Betonowa płyta brukowa

Transkrypt

Betonowa płyta brukowa
DROG-BRUK A.P. Szczerek Sp. J.
ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, NIP: 827-19-03-126, KRS: 0000297842
tel./fax 43 829 15 82, e-mail: [email protected]
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 1/BPBD/2013
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: BPBD-betonowa płyta brukowa
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art.11 ust.4: Nr partii prod.-data produkcji podana na etykiecie produktu; kształt
płyty, kolor-podane na etykiecie wyrobu.
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z
mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Do budowy nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.
4. Nazwa , zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art.11 ust.5:
DROG- BRUK A.P. Szczerek , Spółka Jawna , 98-235 Błaszki, ul. Polna 29
5. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania
określone w art. 12 ust.2: Nie dotyczy
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
załączniku V:
System 4
7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej : Nie dotyczy
która przeprowadziła badania właściwości użytkowych w systemie 4 i wydała sprawozdania z badań.
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana
została europejska ocena techniczna : Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe :
Zasadnicze charakterystyki
Reakcja na ogień
Współczynnik przewodności cieplnej
Odporność na działanie ognia
zewnętrznego
Odporność na poślizg/poślizgnięcie
Emisja azbestu
Trwałość
-nasiąkliwość
-odporność na zamrażanie/odmrażanie z
udziałem soli
Wytrzymałość na zginanie
Właściwości użytkowe
Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
kl. A1
NPD
zadowalająca
zadowalająca
brak azbestu
Zadowalająca
-kl. 2(B)
-kl. 3(D)
Norma PN-EN 1339:2003+AC:2006
Betonowe płyty brukowe.
Wymagania i metody badań.
Kl. 2 (T)
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi
deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
określonego w pkt 4.
W imieniu producenta podpisała:
KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI
/Wioletta Wojtkiewicz/
Błaszki , dnia 23.07.2013 r.

Podobne dokumenty