KONSTRUKCJE BUDOWLANE

Komentarze

Transkrypt

KONSTRUKCJE BUDOWLANE
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
ISSN 2353-5261
edycja
2015
mie
si ę c z
n
ik
po
leca
konstrukcje budowlane
VADEMECUM
Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o.
2015
Szanowni Państwo,
Izba Projektowania Budowlanego, jako organizacja samorządu
gospodarczego, grupująca firmy projektowo-inżynierskie w Polsce,
jest zainteresowana i popiera wszelkie działania, w tym publikacje
fachowe, poszerzające wiedzę techniczną związaną z budownictwem, a w szczególności upowszechniającą najnowsze osiągnięcia
i wskazówki naukowców polskich uczelni technicznych. Oceniamy,
że jest to dobra transmisja od szczebla nauki do praktyki gospodarczej zagadnień techniczno-technologicznych, ułatwiających
wdrażanie postępu do polskiego budownictwa.
Publikacja VADEMECUM Konstrukcje Budowlane w dziale pierwszym
omawia:
 problematykę trwałości konstrukcji żelbetowych, co przy zapowiadanej konieczności przejścia na uwzględnianie w działalności
budowlanej kosztów z całego cyklu życia obiektów budowlanych,
jest bardzo istotne i potrzebne,
 konstrukcje stalowe o dużych rozpiętościach, których stosowanie
ma swoje uzasadnienie w obecnych realiach gospodarczych,
 budownictwo na bazie drewna – to również zagadnienia bardzo
potrzebne specjalistom budownictwa, jako wpływające na
zmniejszenie ilości CO2, powodowanej przez tą branżę,
 remonty i wzmocnienie konstrukcji murowanych, to także problematyka przydatna w świetle czekających Polskę działań, związanych z konieczną rewitalizacją obszarów zdegradowanych
lub obiektów zabytkowych.
W dziale VADEMECUM pt. „Firmy, produkty, technologie” zamieszczone zostały materiały informacyjno-reklamowe firm zajmujących
się produkcją, projektowaniem i wykonawstwem różnych typów
konstrukcji budowlanych. Wiedza i informacja zawarta w tych prezentacjach może być również przydatna w określonych segmentach
działalności budowlanej.
Polecam P.T. Czytelnikom korzystanie z VADEMECUM.
Ksawery Krassowski
Prezes Izby Projektowania Budowlanego
2
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
WYDAWCA
WYDAWNICTWO POLSKIEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Sp. z o.o.
00-924 Warszawa
ul. Kopernika 36/40, lok. 110
tel. 22 551 56 00, faks 22 551 56 01
www.inzynierbudownictwa.pl
www.vademecuminzyniera.pl
www.kataloginzyniera.pl
[email protected]
Szanowni Państwo,
VADEMECUM Konstrukcje Budowlane to publikacja, w której
zawarte są informacje z zakresu projektowania i budowy obiektów
z wykorzystaniem różnych konstrukcji budynków. Ze względu na
zastosowany materiał można podzielić je na: murowe, betonowe
i żelbetowe, stalowe, aluminiowe oraz drewniane. Konstrukcje
te charakteryzują się różnymi parametrami, jednak każda z nich
powinna gwarantować bezpieczeństwo obiektu, przenosząc
wszystkie obciążenia działające na dany budynek. W całym procesie
budowlanym nie można również zapominać o przestrzeganiu
podstawowych zasad BHP, aby uniknąć awarii czy katastrof
budowlanych.
W VADEMECUM Konstrukcje Budowlane jest dział Kompendium
wiedzy, w którym autorzy z uczelni technicznych zwracają uwagę
na zagadnienia, dotyczące najczęściej stosowanych konstrukcji
– żelbetowych, murowych, stalowych i drewnianych. W dalszej
części publikacji przedstawiamy firmy, które oferują usługi takie jak
projektowanie czy wykonawstwo, a także produkty i technologie
wykorzystywane przy wznoszeniu budynków.
Zapraszam na naszą stronę internetową
www.vademecuminzyniera.pl, na której znajdą Państwo zarówno
artykuły zawarte w niniejszej publikacji, jak również inne związane
z budownictwem np. mostowym, drogowym i kolejowym,
energooszczędnym oraz hydroizolacjami.
Zarówno VADEMECUM Konstrukcje Budowlane, jak i inne nasze
publikacje, dostępne są w całości w postaci e-wydania. Zachęcam
do zapoznania się ze wszystkimi wydaniami VADEMECUM.
Prezes zarządu:
Jaromir Kuśmider
REDAKCJA
Redaktor naczelna:
Anna Dębińska
Redaktor prowadzący:
Piotr Bień
Redaktorzy:
Aneta Małek
Justyna Mioduszewska
Projekt graficzny:
Jolanta Bigus-Kończak
Skład i łamanie:
Jolanta Bigus-Kończak
Grzegorz Zazulak
BIURO REKLAMY
Szef biura reklamy:
Dorota Błaszkiewicz-Przedpełska
– tel. 22 551 56 27
[email protected]
Zespół:
Natalia Gołek – tel. 22 551 56 26
[email protected]
Dorota Malikowska – tel. 22 551 56 06
[email protected]
Urszula Obrycka
– tel. 22 551 56 20
[email protected]
Małgorzata Roszczyk-Hałuszczak
– tel. 22 551 56 11
[email protected]
Monika Zajko – tel. 22 551 56 20
[email protected]
Martyna Brzezicka
zdjęcia na okładce
Fotolia.com: Andrew Tobin, Tiberius
Gracchus, Hellen Sergeyeva, erodygin,
thieury, Jérôme Rommé, PeJo
miesięcz
nik
druk
CGS Drukarnia Sp. z o.o.
Print Management: printCARE
p
ole
nakład
3000 egz.
Patr
on
at
Anna Dębińska
Redaktor naczelna
– Redakcja Katalogów
ca
Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Wszystkie materiały objęte są prawem autorskim. Przedruk i wykorzystywanie opublikowanych materiałów
w całości lub we fragmencie może odbywać się wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody od Wydawcy.
Artykuły zamieszczone w „VADEMECUM Konstrukcje Budowlane” w dziale Kompendium wiedzy prezentują stanowiska, opinie i poglądy ich Autorów.
Wszystkie reklamy oraz informacje zawarte w artykułach i prezentacjach zamieszczone w „VADEMECUM Konstrukcje Budowlane” w działach: Firmy,
Produkty, Technologie oraz Przegląd Produktów i Realizacji, Wypowiedzi Ekspertów, a także w Indeksie firm pochodzą od firm i Wydawnictwo Polskiej Izby
Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Med
ialn
kompendium
wiedzy
Trwałość konstrukcji żelbetowych,
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW,
dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW
Konstrukcje stalowe o dużych rozpiętościach,
dr inż. Maciej Cwyl,
dr inż. Stanisław Wierzbicki
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych,
dr hab. inż. Lech Rudziński,
dr inż. Andrzej Kroner
Budownictwo na bazie drewna,
dr inż. Dorota Kram
Kompendium wiedzy
Trwałość to zdolność materiału lub konstrukcji do utrzymania
wymaganych właściwości użytkowych w czasie. Budowla,
której zdolność do prawidłowego spełniania założonych
funkcji uległa pogorszeniu, wymaga przeprowadzenia naprawy,
czyli podjęcia działań, mających na celu przywrócenie
obiektowi właściwego stanu użytkowania. Jeżeli konieczne
jest odtworzenie całkowicie lub w znacznym stopniu
zniszczonego obiektu, mamy do czynienia z rekonstrukcją.
Paweł Łukowski, prof. PW
dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW
Politechnika Warszawska
dr hab. inż.
KONSTRUKCJI
ŻELBETOWYCH
TRWAŁOŚĆ
Przystosowanie konstrukcji do nowych wa-
rysa
runków użytkowania wymaga modernizacji, a w przypadku zwiększonych obciążeń
beton skażony / skarbonatyzowany
– wzmocnienia. W celu poprawy trwałości
konstrukcji stosuje się ochronę antykoro-
skorodowane zbrojenie
zyjną [1].
Beton jest materiałem względnie tanim,
wykruszenie
jeśli chodzi o wznoszenie konstrukcji, ale
jego naprawa lub wymiana podczas użyt-
odspojenie
kowania obiektu jest kosztowna. W Normie
Europejskiej PN-EN 206 [2] sformułowano
▲ Rys. 1. Schematyczne przedstawienie uszkodzeń żelbetu wg [1]
wymagania dotyczące trwałości betonu,
a w Eurokodzie 2 (EN-1992-1-1) [3] ogólne
USZKODZENIA BETONU
wymagania trwałości konstrukcji żelbeto-
KOROZJA ZBROJENIA
wych. Naprawom elementów i konstrukcji
żelbetowych poświęcona jest obszerna
seria Norm Europejskich PN-EN 1504 (dziesięć części) [4].
Mechaniczne
Inne
fizyczne
Chemiczne
Karbonatyzacja
Prądy
błądzące
Szkodliwe
zanieczyszczenia
Objawy uszkodzeń
Wprowadzone
podczas produkcji
Pierwszym i niezbędnym etapem każdej naprawy jest diagnostyka konstrukcji – określenie jej stanu oraz przyczyn zaistniałych
Ze środowiska
zewnętrznego
▲ Rys. 2. Podstawowe przyczyny uszkodzeń konstrukcji żelbetowych wg [5]
uszkodzeń. Podstawowe rodzaje uszko-
6
u
szkodzenia powierzchni: pylenie, brak
dzeń betonu (rys. 1) to spękania i ubytki.
cjalnie sięgające strefy zbrojenia. Występu-
W odniesieniu do rys ważne jest położenie
ją także:
wobec zbrojenia, a także szerokość, dłu-
w
ady złączy, tzn. uszkodzenia na styku
gość i głębokość. Rysy oraz ubytki betonu
warstw betonu układanego w różnym
mogą być powierzchniowe, o znaczeniu
czasie lub w miejscu celowo wprowadzo-
skupiska
głównie estetycznym lub głębokie – poten-
nego podziału
pustek lub obszarów niedostatecznie
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
odporności na ścieranie, przebarwienia,
złuszczenia i odpryski
 wady struktury materiału: segregacja,
ziaren
kruszywa,
lokalnych
Kompendium wiedzy
zagęszczonych („struktura plastra miodu”, „raki”)
▼ Tablica 1. Klasy ekspozycji betonu wg PN-EN 206
Klasa
d
eformacje kształtu: ugięcia i zwichrowania.
W przypadku elementu żelbetowego szcze-
X0
gólnie istotne znaczenie ma postęp karbonatyzacji – zobojętnienia otuliny betonowej
oraz stopień jej skażenia.
Opis środowiska
1. Brak zagrożenia korozją lub agresją środowiska
Betony bez zbrojenia i innych elementów metalowych: dowolne oddziaływania
środowiska z wyjątkiem zamrażania/rozmrażania, ścierania lub agresji chemicznej.
Betony zbrojone lub zawierające inne elementy metalowe: warunki bardzo suche
2. Korozja spowodowana karbonatyzacją
Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z powietrzem
i wilgocią
XC1
Suche lub stale mokre
XC2
Mokre, sporadycznie suche
występowania
XC3
Umiarkowanie wilgotne
uszkodzeń mogą być błędy projektowe
XC4
Cyklicznie mokre i suche
Przyczyny uszkodzeń
Pierwotnymi
przyczynami
3. Korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej
(w tym nietrafny dobór rozwiązania materiałowo-technologicznego),
wykonawcze
i eksploatacyjne. W Normie Europejskiej
Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z wodą
zawierającą chlorki, w tym sole odladzające, pochodzące z innych źródeł niż woda morska
PN-EN 206 określono klasy ekspozycji be-
XD1
Umiarkowanie wilgotne
tonu, to znaczy warunki, w jakich może on
XD2
Mokre, sporadycznie suche
być użytkowany (tab. 1 i 2) oraz podsta-
XD3
Cyklicznie mokre i suche
4. Korozja spowodowana chlorkami pochodzącymi z wody morskiej
wowe zalecenia dotyczące składu betonu
w odniesieniu do poszczególnych klas ekspozycji (tab. 1).
Materiał w konstrukcji podlega działaniu
czynników korozyjnych o charakterze chemicznym,
biologicznym,
mechanicznym
i innym fizycznym (rys. 2).
Do przyczyn mechanicznych należą uderzenia,
przeciążenia,
Beton zawierający zbrojenie lub inne elementy metalowe, narażony na kontakt z chlorkami
pochodzącymi z wody morskiej, znajdującymi się w wodzie lub w powietrzu
XS1
Narażenie na działanie soli zawartych w powietrzu, ale nie na bezpośredni kontakt z
wodą morską
XS2
Stałe zanurzenie
XS3
Strefy pływów, rozbryzgów i aerozoli
5. Agresja spowodowana zamrażaniem/rozmrażaniem przy udziale środków
odladzających lub bez ich udziału
przemieszczenia
(osiadanie), a także wibracje bądź wybuch.
Pod wpływem oddziaływania środowiska
zewnętrznego może wystąpić korozja chemiczna betonu, korozja elektrochemiczna
zbrojenia, a także korozja fizyczna betonu – destrukcja mrozowa bądź cieplno-wilgotnościowa, zmęczenie mechaniczne
oraz erozja. Niszczenie może następować w wyniku oddziaływania organizmów
żywych, np. owadów, grzybów, bakterii
(korozja biologiczna), a także wandalizmu
człowieka.
Jak wykazuje doświadczenie, najczęstszymi przyczynami niszczenia obiektów betonowych w Polsce są [6]:
Beton w stanie mokrym, narażony na znaczącą agresję spowodowaną cyklicznym
zamrażaniem/rozmrażaniem
XF1
Umiarkowane nasycenie wodą bez środków odladzających
XF2
Umiarkowane nasycenie wodą ze środkami odladzającymi
XF3
Silne nasycenie wodą bez środków odladzających
XF4
Silne nasycenie wodą ze środkami odladzającymi lub wodą morską
6. Agresja chemiczna
Beton narażony na agresję chemiczną gruntów naturalnych lub wody gruntowej (tabl. 2)
XA1
Środowisko chemicznie mało agresywne
XA2
Środowisko chemicznie średnio agresywne
XA3
Środowisko chemicznie silnie agresywne
▼ Tablica 2. Wartości graniczne dotyczące klas ekspozycji w przypadku agresji chemicznej
gruntu naturalnego i wody gruntowej wg PN-EN 206
Charakterystyka chemiczna
k
orozja mrozowa, następująca w wyniku
powtarzającego się zamrażania i rozmrażania wody w porach betonu, zwłaszcza
w połączeniu z oddziaływaniem środków
odladzających
s
każenie betonu i w jego wyniku korozja
chemiczna (np. korozja siarczanowa,
kwasowa itp.) betonu lub zbrojenia
cesów karbonatyzacji – zobojętnienia
betonu lub uszkodzeń mechanicznych
(spękania otuliny mogą być zarówno
XA2
XA3
SO42– mg/l
≥ 200 i ≤ 600
> 600 i ≤ 3 000
> 3 000 i ≤ 6 000
pH
≤ 6,5 i ≥ 5,5
< 5,5 i ≥ 4,5
CO2 mg/l agresywny
≥ 15 i ≤ 40
> 40 i ≤ 100
< 4,5 i ≥ 4,0
> 100
aż do nasycenia
NH4+ mg/l
≥ 15 i ≤ 30
> 30 i ≤ 60
> 60 i ≤ 100
Mg2+ mg/l
≥ 300 i ≤ 1 000
> 1 000 i ≤ 3 000
> 3 000
aż do nasycenia
> 3 000 i ≤ 12 000
> 12 000 i ≤ 24 000
u
trata zdolności ochronnych otuliny betonowej wobec zbrojenia w wyniku pro-
XA1
Woda gruntowa
Grunt
2–
4
SO mg/kg całkowite
Kwasowość według
Baumanna Gully’ego ml/kg
≥ 2 000 i ≤ 3 000
> 200
edycja 2015
niespotykane w praktyce
Konstrukcje budowlane
Vademecum
7
Kompendium wiedzy
▼ Tablica 3. Wartości graniczne dotyczące składu betonu zalecane przez PN-EN 206 przy różnych klasach ekspozycji
Klasa
Maksymalne w/c
Minimalna klasa
wytrzymałości
Minimalna zawartość
powietrza (%)
Inne wymagania
X0
–
C12/15
–
–
–
XC1
0,65
C20/25
260
–
–
XC2
0,60
C25/30
280
–
–
XC3
0,55
C30/37
280
–
–
XC4
0,50
C30/37
300
–
–
XD1
0,55
C30/37
300
–
–
XD2
0,55
C30/37
300
–
–
XD3
0,45
C35/45
320
–
–
XS1
0,50
C30/37
300
–
–
XS2
0,45
C35/45
320
–
–
XS3
0,45
C35/45
340
–
–
XF1
0,55
C30/37
300
–
XF2
0,55
C25/30
300
4,0
XF3
0,50
C30/37
320
4,0
XF4
0,45
C30/37
340
4,0
XA1
0,55
C30/37
300
–
XA2
0,50
C30/37
320
–
XA3
0,45
C35/45
360
–
kruszywo zgodne z PN-EN 12620 o odpowiedniej
mrozoodporności
cement odporny na siarczany
następstwem procesów korozji zbrojenia,
dywany dalszy czas użytkowania. Rozwa-
badanego materiału i nie wywołują jego
jak i ich przyczyną).
żania techniczne powinny być uzupełnione
uszkodzenia, tym samym nie zachodzi po-
Szczególny przypadek stanowi korozja
o aspekt ekonomiczny. Diagnoza stanu
trzeba naprawy. Do nieniszczących metod
wewnętrzna
konstrukcji prowadzi do podjęcia decyzji
badania można zaliczyć zwłaszcza: metodę
o naprawie (rys. 3).
sklerometryczną (np. młotek Schmidta) oraz
składników, np. alkaliczna reakcja kru-
Istotnym elementem diagnostyki obiektu
metody akustyczne (metody ultradźwiękowe
szywa z cementem.
jest ocena stanu materiału w elemencie lub
i metoda impact-echo).
stwem
betonu,
niewłaściwego
Zarysowania
będąca
następ-
dobrania
konstrukcji
jego
żelbetowych
konstrukcji (rys. 4). Badania wykonywane na
Naprawy i ochrona konstrukcji
w świetle Norm Europejskich
występują w następstwie zmian objęto-
obiekcie można ogólnie podzielić na nisz-
ściowych twardniejącego betonu oraz
czące, semi-nieniszczące i nieniszczące [7].
oddziaływań środowiska. Rysy są do
Badania niszczące wiążą się z poważnym
pewnego stopnia związane z samą natu-
naruszeniem struktury materiału, wymagają-
Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
rą żelbetu. Przyczynami zarysowań mogą
cym dokonania istotnej naprawy. Metody se-
opracował serię 10 norm pod ogólnym ty-
być również:
mi-nieniszczące wiążą się z niewielką inge-
tułem „Products and systems for the pro-
b
łędy projektowe, np. zbyt mała ilość
rencją w strukturę materiału i wymagają, co
tection and repair of concrete structure”
zbrojenia
najwyżej, naprawy powierzchniowej, można
– „Wyroby i systemy do ochrony i napraw
b
łędy technologiczne, np. zbyt długie
tu zaliczyć badanie przyczepności przez
konstrukcji z betonu” (tab. 4). Normy te od-
przerwy technologiczne przy układaniu
odrywanie („pull-off”). Badania nieniszczą-
noszą się do materiałów stosowanych prak-
warstw mieszanki betonowej, niedosta-
ce polegają na stosowaniu takich metod,
tycznie we wszystkich etapach naprawy
teczne zagęszczenie mieszanki, niewła-
które nie powodują ingerencji w strukturę
i ochrony konstrukcji żelbetowych.
ściwa pielęgnacja betonu oraz zbyt płytka
i porowata otulina zbrojenia
p
rzeciążenia podczas użytkowania powo-
▼T
ablica 4. Normy Europejskie z serii PN-EN 1504
Numer EN
Tytuł
1504-1
Definicje, wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności
1504-2
Systemy ochrony powierzchniowej betonu
1504-3
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne
1504-4
Łączenie konstrukcyjne
Diagnostyka stanu
materiału i konstrukcji
1504-5
Iniekcja betonu
1504-6
Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych
1504-7
Ochrona zbrojenia przed korozją
Racjonalna ocena możliwości i celowości
1504-8
Sterowanie jakością i ocena zgodności
naprawy konstrukcji wymaga diagnozy sta-
1504-9
Ogólne zasady stosowania wyrobów i systemów
nu technicznego obiektu, uwzględniającej
1504-10
Stosowanie wyrobów i systemów na placu budowy oraz kontrola
jakości prac
dujące lokalne przekroczenie granicznych
naprężeń rozciągających, np. uderzenia
bądź udary cieplne.
przyczyny powstania uszkodzeń i przewi-
8
Minimalna zawartość
cementu (kg/m3)
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
Kompendium wiedzy
DIAGNOZA STANU
TECHNICZNEGO
między innymi iniekcje scalające i wypeł-
DECYZJA
niające rysy, częściowa wymiana i uzupełnienie zbrojenia oraz uzupełnianie
aktualny stan konstrukcji,
łącznie z uszkodzeniami
ukrytymi i potencjalnymi
odłożenie naprawy /
zmniejszenie obciążeń
ubytków w strefie zbrojenia.
W normie PN-EN 1504-9 sformułowano 6
zasad (tab. 5) dotyczących naprawy betonu
porównanie wzniesionej
konstrukcji z założeniami
projektu
warunki podczas
wznoszenia budowli
ANALIZA
obecne oddziaływanie
środowiska
dotychczasowy przebieg
użytkowania
ponowna analiza nośności
i ewentualnie obniżenie
dopuszczalnych obciążeń
konstrukcji
i 5 zasad (tab. 6) ochrony zbrojenia. „Za-
ochrona / ograniczenie
dalszych uszkodzeń, bez
ulepszania konstrukcji
kowano odpowiednie metody technicznej
ulepszenie, wzmocnienie
lub renowacja części lub
całości konstrukcji
ne i stopniowo wdrażane [9] są elektroche-
naprawa części lub całej
konstrukcji
przyszłe wymagania
rozbiórka części lub
całości konstrukcji
ASPEKT EKONOMICZNY
sady” te należy rozumieć jako ogólne cele,
jakie zamierza się osiągnąć, wykonując naprawę lub ochronę. Zasadom przyporządrealizacji.
Od wczesnych lat osiemdziesiątych rozwijamiczne metody napraw. Atrakcyjność tych
metod w naprawach żelbetu wynika zwłaszcza z ich „bezinwazyjnego” charakteru.
Ograniczenie stanowi wciąż niedostateczne
rozpoznanie skutków ubocznych.
Ochrona przed korozją
W celu przeciwdziałania skutkom korozji
stosuje się:
▲ Rys. 3. Przesłanki i możliwe warianty decyzji o naprawie
o
chronę konstrukcyjną przez odpowiedOcena oddziaływania
środowiska
Analiza
dokumentacji
Analiza cieplnowilgotnościowa
Wstępne obserwacje
konstrukcji
nie ukształtowanie konstrukcji, zmniejszające agresywne oddziaływanie środowiska – projektowanie konstrukcji, tak
aby powierzchnia betonu narażona na
Ustalenie miejsc, w których może nastąpić stymulowanie procesów korozji
działanie czynników korozyjnych była jak
najmniejsza, bez miejsc, w których mo-
Odkrywki
Pomiary nieniszczące dla ustalenia
miejsc rozwoju korozji
głyby się zbierać agresywne pyły, ciecze
Pobranie próbek do
badań laboratoryjnych
Pomiary głębokości
zobojętnienia betonu
lub opary; do ochrony konstrukcyjnej zalicza się także zapewnienie odpowiedniej
grubości otuliny betonowej w żelbecie
o
chronę materiałowo-strukturalną, czyli
Badanie skażenia betonu i zdolności
dopasowywania powierzchni stali
zwiększenie odporności materiału na
działanie agresywnych środowisk przez
odpowiedni dobór składu i struktury ma-
Ustalenie miejsc potencjalnie największego zagrożenia korozyjnego
Wytypowanie miejsc i dokonanie
pomiarów uszkodzeń zbrojenia
teriałów
o
chronę powierzchniową, czyli zwiększenie odporności konstrukcji przez ograni-
Bezpośrednie pomiary na prętach
czenie lub odcięcie dostępu środowiska
Ocena stopnia zaawansowania procesów korozji i prognozowanie trwałości konstrukcji
agresywnego; rozważa się trzy metody
Ustalenie zakresu naprawy
hydrofobizującą, impregnację i nakłada-
ochrony powierzchniowej: impregnację
nie powłok (rys. 5).
▲ Rys. 4. Badanie stanu materiałów w konstrukcji [8]
Impregnacja poprawia niektóre jego właściwości, zwłaszcza odporność na wilgoć,
Zgodnie z normą PN-EN 1504-3 wyróżnia
mogą obejmować zarówno elementy
szczelność i wytrzymałość mechaniczną
się, w zależności od rodzaju i zakresu na-
nośne jak i nienośne, ale bez ingerencji
w strefie przypowierzchniowej. Jeśli za-
prawianych uszkodzeń:
w ich pracę statyczną
mierzony efekt impregnacji ogranicza się
n
aprawy
(powierzch-
n
aprawy konstrukcyjne, obejmujące ele-
do zwiększenia odporności powierzchni
niowe, kosmetyczne), których celem jest
menty nośne obiektu i związane z inge-
betonu na wnikanie wody, mówimy o hydro-
przywrócenie kształtu i estetyki obiektu
rencją w ich pracę statyczną; celem jest
fobizacji. Systemy ochrony powierzchnio-
– reprofilacja; naprawy powierzchniowe
poprawa nośności elementu; należą tu
wej o szczególnych właściwościach (duża
niekonstrukcyjne
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
9
Kompendium wiedzy
▼ Tablica 5. Zasady i metody naprawy betonu według PN-EN 1504-9
Oznaczenie
PI
MC
CR
SS
PR
RC
Zasada
p
rzygotowanie podłoża betonowego:
Metoda
– materiały impregnacyjne – najczęściej
preparaty mineralne zawierające krze-
Ochrona przed wnikaniem
(Protection against Ingress)
– impregnacja
– iniekcja
– powłoki ochronne
Ograniczenie zawilgocenia
(Moisture Control)
– impregnacja/hydrofobizacja/uszczelnianie
– powłoki ochronne
(osłony/okładziny)
– ochrona elektrochemiczna
miany (silikatyzacja), silikony i siloksany, bądź żywiczne o niskiej lepkości
Odbudowanie elementu
(Concrete Restoration)
– betony i zaprawy
– betony natryskowe
– częściowa wymiana
Wzmacnianie
(Structural Strengthening)
– iniekcja
– dodatkowe pręty,
płyty, taśmy
– zwiększenie przekroju
– sprężanie
Odporność na czynniki
fizyczne
(Physical Resistance)
– impregnacja
– powłoki ochronne
Odporność na czynniki
chemiczne
(Resistance to Chemicals)
– impregnacja
– powłoki ochronne
– środki gruntujące – stosowane przed
nakładaniem polimerowych materiałów
naprawczych lub ochronnych, najczęściej syntetyczne żywice
– materiały do wykonywania warstw łą(cienkowarstwowe/
uszczelnianie)
czących – zazwyczaj modyfikowane
zaczyny lub mikrozaprawy cementowe
– środki iniekcyjne uszczelniające i/lub
wzmacniające – stosowane są preparaty mineralne (cementowe i krzemia-
(grubowarstwowe)
nowe) lub polimerowe (epoksydowe,
poliuretanowe i akrylowe)
 ładunki klejowe – służące do osadzania
kotew w elementach betonowych; ładu-
(uzupełnienia lokalne)
nek zawiera mieszankę żywic i wypełniacza mineralnego oraz utwardzacza
w dokładnie odmierzonej ilości; reakcja
utwardzania zaczyna się, gdy obraca-
(uzupełnienia rozległe)
jąca się kotew spowoduje rozerwanie
opakowania
▼ Tablica 6. Zasady i metody dotyczące ochrony zbrojenia według PN-EN 1504-9
Oznaczenie
Zasada
Metoda
Utrzymanie lub przywrócenie stanu
pasywnego stali zbrojeniowej
(Preserving or Restoring Passivity)
– zwiększenie grubości otuliny
– wymiana betonu
– realkalizacja (elektrochemicznie)
– usunięcie chlorków
IR
Podwyższenie oporności elektrycznej
otuliny betonowej (Increasing Resistivity)
– ograniczenie zawilgocenia
– impregnacja/uszczelnianie
– powłoki ochronne (okładziny)
CC
Kontrola obszarów katodowych
(Cathodic Control)
– ograniczenie dostępu tlenu
– powłoki ochronne
CP
Ochrona katodowa (Cathodic Protection)
– zewnętrzne źródło prądu
CA
Kontrola obszarów anodowych
(Control of Anodic Areas)
– powłoki na zbrojeniu
– inhibitory korozji
RP
ładunku
i wymieszanie
składników
u
zupełnianie ubytków, zarówno głębokich,
sięgających zbrojenia (naprawy konstrukcyjne), jak i płytkich (naprawy powierzchniowe); są to szpachlówki i zaprawy
o spoiwie cementowym (modyfikowanym
polimerami) lub żywicznym (epoksydowym lub akrylowym); do tej grupy materiałów zalicza się także beton natryskowy
(stosuje się kompozyty cementowe modyfikowane polimerami oraz pyłem krzemionkowym, a także włóknami stalowymi
lub polipropylenowymi)
o
chronę powierzchniową – wybór rozwiązania materiałowego zależy od stopnia
i rodzaju agresywności środowiska; sto-
10
chemoodporność, odporność na uderze-
danych efektów wobec naprawianej kon-
sowane są zarówno powłoki mineralne,
nia, wysoki stopień wodoszczelności) okre-
strukcji, innych konstrukcji, wykonawców,
jak i żywiczne.
