American Express® Corporate Card Karta Korporacyjna American

Transkrypt

American Express® Corporate Card Karta Korporacyjna American
Polish
English
Print
Karta Korporacyjna
American Express®
Ubezpieczenie w podróży
Sekcja 1. Warunki ubezpieczenia
od następstw nieszczęśliwych wypadków,
wypadków w podróży i ubezpieczenia
od niedogodności w podróży.
Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia
ACE European Group Ltd, zwane dalej ACE obejmuje
ochroną ubezpieczeniową Posiadaczy Karty Korporacyjnej
American Express w zakresie następstw nieszczęśliwych
wypadków w kraju i za granicą oraz ubezpieczeniem od
niedogodności w podróży.*
Sekcja 1.1 - Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków
Rozdział 1. Definicje
1. Karta Korporacyjna – Karta Korporacyjna American Express lub
Rachunek Rozliczeń Podróży Służbowych (program BTA)
wydana/prowadzony przez American Express Services Europe
Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce.
2. Nieszczęśliwy wypadek – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną
zewnętrzną, w którego następstwie Ubezpieczony niezależnie od
swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.
3. Z
darzenie na lotnisku – nieszczęśliwy wypadek mający miejsce
na terenie jakiegokolwiek lotniska przeznaczonego do użytku
pasażerskiego, jednakże jedynie wtedy, gdy Ubezpieczony
przebywa na terenie takiego lotniska bezpośrednio przed
wejściem na pokład samolotu lub też bezpośrednio po
wylądowaniu po rejsowym locie związanym z podróżą służbową
lub podróżą prywatną.
4. Zdarzenie w czasie transportu na lotnisko – nieszczęśliwy
wypadek mający miejsce w czasie podróży, w charakterze
pasażera, lądowym pojazdem transportu publicznego lub
rejsowym helikopterem, używanym w charakterze pojazdu
transportu publicznego, a także podczas wsiadania do takiego
pojazdu i wysiadania lub w przypadku zderzenia z takim
pojazdem, wyłącznie jednak w przypadku:
a) podróży bezpośrednio na lotnisko w celu wejścia na pokład
samolotu rejsowego w celu odbycia podróży służbowej lub
prywatnej lub
b) wyjazdu bezpośrednio z lotniska po wylądowaniu po locie
rejsowym w podróży służbowej lub prywatnej.
5. Trwały uszczerbek na zdrowiu – fizyczne uszkodzenie ciała,
spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem powodujące jedno
z obrażeń wymienionych w Tabeli, Rozdz. 2.
6. Podróż służbowa – oznacza podróż trwającą nie dłużej niż
30 dni z polecenia Firmy lub w wyniku wykonywania czynności
związanych z pracą w Firmie. Nie obejmuje codziennych
* Numer Polisy 51UK428587oraz 51UK428605
1
dojazdów do pracy i z pracy, urlopów, prywatnych podróży
odbywanych z innych okazji lub wakacji.
7. Z
darzenie w środkach transportu publicznego – uszkodzenia
ciała mające miejsce w czasie podróży w charakterze pasażera
pojazdem transportu publicznego, w czasie wsiadania lub
wysiadania, lub w przypadku zderzenia z takim pojazdem
podczas podróży służbowej lub prywatnej.
8. Środek transportu publicznego – oznacza pojazd transportu
lądowego, powietrznego lub wodnego przeznaczony do przewozu
pasażerów za opłatą, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to pojazdów
wynajmowanych.
9. Ubezpieczony – Posiadacz Karty Korporacyjnej, który opłacił
koszty transportu przy użyciu Karty Korporacyjnej, będący
partnerem, właścicielem lub pracownikiem firmy, której rachunki
Kart są aktywne i obsługiwane bez naruszenia warunków
regulaminu Karty.
Ubezpieczonymi są również:
a) Współmałżonkowie/partnerzy pozostający w tym samym
gospodarstwie domowym
b) Dzieci do lat 23 pozostające na utrzymaniu Ubezpieczonych
od ryzyka związanego z podróżami służbowymi, jeżeli:
(i) towarzyszą Ubezpieczonemu w podróży służbowej za
zgodą i na koszt pracodawcy oraz
(ii) koszt ich transportu opłacony został przy użyciu
Karty Korporacyjnej
c) Wszelkie osoby upoważnione przez pracodawcę
(osoby podróżujące z upoważnienia), których bilet na podróż
został opłacony Kartą Korporacyjną.
10. P
odróż prywatna – podróż pomiędzy punktem rozpoczęcia
a jej końcowym celem zgodnie z danymi udokumentowanymi
przez bilet Ubezpieczonego. Podróż taka może być podróżą do
jednego miejsca, podróżą podjętą przy okazji innej podróży lub
podróżą wakacyjną podjętą po rozpoczęciu podróży służbowej,
przed podróżą powrotną. Podróż prywatna nie jest związana
z pracą wykonywaną na rzecz Pracodawcy.
11. P
odróż powrotna – powrót Ubezpieczonego z podróży służbowej
do miejsca jego stałego pobytu lub miejsca stałego zatrudnienia.
12. L
ot rejsowy – lot samolotem lub helikopterem eksploatowanym
przez przewoźnika powietrznego pod warunkiem, że:
a) przewoźnik taki jest posiadaczem licencji, pozwolenia
lub podobnego upoważnienia do rejsowego transportu
powietrznego wydanego przez odnośne władze w kraju,
w którym samolot jest zarejestrowany oraz zgodnie z takim
upoważnieniem utrzymuje i publikuje rozkłady jazdy oraz
taryfy usług pasażerskich pomiędzy określonymi portami
lotniczymi w regularnych i określonych porach oraz
b) lot taki odbywa się regularnie i ciągle na trasach oraz
w porach określonych w publikacji ABC World Airways Guide
lub w podobnej publikacji okresowo aktualizowanej.
Pory odlotów, miejsca przesiadek oraz punkty docelowe winny
być określone w odniesieniu do biletu na lot rejsowy Osoby
Ubezpieczonej.
2
13. Firma – przedsiębiorca lub podmiot nie prowadzący
działalności gospodarczej, będący stroną umowy o wydanie
Kart Korporacyjnych.
