SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Miejski

Transkrypt

SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Miejski
SKIEROWANIE DO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu
INFORMACJE DLA KLIENTA
Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie spełniającej łącznie
następujące warunki :
- znajdującej się w podeszłym wieku, chorej lub niepełnosprawnej, wymagającej z uwagi na wiek,
chorobę lub niepełnosprawność całodobowej opieki, nie mogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych
(niezależnie od tego przez kogo pomoc jest świadczona).
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na
poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb
osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług
świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. W razie
niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia
się osobę o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na
umieszczenie w domu pomocy społecznej. W momencie uzyskania wolnego miejsca w domu
pomocy społecznej, wydawana jest decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej.
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są
w kolejności:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej.
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium
dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po
wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium.
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300%
kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po
wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę
w rodzinie.
c) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości
różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami
wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. a) i b). Opłatę za pobyt mogą również
wnosić inne osoby niż wymienione powyżej.
PODSTAWA PRAWNA
1) Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.: Dz.
U. z 2013 r. poz. 267 z późn, zm.).
2) Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1, 2, 2a, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 61, art.
102, art. 106, art. 107, art. 109, art. 110 ust. 1 i 7 i 8, art. 112 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t.: Dz. U. z 2015 r. poz. 163).
3) Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t.: Dz.
U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).
4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie
domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 964).
5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712).
6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych
kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 823).
DOKUMENTY OD WNIOSKODAWCY (KLIENTA)
1) Protokół z ustnego zgłoszenia podania o udzielenie pomocy lub pisemny wniosek o pomoc w
formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.
2) Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu.
3) Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12
miesięcy / wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
4) Oświadczenie o stanie majątkowym.
5) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi.
6) Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez wnioskodawcę pod
rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
7) Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez osoby zobowiązane do
ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej pod rygorem odpowiedzialności za
fałszywe zeznania.
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem występujących schorzeń (oryginał)
oraz kserokopie innej dokumentacji medycznej potwierdzającej występowanie schorzeń
przewlekłych, uzasadniających objęcie pomocą w formie umieszczenia w domu pomocy
społecznej (np. karty informacyjne ze szpitala).
SPRAWĘ ZAŁATWIA
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie,
Informacja - pokój nr 3 oraz specjalista pracy socjalnej - pokój nr 5
Terenowe Punkty Pracy Socjalnej właściwe według miejsca zamieszkania wnioskodawcy:
1)
2)
3)
4)
Rejon Pracy Socjalnej
Rejon Pracy Socjalnej
Rejon Pracy Socjalnej
Rejon Pracy Socjalnej
nr 1, ul. Piłsudskiego 95, 42-400 Zawiercie, tel. 32 67 106 64
nr 2, ul. Pastewna 6, 42-400 Zawiercie, tel. 32 67 031 40
nr 3, ul. Powstańców Śląskich 8, 42-400 Zawiercie, tel. 32 67 225 24
nr 4, ul. Filaretów 1, 42-400 Zawiercie (Kromołów), tel. 32 67 166 32
OPŁATY
Postępowanie nie podlega opłatom.
FORMA ZAŁATWIENIA
Wydanie decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia w formie
skierowania do domu pomocy społecznej.
TERMIN ZAŁATWIENIA
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,
a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania.
DOKUMENTY UZYSKIWANE W POSTĘPOWANIU
1) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego
2) Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez stronę pod rygorem
odpowiedzialności za fałszywe zeznania.
3) Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich
12 miesięcy, wysokości uzyskanego jednorazowo dochodu należnego za dany okres.
4) Oświadczenie o stanie majątkowym.
5) Pisemna zgoda klienta lub jego przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu
pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody – postanowienie sądu o umieszczeniu „bez
zgody”.
6) Rodzinne wywiady środowiskowe przeprowadzone u osób zobowiązanych do opłaty za
pobyt w domu pomocy społecznej, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.
7) Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu, złożone przez osoby zobowiązane do
ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej pod rygorem odpowiedzialności za
fałszywe zeznania.
8) Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem występujących schorzeń (oryginał)
oraz kserokopie innej dokumentacji medycznej potwierdzającej występowanie schorzeń
przewlekłych, uzasadniających objęcie pomocą w formie umieszczenia w domu pomocy
społecznej (np. karty informacyjne ze szpitala).
9) Kwestionariusz ankiety oceniającej zasadność przyznania pomocy w formie skierowania do
domu pomocy społecznej.
10) W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.
TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Częstochowie za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia otrzymania
decyzji. Odwołanie należy składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu przy
ul. Piłsudskiego 47 – sekretariat pokój nr 6. Odwołanie nie podlega opłatom.
Opracował:
Urszula Jarzyńska
Zaopiniował:
Radca Prawny
Anna Kubisa
Zatwierdził:
Dyrektor
Anna Kołodziejczyk
Data: 22.04.2015r.
Data: 19.05.2015r.
Data: 21.05.2015r.