L 76275 FL LT Naudojimo instrukcija 2 PL Instrukcja

Komentarze

Transkrypt

L 76275 FL LT Naudojimo instrukcija 2 PL Instrukcja
L 76275 FL
LT Naudojimo instrukcija
PL Instrukcja obsługi
2
34
2
www.aeg.com
TURINYS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SAUGOS INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
SAUGOS INSTRUKCIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
TECHNINĖ INFORMACIJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
GAMINIO APRAŠYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
VALDYMO SKYDELIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
PROGRAMOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
SĄNAUDOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KASDIENIS NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
PATARIMAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
TRIKČIŲ ŠALINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ĮRENGIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
PUIKIEMS REZULTATAMS PASIEKTI
Ačiū, kad pasirinkite šį AEG gaminį. Mes sukūrėme jį taip, kad jis nepriekaištingai veiktų
daugelį metų – pasižymintis pažangiomis technologijomis, kurios padeda palengvinti
gyvenimą, jis turi funkcijų, kurių galite nerasti įprastuose buitiniuose prietaisuose. Skirkite
kelias minutes perskaityti insktrukciją, kad galėtumėte jį maksimaliai panaudoti.
Apsilankykite mūsų interneto svetainėje, kad:
gautumėte naudojimo patarimų, brošiūrų, trikčių šalinimo, aptarnavimo informacijos:
www.aeg.com
užregistruotumėte savo gaminį geresniam aptarnavimui:
www.aeg.com/productregistration
įsigytumėte priedų, vartojamųjų prekių ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui:
www.aeg.com/shop
KLIENTŲ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.
Kreipdamiesi į aptarnavimo centrą, būtinai pateikite šią informaciją.
Informacija yra nurodyta techninių duomenų plokštelėje. Modelis, PNC, serijos numeris.
Įspėjimas / atsargumo ir saugos informacija.
Bendroji informacija ir patarimai
Informacija dėl aplinkos apsaugos
Galimi pakeitimai.
LIETUVIŲ
3
1. SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai per‐
skaitykite pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už
sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įren‐
gimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia
prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga
ĮSPĖJIMAS
Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų am‐
žiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba
protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu
jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai nau‐
doti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepa‐
siekiamoje vietoje.
• Visas plovimo priemones laikykite vaikams nepasie‐
kiamoje vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia,
kai prietaiso durelės atviros.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas,
rekomenduojame jį įjungti.
• Neprižiūrimi vaikai negali atlikti valymo ir vartotojo
priežiūros darbų.
1.2 Bendrieji saugos reikalavimai
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir
ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo liz‐
do.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Laikykitės nurodyto didžiausio skalbinių kiekio 7 kg
(žr. skyrių „Programų lentelė“).
4
www.aeg.com
• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti
tik gamintojui, gamintojo klientų aptarnavimo atstovui
arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kil‐
ti pavojus.
• Darbinis vandens slėgis (mažiausias ir didžiausias)
turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 8 barų (0,8 MPa)
• Pagrinde esančių ventiliacijos angų (jeigu taikytina)
neturi užstoti kilimas.
• Prietaisą prie vandentiekio sistemos prijunkite naudo‐
dami pateiktus naujus žarnų komplektus. Senų žarnų
komplektų pakartotinai naudoti negalima.
2.
SAUGOS INSTRUKCIJA
2.1 Įrengimas
• Pašalinkite visas pakavimo medžiagas
ir gabenimui skirtus varžtus.
• Išsaugokite gabenimui skirtus varžtus.
Perveždami prietaisą, jais privalėsite
užblokuoti būgną.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten,
kur temperatūra būna žemesnė nei 0
°C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas
oro sąlygų.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta
naudojimo instrukcija.
• Ten, kur įrengsite prietaisą, grindys
būtinai turi būti lygios, tvirtos, atsparios
šilumai ir švarios.
• Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso
durelių negalima atidaryti iki galo.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami,
visada būkite atsargūs. Visuomet mū‐
vėkite apsaugines pirštines.
• Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir
grindų vyktų oro cirkuliacija.
• Pareguliuokite kojeles, kad tarp prie‐
taiso ir kilimo būtų reikiamas tarpas.
Elektros prijungimas
ĮSPĖJIMAS
Gaisro ir elektros smūgio pavo‐
jus.
• Prietaisą būtina įžeminti.
• Patikrinkite, ar elektros duomenys, nu‐
rodyti techninių duomenų plokštelėje,
atitinka jūsų elektros tinklo duomenis.
Jeigu nepavyktų, kreipkitės į elektriką.
• Visada naudokite taisyklingai įrengtą
įžemintą elektros lizdą.
• Nenaudokite daugiakanalių kištukų,
jungiklių ir ilginimo laidų.
• Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte
elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei
reikėtų pakeisti elektros laidą, tai turi
padaryti techninio aptarnavimo cent‐
ras.
• Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik
tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengi‐
mą. Įsitikinkite, kad, įrengus prietaisą,
elektros laido kištuką lengva pasiekti.
• Norėdami išjungti prietaisą, netraukite
už elektros laido. Visada traukite pa‐
ėmę už kištuko.
• Nelieskite maitinimo kabelio arba elek‐
tros kištuko šlapiomis rankomis.
• Šis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
LIETUVIŲ
Vandens prijungimas
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte
vandens žarnų.
• Prietaisą prie vandentiekio sistemos
prijunkite naudodami pateiktus naujus
žarnų komplektus. Senų žarnų kom‐
plektų pakartotinai naudoti negalima.
• Prieš jungdami prietaisą prie naujų ar‐
ba ilgai nenaudotų vamzdžių, nuleiski‐
te vandenį, kol jis bėgs švarus.
• Pirmą kartą naudodami prietaisą, įsiti‐
kinkite, ar nėra nuotėkio.
2.2 Naudojimas
ĮSPĖJIMAS
Sužeidimo, elektros smūgio,
gaisro, nudegimų arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą namų ūkio
aplinkoje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savy‐
bių.
• Laikykitės ant ploviklio pakuotės pa‐
teiktų saugos nurodymų.
• Šalia prietaiso arba ant jo nedėkite de‐
gių produktų arba degiais produktais
sudrėkintų daiktų.
• Programai veikiant, nelieskite durelių
stiklo. Stiklas gali būti karštas.
• Pašalinkite iš skalbinių visus metali‐
nius daiktus.
5
• Po prietaisu nedėkite indo ištekėju‐
siam vandeniui surinkti. Kreipkitės į
aptarnavimo tarnybą ir išsiaiškinkite,
kokius priedus galima naudoti.
2.3 Valymas ir priežiūra
ĮSPĖJIMAS
Galite susižeisti arba sugadinti
prietaisą.
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, iš‐
junkite prietaisą ir ištraukite maitinimo
laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir
nepurkškite vandeniu.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius plo‐
viklius. Nenaudokite šveičiamųjų pro‐
duktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba
metalinių grandyklių.
2.4 Seno prietaiso išmetimas
ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižeisti arba uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš
maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite
jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir
naminiai gyvūnai neužsidarytų prietai‐
se.
3. TECHNINĖ INFORMACIJA
Matmenys
Elektros prijungimas:
Plotis / aukštis / gylis
Bendrasis gylis
540 mm
Įtampa
Bendroji galia
Saugiklis
Dažnis
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Tiekiamo vandens slėgis Minimalus
Maksimalus
0,5 baro (0,05 MPa)
8 baro (0,8 MPa)
Šaltas vanduo
Vandens tiekimas 1)
Maksimalus skalbinių
kiekis
600 / 850 / 522 mm
Medvilnė
7 kg
6
www.aeg.com
Gręžimo greitis
Maksimalus
1200 apm
1) Prijunkite vandens įvado žarną prie vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4 colio.
4. GAMINIO APRAŠYMAS
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
12
7
1 Viršus
7 Kojelės prietaisui išlyginti
2 Plovimo priemonių dalytuvas
3 Valdymo skydelis
8 Vandens išleidimo žarna
4 Durelių rankena
9 Vandens įleidimo vožtuvas
10 Maitinimo kabelis
5 Techninių duomenų plokštelė
11 Pervežimo varžtai
6 Vandens išleidimo siurblys
12 Kojelės prietaisui išlyginti
4.1 Priedai
1
2
1 Atsuktuvas
Vežimui skirtiems varžtams išsukti.
2 Plastikiniai gaubteliai
4
3
Skirti uždengti korpuso gale esan‐
čias angas, kurios atsiveria išsukus
vežimui skirtus varžtus.
3 Vandens įleidimo žarna su apsauga
nuo nuotėkio
Skirta apsaugoti nuo galimo nuotė‐
kio
4 Plastikinis žarnos kreiptuvas
Skirtas pakabinti vandens išleidimo
žarną ant kriauklės krašto.
LIETUVIŲ
7
5. VALDYMO SKYDELIS
1
2
Cottons
Eco
Super Eco
3
Cottons
+ Prewash
20 Min. - 3 kg
Extra Silent
Quick
intensive
Jeans
Synthetics
+ Prewash
Curtains
Rinse
Spin/
Drain
Easy Iron
Delicates
On/Off
Wool/Silk
Temp.
Spin
Stains
10
9
8
1 Įjungimo / išjungimo mygtukas (On/
Off)
2 Programų pasirinkimo rankenėlė
3 Valdymo skydelis
4 Paleidimo / pristabdymo mygtukas
5
Atidėto paleidimo mygtukas
6
Laiko taupymo mygtukas
7
Papildomo skalavimo mygtukas
8
Dėmių šalinimo mygtukas
9 Gręžimo greičio mažinimo mygtukas
10
Temperatūros mygtukas
5.1 Įjungimo / išjungimo
mygtukas 1
Spauskite šį mygtuką prietaisui įjungti ar‐
ba išjungti. Įjungus prietaisą, pasigirsta
garso signalas.
Extra Rinse Time Save Delay Start
7
6
5
Start/Pause
4
Funkcija AUTO Stand-by automatiškai
išjungia prietaisą, kad sumažėtų energi‐
jos sąnaudos, kai:
• Nenaudojate prietaiso 5 minutes prieš
paspausdami mygtuką 4 .
– Visos nuostatos atšaukiamos.
– Norėdami vėl įjungti prietaisą, pa‐
spauskite mygtuką 1 .
– Vėl nustatykite skalbimo programą ir
visas galimas parinktis.
• Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo pro‐
gramos pabaigos. Žr. skyrių „Progra‐
mos pabaigoje“.
5.2 Programų pasirinkimo
rankenėlė 2
Sukite šią rankenėlę, kad nustatytumėte
programą. Užsidegs atitinkamos progra‐
mos indikatorius.
8
www.aeg.com
5.3 Rodmuo 3
A
B
C
D
Ekrane rodoma:
A
• Didžiausia programos temperatūra.
B
• Numatytasis programos gręžimo greitis.
• Ženklai „Be gręžimo“1) ir „Skalavimo sulaikymas“.
C
• Ekrane rodomi ženklai.2)
Ženklai
Aprašas
Skalbimo fazė
Skalavimo fazės
Gręžimo fazė
Apsauga nuo vaikų
Šviečiant šiam ženklui, prietaiso durelių atidaryti neįmano‐
ma.
Dureles atidaryti galėsite tik tuomet, kai šis ženklas užges.
Jeigu programa baigta, o šis ženklas vis dar šviečia:
• Būgne yra vandens.
• Veikia funkcija „Skalavimo sulaikymas“.
Atidėtas paleidimas
LIETUVIŲ
D
9
• Programos trukmė
Paleidus programą, laikas mažinamas 1 minutės padalomis.
• Atidėtas paleidimas
Paspaudus atidėto paleidimo mygtuką, ekrane rodomas atidėto paleidi‐
mo laikas.
• Įspėjamieji kodai
Sutrikus prietaiso veikimui, ekrane rodomi įspėjamieji kodai. Žr. skyrių
„Trikčių šalinimas“.
• „Err“
Ekrane kelias sekundes rodomas šis pranešimas, jeigu:
– Nustatote funkciją, kuri yra nesuderinama su pasirinkta programa.
– Bandote pakeisti vykdomą programą.
Mirksi paleidimo / pauzės mygtuko 4 indikatorius.
•
Pasibaigus programai.
1) Galima pasirinkti tik naudojant gręžimo/vandens išleidimo programą.
2) Šie ženklai ekrane rodomi tuomet, kai nustatomas atitinkama fazė arba funkcija.
5.4 Paleidimo / pristabdymo
mygtukas 4
5.7 Papildomo skalavimo
mygtukas 7
Norėdami paleisti arba pertraukti progra‐
mą, spauskite mygtuką 4 .
Norėdami įtraukti į programą papildomą
skalavimą, paspauskite mygtuką 7 .
