Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin niepełnych

Transkrypt

Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin niepełnych
Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin niepełnych korzystających
z pomocy społecznej z obszaru wiejskiego i miejskiego: zestawienie
bibliograficzne w wyborze
Wybór i oprac. Marta Boszczyk
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, 2015 r.
Wydawnictwa zwarte
1. Adamczuk, Elżbieta : Samotny rodzic w środowisku // W: Edukacja dorosłych : teoria i
praktyka w okresie przemian / pod red. Jana Sarana. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2000. S. 345-351
W artykule materiały z badań własnych autorki.
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
2. Adamski, Adam : Rola rodziny w procesie wychowania dziecka przez samotne matki // W:
Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / pod red.
nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza
"Impuls", 2010. - S. 281-290
Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród 90 kobiet samotnie wychowujących
dzieci.
Sygn. 242070 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach (Wyd. 2 z
2006 r.)
3. Bajkowski, Tomasz : Samotność dziecka w rodzinie // W: Rodzina XX wieku wobec dobra
dziecka / pod red. ks. Józefa Wilka SDB. - Lublin : Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, 2003. (W służbie dziecku ; 2). - S. 433-439
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
4. Balcerzak-Paradowska, Bożenna : Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków :
przemiany, zagrożenia, potrzeba działań / Bożenna Balcerzak-Paradowska. - Warszawa :
Instytut Pracy i Spraw Socjalnych , 2004. - Bibliogr.
Sygn. 244374 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
5. Biała, Jolanta : Zagrożenia w wychowaniu dziecka we współczesnej rodzinie polskiej /
Jolanta Biała. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006. - 144 s. ; 21 cm. Bibliogr. s. 139-144
Zawiera m.in.: Typy rodzin ze względu na prawidłową strukturę i funkcje; Typy rodzin ze względu na
zaburzoną strukturę i funkcje; Funkcje rodziny, wyjaśnienia definicyjne; Opiekuńcza funkcja rodziny;
Wychowawcza funkcja rodziny; Od państwa opiekuńczego do państwa pomocy społecznej;
Wspieranie rodzin problemowych w świetle założeń polityki społecznej i prawa rodzinnego; Zjawisko
bezrobocia a sytuacja dziecka w rodzinie; Sytuacja społeczna rodzin bezrobotnych; Sytuacja
wychowawcza dziecka w rodzinach bezrobotnych; Problemy adaptacji polskich rodzin w kontekście
traumy społeczno-kulturowej okresu transformacji ustrojowej.
Sygn. 241581 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
6. Bochno, Ewa : "Kolory życia" : program wspierający rodzinę // W: Ciągłość i zmiana w
obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej. - Kraków :
Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. - S. 229-234
W artykule: nieletnie matki, ich problemy i pomoc jaką mogą uzyskać. Program "Kolory życia".
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska i
Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium, Biblioteka Publiczna
m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Główna AWFiS w
Gdańsku
7. Chrost, Marzena : Rodzina niepełna - podstawowe pojęcia, typologia, przyczyny
powstawania // W: Pedagogika wiary : książka dedykowana księdzu profesorowi
Zbigniewowi Markowi SJ w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę kapłaństwa / red. nauk.
Andrzej Hajduk, Janusz Mółka. - Kraków : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
"Ignatianum", 2007. - S. 155-170
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Magazyn parter
8. Ciczkowska-Giedziun, Małgorzata : Rodziny niepełne // W: Zagrożenia człowieka i idei
sprawiedliwości społecznej : V Zjazd Pedagogów Społecznych. T. 1 / red. nauk. Tadeusz
Pilch, Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013. - S. 159-173
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp - zwarte
9. Danilewicz, Wioletta T. : Dziecko w rodzinie rozłączonej // W: Wymiary dzieciństwa :
problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie / pod red. Jadwigi
Bińczyckiej i Barbary Smolińskiej-Theiss. - Kraków : Impuls, 2005. - S. 135-144
Podano definicję rodziny niepełnej i rozłączonej.
Sygn. 240261 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
10.
Dudak, Anna : Znaczenie wsparcia społecznego dla ojców przeżywających problemy
rodzinne // W: W poszukiwaniu jakości życia : ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. Marek
Jasiński. - Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2013. –
S. 265-274
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
11.
Familiologia XXI wieku : wyzwania i oczekiwania / red. nauk. Urszula Gruca-Miąsik. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. - 282 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr.
przy rozdz.
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
12.
