instrukcja sterownika dixell

Komentarze

Transkrypt

instrukcja sterownika dixell
IC100CX
dIXEL
iCHiLL 100CX
Instrukcja Obs ugi
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
1 / 48
IC100CX
SPIS TRE CI
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Informacje wst pne ________________________ 2
Wy wietlacz i Klawiatura ____________________ 3
Dodatkowy Wy wietlacz - VICX610 ____________ 4
Informacje na Wy wietlaczu__________________ 4
Wyciszanie Buzzera________________________ 5
Pierwsza Instalacja ________________________ 5
Ustawianie zegara RTC _____________________ 5
Programowanie “ Hot Key”___________________ 5
Programowanie Parametrów _________________ 6
Zmiana Has a_____________________________ 6
W /WY Chillera lub Pompy Ciep a____________ 7
Funkcja Stand- By _________________________ 7
Funkcja “menu” ___________________________ 7
Funkcje Klawiatury _________________________ 8
Zdalne WY /W ___________________________ 8
Wy czanie Spr arki ______________________ 9
Dynamiczny Set Point ______________________ 9
Oszcz dzanie Energii (Energy Saving) _________ 9
Sterowanie Spr ark _____________________ 10
Sterowanie Wentylatorem Skraplacza _________ 10
Funkcja Hot Start _________________________ 11
Automatyczna Zmiana Trybu Pracy ___________ 11
Odszranianie ____________________________ 12
Funkcje dla jednostki bez zbiornika wody ______ 12
Geothermalna Funkcja Chillera ______________ 13
Funkcja Roz adowania _____________________ 14
Funkcja Boilera __________________________ 14
Modulacja Pracy Pompy Wodnej _____________ 15
Funkcje Serwisowe _______________________ 16
Black Out _______________________________ 16
Kody Alarmów i Zdarze ___________________ 17
Blokowanie wyj podczas alarmu____________ 22
Tabela Parametrów _______________________ 25
Instalacja i Monta ________________________ 42
Zaciski Elektryczne _______________________ 44
Schematy _______________________________ 44
Dane Techniczne _________________________ 47
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
INFORMACJE WST
PNE
INFORMACJE WST PNE
Poni sza instrukcja jest cz ci urz dzenia i w celu
u atwienia jego u ytkowania powinna znajdowa si w jego
pobli u.
Urz dzenie nie powinno by u ywane inaczej ni jest to
przedstawione w instrukcji, zw aszcza nie powinno pe ni
funkcji urz dzenia ochronnego.
Ograniczenia programowe nale y ustawi
przed
u ytkowaniem urz dzenia.
1.1
BEZPIECZE
STWO
Przed pod czeniem zasilania nale y sprawdzi czy jest ono
zgodne z podanym na urz dzeniu.
Nie nale y wystawia urz dzenia na bezpo rednie dzia anie
wody lub wilgoci. Dopuszczalne warunki pracy podane s w
Danych Technicznych.
Uwaga: Podczas konserwacji urz dzenia. nale y
bezwzgl dnie od czy zasilanie (przewody elektryczne)
wszystkich odbiorników.
Urz dzenie nie mo e by otwierane.
W przypadku wyst pienia zak óce w pracy urz dzenia
nale y przes a je do producenta „Dixell SpA” lub polskiego
dystrybutora (ECD ELEKTRONIKA CH ODNICZA) z krótkim
opisem uszkodzenia.
Nie wolno obci a styków przeka ników wyj ciowych
pr dem wi kszym ni podany w Danych Technicznych.
W celu elimainowania mo liwych zak óce nale y przewody
zasilaj ce, sond pomiarowych i wyj prowadzi mo liwie
daleko od przewodów si owych.
Sondy pomiarowe nie u ywane bezpo rednio przez
u ytkownika nale y odpowiednio zabezpieczy w miejscu
monta u.
W przypadku szczególnie du ego poziomu zak óce sieci
zasilaj cej nale y stosowa filtr przeciwzak óceniowy (typ
FT1) f-my Dixell.
2 / 48
IC100CX
2.
WY
WIETLACZ I KLAWIATURA
Zapalona gdy przynajmniej jedna pompa jest
w czona
Zapalona po w czeniu wentylatora
parownika
Zapalona po w czeniu spr arki
Migocze podczas opó nienia za czenia
spr arki
Zapalona gdy wyj cie open colector jest
aktywne
2.1
Wy wietlacz
Górna linia wy wietlacza (litery/cyfry czerwone):
konfigurowana parametrem CF36 (sondy PB1, PB2,
PB4, set-point, histereza, status urz dzenia)
Dolna linia wy wietlacza (litery/cyfry ó te)
konfigurowana parametrem CF43 (sondy PB1, PB2,
PB3, PB4, set-point, histereza, zegar RTC, status
urz dzenia)
Wy wietlacz pokazuje warto ci dla ustawionego trybu
pracy, OnH – tryb Pompy Ciep a, OnC – tryb Chillera,
OFF – tryb wy czenia (Stand-By)
2.2 Ikony na Wy wietlaczu
Ikona
°C -°F
bar-PSI
Zapalona gdy sterownik jest w trybie
Grzania lub Ch odzenia
Zapalona podczas alarmu niskiego lub
wysokiego ci nienia
2.3 Klawisze
1.
2.
1.
2.
Znaczenie
Jednostki pomiaru wy wietlanej warto ci
Zapalona podczas wy wietlania czasu RTC,
czasu pracy
Zapalona / migaj ca podczas alarmu
3.
4.
Zapalona w trybie Oszcz dzania Energii
(Energy Saving), Dynamicznego Set-point
lub funkcji dla jednostki bez zbiornika wody.
Zgaszona kiedy w/w funkcje nie s aktywne.
Zapalona podczas wy wietlania zawarto ci
menu
5.
1.
Zapalona przy w czenieu grza ek (lub i
boilera)
2.
Zapalona podczas odszraniania i podczas
opó nie odszraniania.
3.
Nacisn aby wej w Menu
Nacisn i przytrzyma 3 sek. aby
wej w ustawienia zegara
Nacisn
aby wy wietli punkt
pracy (Set-point).
Nacisn
2 razy: 1szy raz pokazana jest warto ustawiona
Set-point, 2gi raz - pokazana jest
warto aktualna Set-point (gdy
sterownik jest w trybie Energy
saving, Dynamic setpoint lub w
funkcjach dla jednostki bez
zbiornika wody)
Nacisn i przytrzyma aby wej
w tryb zmiany warto ci Set-point.
Podczas programowania:
- nacisn c aby wej
w tryb
zmiany warto ci parametru
- nacisn c aby potwierdzi zmiany
warto ci parametru;
Menu AlrM: Kasowanie alarmu
Nacisn
i przytrzyma aby
wy wietli dane z wszystkich
sond;
Podczas programowania przewijanie listy parametrów;
Podczas programowania zwi kszanie warto ci wy wietlane-go
parametru;
Zapalana czujnikiem przep ywy
Gdy pompa jest wy czona migocze
potwierdzaj c prawid owy status wej cia
cyfrowego.
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
3 / 48
IC100CX
1.
4.
2.
1.
Nacisn
i przytrzyma aby
wy wietli dane z wszystkich
sond;
Podczas programowania przewijanie listy parametrów;
Podczas
programowania
zmniejszanie warto ci wy wietlanego parametru;
Nacisn
i przytrzyma aby
w czy / wy czy urz dzenie
(Chiller lub Pomp
Ciep a
zale nie od parametru CF31)
Sterowniki Ichill mog pracowa z
zewn trznym wy wietlaczem (klawiatur ).
dodatkowym,
Konfiguracja wy wietlacza (górnej i dolnej linii jest
identyczna jak w wy wietlaczu wewn trznym sterownika i zale y od parametrów CF44 – linia górna (znaki
w kolorze czerwonym) i CF45 – znaki w kolorze
ó tym.
UWAGA:
Sterownik Ichill 100CX
wy wietlaczem VI610.
nie
mo e
pracowa
z
3.1 Funkcje Klawiszy
Znaczenie i u ycie klawiszy zosta o opisane w p. 2.3.
1.
Nacisn
i przytrzyma aby
w czy / wy czy urz dzenie
(Chiller lub Pomp
Ciep a
zale nie od parametru CF31)
2.4 Kombinacja klawiszy
+
3.
DODATKOWY WY
Brak
po czenia
klawiatury
ze
sygnalizowany jest komunikatem “noL”.
4.
INFORMACJE NA WY
sterownikiem
WIETLACZU
Nacisn i przytrzyma aby
wej w tryb programowa-nia
1.
+
Jednostka Air/Air : mozliwe jest u ycie klawiatury z
wewn trzn sond temperatury (typ VICX610S i parametr
CF35 = 2) – regulacja i odczyt zale od tej sondy.
2.
Nacisn aby wyj z
trybu programowania
Nacisn i przytrzyma aby wej w tryb
Odszraniania
WIETLACZ - VICX610
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Górna linia wy wietlacza (litery/cyfry czerwone):
konfigurowana parametrem CF36 (sondy PB1, PB2,
PB4, set-point, histereza, status urz dzenia)
Dolna linia wy wietlacza (litery/cyfry ó te)
konfigurowana parametrem CF43 (sondy PB1, PB2,
PB3, PB4, set-point, histereza, zegar RTC, status
urz dzenia)
Wy wietlacz pokazuje warto ci dla ustawionego trybu
pracy, OnH – tryb Pompy Ciep a, OnC – tryb Chillera,
OFF – tryb wy czenia (Stand-By).
4 / 48
IC100CX
4.1 Wy wietlanie Alarmów
5.
WYCISZANIE BUZZERA
Automatyczne: po wy czeniu ród a alarmu;
R czne: Nacin
i przytrzyma jeden z klawiszy,
buzzer zostanie wy czony nawet podczas trwania
alarmu;
6.
Po w czeniu alarmu dolny wy wietlacz pokazuje kod
alarmu naprzemian z warto ci mierzon ustawion
sond . Ikona alarmu ( ) migocze.
W przypadku w czenia alarmu ci nienia (niskiego,
wysokiego) lub przep ywu zapala si odpowiedznia ikona.
4.2 Wy wietlanie informacji STD-BY
Parametrem CF46 mo na ustawi
tryb pracy
wy wietlacza podczas wy czenia sterownika (STD-BY).
CF 46 = 0:
wy wietlacz pokazuje ustawione
parametrami CF36 i CF43
CF 46 = 1: wy wietlacz pokazuje napis “OFF”
PIERWSZA INSTALACJA
Je eli po w czeniu zasilania sterownika na wy wiet-laczu
pojawi si komunikat „rtC” naprzemiennie z warto ci
mierzon sond ,
nale y ustawi zegar cza-su
rzeczywistego.
Je eli która z sond nie jest pod czona lub jest
uszkodzona pojawi si równie komunikat o alarmie.
7.
USTAWIANIE ZEGARA RTC
1.
Nacisn klawisz “menu” przez kilka sek. a pojawi
si napis “Hour”.
2.
Nacisn “SET”: warto godziny zacznie migota .
3.
Klawiszami UP lub DOWN ustawi poprawn
godzin , potwierdzi ustawienie klawiszem “SET”.
Na wy wietlaczu pojawi si naois „Min”.
4.
Ustawi
odpowiednie warto ci powtarzaj c
dzia ania z p. 2 i 3:
Hour: godzina (0-23)
Min: minuty (0÷60)
UdAy: dzie tygodnia (Sun = niedziela, Mon =
poniedzia ek, tuE = wtorek, UEd = roda, tHu =
Czwartek, Fri = pi tek, SAt = sobota).
dAy: dzie miesi ca (0÷31)
MntH: miesi c (1÷12)
yEAr: rok (00÷99)
8.
PROGRAMOWANIE “ HOT KEY”
8.1
CF 46 = 2: wy wietlacz pokazuje napis “StbY”
Przeniesienie parametrów z pami ci
HotKey do pami ci sterownika
1. Wy czy
zasilanie sterownika, od czy
od
sterownika kabel TTL (je li jest w czony);
2. W o y w z cze TTL pami “HOT KEY”;
3. W czy zasilanie sterownika;
4. Parametry zostan automatycznie odczytane z
pami ci “HOT KEY” i zapisane do pami ci
sterownika
Podczas transferu danych na wy wietlaczu b dzie
wy wietlany komunikat “doL” (zapalany i wygaszany).
Po zako czeniu przesy ania danych sterownik wy wietla
komunikat informuj cy o poprawno ci transferu danych:
„End “
transfer poprawny – wszystkie dane
uaktualnione. Po ok. 30 sekundach sterownik zostanie
restartowany i rozpocznie prac z nowymi parametrami.
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
5 / 48
IC100CX
„Err”
b d transferu danych. W tym przypadku
nale y wy czy zasilanie a i ponowi prób przesy ania
danych lub wyj pami ze z cza TTL i uruchomi
sterownik z poprzednimi parametrami.
8.2
Przeniesienie parametrów z pami ci
sterownika do pami ci HotKey
1.
Wy czy zasilanie sterownika, od czy od
sterownika kabel TTL (je li jest w czony).
Nast pnie w czy sterownik
2.
W normalnym trybie pracy sterownika w czy do
gniazda TTL pami “HOT KEY”, wej w Menu i
wybra na dolnym wy wietlaczu funkcj „UPL”.
3.
Aby rozpocz
przepisywanie parametrów do
pami ci „HOT KEY” nale y nacisn klawisz “SET”;
komunikat “uPL” zacznie migota .
Podczas transferu danych na wy wietlaczu b dzie
wy wietlany komunikat “UPL” (zapalany i wygaszany). Po
zako czeniu przesy ania danych sterownik wy wietla
komunikat informuj cy o poprawno ci transferu danych:
“End “
transfer poprawny – wszystkie dane zapisane,
po ok. 30 sekundach sterownik powróci do normalnej
pracy.
“Err”
b d transferu danych. Nacisn
klawisz
“SET” aby ponowi przepisywanie danych do pami ci
“HOT KEY” lub wyj c pami z gniazda TTL i wyj z
funkcji UPL z menu.
9.
PROGRAMOWANIE PARAMETRÓW
Klawiatura w jak jest wyposa ony sterownik pozwala na
pe ne programowanie parametrów. W obu pozio-mach
menu u ytkownik mo e edytowa , zmienia i zapisywa
nowe ustawienia.
Sterownik posiada dwa poziomy programowania:
Pr1 – poziom u ytkownika
Pr2 – poziom instalatora i serwisu
9.1 “Pr1” Poziom U ytkownika
Poziom Pr1:
Nacisn SET + DOWN razem przez 3 sekundy, na
górnym wy wietlaczu pojawi si napis ALL, a diody led
i
zaczn migota informuj c e u ytkownik jest w
pierwszym poziomie programowania (Pr1).
Klawiszami UP i DOWN wybra
dan grup , klawiszem
SET zatwierdzi wybór, na dolnym wy wietlaczu pojawi
si pierwszy dost pny parametr z tej grupy a na górnym
jego warto .
