Zagrali dla Mikołaja

Komentarze

Transkrypt

Zagrali dla Mikołaja
Ukazuje się od 1897 roku
www.gornik.info.pl
ISSN 0017-226X
www.facebook.com/dwutygodnikgornik
16-31 marca 2015 • nr 6 (2001) • GAZETA GÓRNICZA • cena 1,85 zł (w tym 8 proc.VAT)
Zagrali dla Mikołaja
Pod patronatem „Górnika”
15 drużyn zagrało podczas turnieju Barbórka Cup 2015
dla 7 letniego Mikołaja cierpiącego na porażenie
mózgowe. Dzięki funduszom zebranym w czasie
licytacji sportowych gadżetów oraz górniczych
pamiątek zostanie zakupiony wózek inwalidzki, który
choć trochę poprawi jakość życia chłopca.
Fotoreportaż s.6-7
Miliardy dla OZE
System dotowania
zielonej energii
kosztować będzie polskie rodziny jak na
razie ok. 4 mld zł rocznie i będzie systematycznie rósł.
Czytaj s.2
Jak Kompania
pudruje restrukturyzację
Quo vadis górnictwo?
Jeśli reforma Kompanii Węglowej będzie
polegać tylko na pudrowaniu trupa - skończy się to wybuchem niekontrolowanego
pożaru, który w styczniu został tylko chwilowo przysypany.
Czytaj s.3
W efekcie spotkania rządu, pracodawców i
górniczych związków zawodowych powstały 3 zespoły robocze, które mają dwa miesiące na prezentacje konkretnych rozwiązań.
Związki zawodowe apelują
Związki zawodowe są przeciwne, by
firmy zewnętrzne przejmowały prace w kopalniach. W zamian proponują
przyjmowanie absolwentów górniczych
Czytaj s.5 szkół.
Czytaj s.9
FAKTY
FAKTY
Czescy związkowcy z wizytą w Polsce
Polska nie ma polityki surowcowej
„Polityka surowcowa Polski” autorstwa dziewięciu specjalistów zajmujących się różnymi dziedzinami gospodarki i ekonomii to raport o braku
polskiej polityki surowcowej. 11 marca na AGH
w Krakowie odbyła się na ten temat debata. Raport kończy się rekomendacjami, które dotyczą
tego, co należy zrobić, by poprawić sytuację. W
odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego
wskazane jest między innymi: przeprowadzenie
inwentaryzacji i analizy kluczowych wskaźników
funkcjonowania każdej czynnej kopalni/zakładu
górniczego, a na ich podstawie wskazanie, które kopalnie mogą być rentowne w przyszłości, a
które są trwale nierentowne, podjęcie racjonalnego programu restrukturyzacji, którego efektem będzie odzyskanie rentowności kopalń, po
odzyskaniu rentowności poszczególnych kopalń
należy rozważyć przeprowadzenie racjonalnych
zmian strukturalnych w polskiej energetyce;
ewentualne włączanie rentownych kopalń do
koncernów elektroenergetycznych pozwoliłoby bowiem na uzyskanie efektu synergii oraz
pozwoliłoby sprostać wymogom podwyższania
poziomu bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Śmierć sygnalisty
Sygnalista szybu na poziomie 765 w kopalni
Murcki-Staszic ruch Staszic został znaleziony
10 marca ok. godz. 15.20 przez przechodzącego
kolegę. Nie dawał znaku życia. O 15.50 lekarz
stwierdził zgon. Zmarły miał 53 lata. W kopalni
Murcki-Staszic pracował od 2004 r. Wcześniej
był zatrudniony w kopalni Kleofas.
Wybuch metanu zabił 34 górników
W katastrofie górniczej, do której doszło 4 marca
o godz. 5.20 ponad kilometr pod ziemią w donieckiej kopalni na Ukrainie zginęło już łącznie
34 górników a 15 zostało ciężko rannych. Prorosyjscy separatyści aresztowali dyrektora kopalni
za rzekomą dywersję. Kopalnia im. Zasiadki w
Doniecku ma złą sławę najniebezpieczniejszej
na Ukrainie. W ciągu 15 lat doszło w niej do 5
poważnych katastrof. W najcięższej z nich 18 listopada 2007 r. zginęło 101 górników. Po dwóch
tygodniach nastąpił drugi wybuch, w którym
52 osoby zostały ranne, następnego dnia miała
miejsce kolejna eksplozja, zabijając następnych 5
górników, którzy likwidowali pod ziemią skutki
poprzednich wybuchów a 30 odniosło ciężkie
obrażenia.
Fot.W.Czerkawski
Kontakty z czeską organizacją związkową OS PHGN niegdyś kopalni Cs „Armada” a obecnie „Karwina” - będącą niejako odpowiednikiem dla ZZG w Polsce,
w przypadku kopalni „Marcel” mają już
wieloletnią tradycję i są kontynuowane.
Ostatnie spotkanie, w dniach 11-12 marca inaugurujące współpracę na poziomie
Rady Krajowej, i Zarządu Krajowego OS
PHGN w Pradze zainicjowane przez
południowych sąsiadów miało miejsce w
Katowicach .
Zanim jednak doszło do spotkania przewodniczących obu organizacji związkowych czeska delegacja, w towarzystwie
przewodniczącego ZZG w Polsce ko-
Do OZE dopłacimy miliardy złotych
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał 11 marca ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Ustawa pozwoli uzyskać do 2020 r. 15 proc.
udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii. Ile będzie kosztował nas sen o wiatrakach?
Podniesienia zasiłku dla bezrobotnych
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych domaga się od rządu podniesienia
z dniem 1 czerwca 2015 r. zasiłku dla bezrobotnych do wysokości minimum socjalnego.
W Polsce mamy najniższy w Unii Europejskiej
zasiłek dla bezrobotnych, który na dodatek nie
jest powiązany z wcześniejszymi zarobkami.
Zgodnie z Konwencją nr 102 Międzynarodowej
Organizacji Pracy zasiłek powinien wynosić nie
mniej niż 50% poprzednich zarobków, albo być
ustalany na takim poziomie, który zapewni minimum niezbędne dla pokrycia podstawowych
kosztów utrzymania. Zasiłek w Polsce nie spełnia więc przesłanek wymienionych w Konwencji
nr 102. Utrata pracy w Polsce oznacza biedę i
wykluczenie. Wysokość zasiłku nie pozwala
zaspokoić najbardziej podstawowych potrzeb
bytowych osoby bezrobotnej. Ponadto ponad
85% bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku dla
bezrobotnych, co jest najniższym wskaźnikiem w
UE. Jest on więc niski, selektywny, a na dodatek
krótkotrwale wypłacany.
Podstawowa kwota zasiłku dla bezrobotnych
do 31 maja 2015 r. wynosi 717 zł netto (831 zł
brutto) w pierwszych 3 miesiącach prawa do zasiłku i 573 netto zł (653 zł brutto) w kolejnych
miesiącach. Minimum socjalne w gospodarstwie
jednoosobowym obecnie wynosi 1058 zł, w dwuosobowym 874 zł, a w czteroosobowym 842 zł.
OPZZ
strona 2
palni „Marcel” Krzysztofa Wojciechowskiego i przewodniczącego OS PHGN
(Związku Zawodowego Pracowników
Górnictwa, Geologii i Nafty) Jarosława
Pytlika zwiedziła zabytkową kopalnię
soli w Wieliczce oraz Kraków. Goście
zauroczeni byli zarówno kopalnią z jej
zabytkami jak i Krakowem. Nie ukrywali
też zaskoczenia naszą gościnnością i profesjonalnym przygotowaniem wizyty.
W części roboczej, już w Katowicach,
spotkali się z przewodniczącym Dariuszem Potyrałą i wiceprzewodniczącym
Wacławem Czerkawskim. Tematyka
spotkania była tak różnorodna, jak różnorodną i skomplikowaną jest proble-
System wsparcia zielonej energii kosztować będzie polskie rodziny, jak wylicza
Gazeta Polska, ok. 4 mld zł rocznie. Polskiemu rządowi nie przeszkadza dotować
gigantycznymi pieniędzmi OZE, a pozostawiać bez wsparcia polskie górnictwo i
wciąż z niego wysysać
ostatni grosz.
Prof. Andrzej Strupczewski w biznesalercie.pl
alarmuje, że ustawa o
OZE będzie w przyszłości w ciągu dekady kosztować podatników bagatela 129 mld zł(!). Jeśli
udział OZE w systemie
energetycznym w 2020
roku wyniesie 15.5 proc.,
to odbiorca prądu zapłaci rachunek wyższy o
131 proc. x 0,155 = 20,3
proc. Jeśli zaś, jak zalecają wytyczne Komisji Europejskiej na rok
2030, średni udział OZE w wytwarzaniu
energii w 2030 roku ma wynieść 27 proc.,
to rachunki odbiorców prądu w Polsce
wzrosną o 35 proc. – czyli ponad jedną
trzecią – wylicza profesor Narodowego
matyka górnicza. Tematem wiodącym
było funkcjonowanie organizacji związkowych w różnych uwarunkowaniach
polityczno-geograficznych w odniesieniu
do ustawy o związkach zawodowych, do
aktów prawnych i możliwości organizacyjnych.
Jak zauważyli uczestnicy szczególnie
owocną była wymiana doświadczeń
związanych z radzeniem sobie w dobie
przemian nadzoru właścicielskiego w
branży górniczej i energetycznej. Pierwsze, z tego typu spotkań, przebiegało w
atmosferze wzajemnego poznawania siebie i głoszonych poglądów.