Fojcik, Małgorzata : Rodzina czasowo niepełna w oczach dziecka // W: Wczesna
edukacja dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole :
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 505-513
Na podstawie badań własnych przeprowadzonych wśród uczniów klas I-III szkoły podstawowej.
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
13.
Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym: materiały z konferencji [...].
T.1 / red. Bożena Matyjas ; Wszechnica Świętokrzyska; Akademia Świętokrzyska. - Kielce :
Wydawnictwo Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2001. - 307 s. : tab. ; 21 cm. – (Prace
Wszechnicy Świętokrzyskiej; nr 54). - Bibliogr. przy rozdz.
Zawiera m.in.: Rozdział I. Teoretyczne i empiryczne podejście do środowiska lokalnego - Środowisko
lokalne - perspektywa edukacyjno-utylitarna / Wiesław Theiss, Wybrane teoretyczne podstawy działań
społeczno-pedagogicznych w środowisku otwartym / Danuta Urbaniak-Zając, Metodologia
systemowego ujęcia pomocowych postaw pedagogów wobec dzieci i ich rodzin / Krystyna DurajNowakowa, Formy pomocy dziecku i rodzinie w niektórych krajach Europy a nowe rozwiązania w
systemie opieki w Polsce / Ewa Kartowicz, Formy pomocy świadczone rodzinom wielodzietnym przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej / Bożena Matyjas, Agnieszka Stopińska,
Formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym (na przykładzie Cieszyna) / Barbara
Grabowska, Oparcie dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym dużego miasta / Grażyna Gajewska,
Możliwości socjalnego i psychologicznego wspomagania rodzin z problemem bezrobocia w
środowisku miejskim / Beata Krzesińska-Żach, Pomoc społeczna w środowisku wielowyznaniowym /
Wioletta Teresa Danilewicz, Kobiety jako priorytetowa kategoria odbiorców działań pomocowych i
profilaktycznych w środowisku lokalnym / Elżbieta Górnikowska-Zwolak; Rozdział II. Dziecko i
dzieciństwo w środowisku lokalnym - Potrzeby dzieci i młodzieży oraz formy ich zaspokajania na
przykładzie środowiska płockiego / Agnieszka Wielgus, Potrzeby egzystencjalne dziecka a ich
realizacja w rodzinach środowiska popegeerowskiego / Róża Pawłowska, Wypełnianie wybranych
zadań opiekuńczych przez samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz-Naturalna.
Sygn. 233583 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Sygn. 233584, 234003, 234004 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
Kielcach
14.
Graniewska, Danuta : Rodziny niepełne w warunkach bezrobocia / Danuta
Graniewska, Bożena Kołaczek, Jolanta Strzelecka ; pod red. merytoryczną Danuty
Graniewskiej. - Warszawa : IPiSS, 1992. - 203 s. ; 21 cm. – (Studia i Materiały / Instytut
Pracy i Spraw Socjalnych, 1992, z. 16=z. 369)
Biblioteka Jagiellońska
15.
Grzeszkiewicz, Bożena : Dziecko w rodzinie rozłączonej // W: Wczesna edukacja
dziecka - perspektywy i zagrożenia / pod red. Stanisławy Włoch. - Opole : Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego, 2009. - S. 473-480
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
16.
Hryniewicka, Agnieszka : Pomoc społeczna w liczbach 2008 / Agnieszka
Hryniewicka, Jan Herbst. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2010. - 134 s. :
il. (gł. kolor.) ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Sygn. 254720, 254721, 254722 : książka w opracowaniu (PBW Kielce)
17.
Hryniewicka, Agnieszka : Pomoc społeczna w liczbach 2009 / Agnieszka Hryniewicka
; analiza statystyczna danych: Jan Herbst. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich, 2010. - 131 s. : il. (gł. kolor.) ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Sygn. 254723, 254724, 254725 : książka w opracowaniu (PBW Kielce)
18.
Karpiuk, Mirosław : Opieka nad rodziną i dzieckiem w kontekście prawa do świadczeń
z pomocy społecznej // W: Problemy współczesnej rodziny polskiej / red. Marek Klimek,
Bogdan Więckiewicz. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 137-155
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
19.
Kasprzak, Józef : Rodzina jako podmiot zainteresowania pomocy społecznej :
studium na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach // W: Wyzwania
dla pomocy społecznej w wymiarze lokalnym / pod red. Witolda Jedynaka. - Rzeszów :
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. - S. 89-100
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
20.
