Strategia zarządzania relacjami ze społecznością lokalną dla firmy

Komentarze

Transkrypt

Strategia zarządzania relacjami ze społecznością lokalną dla firmy
W S P Ó Ł P R AC A Z G RU PA M I L Ó K A L N Y M I
ST R AT E G I A Z A R Z Ą DZ A N I A :
ST U D I U M P RZ Y PA D KU F I R M Y N E U C A
LETNIA AKADEMIA FUNDACJI SENDZIMIRA
WYZWANIA ZRÓWNÓWAZÓNEGÓ RÓZWÓJU
TÓRUN, LIPIEC 2013
AU TO R Z Y R A P O RT U
ENIKÓ MELEG
KRYSTYNA MANTURZYK
TÓMASZ ZAPAŁA
ANDREEA PAUNA
NADIIA GRYSHCHENKÓ
Órganizator
Partner biznesowy
Sponsor
Fundacja Sendzimira
NEUCA
Narodowy Fundusz Óchrony
Srodowiska i Gospodarki
Wodnej
2
Podziękowania
Chcielibysmy podziękowac Pani Agnieszce Anielskiej, specjalistki od PR
z firmy NEUCA za cenne informacje i komentarze.
Chcielibysmy rowniez wyrazic wdzięcznosc dla Joanny Klak, Tomasza
Bergiera, Jakuba Kronenberga, Karoliny Maliszewskiej, Beaty Sochackiej
i Renaty Putkowskiej za ich cierpliwosc i udzielone porady. Bez ich wsparcia
ten projekt nigdy nie doszedłby do skutku.
3
Spis treści
WSTĘP
6
1. PÓDSTAWÓWE INFÓRMACJE Ó NEUCA SA
7
2. INTERESARIUSZE
9
2.1. Pracownicy
9
2.2. Apteki i szpitale
10
2.5. Pacjenci i grupy lokalne
10
2.6. Jednostki edukacyjne
10
3. SPÓŁECZNE WSKAZNIKI CSR
11
3.1. Ócena CSR za pomocą metody CÓMPASS
11
4. WYZWANIA ZRÓWNÓWAZÓNEGÓ RÓZWÓJU FIRMY
14
5. DÓBRE PRAKTYKI
15
5.1.Lekcje pierwszej pomocy w szkołach.
15
5.2. Fundacja: działania edukacyjne i profilaktyka skierowana do dzieci.
15
5.3. Grupa Pelion: leki za tonery
15
5.4. Audyt dostawcow HP
16
5.5. Wal-Mart: rewolucja w opakowaniach
16
6. REKÓMENDACJE DLA NEUCA
17
6.1. Zaangazowanie pracownikow
17
6.2. Program wsparcia osob uzaleznionych od medykamentow.
17
6.3. Edukacja prozdrowotna w szkołach.
17
6.4.Wzmocnienie wspołpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
18
6.5. Ódpis 1% podatku w firmie NEUCA
18
6.6.Zaangazowane partnerow biznesowych.
18
6.7. Promowanie etycznych zachowan wsrod dostawcow.
19
6.8. Ópakowaniowa karta wynikow dla dostawcow firmy
19
7. PÓDSUMÓWANIE
20
8. ZRÓDŁA
21
4
STRESZCZENIE
Projekt ma na celu ulepszenie wspołpracy firmy z lokalną społecznoscią oraz
znalezienie potencjalnych nowych interesariuszy. Raport składa się ze streszczenia, spisu
tresci, wstępu, 6 rozdziałow z podrozdziałami. Po krotkim wstępie znajduje się rozdział
z podstawowymi informacjami o firmie, następny traktuje o interesariuszach. W kolejnym
rozdziale przedstawione są wskazniki CSR, Po nim jest opis wybranych dobrych praktyk
z dziedziny wspołpracy z lokalną społecznoscią, Sugestie i konkluzje uzupełniają głowną
częsc pracy.
Praca nad projektem była skoncentrowana głownie na poprawie wspołpracy między
firmą, a grupami lokalnymi oraz jednostkami edukacyjnymi, jako waznymi
interesariuszami. Interesariusze zostali podzieleni na wg następujących kategorii:
interesariusze wewnętrzni (pracownicy) oraz zewnętrzni, głownie apteki i szpitale,
producenci, inwestorzy, pacjenci i grupy lokalne, jednostki edukacyjne.
Została utworzona lista wskaznikow do oszacowaniu CSR oraz zostały wyznaczone
najwazniejsze wyzwania w tym zakresie. Wyzwania dotyczą następujących kwestii:
gruntowna wspołpraca między firmą a grupami lokalnymi; tworzenie nowych form
wspołpracy; weryfikowanie polityki CSR dostawcow produktow; stosowanie
ekoetykietowania i udzielanie informacji na temat wytwarzania produktow wg zasad
zrownowazonego rozwoju; oraz działanie wg zasad etycznych na danym polu.
Dobre praktyki zostały wybrane, aby przedstawic mozliwe rozwiązania
w odpowiedzi na wyzwania firmy oraz udzielic informacji na temat wdrazania praktyk
zarządzania firmą pod kątem zrownowazonego rozwoju.
Zaproponowane rozwiązania opierają się na doswiadczeniu roznych firm z całego
swiata. Składa się na nie: zaangazowanie pracownikow, oferta wsparcia dla ludzi
w trudnej sytuacji społecznej, kampanie edukacyjne, wspołpraca z NGÓ, sprawdzanie
dostawcow i podwykonawcow pod kątem ich etyki pracy.