śla się jako powłoki lub wyprawy specjalne.
użytkowników, osób trzecich i środowiska”.
W zależności od stopnia agresywności
Wymagania przydatności materiału obej-
środowiska w stosunku do materiałów kon-
mują cechy chemiczne, mechaniczne i inne
strukcyjnych należy stosować odpowiedni
fizyczne wymagane w celu zapewnienia
Część 10 normy PN-EN 1504 zawiera zale-
rodzaj ochrony (tab. 7).
trwałości i stabilności naprawianego betonu
cenia stosowania wyrobów lub systemów
i całej konstrukcji.
naprawczych na placu budowy oraz kontroli
Dobór materiałów
do napraw i ochrony
Przyporządkowując poszczególne materia-
jakości przeprowadzonych prac zależnie
ły funkcjom, jakie spełniają w różnych eta-
od przyjętej metody naprawy. Wyróżnia się
pach naprawy, można wyróżnić [10]:
cztery zasadnicze etapy kontroli jakości:
W normie PN-EN 1504-1 przydatność ma-
o
chronę zbrojenia – powłoki ochronne
o
cena stanu podłoża przed i/lub po przy-
teriału naprawczego lub ochronnego jest
o spoiwie cementowym (alkalizacja), bądź
definiowana jako „zapewnienie skutecznej
żywicznym,
i trwałej naprawy lub ochrony bez niepożą-
(szczelność)
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
najczęściej
epoksydowym
Kontrola jakości prac
gotowaniu
s
prawdzenie tożsamości wszystkich stosowanych wyrobów
Kompendium wiedzy
Ochrona powierzchniowa
impregnacja
powłoki
wyprawy
hydrofobizacja
cienkowarstwowe
częściowe wypełnienie
grubowarstwowe
wykładziny
uszczelnienie
▲ Rys. 5. Sposoby ochrony powierzchniowej
▼ Tablica 7. Rodzaje ochrony konstrukcji przed korozją w zależności od agresywności środowiska; „+” oznacza konieczność stosowania danego rodzaju ochrony
Ochrona
Stopień agresywności środowiska wg PN-EN 206
(por. tabl. 1 i 2)
słaby, XA1
średni, XA2
Konstrukcyjna
+
+
+
Materiałowo-strukturalna
+
+
+
Powierzchniowa ograniczająca
silny, XA3
+
Powierzchniowa odcinająca
 z apewnienie
wymaganych
+
warunków
do napraw i ochrony konstrukcji betono-
przed i/lub podczas stosowania wyrobów
wych. Stanowią one próbę sformalizowa-
o
cena właściwości końcowych w stanie
nego ujęcia zagadnienia napraw według
utwardzonym.
Najistotniejszym etapem kontroli jakości
współczesnego stanu wiedzy i techniki.
Należy jednak zauważyć, że dziedzina ta
jest określenie stanu podłoża przed lub po
znajduje się nadal w dynamicznym rozwoju
jego przygotowaniu. Właściwe przygotowa-
i jest przedmiotem licznych dyskusji.
nie powierzchni betonu, a w konsekwencji
7. Runkiewicz L., Badania konstrukcji żelbetowych, Wydawnictwo Biuro Gamma,
uzyskanie wysokiej przyczepności materiału
2002.
Literatura
naprawczego do podkładu betonowego, jest
8. Instrukcja Instytutu Techniki Budowlanej
jednym z głównych czynników wpływających
1. C
zarnecki L., Emmons P.H., Naprawa
nr 361/99: Zasady oceny bezpieczeństwa
na skuteczność napraw [11]. Liczny zestaw
i ochrona konstrukcji betonowych, Polski
konstrukcji żelbetowych, ITB, Warszawa,
badanych cech zaproponowano do oceny
Cement, Kraków, 2003.
właściwości końcowych w stanie utwardzo-
1999.
2. P
N-EN 206 Beton – Część 1: Wymaga-
9. Czarnecki L., Naprawy elektrochemiczne,
nym, która może być w pewnym stopniu
nia, właściwości, produkcja i zgodność.
utożsamiana z oceną skuteczności naprawy.
3. P
N-EN 1992-1-1:2005 Eurokod 2: Projek-
10. Czarnecki L., Łukowski P., Garbacz A.,
towanie konstrukcji z betonu – Część 1-1:
Materiały do napraw konstrukcji żelbe-
Reguły ogólne i reguły dla budynków.
towych oraz technologie ich stosowania
4. P
N-EN 1504-1÷10 Wyroby i systemy do
w: „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji
Naprawy konstrukcji żelbetowych stano-
ochrony i napraw konstrukcji z betonu.
budowlanych. Konstrukcje żelbetowe,
wią złożone i trudne technicznie zadanie.
5. C
zarnecki L., Łukowski P., Naprawa kon-
Tom I – Wykłady”, Polski Związek Inży-
Opracowanie podstaw naukowych i wyni-
strukcji betonowych użytkowanych w wa-
nierów i Techników Budownictwa, Gliwi-
kających stąd zaleceń technicznych prze-
runkach zagrożeń chemicznych, Materia-
prowadzania napraw wymaga całościowe-
ły Budowlane, nr 12/2005, str. 1-3.
Podsumowanie
Materiały Budowlane, nr 8/2001, str. 36-38.
ce, 2014, str. 99-180.
11. Czarnecki L., Courard L., Garbacz A.,
go ujęcia. Wiele uporządkowania i nowych
6. C
zarnecki L., Uszkodzenia i naprawy be-
Ocena skuteczności napraw – wpływ ja-
inspiracji przynosi seria Norm Europejskich
tonu, Inżynieria i Budownictwo, nr 2/2002,
kości podkładu betonowego, Inżynieria
EN 1504 dotyczących wyrobów i systemów
str. 59-65.
i Budownictwo, nr 12/2007, str. 630-634.
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
11
Kompendium wiedzy
Wraz z postępem technicznym w budownictwie rosną
oczekiwania i możliwości wznoszenia obiektów o coraz
większych rozpiętościach, warunkowanych względami
architektonicznymi lub funkcjonalno-użytkowymi. Stal,
dzięki dobrym parametrom wytrzymałościowym i wysokiej
niezawodności, stwarza najszersze możliwości realizacji tego
typu obiektów. Konstrukcje o dużych rozpiętościach
najczęściej znajdują zastosowanie w budownictwie użyteczności publicznej, budownictwie przemysłowym i mostownictwie.
dr inż. Maciej
Cwyl
dr inż. Stanisław Wierzbicki
Politechnika Warszawska
12
KONSTRUKCJE STALOWE
O DUŻYCH ROZPIĘTOŚCIACH
Do obiektów użyteczności publicznej nale-
chium (fot.1), konstrukcja kopuły „Big Egg”
go przekrycia dachowego. Powszechne
żą pawilony wystawowe, sale audytoryjne
w Tokio (fot. 2) i zadaszenie stadionu Geor-
w tego rodzaju obiektach jest stosowanie
i teatralne, hale sportowe i widowiskowe,
gia Dome w Atlancie (fot. 3).
lekkich stalowych blach fałdowych o du-
dworce kolejowe i terminale lotnicze oraz
Jak wynika już z pierwszych przykładów,
żej sztywności, płyt z tworzyw sztucznych
stadiony z przekryciami trybun lub pełny-
konstrukcje o dużych rozpiętościach nie są
i elastycznych membran rozpinanych jako
mi zadaszeniami. Obiekty przemysłowe to
na ogół wykonywane w rzucie prostokąt-
powłoka na prętowej konstrukcji nośnej.
najczęściej hangary i obiekty magazynowe.
nym, mają charakter indywidualny, raczej
Generalne dążenie do osiągnięcia jak naj-
We współczesnych realizacjach ustrojów
okrągły lub owalny. Są projektowane indy-
niższej masy konstrukcji ma jednak tak-
stalowych spotyka się różne rodzaje kon-
widualnie pod kątem określonego obiektu,
że niekorzystne strony – konstrukcja jest
strukcji pozwalające na uzyskanie bardzo
a typizowane ze względów technologicz-
bardziej wrażliwa na oddziaływania wiatru,
dużych rozpiętości sięgających nawet kilku-
nych dopiero w poszczególnych elemen-
który staje się jednym z najważniejszych
set metrów. Począwszy od elementów bel-
tach konstrukcji.
czynników projektowych wpływających na
kowych poprzez ustroje kratowe i ramowe
W przypadku konstrukcji stalowych dużych
kształtowanie i zachowanie się konstruk-
dochodzimy do rozwiązań pozwalających
rozpiętości bardzo istotne znaczenie od-
cji. Zagadnienia te są szczególnie istotne
na osiągnięcie największych rozpiętości,
grywa masa własna. Jest to jedno z głów-
w przypadku obiektów częściowo otwartych
a więc łukowych, przestrzennych (struktu-
nych obciążeń i z tego względu niska masa
lub z dużymi otworami (np. bramy w han-
ralnych) i cięgnowych.
konstrukcji jest bardzo ważnym czynnikiem
garach), w których wiatr operuje zarówno
Początki rozwoju konstrukcji stalowych du-
decydującym o zastosowanym rodzaju
na powierzchnie zewnętrzne jak i od strony
żych rozpiętości sięgają XIX wieku, kiedy
rozwiązania projektowego. Wynikającym
wewnętrznej. W takich przypadkach bar-
rozpoczęto produkcję stalowych lin wyko-
z kryterium masy konstrukcji jest kolejny
dzo często występuje „podrywanie" kon-
rzystywanych w mostownictwie. Pierwsza
charakterystyczny aspekt projektowy – sto-
strukcji. Pojawia się więc kwestia zmiany
połowa XX wieku zapoczątkowała zastoso-
sowanie stali o podwyższonej wytrzymało-
wanie konstrukcji stalowych dużych rozpię-
ści (S355, S460 itp.) oraz w możliwie dużej
tości w budownictwie kubaturowym. Jedny-
ilości lekkich elementów linowych, wstępnie
mi z pierwszych przykładów mogą tu być np.
sprężonych i ustrojów prętowych z dużą
hangar z 1916 r. na dawnym lotnisku Kra-
liczbą elementów rozciąganych. Racjonal-
ków-Rakowice czy wybudowane w 1952 r.
ne jest ograniczanie w ustrojach prętowych
cięgnowe przekrycie Areny w Raleigh.
ilości elementów ściskanych, dla których
Znacznie późniejsze, ale też o większych
warunki smukłości skutkują zwiększonymi
rozpiętościach przykłady tego typu reali-
przekrojami i w efekcie większą masą całej
zacji obiektów sportowych to: przekrycie
konstrukcji. W kontekście masy konstruk-
obiektów zespołu olimpijskiego w Mona-
cji ważne jest także zastosowanie lekkie-
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
▲ Fot. 1. Stadion Olimpijski w Monachium
(1972 r.) [3]
Kompendium wiedzy
znaku sił wewnętrznych w jej elementach
i wynikające stąd problemy konstrukcyjne
z zapewnieniem stateczności ściskanym
elementom ustroju nośnego. Sytuacja jest
dodatkowo pogarszana nierównomiernym
oddziaływaniem wiatru na poszczególne
fragmenty budowli. Oddzielnym zagadnieniem dotyczącym oddziaływania wiatru jest
ustalenie właściwego modelu obciążenia –
przy nietypowych i stosunkowo złożonych
kształtach przekryć, normowe uproszczone
schematy obciążenia wiatrem są często
niewystarczające. W takich przypadkach
pozostają badania modelu obiektu w tunelu
aerodynamicznym lub modelowanie numeryczne oddziaływania wiatru przy pomocy
specjalistycznego oprogramowania CFD
(Computational Fluid Dynamics).
Także obciążenie śniegiem, które w typowych obiektach nie powoduje zwykle większych problemów, w przypadku konstrukcji
stalowych o dużych rozpiętościach nabie-
▲ Fot. 3. Georgia Dome w Atlancie (1992 r.) [3]
ra innego wymiaru. Pierwszym powodem
takiego stanu rzeczy są znaczne wymia-
zastosowanie konstrukcje belkowe, ramo-
Konstrukcje ramowe pełnościenne
ry obiektów, które utrudniają ewentualne
we, ramowo-kratowe oraz łukowe pełno-
Kolejną grupę ustrojów konstrukcyjnych –
usuwanie śniegu z dachu. Drugim, waż-
ścienne i kratowe. Tego rodzaju rozwiązania
ramowe pełnościenne, na ogół o zmiennym
niejszym w kontekście odśnieżania dachu
są najbardziej powszechne ze względu na
przekroju lub kratownicowe – stosuje się przy
problemem, jest rodzaj poszycia. Jak na-
możliwość
niskie
większych rozpiętościach. Ramy pełnościen-
pisano wyżej, często są to membrany lub
koszty, a przede wszystkim rodzaje bu-
ne mogą osiągać rozpiętości dochodzące
lekkie płyty z tworzyw sztucznych (np. po-
dynków, w których mogą być stosowane,
nawet do 100 m, a ramy kratownicowe do
liwęglanowe), które są podatne na mecha-
takich jak sklepy, galerie handlowe, obiekty
120 m i więcej. Znajdują one zastosowanie
niczne uszkodzenia, a usuwanie z takich
sportowe (typu halowego), hangary, teatry
w konstrukcjach m.in. hangarów lotniczych,
powierzchni śniegu jest problematyczne.
i sale wystawowe. Rozpiętości tego rodzaju
dużych hal sportowych i widowiskowych.
Niezwykle ważne jest więc w takich przy-
konstrukcji mogą w skrajnych przypadkach
Typowy układ ramowy dwuprzegubowy, za-
padkach umiejętne ustalenie wszystkich
sięgać nawet 60-120 m, przy czym te naj-
równo pełnościenny jak i kratowy powoduje,
możliwych wariantów obciążenia śniegiem,
bardziej powszechne ograniczają się za-
że możliwe jest zastosowanie mało skom-
tak aby ograniczyć do absolutnego mini-
zwyczaj do około 40-50 m.
plikowanych, przegubowych oparć na fun-
typizacji,
stosunkowo
mum ewentualną konieczność interwencji
związanych z odśnieżaniem dachu.
damentach, co znacznie upraszcza kwestie
Konstrukcje belkowe
zakotwienia i pozwala ograniczyć wielkość
Stosowanie konstrukcji belkowych o du-
fundamentów. Pewną niedogodnością jest
Rozwiązania konstrukcji
dużych rozpiętości
żych rozpiętościach jest uzasadnione wów-
tu jednak konieczność przekazania na fun-
czas, gdy podpory nie mogą przejąć pozio-
damenty i przejęcia przez nie znacznych
mych sił podporowych. Przy zastosowaniu
sił poziomych, co albo znacznie ogranicza
W przekryciach typowych obiektów o du-
podparć ścianami murowanymi, słupami
korzystny wpływ przegubowego oparcia
żych rozpiętościach, najczęściej znajdują
betonowymi czy jednogałęziowymi słupami
na wielkość fundamentów albo prowadzi
stalowymi kiedy możliwości przeniesienia sił
do zastosowania dodatkowych elementów
poziomych są ograniczone, jednym z naj-
w postaci np. ściągów podposadzkowych
właściwszych rozwiązań konstrukcji dachu
przejmujących te siły. Często też stosuje się
są właśnie dźwigary belkowe walcowane,
układy ramowe bezprzegubowe, pozwalają-
ażurowe i blachownicowe przy rozpięto-
ce kosztem wielkości fundamentów zmniej-
ściach nawet do 50 m. Należy jednak za-
szyć jednostkowe zużycie stali. Tego typu
znaczyć, że generalnie konstrukcje takie nie
rozwiązania, szczególnie w przypadku ram
są zbyt ekonomiczne z punktu widzenia zu-
pełnościennych, pozwalają uzyskać wyso-
życia stali. Są natomiast proste i tanie w wy-
kości konstrukcji w kalenicy poniżej 1/50 roz-
twarzaniu oraz przyjazne z punktu widzenia
piętości, co jest bardzo korzystne z punktu
montażu na placu budowy.
widzenia wykorzystania kubatury budynku.
▲ Fot. 2. Stadion Tokyo Dome
(1988 r.) [1]
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
13
Kompendium wiedzy
Ustroje przestrzenne
ekonomiczne przemawiają często za ustro-
Rozróżniając sposoby ich prefabrykacji
Układy ramowe, zarówno pełnościenne jak
jami kratowymi, przestrzennymi. Najczę-
wyróżnia się systemy z oddzielnych prę-
i kratowe mogą być projektowane także jako
ściej stosowane są łuki dwuprzegubowe,
tów i węzłów, systemy rusztów kratowych
ustroje przestrzenne, pozwalające uzyski-
czasami trójprzegubowe i bezprzegubo-
i układy mieszane. Tego rodzaju przekrycia
wać znaczne rozpiętości przy ograniczonej
we. Pierwsze rozwiązanie jest najprostsze
stosowane są obecnie również ze stopów
liczbie podpór wewnętrznych. Przykładem
w zastosowaniu, a ostatnie charakteryzuje
aluminiowych, dających większą lekkość
może tu być konstrukcja dachu, zlokalizo-
się najbardziej korzystnym rozkładem mo-
konstrukcji dachu. W przypadku przekryć
wanej na granicy Gdańska i Sopotu, jednej
mentów zginających i najmniejszą masą.
strukturalnych wielowarstwowych stosunek
z największych hal widowiskowo-sporto-
Łuki bezprzegubowe są jednak najbardziej
wysokości konstrukcji do jej rozpiętości za-
wych w Polsce. Środkowa część konstruk-
wrażliwe na zmiany temperatury i wymagają
wiera się na ogół w przedziale 1/60-1/100,
cji zadaszenia (nad płytą/areną) została
największych fundamentów. Trójprzegubo-
a w przypadku konstrukcji powłokowych
zaprojektowana jako przestrzenny ustrój
we ustroje łukowe z kolei są najbardziej wy-
stosunek ten może być znacznie mniejszy.
kratowy oparty w narożach na czterech
magające w fazie montażu – konieczne jest
Ze względu na rodzaje węzłów i stosowanie
trzonach w rozstawie 66,6x70,6 m. Ustroje
stosowanie
rusztowań
jednogałęziowych prętów struktury, do tego
przestrzenne sprawdzają się też w przypad-
i urządzeń dźwigowych. W większości przy-
rodzaju konstrukcji wykorzystuje się głównie
ku częściowo lub całkowicie rozsuwanych
padków łukowe konstrukcje o dużych roz-
kształtowniki rurowe okrągłe lub zamknięte
zadaszeń stadionów.
piętościach, podobnie jak układy ramowe,
kwadratowe.
specjalistycznych
wymagają przejęcia sił rozporowych przeKonstrukcje wspornikowe
kazywanych na fundamenty – najczęściej
Konstrukcje cięgnowe
Modyfikacją układów ramowych są po-
stosowane są sprężane ściągi podposadz-
Odrębnym, najszybciej rozwijającym się
wszechne w przypadku średniej wielkości
kowe. Typowe przekroje łuków pełnościen-
obecnie typem przekryć o dużych rozpięto-
stadionów, wspornikowe konstrukcje zada-
nych to rury okrągłe, przekroje skrzynkowe
ściach są konstrukcje cięgnowe. Składają
szeń trybun. Są one projektowane zazwy-
oraz dwuteowe. W przypadku łuków prze-
się one z pokrycia, układów cięgnowych
czaj jako kratownicowe o zmiennej wyso-
strzennych, kratowych najczęściej stosowa-
i konstrukcji wsporczej. Należą one do naj-
kości i wysięgach dochodzących nawet do
ne są kształtowniki rurowe.
bardziej korzystnych ekonomicznie prze-
50 m. W przypadku większych wysięgów,
Wysokość konstrukcyjna łuków, szczegól-
kryć stadionów, pływalni i dużych obiektów
wsporniki mogą być dodatkowo podwie-
nie pełnościennych, może być mniejsza niż
sportowych. W tego rodzaju obiektach bez
szone linami do wystawionych ponad po-
1/100 ich rozpiętości, a więc są to ustroje
podparć pośrednich możliwe jest uzyskiwa-
szycie słupów pełniących funkcje masztów.
o dużej smukłości. Biorąc pod uwagę, że
nie przekryć o rozpiętościach do 400 m.
Modyfikacją układów wspornikowych może
w tego typu konstrukcjach występują znacz-
Ze względu na dużą różnorodność obiek-
być podparcie wsporników, usytuowanymi
ne siły ściskające, szczególnego znaczenia
tów, dla których stosuje się przekrycia cię-
wzdłuż trybun, ramami lub łukami. Pozwala
nabiera prawidłowe uwzględnienie kwestii
to uzyskać większe długości wsporników
wyboczenia łuku zarówno w jego płaszczyź-
gnowe, ustroje te można podzielić na:
u
stroje cięgnowe płaskie
oraz znacznie ograniczyć przekroje wspor-
nie jak i z płaszczyzny.
u
stroje cięgnowe przestrzenne
p
rzekrycia cięgnowe typu zamkniętego
ników i podpierających je słupów. Tego typu
rozwiązania są też stosowane w przypadku
Ustroje strukturalne
p
rzekrycia cięgnowe typu otwartego.
dachów stadionów z rozsuwaną środkową
Kolejną grupą konstrukcji stosowaną dla
Rozwiązania te mogą się wzajemnie przeni-
częścią.
przekryć o dużych rozpiętościach są ustroje
kać – mogą więc być mieszane i stosowane
strukturalne. Przekrycia strukturalne będąc
wymiennie, zależnie od oczekiwanego efek-
Ustroje łukowe
wieloogniwowymi,
tu architektonicznego.
Innym rozwiązaniem przekryć o dużych
jącymi się ustrojami prętowymi, wykorzy-
Wiotkie i lekkie elementy linowe są podat-
rozpiętościach są ustroje łukowe stoso-
stują przestrzenną pracę poszczególnych
ne na drgania, a niewielkie ich przekroje
wane w pawilonach wystawowych, halach
elementów prętowych, wykazując przy tym
skutkują
sportowych, hangarach lotniczych czy przy-
dużą sztywność przy stosunkowo niskim
konstrukcji pod wpływem obciążeń grawita-
kryciach stadionów. Pozwalają one na uzy-
zużyciu
cyjnych i wiatru – przemieszczenia te, przy
skanie podobnych, a nawet większych niż
przekryć
regularny
bardzo dużych rozpiętościach osiągają cza-
w przypadku układów ramowych, rozpięto-
kształt i powtarzalne moduły. Pręty tworzące
sami wartości kilku metrów. Niewielka masa
ści przy jednoczesnym zmniejszeniu zuży-
strukturę rozmieszczone są „warstwowo”,
i bardzo mała sztywność ustrojów linowych
cia stali. Największe rozpiętości konstrukcji
elementy pomiędzy warstwami mają stałą
wymusza stosowanie elementów usztyw-
łukowych są osiągane w przypadku prze-
długość, a przekrycie zazwyczaj jednakową
niających, sztywnego pokrycia, dociążenia
kryć stadionów – przykładem jest tu kratowy
wysokość. Obecnie stosowane rozwiązania
warstwami poszycia lub cięgien napinają-
łuk nad stadionem Wembley o rozpiętości
pozwalają na realizowanie konstrukcji o roz-
cych, które umożliwiają wstępne sprężenie
około 315 m i wyniosłości 133 m. Przy roz-
piętościach dochodzących nawet do 400 m.
konstrukcji. Rozwiązania takie są konieczne
piętościach do około 30 m łuki są zazwyczaj
Możemy je podzielić na jednowarstwo-
ze względu na ssące działanie wiatru na
elementami
we (powłokowe), dwu- lub trójwarstwowe
lekką konstrukcję oraz inne oddziaływania
w układach jedno- i dwukrzywiznowych.
dynamiczne. Sprężenie cięgien umożliwia
jednogałęziowymi,
podczas
gdy przy większych rozpiętościach względy
14
Vademecum
Konstrukcje budowlane
materiału.
wzajemnie
Siatki
strukturalnych
edycja 2015
uzupełnia-
geometryczne
mają
znacznymi
przemieszczeniami
Kompendium wiedzy
Fot. 4. ►
Konstrukcja dachu Stadionu
Narodowego w Warszawie
jednocześnie formowanie różnych kształ-
słupach stalowych, obwodowy ring ściska-
wanie przekryć o dużych rozpiętościach.
tów dachów oraz pozwala na prawidłową
ny o przekroju rurowym Ø 1820x80 mm
Jednocześnie coraz lepsze narzędzia do
pracę konstrukcji przy niesymetrycznych
oraz podwieszone do 72 zastrzałów z od-
analizy konstrukcji pozwalają bezpiecznie
obciążeniach. Najbardziej rozpowszech-
ciągami. Najtrudniejszym technologicznie
projektować ustroje o najbardziej nawet
nionym kształtem tego rodzaju przekryć są
etapem robót było podniesienie linowej
wyrafinowanych i złożonych kształtach,
dachy owalne i kołowe, które stosowane
konstrukcji dachu wraz z iglicą, przeprowa-
co z kolei wychodzi naprzeciw oczekiwa-
są na przekrycia stadionów, aren sporto-
dzone w ciągu 3 tygodni, na przełomie 2010
niom dotyczącym zaspokajania rosnących
wych i widowiskowych [6]. Wykorzystuje
i 2011 r. Obiekt oddano do użytku w kwiet-
wymagań estetycznych, jakie są stawiane
się w nich cięgna z lin i prętów stalowych,
niu 2012 r. Stadion może jednocześnie po-
nowoprojektowanym obiektom.
wykonywanych ze stali o podwyższonej za-
mieścić ponad 58 tys. osób w czasie me-
wartości węgla, z dodatkiem chromu, niklu
czu piłkarskiego i 72 tys. osób na widowisku
i miedzi, uzyskujących wytrzymałości do
koncertowym.
1. Karczewski J. A., Wierzbicki S., Prze-
2400 N/mm2.
Jednym z najbardziej rozpoznawalnych
przekryć tego rodzaju na terenie Polski jest
Literatura
strzenne konstrukcje przekryć stadionów
Uwagi końcowe
w Japonii, Inżynieria i Budownictwo,
dach Stadionu Narodowego z powierzchnią
Rozwój masowych imprez sportowych,
przekraczającą 60 000 m2, na którą wyko-
wystawiennictwa i widowisk powoduje,
2. Kobielak S., Przekrycia stalowe dużych
rzystano ponad 37 km lin stalowych (fot. 4).