Kawula, Stanisław : Rodzina społecznego i indywidualnego ryzyka // W: Pedagogika
społeczna : dokonania-aktualność-perspektywy : podręcznik akademicki dla pedagogów /
koncepcja i red. nauk. Stanisław Kawula. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - S.
481-514
Sygn. 233916, 233917 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
(Wyd. 2 z 2002 r.)
21.
Kawula, Stanisław : Rodzinne konteksty polskiej polityki społecznej i pracy socjalnej //
W: Pedagogika społeczna i jej współczesne konteksty / red. nauk. Grażyna Orzechowska. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008. - S. 185-203
Sygn. 247036 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Sygn. 248429 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
22.
Kołecka, Małgorzata : Zjawisko separacji i rozwodów w Polsce w latach 2000-2009 z
uwzględnieniem województw // W: Zagrożenia i problemy współczesnej rodziny / red. nauk.
Sylwester Bobas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 347-360
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
23.
Kosewska-Kozicka, Dominika : Jakość życia dziecka w rodzinie samotnego ojca // W:
W poszukiwaniu jakości życia : ujęcie interdyscyplinarne / red. nauk. Marek Jasiński. -
Białystok : Wydawnictwo Niepaństwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2013. - S. 255-264
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
24.
Krasiejko, Izabela : Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i
prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych : od bezradności do zaradności rodziny // W: Człowiek wobec krytycznych
sytuacji życiowych : z teorii i praktyki pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Włodarczyk i Izabela
Pytlak. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011. - (Psychologia i Pedagogika ; nr 165).
- S. 179-201
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu
Jagiellońskiego - Collegium Medium, Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Biblioteka
Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
25.
Krasiejko, Izabela : Nowa rola asystenta rodziny // W: Pomoc społeczna wobec rodzin
: interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk.
Dobroniega Trawkowska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. - (Problemy
Pracy Socjalnej). - S. 261-289
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu
Jagiellońskiego - Collegium Medium, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w
Krakowie, Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy,
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
26.
Kruk-Lasocka, Joanna : Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączające /
Joanna Kruk-Lasocka. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
cop. 2012. – S. 33-46 : Współczesna rodzina w przeciągu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteka Główna
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego
27.
Kukołowicz, Teresa : Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie
transformacji ustrojowej // W: Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. - Wyd.
2. - Warszawa : Wydawnictwo UW, 2001. - S. 58-70
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Magazyn parter
28.
Kurcz, Alicja : Powiatowe centrum pomocy rodzinie // W: Formy opieki, wychowania i
wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii
Badory ; [wstęp Sylwia Badora, Józefa Brągiel ; aut. Sylwia Badora et al.] ; Uniwersytet
Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005. - S. 125-140
Sygn. 240768 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
29.
Matyjas, Bożena : Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. Warszawa : "Żak", 2008. - 440 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 409-440
Zawiera m.in.: Rozdz.II: Kryzys w rodzinie - pojęcie, typologia, źródła i diagnoza; Pojęcie kryzysu w
naukach społecznych; Typologia rodzin w kryzysie; Źródła kryzysów we współczesnych rodzinach;
Diagnoza kryzysu w rodzinie; Interwencja kryzysowa wobec rodziny, Rozdz. IV: Dzieciństwo na tle
wybranych sytuacji kryzysowych w rodzinie; Założenia interpretacyjne i badawcze; Doświadczenia
dzieciństwa w sytuacji bezrobocia rodziców; Dzieciństwo w biedzie i ubóstwie; Dzieciństwo
nierównych szans edukacyjnych; Dzieciństwo w chorobie i niepełnosprawności; Dzieciństwo w
rodzinie niepełnej; Rodzina samotnej matki jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze; Wypełnianie
zadań opiekuńczo-wychowawczych przez samotnych ojców; Obrazy dzieciństwa w rodzinach
rozłączonych (niepełnych czasowo); Rozwód a dziecko i jego dzieciństwo; Alkoholizm rodzica(ów)
jako przyczyna kryzysu rodzinnego (dzieciństwa); Dzieciństwo w przemocy; Dzieciństwo osierocone;
Dzieciństwo w domu dziecka w świetle analizy indywidualnych przypadków; V. Pomoc i wsparcie
dzieci w rodzinach w sytuacji kryzysu; Założenia polityki rodzinnej; Instrumenty polityki rodzinnej;
Pomoc społeczna i praca socjalna z rodziną doświadczającą sytuacji kryzysowej; Pedagogiczna
pomoc dzieciom i ich rodzinom dotkniętych kryzysem; Próba syntezy. Materiał w dużej części oparty
na badaniach.
