź do kroku 6.
Jeśli element ma już swoją nazwę,
wybierz Default lub Custom w kroku 5.
90
Gdy w ustawieniu HDMI Monitor zostanie wybrana
opcja Yes (patrz - strona 47), przepływ sygnału
następuje w sposób przedstawiony obok, gdzie
sygnały kompozytowe video, S-Video i komponentowe video są konwertowane do góry do wyjścia
HDMI. Zastosuj to ustawienie, jeśli podłączasz
wyjście HDMI OUT odbiornika AV/wzmacniacza AV
z twoim telewizorem.
Wyjścia kompozytowe video, S-Video i komponentowe video przesyłają odpowiednie sygnały wejścia
bez zmian.
Odtwarzacz DVD itp.
Tabela przepływu sygnału video
Kompozytowy
S-video
Komponentowy
HDMI
S-video
Komponentowy
HDMI
Odbiornik AV/
wzmacniacz AV
Kompozytowy
Telewizor,
projektor itp.
27
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
 Wybór NO w ustawieniu HDMI Monitor
Setting
Korekcja synchronizacji dźwięku i obrazu
Gdy w ustawieniu HDMI Monitor zostanie wybrana
opcja No (patrz - strona 47), przepływ sygnału
następuje w sposób przedstawiony obok, gdzie
sygnały kompozytowe video i S-Video są konwertowane do góry do wyjścia komponentowego
video. Zastosuj to ustawienie, jeśli podłączasz
wyjście COMPONENT VIDEO OUT odbiornika
AV/wzmacniacza AV z twoim telewizorem. Sygnały
kompozytowe video są konwertowane do góry do
S-Video a sygnały S-Video są konwertowane do
dołu do sygnałów kompozytowych video. Pamiętaj
o tym, że konwersja ta ma zastosowanie jedynie
do wyjść MONITOR OUT V i S a nie do wyjść
VCR/DVR V i S.
Wyjścia kompozytowe video, S-Video, komponentowe video i HDMI przesyłają odpowiednie sygnały
wejścia bez zmian.
Tabela przepływu sygnału video
Odtwarzacz DVD itp.
Kompozytowy
S-video
Komponentowy
HDMI
IN
1
Komponentowy
4–2. A/V Sync
DVD
20msec
0msec)
ENTER
Press Enter to see picture.
HDMI
Jeśli aktywna jest opcja HDMI Lip
Sync (patrz - strona 95) i twój telewizor
lub ekran jest kompatybilny z HDMI Lip
Sync, czas opóźnienia HDMI Lip Sync
wyświetlany jest na dole w nawiasach.
Telewizor,
projektor itp.
2
Formaty połączeń audio
Urządzenia audio mogą być podłączone do
odbiornika AV przy użyciu jednego z następujących formatów połączeń audio: analogowego,
optycznego, koaksjalnego i HDMI.
Gdy dokonujesz wyboru formatu, weź pod
uwagę fakt, że odbiornik AV nie konwertuje
formatów cyfrowych na analogowe i vice versa.
Przykładowo, sygnały audio podłączone do wejścia optycznego lub koaksjalnego nie są przesyłane do wyjścia analogowego TAPE OUT.
ENTER
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
MONITOR OUT
S-video
Użyj przycisków kursora []/[]] i
wybierz „2. A/V Sync”, a następnie
przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu A/V Sync.
A/V Sync
(HDMI Lip Sync
Odbiornik AV/
wzmacniacz AV
Kompozytowy
4
Gdy stosujesz progresywne skanowanie na odtwarzaczu
DVD, możesz uznać, że dźwięk i obraz nie są zsynchronizowane. W ustawieniu niniejszym, możesz poprawić ten efekt,
opóźniając sygnały audio. Możesz opóźnić dźwięk o od 0 do
250 milisekund w odstępach o 5 milisekund.
Odtwarzacz CD itp.
Tabela przepływu sygnału audio
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „4. Source Setup”, a następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Source
Setup.
4. Source Setup
Analogowy Wielokanałowy
Optyczny
Koaksjalny
1. IntelliVolume
2. A/V Sync
3. Name Edit
HDMI
5
ENTER
DVD
Użyj przycisków kursora []/[] i
wyreguluj opóźnienie od 0 do 100
milisekund w odstępach o 10 milisekund.
Aby oglądać obraz na ekranie telewizora, naciśnij przycisk [ENTER]
IN
Odbiornik AV/
wzmacniacz AV
ENTER
OUT
Analogowy
Optyczny
HDMI
3
Nagrywarka MD itp.
28
Uwagi:
Użyj przycisków wyboru źródła wejścia INPUT SELECTOR odpowiadający źródłu wejścia, dla którego chcesz
dokonać korekcji.
 Ustawienie to nie jest dostępne, gdy stosowany jest
tryb odtwarzania Pure Audio lub Direct z analogowym
sygnałem wejścia.
 Procedura powyższa może równie zostać dokonana
przy użyciu pilota zdalnego sterowania przy użyciu
przycisków INPUT SELECTOR. Naciśnij i przytrzymaj
przez ponad 5 sekund przycisk INPUT SELECTOR dla
źródła wejścia, które chcesz skorygować. Użyj przycisków []/[] i wyreguluj opóźnienie.
89
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
5
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
2
Po zakończeniu ustawień, naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „4. Source Setup”, a następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Input
Setup.
4. Source Setup
1. IntelliVolume
2. A/V Sync
3. Name Edit
Uwaga:
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego telewizora ( A , B lub C ) a następnie dokonaj połączenia.
DVD
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego telewizora ( a , b lub c ) a następnie dokonaj połączenia.
ENTER
Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora
na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
 Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku z telewizora i słuchanie dźwięku w drugiej strefie (Zone
2).
 Aby móc odtwarzać w formacie Dolby Digital lub DTS, dokonaj połączeń typu b lub c . (Do nagrywanie, dokonaj połączeń a i b lub a i c ).
Ustawienia źródła
3
3
Użyj przycisków INPUT SELECTOR
na pilocie, aby wybrać źródło wejścia, dla którego chcesz dokonać
ustawienia.
4
ENTER
2, 4
Podłączanie telewizora lub projektora
1
2, 4, 5
Połączenie
IntelliVolume
DVD
Telewizor
Jakość obrazu
COMPONENT VIDEO OUT
=>
Wejście komponentowe video
B
MONITOR OUT S
=>
Wejście S-Video
Lepsza
C
MONITOR OUT V
=>
Wejście kompozytowe video
Standardowa
a
GAME/TV IN L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
b
DIGITAL COAXIAL IN 3 (CBL/SAT)
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
c
DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
Użyj przycisków kursora []/[]] i
wybierz „1. IntelliVolume”, a następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu
IntelliVolume.
4–1. IntelliVolume
Odbiornik AV/wzmacniacz AV Przepływ sygnału
A
Najlepsza
b
C
c
0dB
ENTER
B
1, 6
a
A
5
IntelliVolume
Możesz określić poziom wejścia każdego źródła wejścia. Jest to użyteczne, gdy niektóre z twoich urządzeń
AV są głośniejsze lub cichsze niż pozostałe. Funkcja
IntelliVolume nie ma zastosowania do drugiej strefy (Zone
2). Gdy menu to pojawia się na ekranie, możesz wybrać
każde źródło wejścia, ustawić poziom podczas odtwarzania i dokonać porównania.
1
6
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Jeśli urządzenie jest zbyt głośne w
porównaniu z pozostałymi, użyj przycisku kursora [], aby wyregulować
poziom. Jeśli jest zbyt ciche, użyj
przycisku kursora [].
 Poziom może zostać wyregulowany
w przedziale od -12 dB do +12 dB w
odstępach o 1 dB.
Po zakończeniu ustawień, naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
L
COAXIAL
OUT
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO IN
Dokonaj jednego z połączeń.
b
zostać przypisane
Połączenie b musi
(patrz - strona 51).
Wskazówka!
88
OPTICAL
OUT
R
AUDIO
OUT
S VIDEO
IN
VIDEO
IN
Telewizor, projektor itp.
Jeśli twój telewizor nie jest wyposażony w wyjścia audio, podłącz wyjście audio twojego magnetowidu
lub tunera satelitarnego lub kablowego do odbiornika AV/wzmacniacza AV i użyj jego tunera do słuchania
programów telewizyjnych przy użyciu odbiornika AV (patrz - strona 32 i 34).
29
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
4
Przypisywanie trybów odtwarzania do źródeł
wejścia
Podłączanie odtwarzacza DVD
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego odtwarzacza DVD ( A , B lub C ) a następnie dokonaj połączenia.
Musisz podłączyć odbiornik AV/wzmacniacz AV do telewizora przy użyciu tego samego typu połączeń.
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego odtwarzacza DVD ( a , b lub c ) a następnie dokonaj połączenia.
Możesz przypisać domyślny tryb odtwarzania do każdego
źródła wejścia, który będzie wybierany automatycznie, gdy
wybierzesz dane źródło wejścia. Przykładowo, możesz
ustawić domyślny tryb odtwarzania, jaki ma być użyty dla
sygnałów wejścia Dolby Digital. Możesz wybrać inny tryb
odtwarzania podczas odtwarzania, lecz określony tutaj
tryb odtwarzania zostanie przywrócony po przełączeniu
urządzenia w tryb czuwania.
ENTER
ENTER
 Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku z odtwarzacza DVD i słuchanie dźwięku w drugiej strefie
(Zone 2).
 Aby móc odtwarzać w formacie Dolby Digital lub DTS, dokonaj połączeń typu b lub c . (Do nagrywanie, dokonaj połączeń a i b lub a i c ).
 Jeśli twój odtwarzacz DVD jest wyposażony w wyjścia główne lewe i prawe oraz w wyjścia wielokanałowe lewe i prawe,
wybierz wyjścia główne lewe i prawe w połączeniach a .
Połączenie
Odbiornik AV/wzmacniacz AV
Przepływ sygnału
Odtwarzacz DVD
1
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
2
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „5. Listening Mode Preset”, a
następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Input
Setup.
Jakość obrazu
Najlepsza
A
COMPONENT VIDEO IN 1 (DVD)
<=
Wyjście komponentowe video
B
DVD IN S
<=
Wyjście S-Video
Lepsza
Standardowa
C
DVD IN V
<=
Wyjście kompozytowe video
a
DVD IN FRONT L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
b
DIGITAL COAXIAL IN 1 (DVD)
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
c
DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
ENTER
5. Listening Mode Preset
b
ENTER
C
c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME/TV
AUX
TAPE
TUNER
CD
PHONO
B
a
A
3
ENTER
Użyj przycisków kursora [ ]/[ ]
i wybierz źródło wejścia, dla którego
chcesz dokonać ustawienia, a następnie
przycisk [ENTER].
Pojawi się menu wyboru formatu.
5–1. Listening Mode Preset
ENTER
L
COAXIAL
OUT
OPTICAL
OUT
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO OUT
Dokonaj jednego z połączeń.
Połączenie c musi zostać przypisane
(patrz - stronac 51).
R
AUDIO
OUT
S VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
Odtwarzacz DVD
–
DVD –
Analog/PCM
Last Valid
Dolby Digital
Last Valid
DTS
Last Valid
D.F. 2ch
Last Valid
D.F. Mono
Last Valid
W wypadku źródeł wejścia, które nie mają
gniazd cyfrowych wejścia, dostępna będzie
jedynie opcja „Analog” (jedynie TX-SR705).
Aby podłączyć odtwarzacz DVD lub odtwarzacz kompatybilny z DVD-Audio/SACD wyposażonym w analogowe wyjście wielokanałowe audio, zapoznaj się z informacjami na stronie 31.
30
87
Użyj przycisków kursora []/[], aby
wybrać format sygnału, który chcesz
ustawić, a następnie użyj przycisków
kursora []/[] i wybierz tryb odtwarzania.
Mogą być wybrane jedynie tryby odtwarzania, które mogą być zastosowane z
danym formatem sygnałów wejścia.
Opcja Last Valid oznacza, że zastosowany zostanie ostatnio wybrany tryb
odtwarzania.
Analog/PCM: W ustawieniu tym możesz
określić tryb odtwarzania, jaki ma być
użyty, gdy odtwarzane są sygnały analogowe (CD, TV, LD, VHS, MD, magnetofon, radio, gramofon, telewizja kablowa,
satelitarna itp.) lub sygnały PCM (CD,
DVD itp.).
Dolby Digital: W ustawieniu tym
możesz określić tryb odtwarzania,
jaki ma być użyty, gdy odtwarzane są
sygnały cyfrowe audio w formacie Dolby
Digital (DVD itp.).
DTS: W ustawieniu tym możesz określić
tryb odtwarzania, jaki ma być użyty, gdy
odtwarzane są sygnały cyfrowe audio w
formacie DTS (DVD, LD, CD itp.).
D.F. 2ch: W ustawieniu tym możesz
określić tryb odtwarzania, jaki ma być
użyty, gdy odtwarzane są cyfrowe
sygnały (Dolby Digital, DTS) dwukanałowe (2/0) audio (DVD itp.).
D.F Mono: W ustawieniu tym możesz
określić tryb odtwarzania, jaki ma być
użyty, gdy odtwarzane są monofoniczne
sygnały cyfrowe audio (DVD itp.).
Multich PCM: W ustawieniu tym określa
się domyślny tryb odtwarzania dla źródeł
PCM wielokanałowych wejścia poprzez
HDMI IN, takich jak DVD-Audio.
192k/176.4k: W ustawieniu tym określa
się domyślny tryb odtwarzania dla źródeł cyfrowych audio wysokiej rozdzielczości 176,4 kHz i 192 kHz, takich jak
DVD-Audio.
Dolby TrueHD: W ustawieniu tym określa się domyślny tryb odtwarzania dla
źródeł Dolby TrueHD, takich jak Blu-ray
lub HD DVD (wejście przez HDMI IN).
DTS-HD Master Audio: W ustawieniu
tym określa się domyślny tryb odtwarzania dla źródeł DTS-HD Master Audio,
takich jak Blu-ray lub HD DVD (wejście
przez HDMI IN).
DSD: W ustawieniu tym określa się
domyślny tryb odtwarzania dla źródeł
wielokanałowych DS , takich jak SACD.
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Ustawienia trybu PLIIx/NEO:6 Music
Ustawienie Dolby Digital EX Input Signal
Podłączanie wejścia wielokanałowego DVD
Ustawienie to ma zastosowanie do wszelkich cyfrowych
źródeł dwukanałowych, takich jak Dolby DIgital lub dwukanałowych źródeł analogowych/PCM w trybie odtwarzania
PLIIx.
 Dolby EX
Ustawienie to określa sposób przetwarzania sygnałów
Dolby Digital EX. Ustawienie to nie jest dostępne, gdy nie
są podłączone żadne głośniki tylne surround.Ustawienie
to ma zastosowanie do trybów Dolby Digital lub Dolby
Digital Plus.
Jeśli twój odtwarzacz DVD odtwarza formaty wielokanałowe, takie jak DVD-Audio lub SACD i jest wyposażony w wyjście
analogowe audio, możesz podłączyć je do wejścia wielokanałowego odbiornika AV.
Użyj przewodu wielokanałowego audio lub kilku standardowych przewodów audio i połącz gniazda DVD IN FRONT L/R,
CENTER, SURROUND L/R, SURR BACK L/R, i SUBWOOFER z analogowymi wyjściami 7.1-kanałowymi audio twojego
odtwarzacza DVD. Jeśli twój odtwarzacz DVD jest wyposażony w analogowe wyjście 5.1-kanałowe audio, nie podłączaj niczego do gniazd SURR BACK L/R odbiornika AV/wzmacniacza AV.
 Panorama
Ustawienie to umożliwia rozszerzenie przedniego pola
stereofonicznego podczas używania trybu odtwarzania
Pro Logic II Music lub Pro Logic IIx Music.
On: Funkcja Panorama jest włączona.
Off: Funkcja Panorama jest wyłączona (domyślne).
 Dimension
Ustawienie to umożliwia przemieszczenie pola dźwiękowego do przodu lub do tyłu podczas używania trybu odtwarzania Pro Logic II Music lub Pro Logic IIx Music. Wartością
domyślną jest 0. Funkcja ta może być regulowana od -3
do +6. Przy wyższym ustawieniu, pole dźwiękowe jest
bardziej przesunięte do przodu. Przy niższym ustawieniu,
pole dźwiękowe jest przesuwane do tyłu.
Jeśli obraz stereofoniczny wydaje się zbyt szeroki, lub gdy
występuje zbyt duża ilość dźwięku surround, przemieść
dźwięk pole dźwiękowe do przodu, aby polepszyć balans.
W odwrotnej sytuacji, gdy obraz stereofoniczny sprawia
wrażenie monofonicznego, lub gdy jest za mało dźwięków
surround, przemieść je do tyłu.
Auto: Jeśli sygnał źródła zawiera oznaczenie Dolby
Digital EX, wybierane są tryby odtwarzania Dolby EX lub THX Surround EX.
Manual: Możesz wybrać któryś z dostępnych źródeł odtwarzania.
Ustawienie T-D (Theater-Dimensional) Listening
7.1 kanałów
 Listening Angle
W ustawieniu tym określa się kąt głośników przednich
lewego i prawego w stosunku do pozycji odsłuchowej.
Przetwarzanie w trybie odtwarzania Theater Dimensional
oparte jest na tym ustawieniu. Idealnie, głośniki przednie
lewy i prawy powinny stanowić trójkąt równoramienny z
pozycją odsłuchową a kąt powinien być zbliżony do jednej
z dwóch dostępnych wartości.
Lewy głośnik przedni
 Center Width
Ustawienie to umożliwia wyregulowanie szerokości
dźwięku z głośnika centralnego podczas używania trybu
odtwarzania Pro Logic II Music lub Pro Logic IIx Music.
Zazwyczaj, dźwięk kanału centralnego jest odtwarzany
jedynie przez głośnik centralny. (Jeśli nie używasz głośnika
centralnego, dźwięk kanału centralnego będzie rozdzielany
na głośniki przednie lewy i prawy, aby stworzyć wirtualny
kanał centralny). Ustawienie to umożliwia wyregulowanie
kombinacji przedniego lewego, przedniego prawego i
centralnego w celu uzyskania odpowiedniej mocy dźwięku
kanału centralnego. Funkcja ta może być regulowana od 0
do 7 (wartością domyślną jest 3).
5.1 kanałów
FRONT
SURR
CENTER
SURR BACK
L
L
R
R
SUBWOOFER
DVD
Prawy głośnik przedni
20/40˚
R
L
FRONT
L
R
SURROUND
L
CENTER
SUB
WOOFER
Narrow: Wybierz, jeśli kąt wynosi 20 stopni.
Wide: Wybierz, jeśli kąt wynosi 40 stopni (domyślne).
Odtwarzacz DVD
Ustawienia LFE Level
Ustawienie to umożliwia indywidualne ustawienie poziomu kanału
LFE (efektów niskich częstotliwości) dla źródeł Dolby Digital, DTS
i wielokanałowych PCM, Dolby TrueHD, DTS HD
Master Audio i DSD. Poziom może być wyregulowany w przedziale od -∞, -20 dB, -do dB lub 0 dB (domyślne)
Jeśli uznasz, że efekty niskich częstotliwości brzmią zbyt głośno
podczas używanie tego typu źródeł, zmień ustawienie na -20
dB lub -∞.
 Dolby Digital
Ustawienie poziomu kanału LFE dla źródeł Dolby Digital.
 Center Image
Tryb odtwarzania DTS Neo:6 Music tworzy dźwięk
6-kanałowy surround ze źródeł dwukanałowych (stereo).
Ustawienie to umożliwia określenie stopnia osłabienia
wyjścia kanałów przednich lewego i prawego w celu
stworzenia kanału centralnego. Funkcja ta może być regulowana od 0 do 5 (wartością domyślną jest 2). Ustawienie
to nie ma zastosowania, gdy nie jest podłączony żaden
głośnik centralny.
Gdy zostanie wybrane ustawienie 0, wyjście kanałów
przednich lewego i prawego zmniejszane jest o połowę (-6
dB), tworząc wrażenie centralnego usytuowania dźwięku.
Ustawienie to jest użyteczne, gdy pozycja odsłuchowa jest
znacząco oddalona od pozycji centralnej. Gdy zostanie
wybrane ustawienie 5, wyjście kanałów przednich lewego i
prawego nie jest zmniejszane i zachowany jest oryginalny
balans stereo.