że wzrasta zapotrzebowanie na obiekty
rozpiętości, Warsztat pracy projektanta
Sprężona konstrukcja eliptycznego dachu
o dużych rozpiętościach bez wewnętrz-
konstrukcji, Szczyrk, 7-10 marca 2012,
przypominająca koło rowerowe z napiętymi
nych podpór pośrednich. Stosuje się
tom I, str. 1-128.
szprychami jest przestrzennym ustrojem
nowe, coraz lepsze poszycia wykonane
3. www.stadiony.net.
cięgnowym utrzymującym w części środko-
z tkanin z włóknem szklanym pokrytych
4. Tofil J., Rozwój współczesnych przekryć
wej iglicę o masie około 190 ton. Główna
PTFE, nowe rodzaje lin i cięgien z coraz
o konstrukcji cięgnowej, Biblioteka cyfro-
konstrukcja stalowa zadaszenia stadionu
lepszymi splotami i bardziej odpornych
wa Politechniki Krakowskiej, str. 381-386.
ma masę około 12 000 ton, a konstrukcje
na pełzanie pod długotrwałym obciąże-
5. Kubicki J., Kośnik J., Stadion Narodowy,
pomocnicze z iglicą, około 2400 ton. Liny
niem. Stal jako materiał konstrukcyjny
o masie około 1700 ton (wraz z okuciami)
w stosunku do jej ceny i parametrów wy-
6. Cwyl M., Konstrukcje cięgnowe w budow-
są podtrzymywane przez wieńczący koro-
trzymałościowych jest obecnie najlepszym
nictwie wielkopowierzchniowym, Świat
nę dachu stadionu, oparty na 72 rurowych
materiałem pozwalającym na projekto-
Szkła 11 (113), Warszawa, 11.2007.
edycja 2015
2003, część 1, nr 6, str. 308-312.
BOSZ, Olszanica, 2014.
Konstrukcje budowlane
Vademecum
15
Kompendium wiedzy
Konstrukcje murowe, zwane również ścianami, stanowią
jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych
we wszelkiego typu obiektach. Od ich stanu technicznego
zależy w dużej mierze trwałość innych elementów. Dlatego
tak ważna jest diagnostyka ścian, wczesne wykrywanie
usterek i ich monitorowanie, aby móc przeprowadzić
w odpowiednim momencie naprawę.
NAPRAWY I WZMOCNIENIA
dr hab. inż. Lech
Rudziński
Kroner
Politechnika Świętokrzyska
dr inż. Andrzej
KONSTRUKCJI
MUROWYCH
Rodzaje ścian
i poziomymi ryglami konstrukcji szkieletowej
 jednowarstwowa (rys. 1a, b) – ściana bez
budynku. Ściany działowe są przegrodami
ciągłej spoiny pionowej (podłużnej) lub
Ściany – w zależności od charakteru pracy
wewnętrznymi oddzielającymi pomieszcze-
statycznej i przeznaczenia – dzieli się na
nia budynku.
konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
Zgodnie z normą PN-EN 1996-1-1:2009
jąca się z dwóch równoległych murów ze
Ściany konstrukcyjne, zwane również no-
rozróżnia się następujące rodzaje ścian
spoiną podłużną wypełniona całkowicie
śnymi, przenoszą obciążenia od ciężaru
(rys. 1):
zaprawą murarską, połączonych ze sobą
szczeliny na całej wysokości muru
d
wuwarstwowa (rys. 1c) – ściana składa-
własnego oraz obciążenia przekazywanego
ze stropów, dachu, balkonów, schodów,
a także od parcia gruntu itp. Minimalna grubość ścian konstrukcyjnych z muru o wytrzymałości charakterystycznej fk ≥ 5 N/mm2
powinna wynosić 100 mm, a w przypadku
wytrzymałości fk < 5 N/mm2 – 150 mm.
Minimalna grubość ścian usztywniających
powinna wynosić 180 mm.
Ściany niekonstrukcyjne, do których zalicza
się ściany działowe i osłonowe, w obliczeniach uważa się za nieprzejmujące obciążeń od innych elementów budynku, przez
co można je usunąć bez szkody dla nośności całej konstrukcji budynku, np. w razie potrzeby zmiany wystroju bądź funkcji
użytkowej pomieszczeń.
Ściany
osłonowe
stanowią
wypełnienie
zewnętrzne konstrukcji nośnej budynku.
Przenoszą one obciążenia od ciężaru własnego oraz wiatru w obrębie jednego pola
wypełnienia konstrukcji, np. między słupami
16
Vademecum
Konstrukcje budowlane
▲ Rys. 1. Rodzaje ścian: a) jednowarstwowa, b) jednowarstwowa z ociepleniem,
c) dwuwarstwowa, d) szczelinowa: 1 – warstwa nośna, 2 – tynk, 3 – izolacja termiczna,
4 – siatka, 5 – szczelina powietrzna, 6 – kotwy
edycja 2015
Kompendium wiedzy
kotwami w sposób zapewniający wspólne przenoszenie obciążeń
 szczelinowa ze szczeliną wypełnioną
Diagnostyka konstrukcji murowych
materiałem nienośnym (rys. 1d) – ściana składająca się dwóch równoległych,
pionowych warstw muru, połączonych
ze sobą trwale kotwami lub zbrojeniem
Wizja lokalna.
Ustalenie przedmiotu, celu
i zakresu oceny konstrukcji
Analiza dokumentacji
i warunków eksploatacji konstrukcji
w spoinach wspornych, z których jedna
lub obie przenoszą obciążenie pionowe;
przestrzeń między obu warstwami stanowi szczelinę niewypełnioną, wypełnioną
lub częściowo wypełnioną nienośnym
Ustalenie rodzaju elementów i ich
pracy w ustroju konstrukcyjnym.
Ocena agresywności środowiska
materiałem termoizolacyjnym
 szczelinowa z wypełnioną szczeliną –
ściana składająca się z dwóch równo-
Wizualna ocena stanu technicznego
muru (cegły i zaprawy oraz tynku)
ległych murów ze szczeliną wypełnioną
w pełni betonem lub zaprawą murarską,
Zakres oceny:
- grubość muru
- rodzaj cegły
- grubość spoin oraz ich wypełnienie
- występowanie nieprawidłowości
i uszkodzeń oraz ewentualnych rys
- obecność wykwitów soli itp.
- zawilgocenie i ewentualne skutki
przemarzania
- stan izolacji poziomej i pionowej.
zespolonych za pomocą kotew lub zbrojenia w spoinach wspornych w sposób
zapewniający wspólne przenoszenie obciążeń.
Ustalenie miejsc badań i metod
(niszczących i nieniszczących) cech
fizycznych oraz mechanicznych
Diagnostyka
konstrukcji murowych
Diagnostyka techniczna to określenie sta-
Badanie stopnia skażenia
nu technicznego konstrukcji na podstawie
zgromadzonej o niej wiedzy, w tym także
wyników
przeprowadzonych
badań.
W przypadku konstrukcji murowych główne
Zakres badań:
- wilgotność i nasiąkliwość
- gęstość objętościowa
- porowatość i przepuszczalność
- wytrzymałości cegły i zaprawy
oraz ewentualnie muru.
Badania chemiczne np. zawartości
szkodliwych soli rozpuszczalnych
w czerepie cegły
Analiza stanów granicznych
nośności i użytkowania konstrukcji
działania diagnostyczne można przedstawić schematycznie, jak na rysunku 2.
Analiza dokumentacji archiwalnej pozwala
Ocena stanu technicznego konstrukcji
na rozpoznanie rozwiązań konstrukcyjno-technologicznych remontowanego obiektu,
w tym zmian dokonywanych w konstrukcji.
Wizja lokalna, czyli oględziny ocenianej
konstrukcji, pozwala na:
 ustalenie przedmiotu, celu oraz zakresu
Wnioski dotyczące materiałów
i elementów konstrukcji
oraz dalszej eksploatacji
▲ Rys. 2. Schemat działań diagnostycznych
oceny
 określenie rodzaju i funkcji, jaką element
spełnia w ustroju
a także prawidłowość eksploatacji. Wyniki
nę bezpieczeństwa konstrukcji oraz wnioski
 ustalenie warunków pracy elementu mu-
wizji lokalnej są podstawą do wytypowania
i zalecenia końcowe.
rowego, a w szczególności warunków wil-
miejsc pobrania próbek do ewentualnych
Badania „in situ” przeprowadza się na miej-
gotnościowych lub ewentualnego źródła
badań laboratoryjnych w celu określenia
scu, na obiekcie. Mogą to być badania nie-
skażenia
zmian właściwości fizycznych i ewentual-
niszczące (np. pomiary geodezyjne ugięć
 ocenę wstępną stanu cegły, zaprawy
nie uszkodzeń mechanicznych powstałych
elementów konstrukcyjnych, badanie zawil-
i tynku oraz stwierdzenie ewentualnych
w wyniku użytkowania materiałów oraz usta-
gocenia ścian za pomocą aparatury elek-
zarysowań i ich charakteru.
lenia stopnia ich skażenia w wyniku działania
tronicznej) lub odkrywki (np. fundamentów
środowiska o zwiększonej agresywności.
w celu sprawdzenia materiału konstruk-
Obserwacje wizualne powinny umożliwić
cyjnego lub głębokości posadowienia bu-
ustalenie ewentualnych miejsc występowa-
Po wykonaniu oceny wstępnej przystępuje
dynku, murów w celu sprawdzenia układu
nia uszkodzeń, określenie ich rozmieszcze-
się do oceny szczegółowej obejmującej:
i jakości poszczególnych warstw, zawilgo-
nia, wstępną ocenę przyczyn uszkodzeń,
materiał konstrukcyjny ściany (badania wła-
cenia, zasolenia).
niewłaściwe
niewłaściwe
ściwości fizycznych, mechanicznych i che-
Badania laboratoryjne, wymagające za-
zastosowanie elementów konstrukcyjnych,
micznych), analizę stanu granicznego, oce-
stosowania
wykonanie
lub
edycja 2015
aparatury
Konstrukcje budowlane
specjalistycznej,
Vademecum
17
Kompendium wiedzy
przeprowadza się na specjalnie pobranych
nami poziomu wód gruntowych. Grunt,
powoduje często, że w tym samym przekro-
próbkach (np. odwiertach). Zakres badań
spulchniony pod fundamentami budynku,
ju tworzy się również rysa w murze.
obejmuje m.in. określenie wytrzymałości
na skutek podwyższania się i obniżania
Analizując przykłady zarysowań wywoła-
pobranego materiału oraz wilgotności lub
zwierciadła wody gruntowej, jest nierówno-
nych temperaturą należy stwierdzić, że
zasolenia.
miernie ściskany przez budynek. Nierówno-
najczęstsze przypadki ich wystąpienia zwią-
mierne ściskanie gruntu powoduje z kolei
zane są z niewłaściwym rozwiązaniem kon-
przeprowadza się po zebraniu materiałów,
osiadanie i pękanie budynku.
strukcyjnym w miejscu połączeń dwóch (lub
dotyczących wszystkich czynników ma-
Podmywanie fundamentów może być spowo-
więcej) materiałów o różnym współczynniku
jących lub mogących mieć wpływ na stan
dowane ruchami wód gruntowych lub awarią
rozszerzalności cieplnej
konstrukcji. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że
przewodów wodociągowych lub centralnego
konstrukcja może być zagrożona wskutek
ogrzewania. Również przy wykonywaniu głę-
Zarysowania spowodowane skurczem
osiągnięcia stanu granicznego, konieczne
bokiego wykopu obok istniejącego budynku
i pęcznieniem
są obliczenia sprawdzające, potwierdzają-
może wystąpić przecięcie żyły wodnej i wy-
W procesie skurczu wyróżnić można zjawi-
ce lub wykluczające możliwość osiągnięcia
mywanie gruntu pod fundamentem.
ska o charakterze nieodwracalnym, zwane
Analizę
stanu
granicznego
konstrukcji
takiego stanu. Obliczenia powinny także
ogólnie skurczem pierwotnym oraz zjawi-
dotyczyć stanu konstrukcji murowej w trak-
Rysy spowodowane przeciążeniem ele-
ska o charakterze odwracalnym, określane
cie lub po naprawie (wzmocnieniu).
mentów konstrukcyjnych
mianem skurczu wtórnego. Proces skurczu
Ocena stanu technicznego powinna przede
Przez przeciążenie należy rozumieć takie
pierwotnego związany jest z czynnikami
wszystkim zawierać wniosek, określający
obciążenie elementu konstrukcyjnego bu-
chemicznymi i wynika przede wszystkim
stopień zagrożenia wystąpieniem awa-
dynku, które jest większe od obciążenia
z karbonatyzacji zawartych w murze związ-
rii lub uszkodzenia konstrukcji. Ponadto
przewidzianego i przyjętego w prawidłowo
ków wapnia.
ocena powinna wskazać przyczyny wystą-
wykonanych obliczeniach statycznych pro-
W konstrukcjach murowych podstawowe
pienia uszkodzeń i sposoby ich usunięcia
jektu. Przeciążenie elementu może być wy-
znaczenie ma skurcz wtórny związany ze
lub zabezpieczenia konstrukcji przed ich
wołane przekroczeniem osiowych naprężeń
zmianami wilgotności muru. Jego wielkość
dalszym oddziaływaniem. Dopiero wtedy
rozciągających lub ściskających, naprężeń
tego skurczu zależy głównie od początko-
formułuje się wnioski dotyczące możliwo-
przy zginaniu lub mimośrodowym ściskaniu
wej wilgotności muru, wilgotności środo-
ści i sposobu naprawy, wzmocnienia i za-
bądź rozciąganiu, ścinaniu i skręcaniu.
wiska oraz wielkości elementu konstrukcji.
bezpieczenia konstrukcji na okres dalszej
W przypadku konstrukcji murowych prze-
Skurcz wtórny muru nie podlegającego
eksploatacji.
ciążenie może wynikać m.in. z wadliwego
dalszemu zawilgoceniu stabilizuje się po
projektu, zmiany schematu statycznego
3-5 latach.
wskutek wadliwego wykonania konstruk-
Wprowadzenie do produkcji i stosowanie
cji, nadbudowy, przeróbek konstrukcji lub
w budownictwie
zmiany funkcji obiektu.
o objętości wielokrotnie przekraczającej
Morfologia rys w ścianach
Morfologia rys służy zwykle do oceny stanu
wytężenia konstrukcji oraz umożliwia okre-
elementów
murowych
objętość jednej cegły oraz zastosowanie
ślenie przyczyn pojawienia się zarysowań
Rysy wywołane wahaniami temperatury
mocnych zapraw cementowych powoduje,
konstrukcji.
Przez wahania temperatury należy rozu-
że zjawiska pęcznienia i skurczu mogą być
Przyczyny pojawienia się rys w konstrukcjach
mieć zmiany temperatury powietrza, zmiany
również częstymi przyczynami zarysowań
murowych można podzielić na dwie grupy:
temperatury wywołane różnymi procesami
i spękań budynków murowanych.
m
ateriałowo-fizykalne, obejmujące skurcz,
technologicznymi w budynkach przemy-
Poziome zarysowania ścian mogą pojawić
wahania temperatury, pęcznienie, błędy
słowych, temperatury pożarowe itp. Wzrost
się, gdy jako ocieplenie dachu zastosuje
konstrukcyjne i wykonawcze
temperatury
się
się beton żużlowy bez oddylatowania go od
w
ytrzymałościowe, obejmujące przecią-
muru. Ochłodzenie natomiast działa po-
muru ścian. Wówczas pęcznienie tego beto-
żenie (nadmierne odkształcenia), nierów-
dobnie jak skurcz, powodując powstanie
nu powoduje zarysowania tuż nad stropem
nomierne osiadanie konstrukcji i podłoża
rys takiego samego typu.
nad najwyższą kondygnacją budynku – za-
gruntowego oraz wpływy dynamiczne
Współczynnik liniowej odkształcalności ter-
rysowaniu często towarzyszy wychylenie
i wyjątkowe.
micznej αt, zależny od rodzaju elementów
(wypychanie) ściany szczytowej z pionu.
Rysy spowodowane nierównomiernym
ceramiczne) do 6–12·10-6 K-1 (beton na kru-
Zarysowania spowodowane wpływami
osiadaniem konstrukcji
szywach lekkich). W warunkach swobodne-
dynamicznymi
Pęknięcia murów, będące objawem znacz-
go odkształcenia wydłużenie lub skrócenie
Dynamiczne działanie obciążeń powodu-
nych odkształceń budowli, pojawiają się na
ściany jest niegroźne i, co najwyżej, może
je drgania budynku i zmęczenie materiału
skutek nierównomiernego osiadania podło-
wywołać mikrorysy w spoinach pionowych.
konstrukcyjnego, co doprowadza do obni-
ża gruntowego, powodując ugięcia funda-
Przy ograniczeniu swobody odkształceń
żenia stopnia bezpieczeństwa elementów
mentu i ściany.
termicznych i skurczowych, np. jeżeli ścia-
i konstrukcji.
Przyczyną osiadania gruntu jest też zmiana
na ceramiczna współpracuje z ciągłym
Wpływy dynamiczne, zależnie od sposobu
jego spoistości, wywołana częstymi zmia-
wieńcem żelbetowym, pęknięcie wieńca
przekazywania obciążeń na konstrukcję,
wywołuje
rozszerzenie
murowych, wynosi od 4–8·10-6 K-1 (elementy
18
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
Kompendium wiedzy
można podzielić na: przenoszone przez
je się na ogół jako metodę poprzedzającą
Po dokładnym oczyszczeniu i odtłuszcze-
podłoże, przekazywane bezpośrednio na
i uzupełniającą inny rodzaj wzmocnienia
niu powierzchni rysy wzdłuż jej biegu, około
konstrukcję oraz przez powietrze (falę ude-
konstrukcji murowych.
5 cm po obu stronach, pęknięcie uszczelnia
rzeniową).
Mieszanka iniekcyjna niezależnie od rodza-
się kompozytem żywicznym na bazie poli-
W kraju najwięcej przypadków wpływów
ju, powinna odznaczać się odpowiednią
uretanu. Materiał uszczelniający grubości
dynamicznych na budynki odnotowano na
plastycznością (płynnością), niskim skur-
około 10 mm nakłada się na przygotowaną
terenach górniczych, w pobliżu zakładów
czem, wiązaniem w temperaturze otocze-
wcześniej powierzchnię na całej długości
z urządzeniami
nia, wysoką przyczepnością do łączonych
pęknięcia.
dróg i kolei o intensywnym ruchu. Mają one
elementów oraz założoną wytrzymałością.
zawiesinę iniekcyjną zaczyna tłoczyć się za
przede wszystkim charakter parasejsmicz-
Iniekty można podzielić na mineralne (ce-
pośrednictwem pakera startowego – pierw-
ny, tzn. wstrząsy lub drgania są przekazy-
mentowe, mikrocementowe, polimerowo-
szego na rysie. Iniekcję przeprowadza się
wane ze źródeł na sąsiednie budynki po-
cementowe, gipsowe i gipsowo-wapienne)
do momentu, aż materiał nie wypłynie z są-
przez podłoże.
oraz z tworzyw sztucznych (epoksydowe
siedniego otworu lub ciśnienie w pompie
i poliuretanowe).
osiągnie przewidziane projektem maksi-
Do iniekcji rys i pęknięć w murze oraz wy-
mum. Wówczas końcówkę węża wylotowe-
pełnienia wzmacniającego rozluźnionych
go pompy należy przełożyć na paker z któ-
Iniekcja rys i spękań
konstrukcji murowych najczęściej stosuje
rego wypłynął iniekt. Operację tę powtarza
Iniekcja polega na wprowadzeniu grawita-
się plastikowe pakery wbijane oraz zawie-
się, kontynuując iniekcję przez posuwanie
cyjnym lub pod ciśnieniem odpowiedniego
sinę cementową. Niska lepkość zawiesiny
się w ten sposób od dołu do góry. Iniekt
materiału wiążącego w rysy i spękania wy-
o małej wielkości ziaren, dochodzących
należy podawać przy możliwie najniższym
stępujące w murze z elementów pełnych. Nie
do 60 μm, umożliwia głęboką penetrację
ciśnieniu roboczym.
należy jej stosować do ścian z elementów
w rysy o rozwartości > 0,6 mm, szczeliny
Podczas wykonywania iniekcji tempera-
drążonych (cegieł dziurawek, pustaków itp.).
i pęknięcia.
tura (podłoża i powietrza) nie może być
Realizacja musi być poprzedzona opraco-
Pakery wbijane, ograniczające ciśnienie
niższa od +5oC. Czas obróbki zawiesiny
waniem technicznym, określającym rodzaj
robocze iniekcji do 6 N/mm2, montuje się
wynosi 30 minut (dla temperatury +20oC
mieszanki iniekcyjnej (iniektu) i sposób jego
w naprzemiennych otworach o średnicy
i wilgotności względnej 50%). Po iniekcji
wprowadzenia oraz szerokość rozwarcia
18 mm. Otwory nawiercane są wzdłuż rysy
należy usunąć pakery, otwory wypełnić
i charakter rys. Iniekt ma zapewnić przede
pod kątem 45o po obu stronach pęknięcia
zaprawą
wszystkim uszczelnienie i scalenie rozdzie-
tak, aby otwór iniekcyjny przeciął rysę we-
uszczelnienia usunąć za pomocą młotka
lonych części muru, stąd też iniekcję traktu-
wnątrz konstrukcji.
i przecinaka.
technologicznymi
oraz
Naprawa i wzmacnianie ścian
a)
Wymieszaną,
szybkowiążącą,
homogeniczną
a pozostałe
b)
▲ Rys. 3. a) wzmocnienie ściany przez częściowe przemurowanie, b) jednostronne obmurowanie: 1 – nowy mur, 2 – stary mur, 3 – pręty łączące,
4 – mur z kamienia
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
19
Kompendium wiedzy
Przemurowanie i obmurowanie ścian
i spryskuje mleczkiem cementowym. Aby
staci sworzni wewnętrznych (szczegół 2 na
Przemurowanie stosuje się w przypadku
zapewnić przewiązanie nowego muru ze
rys. 6), rozstawionych w pionie co 1,0 m.
mocno spękanych fragmentów ścian o sze-
starym należy zastosować stalowe pręty
Po zainiektowaniu rys ściana wzmocniona
rokości rozwarcia rys powyżej 5 mm. Celem
łącznikowe.
płaskownikami (rys. 4) pracuje na zgina-
przemurowania jest odtworzenie pierwotne-
nie jak mur zbrojony w płaszczyźnie spoin
go wiązania cegieł, zapewniającego scale-
Zbrojenie murów
poziomych. Podporami dla wzmacnianego
nie rozdzielonych rysami części muru.
Wprowadzenie zbrojenia do zarysowanych,
muru są ściany poprzeczne lub słupy żelbe-
Przemurowanie (rys. 3a) wykonuje się od-
głównie pionowo lub ukośnie konstrukcji
towe. W strefie ściskanej rysy uszczelnione
cinkami, na ogół obustronnie, ze strzępia-
murowych, wynika najczęściej z koniecz-
zaczynem iniekcyjnym częściowo się zamy-
mi poprzecznymi, umożliwiającymi wpusz-
ności przeniesienia przez nie naprężeń
kają, zaś w strefie rozciąganej naprężenia
czenie cegieł nowego odcinka głębiej
rozciągających oraz zapewnienia większej
są przenoszone przez płaskowniki stalo-
w mur niż pozostałych. Przy rozbieraniu
sztywności naprawianego muru. Zbrojenie
we. Siły poprzeczne, powstające między
fragmentów ściany, której naprawiany od-
podłużne zwiększa wytrzymałości muru
płaskownikami a murem, przejmowane są
cinek jest bezpośrednio obciążony przez
na rozciąganie i ścinanie, zaś zbrojenie
przez sworznie.
znaczne siły od podciągów, belek itp., ko-
poprzeczne – wytrzymałość na ściskanie.
nieczne jest odciążenie ściany przez pod-
W zależności od rozmieszczenia rys i spę-
Tynki zbrojone
stemplowanie. Z tych samych powodów
kań, zbrojenie może być stosowane na
Wzmacnianie ścian warstwami tynku zbro-
powinna być zachowana odpowiednia
wybranych odcinkach lub na całej długości
jonego polega na utworzeniu konstrukcji
odległość między naprawianymi odcinka-
wzmacnianej ściany, tak jak w wieńcach
murowo-żelbetowej, w której do naprawia-
mi ściany, nie mniejsza niż wysokość kon-
żelbetowych. Pręty zbrojeniowe (miedzia-
nej części ściany dodaje się nową, kilku-
dygnacji.
ne lub ze stali nierdzewnej, rzadziej ze stali
centymetrową warstwę betonu lub zaprawy
W przypadku zniszczenia struktury mate-
zwykłej ocynkowanej) o niewielkiej średnicy
zbrojonej stalą albo wzmocnionych rozpro-
riału ściany w jej warstwach zewnętrznych
(najczęściej 6 mm) umieszczane są w nie-
szonymi włóknami syntetycznymi. Metodę
lub zmniejszenia jej nośności na skutek de-
przewiązanych spoinach wspornych. O dłu-
tę stosuje się przede wszystkim do wzmac-
gradacji w materiale wiążącym drobnowy-
gości zakotwienia decyduje wytrzymałość
niania ścian o rysach rozrzuconych, niere-
miarowe elementy ściany, wzmocnienie jej
zaprawy na ścinanie.
gularnych (rys. 5).
wykonuje się przez jednostronne lub dwu-
Spękane ściany z cegły można zbroić z obu
stronne obmurowanie cegłami na zaprawie
stron płaskownikami stalowymi, połączony-
Wzmacnianie
cementowej.
mi wstępnie sprężonymi sworzniami ze stali
stwami może być wykonywane jedno- lub
Dokonując np. wzmocnienia ściany z ka-
klasy A-I lub A-II o wyraźnej granicy pla-
dwustronnie, na całej powierzchni lub jej
mienia za pomocą jednostronnego obmu-
styczności (rys. 4). Po wprowadzeniu sworz-
fragmentach. Do wzmocnienia stosowane
rowania jej warstwą grubości jednej cegły
ni otwór wypełnia się zaprawą cementową
są zaprawy wapienno-cementowe, cemen-
(rys. 3b), ze wzmacnianej powierzchni usu-
1:2 o współczynniku w/c = 0,7. Płaskowni-
towe lub polimerobetonowe, nanoszone
wa się tynk, zaś ze spoin zaprawę na głę-
ki, rozstawione w pionie co 2-3 m, powinny
ręcznie, za pomocą pomp lub przez tor-
bokość 2-3 cm. Po starannym oczyszczeniu
mieć przekroje nie mniejsze niż 80x6 mm.
kretowanie. Ostatnio stosuje się również
powierzchni ściany i spoin z resztek tynku
Gdy spękania pionowe znajdują się w naro-
zaprawy bezskurczowe na cementach eks-
i zaprawy, dokładnie zmywa się je wodą
żach ścian, stosuje się wzmocnienie w po-
pansywnych.
ściany
zbrojonymi
▲ Rys. 4. Wzmocnienie ścian stalowymi płaskownikami i wstępnie sprężonymi sworzniami: 1 – sworzeń sprężający, 2 – sworzeń wewnętrzny,
3 – płaskowniki stalowe, 4 – podkładki pod sworznie, 5 – pęknięcie w murze wypełnione zaczynem iniekcyjnym, 6 – otwór na sworzeń
20
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
war-
Kompendium wiedzy
nictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2000.
3. Masłowski E., Spiżewska D., Wzmacnianie konstrukcji budowlanych, wyd. 3, Arkady, Warszawa, 2000.
4. Pluta J., Pluta K., Pluta A., Badanie rys
budowli metodą strukturalnych punktów
charakterystycznych, Materiały Budowlane, nr 9/2005.
5. Remonty i modernizacje budynków, praca zbiorowa pod kierunkiem M. Abramowicza, Wydawnictwo Verlag Dashöfer,
Warszawa, 2004.
6. Rudziński L., Konstrukcje murowe – remonty i wzmocnienia, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2010.
7. Zaleski S., Remonty budynków mieszkal▲ Rys. 5. Wzmacnianie spękanego muru tynkiem zbrojonym: 1 – siatka zbrojeniowa,
2 – warstwa tynku, 3 – kotwy
nych, Poradnik, wyd. 2, Arkady, Warsza-
Wzmacnianie ścian ściągami sprężają-
b)
cymi
a)
wa, 1995.