14. Terroryzm – oznacza działania przeciwko osobom,
organizacjom oraz mieniu wszelkiego rodzaju:
a) Które to działania wiążą się z następującymi działaniami lub
ich przygotowaniem:
(i) użycie lub groźba użycia siły lub przemocy lub
(ii) popełnienie lub groźba popełnienia czynu
niebezpiecznego lub
(iii) popełnienie lub groźba popełnienia czynu, który zakłóca
lub przerywa działanie systemów elektronicznych,
systemów komunikacji, informacji lub systemów
mechanicznych oraz
b) W sytuacji, gdy mają miejsce jedna lub obydwie
z wyszczególnionych poniżej okoliczności:
(i) w wyniku działań terrorystycznych ma miejsce
zastraszenie lub zmuszenie do współpracy władz lub
ludności cywilnej lub jakiejkolwiek grupy władz lub ludności
cywilnej lub też zakłócenie jakiejkolwiek gałęzi
gospodarki;
(ii) można rozsądnie uznać, że intencją (osób podejmujących
takie działania) jest zastraszenie lub zmuszenie do
współpracy władz lub wsparcie celów politycznych,
ideologicznych, religijnych, społecznych lub
gospodarczych lub też wyrażenie poglądów filozoficznych
lub ideologicznych (albo sprzeciwu wobec takich
poglądów).
15. K
oszty transportu – koszty podróży uiszczane przez
płacących za przejazd pasażerów wszelkich pojazdów
transportu publicznego, z wyjątkiem taksówek.
Rozdział 2. Przedmiot, zakres i sumy ubezpieczenia
1. P
rzedmiotem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych
wypadków jest życie i zdrowie Ubezpieczonego.
2. Ochroną ubezpieczeniową ACE objęte są niżej wymienione
następstwa nieszczęśliwych wypadków:
a) śmierć Ubezpieczonego,
b) trwały uszczerbek na zdrowiu
powstałe w kraju i za granicą, w czasie podróży służbowej lub
prywatnej w wyniku:
a) zdarzenia na lotnisku,
b) zdarzenia w czasie transportu na lotnisko,
c) zdarzenia w środkach transportu publicznego.
3. W ramach ubezpieczenia ACE wypłaci sumę ubezpieczenia
określoną w Tabeli (patrz niżej). Świadczenie wypłacane jest,
jeżeli Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu
w ciągu roku kalendarzowego od daty wypadku powodującego
trwały uszczerbek.
3
4. Jeżeli Ubezpieczony doznał więcej niż jednego z obrażeń
wyszczególnionych w Tabeli w wyniku tego samego wypadku,
otrzyma jedynie jedno świadczenie w wysokości najwyższej ze
świadczeń przysługujących z tytułu poszczególnych obrażeń.
TABELA
Wysokość świadczenia /
Sumy ubezpieczenia
Rodzaj uszczerbku:
Podróż służbowa
Podróż prywatna
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego
wypadku
400.000 PLN
200.000 PLN
Utrata obu dłoni lub obu stóp
lub wzroku w obu oczach
400.000 PLN
200.000 PLN
Utrata dłoni i stopy
400.000 PLN
200.000 PLN
Utrata dłoni lub stopy
i wzroku w jednym oku
400.000 PLN
200.000 PLN
Utrata mowy i słuchu
400.000 PLN
200.000 PLN
Utrata dłoni lub stopy
200.000 PLN
100.000 PLN
Utrata wzroku w jednym oku
200.000 PLN
100.000 PLN
Utrata mowy lub słuchu
200.000 PLN
100.000 PLN
Utrata kciuka i palca wskazującego
u tej samej dłoni
100.000 PLN
50.000 PLN
5. Termin „utrata” oznacza w odniesieniu do:
a) r ąk i stóp – rzeczywiste odcięcie w nadgarstkach lub stawach
w kostce lub nad nimi,
b) oczu – nieodwracalną utratę wzroku,
c) kciuka i palca wskazującego - rzeczywiste ich odcięcie
w stawach znajdujących się najbliżej dłoni lub ponad tymi
stawami,
d) mowy – całkowitą i nieodwracalną utratę mowy,
e) słuchu – całkowitą i nieodwracalną utratę słuchu w obu
uszach.
6. P
osiadanie kilku Kart Korporacyjnych nie uprawnia
Ubezpieczonego do otrzymania więcej niż jednego świadczenia w
wyniku obrażeń odniesionych na skutek jednego nieszczęśliwego
wypadku. ACE zawsze wypłaci najwyższą kwotę świadczenia
należnego zgodnie z warunkami umowy obowiązującej w
odniesieniu do takiego zdarzenia.
7. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności
ACE.
4
Rozdział 3. Czynniki atmosferyczne i zaginięcie
Ubezpieczonego
1. Jeżeli w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową
na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia
Ubezpieczony zostanie poddany działaniu czynników
atmosferycznych i w wyniku ich działania dozna trwałego uszczerbku
na zdrowiu, uszczerbek taki objęty jest ochroną ubezpieczeniową na
podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia.
2. Jeżeli zwłoki Ubezpieczonego nie zostaną odnalezione w okresie
jednego roku od daty zaginięcia, przymusowego lądowania,
wyrzucenia na brzeg, zatonięcia lub rozbicia pojazdu transportu
publicznego, którym Ubezpieczony podróżował w chwili wypadku,
uznaje się na potrzeby niniejszych warunków ubezpieczenia, iż
Ubezpieczony poniósł śmierć w wyniku tego zdarzenia.
Rozdział 4. Okres odpowiedzialności
1. W odniesieniu do podróży służbowych ochrona ubezpieczeniowa
trwa 24 godziny na dobę i rozpoczyna się w momencie
opuszczenia przez Ubezpieczonego miejsca zamieszkania
lub miejsca stałego zatrudnienia w celu udania się w podróż
służbową lub też w momencie obciążenia kosztami transportu
Karty Korporacyjnej lub rachunku BTA, zależnie od tego, które
z tych wydarzeń ma miejsce jako ostatnie.
2. W przypadku podróży służbowych trwających do 30 kolejnych
dni, ochrona pozostaje w mocy w sposób ciągły do czasu, gdy
Ubezpieczony powróci do swego miejsca zamieszkania lub
miejsca stałego zatrudnienia, zależnie od tego, które z tych
wydarzeń ma miejsce jako pierwsze.