Naudokite šią funkciją, skalbdami skalbi‐
mo priemonėms alergiškų žmonių drabu‐
žius, arba tuo atveju, jeigu vanduo yra
minkštas.
5.5 Atidėto paleidimo mygtukas
5
Paspauskite mygtuką 5 , norėdami ati‐
dėti programos paleidimą nuo 30 minu‐
čių iki 20 valandų.
5.6 Laiko taupymo mygtukas 6
Norėdami sutrumpinti programos trukmę,
paspauskite mygtuką 6 .
• Skalbdami kasdien dėvimus drabu‐
žius, paspauskite vieną kartą, kad
nustatytumėte parinktį „Sutrumpinta
trukmė“.
• Skalbdami beveik nesuteptus drabu‐
žius, paspauskite dukart, kad nustaty‐
tumėte parinktį „Itin greita“.
Kai kuriose programose veikia tik
viena iš dviejų funkcijų.
5.8 Dėmių šalinimo mygtukas
8
Norėdami įtraukti į programą dėmių šali‐
nimo etapą, paspauskite mygtuką 8 .
Naudokite šią funkciją skalbiniams su
sunkiai išvalomomis dėmėmis skalbti.
Naudodami šią funkciją, pripilkite dėmių
.
vaiklio į skyrių
Ši funkcija pailgina programos
trukmę.
Šios funkcijos negalima pasirinkti
skalbiant žemesnės nei 40° C
temperatūros vandenyje.
5.9 Gręžimo mygtukas 9
Šiuo mygtuku galėsite:
• Nustatydami programą, sumažinti
maksimalų gręžimo etapo greitį.
10 www.aeg.com
Ekrane rodomos tik pasirinktai
programai leistinos gręžimo grei‐
čio nuostatos.
• Išjungti gręžimo funkciją.
• Įjungti funkciją „Skalavimo sulaiky‐
mas“. Nustatykite šią funkciją, kad au‐
diniai nesusiglamžytų. Pabaigus pro‐
gramą, prietaisas neišleidžia vandens.
Gręžimo funkcija iš‐
jungta.
Veikia funkcija „Skala‐
vimo sulaikymas“.
5.10 Temperatūros nustatymo
mygtukas 10
Norėdami pakeisti numatytosios tempe‐
ratūros nuostatą, paspauskite mygtuką
10 .
--
= šaltas vanduo
5.11 Garso signalų funkcija
Garso signalai girdimi:
• Įjungus prietaisą.
• Išjungus prietaisą.
• Spaudžiant mygtukus.
• Programai pasibaigus.
• Esant prietaiso veikimo sutrikimui.
Norėdami išjungti / įjungti garso signa‐
lus, vienu metu paspauskite ir 6 sekun‐
des palaikykite nuspaudę mygtukus 8
ir 7 .
Išjungus garso signalus, jie veiks
tik paspaudus šiuos mygtukus ar‐
ba įvykus veikimo sutrikimui.
5.12 Saugos nuo vaikų užrakto
funkcija
Šis funkcija neleidžia vaikams žaisti val‐
dymo skydeliu.
• Norėdami šią funkciją įjungti, vienu
metu paspauskite ir laikykite nuspau‐
dę mygtukus 10 ir 9 , kol ekrane at‐
siras simbolis
.
• Norėdami šią funkciją išjungti, vienu
metu paspauskite ir laikykite nuspau‐
dę mygtukus 10 ir 9 , kol simbolis
užges.
Šią funkciją galite įjungti:
• Prieš paspausdami paleidimo / pri‐
stabdymo mygtuką 4 : prietaiso pa‐
leisti negalėsite.
• Paspaudę paleidimo / pristabdymo
mygtuką 4 : visų mygtukų ir pro‐
gramų nustatymo rankenėlės funkcijos
neveiks.
5.13 Nuolatinio papildomo
skalavimo funkcija
Naudojant šią funckiją, papildomas ska‐
lavimas gali būti naudojamas nuolat, kai
tik nustatoma nauja programa.
• Norėdami šią funkciją įjungti, vienu
metu paspauskite ir laikykite nuspau‐
dę mygtukus 6 ir 5 , kol užsidegs
mygtuko 7 kontrolinė lemputė.
• Norėdami šią funkciją išjungti, vienu
metu paspauskite ir laikykite nuspau‐
dę mygtukus 6 ir 5 , kol mygtuko
7 kontrolinė lemputė užges.
LIETUVIŲ
11
6. PROGRAMOS
Programos
temperatūra
Įkrovos tipas
didž. skalbinių svoris
Ciklo
apibūdinimas
Funkcijos
Medvilnė
95° – šaltas
Vidutiniškai sutepti
balti ir spalvoti med‐
vilniniai skalbiniai.
didž. 7 kg
Skalbimas
Skalavimai
Ilgas gręžimas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
DĖMIŲ ŠALINI‐
MAS1)
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
LAIKO TAUPY‐
MAS2)
Pirminis skalbi‐
mas
Skalbimas
Skalavimai
Ilgas gręžimas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
LAIKO TAUPY‐
MAS2)
Vidutiniškai sutepti
balti ir spalvoti med‐
vilniniai skalbiniai.
didž. 7 kg
Skalbimas
Skalavimai
Sustabdoma būg‐
ne paliekant van‐
denį
DĖMIŲ ŠALINI‐
MAS1)
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
LAIKO TAUPY‐
MAS2)
Vidutiniškai sutepti
sintetiniai arba miš‐
raus pluošto audinių
skalbiniai.
didž. 3.5 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
DĖMIŲ ŠALINI‐
MAS1)
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
LAIKO TAUPY‐
MAS2)
Pirminis skalbi‐
mas
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
LAIKO TAUPY‐
MAS2)
Smarkiai sutepti balti
ir spalvoti medvilni‐
Medvilnė + pir‐ niai skalbiniai.
minis skalbimas didž. 7 kg
95° – šaltas
Ypač tyli
95° – šaltas
Sintetika
60° – šaltas
Stipriai sutepti sinteti‐
niai arba mišraus
Sintetika + pir‐
pluošto audinių skal‐
minis skalbimas biniai.
60° – šaltas
didž. 3.5 kg
12 www.aeg.com
Programos
temperatūra
Lengvas lygini‐
mas3)
60° – šaltas
Gležni audiniai
40° – šaltas
Vilna / šilkas
40° – šaltas
Įkrovos tipas
didž. skalbinių svoris
Ciklo
apibūdinimas
Funkcijos
Vidutiniškai sutepti
sintetiniai skalbiniai.
didž. 3.5 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
LAIKO TAUPY‐
MAS2)
Vidutiniškai sutepti
gležnų audinių, pa‐
vyzdžiui, akrilo, vis‐
kozės, poliesterio,
skalbiniai.
didž. 3.5 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
DĖMIŲ ŠALINI‐
MAS1)
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
LAIKO TAUPY‐
MAS2)
Vilnoniai skalbiniai,
kuriuos galima skalb‐
ti skalbyklėje. Ranko‐
mis skalbiami vilno‐
niai gaminiai ir gležni
audiniai, kurių etike‐
tėse yra priežiūros
simbolis „Skalbti ran‐
komis“.
didž. 2 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
Vandens išleidi‐
mas
Gręžiama di‐
džiausiu greičiu.
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
BE GRĘŽIMO
Vienas skalavi‐
mas, naudojant
papildomą gręži‐
mo fazę
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS5)
Visi audiniai
Didžiausias skalbinių
Gręžimas / van‐ kiekis priklauso nuo
dens išleidi‐
skalbinių rūšies.
mas4)
Visi audiniai.
Skalavimas
LIETUVIŲ
Programos
temperatūra
13
Įkrovos tipas
didž. skalbinių svoris
Ciklo
apibūdinimas
Funkcijos
Nustatykite šią pro‐
gramą užuolaidoms
skalbti. Automatiškai
pridedama pirminio
skalbimo fazė, kad iš
užuolaidų būtų iš‐
skalbtos dulkės.
Nedėkite skalbiklio į
pirminio skalbimo
skyrelį.
didž. 2 kg
Pirminis skalbi‐
mas
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
Visi džinsiniai gami‐
niai. Džersio gaminiai
su moderniomis me‐
džiagomis.
didž. 7 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
LAIKO TAUPY‐
MAS2)
Greito skalbimo pro‐
grama, naudojama
skalbti mažai sutep‐
tus baltus / neblun‐
kančius spalvotus
medvilninius ir mišrių
audinių drabužius.
didž. 5 kg
Skalbimas
Skalavimai
Ilgas gręžimas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
20 Min. - 3 kg
40° – 30°
Mažai sutepti arba
vieną kartą dėvėti
medvilniniai ir sinteti‐
niai skalbiniai.
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
Super Eco6)
Skalbimas šaltu
vandeniu
Mišrūs audiniai
(medvilniniai ir sinte‐
tiniai skalbiniai).
didž. 3 kg
Skalbimas
Skalavimai
Trumpas gręži‐
mas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
Medvilnė
ekonomiška
Vidutiniškai sutepti
balti ir neblunkantys
spalvoti medvilniniai
skalbiniai.
didž. 7 kg
Šiai programai gali‐
ma nustatyti tik truk‐
mę „Itin greita“.
Skalbimas
Skalavimai
Ilgas gręžimas
GRĘŽIMO GREI‐
ČIO MAŽINIMAS
SKALAVIMO SU‐
LAIKYMAS
DĖMIŲ ŠALINI‐
MAS
PAPILDOMAS
SKALAVIMAS
LAIKO TAUPY‐
MAS2)
Užuolaidos
40° – šaltas
Džinsai
60° – šaltas
Sparčioji inten‐
syvi
60° – 40°
7)
60° – 40°
14 www.aeg.com
1) Funkcijos „DĖMIŲ ŠALINIMAS“ negalima pasirinkti skalbiant žemesnės nei 40 °C
temperatūros vandenyje.
2) Jeigu nustatysite parinkties „Itin greita“ trukmę (spauskite mygtuką 6 du kartus),
rekomenduojame sumažinti skalbinių kiekį. Galima skalbti ir didžiausią skalbinių kiekį,
tačiau pablogės skalbimo kokybė.
3) Skalbiama ir gręžiama švelniai, kad skalbiniai nesusiglamžytų. Prietaisas papildomai
skalauja skalbinius.
4) Numatytasis medvilninių skalbinių gręžimo greitis. Nustatykite gręžimo greitį.
Patikrinkite, ar jis atitinka skalbinių rūšį. Norėdami pasirinkti vien tiktai programą
„VANDENS IŠLEIDIMAS“, nustatykite funkciją „BE GRĘŽIMO“.
5) Norėdami įjungti papildomo skalavimo funkciją, paspauskite mygtuką „PAPILDOMAS
SKALAVIMAS“. Esant mažam gręžimo greičiui, prietaisas skalauja švelniai ir gręžia
trumpai.
6) Nustatykite šią programą, norėdami sutrumpinti laiką ir sumažinti energijos bei vandens
sąnaudas.
7) Standartinės programos, naudojamos vertinant sąnaudas energijos sąnaudų
ženklinimui. Pagal reglamentą 1061/2010 šios programos atitinkamai yra „standartinė
60° C medvilnės programa“ ir „standartinė 40° C medvilnės programa“. Tai
veiksmingiausios programos energijos ir vandens sąnaudų atžvilgiu skalbiant vidutiniškai
suteptus medvilninius skalbinius.
Nustatykite šią programą, norėdami gerai išskalbti gaminius ir suvartoti mažiau
energijos. Ilgesnė skalbimo programos trukmė.
Skalbimo fazės metu skalbimo temperatūra gali skirtis nuo nurodytos pasirinktos
programos temperatūros.
7. SĄNAUDOS
Programos pradžioje ekrane rodoma programos trukmė skalbiant didžiausią
skalbinių kiekį.
Skalbimo fazės metu programos trukmė automatiškai apskaičiuojama ir ji
gali stipriai sumažėti, jei skalbinių kiekis yra mažesnis nei didžiausias leisti‐
nas (pvz., medvilnės 60 °C programai didžiausias skalbinių kiekis yra 7 kg,
programos trukmė viršija 2 valandas, o kai tikrasis skalbinių kiekis yra 1 kg,
programos trukmė nesiekia 1 valandos).
Kai prietaisas skaičiuoja tikrą programos trukmę, ekrane mirksi taškas.
Šioje lentelėje pateikti apytiksliai duomenys. Duomenys priklauso nuo įvairių
priežasčių: skalbinių kiekio ir rūšies, vandens ir aplinkos oro temperatūros.