 DTS
Ustawienie poziomu kanału LFE dla źródeł DTS.
 Multich PCM
Ustawienie poziomu kanału LFE dla źródeł wielokanałowych
PCM. (Wielokanałowy PCM jest przesyłany przez HDMI).
 Dolby TrueHD
Ustawienie poziomu kanału LFE dla źródeł Dolby
TrueHD.
 DTS-HD Master Audio
Ustawienie poziomu kanału LFE dla źródeł DTS-HD
Master Audio.
 DSD
Ustawienie poziomu kanału LFE dla źródeł DSD (SACD).
86
31
R
SURR
BACK
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Podłączanie magnetowidu lub nagrywarki DVD do odtwarzania
Wskazówka!
5
Funkcje regulacji audio
W połączeniu tym, można użyć tunera magnetowidu do słuchania programów telewizyjnych poprzez odbiornik AV/wzmacniacz AV, co jest użyteczne, gdy twój telewizor nie jest wyposażony w wyjścia audio.
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego magnetowidu lub nagrywarki DVD ( A , B lub C ) a następnie dokonaj
połączenia. Musisz podłączyć odbiornik AV/wzmacniacz AV do telewizora przy użyciu tego samego typu połączeń.
Możesz dokonać tutaj ustawień dotyczących trybu odtwarzania i funkcji.
1
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Uwaga:
Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora
na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego magnetowidu lub nagrywarki DVD ( a , b lub c ) a następnie dokonaj
połączenia.
 Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku z magnetowidu lub nagrywarki DVD i słuchanie dźwięku
w drugiej strefie (Zone 2).
 Aby móc odtwarzać w formacie Dolby Digital lub DTS, dokonaj połączeń typu b lub c . (Do nagrywanie, dokonaj połączeń a i b lub a i c ).
Połączenie
Nagrywarka DVD
lub magnetowid
Odbiornik AV/wzmacniacz AV Przepływ sygnału
<=
Wyjście komponentowe video
Najlepsza
VCR/DVR IN S
<=
Wyjście S-Video
Lepsza
C
VCR/DVR IN V
<=
Wyjście kompozytowe video
Standardowa
a
VCR/DVR IN L/R
COMPONENT VIDEO IN 2
Elementy ustawień regulacji audio są przedstawione poniżej.
Ustawienia Tone Control
2
Jakość obrazu
B
A
<=
Analogowe wyjście audio L/R
b
DIGITAL COAXIAL IN 2 (VCR/DVR)
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
c
DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
Możesz wyregulować dźwięki basowe i sopranowe dla
głośników przednich, poza trybami Direct lub Pure Audio
(poza modelem północnoamerykańskim).
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „3. Audio Adjust”, a następnie przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Audio Adjust.
 Bass
Możesz wzmocnić lub osłabić dźwięki niskich częstotliwości emitowane przez głośniki przednie w przedziale od -10
dB do *10 dB, w odstępach o 2 dB.
ENTER
3. Audio Adjust
ENTER
3
b
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tone Control
Multiplex/Mono
PL II x/Neo:6
Dolby EX
Theater-Dimensional
LFE Level
 Treble
Możesz wzmocnić lub osłabić dźwięki wysokich częstotliwości emitowane przez głośniki przednie w przedziale od
-10 dB do *10 dB, w odstępach o 2 dB.
Uwaga:
Regulacja barwy tonów nie ma zastosowania do trybów
odtwarzania THX.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz funkcję, a następnie przycisk
[ENTER].
Pojawi się menu wybranej funkcji.
Multiplex/Mono Settings
 Multiplex Input Ch
ENTER
Ustawienie to określa, który kanał jest przesyłany ze źródeł stereo multiplex. Użyj go, aby wybrać kanały audio lub
języki źródeł multiplex, programów telewizyjnych w wielu
wersjach językowych, itd.
C
c
B
Połączenie
A musi zostać
przypisane
(patrz - strona
49).
4
ENTER
L
COAXIAL
OUT
Dokonaj jednego z połączeń.
Połączenie b musi zostać przypisane
(patrz - strona 51).
Main: Przesyłany jest kanał główny (domyślne).
Sub: Kanał podporządkowany jest przesyłany.
Main/Sub: Oba kanały są przesyłane.
ENTER
 Mono Input Ch
Ustawienie to określa, który kanał jest przesyłany, gdy
wybrany jest tryb odtwarzania Mono ze stereofonicznym
źródłem wejścia.
L+R: Oba kanały są przesyłane (domyślne).
L: Jedynie kanał lewy jest przesyłany.
R: Jedynie kanał prawy jest przesyłany.
a
A
OPTICAL
OUT
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO OUT
Użyj przycisków kursora []/[], aby
wybrać ustawienie, a następnie użyj
przycisków kursora []/[] i dokonaj
ustawienia.
Ustawienia są przedstawione poniżej.
 Output Speaker
W ustawieniu tym określa się, które głośniki odtwarzają
audio mono, gdy wybrany jest tryb odtwarzania Mono.
L/R: Audio mono jest odtwarzane przez głośniki przednie lewy i prawy.
C: Audio mono jest odtwarzane przez głośnik centralny.
R
AUDIO
OUT
S VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
ENTER
Magnetowid,
nagrywarka DVD
32
Po zakończeniu ustawień, naciśnij
przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
85
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
4
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
2
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz “Surr Back Sp Spacing” i
użyj przycisków kursora []/[] i
określ rozstawienie głośników tylnych surround.
<1 ft (<0,3 m) (domyślne): Wybierz
to ustawienie, jeśli odległość pomiędzy
głośnikami zawiera się w przedziale 0
- 30 cm.
1-4 ft (0,3-1,2 m): Wybierz to ustawienie, jeśli odległość pomiędzy głośnikami
zawiera się w przedziale 0,3 - 1,2 m.
>4 ft (>1,2 m): Wybierz to ustawienie,
jeśli odległość pomiędzy głośnikami jest
wyższa niż 1,2 m.
ENTER
7. Hardware Setup
1.
2.
3.
4.
5.
Remote Control
Zone2
Tuner
Analog Multich
HDMI
Podłączanie magnetowidu lub nagrywarki DVD do nagrywania
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego magnetowidu lub nagrywarki DVD ( A lub B ) a następnie dokonaj połączenia. Źródło video, które ma być nagrywane powinno być podłączone do odbiornika AV/wzmacniacza AV tym samym
typem połączeń.
Krok 2: Połączenia audio
Dokonaj połączeń audio.
ENTER
Połączenie
3
Uwaga:
 Ustawienie to jest dostępne jedynie, gdy w ustawieniu Surr Back Ch
w konfiguracji głośnikowej wybrano
opcję 2ch (strona 78).
5
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „7. Hardware Setup” i naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Hardware
Setup.
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „4. Analog Multich” i naciśnij
przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Analog
Multich.
7–4. Analog Multich
Subwoofer Input Sensitivity
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
Nagrywarka DVD
lub magnetowid
Odbiornik AV/wzmacniacz AV Przepływ sygnału
Jakość obrazu
VCR/DVR OUT S
=>
Wejście S-Video
Lepsza
VCR/DVR OUT V
=>
Wejście kompozytowe video
Standardowa
a
VCR/DVR OUT L/R
=>
Wejście analogowe audio L/R
b
DIGITAL OPTICAL OUT
=>
Cyfrowe wejście optyczne
A
B
0dB
ENTER
C
B
Uwagi:
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
4
Ustawienia wejścia wielokanałowego DVD
Czułość wejścia subwoofera
5
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD, wyjście kanału
LFE jest głośniejsze o 15 dB niż normalnie. Możesz zmienić
czułość subwoofera, aby pasowała ona do twojego odtwarzacza DVD. Pamiętaj o tym, ze ustawienie to ma zastosowanie jedynie do sygnałów podłączonych do gniazda
wejścia SUBWOOFER wejścia wielokanałowego DVD.
1
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz wartość.
Możesz wybrać 0 dB, 5 dB, 10 dB lub
15 dB.
Jeśli uznasz, że twój subwoofer brzmi
zbyt głośno, wypróbuj ustawienie 10 dB
lub 15 dB.
B
A
a
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
L
OPTICAL
IN
Uwaga:
Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora
na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
R
AUDIO
IN
S VIDEO
IN
VIDEO
IN
Magnetowid,
nagrywarka DVD
Uwagi:
 Odbiornik AV/wzmacniacz AV musi być włączony podczas nagrywania. Nagrywanie nie jest możliwe, gdy znajduje się on
w trybie czuwania (standby).
 Jeśli chcesz nagrywać bezpośrednio z telewizora lub magnetowidu odtwarzającego na magnetowid nagrywający, bez
użycia odbiornika AV/wzmacniacza AV, połącz wejścia i wyjścia audio i video telewizora/magnetowidu bezpośrednio z
wejściami audio i video magnetowidu nagrywającego. Zapoznaj się z instrukcjami obsługi dołączonymi do telewizora i
magnetowidu w celu uzyskania dokładniejszych informacji na ten temat.
 Sygnały video podłączone do wejść kompozytowych video mogą być nagrywane jedynie poprzez wyjścia kompozytowe
video. Jeśli twój telewizor jest podłączony do wejść kompozytowych video, magnetowid nagrywający musi być podłączony
do wyjść kompozytowych video. Podobnie, sygnały video podłączone do wejść S-Video mogą jedynie być nagrywane
poprzez wyjścia S-Video. Jeśli twój telewizor/magnetowid jest podłączony do wejścia S-Video, magnetowid nagrywający
musi być podłączony do wyjścia S-Video.
84
33
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Podłączanie tunera satelitarnego lub kablowego, set-top boxu lub innego źródła video
Wskazówka!
W połączeniu tym, można użyć tunera satelitarnego lub kablowego do słuchania programów telewizyjnych
poprzez odbiornik AV/wzmacniacz AV, co jest użyteczne, gdy twój telewizor nie jest wyposażony w wyjścia
audio.
6
ENTER
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego źródła video ( A , B lub C ) a następnie dokonaj połączenia. Musisz
podłączyć odbiornik AV/wzmacniacz AV do telewizora przy użyciu tego samego typu połączeń.
THX Audio Setup
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz częstotliwości, a następnie
użyj przycisków kursora []/[] i
wyreguluj poziom tej częstotliwości.
Poziom głośności każdej częstotliwości
może być regulowany w przedziale od
-6 dB do +6 dB w odstępach o 1 dB.
Wskazówka: Niskie częstotliwości (np.:
160 Hz) dotyczą dźwięków basowych;
wysokie częstotliwości (np.: 6300 Hz)
dotyczą dźwięków sopranowych.
1
Naciśnij przycisk REMOTE MODE
[RECEIVER], a następnie naciśnij
przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Użyj przycisku kursora [] i wybierz
„Channel”, a następnie użyj przycisków kursora []/[] i wybierz inny
głośnik.
Powtórz kroki 6 i 7 w odniesieniu do
wszystkich głośników.
2
Użyj przycisków kursora []/[] i wybierz
„2. Speaker Setup” a następnie naciśnij
przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker Setup.
Ustawienia te nie są dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 54).
Ustawienie Surr Back Sp Spacing umożliwia określenie odległości pomiędzy twoimi głośnikami tylnymi surround.
ENTER
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego źródła video ( a , b lub c ) a następnie dokonaj połączenia.
 Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku ze źródła video i słuchanie dźwięku w drugiej strefie (Zone
2).
 Aby móc odtwarzać w formacie Dolby Digital lub DTS, dokonaj połączeń typu b lub c . (Do nagrywanie, dokonaj połączeń a i b lub a i c ).
Odbiornik AV/wzmacniacz AV Przepływ sygnału
Jakość obrazu
Źródło video
Połączenie
A
COMPONENT VIDEO IN 3
<=
Wyjście komponentowe video
Najlepsza
Wyjście S-Video
Lepsza
Standardowa
B
CBL/SAT IN S
<=
C
CBL/SAT IN V
<=
Wyjście kompozytowe video
a
CBL/SAT IN L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
b
DIGITAL COAXIAL IN 3 (CBL/SAT)
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
c
DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
7
ENTER
ENTER
2. Speaker Setup
ENTER
ENTER
8
b
C
ENTER
a
A
L
COAXIAL
OUT
OPTICAL
OUT
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO OUT
Dokonaj jednego z połączeń.
Połączenie b musi zostać przypisane
(patrz - strona 51).
Uwagi:
 W wypadku trybów odtwarzania Direct i Pure Audio,
żaden efekt nie będzie zastosowany.
 W zależności od źródła wejścia lub trybu odtwarzania,
ustawienia Equalizer mogą nie dać oczekiwanych
efektów.
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Surr Back Sp Spacing
ENTER
R
AUDIO
OUT
S VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
Tuner satelitarny, kablowy, set-top box itp.
34
Użyj przycisków kursora [ ]/[ ]
i wybierz „6. THX Audio Setup” a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu THX Audio
Setup.
2–6. THX Audio Setup
B
Połączenie A
musi zostać
przypisane
(patrz - strona 49).
Speaker Settings
Speaker Config
Speaker Distance
Level Calibration
Equalizer Settings
THX Audio Setup
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
3
c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
83
<1ft
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Ustawienie equalizera
3
Ustawienie to jest dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 54).
ENTER
W ustawieniu tym dokonuje się regulacji equalizera
poszczególnych głośników. Ustawianie poziomu poszczególnych głośników, patrz - strona 81.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „5. Equalizer Settings” a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Equalizer
Settings.
2–5. Equalizer Settings
Equalizer
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego odtwarzacza DVD ( a , b lub c ) a następnie dokonaj połączenia.
1
2-7
 Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku z konsoli do gier i słuchanie dźwięku w drugiej strefie (Zone 2).
 Aby móc odtwarzać w formacie Dolby Digital lub DTS, dokonaj połączeń typu b . (Do nagrywanie, dokonaj połączeń a i b ).
4
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz:
Off: Tony wyłączone, reakcja
płaska.
Audyssey: Tony każdego głośnika są
ustawiane automatycznie
w automatycznych ustawieniach głośnikowych.
Pamiętaj o wybraniu tego
ustawienia po dokonaniu
automatycznych ustawień
głośnikowych.
Manual: Możesz ręcznie wyregulować equalizer poszczególnych głośników.
1, 8
1
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojej konsoli do gier ( A , B lub C ) a następnie dokonaj połączenia.
Jeśli użyjesz połączeń typu A , musisz podłączyć odbiornik AV/wzmacniacz AV do telewizora przy użyciu tego samego
typu połączeń.
Off
ENTER
2, 3
Podłączanie konsoli do gier
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Połączenie
Odbiornik AV/wzmacniacz AV
Przepływ sygnału
Źródło video
A
COMPONENT VIDEO IN 3
<=
B
GAME/TV IN S
<=
Wyjście S-Video
C
GAME/TV IN V
<=
Wyjście kompozytowe video
GAME/TV IN L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
a
b
DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)
Wyjście komponentowe video
b
C
Jeśli wybierzesz opcję Manual, kontynuuj t procedurę. Jeśli wybrałeś opcję Off
lub Audyssey, przejdź do kroku 8.
2
ENTER
B
5
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „2. Speaker Setup”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
ENTER
2–5. Equalizer Settings
2. Speaker Setup
ENTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Użyj przycisku kursora [] i wybierz
„Channel”, a następnie użyj przycisków kursora []/[] i wybierz głośnik.
Speaker Settings
Speaker Config
Speaker Distance
Level Calibration
Equalizer Settings
THX Audio Setup
ENTER
Equalizer
Channel
63Hz
160Hz
400Hz
1000Hz
2500Hz
6300Hz
16000Hz
a
A
Manual
Front
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
L
OPTICAL
OUT
Y
PB
PR
COMPONENT VIDEO OUT
R
AUDIO
OUT
S VIDEO
OUT
Game
Console
Konsola
do gier
82
35
VIDEO
OUT
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Kalibracja poziomów głośności głośników
Podłączanie kamery cyfrowej lub innych urządzeń
Krok 1: Połączenia video
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojej kamery ( A lub B ) a następnie dokonaj połączenia.
Krok 2: Połączenia audio
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojej kamery ( a lub b ) a następnie dokonaj połączenia.
3
Ustawienie to jest dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 54).
ENTER
W ustawieniu tym dokonuje się regulacji poziomów poszczególnych głośników przy użyciu wbudowanych tonów testowych, aby poziom wszystkich głośników był identyczny w
pozycji odsłuchowej.
Uwagi:
2–4. Level Calibration
ENTER
 Głośniki nie mogą zostać skalibrowane, gdy wyjście odbiornika AV/wzmacniacza AV jest wyciszone.
 Tony testowe dla THX są odtwarzane na standardowym
poziomie 0 dB (w ustawieniu absolutnym głośności
- 82). Jeśli słuchasz zazwyczaj przy niższym poziomie
głośności, bądź ostrożny, ponieważ dźwięki testowe
będą dużo głośniejsze.
AUX INPUT
DIGITAL
1
2-5
2, 3
4
ENTER
A
a
B
S VIDEO
OUT
VIDEO
OUT
L AUDIO R
OUT
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
0dB
Głośniki, dla których wybrano opcję No
lub None w konfiguracji głośnikowej,
(strona 77) nie mogą być wybrane.
AUX INPUT
L AUDIO R
AUX INPUT
VIDEO
Left
Center
Right
Surr Right
Surr Back R
Surr Back L
Surr Left
Subwoofer
Uwaga:
b
AUX INPUT
S VIDEO
Użyj przycisków kursora [ ]/[ ]
i wybierz „4. Level Calibration” a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Level
Calibration i ostry dźwięk wydobędzie
się z lewego głośnika przedniego.
1, 6
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz poszczególne głośniki, a
następnie użyj przycisków kursora
[]/[] i wyreguluj poziom głośności.
Poziom głośności może być regulowany
w przedziale od -12 dB do +12 dB w
odstępach o 1 dB (-15 dB do +12 dB w
wypadku subwoofera).
OPTICAL
OUT
ENTER
1
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Camcorder,
Kamera
cyfrowaetc.
itp.
Połączenie
Odbiornik AV/wzmacniacz AV
Przepływ sygnału
Źródło video
<=
Wyjście S-Video
AUX INPUT VIDEO
<=
Wyjście kompozytowe video
a
AUX INPUT L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
b
AUX INPUT DIGITAL
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
A
B
AUX INPUT S VIDEO
2
ENTER
Powtórz krok 4, aż poziom głośności
wszystkich głośników będzie identyczny.
6
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „2. Speaker Setup”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
2. Speaker Setup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Uwagi:
Speaker Settings
Speaker Config
Speaker Distance
Level Calibration
Equalizer Settings
THX Audio Setup
 Procedura niniejsza może zostać również dokonana
przy użyciu pilota zdalnego sterowania. Naciśnij najpierw przycisk [TEST TONE], aby odtworzyć tony testowe. Użyj następnie przycisków [LEVEL-] i [LEVEL+],
aby ustawić poziom głośności i użyj przycisku [CH
SEL], aby wybrać głośniki.
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV.
ENTER
36
5
81
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Odległość głośników
Uwaga:
Głośniki, dla których wybrano opcję No
lub None w konfiguracji głośnikowej,
(strona 77) nie mogą być wybrane.
Ustawienie to jest dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 54).
4
Aby uzyskać najlepszą jakość odtwarzanego dźwięku,
ważne jest, aby dźwięk z każdego z głośników docierał do
uszu słuchacza w tym samym czasie. Należy w tym celu
określić odległość pomiędzy każdym z głośników a pozycją
odsłuchową.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „Unit”, a następnie użyj przycisków kursora []/[] i wybierz:
ENTER
1
2-6
2, 3
ENTER
feet: Odległość może być ustawiana w stopach. Zakres 1 do 30
stóp, w odstępach o 1 stopę.
meters: Odległość może być ustawiana w metrach. Zakres 0,3 do
9 metrów, w odstępach o 0,3
metra.
Informacje o HDMI
Opracowany dla potrzeb telewizji cyfrowej, HDMI (High Definition Multimedia Interface) jest nowym standardem interfejsu
cyfrowego służącym do podłączania telewizorów, odtwarzaczy DVD, set-top-boxów i innych urządzeń video. Dotychczas,
wiele oddzielnych przewodów połączeń audio i video było koniecznych do połączeń urządzeń AV. Dzięki HDMI, pojedynczy
przewód może przenosić sygnały sterowania, video cyfrowego i do ośmiu kanałów audio cyfrowego (2-kanałowe PCM,
cyfrowe audio wielokanałowe i wielokanałowe PCM).