3. W przypadku podróży służbowych trwających dłużej niż
30 kolejnych dni, ochrona ubezpieczeniowa ustaje 31 dnia
podróży służbowej o godzinie 00:01 w miejscu przebywania
Ubezpieczonego. Jednakże ochrona ubezpieczeniowa zostaje
wznowiona, gdy Ubezpieczony rozpoczyna podróż powrotną –
zgodnie z warunkami dla podróży służbowych w zakresie:
a) zdarzenia na lotnisku,
b) zdarzenia w czasie transportu na lotnisko,
c) zdarzenia w środkach transportu publicznego.
4. W odniesieniu do podróży prywatnej, inaczej niż w przypadku
podróży służbowych, ochrona działa tylko i wyłącznie w czasie
trwania podróży.
5. ACE udziela ochrony ubezpieczeniowej z tytułu podróży służbowej
albo prywatnej. Ubezpieczony nie może ubiegać się o świadczenie
równocześnie z tytułu podróży służbowej i prywatnej.
5
Rozdział 5. Ograniczenia odpowiedzialności
ACE nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli jakakolwiek szkoda
spowodowana była w całości lub w części przez:
1. z atrucie alkoholowe zdefiniowane zgodnie z prawem miejsca,
w którym wystąpił wypadek lub działanie pod wpływem alkoholu
(spożytego) powyżej lokalnego dozwolonego prawem limitu;
2. winę umyślną, umyślne samookaleczenie ciała, samobójstwo lub
podjęte przy zdrowych zmysłach próby takowych działań;
3. c
horobę, schorzenie, niepełnosprawność fizyczną lub umysłową
lub też zachowawcze albo operacyjne leczenie tychże, chyba że
leczenie takie jest wymagane jako bezpośredni skutek objętego
ubezpieczeniem uszkodzenia ciała;
4. p
odróż do miejsc stwarzających ryzyko (np. znajdujących się pod
wodą, kopalń, placów budowy, urządzeń wiertniczych itp.);
5. w
ojnę wypowiedzianą lub niewypowiedzianą oraz wszelkie
działania wojenne; jednakże wszelkie działania jakichkolwiek
przedstawicieli władz, partii lub frakcji zaangażowanych w
wojnę, działania wojenne lub inne działania noszące znamiona
działań wojennych nie będą uważane za działania wojenne,
jeżeli przedstawiciele ci będą działali w tajemnicy i nie będą
powiązani z jakimikolwiek działaniami sił zbrojnych (lądowych,
morskich lub powietrznych) w kraju, gdzie uszkodzenie ciała
(Ubezpieczonego) ma miejsce;
6. s łużbę w siłach lądowych, morskich lub powietrznych
jakiegokolwiek kraju;
7. udział w działaniach wojskowych, policyjnych lub pożarniczych;
8. d
ziałania podjęte w charakterze operatora lub członka załogi
jakiegokolwiek pojazdu transportu publicznego;
9. latanie samolotem będącym własnością lub wynajmowanym
przez Pracodawcę Ubezpieczonego;
10. latanie jakimkolwiek samolotem będącym przedmiotem
czarteru, nierejsowym, licencjonowanym środkiem transportu
wynajętym przez jedną organizację;
11. latanie samolotem wojskowym lub jakimkolwiek samolotem
wymagającym specjalnych pozwoleń lub zrzeczeń;
12. p
opełnienie lub próbę popełnienia wykroczenia lub
przestępstwa, czynu bezprawnego przez Ubezpieczonego, jego
beneficjentów lub w imieniu którejś z tych osób;
13. p
ośrednio lub bezpośrednio przez rzeczywisty, domniemany lub
zagrażający wypływ, rozproszenie, wyciek, migracje, uchodzenie,
wydzielanie się jakichkolwiek niebezpiecznych materiałów
biologicznych, chemicznych, nuklearnych lub radioaktywnych,
gazów, materii lub zanieczyszczeń albo też wystawienie na ich
działanie;
14. p
rzyjęcie jakichkolwiek leków, produktów leczniczych,
narkotyków lub środków halucynogennych, chyba że zostały
one przepisane przez lekarza;
6
15. p
ołączenie jakichkolwiek leków lub produktów leczniczych
z alkoholem;
16. a
kty terrorystyczne, z wyjątkiem sytuacji, gdy akty takie można
traktować jako:
a) zdarzenie na lotnisku,
b) zdarzenie w czasie lotu,
c) zdarzenie w środkach transportu publicznego niezależnie od
tego, czy dotyczą podróży służbowej czy prywatnej.
Rozdział 6. Postępowanie w razie nieszczęśliwego
wypadku
1. U
bezpieczony zobowiązany jest przesłać do likwidatora szkód
– Inter Partner Assistance Polska S.A. wypełniony i podpisany
formularz zgłoszenia szkody na adres:
Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Tel.: +48 22 529 84 87
w ciągu 60 dni od dnia wypadku mogącego rodzić
odpowiedzialność ACE.
2. Wszelkie informacje i dokumenty wymagane przez likwidatora
szkód dostarczane są przez Ubezpieczonego na własny koszt.
3. Zgłoszenie szkody powinno zawierać następujące dokumenty:
a) potwierdzenie opłacenia kosztów transportu Kartą
Korporacyjną;
b) wypełniony druk zgłoszenia szkody,
c) kserokopię biletu,
d) potwierdzenie, iż zdarzenie miało miejsce w czasie podróży
środkiem transportu publicznego, wsiadaniu/wysiadaniu lub
podróży Ubezpieczonego do miejsca rozpoczęcia podróży
środkiem transportu publicznego (dokument od przewoźnika)
e) zaświadczenie lekarskie dotyczące trwałego uszczerbku na
zdrowiu odniesionego w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
z określeniem rodzaju tego uszczerbku, oraz
f) w przypadku, gdy uszczerbek na zdrowiu spowodowany
został w wyniku wystąpienia czynników atmosferycznych,
zaświadczenie potwierdzające ich wystąpienie,
g) potwierdzenie przez przewoźnika lub policję faktu aktu
terrorystycznego.