Na łamach krótkiego materiału z wizyty nie sposób wymienić wszystkich
tematów, ale rozmawiano również o
koncesjach, obciążeniach finansowych
związanych z prowadzeniem eksploatacji górniczej oraz kosztach rodzajowych,
związanych z wydobyciem.
Obecna, bardzo trudna i złożona sytuacja
branży generuje serię roszczeń na poziomie pracodawca – pracownik, które dotyczą utrzymania miejsc pracy i godziwych
warunków do życia.
Obie organizacje, mające swych przedstawicieli w strukturach unijnych, mają
już pewne doświadczenia na arenie europejskiej w walce o prawa pracy. Jednoczy
więc je ten sam cel, a w jedności jak zwykło się mawiać - jest siła.
Krzysztof Wojciechowski
Przewodniczący ZZG w Polsce
KWK Marcel
Centrum Badań Jądrowych. W skali naszego kraju, w 2030 roku, gdy produkcja
energii elektrycznej wyniesie około 200
TWh i odpowiednio produkcja energii
z OZE w Polsce ma wynosić 54 TWh,
dopłaty do energii elektrycznej z powodu
„wspierania” OZE przy stałych dopłatach 239 zł/MWh wyniosą 54 000 000
MWh x 239 zł/MWh = 12,9 mld zł/
rok. I będą to pieniądze na czysto stracone, bo w następnym roku i w następnych
latach wydatki na „wsparcie” OZE będą
większe, a nie mniejsze. Czyli odbiorcy
energii elektrycznej w Polsce –każdy z
nas – zapłacą łącznie co roku 12,9 mld zł
na korzyść deweloperów OZE. W ciągu
10 lat będzie to aż 129 mld zł.
- Dla nas rozbudowa niestabilnych źródeł OZE oznacza konieczność rezerwowania ich pracy przez elektrownie gazowe – a gaz musimy importować z Rosji,
co stawia pod znakiem zapytania naszą
niezależność energetyczną. W sumie
ustawa potwierdza od dawna podkreślane stwierdzenie, że energia z OZE nie
zapewnia bezpieczeństwa energetycznego, jest droga i polscy odbiorcy prądu
będą boleśnie odczuwali jej skutki – uważa prof. Strupczewski.
Red.
„Górnik”- Dwutygodnik Związku Zawodowego Górników w Polsce
Redaktor naczelny: Jarosław Bolek. Rada Programowa: Janusz Ludwig, Bogdan Nowak, Witold Sprawka, Janusz Szymik
Adres redakcji: Plac Grunwaldzki 8-10; 40-950 Katowice; tel.: 32 255 24 53; kom. 507 871 129; fax: 32 255 16 46; www.gornik.info.pl; [email protected]
Wydawca: JARBOL MEDIA. Druk: Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Poligrafia
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych, zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych.
Jak Kompania pudruje restrukturyzację
Kompania Węglowa ogłasza, że ma wielki biznesplan na przyszłość i że trwa dialog ze związkami. Czy rzeczywiście
tak jest? Liderzy związkowi ostrzegają, że jeśli reforma największej spółki górniczej w Europie będzie dalej polegać tylko na pudrowaniu trupa i przeciąganiu w czasie konkretnych rozwiązań, skończy się to wybuchem niekontrolowanego pożaru, który w styczniu został tylko chwilowo przysypany.
Co o pomysłach między innymi: 6 dniowego tygodnia pracy, zastępowania pracowników kopalń firmami zewnętrznymi, sądzą
uczestnicy rozmów w Kompanii Węglowej
ze strony Związku Zawodowego Górników w Polsce: Leszek Piotrowski, Robert
Misiek i Jerzy Sawczuk:
żemy zatrudniać firm zewnętrznych - to nie
ten kierunek . Teraz znów się okazuje, że kilka
tysięcy górników, którzy odejdą na emerytury
lub inne świadczenia w związku z restrukturyzacją będzie zastąpionych pracownikami
firm zewnętrznych. Czy rzeczywiście będzie
to opłacalne, skoro Kompania po pierwsze
się, że to jakiś blef. Mijają kolejne miesiące i mamy ciągle zamieszanie, czy najpierw wejdą do SRK czy też będą przejęte
przez Węglokoks lub Taurona w przypadku Brzeszcz. Okazuje się też, że zarząd
dąży do ograniczenia działalności kopalń.
Próbuje się różne warianty. Np. w sferze
nie ma rozeznania co do tzw. firm obcych,
a po drugie to pracownicy kopalń muszą po
nich często poprawiać wykonane prace. Pożar, który wybuchł w górnictwie został tylko
zasypany chwilowo piaskiem, ale dalej się tli i
podejrzewam, że za chwilę wybuchnie z dużo
większą siłą i będzie problem z jego ugaszeniem, bo wybuchnie nie tylko w Kompanii
Węglowej, ale we wszystkich spółkach. Jak
na razie żadnych konkretów nie ma. Majowe
wybory prezydenckie jeszcze bardziej odepchną sprawy górnicze na dalszy plan. A jesienią znów kolejne. W Kompanii Węglowej
panuje totalny bałagan. Przypomina to bardziej pudrowanie trupa i liczenie na społeczny spokój. Ale to tylko pobożne życzenia, bo
nastroje wśród załóg wcale nie są sielankowe.
płac. Są problemy z tegorocznym podziałem funduszu płac. Tak samo, co do sześciodniowego tygodnia pracy. Przecież on
funkcjonuje. Kopalnie robią nawet 7 dni.
Jak miałby funkcjonować nowy model, na
jakich zasadach, wciąż nie wiemy? Padają
tylko hasła, że jedne kopalnie, tam gdzie jest
zbyt węgla, będą fedrować przez cały czas.
Czy będą na to pieniądze? Czy zarząd chce
płacić za te dodatkowe dni jak za zwykłą
dniówkę? To wciąż sfera pytań. Trwają rozmowy na ten temat. Jednak bez konkretów.
Kolejne rzucone hasło to firmy zewnętrzne.
Z biznesplanu jasno wynika ograniczenie
zatrudnienia i jego uzupełnianie pracownikami z firm obcych. To zagrożenie dla nas.
Skandalem jest, że nie przyjmuje się absolwentów, którzy mają podpisane umowy, a
chce się oprzeć pracę w kopalni na firmach
zewnętrznych. Na spotkaniach z zarządem
wszystkie pomysły menedżerów rozbijamy na czynniki pierwsze. Wcześniej przed
tworzeniem planu związki zawodowe nie
miały wglądu w jego powstanie. Dopiero
teraz jesteśmy recenzentami ich pomysłów.
Niestety podczas spotkań ze strony członków zarządu brak jest decyzyjności i na
rozmowach się kończy. Mamy nadzieję, że
taka forma dialogu ulegnie zmianie.
Pożar został zasypany tylko
chwilowo
Leszek Piotrowski
Przewodniczący ZZG w Polsce
w KWK Bobrek-Centrum
Jak na razie stronie związkowej zostały
przedstawione wyrywki biznesplanu Kompanii Węglowej. Już na początku powiedziano, że są to tylko założenia i niekoniecznie tak musi być w wersji ostatecznej.
Zostaliśmy uraczeni wielu ciekawostkami
w stylu wirtualnej kopalni, która raz jest
nierentowna, raz zaś wzorem do naśladowania. A takie hece ostatnio często oglądają światło dzienne. Do końca nie wiem
jak rozumieć sytuację, kiedy prezentuje się
związkom kopalnię jeszcze nie dawno do
likwidacji, a teraz mającą brylować i ciągnąc całą Kompanię Węglową do góry?
Czy to czasami nie manipulacja? Tak samo
przecież można by powiedzieć o każdej innej kopalni. Wystarczy tylko przekierować
sprzedaż węgla lub ograniczyć sprzedaż,
zmniejszyć wydobycie i pokazać, że jest
nierentowna. Mówi się też, że nie wszystkie
kopalnie będą pracowały 6 dni w tygodniu,
ale na jakich zasadach, co i jak - tego jeszcze nikt nie zna, o tym ponoć mamy jeszcze rozmawiać. Tymczasem dialogu brak.
Jest tylko przedstawienie przez Kompanię
Węglową jakichś założeń, nie podpartych
żadnymi argumentami. Nadal zwały są na
każdej z kopalń. Nadal nie ma gdzie sypać, a
mówi się nam, że zwiększymy wydobycie, bo
to jest najlepszy kierunek restrukturyzacji. A
my słyszeliśmy już za poprzedniego zarządu
różne dywagacje. Mówiliśmy, że najlepszym
rozwiązaniem jest sprzedaż węgla i zwiększenie wydobycia – wówczas to nie pasowało.
Wmawiano nam, że trzeba zmniejszyć wydobycie. Teraz znów mówi się, że trzeba je
zwiększyć. Tak samo, jeśli chodzi o firmy zewnętrzne. Poprzedni zarząd mówił: nie mo-
Zamieszanie trwa
Jerzy Sawczuk
Przewodniczący ZZG w Polsce
w KWK Jankowice
Ogólnikowo plan zapisany dla nas w Porozumieniu z 17 stycznia jest jakoś realizowany. Wcześniej załogi były informowane, że
4 kopalnie z tzw. listy do likwidacji przejdą do Węglokoksu, a tymczasem okazuje
Plan śmiechu warty
Robert Misiek
Wiceprzewodniczący ZZG w Polsce w KWK
Sośnica-Makoszowy Ruch Makoszowy
Uważam, że Kompania nie ma biznesplanu. To, co nam przedstawiła to jest śmiechu
warte i nadające się do kosza. I takie jest
chyba odczucie wszystkich. Kompania chce
oszczędzać wynajmując firmy obce kosztem
cięć w zatrudnieniu załóg. Na każdej kopalni
chcą prowadzić roboty firmami zewnętrznymi i to w skali 30 proc. do liczby załogi. Skąd
wziąć taką ilość firm zewnętrznych? Oprócz
ZGRI nie ma w zasadzie fachowej kadry. I
to są oszczędności? To farsa. Trzeba policzyć,
ile kosztuje firma obca i do tego doliczyć, ile
kosztuje spółkę poprawianie po firmie zewnętrznej? Zamiast zatrudnić absolwentów
szkół. Nad takim scenariuszem powinna się
pochylić Kompania. Przecież ci młodzi ludzie mają podpisaną umowę ze spółką. Dla
mnie biznesplan jest do wyrzucenia. Sytuacja
w spółce w odniesieniu do kopalń z tzw. listy
do likwidacji, w tym jeśli chodzi o kopalnię
Makoszowy jest nieokreślona. W porozumieniu z 17 stycznia podpisano, że strona
społeczna zagwarantuje spokój. Ale też pisze, że wchodzi w życie z dniem podpisania.
Coraz ciężej zachować nam spokój. Ludzie
są coraz bardziej nabuzowani. Wcześniej
prezes wyciszył troszeczkę atmosferę dając
pełnomocnika na Makoszowy, który miał
się zajmować naszym Ruchem. Ale on nic
nie może, bo jego pełnomocnictwa to tylko
doprowadzenie do rozmów z Węglokoksem
i z SRK. Poza tym może się tylko przyglądać. Na dzień dzisiejszy nic się nie robi. Nie
ma dobrej woli dyrekcji. Np. jeśli chodzi o
pracowników GRP, których oddział został
przeniesiony, a po trzech miesiącach miał
wrócić. Nie ma robót na inwestycje, nie ma
pieniędzy. Uważam, że nie ma dobrej woli.
Ślemy pisma do gwaranta porozumienia,
do ministra Kowalczyka. Jednak bez efektu.
Przygotowujemy się, żeby wkrótce pokazać
swoje niezadowolenie w pikiecie pod siedzibą spółki. Nie ma bowiem postępów w
podziale na kopalnie Sośnica i Makoszowy.
My tego nie widzimy. W zamian jest realizowany program 2 SI. Potencjalni inwestorzy mówią, że wydmuszki nie chcą kupować.
Zebrał: jb, fot.jb
strona 3
Pod patronatem „Górnika”
Slalom gigant dla Chwałowic
Zawody narciarskie w Slalomie Gigancie
o Puchar Prezesa Kompanii Węglowej
S.A. stały się już tradycją wśród branży
górniczej. W tym roku odbyły się 7 marca na Stacji Narciarskiej Cieńków w Wiśle. Pogoda dopisała - w pięknym słońcu
i na świetnie przygotowanym stoku walczyli zawodnicy z 13 zakładów wchodzących w skład KW S.A. oraz spółek
powiązanych kapitałowo. Atmosfera była
iście sportowa. Nie zabrakło dobrych humorów, umiejętności i kibiców, z których
najbardziej aktywnymi okazała się ekipa
z KWK Marcel, która została doceniona
przez organizatora miłą niespodzianką.
Najlepszą drużyną był oddział KWK
CHWAŁOWICE, który uzyskał największą ilość punktów 1358. Na „pudle”
znalazł się także oddział KWK MARCEL (II miejsce - 1340 punkty) i oddział KWK JANKOWICE (III miejsce
strona 4
- 1322 punkty).
W konkurencji indywidualnej najlepsze
czasy uzyskali reprezentanci KWK Marcel. Najlepszą kobietą okazała się Barbara Smusz z czasem 35,90, a najlepszym
mężczyzną był Marek Szczyrba - czas
28,88. W kategorii tej był wymóg, że
zawodnik musi być aktualnym pracownika Oddziału lub Centrali Kompanii
Węglowej S. A. Natomiast najlepszym
czasem zawodów był wynik Macieja Bugiel, który reprezentował Centralę Kompanii Węglowej. Trasę pokonał w ciągu
27,66 s..
Nagrody dla zawodników wręczali: Rafał
Patyk - przedstawiciel Kompanii Węglowej S.A., Piotr Wilchelm - Prezes NAT,
oraz Krzysztof Brożyna - Dyrektor SN
Cieńków.
Zarówno drużyny, jak i najlepsi zawodnicy otrzymali dyplomy, medale, puchary
i nagrody rzeczowe ufundowane przez
sponsorów, za co im serdecznie dziękujemy. A byli nimi:
Nadwiślańska Agencja Turystyczna
Sp. z o.o. (NAT)
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego - Lędziny
Dąbrowska Fabryka Maszyn Elektrycznych „DAMEL” S.A. - Dąbrowa Górnicza
Kompanijne Zakłady Remontowe
REMASZ” sp. z o.o. Gliwice
Grupa MARAT Sp. z o.o. – Rybnik
Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa
Sp. z o.o. (COIG)- Katowice
Gliwickie Przedsiębiorstwo Transportowe
„TRAKT” Sp. z o.o. Gliwice
Górnośląska Spółka Ubezpieczeniowa S.A.
(GSU) Gliwice
PEPSI general bottlers Poland
Źródło: Nadwiślańska Agencja Turystyczna
Fot. NAT
Wyniki w konkurencji drużynowej:
KWK Chwałowice - 1358 pkt.
KWK Marcel – 1340 pkt.
KWK Jankowice – 1322 pkt.
4. KWK Rydułtowy Anna - 1289 pkt.
5. KWK Bolesław Śmiały - 1262 pkt.
6. KWK Brzeszcze - 1065 pkt.
7. KWK Ziemowit - 917 pkt.
8. Zakład Elektrociepłownie - 887 pkt.
9. KWK Pokój – 664 pkt.
10. KWK Sośnica - Makoszowy - 603 pkt.
11. KWK Piast - 388 pkt.
12. Centrala KW S.A. - 366 pkt.
13. Haldex S.A. - 337 pkt.
Nagroda dla zawodnika z najlepszym
czasem:
Smusz Barbara - KWK Marcel - 35,90 s
Szczyrba Marek - KWK Marcel 28,88 s
Nagroda dla najstarszego zawodnika, który ukończył zawody - Barański
Adam Centrala KW S.A.
Nagroda dla najmłodszego zawodnika, który ukończył zawody - Stańczak
Wojciech Haldex S.A.
W sali marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego spotkali się ze strony rządu:
Wojciech Kowalczyk - pełnomocnik rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla
kamiennego, Rafał Baniak - podsekretarz
stanu w Ministerstwie Skarbu oraz Tomasz Tomczykiewicz - podsekretarz stanu
w Ministerstwie Gospodarki. Za stołem
usiedli też przedstawiciele związków zawodowych oraz prezesi spółek węglowych.
W konferencji ze strony Związku Zawodowego Górników w Polsce wzięli udział:
Dariusz Potyrała – przewodniczący Rady
Krajowej ZZG w Polsce, Witold Sprawka – przewodniczący związku w KWK
Pniówek ( JSW S.A) i Sebastian Czogała
– przewodniczący z KWK Mysłowice-Wesoła (KHW S.A.)
Quo vadis polskie górnictwo?
Po apelu ZZG w Polsce skierowanym do Ministra Skarbu RP Włodzimierza
Karpińskiego o podjęcie rozmów nad programem dla górnictwa rząd zorganizował 9 marca w Katowicach konferencję początkującą prace nad strategią
dla górnictwa węgla kamiennego. W efekcie rozmów ustalono, że powstaną 3 zespoły robocze (komisje): ds. bezpieczeństwa energetycznego Polski,
struktury organizacyjnej kopalń oraz ochrony środowiska i bezpieczeństwa
pracy, które w maju mają zaprezentować konkretne rozwiązania.
Sześciodniowy tydzień pracy ?
Witold Sprawka – przewodniczący ZZG w
Polsce w KWK Pniówek ( JSW S.A.)
Po konferencji z udziałem przedstawicieli
rządu, pracodawców i związków zawodowych powiem, że rewolucji nie zapowiedziano. Tematów padło wiele, ale trudno
z nich wyłowić receptę na to, co najważniejsze dla górnictwa w obecnym czasie: na
rentowność i płynność finansową. Była też
prezentacja wyników polskiego górnictwa
w okresie 2013-2014r.
Uważam, że najważniejsze dzisiaj nie są
zmiany, tylko realizacja zapisów czy to z
Porozumienia z 17 stycznia dotyczącego
Kompanii Węglowej i całej branży, czy też
Porozumienia z 13 lutego dotyczącego Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Uczestnicy
konferencji powołali 3 Komisje, które mają
dwa miesiące na opracowanie poszczególnych elementów dla górniczej strategii.