U ytkownik mo e zmienia
warto
wszystkich
parametrów nale cych do tej grupy.
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
9.2 “Pr2” Poziom Instalatora i Serwisu
Poziom Pr2:
Wej cie w poziom Pr2 mo liwe jest przez poziom Pr1 w
którym nale y klawiszami UP i DOWN odnale parametr
Pr2 i nacisn SET. Nast pnie klawiszami UP i DOWN
nale y ustawi poprawn warto has a i potwierdzi je
klawiszem SET.
9.3 Przenoszenie parametru z Pr2 do Pr1
Parametry dost pne w menu Pr2 mo na udost pni
(przenie ) w menu Pr1. W tym celu nale y wej w Pr2,
wybra parametr do przeniesienia i przy naci ni tym
klawiszu SET nacisn klawisz DOWN.
Dioda LED na dolnym wy wietlaczu zapali si je eli
parametr b dzie dost pny w Pr1. Wtedy nale y pu ci
klawisz SET.
Ponowne naci ni cie klawisza SET i DOWN spowoduje
przeniesienie parametru do Pr2. Zgaszona dioda LED
poka e e nie jest on ju dost pny w Pr1.
9.4 Zmiana warto ci parametru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wej w menu Pr1 lub Pr2;
Klawiszami UP i DOWN wybra z listy dany
parametr;
Klawiszem SET wy wietli warto tego parametru;
Klawiszami UP i DOWN ustawi now warto ;
Klawiszem SET zatwierdzi ustawienie nowej
warto ci tego parametru;
Wyj cie: Nacisn razem klawisze SET + UP lub
odczeka 15 sekund – sterownik sam zapisze now
warto .
UWAGA: Nowa warto parametru zostanie zapisana
bez konieczno ci potwierdzania jej klawiszem SET ale
podczas wyj cia z programowania w trybie time-out.
UWAGA: Parametry grupy CF (Konfiguracyjne) mog by
zmieniane tylko w trybie STD-BY tj. podczas wy czenia
pracy.
10. ZMIANA HAS
A
Do zmiany has a dost pu do sterownika konieczna jest
znajomo starego has a. Zmiana mo liwa jest tylko
podczas wej cia w menu Pr2.
1)
Wej w poziom Pr1;
2)
Wybra grup parametrów (ST, lub CF, lub SD,…) i
nacisn klawisz “SET”;
3)
Klawiszami UP i DOWN wybra Pr2 i nacisn
klaiwsz “SET”. Dolny wy wietlacz poka e “PAS” a
górny migaj ce „0 - -”
6 / 48
IC100CX
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Klawiszami UP i DOWN nale y ustawi wa ne
has o i potwierdzi je klawiszem SET;
Klawiszami UP i DOWN ponownie wybra Pr2;
Nacisn “SET” aby wej w parametr has a.
Klawiszami UP i DOWN ustawi nowe has o;
Potwierdzi je naciskaj c ponownie “SET”;
Górny wy wietlacz zamigocze kilka razy, w tym
czasie nowe haslo jest zapisywane;
Wyj z programowania naciskaj c jednocze -nie
klawisz “SET” i „UP” lub odczeka time-out (1015 sek).
11. W /WY CHILLERA LUB POMPY CIEP
A
Nacisn klawisz
przez 3 sek – urz dzenie w czy
si lub wy czy:
w trybie Chillera je eli CF31=0;
w trybie Pompy Ciep a je eli CF31=1
Ikona
b dzie mogota przez 3 sek gdy sterownik
czeka na wykonanie polecenia.
Zmiana trybu pracy Chiller
Pompa Ciep a lub
odwrotnie wymaga zatrzymania aktualnego cyklu pracy i
start nowego (Chiller STD-BY Pompa Ciep a).
przez 3 sek – urz dzenie
Nacisn klawisz
w czy si lub wy czy:
w trybie Pompy Ciep a je eli CF31=0;
w trybie Chillera je eli CF31=1
b dzie mogota przez 3 sek gdy sterownik
Ikona
czeka na wykonanie polecenia.
Zmiana trybu pracy Chiller
Pompa Ciep a lub
odwrotnie wymaga zatrzymania aktualnego cyklu pracy i
start nowego (Chiller STD-BY Pompa Ciep a).
12. FUNKCJA STAND- BY
Naciskaj c klawisze
lub
mo na zatrzyma
aktualny cykla pracy i sterownik wy czy (wprowadzi go
w tryb STD-BY)
W trybie STD-BY mo na:
Wy wietla stan sond pomiarowych;
Wy wietla i zmienia Set-point;
Wej w funkcj “menu”
13. FUNKCJA “MENU”
Wej cie w “menu” umo liwia nast puj ce operacje:
1.
Wy wietlanie i kasowanie aktywnych alarmów;
2.
Sprawdzanie i kasowanie czasu pracy urz dze
(spr arek i pomp wodnych);
3.
Sprawdzanie czasu pomi dzy odszranianiami;
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
4.
Kopiowanie listy parametrów do/z pami ci
zewn trznej HotKey (p. 8.2);
5.
Wy wietlanie i kasowanie zapisanych alarmów;
Podczas w/w operacji zapalona jest dioda “menu”.
13.1 Wej cie w “menu”
Nacisn i przytrzyma klawisz “menu” a ikona ”menu”
zapali si .
13.2 Wyj cie z “menu”
Nacisn i przytrzyma klawisz “menu” a ikona ”menu”
zga nie lub odczeka czas time-out.
13.3 Wy wietlanie Alarmów
Wej w “menu”:
1.
Klawiszami UP i DOWN wybra “ALrM”.
2.
Nacisn i przytrzyma klawisz “SET”.
3.
Klawiszami UP i DOWN mozna przewija list
alarmów.
Aby wyj nale y nacisn i przytrzyma klawisz “menu”
lub odczeka czas time-out. Ikona “menu” zga nie.
13.4 Kasowanie Alarmu
Wej w “menu”:
1)
Klawiszami UP i DOWN wybra “ALrM”.
2)
Nacisn
i przytrzyma klawisz “SET” a na
dolnym wy wietlaczu pojawi si kod alarmu.
3)
Górny wy wietlacz poka „rSt” je eli alarm mo e
by skasowany lub “NO” je eli alarmu skasowa
nie mo na.
4)
Klawiszami UP i DOWN mozna przewija list
alarmów.
5)
Aby skasowa wy wietlany alarm nale y nacisn
klawisz SET podczas wy wietlania “rSt”. Po
skasowaniu wy wietli si nast pny alarm.
Aby wyj nale y nacisn i przytrzyma klawisz “menu”
lub odczeka czas time-out. Ikona “menu” zga nie.
13.5 Czas pracy spr arek i pomp wodnych
Aby sprawdzi czas pracy spr arek i pomp wodnych
nale y wej w funkcj “menu”. Klawiszami UP i DOWN
znale na dolnym wy wietlaczu:
C1Hr (Czas pracy spr arki n°1),
C2Hr (Czas pracy spr arki n°2),
PFHr (Czas pracy pompy wodnej parownika lub
wentylatora zasilaj cego),
PCHr ((Czas pracy pompy wodnej skraplacza).
jest zapalona podczas wy wietlania
Ikona zegara
czasu pracy w/w urz dze .
7 / 48
IC100CX
13.6 Kasowanie Czasu Pracy
Aby skasowa czas pracy spr arek i pomp wodnych
nale y wej w funkcj “menu”.
Klawiszami UP i DOWN znale na dolnym wy wietlaczu
C1Hr, C2Hr, PFHr or PCHr. Nacisn “SET” przez 3 sek
a na górnym wy wietlaczu pojawi si “0”. Aby zako czy
kasowanie nale y nacisn i przytrzyma klawisz “menu”
lub odczeka czas time-out.
Ikona zegara
zapalona podczas wy wietlania
kasowania zga nie.
13.7 Podgl d czasu pomi dzy odszranianiami
Wej w “menu”:
1.
Klawiszami UP i DOWN wybra “dEF”; dolny
wy wietlacz poka e czas pozosta y do
odszraniania (minuty i sekundy).
2.
Ikona zegara
migocze;
Aby wyj nale y nacisn i przytrzyma klawisz “menu”
lub odczeka czas time-out. Ikona “menu” zga nie.
13.8 Sprawdzanie Rejestru Alarmów
Wej w “menu”:
3.
Klawiszami UP i DOWN wybra “ALOG”.
4.
Nacisn “SET” – dolny wy wietlacz poka e kod
alarmu, górny poka e “n°”- numer alarmu.
5.
Klawiszami UP i DOWN mo na przegl da list
alarmów.
6.
Aby wyj nale y nacisn i przytrzyma klawisz
“menu” lub odczeka czas time-out.
Pami pozwala na zapisanie 50 alarmów wg zasady
FIFO (pierwszy wchodzi – pierwszy wychodzi). Po
zape nieniu pami ci zalarmy nadpisywane s na
najstarszych.
13.9 Kasowanie Rejestru Alarmów
Wej w “menu”:
1)
Klawiszami UP i DOWN wybra “ALOG”.
2)
Nacisn klawisz “SET”
3)
Klawiszami UP i DOWN wybra “ArSt” (Alarm
reset) na dolnym wy wietlaczu. Górny poka e
“PAS”.
4)
Nacisn “SET” i Klawiszami UP i DOWN key
wpisa has o. Potwierdzi je klawiszem “SET” .
5)
Potwierdzeniem skasowania rejestru jest migotanie
przez 5 sek. napisu “ArSt”.
14. FUNKCJE KLAWIATURY
14.1 Podgl d Set Point
Nacisn
i przytrzyma klawisz “SET”.
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Dolny wy wietlacz poka e: “SetC” Set Point chillera lub
“SetH” Set Point Pompa Ciep a.
Na górnym wy wietlaczu wy wietlona zostanie warto
Se tPoint.
UWAGA:
SetH jest widoczne tylko gdy sterownik jest
skonfigurowany do pracy jako Pompa Ciep a.
14.2 Zmiana warto ci Set Point
Nacisn i przytrzyma klawisz “SET”przez 3 sek.
1)
Ustawiona warto setpoint migocze;
2)
Klawiszami UP i DOWN ustawi now
warto ;
3)
Aby zako czy zmian nale y nacisn
klawisz “SET” lub odczeka czas time-out.
14.3 Podgl d Rzeczywistego (Real) Set Point
W trybie Oscz dzania Energii (Energy Saving),
Dynamicznego Punktu Pracy (Dynamic Set Point) lub
Funkcji jednostki bez zbiornika wody punkt pracy SetPoin
zmienia si . Aby sprawdzi aktualnie “obowi zuj c ”
warto SetPoint nale y:
Nacisn raz “SET”: dolny wy wietlacz poka e “SetC”
(Setpoint Chillera) lub “SetH” (setpoint Pompy Ciep a)
a górny warto SetPoint.
Nacisn ponownie “SET”:
- w trybie “Energy Saving” dolny wy wietlacz poka e
SEtS” (Energy saving Setpoint) a górny ustawion
warto ;
- w trybie “Dynamic Set” dolny wy wietlacz poka e
“SEtd” (dynamic set point) a górny ustawion warto .
- w trybie funkcji pracy bez zbiornika wody dolny
wy wietlacz poka e “Setr” (real set point) a górny
ustawion warto .
- gdy obie funkcje s aktywne dolny wy wietlacz
poka e “Setr” (real set point) a górny ustawion
warto .
15. ZDALNE WY /W
Wej cie cyfrowe skonfigurowane jako zdalne W /WY
pozwala na zdalne (zewn trznym w cznikiem) w czanie
/ wy czanie sterownika.
Zdalne w czanie/wy czanie:
Ma priorytet przed klawiatur ;
Sterownik mo e by
w czany/wy czany
klawiatur tylko wtedy gdy wej cie cyfrowe
jest w czone.
Gdy wej cie cyfrowe jest wy czone sterownik
wraca do pracy zgodnie z przerwanym
trybem.
W tym trybie mo liwe jest przegl danie menu.
Górny wy wietlacz pokazuje “OFF”, a dioda punktu
dziesi tnego migocze.
8 / 48
IC100CX
16. WY
CZANIE
SPR
ARKI
W uk adzie z dwiema spr arkami jedna z nich mo e by
wy czona na czas serwisu. W tym czasie urz -dzenie
pracuje normalnie z drug spr ark .
Wy czanie spr arki:
1.
Wej w tryb programowania;
2.
Ustawi parametr CO12=1 lub CO13=1 (spr arka
1 lub 2 = WY ).
Aby w czy spr ark nale y ustawi parametry CO11=0
lub CO12=0.
Sonda Pb4 i histereza ujemna:
17. DYNAMICZNY SET POINT
Funkcja ta pozwala na oszcz dzanie energii w sytuacji
sprzyjaj cych warunków zewn trznych.
Set-Point mo e by zmieniony zale nie od temperatu-ry
zewn trznej lub od ci nienia w uk adzie.
Dynamiczny Set-point jest w czany gdy:
- parametr Sd01 = 1 i CF06 = 3 (sonda Pb3 jest
skonfigurowana jako sonda sygna u 4..20mA dla
dynamicznego Set-point), lub;
- parametr Sd01 = 1 i CF07 = 3 (sonda Pb4 jest
skonfigurowana jako sonda temperatury powietrza na
zewn trz).
Sonda Pb3 skonfigurowana jako 4..20mA:
18. OSZCZ
DZANIE ENERGII (ENERGY SAVING)
W celu oszcz dzania energii sterownik mo e zmienia
warto Set-point w okre lonych sytuacjach i okre lonym
czasie.
Tryb Oszcz dzania energii mo e by aktywowany:
tygodniowo/dziennie – do tego konieczny jest
wewn trzny zegar czasu rzeczywistego (RTC);
wej ciem cyfrowym skonfigurowanym jako “Energy
saving”;
Warto
Setpoint w trybie Oszcz dzania energii
ustawiana jest dla:
Chillera: Setpoint =SET+ES10, Histereza=ES11
Pompy Ciep a: Setpoint=SET+ES12, Histereza = ES13
18.1 Program Dzienny
Wymaga ustawienia parametrów ES03
ES09
aktywuj cych tryb Oszcz dzania energii (jeden
parametr do jednego dnia tygodnia).
Warto “1” aktywuje t funkcj w tym dniu.
Np.: ES03 = 1 oznacza e w ka dy poniedzia ek tryb
Oszcz dzania energii jest aktywny przez ca y dzie .
18.2 Timer (wymagany zegar RTC)
Sonda Pb4 i histereza dodatnia:
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Aktywacja trybu Oszcz dzania energii mo liwa jest na
okre lony okres w ci gu doby zale nie od ustawienia
parametrów:
ES01 - Godzina w czenia trybu Oszcz dzania energii;
ES02 - Godzina wy czenia trybu Oszcz dzania energii;
Np: ES01 = 8.0 i ES02 = 10.0: Energy Saving jest
aktywny od 8 do 10.0 ka dego dnia tygodnia.