4. ACE może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku
niedopełnienia przez Ubezpieczonego któregokolwiek
z obowiązków określonych w ust. 1 – 3, a niedopełnienie to
wpływa na ustalenie odpowiedzialności ACE lub na ustalenie
wysokości szkody.
5. L
ikwidator szkód zobowiązany jest zlikwidować szkodę
w terminie 30 dni licząc od daty otrzymania od Ubezpieczonego
dokumentów, o których mowa w ust. 3.
6. W przypadku, gdy wyjaśnienie okoliczności koniecznych do
ustalenia odpowiedzialności ACE albo wysokości świadczenia
7
okaże się niemożliwe w terminie określonym w ust. 5,
świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności, wyjaśnienie
tych okoliczności było możliwe. Bezsporną część świadczenia
likwidator szkód zobowiązany jest wypłacić w terminie 30 dni od
daty określonej w ust. 5.
7. O
dszkodowanie zostanie wypłacone Ubezpieczonemu lub
w przypadku śmierci osobie uprawnionej wyznaczonej przez
Ubezpieczonego. Jeżeli Ubezpieczony nie wyznaczył żadnej
osoby lub osoba ta zmarła wcześniej niż Ubezpieczony,
odszkodowanie zostanie wypłacone zgodnie z polskim prawem
spadkobiercom Ubezpieczonego.
8. W przypadku odmowy wypłaty całości lub części odszkodowania,
likwidator szkód poinformuje o tym pisemnie Ubezpieczonego
podając okoliczności, podstawę prawną oraz informując
o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania
sądowego.
Rozdział 7. Postanowienia końcowe
1. Odszkodowanie wypłacane jest w złotych polskich.
2. Skargi i zażalenia mogą być składane przez Ubezpieczonego w
formie pisemnej do:
Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Tel.: +48 22 529 84 87
odmiotem właściwym do rozpatrzenia skargi lub zażalenia jest
P
ACE European Group Ltd., który pisemnie udziela odpowiedzi
osobie składającej skargę lub zażalenie.
3. P
owództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia
można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej
albo przed sądem właściwym dla miejsca zamieszkania
Ubezpieczonego.
4. N
iniejsze warunki mają zastosowanie do zdarzeń objętych
ochroną ubezpieczeniową powstałych w okresie ubezpieczenia.
8
Sekcja 1.2 - Ubezpieczenie od niedogodności
w podróży
Ubezpieczeniem od niedogodności w podróży nie są objęte
osoby podróżujące w ramach programu BTA, chyba że są
Posiadaczami Karty Korporacyjnej American Express.
Rozdział 1. Definicje
1. Karta Korporacyjna – Karta Korporacyjna American Express
wydana przez American Express Services Europe Limited, sp. z o.o.,
Oddział w Polsce.
2. Lot Objęty Ubezpieczeniem w rozumieniu niniejszych
warunków oznacza podróż:
a) rozpoczętą w okresie obowiązywania Polisy Ubezpieczeniowej,
po dokonaniu rezerwacji przez Ubezpieczoną Osobę
i po wcześniejszym dokonaniu całej opłaty za przelot przy
użyciu Karty Korporacyjnej American Express lub w ramach
programu BTA (pod warunkiem, że osoba podróżująca jest
jednocześnie Posiadaczem Karty Korporacyjnej American
Express); oraz
b) odbywaną samolotem obsługiwanym przez linie lotnicze,
posiadające zezwolenie odpowiednich władz na rejsowy
transport lotniczy; a także
c) zgodnie z takim zezwoleniem – ustalające plany i taryfy
dla lotów pasażerskich, pomiędzy wyznaczonymi portami
lotniczymi, w określonym czasie, co zostało opublikowane
w Światowym Przewodniku Linii Lotniczych, opracowanym
przez OAG lub w podobnej publikacji.
3. O
późnienie Odlotu lub Odwołanie Lotu oznacza opóźnienie
Lotu Objętego Ubezpieczeniem o ponad 4 godziny w stosunku
do rozkładowego terminu odlotu lub odwołanie tego lotu, jeśli
Osobie Ubezpieczonej nie zapewniono alternatywnego środka
transportu w ciągu 4 godzin od zaplanowanego terminu odlotu.
4. Osoba Ubezpieczona oznacza Posiadacza Karty Korporacyjnej
American Express i/lub osoby fizyczne, dokonujące rezerwacji
i podróżujące w ramach programu BTA (będące równocześnie
Posiadaczami Kart Korporacyjnych American Express), w trakcie
Lotu Objętego Ubezpieczeniem.
5. Odmowa Wpuszczenia na Pokład Samolotu oznacza, że
Osoba Ubezpieczona została odprawiona lub próbowała
dokonać odprawy na Lot Objęty Ubezpieczeniem, w ramach
ogłoszonych terminów odprawy i odmówiono jej wejścia na
pokład, bez jej winy, w wyniku sprzedaży większej liczby biletów
niż dostępna liczba miejsc w samolocie.
6. Opóźnienie Dostarczenia Bagażu oznacza, że odprawiony
bagaż towarzyszący Osobie Ubezpieczonej nie został
dostarczony w ciągu 6 godzin od przybycia Lotu Objętego
Ubezpieczeniem do miejsca przeznaczenia.
9
7. Utrata Bagażu oznacza, że odprawiony bagaż Osoby
Ubezpieczonej nie został dostarczony w ciągu 48 godzin
od chwili przylotu Lotu Objętego Ubezpieczeniem do
rozkładowego miejsca przeznaczenia.
8. Utracone Połączenie oznacza, że Osoba Ubezpieczona
spóźniła się na potwierdzone połączenie, stanowiące dalszą
część Lotu Objętego Ubezpieczeniem, w miejscu przesiadki:
a) w wyniku opóźnienia przylotu lotu łączącego Osoby
Ubezpieczonej; oraz
b) gdy nie zapewniono Osobie Ubezpieczonej alternatywnego
środka transportu w ciągu 4 godzin od rzeczywistego czasu
przylotu lotu łączącego.
9. My/Nas/Nasze oznacza ACE.
10. Państwo/Państwa oznacza Posiadacza Karty Korporacyjnej
American Express lub osoby fizyczne, które dokonały rezerwacji
i podróżują w ramach programu BTA posiadające
Kartę Korporacyjną American Express.
