Pobierz druk wypowiedzenia w trybie podwójnej polisy OC

Transkrypt

Pobierz druk wypowiedzenia w trybie podwójnej polisy OC
Załącznik
Dane ubezpieczającego:
.............................................................................
Imię i nazwisko
.............................................................................
Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica)
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
PESEL
.............................................................................
Numer i seria polisy
.............................................................................
Marka pojazdu
.............................................................................
Numer rejestracyjny pojazdu
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Nr konta bankowego (w przypadku zwrotu składki)
.............................................................................
Nr telefonu komórkowego
WYPOWIEDZENIE UMOWY UBEZPIECZENIA OC
(tryb podwójnej umowy ubezpieczenia)
Zgodnie z art. 28 a Ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
wypowiadam umowę ubezpieczenia OC swojego pojazdu, o wskazanym powyżej numerze
rejestracyjnym z uwagi na posiadanie podwójnej umowy OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych zawartej w dniu ……………………………………. na okres od ……………………………… do
………………………………..
w
………………………………………………………………………
nr
polisy
…………………………………………..
(Miejscowość, data)
(Czytelny podpis osoby składającej wypowiedzenie)
(data wpływu wypowiedzenia)
(Czytelny podpis osoby przyjmującej wypowiedzenie)
6