Sygn. 245350 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Sygn. 245351 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
30.
Pomoc społeczna i świadczenia rodzinne wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta
Flisek]. – Wyd. 8. wyd., stan prawny 1 lipca 2012 r. - Warszawa : C.H. Beck, 2012. - VIII, 462
s. ; 17 cm. – (Twoje Prawo)
Sygn. 251580 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
31.
Pomoc społeczna w liczbach 2010 / red. merytor. Joanna Staręga-Piasek ; tablice
Jan Herbst. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, [2012]. - 148 s. : mapy,
wykr. ; 25 cm + 1 dysk optyczny (CD-ROM)
Sygn.254726 Czytelnia
Sygn. 254727, 254728 Wypożyczalnia
32.
Pomoc społeczna wobec rodzin problemowych na wsi / pod red. Krystyny
Gutkowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo SSGW, 2012. - 212 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s.
208-212
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp - zwarte
33.
Praca socjalna - wielość perspektyw : rodzina, multikulturowość, edukacja / pod red.
Józefy Brągiel i Piotra Sikory ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, 2004. - 342 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
Zawiera m.in.: Część I . Rodzina podmiotem pracy socjalnej.
Sygn. 238734 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
34.
Ptasińska, Anna : Pomoc rodzinie bezrobotnej w Polsce - realia i wyzwania // W:
Rodzina - młodzież - dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i
socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka SkowrońskaPućka. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. (Seria Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; nr 198).
- S. 161-171
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – zwarte
Dostęp: Academica
35.
Racław-Markowska, Mariola : Samotne rodzicielstwo / Mariola Racław, Dobroniega
Trawkowska. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. - 128 s. : il. ; 25 cm
+ 1 dysk optyczny (CD-ROM). – (Między Diagnozą a Działaniem). - Bibilogr. s. 122-128
Sygn. 254735 Czytelnia
Sygn. 254736, 254737 Wypożyczalnia
36.
Rejzner, Andrzej : Terapia w resocjalizacji. Cz. 3, Środowisko społeczne a problem
przestępczości nieletnich : dane statystyczne z lat 1994-2006 / Andrzej Rejzner, Justyna
Jóźwiak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2009. - 202, [1] s. : il. ; 21 cm. Bibliogr. s. 201-[203]
37. Zawiera m.in.: Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle danych
statystycznych - Rodziny w Polsce, Rozwody według liczby małoletnich dzieci w małżeństwach w
latach 1994-2004 (Dzieci pozostające z małżeństw rozwiedzionych według wieku, Rozwody według
decyzji sądu o wykonaniu władzy rodzicielskiej i opieki nad małoletnimi dziećmi), Separacja według
liczby małoletnich dzieci, Rodziny wykluczone społecznie i zagrożone wykluczeniem w 2005 r., Liczba
rodzin objętych pomocą społeczną w latach 1999-2006, Powody przyznawania pomocy społecznej,
Rodziny zastępcze w latach 1994-2006, Ewidencja spraw w sądach rejonowych o umieszczenie
małoletniego w rodzinie zastępczej w latach 2000-2006, Ewidencja spraw o przysposobienie w sądach
rodzinnych w latach 1984-2006, Małoletni pod nadzorem sądów w latach 1994-2006, Liczba
małoletnich pod opieką sądu, których rodziców pozbawiono władzy rodzicielskiej, zawieszono ją lub
ograniczono, Seksualne wykorzystywanie dzieci (Czynności seksualne z małoletnimi,
Rozpowszechnianie pornografii, Czerpanie zysku z cudzego nierządu, Ujawnione przypadki
prostytuowania się nieletnich w 2005 r. i 2006 r.), Dzieciobójstwo i porzucenie.
Sygn. 247800 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Sygn. 247801, 247802, 248228 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w
Kielcach
38.
Remisz, Magdalena : Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodzin niepełnych i ich
wspomaganie / Magdalena Remisz. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo
Piotrkowskie Filii Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - 420 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 340-364
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
Medium, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
39.
Rodzina jako środowisko pracy socjalnej : teoria i praktyka / pod red. Bożeny Matyjas,
Jolanty Białej. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2007. - 203, [1] s. : il. ; 24
cm
Zawiera m.in.: Rodzina wielodzietna a kwestie socjalne / Paulina Forma; Różnorodność form pomocy
rodzinie dotkniętej bezrobociem / Małgorzata Wolska-Długosz; Praca socjalna w enklawach biedy /
Małgorzata Porąbaniec; Pomoc i wsparcie rodziny w sytuacji kryzysu / Bożena Matyjas; Formy
pomocy i wsparcia dzieci ze środowiska wiejskiego / Katarzyna Palka.