Rozdział 2. Ważne informacje (warunki)
1. Jeśli chcą Państwo występować o odszkodowanie, należy
niezwłocznie skontaktować się z Naszym likwidatorem szkód,
wymienionym poniżej, jednakże w każdym przypadku
w poniższych ramach czasowych:
Niedogodność w podróży należy zgłosić w ciągu 30 dni od
wydarzenia, będącego podstawą roszczenia. Formularz
odszkodowania powinien być złożony w ciągu 30 dni od daty jego
otrzymania. Niezastosowanie się do określonych ram czasowych
może skutkować utratą zapewnianej ochrony.
Likwidator szkód:
Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Tel.: +48 22 529 84 87
2. Zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego nie zwalnia Państwa
z obowiązku rozliczenia Państwa Karty Korporacyjnej
American Express, zgodnie z Państwa Umową Posiadacza Karty.
Rozdział 3. W jaki sposób i kiedy są Państwo objęci
ochroną?
1. W przypadku Opóźnienia Odlotu lub Odwołania Lotu,
zwrócimy na rzecz Osoby Ubezpieczonej koszty posiłków,
napojów i zakwaterowania w hotelu, które zostały poniesione
pomiędzy zaplanowanym terminem odlotu + 4 godziny
a rzeczywistym terminem odlotu, do kwoty 2.000 PLN.
2. W przypadku Odmowy Wpuszczenia na Pokład Samolotu:
a) zwrócimy na rzecz Osoby Ubezpieczonej koszty posiłków
i napojów, które zostały poniesione pomiędzy zaplanowanym
a rzeczywistym terminem odlotu, do kwoty 1.000 PLN; a także
b) dodatkowo, jeśli lot Osoby Ubezpieczonej jest opóźniony
o ponad 6 godzin lub po godzinie 22:00 w dniu zaplanowanego
odlotu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi
10
wcześniej, zwrócimy na rzecz Osoby Ubezpieczonej koszty
zakwaterowania w hotelu i wykorzystanych usług, poniesione
w ciągu 30 godzin od zaplanowanego terminu odlotu oraz
przed rzeczywistym odlotem, do dodatkowej kwoty 1.000 PLN.
3. W przypadku Utraconego Połączenia, zwrócimy na rzecz
Osoby Ubezpieczonej koszty posiłków, napojów
i zakwaterowania w hotelu, poniesione pomiędzy zaplanowanym
a rzeczywistym terminem odlotu, do kwoty 1.000 PLN.
4. W przypadku Opóźnienia Dostarczenia Bagażu lub Utraty
Bagażu, zwrócimy na rzecz Osoby Ubezpieczonej koszty
poniesione na awaryjne zakupy niezbędnych ubiorów i przyborów
toaletowych w zaplanowanym miejscu przeznaczenia, poniesione
przed zwrotem bagażu, jak następuje:
a) Opóźnienie Dostarczenia Bagażu – do kwoty 1.000 PLN
w ciągu pierwszych 42 godzin bez bagażu, po upływie
6 godzin; oraz
b) Utrata Bagażu – do dodatkowej kwoty 4.000 PLN w ciągu
kolejnych 48 godzin bez bagażu (w sumie do 96 godzin).
Rozdział 4. Co nie jest objęte ochroną? (Wyłączenia)
1. U
bezpieczenie nie obejmuje Opóźnienia Dostarczenia Bagażu
lub Utraty Bagażu:
a) w trakcie lotów powrotnych Osoby Ubezpieczonej do jej
miejsca zamieszkania; lub
b) w przypadku konfiskaty lub zajęcia bagażu przez służby celne
lub inne władze państwowe.
2. Nie zwrócimy żadnej kwoty:
a) za koszty jakichkolwiek towarów zakupionych w sklepie
wolnocłowym, koszty telefonów i/lub alternatywnych środków
podróży, które zostały poniesione w wyniku Opóźnienia
Odlotu i Odwołania Lotu, Utraconego Połączenia lub
Odmowy Wpuszczenia na Pokład Samolotu; albo
b) jeśli Osoba Ubezpieczona nie powiadomi odpowiednich
władz linii lotniczych o zaginionym bagażu w miejscu
przeznaczenia i nie otrzyma stosownego protokołu
opóźnienia/zaginięcia bagażu lub nie podejmie odpowiednich
kroków w celu uratowania lub odzyskania opóźnionego lub
utraconego bagażu; lub
c) w przypadku Odmowy Wpuszczenia na Pokład Samolotu,
jeśli Osoba Ubezpieczona zgodziła się przyjąć od linii
lotniczych odszkodowanie za odmowę wpuszczenia na pokład.
Rozdział 5. Ważne informacje (warunki)
1. W celu udokumentowania wszelkich roszczeń, należy przedłożyć:
a) potwierdzenie opłacenia wszystkich poniesionych wydatków
Kartą Korporacyjną American Express; a także
b) plan podróży stosownie do informacji zawartych na bilecie
lotniczym opłaconym przy użyciu Karty Korporacyjnej
American Express lub w ramach programu BTA
11
(pod warunkiem równoczesnego posiadania przez Państwa
Karty Korporacyjnej American Express);
c) w przypadku Opóźnienia Dostarczenia Bagażu lub Utraty
Bagażu, stosowny protokół opóźnienia lub utraty bagażu,
otrzymany od linii lotniczych; jak również
d) kopię biletu na Lot Objęty Ubezpieczeniem; oraz
e) pisemne potwierdzenie Opóźnienia Odlotu, Odwołania
Lotu, Utraconego Połączenia lub Odmowy Wpuszczenia
na Pokład Samolotu, otrzymane od linii lotniczych;
2. Terminy odlotów, przesiadek oraz miejsca przeznaczenia,
ustalone będą zgodnie z biletem Osoby Ubezpieczonej na
Lot Objęty Ubezpieczeniem;
3. Wszelkie informacje i dowody wymagane przez Nas i Naszych
agentów, zostaną dostarczone na koszt Osoby Ubezpieczonej
lub jej przedstawicieli.
12
Sekcja 2. Global Assistance – porady dla
podróżnych, Assistance w podróży oraz
pomoc medyczna w nagłych wypadkach
zdrowotnych.