5
WSTĘP
Raport został przygotowany przez grupę 5 członkow Akademii Letniej „Wyzwania
Zrownowazonego Rozwoju”, ktora odbywała się w miejscowosci Przysiek k/Torunia
w lipcu 2013 i była organizowana przez Fundację Sendzimira.
Fundacja szerzy wiedzę oraz zastosowania gospodarki zrownowazonego rozwoju
poprzez akcje edukacyjne, badania oraz działania praktyczne. Szczegolna uwaga jest
poswięcona długofalowym partnerstwom oraz wspołpracy między Akademią,
administracją publiczną, biznesem oraz sektorem NGÓ w zakresie zrownowazonego
rozwoju oraz usług ekosystemow.
Letnia Akademia jest waznym działaniem szkoleniowym, ktore odbywa
się rokrocznie od 1998. Studenci to młodzi fachowcy z roznych dziedzin z Europy
Srodkowo-Wschodniej, ktorzy spotykają się, aby pracowac przez 3 tygodnie nad dwoma
projektami: lokalnym i biznesowym. Praca w grupach oraz warsztaty, ktore odbywają
się rownolegle z wizytami na miejscu pomagają zrozumiec jak pewne rzeczy działają
w realnych warunkach i jak wprowadzac zmiany.
Celem projektu praktycznego jest poprawa wspołpracy firmy z grupami lokalnymi
oraz znalezienie nowych interesariuszy.
Raport przedstawia wachlarz działan, ktore NEUCA moze zainicjowac w celu
poprawy dialogu z interesariuszami.
Naszym zadaniem było (1) przedstawic mapę obecnych interesariuszy NEUCA oraz
zidentyfikowac ich; (2) zasugerowac indykatory CSR; (3) przedstawic najlepsze praktyki
CSR; (4) zarekomendowac nowe działania dla obecnych interesariuszy oraz podjąc akcje
by dotrzec do nowych.
Pierwszym etapem pracy było spotkanie z przedstawicielem firmy, Panią Agnieszka
Anielska. Podczas spotkania przedstawiono nam istotne informacje o firmie,
jej wartosciach oraz kierunku, w ktorym dązy. Mielismy rowniez szansę lepiej zrozumiec
strategie firmy, oczekiwania oraz obszary, w ktorych chciałaby się rozwijac.
Bazując na informacjach, ktore zgromadzilismy podczas spotkania a takze naszych
własnych poszukiwan, przygotowalismy przegląd wyzwan, ktore stoją przed firmą, listę
interesariuszy, zestaw wskaznikow odpowiedzialnosci biznesu, listę dobrych praktyk,
rekomendacje oraz korzysci z ich zastosowania w firmie.
6
1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NEUCA SA
Struktura firmy ma charakter wielobranzowy. Rozne firmy operują pod egidą
NEUCA (Rysunek 1). Działają wewnątrz jednej grupy, ale w roznych dziedzinach.
Rysunek 1. Struktura grupy NEUCA SA
(http://www.NEUCA.pl/pl/wspolpraca/wspolpraca-z-NEUCA/sila-grupy)
Ógolne informacje o NEUCA są przedstawione w Tabeli 1 (więcej informacji:
www.NEUCA.pl).
Sektor działań
Najważniejsze
działania
Liczba
zatrudnionych
Historia (główne
Óchrona zdrowia
 Sprzedaz hurtowa (firma na skalę hurtową dystrybuuje i
produkuje farmaceutyki dla aptek)
 Zarządzanie marką prywatną (SynoptisPharma wspolnie z
NURSEA i APTEÓ)
 Usługi na rynku hurtowym (agencja reklamy NEKK , firma
ILC IT )
 Wydawnictwa (magazyny: "Swiat Zdrowia", "Moje Zdrowie",
"Magazyn Aptekarski")
 Logistyka i dystrybucja (firmy NEUCA LÓGISTYKA,
FARMADA TRANSPÓRT)
 Telemarketing (firma INFÓNIA )
 Księgowosc i IT (firma ACCEDIT)
 Edukacja/szkolenia (Aptekarska Szkoła Zarządzania)
3500
1990 – powstanie firmy
1994 – firma staje się społką akcyjną
7
wydarzenia)
Wartości firmy
Nagrody
2001 – sieci handlowe stanowią 90% firmy
2004 –TÓRFARM (grupa NEUCA) wchodzi na Warszawską Giełdę
Papierow Wartosciowych
2006 – Powstaje “Swiat Zdrowia “– społka akcyjna z farmaceutami
oraz TÓRFARM w roli interesariuszy
2007 – firma obsługuje 20% polskiego rynku w hurtowej
sprzedazy farmaceutykow do aptek
2008 – Powstanie Farmada Transport, firmy dedykowanej
dystrybucji krajowych farmaceutykow do aptek
2010– Przebranzowienie firmy – powstaje NEUCA SA ,
firma macierzysta koncentrujące wszystkie funkcje zarządcze
2009–2011 – operowanie w trzech centrach hurtowych (Katowice,
Óltarzew k/ Warszawy oraz Gadki k/Poznania) dodatkowo do juz
działających lokalnych magazynow hurtowych
2011 – powstaje firma swiadcząca usługi telemarketingowe
Infonia
 Integralność
Działania firmy opierają się na zasadach odpowiedzialnosci
korporacyjnej – zarowno w relacjach między pracownikami jak
i poza Grupą Nauca.
