Szablon POIiS - Szpital Zdunowo

Transkrypt

Szablon POIiS - Szpital Zdunowo
Specjalistyczny Szpital im. prof. A. Sokołowskiego realizuje Projekt nr POIS.09.01.00-000068/16 pn. „Wzrost jakości oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala
im.
prof.
A. Sokołowskiego
w Szczecinie-Zdunowie
w
zakresie
ratownictwa
medycznego” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0068/16-00 z dnia
15.11.2016r. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20142020, Osi priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,
Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego.
Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania państwowego systemu ratownictwa
medycznego na poziomie województwa zachodniopomorskiego poprzez wzrost jakości
oraz skuteczności działań Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego
w Szczecinie-Zdunowie w zakresie ratownictwa medycznego. Cel ten w pełnym
zakresie realizuje cel szczegółowy - zapewnienie dostępu ludności do infrastruktury
ochrony zdrowia oraz poprawa efektywności systemu opieki zdrowotnej.
Cel projektu zostanie osiągnięty w drodze doposażenia SOR Szpitala w sprzęt medyczny
i informatyczny oraz niezbędne wyposażenie zgodnie z obowiązującymi standardami
w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, w tym przede wszystkim: analizator
parametrów krytycznych z przystawką kardiologiczną, aparaty do znieczulenia, lampy
zabiegowe, respiratory transportowy i stacjonarny, kardiomonitory z
wyposażeniem,
monitory funkcji życiowych, przyłóżkowy zestaw RTG z ramieniem C, aparat do USG
z Dopplerem, zestaw narzędzi chirurgicznych, defibrylator z kardiowersją i możliwością
elektrostymulacji serca, kapnografy, pulsoksymetry, aparaty do ogrzewania płynów
infuzyjnych i ogrzewania pacjenta, aparat do EKG, wózki transportowe leżące i siedzące
oraz wyposażenie w koce i poduszki bakteriostatyczne, fotel do pobierania krwi, ambu dla
dorosłych, dozowniki tlenu, inhalatory, aparaty do pomiaru RR, słuchawki lekarskie,
komputery i inne. W ramach projektu planowany jest również zakup nowego tomografu
komputerowego.
Planowana całkowita wartość Projektu wynosi 4.000.000,00 zł, w tym przyznane
dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 3.372.921,55 zł.

Podobne dokumenty