Poniższe informacje dotyczą Usług Assistance
świadczonych na rzecz Posiadaczy Kart Korporacyjnych
American Express wydanych przez American Express
Services Europe Limited, sp. z o.o., Oddział w Polsce
i osób podróżujących w ramach programu BTA. Usługi
te są świadczone w Polsce przez Inter Partner Assistance
Polska S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.*
Rozdział 1. Uwagi ogólne
W celu zapewnienia Państwu Usług Assistance określonych poniżej
American Express zawarła z Nami umowę, na mocy której
przysługuje Państwu stosowna ochrona.
Jako strona umowy American Express uzgodniła z Nami, że My
mamy prawo do bezpośredniego przyjmowania Państwa zgłoszeń
dotyczących świadczeń objętych ochroną assistance oraz że My
mamy prawo do udzielenia pomocy bezpośrednio Państwu. Jeśli
na mocy zawartej umowy My nie jesteśmy zobowiązani wobec
American Express do zapewniania stosownych świadczeń wówczas
nie będą one Państwu przysługiwać.
Nasze usługi mają jedynie charakter uzupełniający w stosunku do
świadczeń przysługujących Państwu z tytułu innych zawartych
umów na usługi typu assistance. Świadczenia przysługujące
na mocy umowy jaką My zawarliśmy z American Express będą
Państwu przysługiwać jedynie jeśli inny podmiot świadczący
Państwu ochronę w tym samym zakresie nie wypłacił Państwu
stosownych świadczeń.
Do Państwa należy wybór, z którym dostawcą usług typu
assistance chcą się Państwo skontaktować. Kontaktując się
z Nami, wyrażacie Państwo zgodę na:
a) informowanie Nas o wszelkich innych umowach na mocy których
przysługują Państwu świadczenia w ramach usług typu
assistance (w tym również od państwowych dostawców
świadczeń)
b) zwracanie Nam sum, które My wypłaciliśmy z góry i/lub za które
poręczyliśmy w Państwa imieniu.
My wypłacamy tylko zaliczki na opłaty i koszty związane z Nagłymi
przypadkami medycznymi. Aby umożliwić Nam ocenę faktów
związanych z zagrożeniem zdrowia (wymiana informacji pomiędzy
lekarzem zajmującym się przypadkiem, a Naszym lekarzem),
muszą Państwo zwolnić Państwa lekarza z tajemnicy lekarskiej.
* Numer Polisy 69381
13
W razie nagłego wypadku prosimy zadzwonić pod numer:
+48 22 529 84 87 oraz o podanie nazwiska Posiadacza Karty,
numeru Karty American Express i jak najwięcej informacji
dotyczących zdarzenia. Prosimy o podanie numeru telefonu, faksu
lub teleksu, pod którym można się z Państwem skontaktować.
Wszystkie usługi dla nagłych wypadków są dostępne przez całą
dobę, 365 dni w roku. W celu skorzystania z Naszych usług prosimy
Państwa o skontaktowanie się z Nami natychmiast po zaistnieniu
zdarzenia lub powstaniu potencjalnego roszczenia.
W celu uzyskania Naszej autoryzacji muszą Państwo
skontaktować się z Nami, zanim poniesione wydatki przekroczą
1.000 PLN lub najszybciej, jak to możliwe. W przypadku wszelkich
zaliczek, opłat za dostawę/przelew oraz zakupów dokonanych
w Państwa imieniu, Państwa Karta Korporacyjna
American Express będzie obciążona odpowiednimi kwotami
podlegającymi autoryzacji przez firmę American Express. Jeśli
podróżują Państwo używając biletu zakupionego w ramach
programu BTA i nie są Państwo Posiadaczami Karty Korporacyjnej
American Express, Państwa Firma będąca użytkownikiem
programu BTA musi wyrazić zgodę na obciążenie rachunku
programu BTA odpowiednimi kwotami.
Rozdział 2. Definicje
1. Nasz/Nas/My oznacza Inter Partner Assistance S.A. Oddział
w Niemczech, Bahnhofstrasse 19, 82166 Gräfelfing, Niemcy,
reprezentowany w Polsce przez:
Inter Partner Assistance Polska S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
2. Państwo/Państwa oznacza Posiadacza Karty Korporacyjnej
American Express z numerem rozpoczynającym się od 3779
wydanej przez American Express Services Europe Limited,
sp. z o.o., Oddział w Polsce lub firmę afiliowaną, i/lub inne osoby
podróżujące z biletem zakupionym w ramach programu BTA,
będące w wieku poniżej 80 lat, zdolne do odbycia podróży. Okres
trwania ubezpieczenia rozpoczyna się w momencie nabycia
przez Państwa Karty Korporacyjnej American Express lub
przystąpienia do programu BTA i trwa tak długo, dopóki Państwa
Karta lub rachunek programu BTA jest ważny oraz stan konta
Państwa Karty lub rachunku programu BTA jest odpowiedni
w chwili zdarzenia.
3. Kraj zamieszkania oznacza kraj wydania karty, naliczania
rachunków oraz Państwa miejsce zamieszkania – kraj, którego
prawu Państwo podlegacie oraz wobec którego dokonujecie
rozliczeń podatkowych.
4. Zasięg geograficzny oznacza lokalizacje poza granicami
Państwa Kraju zamieszkania, chyba że podano inaczej
w warunkach określonych świadczeń.
5. Miejsce zamieszkania oznacza adres Państwa zamieszkania
znany prawnym i podatkowym organom.
6. Praca fizyczna oznacza pracę wymagającą użycia rąk przy
instalacji, montażu, konserwacji lub naprawie urządzeń
elektrycznych, mechanicznych bądź hydraulicznych
14
(praca o charakterze innym niż kierowanie/nadzór, sprzedaż czy
zarządzanie), a także podejmowanie zajęć hydraulika, elektryka,
inżyniera oświetlenia lub dźwięku, cieśli, malarza, dekoratora,
budowniczego lub pracy ręcznej dowolnego typu (poza pracą
w dziedzinie cateringu).
7. N
agły wypadek zdrowotny oznacza odniesione przez Państwa
podczas Podróży obrażenie cielesne lub nagłą
i nieprzewidzianą chorobę, nie wynikającą ze Stanu zdrowia
przed Podróżą, co powoduje konieczność Leczenia szpitalnego
lub ambulatoryjnego, którego nie można przesunąć w czasie
w uzasadniony sposób do momentu Państwa powrotu do
Kraju zamieszkania.
8. Stan zdrowia przed Podróżą oznacza stan fizycznego
i psychicznego zdrowia istniejący przed Państwa Podróżą i/lub
sprawiający Państwu ból, powodujący fizyczne zagrożenie lub
mocno ograniczający Państwa ruchowo, w tym m.in.:
a) Stan, z powodu którego znajdują się Państwo na liście
oczekujących na Leczenie szpitalne;
b) Stan wymagający konsultacji ze specjalistą lub będący
powodem Leczenia szpitalnego w przedziale sześciu miesięcy
przed Państwa Podróżą;
c) C
iąża w przedziale ośmiu tygodni przed planowaną datą
porodu;
d) Wszelkie stany psychiczne, w tym lęk przed lataniem lub inna
fobia związana z podróżą, lub
e) Stan, który przez lekarza został zdiagnozowany jako śmiertelny
9. Transport/przeniesienie oznacza:
a) Transport Państwa do najbliższego szpitala, jeśli w kraju
wypadku transport nie jest bezpłatny, lub
b) Przeniesienie Państwa do najbliższego odpowiednio
wyposażonego szpitala w przypadku gdy lokalne obiekty
medyczne zostaną uznane za nieodpowiednie przez Naszego
lekarza, lub
c) Transport do Kraju zamieszkania, jeśli zaleci go Nasz lekarz.
10. Transport zwłok obejmuje:
a) Koszt transportu zwłok do Miejsca zamieszkania; lub
b) Koszt kremacji i dalszego transportu zwłok do Kraju
zamieszkania, lub
c) Koszt lokalnego pochówku do kwoty 5.000 PLN.
11. L
eczenie oznacza postępowanie chirurgiczne lub lekarskie,
którego wyłącznym celem jest wyleczenie bądź ulżenie w ciężkiej
chorobie lub obrażeniach, przeprowadzane przez lekarza.
12. P
odróż oznacza podróż w obrębie Zasięgu geograficznego,
nie przekraczającą 60 kolejnych dni i 90 dni w ramach okresu
365-dniowego. Każda Podróż musi rozpocząć się i zakończyć
w Kraju zamieszkania.
15
Rozdział 3. Porady dla podróżnych
My zapewniamy Państwu informacje na temat wiz, szczepień,
ostrzeżeń Światowej Organizacji Zdrowia, warunków klimatycznych,
języków używanych w danych krajach, stref czasowych oraz inne
informacje, takie jak godziny urzędowania banków itp.
Rozdział 4. Assistance w Podróży
Są Państwo objęci ochroną podczas Podróży w następujących
przypadkach:
1. G
dy spotkają Państwa nagłe zdarzenia związane ze zdrowiem lub
prawem, My dokonamy w Państwa imieniu zaliczki zwrotnej
w gotówce lub innej formie płatności do wysokości 4.000 PLN.
2. Gdy zgubią Państwo lub zostaną okradzeni z gotówki, karty
lub dokumentów podróżnych, gdy brak biur podróży lub
bankomatów w miejscu pobytu Posiadacza Karty, My zapewnimy
Państwu gotówkę w kwocie do 4.000 PLN (kwota ta obciąży
Posiadacza Karty, przy czym będzie ona podlegać zatwierdzeniu
przez American Express).
3. G
dy zgubią Państwo lub zostaną okradzeni z dokumentów
tożsamości wymaganych do powrotu do Miejsca zamieszkania,
My zapewnimy pomoc w ich zastąpieniu.
4. G
dy spotka Państwa nagły wypadek, My przekażemy pilne
wiadomości Państwa krewnym, współpracownikom i/lub
przyjaciołom w Kraju zamieszkania oraz wiadomości od nich.
5. G
dy zgubią Państwo bagaż, My zapewnimy pomoc w jego
zlokalizowaniu.
6. G
dy zostaną Państwo uwięzieni, hospitalizowani lub w innym
podobnym nagłym wypadku, gdzie potrzebny będzie Państwu
tłumacz, My poczynimy odpowiednie działania organizacyjne
i dokonamy w Państwa imieniu przedpłaty kosztów podróży
tłumacza. My dokonamy również w Państwa imieniu przedpłaty
kosztów tłumaczenia, podlegające autoryzacji firmy
American Express.
7. Gdy zostaną Państwo uwięzieni (lub będzie Państwu groziło
uwięzienie), My dokonamy w Państwa imieniu zaliczki zwrotnej
kosztów wynajęcia prawnika do wysokości 4.000 PLN, oraz
wpłacenia kaucji do wysokości 40.000 PLN. My nie ponosimy
odpowiedzialności za spełnienie warunków kaucji ani zwrotu
kaucji.
8. G
dy będą Państwo potrzebowali leku niedostępnego lokalnie,
My prześlemy go Państwu, jeśli będzie to prawnie możliwe. My
opłacimy jedynie koszt przesyłki.
9. G
dy zgubią Państwo lub zostaną okradzeni z recept, My
postaramy się zorganizować przesłanie recepty z apteki
w Państwa Miejscu zamieszkania, jeśli będzie to prawnie
możliwe.
10. G
dy zostaną Państwu zniszczone, zgubione lub skradzione
soczewki kontaktowe lub okulary, My wyślemy Państwu
soczewki kontaktowe lub okulary zastępcze. My opłacimy
jedynie koszt przesyłki.
16
Rozdział 5. Pomoc w Nagłych wypadkach zdrowotnych
Są Państwo objęci następującą ochroną:
1. G
dy zaistnieje Nagły wypadek zdrowotny, My wykonamy
następujące czynności:
a) podamy Państwu informacje na temat lekarzy, szpitali, klinik,
pogotowia, prywatnych pielęgniarzy, dentystów, przychodni
dentystycznych, obiektów obsługi osób niepełnosprawnych,
okulistów, aptek, optyków oraz dostawców soczewek
kontaktowych i sprzętu pomocy medycznej.
b) wyślemy do Państwa lekarza w celu zbadania stanu zdrowia
i dokonamy w Państwa imieniu przedpłaty kosztów wizyty.
c) zorganizujemy dalsze przyjęcie Państwa do odpowiedniego
szpitala oraz dokonamy w Państwa imieniu przedpłaty
kosztów związanych z leczeniem.
