Pobierz instrukcję obsługi do smarownicy akumulatorowej

Komentarze

Transkrypt

Pobierz instrukcję obsługi do smarownicy akumulatorowej
GACOL - centralne smarowanie
ul. Nowotki 7
59-930 Piensk
tel. 75/724-34-62
Model 1400, 1440, 1442, 1442E, 1444, 1444E
PowerLuber Grease Gun
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEēSTWA
DOTYCZĄCE WSZYSTKICH URZĄDZEē
ZASILANYCH BATERIAMI UWAGA!
PRZECZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM WSZYSTKIE
INSTRUKCJE.
Nieprzestrzeganie poniĪszych instrukcji moĪe
spowodowaü poraĪenie prądem, poĪar i/lub
powaĪne obraĪenia ciała.
ZACHOWAJ Tĉ INSTRUKCJĉ.
Miejsce pracy
Zadbaj aby Twoje miejsce pracy było czyste I
dobrze oĞwietlone. Nieporządek oraz Ĩle
oĞwietlone miejsca sprzyjają powstawaniu
wypadków. Nie naleĪy stosowaü urządzenia w
miejscu zagrozonym wybuchem, takĪe w
obecnoĞci łatwopalnych płynów, gazów lub
pyłów. Urządzenie moĪe wytworzyü iskry, które
mogą doprowadziü do zapłonu pyłów lub gazów.
Osoby postronne, dzieci oraz pozostałe osoby w
pomieszczeniu powinny utrzymaü bezpieczny
dystans. Przebicie moĪe spowodowaü utratĊ
kontroli nad urządzeniem.
Zabezpieczenie Elektryczne
Nie wolno uszkadzaü kabla. Nigdy nie trzymaj
urządzenia za kabel. Trzymaj kabel z dala od
Ĩródeł ciepła, oleju, ostrych krawĊdzi i ruchomych
maszyn. Uszkodzony kabel naleĪy natychmiast
wymieniü. Uszkodzone kable mogą spowodowaü
poĪar. Zastosowanie tylko w przypadku urządzeĔ
z osobną baterią.
Urządzenie zasilane poprzez wbudowaną lub
zewnĊtrzną bateriĊ musi byü ładowane tylko
przystosowaną do tego celu ładowarką.
Ładowarka przystosowana do jednego typu
baterii moĪe spowodowaü poĪar przy podpiĊciu
do innej baterii.
Urządzenie zasilane baterią zasilaj tylko baterią
przeznaczoną do danego urządzenia. UĪycie
innych baterii powoduje ryzyko poĪaru.
Ochrona osobowa
Podczas pracy nalezy byü czujnym I kontrolowaü
wykonywane czynnoĞci. Nie wolno pracowaü pod
wpływem zmĊczenia, narkotyków, alkoholu lub
innych Ğrodków medycznych. Chwila nieuwagi
podczas pracy z narzĊdziami moĪe spowodowaü
powaĪne obraĪenia. Ubierz siĊ stosownie do
wykonywanej pracy. Nie nosiü luĨnych ubraĔ i
biĪuterii. Długie włosy powinny byü spiĊte.
Trzymaj włosy, ubranie oraz rĊkawice z dala od
ruchomych czĊĞci urządzenia.
Unikaj nieplanowanego uruchamiania maszyny.
Upewnij siĊ, Īe wyłącznik maszyny jest
zablokowany lub w pozycji „OFF” w momencie
wkładania baterii. Urządzenie trzymaü za uchwyt,
nie za włącznik, podczas wkładania baterii, gdyĪ
nieplanowane włączenie urządzenia moĪe
spowodowaü powaĪne obraĪenia.
UsuĔ z zasiĊgu maszyny klucze, ĞrubokrĊty i inne
narzĊdzia, które po wkrĊceniu w ruchome elementy
maszyny mogą spowodowaü powaĪne obraĪenia.
Strona nr - 2
Nie przekraczaü dopuszczalnych zakresów pracy
maszyny. Stój pewnie i utrzymuj równowagĊ
podczas pracy.
Podczas pracy naleĪy stosowaü ubiór ochronny.
Zawsze uĪywaj okulary ochronne. Powinny takĪe
byü stosowane: maseczka przeciwpyłowa, buty z
antypoĞlizgową podeszwą, stopery do uszu.
UĪywanie I konserwacja maszyny
NaleĪy uĪywaü klamer lub innych elementów do
unieruchomiania elementu, na którym w danym
momencie pracujemy. Trzymanie róĪnych
elementów rĊką lub opieranie ich o własne ciało
moĪe spowodowaü utratĊ kontroli nad
wykonywaną czynnoĞcią.
Nie przeciąĪaü urządzenia. UĪywaj urządzenie
zgodnie z jego przeznaczeniem. WłaĞciwe
urządzenie wykona pracĊ lepiej i bezpiecznej,
jeĞli bĊdzie wykorzystane zgodnie ze swoim
przeznaczeniem. Nie uĪywaj urządzenia jeĞli
przycisk włącz / wyłącz nie działa. Urządzenie,
którego nie moĪna kontrolowaü, moĪe byü
niebezpieczne i musi zostaü naprawione. Zanim
schowasz urządzenie lub zaczniesz wymieniaü
elementy składowe odłącz bateriĊ, wyłącz
urządzenie lub zablokuj przyciski włączające.
Zachowanie tych zasad bezpieczeĔstwa pozwoli
uniknąü niespodziewanego włączenia siĊ
urządzenia.