Programos
Skal‐
binių
kiekis
(kg)
Energijos
sąnaudos
(kWh)
Vandens są‐
naudos (li‐
trais)
Apytikslė
programos
trukmė (mi‐
nutėmis)
Likusi
drėgmė
(%)1)
Medvilnė 60
°C
7
1.25
70
146
53
Medvilnė 40
°C
7
0.78
70
161
53
Sintetika 40
°C
3.5
0.47
50
171
35
LIETUVIŲ
Programos
Skal‐
binių
kiekis
(kg)
Energijos
sąnaudos
(kWh)
Vandens są‐
naudos (li‐
trais)
Apytikslė
programos
trukmė (mi‐
nutėmis)
Likusi
drėgmė
(%)1)
Gležni 40 °C
3.5
0.53
62
121
35
2
0.25
45
58
30
Vilna 30 °C
15
Standartinės medvilnės programos
Standartinė
60 °C medvil‐
nė
7
0.72
45
232
53
Standartinė
60 °C medvil‐
nė
3.5
0.62
33
190
53
Standartinė
40 °C medvil‐
nė
3.5
0.46
34
186
53
Išjungimo režimas (W)
Įjungimo režimas (W)
0.48
0.48
Pirmiau esančioje lentelėje pateikta informacija atitinka ES Komisijos regla‐
mentą 1015/2010, įgyvendinantį direktyvą 2009/125/EC.
1) Gręžimo fazės pabaigoje.
8. PRIEŠ NAUDOJANTIS PIRMĄKART
1.
2.
Norėdami įjungti vandens išleidimo
sistemą, įpilkite 2 litrus vandens į
skalbiklio dalytuvo pagrindinio skal‐
bimo skyrių.
Pilkite nedidelį kiekį skalbimo prie‐
monės į skalbiklių dalytuvo pagrin‐
dinį skalbimo skyrių. Nustatykite ir
paleiskite programą medvilnei skalb‐
ti, parinkę aukščiausią temperatūrą,
bet skalbinių nedėkite. Taip iš būgno
ir korpuso bus pašalintas visas gali‐
mas purvas.
9. KASDIENIS NAUDOJIMAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Atsukite vandens čiaupą.
Maitinimo laido kištuką įjunkite į
elektros tinklo lizdą.
Norėdami įjungti prietaisą, paspaus‐
kite mygtuką 1 .
Sudėkite skalbinius į prietaisą.
Naudokite tinkamą skalbimo priemo‐
nių ir priedų kiekį.
Nustatykite ir paleiskite tinkamą pro‐
gramą, atsižvelgdami į skalbinių rūšį
ir nešvarumą.
9.1 Skalbinių dėjimas
1.
2.
3.
Atidarykite prietaiso dureles.
Po vieną skalbinius įdėkite į būgną.
Prieš dėdami skalbinius į prietaisą,
juos papurtykite. Nepridėkite per
daug skalbinių į būgną.
Uždarykite dureles.
16 www.aeg.com
Įsitikinkite, kad nebūtų skalbinių tarp
sandariklio ir durelių. Tokiu atveju gali
pratekėti vanduo arba skalbiniai būti pa‐
žeisti.
9.2 Skalbiklių ir priedų pildymas
Skalbimo priemonės skyrius pirminio skalbimo fazei, mirkymo
programai ir dėmių šalinimo funkcijai.
Prieš paleisdami pirminio skalbimo, mirkymo programą ir dėmių
šalinimo programą, pripilkite skalbimo priemonės.
Skalbimo priemonių skyrius, skirtas skalbimo fazei.
Jeigu naudojate skystą skalbiklį, jo pilkite prieš pat paleisdami
programą.
Skystų priedų (audinių minkštiklio, krakmolo) skyrius.
Įpilkite priemonių į skyrelį, prieš paleisdami programą.
Tai didžiausias skystų priedų lygis.
Sklendė milteliams arba skystam skalbikliui
Norėdami naudoti skalbimo miltelius arba skystą skalbiklį, pasu‐
kite ją (aukštyn arba žemyn), nustatydami tinkamą padėtį.
Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant skalbimo priemonių
pakuočių.
LIETUVIŲ
17
Patikrinkite sklendės padėtį
1.
2.
Traukite skalbiklio dalytuvą, kol jis
sustos.
Norėdami ištraukti dalytuvą, pa‐
spauskite svirtelę.
3.
Norėdami naudoti skalbimo milte‐
lius, sklendę pakelkite.
4.
Norėdami naudoti skystą skalbiklį,
sklendę nuleiskite.
Kai sklendė yra NULEIDIMO pa‐
dėtyje:
– nenaudokite želatinos pavidalo
arba tirštų skalbiklių;
– nepilkite skalbiklio daugiau, nei
nurodyta ant sklendės;
– nenaudokite pirminio skalbimo
fazės;
– nenustatykite paleidimo atidėji‐
mo funkcijos.
5.
6.
Pripilkite reikiamą skalbiklio ir audi‐
nių minkštiklio kiekį.
Atsargiai uždarykite skalbiklio daly‐
tuvą. Įsitikinkite, ar sklendė nestrin‐
ga uždarant stalčiuką.
9.3 Programos nustatymas ir
paleidimas
1.
2.
Pasukite programų nustatymų ran‐
kenėlę. Užsidegs atitinkamos pro‐
gramos indikatorius.
Žybčioja raudona mygtuko 4 kont‐
rolinė lemputė.
3.
4.
Ekrane rodomos numatytosios tem‐
peratūros ir gręžimo greičio nuosta‐
tos. Norėdami pakeisti temperatūros
ir (arba) gręžimo greičio nuostatą,
paspauskite atitinkamus mygtukus.
Nustatykite tinkamas funkcijas. Užsi‐
dega nustatytos funkcijos indikato‐
rius arba atitinkamas simbolis rodo‐
mas ekrane.
18 www.aeg.com
5.
Norėdami paleisti programą, spaus‐
kite mygtuką 4 . Šviečia mygtuko
4 kontrolinė lemputė.
Išleidimo siurblys trumpą laiką
gali veikti, kai prietaisas pripildo‐
mas vandens.
9.4 Programos nutraukimas
1.
Paspauskite mygtuką 4 . Indikato‐
rius žybčioja.
2.
Dar kartą paspauskite mygtuką 4 .
Skalbimo programa tęsiama toliau.
9.5 Programos atšaukimas
1.
2.
Norėdami atšaukti programą ir iš‐
jungti prietaisą, paspauskite mygtu‐
ką 1 .
Norėdami vėl įjungti prietaisą, pa‐
spauskite mygtuką 1 . Dabar galite
nustatyti naują skalbimo programą.
Iš prietaiso vanduo neišleidžia‐
mas.
9.6 Funkcijos pakeitimas
Galite pakeisti tik tam tikras, dar nevyk‐
domas funkcijas.
1.
2.
Paspauskite mygtuką 4 . Indikato‐
rius žybčioja.
Pakeiskite nustatytą funkciją.
9.7 Atidėto paleidimo
nustatymas
1.
2.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
5 , kol ekrane bus rodomas reikia‐
mas minučių arba valandų skaičius.
Užsidega atitinkami simboliai.
Paspaudus mygtuką 4 , prietaisas
pradeda atgalinį atidėto paleidimo
laiko skaičiavimą.
Pasibaigus atgaliniam laiko skaičia‐
vimui, programa pradedama auto‐
matiškai.
Prieš paspausdami mygtuką 4
prietaisui paleisti, galite atšaukti
arba pakeisti atidėto paleidimo
nuostatą.
9.8 Atidėto paleidimo
atšaukimas
1.
2.
3.
Paspauskite mygtuką 4 . Žybčioja
atitinkama kontrolinė lemputė.
Kelis kartus paspauskite mygtuką
5 , kol ekrane bus rodoma funkcija
0’.
Paspauskite mygtuką 4 . Programa
paleidžiama.
9.9 Atidarykite dureles
Programai arba atidėto paleidimo funkci‐
jai veikiant, prietaiso durelės yra užrakin‐
tos.
Norėdami atidaryti prietaiso dureles:
1.
2.
3.
Paspauskite mygtuką 4 . Durelių
užrakto simbolis užgęsta.
Atidarykite prietaiso dureles.
Uždarykite prietaiso dureles ir pa‐
spauskite mygtuką 4 . Programa
arba atidėto paleidimo funkcija tęsia‐
ma toliau.
Jeigu būgne esančio vandens
temperatūra ir lygis yra per dideli,
durelių užrakto simbolis šviečia
toliau ir durelių atidaryti negali‐
ma. Kad atidarytumėte dureles,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Palaukite kelias minutes.
3. Įsitikinkite, ar būgne nėra
vandens.
Jeigu išjungsite prietaisą, progra‐
mą teks nustatyti iš naujo.
9.10 Programai pasibaigus
• Prietaisas sustoja automatiškai.
• Pasigirsta garso signalai.
• Ekrane užsidega
.
• Paleidimo / pristabdymo mygtuko 4
indikatorius užgęsta.
• Durelių užrakto simbolis užgęsta.
• Norėdami išjungti prietaisą, paspauski‐
te mygtuką 1 . Pasibaigus progra‐
mai, po penkių minučių energijos tau‐
pymo funkcija automatiškai išjungia
prietaisą.
LIETUVIŲ
Vėl įjungus prietaisą, ekrane ro‐
doma paskutinį kartą nustatytos
programos pabaiga. Norėdami
nustatyti naują skalbimo ciklą,
pasukite programų pasirinkimo
rankenėlę.
• Išimkite skalbinius iš prietaiso. Patik‐
rinkite, ar būgnas yra tuščias.
• Palikite dureles praviras, kad nesusi‐
darytų pelėsių ir nemalonių kvapų.
• Užsukite vandens čiaupą.
Plovimo programa baigta, bet būgne yra
vandens:
– Būgnas reguliariai pasukamas, kad
skalbiniai nesusiglamžytų.
– Durelės lieka užrakintos.
19
– Norėdami atidaryti dureles, privalote
išleisti vandenį.
Norėdami išleisti vandenį:
Jeigu reikia, sumažinkite gręžimo
greitį.
2. Paspauskite paleidimo / pristabdymo
mygtuką 4 . Iš prietaiso išleidžia‐
mas vanduo ir atliekamas gręžimas.
3. Programai pasibaigus ir durelių už‐
rakto simboliui užgęsus, galite atida‐
ryti dureles
4. Išjunkite prietaisą.
1.
Maždaug po 18 valandų prietai‐
sas automatiškai išleidžia van‐
denį ir išgręžia skalbinius.
10. PATARIMAI
10.1 Skalbinių sudėjimas
• Suskirstykite skalbinius į: baltus, spal‐
votus, sintetinius, gležnus ir vilnonius.
• Vadovaukitės skalbimo nurodymais,
pateiktais skalbinių priežiūros etiketė‐
se.
• Neskalbkite kartu baltų ir spalvotų ga‐
minių.
• Kai kurie gaminiai pirmo skalbimo me‐
tu gali šiek tiek išblukti. Pirmą kartą re‐
komenduojame juos skalbti atskirai.
• Užsekite užvalkalus, užtraukite už‐
trauktukus, užsekite kilpas ir spaustu‐
kus. Užriškite diržus.
• Ištuštinkite kišenes ir skalbinius iš‐
lankstykite.
• Daugiasluoksnius audinius, vilnonius ir
išmargintus gaminius išverskite.
• Išvalykite sunkiai įveikiamas dėmes.
• Sunkiai pašalinamoms dėmėms iš‐
skalbti naudokite specialią skalbimo
priemonę.
• Būkite atsargūs, skalbdami užuolai‐
das. Nuimkite kabliukus arba sudėkite
užuolaidas į skalbimo maišelį arba pa‐
galvės užvalkalą.
• Prietaise neskalbkite:
– Skalbinių be apsiuvų arba su įkirpi‐
mais.
– Liemenėlių su metalinėmis vielelė‐
mis.
– Mažus gaminius sudėkite į skalbimo
maišelį.
• Jeigu skalbinių labai mažai, gręžimo
metu gali kilti balanso problemų. Jeigu
taip atsitiktų, rankomis išskirstykite
skalbinius būgne ir iš naujo paleiskite
gręžimo etapą.
10.2 Sunkiai įveikiamos dėmės
Kai kurių dėmių vien vandeniu ir skalbi‐
mo priemone pašalinti nepavyksta.
Tokias dėmes rekomenduojame pašalin‐
ti prieš sudedant skalbinius į prietaisą.
Galima naudoti specialius dėmių valik‐
lius. Naudokite specialų, dėmės ir audi‐
nio rūšiai tinkamą dėmių valiklį.
10.3 Skalbikliai ir skalbimo
priedai
• Naudokite tik specialiai skalbyklėms
skirtus skalbiklius ir priedus.
• Nemaišykite skirtingų rūšių skalbiklių.
• Tausodami gamtą, naudokite tik tiek
skalbiklio, kiek reikia.
• Visuomet vadovaukitės nurodymais,
pateiktais ant šių priemonių pakuočių.
• Naudokite tinkamas priemonės, atsiž‐
velgdami į audinių rūšį ir spalvą, pro‐
gramos temperatūrą ir nešvarumo lygį.