Wiązka video HDMI (tzn. sygnał video) jest kompatybilna z DVI (Digital Visual Interface)*1, dzięki czemu telewizory i ekrany
z wejściem DVI mogą być podłączone przy użyciu przewodu-przejściówki HDMI-DVI. (Może to jednak nie działać w wypadku niektórych telewizorów i ekranów, skutkując brakiem obrazu).
Odbiornik AV/wzmacniacz AV stosuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), zatem jedynie urządzenia kompatybilne z HDCP mogą wyświetlać obraz.
Interfejs HDMI odbiornika AV/wzmacniacza AV jest opracowany na podstawie następującego standardu: High-Definition
Multimedia Interface Specification Informational Version 1.1.
1, 7
1
Podłączanie urządzeń przy użyciu HDMI
5
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
ENTER
Użyj przycisków kursora [ ]/[ ]
i wybierz „Left”, a następnie użyj
przycisków kursora []/[] i określ
odległość.
Określ odległość pomiędzy lewym głośnikiem przednim a pozycją odsłuchową.
Odtwarzane formaty audio
 PCM linearny dwukanałowy (32–192 kHz, 16/20/24 bit)
 PCM linearny wielokanałowy (5.1 kanałów, 32–96 kHz, 16/20/24 bit)
 Bitstream (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio)
Odtwarzacz DVD musi być również wyposażony w wyjście HDMI powyższych formatów audio.
ENTER
Informacje o ochronie praw autorskich
2
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „2. Speaker Setup”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
2. Speaker Setup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Speaker Settings
Speaker Config
Speaker Distance
Level Calibration
Equalizer Settings
THX Audio Setup
6
Powtórz krok 5 ze wszystkimi głośnikami.
7
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
ENTER
3
ENTER
ENTER
Uwagi:
 Odległości głośnika centralnego i subwoofera mogą
zostać ustawione o 1,5 metra więcej lub mniej od odległości głośnika przedniego. Przykładowo, jeśli odległość głośnika przedniego jest ustawiona na 6 m, odległości głośnika centralnego i subwoorera mogą zostać
ustawione w przedziale pomiędzy 4,5 a 7,5 metra.
Odległości głośników surround prawego i lewego oraz
głośników tylnych surround mogą zostać ustawione
o 4,5 metra mniej niż odległość głośnika przedniego.
Przykładowo, jeśli odległość głośnika przedniego jest
ustawiona na 6 m, odległości głośników prawego surround, lewego surround i tylnych surround mogą zostać
ustawione w przedziale pomiędzy 1,5 a 7,5 metra.
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „3. Speaker Distance”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Distance.
2–3. Speaker Distance
Unit
Left
Center
Right
Surr Right
Surr Back R
Surr Back L
Surr Left
Subwoofer
feet
12.0ft
12.0ft
12.0ft
7.0ft
7.0ft
7.0ft
7.0ft
12.0ft
80
Odbiornik AV/wzmacniacz AV jest kompatybilny z HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)*2, systemem ochrony
praw autorskich sygnałów cyfrowych video. Inne urządzenia podłączone do odbiornika AV poprzez HDMI muszą również być
kompatybilne z HDCP.
Przewody HDMI dostępne na rynku (dołączane do niektórych urządzeń powinny być użyte do podłączenia wyjścia HDMI
OUT odbiornika AV/wzmacniacza AV z wejściem HDMI telewizora lub projektora.
*1 DVI (Digital Visual Interface): standard interfejsu wyświetlania cyfrowego opracowany przez DDWG w 1999 roku.
*2 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection): technologia szyfrowania video opracowana przez Intel dla HDMI/DVI. Jest ona opracowana w celu ochrony zawartości video i wymaga urządzenia kompatybilnego z HDCP w celu wyświetlania zaszyfrowanego video.
*3 DDWG (Digital Display Working Group): otwarta grupa przemysłowa kierowana przez Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC, i
Silicon Image, której celem jest odpowiadanie wymaganiom przemysłu w kwestii specyfikacji połączeń wysoko wydajnych komputerów PC
i ekranów cyfrowych.
37
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Dokonywanie połączeń HDMI
Double Bass
Krok 1: Użyj przewodów HDMI i połącz gniazda HDMI odbiornika AV/wzmacniacza AV z gniazdami kompatybilnego z
HDMI odtwarzacza DVD, telewizora, projektora itp.
Krok 2: Dokonaj przypisania poszczególnych HDMI IN do przełącznika wejścia w ustawieniu HDMI Video (strona 48).
 Sygnały video
Cyfrowe sygnały video odbierane przez HDMI IN przesyłane są jedynie do wyjścia HDMI OUT i są przesyłane do twojego
telewizora. Sygnały wejścia kompozytowe video, S-Video i komponentowe video mogą zostać przekonwertowane do góry
do wyjść HDMI OUT. Zapoznaj się z rozdziałem „Formaty konwersji video” na stronie 27.
 Sygnały audio
Cyfrowe sygnały audio odbierane przez HDMI są przesyłane jedynie poprzez głośniki i słuchawki podłączone do odbiornika
AV/wzmacniacza AV. Normalnie nie są one przesyłane przez wyjścia HDMI OUT, chyba że w ustawieniu HDMI Audio Out
wybrana zostanie opcja On (patrz - strona 95).
Uwaga:
Gdy słuchasz z urządzenia HDMI przy użyciu odbiornika AV/wzmacniacza AV, dokonaj takiego ustawienia urządzenia HDMI,
aby obraz mógł być oglądany na ekranie telewizora (w telewizorze wybierz wejście urządzenia HDMI podłączonego do
odbiornika AV/wzmacniacza AV). Jeśli telewizor zostanie wyłączony lub zostanie wybrane inne źródło wejścia w telewizorze,
żaden dźwięk może nie być odtwarzany przez odbiornik AV/wzmacniacz AV lub odtwarzanie dźwięku zostanie przerwane.
Wskazówka!
Ustawienie to nie jest dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 54).
Funkcja Double Bass umożliwia wzmocnienie wyjścia
basów, przesyłając dźwięki basowe z głośników przednich
lewego i prawego do subwoofera. Funkcja ta może zostać
ustawiona jedynie wtedy, gdy w ustawieniu Subwoofer w
kroku 4 wybrano opcję Yes, i gdy dla ustawienia głośników
przednich w kroku 5 wybrano opcję Full Band.
W menu ustawień głośnikowych, możesz wybrać sposób
dystrybucji informacji basowych do twoich głośników,
jedynie gdy posiadasz duże głośniki przednie lewy i prawy
oraz subwoofer.
* Jeśli używasz głośników z certyfikatem THX, wybierz
Off (THX).
11
Użyj przycisku kursora [] i wybierz
„Double Bass”, a następnie użyj przycisków kursora []/[] i wybierz :
ENTER
* Aby odtwarzać dźwięk odbierany przez gniazda HDMI 1 i 2 poprzez głośniki twojego telewizora, wybierz
opcję On w ustawieniu HDMI Audio Out (patrz - strona 95) a w ustawieniu wyjścia odtwarzacza DVD w
ustawieniu wyjścia wybierz PCM.
On: Funkcja Double Bass jest włączona (domyślne). Dźwięki
basowe z kanałów przednich
lewego i prawego są przesyłane do subwoofera.
Off (THX): Funkcja Double Bass jest
wyłączona.
ENTER
Uwagi:
 Gdy w ustawieniu HDMI Audio wybrano opcję On (patrz - strona 95), lub gdy w ustawieniu TV Control wybrano opcję
Enable, i gdy słuchasz przy użyciu głośników twojego telewizora, jeśli zwiększysz poziom głośności odbiornika AV/wzmacniacza AV, dźwięk będzie emitowany przez głośniki podłączone do odbiornika AV/wzmacniacza AV. Aby wyłączyć emitowanie dźwięku przez głośniki podłączone do odbiornika AV, dokonaj zmiany tego ustawienia, zmień ustawienia twojego
telewizora lub zmniejsz poziom głośności odbiornika AV/wzmacniacza AV.
HDMI
IN
HDMI
OUT
Odtwarzacz DVD
12
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
TV
Uwaga:
Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora
na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
HDMI
HDMI
IN 1
38
79
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
5
ENTER
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „Surr Back Ch”, a następnie naciśnij użyj przycisków kursora
[]/[] i wybierz:
9
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „Front”, a następnie naciśnij użyj przycisków kursora []/[]
i wybierz częstotliwość przekierowania.
Uwaga:
Jeśli w ustawieniu subwoofera w kroku 4
została wybrana opcja No, w ustawieniu
tym wybierana jest automatycznie opcja
Full Band.
ENTER
1ch: Wybierz, jeśli podłączony jest
jeden głośnik tylny surround.
2ch: Wybierz, jeśli podłączone są
dwa głośniki tylne surround.
Podłączanie odtwarzacza CD lub gramofonu
 Odtwarzacz CD lub gramofon (MM) z wbudowanym przedwzmacniaczem phono
Krok 1
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojego odtwarzacza CD ( a , b lub c ). Użyj połączenia a dla gramofonu z
wbudowanym przedwzmacniaczem.
b
Uwaga:
ENTER
ENTER
Jeśli w ustawieniu Surround Back w
kroku 8 wybrano opcję None, ustawienie
to nie może zostać wybrane.
Kontynuuj w kroku 10 po prawej stronie
6
ENTER
ENTER
7
ENTER
Filtr dolnoprzepustowy (Low-Pass) dla kanału LFE
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „Center”, a następnie naciśnij użyj przycisków kursora []/[]
i wybierz częstotliwość przekierowania.
Jeśli żaden głośnik nie jest podłączony,
wybierz None.
Uwaga:
Jeśli w ustawieniu głośników przednich
w kroku 5 została wybrana którakolwiek
opcja poza Full Band, w ustawieniu tym
nie można wybrać opcji Full Band.
Ustawienie to nie jest dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 54).
W ustawieniu tym możesz określić częstotliwość odcięcia
filtra dolnoprzepustowego (LPF) kanału LFE, który może
zostać użyty do filtrowania niepożądanego buczenia. LPF
ma zastosowanie jedynie wobec źródeł stosujących kanał
LFE.
* Jeśli używasz głośników z certyfikatem THX, wybierz 80
Hz (THX).
10
Użyj przycisków kursora [ ]/[ ]
i wybierz „Surround”, a następnie
naciśnij użyj przycisków kursora
[]/[] i wybierz częstotliwość przekierowania.
Jeśli nie są podłączone głośniki surround lewy i prawy, wybierz None.
Uwaga:
Jeśli w ustawieniu głośników przednich
w kroku 5 została wybrana którakolwiek
opcja poza Full Band, w ustawieniu tym
nie można wybrać opcji Full Band.
ENTER
ENTER
ENTER
8
ENTER
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „Surr Back”, a następnie
naciśnij użyj przycisków kursora
[]/[] i wybierz częstotliwość przekierowania.
Jeśli nie są podłączone głośniki tylne
surround lewy i prawy, wybierz None.
Uwaga:
 Jeśli w ustawieniu Surround w kroku
7 wybrano opcję None, ustawienie
to nie może zostać wybrane.
 Jeśli w ustawieniu Surround w kroku
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „LPFofLFE”, a następnie
naciśnij użyj przycisków kursora
[]/[] i wybierz częstotliwość filtra
dolnoprzepustowego.
Następujące częstotliwości filtra dolnoprzepustowego mogą zostać wybrane:
80 Hz (THX), 100 Hz lub 120 Hz.
Kontynuuj w kroku 11 na stronie 79.
IN 2
IN
(VCR/DVR)
COAXIAL
Dokonaj jednego
z połączeń.
Połączenie
b musi zostać
przypisane
(patrz - strona
51).
c
OPTICAL
L
R
R
AUDIO
OUTPUT
CD
IN 2
(CD)
IN
a
L
R
CD
COAXIAL
OUT
L
OPTICAL
OUT
a
R
AUDIO
OUT
Odtwarzacz CD
Gramofon (MM) z wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym
 Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie dźwięku z odtwarzacza CD lub gramofonu i słuchanie dźwięku w drugiej
strefie (Zone 2).
 Aby podłączyć odtwarzacz CD cyfrowo, dokonaj połączeń typu b lub c . (Do nagrywania, dokonaj połączeń a i b lub a i c ).
Połączenie
Odbiornik AV/wzmacniacz AV
Przepływ sygnału
Źródło video
a
CD IN L/R
<=
Analogowe wyjście audio L/R
b
DIGITAL COAXIAL IN 2
(VCR/DVR)
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
c
DIGITAL OPTICAL IN 2 (CD)
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
 Gramofon (MM) bez wbudowanego przedwzmacniacza gramofonowego
Gniazdo PHONO IN odbiornika AV/wzmacniacza AV
służy do stosowania z wkładką z ruchomym magnesem
(MM). Użyj przewodu analogowego audio, aby połączyć
gniazda PHONO IN L/Rodbiornika AV/wzmacniacza AV z
wyjściem audio twojego gramofonu.
Uwagi:
 Jeśli twój gramofon posiada przewód uziemienia, połącz
go ze śrubką GND odbiornika AV. W wypadku niektórych gramofonów, podłączenie przewodu uziemienia
może spowodować występowanie słyszalnych buczeń.
W takim wypadku, należy odłączyć ten przewód.
 Jeśli twój gramofon posiada wkładkę z ruchomą cewką
(MC), należy zaopatrzyć się w dostępny na rynku
wzmacniacz typu Head lub transformator MC. Podłącz
gramofon do wzmacniacza head lub do przedwazmacniacza i połącz je z gniazdami PHONO IN L/R
odbiornika AV.
 Możesz również użyć equalizera phono z wkładką
typu MC. Zapoznaj się z instrukcją obsługi equalizera
phono w celu uzyskania szczegółowych informacji na
ten temat.
L
R
IN
PHONO
AUDIO
OUTPUT
L
R
7 została wybrana którakolwiek
opcja poza Full Band, w ustawieniu
tym nie można wybrać opcji Full
Band.
78
L
39
Ustawienia zaawansowane - ciąg dalszy
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Podłączanie magnetofonu kasetowego, nagrywarki CD, MiniDisc lub DAT
Ustawienia głośnikowe
Krok 1
Wybierz typ połączenia odpowiedni dla twojej nagrywarki ( a , b , c lub d ), a następnie dokonaj połączeń.
b
COAXIAL
IN 3
(CBL/SAT)
a
IN
L
c
R
OPTICAL
IN 1
(GAME/TV)
d
TAPE
OPTICAL
a
L
Niektóre z ustawień przedstawionych w niniejszym rozdziale są dokonywane w automatycznych ustawieniach
głośnikowych (patrz - strona 54). W niniejszym rozdziale
możesz sprawdzić ustawienia dokonane przez funkcję automatycznych ustawień głośnikowych lub dokonać ręcznego
ich ustawienia, co jest użyteczne, gdy zmieniasz jeden z
podłączonych głośników po dokonaniu automatycznych
ustawień głośnikowych.
Uwaga:
Ustawienia głośnikowe nie mogą zostać dokonane, gdy do
odbiornika AV/wzmacniacza AV podłączone są słuchawki.
Ustawienia głośnikowe
1
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
2
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „2. Speaker Setup”, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
Patrz - „Ustawienia głośnikowe” na stronie 46.
ENTER
R
2. Speaker Setup
Konfiguracja głośników
TAPE
Ustawienie to jest dokonywane automatycznie w automatycznych ustawieniach głośnikowych (patrz - strona 54).
ENTER
Dokonaj jednego
z połączeń.
L
COAXIAL
OUT
OPTICAL
OUT
OPTICAL
IN
R
L
AUDIO
IN
R
AUDIO
OUT
Magnetofon, nagrywarka
CD, MD itp.
 Połączenie typu a umożliwia słuchanie i nagrywanie w drugiej strefie (Zone 2).
 Aby podłączyć nagrywarkę cyfrowo do odtwarzania, dokonaj połączeń typu a i b lub a i c .
 Aby podłączyć nagrywarkę cyfrowo do nagrywania, dokonaj połączeń typu d .
Odbiornik AV/wzmacniacz AV
Przepływ sygnału
a
TAPE IN L/R
TAPE OUT L/R
<=
=>
Analogowe wyjście audio L/R
Analogowe wejście audio L/R
b
DIGITAL COAXIAL IN 3 (CBL/SAT)
<=
Cyfrowe wyjście koaksjalne
c
DIGITAL OPTICAL IN 1 (GAME/TV)
<=
Cyfrowe wyjście optyczne
d
DIGITAL OPTICAL OUT
<=
Cyfrowe wejście optyczne
Połączenie
Magnetofon/nagrywarka CD/MD/DAT
W ustawieniu tym określa się, które głośniki są podłączone i częstotliwość przekierowania każdego z głośników.
Następujące częstotliwości mogą zostać wybrane: Full Band
(pełne pasmo),40 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 80 Hz (THX), 100 Hz,
120 Hz, 150 Hz, 200 Hz.
Wybierz opcję Full Band dla głośników, które mogą odpowiednio odtwarzać dźwięki basowe niskich częstotliwości,
przykładowo głośniki z głośnikiem niskotonowym dobrych
rozmiarów. W wypadku głośników określ częstotliwość przekierowania. Dźwięki poniżej częstotliwości przekierowania
będą odtwarzane przez subwoofer a nie przez te głośniki.
Zapoznaj się z instrukcjami obsługi twoich głośników w celu
określenia optymalnej częstotliwości przekierowania.
Weź pod uwagę to, że dla głośników głównych THX należy
wybrać opcję Small [80 Hz (THX)]. Jeśli dokonasz automatycznych ustawień głośnikowych, sprawdź ręcznie, czy
dla głośników THX wybrano opcję Small i częstotliwość
przekierowania 80 Hz (THX),
3
ENTER
ENTER
ENTER
1
2-11
ENTER
1, 12
40
Speaker Settings
Speaker Config
Speaker Distance
Level Calibration
Equalizer Settings
THX Audio Setup
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „2. Speaker Config”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Config.
2–2. Speaker Config
4
2, 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
77
Subwoofer
Front
Center
Surround
Surr Back
Surr Back Ch
LPF of LFE
Double Bass
80Hz
80Hz
80Hz
80Hz
80Hz
Off
Yes
2ch
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „Subwoofer”, a następnie
naciśnij użyj przycisków kursora
[]/[] i wybierz:
Yes: Wybierz, jeśli subwoofer jest
podłączony.
No: Wybierz, jeśli subwoofer nie
jest podłączony.
Ustawienia zaawansowane
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Podłączanie wzmacniacza mocy
Informacje i menu ekranowych ustawień
Menu ekranowe ustawień są wyświetlane na podłączonym telewizorze i są wygodnym sposobem zmiany ustawień odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Podmenu
strona
47
51
1.
2.
3.
4.
77
83
46
85
86
Monitor Out
HDMI Input
Component Video Input
Digital Input
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME/TV
AUX
TAPE
TUNER
CD
PHONO
1.
2.
3.
4.
5.
92
6. Miscellaneous
Speaker Settings
Speaker Config
Speaker Distance
Level Calibration
Equalizer Settings
THX Audio Setup
3. Audio Adjust
1.
2.
3.
4.
5.
6.
87
5. Listening Mode Preset
2. Speaker Setup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
strona
Podmenu
1. Input/Output Assign
Tone Control
Multiplex/Mono
PLII x/Neo:6
Dolby EX
Theater-Dimensional
LFE Level
93
Menu główne
4. Source Setup
1. IntelliVolume
2. A/V Sync
3. Name Edit
6. Prawy głośnik
surround
7. Lewy głośnik tylny
surround
8. Prawy głośnik tylny
surround
1
2
3
4
5
6
7
8
Menu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Input/Output Assign
Speaker Setup
Audio Adjust
Source Setup
Listening Mode Preset
Miscellaneous
Hardware Setup
Lock Setup
Wzmacniacz mocy
94
7. Hardware Setup
1.
2.
3.
4.
5.
Remote Control
Zone2
Tuner
Analog Multich
HDMI
100
Podłączanie tunera (jedynie TX-SA705)
53
95
91
Subwoofer
Lewy głośnik przedni
Głośnik centralny
Prawy głośnik przedni
Lewy głośnik surround
1. Volume Setup
2. OSD Setup
84
88
Jeśli chcesz zastosować mocniejszy wzmacniacz
mocy i użyć odbiornik AV jako przedwzmacniacz,
podłącz go do gniazd PRE OUT, a wszystkie
głośniki i subwoofer podłącz do wzmacniacza
mocy. Jeśli posiadasz subwoofer aktywny, podłącz go do gniazda PRE OUT SUBWOOFER
odbiornika AV.