Przechowuj pozostałe elementy z dala od dzieci i
osób nieupowaĪnionych. NarzĊdzia mogą byü
niebezpieczne w rĊkach osób nie znających siĊ
na nich. JeĞli bateria nie jest uĪywana, naleĪy
trzymaü ja z daleka od drobnych metalowych
przedmiotów, takich jak spinacze, monety,
klucze, noĪyki, Ğrubki lub inne małe przedmioty
metalowe, które mogą połączyü bieguny baterii.
Połączenie biegunów moĪe spowodowaü iskrĊ,
poparzenia lub ogieĔ.
UĪywaj urządzenia ostroĪnie. Elementy tnące
utrzymuj ostre i czyste. Prawidłowo serwisowane
urządzenia, czyste i ostre nie zacinają siĊ i
moĪna je łatwiej kontrolowaü.
SprawdĨ czy wszystkie elementy składowe
urządzenia są dobrze zamocowane, nie ulegają
niszczeniu, czy nie gną siĊ, co moĪe wpłynąü na
pracĊ urządzenia. JeĪeli urządzenie jest
uszkodzone naleĪy je naprawiü przed ponownym
uĪyciem. Wiele obraĪeĔ spowodowane jest
niewystarczającą kontrolą pracy urządzenia.
UĪywaj tylko czĊĞci zamienne rekomendowane
przez producenta danego urządzenia. CzĊĞci
kompatybilne z jednym urządzeniem mogą byü
Ĩródłem ryzyka w urządzeniu, do którego nie są
przeznaczone.
Serwis
Urządzenie moĪe serwisowaü tylko
wykwalifikowana do tego celu osoba. Osoby nie
posiadające odpowiednich kwalifikacji mogą
doprowadziü do wypadku.
Form 402103
Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber
Podczas serwisowania naleĪy uĪywaü
identyczne cząĞci zamienne. PostĊpuj
zgodnie z wytycznymi z czĊĞci instrukcji
dotyczącej serwisowania urządzenia. UĪycie
nieoryginalnych czĊĞci lub nieprzestrzaganie
instrukcji moĪe spowodowaü uraz lub
poraĪenie prądem.
BezpieczeĔstwo
Przeczytaj dokładnie instrukcjĊ obsługi
zanim wypakujesz i zaczniesz uĪywaü
PowerLuber. UĪywaj PowerLuber dopiero
gdy dokładnie zapoznasz siĊ i całkowicie
zrozumiesz instrukcjĊ uĪytkowania.
!!!UWAGA!!!
Nigdy nie uĪywaj PowerLuber w miejscu
zagroĪonym wybuchem. Urządzenia
zasilane elektrycznie mogą powodowa
powstawanie iskier, które mogą doprowadziü
do zapłonu łatwopalnych płynów, pyłów lub
oparów. Nie uĪywaj ładowarki w wilgotnym
lub mokrym otoczeniu.
!!!UWAGA!!!
Smarownica moĪe wytworzyü wysokie
ciĞnienie – do 7000 PSI (476 bar). UĪywaj
okulary i rĊkawice ochronne podczas pracy.
Nie dotykaü odsłoniĊtych gumowych
elementów wĊĪa.
!!!UWAGA!!!
Bardzo wysokie ciĞnienie moĪe spowodowaü
wyrwanie dyszy lub rozerwanie wĊĪa.
UĪywaj TYLKO zatwierdzone przez
LINCOLN wĊĪe i postĊpuj wg. instrukcji
postĊpowania.
Opis ogólny
PowerLuber firmy Lincoln jest w pełni
automatyczną, rĊczną smarownicą zasilaną
bateriami. Smarownica została stworzona do
rĊcznego smarowania punktów smarowych i
posiada wyłącznik, który przy zbyt wysokim
ciĞnieniu (7000PSI lub 476bar) lub
zablokowanym łoĪysku, wyłączniku czy
przepływie Ğrodka smarnego wyłącza
smarownicĊ.
Smarownica zasilana jest małym,
niskonapiĊciowym, trzybiegowym silniczkiem
elektrycznym. Rotacyjna praca silnika
powoduje ruch tłoczka w przód i tył.
Smarownica PowerLuber jest prostą pompą
tłoczącą.
Form 402103
Zastosowanie
PowerLuber został stworzony do pompowania i
rozprowadzania Ğrodka smarnego przy pomocy
baterii 14,4V.
Nie wolno przekraczaü maksymalnych wartoĞci
znamionowych.
Wykorzystanie urządzenia niezgodnie z instrukcją
lub przeznaczeniem skutkuje uszkodzeniem
urządzenia oraz utratą gwarancji.