 Szacunek
Firma uznaje odrębnosc i indywidualnosc kazdego
wspołpracownika oraz klienta
 Satysfakcja klienta
Firma tak prowadzi biznes, aby usatysfakcjonowac klientow
w najlepszy mozliwy sposob poprzez aktywne identyfikowanie
i adresowanie działan do ich potrzeb, podnoszenie, jakosci relacji
i wsparcie ich działan w sposob biezący
 Złota setka 2008 i 2009
 Perły Polskiej Giełdy
 Regional Forbes CSR Award
 Najlepiej Zarządzana Społka Giełdowa
 Forbes Diamond 2010
Tabela 1. Podstawowe informacje o NEUCA
8
2. INTERESARIUSZE
Pod pojęciem interesariusz, mamy na mysli firmę oraz jednostkę, ktorą dotyczą
działania danej firmy jak rowniez to, ze moze miec bezposredni jak i posredni interes w jej
operacjach. Interesariusze mogą byc częscią wewnętrznej organizacji firmy
lub zewnętrznej, jako klienci, inwestorzy lub członkowie grup lokalnych. NEUCA
przestrzega rekomendacji ISÓ 26000 jako wskazowki do włączenia społecznej
odpowiedzialnosci biznesu do listy wartosci i praktyk firmy. Duzo miejsca zajmuje:
przejrzystosc; dialog z interesariuszami; rozwoj umiejętnosci i szkolenia w miejscu pracy;
zdrowie i opieka; profilaktyka; wsparcie dla chorych.
Przedstawiona lista bazuje na naszej percepcji oraz wywiadzie przeprowadzonym
z przedstawicielem firmy. W rozdziale opisujemy tych interesariuszy, z ktorymi NEUCA
jest związana w działaniach innych niz głowne operacje.
Pracownicy
Firmy
Apteki
Szpitale
Społeczność lokalna
Instytucje służby zdrowia
Organizacje społeczne
Organizacje
charytatywne
Producenci
Jednostki
edukacyjne
Inwestorzy
Pacjenci
Rysunek 1: Mapa interesariuszy firmy
2.1. Pracownicy
Firma dązy do tego by zaoferowac swietne dodatkowe korzysci dla swoich
pracownikow, np. oferuje pozyczki na dalsze studia, system opieki zdrowotnej
i społecznej, darmowy dostęp do obiektow rekreacyjnych. Órganizowane szkolenia
sprzyjają rozwojowi zawodowemu pracownikow, umozliwiając im zwrocenie firmie
uzyskanych korzysci, np. lepsze umiejętnosci i produktywnosc. Co wazniejsze, NEUCA
prowadzi rozne programy angazujące pracownikow – np. NEUCAaktywni Sport,
9
Wolontariat lub NEUCAaktywni Zdrowie – te programy zachęcają pracownikow
do uprawiania sportow oraz jednoczesnie angazują ich w projekty charytatywne dla grup
lokalnych.
2.2. Apteki i szpitale
Apteki i szpitale są uwazane za kluczowych interesariuszy. NEUCA SA utrzymuje
z nimi scisłe relacje i wspiera je; np. programami szkoleniowymi z marketingu lub
narzędzi IT, aby pomoc im lepiej dostosowac się do zmieniającego się stanu rynku.
Co więcej, oferuje rozne programy partnerskie, np. „Partner” lub „Zysk”, ktore zapewniają
profesjonalne usługi konsultacyjne, pomoc prawną, szkolenia z wydajnosci operacyjnej.
Firma działa w projekcie o publicznym zasięgu o nazwie „Program pomocy naszym
pacjentom”, ktory ma na celu poszerzenie wiedzy na temat typowych problemow
zdrowotnych ludzi z najblizszych srodowisk.
2.5. Pacjenci i grupy lokalne
NEUCA czuje odpowiedzialnosc za pacjentow i dociera do nich na rozne sposoby.
Bezpłatne gazety (Swiat Zdrowia, Magazyn Aptekarski) poswięcone zdrowemu trybowi
zycia oraz profilaktyce. Brochury skoncentrowane na problemach zdrowotnych
są dostępne w aptekach partnerskich nalezące do programu Pomoc Pacjentom. W
programie polityki społecznej, pomoc dotarła do 24 instytucji pomocowych i na cele
leczenia i rehabilitacji.
Firma zapewnia wsparcie poprzez akcje charytatywne; np. poprzez program
wolontariatu pracowniczego „NEUCAaktyni Wolontariat”. W ramach tego programu,
pracownicy są zachęcani do zbierania funduszy. Jeden z takich projektow, ktory został
przeprowadzony, wsparł Fundacja Dzieciom "Zdązyc z Pomocą". Inna podobna inicjatywa
to rokrocznie odbywający się maraton „NEUCA dla Zdrowia”, gdzie kazdy kilomentr
pokonany przez uczestnika marszu jest przeliczany na pieniądze ktore są potem
przekazane wybranej fundacji, np. Torunska Fundacja na rzecz Hematologii.
2.6. Jednostki edukacyjne
NEUCA oferuje mozliwosci szkoleniowe przyszłym fachowcom w dziedzinie
marketingu, zarządzania i farmacji, we wspołpracy z Uniwersytetem Medycznym
z Warszawy i Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Co więcej, firma oferuje
płatne praktyki jak rowniez trening zawodowy „Farmaceutyczna Szkoła Zarządzania”,
gdzie studenci mogą zdobyc odpowiednie doswiadczenie.