Miejmy nadzieję, że prace te będą sensowne, aczkolwiek nic nowego nie można
się spodziewać. Popatrzmy tylko na jeden
z wątku dyskusji. Pracodawca zmierza w
kierunku: sześciodniowego tygodnia pracy przy zachowaniu pięciodniowego systemu pracy pracownika. Jest jednak jeden
mankament w tym określeniu czasu pracy
pracownika. Skąd wziąć tyle załogi? Trzeba
sobie zdawać bowiem sprawę, że przy takim systemie pracy każdego dnia 20 proc.
załogi nie będzie ze względu czy to na chorobę czy urlopy. Trzeba się zastanowić czy
przestrzegając prawa górniczego i mając na
względzie zagrożenie metanowe nie lepsze
byłoby wprowadzenie systemu trzyzmianowego na kopalniach. Rozumiem, że wykorzystanie do maksimum sprzętu jest ważne,
ale czy tylko to? Konieczność przewietrzania ścian, jeśli pracujemy na okrągło przy
kopalniach tak wysoce metanowych może
spowodować, że będzie to utopia. Związki
zawodowe optują za systemem trzyzmianowym. Jeśli ma być czterozmianowy system
i 6 dniowy tydzień pracy to trzeba myśleć
o większym zatrudnieniu pracowników, a
takich planów pracodawcy nie przewidują.
Obniżenie podatków – sposobem
na opłacalność górnictwa
Sebastian Czogała – Przewodniczący ZZG
w Polsce w KWK Mysłowice-Wesoła (KHW
S.A)
Na spotkaniu z ministrem Kowalczykiem
zapadła decyzja o powołaniu trzech zespołów roboczych, które zajmują się takimi
sprawami jak: bezpieczeństwo energetyczne, struktura organizacyjna, kwestie środowiskowe oraz związanymi z bezpieczeństwem pracy. Zespoły te będą miały dwa
miesiące czasu na przygotowanie rozwiązań dotyczących strategii dla górnictwa,
ponieważ obecna obowiązuje do końca
roku. W skład zespołów wejdą przedstawicieli strony społecznej, pracodawcy oraz
eksperci ds. górnictwa. Obecna strategia
działalności górnictwa węgla kamiennego
obowiązuje na lata 2007/2015. Spotkanie
to miało być między innymi realizacją porozumienia z 17 stycznia, gdzie zaniechano
likwidacji 4 kopalń w Kompani Węglowej,
a zamiast tego weszła w życie znowelizowana ustawa o funkcjonowaniu górnictwa
węgla kamiennego, która daje możliwość
przekazywania poszczególnych kopalń do
SRK i de facto dopuszcza udzielenie dowolnej pomocy publicznej na wygaszanie
kopalń. Stąd ważne jest najszybsze wypracowanie wspólnego stanowiska, ponieważ
strategia nadaje pewne kierunki w polskim
górnictwie. Wielu z nas zastanawia się czy
polskie górnictwo ma jeszcze jakąś przyszłość, czy dopracujemy wszyscy na kopalniach do emerytury? Zdajemy sobie sprawę
jako strona społeczna, że bez wyrzeczeń się
nie obejdzie, że przed nami nastały ciężkie
czasy. Sytuacja w górnictwie najprawdopodobniej się nie zmieni. Jeszcze nie tak dawno, bo w 2014 roku tonę węgla kamiennego
ARA, czyli oferowanego w portach Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia wyceniono
na ponad 80 dolarów dziś ponad 60. Jedną
z przyczyn takiego stanu rzeczy jest nadprodukcja surowców oraz sytuacja gospodarcza Chin (spowolnienie gospodarcze
państwa środka). Niektórzy eksperci sugerują, że koszty wydobycia węgla w Polsce
w większości kopalń będą wyższe niż ceny
rynkowe, można więc postawić tezę, że bez
Manifestacja w Warszawie – 18 kwiecień
Koalicja PO-PSL nie spełnia swoich
obietnic. Rządy Donalda Tuska i Ewy
Kopacz deklarowały, że będzie żyło się
lepiej. Tymczasem wzrost gospodarczy jest konsumowany przez najbogatszych.
Rośnie skala bezwzględnego ubóstwa,
utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia,
płace w sferze budżetowej są zamrożone
od sześciu lat. Kilka milionów pracowników zmuszono do pracy na umowach
„śmieciowych”. Brakuje poczucia stabilności w życiu zawodowym i rodzinnym.
Sytuacja taka wywołuje wiele protestów
w poszczególnych zakładach pracy i całych branżach.
Jesteśmy solidarni z uczestnikami trwających protestów !
OPZZ inicjuje wiele działań mających na
celu rozwiązanie nabrzmiałych problemów
pracowniczych i społecznych. Zwracaliśmy
uwagę na trudną sytuację setek tysięcy polskich rodzin. Zgłaszaliśmy propozycje naprawy, składaliśmy inicjatywy ustawodaw-
głębokiej restrukturyzacji kopalń większość
z nich nie ma racji bytu. Do tego dochodzi brak długofalowych działań mogących
pomóc rozwiązywać bieżące problemy górnictwa, które wynikają między innymi ze
słynnego protokołu z Kioto, pakietu klimatycznego i spadających cen rynkowych
węgla na świecie. Węgiel w skali globalnej
to niezmiernie istotny nośnik energii 40% energii elektrycznej w świecie produkowanych jest z węgla, a 70% globalnego
przemysłu stalowego uzależniona jest od
węgla. Jednak w Polsce nadal są plany budowy nowych kopalń między innymi na
Lubelszczyźnie, ale to nie zmieni faktu,
że polskie górnictwo traci na znaczeniu.
W pierwszym półroczu 2014r. strata finansowa netto polskiego górnictwa wyniosła
772,3 mln zł. Inną sprawą jest to, że polskie górnictwo jest niedoinwestowane. W
samej tylko należącej do Czechów kopalni
„Silesia” zainwestowano blisko 1 mld, a największa spółka węglowa w Polsce i Europie
z 14 kopalniami inwestuje rocznie podobną
kwotę. Dzisiaj w Europie jest zwiększony
nacisk na produkcję energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii. W samych
tylko Niemczech w ostatnich miesiącach
wzrosła produkcja energii elektrycznej z
paneli słonecznych i elektrowni wiatrowych
o 30%. Dodatkowo do Polski napływa tani
węgiel min. z Rosji. Tylko przez przejścia
graniczne w obwodzie kaliningradzkim
przejechało w zeszłym roku ponad 1,7 mln
ton rosyjskiego węgla, dodatkowo przez
przejście z Białorusią i Ukrainą kolejne
116 tys. w październiku, 160 tys. w listopadzie i w grudniu 164 tysięcy. Rzecz nie w
tym co zrobić, żeby mniej węgla z zagranicy napływało do Polski, bo jest to nierealne.
Należy dążyć do tego, by kopalnie w Polsce
stały się dynamicznymi przedsiębiorstwami bez kuli u nogi w postaci sterty zobowiązań wobec państwa. Do 1 tony węgla
doliczanych jest 100 zł podatków, dlatego
nie bez powodu jest droższy od importowanego. Rząd PO i PSL drenuje nasze
górnictwo wieloma daninami i podatkami,
które przekładają się na cenę wydobywanego węgla. Szacuje się że wszystkie podatki
jakie są związane z wydobywaniem węgla
w Polsce ( VAT, akcyza, podatek od wyrobisk podziemnych) to koszt minimum
6 mld zł. rocznie. Wystarczyłoby zatem
obniżyć o połowę rządowe daniny fiskalne, aby produkcja węgla nagle zaczęła się
opłacać. Dlatego tak ważna jest dyskusja
nad strategią dla polskiego górnictwa, która wytyczy kierunki, w którą stronę ma w
przyszłości zmierzać górnictwo węgla kamiennego w naszym kraju.
Zebrał: jb; fot. jb
cze w Parlamencie. Niestety, zdecydowana
większość postulatów nie została nawet
rozpatrzona. Premier Rządu nie reaguje, na
przekazaną przez trzy centrale związkowe,
propozycje podjęcia rozmów o najważniejszych problemach pracowniczych.
To wszystko zmusza nas do bardziej radykalnych działań i rozpoczęcia przygotowań do przeprowadzenia manifestacji
w Warszawie w dniu 18 kwietnia br. Do
udziału w manifestacji zapraszamy wszystkie związki zawodowe.
Prezydium OPZZ
strona 5
Pod patronatem „Górnika”
Zagrali dla Mikołaja
15 drużyn zagrało dla 7 letniego Mikołaja cierpiącego na porażenie mózgowe.
Dzięki pieniądzom zebranym podczas licytacji sportowych gadżetów oraz górniczych pamiątek wśród uczestników rozgrywek charytatywnego turnieju w piłce
nożnej - Barbórki Cup 2015 – zostanie
zakupiony wózek inwalidzki, który choć
trochę poprawi jakość życia chłopca.
7-8 marca byliśmy świadkami kolejnej
odsłony jednego z największych charytatywnych turniejów piłki nożnej halowej
w naszym regionie. „Zagrajmy dla Mikołaja” - takie hasło towarzyszyło wszystkim
zawodnikom tegorocznych zmagań podczas rozgrywek Barbórka Cup 2015. Jak
co roku głównym organizatorem imprezy
była Śląska Liga Górnicza wspierana przez
prezydenta Miasta Bytom Pana Damiana
Bartylę oraz OSiR Bytom. Była to już VI
edycja tego turnieju podczas, którego nie
najważniejszy jest wynik sportowy, a pomoc najbardziej potrzebującym ludziom
województwa śląskiego. W tym roku graliśmy dla 7 letniego Mikołaja Madaj, który
od urodzenia cierpi na porażenie mózgowe
i szereg innych komplikacji związanych z
tą chorobą. Tradycyjnie w drugim dniu zawodów została przeprowadzona licytacja
wartościowych gadżetów sportowych oraz
pamiątek związanych z branżą górniczą.
Zebrana publiczność oraz piłkarze mogli
wylicytować m.in. Koszulki Ruchu Chorzów, Górnika Zabrze, GKS-u Katowice,
Górnika Łęczna, Jagielloni Białystok, Polonii Bytom czy kufle z karczm i biesiad
górniczych, zegary wykonane z węgla,
pióro prezydenta miasta Katowic i wiele
innych ciekawych unikatowych przedmiotów. Dzięki otwartości i hojności uczestników turnieju, zebraliśmy kwotę 5 589zł.
strona 6
Te pieniądze z łzami w oczach odebrała
obecna na hali babcia Mikołaja nie kryjąc
przy tym wzruszenia i nieopisanej radości.
Opiekunka Mikołaja zapowiedziała, że
pieniądze zostaną przeznaczone na zakup
niezbędnego wózka, dzięki któremu choć
trochę poprawi się komfort życia pokrzywdzonego od urodzenia przez los Mikołaja.
Oczywiście oprócz licytacji towarzyszyły
nam niesamowite emocje piłkarskie. Byliśmy świadkami pokazowego meczu pomiędzy zawodnikami Ruchu Chorzów i
GKS-u Katowice rocznika 2005 oraz zażartej walki wszystkich zespołów biorących
udział w tegorocznych rozgrywkach.
Do Barbórka Cup 2015 zgłosiło się 15
zespołów, które tradycyjnie zostały drogą
losową rozstawione w czterech grupach.
Najciekawiej było w grupie C. Wszystkie
występujące tam zespoły zgromadziły na
swoim koncie po 4 punkty i o kolejności decydował bilans bramek. Najlepsza okazała
się drużyna WZZ Sierpień 80 KWK Wujek wyprzedzając Diving Tech z Mysłowic.
W pozostałych grupach mogliśmy wybrać
bez problemu lidera, ponieważ trzy drużyny zdobyły komplet punktów w wszystkich
spotkaniach. Były to ekipy: Reprezentacja
Śląskiej Ligi Górniczej Katowice, Elektrycy GSP KWK Mysłowice - Wesoła jak
również ZZG w Polsce LW Bogdanka S.A.
Oprócz tego z drugich miejsc awansowały
również ZZRG KWK Wieczorek, ZZG w
Polsce KWK Wieczorek oraz Waps Kart
S.C. Po zakończonych rozgrywkach grupowych przyszedł czas, by zregenerować
siły i ustalić taktykę na finały. Rozpoczęły
się one o godzinie 9.00 w dniu następnym i
trwały do 19.30. Podczas charytatywnej licytacji całkowity dochód został przekazany
na pomoc dla cierpiącego od urodzenia na
porażenie mózgowe Mikołaja. Nasz młody
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. Reprezentacja Śląskiej Ligi Górniczej (Katowice)
2. Diving Tech (Mysłowice)
3. ZZRG w Polsce KWK Wieczorek (Katowice)
4. Waps - Kart S.C. (Bytom)
5. ZZG w Polsce KWK Wieczorek (Katowice)
6. Elektrycy GSP KWK Mysłowice - Wesoła (Mysłowice)
7. ZZG w Polsce LW Bogdanka S.A. (Łęczna)
8. WZZ Sierpień 80 KWK Wujek (Katowice)
Miejsca od 9 do 15 zajęli:
ZZRG KWK Murcki - Staszic (Katowice), Kadra KWK Bobrek - Centrum (Bytom), Haldex S.A. Katowice (Katowice), Urząd Miasta Świętochłowice (Świętochłowice), OBI Jastrzębie Zdrój ( Jastrzębie Zdrój - Radlin), SM Piast Tauzen Katowice (Katowice), Urząd Miasta Bytom (Bytom)
Nagrody indywidualne:
Najlepszy Bramkarz: Arkadiusz Świętek - RŚLG Katowice
Najlepszy Strzelec: Kamil Magiera - RŚLG Katowice
Najlepszy Zawodnik: Krzysztof Gondzik - Diving Tech
Najbardziej wartościowy gracz turnieju: Artur Grzymiesławski - ZZRG KWK
Wieczorek, Andrzej Stanikowski - RŚLG Katowice, Jakub Jończyk - Diving Tech.
przyjaciel dzięki
zaangażowaniu
swojej babci mógł
być w tym czasie
razem z nami i
przyglądać
się
temu, co dla niego robią ludzie
dobrej woli. A
zrobili naprawdę
dużo!
Spośród
wszystkich zebranych przedmiotów najdrożej wylicytowane zostały koszulki GKS
Katowice i Ruchu Chorzów oraz… kufel
z biesiad górniczych za rekordową kwotę
500zł. W całej licytacji zebraliśmy 5589zł!
Na koniec głos zabrała babcia Mikołaja,
która próbując wyrazić swoje podziękowania nie umiała opanować wzruszenia.
Po licytacji wróciliśmy do meczy półfinałowych. Pierwszy z nich pomiędzy drużynami RŚLG a ZZRG KWK Wieczorek
zakończył się remisem 2:2 więc o awansie
do finału zadecydować musiała seria rzutów karnych, w której lepsi okazali się żółto-czarni zwyciężając 3:2 z Ratownikami.
W drugim meczu zespół Diving Tech bez
większych problemów pokonał Waps Kart
3:0 i pewnie awansował do najważniejszego
meczu turnieju. W walce o brązowe medale
górą wyszli gracze ZZRG KWK Wieczorek zwyciężając 3:2 zespół z Bytomia. W
wielkim finale emocje trwały do ostatniej
sekundy. Mecz zakończył się remisem 1:1
i o zwycięstwie rozstrzygnąć musiały ponownie rzuty karne. Stalowe nerwy w tym
momencie zachowali gracze Reprezentacji
Śląskiej Ligi Górniczej i zwyciężyli swoich
przeciwników 2:0. Po zakończonym spo-
tkaniu nie zabrakło wspólnych śpiewów
i tańców radości triumfatorów Barbórka
Cup 2015.
Na koniec odbyło się tradycyjnie oficjalne
zakończenie turnieju wraz z rozdaniem
pucharów oraz medali dla najlepszych zespołów. Wyłoniono również najlepszego
bramkarza, strzelca i zawodnika turnieju.
Nowością w tym roku były trzy statuetki
dla najbardziej wyróżniających się zawodników. Poniżej przedstawiamy końcową
klasyfikację i nazwiska najlepszych graczy
turnieju.
Serdeczne podziękowania za charytatywną pomoc przy organizacji turnieju należą
się, Marcinowi i Monice Polok oraz Sylwii i Wiktorii Mateja. Dziękujemy również Prezydentowi Miasta Bytom Panu
Damianowi Bartyli, Radnemu Miasta
Bytom Panu Jakubowi Snochowskiemu,
Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Bytomiu Panu Adamowi Stromidło, Kierownikowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Bytomiu Panu Adamowi Moskwa, Zarządom Klubów Sportowych GKS Katowice, Górnik Zabrze, Górnik Łęczna, Ruch
Chorzów Polonia Bytom, Rekord Bielsko
- Biała, ofiarodawcą przedmiotów na aukcję, uczestnikom turnieju, kibicom oraz
wszystkim przybyłym tego dnia na halę
sportową w Bytomiu. Mamy nadzieję, że
nasza przygoda związana z pomocą charytatywną poprzez grę w piłkę nożną zostanie na stałe wpisana w piłkarski kalendarz
amatorów i co roku będziemy spotykać się
w tym jakże szczytnym celu.
Razem udało się nam zebrać przez 6. edycji
Barbórka Cup kwotę: 20831zł, która została przekazana potrzebującym.
Sebastian Nowicki
Fot. Materiały Śląskiej Ligi Górniczej
strona 7
Portale sądowe
Informatyzacja jest zjawiskiem powszechnym. Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło i nadal udoskonala
instrumenty informatyczne, które mają
zapewnić każdemu obywatelowi ułatwienie dostępu do orzeczeń oraz innych
informacji w zakresie toczących się lub
zakończonych postępowań sądowych, co
ma skutecznie wpłynąć na poszerzanie
świadomości prawnej wszystkich jego
uczestników.
Każdy z nas może już dzisiaj zapoznać
się z portalami wymiaru sprawiedliwości dostępnymi w internecie. Chodzi o
portal informacyjny dostępny na https://
portal.wroclaw.sa.gov.pl/wykazsadow oraz
portal orzeczeń http://www.orzeczenia.
ms.gov.pl. Portal informacyjny realizu-
je potrzebę przeniesienia do internetu
wszystkich informacji jakie potrzebne
będą osobie uprawnionej lub upoważnionemu podmiotowi w sprawie toczącej się
z jej udziałem. Chodzi między innymi
o możliwość sprawdzenia stanu sprawy,
czynności wykonanych przez sąd wraz z
określeniem osoby odpowiedzialnej za jej
wykonanie, uzyskanie informacji na temat wyznaczonych terminów posiedzeń,
możliwość sprawdzenia dokumentów w
sprawie wygenerowanych przez sąd w
postaci elektronicznej, danych dotyczących postępowania w niższej instancji
(o ile takie istnieją), czy też możliwość
odsłuchania protokołów elektronicz-
nych. Na razie portal pozwala na dostęp
do danych o sprawach na poziomie całej
apelacji i w jej obrębie zapewnia dostęp
do wszystkich toczących się spraw. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, jednak jego używanie wymaga rejestracji.
Stopniowe odchodzenie od tradycyjnego
kontaktu z sądem poprzez wprowadzenie
portalu informacyjnego na pewno zaoszczędza czas oraz ułatwia i przyspiesza
dostęp do informacji w sprawie toczącego się postępowania.
Portal orzeczeń prezentuje natomiast treści orzeczeń wraz z uzasadnieniem wydawanym przez sądy powszechne. Publikowane orzeczenia oczywiście nie zawierają
danych osobowych, które umożliwiałyby indentyfikację konkretnej osoby. W
obecnym kształcie można już na portalu
znaleźć orzeczenia sądów apelacyjnych i
okręgowych, natomiast w
stosunku do sądów rejonowych prace nad portalem trwają nadal. Portal
orzeczeń zapewnia trzy
kryteria wyszukiwania,
tj. proste, zaawansowane,
a także według haseł tematycznych. Pozwala to
między innymi nie tylko
na śledzenie orzeczeń
pod względem przepisów
Wielkanoc
prawa, na podstawie których wydany został wyrok, ale także według konkretnego wydziału danego sądu, czy sędziego
przewodniczącego. Dostęp do portalu
orzeczeń jest bezpłatny i dostępny dla
wszystkich bez konieczności wcześniejszego rejestrowania się.
Monika Weingärtner
Informujemy, że powyższy artykuł nie jest opinią
ani poradą prawną i nie może służyć jako ekspertyza przed sądem, urzędem czy osobą prywatną. Proszę pamiętać, że ze względu na długość opracowania
artykuł dostarcza jedynie informacji ogólnych, które
w konkretnym przypadku nie mogą zastąpić porady
prawnej.
Proszę pamiętać, że osoby posiadające Ochronę Prawną CDO24 zawsze mogą zasięgnąć dodatkowych
informacji w departamencie prawnym CDO24 pod
numerem telefonu 801 003 138, który działa codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.00 do 16.30. Pozostałe osoby zainteresowane posiadaniem ochrony prawnej zapraszamy do zapoznania
się z ofertą CDO24 w Fundacji na Rzecz Integracji
Środowisk Pracowniczych i Tworzenia Miejsc Pracy
(tel. 32 786 95 95).
Wspólne malowanie pisanek
Tradycyjna polska kuchnia
Uroczyste śniadanie wielkanocne
Szukanie wielkanocnego zająca (dla dzieci)
Sprawdź ofertę na www.nat.pl
Karpacz
OW Skarbnik ...................................300 zł
Bukowina
Tatrzańska
OW Morskie Oko..............................350 zł (HB)
Piwniczna
Zdrój
W cenie: basen, sauna, łaźnia parowa
Wisła
Pensjonat*** Ogrodzisko ................350 zł
(FB)
Sarbinowo
OW Jawor 4=3 (cztery dni w cenie trzech) .....470 zł
(FB)
Sarbinowo
OW Jawor 7 dni ..............................800 zł (FB)
OLW Smrek ......................................370 zł (FB)
W cenie wejście do Mini SPA
W cenie: wejście do strefy wellness (basen, sauna, jacuzzi),
codziennie owocowa aromaterapia, seans filmowy dla dzieci,
strefa dla dzieci (basen z kulkami)
W cenie: program pobytu 4-dniowego, dodatkowo zabiegi,
wieczór rybny z biesiadą przy ognisku, wieczorek taneczny
Od kolacji 3 kwietnia (piątek)
do obiadu 6 kwietnia (poniedziałek)
(FB) – śniadanie, obiad, kolacja
(HB) – śniadanie, obiadokolacja
Centralna rezerwacja:
32 326 23 50–51 (7.00–18.00)
strona 8
(FB)
Sieć ośrodkóW WypoczynkoWych
i hoTeli W polSce
Ul. Związkowa
Nie! Firmom obcym
W nawiązaniu do zaprezentowanych
przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A.
założeń dalszego funkcjonowania kopalń i zakładów Kompanii Węglowej
S.A. Zakładowe Organizacje Związkowe
działające w Kompanii Węglowej S.A.
wyrażają zdecydowaną dezaprobatę wobec zamierzonego zwiększenia zaangażowania firm obcych w roboty stanowiące podstawową działalność spółki. Takie
pomysły w naszej historii już funkcjonowały. Firmy zewnętrzne przejmowały
coraz szersze obszary działalności, w tym
nie tylko roboty specjalistyczne, ale nawet najprostsze, polegające na obsłudze
urządzeń odstawy, czy odwadniania. Takie prowadzenie polityki zatrudnieniowej
pogłębiło problemy związane z brakiem
dostatecznej liczby wykwalifikowanych
pracowników w dalszych okresach naszej
działalności. Proces ten w sposób bardzo
negatywny wpływał również na bezpieczeństwo załogi zatrudnionej w kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej
S.A., czego, niestety, doświadczaliśmy
wielokrotnie w dotychczasowym okresie
funkcjonowania naszej spółki. Ponadto,
z przeprowadzonej analizy stanu zatrudnienia w poszczególnych kopalniach i
zakładach Kompanii Węglowej S.A. wynika, iż obecny poziom zatrudnienia nie
odpowiada swoim rozmiarem dotychczasowym potrzebom a jego obniżenie, w
szczególności w grupie pracowników zatrudnionych w oddziałach eksploatacyjnych, przygotowawczych, elektrycznych
i mechanicznych oraz na stanowiskach
wymagających szczególnych kwalifikacji, a także w zakładach przeróbki me-
chanicznej węgla, doprowadzi do braku
kadr w kolejnych latach. Domagamy się,
w zamian za odstąpienie od rozszerzania udziału firm obcych w działalności
spółki, dotrzymania zobowiązań wobec
absolwentów szkół górniczych i przyjęcia
ich do pracy w Kompanii Węglowej, aby
uniknąć skutków kolejnej „dziury pokoleniowej”.
Jednocześnie Zakładowe Organizacje Związkowe działające w Kompanii
Węglowej S.A. wnioskują o powrót do
dyskusji dotyczącej jednolitej definicji
„pracowników administracji” oraz „pracowników inżynieryjno-technicznych”
zatrudnionych na powierzchni. Definicja
przyjęta w Zarządzeniu nr ZP/17/2013/
Prezesa Zarządu Kompanii Węglowej
S.A. z dnia 28 maja 2013 r. doprowadziła
do sztucznego zwiększenia ilości „pracowników administracji”, co w sposób
nienaturalny zachwiało proporcje zatrudnienia w tych grupach pracowniczych.
Pracownicy wykonujący faktycznie prace
administracyjne zmuszeni zostali do niejednokrotnego wykonywania ich w nadgodzinach, a część prac, które powinni
wykonywać „pracownicy administracji”,
wykonują pracownicy dołowi. Związki
zawodowe bezskutecznie przedstawiały
zarządowi swoje propozycje dotyczące
rozwiązania problemu. Domagamy się
uchylenia cytowanego Zarządzenia i wypracowania nowej, racjonalnej definicji
„pracowników administracji” oraz „pracowników inżynieryjno-technicznych”.
Zakładowe Organizacje Związkowe
działające w Kompanii Węglowej S.A.
Kryzys omija najbogatszych
„Forbes” opublikował listę najbogatszych
Polaków. Pierwsze miejsce przypadło Janowi Kulczykowi, którego majątek wyceniono na 15,1 mld złotych (o 33,6%
więcej niż rok wcześniej). Drugie miejsce
zajął Zygmunt Solorz-Żak – 11,9 mld
zł (wzrost o 11,2%). Na trzecim miejscu znalazł się Michał Sołowow, którego majątek wart jest 7,7 mld zł (wzrost
o 11,6%). Majątek 100 najbogatszych
Polaków wzrósł przez ostatni rok aż o
15% i obecnie wynosi 115,9 mld zł (rok
temu 100,8 mld zł). Rząd zakłada, że w
bieżącym roku wpływy do budżetu wyniosą ok. 297 mld zł. Majątek 100 najbogatszych Polaków wynosi więc aż 39%
całego budżetu. Dane „Forbesa” pokazują,
że kryzys ominął najbogatszych Polaków.
Trudno się temu dziwić, skoro podatki
dla najlepiej zarabiających są w naszym
kraju bardzo niskie, a wielki biznes korzysta z szeregu ulg, zwolnień i dotacji.
W 2014 roku wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej wzrosły niewiele ponad
3%, czyli pięciokrotnie mniej niż majątki
krezusów. W wielu branżach płace stały
w miejscu, a w budżetówce wynagrodzenia są zamrożone od wielu lat. Zarazem
od lat wydatki na politykę rynku pracy i
politykę rodzinną w Polsce należą do najniższych w Unii Europejskiej. Ponadto
blisko 3 mln osób żyje poniżej minimum
egzystencji i niestety w ciągu ostatnich
lat ich liczba nie zmniejsza się, a nawet
nieznacznie wzrosła. Coraz więcej jest też
pracowników, których dochody nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.
Nierówny podział dochodu narodowego
to jeden z głównych hamulców rozwoju
kraju. Polska jest coraz bogatszym państwem, tylko niestety bogactwo jest przejadane przez wąską elitę krezusów. W tej
sytuacji pora na podjęcie działań na rzecz
zmniejszenia skali nierówności.
(…)
P.Szumlewicz
Do KW S.A. i SRK S.A.
Dlaczego plan naprawczy
jest tworzony bez związków?
Zakładowe Organizacje Związkowe
działające w Kompanii Węglowej S.A.
wyrażają zdecydowaną dezaprobatę wobec łamania porozumienia zawartego ze
stroną rządową oraz zarządami Spółki
Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii
Węglowej S.A. i Węglokoks S.A. Porozumienie zobowiązuje zarząd SRK S.A. do
przygotowania uzgodnionego ze stroną
społeczną planu naprawczego dla przejmowanych kopalń. Do żadnych dyskusji a
tym bardziej uzgodnień do tego momentu nie doszło. Zachodzi przypuszczenie,
że Kompania Węglowa próbuje pozbyć
się zorganizowanych części przedsiębiorstwa bez jakiegokolwiek planu dalszego z
nimi postępowania. Działania Zarządu w
stosunku do Kopalni „Sośnica-Makoszowy” ewidentnie obnażają chęć powrotu
do naprawy górnictwa poprzez likwidowanie kopalń.
Przypominamy, że zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 17 stycznia
2015 roku gwarantem przeprowadzenia
programu naprawczego dla kopalń przej-
mowanych przez SRK S.A. jest Rząd RP.
Oczekujemy, zarówno od Zarządu Kompanii Węglowej S.A., jak i Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., przedstawienia wspólnego planu naprawczego
dla kopalń przejmowanych przez SRK
S.A. Bez jasnego sprecyzowania sposobu funkcjonowania m.in. Kopalni „Makoszowy”, tzn.: wielkości wydobycia,
finansowania zakupów inwestycyjnych,
ilości pracowników niezbędnych do wykonywania prac, zachodzi podejrzenie o
zamiar likwidowania kopalni poprzez zaniechanie działań.
Brak uzgodnienia programów naprawczych przed sprzedażą zorganizowanych części kopalń do SRK S.A będzie
złamaniem Porozumienia. W przypadku
braku reakcji ze strony Zarządów wyżej
wymienionych podmiotów zwrócimy się
do gwaranta Porozumienia z żądaniem
interwencji.
Zakładowe Organizacje Związkowe
działające w Kompanii Węglowej S.A.
16 osób dziennie popełnia samobójstwo
Codziennie 16 osób odbiera sobie życie, co sprawia, że samobójców w Polsce jest więcej niż ofiar wypadków komunikacyjnych. Dotyczy niemal każdej
grupy społecznej.
Myśli samobójcze to skrajny objaw depresji, na którą cierpi już 1,5 miliona Polaków. Najczęstsze przyczyny prób samobójczych to: wysoki poziom niepokoju,
lęku, zdenerwowania, czasami ból fizyczny, a czasem osamotnienie. W 2013 roku
na swoje życie targnęło się 8,5 tysiąca
osób. Zginęło ponad 6 tysięcy. Mimo tak
dużej liczby ofiar, zaburzenia psychiczne
to w Polsce wciąż temat tabu. Osoby chore boją się wykluczenia. Samobójstwa to
siódma przyczyna zgonów w Polsce. Dlatego ministerstwo pracuje nad nowym
programem zapobiegawczym. Program
miałby wspomóc działanie funkcjonującego już Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który zdaniem
specjalistów jest niedofinansowany. Na
walkę z depresją wciąż brakuje pieniędzy
i – niestety – dostatecznej wiedzy. Zaś na
świecie na depresje choruje już 350 mln
osób.
strona 9
W jakiej wysokości przysługuje mi renta
wyrównawcza?
Pobieram rentę wyrównawczą w kwocie
416,00 zł. od 2010r w wahających się kwotach, wg. wyjaśnień Kompanii Węglowej jest
to wynikiem różnic w waloryzacji dokonanych przez ZUS.
Od miesiąca stycznia 2015r Kompania Węglowa S.A. zmniejszyła mi moją rentę wyrównawczą o 149 zł. do kwoty 264 zł. chociaż cały okres od 2010r pobierałem rentę w
kwocie 416,00 zł zgodnie z orzeczonym wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia
01.09.2011r.
W styczniu 2015r otrzymałem pismo z Kompanii Węglowej S.A. stwierdzające, że w
związku odmową podpisania porozumienia z
dnia 08.12.2014r występuje do Sądu Okręgowego o ustalenie wysokości przysługującej
mi renty wyrównawczej co pozwoli mi na
zgłoszenie moich argumentów przeciwko tej
decyzji. Co w tej sytuacji mogę zrobić aby nadal otrzymywać rentę w wysokości ustalonej
przez Sąd w 2011r.
J.R. – Gliwice
Renta wyrównawcza wypłacana na podstawie postanowień art.444§ 2 Kodeksu
Cywilnego ma za zadanie pokrycie utraconych dochodów jakie poszkodowany
utracił w wyniku częściowej lub całkowitej
zdolności do pracy zarobkowej w wyniku
danego zdarzenia. Z przekazanej nam częściowej dokumentacji wynika, że w wyniku wypadku przy pracy, który spowodował
ograniczenie zdolności do pracy otrzymuje
Pan rentę z tytułu niezdolności do pracy
z ZUS-u, która to renta jest niższa od hipotetycznej emerytury, jaką otrzymywałby Pan, gdyby nie wypadek przy pracy. W
związku z tym, że nie przyjął Pan proponowanej kwoty renty wyrównawczej przez
Kompanię wysokość renty została ustalona
przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, ostatni wyrok w tej sprawie został ogłoszony w
dniu 01.09.2011r.
Zgodnie z wyliczeniem przez Kompanię
Węglową różnica pomiędzy hipotetyczną
emeryturą, a rentą wypłacaną przez ZUS
łącznie z należnym deputatem węglowym
wynosi 413,00 zł. Z uwagi na fakt, że w
kwocie 413,00 zł. wliczona jest również
wartość deputatu w wysokości 149,00 zł.
Kompania Węglowa zaproponowała Panu
obniżenie należnej renty wyrównawczej o
kwotę deputatu węglowego, który został
zlikwidowany od 01.01.2015r dla wszystkich emerytów, rencistów i innych osób
dotychczas uprawnionych do tego świadczenia. Biorąc pod uwagę powyższe, gdyby
Pan nie uległ wypadkowi przy pracy - to
jako emeryt z Kompanii Węglowej S. A.
z dniem 01.01.2015r utraciłby Pan prawo
do bezpłatnego węgla . Tym samym należy stwierdzić, że decyzja Kompanii Węglowej jest zasadna. Skoro nie zgodził się
Pan podpisać zaproponowane porozumienie spór ten musi rozstrzygnąć Sąd, przed
którym będzie Pan mógł przedstawić swoje
argumenty.
Jakie muszę spełniać warunki, aby móc
ubiegać się o dodatkowy urlop?
Jestem na rencie z tytułu częściowej niezdolności do pracy na wskutek wypadku przy pracy. Pomimo tego, że pobieram rentę z ZUS
nadal jestem zatrudniony na kopalni, oczywiście już nie na stanowisku pod ziemią, a w
biurze na pełnym etacie. Słyszałem, że takim
osobom przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy, proszę o informację, jakie muszę
spełnić warunki, abym mógł otrzymać dodatkowy urlop ?
A.M. – Mysłowice
Zgodnie z postanowieniami art.19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity
D.U. nr 127 z 2011r wraz z późn. zmianami):
„1. Osobie zaliczonej do znacznego lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w
roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba ta nabywa
po przepracowaniu jednego roku po dniu
zaliczenia jej do jednego z tych stopni niepełnosprawności.
Górniczy artysta malarz
Aleksander Kowal Zasłużył się dla historii regionu, bo był działaczem społecznym i malarzem artystą. Tworzył dzieła sztuki. wykonywał zawód artysty
plastyka. Swoją karierę zawodową rozpoczął w kopalni „Jowisz” w Wojkowicach. Był członkiem Stowarzyszenia Plastyków Polskich. Współzałożycielem Towarzystwa Przyjaciół Będzina, a przez kilka lat wiceprezesem,
ostatnio członkiem honorowym.
Jego dzieła, liczne obrazy (o różnej tematyce) wystawiane były na konkursach i wystawach ogólnopolskich w wielu miastach w
kraju, a także na wystawach zagranicznych.
Jego obrazy są w zbiorach muzeów i osób
prywatnych w wielu krajach. Co roku obrazy Olka Kowala prezentowane były na „Będzińskich pejzażach” im. Jana Świderskiego
w Ośrodku Kultury w Będzinie. Twórczość
A. Kowala wspierana była m.in. przez miasto Będzin (Wydział Kultury i Sportu UM,
strona 10
Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną,
Towarzystwo Przyjaciół Będzina, Muzeum
Zagłębia). Osobiście byłem zaprzyjaźniony
z A. Kowalem „po górniczym fachu” (mam
dwa jego piękne pamiątkowe obrazy: kwiaty w wazonie, insygnia górnicze. Kowal był
autorem okładek książek o Grodźcu („170
lat górnictwa węglowego w Grodźcu” oraz
„Encyklopedia Grodźca”). Uczestniczył w
Zagłębiowskich górniczych spotkaniach –
„po latach pracy”.
2. Urlop, o którym mowa w ust.1, nie
przysługuje osobie uprawnionej do urlopu
wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów.
3. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego, o
którym mowa w ust.2, jest niższy niż 10 dni
roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje
urlop dodatkowy określony w ust.1.”
Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami art.3. ust1 omawianej ustawy ustala
się trzy stopnie niepełnosprawności, która
stosuje się do realizacji celów określonych
ustawą:
1) znaczny;
2) umiarkowany;
3) lekki.
Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do
przyznania ulg i uprawnień na podstawie
odrębnych przepisów. W świetle art.4 ust.1
1. „Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo
zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej
opieki i pomocy innych osób w związku z
niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną
sprawnością organizmu niezdolną do pracy
albo zdolną do pracy jedynie w warunkach
pracy chronionej lub wymagającą czasowej
albo częściowej pomocy innych osób w celu
pełnienia ról społecznych.
3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę naruszonej sprawności
organizmu, powodującej w sposób istotny
obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną
i fizyczną lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze
lub środki techniczne.
Zgodnie z postanowieniami art.5 orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu UbezpieAleksander
Kowal – syn Józefa i
Aleksandry urodził się 15 grudnia
1934 r. w Grodźcu. Był harcerzem
– należał do 50
ZDH, a następnie
do 108 ZDH w
Grodźcu. Ukończył szkołę średnią,
był
wieloletnim
plastykiem zakładowym w kopalni „Jowisz”. Uzyskał zaświadczenie uprawniające
do wykonywania zawodu artysty plastyka,
nadane mu przez Ministerstwo Kultury i
Sztuki. Mieszkał w Będzinie na Osiedlu
Zamkowym. Zmarł 11 lutego, a jego pogrzeb odbył się na cmentarzu parafialnym
w Grodźcu w dniu 14 lutego 2015 r.
Bolesław Ciepiela
czeń Społecznych o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone
na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia
17.12.1998r o emeryturach i rentach z
FUS traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
1a) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5
ustawy wymienionej w pkt.1, jest traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym
stopniu niepełnosprawności;
2) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.2 ustawy
wymienionej w pkt.1, jest traktowane na
równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności;
3) częściowej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust.3, oraz celowości przekwalifikowania, o którym mowa
w art.119 ust. 2i 3 ustawy wymienionej w
pkt.1, traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
W świetle powyższego musimy stwierdzić, że skoro ma Pan orzeczoną częściową
niezdolność do pracy to zgodnie z zacytowanymi przepisami tą niezdolność traktuje się na równi z lekkim stopniem niepełnosprawności co oznacza, że nie może
Pan ubiegać się o dodatkowy urlop wypoczynkowy bowiem przysługuje on wyłącznie osobom z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Porad udziela: Józef Solich
Szkoła w Rosji. Pani na lekcje przynosi
królika i mówi:
- Dzieci co to jest?
Nikt się nie odzywa. Pani próbuje pomóc:
- Dzieci nie wiecie co to jest? Przecież
codziennie o nim mówimy, śpiewamy o
nim piosenki...
Przerywa jeden z uczniów:
- Nie może być! Władimir Putin!?
»««»»«
W szpitalu lekarz pyta się zmartwionej
matki:
- Czym się pani tak martwi? Przecież
urodziła pani ślicznego, zdrowego synka.
- Ale panie doktorze on jest rudy, mój
mąż od razu pozna się, że to nie jego syn.
- Spokojnie, ja to załatwię.
Lekarz wychodzi na korytarz gdzie czeka ojciec dziecka:
- Niech pan mi powie jak często uprawia
pan seks z żoną?
- Co tydzień.
- Proszę nie żartować!
- No dobrze, co miesiąc.
- Proszę pana, ja jestem lekarzem i znam
się na takich rzeczach, proszę powiedzieć
UŚMIECHNIJ SIĘ
prawdę.
- No dobrze, raz na pół roku.
- To pan idź teraz do żony i zobacz co żeś
zardzewiałym narządem zmajstrował.
»««»»«
Test na to kto jest lepszym przyjacielem:
żona czy pies?
Zamknij żonę i psa w bagażniku, wróć za
godzinę i zobacz, kto będzie się bardziej
cieszył na Twój widok.
»««»»«
Głowa rodziny, leżąc na łożu śmierci
mówi do syna.
- Synu, zostawiam ci farmę z trzema
domami, 5 samochodów, 6 ciągników, 1
stodołę, 20 krów, 10 koni, 10 owiec oraz
10 kóz.
Zaskoczony syn mówi.
- Naprawdę? Jak to? Gdzie to wszystko
jest?
Na co staruszek w odpowiedzi:
- Na Facebooku.
»««»»«
Dlaczego Rosja nie poinformowała jeszcze, w których miastach odbędą się Mistrzostwa Świata 2018?
- Czeka na większy wybór.
»««»»«
Jest 7 krasnali, 7 szklanek mleka i 6 ogórków. Czego jeden krasnal nie dostanie?
Sraczki.
»««»»«
Co to za zagadka: „Mały ptaszek, duża
klatka?”
- Kulturysta.
A na to lekarz:
- Niech pan nie przesadza. Migrenę to
może mieć profesor, nauczyciel, artysta.
Słowem - człowiek myślący. A panu to
po prostu łeb napier..la.
»««»»«
Pijak przechodząc nocą przez cmentarz
wpadł do świeżo wykopanego grobu. Ponieważ nie mógł się wydostać, ułożył się
wygodnie i usnął. Rano przybył na miejsce wezwany przez kogoś policjant. Stanął nad grobem i zaczął przyglądać się
śpiącemu, który zmarzł i usiłował okryć
się marynarką. W końcu policjant pyta:
-Zimno? To po coś się rozkopywał?
»««»»«
Adwokat przyszedł na widzenie ze
swoim klientem:
»««»»«
- Mam dla pana dwie informacje: doDlaczego kogut pieje przez całe życie?
brą i złą.
- Bo ma wiele żon i ani jednej teściowej. - To zacznij pan od złej.
- Badania krwi wykazały, że był pan
»««»»«
na miejscu morderstwa.
Przychodzi polityk do lekarza i mówi: - A ta dobra wiadomość?
- Panie doktorze, mam straszny problem, - Spadł panu poziom cholesterolu.
od trzech tygodni mam migrenę.
Żona górnika poleca...
Gulasz wołowy na kolorowo
Składniki:
- 50 dag wołowego mięsa (chudego)
- 2 łyżki smalcu
- 20 dag cebuli
- 50 dag pieczarek
- sól
- pieprz kolorowy
- 30 dag zielonej papryki
- 60 dag czerwonej papryki
-20 dag pomidora
- 1 listek laurowy
- 3 ząbki czosnku
- 2 ½ łyżki mąki pszennej
- 2 łyżki śmietanki 30%
- ostra papryka w proszku
- imbir
- majeranek
- zioła prowansalskie
- natka zielonej pietruszki
Wykonanie:
Wołowe mięso opłukać, osuszyć i pokroić w
kostkę. W rondlu rozgrzać 1 łyżkę smalcu,
przełożyć mięso i zrumienić. Cebulę obrać
z łusek, opłukać i pokroić w kostkę. Na patelni rozgrzać smalec, przełożyć cebulę i
zeszklić. Pieczarki obrać ze skórki, opłukać
i pokroić w plasterki. Przełożyć do cebuli,
posypać szczyptą soli i kolorowego pieprzu.
Wymieszać, chwilkę smażyć i przełożyć do
podsmażonego mięsa.
Zieloną i czerwoną paprykę oczyścić, opłukać i pokroić w kostkę. Przełożyć do garnka z mięsem i wymieszać. Wlać 500 ml
wody, dodać listek laurowy i gotować na
małym ogniu pod przykryciem przez około 70 minut. Pomidora sparzyć, obrać ze
skórki, pokroić w kostkę i dodać do gulaszu na 15 minut przed końcem gotowania.
Mąkę pszenną rozmieszać dokładnie w 1/3
szklanki wody, wlać do gulaszu i zagotować.
Czosnek obrać z łusek, opłukać, pokroić w
kostkę, posolić i rozgnieść widelcem, aż
puści sok. Następnie przełożyć do gulaszu,
wymieszać, pogotować 1 minutkę i zdjęć z
ognia. Na koniec dodać śmietankę, szczyptę
imbiru, ostrej papryki w proszku, majeranku, ziół prowansalskich oraz natki zielonej
pietruszki. Całość dokładnie wymieszać i
podawać z ziemniaczkami, ryżem, bułeczką
lub plackami ziemniaczanymi.
Smacznego!
Kolejne liczby umieszczone w prawym dolnym rogu utworzą hasło. Wśród Czytelników, którzy prawidłowo rozwiążą hasło rozlosujemy nagrody rzeczowe. Rozwiązania
należy przesłać pocztą na adres redakcji z dopiskiem: ZZG w Polsce lub e-mailem.
Prosimy o podawanie adresu zwrotnego. Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać do
20 kwietnia.
Rozwiązanie krzyżówki z „Górnika” nr4/2015 brzmiało: „POTRZEBA ROZUMU
NAUCZY”. Nagrody wylosowali: Janina Pitas z Jastrzębia Zdroju i Marek Kruczek z
Zabrza. Gratulujemy! Nagrody wyślemy pocztą.
strona 11
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w okresie od 1 września 2013 r. realizuje projekt
„Przedstawiciel związku zawodowego jako pełnomocnik procesowy”.
Dzięki pozyskanym środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego będzie przeszkolonych
300 związkowców w zakresie reprezentowania pracowników w postępowaniu sądowym dotyczącym
prawa pracy. Wykaz przeszkolonych osób - „baza ekspertów” na stronie www.opzz.org.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie,
Działania 5.5. Rozwój dialogu społecznego, Poddziałania 5.5.2. Wzmocnienie uczestników dialogu
społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
strona 12

Podobne dokumenty

Podczas Balu Charytatywnego ZZG w Polsce LW

Podczas Balu Charytatywnego ZZG w Polsce LW ODBĘDZIE SIĘ 14 MARCA O GODZ. 10.00 W KATOWICACH PLAC GRUNWALDZKI 8-10

Bardziej szczegółowo