Specyfikacja
Model podstawowy PowerLuber 1400
Zasilanie
14.4V
MaksymalneciĞnienie robocze PSIG (bar)
- mała wydajnoĞü 7,000 (476)
- duĪa wydajnoĞü 3,000 (204)
PojemnoĞü zbiornika zesmarem, oz. (g) 14.5 (411)
Dopuszczalna temp.otoczenia, °F (°C) 0 do 120
(-18 to +50)
Moc
4.0A
ĝrodek smarny (smar)
do NLGI #2
Wydatek smaru
oz./min. (g/min)
- mała wydajnoĞü (L)
3.8 (108)
- duĪa wydajnoĞü (H)
8.5 (241)
Waga, Lbs. (Kg)
8.0 (3.6)
Akcesoria:
Bateria NiCd Model 1401
NapiĊcie, VDC
14.4
PojemnoĞü baterii, mAh
1700
Ładowarka baterii Model 1410
Czas ładowania
1 godzina
Zasilanie VAC (2.0 A)
120 V, 60 Hz
Model 1410-E (douĪytku w Europie)
Zasilanie VAC, (1.0 A)
220 V, 50 Hz
WĊĪyk smarownicy Model 1230
CiĞnienie maksymalne, psi (Bar) 7,500 (510)
DługoĞü wĊĪyka, ” (mm)
30 (760)
KoĔcówka smarownicza do złączek smarowniczych
Walizka wykonana z polietylenu
UWAGA: PoniĪsze dane przy ciĞnieniu roboczym
1000PSI (69 bar)
Modele i elementy składowe
Model
Model
Batteria
podstawowy
PowerLuber
Ładowarka
Zbiornik
1440
1400
1401
1410
Nie
1442
1400
1401
1410
1402
1442E
1400
1401
1410E
1402
1444
1400
1401(2)
1410
1402
1444E
1400
1401(2)
1410E
1402
Strona nr - 3
Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber
Wyłącznik awaryjny
Wyłącza silnik smarowniczy, gdy ciĞnienie
pracy przekracza 7000 PSIG (476bar).
Czerwony przycisk restartujący smarownicĊ
wyskakuje, patrz Rys. 1. Aby restartowaü
smarownicĊ odczekaj 5-10 sekund i wciĞnij
czerwony przycisk z powrotem.
Wyłącznik bezpieczeĔstwa zadziała równieĪ,
gdy są zakłócenia w procesie smarowania,
gdy zbiornik, wĊĪyk lub przyłącze jest
niedroĪne lub czĊĞciowo zatkane. Przed
restartem smarownicy PowerLuber naleĪy
usunąü problem.
Zmienianie trybu „L” lub „H”
!!!UWAGA!!!
Aby uniknąü uszkodzenia silnika, naleĪy go
wyłączaü przed kaĪdą zmianą trybu pracy z
wysokiej na niską wydajnoĞü i odwrotnie.
Rysunek 1
Zmienianie trybu „L” lub „H”
„L” (niska wydajnoĞü, wysokie ciĞnienie)
„H” (wysoka wydajnoĞü, niskie ciĞnienie)
Po wyłączeniu silnika przesuĔ czerwony
przycisk (Rys. 1) do momentu aĪ litera „L” lub „H”
bĊdzie całkowicie widoczna.
JeĞli czerwony przycisk nie jest całkowicie
przesuniĊty i zablokowany, przytrzymaj przycisk
i uruchom smarownicĊ.
Wysoka wydajnoĞü jest rekomendowana jeĞli
smarujemy duĪe powierzchnie, nie wymagające
wysokiego ciĞnienia, powyĪej 3000PSI (204bar).
Wysoka wydajnoĞü jest takĪe wskazana do
uzupełniania małych zbiorników pomp w
automatycznych układach centralnego
smarowania.
Niska wydajnoĞü jest zalecana przy smarowaniu
na budowach, w kopalniach i do ogólnego
przesmarowania róĪnych elementów. Niska
wydajnoĞü osiąga maksymalne ciĞnienie 7000PSI
(476bar).
© Zastrzegamy moĪliwoĞü zmian
Strona nr - 4
Form 402103
Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber
Licznik cykli
Smarownica jest przystosowana do
kalibracji. W tym celu mierzymy (waĪymy)
dawki smaru i dzielimy iloĞci smaru przy
pomocy danej liczby cykli. NaleĪy połoĪyü
palec na przycisku liczby cykli (Rys. 1) i
liczyü cykle.
Niektórzy producenci wymagają konkretnych
dawek smaru, w danych punktach
smarowych. Licząc cykle moĪna okreĞliü,
jaka iloĞü smaru została uĪyta do
przesmarowania danego punktu. PoniĪej
tabelka obrazująca zaleĪnoĞü miĊdzy liczbą
cykli a iloĞcią smaru.
Liczba cykli
IloĞü
smaru/cykl
oz.
g
10
0.20 5.7
15
0.30 8.5
20
0.40 11.4
Uwaga: Lincoln sugeruje, aby ten tryb uĪywaü
tylko przy niskiej wydajnoĞci / wysokim
ciĞnieniu.
OCHRONA OSOBISTA
1. Zawsze chroniü oczy. PowerLuber moĪe
osiągnąü ciĞnienie do 7000PSI (476bar).
2. UĪywaü tylko wĊĪy Lincolna: 1218, 1224,
1230 lub 1236. StrumieĔ smaru pod wysokim
ciĞnieniem moĪe powodowaü powaĪne
obraĪenia ciała. WĊĪyk trzymaü tylko za
sprĊĪynĊ.
3. Unikaü nieplanowanego uruchamiania
smarownicy. Przed włoĪeniem baterii upewniü
siĊ, czy smarownica jest wyłączona.
4. Nie zgniataü wĊĪa.
5. WąĪ naleĪy wymieniü przy pierwszych
oznakach zuĪycia, zgniecenia lub uszkodzenia
osłony.
UĩYTKOWANIE I ZABEZPIECZANIE
1. Gdy smarownica siĊ zablokuje nie trzymaj
jej nadal włączonej. Niewyłącznie jej moĪe
spowodowaü uszkodzenie silnika lub zapalenie
siĊ smarownicy.
2. Nie przechowywaü baterii w pobliĪu
metalowych elementów, takich jak spinacze,
monety, kluczyki, noĪyki, Ğrubki lub inne
drobne metalowe przedmioty, które mogą
połączyü bieguny baterii. Połączeniu biegunów
moĪe spowodowaü iskrĊ, poparzenia lub ogieĔ.