Spękane mury można wzmacniać poziomymi ściągami stalowymi, ograniczającymi
dalszy rozwój rys, zespalającymi uszkodzone fragmenty muru i przenoszącymi dodatkowe siły rozciągające, mogące pojawić się
przy uszkodzeniu ścian. Sprężone ściągi
doprowadzają mury do stanu pierwotnego,
eliminując konieczność przemurowywania
znacznych odcinków przegród. Ściągi do
pewnego stopnia stabilizują też nierównomiernie osiadające budynki, przez co
unika się skomplikowanego wzmacniania
fundamentów i podłoża gruntowego. Prace
naprawcze prowadzi się bez wyłączania budynku z użytkowania, wykonując na placu
robót jedynie montaż uprzednio przygotowanych ściągów i połączeń.
Ściągi wprowadza się na wysokościach przekryć stropów po zewnętrznym obrysie murów,
montując je w narożach ścian do pionowych
kątowników i sprężając śrubami. Cięgna mocuje się w narożach ścian do pionowych kątowników i spręża śrubami. Szczegóły podpór ściągów przedstawiono na rysunku 6.
Literatura
1. B
udownictwo ogólne. Elementy budynków. Podstawy projektowania, tom 3, praca zbiorowa pod kierunkiem L. Lichołai,
Arkady, Warszawa, 2008.
2. M
ałyszko L., Orłowicz R., Konstrukcje
murowe. Zarysowania i naprawy, Wydaw-
▲ Rys. 6. Szczegóły podpór ściągów: a) konstrukcja węzła oporowego w miejscu sprężania
cięgien, b) część oporowa pod sprężone cięgna: 1 – ściągi, 2 – kształtownik oporowy,
3 – podkładka, 4 – ściana, 5 – nakrętka, 6 – śruba, 7 – tuleja, 8 – zaprawa cementowa
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
21
Kompendium wiedzy
Drzewo, będące elementem składowym zielonych płuc ziemi,
po ścięciu i niewielkiej obróbce może szybko stać się prostym
materiałem budowlanym najmniej obciążającym środowisko
swą technologią przetwórstwa.
budownictwo
▲ Fot. 1. Konstrukcja zadaszenia
(Rabka-Zdrój)
dr inż. Dorota Kram
Politechnika Krakowska
na bazie drewna
Drewno – ekologiczny
i niskoenergetyczny
materiał budowlany
i służą produkcji kolejnych wyrobów). Po-
tematycznie rośnie wraz z pozyskiwaniem
nadto materiał ten po „zużyciu” może zostać
drewna w wartościach bezwzględnych (jak
spalony, ulec biodegradacji np. w wyniku
i w przeliczeniu na jednego mieszkańca).
Drewno to surowiec–produkt mający wiele
lub bakterii, a po każdym z tych procesów
wad takich jak: palność, odkształcalność
powraca do ekosystemu w postaci CO2.
Drewno i wyroby budowlane
na bazie drewna
nienia materiału), niekontrolowane pęknię-
– drewno podczas rozkładu wyprodukuje
Podczas pierwszej obróbki kłody drewna
cia. Skoro drewno ma tyle wad, to czemu
otrzymujemy proste elementy budowlane
tak chętnie wybiera się jego wyroby w zakre-
tyle CO2 ile nagromadziło w trakcie swoje-
go życia. Warto wiedzieć, że 1 m3 drewna to
w postaci tarcicy (rys. 2). Może ona być
sie budownictwa? Pierwszym powodem jest
nieobrzynana (przetarcie tylko czół i dwóch
na pewno moda na ekologię i promowanie
blisko tona przetworzonego CO2.
W tym kontekście należy zwrócić uwagę
płaszczyzn bocznych) lub obrzynana (prze-
filozofii „Cradle to Cradle®” (wszelkie dobra
na statystyki dotyczące zalesiania na te-
tarcie wszystkich czterech płaszczyzn bocz-
i odpady – zużyte produkty i ich składniki –
renie Polski (tab. 2 [2]). Wynika z nich, że
nych). Bardziej złożone procesy technolo-
to surowce, które są w całości przetwarzane
powierzchnia lasów na terenie Polski sys-
giczne, polegające na klejeniu, prasowaniu
(deformacje wynikające ze skurczu i pęcz-
działania technicznych szkodników drewna
Natura zadbała tu o swoistą równowagę
bądź mechanicznym scalaniu coraz bardziej
▼ Tablica 1. Wydatkowana energia [kWh] na wytworzenie, eksploatację i rozbiórkę hali
o kubaturze 1000 m3 o konstrukcji drewnianej, stalowej i żelbetowej
rozdrobnionych struktur drewna, prowadzą
do powstawania bardzo zróżnicowanych
produktów. Do najbardziej rozpowszechnio-
Fazy obiegu materiału
Drewno
Stal
Żelbet
Wytworzenie
330 000
630 000
826 000
Transport
60 000
60 000
121 000
poziomych (GL – glulam), tworzące głównie
Użytkowanie – 20 lat
1 000 000
1 075 000
1 139 000
rozwiązania belkowe. Jest ona dziś rozbu-
Rozbiórka i utylizacja
90 000
62 000
137 000
1 480 000
1 827 000
2 223 000
Suma
nej grupy produktów klejonych należy drewno klejone warstwowo z desek o spoinach
dowywana o produkty klejone w formie płyt
lub tarcz. Reprezentantem tego kierunku
rozwiązań może być technologia CLT (Cross
Laminated Timber) co oznacza drewno klejone warstwowo poprzecznie (krzyżowo).
9 500 MJ Energii słonecznej
0,9 t CO2
0,5 t H2O
oraz N, P, K, Mg, Ca
1 m3 drewna =
9 500 MJ zakumulowanej energii
0,7 t O2
0,3 t H2O
▲ Rys. 1. Bilans procesów chemicznych jednego drzewa [1]
22
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
Odrębną ścieżką tworzenia wyrobów budowlanych na bazie drewna jest pozyskiwanie fornirów i obłogów, które tworzą materiał
wyjściowy dla sklejki oraz elementów LVL
(Laminated Veneer Lumber), chociaż nie są
Kompendium wiedzy
▼ Tablica 2. Zasoby powierzchniowe lasów polskich w statystyce [2]
Rok
2000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Zasoby powierzchniowe lasów – powierzchnie gruntów leśnych
Ogółem
w tys. ha
9059,5
9170,9
9200,4
9229,3
9254,6
9272,6
9295,6
9328,9
9350,7
9370,0
9383,0
Udział w powierzchni lądowej kraju [%]
29,8
29,9
30,0
30,1
30,2
30,3
30,4
30,5
30,5
30,6
30,6
Pozyskanie drewna
Ogółem w tys. m
3
Na 1 mieszkańca
[m3]
27659
32733
31945
32384
35935
34273
34629
35467
37180
37045
37946
0,68
0,80
0,78
0,79
0,90
0,85
0,86
0,87
0,90
0,91
0,93
stych form szkieletowych oraz masywnych
padów. Dalsze rozdrabnianie do poziomu
Budownictwo drewniane
– podstawowe ustroje
budowlane
wiórów daje surowiec drzewny potrzebny
Na rozwój budownictwa drewnianego moż-
z rozwojem technik obróbki drewna (CNC
do powstania płyt OSB (Oriented Strand
na popatrzeć m.in. z punktu widzenia po-
– computer numerical control) oraz dzięki
Board) czy belek na bazie PSL. Dla tych pro-
szczególnych ustrojów budowlanych, takich
dużej i różnorodnej grupie materiałów ter-
duktów tak drobne struktury drewna mogą
jak: ściana, strop i dach (przekrycie), jak
moizolacyjnych ściany drewniane stały się
być pozyskiwane również z drzew o niewiel-
również pod kątem inżynierskich ambicji,
szczelniejsze i „cieplejsze”. Współczesne
kich gabarytach. Ostatni etap rozdrobnienia
czyli jak zbudować wyższe obiekty i prze-
technologie stworzyły szansę zminimali-
to wełna i włókna drzewne stanowiące bazę
krywać większe rozpiętości. W kontekście
zowania współczynnika przenikania ciepła
np. dla płyt MDF oraz szeregu izolacyjnych
przegród budowlanych istotnymi parame-
przez przegrodę nawet do wartości poniżej
płyt włóknistych. Całość manipulacji przy
trami są lekkość i izolacyjność (cieplna, wil-
0,2 W/(m2K), co wybiega z wymogami do
strukturze drewna (modyfikacja termiczna
gotnościowa czy akustyczna), a w kontek-
roku 2021.
lub chemiczna), prowadzi do powstania
ście pokonywanych odległości – nośność
Obie technologie tworzenia ścian (szkiele-
produktów o podwyższonej odporności np.
i sztywność konstrukcji.
to jedyne produkty w tej grupie. Pozyskiwaniu materiałów tartych (belki, bale, krawędziaki) oraz fornirów towarzyszy sporo od-
ścian wieńcowych, których izolacyjność
termiczna w porównaniu do dzisiejszych
standardów była niewielka (rys. 3). Wraz
towa i masywna) wpisują się dobrze w trendy rozwoju budownictwa systemowego,
na korozję biologiczną. Technolodzy w pracy z surowcem (drewnem) sięgają jeszcze
Ściany
tworząc szereg zunifikowanych rozwiązań
„głębiej”, mianowicie do poziomu komórki
Początkowo brak wyspecjalizowanych na-
dla ścian, stropów i dachów.
i wykorzystania nanotechnologii.
rzędzi ograniczał rozwiązania ścian do proStropy
Podobnie jak ściany, również elementy
stropowe ulegają przeobrażeniom. Oprócz
litych przekrojów prostokątnych obecnie
tworzone są różnorodne rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne w formie belkowej
i płytowej. Dążenie do lekkości konstrukcji
oraz oszczędności drewna litego sprawia, że wśród belkowych rozwiązań dominują przekroje złożone (dwuteowe belki
pełnościenne i skratowane). Do popularnych rozwiązań należą tu belki:
 z e środnikiem pełnościennym – na bazie płyt
OSB lub stalowych blach profilowanych
 z e środnikiem skratowanym – drewnianym lub stalowym (tworzone przy użyciu
płytek kolczastych i profili zakończonych
płytkami kolczastymi) (rys. 4).
Wysokość takich belek jest zależna od
oczekiwanej
nośności
oraz
rozpiętości
i waha się od dwudziestu do czterdziestu kilku cm. Rozpiętość zaś osiąga ok.
9 m. Oprócz przeznaczenia na elementy
▲ Rys. 2. Przykładowe formy przetworzonego drewna
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
23
Kompendium wiedzy
budownictwo
masywne
ok.17 cm
orientacyjne sezonowe zużycie
energii na ogrzewanie [kWh/m2/rok]
2
U=1,11 [W/m K]
240 - 400
240 - 280 [kWh/m /rok]
160 - 200
120 - 160 75 - 100
PN-B-03404:1950
U=1,16 [W/m2 K]
0,75
0,55
1950
U=0,18 [W/m2K]
U=0,54 [W/m2K]
2
początki normalizacji
współczynnika k (obecnie U)1967
U=0,24 [W/m2K]
2
U=0,28 [W/m K]
ok.30 cm
budownictwo
szkieletowe
ok.26 cm
mur PRUSKI
ok.22 cm
tradycyjne
ściany
wieńcowe
1986
1993
0,3 i 0,5
1998
15 - 50
0,3
2008
0,25
2014
zeroenergetyczne
0,23
2017
0,2
2021
▲ Rys. 3. Historyczny rozwój przegród z udziałem drewna (przykłady) wraz ze wzrostem wymagań dla współczynnika U
▲ Rys. 4. Przykładowe złożone belki stropowe na bazie drewna
▲R
ys. 5. Wybrane płytowe systemy stropowe
stropowe mogą też znaleźć zastosowanie
dowane na bazie trójkąta osiągają nawet
1:10. Większość producentów proponuje
na elementy krokwi.
180 m i są największymi konstrukcjami
przekroje wynikające z zaplecza technicz-
Wśród płytowych (pełnych i skrzynko-
drewnianymi co do rozpiętości. Przykła-
nego jakim dysponują (szerokość 18-26 cm,
wych) rozwiązań stropowych występują
dowe zakresy stosowanych rozpiętości
wysokość do ok. 224 cm, rozpiętość do
skrzynkowe i lite na bazie drewna klejo-
przedstawia zestawienie na rys. 6.
55 m). Naturalnie rozmiary te korygują moż-
nego krzyżowo (np. CLT). Wśród tych roz-
Większość tych rozwiązań bazuje na dźwi-
liwości logistyczne i wytrzymałościowe zre-
wiązań stropy mogą osiągać rozpiętość
garach z drewna klejonego (na bazie GL).
alizowanej konstrukcji.
do 30 m, nośność do 8-10 kN/m2. Rów-
Rozwiązania te swymi gabarytami tworzą
Elementy klejone na bazie drewna mają
nież odporność ogniowa może być impo-
wrażenie bardzo smukłych i lekkich. Pro-
też różnorodną formę. Można je wyginać
nująca, ponieważ sięgać poziomu REI 30
porcje dźwigarów nie powinny przekraczać
w łuk o promieniu nawet 2,5 m (zalecane
lub REI 60.
Dachy/przekrycia
Patrząc na dynamiczny rozwój stropów nie
trudno sobie wyobrazić jak nowoczesne
są dziś formy dachów. Wprawdzie nadal
stosuje się klasyczne więźby dachowe
z elementów prętowych, jednak dzięki
nowoczesnym łącznikom i złączom przy
zastosowaniu dźwigarów złożonych konstrukcje więźb osiągają kilkanaście do kilkudziesięciu metrów. Formy przekryć hal
sportowych i przemysłowych opierają się
głównie na elementach z drewna klejonego
GL. Jednak rozpiętości tu osiągane to raptem dwadzieścia kilka metrów (czasem do
30 m). Rozwiązania kratowe wspomagane
formą łuku osiągają już znacznie większe
rozpiętości, bo niejednokrotnie sięgające
100 m. Kopuły siatkowe i strukturalne zbu-
24
Vademecum
Konstrukcje budowlane
▲ Rys. 6. Orientacyjne zakresy rozwiązań konstrukcyjnych z drewna (rozpiętość, wysokość) [4]
edycja 2015
Kompendium wiedzy
▲ Fot. 2. Przekrycie Kościoła św. Faustyny
w Krakowie (źródło autora)
▲ Fot. 5. Formy prostych prefabrykacji
(dźwigar kratowy na płytki kolczaste)
(źródło autora)
▲ Fot. 7. Węzeł podporowy z łącznikami
sworzniowymi (przekrycie basenu AGH
w Krakowie) (źródło autora)
▲ Fot. 8. Stalowe elementy „wspomagające”
konstrukcje drewniane (przekrycie stacji
kolejki linowej Kronplatz – Włochy) (źródło
autora)
▲ Fot. 3. Przekrycie w łuku nad stacją kolejki
górskiej (Pejo – Włochy) (źródło autora)
▲ Fot. 6. Przykładowe systemy na bazie
drewna
Rozwiązania obejmujące stypizowane hale
handlowe mogą być skonstruowane na bazie dźwigarów skratowanych np. na płytki
kolczaste. Rozpiętość jest tu ograniczona
do dwudziestu kilku metrów.
W Europie pod względem liczby rozwiązań
systemowych, przodują kraje regionów alpejskich, realizując je w dwóch grupach
pod
▲ Fot. 4. Przekrycie w łuku nad stacją
kolejki górskiej (Pejo – Włochy)
(źródło autora)
względem
budowy
dominujących
ustrojów konstrukcyjnych. Jedna to rozwią-
▲ Fot. 9. Połączenie drewna, stali i szkła
(źródło autora)
zania szkieletowe (SBD – Szkieletowe Budownictwo Drewniane), druga to przegrody
czy pozwala dzisiaj projektować i realizować
masywne (MBD – Masywne Budownictwo
ciekawe formy architektoniczne przy dużych
wygięcia to ok. 7 m). Pozwala to na tworze-
Drewniane). Kilka przykładów rozwiązań
nośnościach węzłów, a co za tym idzie po-
nie przekryć w formie kopuł i beczek, formy
systemowych na rynku europejskim repre-
zwalających na konstruowanie znacznych
te są ciekawe i coraz szerzej używane.
zentuje fot. 6.
rozpiętości przekraczających 100 m.
Dzięki łącznikom drewno bardzo dobrze
Budownictwo systemowe
Konstruowanie modułowych, stypizowa-
Łączniki, złącza i połączenia
w konstrukcjach drewnianych
współpracuje z innymi materiałami budowlanymi m.in. ze szkłem i betonem, co daje
ciekawe formy architektoniczne.
nych rozwiązań dla budownictwa nisko-
Współczesne formy architektoniczne i roz-
kubaturowego stworzyło w Europie bu-
wiązania konstrukcyjne nie byłyby możliwe
downictwo systemowe, zawierające nie
bez nowoczesnych łączników i złączy. W wie-
tylko myśl techniczną dotyczącą rozwiązań
lu przypadkach dzisiejsze połączenie (węzeł)
konstrukcyjnych dla stropów i ścian, ale
kształtowany jest na bazie klejów lub z udzia-
Jeśli chodzi o przeznaczenie drewna w no-
kształtujące też te elementy pod wzglę-
łem okuć stalowych (blach węzłowych) pro-
woczesnej budowli, dominują rozwiązania
dem wymogów fizyki budowli (zagadnienia
jektowanych i wykonywanych indywidualnie
kubaturowe (budynki mieszkalne, biurowe,
cieplno-wilgotnościowe i akustyczne).
lub seryjnie. Ta różnorodność łączników i złą-
sakralne, hale widowiskowo-sportowe lub
edycja 2015
Przykłady nowoczesnych
rozwiązań
Konstrukcje budowlane
Vademecum
25
Kompendium wiedzy
EXPO 2015
Na koniec warto zwrócić uwagę na targi
EXPO w Mediolanie (01.05-31.10.2015 r.).
Stały się one miejscem ekspozycji cieka▲F
ot. 10. Odate Jukai Dome Park: model
konstrukcji znajdujący się na wystawie
„Bauen mit Holz – Wege in die Zukunft”
TU Monachium (lata 2012-2013)
wych form architektonicznych wykonanych
z drewna lub drewnem wykończonych np.
na bazie bambusa. Szacuje się, że 80%
materiałów budowlanych wykorzystanych
na tegorocznym EXPO to drewno.
Całość ekspozycji otwiera Pawilon ZERO ze
swym mottem „Divinus halitus terrae” (Boskie tchnienie ziemi). Pawilon Zero w swym
zamyśle odwzorowuje fragmenty skorupy
ziemskiej. Jednak nie widać tu imponujących form i konstrukcji drewnianych.
Pawilon Polski obudowany skrzynkami na
jabłka jest wprawdzie okazały, ale nie jest to
konstrukcja drewniana. Natomiast pod względem konstrukcyjnym i architektonicznym im-
▲ Fot. 15. Pawilon Chiński (źródło autora)
ponują Pawilony Francuski oraz Chiński.
▲F
ot. 11. Drewniana kładka na trasie narciarskiej (Pejo – Włochy) (źródło autora)
Pawilon Francuski to odwrócony górzysty
teren Francji. W zamyśle architekta impo-
Literatura
nujące słupy to szczyty gór (konstrukcja
1. Kram D., Drewno naturalnym surowcem
postawiona jest więc na wierzchołkach tych
współczesnego budownictwa, Wydaw-
gór, czyli na głowie).
nictwo Politechniki Krakowskiej, Cza-
Pawilon Chiński natomiast to połączenie
sopismo Techniczne z.11 Architektura
drewna i bambusa.
2-A1/2011 (str. 123-131).
2. Leśnictwo 2014, Informacje i opracowania statystyczne – Główny Urząd Statystyczny, ISSN 1230-574X.
3. Frühwald A., Scharal-Rad M., Ökobilanzen Holz: Fakten lesen, verstehen
und Handeln, Informationsdienst Holz,
12.1999, ISSN 0466-2114.
4. Wide-Span Wood Sport Structures, Ver-
▲ Fot. 13. EXPO 2015 – Pawilon ZERO
(źródło autora)
▲F
ot. 12. Wieża widokowa (Lozanna Szwajcaria) i słup oświetleniowy trasy
narciarskiej (Santa Caterina – Włochy)
(źródło autora)
przemysłowe). Wśród pozostałych reprezentantami są: kładki dla ruchu pieszego
lub rowerowego (rzadziej mosty drogowe),
maszty specjalnego przeznaczenia, wieże
widokowe czy konstrukcje wsporcze.
Od wybudowania Odate Jukai Dome Park
(hala wielofunkcyjna o rozpiętości 157 m) minie w 2017 roku 20 lat i nadal zadziwia w niej
fantazja architektów i kunszt konstruktorów.
Oprócz budynków powstają też nietypowe
rozwiązania jak ekrany akustyczne, wieże
i platformy widokowe czy też słupy oświetleniowe.
26
Vademecum
▲ Fot. 14. Pawilon Francuski (źródło autora)
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
satility with wood, Wydawnictwo TRADA
i Wood For God, 2006.
PRAWO
normy
technologie
ekonomika
LIPIEC/SIERPIE“
PL ISSN 1732-3428
MIESI}CZNIK
POLSKIEJ
IZBY
IN¾YNIERÓW
BUDOWNICTWA
POLSKIEJ
IZBY
IN¾YNIERÓW
BUDOWNICTWA
ja
tyzac
klima lacja
i wenty
2015
10
WRZESIE“
PL ISSN 1732-3428
MIESI}CZNIK
POLSKIEJ
IZBY
IN¾YNIERÓW
BUDOWNICTWA
11
2015
jalny
spec
PL ISSN 1732-3428
MIESI}CZNIK
tek
Doda
9
2015
2015
L I S T O PA D
7/8
2015
PA ¼ D Z I E R N I K
6
CZERWIEC
ciekawe realizacje
PL ISSN 1732-3428
MIESI}CZNIK
POLSKIEJ
IZBY
IN¾YNIERÓW
BUDOWNICTWA
PL ISSN 1732-3428
MIESI}CZNIK
POLSKIEJ
IZBY
IN¾YNIERÓW
BUDOWNICTWA
Sprawozdania organów PIIB
Akustyka stropów
Papy zgrzewalne
Erozja wodna
IB_06_2015_okladka.indd 1
Decyzje środowiskowe
Instalacje uziemiające
Zielone dachy spadziste
Obszar oddziaływania obiektu
DROGI EWAKUACYJNE
2015-05-27 08:48:36
IB_07_08_2015_okladka.indd 1
2015-07-08 11:15:47
BIM dla budownictwa
IB_09_2015_okladka.indd 1
Zmiany w ustawie
o wyrobach budowlanych
Plan BIOZ
2015-08-19 10:04:39
Kruszywa
Szczególne korzystanie
z wód
IB_10_2015_okladka.indd 1
Tunele pod obiektami
2015-09-16 11:00:51
IB_11_2015_okladka.indd 1
2015-10-21 07:55:28
www.inzynierbudownictwa.pl
przegląd
produktów i realizacji,
wypowiedzi ekspertów
Dokumentybudowlane.pl – system
automatycznego tworzenia dokumentacji
budowlanej
Węzeł betoniarski MIX MASTER-30
Oprogramowanie AxisVM
Balkony prefabrykowane
System barier wolnostojących PROSAFE
System stropowy RECTOLIGHT
Tablice informacyjne i przegrody WALL
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g
Blok kotwiący
BIMx – dokumentacja BIM na ekranie tabletu
Stalowe konstrukcje pływające
Modernizacja Kanału Gliwickiego
Remont kamienicy w technologii Helifix
Warsaw Spire – zastosowanie systemu zbrojenia
skręcanego Forbuild
Budynek biurowy ITM Poland Sp. z o.o.
Jak montować płyty gipsowo-włóknowe?
Jakie są zalety prefabrykowanych konstrukcji
nośnych w budownictwie?
Beton architektoniczny – jak osiągnąć dobry efekt?
Jakie są zalety konstrukcji stalowych o dużych
rozpiętościach?
przegląd produktów
przegląd realizacji
wypowiedzi ekspertów
Dokumentybudowlane.pl
– system automatycznego tworzenia
dokumentacji budowlanej
Produkt
Producent: dokumentybudowlane.pl Natalia Cholewa
DokumentyBudowlane.pl to zupełnie nowy serwis skierowany do
małych i średnich firm budowlanych, które chcą zapanować nad dokumentacją budowlaną w prosty, szybki i skuteczny sposób. Serwis
został stworzony przez budowlańców dla budowlańców – wystarczy
raz wprowadzić dane inwestycji i przy pomocy zaledwie 2 kliknięć wygenerować dowolny, wymagany dokument: protokół odbioru, fakturę,
umowę i wszystkie pozostałe dokumenty. Ponadto prawidłowo stworzona i prowadzona dokumentacja zabezpiecza interesy firmy, oszczędza stres przy ewentualnych kontrolach, a także pozwala sprawdzać
na bieżąco stan prowadzonych prac. Jednak, co najważniejsze, każda
– nawet najmniejsza firma budowlana – może sobie pozwolić na korzystanie z serwisu DokumentyBudowlane.pl. Producent gwarantuje
bezpłatny pełny dostęp do systemu przez pierwsze 60 dni.
Węzeł betoniarski MIX MASTER-30
Produkt
Producent: ELKON POLSKA Sp. z o.o.
Zastosowanie: produkcja mieszanki betonowej
Jednym z najnowszych produktów firmy Elkon jest mobilny węzeł betoniarski MIX MASTER-30 o wydajności do 30 m3/h, stanowiący idealne
rozwiązanie dla małych projektów.
Niezbędne wyposażenie węzła zawierające zasobnik kruszywa, mieszalnik talerzowy 750/500 dm3, wagę cementu i wody oraz dodatków chemicznych, umieszczone zostało na jednej przyczepie mającej oś jezdną
z kołami oraz zaczep do transportu. Przygotowanie maszyny do produkcji betonu zajmuje jedynie 1-2 godziny, instalacja węzła nie wymaga
wykorzystania dźwigu.
Na życzenie klienta, węzeł można wyposażyć w pilot zdalnego sterowania umożliwiający start/stop oraz produkcję 4 receptur betonu, przy
czym uruchomienie każdej z nich możliwe jest za pomocą przycisku
znajdującego się na pilocie. Opcjonalnie MIX MASTER-30 doposażyć
można również w laptop oraz drukarkę do wydruku dokumentów WZ
czy taśmociąg do załadunku betonowozu.
Oprogramowanie AxisVM
Produkt
Dystrybutor w Polsce: GammaCAD sp. z o.o.
Producent: InterCAD Kft. (Węgry)
Zastosowanie: analiza 3D oraz wymiarowanie konstrukcji budowlanych
i inżynierskich
AxisVM to zaawansowany program do analiz i wymiarowania konstrukcji,
który bardzo łatwo i szybko można wdrożyć w każdej pracowni. Sprzyja
temu interfejs oparty na zakładkach, które po kolei prowadzą użytkownika przez cały proces modelowania, obciążania, analiz i wymiarowania.
Do zalet można również zaliczyć bardzo przystępną cenę zakupu i brak
subskrypcji.
AxisVM umożliwia przeanalizowanie (statyka, dynamika, sejsmika, analiza
wyboczeniowa) i zwymiarowanie konstrukcji prętowych oraz tarcz, płyt
i powłok. Moduł do wymiarowania fundamentów bezpośrednich umożliwia przeprowadzenie kompleksowych obliczeń konstrukcji w jednym
programie.
Pełna wersja próbna programu AxisVM ze wszystkimi modułami dodatkowymi dostępna jest do pobrania i przetestowania przez okres 30 dni
na stronie www.axisvm.pl.
30
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
przegląd produktów
przegląd realizacji
Produkt
wypowiedzi ekspertów
Balkony prefabrykowane
Producent: Lechma EKO BUD Sp. z o.o.