W rozdziale 5, przedstawiamy przykłady dobrych praktyk z roznych krajow
i prezentujemy nasze sugestie odnosnie wymienionych interesariuszy, ktorzy powinni byc
szczegolnie wzięci pod uwagę. W rozdziale 6 podsumowujemy nasze pomysły i mozliwe
rozwiązania.
10
3. SPOŁECZNE WSKAŹNIKI CSR
Pomiar CSR w kazdej firmie wydaje się skomplikowany, poniewaz wskazniki
i metody pomiaru mają pewne ograniczenia związane z subiektywnymi cechami tego
zjawiska. Na potrzeby raportu wykorzystalismy metodę CÓMPASS do oszacowania
rozwoju firmy NEUCA w ramach CSR.
3.1. Ocena CSR za pomocą metody COMPASS
Metoda
CÓMPASS
została
stworzona
przez
ATKISSÓN
group
(http://www.atkisson.com/). Jest łatwa w zastosowaniu a jej efekty są bardzo przydatne
w podejmowaniu decyzji na polu zrownowazonego rozwoju. Nasza ocena opiera się na
publicznie dostępnych informacjach (chociaz moze tez opierac się na bardziej
konkretnych, wewnętrznych zrodłach informacji). Tym samym nasza ocena odzwierciedla
przejrzystosc firmy i jej działan CSR. Dane w czterech kategoriach, mianowicie:
srodowisko naturalne, ekonomia, społeczenstwo i dobrobyt, wraz z dodatkowymi
informacjami na temat integracji tych elementow – zostały oszacowane wg następującej
skali:
0 - brak polityki firmy, nie ma informacji na ten temat.
1 - Ógraniczone informacje i daty.
2 - Jasno przedstawiona polityka/metryka.
3 - bardzo klarowna polityka/metryka.
Następnie wszystkie punkty są zsumowane (maksymalny wynik to 210) a punkty
dla kazdej kategorii są przeliczane na skalę 100 punktow. Wyniki oceny NEUCA (ocena
wykonana przez w oparciu o dane dostępne na stronie internetowej oraz w innych
zrodłach www) prezentuje Rysunek 3.
Rysunek nr 3: Ocena COMPASS
11
Ópis pozytywnego stosunku firmy do zrownowazonego rozwoju jest przedstawiony
ponizej.
1. Polityka ochrony srodowiska firmy bazuje na działaniach związanych
z recyklingiem odpadow, ktory wspierają pracownicy poprzez ich segregację w biurze
oraz ograniczaniem emisji gazow cieplarnianych poprzez zwiększanie efektywnosci
transport.
2. Pracownicy firmy objęci są systemem szkolen z zakresu ochrony srodowiska
realizowanych z funduszy unijnych. Jednoczesnie, unijne standard raportowania
finansowego przyjęte przez Unię Europejską nie do konca satysfakcjonują firmę, ktora
poszukuje sposobow (nawet, jesli nie wyraza tego, jako strategii), w jaki sposob zapewnic
realizację celow ekonomicznych takze poprzez działania związane ze zrownowazonym
rozwojem firmy.
3. Firma realizuje politykę podnoszenia efektywnosci w zakresie wykorzystania
kapitału społecznego i zasobow naturalnych – głownie poprzez rozwijanie wiedzy
i umiejętnosci swoich pracownikow.
4. Jednoczesnie, firma stworzyła i wprowadziła model komunikacji online oparty na
platformie umozliwiające wymianę informacji pomiędzy koordynatorami transport w 18
społkach farmaceutycznych nalezących do Grupy Kapitałowej NEUCA.
5. Firma wdraza zasady ładu organizacyjnego stworzone przez Warszawską Giełdę
Papierow Wartosciowych. NEUCA ma wdrozone polityki dotyczące filantropii
i społecznego zaangazowania, realizowanych poprzez: poprawę dostępu pacjentow
do nowoczesnych form leczenia oraz rehabilitacji; poprawę dostępu do systemu zdrowia
dla osob zagrozonych wykluczeniem społecznym takich jak: osoby bezrobotne,
bezdomne, uzaleznione od narkotykow, niepełnosprawne, samotne; pomoc osobom
poszkodowanym w wypadkach lub w trudnej sytuacji zyciowej – głownie poprzez
wspieranie organizacji pomocowych i charytatywnych; promocję edukacji prozdrowotnej
oraz wspieranie rozwoju profesjonalistow rynku farmaceutycznego.
6. Firma oferuje szkolenia i warsztaty “ Projekt: Kariera” skierowany do studentow,
ktory następnie mają mozliwosc odbycia bezpłatnego stazu w Neuce. Działania HR firmy
rowniez opierają się na zewnętrznych, wewnętrznych i grupowych szkoleniach
np. w zakresie podnoszenia umiejętnosci trenerskich wsrod pracownikow, tak by to oni
mogli prowadzic szkolenia dla innych osob. W zakresie benefitow socjalnych, firma
zapewnia swoim pracownikom dodatkowe ubezpieczenie społeczne, a takze karnety
sportowe oraz ubezpieczenie na zycie.
7. Firma włącza w swoje postrzeganie odpowiedzialnego biznesu takze kwestie
etyczne. Stworzony prze nią Kodeks etyczny jest oparty na powszechnie uznanych
standardach i wartosciach w tym obszarze. Firma okresla swoją misję społeczną, jako:
realizowanie swojej odpowiedzialnosci w obszarze zdrowia publicznego, wynikającej
ze społecznej relacji pomiędzy pacjentami, a producentami i dostawcami produktow
medycznych oraz potrzebę budowania “lepszej kultury zdrowotnej”.