3. UĪywaj tylko oryginalnych czĊĞci
przystosowanych do pracy w PowerLuber firmy
Lincoln. To urządzenie jest przenoĞną
smarownicą elektryczną w pełni
przetestowaną, stosowaü tylko akcesoria
przystosowane do pracy pod ciĞnieniem
7000PSI (476bar).
Form 402103
SERWIS
1. Urządzenie serwisowaü moĪe tylko
przeszkolony personel. Serwisowanie
przeprowadzone przez osoby do tego
nieprzygotowane moĪe spowodowaü ryzyko
obraĪeĔ ciała.
2. Podczas serwisowania PowerLuber uĪywaj
tylko oryginalnych czĊĞci zamiennych firmy
Lincoln. Zastosowanie innych (nieoryginalnych)
czĊĞci zamiennych moĪe prowadziü do obraĪeĔ
ciała i jednoczeĞnie powoduje natychmiastowe
wygaĞniĊcie gwarancji.
KONTROLA
NaleĪy kontrolowaü urządzenie pod kątem
widocznych uszkodzonych, luĨnych lub
brakujących czĊĞci. JeĞli urządzenie jest zuĪyte
lub uszkodzone naleĪy natychmiast zaprzestaü
jego stosowania. NaleĪy skontaktowaü siĊ z
autoryzowanym centrum serwisowym w celu
naprawy lub demontaĪu uszkodzonej smarownicy.
UĩYTKOWANIE
Po kaĪdej zmianie kartuszy lub uzupełnieniu
zbiornika ze smarem PowerLuber powinien byü
wypełniony smarem. Nie rozpoczynaü smarowania
zanim smarownica nie bĊdzie dokładnie
napełniona.
Do napełnienia smarownicy uĪyü zasysającego
tłoczka, do mementu, gdy smar bĊdzie siĊ
wydobywał z wĊĪyka. NastĊpnie przy pomocy
zaworu odpowietrzającego wypuĞciü zbĊdne
powietrze.
!!!UWAGA!!!
Zapowietrzony Ğrodek smarny spowoduje, Īe
smarownica bĊdzie miała mniejszą wydajnoĞü.
Usuwanie pustej kartuszy
1. Odciągnąü uchwyt zbieraka, aĪ drąĪek
zbieraka bĊdzie całkowicie wyciągniĊty, a rowek
drąĪka zbieraka bĊdzie zablokowany w szczelinie
wieczka rury.
2. WykrĊciü rurkĊ ze zbiornikiem na smar ze
smarownicy.
3. Uchwyt zbieraka ostroĪnie oddzieliü, tak Īeby
moĪna było wyjąü pusty wkład (kartuszĊ) ze
zbiornika.
Montowanie pełnej kartuszy
1. Przed zamontowaniem nowej kartuszy
wizualnie sprawdziü ułoĪenie uszczelnienia na
zbieraku. Aby zamontowaü nową kartuszĊ
uszczelnienie powinno byü ustawione zgodnie z
kierunkiem uchwytu zbieraka lub wywiniĊte w
stronĊ przeciwną do pierwotnej. Uszczelnienie
zbieraka wywinąü w pozycjĊ przeciwną i
zamontowaü na nowo. (Rys. 2)
2. Uchwyt zbieraka odciągnąü i zablokowaü w
szczelinie wieczka rury.
3. Usunąü plastikową zakrĊtkĊ z kartuszy i
umieĞciü w zbiorniku na kartusze.
Strona nr - 5
Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber
4. Usunąü foliĊ zabezpieczającą kartuszĊ i
wkrĊciü rurkĊ ze zbiornikiem na smar do
smarownicy.
5. Uchwyt zbieraka zwolniü z rowka.
SmarownicĊ dokładnie odpowietrzyü. Patrz
„Wskazówki odpowietrzania smarownicy”.
PRZYSTOSOWANIE SMAROWNICY
DO NAPEŁNIANIA Z DUĩEGO
ZBIORNIKA LUB ZA POMOCĄ
POMPY NAPEŁNIAJĄCEJ
1. OdkrĊciü nakrĊtkĊ z rury ze zbiornikiem.
Docisnąü dĨwigniĊ zbieraka, aby wyjąü zbierak
oraz sprĊĪynĊ z rury ze zbiornikiem.
2. Zbierak trzymaü pomiĊdzy kciukiem i
palcem wskazującym i uszczelnienie przełoĪyü
z tyłu do przodu.
UWAGA: uszczelnienie ma podkładkĊ, jeĞli
smarownica ustawiona jest na nabieranie
smaru z duĪych zbiorników, podkładka otwiera
siĊ do wnĊtrza pompy.
3. Zbierak ponownie umieĞciü w rurze na
zbiornik, dĨwigniĊ zbieraka ustawiü w takiej
pozycji, Īeby moĪna było ponownie wkrĊciü
pokrywkĊ rury na zbiornik ze smarem.
Rysunek 3
NAPEŁNIANIE SMAROWNICY
PRZY POMOCY POMPY
NAPEŁNIAJĄCEJ
DrąĪek zbieraka poprzez krĊcenie połączyü ze
zbierakiem. Zamocuj na obramowaniu pompy
napełniającej zawór napełniający (złączkĊ
napełniającą, Rys.4). Uruchomim pompĊ, Īeby
napełniü zbiornik smarownicy. Gdy widoczne jest
wgłĊbienie na drąĪku zbieraka to zbiornik został
napełniony. DrąĪek zbieraka wysuwa siĊ na
około 8” (20cm). DrąĪek zbieraka poprzez
przekrĊcenie oddzieliü od zbieraka i włoĪyü z
powrotem do zbiornika.