Zastosowanie: budownictwo mieszkaniowe i obiektów handlowo-biurowych
Prefabrykacja żelbetowa to jedna z technologii dająca możliwość uzyskania w procesie budowlanym wysokiej jakości realizacji w znacznie
krótszym czasie. Jednym z przykładów, najlepiej ocenianych przez
klientów produktów, są balkony prefabrykowane. Solidne wykonanie
i możliwość eksploatacji bez dodatkowej konserwacji przekłada się na
znacznie niższe koszty realizacji inwestycji przy jednoczesnym podniesieniu standardów jakościowych. Do ich wykonania wykorzystywane są
indywidualnie przystosowane szalunki stalowe. W połączeniu z systemem izolacji termicznej (eliminującym mostek cieplny), wodoszczelnym
i mrozoodpornym betonem oraz specjalnie zaplanowanym systemem
odprowadzania deszczówki, otrzymujemy gotowy, niewymagający
dalszej obróbki balkon idealnie wpisujący się w trend architektonicznej
ekspozycji betonu licowego.
System barier wolnostojących PROSAFE
Produkt
Producent: PROTEKT
Zastosowanie: zabezpieczenie krawędzi budynku przed upadkiem
Bariery wolnostojące PROSAFE bazują na zasadzie przeciwwag i są przeznaczone do ochrony zbiorowej pracowników, wykonujących pracę na
wysokości na dachach lub powierzchniach obiektów niepublicznych.
W systemie tym można wykonać bramy, przejścia, strefy zrzutu śniegu,
dojścia i zabezpieczenia dojść do drabin oraz innych urządzeń.
Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zaletą modułowej konstrukcji systemu PROSAFE jest łatwy transport
poszczególnych elementów oraz prosty montaż – bez użycia specjalistycznych narzędzi, przy wykorzystaniu jedynie 5 rodzajów złączek
wykonanych ze stali cynkowanej ogniowo. Najcięższy element systemu
ma masę 24 kg, a najdłuższy liczy 2 m. Przed montażem należy upewnić
się, czy podłoże jest zdolne do przeniesienia obciążenia ściskającego
rzędu 0,0068 N/mm2. Pracownicy natomiast muszą zapoznać się z instrukcją użytkowania w zakresie montażu i demontażu systemu.
Produkt
System stropowy RECTOLIGHT
Producent: RECTOR Polska Sp. z o.o.
Zastosowanie: budownictwo mieszkaniowe, obiekty usługowe,
wymiana stropów
Zalety systemu stropowego RECTOLIGHT:
 ultralekkie i wytrzymałe wypełnienie z paneli RECTOLIGHT – szalunek
tracony
 system oparty na belkach sprężonych
 rozpiętość stropu do 8 m
 wysokość stropu od 16 cm
 brak żeber rozdzielczych
 dwukrotnie szybszy montaż, łatwe docinanie elementów
 duża wytrzymałość (beton C 50/60)
 montaż bezpodporowy możliwy przy rozpiętości stropu do 5,8 m
 klasa odporności ogniowej do REI 60
 brak klawiszowania i spękania stropów
 1 paleta RECTOLIGHT odpowiada 7 paletom pustaków betonowych
 system idealnie sprawdza się podczas wymiany stropów.
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
31
przegląd produktów
przegląd realizacji
wypowiedzi ekspertów
Tablice informacyjne i przegrody WALL
Produkt
Producent: RMIG sp. z o.o.
Zastosowanie: zmniejszenie hałasu w pomieszczeniach
Tablice informacyjne i przegrody WALL są produkowane w trwałej kombinacji z aluminiowymi ramami i blachami stalowymi. Perforacja zastosowana na powierzchni paneli to R1,5T2,6 (otwory Ø 1,5 mm). Produkty
te są skutecznymi pochłaniaczami hałasu o eleganckim i nowoczesnym
wzornictwie z Bønnelycke mdd. Seria WALL to ulepszony RMIG Richfon
o nowej funkcjonalności, wymiarach i wyglądzie. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku do absorpcji hałasu o wysokich
częstotliwościach od 1000 do 4000 Hz, występującej najczęściej w pomieszczeniach, w których jest dużo dzieci.
 Wymiary (szer./wys.): 604/908 mm.
 Dostępne z blachy stalowej w kolorze czarnym (RAL 9011), białym
(RAL 9010), a także w wersji z aluminium malowanego proszkowo
w tej samej kombinacji kolorystycznej.
 Możliwy jest wydruk logo lub innego motywu na tablicy WALL.
 Do każdej tablicy WALL dołączone są 2 śruby mocujące, 2 kołki mocujące i 6 magnesów.
Bloczek Leca® BLOK akustyczny 18 g
Produkt
Producent: Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
marka Weber Leca®
Zastosowanie: ściany konstrukcyjne w obiektach zamieszkania
zbiorowego i w budynkach wielorodzinnych
Keramzytobetonowe Bloczki Leca® BLOK akustyczne 18 g o wymiarach
38x24x18 cm przeznaczone są do wznoszenia ścian konstrukcyjnych
i działowych, głównie między mieszkaniami w budynkach wielorodzinnych, mieszkalnych szeregowych, bliźniakach, hotelach itp. Charakteryzują się bardzo dobrą izolacyjnością akustyczną na poziomie
Rw = 57 (-1, -5) dB. Ściany należy murować na pełną spoinę poziomą
i pionową przy użyciu zaprawy cementowo-wapiennej. Aby uzyskać
wysokie parametry ochrony przed hałasem ściany trzeba obustronnie
otynkować wyprawą gipsową lub cementowo-wapienną.
Blok kotwiący
Produkt
Producent: TULNAK Firma Rodzinna A.R.D. Nakielscy
Zastosowanie: kotwienie – mocowanie stężeń prętowych w słupie nośnym
Bloki kotwiące służą do połączenia prętów stężających z głównymi
elementami konstrukcji (rygle, słupy) samoczynnie dostosowując przy
tym kąt pochylenia. Produkowany przez firmę Tulnak blok konstrukcyjnie zbliżony jest do mocowania stężeń prętowych wykonanego
w holenderskiej technologii Remco, które składało się z elementu zwanego „kołyską” – mocowanego bezpośrednio w słupie nośnym i podkładki – dopasowanej do średnicy stężenia. Holenderskie rozwiązanie
charakteryzuje się ograniczoną wielkością przenoszonych sił, dlatego
biuro projektowe firmy Tulnak dopracowało kształt bloku i podkładki
maksymalizując wytrzymałości. Współpraca z największymi w Europie
wytwórcami hal stalowych oraz badania wytrzymałościowe przeprowadzone na Politechnice Łódzkiej w 2013 r., doprowadziły do powstania
idealnego rozwiązania dla mocowania stężeń prętowych.
Firma Tulnak produkuje bloki kotwiące w 3 typach w zależności od nośności: 12/16 (75 kN), 20/24 (150 kN), 27/30 (190 kN).
32
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
przegląd produktów
przegląd realizacji
Produkt
wypowiedzi ekspertów
BIMx – dokumentacja BIM na ekranie tabletu
Dystrybutor w Polsce: WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
Zastosowanie: projektowanie architektoniczne i budowlane
oraz integracja dokumentacji
Program ARCHICAD firmy GRAPHISOFT udostępnia technologię BIM
w zaawansowanej formie, umożliwiając przy tym wymianę danych
z programami branżowymi innych firm (Open BIM). ARCHICAD korzystając z najnowszych rozwiązań informatycznych, chmur danych i internetu, ustanawia nowe standardy w komunikowaniu się zespołów
projektowych z inwestorem i wykonawcą. Niezbędne jest jednak ograniczenie roli papierowej dokumentacji. Z pomocą przychodzi współpracująca z programem ARCHICAD aplikacja BIMx, będąca zaawansowaną
przeglądarką modeli BIM przechowywanych w chmurze. Działa ona na
tabletach z systemami iOS lub Android. BIMx umożliwia m.in. generowanie w czasie rzeczywistym przestrzennych przekrojów i detali oraz
odczytywanie dowolnie wskazanych wymiarów, powierzchni i kubatur.
Dzięki BIMx informacje zawarte w projekcie mogą stać się aktualizowanym na bieżąco strumieniem danych, trafiającym wprost na budowę,
do rąk osób wyposażonych w tablety.
Stalowe konstrukcje pływające
Produkt
Producent: ZREMB POLAND Sp. z o.o.
Projektant: arch. Piotr Pietkiewicz
Zremb Poland w ofercie konstrukcji stalowych oferuje różnorodne
rozwiązania samonośnych konstrukcji pływających. Na indywidualne
zamówienia klientów wykonuje rekreacyjne pomosty pływające, konstrukcje pływających platform roboczych, przystanie jachtowe, różnej
wielkości refulery i inne pływające konstrukcje pomocnicze.
Firma realizuje również konstrukcje pływające z zastosowaniem technologii siatkobetonu i prefabrykowane żelbetowe. Podczas wykonywania projektów przykłada szczególną uwagę do ergonomii i estetyki
zastosowanych rozwiązań, współpracując z uznanymi inżynierami i architektami.
Realizacja
Modernizacja Kanału Gliwickiego
Dostawca rusztowań: BFN Firma Handlowo-Usługowa
Lokalizacja: Kanał Gliwicki
Realizacja: 2014 r.
Przykładem wykorzystania rusztowań przy obiektach hydrotechnicznych
jest „Modernizacja śluz odrzańskich na odcinku będącym w zarządzie
RZGW Gliwice – przystosowanie do III klasy drogi wodnej”. Projekt obejmuje gruntowny remont i modernizację śluz Łabędy, Dzierżno, Rudziniec
i Kłodnica. Kanał Gliwicki jest drogą wodną łączącą rzekę Odrę z Gliwicami, a jego długość to 40,6 km, maksymalna głębokość – 3,50 m, a różnica
poziomów wody na początku i końcu kanału wynosi 43,60 m.
Z rusztowań były prowadzone m.in. następujące prace:
 remont stalowych ścian komór śluz i regeneracja powłok antykorozyjnych konstrukcji stalowych – zastosowano rusztowania modułowe,
które umożliwiły rozbudowę dolnej części konstrukcji, co było wymagane dla uzyskania stateczności rusztowań wolnostojących
 remont sterowni, maszynowni, przepompowni, budynków technicznych i socjalnych – tu sprawdziły się systemowe rusztowania ramowe
z dodatkowymi komponentami tj. dźwigarami kratowymi i konsolami.
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
33
przegląd produktów
przegląd realizacji
wypowiedzi ekspertów
Remont kamienicy w technologii Helifix
Realizacja
Wykonawca napraw w technologii Helifix: Budosprzęt Sp. z o.o.
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grodowa 18,
Gliwice
Lokalizacja: Gliwice, ul. Grodowa 18
Realizacja: lipiec 2015 r.
Na terenie gliwickiej starówki firma Budosprzęt przygotowała dla remontowanej kamienicy koncepcję scalenia uszkodzeń ściany frontowej
w technologii Helifix. Sprawnie zamontowała również pręty HeliBar
i kotwy CemTie z zastosowaniem zaprawy HeliBond. Prace prowadzone
były bez konieczności opuszczania lokali przez mieszkańców i przy minimalnej dla nich uciążliwości.
Technologia Helifix umożliwia wykonywanie napraw i przywracanie
integralności uszkodzonym konstrukcjom z minimalnym naruszaniem
istniejących materiałów. Cecha ta jest szczególnie ważna przy remontowaniu staromiejskich zespołów kamienic będących często obiektami
zabytkowymi, pozwalając na zachowanie ich w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń.
Warsaw Spire – zastosowanie systemu
zbrojenia skręcanego Forbuild
Realizacja
Producent i dostawca systemu łączenia zbrojenia: Forbuild SA
Inwestor: Ghelamco Poland
Lokalizacja: Warszawa, plac Europejski
Realizacja: od 2011 r. (planowane zakończenie w 2016 r.)
Obecnie powstający Warsaw Spire będzie najwyższym obiektem biurowym w Warszawie i jednym z najwyższych w Europie. W skład kompleksu
wejdą trzy budynki: 220-metrowy wieżowiec oraz dwa budynki boczne
o wysokości 55 m każdy. Całkowita powierzchnia użytkowa inwestycji to
około 100 000 m2. Wykonawcą konstrukcji żelbetowej jest firma Monting,
a cała inwestycja powstaje zgodnie z wytycznymi certyfikatu BREEAM na
poziomie Excellent. Do systemowego uciąglania prętów zbrojeniowych
konstrukcji zużyto ok. 25 tys. sztuk połączeń skręcanych typu BARTEC firmy Forbuild. BARTEC to system mechanicznego doczołowego łączenia
(skręcania) prętów zbrojeniowych w zakresie średnic od 12 do 40 mm,
zapewniający 100% nośności obliczeniowej pręta.
Budynek biurowy ITM Poland Sp. z o.o.
Realizacja
Wykonawca: STOLRAD Sp. z o.o.
Inwestor: ITM POLAND Sp. z o.o.
Projekt obiektu: WG Studio Sp. z o.o.
Generalny wykonawca: ROSABUD S.A.
Realizacja: 01.2014-08.2015 r.
Firma Stolrad w ramach inwestycji pt. „Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego ITM Poland Sp. z o.o. przy ul. Warsztatowej w Radomiu" wykonała
następujące prace:
 dokumentację wykonawczą i warsztatową
 fasady słupowo-ryglowe w systemie Yawal FA 50 HI, FA 50 SW
 zewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową w systemie Yawal TM 74, TM 77 HI
 zewnętrzną i wewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową o odporności
ogniowej EI 30 i EI 60 w systemie TM 75
 elewację wentylowaną w systemie Alucobond
 elewację wentylowaną z płyt gresowych Floor Gres Ecotech z ukrytym
mocowaniem
 aluminiowe żaluzje elewacyjne w systemie Yawal
 dachy szklane mocowane punktowo na okuciach ze stali nierdzewnej.
34
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
przegląd produktów
przegląd realizacji
Wypowiedź eksperta
Marek Piotrowski
Techniczny konsultant sprzedaży
FERMACELL Systemy suchej zabudowy
Jak montować płyty gipsowo-włóknowe?
System Fermacell eliminuje szereg czasochłonnych i kosztownych czynności powszechnie występujących w innych technologiach związanych
z suchą zabudową wnętrz. Pionowe elementy szkieletu stalowego –
profile C, nie są łączone z profilami poziomymi U. Przy zastosowaniu
Jakie są zalety prefabrykowanych
konstrukcji nośnych w budownictwie?
Produkcja drewnianych konstrukcji nośnych bazuje na licencji twórcy kompletnej linii technologicznej. Do łączenia poszczególnych
węzłów wykorzystuje się płytkę kolczastą, która w przeciwieństwie
do połączeń ciesielskich nie osłabia miejsca połączenia. Dzięki temu
można stosować dużo mniejsze przekroje drewna niż ma to miejsce
w tradycyjnej technologii, a maksymalna rozpiętość wiązara, jaka
może zostać wykonana bez podpór pośrednich to 30 m. Nie jest
wymagany strop pod konstrukcją, co wyraźnie obniża koszty całej
inwestycji.
Gotowe konstrukcje są produkowane w zakładzie produkcyjnym,
gdzie każdy element jest przycinany piłą numeryczną, układany na
szablonie i łączony prasą. Taki sposób produkcji eliminuje jakiekolwiek odchyłki wymiarowe, czego efektem jest wysoka dokładność
wykonania – nieporównywalna z żadną inną technologią. Elementy
są dowożone na plac budowy w całości jako gotowe i łatwe do zamontowania prefabrykaty, co wydatnie przyspiesza termin zakończenia prac montażowych.
Wypowiedź eksperta
Krzysztof Turczyniak
Dyrektor Oddziału Mazowsze
NOE–PL sp. z o.o.
Beton architektoniczny – jak osiągnąć
dobry efekt?
W swojej zawodowej praktyce spotykam się w projektach z określeniem
beton architektoniczny lub licowy, przy czym często brakuje jasno określonych parametrów w rozumieniu powierzchni.
wypowiedzi ekspertów
szkieletu stalowego płyty o wysokości dostosowanej do wysokości pomieszczenia mocuje się wyłącznie do profili pionowych. Nie wymaga
się dodatkowego zabezpieczania przed uszkodzeniem narożników płyt
metalowymi kątownikami.
System Fermacell obejmuje cały szereg konstrukcji ściennych, sufitowych oraz podłogowych oznaczonych odpowiednimi symbolami, ułatwiającymi dobór właściwych przegród w zależności od wymaganych
parametrów technicznych i ekonomicznych. Fermacell umożliwia wykonanie ścian w klasie odporności ogniowej od EI 30 do EI 120 i dźwiękochłonności do 66 dB. Godzinną odporność ogniową EI i dźwiękochłonność o wartości 52 dB uzyskuje już konstrukcja o pojedynczym
poszyciu płytami gr. 12,5 mm z wypełnieniem wełną mineralną
50 kg/m3 gr. 60 mm. Przy zastosowaniu poszycia dwuwarstwowego
uzyskano odporność ogniową EI 120.
W oparciu o tę samą standardową płytę gipsowo-włóknową oferowane
są gotowe, warstwowe elementy podłogowe, zastępujące tradycyjne
mokre wylewki. Elementy jastrychowe Fermacell wykonane są z dwóch
płyt gipsowo-włóknowych o wym. 150x50 cm, sklejonych ze sobą
i przesuniętych względem siebie o 5 cm. Utworzona w ten sposób zakładka umożliwia łatwe łączenie ze sobą kolejnych elementów podłogowych, układanych „jednym ciągiem”, z przesunięciem w rzędach.
Wypowiedź eksperta
Agnieszka Klimowicz-Łabno
Kierownik działu marketingu i sprzedaży
KASPER Polska Sp. z o.o.
Jakość powierzchni betonu architektonicznego powinna być precyzyjnie określona i przekazana na linii architekt-inwestor-generalny
wykonawca-wykonawca konstrukcji żelbetowej. Bardzo gorąco zachęcam do wykonania powierzchni próbnych (np. ścian) w skali 1:1, gdzie
można określić takie parametry jak: gładkość powierzchni ewentualnie
fakturę (nie zawsze pożądany jest wysoki stopień gładkości), rodzaj
i sposób łączenia deskowań, ilość i sposób rozmieszczenia ściągów
w szalunkach, sposób zaślepienia pozostałych po nich otworów czy
typ stożków. Ważnym elementem podczas oceniania jakości elementów wykonanych w technologii betonu licowego jest odległość z jakiej
będzie wykonywana ocena. Powinna być ona taka sama jak ta, z której
była oceniana ściana próbna, np. 2 m.
Innym zagadnieniem są błędy wykonawcze, które można wyeliminować
prostymi sposobami, a są decydujące o końcowym efekcie wizualnym.
Do najprostszych metod jest zastosowanie uszczelek pomiędzy tarczami szalunkowymi oraz uszczelek na stożkach (konusach) zapobiegających wyciekowi mleczka cementowego, a tym samym przeciwdziałających odsłonięciu się kruszywa. Drugą metodą jest ilość zastosowanego
środka antyadhezyjnego. Deskowania powinny być pokryte taką ilością
płynu, której praktycznie nie widać. Ewentualny nadmiar powinien być
usunięty, w przeciwnym razie na betonie pozostaną tzw. chmury.
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
35
przegląd produktów
przegląd realizacji
Wypowiedź eksperta
Mariusz Oparcik
Dyrektor ds. produkcji
ROSA-MET Radom Sp. z o.o.
Jakie są zalety konstrukcji stalowych
o dużych rozpiętościach?
W budownictwie nieustannie poszukuje się nowych rozwiązań,
które pomogłyby w szybki i tani sposób wybudować halę produkcyjną, sportową, hangar lub też zajezdnię. Istnieje zasada złotego
36
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
wypowiedzi ekspertów
trójkąta ekonomicznego, mówiąca o tym, że tanio nie znaczy dobrze,
a szybko i dobrze nie oznacza tanio. Jednak zasada ta nie sprawdza się w konstrukcjach stalowych. Nieosiągalne wcześniej możliwości daje nam zastosowanie nowych schematów konstrukcyjnych
w połączeniu z innowacyjnymi technologiami. Pozwala to nam budować obiekty o dużych rozpiętościach, takie jak hale przemysłowe
(produkcyjne, magazynowe), hale obsługowe (hangary, stacje obsługi samochodów) oraz budynki użyteczności publicznej (widowiskowe, sportowe, handlowe).
Konstrukcje te cechuje sztywność tarczowa obudowy dachu i ścian,
a także współdziałanie elementów stalowych z betonem. Nieoceniony jest też łatwy montaż oraz proste rozwiązania systemowe
połączeń. Konstrukcje opracowywane są indywidualnie w zakresie formy architektonicznej oraz funkcji, jaką obiekt będzie spełniał
w przyszłości.
Dzięki zastosowaniu naszych nowych technologii, konstrukcje o dużych rozpiętościach można łatwo zaprojektować, a także zachować
dużo wolnej przestrzeni. Podnosi to funkcjonalność konstrukcji,
wprowadza ciekawe rozwiązania architektoniczne przy mniejszym
nakładzie środków oraz daje dużą elastyczność w zakresie zastosowań (choćby w sektorze publicznym).
bogate kompendium
wiedzy budowlanej
firmy
produkty
technologie
BWL-Projekt Sp. z o.o.
BALEX METAL Sp. z o.o.
BFN Firma Handlowo-Usługowa
ELKON POLSKA Sp. z o.o.
Budosprzęt Sp. z o.o.
FERMACELL Systemy suchej zabudowy
FORBUILD SA
dokumentybudowlane.pl Natalia Cholewa
KASPER Polska Sp. z o.o.
Grupa SILIKATY Sp. z o.o.
GammaCAD sp. z o.o.
Lechma EKO BUD Sp. z o.o.
NOE–PL sp. z o.o.
PROTEKT
RECTOR Polska Sp. z o.o.
RMIG sp. z o.o.
STOLRAD Sp. z o.o.
Saint-Gobain Construction Products Polska
sp. z o.o. marka Weber Leca®
TULNAK Firma Rodzinna A.R.D. Nakielscy
WSC Witold Szymanik i S-ka Sp. z o.o.
Graphisoft Center Poland
ZREMB POLAND Sp. z o.o.
firmy
produkty
technologie
BWL-Projekt Sp. z o.o.
BWL-Projekt Sp. z o.o.
ul. Pęcicka 9
01-688 Warszawa
tel. 22 832 21 35 (36), 22 833 62 79
faks 22 833 62 77
www.bwl-projekt.pl
[email protected]
W początkowym okresie ścisła współpraca
m.in. z ILBAU i PORR z Austrii, HOCHTIEF
z Niemiec oraz RTKL i SOM z USA w znacznym stopniu ukształtowała BWL-Projekt jako
biuro projektowe mogące podjąć się dużych
i skomplikowanych zadań. Trudne realizacje
były zawsze wyzwaniem, ale chętnie były
podejmowane. Stanowiły istotny czynnik
profesjonalnego i biznesowego rozwoju.
Rozszerzały zakres i horyzont wiedzy facho▲ Fot. 1. PZU Tower, Warszawa
▲ Fot. 2. Hotel Polonia, Warszawa
wej w dziedzinie projektowania konstrukcji
i realizacji inwestycji budowlanych. Nie-
tego przedsiębiorstwa. Od początku duży
jednokrotnie wymagały one zastosowania
nacisk kładziono na nowoczesny warsztat
specjalistycznych robót inżynieryjnych, no-
stworzona
pozwalający projektować efektywnie przy
wych lub pionierskich technologii takich jak:
w 1998 roku jako odpowiedź na zapotrze-
zachowaniu wysokich standardów jakościo-
ściany szczelinowe, metody ciśnieniowe,
bowanie rynku w momencie rozpoczęcia
wych. Ciągłe inwestowanie w najnowsze
iniekcyjne wzmacnianie gruntu, gwoździo-
rewolucji technologicznej. Po upadku po-
oprogramowanie oraz w zespół zaowoco-
wanie, torkretowanie, palowanie bez lub
przedniego systemu w Polsce przed pro-
wało mocniejszą pozycją na rynku, a firma
ze sprężaniem podstaw, a także technolo-
jektantami w każdej branży, począwszy od
zdobywała coraz większe i bardziej ambitne
gie betonu sprężonego: kablobetonu oraz
architektury poprzez instalacje aż do kon-
projekty.
strunobetonu.
▲ Fot. 3. Metropolitan, Warszawa
▲ Fot. 4. Hotel Intercontinental, Warszawa
O firmie
Firma
BWL-Projekt
została
strukcji, stanęły nowe możliwości oraz nowe
wyzwania. Gwałtownie otworzył się rynek
inwestycyjny. Powstawały masowo nowe firmy budowlane, zdolne do coraz większych
i bardziej skomplikowanych realizacji. Biura
projektowe chcące sprostać tym wyzwaniom musiały działać szybko i efektywnie,
uwzględniając nowe standardy.
W tym czasie powstał BWL-Projekt, oferujący usługi projektowe i konsultingowe w pełnym zakresie branży konstrukcyjnej. Twórcą
firmy i do dzisiaj jej głównym projektantem
jest mgr inż. Jerzy Błażeczek, który już wtedy miał wieloletnie doświadczenie i pokaźny
dorobek zrealizowanych projektów, zdobyte w trzech znanych warszawskich firmach
projektowych. Dzięki współpracy z czołowymi pracowniami architektonicznymi, inwestorami i firmami budowlanymi z Europy
Zachodniej oraz USA nastąpił szybki rozwój
40
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
firmy
Zakres działalności
produkty
b
udynki wysokie – Sea Towers w Gdyni,
Sky Tower we Wrocławiu, Cosmopolitan
Firma projektuje m.in. konstrukcje betono-
Twarda 2/4, RONDO 1, PZU Tower, Plati-
we, monolityczne, prefabrykowane lub mie-
num Towers, Hotel InterContinental, Mille-
szane (prefabrykowane monolityzowane),
nium Plaza, ILMET
stalowe, zespolone, a także z deskowaniem
b
udynki o skomplikowanej geometrii,
traconym – stropy monolityczne na płytach
budynki o konstrukcji nadwieszonej lub
filigranowych. W trakcie specjalistycznych
podciętej – Sea Towers w Gdyni, Cosmo-
lub wyjątkowo skomplikowanych zleceń
politan Twarda 2/4, Hotel InterContinental,
BWL-Projekt współpracuje z wybitnymi spe-
RONDO 1
cjalistami w swoich dziedzinach na przykład
b
udynki zabytkowe podlegające konser-
w zakresie fundamentowania budynków
watorowi zabytków (niemające dokumen-
wysokich lub konstrukcji podwieszonych,
tacji archiwalnej, w przeszłości niszczone,
sprężonych. W dorobku firmy znaleźć moż-
palone i odbudowywane) wymagające
na projekty m.in. budynków biurowych,
wymiany konstrukcji i wzmacniania – Ka-
hoteli, budynków mieszkalnych, stacji tech-
mienica hr. Edwarda Raczyńskiego, Hotel
nicznych metra, portów lotniczych, pod-
Polonia, Dom Pod Gryfami, Dom Towaro-
ziemnej stacji kolejowej, a także obiektów
technologie
wy SMYK (dawniej CEDET)
przemysłowych. Specjalnością BWL-Projekt
 r ealizowane w trudnych i bardzo trud-
są jednak budynki wysokie. Spółka wykonu-
nych warunkach gruntowych, realizowane
je również ekspertyzy, audyty, analizy oraz
na gruntach nasypowych – Sea Towers
weryfikacje w zakresie konstrukcji budowla-
w Gdyni, KDG w Warszawie, Port Lotniczy
Metropolitan, Raiffeisen Bank w Warszawie
nych. Świadczy szeroko pojęte usługi kon-
im. Fryderyka Chopina w Warszawie Ter-
b
udynki wymagające ingerencji w kon-
sultingowe w tej dziedzinie. Dużym atutem
▲F
ot. 5. University Business Center, Warszawa
wania – Centrum Bankowo-Finansowe,
strukcje istniejących w sąsiedztwie bu-
minal 2 z pirsami
firmy jest zespół młodych i ambitnych pro-
b
udynki z kondygnacjami podziemnymi
jektantów otwartych na wszystko co nowe
realizowane w trudnych warunkach hydro-
d
uże obiekty realizowane jednocześnie
i ciekawe, nastawionych na rozwój, zdoby-
logicznych w osłonie ścian szczelinowych
na wielu frontach robót, wymagające
wanie wiedzy i doświadczenia. BWL-Projekt
lub w innych technologiach – Hotel Radis-
przygotowania w krótkim czasie bardzo
stale inwestuje w nowe oprogramowanie,
son, Cosmopolitan Twarda 2/4, Platinum
dużej ilości dokumentacji projektowej
a także organizuje i finansuje specjalistycz-
Towers, Centrum Bankowo-Finansowe
– centra handlowe: CH Wileńska, CH Blue
b
udynki realizowane w otoczeniu bu-
City, CH Arkadia w Warszawie, CH Super-
ne szkolenia.
dynków zabytkowych lub zniszczonych,
dynków – Centrum Bankowo-Finansowe
sam w Katowicach i wiele innych.
Realizacje
gdzie były szczególnie duże wymagania
Na podstawie projektów BWL-Projekt aktu-
dotyczące odkształceń i przemieszczeń
alnie realizowanych jest 5 inwestycji. Firma
Wśród zrealizowanych projektów autorstwa
podłoża gruntowego lub bezpieczeństwa
opracowuje obecnie 6 nowych projektów
BWL-Projekt są:
w czasie budowy i późniejszego użytko-
w różnych fazach zaawansowania.
▲ Fot. 6. Sea Towers, Gdynia
▲ Fot. 7. Hotel Radisson, Warszawa
edycja 2015
▲F
ot. 8. RONDO I, Warszawa
Konstrukcje budowlane
Vademecum
41
firmy
produkty
technologie
ELKON POLSKA Sp. z o.o.
znajdują się mobilne, pół mobilne i stacjonarne węzły betoniarskie, a także pompy do
betonu, systemy recyklingu betonu, zabudowy zimowe, systemy grzewcze wytwórni
oraz bardzo szybkie kubełkowe przenośniki
betonu. Na życzenie klienta firma wykonuje
również projekty specjalne węzłów beto-
ELKON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 46B
05-090 Dawidy Bankowe
tel. 22 300 17 58, 608 208 208
faks 22 300 17 59
www.ElkonPolska.pl
[email protected]
niarskich, dostosowywane do ich wymagań
i możliwości. Oprócz sprzedaży oraz wynajmu maszyn oferuje także lokalny magazyn
części znajdujący się w Ciechanowie.
Spółka zajmuje się również obsługą kontraktów od strony produkcji betonu z wykorzystaniem materiałów klienta.
O firmie
Węzły Mobile Master
oraz Quick Master
Zalety mobilnych i szybko przestawnych
Elkon, założony w Turcji w 1975 roku, to je-
wytwórni:
den z największych producentów wytwórni
 łatwy i ekonomiczny transport
betonu w Europie (powyżej 2800 zainsta-
– węzły serii Mobile Master – jednostka
lowanych betoniarni w ponad 95 krajach
główna transportowana przy użyciu za-
świata). Na przestrzeni 40 lat firma opraco-
ledwie jednego ciągnika siodłowego,
wała design, wydajną produkcję, szybką in-
wszystkie urządzenia umieszczone zo-
stalację oraz serwis posprzedażowy ponad
stały na pojedynczym bloku podwozia
40 modeli węzłów betoniarskich. W ofercie
wyposażonego w tylną oś z oponami
ęzły serii Quick Master – transporto–w
wane za pomocą możliwie najmniejszej
liczby 40" kontenerów lub plandek typu
TIR.
 łatwe do wykonania fundamenty – wszystkie komponenty zainstalowane mogą być
na płaskiej betonowej powierzchni, na
poziomie gruntu
s
zybka instalacja i krótki czas uruchamiania produkcji (1-2 dni) – główne moduły
i przewody są preinstalowane w fabrykach Elkon, aby zapewnić łatwy i szybki
montaż na miejscu
d
ostępne zasobniki kruszywa typu rzędowego oraz kieszeniowego
n
iewielka powierzchnia instalacji – kompaktowa budowa stwarza użytkownikom
szerokie możliwości produkowania betonu nawet na bardzo małych placach
budowy
s
zeroki zakres produktów – w zależności
od potrzeb klienta oferujemy mieszalniki
talerzowe, planetarne i dwuwałowe o wydajnościach od 30 m3/h do 140 m3/h.
44
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
firmy
Węzły ELKOMIX
Wynajem sprzętu
Zalety wytwórni stacjonarnych:
Firma Elkon zajmuje się wynajmem węzłów
 wysoka wydajność produkcji – szeroki wy-
betoniarskich, dzięki czemu zamiast kupna
bór stacjonarnych węzłów betoniarskich
klient ma możliwość zaoszczędzenia pie-
o wydajnościach z zakresu od 16 m3/h do
niędzy na realizowanym kontrakcie oraz ma
175 m3/h w przypadku maszyn z jednym
pewność, że otrzyma beton na czas, zgod-
mieszalnikiem oraz o wydajnościach rzę-
nie z harmonogramem i w ilości na jaką
du 200 m3/h, 270 m3/h, 300 m3/h, 350 m3/h
obecnie ma zapotrzebowanie.
w przypadku węzłów z podwójnym mie-
Elkon oferuje różne węzły betoniarskie mo-
szalnikiem (na tej samej platformie wy-
bilne oraz szybko przestawne o wydajno-
twórni)
ściach na poziomie 80-360 m3/h, a także
 różne rozmieszczenia elementów wytwór-
maszyny do produkcji stabilizacji czy mie-
ni – indywidualne projekty węzłów dla
szania kruszyw o dużych wydajnościach
przedsięwzięć wymagających specjal-
rzędu 300 t/h.
nych rozwiązań; firma może także zapro-
Węzły betoniarskie wynajmowane przez
jektować stacjonarny węzeł betoniarski
firmę, montowane są bezpośrednio na za-
na obszarze o ograniczonej powierzch-
pleczu budowy, posadowione mogą być na
ni, dokładnie pod wymagania klienta,
płytach drogowych, bez konieczności wy-
tak aby zwiększyć zyski zamawiającego
konywania specjalnych fundamentów. Ich
z wykorzystania minimalnego placu
instalacja nie wymaga uzyskiwania jakich-
 produkcja betonu dowolnego rodzaju –
technologie
produkty
kolwiek pozwoleń na budowę czy też oceny
możliwość produkcji wysokogatunkowych
oddziaływania na środowisko.
betonów wielu typów za pomocą różnych
Wynajęcie węzła betoniarskiego do obsługi
mieszalników i ich konfiguracji (do beto-
dużej inwestycji staje się opłacalne już przy
nów mostowych, do kostki brukowej, do
wielkości produkcji rzędu 30 000 m3 betonu.
betonów architektonicznych za pomocą
Dodatkową zaletą maszyn Elkon przezna-
obudowy maszyny oraz ogrzewania. Mając
mieszalników planetarnych, talerzowych
czonych do wynajmu jest to, że są to nowe
na uwadze oszczędność kosztów związa-
oraz dwuwałowych)
węzły betoniarskie, co minimalizuje ryzyko
nych z eksploatacją wytwórni oraz dbałość
przestojów w pracy, powodowanych przez
o środowisko naturalne, firma proponuje
dukcji betonu – dzięki zastosowaniu
awarie.
także opcjonalne wyposażenie instalacji
w pełni automatycznego systemu kon-
W zależności od potrzeb zamawiającego,
w mobilny system recyklingu betonu.
trolnego produkcja betonu o najwyższej
węzły mogą być przygotowane do pracy
Firma Elkon Polska wynajmuje maszyny dłu-
jakości jest niezwykle prosta.
całorocznej dzięki zastosowaniu mobilnej
goterminowo, również w niestandardowych
 wysoka jakość i precyzyjny system pro-
sytuacjach, np. w przypadku braku możliwości zakupu węzła jako środka trwałego
przy jednocześnie dużej produkcji betonu
na rynek lokalny.
Serwis posprzedażowy
Elkon ma wysoko wykwalifikowany zespół
odpowiadający za sprawną, profesjonalną
obsługę posprzedażową.
Główne cechy obsługi posprzedażowej
świadczonej przez firmę to:
m
agazyn części zamiennych wszystkich
typów węzłów betoniarskich Elkon
w
ymagana kontrola i ewentualne korekty systemu automatyki wytwórni betonu
mogą być wykonane przez zdalne połączenie internetowe
p
odczas rozruchu wytwórni zespół nadzorujący Elkon przeprowadza szkolenie dla
operatorów i inżynierów klienta w zakresie
użytkowania, konserwacji sprzętu itp.
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
45
firmy
technologie
produkty
Systemy suchej zabudowy z zastosowaniem płyt gipsowych,
na dobre rozpowszechniły się w budownictwie. Ściany
szkieletowe często zastępują tradycyjne, murowane przegrody,
skracając czas ich wykonania i ograniczając koszty prac
budowlanych. Niestety rozwiązania te nie są pozbawione
wad. Ich struktura ma często ograniczone możliwości ochrony
przed ogniem, wilgocią i hałasem. Także niewielka odporność
mechaniczna poszycia utrudnia właściwy montaż i eksploatację
oraz sprawia, iż pod wszelkie zewnętrzne obciążenia wymagana
jest często dodatkowa konstrukcja wsporcza.
Płyty Fermacell
– na ściany, sufity i podłogi
Płyty gipsowo-włóknowe
Fermacell
pożarowe oraz znakomicie sprawdzają się
stosowane w pomieszczeniach suchych
w pomieszczeniach wilgotnych. Szereg
o względnej wilgotności powietrza do 70%
testów państwowych i przeprowadzonych
i okresowo (do 10 godz.) w pomieszcze-
Rozwiązaniem powyższych problemów są
w niezależnych instytutach potwierdzają,
niach o wilgotności względnej powietrza do
płyty gipsowo-włóknowe Fermacell. Powsta-
że systemy suchej zabudowy Fermacell
85%, zarówno w budynkach nowo realizo-
ją one z gipsu (80%) i włókien celulozy (20%),
to produkty ekonomiczne i zapewniające
wanych, jak i w obiektach remontowanych
które pod wpływem wysokiego ciśnienia two-
wysoką jakość. Z tego względu płyty gip-
lub modernizowanych.
rzą homogeniczną mieszankę w formie twar-
sowo-włóknowe wykorzystywane są w bu-
Przed malowaniem, tapetowaniem oraz
dych płyt. W efekcie obróbki technologicznej
downictwie przemysłowym, użyteczności
naklejaniem glazury zbędne jest gruntowa-
powstają uniwersalne produkty, idealne do
publicznej, komercyjnym, a także w bu-
nie płyt, ponieważ w trakcie procesu tech-
stosowania w systemach suchej zabudowy.
downictwie mieszkaniowym jedno- i wielo-
nologicznego zostały one zabezpieczone
Największymi zaletami płyt Fermacell są:
rodzinnym:
przed nadmiernym wchłanianiem wilgoci.
 wytrzymałość na obciążenia mechaniczne
d
o budowy ścian działowych na stalowej
Przyklejenie ciężkich płyt z glazury czy ka-
 ognioodporność – materiał niepalny kl. A2
 odporność na działanie wilgoci
 paroprzepuszczalność i bezwonność
 wysoka stabilność i wytrzymałość
lub drewnianej konstrukcji nośnej
 jako okładzina ścian masywnych od wewnątrz
mienia można wykonać już na pojedynczej
warstwie płyt grubości 12,5 mm, bez ryzyka
powstania szkodliwych naprężeń. Podczas
 jako poszycie ścian szkieletowych (płyty
montażu na powierzchni ściany: półek,
 izolacyjność akustyczna
gipsowe mogą być stosowane także na
szafek kuchennych i łazienkowych, grzej-
 możliwość gięcia dla promienia r ≥ 150 cm
zewnątrz, pod warunkiem zastosowania
ników nie ma potrzeby stosowania dodat-
i r ≤ 400 cm (gięcie na mokro na budowie);
trwałej i skutecznej warstwy elewacyjnej)
kowej wewnętrznej konstrukcji. Wszystkie
promień r ≤ 150 cm – gięcie przez wyspe-
d
o budowy sufitów podwieszonych i za-
te elementy można bezpiecznie zawiesić
cjalizowane firmy
 ekologiczność (brak chemicznych środków klejących i gruntujących).
budowy poddaszy
bezpośrednio na płycie, używając zwykłych
 jako gotowe elementy podłogowe, tzw.
suche jastrychy.
wkrętów (30 kg/1 punkt) lub wkrętów z kołkiem rozporowym do pustych przestrzeni
(50 kg/1 punkt). Dodatkowo wyposażenie
Fermacell oferuje uniwersalne płyty bu-
Płyty Fermacell na ścianach, jak i na stro-
wnętrz można zaplanować już po zamonto-
dowlane, które są neutralne biologicznie,
pach (w formie elementów podłogowych,
waniu poszycia ścian. Także zmiana aran-
mają bardzo dobre właściwości przeciw-
czyli tzw. suchych wylewek) mogą być
żacji nie ma żadnych ograniczeń.
FERMACELL Systemy suchej zabudowy ► ul. Migdałowa 4 ► 02-796 Warszawa
► tel. 22 645 13 38 (39) ► faks 22 645 15 59 ► www.fermacell.pl
► www.budowaniedoskonale.pl ► [email protected]
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
47
firmy
produkty
technologie
Łatwy i szybki montaż, pewność połączenia, oszczędność
czasu i środków. Tak wykonawcy opisują systemy zbrojenia
betonu BINDAX i BARTEC firmy Forbuild SA. Zostały one
wielokrotnie sprawdzone i są chętnie wykorzystywane
na największych polskich inwestycjach jak Warsaw Spire
w Warszawie czy budowa bloków energetycznych
▲ Fot. 1. Systemy BINDAX i BARTEC
5 i 6 Elektrowni Opole.
Systemy zbrojenia
w ofercie FORBUILD SA
Forbuild jest dostawcą szerokiej gamy
Zestawy BINDAX złożone są z podłużnych
p
ozwala na zachowanie ciągłości oraz
produktów, także tych o wysokim zaawan-
profili stalowych (szyn) wykonanych z per-
wymaganego zakotwienia prętów zbro-
sowaniu technologicznym, stosowanych
forowanej i ocynkowanej blachy stalowej
w budowie obiektów inżynieryjnych. Obec-
(w profilach osadzone są żebrowane pręty
s
pecjalnie wyprofilowany kształt perforo-
na działalność firmy to produkcja, sprze-
zbrojeniowe). Pręty zbrojeniowe z jednej
wanej szyny zapewnia prawidłowe przy-
daż, dzierżawa sprzętu oraz usługi monta-
strony profilu tworzą pętle kotwiące, z dru-
gotowanie powierzchni stykowej na połą-
żowe własnych produktów i oferowanych
giej strony – są do niego przygięte i osłonię-
czeniu dwóch, realizowanych w różnym
technologii.
te grubą taśmą z tworzywa sztucznego.
Zastosowanie zestawu łączącego BINDAX
jeniowych
czasie elementów
d
zięki
bardziej
szorstkiemu
stykowi
Klienci Forbuild mogą liczyć na wykwalifiko-
zapewnia spełnienie wszystkich normo-
z optymalnie ukształtowaną bruzdą (wrę-
waną kadrę i kompleksową obsługę:
wych wymagań dotyczących prawidłowego
bem), występujące w złączu siły tnące
 dział techniczny – projektowanie, doradz-
ukształtowania styku zespolenia. Zbrojenie
two
s
przedaż – 20 przedstawicieli handlo-
przenoszone są w całości
odginane BINDAX ma Aprobatę Technicz-
k
ształt szyny gwarantuje zachowanie pra-
ną nr AT-15-3793/2014 wydaną przez ITB
widłowej grubości otuliny betonowej prę-
wych w 4 oddziałach, biura i magazyny
w Warszawie.
w Końskich, Warszawie, Gdańsku i So-
Zakład produkcyjny Forbuild SA ma Cer-
snowcu.
tyfikat ZKP ITB-0353/Z wydany przez ITB
tów zbrojeniowych
s
zyna wykonana jest z ocynkowanej blachy stalowej
Do kluczowych produktów Forbuild SA za-
w Warszawie. Oznacza to, że producent
k
ształt i konstrukcja szyny zapewniają
liczają się:
wdrożył system zakładowej kontroli pro-
stabilność elementu w trakcie betonowa-
 systemy zbrojenia odginanego BINDAX
dukcji i prowadzi badania próbek wyrobu
nia oraz zapobiegają przedostawaniu się
i skręcanego BARTEC
zgodnie z planem badań dla zapewnienia
 systemy uszczelniające i dylatacyjne
wyrobu o najwyższej jakości.
 łączniki balkonowe, akcesoria szalunkowe
 systemy
zabezpieczeń
na
krawędzi
SECUMAX
 podkładki elastomerowe oraz produkty
betonu do wnętrza profilu
 z abezpieczenie prętów zbrojeniowych
taśmą z tworzywa sztucznego – per-
Zalety systemu:
foracja taśmy pozwala na jej szybkie
u
proszczone wykonywanie przerw robo-
usunięcie i rozpoczęcie dalszych prac
czych i różnego rodzaju dobetonowań
zbrojarskich
i sprzęt do budowy mostów.
System zbrojenia odginanego
BINDAX
Zbrojenie odginane BINDAX służy do wykonywania pionowych i poziomych połączeń
elementów konstrukcji żelbetowych, betonowanych etapowo oraz elementów prefabrykowanych.
48
Vademecum
Konstrukcje budowlane
▲F
ot. 2. System zbrojenia odginanego
BINDAX
edycja 2015
▲ Fot. 3. System zbrojenia odginanego
BINDAX
firmy
technologie
produkty
 łatwy i szybki montaż – element jest mocowany do szalunku poprzez przybicie
gwoździami
 możliwość
dopasowania
do
różnych
kształtów szalunków (np. łukowych) oraz
elementy niestandardowe na indywidualne zamówienie.
Dane techniczne:
 standardowa długość elementu: 1,25 m
 szerokości pojedynczych szyn: 60, 80,
110, 140, 160, 190, 220, 240 mm
 standardowe średnice prętów zbrojeniowych: 8, 10, 12, 14, 16 mm
Fot. 4 ►
System zbrojenia
skręcanego
BARTEC
 rozstaw prętów w szynie: 10, 15, 20, 25,
30 mm
niczną nr AT/2007-03-1128/1 wydaną przez
sowania klucza dynamometrycznego ani
 średnica gięcia: 6 x Ø (średnica pręta)
IBDiM w Warszawie. Zakład produkcyjny For-
 głębokość wnęki (grubość szyny): 30 mm
build ma Certyfikat Zgodności ITB-19881/W  pręty zbrojeniowe: granica plastyczności
wydany przez ITB w Warszawie. Oznacza
niewykwalifikowanych
fyk ≥ 500 N/mm2, wytrzymałość na rozcią-
to, że producent wdrożył system zakładowej
połączenie wykonuje się ręcznie na placu
ganie ftk ≥ 550 N/mm2
kontroli produkcji i prowadzi badania próbek
wyrobu zgodnie z planem badań dla zapew-
System zbrojenia skręcanego
BARTEC
nienia wyrobu o najwyższej jakości.
innych urządzeń/narzędzi
m
ożliwość wykonania połączenia przez
pracowników
–
budowy
o
ptyczna kontrola poprawności wykonana połączenia
p
lastikowe, różnokolorowe zaślepki i na-
Zalety systemu:
kładki pozwalające na łatwą identyfikację
BARTEC to system mechanicznego łączenia
p
ozwala na zachowanie pełnej nośno-
prętów zbrojeniowych różnych średnic
(skręcania) prętów zbrojeniowych. Połącze-
ści prętów zbrojeniowych w miejscu
prętów oraz zapobiegające zabrudzeniu
nie gwarantuje przeniesienie pełnego obcią-
połączenia
gwintu zarówno wewnątrz tulei łączącej
żenia i zapewnia 100% nośności pręta.
m
ożliwość wykonania połączenia dwóch
prętów o różnych średnicach (połączenie
Elementy systemu BARTEC przeznaczone
są do wykonywania:
 mechanicznego łączenia prętów zbrojeniowych w zakresie średnic od 12 do 40 mm
 kotwienia zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych
 zespoleń prętów zbrojeniowych z konstrukcją stalową.
jak i pręta dołączanego
 trapezowe listwy montażowe skracają
czas montażu elementów do szalunku
redukcyjne)
m
ożliwość połączenia z konstrukcją stalową (połączenie spawane)
oraz umożliwiają przeniesienie sił ścinających w miejscu złącza roboczego
e
lementy gwintowane spełniają standardy gwintu metrycznego
 możliwość wykorzystania stali własnej
inwestora do wykonania prętów gwinto-
m
niejsze zużycie materiału (brak zakładów) dla połączenia doczołowego
 łatwy i szybki montaż – nie wymaga sto-
wanych
 możliwość wykonania połączeń bezpośrednio na budowie z wykorzystaniem
Cały system składa się z prętów gwintowa-
kontenerowego,
nych, tulei łączących i elementów dodatko-
urządzeń.
mobilnego
zestawu
wych uzupełniających. Pręty zbrojeniowe
tworzące elementy systemu wykonywane
Systemy BINDAX i BARTEC znajdują zasto-
są ze stali gatunku BSt500S, B500SP lub
sowanie w większości sektorów budownic-
innej o lepszych parametrach wytrzymało-
twa, począwszy od ochrony środowiska,
ściowych. Najczęściej stosowane jest jako
poprzez przemysł, infrastrukturę aż po bu-
uciąglenie prętów zbrojeniowych na długo-
downictwo obiektów handlowo-usługowych
ści elementu lub w miejscach przerw robo-
i biurowych. Forbuild m.in. poprzez produk-
czych w betonowaniu.
cję własną elementów nietypowych wspie-
Zbrojenie skręcane BARTEC ma Aprobatę Techniczną nr AT-15-8331/2010 wydaną
przez ITB w Warszawie oraz Aprobatę Tech-
ra firmy budowlane w wykonawstwie coraz
▲ Fot. 5. System zbrojenia skręcanego
BARTEC
trudniejszych inwestycji jakie realizowane
są w Polsce.
FORBUILD SA
► ul. Górna 2A ► 26-200 Końskie ► tel. 41 375 13 47 ► faks 41 375 13 48
► www.forbuild.eu ► [email protected]
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
49
firmy
technologie
produkty
Drewno coraz większą popularność zdobywa dzięki swojej
naturalności, a także precyzji i łatwości, z jaką można wykonać,
montować i rozbierać konstrukcje. Technologie konstrukcji
drewnianych ze względu na użycie surowców odnawialnych
i możliwość utylizacji osiągnęły poziom pełnego bezpieczeństwa
projektowego i użytkowego. Drewniane konstrukcje nośne
wykonywane są zasadniczo w trzech technologiach:
tradycyjnej, z drewna klejonego oraz jako wiązary kratowe.
▲ Fot. 1. Amfiteatr, Bytom
DREWNIANE
Agnieszka Klimowicz-Łabno
KASPER Polska Sp. z o.o.
KONSTRUKCJE NOŚNE
Lekkie konstrukcje kratowe łączone w wę-
możliwość modelowania połączeń w ob-
Firma Kasper Polska Sp. z o.o. oprócz
złach płytkami kolczastymi dają możliwość
razie trójwymiarowym, a także dokładność
powyżej opisanych systemów konstrukcji
projektowania wiązarów o rozpiętości do
obróbki drewna na maszynach CNC gwa-
drewnianych zajmuje się również projek-
30 m bez podpór pośrednich. Elastyczność
rantują precyzyjną realizację zadania. Kon-
towaniem
tej technologii pozwala na dowolne kształto-
strukcje z drewna klejonego wyróżnia duża
z zastosowaniem
wanie połaci dachowej, a także na uzyska-
wytrzymałość ogniowa wynikająca z masy
dostępnych na rynku światowym połączeń
nie poddasza użytkowego z pełną swobodą
elementu. Cechuje je wysoki stopień prefa-
i okuć ciesielskich. Projektuje i wykonuje
wykorzystania jego przestrzeni. Kratownice
brykacji oraz oszczędność w wyniku opty-
drewniane budynki w systemach szkieleto-
umożliwiają zmniejszenie masy użytego ma-
malizacji na etapie projektowania.
wych lekkich oraz ciężkich.
teriału konstrukcyjnego, co sprawia, że dziś
Klasyczne konstrukcje stanowią głównie
Wiązary i więźby dachowe produkcji firmy
jest to najtańsza na rynku technologia drew-
tradycyjne rozwiązania konstrukcji dachu
Kasper można znaleźć w budynkach su-
niana. Zastosowanie nowoczesnych syste-
z drewna litego i klejonego. Nowoczesne
permarketów, halach produkcyjnych i spor-
mów połączeń węzłów konstrukcyjnych, nie-
maszyny CNC przeznaczone do obróbki
towych, domach jedno- i wielorodzinnych,
osłabiających przekroju drewna, pozwala na
drewna wraz z oprogramowaniem do projek-
nadbudowach, a także w rozwiązaniach
projektowanie konstrukcji szkieletowej z du-
towania konstrukcji drewnianych pozwalają
nietypowych i skomplikowanych technicz-
żym marginesem bezpieczeństwa. Rozwią-
znaleźć innowacyjne sposoby projektowania
nie konstrukcjach.
zania te w pełni konkurują z technologiami
więźb. Maszyny CNC przeznaczone do pro-
żelbetowymi i stalowymi. Dodatkowym atu-
dukcji seryjnej są w pełni zautomatyzowane,
tem tego systemu jest pełna prefabrykacja,
sterowane komputerowo automatycznie wy-
skracająca do minimum czas trwania mon-
konują wszystkie niezbędne czynności – cię-
tażu konstrukcji oraz gwarantująca precyzyj-
cie, frezowanie, wiercenie, w tym obracanie
ne wykonanie poszczególnych elementów.
elementu. Pozwalają na precyzyjną obróbkę
Architektura i projektowanie konstrukcyjne
drewna z milimetrową dokładnością bez
z drewna klejonego są prawie nieograni-
konieczności ręcznego pomiaru elementu.
czone. Elementy można dowolnie wygi-
Rozwiązanie to dzięki precyzji wykonania
nać, formować i łączyć, uzyskując ciekawe
cięć i jakości elementów konkuruje z więź-
rozwiązania przestrzeni. Wysoka jakość
bami wykonywanymi metodą tradycyjną.
materiału w połączeniu z nowoczesnym
Przyspiesza i ułatwia wykonanie połączeń
oprogramowaniem statycznym, dającym
elementów konstrukcji na budowie.
niestandardowych
rozwiązań
najnowocześniejszych
▲ Fot. 2. Dom jednorodzinny, Zbrosławice
KASPER Polska Sp. z o.o.
► ul. Metalowców 6 ► 44-109 Gliwice ► tel./faks 32 270 45 08 (09)
► www.kasperpolska.pl ► [email protected]
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
51
firmy
produkty
technologie
SYSTEM SILIKATY pozwala na wzniesienie wszystkich rodzajów
ścian spełniających, z dużą nadwyżką wymagania wynikające
z obowiązujących przepisów i norm takie jak: bezpieczeństwo
konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo
użytkowania, oszczędność energii i ochrona cieplna, higiena,
zdrowie, ochrona środowiska, ochrona przed hałasem oraz
zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
SYSTEM SILIKATY
Dorota Kajka
Grupa SILIKATY Sp. z o.o.
a spełnienie wymagań
podstawowych
Bezpieczeństwo konstrukcji
wi pustak wentylacyjny PW). Stosowanie ele-
są wyroby niepalne w klasie A1. Silikaty, rów-
mentów murowych grupy pierwszej jest nie
nież te zawierające pigmenty koloryzujące,
Silikatowe elementy murowe charaktery-
tylko gwarancją jednorodnego rozkładu na-
np. SILIKAT S, decyzją Komisji Europejskiej
zują się najwyższą wytrzymałością (nawet
prężeń w murze, ale także w odniesieniu do
(nr 96/603/EC, 2000/605/EC, 2003/424/EC)
35 N/mm2) spośród wszystkich materiałów
punktu 6.1.(6) z normy [N1] są to materiały,
zostały zaklasyfikowane ze względu na reak-
budowlanych używanych do wznoszenia
które mogą zostać użyte w okolicy naprężeń
cję na ogień w klasie A1, a więc są materia-
murów zapewniając maksymalne bezpie-
skupionych (np. w okolicy nadproży).
łem całkowicie niepalnym, zapewniającym
czeństwo użytkownikom budynków. Ściany
konstrukcyjne wykonane z silikatowych elementów murowych wykonuje się przeważ-
maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom
Bezpieczeństwo pożarowe
wzniesionych budynków.
nie jako ściany jednowarstwowe. Głównym
Materiał budowlany i wykonane z niego
zadaniem ściany konstrukcyjnej oprócz
ściany określają dwa parametry związane
przenoszenia ciężaru własnego jest prze-
z bezpieczeństwem pożarowym: reakcja
Silikatowe elementy murowe charakteryzu-
noszenie obciążeń dodatkowych np. z da-
na ogień oraz klasa odporności ogniowej.
ją się odpornością na korozję biologiczną
chu czy stropu. Zgodnie z normą PN-EN
W ramach Unii Europejskiej wprowadzono
i chemiczną, są materiałem trwałym, dzięki
1996-1-1+A1:2013-05/NA:2014-03
Euro-
jednolite klasy ze względu na reakcję na
czemu mogą być stosowane do ścian funda-
kod 6. Projektowanie konstrukcji murowych.
ogień. Najbezpieczniejszymi materiałami
mentów i piwnic. W ofercie Grupy SILIKATY
Bezpieczeństwo użytkowania
Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych
i niezbrojonych konstrukcji murowych [N1]
minimalna grubość ściany konstrukcyjnej
zależy od wytrzymałości charakterystycznej. W przypadku gdy fk ≥ 5 N/mm2 minimal-
na grubość ściany powinna wynosić 10 cm,
a gdy jest to ściana usztywniająca 18 cm.
W tablicy 1 podano jako przykład nośności ścian konstrukcyjnych wewnętrznych
grubości 18 cm obciążonych symetrycznie
stropem o jednakowej rozpiętości.
Wszystkie ścienne elementy murowe produkowane przez Grupę SILIKATY z uwagi na
parametry geometryczne zalicza się do 1
grupy elementów murowych (wyjątek stano-
52
Vademecum
Konstrukcje budowlane
▼ Tablica 1. Minimalna nośność ścian wewnętrznych pełnych (bez otworów) obliczona
w przekroju górnym, dolnym i środkowym analizowanej ściany – NRd,i * [kN/m]; spoiny
zwykłe i cienkie, model ramowy, kategoria wykonania robót – B (w nawiasach podano
przybliżoną liczbę kondygnacji)
Klasa wytrzymałości fb
[N/mm2]
Grubość muru t = 180 mm
M5
M10
M20
cienka spoina
15
319,2
(IV)
393,1
(V)
484,0
(VI)
394,4
(IV)
20
390,6
(V)
480,8
(VI)
591,8
(VII)
503,6
(VI)
30
518,7
(VI)
638,6
(VIII)
786,3
(IX)
710,8
(VIII)
* NRd,i = NRd,1 lub NRd,2 lub NRd,m (1 – przekrój górny, 2 – przekrój dolny, m – przekrój środkowy)
edycja 2015
firmy
produkty
znajduje się produkt przeznaczony do wy-
ków silikatowych, która wynosi od 1400 do
konywania ścian poniżej poziomu terenu
2000 kg/m3.
technologie
– SILIKAT F25 (tablica 2). Optymalne wymiary, masa, specjalne uchwyty pozwalają na
proste i wygodne przenoszenie bloczka oraz
ustawianie w murze, a dokładność wymiaro-
Higiena, zdrowie,
ochrona środowiska
wa T2 (±1 mm) umożliwia wykonanie muru
Silikaty są wytwarzane z naturalnych surow-
zarówno na cienkiej jak i tradycyjnej spoinie.
ców takich jak: piasek (90%), wapno (7%)
Wszystkie wyroby są mrozoodporne, dlatego
i woda (3%), tym samym stężenie pierwiast-
można je stosować w środowisku mokrym
ków promieniotwórczych jest w nich mini-
z występującym mrozem i środkami odla-
malne i wynosi zaledwie f1 < 0,16 Bq/kg,
dzającymi (zgodnie z normą PN-EN 1996-
f2 < 20 Bq/kg, przy czym obowiązujące nor-
-2:2010/NA:2010 jest to środowisko MX3).
my to f1 < 1,2 Bq/kg, f2 < 240 Bq/kg.
Oszczędność energii
i ochrona cieplna
Ochrona przed hałasem
Z silikatów można w prosty sposób wykonać
Ochronę przed utratą ciepła z budynku
ściany budynku o bardzo dobrej izolacyjności
zapewnia odpowiedni system ocieplenia.
akustycznej i zagwarantować ciszę wewnątrz
W ścianie jednowarstwowej z ociepleniem
pomieszczeń (tab. 3). Izolacyjność akustycz-
sam mur nie musi być przegrodą termoizola-
na ścian rośnie wraz z ich masą, dlatego duża
cyjną, natomiast powinien akumulować cie-
masa silikatów jest ich zaletą. Praktycznie
pło oraz przenosić obciążenia. Dzięki swoim
tylko z silikatów można wymurować jedno-
właściwościom, silikaty dobrze akumulują
warstwowe ściany spełniające wymagania
ciepło. Umożliwia to dłuższe zachowanie
stawiane ścianom międzymieszkaniowym.
komfortowych warunków we wnętrzach,
W SYSTEMIE SILIKATY dostępne są elementy
a chwilowe wyłączenie ogrzewania nie na-
SILIKAT A oraz SILIKAT APLUS, które pozwalają
Zrównoważone budownictwo to nie tylko
raża domu na jego szybkie wychłodzenie.
na wybudowanie mieszkania o podwyższo-
obowiązujący dziś trend, ale również realne
Cecha ta jest wynikiem dużej gęstości blocz-
nym standardzie akustycznym (tab. 3).
działania, które umożliwiają realizację inwe-
Zrównoważone wykorzystanie
zasobów naturalnych
stycji odpowiadającej założeniom ekologicznym, ekonomicznym oraz ergonomicz-
▼ Tablica 2. Parametry techniczne elementu murowego SILIKAT F25
nym. Silikaty są przyjazne dla środowiska.
Wymiary
(L/B/H)
[mm]
Wytrzymałość
[N/mm2]
Klasa
gęstości
Mrozoodporność
[cykle]
Nasiąkliwość
Współczynnik λ
[W/(mK)]
Masa
[kg]
500/250/140
20
1,6
50
< 16%
0,61
27
woduje jego skażenia.
500/250/140
25
1,8
50
< 16%
0,81
29
Zalety tak prostego materiału, jakim są
Materiał po rozbiórce może być zmielony
i ponownie użyty do produkcji, natomiast
umieszczony w gruncie jako gruz nie po-
bloczki silikatowe, sprawiają że zyskuje
▼ Tablica 3. Wskaźniki oceny przybliżonej izolacyjności akustycznej właściwej jednowarstwowej przegrody wewnętrznej w budynku
Wymagana wartość
izolacyjności akustycznej R’A1
Ściana międzymieszkaniowa
wg PN-B-02151-2:1999
50 dB
Ściana międzymieszkaniowa* 53-55 dB
Poprawka
Ka**
SILIKAT APLUS
SILIKAT A
on coraz większe uznanie nie tylko wśród
inwestorów indywidualnych, ale także firm
deweloperskich, czy ekip wykonawczych.
Elementy wapienno-piaskowe to nowo-
gr. 18 cm gr. 25 cm gr. 18 cm gr. 25 cm
czesny
3/2
52/53 dB
55/56 dB
51/52 dB
53/54 dB
oszczędności na każdym etapie budowy,
3/2
–/53 dB
55/56 dB
–
53/54 dB
* wg planowanych wymagań dla budynków o podwyższonym standardzie izolacyjności akustycznej
** wg instrukcji ITB 406/2005 Metody obliczania izolacyjności akustycznej między pomieszczeniami
w budynku wg PN-EN 12354-1:2002 i PN-EN 12354-2:2002
Wartości poprawki Ka dla ścian o długości 3 m < l ≤ 6 m oraz l > 6 m: ściany zewnętrzne z SILIKATU
gr. 18 cm, stropy żelbetowe pełne gr. 20 cm, ściana boczna z SILIKATU N8 lub SILIKATU N12
materiał
budowlany,
wykonany
z tradycyjnych surowców, który pozwala na
a później także podczas wieloletniej eksploatacji obiektów. Projektując i wykonując
przegrodę funkcyjną z silikatów możemy
mieć pewność, że spełni wszystkie wymagania podstawowe stawiane obecnie
ścianom.
Grupa SILIKATY Sp. z o.o. ► Kruki, ul. Nowowiejska 33
► 07-415 Olszewo-Borki ► tel./faks 29 760 29 08, 29 760 29 19
► www.grupasilikaty.pl ► [email protected]
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
53
firmy
technologie
produkty
Schody w budownictwie wymagają niewątpliwie wielkiej uwagi
zarówno w zakresie architektonicznym, konstrukcyjnym, wizualnym, jak i wykonawczym. Przed ich wykonaniem jeszcze na etapie projektowym ważne jest, by znać odpowiedź na co najmniej
kilka aspektów tak, aby uniknąć ewentualnych niespodzianek
w późniejszym okresie wykonawczym, a przede wszystkim
użytkowym. Trzeba zatem ustalić przeznaczenie schodów, dobrać podstawowe parametry gabarytowe, określić częstotliwość
użytkowania, kształt, a także materiał, z którego będą wykonane.
Artur Zasadni
Lechma EKO BUD Sp. z o.o.
Żelbetowe schody
prefabrykowane
w budownictwie
Niewątpliwie każdy z inwestorów oczekuje,
możliwiające satysfakcjonujące i poprawne
gnacje. Schody zabiegowe doskonale inte-
żeby budowa była wykonana jak najprecy-
wykonanie biegów schodowych bezpo-
grują się z niewielkimi wnętrzami, spełniając
zyjniej i przede wszystkim zgodnie z pro-
średnio na miejscu inwestycji, narzuca się
przy tym komfortowe funkcje użytkowe. Po-
jektem. Należy zwrócić szczególną uwagę
wręcz konieczność produkcji ich w wyspe-
zwalają w ten sposób zachować całkowitą
na klatkę schodową, która niestety często
cjalizowanych zakładach wytwórczych. Jest
mobilność pomiędzy piętrami, nie ujmując
okazuje się tzw. piętą achillesową popraw-
to korzyść zarówno dla ekip wykonawczych,
jednocześnie estetyce wnętrz.
nej realizacji.
jak i deweloperów, którzy chcąc oddać pla-
W schodach tych, wykonywanych z wy-
Problem ten można jednak łatwo rozwiązać,
nowo gotowy obiekt wysokiej jakości jak
korzystaniem niemieckiej technologii form
decydując się na żelbetowe schody prefa-
najszybciej w ręce inwestora, decydują się
stalowych, parametry są dobierane tak, aby
brykowane. Inwestor będzie mógł cieszyć
na prefabrykację. Szczególnie jeżeli chodzi
przy wykorzystaniu minimalnego powierzch-
się dokładnością oraz trwałością wykona-
o tak skomplikowane elementy, jakimi są
niowo obszaru, zapewnić komfort i zgod-
nego zgodnie z projektem biegu, a wyko-
schody. Daje to obopólną korzyść dla wy-
ność z polskimi oraz unijnymi normami użyt-
nawca bezproblemową realizacją inwestycji
konawcy oraz inwestora, ponieważ dzięki
kowania. Stopnie na zabiegu nie wychodzą
oraz szybkim czasem montażu. Ponadto
bezbłędnemu, sprawnemu i precyzyjne-
z jednego punktu, jak w większości przypad-
dla tych inwestorów, dla których ważna jest
mu wykonaniu koszty inwestycji mogą być
ków wykonania „na mokro” i pozostawiają
moda architektoniczna, dążąca do ekspo-
znacznie niższe.
możliwość oparcia stopy nawet w skrajnych
nowania licowego betonu, możliwość wy-
Przykładem schodów bardzo pożądanych
miejscach, przez zapewnienie minimalnej
konania biegów schodowych w wersji „na
przez przyszłych użytkowników domów
głębokości stopnia przy wewnętrznej kra-
surowo” jest z pewnością nietypową propo-
jedno-, wielorodzinnych, szeregowych oraz
wędzi. To rozwiązanie daje bezpieczeństwo
zycją wartą szczególnego zainteresowania.
bliźniaczych są schody zabiegowe. Są to
użytkownikowi, a w szczególności dzieciom,
Biorąc pod uwagę napięte terminy, wysokie
biegi, których konstrukcja pozbawiona jest
które nie spadną trzymając się wewnętrznej
koszty utrzymania zaplecza technicznego,
spocznika, a dzięki zróżnicowanej szeroko-
poręczy (w rzucie projektowym biegów jest
trudne warunki na budowie, czasochłon-
ści stopni udaje się w sposób funkcjonal-
to sytuacja, w której wszystkie stopnie „wy-
ność, a w ostatnim czasie również i proble-
ny, bezpieczny i jednocześnie estetyczny
chodzą” wachlarzowo z centralnego punktu
my z doświadczonymi specjalistami, unie-
połączyć ze sobą dwie sąsiadujące kondy-
wewnątrz zabiegu).
Lechma EKO BUD Sp. z o.o.
► ul. Strzeszyńska 30 ► 60-479 Poznań ► tel. 608 798 927
► www.lechma-ekobud.pl ►[email protected]
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
55
firmy
produkty
technologie
Holenderski generalny wykonawca Cordeel (Zwijndrecht)
zbudował w Europort Rotterdam, trzecim pod względem
wielkości porcie morskim świata i największym w Europie,
magazyn dla towarów masowych o kubaturze 65 000 m3
(długości 170 m i szerokości 52 m). Korzystał przy tym
z systemu szalunków opracowanego dla niego przez
NOE-Bekistingtechniek (Arkel), holenderską firmę córkę
przedsiębiorstwa NOE-Schaltechnik (Süssen).
WIELKOFORMATOWE CIĘŻKIE
Karol Ortyński
NOE–PL sp. z o.o.
Płyty szalunkowe
o powierzchni ponad 14 m2
5,30 m. Wszystkie elementy szalunku mogą
w dwóch etapach ścian czołowych o wy-
System NOEtop firmy NOE wyróżnia się
ster płyt – a przy tym stale utrzymywana jest
sokości do 18,50 m. Należało przy tym
licznymi zaletami. Przykładowo w wielko-
wytrzymałość na parcie betonu wynosząca
uwzględnić, że ściany po stronie wewnętrz-
powierzchniowych płytach szalunkowych
88 kN/m2. Dla osób odpowiedzialnych za
nej są stożkowe. Grube na 1,00 m w pod-
można dowolnie wybierać położenie punk-
plac budowy w Rotterdamie jeszcze inny
stawie stają się cieńsze, osiągając 0,50 m
tów sprężania w obrębie pasów, co pozwala
powód był decydujący o wyborze systemu
na wysokości 6,50 m. Problem został roz-
na dużą elastyczność stosowania. Dodat-
NOEtop – można go otrzymać także w wer-
wiązany przez NOE-Bekistingtechniek za
kowym wsparciem dla systemu są wymiary
sji XXL, tzn. o wymiarach płyt 5,30x2,65 m.
pomocą wielkopowierzchniowych płyt sza-
w jakich system jest oferowany przez produ-
Dzięki temu powierzchnię ponad 14 m2
lunkowych ze zintegrowanymi pasami sys-
centa. NOEtop dostępny jest w wysokości
można szalować jednym elementem – po-
temu szalunków NOEtop.
od 0,66 do 5,30 m i szerokości od 0,25 do
zwala to na oszczędność czasu i kosztów.
Cechami szczególnymi prowadzonych prac
było betonowanie w jednym cyklu ścian
bocznych o wysokości do 13,00 m oraz
56
DESKOWANIE ŚCIAN
NOEtop
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
być zestawiane ze sobą zarówno w pionie
jak i w poziomie – nie wychodząc poza ra-
firmy
technologie
produkty
Ściany o grubości malejącej
wraz z wysokością
Przy budowie hali magazynowej w Rotterdamie prowadzący betonowanie w pierwszym etapie wykonali szalunek o wysokości
wego. Montaż jest szybki dzięki zastosowa-
cownikom budowlanym z Rotterdamu wy-
13,00 m, zbudowali zbrojenie i uzupełnili je
niu samozabezpieczających się haków do
konywanie szalowania również elementów
najpierw wysokim na 6,00 m szalunkiem za-
zawieszania. AB 300 dostępny jest w do-
zamykających ścianę. Dzięki temu w dru-
mykającym. W trakcie betonowania został
stosowanych do zastosowań praktycznych
gim etapie prac, wykonane zostało betono-
on podwyższony o kolejne 7,00 m. Taki spo-
wersjach, które przeznaczone są dla na-
wanie części górnej.
sób działania umożliwił dobre zagęszczenie
rożników zewnętrznych lub wewnętrznych.
Tak zorganizowane prace z wykorzysta-
dolnych fragmentów ścian. Ponieważ w hali
Może być zawieszany zarówno centralnie
niem systemów NOEtop i AB 300 pozwoliły
miały być składowane materiały luzem, pla-
jak i niecentralnie (do 25 cm). Producent
generalnemu wykonawcy zbudować halę
niści musieli także uwzględniać ich nacisk
oferuje ponadto elementy przejściowe po-
magazynową w krótkim czasie – prace be-
na ściany. Spowodowało to, że grubość
zwalające użytkownikowi na łatwe przecho-
toniarskie rozpoczęły się pod koniec sierp-
ścian sukcesywnie maleje z wysokością.
dzenie na pomost roboczy zainstalowany
nia 2013 r. i zakończyły się w listopadzie
I tak u dołu wynosi ona 1,00 m, a u góry
powyżej i poniżej.
2013 r. Budynek został oddany do użytku
tylko 0,50 m. Dzięki zintegrowanym pasom
W związku z tym NOE AB 300 umożliwił pra-
już w pierwszym kwartale 2014 r.
płyt wielkopowierzchniowych NOEtop, możliwe było sprężanie w poziomie pomimo
stożkowych ścian. W obrębie pasów położenie punktów sprężania można wybierać
dowolnie. W związku z tym szalunek można
było łatwo ustawić z nachyleniem pod wymaganym kątem. Po ukończeniu pierwszego etapu betonowania, prowadzący prace
zastosowali inny produkt NOE-Schaltechnik
– pomost roboczy NOE AB 300.
Bezpieczna praca
na pomostach roboczych NOE
Szerokość robocza wykorzystanych podczas prac pomostów AB 300 wynosi 2,10 m,
a dopuszczalny ciężar użytkowy 300 kg/m2.
Pomost można wyładować na placu budowy bezpośrednio z samochodu ciężaro-
NOE–PL sp. z o.o.
► Jeziorki 84 ► 02-863 Warszawa ► tel. 22 853 00 91
► www.noe.pl ► [email protected]
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
57
firmy
technologie
produkty
RECTOR Polska Sp. z o.o.
beton monolityczny wylewany na budowie.
System RECTOBETON przeznaczony jest
do budownictwa mieszkaniowego jednoi wielorodzinnego oraz budynków niemieszkalnych, w tym użyteczności publicznej.
Uzyskiwane rozpiętości wahają się od 1 do
10 m. Wysokość stropu (zależna od rozpię-
RECTOR Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 64E
32-500 Chrzanów
tel. 32 626 02 60
faks 32 626 02 61
www.rector.pl
[email protected]
tości i obciążeń) wynosi od 16 do 34 cm,
zaś osiowy rozstaw belek w systemie – 59
lub 60 cm. Minimalna grubość nadbetonu
sprawia, że strop RECTOLIGHT jest bar-
równa się 4 cm. W zależności od zastoso-
dzo elastyczny i dopasowany do każdego
wanego układu masa stropu osiąga wartość
projektu.
235 kg/m2 lub więcej. Minimalne zużycie betonu jest równe 48 dm3/m2. Stropy zabezpie▲ Fot. 1. Belka stropowa
czone tynkiem gipsowym na siatce osiągają
ognioodporność od REI 60 do REI 240.
O firmie
Szalunek tracony wieńca
W celu ułatwienia i przyspieszenia kolejnych
etapów budowy, firma RECTOR wprowadzi-
RECTOLIGHT
ła do swojej oferty najtańszy system sza-
Rector Lesage, która działając na tamtej-
Strop systemowy RECTOLIGHT jest al-
żu. Eliminuje on wszelkie mostki termiczne
szym rynku od ponad 60 lat jest jednym
ternatywą wobec standardowego stropu
wieńca, nie wymaga tradycyjnych desko-
z liderów w zakresie produkcji prefabryka-
z wykorzystaniem pustaka betonowego.
wań i jest uniwersalny do wszystkich rodza-
tów z betonu sprężonego. W Polsce firma
W jego skład wchodzą sprężone belki RS
jów ścian i stropów. Jego elementy można
rozpoczęła działalność w 2003 r., zapewnia-
oraz ultralekkie wypełnienie międzybelko-
łatwo dociąć pod każdy wymiar, a montuje
jąc jak najlepsze rozwiązania konstrukcyj-
we wykonane z wytrzymałego drewna pra-
się je za pomocą pianki, kleju lub kołków.
ne systemów stropowych RECTOBETON
sowanego. Znajduje zastosowanie w no-
W systemie tym nie ma kształtek wewnętrz-
i RECTOLIGHT.
wych budynkach mieszkalnych i użyteczno-
nych, ponieważ belki stropowe sprężone
ści publicznej oraz przy wymianach stropów
RECTOR można opierać bezpośrednio na
w starych kamienicach. Nowoczesna kon-
murze. Nowoczesny element szalunkowy
strukcja stropu uzyskuje ognioodporność
wieńca może służyć nie tyko za oszczędny
belkowo-pustakowe,
REI 60. RECTOLIGHT dwukrotnie przy-
i prosty w montażu szalunek tracony, ale
prefabrykowane stropy sprężone. Składają
śpiesza montaż i redukuje koszt transpor-
również jako dodatkowa izolacja termiczna
się ze strunobetonowych belek stropowych
tu (jedna paleta wypełnienia wystarcza na
stropu, szczególnie polecana przy zastoso-
oraz wypełnień w postaci żwirobetonowych,
wykonanie nawet do 90 m2 stropu). Uzyski-
waniu ścian jednowarstwowych. Jest to tak-
wibroprasowanych pustaków. Uzupełnie-
wane rozpiętości w systemie RECTOLIGHT
że bezpieczna alternatywa dla tradycyjnych
niem systemu są: zbrojenia przypodpo-
wahają się między 1,8 m i ponad 8,0 m.
deskowań, których montaż na wyższych
rowe, zgrzewane maty siatki stalowej oraz
Łatwość w cięciu i wykonywaniu otworów
kondygnacjach jest utrudniony.
▲ Fot. 2. RECTOBETON
▲ Fot. 3. RECTOLIGHT
▲ Fot. 4. Szalunek tracony wieńca
RECTOR Polska jest filią francuskiej grupy
RECTOBETON
RECTOBETON
to
lunkowy, niezwykle lekki i szybki w monta-
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
59
firmy
produkty
technologie
RMIG sp. z o.o.
Fale na fasadzie budynku
nowej auli muzycznej
Regularnie pojawiające się fale są idealnym
elementem dekoracyjnym na budynku auli
muzycznej Borupgaard Gimnasium w Danii. Sweco Architekci zaprojektowali nowy
RMIG sp. z o.o.
ul. Pokrzywno 4A
61-315 Poznań
tel. 61 88 63 270
faks 61 88 63 279
www.rmig.com
[email protected]
budynek auli, a artysta Helle Hove stworzył
rysunki na fasadzie. Grupa RMIG wykonała
z przeciwsłoneczną, zmniejszającą koniecz-
panele z trzymilimetrowego anodowane-
ność chłodzenia pomieszczeń.
go aluminium z niepowtarzalnym wzorem
Wykorzystanie listew z perforowanego alu-
perforacji, który stanowi elegancki element
minium umożliwiło stworzenie doskonałych
ozdobny nowej części szkoły.
warunków dla imprez sportowych i kulturalnych w eleganckiej bryle nowoczesnego
budynku. Grupa RMIG dostarczyła blachy
perforowane z aluminium o grubości 2 mm,
a podwykonawca – Nouvelle Metallerie
Pavageau wykonał gięcie oraz malowanie.
▲ Fot. 1. Château de Cangé we Francji
Perforowany corten
– klasyka i nowoczesność
O firmie
RMIG jest światowym producentem blach
Podczas pracy nad renowacją Château
perforowanych i produktów pochodnych.
Dzięki temu może zaoferować doświadcze-
▲ Fot. 2. Borupgaard Gimnasium w Danii
de Cangé opodal Saint-Avertin we Francji,
architekt Dominique Blondel stworzył wizję
nie i wsparcie, jak również dostęp do sieci
połączenia klasyki z nowoczesnością. Aby
nych w przestrzeni miejskiej. Począwszy od
Funkcja fasadowa
i przeciwsłoneczna blach
perforowanych
wstępnych koncepcji poprzez wizualizację,
Architekci z Biura Architektonicznego Paul
koracyjnych paneli przeciwsłonecznych.
produkcję próbek po wytworzenie finalnego
Chemetov przy projektowaniu areny spor-
Wybór tego materiału stworzył dynamiczny
produktu, koncepcja RMIG City Emotion kre-
towej Vendéspace© w Mouilleron le Cap-
kontrast na fasadzie odrestaurowanego
atywnie wykorzystuje możliwości zastosowa-
tif we Francji, zdecydowali się na śmiałe
zamku, którego widok będzie cieszył kolej-
nia blach perforowanych.
rozwiązanie
ne pokolenia.
specjalistów i dostawców w całej Europie.
Z klientami dzieli się pasją, wiedzą i doświadczeniem w wykorzystaniu blach perforowa-
Doświadczeni
technolodzy
RMIG
łączące
funkcję
fasadową
to osiągnąć zdecydowano się na zastosowanie stali corten. RMIG wyprodukowało
130 m2 perforacji w cortenie z funkcją de-
mogą
przyjmować zapytania w formie rysunków
CAD, w formatach 2D i 3D, optymalizując
czas przygotowania i produkcji prototypów.
Firma służy wsparciem na każdym etapie
– od projektu poprzez dobór właściwych
materiałów do obróbki powierzchniowej. Pracownicy działu rozwoju pomagają znaleźć za
każdym razem optymalne rozwiązania. Firma
oferuje blachy perforowane, przetłaczane,
siatki cięto-ciągnione o niestandardowych
wzorach, wszelkich kształtach i wielkościach.
Poniżej przedstawionych jest kilka najnowszych realizacji z użyciem blach perforowanych.
60
Vademecum
▲ Fot. 3. Vendéspace© we Francji
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
▲ Fot. 4. Château de Cangé we Francji
firmy
produkty
technologie
Coraz częściej się zdarza, że w trakcie odbioru budynku
przeprowadzane są na zlecenie inwestora badania akustyki
przegród. Aby uniknąć przykrych niespodzianek w wynikach
takich badań, warto wiedzieć, od czego zależy izolacyjność
akustyczna ściany oraz jak uzyskać jej wymaganą wartość.
▲ Fot. 1. Bloczek Leca® BLOK akustyczny
24/20
mgr inż. Andrzej
Dobrowolski
marka Weber Leca®
ŚCIANA AKUSTYCZNA
BEZ BŁĘDÓW
Jedną z właściwości elementu ścienne-
przegród wewnętrznych należy dodatkowo
bez ukształtowanego takiego połączenia
go jest izolacyjność akustyczna od tzw.
odjąć od 1 do 6 dB z uwagi na tzw. przeno-
nie pozwoli na uzyskanie oczekiwanej
dźwięków przenoszonych przez powietrze.
szenie boczne (w typowym budownictwie
Parametr ten określany jest wartością Rw,
ze stropami masywnymi poprawka wynosi
 Ściany trzeba łączyć ze sobą za pomocą
ewentualnie z poprawkami C i Ctr. Jest to
najczęściej od 1 do 4 dB). Po wykonaniu
wiązań murarskich (sztrabów, strzępi) –
wartość izolacyjności akustycznej wyzna-
najlepiej w co drugiej warstwie unikając
czona w warunkach laboratoryjnych. Nie
tych obliczeń uzyskuje się wartość R’A1,
czyli wskaźnik oceny przybliżonej izolacyj-
należy jej mylić z izolacyjnością akustycz-
ności akustycznej przegrody wewnętrznej
S
zczelinę ściany pod stropem należy wy-
ną ściany wykonanej w danym budynku.
w budynku. Nie może ona być mniejsza od
pełnić w następujący sposób: najpierw
wartości określonej w normie PN-B-02151-
z jednej strony ścianę otynkować, po wy-
-03:1999. Na przykład ściany wewnętrzne
schnięciu tynku od drugiej strony w szcze-
pomiędzy mieszkaniami muszą po wybu-
linę włożyć wełnę mineralną (nie stosować
dowaniu osiągnąć wskaźnik R’A1 nie mniej-
styropianu ani pianki montażowej), a na-
Obliczenia izolacyjności
akustycznej
Aby sprawdzić wartość izolacyjności aku-
szy niż 50 dB.
stycznej przegrody z konkretnego mate-
łączników metalowych.
stępnie otynkować ścianę z drugiej strony.