Lock
Połączenia audio
Połącz gniazda wyjścia analogowego audio z gniazdami TUNER L/R IN przy użyciu przewodu audio.
97
8. Lock Setup
DVD
96
Unlocked
AUDIO
OUTPUT
Tuner
76
IN
L
L
R
R
TUNER
41
Funkcje zaawansowane
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
Podłączanie stacji dokującej RI
Funkcja CinemaFILTER
 Stacja dokująca z video
 Stacja dokująca bez video
Połącz wyjście analogowe audio stacji dokującej RI i
wyjście Video z gniazdami GAME/TV IN L/R i z gniazdem
GAME/TV IN V odbiornika AV/wzmacniacza AV. (Przykład
przedstawiony poniżej pokazuje połączenie ze stacją
dokującą DS-A2).
Połącz wyjście analogowe audio stacji dokującej RI z
gniazdem TAPE IN L/R odbiornika AV/wzmacniacza AV.
(Przykład przedstawiony poniżej pokazuje połączenie ze
stacją dokującą DS-A2).
Funkcja Re+EQ umożliwia skompensowanie ścieżek, na
których dźwięki wysokich częstotliwości brzmią zbyt ostro,
dopasowując je do warunków kina domowego
Funkcja ta może zostać użyta w następujących trybach
odtwarzania: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro
Logic II Movie, Dolby Pro Logic IIx Movie, DTS, DTSES, DTS Neo:6 Cinema, DTS 96/24, THX Cinema, THX
Surround EX, THX Select2 Cinema i Multichannel.
RECEIVER
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
L
AUDIO
OUT
L
R
R
CH SEL
L NIGHT
1
LEVEL –/+
Re-EQ
Używanie funkcji Late Night
(jedynie Dolby Digital, Dolby Digital Plus i
Dolby TrueHD)
 Jeśli posiadasz stację dokującą RI Onkyo DS-A1
 Połącz jej gniazdo wyjścia video z gniazdem GAME/TV IN odbiornika AV/wzmacniacza AV.
 Wprowadź odpowiedni kod zdalnego sterowania, zanim użyjesz pilota zdalnego sterowania odbiornika AV/wzmacniacza
AV po raz pierwszy (patrz - strona 104).
Uwagi:
 Ustaw wyświetlacz odbiornika AV na wyświetlanie źródła wejścia DOCK (patrz - strona 50).
 Zapoznaj się z instrukcją obsługi stacji dokującej RI.
Podłączanie przewodów zasilania innych urządzeń (jedynie modele północnoamerykański i
europejski)
Odbiornik AV jest wyposażony w wyjście zasilania, znajdujące
się na panelu tylnym, które służy do podłączania przewodów
zasilania innych urządzeń. Przełącznik zasilania tych urządzeń
może pozostać w pozycji ON, dzięki czemu urządzenia te
będą się włączały po włączeniu lub przełączeniu w tryb czuwania odbiornika AV.
Ostrzeżenie:
 Sprawdź, czy moc urządzeń podłączonych do wyjść AC
OUTLETS nie przekracza mocy, która jest wskazana przy
wyjściu zasilania sieciowego (np. TOTAL 120 W).
Uwagi:
 Urządzenia Onkyo podłączone przy użyciu przewodu
powinny być podłączane bezpośrednio do ściennego gniazda zasilania sieciowego, a nie do gniazda AC
OUTLET odbiornika AV.
 Ilość gniazd AC OUTLET, ich typ gniazda i ich moc zależą
od kraju, w którym zakupiłeś urządzenie.
42
Regulowanie poziomów poszczególnych głośników
Funkcja Late Night umożliwia zredukowanie zakresu dynamicznego materiału Dolby Digital, Dolby Digital Plus i
Dolby TrueHD, abyś wciąż mógł słyszeć cichsze partie,
nawet przy niskim poziomie głośności. Jest to szczególnie
użyteczne, gdy oglądasz filmy późnym wieczorem i nie
chcesz nikomu przeszkadzać.
1
(patrz - strona 43).
 Podłącz stację dokującą przy użyciu przewodu
 Ustaw przełącznik RI MODE stacji dokującej w pozycję HDD lub HDD/DOCK.
Możesz wyregulować poziom poszczególnych głośników
podczas odtwarzania. Regulacje te mają zastosowanie
tymczasowe i są anulowane po przełączeniu odbiornika
AV w tryb czuwania.
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [CH SEL], aby
wybrać poszczególne głośniki, a
następnie użyj przycisków [LEVEL-]
i [LEVEL+] i wyreguluj poziom głośności.
Głośniki wybierane są w następującej
kolejności: przedni lewy  centralny 
przedni prawy  surround prawy  tylny
surround prawy  tylny surround lewy 
surround lewy  subwoofer.
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij kilkakrotnie przycisk [L NIGHT] i wybierz:
Dolby Digital, Dolby Digital Plus:
Off: Funkcja Late Night wyłączona
(domyślne).
Low: Mała redukcja zakresu dynamicznego.
High: Duża redukcja zakresu dynamicznego.
Możesz wyregulować poziom głośności
poszczególnych głośników w przedziale
od -12 dB do +12 dB (-15 dB do +12 dB
w wypadku subwoofera).
Nazwa aktualnie wybranego głośnika i
jego głośność pojawia się na wyświetlaczu w sposób przedstawiony poniżej.
Dolby TrueHD:
Auto: Funkcja Late Night jest automatycznie włączana i wyłączana
(domyślne).
Off: Funkcja Late Night wyłączona .
On: Funkcja Late Night włączona.
Model europejski
Model północnoamerykański
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [Re-RQ].
Naciśnij przycisk [Re-EQ] ponownie, aby
wyłączyć funkcję Re-EQ.
Uwaga:
 Efekt funkcji Late Night zależy od materiału Dolby
Digital, który jest odtwarzany. W niektórych wypadkach efekt ten może być niewielki lub może go nie
być wcale.
 Funkcja Late Night jest wyłączana automatycznie, gdy
odbiornik AV/wzmacniacz AV jest przełączany w tryb
czuwania.
Uwagi:
 Nie można użyć tej funkcji, gdy odbiornik AV/wzmacniacz AV jest wyciszony.
 Głośniki, dla których w konfiguracji głośników wybrano
opcję No lub None nie mogą być wyregulowane.
75
Nagrywanie
Podłączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV - ciąg dalszy
IN
Nagrywanie różnych źródeł AV
W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony sposób
nagrywania wybranego źródła wejścia na urządzenie
nagrywające i sposób nagrywania dźwięku i obrazu pochodzących z różnych źródeł.
L
Możesz nagrać dźwięk na twoje nagrania video, dokonując
jednoczesnego nagrania audio i video z dwóch różnych
źródeł. Jest to możliwe, ponieważ jedynie źródło audio jest
przełączane, gdy źródło wejścia jedynie audio, takie jak
TAPE, TUNER lub CD jest wybrane, źródło video pozostaje niezmienione.
W przykładzie przedstawionym poniżej, audio z odtwarzacza CD podłączonego do gniazd CD IN i video z kamery
podłączonej do gniazda AUX INPUT VIDEO są nagrywane
na magnetowid podłączony do gniazd VCR/DVR OUT.
Uwagi:
 Dźwięk surround i tryby odtwarzania DSP nie mogą
zostać nagrane.
 Płyty DVD chronione przed odtwarzaniem nie mogą
być odtwarzane.
 Nie możesz nagrywać z wejścia wielokanałowego
DVD.
 Różne ograniczenia mają zastosowanie do nagrywania
cyfrowego. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w instrukcjach obsługi dołączonych do twojego
cyfrowego sprzętu nagrywającego.
 Sygnały cyfrowe wejścia są przesyłane jedynie do
wyjść cyfrowych, a analogowe sygnały wejścia są
przesyłane jedynie do wyjść analogowych.
 Nie jest dostępna konwersja sygnału analogowego na
cyfrowy i vice versa.
 Sygnały DTS będą nagrywane jako hałas, nie próbuj
zatem dokonywać nagrań analogowych płyt CD DTS
lub LD.
 Jeśli wybrany jest tryb odtwarzania Pure Audio, żaden
obraz nie jest dostarczany, ponieważ wyłączone jest
zasilanie obiegów video. Jeśli chcesz dokonać nagrania, wybierz inny tryb odtwarzania.
Kamera
sygnał video
sygnał audio
Nagrywanie AV
Onkyo
R
CD
FRONT
Krok 1: Sprawdź, czy każde z urządzeń Onkyo jest
podłączone do odbiornika AV przy użyciu przewodu analogowego (połączenie a w przykładach połączeń) (patrz - strony 29 - 40).
Krok 2: Dokonaj połączeń
.
Krok 3: Jeśli używasz MiniDisc, nagrywarkę CD, urządzenie HDD, zmień typ komunikatu wyświetlany na wyświetlaczu (patrz - strona 50).
REMOTE
CONTROL
Użyj przycisków wyboru źródła i
wybierz urządzenie, z którego chcesz
nagrywać.
Możesz odtwarzać ze źródła podczas
nagrywania. Pokrętło głośności MASTER
VOLUME odbiornika AV/wzmacniacza
AV nie ma wpływu na proces nagrywania.
2
Rozpocznij nagrywanie na urządzeniu nagrywającym.
3
Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia
źródłowego.
Jeśli wybierzesz inne źródło wejścia
podczas nagrywania, źródło to będzie
nagrywane.
Odtwarzacz CD
74
Magnetowid
1
Przygotuj kamerę i odtwarzacz CD do odtwarzania.
2
Przygotuj magnetowid do nagrywania.
3
Naciśnij przycisk wyboru źródła wejścia
[AUX].
4
Naciśnij przycisk wyboru źródła wejścia [CD].
Odtwarzacz CD zostaje wybrany jako źródło audio
lecz źródłem video pozostaje kamera.
5
Rozpocznij nagrywanie na magnetowid, a
następnie rozpocznij odtwarzanie z kamery i z
odtwarzacza CD.
Video z kamery i audio z odtwarzacza CD zostaną
nagrane na magnetowid.
L
R
DVD
np. odtwarzacz CD
R
L
ANALOG
AUDIO OUT
np. odtwarzacz DVD
Połączenia
umożliwiają wykonywanie następujących
funkcji specjalnych:
R
L
ANALOG
AUDIO OUT
 Automatyczne wyłączanie/przełączanie w tryb czuwania
Gdy rozpoczniesz odtwarzanie na urządzeniu podłą, jeśli odbiornik AV/wzmacniacz
czonym poprzez
AV znajduje się w trybie czuwania, włączy się on
automatycznie i wybierze to urządzenie jako źródło
wejścia. Podobnie, jeśli odbiornik AV/wzmacniacz AV
zostanie przełączony w tryb czuwania, wszystkie urząprzełączą się w tryb
dzenia podłączone poprzez
czuwania.
Podłączanie portu RS232
Port ten służy do podłączania odbiornika AV/wzmacniacza AV do urządzenia automatyki domowej i zewnętrznych kontrolerów.
Podłączanie przewodów zasilania
 Funkcja zmiany bezpośredniej
Źródła audio mogą być nagrywane na nagrywarkę (np.
magnetofon, nagrywarkę CD, MD) podłączoną do gniazda
TAPE OUT. Źródła video mogą być nagrywane na nagrywarkę video (np. magnetowid lub odtwarzacz DVD) podłączoną do gniazd VCR/DVR OUT. Więcej informacji na ten
temat połączeń znajduje się na stronach 27 - 43.
1
Podłączanie urządzeń
Uwagi:
 Zanim podłączysz przewód zasilania, podłącz
wszystkie głośniki i wszystkie urządzenia AV.
 Włączenie odbiornika AV/wzmacniacza AV może spowodować chwilowe wahnięcie napięcia, które może
mieć wpływ na inne urządzenia podłączone do tego
samego obiegu. Jeśli jest to problemem, podłącz
odbiornik AV/wzmacniacz AV do innego obiegu.
 Nie używaj przewodu zasilania innego niż ten, który
został dołączony do odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Dołączony przewód zasilania został użyty do używania
jedynie z odbiornikiem AV/wzmacniacza AV i nie powinien być użyty z innymi urządzeniami.
 Nigdy nie odłączaj przewodu zasilania od odbiornika
AV/wzmacniacza AV, gdy jego drugi koniec jest wciąż
podłączony do gniazda zasilania sieciowego. Może to
spowodować porażenie prądem elektrycznym. Zawsze
odłączaj najpierw przewód zasilania z gniazda zasilania sieciowego a potem od odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Gdy rozpoczniesz odtwarzanie na urządzeniu podłą, odbiornik AV/wzmacniacz AV
czonym poprzez
automatycznie wybierze to urządzenie jako źródło
wejścia. Jeśli twój odtwarzacz DVD jest podłączony do
wielokanałowego wejścia DVD odbiornika AV/wzmacniacza AV, będziesz musiał nacisnąć przycisk [MULTI
CH], aby słyszeć wszystkie kanały (patrz - strona 60),
wybiera jedyjako że funkcja zmiany bezpośredniej
nie gniazda DVD FRONT L/R.
 Zdalne sterowanie
Możesz użyć pilota dołączonego do odbiornika
AV/wzmacniacza AV, aby sterować urządzeniami
Onkyo, kierując go w stronę sensora zdalnego
sterowania odbiornika AV/wzmacniacza AV zamiast
urządzenia. Musisz najpierw wprowadzić odpowiedni
kod zdalnego sterowania (strona 105).
Uwagi:
stosuj jedynie przewodów
.
 Do połączeń
są dołączane do odtwarzaczy Onkyo
Przewody
(DVD, CD itp.).
 Niektóre urządzenia są wyposażone w dwa złącza
.
Możesz użyć jednego z nich do połączenia z odbiornikiem AV. Drugie złącze może zostać użyte do połącze.
nia innego urządzenia AV kompatybilnego z
może zostać połączone jedynie z urządze Złącze
niem AV Onkyo. Połączenie go z urządzeniami innego
producenta może spowodować wadliwe działanie tych
urządzeń.
 Niektóre urządzenia AV Onkyo kompatybilne z
mogą nie wykonywać funkcji specjalnych opisanych
powyżej.
 Gdy włączona jest druga strefa, funkcja automatycznego włączania/przełączania w tryb czuwania nie
działa.
Krok 1 (poza modelem północnoamerykańskim):
Połącz dołączony przewód zasilania z gniazdem
AC INLET odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Do gniazda
zasilania
Krok 2: Połącz przewód zasilania z gniazdem zasilania
sieciowego.
(Zaświeci się wskaźnik czuwania).
43
Włączanie odbiornika AV/wzmacniacza AV
STANDBY/ON
Oryginalne tryby DSP Onkyo
STANDBY
ON
Wskaźnik STANDBY
Mono Movie
Tryb ten jest odpowiedni do odtwarzania starych filmów
i innych źródeł video. Głośnik centralny odtwarza dźwięk
bez zmian, podczas gdy wzmacniane są dźwięki odtwarzane przez inne kanały, ożywiając materiał monofoniczny.
Orchestra
Tryb ten jest odpowiedni do odtwarzania muzyki klasycznej
i operowej, podkreślając kanały surround w celu rozszerzenia obrazu stereo i stymulując naturalną rewerberację
dużej sali koncertowej.
RECEIVER
Włączanie urządzenia i przełączanie go w tryb czuwania
1
Odbiornik AV
Pilot
Naciśnij przycisk [STANDBY/ON].
Możesz również nacisnąć przycisk [RECEIVER] na pilocie a następnie przycisk
[ON].
Odbiornik AV włączy się, wyświetlacz zaświeci się i zgaśnie wskaźnik STANDBY.
Ponowne naciśnięcie przycisku [ON] spowoduje, że włączą się wszystkie urządzenia
.
podłączone przy użyciu
Aby wyłączyć odbiornik AV/wzmacniacz AV, naciśnij przycisk [STANDBY/ON] lub naciśnij
przycisk [STANDBY] na pilocie. Odbiornik AV/wzmacniacz AV przełączy się w tryb czuwania. Aby zapobiec niemiłym niespodziankom, zawsze zmniejszaj poziom głośności, zanim
wyłączysz odbiornik AV/wzmacniacz AV.
Aby zapewnić dobre działanie urządzenia, przedstawiamy kilka kroków pomagających w konfigurowaniu odbiornika AV,
zanim użyjesz go po raz pierwszy. Ustawienia te dokonywane są jednorazowo.
 Dokonaj automatycznych ustawień głośnikowych - ma to podstawowe znaczenie!
Zapoznaj się z rozdziałem „Automatyczne ustawienia głośnikowe
(Audyssey MultuEQ XT)” na stronie 54.
 Czy podłączyłeś nagrywarkę MD Onkyo, nagrywarkę CD, lub
stację dokującą RI?
Jeśli tak, zapoznaj się z informacjami w rozdziale „Zmiana komunikatu o wejściu wyświetlanego na wyświetlaczu” na stronie 50.
44
Unplugged
Tryb ten jest odpowiedni do instrumentów akustycznych,
wokalu i jazzu, podkreślając przedni obraz stereo, tworząc
wrażenie znajdowania się tuż przed sceną.
Studio-Mix
Tryb ten jest odpowiedni do muzyki popowej i rockowej.
Muzyka słuchana w tym trybie posiada żywe pole muzyczne z mocnym obrazem akustycznym, tworząc wrażenie
znajdowania się w klubie lub na koncercie rockowym.
TV Logic
Tryb ten dodaje realistycznego akustycznego charakteru
programom telewizyjnym nagranym studyjnie, tworząc
efekty surround i dodając czystości głosom.
ALL Ch Stereo
Idealny do tła muzycznego, tryb ten wypełnia całe pole
muzyczne dźwiękiem surround z głośników przednich,
surround i tylnych surround.
Kilka prostych kroków ułatwiających używanie odbiornika AV
 Czy podłączyłeś urządzenie do wejścia HDMI, wejścia komponentowego video lub wejścia cyfrowego audio?
Jeśli tak, zapoznaj się odpowiednio z rozdziałami „Ustawienia wejścia HDMI” na stronie 48, „Ustawienia Component Video” na stronie
49 i „Ustawienia wejścia cyfrowego” na stronie 51.
Używanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
T-D (Theater-Dimensional)
W trybie tym możesz odtwarzać dźwięk wirtualny surround
5.1-kanałowy, nawet przy użyciu dwóch lub trzech głośników. Działa on poprzez kontrolę docierania dźwięku do
lewego i prawego ucha słuchacza. Dobre rezultaty mogą
nie być uzyskane w otoczeniu o dużym pogłosie naturalnym. Zalecamy zatem użycie tego trybu w otoczeniu o
niewielkim lub żadnym pogłosie naturalnym.
HDMI
OUT
TAPE
Full Mono
W trybie tym, wszystkie głośniki odtwarzają ten sam dźwięk
monofonicznie, dźwięk jest zatem identyczny, niezależnie
od miejsca, w którym się znajdujesz.
IN
Nagrywarka CD, nagrywarka MD,
stacja dokująca RI itp
73
Ustawienia początkowe
Używanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
Źródło 5.1-kanałowe + Neo:6
Tryb ten stosuje Neo:6 do rozszerzenia źródeł 5.1-kanałowych do odtwarzania 6.1/7.1-kanałowego.
 THX Select2 Cinema
Tryb ten rozszerza źródła 5.1-kanałowe do odtwarzania 7.1-kanałowego. Tryb ten analizuje zawartość
źródła surround, optymalizując dźwięki surround w
celu utworzenia kanału tylnego surround.
DTS-HD High Resolution Audio
Opracowany do używania z HDTV, włączając nowy format
płyt video - Blu-ray i HD DVD, jest to najnowszy format
wielokanałowy audio DTS. Obsługuje on od 7.1 kanałów z
częstotliwością próbkowania 96 kHz.
W niniejszym rozdziale zostaną przedstawione ustawienia, których należy dokonać przed pierwszym użyciem odbiornika
AV.
 Menu ustawień początkowych
Podmenu
1. Input/Output Assign
 THX Music Mode
Tryb ten opracowany jest do odtwarzania muzyki.
Rozszerza on 5.1-kanałowe źródła DTS do odtwarzania 7.1-kanałowego.
DTS-HD Master Audio
Opracowany, aby w pełni korzystać z dodatkowej przestrzeni zapisywania danych oferowanej przez nowe formaty pyty Blu-ray i HD DVD, ten nowy format DTS oferuje do
7.1 dyskretnych kanałów audio cyfrowego 48/96 kHz, do
5.1 kanałów z częstotliwością próbkowania 192 kHz.
Informacje na temat sygnałów kompatybilnych z odbiornikiem AV/wzmacniaczem AV znajdują się na stronie 65.
1.
2.
3.
4.
Monitor Out
HDMI Input
Component Video Input
Digital Input
strona
47
51
 THX Games Mode
Tryb ten opracowany jest do używania z grami video.
 THX Surround EX
Tryb ten rozszerza źródła 5.1-kanałowe Dolby Digital
i DTS do odtwarzania 7.1/6.1-kanałowego. Tryb ten
jest najlepszy do odtwarzania źródeł Dolby Digital EX.
THX Surround EX, znany również jako Dolby Digital
Surround EX, jest owocem współpracy firm Dolby
Laboratories i THX Ltd.
Neural THX 5.1/7.1
Tryb Neural-THX Surround stosuje przetwarzanie z dziedziny częstotliwości psychoakustycznych, co umożliwia
stworzenie bardziej dokładnego dźwięku, o większej separacji kanałów i lokalizacji elementów audio. Tryby Neural
THX 5.1 i Neural THX 7.1 mogą rozszerzać jakiekolwiek
dwukanałowe źródła stereo odpowiednio do odtwarzania
5.1 lub 7.1-kanałowego. Użyj tych trybów z płytami CD,
radiem, kasetami magnetofonowymi, TV, VHS, płytami
DVD i innymi dwukanałowymi źródłami stereofonicznymi,
włączając gry video. Neural-THX Surround może również
być użyty przez nadawców do kodowania i przekazywania
zawartości dźwięku surround lub normalnego stereofonicznego. Przykładowo, XM Satellite Radio używa trybu
Neural-THX Surround na wybranych kanałach. Dostępne
jest odtwarzanie od 5.1-kanałowego do 7.1-kanałowego.
2. Speaker Setup
1
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
2
1
Speaker Settings
Speaker Config
Speaker Distance
Level Calibration
Equalizer Settings
THX Audio Setup
46
Menu główne
Menu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Używanie menu ekranowych ustawień
Ustawień odbiornika AV/wzmacniacza AV dokonuje się
przy użyciu menu ekranowych ustawień.
1
DSD
DSD jest skrótem od Direct Stream Digital i jest formatem
używanym do przechowywania audio cyfrowego na płytach Super Audio CD (SACD). Tryb ten może być użyty z
płytami SACD zawierającymi audio wielokanałowe.
Naciśnij przycisk [RECEIVER],
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Input/Output Assign
Speaker Setup
Audio Adjust
Source Setup
Listening Mode Preset
Miscellaneous
Hardware Setup
Lock Setup
a
6. Miscellaneous
1. Volume Setup
2. OSD Setup
Menu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
THX
Utworzona przez Georgea Lucasa, firma THX opracowuje
rygorystyczne standardy, które zapewniają, że filmy są
odtwarzane w salach kinowych i kinach domowych zgodnie
z intencjami reżysera.
52
Input/Output Assign
Speaker Setup
Audio Adjust
Source Setup
Listening Mode Preset
Miscellaneous
Hardware Setup
Lock Setup
7. Hardware Setup
 THX Cinema
Tryb ten opracowany został do oglądania filmów,
które są zazwyczaj nagrane i wyprodukowane w celu
wyświetlania ich w dużych pomieszczeniach, takich jak
sale kinowe. Tryb ten starannie optymalizuje dźwiękową i przestrzenną charakterystykę ścieżki dźwiękowej, dostosowując ją do odtwarzania w mniejszych
pomieszczeniach kina domowego. Tryb ten może być
używany ze źródłami dwukanałowymi przetworzonymi
w innych formatach i ze źródłami wielokanałowymi.
Wyjście głośnika tylnego surround zależy od materiału
źródłowego i wybranego trybu odtwarzania.
1.
2.
3.
4.
5.
2
ENTER
Użyj przycisków []/[], aby wybrać
podmenu, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się podmenu.
Naciśnij przycisk [SETUP], aby zamknąć
menu.
ENTER
72
45
Remote Control
Zone2
Tuner
Analog Multich
HDMI
53
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Używanie trybów odtwarzania - ciąg dalszy
4
Ustawienia głośnikowe
Jeśli zmienisz to ustawienie, będziesz musiał ponownie dokonać automatycznych ustawień głośnikowych (patrz- strona 54).
ENTER
Jeśli impedancja któregokolwiek z głośników wynosi 4 omy
lub mniej niż 6 omów, w ustawieniu Speaker Impedance
wybierz opcję „4 ohms” (poza modelem północnoamerykańskim).
Jeśli podłączyłeś twoje głośniki przednie do terminali FRONT
SPEAKERS i SURR BACK SPEAKERS w konfiguracji bi-amp, musisz zmienić ustawienie Speaker Type. Informacje
na temat połączeń znajdują się w rozdziale „Połączenia typu
bi-amp głośników przednich” na stronie 24.
ENTER
Uwagi:
 Gdy stosowane są połączenia bi-amp, odbiornik AV
może napędzać do 5.1 głośników w pomieszczeniu
głównym.
 Zanim dokonasz zmiany tych ustawień, zmniejsz
poziom głośności.
1
5
Użyj przycisków kursora [ ]/[ ]
i wybierz „Speaker Impedance”, a
następnie naciśnij użyj przycisków
kursora []/[] i wybierz:
4 ohms: Wybierz, jeśli impedancja któregokolwiek z twoich głośników wynosi 4 omy lub więcej
lecz jest mniejsza niż 6 omów.
6 ohms: Wybierz, jeśli impedancja
wszystkich głośników zawiera
się w przedziale od 6 do 16
omów.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „Speaker Type”, a następnie naciśnij użyj przycisków kursora
[]/[] i wybierz:
ENTER
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie naciśnij przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Normal: Wybierz, jeśli podłączyłeś
głośniki przednie w normalny
sposób.
Bi-Amp: Wybierz, jeśli dokonałeś połączeń głośników przednich typu
bi-amp.
ENTER
Dolby Digital Plus
Opracowany do używania z HDTV, włączając nowe formaty płyt video - Blu-ray i HD DVD, jest to najnowszy format wielokanałowy audio opracowany przez firmę Dolby.
Obsługuje on od 7.1 kanałów z częstotliwością próbkowania i rozdzielczością obrazu 48/24-bit kHz.
Informacje o trybach odtwarzania
Tryby odtwarzania, w które jest wyposażony odbiornik
AV/wzmacniacz AV mogą zmienić twoje pomieszczenie
odsłuchowe w salę kinową lub koncertową, wypełnioną
realistycznym, mocnym dźwiękiem surround.
Dolby TrueHD
Opracowany, aby w pełni korzystać z dodatkowej przestrzeni zapisywania danych oferowanej przez nowe formaty pyt Blu-ray i HD DVD, ten nowy format Dolby oferuje do
7.1 dyskretnych, bezstratowych kanałów audio cyfrowego
48/96 kHz, do 5.1 kanałów z częstotliwością próbkowania
192 kHz.
Odbiornik AV obsługuje źródła 7.1-kanałowe maksymalnie
96 Khz i źródła 5.1-kanałowe maksymalnie 192 kHz.
Pure Audio
W trybie tym, wyłączone są wyświetlacz i obwody video,
minimalizując źródła ewentualnych zakłóceń w celu uzyskania wysokiej wierności odtwarzania. (Jako że obwody
video są wyłączone, jedynie sygnały video przesyłane do
wejścia HDMI przesyłane są do wyjścia).
Direct
W trybie tym, audio ze źródła wejścia jest przesyłane do wyjścia bezpośrednio z minimalnym przetwarzaniem, zapewniając wysoką wierność odtwarzanego materiału. Wszystkie
kanały źródła są przesyłane bez przetwarzania.w
Źródła 5.1-kanałowe + PLIIx Music
Tryby te używają tryb Pro Logic IIx Music do rozszerzania
źródeł 5.1-kanałowych do odtwarzania 6.1/7.1-kanałowego.
Źródła 5.1-kanałowe + PLIIx Movie
Tryby te używają tryb Pro Logic IIx Movie do rozszerzania
źródeł 5.1-kanałowych do odtwarzania 7.1-kanałowego.
w
Stereo
W trybie tym, dźwięk jest odtwarzany przez głośniki przednie
lewy i prawy i przez subwoofer.
Mono
Użyj tego trybu do odtwarzania starych filmów z monofoniczną ścieżką dźwiękową, lub użyj tego trybu w wypadku
niektórych zagranicznych ścieżek dźwiękowych niektórych
filmów nagranych na kanały lewy i prawy. Może on być również użyty do odtwarzania płyt DVD lub innych źródeł zawierających audio multiplex, takich jak np. płyty DVD karaoke.
DTS
Format dźwięku cyfrowego surround zawiera do 5.1 dyskretnych kanałów i stosuje mniej kompresji w celu uzyskania odtwarzania o wyższej wierności. Zastosuj ten tryb do
odtwarzania płyt DVD i CD oznaczonych logo DTS.
DTS 96/24
Tryb ten przeznaczony jest do stosowania ze źródłami
DTS 96/24. Jest to format DTS wysokiej rozdzielczości
o częstotliwości próbkowania 96 kHz i rozdzielczości 24
bitów, co zapewnia wyższą wierność odtwarzania. Zastosuj
ten tryb do odtwarzania płyt DVD oznaczonych logo DTS
96/24.
Dolby Pro Logic IIx
2
ENTER
6
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „2. Speaker Setup” a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker
Setup.
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną zakończone.
2. Speaker Setup
ENTER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Speaker Settings
Speaker Config
Speaker Distance
Level Calibration
Equalizer Settings
THX Audio Setup
Uwagi:
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Użyj przycisków kursora []/[] i wybierz
„1. Speaker Settings”, a następnie naciśnij
przycisk [ENTER].
Na ekranie pojawi się menu Speaker Settings.
3
DTS-ES Discrete
Tryb ten przeznaczony jest do stosowania ze ścieżkami
dźwiękowymi DTS-ES Discrete. Tryb ten tworzy dyskretny
kanał tylny surround w celu uzyskania odtwarzania 6.1/7.1-kanałowego. Siedem całkowicie niezależnych kanałów
audio zapewnia większą przestrzenność i lepszą lokalizację dźwięku, co jest idealne w wypadku dźwięków surround
rozciągniętych w kanałach surround. Zastosuj ten tryb
do odtwarzania płyt DVD oznaczonych logo DTS-ES, w
szczególności płyt ze ścieżkami dźwiękowymi DTS-ES
Discrete.
DTS-ES Matrix
Użyj tego trybu do odtwarzania ścieżek dźwiękowych DTSES Matrix, które stosują kanał tylny surround zakodowany
w systemie matrix do odtwarzania 6.1/7.1-kanałowego.
Użyj tego trybu do odtwarzania płyt DVD oznaczonych
logo DTS-ES, w szczególności tych ze ścieżką dźwiękową
DTS-ES Matrix.
 PL IIx Movie
Zastosuj ten tryb do jakichkolwiek źródeł video (np.
TV, DVD, VHS) stereofonicznych lub Dolby Surround
(Pro Logic).
 PL IIx Music
Zastosuj ten tryb do jakichkolwiek źródeł muzycznych
(np. CD, radio, magnetofon, TV, DVD, VHS) stereofonicznych lub Dolby Surround (Pro Logic).
 PL IIx Game
Zastosuj ten tryb do gier video, w szczególności tych,
które oznaczone są logo Dolby Pro Logic II.
Dolby Digital
Użyj tego trybu do odtwarzania płyt DVD oznaczonych
logo Dolby Digital i programów telewizyjnych Dolby Digital,
dzięki któremu znajdziesz się w samym sercu akcji, tak jak
to ma miejsce w sali kinowej lub koncertowej.
ENTER
2–1. Speaker Settings
Speaker Impedance
Speakers Type
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic IIx rozszerza odtwarzanie jakiegokolwiek
źródła 2-kanałowego do odtwarzania 7.1-kanałowego.
Tryb ten tworzy wyjątkowo naturalny dźwięk surround,
otaczający słuchacza. Zarówno muzyka jaki i filmy czy gry
video mogą nabrać wyrazu pełnego dramaturgii efektów
przestrzennych, jak i żywego charakteru obrazu dźwiękowego. Jeśli nie używasz żadnego głośnika tylnego
surround, Dolby Pro Logic II będzie zastosowany zamiast
Dolby Pro Logic IIx.
6 ohms
Normal
DTS Neo:6
Tryb ten rozszerza każde źródło dwukanałowe do odtwarzania 7.1-kanałowego. Tryb ten tworzy sześć pełnozakresowych kanałów kodowania matrix dla materiału zakodowanego w matrix, dostarczając bardzo naturalnego wrażenia dźwięku surround, w pełni otaczającego słuchacza.
 Neo:6 Cinema
Zastosuj ten tryb do jakichkolwiek źródeł video (tzn.
TV, DVD, VHS).
 Neo:6 Music
Zastosuj ten tryb do jakichkolwiek źródeł muzycznych
(tzn. CD, radio, magnetofon, TV, VHS, DVD).
Źródła 5.1-kanałowe + Dolby EX
Tryby te rozszerzają źródła 5.1-kanałowe Dolby Digital i DTS
do odtwarzania 6.1/7.1-kanałowego. Są one szczególnie
przydatne do odtwarzania ścieżek dźwiękowych Dolby
Digital EX, zawierających kanał tylny surround zakodowany
w systemie matrix. Dodatkowy kanał rozszerza wymiar
dźwięku i zapewnia wrażenie otaczania przez dźwięk surround i jest szczególnie użyteczny w wypadku dźwięków
rotacyjnych i efektów przemieszczania się dźwięku.
ENTER
46
71
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Używanie
odtwarzania
- ciąg dalszy
Using
thetrybów
Listening
Modes—Continued
DTS-HD
Sources
Źródła DTS-HD
1
DTS-HDTrueHD*
High Resolution
Wielokanałowe
Multichannel
Source
Format format
źródła
poza */2
except
*/2
Przycisk
Button
Media
Media
[DIRECT] Direct
[STEREO] Stereo
1/0
1/0
DTS,Master
DTS 96/24
DTS-HD
Audio
Wielokanałowe
Multichannel
2ch
2ch
except
*/2
poza */2
*/2
Blu-ray,
Blu-ray, HD
HDDVD
DVD
Tryb odtwarzania
Listening
Mode
[PURE A] Pure Audio
*/2
*/2
2ch
2ch
�
�
�
�
�
�
�
�
�
*1
2
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „1. Input/Output Assign”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Input/Output Assign.
Blu-ray, HD
HD DVD
DVD
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
1
Dolby D
2, 3
Dolby D Plus
DTS, DTS 96/24
2-4
DTS-ES Discrete/Matrix
�
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
1/0
1/0
Multichannel
DTS-HD High Resolution
1
ENTER
�
DTS-HD Master Audio
�
�
1, 5
TrueHD
1. Input/Output Assign
DSD
[SURR]
ENTER
Dolby PLII Movie/
Dolby PLIIx Movie*2
�*3
�*3
�
�
Dolby PLII Music/
Dolby PLIIx Music*2
�*3
�*3
�
�
Dolby PLII Game/
Dolby PLIIx Game*2
*3
�*3
�
Neo:6
�*3
�
Neo:6 Cinema
�*3
�
Neo:6 Music
�*3
�
�
�
�
Neural THX 5.1
Neural THX 7.1
THX Cinema*2
[THX]
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Dolby PLII THX Games
Mode
�
�
Neo:6 THX Games Mode
�
�
�
�
�
�
THX Music Mode
THX Games Mode
Oryginalne tryby
Onkyo
odtwarzania
Original
DSP
Onkyo DSP
Mono
Mono Movie
Orchestra
*4
Unplugged
Studio-Mix
TV Logic
All Ch Stereo
Full Mono
T-D
3
ENTER
Video kompozytowe, S-Video,
1–1. Monitor Out
HDMI
HDMI Monitor
ENTER
Video kompozytowe, S-Video,
�*3
�*3
�*3
�*3
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
HDMI
4
Jeśli podłączysz twój telewizor do wyjścia HDMI OUT, w
ustawieniu HDMI Monitor wybierz opcję Yes, aby menu
ustawień ekranowych były wyświetlane i żeby źródła
kompozytowe video, S-Video i komponentowe video były
konwertowane do góry* i były przesyłane poprzez wyjście
HDMI OUT. Menu ekranowe ustawień są wyświetlane jedynie poprzez HDMI OUT.
Video kompozytowe, S-Video,
Video komponentowe
HDMI
5
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
OUT
Video kompozytowe, S-Video,
Video komponentowe
HDMI
Uwagi:
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
7.1 speakers.
Not available
while Powered
Zone 2 jest
is being
used.druga strefa (Powered Zone 2).
:Requires
Wymagane
7.1 głośników.
Niedostępne,
gdy używana
aktywna
70
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz:
No: Wybierz tę opcję, jeśli twój telewizor jest podłączony do wyjścia
MONITOR OUT lub COMPONENT
VIDEO OUT.
Yes: Wybierz tę opcję, jeśli twój telewizor jest podłączony do wyjścia
HDMI OUT.
IN
*1 Gdy
wejściaMaster
jest DTS-HD
96 kHz,
dostępną
regulacją
dźwięku
jest
regulacja
barwy
tonów.
Źródła
DTS-HD
Master
*1.
Forsygnałem
96 kHz DTS-HD
Audio Master
sources,Audio
only the
Tonejedyną
audio adjust
function
is available.
192
kHz
DTS-HD
Master
Audio
sources
are processed
Audio
at 96 192
kHz.kHz są przetwarzane na 96 kHz.
*2
Jeśli
nie
są
podłączone
głośniki
tylne
surround,
lub
gdy
używana
jest
aktywna
druga
strefa
(Powered
Zone
2),
stosowany
jest
tryb
Pro
Logic
II.
*2. If there are no surround back speakers, or Powered Zone 2 is being used, Dolby Pro Logic II is used.
*3 W zależności od źródła wejścia (przykładowo, gdy sygnałem wejścia jest sygnałem 96 kHz), przetwarzanie może zostać dokonane po deko*3. Depending on the source (e.g., 96 kHz sources), processing may be performed after DTS decoding.
dowaniu DTS.
*4.
Availablejedynie,
only when
surround
speakers.
*4 Dostępne
gdyusing
używane
są głośniki
surround.
70
No
OUT
�
�
�
�
:Requires
Wymagane
6.1/7.1
głośników.
Niedostępne,
gdy używana
aktywna
6.1/7.1
speakers.
Not available
while Powered
Zone 2 jest
is being
used. druga strefa (Powered Zone 2).
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „1. Monitor Out”, a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Monitor Out.
IN
Neo:6 THX
THX Select2 Cinema
Jeśli podłączysz twój telewizor do wyjścia COMPONENT
VIDEO OUT, w ustawieniu HDMI Monitor wybierz opcję No,
aby menu ustawień ekranowych były wyświetlane, i żeby
źródła kompozytowe video i S-Video były konwertowane
do góry* i były przesyłane poprzez wyjście COMPONENT
VIDEO OUT.
�
Dolby PLII/
Dolby PLIIx THX
THX Surround EX
LISTENING MODE
[ ]/[ ]
�
�
Monitor Out
HDMI Input
Component Video Input
Digital Input
Ustawienie HDMI Monitor
�
�
Dolby Digital EX/Dolby EX
1.
2.
3.
4.
47
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Używanie
odtwarzania
- ciąg dalszy
Using
the trybów
Listening
Modes—Continued
3
Ustawienie wejścia video
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „2. HDMI Input”, a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu HDMI Input.
Ustawienie wejścia HDMI
Jeśli podłączysz urządzenie video do gniazda HDMI IN,
będziesz musiał dokonać przypisania tego wejścia do
selektora źródła. Przykładowo, jeśli podłączysz twój odtwarzacz DVD do gniazda HDMI 1, będziesz musiał przypisać
ustawienie HDMI IN 1 do selektora wejścia DVD.
DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME/TV
AUX
[DIRECT] Direct
1/0,1+1
1+1
1/0,
except
poza */2
*/2
*/2
*/2
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Blu-ray, HD
HD DVD
DVD
Blu-ray,
�
�
�
�
�
�
�
�
�
2ch
2ch
1/0
1/0
DTS-ES
DTS-ES
Discrete/
Discrete/
Matrix
Matrix
DVD,
DVD,CD,
CD etc.
itp.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Dolby D
4
HDMI
HDMI
Dolby D Plus
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz selektor wejścia i użyj przycisków kursora []/[] i wybierz:
ENTER
ENTER
IN 1: Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone do
HDMI IN 1.
IN 2: Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone do
HDMI IN 2.
IN 3: Wybierz tę opcję, jeśli urządzenie video jest podłączone do
HDMI IN 3.
---: Przesyłane są źródła video kompozytowe, S-Video i komponentowe video z wyjść HDMI OUT.
Sygnałem wyjścia video z wyjścia HDMI OUT jest sygnałem
skonfigurowanym w ustawieniu
sygnału komponentowego video
na stronie 49.
DTS, DTS 96/24
�*2
DTS-ES Discrete/Matrix
DTS-HD High Resolution
DTS-HD Master Audio
TrueHD
�
[SURR]
Dolby PLII Movie/
Dolby PLIIx Movie*3
�
�
�
�
Dolby PLII Music/
Dolby PLIIx Music*3
�
�
�
�
Dolby PLII Game/
Dolby PLIIx Game*3
�
Dolby Digital EX/Dolby EX
Neo:6 Cinema
Neo:6 Music
Neural THX 5.1
Neural THX 7.1
THX Cinema*4
�
48
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Dolby PLII THX Games Mode
Neo:6 THX Games Mode
�
�
�
�
THX Music Mode
THX Games Mode
Mono
Oryginalne tryby
Onkyo
odtwarzania
Original
DSP
Onkyo DSP
Monitor Out
HDMI Input
Component Video Input
Digital Input
�
�
�
�
Neo:6 THX
THX Select2 Cinema
LISTENING MODE*5
[ ]/[ ]
1. Input/Output Assign
�
�
�
�
Dolby PLII/
Dolby PLIIx THX
THX Surround EX
Uwagi:
�
�
�
Neo:6
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
 Każde wejście HDMI IN nie może być przypisane do
więcej niż jednego selektora źródła.
 W wypadku konwersji do góry sygnału kompozytowego
video, S-Video i komponentowego video do HDMI OUT,
w ustawieniu HDMI Monitor należy wybrać opcję Yes
(patrz - strona 47) a w ustawieniu HDMI Input nalezy
wybrać opcję „---_. Na stronie 27 znajdują się bardziej
szczegółowe informacje na temat przepływu sygnału i
konwersji do góry.
 Gdy HDMI IN jest przypisane do selektora wejścia,
cyfrowe wejście audio dla tego selektora wejścia
jest ustawiane automatycznie na to samo HDMI IN.
Zapoznaj się z rozdziałem „Ustawienia wejścia cyfrowego” na stronie 51.
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
�
DSD
[THX]
ENTER
1.
2.
3.
4.
Tryb
odtwarzania
Listening
Mode
[PURE A] Pure Audio
DTS,
96/24
DTS,DTS
DTS96/24
Wielokanałowe
Multichannel
Multichannel
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „1. Input/Output Assign”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Input/Output Assign.
ENTER
Button
Media
Media
[STEREO] Stereo
5
2
-----------
ENTER
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
1
Przycisk
1–2. HDMI Input
IN
OUT
Video kompozytowe, S-Video,
Video komponentowe
1
TrueHD*
TrueHD*1
Wielokanałowe
Multichannel
2ch
except
*/2
*/2
poza */2
*/2
Format źródła
Source
format
ENTER
Jeśli podłączysz twój telewizor do odbiornika AV/wzmacniacza AV przy użyciu przewodu HDMI, możesz dokonać
takiego ustawienia odbiornika AV/wzmacniacza AV, aby
źródła kompozytowe video, S-Video i komponentowe
video były konwertowane do góry* i przesyłane do wyjścia
HDMI OUT. Możesz dokonać tego ustawienia dla każdego
selektora wejścia, wybierając opcję „---”.
Video kompozytowe, S-Video,
Video komponentowe
TrueHD
and iDTS
Źródła TrueHD
DTS Sources
Mono Movie
Orchestra
Unplugged *4
Studio-Mix
TV Logic
All Ch Stereo
Full Mono
T-D
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
*1.
96 kHz źródeł
TrueHD
sources,
Tone audio
available.
192 tonów,
kHz TrueHD
notkHz
supported.
*1 WFor
wypadku
TrueHD
96only
kHz,the
dostępna
jest adjust
jedyniefunction
funkcja isregulacji
barwy
źródła sources
TrueHDare
192
nie są obsługiwane.
*2.
If there
no surroundgłośniki
back speakers,
or Powered
2 is beingjest
used,
DTS isdruga
used. strefa (Powered Zone 2), stosowany jest tryb DTS.
*2 Jeśli
nie are
są podłączone
tylne surround,
lub Zone
gdy używana
aktywna
*3.
If there
no surroundgłośniki
back speakers,
or Powered
2 is beingjest
used,
Dolby druga
Pro Logic
II (Powered
is used. Zone 2), stosowany jest tryb Pro Logic II.
*3 Jeśli
nie are
są podłączone
tylne surround,
lub Zone
gdy używana
aktywna
strefa
*4 Dostępne
gdyusing
używane
są głośniki
surround.
*4.
Availablejedynie,
only when
surround
speakers.
*5 WFor
wypadku
trybów
T-D, Orchestra,
Mono Movie,
Orchestra,
Unplugged,
Studio-Mix
Logic,
96/24 jest
jako DTS.
*5.
T-D, Mono
Movie,
Unplugged,
Studio-Mix,
and
TV Logic,i TV
DTS
96/24DTS
is processed
asprzetwarzany
DTS.
: Wymagane
6.1/7.1
głośników.
Niedostępne,
gdy używana
aktywna
Requires
6.1/7.1
speakers.
Not available
while Powered
Zone 2 isjest
being
used. druga strefa (Powered Zone 2).
: Wymagane
7.1 głośników.
Niedostępne,
gdy używana
jest
aktywna
Requires
7.1 speakers.
Not available
while Powered
Zone 2 is
being
used. druga strefa (Powered Zone 2).
69
69
Używanie
odtwarzania
- ciąg dalszy
Using
thetrybów
Listening
Modes—Continued
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
DSD,
Dolby
Digital,
Dolby
Digital
Źródła DSD,
Dolby
Digitaland
i Dolby
Digital
Plus Plus Sources
Ustawienie wejścia Component Video
DSD**11
Dolby
Dolby DD
DSD
Wielokanałowy
Multichannel
Source źródła
format
Format
Przycisk
Button
3/2
3/2
Tryb odtwarzania
Listening
Mode
Media
Media
[PURE A] Pure Audio
[DIRECT] Direct
[STEREO] Stereo
2ch
2ch
except
poza
*/2
*/2
SACD
SACD
�
�
�
Dolby Digital Plus
Dolby
Plus
Wielokanałowy
Multichannel
*/2
*/2
Multichannel
Wielokanałowy
2ch
2ch
1/0,
1+1 except
poza
1/0, 1+1
*/2
*/2
DVD,
etc.
DVD, DTV,
DTV itp.
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
*/2
*/2
2ch
2ch
1/0, 1+1
Blu-ray,
Blu-ray, HD
HD DVD
DVD
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Przycisk źródła
Gniazdo VIDEO IN
Multichannel
Dolby D
�
�
�*2
Dolby D Plus
�*2
DTS, DTS 96/24
DTS-ES Discrete/Matrix
DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
[SURR]
�
Dolby PLII Movie/
Dolby PLIIx Movie*3
�
�
�
�
Dolby PLII Music/
Dolby PLIIx Music*3
�
�
�
�
Dolby PLII Game/
Dolby PLIIx Game*3
�
Dolby Digital EX/Dolby EX
Neo:6
Neo:6 Cinema
Neo:6 Music
Neural THX 5.1
Neural THX 7.1
THX Cinema*4
[THX]
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Neo:6 THX
�
�
�
�
�
�
�
�
Neo:6 THX Games Mode
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
THX Select2 Cinema
THX Music Mode
THX Games Mode
Oryginalne tryby
Onkyo
odtwarzania
Original
DSP
Onkyo DSP
Mono
Mono Movie
Orchestra
Unplugged *4
Studio-Mix
TV Logic
All Ch Stereo
Full Mono
T-D
---
GAME/TV
---
AUX
---
ENTER
4
1
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
ENTER
Video komponentowe
ENTER
IN1: Wybierz, jeśli urządzenie video
jest podłączone do COMPONENT
VIDEO IN 1.
IN2: Wybierz, jeśli urządzenie video
jest podłączone do COMPONENT
VIDEO IN 2.
IN3: Wybierz, jeśli urządzenie video
jest podłączone do COMPONENT
VIDEO IN 3.
---: Źródła kompozytowe video I
S-Video są przesyłane z gniazda
COMPONENT VIDEO OUT.
Video komponentowe
5
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
2
 Aby umożliwić konwersję do góry sygnału kompozytowego video i S-Video dla wyjścia COMPONENT VIDEO
OUT, w ustawieniu HDMI Monitor należy wybrać ustawienie No (patrz - strona 47). Na stronie 24 znajdują
się bardziej szczegółowe informacje na temat przepływu
sygnału i konwersji.
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „1. Input/Output Assign”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Input/Output Assign.
ENTER
1. Input/Output Assign
ENTER
1.
2.
3.
4.
Monitor Out
HDMI Input
Component Video Input
Digital Input
: Wymagane
6.1/7.1
głośników.
Niedostępne,
gdy używana
aktywna
Requires
6.1/7.1
speakers.
Not available
while Powered
Zone 2 jest
is being
used. druga strefa (Powered Zone 2).
: Wymagane
7.1 głośników.
Niedostępne,
gdy używana
aktywna
Requires
7.1 speakers.
Not available
while Powered
Zone 2 jest
is being
used. druga strefa (Powered Zone 2).
68
IN 1
–––
–––
–––
–––
Uwagi:
*1.
DSD sources
converted andi traktowane
handled as PCM.
*1 Źródła
DSD sąare
konwertowane
jak PCM.
*2.
If there
arepodłączone
no surroundgłośniki
back speakers,
depending
on the inputod
signal,
Dolby
Digitalmoże
may być
be used.
*2 Jeśli
nie są
tylne surround,
w zależności
sygnału
wejścia,
użyty Dolby Digital.
*3.
If there
arepodłączone
no surroundgłośniki
back speakers,
or Powered
2 is beingjest
used,
Dolbydruga
Pro Logic
II (Powered
is used. Zone 2), stosowany jest tryb Pro Logic II.
*3 Jeśli
nie są
tylne surround,
lub Zone
gdy używana
aktywna
strefa
*4 Dostępne
gdyusing
używane
są głośniki
surround.
*4.
Availablejedynie,
only when
surround
speakers.
68
DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME/TV
AUX
Użyj przycisków kursora [ ]/[ ]
i wybierz wejście, a następnie
użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz:
OUT
Video kompozytowe, S-Video
Użyj przycisków kursora [ ]/[ ]
i wybierz „3. Component Video
Input”, a następnie naciśnij przycisk
[ENTER].
Pojawi się menu Component Video
Input.
1–3. Component Video Input
IN
�
Dolby PLII THX Games Mode
---
CBL/SAT
�
�
Dolby PLII/
Dolby PLIIx THX
THX Surround EX
LISTENING MODE
[ ]/[ ]
�
�
IN 1
Video kompozytowe, S-Video
�
�
�
DVD
VCR/DVR
ENTER
Jeśli podłączysz twój telewizor do odbiornika AV/wzmacniacza AV przy użyciu przewodu komponentowego video,
możesz dokonać takiego ustawienia odbiornika AV/wzmacniacza AV, aby źródła kompozytowe video i S-Video
były konwertowane do góry* i przesyłane do wyjścia
COMPONENT VIDEO OUT. Możesz dokonać tego ustawienia dla każdego przycisku źródła, wybierając opcję
„---”.
DTS-HD High Resolution
DSD
3
Jeśli połączysz urządzenie video z wejściem COMPONENT
VIDEO IN, musisz przypisać to wejście do selektora wejścia. Przykładowo, jeśli podłączysz twój odtwarzacz DVD
do gniazda COMPONENT VIDEO IN 3, powinieneś przypisać COMPONENT VIDEO IN 3 do selektora wejścia DVD.
Jeśli chcesz przesyłać źródła kompozytowe i S-Video z
COMPONENT VIDEO OUT, wybierz opcję „---”, w sposób
przedstawiony poniżej.
49
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Using
thetrybów
Listening
Modes—Continued
Używanie
odtwarzania
- ciąg dalszy
Tryby odtwarzania
dostępne
dla poszczególnych
formatów
źródła
Listening
Modes
Available
for Each Source
Format
Zmiana komunikatu wyświetlanego na wyświetlaczu
Analog
and PCM
Sources
Źródła analogowe
i PCM
Jeśli do gniazd TAPE IN/OUT podłączysz nagrywarkę
MiniDisc, nagrywarkę CD lub stację dokującą RI Onkyo
, lub gdy do gniazd GAME/TV podwspółpracujące z
działało poprawnie,
łączysz stację dokującą RI, aby
musisz dokonać tego ustawienia.
Ustawienie to może zostać zmienione tylko przy użyciu
przycisków na odbiorniku AV.
Multichannel
PCM
PCM
wielokanałowy
Multi
Wielo1
- 96 kHz)
32
channel
32–96
kHz
176,4/192 kHz*
176.4/192
kHz*1
176.4/ kanałowy
176,4/192
analog
analogowy except
192kHz*1
kHz*
poza*/2
*/2 */2
*/2
2ch 1/0,
1+1 Wielokanałowy
Multichannel
2ch
2ch
1/0, 1+1
PCM
PCM
Source
format
Format źródła
Przycisk
Button
Tryb odtwarzania
Listening
Mode
Media
Media
[PURE A] Pure Audio
[DIRECT] Direct
[STEREO] Stereo
32–96
- 96
32
kHz
kHz
CD, TV, radio
radio,
�
�
�
Multichannel
�
�
�
DVD
DVD
�
�
�
DVD
DVD
DVD
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Dolby D
Dolby D Plus
DTS, DTS 96/24
DTS-ES Discrete/Matrix
1, 2 1, 2
DTS-HD High Resolution
DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
DSD
1
[SURR]
Naciśnij przycisk wyboru źródła
[TAPE] lub [GAME/TV], aż na wyświetlaczu pojawi się „TAPE” lub „GAME/
TV”.
Dolby PLII Movie/
Dolby PLIIx Movie*2
�
�
�
Dolby PLII Music/
Dolby PLIIx Music*2
�
�
�
Dolby PLII Game/
Dolby PLIIx Game*2
�
�
Dolby Digital EX/Dolby EX
or
�
�
Neo:6
Neo:6 Cinema
Neo:6 Music
Neural THX 5.1
Neural THX 7.1
�
�
�
�
THX Cinema*3
Naciśnij i przytrzymaj przycisk [TAPE]
lub [GAME/TV] (przez około 3 sekundy), aby zmienić to ustawienie.
Powtórz ten krok, aby wybrać MD, CDR
lub DOCK.
�*2
�
�
Neo:6 THX*3
�*3
�
�
Dolby PLII THX Games
Mode
�
Neo:6 THX Games Mode
�
W wypadku wejścia TAPE, ustawienie
zmienia się w następującej kolejności:
TAPE  MD  CDR  DOCK 
THX Surround EX
W wypadku wejścia GAME/TV, ustawienie zmienia się w następujący sposób:
GAME/TV  DOCK
THX Games Mode
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
THX Select2 Cinema
THX Music Mode
LISTENING MODE*4
[ ]/[ ]
�
or
[THX]
Uwagi:
�
�
Dolby PLII/
Dolby PLIIx THX*3
Mono
Oryginalne tryby
Onkyo
odtwarzania
Original
DSP
Onkyo DSP
2
�
�
�
�
�
Mono Movie
Orchestra
*3
Unplugged
Studio-Mix
TV Logic
All Ch Stereo
Full Mono
T-D
�
�
�
�
*1 WDVD-Audio
wypadku DVD-Audio
sygnał
wielokanałowy
PCM
176,4/192
kHz
*1.
discs output
multichannel
176.4/192
kHz
PCM only
viaprzesyłany
HDMI. jest jedynie przez HDMI.
*2 Jeśli
nie are
są podłączone
tylne surround,
lub Zone
gdy używana
aktywna
strefa
*2.
If there
no surround głośniki
back speakers,
or Powered
2 is beingjest
used,
Dolby druga
Pro Logic
II (Powered
is used. Zone 2), stosowany jest tryb Pro Logic II.
*3
Dostępne
jedynie,
gdy
używane
są
głośniki
surround.
*3. Available only when using surround speakers.
*4 W wypadku trybów T-D, Mono Movie, Orchestra, Unplugged, Studio-Mix i TV Logic, sygnały PCM 64 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz przetwarzane są
*4. For T-D, Mono Movie, Orchestra, Unplugged, Studio-Mix, and TV Logic, PCM of 64 kHz, 88.2 kHz, and 96 kHz are processed at 32 kHz, 44.1 kHz,
odpowiednio na 32 kHz, 44,1 kHz i 88,2 kHz.
and 48 kHz respectively.
 DOCK może zostać wybrane dla wejścia TAPE lub wejścia GAME/TV lecz nie dla obu jednocześnie.
: Wymagane
6.1/7.1
głośników.
Niedostępne,
gdy używana
jest
aktywna
Requires
6.1/7.1
speakers.
Not available
while Powered
Zone 2 is
being
used. druga strefa (Powered Zone 2).
Requires
7.1 speakers.
Not available
while Powered
Zone 2 jest
is being
used. druga strefa (Powered Zone 2).
: Wymagane
7.1 głośników.
Niedostępne,
gdy używana
aktywna
50
67
67
Używanie trybów odtwarzania
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Wybór przy użyciu pilota zdalnego sterowania
Wybór trybów odtwarzania
Opis poszczególnych trybów odtwarzania znajduje się na stronie 71 w rozdziale „Informacje na temat trybów odtwarzania”.
SURR
STEREO
 Tryby odtwarzania Dolby Digital i DTS mogą
być wybrane tylko wtedy, gdy twój odtwarzacz
DVD jest podłączony do odbiornika AV/wzmacniacza AV przy użyciu połączeń cyfrowych
(koaksjalnych lub optycznych).
 Dostępność trybów odtwarzania zależy od formatu aktualnego sygnału wejścia.
Wybór przy użyciu przycisków na panelu przednim
odbiornika AV/wzmacniacza AV
/
PURE A
ALL ST
DIRECT
THX
 Przycisk [STEREO]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Stereo.
PURE AUDIO STEREO
 Przycisk [SURR]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Dolby
Digital i DTS i trybu odtwarzanie Neural THX Surround.
 Przyciski LISTENING MODE []/[]
Kolejne naciskanie tego przycisku powoduje włączanie
kolejnego dostępnego trybu odtwarzania dla aktualnie
wybranego źródła wejścia.
LISTENING MODE
4
Ustawienie wejścia cyfrowego (Digital Input)
Jeśli do gniazda wejścia cyfrowego podłączysz jakieś urządzenie, musisz przypisać to urządzenie do selektora wejścia.
Przykładowo, jeśli podłączysz twój odtwarzacz CD do gniazda
OPTICAL IN 2, musisz przypisać OPTICAL IN 2 do selektora
wejścia CD. Domyślnie gniazdo COAXIAL IN 1 jest przypisane
do selektora wejścia DVD, jednakże może być to zmienione.
Przypisania domyślne:
ENTER
Wejście audio
COAX 1
COAX 2
COAX 3
OPT 1
FRONT (stałe)
---
Selektor wejścia
DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME/TV
AUX 1
TAPE
TUNER
(jedynie TX-SR705)
CD
PHONO
ENTER
---
Przykłady:
Jeśli podłączysz odtwarzacz DVD do
gniazda OPTICAL IN 1, dla „DVD”
wybierz „OPT 1”.
Jeśli chcesz słuchać dźwięku z urządzenia podłączonego do OPTICAL IN 2, gdy
wybrany jest selektor wejścia VCR/DVR,
dla „VCR/DVR” wybierz „OPT 2”.