Sygn. 244077 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Sygn. 244078, 244512 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
40.
Rydz, Sylwia : Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa // W: Rodzice i dzieci
w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna
Wydawnicza "Impuls", 2010. - S. 153-161
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp - zwarte
41.
Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym / red. nauk. Bożena
Balcerzak-Paradowska. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2014. - 442, [1] s. :
il. ; 24 cm. – (Studia i Monografie / Instytut Pracy i Spraw Socjalnych)
Dostęp: Academica
42.
Sierankiewicz-Miernik, Ewa : Obraz społeczno-demograficzny cech środowiska
wychowawczego rodziny niepełnej czasowo // W: Pedagogika społeczna wobec problemów
współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk.
Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kartowicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne
"Akapit", 2010. - S. 87-99
Sygn. 248426 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Sygn. 248427 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
43.
Sikora, Ewa : Dzieci samotnych matek : socjokulturowe bariery rozwoju // W: Rodzina
XX wieku wobec dobra dziecka / pod red. ks. Józefa Wilka SDB. - Lublin : Katedra
Pedagogiki Rodziny KUL, 2003. - (W służbie dziecku ; 2). - S. 425-431
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
44.
Sorkowicz, Anastazja : Pomoc rodzinie ubogiej w świetle literatury przedmiotu i
przepisów prawnych // W: Pomoc społeczna, praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod
red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003. - S.
657-665
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – zwarte
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Magazyn parter
45.
Sytuacja bytowa rodzin wielodzietnych i niepełnych z dziećmi w latach 1986 i 1990 /
Główny Urząd Statystyczny. - Warszawa : GUS, 1990. - XXVII, 128 s. ; 24 cm. – (Materiały i
Opracowania Statystyczne)
Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
46.
Szymański, Mirosław J. : Nowe nierówności społeczne i ich skutki edukacyjne // W:
Edukacja - wczoraj, dziś i jutro T. 1 ; Wyzwania i realia edukacyjne w kontekście przemian
społecznych : praca zbiorowa / pod red. Ewy Jagiełło, Renaty Matysiuk, Urszuli Tyluś. Siedlce : Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2012. - S. 55-73
Biblioteka Śląska, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Małopolskie Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w
Siedlcach, Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy,
Biblioteka Główna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Biblioteki
Uniwersytetu Warszawskiego
47.
Szymczak, Maria : Miasto i wieś w Polsce : dystanse w zakresie mieszkaniowych i
materialnych warunków życia 1975-1997 : studium z socjologii empirycznej / Maria
Szymczak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005. - 203 s., [6] s. tabl. kolor.,
[2] k. tabl. złoż. : mapy, wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 191-203
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Biblioteka Główna
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna
Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium, Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie, Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie, Centralna Biblioteka Geografii i
Ochrony Środowiska IGiPZ PAN w Warszawie, Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy,
Połączone Biblioteki Inst. Filozofii i Socjol. PAN, Wydz. Filozofii i Socjol. UW oraz PTF w Wwie, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
48.
Szyszka, Małgorzata : Jakość życia rodzin niepełnych w Polsce // W: Problemy
współczesnej rodziny polskiej / red. Marek Klimek, Bogdan Więckiewicz. - Lublin :
Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 157-173
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
49.
Tokarz, Małgorzata : Nowa rola pedagoga szkolnego w kontekście grupy wsparcia
dla kobiet samotnie wychowujących dzieci i dotkniętych bezrobociem // W: Nauki
pedagogiczne we współczesnej humanistyce / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. - S. 247-249
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – zwarte
50.
Trawińska, Maria : Rodziny niepełne i wielodzietne / Maria Trawińska ; Centrum
Rozwoju Służb Specjalnych, Phare. - Warszawa : Centrum Rozwoju Służb Społecznych,
1996. - 63 s. ; 24 cm
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska i
Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medium, Biblioteka Publiczna
m. st. Warszawy, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego
51.
Wałęcka-Matyja, Katarzyna : Rodzinne uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa
młodzieży z rodzin pełnych, niepełnych i zrekonstruowanych // W: Rozwojowe i
wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska.
- Warszawa : Difin, 2010. - S. 46-64
Na podstawie badań własnych.
