Upoważnienie do opisu koni

Transkrypt

Upoważnienie do opisu koni
Miejscowość………………., dnia ………………………
UPOWAŻNIENIE
Ja, niżej podpisana/y* ………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważniającej)
zamieszkała/y*……………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania osoby upoważniającej - z dowodu osobistego)
legitymująca/y* się dowodem osobistym: seria………… nr………………………pesel:……………………………..
upoważniam Panią/Pana*:
……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby upoważnionej)
………………………………
(stopień pokrewieństwa)
zamieszkałą/ego* …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania osoby upoważnionej -z dowodu osobistego)
legitymującą/ego* się dowodem osobistym: seria………… nr………………………pesel:……………………………..
do dokonania następujących czynności:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
(czytelny podpis osoby upoważniającej)

Podobne dokumenty