20 www.aeg.com
• Naudodami skystus skalbiklius, nesi‐
rinkite pradinio plovimo etapo.
• Jeigu prietaise nėra skalbiklių dalytuvo
su sklendės įtaisu, skystą skalbiklį pil‐
kite į skalbiklio dozavimo rutulį.
10.4 Vandens kietumas
Jeigu jūsų vietovėje vanduo yra didelio
arba vidutinio kietumo, rekomenduojame
naudoti skalbyklėms skirtą vandens
minkštiklį. Vietovėse, kur vanduo yra
minkštas, vandens minkštiklio naudoti
nebūtina.
Norėdami sužinoti savo vietovės van‐
dens kietumą, susisiekite su vietos van‐
dentiekio tarnyba.
Visuomet vadovaukitės nurodymais, pa‐
teiktais ant šių priemonių pakuočių.
Vandens kietumas matuojamas šiais ly‐
giaverčiais matavimo vienetais:
• Vokiškais laipsniais (°dH).
• Prancūziškais laipsniais (°TH).
• mmol/l (milimoliais litre – tarptautinis
vandens kietumo matavimo vienetas).
• Klarko laipsniais.
Vandens kietumo lentelė
Vandens kietumas
Lygis
Tipas
1
minkštas
0-7
0-15
0-1.5
0-9
2
vidutinis
8-14
16-25
1.6-2.5
10-16
3
kietas
15-21
26-37
2.6-3.7
17-25
4
labai kietas
> 21
> 37
>3.7
>25
°dH
°T.H.
mmol/l
Klarko
laipsniais
11. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
ĮSPĖJIMAS
Prieš valydami prietaisą, atjunkite jį nuo
maitinimo tinklo.
11.1 Kalkių nuosėdų šalinimas
Mūsų naudojamame vandenyje yra kal‐
kių nuosėdų. Jeigu prireiktų, kalkių nuo‐
sėdoms šalinti naudokite vandens
minkštiklį.
Naudokite specialias, skalbyklėms skir‐
tas priemones. Visuomet vadovaukitės
nurodymais, pateiktais ant gamintojų pa‐
kuočių.
Kalkių nuosėdų šalinimas atliekamas ne‐
dedant į būgną skalbinių.
11.2 Išorės valymas
Prietaisą valykite tik muilu ir šiltu vande‐
niu. Kruopščiai nusausinkite visus pavir‐
šius.
ATSARGIAI
Valymui nenaudokite alkoholio,
tirpiklių arba cheminių priemonių.
11.3 Techninis skalbyklės
plovimas
Naudojant žemos temperatūros progra‐
mas, būgne gali likti šiek tiek skalbiklio.
Reguliariai atlikite techninį plovimą. No‐
rėdami tai padaryti:
• Išimkite skalbinius iš būgno.
• Pasirinkite medvilnės skalbimo karš‐
čiausiame vandenyje programą.
• Naudokite tinkamą skalbimo miltelių,
turinčių biologinių savybių, kiekį.
Po kiekvieno skalbimo kuriam laikui pali‐
kite dureles praviras, kad nesusidarytų
pelėsių ir pasišalintų nemalonūs kvapai.
LIETUVIŲ
21
11.4 Durelių tarpiklis
Reguliariai tikrinkite tarpiklį ir pašalinkite
iš vidinės dalies bet kokius daiktus.
11.5 Būgnas
Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusi‐
darytų kalkių nuosėdų ir rūdžių.
Rūdis iš būgno šalinkite tik specialiomis
priemonėmis.
Norėdami tai padaryti:
• Išvalykite būgną nerūdijančiam plienui
valyti skirtu specialiu valikliu.
• Paleiskite trumpą programą medvilnei
skalbti, parinkę aukščiausią tempera‐
tūrą ir pripylę nedaug skalbiklio.
11.6 Skalbiklio dalytuvas
Norėdami išvalyti dalytuvą:
1
1.
2.
Paspauskite svirtelę.
Ištraukite dalytuvą.
3.
4.
Nuimkite viršutinę skyrelio skys‐
tiems priedams dalį.
Visas dalis išplaukite vandeniu.
5.
6.
Išvalykite dalytuvo ertmę šepetėliu.
Vėl įdėkite dalytuvą į ertmę.
2
22 www.aeg.com
11.7 Vandens išleidimo siurblys
ĮSPĖJIMAS
1. Ištraukite kištuką iš elektros
tinklo.
2. Neišimkite filtro prietaisui vei‐
kiant. Nevalykite vandens iš‐
leidimo siurblio, jeigu prietai‐
se esantis vanduo yra karš‐
tas. Prieš valant vandens iš‐
leidimo siurblį, vanduo turi at‐
vėsti.
Reguliariai tikrinkite vandens iš‐
leidimo siurblį, ar jis švarus.
Išvalykite siurblį, jeigu:
• Iš prietaiso vanduo neišleidžiamas.
• Būgnas negali suktis.
• Prietaisas kelia neįprastą triukšmą dėl
užkimšto vandens išleidimo siurblio.
• Ekrane rodomas įspėjimo kodas dėl
vandens išleidimo siurblio veikimo su‐
trikimo.
Norėdami išvalyti vandens išleidimo siurblį:
1.
Atidarykite vandens išleidimo siurblio
dureles.
2.
Norėdami jį ištraukti, nuimkite sklen‐
dę.
3.
Po vandens išleidimo siurblio išėma
padėkite indą, kad į jį subėgtų ište‐
kėjęs vanduo.
Paspauskite dvi svirteles ir patrauki‐
te išleidimo lataką pirmyn, kad ište‐
kėtų vanduo.
4.
1
5.
6.
2
Kai bakelis pilnas vandens, vėl įtai‐
sykite išleidimo lataką ir išpilkite iš
bakelio vandenį. Kartokite 4 ir 5
veiksmus, kol iš vandens išleidimo
siurblio nebetekės vanduo.
Patraukite išleidimo lataką ir pasuki‐
te filtrą, kad jį išimtumėte.
LIETUVIŲ
2
1
11.8 Vandens įleidimo žarnos
filtras ir vožtuvo filtras
Filtrus gali prireikti išvalyti, kai:
• Prietaisas nepripildomas vandens.
• Prietaisas pripildomas vandens, bet tai
trunka labai ilgai.
23
7.
Išvalykite iš siurblio pūkelius ir paša‐
linius daiktus.
8.
Patikrinkite, ar siurblio rotorius gali
suktis. Jeigu ne, kreipkitės į techni‐
nio aptarnavimo centrą.
Išplaukite filtrą po tekančiu vandeniu
ir vėl įtaisykite jį į specialias siurblio
kreipiamąsias.
10. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad
nebūtų nuotėkio.
11. Uždenkite sklendę ir uždarykite van‐
dens išleidimo siurblio dureles.
9.
• Žybčioja mygtuko 4 indikatorius ir
ekrane rodomas atitinkamas įspėji‐
mas. Žr. skyrių „Trikčių šalinimas“.
ĮSPĖJIMAS
Ištraukite kištuką iš elektros tinklo
Norėdami išvaldyti vandens įleidimo filtrus:
1.
2.
3.
Užsukite vandens čiaupą.
Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo
vandens čiaupo.
Išvalykite vandens įleidimo žarnos
filtrą kietu šepečiu.
24 www.aeg.com
4.
5.
6.
7.
20°
Atjunkite vandens įleidimo žarną
prietaiso gale.
Išvalykite vožtuve esantį filtrą kietu
šepečiu arba rankšluosčiu.
Vėl prijunkite vandens įleidimo žar‐
ną. Įsitikinkite, ar vandens žarnų
jungtys yra tinkamai užveržtos, kad
vanduo negalėtų pratekėti.
Atsukite vandens čiaupą.
45°
11.9 Avarinis vandens
išleidimas
Įvykus veikimo sutrikimui, prietaisas ne‐
gali išleisti vandens.
Jeigu taip atsitiktų, atlikite skyriuje „Norė‐
dami išvalyti vandens išleidimo siurblį“
aprašytus (1) – (6) veiksmus.
Jeigu reikia, išvalykite siurblį.
Vėl įdėkite vandens išleidimo vamzdelį ir
užspauskite vandens išleidimo siurblio
sklendę.
Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote
vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:
1. Pilkite 2 litrus vandens į skalbiklio
dalytuvo pagrindinį skalbimo skyrių.
2. Paleiskite programą, kad vanduo
būtų išleistas.
11.10 Apsauga nuo užšalimo
Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje,
kur temperatūra gali nukristi žemiau 0
°C, išleiskite vandens įleidimo žarnoje ir
vandens išleidimo siurblyje likusį van‐
denį.
1. Ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Atjunkite vandens įleidimo žarną
4. Įdėkite abu vandens įleidimo žarnos
galus į indą ir palaukite, kol vanduo
ištekės iš žarnos.
5. Išvalykite vandens išleidimo siurblį.
Žr. skyrių, kaip išleisti vandenį avari‐
niu būdu
6. Kai vandens išleidimo siurblys tuš‐
čias, vėl prijunkite vandens įleidimo
žarną.
ĮSPĖJIMAS
Jeigu vėl norėsite naudoti prietai‐
są, įsitikinkite, kad aplinkos tem‐
peratūra yra aukštesnė nei 0 °C.
Gamintojas neatsako už žalą,
padarytą dėl žemos temperatū‐
ros.
12. TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prietaisas neįsijungia arba nesustoja
skalbimo programos metu.
Iš pradžių pabandykite problemos spren‐
dimą rasti patys (žr. lentelę). Jeigu nepa‐
vyktų, kreipkitės į techninio aptarnavimo
centrą.
LIETUVIŲ
Esant tam tikroms problemoms, girdimi
garso signalai ir ekrane rodomi
įspėjamieji kodai:
•
– Į prietaisą nepatenka vanduo.
•
– Iš prietaiso neišleidžiamas
vanduo.
•
– Prietaiso durelės atidarytos ar‐
ba netinkamai uždarytos.
Problema
•
25
– Veikia apsaugos nuo vandens
nuotėkio įtaisas.
Galima priežastis
Prietaisas nepripil‐ Užsuktas vandens čiau‐
domas vandens.
pas.
ĮSPĖJIMAS
Prieš atlikdami patikros darbus,
išjunkite prietaisą.
Galimas sprendimas
Atsukite vandens čiaupą.
Pažeista vandens įleidi‐
mo žarna.
Patikrinkite, ar nepažeista van‐
dens įleidimo žarna.
Užsikimšęs vandens
įleidimo žarnoje esantis
filtras.
Valykite filtrus. Žr. skyrių „Valy‐
mas ir priežiūra“.
Užsikimšęs arba kalkių
nuosėdomis užkimštas
vandens čiaupas.
Išvalykite vandens čiaupą.
Netinkamai prijungta
vandens įleidimo žarna.
Įsitikinkite, ar prijungimas atlik‐
tas tinkamai.
Per mažas vandens slė‐ Susisiekite su vietos vandentie‐
gis.
kio įmone.
Iš prietaiso van‐
duo neišleidžia‐
mas.
Pažeista vandens išlei‐
dimo žarna.
Patikrinkite, ar nepažeista van‐
dens išleidimo žarna.
Užkimštas vandens iš‐
leidimo siurblio filtras.
Išvalykite vandens išleidimo
siurblio filtrą. Žr. skyrių „Valy‐
mas ir priežiūra“.
Netinkamai prijungta
vandens išleidimo žar‐
na.
Įsitikinkite, ar prijungimas atlik‐
tas tinkamai.
Nustatyta programa be
vandens išleidimo eta‐
po.
Nustatykite vandens išleidimo
programą.
Veikia funkcija „Skalavi‐
mo sulaikymas“.
Nustatykite vandens išleidimo
programą.
Prietaiso durelės
atidarytos arba
netinkamai užda‐
rytos.
Tinkamai uždarykite dureles.
Veikia apsaugos
nuo vandens nu‐
tekėjimo įtaisas.
• Atjunkite prietaisą.
• Užsukite vandens čiaupą.
• Kreipkitės į techninio aptarna‐
vimo centrą.
26 www.aeg.com
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Skalbiniai negrę‐
žiami.
Išjungta gręžimo funkci‐
ja.
Pasirinkite gręžimo programą.
Užkimštas vandens iš‐
leidimo siurblio filtras.
Išvalykite vandens išleidimo
siurblio filtrą. Žr. skyrių „Valy‐
mas ir priežiūra“.
Skalbiniai susimetę.
Rankomis išskirstykite skalbi‐
nius būgne ir iš naujo paleiskite
gręžimo etapą.
Programa nepalei‐ Maitinimo laido kištukas
džiama.
neįjungtas į tinklo lizdą.
Ant grindų yra
vandens.
Įkiškite elektros laido kištuką.
Perdegė namo elektros
skydinės saugiklis.
Pakeiskite saugiklį.
Nepaspaudėte mygtuko
4 .