Rysunek 2
NAPEŁNIANIE SMAROWNICY Z
BECZEK ZE SMAREM
1. Element pompujący usunąü ze zbiornika ze
smarem.
2. ĝrodek smarujący wtłoczyü do otworu
smarownicy.
3. Otwarty koniec rurki smarującej zanurzyü w
Ğrodku smarnym. DĨwigniĊ zbieraka powoli
odciągnąü, jednoczeĞnie zanurzając głĊbiej w
zbiorniku ze smarem koĔcówkĊ wĊĪa, aby
uniknąü zassania powietrza do wĊĪyka.
4. Gdy drąĪek zbieraka jest całkowicie
wyciągniĊty, naleĪy przekrĊciü go na bok i
zablokowaü w rowku w nakrĊtce rury ze
zbiornikiem.
5. Element pompujący luĨno połączyü z rurą ze
zbiornikiem. DĨwigniĊ zbieraka zluzowaü z
pokrywki rury ze zbiornikiem i przekrĊcając
przywróciü do pozycji wyjĞciowej. Wsadziü
dĨwigniĊ z powrotem do zbiornika ze smarem.
WĊĪyk do napełniania delikatnie wykrĊciü z
pompy, do momentu, gdy zacznie wypływaü z
gwintu smar. Wtedy dokładnie przykrĊciü rurĊ ze
zbiornikiem do smarownicy.
Strona nr - 6
Rysunek 4
Form 402103
Model 1400, 1440, 1442, 1442E, 1444, 1444E
PowerLuber Grease Gun
13
21
12
14, 15
26
18
20
10
16
11
1
5
9
2
3
17
8
7
6
4
33
Rysunek 5
Form 402103
Strona nr - 7
Model 1400, 1440, 1442, 1442E, 1444, 1444E
PowerLuber Grease Gun
21
22
24
23
32
18
20
25
31
28
27
24
22
19
CzĊĞü 18
29, 30
Rysunek 6©
© Zastrzegamy moĪliwoĞü zmian
Strona nr - 8
Form 402103
Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber
Lista czĊĞci zamiennych
Nr Opis
Nr czĊĞci
1
Uszczelka
271880
2
Rura ze zbiornikiem na smar
271882
3
WĊĪyk elastyczny, 30”
1230
4
Przyłącze
5852
5
Zestaw zbieraka
286089
6
Zespół rączki
286090
7
Zespół drąĪka zbieraka
286091
8
Uchwyt wĊĪyka
286092
9
Zespół zamocowania drąĪka
286094
10 Zestaw spustowy
286095
11 Zespół biegunów baterii
286096
12 Przełącznik trybu pracy
286097
13 Wyłącznik awaryjny
286098
14 Obudowa
286099
15 Elementy obudowy
286100
16 Naklejka
286101
17 Bateria 14.4 V
1401
18 Element pompujący smarownicy
286102
19 Zawór zwrotny
271885
20 Otwór odpowietrzający / złączka do napełniania
286134
21 Silnik z zespołem płyt
286103
22 Zespół zĊbatek
286104
23 Element obudowy pompy
286105
24 Zestaw Ğrub
286106
25 Jarzmo
286107
26 Licznik cykli
286108
27 Tłok
286109
28 Uszczelnienie
271889
29 TrzpieĔ
286110
30 KrąĪek
286111
31 Obudowa pompy z uchwytem
286112
32 Selektor sprĊĪyn
286113
33 Zestaw mocowania koĔcówki
286093
--
1410-E
zbiornika
Ładowarka
Form 402103
Strona nr - 9
Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber
ODPOWIETRZANIE SMAROWNICY ©
1. DĨwigniĊ zbieraka wyjąü z nakrĊtki rury ze
zbiornikiem i przekrĊcając dĨwigniĊ przykrĊciü
do zbieraka. Podczas kalibracji zaworu
odpowietrzającego (Rys. 7, poz. 23),
kontrolowaü ciĞnienie za pomocą zbieraka.
2. WykrĊciü o dwa obroty zawór
odpowietrzający (złączkĊ napełniającą),
dociskaü tłoczek do momentu, gdy z zaworu
(złączki) zacznie wydobywaü siĊ smar.
3. PrzykrĊciü z powrotem zawór (złączkĊ).
4 Krótko naciskaü (tak, aby smarownica
startowała) spust smarownicy, aĪ do momentu
gdy całe powietrze zostanie usuniĊte. Odłącz
drąĪek zbieraka od zbieraka, przekrĊcając go na
bok. WłóĪ dĨwigniĊ do rury ze zbiornikiem.
5. Gdy nie da siĊ przeprowadziü punktu nr 2,
naleĪy wykrĊciü o ½ obrotu rurĊ ze zbiornikiem
ze smarownicy.
6 Dociskaü dĨwigniĊ zbieraka, aĪ do momentu,
gdy na łączeniu pompy z rurą ze zbiornikiem
zacznie wydobywaü siĊ smar.
7. RurĊ ze zbiornikiem dokładnie dokrĊciü do
pompy. DrąĪek zbieraka poprzez przekrĊcanie
dĨwigni zbieraka odłączyü od zbieraka. DrąĪek
zbieraka wsadziü do rury ze zbiornikiem na
smar.
