Załącznik nr 1 WZÓR WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH

Transkrypt

Załącznik nr 1 WZÓR WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH
Zał cznik nr 1
WZÓR
WYKAZ OSÓB POPIERAJ CYCH
- list kandydatów do rady gminy (miasta)*)
....................................................................................................................................................
(nazwa)
- list kandydatów do rady powiatu*)
....................................................................................................................................................
(nazwa)
- list kandydatów do sejmiku województwa *) ........................................................................
(nazwa)
zgłaszan przez .......................................................................................................................*)
(nazwa komitetu wyborczego)
w okr gu wyborczym nr ............................... .
LISTA KANDYDATÓW
L.p..
Imi i nazwisko kandydata
OSOBY POPIERAJ CE LIST KANDYDATÓW
Lp.
*)
Imi i nazwisko
Niepotrzebne skre li
Adres zamieszkania
Numer PESEL
Podpis

Podobne dokumenty