Jeśli chcesz słuchać dźwięku z urządzenia podłączonego do COAXIAL IN 1,
gdy wybrany jest selektor wejścia CBL/
SAT, dla „CBL/SAT” wybierz „COAX 1”.
W wypadku selektorów wejścia, dla których nie chcesz przypisywać gniazda
wejścia cyfrowego, wybierz opcję „--(analog)”.
OPT 2
---
Gdy w ustawieniu „HDMI Input Setup” na stronie 48 HDMI 1,
2 lub 3 zostało przypisane do selektora wejścia, w przypisaniu
selektora wejścia na tej stronie wybrane jest automatycznie
HDMI 1, HDMI 2 lub HDMI 3.
1
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
2
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „1. Input/Output Assign”, a
następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Input/Output Assign.
 Przycisk [PURE A]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Pure
Audio. Gdy wybrany jest ten tryb, wyłączony jest wyświetlacz i jedynie HDMI OUT przesyła sygnały video.
 Przycisk [PURE AUDIO]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Pure
Audio. Gdy wybrany jest ten tryb, odbiornik AV/wzmacniacz AV nie przesyła żadnych sygnałów video i wyłączony jest wyświetlacz i przesyłane są do wyjścia jedynie
sygnały video odbierane przez wejście HDMI IN. Ponowne
naciśnięcie tego przycisku spowoduje ponowne wybranie
poprzedniego trybu odtwarzania.
 Przycisk [DIRECT]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Direct.
 Przycisk [THX]
Przycisk ten służy do wyboru trybów odtwarzania THX.
ENTER
 Przycisk [ALL ST]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania All
Channel Stereo.
 Przycisk [STEREO]
Przycisk ten służy do wyboru trybu odtwarzania Stereo.
5
1. Input/Output Assign
1.
2.
3.
4.
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
 Procedura powyższa może również być dokonana przy
użyciu odbiornika AV/wzmacniacza AV przy użyciu
przycisków wyboru źródła i przycisku [DIGITAL INPUT].
Naciśnij najpierw przycisk wyboru wejścia dla źródła,
które chcesz przypisać. Naciśnij przycisk [DIGITAL INPUT] kilkakrotnie i wybierz COAX 1, COAX 2, COAX 3,
OPT 1, OPT 2 lub --- (analog).
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „4. Digital Input”, a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Pojawi się menu Digital Input.
ENTER
ENTER
66
1–4. Digital Input
DVD
VCR/DVR
CBL/SAT
GAME/TV
AUX
TAPE
TUNER
CD
PHONO
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
Uwagi:
Monitor Out
HDMI Input
Component Video Input
Digital Input
 Przyciski LISTENING MODE []/[]
Kolejne naciskanie tego przycisku powoduje włączanie
kolejnego dostępnego trybu odtwarzania dla aktualnie
wybranego źródła wejścia.
3
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz selektor źródła, a następnie użyj przycisków kursora []/[]
i wybierz COAX 1, COAX 2, COAX 3,
OPT 1, OPT 2 LUB --- (analog).
 Selektor wejścia, który został przypisany do IN 1, IN 2 lub IN 3 w ustawieniu „HDMI Input Setup” na stronie
48 może zostać ustawiony na HDMI
w tym ustawieniu.
 AUX jest stosowane jedynie dla wejścia cyfrowego z terminali na panelu
przednim. Jeśli w ustawieniu „HDMI
Input Setup” na stronie 48 HDMI 1,
2 lub 3 zostało przypisane do AUX,
może zostać wybrane IN 1, IN 2
lub IN 3.
COAX 1
COAX 2
COAX 3
OPT 1
FRONT
----OPT 2
---
51
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Słuchanie radia (jedynie TX-SR705) - ciąg dalszy
5
Ustawienie TV Format (Formatu TV)
(poza modelem północnoamerykańskim)
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
Wyświetlanie tekstu radiowego (RT)
4
Aby rozpocząć wyszukiwanie, naciśnij przycisk [ENTER].
Odbiornik AV rozpoczyna wyszukiwanie
i, gdy natrafi na stację nadającą wybrany
przez ciebie typ programu, wyszukanie
zostanie zatrzymane na chwilę, po czym
zostanie wznowione.
5
Gdy zostanie wyszukana odpowiadająca ci stacja, naciśnij przycisk [ENTER]
Jeśli nie zostanie wyszukana żadna stacja, zostanie wyświetlony komunikat „Not
Found”.
Musisz określić system TV stosowany w twoim regionie.
1
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
Uwaga:
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
RT/PTY/TP
Gdy odbierana jest stacja radiowa RDS nadająca tekst
radiowy, tekst ten może być wyświetlany.
1
2
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „6. Miscellaneous”, a następnie przycisk „ENTER”.
Na ekranie pojawi się menu
Miscellaneous.
Naciśnij jeden raz przycisk [RT/PTY/
TP].
Informacje RT przewijana są na wyświetlaczu.
Słuchanie informacji o ruchu drogowym (TP)
1
Uwagi:
 Na wyświetlaczu może się pojawić komunikat „Waiting”,
gdy odbiornik AV oczekuje na odbiór informacji RT.
 Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat „No Text
Data”, oznacza to, że nie jest dostępna żadna informacja RT.
6. Miscellaneous
1. Volume Setup
2. OSD Setup
Wyszukiwanie stacji radiowych według kryterium ich
typu (PTY)
ENTER
1
3 informacje o
Możesz wyszukać stację radiową 2
nadającą
ruchu drogowym.
3
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „2. OSD Setup”, a następnie
przycisk „ENTER”.
Na ekranie pojawi się menu OSD.
3
1
Naciśnij przycisk wyboru źródła
[TUNER] i wybierz pasmo FM.
2
Naciśnij trzykrotnie przycisk [RT/PTY/
TP].
Jeśli aktualnie odbierana stacja radiowa nadaje informacje o ruchu drogowym (TP), komunikat „[TP]” pojawi się
na wyświetlaczu, a informacje o ruchu
drogowym będą odbierane, gdy stacja ta
będzie je nadawać. Jeśli na wyświetlaczu
pojawi się komunikat „TP” bez kwadratowych nawiasów, oznacza to, że stacja nie
nadaje informacji o ruchu drogowym.
ENTER
6–2. OSD Setup
Immediate Display
Monitor Type
Display Position
TV Format
2
On
4:3
Bottom
Auto
1
Naciśnij przycisk wyboru źródła
[TUNER] i wybierz pasmo FM.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „TV Format”, a następnie
użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz:
2
Auto: Wybierz to ustawienie, aby
automatycznie wykrywać
system TV na podstawie
sygnałów video wejścia.
NTSC: Wybierz, jeśli systemem
TV w twoim regionie jest
NTSC.
PAL: Wybierz, jeśli systemem TV
w twoim regionie jest PAL.
Naciśnij dwukrotnie przycisk [RT/
PTY/TP].
Na wyświetlaczu pojawi się typ aktualnie
odbieranego programu.
3
Użyj przycisków PRESET []/[] i
wybierz typ programu, jakiego chcesz
słuchać.
Zapoznaj się z tabelą na stronie 59.
ENTER
4
ENTER
ENTER
4, 5
Możesz wyszukać stację radiową według kryterium jej
typu.
52
3
65
Aby wyszukać stację radiową nadającą
informacje o ruchu drogowym, naciśnij
przycisk [ENTER].
Odbiornik AV rozpoczyna wyszukiwanie stacji radiowej nadającej informacje o ruchu
drogowym.
Jeśli nie zostanie wyszukana żadna stacja,
zostanie wyświetlony komunikat „Not Found”.
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Słuchanie radia (jedynie TX-SR705) - ciąg dalszy
Typologia programów RDS (PTY)
Używanie RDS (jedynie modele europejskie)
Odbiór stacji RDS jest możliwy jedynie w przypadku modelu europejskiego i tylko na tych obszarach, na których
programy radiowe są nadawane w systemie RDS.
Gdy odbierana jest stacja radiowa RDS, pojawia się
wskaźnik RDS.
Wskaźnik RDS
Co to jest RDS?
RDS to skrót od Radio Data System czyli Radiowego
Systemu Przesyłania Danych. RDS został opracowany
w ramach prac Europejskiej Unii Radiofonicznej (EBU) i
jest dostępny w większości krajów Europy. Wiele stacji
radiowych nadaje sygnał RDS, który dostarcza wielu
dodatkowych, użytecznych informacji. RDS przekazuje
wiele rodzajów informacji, co pozwala np. na wybór stacji
według kryterium typu programu, jaki emituje dana stacja
(np. informacje, sport, rock itp.).
Odbiornik AV odbiera cztery typy informacji RDS:
PS (Programme Service - usługa programu)
Gdy odbierana jest stacja radiowa RDS nadająca sygnał
PS, wyświetlana będzie nazwa stacji. Naciśnięcie przycisku [DISPLAY] spowoduje wyświetlenie przez 3 sekundy
częstotliwości odbieranej stacji.
RT (Radio Text- tekst radiowy)
Gdy odbierana jest stacja radiowa RDS nadająca informacje RT, na wyświetlaczu będzie wyświetlany przekaz
tekstowy (patrz - strona 65).
PTY: Typ programu
Gdy odbierana jest stacja radiowa RDS nadająca informacje PTY, informacje o rodzaju programu według typologii
przedstawionej obok będą wyświetlane na wyświetlaczu
(patrz - strona 65).
TP (Traffic Program - informacje o ruchu drogowym)
Funkcja ta umożliwia wyszukanie stacji radiowej RDS
nadającej informacje o ruchu drogowym (patrz - strona
65).
Uwagi:
 Może się zdarzyć, że symbole wyświetlane na wyświetlaczu odbiornika AV w przekazie RDS będą się częściowo różnić od symboli nadawanych przez stację
RDS. Gdy odbiornik AV odbiera symbole, których nie
może wyświetlić, na wyświetlaczu mogą pojawić się
nietypowe znaki, co nie stanowi jednak wadliwego
działania urządzenia.
 Jeśli sygnał ze stacji RDS jest słaby, odbiór danych
RDS może być przerywany lub może nie nastąpić
wcale.
Typ
Wyświetlacz
Brak
NONE
Wiadomości
NEWS
Wydarzenia bieżące
AFFAIRS
Informacje
INFO
Sport
SPORT
Oświata
EDUCATE
Słuchowiska
DRAMA
Kultura
CULTURE
Nauka i technika
SCIENCE
Różne
VARIED
Muzyka pop
POP M
Muzyka rockowa
ROCK M
Muzyka w środku drogi
EASY M
Lekka muzyka klasyczne
LIGHT M
Muzyka poważna klasyczna
CLASSIC
Inne rodzaje muzyki
OTHER M
Pogoda
WEATHER
Finanse
FINANCE
Programy dla dzieci
CHILDREN
Sprawy społeczne
SOCIAL
Programy religijne
RELIGION
Telefon przychodzący
PHONE IN
Podróże
TRAVEL
Rozrywka
LEISURE
Jazz
JAZZ
Muzyka country
COUNTRY
Muzyka narodów
NATION M
Stare przeboje
OLDIES
Muzyka folkowa
FOLK M
Dokumentalistyka
DOCUMENT
Alarm testowy
TEST
Alarm
ALARM
 Procedura powyższa może być również dokonana przy
użyciu przycisków [SETUP], [ENTER] i przycisków
kursora na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Musisz określić odstęp, o jaki zmienia się częstotliwość
podczas wyszukiwania stacji radiowych AM w twoim kraju.
Weź pod uwagę, że po zmianie tego ustawienia, wszystkie
stacje zapisane w pamięci urządzenia są tracone.
1
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [SETUP].
Na ekranie pojawi się menu główne.
2
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „7. Hardware Setup”, a
następnie przycisk „ENTER”.
Na ekranie pojawi się menu Hardware
Setup.
ENTER
7. Hardware Setup
1.
2.
3.
4.
5.
Remote Control
Zone2
Tuner
Analog Multich
HDMI
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz „3. Tuner”, a następnie przycisk „ENTER”.
Na ekranie pojawi się menu Tuner.
3
ENTER
7–3. Tuner
AM Frequency Step
9 kHz
ENTER
4
5
64
Uwaga:
Ustawienie AM Frequency (Częstotliwości AM)
(niektóre modele)
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz:
10 kHz: Wybierz, jeśli w twoim kraju
podczas wyszukiwania częstotliwość zmienia się o 10 Hz.
9 kHz: Wybierz, jeśli w twoim kraju
podczas wyszukiwania częstotliwość zmienia się o 9 Hz.
Naciśnij przycisk [SETUP].
Ustawienia zostaną wyłączone.
53
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Słuchanie radia (jedynie TX-SR705) - ciąg dalszy
Używanie Audyssey MultEQ XT
Automatyczne ustawienia głośnikowe
(Audyssey MultEQ XT)
1
Dzięki dołączonemu mikrofonowi ustawień głośnikowych,
funkcja Audyssey MultEQ XT umożliwia obliczenie ilości
podłączonych głośników, ich rozmiary, częstotliwości przekierowania i odległości pomiędzy poszczególnymi głośnikami a pozycją odsłuchową oraz automatyczne obliczenie
optymalnych ustawień głośnikowych dla twojego otoczenia
odsłuchowego.
Zanim zastosujesz tę funkcję, podłącz i ustaw wszystkie
głośniki.
Wybór zaprogramowanych stacji radiowych
Programowanie stacji radiowych AM/FM
2, 4
PRESET
3
Punkty pomiarowe
W celu stworzenia obszaru odsłuchowego, w którym kilka
osób może korzystać z kina domowego jednocześnie, funkcja Audyssey MultEQ XT dokonuje pomiarów w maksymalnie ośmiu pozycjach w obrębie obszaru odsłuchowego.
2, 11
 Pierwszy punkt pomiarowy
Jest to centralny punkt pomiarowy obszaru odsłucho-wego lub pozycja odsłuchowa, jeśli dokonujesz
pomiarów jedynie dla jednej osoby.
 Drugi - ósmy punkt pomiarowy
Są to inne pozycje odsłuchowe (tzn. miejsca, w których
będą siedzieli inni słuchacze). Możesz dokonać pomiarów w maksymalnie ośmiu punktach.
Możesz zapisać do 40 ulubionych stacji AM/FM.
TV
Wyszukaj stację radiową AM/FM,
które chcesz zapisać w pamięci urządzenia.
2
Naciśnij przycisk [MEMORY].
Zacznie migać numer kanału
3
Gdy wskaźnik MEMORY jest wyświetlany (przez około 8 sekund), użyj
przycisków PRESET []/[] i wybierz
numer pamięci od 1 do 40.
4
Naciśnij ponownie przycisk
[MEMORY], aby zapisać stację lub
kanał.
Stacja radiowa zostanie zapisana i
numer pamięci przestanie migać.
Powtórz tę procedurę, aby zapisać twoje
wszystkie ulubione stacje radiowe AM/
FM.
CH +/-
3-9
Poniżej przedstawione są typowe przykłady typowych
ustawień miejsc odsłuchowych.
Wybierz to, które jest najbliższe twojemu i ustaw odpowiednio mikrofon, gdy zostaniesz do tego wezwany.
TV
1
Aby wybrać stację radiową zapisaną
w pamięci urządzenia, użyj przycisków PRESET []/[] lub przycisków
CH [+/-] na pilocie.
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
Uwagi:
 Jeśli impedancja któregoś z twoich głośników wynosi 4 omy, zmień ustawienie Speaker Impedance,
zanim przystąpisz do automatycznych ustawień
głośnikowych (patrz - strona 46).
 Jeśli odbiornik AV/wzmacniacz AV był wcześniej
wyciszony, wyciszenie zostanie wyłączone, gdy rozpoczną się automatyczne ustawienia odsłuchowe.
 Automatyczne ustawienia głośnikowe nie mogą być
dokonywane, gdy podłączone są słuchawki.
 Dokonanie automatycznych ustawień głośnikowych w trzech punktach zajmuje około 15 minut.
Całkowity czas dokonywania pomiarów różni się w
zależności od ilości i pozycji głośników.
 Nie odłączaj mikrofonu ustawień głośnikowych
podczas automatycznych ustawień głośnikowych,
chyba że chcesz anulować ustawienia.
 Nie podłączaj ani nie odłączaj żadnych głośników
podczas dokonywania automatycznych ustawień
głośnikowych.
1
: obszar odsłuchowy
: pozycja odsłuchowa
54
Kasowanie zaprogramowanych stacji radiowych
2
Włącz odbiornik AV/wzmacniacz AV i
podłączony telewizor.
Wybierz w telewizorze wejście, do którego jest podłączony odbiornik AV/wzmacniacz AV.
63
1
Wybierz stację radiową zapisaną w
pamięci urządzenia.
Zapoznaj się z poprzednią częścią.
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
[MEMORY] i naciśnij przycisk
[TUNING MODE].
Stacja radiowa zostanie skasowana a jej
numer zniknie z wyświetlacza.
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Słuchanie radia (jedynie TX-SR705)
 Wyszukiwanie ręczne
Używanie tunera
1
Wbudowany tuner umożliwia słuchanie stacji radiowych
AM i FM. Możesz zapisać stacje radiowe w pamięci urządzenia w celu łatwiejszego ich wyszukiwania.
Naciśnij przycisk [TUNING MODE], aż
zniknie wskaźnik AUTO.
2
4
Ustaw mikrofon ustawień w pierwszej
pozycji pomiarowej (strona 54) i podłącz go do gniazda SETUP MIC.
Wyniki wykrytego głośnika pojawią
się na ekranie.
Auto Speaker Setup
Auto Speaker Setup
FL
SL
SBL
C
AUDYSSEY
Słuchanie radia
2
Użyj przycisku wyboru źródła [TUNER]
i wybierz AM lub FM.
W niniejszym przykładzie, zostało wybrane pasmo FM.
Każdorazowe naciśnięcie przycisku
[TUNER] powoduję zmianę pasma
pomiędzy AM i FM.
Please place microphone at center
Naciśnij i przytrzymaj przyciski
[]/[].
Częstotliwość przestaje się zmieniać,
gdy zwolnisz przycisk.
Naciskaj przycisk kolejno, aby zmieniać
częstotliwość o jeden odstęp na raz.
 Sprawdź, czy mikrofon znajduje się
w pozycji horyzontalnej.
 Jeśli pomiędzy mikrofonem a którymkolwiek z głośników jest jakaś
przeszkoda, automatyczne ustawienia nie będą dokonane poprawnie.
Przygotuj pomieszczenie tak, jak
chcesz, żeby ono wyglądało podczas
odtwarzania DVD.
 Usytuowanie mikrofonu najbliżej
pozycji, w której będą się zazwyczaj
znajdowały twoje uszy da najlepszy
rezultat. Możesz wyregulować wysokość mikrofonu przy użyciu trójnogu
lub stołu o regulowanej wysokości.
Wyszukiwanie stacji radiowej FM o słabym sygnale
Jeśli sygnał stereofonicznej stacji radiowej FM jest słaby,
dobry odbiór takiej stacji może się okazać niemożliwy. W
takim wypadku, przełącz w tryb ręczny wyszukiwania i
odbieraj tę stację monofonicznie.
 Wyszukiwanie stacji radiowych poprzez wprowadzanie ich częstotliwości
Możesz wyszukać stację AM i FM wprowadzając bezpośrednio odpowiednią częstotliwość.
1
2
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [D TUN].
 Wyszukiwanie automatyczne
1
2
3
ENTER
ENTER
5
Naciśnij przycisk [ENTER].
Auto Speaker Setup
Yes
Yes
Yes
No
FR
SR
SBR
SW
:
:
:
:
Yes
Yes
Yes
Yes
„Yes” oznacza, ze głośnik został wykryty. „No” oznacza, że głośnik nie został
wykryty.
Push Enter : Next
Uwagi:
Wyszukiwanie stacji radiowych
:
:
:
:
Next
Retry
Cancel
of listening area at ear height.
W wypadku modelu amerykańskiego częstotliwość FM
zmienia się o 0,2 MHz, a częstotliwość AM zmienia się
o 10 kHz. W wypadku innych modeli częstotliwość FM
zmienia się o 0,05 MHz a, częstotliwość AM zmienia się o
9 kHz (lub 10 kHz).
Częstotliwość
Pasmo
(Dokładny wygląd wyświetlacza różni się
w zależności od kraju).