OBSŁUGA ŁADOWARKI
ŁADOWANIE BATERII
Przed pierwszym uĪyciem smarownicy bateria
powinna byü ładowana przez 12 godzin. JeĞli
bateria jest juĪ zamontowana w smarownicy
naleĪy postĊpowaü zgodnie z poniĪszą
instrukcją:
PROCES ŁADOWANIA
NaleĪy sprawdziü czy napiĊcie na baterii
odpowiada opisowi na ładowarce. Podłącz
ładowarkĊ do Ĩródła zasilania.
1. Przed włoĪeniem baterii podłączyü ładowarkĊ
stosownym kablem ze Ĩródłem zasilania.
2 BateriĊ włoĪyü do ładowarki. Czerwona lampka
kontrolna zacznie migaü sygnalizując, Īe
rozpoczĊto ładowanie baterii.
3. Gdy bateria zostanie naładowana czerwona
lampka kontrolna zacznie Ğwieciü Ğwiatłem
ciągłym. BateriĊ moĪna wyjąü z ładowarki,
zainstalowaü w smarownicy i rozpocząü pracĊ.
4. Bateria moĪe pozostaü podłączona do
ładowarki, jeĞli nie jest w danym momencie
potrzebna.
5. Odłącz ładowarkĊ od Ĩródła zasilania gdy nie
jest ona uĪywana.
LAMPKA KONTROLNA
WSKAZANIA ŁADOWARKI
Ładowarka identyfikuje podstawowe problemy,
jakie mogą powstaü podczas ładowania baterii.
Problemy są sygnalizowane szybkim miganiem
czerwonej lampki kontrolnej. W takim wypadku
naleĪy ponownie włoĪyü bateriĊ do ładowarki.
JeĞli problem siĊ powtarza, włóĪ do ładowarki
inną bateriĊ, aby sprawdziü, czy ładowarka
działa prawidłowo. JeĞli nowa bateria ładuje siĊ
bez problemu, to znaczy Īe poprzednia jest
uszkodzona i naleĪy ją przesłaü do punktu
serwisowane lub oddaü do recyclingu. JeĞli
wystąpią problemy z ładowaniem drugiej baterii,
oznacza to, Īe ładowarkĊ powinien sprawdziü
autoryzowany punkt serwisowy.
POZOSTAWIANIE BATERII W ŁADOWARCE
BateriĊ moĪna zostawiü w ładowarce na czas
nieokreĞlony, jeĞli Ğwieci siĊ Ğwiatłem ciągłym
lampka kontrolna. Ładowarka utrzymuje bateriĊ
nową i całkowicie naładowaną.
UWAGA: Bateria nie bĊdąca w ładowarce
powoli siĊ rozładowuje. JeĞli bateria nie była
bezpoĞrednio przed uĪyciem ładowana, moĪe
wymagaü dodatkowego doładowania. Bateria
moĪe powoli traciü moc, jeĞli ładowarka nie
bĊdzie podłączona do dostosowanego Ĩródła
zasilania prądu zmiennego.
Gdy bateria bĊdzie bliska rozładowania, moĪna
to zauwaĪyü po duĪym spadku wydajnoĞci
pracy smarownicy. Gdy smarownica nie jest juĪ
w stanie pracowaü, to dopiero wtedy naleĪy
naładowaü bateriĊ. Doładowywanie baterii
zanim osiągnie siĊ ww. punkt spowoduje
skrócenie ĪywotnoĞci baterii. Wyładowywanie
baterii poza ww. punkt moĪe uszkodziü bateriĊ.
WSKAZÓWKA: Temperatura baterii roĞnie w
czasie i krótko po czasie pracy. Baterie mogą
nie naładowaü siĊ w pełni, jeĞli bĊdą ładowane
bezpoĞrednio po uĪyciu. Bateria bĊdzie lepiej
naładowana, jeĞli pozwolimy jej wystygnąü do
temperatury pokojowej, zanim zacznie byü
ładowana.
UWAGA: Otwory wentylujące na górze i
spodzie ładowarki nie mogą byü zablokowane.
Baterii nie ładowaü
w temperaturze PONIĩEJ 32ºF (0ºC) oraz
POWYĩEJ 104ºF (+40ºC).
!!!UWAGA!!!
Na zaciskach ładujących jest 120V. Nie
dotykaü przedmiotami przewodzącymi prąd.
Ryzyko szoku elektrycznego lub Ğmiertelnego
poraĪenia prądem.
Strona nr - 10
Form 402103
Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber
WSKAZÓWKI BEZPIECZEēSTWA DLA ŁADOWARKI I BATERII
PROSZĉ ZACHOWAû NINIEJSZĄ INSTRUKCJĉ
Ta ksiąĪeczka zawiera waĪne wskazówki
bezpieczeĔstwa i uĪytkowania ładowarek
Lincolna, Model 1410 oraz 1410-E.
!!!NIEBEZPIECZEēSTWO!!!
Ryzyko poraĪenia prądem. Na biegunach
ładowarki jest 120 lub 240V prądu
zmiennego. Nie dotykaü przedmiotami
mogącymi przewodziü prąd. Nie ładowaü
uszkodzonych baterii. Natychmiast wymieniü.
1. Przed uĪyciem ładowarki naleĪy
przeczytaü wszystkie ostrzeĪenia i wskazówki
bezpieczeĔstwa na ładowarce, baterii oraz na
urządzeniu, które uĪywa baterii..
2. UWAGA: Aby uniknąü ryzyka obraĪeĔ,
ładowarki Lincoln, Modele 1410 oraz 1410-E
powinny byü uĪywane tylko do ładowania
baterii Lincoln, Model 1401. Inne baterie
mogą wybuchnąü powodując obraĪenia ciała i
szkody. Nie ładowaü baterii Lincoln, Model
1401 innymi ładowarkami.
3. ŁadowarkĊ chroniü przed deszczem,
Ğniegiem i mrozem.
4. Nie niszczyü kabla. Nie nosiü ładowarki za
kabel lub nie ciągnąü za kabel aby wyjąü z
gniazdka. Wyłączyü ładowarkĊ wyciągając
(nie za kabel) wtyczkĊ z gniazdka.
Zniszczony, zuĪyty lub odkształcony kabel
naleĪy natychmiast wymieniü. NIE
NAPRAWIAû SAMODZIELNIE KABLA.
5. NaleĪy upewniü siĊ, czy kabel leĪy w takim
miejscu, gdzie nie bĊdzie deptany, nikt siĊ o
niego nie potknie lub nie bĊdzie w Īaden inny
sposób naprĊĪany.
6. Nie naleĪy uĪywaü przedłuĪacza, jeĞli nie
jest to naprawdĊ niezbĊdne. UĪycie
niezgodnego z normami przedłuĪacza moĪe
spowodowaü ryzyko zapłonu lub poraĪenia
prądem. JeĞli wykorzystanie przedłuĪacza jest
niezbĊdne, proszĊ sprawdziü, czy:
A przedłuĪacz jest prawidłowo odrutowany i
w dobrym stanie
B przewody odpowiadają wymogom
zamieszczonym w poniĪszej tabelce:
DługoĞü w stopach (m)
Przekrój przewodu AWG (mm²)
25 (7.5)
50 (15)
18 (1)
18 (1)
100 (30) 150 (45)
18 (1)
16 (1.5)
C jeĞli przedłuĪaü ma byü wykorzystany
na dworze, powinien byü do tego
przystosowany i spełniaü odpowiednie
normy, np. IP ….. do uĪytku
zewnĊtrznego.
7. Nie uĪywaü ładowarki jeĞli kabel lub
wtyczka są uszkodzone. NaleĪy je natychmiast
wymieniü. NIE NAPRAWIAû SAMODZIELNIE
KABLA.
Form 402103
8. Nie uĪywaü ładowarki jeĞli została
gwałtownie uderzona, spadła na ziemiĊ lub w
jakikolwiek sposób została uszkodzona.
Przekazaü do autoryzowanego punktu
serwisowego.
9. Nie rozkrĊcaü ładowarki ani baterii. JeĞli
potrzebna jest konserwacja lub naprawa, naleĪy
uszkodzoną czĊĞü przekazaü do autoryzowanego
punktu serwisowego. Nieprawidłowe zmontowanie
elementów moĪe spowodowaü poraĪenie prądem
lub ryzyko poĪaru.
10. Aby zminimalizowaü ryzyko poraĪenia prądem,
naleĪy odłączyü ładowarkĊ od Ĩródła zasilania
przed rozpoczĊciem prac konserwacyjnych lub
czyszczących.
11. BateriĊ ładowaü w dobrze wentylowanym
pomieszczeniu. Nie przykrywaü baterii oraz
ładowarki podczas ładowania np. rĊcznikiem ani
Īadnym innym materiałem.
12. Nie naleĪy przechowywaü ładowarki ani
baterii w miejscu (np. metalowa szopa na
narzĊdzia, samochód stojący w słoĔcu), gdzie
temperatura moĪe osiągnąü lub przekroczyü
122ºF (50ºC), co moĪe spowodowaü
uszkodzenie przechowywanej baterii.
13. Nie ładowaü baterii, gdy temperatura
otoczenia wynosi PONIĩEJ 32ºF (0ºC) oraz
POWYĩEJ 104ºF (40ºC). Jest to bardzo istotne
dla prawidłowego działania.
14. Nie podpalaü baterii, pod wpływem ognia
moĪe eksplodowaü.
15. Nie ładowaü baterii w wilgotnym lub mokrym
otoczeniu.
16. Nie ładowaü Īadnych innych urządzeĔ
bezprzewodowych lub baterii przy pomocy
ładowarki Lincoln, Model 1410 i 1410-E.
17. Nie łączyü biegunów baterii. EKSTREMALNIE
WYSOKIE TEMPERATURY OTOCZENIA MOGĄ
SPOWODOWAû OBRAĩENIA LUB ZAPŁON
BATERII.
18. ZuĪyte baterie naleĪy utylizowaü zgodnie z
przepisami. Bateria firmy Lincoln posiada
wbudowaną bateriĊ niklowo-kadmową. Takie
baterie powinny byü poddane przetworzeniu lub
zutylizowane zgodnie z przepisami. BateriĊ
niezdatną do uĪycia oddaü do lokalnego punktu
zbierającego zuĪyte baterie lub do centrum
przetwórczego.
Strona nr - 11
Model 1400, 1440, 1442, 1442-E, 1444, 1444-E
Smarownica PowerLuber
WaĪne wskazówki dotyczące
ładowania
1. Bateria bĊdzie miała najdłuĪszą ĪywotnoĞü,
jeĞli bĊdzie ładowana w temperaturze od 65ºF
(18ºC) do 75ºF (24ºC). Nie ładowaü baterii, jeĞli
temperatura powietrza wynosi poniĪej 40ºF
(+4,5ºC) lub powyĪej 105ºF (40,5ºC). Jest to
istotne, jeĞli chce siĊ uniknąü uszkodzenia
baterii.
2. Bateria i ładowarka mogą staü siĊ ciepłe w
dotyku podczas ładowania. Jest to normalne i
nie oznacza jakiegoĞ problemu.
3. JeĞli ładowarka nie ładuje prawidłowo:
a. sprawdziü gniazdko, czy jest prąd, np.
podpinając Lampe lub jakieĞ inne
urządzenie,
b. sprawdziü czy gniazdko nie jest podpiĊte
do wyłącznika Ğwiatła, gdzie wyłączeniu
Ğwiatła powoduje równieĪ odłączenie
gniazdka,
c. ładowarkĊ i bateriĊ przenieĞü do
pomieszczenia, gdzie temperatura
powietrza jest miĊdzy 65ºF (18ºC) a 75ºF
(24ºC),
d. jeĞli problem z ładowaniem nie został
rozwiązany proszĊ przekazaü ładowarkĊ
do autoryzowanego punktu serwisowego.
4. Bateria musi byü naładowana, gdzie nie
dostarcza wystarczającej iloĞci energii do
czynnoĞci, które wczeĞniej zasilała bez
problemu. W TAKIEJ SYTUACJI NIE WOLNO
JEJ DALEJ EKSPLOATOWAû. PostĊpowaü
wg wskazówek dotyczących ładowania.
MoĪna, bez szkody dla baterii, doładowaü
czĊĞciowo rozładowaną bateriĊ.
5. MoĪe siĊ zdarzyü, Īe gdy ładowarka
zostanie podpiĊta, mogą siĊ do niej dostaü
luĨne drobne przewodzące elementy, które
mogą spowodowaü zwarcie. Przewodzące
tworzywa, takie jak np. wełna stalowa, folia
aluminiowa lub jakiekolwiek inne materiały z
metalowymi elementami powinny byü trzymane
z dala od ładowarki. JeĞli ładowarka nie jest
uĪywana, naleĪy ją zawsze odłączyü od
zasilania. Odłączyü ładowarkĊ przed
czyszczeniem.
6. Nie zamraĪaü ładowarki, a takĪe nie
zanurzaü w wodzie lub innych płynach.
Strona nr - 12
!!!UWAGA!!!
Nie dopuĞciü do zalania ładowarki jakimkolwiek
płynem. MoĪe to doprowadziü do zwarcia. Aby
umoĪliwiü wychłodzenie baterii po uĪywaniu,
nie umieszczaj baterii lub ładowarki w ciepłym
otoczeniu takim jak np. metalowa szopa lub na
nie izolowanym wieszaku.
!!!UWAGA!!!
Nigdy i pod Īadnym pozorem nie otwieraü
baterii. JeĞli plastikowa obudowa baterii jest
uszkodzona lub jest porysowana, naleĪy ją
dostarczyü do autoryzowanego punktu
serwisowego.
Form 402103
Model 1400, 1440, 1442, 1442E, 1444, 1444E
PowerLuber Grease Gun
Declaration of conformity according to EMV
directive 89/336/EEG as last amended by
EC Directive 93/68/EEC Electromagnetic
Compatibility.©
Déclaration de la conformité selon la directive 89/336/EEG d’cEmv modifié en dernier
lieu par la compatibilité 93/68/EEC électromagnétique directive de EC. ©
We declare that the model of the
PowerLuber Grease Gun - Battery Charger
in the version supplied by us, complies with the
provisions of the above mentioned directive.
Applied harmonized standards in particular:
Nous déclarons que le modèle du
PowerLuber A Graisse - Chargeur et de la
Batterie
dans la version fournie par nous, se conforme
aux dispositions de la directive mentionnée
ci-dessus.
EN61000-3-3
Normes harmonisées appliquées en particulier
EN 55014-2
EN55014-1
Electromagnetic
Compatibility (EMC) Part 3: Limits - Section 3:
Limitations of Voltage
Fluctuations and Flicker in
Low Voltage Supply
Systems for Equipment with
Rated Current = 16A
- SAME AS IEC 61000-3-3
Electromagnetic
Compatibility - Requirements
for Household Appliances,
Electric Tools, & Similar
Apparatus - Part 2: Immunity
- Product Family Standard
Electromagnetic
Compatibility - Requirements
for Household Appliances,
Electric Tools and Similar
Apparatus - Part 1: Emission
- Product Family Standard
EN 61000-3-2 + Amendment 1, + Amendment 2,
+ Amendment 14
Electromagnetic
Compatibility (EMC) Part 3:
Limits - Section 2: Limits for
Harmonic Current Emissions
(Equipment Input Current
<= 16A per Phase)
EN61000-3-3
Electromagnetic
Compatibility (EMC) - Part
3: Limits - Section 3:
Limitations of Voltage
Fluctuations and Flicker in
Low Voltage Supply
Systems for Equipment with
Rated Current = 16A
- SAME AS IEC 61000-3-3
EN 55014-2
Electromagnetic
Compatibility - Requirements
for Household Appliances,
Electric Tools, & Similar
Apparatus - Part 2: Immunity
- Product Family Standard
EN55014-1
Electromagnetic Compatibility
- Requirements for Household
Appliances, Electric Tools and
Similar Apparatus - Part 1:
Emission - Product Family
Standard
EN 61000-3-2 + Amendment 1, + Amendment 2,
+ Amendment 14
Electromagnetic
Compatibility (EMC) Part 3:
Limits - Section 2: Limits for
Harmonic Current Emissions
(Equipment Input Current
<= 16A per Phase)
St. Louis, MO 10/14/05, Paul Conley, Chief Engineer
Strona nr - 14
Form 402103

Podobne dokumenty