Paspauskite mygtuką 4 .
Nustatytas atidėtas pa‐
leidimas.
Atšaukite atidėtą paleidimą, jei
norite iš karto paleisti programą.
Įjungta Saugos nuo
vaikų užrakto funkcija.
Išjunkite Saugos nuo vaikų už‐
rakto funkciją.
Nesandarios vandens
žarnų jungtys.
Patikrinkite, ar tvirtai užveržtos
jungtys.
Nesandarus vandens iš‐ Patikrinkite, ar tvirtai įdėjote
leidimo siurblys.
vandens išleidimo siurblio filtrą.
Nepavyksta atida‐
ryti prietaiso dure‐
lių.
Prietaisas kelia
neįprastą triukš‐
mą.
Pažeista vandens išlei‐
dimo žarna.
Patikrinkite, ar nepažeista van‐
dens įleidimo žarna.
Skalbimo programa dar
tebevykdoma.
Palaukite, kol skalbimo progra‐
ma bus baigta.
Būgne yra vandens.
Nustatykite vandens išleidimo ar
gręžimo programą.
Prietaisas stovi nelygiai.
Išlyginkite prietaisą, kad jis sto‐
vėtų lygiai. Žr. skyrių „Įrengi‐
mas“.
Nepašalinote pakavimo
medžiagų ir (arba) neiš‐
sukote gabenimui skirtų
varžtų.
Pašalinkite pakavimo medžia‐
gas ir (arba) gabenimui skirtus
varžtus. Žr. skyrių „Įrengimas“.
Per mažas skalbinių kie‐ Pridėkite į būgną daugiau skal‐
kis.
binių.
Prietaisas pripildo‐ Per žemai įrengtas išlei‐
mas vandens, bet dimo žarnos galas.
jis tuoj pat išlei‐
džiamas.
Įsitikinkite, ar vandens išleidimo
žarna yra tinkamoje padėtyje.
LIETUVIŲ
27
Problema
Galima priežastis
Galimas sprendimas
Nepatenkinami
skalbimo rezulta‐
tai.
Per mažai skalbiklio ar‐
ba netinkamas skalbik‐
lis.
Naudokite daugiau skalbiklio ar‐
ba kitą skalbiklį.
Prieš skalbdami skalbi‐
nius, nepašalinote su‐
nkiai įveikiamų dėmių.
Apdorokite sunkiai pašalinamas
dėmes specialiomis priemonė‐
mis.
Buvo nustatyta netinka‐
ma temperatūra.
Įsitikinkite, ar nustatėte tinkamą
temperatūrą.
Pridėjote per daug skal‐
binių.
Sumažinkite skalbinių kiekį.
Patikrinę, įjunkite prietaisą. Programa tę‐
siama nuo nutraukimo momento.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į
techninio aptarnavimo centrą.
Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjimų kodai,
kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
13. ĮRENGIMAS
13.1 Tvirtinimo plokštelių
komplektas (4055171146)
Galite užsisakyti iš įgaliotojo atstovo.
Jeigu prietaisą įrengiate ant grindjuos‐
tės, jį pritvirtinkite tvirtinimo plokštelėse.
Laikykitės su komplektu pateikiamų in‐
strukcijų.
13.2 Išpakavimas
1.
Mūvėkite pirštines. Nuplėškite išori‐
nę plėvelę. Jeigu reikia, naudokite
pjovimo įrankį.
2.
3.
Nuimkite kartoną nuo viršaus.
Nuimkite polistirolo pakavimo me‐
džiagas.
28 www.aeg.com
4.
Nuplėškite vidinę plėvelę.
5.
Atidarykite dureles ir išimkite iš būg‐
no visus daiktus.
6.
Dėkite vieną iš polistirolo pakavimo
dalių ant grindų už prietaiso. Atsar‐
giai paguldykite ant jos prietaisą ga‐
line dalimi. Būkite atsargūs, kad ne‐
pažeistumėte žarnų.
7.
Nuimkite nuo apačios polistirolo ap‐
saugą.
Pastatykite prietaisą vertikaliai.
8.
1
2
LIETUVIŲ
9.
29
Nuimkite maitinimo kabelį ir van‐
dens išleidimo žarną nuo žarnos lai‐
kiklių.
10. Išsukite tris varžtus. Naudokite su
prietaisu pateiktą raktą.
11. Ištraukite plastikinius tarpiklius.
12. Uždenkite skyles plastikiniais gaub‐
teliais. Gaubtelius rasite maišelyje,
kartu su naudojimo instrukcija.
– Rekomenduojame išsaugoti
pakuotę ir gabenimui skirtus
varžtus tam atvejui, jeigu atei‐
tyje prietaisą tektų gabenti.
– Jei prietaisas yra pristatytas
žiemą, kai oro temperatūra že‐
mesnė už nulį, prieš naudoda‐
mi pirmąkart, palaikykite prie‐
taisą 24 valandas kambario
temperatūroje.
30 www.aeg.com
13.3 Pastatymas ir išlygiavimas
• Įrenkite prietaisą ant lygių ir kietų
grindų.
• Įsitikinkite, ar kilimas netrukdo oro cir‐
kuliacijai po prietaisu.
• Patikrinkite, ar prietaisas nesiliečia
prie sienos arba kitų baldų
• Norėdami pareguliuoti lygį, atlaisvinki‐
te arba priveržkite kojeles. Lygiai pa‐
stačius prietaisą, sumažėja vibracija,
triukšmas ir veikiančio prietaiso judėji‐
mas.
x4
• Prietaisas turi stovėti lygiai ir tvirtai.
ATSARGIAI
Nedėkite po prietaiso kojelėmis
kartono, medinių kaladėlių ar pa‐
našių daiktų, norėdami, kad prie‐
taisas stovėtų lygiai.
13.4 Vandens įleidimo žarna
• Prijunkite žarną prie prietaiso. Sukite
vandens įleidimo žarną tik kairėn arba
dešinėn. Atsukite veržlę, kad galėtu‐
mėte nustatyti tinkamą padėtį.
20
O
45
O
LIETUVIŲ
31
• Prijunkite vandens įvado žarną prie
šalto vandens čiaupo, kurio sriegis 3/4
colio.
ATSARGIAI
Patikrinkite, ar jungtys sandarios.
Nenaudokite ilginimo žarnų per
trumpai vandens įleidimo žarnai
pailginti. Susisiekite su techninio
aptarnavimo centru, kad vandens
įleidimo žarna būtų pakeista il‐
gesne.
Vandens atjungimo įtaisas
Vandens įleidimo žarnoje yra vandens
atjujngimo įtaisas. Šis įtaisas apsaugo
nuo vandens nuotėkio tuo atveju, jeigu
žarna natūraliai nusidėvi. Raudona sritis
langelyje „A“ rodo gedimą.
Jeigu taip atsitiktų, užsukite vandens
čiaupą ir susisiekite su techninio aptar‐
navimo centru, kad žarna būtų pakeista.
A
13.5 Vandens išleidimas
Vandens išleidimo žarną galima prijungti
keliais būdais:
Naudojant plastikinį žarnos kreiptuvą.
32 www.aeg.com
• Pakabinant ant kriauklės krašto.
• Įsitikinkite, ar prietaisui išleidžiant van‐
denį, plastikinis kreiptuvas negali paju‐
dėti. Pritvirtinkite kreiptuvą prie van‐
dens čiaupo arba sienos.
• Prijungiant prie nuotėkų vamzdžio su
alsuokliu.
Žr. paveikslėlį. Nutiesiant tiesiai į ka‐
nalizacijos vamzdį ne mažesniame nei
60 cm, bet ne didesniame nei 100 cm
aukštyje. Vandens išleidimo žarna vi‐
sada privalo būti ventiliuojama, t.y. vi‐
dinis vandens išleidimo žarnos skers‐
muo privalo būti didesnis negu išorinis
jos skersmuo.
Nenaudojant plastikinio žarnos kreiptuvo.
• Prijungiant prie kriauklės sifono.
Žr. paveikslėlį. Įstumkite vandens išlei‐
dimo žarną į sifoną ir pritvirtinkite
spaustuku. Vandens išleidimo žarna
būtinai turi sudaryti kilpą, kad į prietai‐
są nepakliūtų dalelės iš kriauklės.
• Jungiant tiesiai į patalpos sienoje
įrengtą kankalizacijos vamzdį ir pritvir‐
tinant ją spaustuku.
Vandens išleidimo žarną galima
pailginti daugiausiai iki 400 cm.
Jeigu reikia ilgesnės žarnos, su‐
sisiekite su techninio aptarnavi‐
mo centru.
LIETUVIŲ
14. APLINKOSAUGA
Atiduokite perdirbti medžiagas,
pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite
pakuotę į atitinkamą atliekų
surinkimo konteinerį, kad ji būtų
perdirbta.
Padėkite saugoti aplinką bei žmonių
sveikatą ir surinkti bei perdirbti
elektros ir elektronikos prietaisų
atliekas. Neišmeskite šiuo ženklu
pažymėtų prietaisų kartu su kitomis
buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį
gaminį į vietos atliekų surinkimo
punktą arba susisiekite su vietnos
savivaldybe dėl papildomos
informacijos.
33
34 www.aeg.com
SPIS TREŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS URZĄDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PANEL STEROWANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARAMETRY EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CODZIENNA EKSPLOATACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WSKAZÓWKI I PORADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
36
38
39
40
43
46
47
48
51
52
57
59
Z MYŚLĄ O PERFEKCYJNYCH REZULTATACH
Dziękujemy za wybór tego produktu AEG. Zaprojektowaliśmy go z myślą o wieloletniej
bezawaryjnej pracy i wyposażyliśmy w innowacyjne technologie, które ułatwiają życie — nie
wszystkie te funkcje można znaleźć w zwykłych urządzeniach. Prosimy o poświęcenie kilku
minut na lekturę w celu zapewnienia najlepszego wykorzystania urządzenia.
Odwiedź naszą witrynę internetową, aby uzyskać:
Wskazówki dotyczące użytkowania, broszury, pomoc w rozwiązywaniu problemów
oraz informacje dotyczące serwisu:
www.aeg.com
Zarejestruj swój produkt, aby uprościć jego obsługę serwisową:
www.aeg.com/productregistration
Kupuj akcesoria, materiały eksploatacyjne i oryginalne części zamienne do swojego
urządzenia:
www.aeg.com/shop
OBSŁUGA KLIENTA
Zalecamy stosowanie oryginalnych części zamiennych.
Kontaktując się z serwisem, należy przygotować poniższe dane.
Informacje można znaleźć na tabliczce znamionowej. Model, numer produktu, numer seryjny.
Ostrzeżenie/przestroga – informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Informacje i wskazówki ogólne
Informacje dot. ochrony środowiska
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
POLSKI
35
1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia
należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję obsłu‐
gi. Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obraże‐
nia ciała spowodowane nieprawidłową instalacją i eks‐
ploatacją. Należy zachować instrukcję wraz z urządze‐
niem do wykorzystania w przyszłości.
1.1 Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub
umysłowych
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie uduszeniem lub odniesie‐
niem obrażeń mogących skutkować trwałym kalec‐
twem.
• Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu
ósmego roku życia oraz osoby o ograniczonych zdol‐
nościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,
a także nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub do‐
świadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania
z urządzenia i będą świadome związanych z tym za‐
grożeń.
• Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządze‐
niem.
• Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
• Wszystkie detergenty należy przechowywać poza za‐
sięgiem dzieci.
• Dzieci i zwierzęta domowe nie powinny znajdować
się w pobliżu urządzenia, gdy jego drzwi są otwarte.
• Jeśli urządzenie jest wyposażone w blokadę urucho‐
mienia, zaleca się jej włączenie.
• Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się
dzieci bez nadzoru dorosłych.
36 www.aeg.com
1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłą‐
czyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilają‐
cego z gniazda elektrycznego.
• Nie zmieniać parametrów technicznych urządzenia.
• Nie należy przekraczać maksymalnego ciężaru wsa‐
du, który wynosi 7 kg (patrz „Tabela programów”).
• Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze wzglę‐
dów bezpieczeństwa musi go wymienić producent,
autoryzowany serwis lub inna wykwalifikowana oso‐
ba.
• Robocze ciśnienie wody (minimalne i maksymalne)
musi mieścić się w granicach od 0,5 bara (0,05 MPa)
do 8 barów (0,8 MPa).
• Wykładzina podłogowa nie może zasłaniać otworów
wentylacyjnych w podstawie (jeśli dotyczy).
• Urządzenie należy podłączyć do instalacji wodociągo‐
wej za pomocą nowego zestawu węży dostarczonych
w komplecie z urządzeniem. Nie wolno używać stare‐
go zestawu węży.
2.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
2.1 Instalacja
• Usunąć wszystkie elementy opakowa‐
nia i blokady transportowe.