Jednoczesnie, ogolny wynik firmy wydaje się byc niski, co wynika z braku jasnych
polityk firmy w zakresie zrownowazonego rozwoju oraz analizowania poprzez konkretny
12
wskazniki swojego rozwoju w poszczegolnych kategoriach wskazanych przez CÓMPASS
Z analizy jednoznacznie wynika, ze kwestie zrownowazonego rozwoju są dla firmy
istotne, ale pojawiają się element warte usprawnienia w obszarze komunikacji pomiędzy
firmą i społecznoscią lokalną. Następny rozdział okresla wyzwania firmy w tym zakresie,
natomiast rozdział 6 poswięcony jest prezentacji mozliwych rozwiązan.
13
4. WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY
Z punktu widzenia zrownowazonego rozwoju – zaangazowanie interesariuszy
i budowanie z nimi długofalowego partnerstwa w oparciu o obustronne zrozumienie
swoich interesow, jest dzis kluczowym wyzwaniami, przed jakim stoi firma NEUCA.
Szczegolnie w kontekscie wspołpracy ze społecznoscią lokalną. Innymi zdiagnozowanymi
wyzwaniami są: budowanie nowych partnerstwa; analiza dostawcow firmy pod kątem
CSR; wdrazanie standardow i certyfikatow w celu informowania o zrownowazonych
aspektach produktow firmy, a takze działania etyczne. Ponizsza analiza SWÓT
przedstawia biezącą sytuację firmy ( Rysunek 5) w zakresie odpowiedzialnego biznesu.
•Firma notowana na giełdzie
•Wdraża ISO 26000
•Określone główne wartości
•Programy wsparcia dla
pracowników
•Projekty angażujące
pracowników w sport i
wolontariat
•Program rozwoju pracowników
HIPOcamp
•Prowadzenie kampanii edukacji
ekologicznej
•Doświadczenie w prowadzaniu
działań PR i promocyjnych
•Program rozwoju kadry
menedżerskiej
•Wizerunek firmy
•Pogłebianie wiedzy o społeczności
lokalnej
•Przewaga konkurencyjna
•Dobre samopoczucie i możliwości
rozwoju pracowników
•Nowe formy komunikacji i
kooperacji z interesariuszami
•Złożona struktura firmy
•Planowana restrukturyzacja
•Konieczność działań pod wieloma
markami grupy jednocześnie
•Ograniczona informacja na temat
działań dostawców i producentów
w zakresie zrównoważonego
rozwoju
•Ograniczona informacja na temat
wpływu środowiskowego firmy
•Nie do końca zrealizowane
oczekiwania kadry menedżerskiej
•Ograniczona współpraca ze
społecznością lokalną
Mocne
strony
Słabe
strony
Szanse
Zagrożenia
•Poziom kooperacji pomiędzy
spółkami grupy
•Brak jasnej strategii współpracy z
interesariuszami
•Rosnący negatywny wpływ na
środowisko naturalne
•Społeczne napięcia wynikające z
sytuacji kadry menedżerskiej
Rysunek 5. Analiza SWÓT na temat biezącej sytuacji firmy w obszarze CSR.
14
5. DOBRE PRAKTYKI
Dobre praktyki to narzędzie, ktore moze zainspirowac do rozwiązywania
problemow firmy w innowacyjny sposob, w oparciu o przykłady skutecznych działan
innych.
Ponizej opisana została lista dobrych praktyk, ktore mogłyby byc
zaimplementowane w firmie NEUCA w całosci lub częsciowo. Praktyki odnoszą się
do roznych aspektow działania firmy.
5.1.Lekcje pierwszej pomocy w szkołach.
Rumunska firma SMURD (Mobile Emergency Service for Resuscitation
and Extrication) działa w obszarze pierwszej pomocy, dlatego postanowiła podzielic się
swoją wiedzą z najmłodszymi poprzez organizację I finansowanie lekcji z pierwszej
pomocy w szkołach. Firma nawiązała wspołpracę ze studentami studiow medycznych,
ktorzy w ramach działan wolontariackich, realizują takie szkolenia ucząc dzieci podstaw
pierwszej pomocy.
5.2. Fundacja: działania edukacyjne i profilaktyka skierowana do dzieci.
Fundacja korporacyjna węgierskiej firmy Beres Pharmaceuticals Ltd., zainicjowała
program edukacji i profilaktyki dla dzieci. Kazdego roku, fundacja organizuje bezpłatne
badanie słuchu dla ponad 5000 dzieci oraz finansuje lekarstwa dla potrzebujących osob
w podeszłym wieku w ramach swoich swiątecznych działan charytatywnych. Fundacja
wspiera tez największe organizacji pozarządowe działające w obszarze profilaktyki
nowotworowej nie tylko poprzez działania edukacyjne, ale tez organizując koncerty
charytatywne z udziałem gwiazd węgierskiej muzyki. Dzięki koncertom, znane i lubiane
osoby mogą budowac swoją rozpoznawalnosc, ale tez wykorzystac swoją popularnosc,
aby namowic innych do pomagania osobom potrzebującym. Cały dochod z tego typu
koncertow przekazywany jest dla organizacji pozarządowych.
5.3. Grupa Pelion: leki za tonery
W 2007 roku, polska Grupa Pelion rozpoczęła akcję charytatywną “Leki za tonery”,
wspierającą osoby w trudnej sytuacji materialnej, ktore nie mają mozliwosci zakupienia
potrzebnych srodkow medycznych.
Zamiast tworzyc kolejny fundusz na rzecz pomocy osobom, ktorych nie stac na leki
– firma postanowiła stworzyc program oparty na umowie z podmiotem zajmującym się
recyklingiem zuzytych tonerow do drukarek. W całej grupie Pelion zbiera się bowiem tego
typu sprzęt i oddaje do recyklingu – firma recyklingowa skupia je uzyskane w ten sposob
srodki przekazuje Fundacji, ktora przeznacza je na zakup lekow dla osob indywidualnych
lub instytucji takich jak hospicja. Kazda firma – społka ma swojego lokalnego
koordynatora akcji, ktory posredniczy pomiędzy swoją firmą, a Fundacją. Celem działan
jest budowanie zaufania społecznego, wzmocnienie więzi biznesowych oraz efektywna
pomoc osobom indywidualnym i instytucjom. Efektem akcji przez pierwsze 5 lat
jej działania jest zebranie ok. 400 kg zuzytych tonerow.
15
5.4. Audyt dostawców HP
Kazdy firma, ktora chce byc dostawcą HP, musi podpisac deklarację
odpowiedzialnosci społecznej i srodowiskowej (ang. SER - social and environment
responsibility), ktora potwierdza podzielanie przez firmę wartosci HP w tym zakresie.
Częscią deklaracji jest wypełnienie formularz The Supplier Code of Conduct
Questionnaire, ktory składa się z dwoch częsci – poswięconym: pracy oraz etyce.
Narzędziem sprawdzania tych deklaracji jest audyt przeprowadzany przez HP wsrod
dostawcow, po ktorym powstaje raport ze wspołpracy.
5.5. Wal-Mart: rewolucja w opakowaniach
Siec amerykanskich supermarketow Wal – Mart, wykorzystuje specjalną “kartę
wynikow” opakowania, ktora pozwala firma na ewaluację relacji ze swoimi dostawcami
pod kątem ograniczania negatywnego wpływu opakowan na srodowisko naturalne.
Matryca zawiera 7R Pakowania czyli: Remove, Reduce, Reuse, Recycle, Renew, Revenue
and Read, ktore powinny zostac zrealizowane w 100% poprzez działania w okreslonych
procesach:
 15% - emisja gazow cieplarnianych za tonę produkcji,
 15% - wartosc materiału zuzytego do produkcji,
 15% - stosunek produktu do opakowania
 15% - efektywne wykorzystanie przestrzeni pakowej/transportowej;
 10% - transport
 10% - wykorzystanie materiałow recyklingowych,
 10% - odzysk
 5% - wykorzystanie energii odnawialnej
 5% - innowacje
Narzędzie pozwala tez na porownywanie się dostawcow pomiędzy sobą
w okreslonych kategoriach: wykorzystania roznego rodzaju opakowan, wykorzystania
materiałow do produkcji opakowan, efektywnosci energetycznej, wdrazania standardow
srodowiskowych czy innowacji w tym obszarze. Wyniki kazdego z dostawcow w kazdej
kategorii są widoczne dla innych firm. Efektem 10 miesięcy działania program, Wal-Mart
ograniczył zuzycie papieru rowne ponad 2500 drzew oraz uniknął produkcji 200 ton
smieci, a takze zaoszczędził ponad 2,4 mln galonow wody.
16
6. REKOMENDACJE DLA NEUCA
Warto zauwazyc, ze firma wdraza juz wiele projektow i działan skierowanych
na budowanie i poprawę relacji z interesariuszami, jednoczesnie wyraza zainteresowanie
rozwojem swoich działan w tym zakresie i poszukiwaniem nowych rozwiązan.
Po rozmowach z przedstawicielami firmy, postanowilismy przygotowac zestaw
rekomendacji, ktorych celem jest zintensyfikowanie dialogu firmy z jej interesariuszami,
szczegolnie społecznoscią lokalną.
6.1. Zaangażowanie pracowników
Waznym elementem rozwijania dialogu z interesariuszami jest zaangazowanie
pracownikow w taki sposob, by czuli się oni częscią firmy i widzieli swoj wpływ na jej
działania. Wazny jest tez aspekt podnoszenia lojalnosci pracownikow wobec firmy.
Narzędziem rekomendowanym do budowania takiego zaangazowania moze byc metoda
ISIS, mozliwa do wykorzystania w ramach strategicznego warsztatu poswięconego
relacjom firmy z pracownikami, podczas ktorego wspolnie okreslono by m.in. wskazniki,
strategie i mozliwe innowacje w tej relacji. Dotychczasowe doswiadczenia z metodą ISIS
podpowiadają nam, ze mogłoby to byc dobre narzędzie zarowno do budowania
zaangazowania pracownikow jak i usprawniania komunikacji pomiędzy nimi i firmą. Aby
wykorzystac tę metodę niezbędne jest uzyskanie licencji/ wykorzystanie
licencjonowanego trenera grupy ATKISSÓN. Szczegołowych informacji moze udzielic
Fundacja Sendzimira.