2. W przypadku Nagłego wypadku zdrowotnego, My
zorganizujemy i opłacimy Państwa Transport/przeniesienie
do szpitala lub Miejsca zamieszkania, jeśli zatwierdzi ją Nasz
lekarz, oraz dalszą konsultację z Państwa lekarzem.
3. W wypadku Państwa śmierci podczas Podróży, My
zorganizujemy Transport zwłok.
Rozdział 6. Wyłączenia:
Czego nie obejmuje ochrona?
1. K
osztów transportu, którego My nie organizowaliśmy i/lub
transportu, którego z Nami nie konsultowano i na jaki wcześniej
My nie wydaliśmy zgody;
2. Wszelkich aktów umyślnego działania i ich konsekwencji;
3. S
amobójstwa, choroby psychicznej, umyślnego
samookaleczenia, problemów psychicznych i emocjonalnych
oraz związanych z nimi chorób, alkoholizmu, uzależnienia od
narkotyków lub substancji chemicznych lub znajdowania się pod
wpływem alkoholu bądź narkotyków;
4. S
kutków wojny, najazdu zbrojnego, działań ze strony
zagranicznego wroga, działań wojennych (zarówno w przypadku
wypowiedzenia wojny jak i bez wypowiedzenia), działalności
terrorystycznej, wojny domowej, buntu, rewolucji, powstania,
zbrojnego przejęcia władzy, Państwa udziału w zamieszkach
cywilnych lub wszelkiego rodzaju rozruchach bądź Państwa
udziału w bójkach (z wyjątkiem samoobrony);
5. S
kutków promieniowania jonizującego lub skażenia
radioaktywnego odpadami nuklearnymi powstałymi w procesie
spalania paliwa nuklearnego bądź radioaktywnych, toksycznych,
wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości
wybuchowych instalacji nuklearnych bądź elementów
nuklearnych;
6. S
kutków udziału w próbach lub wykonywania wyścigów
o dowolnej prędkości, czasie trwania czy w celu pobicia
dowolnego rekordu;
7. Skutków udziału w sportach profesjonalnych;
17
8. S
kutków udziału w sportach ekstremalnych wymagających
specjalistycznego sprzętu, treningu oraz przygotowań;
9. S
kutków zjazdów narciarskich poza trasą bez nadzoru
przewodnika.
Rozdział 7. C
zego nie obejmuje ochrona w przypadku
Nagłych wypadków zdrowotnych określonych
w Rozdziale 5?
1. Opłat dla lekarzy, wydatków medycznych i/lub na Leczenie;
2. Kosztów Transportu/przeniesienia do szpitala drogą
powietrzno-wodną podczas rejsu morskiego;
3. K
osztów wynikających z ciąży, porodu, poronienia, aborcji i
wynikłych z nich konsekwencji;
4. Trumien i/lub urn niespełniających międzynarodowych norm
lotniczego przewozu zwłok;
5. Pogrzebu;
6. K
osztów wynikających z wykonywania przez Państwa Pracy
fizycznej podczas Podróży.
Rozdział 8. Warunki ogólne dotyczące korzystania z usług
oferowanych w ramach Usługi Assistance:
1. M
uszą Państwo pozwolić Nam na zbadanie sprawy w zakresie
przyczyn i wielkości strat i/lub szkód.
2. W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba zorganizowania Państwu
Transportu/przeniesienia do szpitala lub Kraju zamieszkania,
muszą Państwo dostarczyć Nam wszelkie niewykorzystane
bilety, jakie w przeciwnym razie zostałyby przez Państwa
wykorzystane.
3. M
uszą Państwo podejmować wszelkie działania mające na celu
unikniecie lub zminimalizowanie jakichkolwiek szkód oraz unikać
niebezpieczeństw z wyjątkiem sytuacji, w których podejmowane
są próby ratowania życia ludzkiego.
4. My dołożymy wszelkich starań, by zapewnić pełen zakres usług
wymienionych w ustaleniach i warunkach umowy. Miejsca
odległe geograficznie lub nieprzewidywalne, niepomyślne
warunki lokalne mogą jednakże uniemożliwiać zapewnienie usług
na standardowym poziomie.
5. My nie ponosimy odpowiedzialności za płatności i/lub usługi,
w przypadku umyślnego spowodowania przez Państwo szkody
lub szkody spowodowanej Państwa rażącym niedbalstwem
bądź w przypadku celowego usiłowania wprowadzenie Nas przez
Państwa w błąd.
6. Nasze usługi nie obejmują krajów, na które Organizacja Narodów
Zjednoczonych oficjalnie nałożyła embargo, jak również krajów,
które zostały uznane za niebezpieczne przez agencję rządową
zajmującą się badaniem międzynarodowych warunków podróży.
18
Rozdział 9. Procedura składania reklamacji
Naszym celem jest zapewnienie stale dostępnych usług na
najwyższym możliwym poziomie. Niemniej jednak, jeśli chcą
Państwo złożyć zażalenie w związku z poziomem usług
świadczonych Państwu mają Państwo do dyspozycji następującą
procedurę umożliwiającą rozwiązanie problemu:
Prosimy napisać w wybranym przez Państwa języku list do
Kierownika ds. Kontaktów z Klientami dla American Express na
adres: Inter Partner Assistance, do rąk AXA Assistance Germany,
Garmischerstr. 8-10, 80339 Monachium, Niemcy.
19
www.americanexpress.pl
American Express Services Europe Limited, sp. z o.o.,
Oddział w Polsce, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, KRS:
0000366972, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1080009600,
REGON 142613563. American Express Services Europe Limited
jest podmiotem uprawnionym do świadczenia usług płatniczych
i nadzorowanym przez Financial Conduct Authority
z Wielkiej Brytanii zgodnie z Payment Services Regulations 2009
(numer licencji 415532).
CAM 3065 01/14

Podobne dokumenty

Karta Korporacyjna American Express

Karta Korporacyjna American Express Ubezpieczenie w podróży Podróż bez zmartwień Posiadacz Karty Korporacyjnej jest objęty następującym bezpłatnym pakietem ubezpieczeń: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Polisa obej...

Bardziej szczegółowo