• Zachować blokady transportowe.
W razie konieczności ponownego
transportu urządzenia należy unieru‐
chomić bęben.
• Nie instalować ani nie używać uszko‐
dzonego urządzenia.
• Nie instalować ani nie używać urzą‐
dzenia w miejscach, w których tempe‐
ratura wynosi poniżej 0°C, lub w któ‐
rych byłoby ono narażone na działanie
czynników atmosferycznych.
• Postępować zgodnie z instrukcją in‐
stalacji dostarczoną wraz z urządze‐
niem.
• Upewnić się, że podłoga w miejscu za‐
instalowania urządzenia jest płaska,
stabilna, odporna na działanie wyso‐
kiej temperatury i czysta.
• Nie instalować urządzenia w miejs‐
cach, które uniemożliwiają całkowite
otwarcie drzwi urządzenia.
• Zachować ostrożność podczas prze‐
noszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Zawsze używać rękawic
ochronnych.
• Zapewnić odpowiednią cyrkulację po‐
wietrza pomiędzy urządzeniem i pod‐
łogą.
POLSKI
• Wyregulować nóżki, aby zapewnić od‐
powiednią przestrzeń między urządze‐
niem a dywanem.
Podłączenie do sieci
elektrycznej
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem elektrycz‐
nym.
• Urządzenie musi być uziemione.
• Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontakto‐
wać się z elektrykiem.
• Należy zawsze używać prawidłowo
zamontowanych gniazd sieciowych z
uziemieniem.
• Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐
dzić wtyczki ani przewodu zasilające‐
go. Wymianę uszkodzonego przewo‐
du zasilającego należy zlecić przed‐
stawicielowi serwisu lub wykwalifiko‐
wanemu elektrykowi.
• Podłączyć wtyczkę do gniazda elek‐
trycznego dopiero po zakończeniu in‐
stalacji. Należy zadbać o to, aby po
zakończeniu instalacji urządzenia
wtyczka przewodu zasilającego była
łatwo dostępna.
• Odłączając urządzenie nie ciągnąć za
przewód zasilający. Należy zawsze
ciągnąć za wtyczkę sieciową.
• Nie dotykać przewodu zasilającego
ani wtyczki mokrymi rękoma.
• Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw
EWG.
Podłączenie do sieci
wodociągowej
• Należy zwrócić uwagę, aby nie uszko‐
dzić węży wodnych.
• Urządzenie należy podłączyć do insta‐
lacji wodociągowej za pomocą nowe‐
go zestawu węży w komplecie. Nie
wolno używać starego zestawu węży.
37
• Przed podłączeniem urządzenia do
nowych rur lub do rur, które nie były
używane przez dłuższy czas, należy
puścić wodę i odczekać, aż będzie
ona czysta.
• Przy pierwszym uruchomieniu urzą‐
dzenia należy sprawdzić, czy nie ma
wycieków.
2.2 Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesie‐
nia obrażeń, porażenia prądem,
wzniecenia pożaru lub uszkodze‐
nia urządzenia.
• Z urządzenia należy korzystać w wa‐
runkach domowych.
• Nie zmieniać parametrów technicz‐
nych urządzenia.
• Należy przestrzegać instrukcji bezpie‐
czeństwa podanych na opakowaniu
detergentu.
• Nie umieszczać w urządzeniu, na nim
ani w jego pobliżu łatwopalnych sub‐
stancji ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
• Nie dotykać szyby drzwi podczas trwa‐
nia programu. Szyba może być gorą‐
ca.
• Należy usunąć wszystkie metalowe
przedmioty z prania.
• Nie umieszczać pod urządzeniem żad‐
nych pojemników na wypadek ewen‐
tualnego wycieku wody. Skontaktować
z serwisem w celu uzyskania informa‐
cji, jakich akcesoriów można używać.
2.3 Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesie‐
niem obrażeń i uszkodzenia
urządzenia.
• Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
• Do czyszczenia urządzenia nie wolno
używać wody pod ciśnieniem ani pary
wodnej.
• Czyścić urządzenie za pomocą wilgot‐
nej szmatki. Stosować wyłącznie neu‐
38 www.aeg.com
tralne środki do czyszczenia. Nie uży‐
wać produktów ściernych, myjek do
szorowania, rozpuszczalników ani me‐
talowych przedmiotów.
2.4 Utylizacja
OSTRZEŻENIE!
Występuje zagrożenie odniesie‐
niem obrażeń lub uduszeniem.
• Odłączyć urządzenie od źródła zasila‐
nia.
• Odciąć przewód zasilający i wyrzucić
go.
• Wymontować zatrzask drzwi, aby
uniemożliwić zamknięcie się dziecka
lub zwierzęcia w urządzeniu.
3. DANE TECHNICZNE
Wymiary
Szerokość/wysokość/głę‐
bokość
600/850/522 mm
Głębokość całkowita
540 mm
Podłączenie do sieci
elektrycznej:
Napięcie
Moc całkowita
Bezpiecznik
Częstotliwość
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ciśnienie doprowadza‐
nej wody
Wartość minimalna
Maksymalna
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Zimna woda
Dopływ wody 1)
Maksymalny wsad
Bawełna
Prędkość wirowania
Maksymalna
1) Podłączyć wąż dopływowy do zaworu z gwintem 3/4".
7 kg
1200 obr/min
POLSKI
39
4. OPIS URZĄDZENIA
1
2
3
8
9
10
4
5
11
6
12
7
1 Blat roboczy
7 Nóżki do poziomowania urządzenia
2 Dozownik detergentu
8 Wąż spustowy
3 Panel sterowania
4 Uchwyt drzwi
9 Zawór dopływu wody
10 Przewód zasilający
5 Tabliczka znamionowa
11 Blokady transportowe
6 Pompa opróżniająca
12 Nóżki do poziomowania urządzenia
4.1 Akcesoria
1
2
4
3
1 Klucz płaski
Służy do odkręcenia blokad trans‐
portowych.
2 Plastikowe zatyczki
Służą do zaślepiania otworów z tyłu
urządzenia, po usunięciu blokad
transportowych.
3 Wąż dopływowy zabezpieczający
przed zalaniem
Zabezpiecza przed potencjalnym za‐
laniem
4 Plastikowa prowadnica węża
Służy do zamocowania węża spus‐
towego na krawędzi umywalki.
40 www.aeg.com
5. PANEL STEROWANIA
1
2
3
Cottons
Eco
Super Eco
Cottons
+ Prewash
20 Min. - 3 kg
Extra Silent
Quick
intensive
Jeans
Synthetics
+ Prewash
Curtains
Rinse
Spin/
Drain
Easy Iron
Delicates
On/Off
Wool/Silk
Temp.
Spin
Stains
10
9
8
1
Przycisk wł./wył. (On/Off)
2 Pokrętło wyboru programów
3 Wyświetlacz
4
Przycisk Start/Pauza
5 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia
programu
6
Przycisk oszczędzania czasu
7
Przycisk dodatkowego płukania
8
Przycisk odplamiania
9 Przycisk zmniejszenia prędkości wi‐
rowania
10
Przycisk temperatury
5.1 Przycisk Wł./Wył 1
Nacisnąć ten przycisk, aby włączyć lub
wyłączyć urządzenie. Po włączeniu urzą‐
dzenia rozlega się sygnał dźwiękowy.
Extra Rinse Time Save Delay Start
7
6
5
Start/Pause
4
Funkcja AUTO Stand-by automatycznie
wyłącza urządzenie, aby ograniczyć zu‐
życie energii, gdy:
• Urządzenie nie jest używane przez 5
minut, zanim zostanie naciśnięty przy‐
cisk 4 .
– Wszystkie ustawienia są anulowa‐
ne.
– Nacisnąć przycisk 1 , aby ponow‐
nie uruchomić urządzenie.
– Ustawić ponownie program prania i
wszystkie możliwe opcje.
• Po 5 minutach od zakończenia progra‐
mu prania. Patrz punkt „Po zakończe‐
niu programu”.
5.2 Pokrętło wyboru
programów 2
Użyć tego pokrętła do wybrania odpo‐
wiedniego programu. Zaświeci się
wskaźnik odpowiedniego programu.
5.3 Wyświetlacz 3
A
B
C
D
POLSKI
41
Wyświetlacz wskazuje:
A
• Maksymalną temperaturę programu.
B
• Domyślną prędkość wirowania programu.
• Symbole „Bez wirowania”1) i „Stop z wodą”.
C
• Symbole na wyświetlaczu.2)
Symbole
Opis
Faza prania
Fazy płukania
Faza wirowania
Blokada uruchomienia
Nie można otworzyć drzwi urządzenia, gdy świeci się ten
symbol.
Drzwi można otworzyć dopiero, gdy symbol zgaśnie.
Jeśli program został zakończony, ale symbol nadal świeci
się:
• W bębnie pozostała woda.
• Włączona jest funkcja z „Stop z wodą”.
Opóźnienie rozpoczęcia programu
D
• Czas programu
Po rozpoczęciu programu czas jest odliczany co 1 minutę.
• Opóźnienie rozpoczęcia programu
Po naciśnięciu przycisku opóźnienia rozpoczęcia programu, na wy‐
świetlaczu pojawi się czas opóźnienia rozpoczęcia programu.
• Kody alarmowe
Jeśli w urządzeniu wystąpi usterka, na wyświetlaczu pojawią się kody
alarmowe. Patrz rozdział „Rozwiązywanie problemów”.
• Err
Na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi się ten komunikat, jeśli:
– Ustawiono funkcję, która nie działa w danym programie.
– Zmieniono program w trakcie jego realizacji.
Miga wskaźnik przycisku Start/pauza 4 .
•
Po zakończeniu programu.
1) Opcja dostępna tylko w przypadku programu wirowania/odpompowania.
2) Symbole pojawiają się na wyświetlaczu, gdy zostanie ustawiona odpowiednia faza lub
funkcja.
42 www.aeg.com
5.4 Przycisk Start/Pauza 4
Nacisnąć przycisk 4 , aby uruchomić
lub przerwać program.
5.5 Przycisk opóźnienia
rozpoczęcia programu 5
Nacisnąć przycisk 5 , aby opóźnić roz‐
poczęcie programu od 30 minut do 20
godzin.
5.6 Przycisk oszczędzania
czasu 6
Nacisnąć przycisk 6 , aby skrócić czas
trwania programu.
• Nacisnąć jeden raz, aby ustawić „skró‐
cony czas trwania” w przypadku nor‐
malnie zabrudzonej odzieży.
• Nacisnąć dwa razy, aby ustawić tryb
„bardzo szybki” w przypadku bardzo
lekko zabrudzonych ubrań.
W niektórych programach działa
tylko jedna z tych funkcji.
5.7 Przycisk dodatkowego
płukania 7
Nacisnąć przycisk 7 , aby dodać do
programu fazę płukania.
Tę funkcję należy stosować w przypadku
alergii na detergenty, w miejscach gdzie
woda jest miękka.
5.8 Przycisk odplamiania 8
Nacisnąć przycisk 8 , aby dodać do
programu fazę odplamiania.
Ta funkcja jest przydatna w przypadku
prania z uporczywymi plamami.
Jeśli zostanie ustawiona ta funkcja, nale‐
dodać odplamiacz.
ży do komory
Ta funkcja wydłuża czas trwania
programu.
Funkcja nie jest dostępna z tem‐
peraturą poniżej 40°C.
5.9 Przycisk wyboru prędkości
wirowania 9
Nacisnąć ten przycisk, aby:
• Zmniejszyć maksymalną prędkość fa‐
zy wirowania podczas ustawiania pro‐
gramu.
Na wyświetlaczu pojawią się je‐
dynie prędkości wirowania do‐
stępne dla ustawionego progra‐
mu.
• Wyłączyć fazę wirowania.
• Włączyć funkcję „Stop z wodą”. Ta
funkcja chroni tkaniny przed zagniece‐
niami. Urządzenie nie odpompowuje
wody po zakończeniu programu.
Faza wirowania jest
wyłączona.
Funkcja „Stop z wodą”
jest włączona.
5.10 Przycisk wyboru
temperatury 10
Nacisnąć przycisk 10 , aby zmienić do‐
myślną temperaturę.
--
= zimna woda
5.11 Funkcja sygnału
dźwiękowego
Sygnał dźwiękowy rozlegnie się, gdy:
• Po włączeniu urządzenia.
• Po wyłączeniu urządzenia.
• Po naciśnięciu przycisku.
• Po zakończeniu programu.
• W przypadku nieprawidłowego działa‐
nia urządzenia.
Aby wyłączyć/włączyć sygnały dźwięko‐
we, należy nacisnąć równocześnie i
przytrzymać przez 6 sekund przycisk 8
i 7 .
Jeśli sygnały dźwiękowe są wyłą‐
czone, będą one emitowane je‐
dynie w przypadku naciśnięcia
przycisku lub w razie wystąpienia
nieprawidłowego działania urzą‐
dzenia.