1
AUDYSSEY
- - - - - SP Detect Result - - - - -
Jeśli zgadzasz się z wynikami, użyj
przycisków kursora []/[] i wybierz
opcję Next, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Dostępne są następujące opcje:
Next:
Przejście do następnego kroku.
Retry:
Powrót do kroku 2 i ponowna próba.
Cancel:
Wyłączenie automatycznych ustawień głośnikowych.
Ekran wyświetli następujący komunikat.
Auto Speaker Setup
AUDYSSEY
AUDYSSEY
Please place microphone at
2nd Position at ear height.
Do not unplug microphone.
Please keep quiet.
Naciśnij przycisk [TUNING MODE], aż
na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
AUTO.
Now Measuring. . .
(Dokładny wygląd wyświetlacza różni się
w zależności od kraju). Zamiga przycisk
[RECEIVER].
Naciśnij przyciski []/[].
Wyszukiwanie kończy się po znalezieniu
stacji radiowej.
2
W ciągu 8 sekund, użyj przycisków
numerycznych i wprowadź częstotliwość stacji radiowej.
Przykładowo, aby wprowadzić częstotliwość 87,5 (FM), naciśnij 8, 7, 5.
Uwaga: Gdy przycisk [RECEIVER]
miga, źródło wejścia nie może zostać
zmienione przy użyciu pilota.
Push Enter : Next
Przemieść mikrofon ustawień głośnikowych w następną pozycję pomiarową (patrz - strona 54), a następnie
naciśnij przycisk [ENTER].
Funkcja Audyssey MultEQ XT dokonuje
następnych pomiarów. Zajmie to kilka
minut.
Tony testowe będą odtwarzane przez
poszczególne głośniki kolejno, a funkcja
Audyssey MultEQ XT będzie określała,
które głośniki są podłączone. Zajmie to
kilka minut.
Uwaga:
Jeśli dźwięk zewnętrzny zostanie odebrany przez mikrofon, ustawienia automatyczne mogą nie być dokonane poprawnie. Zachowaj ciszę podczas ustawień.
Auto Speaker Setup
AUDYSSEY
Do not unplug microphone.
Please keep quiet.
Gdy zostanie wyszukana stacja radiowa, pojawia się również wskaźnik TUNED. Gdy odbierana jest stacja radiowa
FM, pojawia się wskaźnik FM STEREO tak, jak to przedstawiono na ilustracji.
Now Measuring. . .
FM STEREO
6
AUTO TUNED
62
55
Gdy zostaniesz wezwany, ustaw mikrofon ustawień w następnej pozycji i
powtórz krok 5.
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
7
Funkcje podstawowe - ciąg dalszy
Po dokonaniu pomiarów od trzeciego
do siódmego, na ekranie pojawi się
następujący komunikat.
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk [ENTER].
Używanie wyłącznika czasowego (sleep timer)
ENTER
Auto Speaker Setup
Dostępne są następujące opcje:
AUDYSSEY
ENTER
Please select “Next” , when measuring
next position, and select “finish” ,
when ending.
ENTER
Next
finish (Calculate)
ENTER
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz opcję, a następnie naciśnij
przycisk [ENTER].
Next: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz
dokonać pomiaru w innej pozycji
odsłuchowej.
Po dokonaniu ósmego pomiaru,
procedura przechodzi automatycznie do kroku 8.
Finish (Calculate): Wybierz tę opcję,
jeśli nie chcesz dokonać pomiaru w żadnej następnej pozycji
odsłuchowej i jesteś gotowy do
obliczenia rezultatów w kroku 8.
10
Save: Zapisanie obliczonych ustawień i wyjście z automatycznych ustawień głośnikowych.
Review SP Config: Przegląd ustawień konfiguracji głośnikowych (patrz - „Przeglądanie
wyników” na stronie 58).
Review SP Distance: Przegląd ustawień odległości głośnikowych
(patrz - „Przeglądanie wyników” na stronie 58).
Review SP Level: Przegląd ustawień
poziomów głośności głośników (patrz - „Przeglądanie
wyników” na stronie 58).
Cancel: Wyłączenie automatycznych
ustawień głośnikowych.
Jeśli wybierzesz opcję „Save”, wyniki
zostaną zapisane i pojawi się następujący komunikat.
Auto Speaker Setup
8
Po dokonaniu pomiarów, na ekranie
pojawi się następujący komunikat.
Auto Speaker Setup
Funkcja wyłącznika czasowego umożliwia automatyczne
wyłączenie się odbiornika AV/wzmacniacza AV po upływie
określonego czasu.
Naciśnij
najpierw
przycisk
[RECEIVER]
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a nas-tępnie naciśnij kilkakrotnie przycisk
[SLEEP] na pilocie i wybierz czas, po
którym wyłączy się odbiornik AV/wzmacniacza AV.
Czas wyłącznika czasowego może zostać
ustawiony w przedziale od 90 do 10 minut
w odstępach o 10 minut.
Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik
SLEEP po ustawieniu wyłącznika czasowego. Określony czas będzie wyświetlany na
wyświetlaczu, po czym zostanie przywrócone wyświetlanie poprzedniego komunikatu.
SLEEP
DIMMER
MUTING
Ustawianie jasności wyświetlacza
Możesz ustawić jasność wyświetlacza.
Aby anulować funkcję wyłącznika czasowego, naciśnij kilkakrotnie przycisk [SLEEP], aż zgaśnie wskaźnik SLEEP.
Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia urządzenia,
naciśnij przycisk [SLEEP]. Pamiętaj o tym, że naciśnięcie
przycisku [SLEEP] podczas wyświetlania czasu pozostałego do wyłączenia się urządzenia spowoduje skrócenie
tego czasu o 10 minut.
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [DIMMER] na pilocie
kilkakrotnie i wybierz jedno z dostępnych ustawień: ściemniony, bardziej
ściemniony, normalna jasność.
Możesz również użyć przycisku [DIMMER]
na panelu przednim odbiornika AV/wzmacniacza AV (poza modelem europejskim).
Używanie słuchawek
AUDYSSEY
W celu słuchania w warunkach prywatności, możesz
podłączyć słuchawki stereofoniczne (wtyk 1/4-calowy) do
gniazd PHONES odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Saving...
Wyciszanie odbiornika AV
AUDYSSEY
Możesz czasowo wyłączyć dźwięk odbiornika AV.
11
Calculating...
Odłącz mikrofon ustawień głośnikowych.
Auto Speaker Setup
9
Please unplug microphone.
Po dokonaniu obliczeń, na ekranie
pojawi się następujący komunikat.
Auto Speaker Setup
AUDYSSEY
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [MUTING] na pilocie.
Dźwięk zostanie wyłączony. Na wy-świetlaczu będzie migać wskaźnik
[MUTING].
Uwagi:
 Zawsze zmniejszaj poziom głośności, zanim podłączysz
słuchawki.
 Głośniki są wyłączone, gdy do gniazda PHONES podłączone są słuchawki (głośniki drugiej strefy - Zone 2 nie
są wyłączone).
 Gdy podłączysz słuchawki, tryb odtwarzania zmienia się
na Stereo, chyba że jest już ustawiony na Mono, Stereo,
Direct lub Pure Audio (poza modelami północnoamerykańskimi).
 Podczas używania słuchawek mogą być zastosowane
jedynie tryby odtwarzania Stereo, Direct, Pure Audio (poza
modelami północnoamerykańskimi) i Mono (dostępność
trybów odtwarzania zależy również od aktualnie wybranego źródła wejścia).
 Gdy wybrane jest wejście wielokanałowe DVD, jedynie
kanały przednie lewy i prawy są słyszalne w słuchawkach.
 Aby wyregulować poziom głośności w słuchawkach, naciśnij przycisk [CH SEL] na pilocie, a następnie naciśnij przyciski [LEVEL +]/[LEVEL -]. Możesz wyregulować poziom
głośności w słuchawkach w przedziale od -12 dB do +12
dB.
AUDYSSEY
Save
Review SP Config
Review SP Distance
Review SP Level
Cancel
Uwagi:
 Po dokonaniu automatycznych głośnikowych, dla ustawienia Equalizer (strona 82) zostanie wybrana opcja
„Audyssey”.
wyłączyć automatyczne ustawienia głośnikowe
Możesz

w którymkolwiek momencie przedstawionej procedury,
odłączając po prostu mikrofon ustawień.
56
Aby wznowić odtwarzanie dźwięku, naciśnij ponownie przycisk [MUTING] na
pilocie lub wyreguluj poziom głośności.
Funkcja ta jest również anulowana po
przełączeniu odbiornika AV/wzmacniacza AV w tryb czuwania.
Wskazówka:
Możesz określić głośność wyciszenia w ustawieniu Muting
Level na stronie 92.
61
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Funkcje podstawowe - ciąg dalszy
Używanie wejścia wielokanałowego DVD
Wyświetlanie informacji o źródle
Możesz wyświetlać informacje o aktualnie wyświetlanym
źródle.
Wejście wielokanałowe DVD służy do podłączania urządzeń wyposażonych w analogowe wyjścia 7.1-kanałowe
audio, takich jak odtwarzacze DVD odtwarzające płyty
DVD-Audio i SACD, lub dekoder MPEG. Informacje na
temat połączeń znajdują się na stronie 31.
Naciśnij przycisk [RECEIVER], a
następnie przycisk [DISPLAY] kilkakrotnie, aby wyświetlić następujące
dostępne informacje o płycie.
Naciśnij przycisk [RECEIVER] a
następnie przycisk [MULTI CH].
Na wyświetlaczu pojawia się wskaźnik
MULTI CH.
Komunikaty o błędzie
Auto Speaker Setup
Podczas dokonywania automatycznych ustawień głośnikowych, pojawić się może jeden z następujących komunikatów:
FL
SL
SBL
C
 Ambient noise is too high
Auto Speaker Setup
AUDYSSEY
:
:
:
:
Yes
--No
Yes
FR
SR
SBR
SW
:
:
:
:
Yes
Yes
Yes
---
Retry
Cancel
Ambient noise is too high.
Prawy głośnik tylny surround został wykryty lecz nie
został wykryty lewy głośnik tylny surround.
Retry
Cancel
Wskaźnik MULTI CH
Auto Speaker Setup
Uwaga:
 Procedura ta może również zostać dokonana przy
użyciu przycisku [DISPLAY] na odbiorniku AV/wzmacniaczu AV.
Audio z wejścia wielokanałowego DVD
będzie używane jako źródło wejścia
DVD.
Zazwyczaj, można wyświetlać następujące informacje:
Uwaga:
Źródło wejścia i
głośność*1
 Gdy wybrane jest wejście wielokanałowe DVD, ustawienia konfiguracji głośników ze strony 77 są pomijane,
a sygnały z wejścia wielokanałowego są przesyłane do
głośników niezmienione.
Format sygnału*2
lub częstotliwość
próbkowania
AUDYSSEY
- - - - - Speaker Detect Error - - - - -
Komunikat ten pojawia się, jeśli hałas otoczenia jest
zbyt głośny i pomiary nie mogą być dokonane poprawnie.
Usuń źródło hałasu i spróbuj ponownie.
Retry: Powróć do punktu pomiarowego i spróbuj
ponownie.
Cancel: Wyłącz automatyczne ustawienia głośnikowe.
AUDYSSEY
- - - - - Speaker Detect Error - - - - FL
SL
SBL
C
:
:
:
:
Error
Yes
Yes
Yes
FR
SR
SBR
SW
:
:
:
:
Yes
Yes
Yes
Yes
Retry
Cancel
Wystąpił problem z głośnikiem. Głośnik może być
uszkodzony lub subwoofer może emitować zbyt głośny dźwięk.
 Speaker Detect Errors
Auto Speaker Setup
Auto Speaker Setup
AUDYSSEY
AUDYSSEY
- - - - - Speaker Detect Error - - - - -
Regulowanie barwy basów i sopranów
Źródło wejścia i
tryb odtwarzania
Możesz wyregulować dźwięki basowe i sopranowe odtwarzane przez głośniki przednie, poza sytuacją, gdy wybrane
są tryby odtwarzania Direct lub Pure Audio (poza modelami
północnoamerykańskimi).
1
*
Naciskaj kolejno przycisk [TONE] na
odbiorniku AV i wybierz Bass (basy)
lub Treble (soprany).
Jeśli sygnał wejścia jest analogowy, nie wyświetlane są
żadne informacje o formacie. Jeśli sygnałem wejścia
jest PCM, wyświetlana jest częstotliwość próbkowania.
Jeśli sygnał wejścia jest cyfrowy lecz nie jest nim PCM,
wyświetlany jest format sygnału. Informacje wyświetlane są przez około trzy sekundy, a następnie wyświetlana jest poprzednio wyświetlana informacja.
FL
SL
SBL
C
:
:
:
:
Yes
----Yes
FR
SR
SBR
SW
:
:
:
:
No
-------
Speaker Detect Error
Retry
Cancel
Retry
Cancel
Ilość głośników wykryta w drugim lub trzecim
pomiarze jest inna niż ilość głośników wykrytych w
pierwszym pomiarze.
Jeden z głośników przednich nie został wykryty.
Auto Speaker Setup
AUDYSSEY
- - - - - Speaker Detect Error - - - - -
2
FL
SL
SBL
C
Użyj przycisków TONE [-]/[+], aby
dokonać regulacji.
:
:
:
:
Yes
----Yes
FR
SR
SBR
SW
:
:
:
:
Sprawdź, czy głośniki, które nie mogą być wykryte są
podłączone poprawnie.
Yes
No
-----
Retry: Powróć do kroku drugiego i spróbuj ponownie.
Cancel: Wyłącz automatyczne ustawienia głośnikowe.
Retry
Cancel
 Writing Error
Jeden z głośników surround nie został wykryty.
Auto Speaker Setup
 Bass
Auto Speaker Setup
AUDYSSEY
AUDYSSEY
- - - - - Speaker Detect Error - - - - -
Możesz wzmocnić lub osłabić odtwarzanie dźwięków
niskich częstotliwości głośników przednich od -10 dB do +
10 dB w odstępach o 2 dB.
FL
SL
SBL
C
 Treble
:
:
:
:
Yes
----Yes
FR
SR
SBR
SW
:
:
:
:
Writing Error!
Yes
No
Yes
---
Retry
Cancel
Retry
Cancel
Możesz wzmocnić lub osłabić odtwarzanie dźwięków
wysokich częstotliwości głośników przednich od -10 dB do
+ 10 dB w odstępach o 2 dB.
Uwaga:
Ustawienie basów i sopranów nie ma zastosowania do
trybów odtwarzania THX.
Komunikat ten pojawia się, gdy nie udaje się zapisywanie.
Spróbuj ponownie. Jeśli komunikat ten pojawi się po 2 lub
3 próbach, odbiornik AV/wzmacniacz AV najprawdopodobniej działa wadliwie. Skontaktuj się z serwisem Onkyo.
Retry: Powróć do kroku drugiego i spróbuj ponownie.
Cancel: Wyłącz automatyczne ustawienia głośnikowe.
Głośniki tylne surround zostały wykryte lecz głośniki
surround nie zostały wykryte.
60
57
Ustawienia początkowe - ciąg dalszy
Funkcje podstawowe
Przeglądanie wyników
ENTER
Ręczna zmiana ustawień głośnikowych
Użyj przycisków kursora []/[] i
wybierz ustawienia, które chcesz
sprawdzić, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
Auto Speaker Setup
ENTER
W pewnych sytuacjach, pomiary dokonane przy użyciu
automatycznych ustawień głośnikowych nie dają odpowiednich wyników. Jeśli ponowne dokonanie automatycznych ustawień głośnikowych również nie da odpowiednich
rezultatów, musisz dokonać ustawień głośnikowych ręcznie (patrz - strony 77 - 83).
AUDYSSEY
Wybór źródła wejścia
W części niniejszej zostanie przedstawiony sposób wyboru źródła wejścia (np.: urządzenia AV, z którego chcesz odtwarzać
dźwięk lub video).
MULTI CH
3
MULTI CH
Uwagi:
Save
Review SP Config
Review SP Distance
Review SP Level
Cancel
 W wypadku głośników z certyfikatem THX, zalecana
jest częstotliwość 80 HZ (THX). Jeśli zastosujesz automatyczne ustawienia głośnikowe, powinieneś wybrać
ręcznie opcję 80 Hz (THX) dla każdego głośnika z
certyfikatem THX (patrz - strona 77).
 Czasami, z powodu elektrycznego skomplikowania
subwooferów i interakcji z pomieszczeniem, THX zaleca, aby dokonać ustawień poziomu i odległości subwoofera ręcznie.
 Czasami, z powodu interakcji z pomieszczeniem, wyniki poziomu i odległości głośników głównych mogą się
okazać niedokładne. Jesli wystąpi taka sytuacja, THX
zaleca, aby dokonać tych ustawień ręcznie.
Dostępne są następujące opcje:
Review SP Config:
Przegląd ustawień konfiguracji głośnikowych.
Auto Speaker Setup
AUDYSSEY
1
1
Subwoofer
Front
Center
Surround
Surr Back
Surr Back Ch
:
:
:
:
:
:
Yes
Full Band
80Hz
100Hz
150Hz
2ch
Używanie aktywnego subwoofera
Jeśli używasz subwoofera aktywnego, ze względu na
to, ze odtwarza on dźwięki bardzo niskich częstotliwości
i jest zazwyczaj nisko usytuowany, może on nie być
wykryty w automatycznych ustawieniach głośnikowych.
W takim wypadku, zwiększ poziom głośności subwoofera,
wybierz wyższe ustawienie częstotliwości przekierowania,
a następnie ponownie spróbuj dokonać automatycznych
ustawień głośnikowych. Pamiętaj o tym, że gdy poziom
głośności jest ustawiony zbyt wysoko i dźwięk jest zniekształcony, subwoofer może nie być wykryty, ustaw zatem
odpowiedni poziom głośności subwoofera. Jeśli subwoofer
jest wyposażony w przełącznik filtra dolnoprzepustowego
(low-pass filter), wybierz pozycję Off lub Direct. Więcej
informacji na ten temat znajdziesz w instrukcji obsługi
subwoofera.
Review SP Distance:
Przegląd ustawień odległości głośnikowych.
Auto Speaker Setup
AUDYSSEY
Review SP Distance
Left
Center
Right
Surr Right
Surr Back R
Surr Back L
Surr Left
Subwoofer
:
:
:
:
:
:
:
:
15.0ft
15.0ft
15.0ft
7.0ft
7.0ft
7.0ft
7.0ft
15.0ft
Review SP Level:
Przegląd ustawień poziomów głośności głośników.
Auto Speaker Setup
3
1
Review SP Config
1
Odbiornik AV/
wzmacniacz AV
Pilot
Aby wybrać źródło wejścia przy użyciu przycisków pilota zdalnego sterowania, naciśnij przycisk REMOTE MODE [RECEIVER], a następnie naciśnij
przyciski INPUT SELECTOR.
Rozpocznij odtwarzanie z wybranego urządzenia źródłowego.
Aby oglądać DVD lub inne źródło video na ekranie twojego telewizora, wybierz
wejście video podłączone do gniazda COMPONENT VIDEO OUT, HDMI OUT lub
MONITOR OUT odbiornika AV/wzmacniacza AV.
W wypadku niektórych odtwarzaczy DVD, może się okazać konieczne włączenie
wyjścia cyfrowego audio lub wyjścia HDMI audio.
2
AUDYSSEY
Review SP Level
Left
:
+12.0dB
Center
:
0.0dB
Right
:
-12.0dB
Surr Right
:
+3.0dB
Surr Back R
:
+4.0dB
Surr Back L
:
-6.0dB
Surr Left
:
-3.0dB
Subwoofer
:
0.0dB
3
Naciśnij przycisk [RETURN], aby
powrócić do poprzedniego menu.
4
58
Użyj przycisków wyboru źródła wejścia odbiornika AV/wzmacniacza AV.
Odbiornik AV/
wzmacniacz AV
Pilot
Aby wyregulować poziom głośności, użyj pokrętła MASTER VOLUME lub
przycisku [VOL] na pilocie.
W związku z tym że odbiornik AV/wzmacniacz AV został opracowany do kina
domowego, charakteryzuje się on dużym zakresem głośności, co umożliwia
precyzyjną jej regulację. Poziom głośności może zostać ustawiony w zakresie od
−∞ dB, −81 dB do +17, +18 dB.
Wybierz tryb odtwarzania i baw się dobrze!
Zapoznaj się z rozdziałem „Wybór trybu odtwarzania na stronie 66.
59

Podobne dokumenty