Np: ES01 = 23.0 i ES02 = 8.0: Energy Saving jest
aktywny od 23.0 do 8.0 nast pnego dnia ka dego
tygodnia.
Energy Saving jest wy czony gdy obydwa parametry
ES01 / ES02 ustawione s na “0”.
9 / 48
IC100CX
18.3 W czanie trybu Energy Saving Wej ciem
Cyfrowym
Funkcja jest aktywna gdy wej cie cyfrowe skonfigurowane
jako Energy Saving jest w czone/wy czone
zewn trznym w cznikiem.
19. STEROWANIE SPR
ARK
19.1 Sterowanie Spr ark w Chillerze
Uk ad z jedn spr ark
Jedna spr arka z jednym stopniem wydajno ci
Jedna spr arka z jednym stopniem wydajno ci
Uk ad z dwiema spr arkami
Uk ad z dwiema spr arkami
20. STEROWANIE WENTYLATOREM SKRAPLACZA
20.1 W /WY Ch odzenia
19.2 Sterowanie Spr ark w Pompie Ciep a
20.2 W /WY Grzania
Uk ad z jedn spr ark
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
10 / 48
IC100CX
Je eli sterownik jest skonfigurowany do sterowania
wentylatorem skraplacza w trybie ZA /WY i modulacji:
j. wyj cie modulacji 0, wyj cie cyfrowe jest ZA
j. wyj cie modulacji = 0, wyj cie cyfrowe jest WY
20.3 Sterowanie ch odzeniem (PWM/Triak lub
wyj cie analogowe 4..20mA / 0..10V)
21. FUNKCJA HOT START
Funkcja ta jest dost pna tylko w jednostkach air/air
(parametr CF01=0) skonfigurowanych jako Pompa Ciep a
i pozwalaj ca na start Wentylatora powietrza zasilajacego
tylko wtedy gdy temperatura powietrza po stronie
skraplacza jest wysoka.
21.1 Wykres dzia ania funkcji Hot Start
20.4 Sterowanie grzaniem (PWM/Triak
wyj cie analogowe 4..20mA / 0..10V)
lub
FA25 Set point Hot Start
Temperatura mierzona sond Pb2 poni ej której
wentylator zasilaj cy jest wy czony.
FA26 Histereza Hot Start
Temperatura (FA25+FA26) powy ej której wentylator
zasilaj cy jest za czony.
22. AUTOMATYCZNA ZMIANA TRYBU PRACY
Automatyczne prze czanie trybu pracy z ch odzenia na
grzanie pozwala na zapewnienie optymalnego komfortu w
kontrolowanym pomieszczeniu. Do pracy w tym trybie
sonda temperatury Pb4 musi by skonfigurowana do
pomiaru temperatury powietrza zewn trznego.
Je eli spe nione b d poni sze warunki jednostka b dzie
pracowa a zgodnie z algorytmem prze czania, w innym
przypadku przejdzie w tryb Stand-by:
1.
CF28=2 i CF07=3 (Pb4 temp. powietrza zewn.)
2.
Sonda Pb4 nie jest uszkodzona.
20.5 ZA /WY i sterowanie modulacj
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
11 / 48
IC100CX
CF29: Set point automatycznego prze czania; okre la
temperatur zmierzon sond Pb4 po przekroczeniu
której jednostka zmienia tryb pracy na Pomp Ciep a.
CF30 – histereza automatycznej zmiany trybu – po
przkroczeniu temperatury CF29+CF30 jednostka zaczyna
ch odzi w trybie Chillera.
22.1 Wykres Automatycznej Zmiany Trybu
23.1 Odszranianie wymuszone
Je eli parametr dF
0 to odszranianie mo e by
aktywowane mimo odmierzania czasu pomi dzy
odszranianiami standardowymi ale tylko wtedy gdy
temperatura / ci nienie jest ni sza ni parametr dF19 (w
czasie dF05).
Je eli podczas opó nienia dF05 temperatura / ci nienie
wzro nie powy ej warto ci dF19 + dF20 odszranianie
wymuszone nie b dzie rozpocz te, a czas opó nienia
dF05 ponownie odliczany.
23.2 Odszranianie czone
Gdy temperatura jest poza zakresem
okre lonym
parametrem CF30 zmiany trybu mozna dokona tylko
klawiatur .
23. ODSZRANIANIE
Cykl odszraniania mo e by aktywowany tylko:
1.
w trybie Pompy Ciep a (aktywnej parametrem
CF28)’
2.
jednostka jest skonfigurowana jako air/air lub
air/water (CF01=0 lub CF01=1)’
3.
dF01=1 cykl odszraniania jest aktywny;
4.
Jeden z przeka ników steruje zaworem zwrotnym;
5.
Pb3 lub Pb4 jest ustawiona jako sonda (bez
aktywnego alarmu uszkodzenia sondy).
Je eli jeden z w/w warunków nie jest spe niony
odszranianie nie b dzie aktywowane.
Gdy temperatura (ci nienie) spadnie poni ej warto ci
dF03 rozpoczyna si odliczanie czasu dF10. Po
zako czeniu odliczania gdy temperatura (ci nienie) jest
nadal poni ej warto ci dF03 rozpoczyna si odszranianie.
Spr arka jest wy czana na czas dF08, w po owie tego
czasu (dF08/2) w czany jest zawór zwrotny. Po
zako czeniu odliczania czasu dF08 spr arka jest
za czana (CO91 i CO02 s wy czone podczas
odszraniania).
Odszranianie ko czone jest w momencie gdy temperatura
(ci nienie) >dF04 lub gdy up ynie czas dF07.
Po zako czeniu odszraniania spr arka jest wy czana na
czas dF09. W po owie tego czasu (dF09/2) zawór zwrotny
(czterodrogowy) jest wy czany.
Po zako czeniu odliczania czasu dF09 spr arka jest
za czana.
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Funkcja ta jest aktywna je eli CF07 = 5 i sonda PB4
(umieszczona na parowniku) jest skonfigurowana jako
sonda NTC dla odszraniania. Mierzona temperatura
pozwala obliczy optymalny czas odszranianie w czaj c i
ko cz c odszranianie.
Dzia anie:
Gdy temperatura mierzona sond Pb3 jest ni sza ni
dF03 startuje zegar dF10. Po odmierzeniu czasu dF10
sterownik sprawdza temperatur sondy Pb4. Je eli jest
ni sza ni dF11 odszranianie zostaje w czone, je eli nie
jednostka pracuje jako Pompa Ciep a.
Je eli temperatura Pb4 jest wy sza ni dF12 odszranianie
zostaje zako czone.
23.3 Odszranianie r czne
Odszranianie mo e by w czone r cznie gdy:
Conajmniej jedna spr arka pracuje;
Temperatura/ci nienie skraplacza jest ni sze ni dF03;
Odszranianie czone jest aktywne a warto Pb4 jest
ni sza ni dF11;
Je eli w/w wrunki s spe nione to jednoczesne naci ni cie
+ SET (najpierw , potem SET) przez 5 sec. Pozwala
na r czne w czenie Odszraniania.
24.
FUNKCJE DLA JEDNOSTKI BEZ ZBIORNIKA
WODY
Funkcja zarz dza prac spr arki(rek) w celu zoptymalizowania produkcji sch odzonej wody przy niskim
zapotrzebowaniu.
Sterownik analizuje czas pracy spr arki (od startu do
zatrzymania) i porównuje go z czasem ustawionym
parametrem CO01 (minimalny czas za czenia). Gdy temperatura mierzona osiagnie Set point a czas pracy by by
krótszy ni CO01 sterownik modyfikuje Set point i Histerez aby zwi kszy czas pracy spr arki.
Je eli spre arka pracuje d u ej ni minimalny czas
(CO01) i czas ST15 up ynie (ST15 – timer staruj cy po
12 / 48
IC100CX
zako czeniu odmierzania CO01) sterownik przywraca Set
point i Histerez do warto ci pocz tkowych (ST01 lub
ST03). W tym przypadku:
Pompa Ciep a: po odmierzeniu czasu ST15 funkcja
odejmuje warto ST13 od Set point i warto ST14 od
Histerezy.
Chiller: po odmierzeniu czasu ST15 funkcja dodaje
warto ST13 od Set point i odejmuje warto ST14 od
Histerezy.
Po wy czeniu urz dzenia (Wej ciem cyfrowym lub
klawiatur ) Set point i Histereza przywracane s do
warto ci ustawionych wcze niej (ST01…ST04).
Poni ej przedstawiono sposób obliczania nowych
punktów pracy i histerez:
Pompa Ciep a:
Set point = Set point Pompy Ciep a + Par ST13 + (CO01 –
Czas pracy spr arki *) x ST16 / 10
Histereza = histereza Pompy Ciep a + Par.ST14 + (CO01
– aktualny czas *) x Par ST16 / 10
Chiller:
Set point = Set point ch odzenia – [Par ST13+ (CO01 –
Czas pracy spr arki *) x Par ST16 / 10]
Histereza = histereza Chillera + Par.ST14 + (CO01 – czas
pracy spr arki *) x Par ST16 /10
*Czas pracy spr arki jest w sek x 10.
Funkcja dla urz dzenia bez zbiornika wody jest
kompatybilna z trybem Oszcz dzania energii lub z prac z
Dynamicznym punktem pracy
Wy wietlanie Set point na wy wietlaczu:
Tryb Chillera z w czonym Oszcz dzaniem energii lub
Dynamicznym punktem pracy:
Nacisn raz klawisz “SET” = SetC (warto
Set point Chillera)
Nacisn dwa razy “SET” = Sets lub Setd
(warto aktualna Set point)
Tryb Chillera z w czonym Oszcz dzaniem energii lub
Dynamicznym punktem pracy i funkcj urz dzenia bez
zbiornika wody:
Nacisn raz klawisz “SET” = SetC (warto
Set point Chillera)
Nacisn dwa razy “SET” = Setr (warto
aktualna Set point)
Tryb Pompy Ciep a z w czonym Oszcz dzaniem energii
lub Dynamicznym punktem pracy:
Nacisn raz klawisz “SET” = SetH (warto
Set point Pompy Ciep a)
Nacisn dwa razy “SET” = Sets lub Setd
(warto aktualna Set point)
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Tryb Pompy Ciep a z w czonym Oszcz dzaniem energii
lub Dynamicznym punktem pracy i funkcj urz dzenia bez
zbiornika wody:
Nacisn raz klawisz “SET” = SetH (warto
Set point Pompy Ciep a)
Nacisn dwa razy “SET” = Setr (warto
aktualna Set point)
Przy w czonej funkcji urz dzenia bez zbiornika wody
zabezpieczenie przekroczenia wysokiej lub niskiej
temperatury jest aktywne gdy:
Chiller: temperatura na wyj ciu parownika < ST11;
Pompa Ciep a: temperatura na wyj ciu parownika > ST12;
25.
GEOTHERMALNA FUNKCJA CHILLERA
Do uruchomienia tej funkcji wymagana jest dodatkowa
klawiatura wyposa ona w czujnik temperatury pomieszczenia. Funkcja aktywna jest gdy CF03=2.
Jednostka pracuje zgodnie z sond Pb2 i Set point =
ST01 i ST03.
Podczas regulacji status spr arki (tylko) zale y od
temperatury wewn trznej i Set point ustawionego przez
u ytkownika (parametrami ST18 i ST22).
Kiedy temperatura w pomieszczeniu osi gnie Set point
u ytkownika spr arka zostaje wy czona. Status innych
urz dze (pompy, wentylatora itd.) nie zale y od statusu
spr arki.
Set point producenta
Jednostka mo e pracowa
ustawion przez producenta:
z warto ci
Set point
Chiller: Set point = ST01, Histereza = ST02;
Pompa Ciep a: Set point = ST03, Histereza = ST04.
Set point U ytkownika
Podgl d temperatury ustawionej Set point mo liwy jest po
nacisni ciu klawisza “SET” na klawiaturze dodatkowej lub
klawiaturze sterownika.
Zmiana temperatury Set point odbywa si
standardowy klawiszami SET, UP i DOWN.
w sposób
Dynamiczny Set point
Funkcja Dynamicznego punktu pracy (Dynamic Set point)
aktywna jest po ustawieniu parametru Sd01=1. Zale y od
warto ci mierzonej sond PB4 i modyfikuje Set point
ST01 / ST03. Dynamic Set point SEtd wy wietlany jest w
menu funkcji.
13 / 48
IC100CX
Tryb Oszczedzania energii (Energy saving)
Funkcja Oszcz dzania energii jest aktywowana zegarem
lub wej ciem cyfrowym i modyfikuje Set point (ST18 /
ST22.
26.
FUNKCJA ROZ
ADOWANIA
Wysoka temperatura wej cia parownika
Funkcja ta umo liwia prac urz dzenia w przypadku
wysokiej temperatury na wej ciu parownika (w celu
unikni cia ewentualnych alarmów wysokiego ci nienia).
Obni enie wydajno ci uk adu realizowane jest w sytuacji
gdy temperatura na wej ciu parownika jest wy sza ni
CO17 przez czas CO19. Obni enie wydajno ci polega na
wy czeniu jednej spr arki (w uk adach z dwiema
spr arkami) lub wy czeniu stopnia wydajno ci (w
przypadku jednej spr arki).
Gdy uk ad pracuje z jedn spr ark z jednym stopniem
wydajno ci funkcja nie jest wykorzystywana. Po w czeniu funkcji na wy wietlaczu pojawia si komunikat „AEUn”
na przemian z mierzon warto ci temperatury lub ci nienia. Funkcja jest wy czona gdy temperatura parownika
jest ni sza ni Set point CO17 – CO18 (Histereza).
UWAGA
Ze wzgl dów bezpiecze stwa uk adu po czasie pracy
d u szym ni CO20 i temperaturze na wej ciu parownika
ni szej ni CO17 i wy szej ni CO17-CO18 funkcja
zostaje wy czona.
Czas CO20 zaczyna by odmierzany gdy temperatura na
wlocie parownika jest ni sza ni CO17.
Wysokie ci nienie w trybie Chillera
Funkcja pozwala na prac urz dzenia w przypadku
wysokiej temperatury zewn trznej (w czenie w lecie przy
wysokiej temperaturze powietrza) i zabezpiecza przed
mo liwymi alarmami wysokiego ci nienia.
Sonda Pb3 skonfigurowana jest jako sonda ci nienia.
Gdy ci nienie parownika / skraplacza jest wy sze ni
CO21 jedna ze spr arek (lub stopie wydajno ci) zostaje
wy czony.
Gdy uk ad pracuje z jedn spr ark z jednym stopniem
wydajno ci funkcja nie jest wykorzystywana. Po w czeniu funkcji na wy wietlaczu pojawia si komunikat „ACUn”
na przemian z mierzon warto ci temperatury lub ci nienia.
Funkcja jest wy czona gdy ci nienie parownika /
skraplacza jest ni sze ni Set point CO21 – CO22
(Histereza).
UWAGA
Ze wzgl dów bezpiecze stwa uk adu po czasie pracy
d u szym ni CO25 i ci nieniu parownika / skraplacza
ni szym ni CO21 i wy szym ni CO21-CO22 funkcja
zostaje wy czona.
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Czas CO25 zaczyna by odmierzany gdy ci nienie
parownika / skraplacza jest ni sze ni CO21.
Niskie ci nienie w trybie Pompy Ciep a
Funkcja pozwala na prac urz dzenia w przypadku niskiej
temperatury zewn trznej (w czenie w zimie przy niskiej
temperaturze powietrza i lodzie) i zabezpiecza przed
mo liwymi alarmami niskiego ci nienia.
Sonda Pb3 skonfigurowana jest jako sonda ci nienia.
Gdy ci nienie parownika / skraplacza jest ni sze ni CO23
jedna ze spr arek (lub stopie wydajno ci) zostaje wy czona.
Gdy uk ad pracuje z jedn spr ark z jednym stopniem
wydajno ci funkcja nie jest wykorzystywana. Po w czeniu funkcji na wy wietlaczu pojawia si komunikat „ACUn”
na przemian z mierzon warto ci temperatury lub ci nienia.
Funkcja jest wy czona gdy ci nienie parownika /
skraplacza jest wy sze ni Set point CO23 + CO24
(Histereza).
UWAGA
Ze wzgl dów bezpiecze stwa uk adu po czasie pracy
d u szym ni CO25 i ci nieniu parownika / skraplacza
wy szym ni CO23 i ni szym ni CO23+CO24 funkcja
zostaje wy czona.
Czas CO25 zaczyna by odmierzany gdy ci nienie
parownika / skraplacza jest ni sze ni CO23.
27. FUNKCJA BOILERA
Funkcja Boilera mo e by u ywana do grzania (Ar20+1)
lub do wspierania funkcji grzania (Ar20=0).
Aby w czy t funkcj nale y:
Ustawi jednostk jako Pomp Ciep a
Sond Pb4 ustawi jako sond temperatury
powietrza zewn trznego (CF07=3)
27.1 Wspieranie Grzania Ar20=0
Wsparcie grzania Anti-freeze/support heater 1:
Grza ki za czone s gdy:
Temperatura powietrza zewn trznego < Ar21 przez
czas d u szy ni Ar23;
Temperatura mierzona Sond regulacyjn < Set point
Grzania lub < Set point aktualny Grzania (je eli
w czone jest Oszcz dzanie energii lub Dynamiczny
Set point lub tryb pracy bez zbiornika wody).
Opó nienie Ar23 w czane jest gdy temperatura
zewn trzna spadnie poni ej warto ci Ar21.
Je eli temperatura na zewn trz przekracza Ar21 + AR22 i
odliczanie Ar23 jest uruchomione, funkcja grzania nie jest
w czona a czas Ar23 zostanie ponownie za adowany.
14 / 48
IC100CX
Grza ki wy czone s gdy:
Temperatura powietrza zewn trznego > Ar21 + Ar22;
Temperatura mierzona Sond regulacyjn > Set point
Grzania lub > Set point aktualny Grzania (je eli
w czone jest Oszcz dzanie energii lub Dynamiczny
Set point lub tryb pracy bez zbiornika wody).
Je eli temperatura powietrza na zewn trz spadnie poni ej
warto ci Ar25 spr arka zostanie wy czona, je eli
wzro nie powyzej Ar25 (Set point) + Ar26 (Histereza)
spr arka zostanie w czona.
Wsparcie grzania Anti-freeze/support heater 2:
Grza ki za czone s gdy:
Temperatura powietrza zewn trznego < Ar21 przez
czas d u szy ni Ar23 + Ar24;
Temperatura mierzona Sond regulacyjn < Set point
Grzania – (ST04 / 2) lub < Set point aktualny Grzania –
(ST04 / 2) (je eli w czone jest Oszcz dzanie energii
lub Dynamiczny Set point lub tryb pracy bez zbiornika
wody).
Opó nienie Ar23 w czane jest gdy temperatura
zewn trzna spadnie poni ej warto ci Ar21.
Opó nienie Ar24 w czane jest gdy up ynie czas Ar23.
Je eli temperatura zewn trzna przekracza Ar21 + Ar22 i
odliczane jest opó nienie Ar23 to funkcja Boilera nie jest
aktywna i czas Ar23 zostaje ponownie za adowany.
Grza ki wy czone s gdy:
Temperatura powietrza zewn trznego > Ar21 + Ar22;
Temperatura mierzona Sond regulacyjn > Set point
Grzania lub > Set point aktualny Grzania (je eli
w czone jest Oszcz dzanie energii lub Dynamiczny
Set point lub tryb pracy bez zbiornika wody).
Je eli temperatura zewn trzna spadnie poni ej warto ci
Ar25 spr arka(ki) jest wy czona, gdy temperatura
powietrza na zewn trz jest wy sza ni Ar25 (Set point) +
Ar26 (histereza) spr arka(i) jest w czona.
27.2 Sterowanie Grzaniem Ar20=1
Wsparcie grzania Anti-freeze/support heater 1:
Grza ki za czone s gdy:
Temperatura powietrza zewn trznego < Ar21 przez
czas d u szy ni Ar23;
Temperatura mierzona Sond regulacyjn < Set point
Grzania lub < Set point aktualny Grzania (je eli
w czone jest Oszcz dzanie energii lub Dynamiczny
Set point lub tryb pracy bez zbiornika wody).
Podczas w czenia grza ek spr arka i wentylator
skraplacza s wy czone.
Je eli temperatura zewn trzna przekracza Ar21 + Ar22 i
odliczane jest opó nienie Ar23 to funkcja Boilera nie jest
aktywna i czas Ar23 zostaje ponownie za adowany.
Grza ki wy czone s gdy:
Temperatura powietrza zewn trznego > Ar21 + Ar22;
Temperatura mierzona Sond regulacyjn > Set point
Grzania lub > Set point aktualny Grzania (je eli
w czone jest Oszcz dzanie energii lub Dynamiczny
Set point lub tryb pracy bez zbiornika wody).
Je eli temperatura zewn trzna przekracza Ar21 + AR22
grza ki s wy czone, a Spr arka i Wentylator s
w czone (je li regulator ciep a tego wymaga).
Wsparcie grzania Anti-freeze/support heater 2:
Grza ki za czone s gdy:
Temperatura powietrza zewn trznego < Ar21 przez
czas d u szy ni Ar23 + Ar24;
Temperatura mierzona Sond regulacyjn < Set point
Grzania – (ST04 / 2) lub < Set point aktualny Grzania –
(ST04 / 2) (je eli w czone jest Oszcz dzanie energii
lub Dynamiczny Set point lub tryb pracy bez zbiornika
wody).
Opó nienie Ar23 w czane jest gdy temperatura
zewn trzna spadnie poni ej warto ci Ar21.
Opó nienie Ar24 w czane jest gdy up ynie czas Ar23.
Je eli temperatura zewn trzna przekracza Ar21 + Ar22 i
odliczane jest opó nienie Ar23 to funkcja Boilera nie jest
aktywna i czas Ar23 zostaje ponownie za adowany.
Grza ki mog by wy czone gdy:
Temperatura powietrza zewn trznego > Ar21 + Ar22;
Temperatura mierzona Sond regulacyjn > Set point
Grzania lub > Set point aktualny Grzania (je eli
w czone jest Oszcz dzanie energii lub Dynamiczny
Set point lub tryb pracy bez zbiornika wody).
28. MODULACJA PRACY POMPY WODNEJ
Funkcja modulacji pracy pompy wodnej ustawiana jest
parametrem CO11:
CO11= 3 Modulacja pracy pompy wodnej zawsze za czona (wyj cie analogowe 4 20mA) gdy jednostka jest
za czona i zawsze wy czona gdy jednostka jest
wy czona.
CO11= 4 Modulacja pracy pompy wodnej zale y od statusu pracy spr arki (wyj cie analogowe 4 20mA),
w czanie i wy czanie zale y od w czania i wy czania
spr arki (warto ci parametrów CO06, CO07 inne ni 0).
Opó nienie Ar23 w czane jest gdy temperatura
zewn trzna spadnie poni ej warto ci Ar21.
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
15 / 48
IC100CX
Sterownik zwi ksza/zmniejsza pr dko
(wydajno )
pompy wodnej aby skompensowa spadek/wzrost
temperatury wody na wyj ciu parownika i utrzyma j
pomi dzy warto ciami alarmowymi.
Gdy regulacja wymaga w czenia spr arki pompa rusza i
pracuje z maksymaln wydjno ci przez czas CO31 po
którym w czona zostaje spr arka a pompa przechodzi
do normalnej pracy.
Gdy urz dzenie zostaje wy czone (Stand-By lub WY )
pompa pracuje z maksymaln wydajno ci przez czas
CO07 a nast pnie zostaje wy czona.
Gdy spr arka zostaje wy czona pompa jest w czona z
wydajno ci okre lon parametrem CO34 (gdy CO11=3)
lub wy czona (gdy CO11=4)
Funkcja Chillera:
Pr dko wentylatora jest proporcjonalna do temperatury
wody na wyj ciu parownika: im ni sza temperatura wody
tym wy sza pr dko obrotowa pompy.
wydajno ci na czas ustawiony parametrem CO37 dla
Chillera i CO40 dla Pompy Ciep a.
Po odmierzeniu tego czasu gdy pompa pracuje ze 100%
wydajno ci i temperatura równa jest SetPoint spr arka
zostaje wy czona a pompa rozpoczyna prac wg
ustawionych parametrów. Gdy temperatura nie osi ga
SetPoint spr arka b dzie pracowa do chwili osi gni cia
tej temperatury.
29. FUNKCJE SERWISOWE
Sygnalizacja alarmowa serwisu zostaje aktywowana gdy
spr arka 1, spr arka 2, pompa wodna / wentylator
zasilj cy parownika (air/air) pompa wodna skraplacza
pracuj d u ej ni okre laj to parametry CO14, CO15,
CO16 i CO28).
Kody alarmów serwisowych:
A13=spr arka1, A14=spr arka2, A15=pompa wodna/
wentylator zasilaj cy parownika, A20=pompa skraplacza.
Alarmy serwisowe s tylko wy wietlane bez ingerencji w
prac sterownika. Kasowanie alarmów serwisowych
odbywa si poprzez wpisanie „0” w odpowiednim menu.
30. BLACK OUT
Po nag ym wy czeniu i w czeniu zasilania (Black Out):
1.
Sterownik startuje w trybie w jakim pracowa przed
zanikiem zasilania;
2.
Cykl odszraniania zostaje zatrzymany;
3.
Wszystki odmierzane czasy zostaj za adowane
ponownie;
Funkcja Pompy Ciep a:
Pr dko wentylatora skraplacza jest proporcjonalna do
temperatury wody na wyj ciu parownika: im ni sza
temperatura wody tym ni sze obroty pompy.
Gdy temperatura mierzona sond regulacyjn osi gnie
SetPoint (ST01 lub ST03) spr arka nie jest wy czana
natychmiast, pompa jest za czona z maksymaln
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
16 / 48
IC100CX
31. KODY ALARMÓW I ZDARZE
Kod
P1
P2
P3
P4
A01
A02
Znaczenie
Zdarzenie
Alarm sondy Sonda Pb1 uszkodzona lub od czona
Pb1
Zachowanie sterownika
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Alarm sondy Sonda Pb2 uszkodzona lub od czona Wy Open collector /
Pb2
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Alarm sondy Sonda Pb3 uszkodzona lub od czona Wy Open collector /
Pb3
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Alarm sondy Sonda Pb4 uszkodzona lub od czona Wy Open collector /
Pb4
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Alarm
Wej cie cyfrowe presostau wysokiego Wy Open collector /
wysokiego
ci nienia aktywne
Przeka nik alarmu ZA
ci nienia
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
High pressure icon lighted.
Ikona alarmu wysokiego
ci nienia zapalona
Alarm
Wej cie cyfrowe presostau niskiego Wy Open collector /
niskiego
ci nienia aktywne
Przeka nik alarmu ZA
ci nienia
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Ikona
alarmu
niskiego
ci nienia zapalona
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Kasowanie
Automatyczne
gdy
sonda b dzie pod czona
Automatyczne
gdy
sonda b dzie pod czona
Automatyczne
gdy
sonda b dzie pod czona
Automatyczne
gdy
sonda b dzie pod czona
Automatyczna zmiana
na r czne po AL10
za czeniach
R czne po prze czeniu z kasowania
automatycznego
Automatyczna zmiana
na r czne po AL02
za czeniach w ci gu
1 godz.
R czne po prze czeniu z kasowania
automatycznego
17 / 48
IC100CX
A03
A04
A05
A06
A07
A07
Alarm niskiej Je eli CF01=0,1 i Pb1< AR03 dla Wy Open collector /
temperatury
AR05 (sek).
Przeka nik alarmu ZA
zasilania
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Alarm niskiej Je eli CF01=0,1 i Pb2 < AR03 dla Wy Open collector /
temperatury
AR05 (sek)
Przeka nik alarmu ZA
powietrza na
Buzzer ZA .
wyj ciu
Ikona alarmu zapalona
parownika.
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Alarm
Pb3 lub Pb4 > AL11
wysokiej
temperatury /
wysokiego
ci nienia
Automatyczne gdy
warto Pb1 wzro nie
powy ej warto ci
AR03+AR04
Automatyczna zmiana
na r czne po Ar06
za czeniach w ci gu
1 godz.
R czne gdy ilo za .
Pb2 > (AR03+ AR04)
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Automatyczna zmiana
na r czne po AL10
za czeniach w ci gu
1 godz.
R czne gdy ilo za .
Pb3 lub Pb4 > (AL11AL12)
Alarm niskiej Pb3 lub Pb4 < AL14
Wy Open collector / Automatyczna zmiana
temperatury /
Przeka nik alarmu ZA
na r czne po AL06
niskiego
Buzzer ZA .
za czeniach w ci gu
ci nienia
Ikona alarmu zapalona
1 godz.
Kod Alarmu na wy wietla- R czne gdy ilo za .
czu
Pb3 lub Pb4 > (AL14+
Ikona alarmu LOW zapalo- AL15)
na
Alarm
Wej cie cyfrowe aktywne;
Wy Open collector / Automatyczna zmiana
zalodzenia
Sonda zalodzenia Pbr < AR03 w trybie Przeka nik alarmu ZA
na r czne po Ar06
Chillera przez minimum AR05 sekund
Buzzer ZA .
za czeniach w ci gu
Pbr < AR27 w trybie Pompy Ciep a Ikona alarmu zapalona
1 godz.
przez minimum AR05 sekund
Kod Alarmu na wy wietla- R czne gdy Pbr >
czu
(AR03+AR04) lub Pbr
> (AR27+AR28), lub
przyczyna ustanie
Alarm
Wej cie cyfrowe aktywne
Wy Open collector / Automatyczna zmiana
zalodzenia
CF01=6,7 i CF05=2
Przeka nik alarmu ZA
na r czne po Ar06
motocondensi
Buzzer ZA .
za czeniach w ci gu
ng unit
Ikona alarmu zapalona
1 godz.
Kod Alarmu na wy wietla- R czne gdy przyczyczu
na ustanie
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
18 / 48
IC100CX
A08
Alarm
przep ywu
wody przez
parownik
(jednostka
air/water)
A09
Alarm termika
Spr arki 1
A10
Alarm termika
Spr arki 2
A11
Alarm termika
Wentylatora
Skraplacza
A12
Alarm b du
odszraniania
A13
Alarm serwisu Czas pracy > CO14
Spr arki 1
Je eli CO11=0
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na
wy wietlaczu.
Migaj ca ikona “Flow!”
Je eli jednostka jest w trybie
Std-by lub WY ikona jest
zapalona aby pokaza stan
pracy pompy I czujnika
przep ywu.
Je eli CO11 0
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Migaj ca ikona “Flow!”
Wej cie cyfrowe aktywne;
Wy Open collector /
Bypass na czas AL08 do chwili Przeka nik alarmu ZA
w czenia spr arki
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Wej cie cyfrowe aktywne
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Wej cie cyfrowe aktywne
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Odszranianie zako czone po czasie
Ikona alarmu zapalona
dF07 (dla dF02=1)
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Je eli CO11 0:
Wej cie cyfrowe aktywne przez AL06;
Alarm jest wy czony przez czas AL04
od startu pompy parownika If CO11=0:
Wej cie cyfrowe aktywne przez AL06.
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Automatyczne
Wej cie cyfrowe nieaktywne przez AL07
Prze czenie
na
r czny gdy wej cie
cyfrowe
aktywne
przez czas AL05
R czne:
Wej cie
cyfrowe
nieaktywne przez czas
AL07
R czne gdy przyczyna ustanie
R czne gdy przyczyna ustanie
R czne gdy przyczyna ustanie
Automatyczne
po
nast pnym
prawid owym cyklu odszraniania
R czne po wy czeniu sterownika
/ R czne – zgodne z
procedur 13.6
Wy Open collector
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
19 / 48
IC100CX
A14
Alarm serwisu Czas pracy > CO15
Spr arki 2
A15
Alarm serwisu Czas pracy > CO16
pompy wod.
lub wentylatora zasilania
(air/air)
A16
Alarm
wysokiej
temperatury
wody na wej.
parownika
Aktywacja wej ciem analogowym
je eli warto sondy > AL24, wg
priorytetu: PB3 -> PB4 -> PB1->PB2
Alarm jest wy czony przez czas AL26
od za czenia spr zarki
A17
Alarm termika
pompy
wodnej
parownika /
wentylatora
zasilaj cego
Wej cie cyfrowe aktywne
Wy Open collector
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
A18
Alarm termika
pompy
wodnej
skraplacza
Wej cie cyfrowe aktywne
A19
Alarm
przep ywu
wody
skraplacza
W czony gdy AL32 0.
Je eli CO26 0:
Wej cie cyfrowe aktywne przez AL30;
alarm wy czony przez czas AL04 od
startu pompy skraplacza
Je eli CO26=0:
Wej cie cyfrowe aktywne przez AL30.
Je eli CO11 0
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Ikona alarmu przep ywu
migocze.
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Migocze ikona “Flow!”.
Je eli sterownik jest w trybie
Std-By lub WY ikona jest
zapalona.
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
R czne – zgodne z
procedur 13.6
R czne – zgodne z
procedur 13.6
Automatyczne gdy
warto sondy
< (AL24 – AL25).
Po wy czeniu
sterownika lub w
trybie Std-by.
Prze czanie w tryb
r czny po AL27
za czeniach.
R czne wy czenie
sondy (zmiana
warto ci alarmu)
< (AL24 – AL25)
/ R czne gdy przyczyna ustanie
R czne gdy przyczyna ustanie
Automatyczne:
Wej cie cyfrowe nieaktywne przez AL31.
Zmiana na r czne
je eli wej cie cyfro-we
jest aktywne przez
AL29.
R czne:
Wej cie cyfrowe nie
aktywne przez AL31
20 / 48
IC100CX
A20
Alarm serwisu Czas pracy > CO28
pompy
wodnej
skraplacza
rtC
Alarm zegara B d ustawienia zegara
RTC
rtF
Alarm zegara Uszkodzenie zegara
RTC
EE
Alarm b du Utrata danych
pami ci
EEPROM
ACF1
Alarm b du Skonfigurowanie Pompy Ciep a bez
konfiguracji
zaworu zwrotnego
ACF2
Alarm b du Jednostka Air/air lub water/air i:
konfiguracji
Fa02 0 i sonda wentylacji nie
skonfigurowana;
Parametry konfiguracji Chillera
ró ne od FA13<FA14 i
FA10+FA12+FA13<FA11
Parametry konfiguracji Pompy
Ciep a ró ne od FA22<FA23 i
FA20+FA21+FA22<FA19
Je eli Ar18=2 lub 3 i CF07 3
Je eli Ar31=2 or 3 i CF07=3
Je eli CF01=3 i CF07 6
Alarm b du Dwa wej cia cyfrowe maj t sam
konfiguracji
funkcj ,
Dwa przeka niki maj t sam funkcj
ACF3
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
R czne – zgodne z
procedur 13.6
Automatyczne
po
poprawnej
konfiguracji
Automatyczne
po
poprawnej
konfiguracji
Je eli nie dzia a
zmieni zegar
R czne – je eli nie
pomaga
sterownik
zablokowany.
Automatyczne
po
poprawnej
konfiguracji
Automatyczne
po
poprawnej
konfiguracji
po
Wy Open collector / Automatyczne
poprawnej
konfiguPrzeka nik alarmu ZA
racji
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
21 / 48
IC100CX
ACF4
ACF5
FErr
AFr
ALOC
bLOC
Alarm b du CF28= 1 i Wej cie cyfrowe nie
konfiguracji
skonfigurowane lub CF28= 2 sonda
Pb4 3
Wy Open collector /
Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Alarm b du CF02 =1 i (CF04 2,3 i CF05 3 ) Wy Open collector /
konfiguracji
Przeka nik alarmu ZA
lub ( CF04 = 2 i CF05 = 3 )
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Alarm b du CF04=3, CF05=3 i oba Wej cia
Wy Open collector /
konfiguracji
cyfrowe aktywne w tym samym czasie Przeka nik alarmu ZA
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Alarm
Cz stotliwo
napi cia zasilaj cego Wy Open collector /
cz stotliwo - poza zakresem
Przeka nik alarmu ZA
ci
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Alarm g ówny Wej cie cyfrowe aktywne przez czas
Wy Open collector /
urz dzenia
ci g y > AL21.
Przeka nik alarmu ZA
Alarm aktywny tylko gdy AL23=1
Buzzer ZA .
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
Ikona alarmu przep ywu
migocz ca
Alarm g ówny Wej cie cyfrowe aktywne przez czas
Wy Open collector /
urz dzenia,
ci g y > AL21.
Przeka nik alarmu ZA
tylko
Alarm aktywny tylko gdy AL23=0
Buzzer ZA .
sygnalizacja
Ikona alarmu zapalona
Kod Alarmu na wy wietlaczu
32. BLOKOWANIE WYJ
Alarm
Opis Alarmu
P1
Automatyczne
po
poprawnej
konfiguracji
Automatyczne
po
poprawnej
konfiguracji
R czne mo liwe gdy
ustanie
przyczyna
alarmu.
Automatyczne
po
poprawnej
konfiguracji
Automatyczne przechodzi w r czne po
AL20 za czeniach
R czne wy czenie
gdy wej cie
cyfrowew czone
przez czas >AL22
Automatyczne – nie
zale y od AL20
PODCZAS ALARMU
Spr . 1
Spr . 2
Alarm sondy Pb1
Tak
Tak
P2
Alarm sondy Pb2
Tak
Tak
P3
Alarm sondy Pb3
Tak
Tak
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Grza ka
przeciw
zalodzeniu
Tak
dla Ar19 =0
Tak
dla Ar19 =0
Tak
dla Ar19 =0
Pompa wody
Wentylator
zasilania
powietrzem
Wentylator
skraplacza
Tak
Tak
Tak
22 / 48
IC100CX
P4
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A07
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
Alarm sondy Pb4
Tak
Alarm wysokiego ci nienia z wejcia cyfrowego
Alarm niskiego ci nienia z wej cia
cyfrowego
Alarm niskiej temperatury powietrza zasilaj cego
Alarm niskiej temperatury powietrza na wyj ciu
Alarm wysokiej temperatury
ci nienia
/
Alarm niskiej temperatury /
ci nienia
Wej cie cyfrowe oblodzenia
Wej cie cyfrowe alarmu oblodzenia
Wej cie cyfrowe alarmu oblodzenia motocondensing unit
Alarm przep ywu
parownik
wody
przez
A17
Termik Spr arki 1
Termik Spr arki 2
Termik wentylatora skraplacza
B d odszraniania
Serwis Spr arki 1
Serwis Spr arki 2
Serwis
pompy
wodnej
/
wentylatora zasilaj cego
Wysoka temperatura wody na
wej ciu parownika
Termik pompy wodnej parownika
A17
Termik wentylatora obiegu
A15
A16
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Tak
Tak
dla Ar19 =0
Tak
Tak
Tak
W cz. na
60 sek z
max wyd.
Potem
wy cz.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
W cz. na
60 sek z
max wyd.
Potem
wy cz.
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Grza ki
boilera
Tak
Tak
Pompa wody parownika - Tak
(tylko gdy
alarm kasowany jest
r cznie)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Pompa wody parownika Tak
Grzanie
Tak
Tak
23 / 48
IC100CX
A18
Termik pompy wodnej skrapla-cza
Tak
Tak
A19
Alarm przep ywu
skraplacz
Tak
Tak
A20
Serwis pompy wodnej skrapla-cza
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
wody
przez
rtC
rtF
EE
ACF1
ACF2
ACF3
ACF4
ACF5
Alarm zegara RTC
Alarm zegara RTC
B d pami ci EEPROM
Konfiguracja alarmu
Konfiguracja alarmu
Konfiguracja alarmu
Konfiguracja alarmu
Konfiguracja alarmu
B d konfiguracji (motocondensing
FErr
unit )
AFr
Alarm cz stotliwo ci
ALOC Alarm ogólny dla bloku urz dzenia
bLOC Alarm ogólny
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Pompa
wody skraplacza Tak
Pompa
wody skraplacza Tak
(tylko gdy
alarm kasowany jest
r cznie)
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
Tak
24 / 48
IC100CX
33. TABELA PARAMETRÓW
LISTA SUB-MENU
LABEL
Znaczenie
ALL
Wszystkie grupy parametrów
ST
Parametry regulacji
CF
Parametry konfiguracji
SD
Parametry Dynamicznego Punktu Pracy (Dynamic Set point)
ES
Parametry trybu Oszcz dzania Energii (Energy Saving)
CO
Parametry ustawie spr arki
FA
Parametry ustawie wentylatora
Ar
Parametry ustawie przeciwoblodzenia
DF
Parametry ustawie odszraniania
AL
Parametry ustawie alarmów
Regulacja
Parametr
Opis
ST01
Temperatura punktu pracy w lecie
ST05
ST02
Histereza w lecie
0.0
0
ST03
Temperatura punktu pracy w zimie
ST07
ST04
Histereza w zimie
ST05
Minimalna warto
0.0
0
-50.0
-58
ST06
Maksymalna warto
ST07
Minimalna warto
ST08
Maksymalna warto
Min
Setpoint dla ST01 (lato)
Rozdzielczo
ST06
°C/°F
dec/int
25.0
45
°C
°F
dec/int
ST08
°C/°F
dec/int
25.0
45
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
ST01
Setpoint dla ST01 (lato)
ST01
Setpoint dla ST03 (zima)
-50.0
-58
ST03
Setpoint dla ST03 (zima)
ST03
0.0
0
Funkcje dla jednostki bez zbiornika wody
Pasmo regulacji
Parametr
Opis
ST10
Chiller bez zbiornika wody
0= funkcja wy czona
1= funkcja aktywna
Minimalna temperatura SetPoint dla wody wychodz cej w
trybie Chillera (jednostka bez zbiornika wody)
Maksymalna temperatura SetPoint dla wody wychodz -cej
w trybie Pompy Ciep a (jedn. bez zbiornika wody)
ST12
Jedn.
110
230
ST09
ST11
Max
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
110
230
25.0
45
Min
Max
0
1
-50.0
-58
-50.0
-58
110
230
110
230
Jedn.
°C
°F
°C
°F
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
Rozdzielczo
dec/int
dec/int
25 / 48
IC100CX
ST13
Histereza SetPoint dla Chillera / Pompy Ciep a
ST14
Przesuni cie histerezy dla Chillera / Pompy Ciep a
ST15
ST17
Czas pracy spr arki powy ej którego delta SetPoint i Delta
Histerezy dla Chillera / Pompy Ciep a jest obni ana
Sta a kalkulacji SetPoint i Histerezy dla Chillera / Pompy
Ciep a
Opó nienie zmiany Setpoint
Parametr
Opis
ST18
ST19
Room Set point w trybie Chillera
Histereza Room Set point w trybie Chillera
ST20
Min. warto
Room Set point w trybie Chillera
ST21
Max. warto
Room Set point w trybie Chillera
ST22
ST23
Room Set point w trybie Pompy Ciep a
Histereza Room Set point w trybie Pompy Ciep a
ST24
Min. warto
Room Set point w trybie Pompy Ciep a
ST25
Max. warto
Room Set point w trybie Pompy Ciep a
Pr2
Has o
Parametr
Opis
CF01
Unit model:
0= Chiller powietrze / powietrze (air/air)
1= Chiller powietrze / woda (air/water)
2= Chiller woda / woda (water/water)
3= Chiller woda / woda z uk adem powrotu (water/water)
Motocondensing unit
0= Nie
1= Tak
Regulacja temperatury sond
0= Pb1
1= Pb2
2= PB2 i w czaniem spr arki z ustawieniami u ytkownika
sondy PB1
Konfiguracja sondy Pb1
0= Brak sondy
1= NTC - temperatura na wej ciu parownika
2= Wej cie cyfrowe steruj ce temperatur
3= Wejscie cyfrowe steruj ce ch odzeniem
ST16
0.0
0
0.0
0
0
25.0
45
25.0
45
250
0
250
1
250
°C
°F
°C
°F
Sec
dec/int
10 sec
Sec
10 sec
dec/int
Funkcje Geotermalne Chillera
Min
Max
Jedn.
Rozdzielczo
ST20
0.0
0
-50.0
-58
ST21
25.0
45
ST18
°C/°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C/°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
dec/int
dec/int
Jedn.
Rozdzielczo
ST18
ST24
0.0
0
-50.0
-58
ST22
0
110
230
ST25
25.0
45
ST22
110
230
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
999
Parametry Konfiguracyjne
CF02
CF03
CF04
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Min
Max
0
3
0
1
0
2
0
3
26 / 48
IC100CX
CF05
CF06
CF07
CF08
Konfiguracja sondy Pb2
0= Brak sondy
1= NTC - temperatura na wyj ciu parownika
2= Wej cie cyfrowe alarmu oblodzenia
3= Wej cie cyfrowe steruj ce grzaniem
4= Temperatura powietrza zewn trznego
Konfiguracja sondy Pb3
0= Brak sondy
1= NTC – temperatura skraplania
2= 4..20mA ci nienie skraplania
3= 4..20ma Dynamiczny Set point
4= NTC – temperatura alarmu oblodzenia (woda/woda)
5= NTC – wysoka temperatura wody wchodz cej
6= 0..5V ci nienie skraplania
Konfiguracja sondy Pb4
0= Brak sondy
1= NTC – temperatura skraplania
2= Wielofunkcyjne wej cie cyfrowe
3= Temperatura powietrza zewn trznego
4= NTC – temperatura alarmu oblodzenia (woda/woda)
5= NTC – temperatura odszraniania
6= NTC – temperature rejestrowana
6= NTC – temperatura wyj cia skraplacza (jednostka
woda/woda z uk adem powrotu wody
7= NTC – wysoka temperatura wody wchodz cej
Konfiguracja wej cia cyfrowego ID1
0= Termik spr arki pierwszej
1= Termik wentylatora skraplacza
2= Alarm czujnika przep ywu parownika
3= Zdalne ZA /WY
4= Zdalne Ch odzenie/Grzanie
5= Termik spr arki drugiej
6= Spr arka druga lub stopie (Motocondensing unit)
7= Koniec odszraniania
8= Tryb Energy Saving
9= Alarm oblodzenia
10= Termiki spr arek pierwszej i drugiej
11= Alarm g ówny wy czaj cy urz dzenie
12= Termik pompy wodnej parownika/termik wentyla-tora
zasilaj cego
13= Termik pompy wodnej skraplacza
14= Alarm przep ywu skraplacza
15= Nie u ywany
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
0
4
0
6
0
7
0
15
27 / 48
IC100CX
CF09
CF10
Konfiguracja wej cia cyfrowego ID2
0= Termik spr arki pierwszej
1= Termik wentylatora skraplacza
2= Alarm czujnika przep ywu parownika
3= Zdalne ZA /WY
4= Zdalne Ch odzenie/Grzanie
5= Termik spr arki drugiej
6= Spr arka druga lub stopie (Motocondensing unit)
7= Koniec odszraniania
8= Tryb Energy Saving
9= Alarm oblodzenia
10= Termiki spr arek pierwszej i drugiej
11= Alarm g ówny wy czaj cy urz dzenie
12= Termik pompy wodnej parownika/termik wentyla-tora
zasilaj cego
13= Termik pompy wodnej skraplacza
14= Alarm przep ywu skraplacza
15= Nie u ywany
Konfiguracja wej cia cyfrowego ID5
0= Termik spr arki pierwszej
1= Termik wentylatora skraplacza
2= Alarm czujnika przep ywu parownika
3= Zdalne ZA /WY
4= Zdalne Ch odzenie/Grzanie
5= Termik spr arki drugiej
6= Spr arka druga lub stopie (Motocondensing unit)
7= Koniec odszraniania
8= Tryb Energy Saving
9= Alarm oblodzenia
10= Termiki spr arek pierwszej i drugiej
11= Alarm g ówny wy czaj cy urz dzenie
12= Termik pompy wodnej parownika/termik wentyla-tora
zasilaj cego
13= Termik pompy wodnej skraplacza
14= Alarm przep ywu skraplacza
15= Nie u ywany
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
0
15
0
15
28 / 48
IC100CX
CF11
CF12
CF13
CF14
CF15
CF16
CF17
CF18
CF19
Ustawienie Pb4 jako wej cia cyfrowego
0= Termik spr arki pierwszej
1= Termik wentylatora skraplacza
2= Alarm czujnika przep ywu parownika
3= Zdalne ZA /WY
4= Zdalne Ch odzenie/Grzanie
5= Termik spr arki drugiej
6= Spr arka druga lub stopie (Motocondensing unit)
7= Koniec odszraniania
8= Tryb Energy Saving
9= Alarm oblodzenia
10= Termiki spr arek pierwszej i drugiej
11= Alarm g ówny wy czaj cy urz dzenie
12= Termik pompy wodnej parownika/termik wentylatora
zasilaj cego
13= Termik pompy wodnej skraplacza
14= Alarm przep ywu skraplacza
15= Nie u ywany
Polaryzacja wej cia cyfrowego ID1
0= aktywne przy zwartych stykach
1= aktywne przy otwartych stykach
Polaryzacja wej cia cyfrowego ID2
0= aktywne przy zwartych stykach
1= aktywne przy otwartych stykach
Polaryzacja wej cia cyfrowego ID3
0= aktywne przyz zwartych stykach
1= aktywne przy otwartych stykach
Polaryzacja wej cia cyfrowego ID4
0= aktywne przy zwartych stykach
1= aktywne przy otwartych stykach
Polaryzacja wej cia cyfrowego ID5
0= aktywne przy zwartych stykach
1= aktywne przy otwartych stykach
Polaryzacja wej cia Pb1
0= aktywne przy zwartych stykach
1= aktywne przy otwartych stykach
Polaryzacja wej cia Pb2
0= aktywne przy zwartych stykach
1= aktywne przy otwartych stykach
Polaryzacja wej cia Pb4
0= aktywne przy zwartych stykach
1= aktywne przy otwartych stykach
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
0
15
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
29 / 48
IC100CX
CF20
CF22
Konfiguracja przeka nika RL4
0 = Alarm
1 = Stopie wydajno ci Spr arki 1
2 = Spr arka 2
3 = ZA /WY wentylacji
4 = Zawór zwrotny
5 = Grza ki przeciwoblodzeniowe – grza ki 1
6 = Zawór uk adu wodnego
7 = Zawór uk du wodnego tylko dla Pompy Ciep a
8= Grza ki przeciwoblodzeniowe – grza ki 2
9 = Pompa wodna parownika / Wentylatora (powietrze/
powietrze)
10= Pompa wodna skraplacza
Konfiguracja przeka nika RL5
0 = Alarm
1 = Stopie wydajno ci Spr arki 1
2 = Spr arka 2
3 = ZA /WY wentylacji
4 = Zawór zwrotny
5 = Grza ki przeciwoblodzeniowe – grza ki 1
6 = Zawór uk adu wodnego
7 = Zawór uk du wodnego tylko dla Pompy Ciep a
8= Grza ki przeciwoblodzeniowe – grza ki 2
9 = Pompa wodna parownika / Wentylatora (powietrze/
powietrze)
10= Pompa wodna skraplacza
Ci nienie przy sygnale z sondy = 4mA / 0,5V
CF23
Ci nienie przy sygnale z sondy = 20mA / 5V
CF24
Kalibracja Pb1
CF25
Kalibracja Pb2
CF26
Kalibracja Pb3
CF21
CF27
Kalibracja Pb4
CF28
CF29
Konfiguracja wyboru trybu pracy Chiller/Pompa Ciep a
0= Chiller / Pompa Ciep a wybierane klawiatur
1= Chiller / Pompa Ciep a wybierane wej ciem cyfr.
2= Chiller / Pompa Ciep a wybierane sond
3= Tylko Chiller
4= Tylko Pompa Ciep a
Automatyczna zmiana Setpoint
CF30
Histereza dla aktualnego trybu pracy
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
0
10
0
10
0.0
0
0.0
0
-12.0
-21
-12.0
-21
-12.0
-21
-12.0
-174
-12.0
-21
0
50.0
725
50.0
725
12.0
21
12.0
21
12.0
21
12.0
174
12.0
21
4
Bar
Psi
Bar
Psi
°C
°F
°C
°F
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
-50.0
-58
0.1
0
110
230
25.0
45
°C
°F
°C
°F
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
30 / 48
IC100CX
CF31
Ustawienie klawiszy dla Chillera i Pompy Ciep a
0=
CF32
CF33
CF34
CF35
CF36
CF37
CF38
Chiller /
0
1
0
1
0
2
1
0
247
2
0
8
Pompa Ciep a
Chiller /
Pompa Ciep a
1=
Jednostki Celsius / Fahrenheit
0= °C / °BAR
1= °F / °psi
Cz stotliwo napi cia zasilania
0= 50 Hz
1= 60 Hz
2 = 0 – zasilanie napi ciem sta ym (PWM ustawione jest
jako wyj cie struj ce zewn. przeka nikiem alarmu)
Adres do monitoringu
Dodatkowa klawiatura
0= Nie u ywana
1= 6 klawiszy
2= 6 klawiszy z sond NTC
Mo liwe ustawienia górnej linii wy wietlacza sterownika
0 = Pomiar sond PB1
1 = Pomiar sond PB2
2 = Brak wy wietlania
3 = Pomiar sond PB4
4 = Rzeczywisty Set point (aktualnie stosowany Set point Energy Saving, Dynamic Set point)
5 = Status urz dzenia
6 = Brak wy wietlania
7 = Brak wy wietlania
8 = Working differential
9 = Set point (warto )
Numer wersji oprogramowania
Lista ustawie fabrycznych w EEPROM
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
31 / 48
IC100CX
CF39
CF40
CF41
CF42
CF43
Konfiguracja przeka nika RL2
0 = Alarm
1 = Stopie wydajno ci Spr arki 1
2 = Spr arka 2
3 = ZA /WY wentylacji
4 = Zawór zwrotny
5 = Grza ki przeciwoblodzeniowe – grza ki 1
6 = Zawór uk adu wodnego
7 = Zawór uk adu wodnego tylko dla Pompy Ciep a
8= Grza ki przeciwoblodzeniowe – grza ki 2
9 = Pompa wodna parownika / Wentylatora (powietrze/
powietrze)
10= Pompa wodna skraplacza
Konfiguracja przeka nika RL3
0 = Alarm
1 = Stopie wydajno ci Spr arki 1
2 = Spr arka 2
3 = ZA /WY wentylacji
4 = Zawór zwrotny
5 = Grza ki przeciwoblodzeniowe – grza ki 1
6 = Zawór uk adu wodnego
7 = Zawór uk du wodnego tylko dla Pompy Ciep a
8= Grza ki przeciwoblodzeniowe – grza ki 2
9 = Pompa wodna parownika / Wentylatora (powietrze/
powietrze)
10= Pompa wodna skraplacza
Konfiguracja wyj cia Open collector
0 = Alarm
1 = Stopie wydajno ci Spr arki 1
2 = Spr arka 2
3 = ZA /WY wentylacji
4 = Zawór zwrotny
5 = Grza ki przeciwoblodzeniowe – grza ki 1
6 = Zawór uk adu wodnego
7 = Zawór uk du wodnego tylko dla Pompy Ciep a
8= Grza ki przeciwoblodzeniowe – grza ki 2
9 = Pompa wodna parownika / Wentylatora (powietrze/
powietrze)
10= Pompa wodna skraplacza
Czas prze czania zaworu zwrotnego podczas wy -czenia
spr arki
Mo liwe ustawienia dolnej linii wy wietlacza sterownika
0 = Pomiar sond PB1
1 = Pomiar sond PB2
2 = Pomiar sond PB3
3 = Pomiar sond PB4
4 = Rzeczywisty Set point (aktualnie stosowany Set point Energy Saving, Dynamic Set point)
5 = Status urz dzenia
6 = Brak wy wietlania
7 = Brak wy wietlania
8 = Working differential
9 = Set point (warto )
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
0
10
0
10
0
10
0
250
0
8
32 / 48
IC100CX
CF44
CF45
CF46
CF47
CF48
Pr2
0
Mo liwe ustawienia górnej linii wy wietlacza dodatko-wego
0 = Pomiar sond PB1
1 = Pomiar sond PB2
2 = Brak wy wietlania
3 = Pomiar sond PB4
4 = Rzeczywisty Set point (aktualnie stosowany Set point Energy Saving, Dynamic Set point)
5 = Status urz dzenia
6 = Brak wy wietlania
7 = Brak wy wietlania
8 = Working differential
9 = Set point (warto )
0
Mo liwe ustawienia dolnej linii wy wietlacza dodatko-wego
0 = Pomiar sond PB1
1 = Pomiar sond PB2
2 = Pomiar sond PB3
3 = Pomiar sond PB4
4 = Rzeczywisty Set point (aktualnie stosowany Set point Energy Saving, Dynamic Set point)
5 = Status urz dzenia
6 = Brak wy wietlania
7 = Brak wy wietlania
8 = Working differential
9 = Set point (warto )
0
Wy wietlacz sterownika w trybie Std-by
0 = domy lne (zgodnie z parametrami CF36 i CF43)
1 = wy wietlanie “OFF”
2 = wy wietlanie “StbY”
0
Wy wietlacz dodatkowy w trybie Std-by
0 = domy lne (zgodnie z parametrami CF36 i CF43)
1 = wy wietlanie “OFF”
2 = wy wietlanie “StbY”
0
Konfiguracja wyj cia analogowego
0 = 4..20mA
1 = 0..10V
Has o
0
Dynamic Setpoint – Dynamiczny Punkt Pracy
Parametr
Opis
Sd01
Sd02
Dynamiczy Setpoint (Dynamic Setpoint)
0= Nieaktywny
1= Aktywny
Maksymalna letnia warto Dynamic Setpoint
Sd03
Maksymalna zimowa warto
Sd04
Setpoint temp. powietrza zewn trznego latem
Sd05
Setpoint temp. powietrza zewn trznego zim
Sd06
Histereza temp. powietrza zewn trznego latem
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Dynamic Setpoint
8
8
2
2
1
999
Min
Max
0
1
- 30.0
-54
- 30.0
-54
-50.0
-58
-50.0
-58
- 30.0
-54
30.0
54
30.0
54
110
230
110
230
30.0
54
Jedn.