5.12 Funkcja blokady
uruchomienia
Ta funkcja uniemożliwia dzieciom mani‐
pulowanie przy panelu sterowania.
POLSKI
• Aby włączyć tę funkcję, należy nacis‐
nąć jednocześnie przycisk 10 i przy‐
cisk 9 , aż pojawi się symbol
.
• Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacis‐
nąć równocześnie przycisk 10 i przy‐
cisk 9 , aż zgaśnie symbol
.
Funkcję można włączyć:
• Przed naciśnięciem przycisku Start/
pauza 4 : urządzenie nie uruchomi
się.
• Po naciśnięciu przycisku Start/pauza
4 , wszystkie przyciski i pokrętło wy‐
boru programów są wyłączone.
43
• Aby uruchomić tę funkcję, należy na‐
cisnąć równocześnie przycisk 6 i
przycisk 5 , aż zaświeci się wskaźnik
przycisku 7 .
• Aby wyłączyć tę funkcję, należy nacis‐
nąć równocześnie przycisk 6 i przy‐
cisk 5 , aż zgaśnie wskaźnik przyci‐
sku 7 .
5.13 Stała funkcja
dodatkowego płukania
Ta funkcja umożliwia włączenie funkcji
dodatkowego płukania na stałe w przy‐
padku ustawiania nowego programu.
6. PROGRAMY
Program
Temperatura
Bawełniane
95° – pranie w
zimnej wodzie
Bawełniane +
pranie wstępne
95° – pranie w
zimnej wodzie
Bardzo ciche
95° – pranie w
zimnej wodzie
Rodzaj prania
maks. ciężar prania
Opis
cyklu
Funkcje
Tkaniny bawełniane
białe i kolorowe,
średnio zabrudzone.
maks. 7 kg
Pranie
Płukania
Długie wirowanie
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WI‐
ROWANIA
STOP Z WODĄ
ODPLAMIANIE1)
DODATKOWE
PŁUKANIE
OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU2)
Tkaniny bawełniane
białe i kolorowe,
mocno zabrudzone.
maks. 7 kg
Pranie wstępne
Pranie
Płukania
Długie wirowanie
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WI‐
ROWANIA
STOP Z WODĄ
DODATKOWE
PŁUKANIE
OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU2)
Tkaniny bawełniane
białe i kolorowe,
średnio zabrudzone.
maks. 7 kg
Pranie
Płukania
Zatrzymanie z
wodą w bębnie
ODPLAMIANIE1)
DODATKOWE
PŁUKANIE
OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU2)
44 www.aeg.com
Program
Temperatura
Syntetyczne
60° – pranie w
zimnej wodzie
Syntetyczne +
pranie wstępne
60° – pranie w
zimnej wodzie
Rodzaj prania
maks. ciężar prania
Opis
cyklu
Funkcje
Tkaniny syntetyczne
lub mieszane, śred‐
nio zabrudzone.
maks. 3.5 kg
Pranie
ZMNIEJSZENIE
Płukania
PRĘDKOŚCI WI‐
Krótkie wirowanie ROWANIA
STOP Z WODĄ
ODPLAMIANIE1)
DODATKOWE
PŁUKANIE
OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU2)
Syntetyki lub tkaniny
mieszane, pranie
mocno zabrudzone.
maks. 3.5 kg
Pranie wstępne
Pranie
Płukania
Krótkie wirowanie
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WI‐
ROWANIA
STOP Z WODĄ
DODATKOWE
PŁUKANIE
OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU2)
Tkaniny syntetyczne, Pranie
ZMNIEJSZENIE
Łatwe prasowa‐ średnio zabrudzone. Płukania
PRĘDKOŚCI WI‐
maks. 3.5 kg
Krótkie wirowanie ROWANIA
nie 3)
STOP Z WODĄ
60° – pranie w
DODATKOWE
zimnej wodzie
PŁUKANIE
OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU2)
Delikatne
40° – pranie w
zimnej wodzie
Wełniane/Jed‐
wabne
40° – pranie w
zimnej wodzie
Wirowanie/
Spust wody4)
Delikatne tkaniny, ta‐ Pranie
ZMNIEJSZENIE
kie jak akryl, wisko‐
Płukania
PRĘDKOŚCI WI‐
za, poliester, średnio Krótkie wirowanie ROWANIA
zabrudzone.
STOP Z WODĄ
maks. 3.5 kg
ODPLAMIANIE1)
DODATKOWE
PŁUKANIE
OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU2)
Wełna, którą można Pranie
ZMNIEJSZENIE
prać w pralce. Ubra‐ Płukania
PRĘDKOŚCI WI‐
nia wełniane i deli‐
Krótkie wirowanie ROWANIA
katne tkaniny z sym‐
STOP Z WODĄ
bolem prania ręczne‐
go, które można prać
w pralce.
maks. 2 kg
Wszystkie tkaniny
Maksymalny załadu‐
nek prania zależy od
rodzaju prania.
Odpompowanie
wody
Wirowanie z mak‐
symalną prędkoś‐
cią.
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WI‐
ROWANIA
BEZ WIROWA‐
NIA
POLSKI
Program
Temperatura
Rodzaj prania
maks. ciężar prania
Opis
cyklu
Funkcje
Wszystkie tkaniny.
Jedno płukanie z
dodatkową fazą
wirowania
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WI‐
ROWANIA
STOP Z WODĄ
DODATKOWE
PŁUKANIE5)
Ustawiać ten pro‐
gram do prania za‐
słon. Spowoduje to
automatyczne doda‐
nie fazy prania
wstępnego w celu
usunięcia kurzu z za‐
słon.
Nie dodawać deter‐
gentu do komory pra‐
nia wstępnego.
maks. 2 kg
Pranie wstępne
Pranie
Płukania
Krótkie wirowanie
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WI‐
ROWANIA
STOP Z WODĄ
DODATKOWE
PŁUKANIE
Płukania
Zasłony
40° – pranie w
zimnej wodzie
Jeans
60° – pranie w
zimnej wodzie
Szybkie pranie
intensywne
60° - 40°
45
Odzież jeansowa.
Pranie
ZMNIEJSZENIE
Dzianiny wykonane z Płukania
PRĘDKOŚCI WI‐
nowoczesnych mate‐ Krótkie wirowanie ROWANIA
riałów.
STOP Z WODĄ
maks. 7 kg
DODATKOWE
PŁUKANIE
OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU2)
Program szybkiego
Pranie
prania do rzeczy lek‐ Płukania
ko zabrudzonych bia‐ Długie wirowanie
łych lub o utrwalo‐
nych kolorach z ba‐
wełny i tkanin mie‐
szanych.
maks. 5 kg
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WI‐
ROWANIA
STOP Z WODĄ
DODATKOWE
PŁUKANIE
20 Min. - 3 kg
40° - 30°
Tkaniny bawełniane i Pranie
ZMNIEJSZENIE
syntetyczne lekko
Płukania
PRĘDKOŚCI WI‐
zabrudzone lub no‐
Krótkie wirowanie ROWANIA
szone tylko jeden
raz.
Super Eco6)
Pranie w zimnej
wodzie
Tkaniny mieszane
(bawełniane i synte‐
tyczne).
maks. 3 kg
Pranie
ZMNIEJSZENIE
Płukania
PRĘDKOŚCI WI‐
Krótkie wirowanie ROWANIA
STOP Z WODĄ
DODATKOWE
PŁUKANIE
46 www.aeg.com
Program
Temperatura
Rodzaj prania
maks. ciężar prania
Opis
cyklu
Funkcje
Bawełnia‐
ne Eko
Tkaniny bawełniane
białe i kolorowe,
średnio zabrudzone.
maks. 7 kg
W tym programie
można wybrać tylko
opcję Super szybkie.
Pranie
Płukania
Długie wirowanie
ZMNIEJSZENIE
PRĘDKOŚCI WI‐
ROWANIA
STOP Z WODĄ
ODPLAMIANIE
DODATKOWE
PŁUKANIE
OSZCZĘDNOŚĆ
CZASU2)
7)
60° - 40°
1) Funkcja ODPLAMIANIE nie jest dostępna w temperaturze poniżej 40°C.
2) Dla opcji Super szybkie (dwukrotne naciśnięcie przycisku 6) zaleca się zmniejszenie
ilości prania. Możliwy jest pełny załadunek urządzenia, ale efekt prania może być mniej
zadowalający.
3) Faza prania i wirowania jest łagodniejsza — dzięki temu pranie jest mniej zagniecione.
Urządzenie wykonuje dodatkowe cykle płukania.
4) Domyślna faza wirowania odnosi się do odzieży bawełnianej. Należy określić prędkość
wirowania. Należy sprawdzić zgodność z praniem. Aby wybrać sam program
ODPOMPOWANIA, należy ustawić funkcję BEZ WIROWANIA.
5) Nacisnąć przycisk DODATKOWEGO PŁUKANIA, aby dodać płukania. Przy niskiej
prędkości wirowania urządzenie przeprowadza cykl delikatnego płukania i krótkiego
wirowania.
6) Wybrać ten program, aby skrócić czas i ograniczyć zużycie energii i wody.
7) Standardowe programy do określenia parametrów eksploatacyjnych dla klasy
energetycznej. Zgodnie z rozporządzeniem 1061/2010 programy 60°C i 40°C są
odpowiednikami programów: „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 60
°C” oraz „standardowy program prania tkanin bawełnianych w 40 °C”. Są one najbardziej
wydajnymi programami pod względem łącznego zużycia wody i energii do prania średnio
zabrudzonych tkanin bawełnianych.
Wybrać ten program, aby uzyskać dobry efekt prania i obniżyć zużycie energii. Czas
trwania programu prania jest wydłużony.
Temperatura wody w fazie prania może różnić się od temperatury podanej dla wy‐
branego programu.
7. PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
Po rozpoczęciu prania wyświetlany jest czas trwania programu przy maksy‐
malnym obciążeniu.
W trakcie prania czas ten jest obliczany automatycznie i może ulec znacz‐
nemu skróceniu, jeśli rzeczywisty ciężar prania jest mniejszy od maksymal‐
nego (np. dla programu „Bawełniane 60°C” i maksymalnego obciążenia wy‐
noszącego 7 kg czas trwania programu przekracza 2 godziny; przy obciąże‐
niu wynoszącym 1 kg czas jego trwania będzie krótszy niż 1 godzina).
Podczas obliczania rzeczywistego czasu trwania programu na wyświetlaczu
będzie migać kropka.
Dane zawarte w tej tabeli są wartościami przybliżonymi. Różne czynniki, ta‐
kie jak ilość i rodzaj prania oraz temperatura wody i otoczenia, mogą wpły‐
wać na zmianę tych wartości.
POLSKI
Programy
Ładu‐
nek
(kg)
Zużycie
energii
(kWh)
Zużycie wo‐
dy (litry)
Bawełniane
60°C
7
1.25
70
146
53
Bawełniane
40°C
7
0.78
70
161
53
Syntetyczne
40°C
3.5
0.47
50
171
35
Delikatne
40°C
3.5
0.53
62
121
35
2
0.25
45
58
30
Wełna 30°C
47
Przybliżony Wilgotność
czas trwania
(%)1)
programu
(minuty)
Standardowe programy do prania tkanin bawełnianych
Bawełniane
60°C – pro‐
gram stan‐
dardowy
7
0.72
45
232
53
Bawełniane
60°C – pro‐
gram stan‐
dardowy
3.5
0.62
33
190
53
Bawełniane
40°C – pro‐
gram stan‐
dardowy
3.5
0.46
34
186
53
Tryb wyłączenia (W)
Tryb włączenia (W)
0.48
0.48
Podane wyżej informacje są zgodne z rozporządzeniem Komisji UE
1015/2010, wdrażającym dyrektywę 2009/125/EC.
1) Po zakończeniu fazy wirowania.
8. PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
1.
2.
Aby uruchomić system odpompowa‐
nia, należy wlać 2 litry wody do
głównej komory prania dozownika
detergentu.
Umieścić małą ilość detergentu w
głównej komorze dozownika deter‐
gentu. Ustawić i uruchomić program
dla bawełny z ustawioną najwyższą
temperaturą, bez prania. Spowoduje
to usunięcie wszelkich możliwych
zabrudzeń z bębna i komory.
48 www.aeg.com
9. CODZIENNA EKSPLOATACJA
1.
2.
Otworzyć zawór wody.
Włożyć wtyczkę przewodu zasilają‐
cego do gniazdka.
3.
Nacisnąć przycisk 1 , aby włączyć
urządzenie.
Włożyć pranie do urządzenia.
Użyć odpowiedniej ilości detergentu
i dodatków.
Ustawić i uruchomić odpowiedni pro‐
gram zmywania dla określonego ro‐
dzaju prania i stopnia zabrudzenia.
4.
5.
6.
9.1 Wkładanie prania
1.
2.
3.
Otworzyć drzwi urządzenia.
Pranie należy wkładać do bębna po‐
jedynczo. Strzepnąć rzeczy przed
włożeniem ich do urządzenia. Nie
należy wkładać za dużo prania do
bębna.
Zamknąć drzwi.
Upewnić się, że nie doszło do przytrzaś‐
nięcia prania między drzwiami a uszczel‐
ką. Mogłoby to skutkować wyciekiem
wody lub uszkodzeniem pranych rzeczy.
9.2 Stosowanie detergentów i dodatków
Komora detergentów do fazy prania wstępnego, programu na‐
maczania i funkcji odplamiania.
Przed rozpoczęciem programu dodać detergent do prania
wstępnego, namaczania i odplamiania.
Komora detergentów do fazy prania.
Stosując detergent w płynie należy dolać go bezpośrednio
przed rozpoczęciem programu.
Komora dodatków w płynie (płyn zmiękczający, krochmal).
Umieścić produkt w komorze przed rozpoczęciem programu.
POLSKI
49
Jest to maksymalny poziom dodatków w płynie.
Klapka detergentu w płynie lub w proszku
Ustawić ją w odpowiednim położeniu (góra lub dół), aby użyć
detergentu w proszku lub w płynie.
Zawsze należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na opakowaniu
detergentu.
Sprawdzić położenie klapki
1.
2.
Wysunąć do oporu dozownik deter‐
gentu.
Nacisnąć dźwignię w dół, aby wyjąć
dozownik.
3.
Ustawić klapkę w górnym położeniu
w przypadku detergentu w proszku.
4.
Ustawić klapkę w dolnym położeniu
w przypadku detergentu w płynie.
Klapka w położeniu DOLNYM:
– Nie stosować gęstych lub żelo‐
wych detergentów.
– Nie wlewać więcej detergentu
w płynie niż wskazuje ozna‐
czenie limitu na klapce.
– Nie ustawiać fazy prania
wstępnego.
– Nie ustawiać funkcji opóźnie‐
nia rozpoczęcia programu.
5.
6.
Odmierzyć odpowiednią ilość deter‐
gentu i płynu zmiękczającego.
Zamknąć dobrze dozownik deter‐
gentu. Klapka po zamknięciu szufla‐
dy nie może się zablokować.
50 www.aeg.com
9.3 Ustawianie i uruchamianie
programu
1.
Ustawić pokrętło wyboru progra‐
mów. Zaświeci się wskaźnik odpo‐
wiedniego programu.
2.
Wskaźnik przycisku 4 miga na
czerwono.
Na wyświetlaczu pojawi się domyśl‐
na temperatura i prędkość wirowa‐
nia. Aby zmienić temperaturę i/lub
prędkość wirowania, należy nacis‐
nąć odpowiednie przyciski.
Ustawić dostępne funkcje. Zaświeci
się wskaźnik ustawionej funkcji lub
na wyświetlaczu pojawi się odpo‐
wiedni symbol.
Aby rozpocząć program, należy na‐
cisnąć przycisk 4 . Zaświeci się
wskaźnik przycisku 4 .
3.
4.
5.
Gdy urządzenie napełnia się wo‐
dą, na krótki czas może włączyć
się pompa opróżniająca.
9.4 Przerwanie programu
1.
Nacisnąć przycisk 4 . Wskaźnik
miga.
2.
Nacisnąć ponownie przycisk 4 .
Program prania będzie kontynuowa‐
ny.
9.7 Ustawianie opóźnienia
rozpoczęcia programu
1.
2.
Nacisnąć kilka razy przycisk 5 , aż
na wyświetlaczu pojawi się odpo‐
wiednia wartość minut lub godzin.
Pojawią się odpowiednie symbole.
Nacisnąć przycisk 4 – urządzenie
rozpocznie odliczanie czasu opó‐
źnienia.
Po zakończeniu odliczania program
rozpocznie się automatycznie.
Przed naciśnięciem przycisku 4
w celu uruchomienia urządzenia
można zmienić lub anulować us‐
tawienie funkcji opóźnienia roz‐
poczęcia programu.
9.8 Anulowanie opóźnienia
rozpoczęcia programu
1.
Nacisnąć przycisk 4 . Miga dany
wskaźnik.
2.
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk 5 ,
aż na wyświetlaczu pojawi się 0'.
3.
Nacisnąć przycisk 4 . Program
zostanie uruchomiony.
9.9 Otwieranie drzwi
9.5 Anulowanie programu
Gdy uruchomiony jest program lub funk‐
cja opóźnionego rozpoczęcia programu,
drzwi urządzenia są zablokowane.
1.
Nacisnąć przycisk 1 , aby anulo‐
wać program i wyłączyć urządzenie.
Aby otworzyć drzwi urządzenia:
2.
Nacisnąć ponownie przycisk 1 ,
aby uruchomić urządzenie. Teraz
można ustawić nowy program pra‐
nia.
Urządzenie nie wypompowuje
wody.
9.6 Zmiana funkcji
Przed rozpoczęciem można zmienić je‐
dynie określone funkcje.
1.
2.
Nacisnąć przycisk 4 . Wskaźnik
miga.
Zmiana ustawionej funkcji.
1.
2.
3.
Nacisnąć przycisk 4 . Na wyświet‐
laczu zniknie symbol blokady drzwi.
Otworzyć drzwi urządzenia.
Zamknąć drzwi urządzenia i nacis‐
nąć przycisk 4 . Program lub opó‐
źnienie rozpoczęcia programu bę‐
dzie kontynuowane.
Jeśli temperatura i poziom wody
w bębnie są za wysokie, symbol
blokady drzwi jest nadal widocz‐
ny na wyświetlaczu i nie można
otworzyć drzwi. W celu otwarcia
drzwi należy wykonać następują‐
ce czynności:
1. Wyłączyć urządzenie.
2. Odczekać kilka minut.
3. Upewnić się, że w bębnie nie
ma wody.
POLSKI
Po wyłączeniu urządzenia należy
ponownie ustawić program.
9.10 Po zakończeniu programu
• Urządzenie wyłączy się automatycz‐
nie.
• Urządzenie wyemituje sygnały dźwię‐
kowe.
• Na wyświetlaczu zaświeci się
.
• Wskaźnik przycisku Start/Pauza 4
zgaśnie.
• Zgaśnie symbol blokady drzwi.
• Nacisnąć przycisk 1 , aby wyłączyć
urządzenie. Po upływie pięciu minut
od momentu zakończenia programu
funkcja oszczędzania energii automa‐
tycznie wyłączy urządzenie.
Po ponownym uruchomieniu
urządzenia na wyświetlaczu po‐
jawi się informacja o zakończeniu
ostatnio ustawionego programu.
Wybrać nowy program za pomo‐
cą pokrętła wyboru programów.
• Wyjąć pranie z bębna. Upewnić się, że
bęben jest pusty.
51
• Pozostawić uchylone drzwi, aby nie
dopuścić do powstawania pleśni i nie‐
przyjemnych zapachów.
• Zakręcić zawór wody.
Program prania zakończył się, ale w
bębnie nadal pozostaje woda:
– Bęben obraca się regularnie, aby nie
dopuścić do zagniecenia prania.
– Drzwi pozostają zablokowane.
– Należy odpompować wodę, aby otwo‐
rzyć drzwi.
Odpompowanie wody:
1. W razie potrzeby należy zmniejszyć
prędkość wirowania.
2.
3.
4.
Nacisnąć przycisk Start/Pauza 4 .
Urządzenie odpompuje wodę i prze‐
prowadzi wirowanie.
Po zakończeniu programu, gdy
zgaśnie symbol blokady drzwi, moż‐
na otworzyć drzwi.
Wyłączyć urządzenie.
Urządzenie automatycznie od‐
pompuje wodę i przeprowadzi
odwirowanie po około 18 godzi‐
nach.
10. WSKAZÓWKI I PORADY
10.1 Wkładanie prania
• Należy posegregować pranie: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne i weł‐
niane.
• Należy przestrzegać instrukcji zamie‐
szczonych na etykietach prania.
• Nie prać razem białej i kolorowej
odzieży.
• Niektóre kolorowe rzeczy mogą farbo‐
wać podczas pierwszego prania. Zale‐
camy pranie ich oddzielnie za pierw‐
szym razem.
• Pozapinać poszewki i zatrzaski oraz
zasunąć zamki błyskawiczne. Spiąć
paski.
• Opróżnić kieszenie i rozłożyć zwinięte
tkaniny.
• Odwrócić na drugą stronę wielowar‐
stwowe tkaniny, wełnę oraz rzeczy z
nadrukami.
• Usunąć uporczywe plamy.
• Przeprać uporczywe plamy specjal‐
nym detergentem.
• Należy zachować ostrożność w przy‐
padku zasłon. Odczepić żabki/haczyki
lub umieścić zasłony w worku do pra‐
nia lub poszewce od poduszki.
• Nie prać w urządzeniu:
– Odzieży bez obszycia lub z dziurami
– Biustonoszy z fiszbinami.
– Do prania małych rzeczy używać
specjalnego worka.
• Mała ilość prania może stwarzać prob‐
lemy z wyważeniem podczas wirowa‐
nia. W takim przypadku należy ręcznie
rozmieścić pranie w bębnie i powtó‐
rzyć próbę wirowania.
10.2 Uporczywe plamy
W przypadku niektórych plam woda i de‐
tergent to za mało.
52 www.aeg.com
Zalecamy usunięcie takich plam przed
włożeniem ich do urządzenia.
Dostępne są w handlu specjalne odpla‐
miacze. Należy użyć specjalnego odpla‐
miacza, który jest przystosowany do ok‐
reślonego typu plamy i tkaniny.
• Jeśli urządzenie nie jest wyposażone
w dozownik detergentu z klapką, płyn‐
ne detergenty należy umieszczać w
specjalnym dozowniku.
10.3 Detergenty i dodatki
Jeśli woda na danym obszarze jest twar‐
da lub umiarkowanie twarda, zalecamy
stosowanie zmiękczacza wody przezna‐
czonego do pralek. Jeśli woda jest mięk‐
ka, nie ma konieczności stosowania
zmiękczacza wody.
Aby uzyskać informacje na temat twar‐
dości wody, należy skontaktować się z
miejscowym dostawcą wody.
Należy przestrzegać instrukcji zamie‐
szczonych na opakowaniu tych produk‐
tów.
Twardość wody mierzona jest za pomo‐
cą następujących skal:
• Stopnie niemieckie (°dH).
• Stopnie francuskie (°TH).
• mmol/l (milimol na litr — międzynaro‐
dowa jednostka twardości wody).
• Stopnie Clarka.
• Stosować wyłącznie detergenty i do‐
datki przeznaczone do pralek automa‐
tycznych.
• Nie należy mieszać różnych typów de‐
tergentów.
• W celu ochrony środowiska nie należy
używać większej ilości detergentu, niż
jest wymagane.
• Należy przestrzegać instrukcji zamie‐
szczonych na opakowaniu tych pro‐
duktów.
• Stosować produkty odpowiednio do‐
brane do typu tkaniny i koloru, tempe‐
ratury programu i stopnia zabrudzenia.
• W przypadku stosowania płynnych de‐
tergentów nie należy używać fazy pra‐
nia wstępnego.
10.4 Twardość wody
Tabela twardości wody
Twardość wody
Poziom
Rodzaj
°dH
°T.H.
mmol/l
Clarke
1
miękka
0-7
0-15
0-1.5
0-9
2
umiarkowa‐
na
8-14
16-25
1.6-2.5
10-16
3
twarda
15-21
26-37
2.6-3.7
17-25
4
bardzo
twarda
> 21
> 37
>3.7
>25
11. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE
OSTRZEŻENIE!
Przed czyszczeniem należy odłączyć
urządzenie od źródła zasilania.
11.1 Usuwanie kamienia
Woda stosowana w gospodarstwie do‐
mowym zawiera osad kamienny. W razie
potrzeby należy użyć zmiękczacza wody
w celu usunięcia osadu kamiennego.
Należy stosować odpowiedni produkt
przeznaczony do pralek. Należy prze‐
strzegać instrukcji zamieszczonych na
opakowaniu tych produktów.
Tę procedurę należy przeprowadzać ja‐
ko oddzielny cykl prania (bez odzieży).
POLSKI
11.2 Czyszczenie obudowy
Urządzenie należy czyścić wyłącznie za
pomocą wody z płynem/mydłem. Do‐
kładnie osuszyć wszystkie powierzchnie.
UWAGA!
Nie stosować alkoholu, rozpusz‐
czalników lub produktów che‐
micznych.
11.3 Pranie konserwacyjne
W przypadku programów o niskiej tem‐
peraturze niektóre detergenty mogą po‐
53
zostać w bębnie. