O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji

Transkrypt

O wydanie opinii zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
........................................................
..............................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy lub pełnomocnik)
(miejscowość, data)
........................................................
(adres, siedziba)
........................................................
(miejscowość, kod pocztowy)
........................................................
(telefon kontaktowy)
Komendant Miejski
Państwowej Straży Pożarnej
m.st. Warszawy
ul. Polna 1
00-622 Warszawa
Zwracam się z prośbą o wydanie opinii w trybie § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać
organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania
i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.) dotyczącej
spełnienia przez obiekt:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(dokładna nazwa i adres obiektu)
wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
..........................................................................
(podpis wnioskodawcy)

Podobne dokumenty