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
52.
Wesoły, Waldemar : Charakterystyka rodziny niepełnej // W: Pedagogiczne i
teologiczne aspekty życia rodzinnego : praca zbiorowa / pod red. Piotra Duksy. - Olsztyn :
Studio Poligrafii Komputerowej "SQL", 2009. - S. 37-54
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
53.
Włodarczyk, Ewa : Cierpienie i samotność a macierzyństwo // W: Pomoc społeczna,
praca socjalna : teoria i praktyka. T. 2 / pod red. Krystyny Marzec-Holki. - Bydgoszcz :
Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003. - S. 498-517
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – zwarte
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Magazyn parter
54.
Współczesne problemy pedagogiki społecznej i pracy socjalnej : wybrane
zagadnienia w świetle analiz i badań / pod red. Bożeny Matyjas. - Kielce : Wydawnictwo
Uczelniane Wszechnicy Świętokrzyskiej, 2007. - 253 s. : il. ; 21 cm. – (Prace Wszechnicy
Świętokrzyskiej, 1234-7604 ; nr 110)
55. Zawiera: S. 15-26: Społeczno-ekonomiczne wyznaczniki ubóstwa w Polsce / Małgorzata WolskaDługosz; S. 27-35: Struktura i zakres bezrobocia w gminie miejsko-wiejskiej w kontekście zmian
zjawiska w skali kraju. Stan i perspektywy (na przykładzie miasta i gminy Stąporków) / Jacek Szkurłat;
S. 37-42: Internet nowym źródłem marginalizacji i wykluczenia Justyna Dobrołowicz; S. 43-48: Wpływ
komputera i Internetu na dzieci i młodzież / Rafał Kołodziejczyk; S. 51-63: Zdrowie prokreacyjne w
świetle międzynarodowych standardów zdrowia / Bożena Zawadzka; S. 65-74: Formy i zakres działań
na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w
Kielcach / Paulina Forma; S. 75-88: Przemoc domowa wobec kobiet. Definicje, rozmiary i skutki /
Agnieszka Mazur; S. 89-98: Interwencja kryzysowa wobec rodziny w kryzysie / Bożena Matyjas; S.
101-113: Środowiskowe uwarunkowania planów życiowych młodzieży jako obszar badań pedagogiki
społecznej (na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach ponadgimnazjalnych z powiatu
jędrzejowskiego) / Renata Cichoń; S. 115-125: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
ze środowisk zróżnicowanych kulturowo i socjoekonomicznie / Katarzyna Palka; S. 127-140: Problemy
wychowawcze w środowisku wiejskim i ich uwarunkowania - w świetle pamiętników różnych pokoleń
nauczycieli / Justyna Miko-Giedyk; S. 141-155: Przestępczość nieletnich w Polsce. Stan aktualny i
uwarunkowania / Mirosław Jamrożak; S. 157-170: Pomoc postpenitencjarna jako przykład pracy
socjalnej z osobami opuszczającymi zakłady karne / Eliza Mazur; S. 173-180: Wybrane obszary
badań w gerontologii społecznej / Agata Chabor; S. 181-188: Praca socjalna na rzecz osób
nieaktywnych zawodowo realizowana na terenie Kielc / Małgorzata Porąbaniec; S. 189-196 : Działania
ośrodka pomocy społecznej na rzecz osób starszych w środowisku małego miasta (na przykładzie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Jędrzejowie) / Ewelina Maciantowicz; S. 197-207: Pomoc społeczna
wobec niesprawiedliwości w świetle programów unijnych / Marzena Pękowska; S. 209-219: Zadania
pracownika socjalnego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych / Patrycja Hanyga-Janczak; S.
221-234: Poczucie integracji społecznej dorosłych osób z niepełnosprawnością jako pedagogiczny
wskaźnik jakości życia / Mirosław Rutkowski.
Sygn. 242642 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
Sygn. 242643 Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
56.
Współczesne społeczeństwo polskie / pod red. Anny Gizy i Małgorzaty Sikorskiej. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 692 s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 659-684
Sygn. 253426 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
57.
Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie
ponowoczesności / pod red. nauk. Anny Zawady. - Kraków : "Impuls", 2010. - 134, [2] s. ; 24
cm. - Bibliogr. s. 11-12 i przy pracach.
Sygn. 246929 Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
58.