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
Rozdzielczo
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
33 / 48
IC100CX
Sd07
Histereza temp. powietrza zewn trznego zim
- 30.0
-54
0
Tryb Oszcz dzania energii - Energy Saving
Pr2
Has o
Parametr
Opis
ES01
ES02
ES03…ES09
ES10
Godzina w czenia trybu Energy saving (0÷24)
Godzina wy czenia trybu Energy (0÷24)
Poniedzia ek...Niedziela
0 = WY
1= Aktywny
Setpoint Energy saving w Chillerze
ES11
Histereza Energy saving w Chillerze
ES12
Setpoint Energy saving w Pompie Ciep a
ES13
Histereza Energy saving w Pompie Ciep a
Pr2
Has o
Parametr
Opis
CO01
CO02
CO03
Minimalny czas za czenia
Minimalny czas wy czenia
Opó nienie za czenia pomi dzy dwiema spr arkami lub
spre ark i zaworem
Opó nienie wy czenia pomi dzy dwiema spr arkami lub
spre ark i zaworem
Opó nienie za czania wyj po w czeniu zasilania
Opó nienie za czenia spr arki po za czeniu
Pompy/Wentylatora zasilania
Opó nienie wy czenia spr arki po wy czeniu
Pompy/Wentylatora zasilania
Rotacja spr arek
0= Aktywna
1= Wy czona
Opó nienie za aczenia zaworu po stronie wody
Polaryzacja stopnia wydajno ci
0= Stopie wydajno ci ZA
1= Stopie wydajno ci WY
Tryb pracy Pompy wodnej / Wentylatora zasilaj cego
0= Nie uzywany
1= Zawsze ZA (wyj ZA /WY )
2= ZA gdy spr arka jest ZA (wyj ZA /WY )
3= Zawsze ZA (wyj 4 20mA)
4= ZA gdy spr arka jest ZA (wyj 4 20mA)
Spr arka 1
0 = Aktywna
1 = WY
Spr arka 2 / zawór wydano ci
0 = Aktywna
1 = WY
Licznik czasu pracy spr arki pierwszej
30.0
54
999
°C
°F
Jedn.
dec/int
Min
Max
0
0
0
23.50
23.50
1
Min
Min
Rozdzielczo
10 Min
10 Min
-30.0
-54
0.1
0
-30.0
-54
0.1
0
0
30.0
54
25.0
45
30.0
54
25.0
45
999
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
dec/int
Min
Max
Jedn.
Rozdzielczo
0
0
1
250
250
250
Sec
Sec
Sec
10Sec
10Sec
0
250
Sec
0
1
250
250
Sec
Sec
0
250
Sec
0
1
0
0
250
1
0
4
0
1
0
1
0
999
dec/int
dec/int
dec/int
Spr arka
CO04
CO05
CO06
CO07
CO08
CO09
CO10
CO11
CO12
CO13
CO14
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
10Sec
Sec
Hr
10 Hr
34 / 48
IC100CX
CO15
CO16
CO17
Licznik czasu pracy spr arki drugiej
Licznik czasu pracy pompy/wentylatora zasilaj cego”
Roz adowanie parownika
Set point temperatury roz adowania parownika
CO18
Histereza temperatury roz adowania parownika
CO19
CO20
CO21
Opó nienie w czenia funkcji roz adowania parownika
Maksymalny czas roz adowania parownika przy wysokiej
temperaturze
Roz adowanie skraplacza
Set point ci nienia roz adowania skraplacza - Chiller
CO22
Histereza ci nienia roz adowania skraplacza - Chiller
CO23
Set point ci nienia roz adowania skraplacza – Pompa Ciep a
CO24
Histereza ci nienia roz adowania skraplacza – Pompa
Ciep a
Maksymalny czas roz adowania skraplacza
Pompa wodna skraplacza
0
Tryb pracy pompy wodnej skraplacza
0= Nie u ywana
1= Praca ciag a
2= Praca tylko ze spr ark
Opó nienie pomi dzy wy czeniem pompy i spr arki
0
Licznik czasu pracy pompy wodnej skraplacza
0
Spr arki – praca podwójna
Maksymalny czas pracy ci g ej spr arki
0
Opó nienie startu spr arki po za czeniu zaworu wody
0
Modulacja pracy pompy wodnej parownika
Szeroko
impulsu modulacji pompy wymagany do
0
maksymalnej pr dko ci
Minimalna pr dko (w %) pompy wodnej przy w czonej
30
spr arce (Chiller)
Minimalna pr dko (w %) pompy wodnej przy w czonej
30
spr arce (Pompa Ciep a)
Pr dko (w %) pompy wodnej przy w czonej spr arce
30
Set point modulacji pompy (Chiller) – temperatura wyj cia -50.0
parownika
-58
Zakres modulacji pracy pompy (Chiller)
0.0
0
Opó nienie wy czenia spr arki przez regulator ciep a przy
0
pompie wodnej < 100% (Chiller)
Set point modulacji pompy (Pompa Ciep a) – temperatura -50.0
wyj cia parownika
-58
Zakres modulacji pracy pompy (Pompa Ciep a)
0.0
0
Opó nienie wy czenia spr arki przez regulator ciep a przy
0
pompie wodnej < 100% (Pompa Ciep a)
Has o
0
CO25
CO26
CO27
CO28
CO29
CO30
CO31
CO32
CO33
CO34
CO35
CO36
CO37
CO38
CO39
CO40
Pr2
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
0
0
999
999
Hr
Hr
10 Hr
10 Hr
-50.0
-58
0.1
0
0
0
110
230
25.0
45
250
250
°C
°F
°C
°F
Sec
Sec
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
50.0
725
12.0
174
50.0
725
12.0
174
250
Bar
Psi
Bar
Psi
Bar
Psi
Bar
Psi
Sec
10 Sec
250
999
Sec
Hr
10 Hr
250
250
Min
sec
10 Sec
250
sec
100
%
100
%
100
110
230
25.0
45
250
%
°C
°F
°C
°F
sec
110
230
25.0
45
250
°C
°F
°C
°F
sec
dec/int
dec/int
10 Sec
10 Sec
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
2
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
999
35 / 48
IC100CX
Parametry pracy Wentylatora Skraplacza
Parametr
Opis
FA01
Wyj cie wentylatora
0= Wy czone
1= Aktywne
Sterowanie Wentylatorem
0= ZA razem ze spr ark
1= ZA / WY
2= Proporcjonalne sterowanie pr dko ci
Praca wentylatora w odniesieniu do spr arki
0= zale nie od spr arki
1= niezale nie od spr arki
Czas maksymalnej pr dko ci po starcie
Histereza fazy Wentylatora
FA02
FA03
FA04
FA05
FA06
FA07
FA08
FA09
FA10
Nie u ywane
Przewietrzanie przed w czeniem spr arki
Minimalna pr dko wentylatora latem
Maksymalna pr dko wentylatora latem
Setpoint (temperatura / ci nienie) dla minimalnej pr dko ci
latem
FA11
Setpoint (temperatura / ci nienie) dla maksymalnej
pr dko ci wentylatora latem
FA12
Pasmo proporcjonalne w lecie
FA13
Histereza CUT-OFF w lecie
FA14
Override CUT-OFF w lecie
FA15
FA16
FA17
FA18
FA19
Opó nienie dla CUT-OFF
Pr dko wentylatora w nocy latem
Minimalna pr dko wentylatora zim
Maksymalna pr dko wentylatora zim
Setpoint (temperatura / ci nienie) dla minimalnej pr dko ci
latem
FA20
Setpoint (temperatura / ci nienie) dla maksymalnej
pr dko ci wentylatora zim
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Min
Max
0
1
Jedn.
0
2
0
1
0
0
250
20
Sec
Micro
Sec
0
30
30
-50.0
-58
0.0
0
-50.0
-58
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
30
30
30
-50.0
-58
0.0
0
-50.0
-58
0.0
0
250
100
100
110
230
50
725
110
230
50
725
25.0
45
50.0
725
25.0
45
50.0
725
25.0
45
50.0
725
250
100
100
100
110
230
50
725
110
230
50
725
Sec
%
%
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
Bar
Psi
Sec
%
%
%
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
Bar
Psi
Rozdzielczo
250 s
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
36 / 48
IC100CX
FA21
Pasmo proporcjonalne w zimie
FA22
Histereza CUT-OFF zim
FA23
Override CUT-OFF zim
FA24
Pr dko
Parametr
Opis
FA25
Setpoint Hot Start
FA26
Histereza Hot Start
Pr2
Has o
Parametr
Opis
Ar01
Minimalna warto
Ar02
Maksymalna warto
Ar03
Ar04
Set point Antyzalodzenia (Chiller)
Histereza Antyzalodzenia (Chiller)
Ar05
Ar06
Opó nienie alarmu Antyzalodzenia
Maksymalna ilo alarmów Antyzalodzenia w ci gu 1 godz.
Ar07
Opó nienie aktywacji alarmu Antyzalodzenia po starcie
(Pompa Ciep a)
Set point grza ek elektrycznych Antyzalodzenia (Chiller)
wentylatora w nocy zim
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
30
25.0
45
50.0
725
25.0
45
50.0
725
25.0
45
50.0
725
100
Min
Max
-50.0
-58
0.1
0
0
110
230
25.0
45
999
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
Bar
Psi
%
dec/int
dec/int
dec/int
Funkcja Hot Start
Jedn.
°C
°F
°C
°F
Rozdzielczo
dec/int
dec/int
Grzanie / Antyzalodzenie
Ar08
Ar09
SetPoint Antyzalodzenia
SetPoint Antyzalodzenia
Ar11
Set point grza ek elektrycznych Antyzalodzenia (Pompa
Ciep a)
Set point zewn trznych grza ek elektrycznych Antyzalodzenia (jedn. Woda/woda)
Histereza Antyzalodzenia (Chiller)
Ar12
Histereza Antyzalodzenia (Pompa Ciep a)
Ar13
Regulacja grzania Antyzalodzenia
0= w czona podczas normalnej pracy
1= w czona podczas normalnej pracy i odszraniania
Regulacja grzania elektrycznego Antyzalodzenia (Chiller)
0= WY w trybie Chillera
1= ZA w trybie Chillera
Ar10
Ar14
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Min
Max
-50.0
-58
Ar03
Jedn.
Rozdzielczo
°C
°F
°C
°F
°C/°F
°C
°F
Sec
dec/int
Ar01
0
0
0
0
110
230
Ar02
25.0
45
250
16
0
250
Sec
-50.0
-58
-50.0
-58
-50.0
-58
0.1
0
0.1
0
0
110
230
110
230
110
230
25.0
45
25.0
45
1
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
°C
°F
0
1
Ar03
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
37 / 48
IC100CX
Ar15
Ar16
Ar17
Ar18
Ar19
Regulacja grzania elektrycznego Antyzalodzenia (Pompa
Ciep a)
0= WY w Pompy Ciep a
1= ZA w Pompy Ciep a
Sonda kontroli oblodzenia w trybie Chillera
0= Pb1
1= Pb2
2= PB3
3= PB4
Sonda kontroli oblodzenia w trybie Pompy Ciep a
0= Pb1
1= Pb2
2= PB3
3= PB4
Sterowanie “Pomp wodn ” / “Grza kami elektrycznymi
Antyzalodzenia w trybie WY lub Stand-by
0= Regulacja nieaktywna
1= Regulacja aktywna
2= Regulacja pomp wodn / odladzaniem sterowana sond
PB4 ustawion jako sonda temperatury zewn trznej
3= Regulacja pomp wodn / odladzaniem sterowana sond
PB4 z oddzielnym Set point
Sterowanie “Pomp wodn ” / “Grza kami elektrycznymi
Antyzalodzenia przy uszkodzonej sondzie
0= Wyj cia WY przy awarii sondy
1= Wyj cia ZA przy awarii sondy
Funkcje Boilera
Parametr
Opis
Ar20
Ar22
Funkcja Boilera
0= Sterowanie czone
1= Sterowanie grzaniem
Temperatura powietrza zewn trznego do aktywacji grzania
(Boiler Set point)
Histereza funkcji Boilera
Ar24
Ar25
Opó nienie w czenia grza ek n° 2
Temperatura zewn trzna wy czenia spr arek
Ar26
Temperatura zewn trzna za czenia spr arek
Ar21
Ar27
Ar28
Ar29
Ar30
0
1
0
3
0
3
0
3
0
1
Min
Max
0
1
-50.0
-58
0.1
0
0
-50.0
-58
0.1
0
110
230
25.0
45
250
110
230
25.0
45
Alarm zalodzenia w Pompie Ciep a
Anti-freeze alarm set point in Pompa Ciep a mode
Ar01
Ar02
Set point alarmu zalodzenia (Pompa Ciep a)
Histereza alarmu zalodzenia (Pompa Ciep a)
0
25.0
0
45
Sterowanie pomp wodn parownika / skraplacza sond zewn trzn
Set point pompy wodnej parownika/skraplacz przy regulacji -50.0
110
temperatur zewn trzn
-58
230
Histereza pompy wodnej parownika/skraplacz przy regulacji
0.1
25.0
temperatur zewn trzn
0
45
Sterowanie Pomp Wodn Skraplacza
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
Jedn.
°C
°F
°C
°F
Min
°C
°F
°C
°F
Rozdzielczo
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
°C /°F
dec/int
°C
°F
dec/int
°C
°F
°C
°F
dec/int
dec/int
38 / 48
IC100CX
Ar31
Ar32
Pr2
Sterowanie Pomp wodn skraplacza / Grza kami
elektrycznymi Antyzalodzenia w trybie WY lub Stand-by
0= Regulacja nieaktywna
1= W czone w trybie WY lub Stand-by
2= Regulacja pomp wodn / odladzaniem sterowana sond
PB4 ustawion jako sonda temperatury zewn trznej
3= Regulacja pomp wodn / odladzaniem sterowana sond
PB4 ustawion jako sonda temperatury zewn trznej z
oddzielnym Set point
Sterowanie Pomp wodn skraplacza / Grza kami
Antyzalodzenia przy uszkodzonej sondzie
0= Wyj cia WY przy awarii sondy
1= Wyj cia ZA przy awarii sondy
Has o
Odszranianie
Parametr
Opis
DF01
Sterowanie odszranianiem
0= Nie
1= Tak
Typ odszraniania
0= Temperatura / ci nienie
1= Czas
2= W cznik zewn trzny
Temperatura / ci nienie Setpoint dla rozpocz cia cyklu
Odszraniania
DF02
DF03
DF04
DF05
DF06
DF07
DF08
DF09
DF10
DF11
DF12
DF13
DF14
Temperatura / ci nienie Setpoint dla zako czenia cyklu
Odszraniania
Minimalny czas po w czeniu pozwalaj cy na w czenie
odszraniania wymuszonego
Minimalny czas trwania odszraniania
Maksymalny czas trwania odszraniania
Opó nienie wy czenia spr arki przed rozpocz ciem
odszraniania
Czas wy czenia spr arki po odszranianiu
Odst p pomi dzy cyklami odszraniania
Temperatura (Set point) rozpocz cia odszraniania
czonego po czasie DF10
Temperatura (Set point) zako czenia odszraniania
czonego
Wymuszone za czenie spr arki drugiej podczas
odszraniania
0= Nieaktywne
1= Aktywne
Wymuszone za czenie wentylatora podczas odszranianie i
ociekania
0= Nieaktywne
1= Aktywne tylko podczas odszraniania
2= Aktywne podczas oszraniania i ociekania (dF09)
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
0
3
0
1
0
999
Min
Max
0
1
0
2
-50.0
-58
0.0
0
-50.0
-58
0.0
0
0
110
230
50
725
110
230
50
725
250
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
Bar
Psi
Sec
0
0
0
250
250
250
Sec
Min
Sec
0
1
-50.0
-58
-50.0
-58
0
250
99
110
230
110
230
1
Sec
Min
°C
°F
°C
°F
0
2
Jedn.
Rozdzielczo
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
39 / 48
IC100CX
DF15
DF16
DF17
DF18
DF19
DF20
Set point temperatury/ci nienia do wymuszonego w czenia
sterowania wentylatorem skraplacza podczas odszraniania
Sygnalizacja alarmu niskiej temp. podczas Odszraniania
0= Nieaktywna
1= Aktywna
Opó nienie sygnalizowania alarmu niskiej temp. po zmianie
statusu zaworu 4-ro drogowego
Zawór zwrotny 4-ro drogowy
0= ZA podczas ch odzenia
1= ZA podczas grzania
Set point temperatury/ci nienia do w czenia cyklu
Wymuszonego Odszraniania
Histereza temperatury / ci nienia cyklu Wymuszonego
Odszraniania
DF21
Pr2
Status wentylatora podczas odszraniania
Has o
Alarmy
Parametr
Opis
AL01
AL02
Opó nienie alarmu niskiego ci nienia
Maksymalna liczba za cze alarmu niskiego ci nienia w
ci gu 1 godziny
Alarm niskiego ci nienia podczas pracy spre arki
0= Nieaktywny podczas wy czenia spr arki
1= Aktywny podczas wy czenia spr arki
Opó nienie sygnalizowania alarmu czujnika przep ywu /
termika wentylatora powietrza po aktywacji
Maksymalny czas pomi dzy sygnalizacj alarmu przep ywu
a zablokowaniem pompy wodnej
Czas aktywacji wej cia czujnika termicznego Wentylatora
zasilania / czujnika przep ywu wody
Czas deaktywacji wej cia czujnika termicznego Wentylatora
zasilania / czujnika przep ywu wody
Opó nienie zabezpieczenia termicznego po w czeniu
spre arki
Liczba za cze zabezpieczenia termicznego (termika)
Maksymalna liczba za cze alarmu wysokiej temperatury
/ci nienia skraplacza w ci gu 1 godziny
Set point alarmu wysokiej temperatury/ci nienia skraplania
AL03
AL04
AL05
AL06
AL07
AL08
AL09
AL10
AL11
AL12
AL13
Histereza alarmu wysokiej temperatury/ci nienia
Opó nienie alarmu niskiego ci nienia
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
-50.0
-58
0.0
0
0
110
230
50
725
1
°C
°F
Bar
Psi
0
250
Sec
0
1
-50.0
-58
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0
0
110
230
50
725
25.0
45
50.0
725
1
999
Min
Max
0
0
250
16
0
1
0
250
Sec
0
250
Sec
0
250
Sec
0
250
Sec
0
250
Sec
0
0
16
16
-50.0
-58
0.0
0
0
0
0
0
0
110
230
50
725
25.0
45
50.0
725
250
°C
°F
bar
psi
°C
°F
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
Jedn.
Rozdzielczo
Sec
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
Bar
Psi
Sec
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
40 / 48
IC100CX
AL14
AL15
AL16
AL17
AL18
AL19
AL20
AL21
AL22
AL23
AL24
AL25
AL26
AL27
AL28
AL29
AL30
AL31
Set point alarmu niskiego ci nienia
Histereza alarmu niskiego ci nienia
Max ilo alarmów niskiego ci nienia w ci gu 1 godz.
Przeka nik Alarmu i buzzer w trybie WY i Stand-by
0= Przeka nik Alarmu i buzzer aktywny
1= Przeka nik Alarmu i buzzer nieaktywny
Polaryzacja wyj cia przeka nika alarmu / wyj cia Open
collector
0= Wyj cie bez napi cia w trybie normalnym, z napi ciem w
trybie alarmu
1= Wyj cie z napi ciem w trybie normalnym, bez napi cia w
trybie alarmu
Powi zanie alarmu zalodzenia:
0= Zgodnie z parametremu Ar16 (Chiller) i Ar17 (Pompa
Ciep a)
1= z sond Pb1
2= z sond Pb2
3= z sond Pb3
4= z sond Pb4
Maksymalna liczba za cze alarmu g ównego w ci gu 1
godziny
Opó nienie za czenia alarmu g ównego przez wej cie
cyfrowe
Opó nienie kasowania alarmu g ównego po aktywacji
wej cia cyfrowego
Dzia anie alarmu g ównego:
0 = tylko sygnalizacja niezale nie od ustawienia AL20
(za czony przeka nik alarmu i buzzer) – zawsze wy czany
automatycznie
1 = alarm blokuje sterownik, kasowanie zale nie od
ustawienia AL20
Setpoint alarmu wysokiej temperatury wody na wej ciu
uk adu
Histereza alarmu wysokiej temperatury wody na wej ciu
uk adu
Opó nienie sygnalizowania alarmu wysokiej temperatu-ry
wody na wej ciu uk adu
Maksymalna liczba za cze alarmu wysokiej tempera-tury
na wej ciu uk du w ci gu 1 godziny
Opó nienie alarmu czujnika przep ywu wody skraplacza
Maksymalny czas pomi dzy sygnalizacj alarmu przep ywu
a zablokowaniem pompy wodnej
Mnimalny czas w czenia alarmu wysokiej temperatury
wody na wej ciu uk adu
Minimalny czas pomi dzy alarmami wysokiej temperatury wody na wej ciu uk adu
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
°C
°F
Bar
Psi
°C
°F
Bar
Psi
dec/int
-50.0
-58
0.0
0
0
0
0
0
0
0
110
230
50
725
25.0
45
50.0
725
16
1
0
1
0
4
0
16
0
250
Sec
0
250
10 sec
10 sec
0
1
-50.0
-58
0.1
0
0
110
230
25.0
45
250
°C
°F
°C
°F
10 sec
dec/int
0
16
0
0
250
250
Sec
Sec
0
250
Sec
0
250
Sec
dec/int
dec/int
dec/int
dec/int
10 sec
41 / 48
IC100CX
AL32
Pr2
Konfiguracja alarmu w cznika przep ywu skraplacza
0= nie u ywany
1= aktywacja tylko w trybie Chillera
2= aktywacja tylko w trybie Pompy Ciep a
3= aktywacja w trybie Chillera i Pompy Ciep a
Has o
0
3
0
999
34. INSTALACJA I MONTA
34.1 “C” Format (32*74mm)
Sterownik powinen by montowany w otworze 29x71 mm i zabezpieczony do czonymi klamrami.
34.2
Klawiatura Dodatkowa
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
42 / 48
IC100CX
Klawiatura musi by montowana w otworze o wymiarach 72x56mm i zabezpieczona przed wypadni ciem
wkr tami(standardowe wyposa enie).
Szczelno IP65 gwarantowana jest przy u yciu uszczelki RGW-V (opcja).
Fig. 2
MONTA NA CIENNY: do monta u nasciennego przeznaczona jest obudow V-KIT (czarna, szara lub bia a)
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
43 / 48
IC100CX
35. ZACISKI ELEKTRYCZNE
Sterownik wyposa ony jest w z cza (przewody max 1.0 mm2):
14-to przewodowe do pod czenia zasilania, wej i wyj analogowych i cyfrowych,
12 lub 6 stykowe z cze przewodowe wyj przeka nikowych (zale nie od modelu)
UWAGA:
z cza 17-19 s po czone wewn trz sterownika (wspólne dla przeka nika 1 (zacisk 15) i przeka nika 2 (zacisk16))
z cza 21-22 s po czone wewn trz sterownika (wspólne dla przeka nika 3 (zacisk 18 i przeka nika 4 (zacisk 20))
5-cio stykowe z cze przeznaczone jest do pod czenia pami cu HotKey lub interfejsu XJ485CX TTL/RS485
Sterownik posiada 4 z cza 2 stykowe (zale nie od modelu) do pod czenia dodatkowej klawiatury, sondy Pb4, wyj cie
analogowe 4..20mA / 0..10Vcc.
UWAGI:
Przed w czeniem zasilania nale y sprawdzi poprawno po cze .
Przewody niskopr dowe i sygna owe (sond) nale y prowadzi z dala od przewodów pr dowych.
Nale y przestrzega maksymalnych dopuszczalnych mocy i pr dów wyj ciowych. Przy wi kszych mocach nale y
stosowa dodatkowe styczniki.
36. SCHEMATY
36.1 Model z 5 wewn trznymi przeka nikami i 1 wyj ciem analogowym (0..10V or 4..20mA)
MF ID1, MF ID2, MF ID5 = wej. cyfrowe wielofunkcyjne
ID3 = wej. cyfrowe wysokiego ci nienia
ID4 = wej. cyfrowe niskiego ci nienia
RL1 = Przeka nik spr arki
RL2, RL3, RL4, RL5 = wyj cia przeka nikowe
MF o.c. out = wielofunkcyjne wyj cie OC
(zewn trznego przeka nika)
Pb1, Pb2, Pb3, Pb4 = Sondy NTC lub wej. cyfrowe
Tk = wyj cie do zewn trznego sterownika pr dko ci
wentylatora
Analog output = wyj cie analogowe 0..10V / 4..20mA do
sterowania zewn trznym sterownikiem pr dko ci
wentylatora skraplacza lub pompy wodnej parownika
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
44 / 48
IC100CX
36.2 Model z triakiem i ratiometrycznym przetwornikiem ci nienia (Pb3)
MF ID1, MF ID2, MF ID5 = wej. cyfrowe wielofunkcyjne
ID3 = wej. cyfrowe wysokiego ci nienia
ID4 = wej. cyfrowe niskiego ci nienia
RL1 = Przeka nik spr arki
RL2, RL3, RL4 = wyj cia przeka nikowe
RL5 = wielofunkcyjne wyj cie zewn trznego przeka nika
Triac out Fan = wyj cie wentylatora skraplacza
Pb1, Pb2, Pb4 = Sondy NTC lub wej. cyfrowe
Pb3 = ratiometryczny przetwornik ci nienia
MF o.c. out = wielofunkcyjne wyj cie OC (zewn trznego
przeka nika)
36.3 Model z 5 wewn trznymi przeka nikami i przetwornikiem ci nienia (Pb3)
MF ID1, MF ID2, MF ID5 = wej. cyfrowe wielofunkcyjne
ID3 = wej. cyfrowe wysokiego ci nienia
ID4 = wej. cyfrowe niskiego ci nienia
RL1 = Przeka nik spr arki
RL2, RL3, RL4, RL5 = wyj cia przeka nikowe
Pb1, Pb2, Pb4 = Sondy NTC lub wej. cyfrowe
Pb3 = przetwornik ci nienia
Tk = wyj cie do zewn trznego sterownika pr dko ci
wentylatora
MFo.c. out = wielofunkcyjne wyj cie OC (zewn trznego
przeka nika)
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
45 / 48
IC100CX
36.4 Model z 5 wewn trznymi przeka nikami i ratiometrycznym przetwornikiem ci nienia (Pb3)
MF ID1, MF ID2, MF ID5 = wej. cyfrowe wielofunkcyjne
ID3 = wej. cyfrowe wysokiego ci nienia
ID4 = wej. cyfrowe niskiego ci nienia
RL1 = Przeka nik spr arki
RL2, RL3, RL4, RL5 = wyj cia przeka nikowe
Pb1, Pb2, Pb4 = Sondy NTC lub wej. cyfrowe
Pb3 = ratiometryczny przetwornik ci nienia
Tk = wyj cie do zewn trznego sterownika pr dko ci
wentylatora
MF o.c. out = wielofunkcyjne wyj cie OC (zewn trznego
przeka nika)
36.5
Wyposa enie dodatkowe
Seria XV: Regulator pr dko ci wentylatora (0,5KW, 1KW and 2,2KW)
CW15-KIT i CWC15-KIT: Wi zka kabli do pod czenia do sterownika Ichill (model z
5 przeka nikami lub 4 przeka nikami i 1 triakiem)
XJ485CX: Interfejs TTL/RS485 do pod czenia sterownika do jednostki
monitoringu DIXELL XWEB
RT314 Kit: modu przeka nika DIN (monta na szynie TS35)
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
46 / 48
IC100CX
Prog TOOL KIT: zestaw do programowania sterownika bezpo rednio
przez komputer PC
Hot key: pami
zewn trzna do programowania sterownika
37. DANE TECHNICZNE
Obudowa: wysokoudarowe tworzywo ABS
Wymiary: Front panel 32x74 mm, g boko 60mm
Monta : tablicowy w otworze 29x71 mm
Szczelno od frontu: IP65
Zaciski: Roz czne 12 i 14 pinów – kabel CW15KIT
Zasilanie: 12Vac/dc 10%, 24Vac/dc 10%, 50-60Hz
Pobór mocy: 5VA max
Wej cia: 4 sondy temp. NTC, lub 3 sondy temp. NTC i 1 sonda ci nienia 4..20mA / 0..10V
Wej cia cyfrowe: 5 wolnych od napi cia
Przeka niki wyj ciowe: 4 / 5 przeka ników (zale nie od modelu) SPDT 5(3)A, 250Vac
Open collector: 12V, 40mA
Wyj cie analogowe: 4..20mA / 0..10V
Wyj cie szeregow: TTL standard
Protokó komunikacji: Modbus – RTU
Pami : on the non-volatile memory (EEPROM)
Rodzaj dzia ania: 1B
Software class: A
Temperatura pracy: 0÷60 °C
Temperatura przechowywania: -25÷60 °C
Wilgotno wzgl dna: 20 85% (bez kondensacji)
Zakres pomiaru: sonda NTC -40÷110°C C (- 40 ÷ 230 °F)
Zakres pomiaru: przetwornik ci nienia 0÷ 50 bar
Rozdzielczo pomiaru temperatury: 0,1 °C lub 1°C
Dok adno (w temp. 25°C): ±0,5 °C ±1 cyfra
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
47 / 48
IC100CX
Wej cie/wyj cie
Sondy
Wej cia cyfrowe
Przeka niki
Pb1, Pb2 i Pb4
Pb3
Typ
Konfigurowane: NTC, Wej cie cyfrowe
Konfigurowane: NTC, 4..20mA, 0..5V
ID1, ID2 i ID5
Konfigurowane; wolne od napi cia
ID3
ID4
Wysokiego ci nienia; wolne od napi cia
Niskiego ci nienia; wolne od napi cia
RL1
RL2, RL3, RL4 i RL5
Spr arki: przeka nik SPDT 5(3) A 250Vac
Konfigurowane: przeka nik SPDT 5(3) A 250Vac
PWM: modulowane do sterowania wentylatorem parownika, Open
collector: Konfigurowane
Wy PWM / Open collector
Wy Open collector
Konfigurowane; 12 Vcc 40mA max
Wy 4..20mA lub 0..10V
Modulowane do sterowania wentylatorem lub pomp parownika
Wy Hot Key / TTL
Wyj cie Hot Key lub Persional computer / supervisor systems
Dodatkowa klawiatura
Wyj cie dedykowane
1592022500 IC100CX PL rel.1.0 2012 ECD
48 / 48

Podobne dokumenty