6.2. Program wsparcia osób uzależnionych od medykamentów.
Firma jest waznym graczem polskiego rynku farmaceutycznego. Jednoczesnie
badania wskazują, ze Polacy coraz częsciej uzalezniają się od lekow, takze tych
wydawanych bez recepty. Dlatego istotnym elementem CSR firmy NEUCA powinno byc
promowanie odpowiedzialnego podejscia do lekarstw i edukacja w zakresie negatywnych
skutkow ich przedawkowania i/oraz uzalezniania się od nich. Przygotowanie program
edukacyjnego, połączonego z poradami psychologicznymi i konsultacjami ze specjalistą
ds. uzaleznien, mogłoby okazac się ciekawym pomysłem na projekt, ktory odpowiadałby
na istotne potrzeby społecznosci lokalnej oraz wskazywał na to, ze firma mierzy się z tym
elementem swojej odpowiedzialnosci społecznej.
6.3. Edukacja prozdrowotna w szkołach.
NEUCA posiada zasoby, aby prowadzic działania edukacyjne w partnerstwie
z instytucjami wyspecjalizowanymi takimi jak: szkoły, przedszkola, organizacje
pozarządowe.
Proponowanym
rozwiązaniem
jest
kompleksowy
program
szkolen/warsztatow dla uczniow poswięcony waznym z ich punktu widzenia kwestiom
zdrowotnym takim jak: pierwsza pomoc, zdrowie jamy ustnej, profilaktyka zdrowia
czy zdrowy styl zycia. Problemy, ktore mozna wymienic, jako wspołczesnie istotne
w zakresie zdrowia dzieci i młodziezy a więc warte poruszenia to m.in. otyłosc,
17
uzaleznienie od lekow, niezdrowy styl zycia, problem z kręgosłupem, uszkodzenia wzroku
i słuchu. Przygotowanie ciekawego i merytorycznego program edukacji w tych obszarach
mogłoby pomoc ograniczac te problem na lokalnych poziomie oraz kształtowac
pozytywny wizerunek firmy.
6.4.Wzmocnienie współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.
Kolejną rekomendację jest wzmocnienie wspołpracy pomiędzy firmą, a lokalnymi
organizacjami społecznymi, ktore, na co dzien funkcjonują w społecznosci lokalnej, a więc
znają i rozumieją oraz mają z nią bezposredni kontakt, a takze posiadają mandat
społeczny np. do prowadzenia działan edukacyjnych. W srodowisku lokalnym firmy
NEUCA, mozna znalezc co najmniej kilka podmiotow społecznych, ktorych działania
są tematycznie zblizony do profile firmy, np. Hospicjum "Swiatło”, Polskie Stowarzyszenie
Diabetykow, Fundacja na Rzecz Ósob Niepełnosprawnych "ARKADIA" w Toruniu,
Stowarzyszenie Profilaktyki Uzaleznien "Zdrowa Rodzina" w Toruniu, Stowarzyszenie
"Zyc Lepiej"). Lista tego typu podmiotow na poziomie regionalnym jest jeszcze dłuzsza.
Zaangazowanie firmy NEUCA w ich działania moze przybrac rozne formy: wsparcia
finansowego, dzielenia się know – how, wsparcia instytucjonalnego (szkolenia dla NGÓs
z zarządzania, HR, komunikacji prowadzone przez osoby z działow firmy), a takze
promowania działan NGÓs wsrod pracownikow, klientow i dostawcow firmy. Korzysc
ze wspołpracy byłabym dwustronna, poniewaz firma zdobyłaby dzięki niej istotnego
partnera do działan, uzyskałaby dostęp do pełnej informacji na temat potrzeb
społecznosci lokalnej oraz wzmacniałaby swoj wizerunek, jako partnera społecznego.
6.5. Odpis 1% podatku w firmie NEUCA
Innym sposobem na wspieranie działan lokalnych, ale bez koniecznosci tworzenia
własnych projektow tego typu jest promowanie odpisu jednego procenta podatkow
płaconych przez pracownikow na działania lokalnych Mozliwosc takiego odpisu istnieje
od 2003 roku, ale jeszcze nie wszyscy Polacy z niej korzystają. Firma mogłaby do tego
zachęcac oraz przygotowywac listy lokalnych NGÓs działających w obszarze zdrowie,
ktorego tego typu wsparcia potrzebują.
6.6.Zaangażowane partnerów biznesowych.
Innym przykładem podnoszenia swojego znaczenia w zakresie odpowiedzialnego
biznesu jest promowanie takich praktyk wsrod partnerow biznesowych - NEUCA, jako
istotny gracz na lokalnym rynku oraz największa firma swojej społki ma mozliwosc
kreowania własciwych postaw wsrod innych firm. Sposobem na realizację takich działan
moze byc np. zaproszenie partnerow biznesowych do włączenia się NEUCA Walkathon,
ktory rokrocznie odbywa się w Toruniu – partnerzy biznesowi mogliby zachęcic swoich
pracownikow do udziału w formie konkursu na największą liczbę uczestnikow z jednej
firmy. Dzięki wspolnym działaniami, projekt mogłby tez spełniac funkcję narzędzia
komunikacji i promowania CSR na poziomie lokalnym.
18
6.7. Promowanie etycznych zachowań wśród dostawców.
Poszukując ciekawych sposobow na odpowiedzialną wspołpracę z roznymi
podmiotami, firma NEUCA nie powinna zapominac o etycznych wymaganiach, jakie
wspołczesne firmy mają wobec swoich dostawcow. Ich niewłasciwe działania to powazne
zagrozenie dla firmy importującej – zarowno wizerunkowe, jak i jakosciowe (gorsza
jakosc produktow), dlatego ustalenie podzielnych przez obie strony standardow
etycznych, byłoby w tej sytuacji wskazane. Przykładem działan tego typu jest dobra
praktyka firmy HP opisana w poprzednim rozdziale. Rekomendujemy, aby firma NEUCA
przystąpiła do takich działan, np. poprzez analizowanie procesu dobierania partnerow
biznesowych takze pod kątem ich działan etycznych (ocenianych na podstawie
kwestionariusza samooceny), wymaganie w ramach umowy biznesowej podzielania
wartosci etycznych firmy i wprowadzenie mechanizmu kontroli etycznej np. rokroczny
audyt w tym zakresie, z ktorego powstaje raport. Dzięki tym działaniom, firma nie tylko
ograniczy ryzyko kryzysu spowodowanego nieetycznymi działaniami producenta,
ale tez moze miec pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe i promocję CSR.
6.8. Opakowaniowa karta wyników dla dostawców firmy
Wspołczesny biznes przykłada coraz większą wagę do ograniczania swojego
negatywnego wpływu na srodowisko, ktorego istotnym elementem przewaznie bywa
opakowanie oraz jego transport. Dlatego tak wazna jest dbałosc o efektywnego
i ekologiczne myslenie o opakowaniach. Dobrym sposobem wspierania takiego podejscie
jest wyznaczenie wskaznikow dotyczących opakowania i systematyczne ich poprawianie.
Działanie tego typu prowadzi m.in. Wal – Mart, co zostało opisane w poprzednim
rozdziale. NEUCA, jako duza firma na rynku lokalnym, moze przyczynic
się do promowania zrownowazonych opakowan poprzez stworzenie podobnego systemu
wskaznikow dla swoich producentow. Przykładowymi elementami takiej karty wynikow
mogłyby by byc: kwestie zuzycia materiałow recyklingowych do produkcji opakowania,
efektywnosc energetyczna, wprowadzenia innowacyjnych rozwiązan, dbałosc
o efektywny transport etc. Waznym elementem wsparcia dla firmy w tym projekcie
mogłyby odgrywac organizacje ekologiczne, ktore mogą słuzyc konsultacją merytoryczną.
19
7. PODSUMOWANIE
NEUCA to ciekawy przykład firmy na polskim rynku, ktory ma stabilną sytuację
ekonomiczną oraz znaczący wpływ na lokalne stosunki gospodarcze, dlatego poczuwa się
tez do odpowiedzialnosci społecznej oraz srodowiskowej. Raport miał na celu
przeanalizowanie mozliwych sposob realizowania tej odpowiedzialnosci na poziomie
lokalnym w celu poprawienia komunikacji pomiędzy firmą, a jej otoczeniem. Głownym
punktem raportu było stworzenie listy dobrych przykładow – działan, dzięki ktorym
firma moze w profesjonalny sposob wspierac społecznosc lokalną. Roznorodnosc
przykładow pokazuje, ze firma ma mozliwosc przygotowania takiego działania zgodnie ze
swoimi potrzebami i priorytetami w zakresie społecznej odpowiedzialnosci biznesu.
Mamy nadzieje, ze przykłady przytoczone w raporcie staną się inspiracją dla firmy
do poprawy swoich relacji z otoczeniem i budowania wizerunku nie tylko poprzez
filantropię i jednorazową dobroczynnosc, ale długofalowe, przemyslane i konstruktywne
wsparcie dla społecznosci lokalnej oraz działania związane z edukacją zdrowotną. Praca
nad raportem wskazała, ze waznym aspektem działan społecznych firmy mogą tez byc
kwestie związane z dostawcami/partnerami biznesowymi, a takze sprawy związane
z ochroną srodowiska (tu: na przykładzie działan ukierunkowanych na opakowania).
Mamy nadzieje, ze nasze rekomendacje okazą się przydatne i warte rozpatrzenia oraz, ze
będzie mozliwosc ich implementacji w firmie NEUCA.
20
8. ZRÓDŁA
1.
2.
3.
4.
5.
Strona firmy NEUCA: http://www.NEUCA.pl/
Strona The AtKisson Group: http://www.atkisson.com
Strona Fundacji Sendzimira: http://www.sendzimir.org.pl/
Strona GRI (Global Reporting Initiative): https://www.globalreporting.org/
Dobre praktyki międzynarodowego konkursu Corporate Social Responsibility
Awards z 2010 roku: http://www.amchamshanghai.org/NR/rdonlyres/B5ABA840-BDEA-46EE-AF4E8BD147F64FAD/15224/BestPracticesfromAmChamShanghai2010CorporateSoci
al.pdf
6. Raport “Corporation 2020: new ways for corporations to operate”:
http://www.corp2020.com/index.php
7. Bradley K. Googins, Why Community Relations is a Strategic Imperative:
http://www.strategy-business.com/article/17964?gko=3673b
8. Ópis dobrej praktyki Fundacji Beres: http://www.beres.ro/foundation.php
9. Ópis dobre praktyki Pelion Group:
http://www.pelion.eu/pl/aktualnosci/1/152.html
10. Ópis dobrej praktyki HP: http://www8.hp.com/us/en/hp-information/globalcitizenship/society/supplier-ser-requirements.html
11. Ópis dobrej praktyki sieci supermarketow Wal-Mart:
http://www.packworld.com/sustainability/strategy/wal-mart-revealspackaging-scorecard
21

Podobne dokumenty