Można tu również zastosować systemowe
Właściwe
wykonawstwo
riału, w laboratorium buduje się ścianę
między dwiema komorami. Wówczas nie
muruje się pod presją czasu. Spoiny po-
62
izolacyjności akustycznej.
rozwiązania z taśmami i kitami.
 Na ścianie między mieszkaniami trzeba
unikać montażu gniazd i puszek insta-
między bloczkami i pustakami ściennymi
Chcąc osiągnąć w budynku zakładaną
lacyjnych wpuszczanych w ścianę. Jeśli
wykonuje się na pełną spoinę i za każdym
wartość wskaźnika izolacyjności akustycz-
muszą się tam znaleźć, nie należy ich in-
razem dokładnie dociska elementy do
nej trzeba przestrzegać kilku podstawo-
stalować w tym samym miejscu po obu
siebie. Szczelnie wypełnia się połączenia
wych zasad.
ściany z innymi ścianami i stropami. Tynk
P
rzed przystąpieniem do wykonywania
 Przepusty instalacji rurowych powinno
układa się dokładnie i raczej nie oszczędza
przegrody należy szczegółowo zapoznać
się dodatkowo doszczelniać masami
na jego grubości.
się z wytycznymi producenta wyrobów.
elastycznymi. Należy unikać rur przyłą-
Dla tak wykonanej przegrody określa się
Warto ponadto wiedzieć, że murowa-
czeniowych grzejników od jednego pio-
wartość Rw. Następnie pomniejsza się
nie ścian na tzw. pełną spoinę pionową
nu do dwóch różnych mieszkań przez
stronach ściany.
ją o poprawkę C lub Ctr (w zależności od
i poziomą najczęściej okazuje się najlep-
tego, czy ściana jest przegrodą wewnętrz-
szym rozwiązaniem. Praktyka pokazuje,
ną budynku czy zewnętrzną) oraz odej-
że pozostawianie pustych spoin piono-
niać
muje 2 dB (ze względu na badania w wa-
wych w elementach, które mają ukształ-
Zastosowanie
runkach laboratoryjnych). W przypadku
towane tzw. pióro-wpust, i w elementach
tynku gipsowego na ścianie, na której
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
ścianę.
 Bez zgody projektanta nie wolno zmierodzaju
tynków
lżejszego
wewnętrznych.
i cieńszego
firmy
zalecono
użycie
tynku
technologie
produkty
cementowo-
-wapiennego, skutkuje obniżeniem masy
powierzchniowej nawet o 30-40 kg, a to
obniża izolacyjność przegrody nawet
o kilka decybeli.
 Przy zastosowaniu płyt gipsowo-kartonowych w przegrodach należy unikać montażu na tzw. placki, ponieważ powoduje
to pozostawienie w przekroju przegrody
pustek, które działają jak pudła rezonansowe.
J
astrychy posadzkowe trzeba dokładnie
odizolować taśmami od wszystkich ścian,
aby wyeliminować materiałowe przenoszenie boczne z podłogi na ścianę.
Podsumowując, należy podkreślić, że bardzo ważną rolę w uzyskaniu wymaganej
wartości wskaźnika izolacyjności akustycznej przez przegrodę ma właściwe wykonawstwo. Nieszczelna spoina, niewłaściwa
izolacja pod stropem, niestaranne połączenie murów czy zbyt cienka warstwa tynku
mogą pogorszyć izolacyjność akustyczną
nawet o kilka decybeli.
Nowy Bloczek Leca®
BLOK akustyczny 24/20
Specyfika
funkcji
logarytmicznej,
która
służy do oceny właściwości izolacyjności
akustycznej materiału, znacznie ogranicza
możliwości
rozwoju
jednowarstwowych
▲ Fot. 2. Ściana akustyczna z Leca® BLOK gwarantuje ciszę i spokój
ścian wewnętrznych. Jednak po wielu próbach udało się opracować bloczek ścienny o szerokości 24 cm, który przebadany
w warunkach laboratoryjnych osiągnął war-
Parametry techniczne oraz
wyniki badań laboratoryjnych
izolacyjność akustyczna przegród wewnętrznych w budynkach wielorodzinnych
wynosi R’A1 = 50 dB (PN-B-02151-3:1999,
tość Rw = 59 dB (C = -1 dB, Ctr = -5 dB).
Dane dla ściany z Bloczków Leca® BLOK
tabela 2, wiersz 1, kolumna 5)
Jest to nowy keramzytobetonowy Bloczek
akustycznych 24/20 o grubości 24 cm, wy-
Leca® BLOK akustyczny 24/20 o wymia-
murowanej z bloczków o średniej masie
– R’A2 = 52 dB.
rach 38x24x20 cm (długość x szerokość x
27,2 kg/szt., pokrytej obustronnie tynkiem
Na rynku można znaleźć produkty o zbliżo-
wysokość) i następujących parametrach:
gipsowym 2 x 1,0 cm:
nych wartościach izolacyjności akustycz-
masa 26-28,5 kg, gęstość ok. 1500 kg/m3,
w
yniki badań laboratoryjnych i wynikające
nej, ale masy powierzchniowe ścian z tych
wytrzymałość na ściskanie 11 N/mm2, izo-
z nich wartości projektowe wskaźników
wyrobów są najczęściej o ok. 30% większe
lacyjność cieplna 0,711 W/(m·K), ognio-
izolacyjności akustycznej:
niż keramzytobetonowego Bloczka Leca®
odporność REI 240. Ściana wykonana do
– Rw = 59 dB (C = -1 dB, Ctr = -5 dB)
BLOK 24/20. Wyrób ten dołączył do dwóch
badań wymurowana została na zaprawie
– RA1R = 56 dB, RA2R = 52 dB
innych Bloczków Leca® BLOK akustycz-
cementowo-wapiennej z pełną spoiną pio-
s
zacunkowe wartości wskaźników oce-
nych 18 i 18 g, które mają zbliżoną izolacyj-
nową i poziomą oraz pokryta tynkiem gip-
ny przybliżonej izolacyjności akustycznej
ność akustyczną, jednak szerokość ściany
sowym. Badania przeprowadzono w Zakła-
ścian w budynku:
24 cm pozwoli projektantom na łatwiejsze
dzie Akustyki ITB.
– R’A1 = 52-55 dB (minimalna wymagana
oparcie na niej stropów.
Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. marka Weber Leca®
► ul. Krasickiego 9 ► 83-140 Gniew ► tel. 58 772 24 10 (11)
► www.lecadom.pl ► [email protected]
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
63
firmy
produkty
technologie
TULNAK Firma Rodzinna
A.R.D. Nakielscy
Bloki kotwiące
Rozwiązanie mocowania stężeń prętowych, wykonane w holenderskiej technologii REMCO, składało się z elementu zwanego „kołyską” mocowanego bezpośrednio
w słupie nośnym i podkładki, dopasowanej
TULNAK
Firma Rodzinna A.R.D. Nakielscy
ul. Zakładowa 147C
92-402 Łódź
tel. 42 648 80 96
faks 42 648 80 96
www.tulnak.pl, [email protected]
do średnicy stężenia. Niestety jej budowa
i sposób mocowania ograniczyła wielkość
Firma TULNAK, korzystając z wieloletniego
Kolejnym produktem firmy są stężenia
O firmie
doświadczenia w produkcji i udoskonalaniu
prętowe ze stali S355 lub S235 w zakresie
narzędzi oraz osprzętu przemysłowego, do-
średnic od Ø 12 do Ø 36. Długość gwintów
Firma TULNAK w 1997 r. rozpoczęła współ-
pracowała kształt bloku i podkładki w celu
zewnętrznych do 300 mm (w zależności od
pracę z holenderskimi spółkami zajmu-
maksymalizacji ich wytrzymałości.
projektu). Pręty zabezpieczane są antykoro-
jącymi się projektowaniem i budową hal
Kolejne lata produkcji, współpraca z najwięk-
zyjnie warstwą ocynku.
stalowych. Pierwszą wspólną inwestycją
szymi w Europie wytwórcami hal stalowych
była budowa Warszawskiego Rolno-Spo-
oraz badania wytrzymałościowe przeprowa-
żywczego Rynku Hurtowego w Broniszach
dzone na Politechnice Łódzkiej w 2013 roku,
o powierzchni 42,5 ha (pod dachem).
doprowadziły do powstania idealnego roz-
Od tego czasu we współpracy z projektan-
wiązania dla mocowania stężeń prętowych.
tami, firmami budowlanymi i Politechniką
W tablicy poniżej przedstawiono wartości
ły i obróbki blacharskie wykonywane z blach
Łódzką, firma wprowadza na polski rynek,
nośności elementów bloków kotwiących,
stalowych (gatunek S235, S355 i inne) o gru-
udoskonala, produkuje i dostarcza elemen-
składających się z kołyski i podkładki pro-
bości do 25 mm. Elementy zabezpieczane
ty hal stalowych takie jak:
mieniowej.
są antykorozyjnie warstwą ocynku.
k
otwy i śruby fundamentowe
s
tężenia prętowe
b
loki kotwiące do stężeń prętowych
 łączniki (klipy)
 z astrzały
p
ręty antyzwichrzeniowe
o
dciągi linkowe
p
odstawy pod wentylatory i wywietrzaki
Łączniki, zastrzały, obróbki
blacharskie
TULNAK produkuje również łączniki, zastrza-
▼ Tab. 1. Nośności bloków kotwiących
Nazwa
Nośność
Blok kotwiący 12/16
75 kN
Blok kotwiący 20/24
150 kN
Blok kotwiący 27/30
190 kN
p
rzejścia dachowe
Systemy jakości
Firma
TULNAK
wraz
z rozszerzeniem
asortymentu zwiększyła jakość produkowanych wyrobów oraz nieustannie podnoszone
są
kwalifikacje
pracowników.
W celu całkowitego i ciągłego nadzoru
Kotwy fundamentowe
procesów spawania, zakupów, składowa-
Wszystkie elementy produkowane są w jed-
TULNAK zajmuje się także produkcją kotew
staw wprowadziła systemy jakości ISO
nym miejscu, dzięki czemu firma nie ma
fajkowych, płytkowych, marek fundamen-
9001:2001 oraz w 2013 roku oznakowanie
problemów logistycznych z produkcją i re-
towych wykonywanych wg projektu oraz
CE dla wyrobów budowlanych zgodne
alizacją zleceń.
zgodnie z normą PN-EN 1993-1-8:2006.
z EN 1090-1:2009+A1:2011.
▲ Fot. 2. Blok kotwiący
▲ Fot. 3. Blok kotwiący
▲ Fot. 4. Łącznik
d
rabiny ppoż.
64
Stężenia prętowe
przenoszonych sił.
▲F
ot. 1. Zastrzały
Vademecum
Konstrukcje budowlane
edycja 2015
nia, produkcji, zleceń zewnętrznych i do-
Nie znalazłeś
swojej firmy?
Skontaktuj się z nami!
tel. 22 551 56 27
rek [email protected] ynierbudownic twa.pl
firmy
technologie
produkty
ZREMB POLAND Sp. z o.o.
ZREMB POLAND Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 103/107
21-560 Międzyrzec Podlaski
tel. 83 371 28 97, 83 371 40 61
faks 83 371 21 37
www.zremb-poland.eu
[email protected]
Firma zajmuje się spawaniem metodami MIG,
MAG, TIG, MMA. W zakresie przygotowania
powierzchni dysponuje śrutownicą przejazdową rolkową 1,5 x 0,5 m i piaskarką. Świadczy usługi malowania natryskowo-hydrodynamicznego na powierzchni ok. 3600 m2.
O firmie
Zremb ma do swojej dyspozycji hale o łącz-
Zremb Poland jest firmą z ponad sześć-
nej powierzchni ok. 10 500 m2 i kubaturze
dziesięcioletnią praktyką specjalizującą się
65 000 m3. Hala produkcyjna konstrukcji
w wykonawstwie wszelkich konstrukcji sta-
stalowych o powierzchni 2000 m2 dysponuje
lowych (budynków, maszyn części i urzą-
dwiema suwnicami o udźwigu 5 t. W skład
dzeń dla budownictwa). Od wielu lat firma
pozostałej infrastruktury zaliczyć można ma-
zapewnia zaplecze firmom budowlanym
gazyn stali o powierzchni 7000 m2 wyposa-
w postaci szalunków i obudów wykopów.
żony w dwie suwnice o udźwigu 8 t, drogi,
Firma współpracowała podczas wielu reali-
place składowe zewnętrzne o powierzchni
zacji, wśród których można wyróżnić takie
ok. 25 000 m2 oraz wolną przestrzeń do
zagospodarowania w ilości ok. 30 000 m2.
przedsięwzięcia jak:
 budowa Centrum Zdrowia Matki Polki
Firma Zremb ma sprzęt umożliwiający:
Teren firmy i przestrzeń produkcyjna są cało-
 stadiony sportowe
c
ięcie gilotynowe blach do grubości
dobowo monitorowane i nadzorowane.
 wyposażenie kopalń
16 mm i długości 3 m
 pierwsze stacje metra warszawskiego.
Dzięki tym realizacjom firma zdobyła doświadczenie, które wykorzystuje w bieżącej
działalności
produkcyjnej,
dostarczając
W najbliższych latach Zremb Poland planu-
p
alenie gazowe i plazmowe na wycinarkach CNC z arkuszy 2,5 x 6 m
je wzbogacić się w park maszynowy, umożliwiający zaawansowaną obróbkę części
g
ięcie na prasach mechanicznych i hydrau-
i konstrukcji wielkoprzestrzennych. Obecnie
licznych do 300 t nacisku i 6 m długości
jest w stanie wykonywać frezowanie i tocze-
konstrukcje stalowe i sprzęt o najwyższej
w
ykrawanie mechaniczne
nie elementów, które ze względu na swoje
jakości.
 toczenie, frezowanie, wytaczanie, szlifo-
gabaryty, nie mogą być poddane obróbce
wanie i struganie na maszynach konwen-
skrawaniem na maszynach o konwencjo-
cjonalnych i CNC.
nalnych rozmiarach.
Oferta firmy
Firma realizuje zamówienia konstrukcji, dbając o jakość na każdym etapie produkcji. Ma
wszelkie urządzenia służące właściwemu
przygotowaniu stali do spawania, obróbki, zabezpieczenia antykorozyjnego, bezpiecznego
transportu i montażu u klienta. Nad wszelkimi
procesami produkcyjnymi czuwa wykwalifikowana kadra posiadająca doświadczenie
i odpowiednie uprawnienia. Potwierdzeniem
dbałości o proces produkcji są liczne certyfikaty m.in.: TUVRh EN-1090, SLV, IS.
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
67
indeks
firm
indeks firm
Spis artykułów zamieszczonych w dziale KOMPENDIUM WIEDZY
Nazwa
Autor
Tytuł
Strona
Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Paweł Łukowski, prof. PW,
dr hab. inż. Andrzej Garbacz, prof. PW
Trwałość konstrukcji żelbetowych
6-11
Politechnika Warszawska
dr inż. Maciej Cwyl,
dr inż. Stanisław Wierzbicki
Konstrukcje stalowe o dużych rozpiętościach
12-15
Politechnika Świętokrzyska
dr hab. inż. Lech Rudziński,
dr inż. Andrzej Kroner
Naprawy i wzmocnienia konstrukcji murowych
16-21
Politechnika Krakowska
dr inż. Dorota Kram
Budownictwo na bazie drewna
22-26
Spis firm zamieszczonych w działach FIRMY, PRODUKTY, TECHNOLOGIE
oraz Przegląd Produktów i Realizacji, wypowiedzi ekspertów
Nazwa firmy/adres
BALEX METAL Sp. z o.o.
ul. Wejherowska 12C
84-239 Bolszewo
BFN Firma
Handlowo-Usługowa
ul. Piastowska 42
47-200 Kędzierzyn-Koźle
BUDOSPRZĘT Sp. z o.o.
ul. Siemianowicka 105
41-902 Bytom
BWL-Projekt Sp. z o.o.
ul. Pęcicka 9
01-688 Warszawa
dokumentybudowlane.pl
Natalia Cholewa
ul. Wiosenna 2
44-196 Knurów
ELKON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 46B
05-090 Dawidy Bankowe
70
Vademecum
Konstrukcje budowlane
Kontakt
Profil działalności
Strona
tel. 58 778 44 44
faks 58 778 44 48
infolinia 801 000 807
www.balex.eu
[email protected]
Firma od ponad 20 lat oferuje kompletne i optymalne rozwiązania systemowe
dla budownictwa mieszkaniowego,
przemysłowego i rolniczego. Aktualnie
ma 7 specjalistycznych zakładów produkcyjnych, 14 oddziałów sprzedaży
w Polsce i 5 za granicą.
42
tel./faks 77 48 24 607
tel. 784 919 694
www.bfn.pl
[email protected]
Świadczy usługi w zakresie sprzedaży
i wynajmu rusztowań, szalunków fundamentowych, podpór stropowych
oraz ogrodzeń tymczasowych. Jest
członkiem Polskiej Izby Gospodarczej
Rusztowań i autoryzowanym dostawcą
rusztowań do Europejskiego Funduszu
Leasingowego.
33, 43
tel. 32 388 99 00
faks 32 388 99 01
www.budosprzet.pl
[email protected]
Świadczy usługi w zakresie: produkcji,
sprzedaży i wynajmu szalunków, kontenerów biurowych, obudów wykopów,
podpór, dylatacji i rusztowań. Wykonuje
również naprawę murów w technologii
HELIFIX oraz montaż dylatacji.
34, 46
Oferuje usługi projektowe i konsultingowe w pełnym zakresie branży kontel. 22 832 21 35 (36), 22 833 62 79
strukcyjnej. Projektuje m.in. konstrukcje
faks 22 833 62 77
40-41,
betonowe, monolityczne, prefabrykowww.bwl-projekt.pl
IV okładka
wane lub mieszane (prefabrykowane
[email protected]
monolityzowane), stalowe, zespolone,
a także z deskowaniem traconym.
tel. 608 488 950
www.DokumentyBudowlane.pl
[email protected]
Firma oferuje dostęp do serwisu
dokumentybudowlane.pl – zupełnie
nowego serwisu skierowanego do małych i średnich firm budowlanych zapewniającego łatwe, szybkie i wygodne
tworzenie dokumentacji budowlanej.
30, 50
tel. 22 300 17 58, 608 208 208
faks 22 300 17 59
www.ElkonPolska.pl
[email protected]
Firma oferuje betonownie w różnych
konfiguracjach, mieszalniki, pompy do
betonu, systemy recyklingu oraz systemy grzewcze wytwórni. Oprócz sprzedaży i wynajmu maszyn firma zapewnia
profesjonalny serwis posprzedażowy,
a także lokalny magazyn części.
30, 44-45
edycja 2015
indeks firm
Nazwa firmy/adres
Profil działalności
Strona
tel. 22 645 13 38 (39)
faks 22 645 15 59
www.fermacell.pl
www.budowaniedoskonale.pl
[email protected]
Producent wysokiej jakości systemów
suchej zabudowy. W swojej ofercie firma ma płyty gipsowo-włóknowe, płyty
cementowo-włóknowe oraz elementy
jastrychowe, a także kompletny asortyment do ich montażu.
35, 47
FORBUILD SA
ul. Górna 2A
26-200 Końskie
tel. 41 375 13 47
faks 41 375 13 48
www.forbuild.eu
[email protected]
Firma dostarcza materiały, produkty
i sprzęt dla budownictwa. Oferuje m.in.
systemy zbrojenia betonu, uszczelnienia, łożyska konstrukcyjne, dylatacje
i systemy zabezpieczeń. Obecna działalność to produkcja, sprzedaż, dzierżawa
oraz usługi montażowe.
34, 48-49
GammaCAD sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1, lok. 102
61-371 Poznań
tel. 61 307 16 33
www.gammacad.pl
[email protected]
Przedstawiciel i główny dystrybutor
programu AxisVM w Polsce. Firma jest
odpowiedzialna za sprzedaż, marketing,
wsparcie techniczne oraz szkolenia dla
użytkowników programu AxisVM.
30, 54
Grupa SILIKATY Sp. z o.o.
Kruki, ul. Nowowiejska 33
07-415 Olszewo-Borki
Jeden z największych w Polsce producentów wysokiej jakości bloczków
tel./faks 29 760 29 08, 29 760 29 19 i cegieł silikatowych. Niezmiennie od lat
www.grupasilikaty.pl
dba o to, aby zarówno jakość [email protected]
nych na rynek produktów, jak i zakres
oferowanych usług w pełni pokrywały
się z oczekiwaniami Klientów.
52-53
tel./faks 32 270 45 08 (09)
www.kasperpolska.pl
[email protected]
Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji drewnianych konstrukcji wiązarowych, ciesielskich oraz wielkogabarytowych konstrukcji z drewna klejonego.
35, 51
tel. 608 798 927
www.lechma-ekobud.pl
[email protected]
Zakres działań firmy obejmuje wytwarzanie elementów prefabrykowanych
na rynku krajowym jak i zagranicznym.
Podstawową produkcją są przede
wszystkim indywidualnie zaprojektowane schody zabiegowe oraz proste,
balkony, słupy oraz podwaliny.
31, 55
tel. 22 853 00 91
www.noe.pl
[email protected]
Firma oferuje deskowania ścienne i stropowe, a także pełną obsługę w zakresie
elementów osprzętu takich jak: dystanse
zbrojeniowe, środki antyadhezyjne i hydroizolacje. Działalnością firmy NOE­-PL jest
również dystrybucja matryc do betonu.
35, 56-57
tel. 42 680 20 83, 42 292 95 00
faks 42 680 20 93
www.protekt.com.pl
[email protected]
Producent sprzętu chroniącego przed
upadkiem z wysokości, w tym sprzętu
ochrony indywidualnej, stałych systemów
asekuracyjnych poziomych i pionowych,
wolnostojących zabezpieczeń krawędzi,
a także wyposażenia dla arborystów.
31, 58
RECTOR Polska Sp. z o.o.
ul. Śląska 64E
32-500 Chrzanów
tel. 32 626 02 60
faks 32 626 02 61
www.rector.pl
[email protected]
Firma jest polską filią jednego z francuskich liderów w zakresie produkcji prefabrykatów z betonu sprężonego – Grupy Rector Lesage, która działa na rynku
francuskim już od ponad 60 lat. RECTOR
Polska oferuje systemy stropowe – RECTOBETON i RECTOLIGHT.
31, 59
RMIG sp. z o.o.
ul. Pokrzywno 4A
61-315 Poznań
tel. 61 886 32 70
faks 61 886 32 79
www.rmig.com
[email protected]
Firma należy do globalnej grupy RMIG,
która ma 15 biur w 13 krajach Europy
i jest światowym producentem blach
perforowanych. Oferuje blachy standardowe oraz wykonywane na zamówienie. Gwarantuje wysoką jakość, konkurencyjne ceny i terminowość.
32, 60
FERMACELL
Systemy suchej zabudowy
ul. Migdałowa 4
02-796 Warszawa
KASPER Polska Sp. z o.o.
ul. Metalowców 6
44-109 Gliwice
Lechma EKO BUD Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 30
60-479 Poznań
NOE–PL sp. z o.o.
Jeziorki 84
02-863 Warszawa
PROTEKT
ul. Starorudzka 9
93-403 Łódź
Kontakt
edycja 2015
Konstrukcje budowlane
Vademecum
71
indeks firm
Nazwa firmy/adres
ROSA-MET
Radom Sp. z o.o.
ul. Starokrakowska 133
26-600 Radom
Saint-Gobain Construction
Products Polska sp. z o.o.
marka Weber Leca®
ul. Krasickiego 9
83-140 Gniew
STOLRAD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 5/7
26-600 Radom
TULNAK Firma Rodzinna
A.R.D. Nakielscy
ul. Zakładowa 147C
92-402 Łódź
WSC Witold Szymanik
i S-ka Sp. z o.o.
Graphisoft Center Poland
ul. Brukselska 44/2
03-973 Warszawa
ZREMB POLAND Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 103/107
21-560 Międzyrzec Podlaski
72
Vademecum
Konstrukcje budowlane
Kontakt
tel. 48 385 56 00
faks 48 385 56 01
www.rosamet.pl
[email protected]
Profil działalności
Strona
Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu konstrukcji stalowych obiektów wielkopowierzchniowych, obiektów
sportowych i zadaszeń. Zajmuje się
także produkcją gotowych wyrobów
metalowych i systemów transportu
technologicznego.
36
Pod marką Weber Leca® oferowane jest
lekkie kruszywo ceramiczne. Doskonatel. 58 772 24 10 (11)
łe parametry izolacyjności termicznej
www.lecadom.pl
i akustycznej, ognio- i mrozoodporność
www.netweber.pl
pozwalają na stosowanie Leca® [email protected]
ZYTU w geotechnice, budownictwie,
ogrodnictwie oraz rolnictwie.
32, 62-63
tel. 48 340 59 13
tel./faks 48 340 59 12
www.stolrad.com.pl
[email protected]
Fasady aluminiowo-szklane, ślusarka
aluminiowa zewnętrzna i wewnętrzna,
konstrukcje ognioodporne oraz świetliki i ogrody zimowe. Firma wykonuje
również elewacje wentylowane w systemie Alucobond oraz systemach ceramicznych i HPL.
34, 61
tel. 42 648 80 96
www.tulnak.pl
[email protected]
Firma oferuje produkty dla budownictwa tj.: akcesoria fundamentowe, stężenia prętowe, bloki kotwiące do stężeń
prętowych, łączniki (klipy), zastrzały,
pręty antyzwichrzeniowe, odciągi linkowe, przejścia dachowe, podstawy
pod wentylatory.
32, 64
tel. 22 617 68 35, 22 616 07 65
faks 22 616 07 74
www.archicad.pl
[email protected]
Przedstawiciel firmy GRAPHISOFT i dystrybutor programu ArchiCAD w Polsce.
ArchiCAD to wszechstronny program
do projektowania architektonicznego
i budowlanego w technologii BIM.
33, 65
tel. 83 371 28 97, 83 371 40 61
faks 83 371 21 37
www.zremb-poland.eu
[email protected]
Firma od ponad 60 lat jest producentem
systemowych szalunków budowlanych,
zabezpieczeń do wykopów i części do
maszyn. Dominującą stroną produkcji
w obecnym czasie jest profesjonalne
wykonawstwo konstrukcji stalowych
w ramach inżynierii wodnej i lądowej.
33, 67
edycja 2015
BWL-Projekt Sp. z o.o.
 działa od 1998 roku
 projektujemy konstrukcje budowlane wykorzystując najnowsze światowe osiągnięcia
 naszą specjalnością jest projektowanie budynków wysokich
 n a podstawie naszych projektów wybudowanych zostało ponad 5 milionów metrów
kwadratowych obiektów

chcemy, aby nazwa naszej firmy reprezentowała profesjonalizm i najwyższą jakość
BWL-Projekt Sp. z o.o.
 we operate since 1998
 we design building structures using world’s latest achievements
 we excel in high-rise building design
 based on our projects over 5 millions square meters were built
 we want our brand to stand for professionalism and top quality
BWL-Projekt Sp. z o.o.
01-688 Warszawa
ul. Pęcicka 9
www.bwl-projekt.pl
e-mail: [email protected]
tel. ( +48) 22 833 62 79
(+48) 22 832 21 35
fax (+48) 22 833 62 77

Podobne dokumenty