Wyduba, Ewa : Codzienność doświadczeń macierzyńskich matek samotnie
wychowujących swoje dzieci // W: Edukacja a życie codzienne. T. 2 / red. nauk. Andrzej
Radziewicz-Winnicki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2002. - (Prace
Naukowe UŚ ; nr 2089). - S. 129-140
W artykule materiały z badań.
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – zwarte
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Magazyn parter
59.
Wysocka, Ewa : Warsztat diagnostyczny pracownika socjalnego w obszarze pracy z
rodziną oraz przedmiotowe i podmiotowe uwarunkowania procesu diagnozy środowiska
rodzinnego // W: Pomoc społeczna wobec rodzin : interdyscyplinarne rozważania o
publicznej trosce o dziecko i rodzinę / red. nauk. Dobroniega Trawkowska. - Toruń :
Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2011. - (Problemy Pracy Socjalnej). - S. 195-225
Wydawnictwa ciągłe
60.
Banaszkiewicz, Dorota : Rodziny niepełne : sytuacja społeczno-ekonomiczna w
świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych w 2010 roku / Dorota
Banaszkiewicz, Olga Komorowska // „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we
Wrocławiu”. - 2014, nr 4, s. 85-94
Materiały z konferencji "Gospodarstwo jako przedmiot badań ekonomicznych", Wrocław.
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
Medicum
61.
Bielak-Jomaa, Edyta : Osoby samotnie wychowujące dzieci do lat 18 jako szczególna
kategoria bezrobotnych / Edyta Bielak-Joanna // „Zeszyty Prawnicze (Warszawa)”. - R. 9, z.
2 (2009), s. 259-278
Dostęp: Academica
62.
Dąbrowska, Grażyna : Sytuacja materialna i psychospołeczna rodzin samotnych
matek / Grażyna Dąbrowska // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 1993, nr 8, s. 138143
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
63.
Gutkowska, Krystyna : Stopień zaspokojenia potrzeb gospodarstw domowych rodzin
niepełnych biologicznie w obszarze kształcenia dzieci w porównaniu z innymi typami
gospodarstw / Krystyna Gutkowska, Magdalena Wiśniorowska-Gieras // „Nierówności
Społeczne a Wzrost Gospodarczy”. - Z. 1 (2003), s. 409-420
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp - czasopisma
64.
Hetmanek, Waldemar : Teoretyczne przesłanki społecznego wsparcia rodziny
niepełnej / Waldemar Hetmanek, Wojciech Bielecki // „Praca Socjalna”. - 2008, nr 5, s. 68-87
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
65.
Hrynkiewicz, Józefina : Rodzina i ekonomia : uwarunkowania ekonomiczne i
społeczne powstawania i rozwoju rodzin / Józefina Hrynkiewicz // „Życie i Myśl. Zeszyty
Problemowe”. - Z. 19 (2006), s. 24-37
66.
Materiały z XII Ogólnopolskiego Sejmiku Rodzinnego, Skierniewice.
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
Medicum
67.
Jarząbek, Wioleta : Formy pomocy socjalnej matkom samotnym : diagnoza i
propozycje zmian / Wioleta Jarząbek // „Problemy Rodziny”. - 1996, nr 1, s. 25-27
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
68.
Kocur, Mateusz : Ustawa o świadczeniach rodzinnych: skutki społeczno-ekonomiczne
dla samotnych rodziców / Mateusz Kocur // „Polityka Społeczna”. - 2008, nr 10, s. 6-10
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
69.
Kocur, Mateusz : Ustawa o świadczeniach rodzinnych: skutki społeczno-ekonomiczne
dla samotnych rodziców / Mateusz Kocur // „Polityka Społeczna”. - 2008, nr 10, s. 6-10
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
70.
Krzyżaniak, Mariusz T. : Płocki system opieki nad dzieckiem i rodziną / Mariusz T.
Krzyżaniak // „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”. - 2009, nr 2, s. 33-37
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
71.
Napora, Elżbieta : Parentyfikacja dziadków czynnikiem resilience w funkcjonowaniu
rodziny samotnej matki - przegląd badań / Elżbieta Napora, Agnieszka Kozerska, Anna M.
Schneider // „Kultura i Edukacja”. - 2014, nr 1, s. 51-71
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
72.
Pęczkowski, Marek : Badania budżetów gospodarstw domowych w Polsce / Marek
Pęczkowski // „Ekonomia (Warszawa)”. - Nr 25 (2011), s. 91-104
Dostęp online: http://ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/711
73.
Pietrzyk, Agnieszka : Ocena własnych kompetencji wychowawczych przez matki
samotne / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka // „Małżeństwo i Rodzina”. - 2005, nr 3, s. [43]44
Omówienie badań dotyczących sytuacji materialnej rodzin samotnych matek, zależności między
wizerunkiem własnego oddziaływania wychowawczego a postępowaniem oraz zależności między
obrazem dziecka a postępowaniem wobec niego.
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
74.
Pietrzyk, Agnieszka : Portrety psychologiczne matek samotnych / Agnieszka Pietrzyk,
Beata Nowicka // „Małżeństwo i Rodzina”. - 2005, nr 1/2, s. [40]-44
Portret samotnych matek młodocianych, bezradnych oraz samotnych matek wykształconych,
zasobnych materialnie.
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
75.
Podolec, Barbara : Materialna sfera warunków życia gospodarstw domowych na wsi /
Barbara Podolec // „Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie”. - Nr 817
(2010), s. 45-58
Dostęp online: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element000000050023
76.
Pytlak, Grzegorz : Samotne rodzicielstwo / Grzegorz Pytlak // „Roczniki Teologiczne”.
- T. 55, z. 10 (2008), s. 221-232
Dostęp: Academica
77.
Rajkiewicz, Antoni : Polskie małżeństwa i rodziny oraz gospodarstwa domowe w
świetle statystyki / Antoni Rajkiewicz // „Małżeństwo i Rodzina”. - 2004, nr 2, s. 9-16
Rozwiązywanie problemów społecznych takich jak: ubóstwo, bezrobocie, sytuacja rodzin
wielodzietnych i niepełnych, przemoc w rodzinie, bezdomność, problemy alkoholowe,
niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
78.
Ruszkiewicz, Dorota : Zaspokajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców /
Dorota Ruszkiewicz // „Małżeństwo i Rodzina”. - 2004, nr 4, s. [23]-25
Analiza funkcjonowania rodzin samotnych ojców porównaniu z rodzinami pełnymi w zakresie
zaspokajania dzieciom podstawowych potrzeb biologicznych.
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
79.
Socha, Ryszarda : Domy bez wyjścia / Ryszarda Socha // „Polityka”. - 2011, nr 4, s.
23-25
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
80.
Stępień, Bogna : Sytuacja społeczna dzieci z rodzin rozbitych : ankieta dla rodziców /
Bogna Stępień // „Głos Pedagogiczny”. - 2013, nr 51, s. 34-38
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
81.
Stochmiałek, Jerzy : Geneza i następstwa funkcjonowania rodzin niepełnych / Jerzy
Stochmiałek // „Auxilium Sociale". - 2003, nr 2, s. 9-29
Typy rodzina niepełnych, przyczyny ich powstawania, funkcjonowanie.
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
82.
Szymura, Grażyna : Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny samotnej matki /
Grażyna Szymura // „Auxilium Sociale = Wsparcie Społeczne”. - 2001, nr 3/4, s. [150]-173
83.
Samotne macierzyństwo jako problem społeczny oraz jego wpływ na wychowanie dzieci.
Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczych w rodzinie niepełnej.
Czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
84.
Wildner, Ewalina : Rodzina / Ewelina Wildner, Marcin Wojtasik // „Dziecko
Krzywdzone”. - 2011, nr 3, s. 75-95
M.in. sytuacja ekonomiczna rodziny niepełnej.
Dostęp online: http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-10-nr-3-dzieci-sie-licza-36
85.
Wiśniewska, Joanna : Dochody rolniczych gospodarstw domowych w Polsce w latach
1999-2005 / Joanna Wiśniewska // „Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Handlu i Usług w
Poznaniu”. - Nr 13 (2007), s. 135-146
Dostęp: Academica
86.
Wójcik, Szymon : Ubóstwo dzieci / Szymon Wójcik // „Dziecko Krzywdzone”. – 2011,
nr 3
Dostęp online: http://dzieckokrzywdzone.fdn.pl/vol-10-nr-3-dzieci-sie-licza-36
87.
Zagrobelny, Jarosław : Pomoc socjalna rodzinom niepełnym w Legnicy / Jarosław
Zagrobelny // „Problemy Społeczne”. - 2009, [nr] 3, s. 49-53
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna
88.
Zwiech, Patrycja : Zróżnicowanie poziomu realnych dochodów i wydatków
gospodarstw domowych między obszarami miejskimi i wiejskimi w Polsce / Patrycja Wiech //
„Europa Regionum”. - T. 16 (2013), s. 399-414
Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium
Medicum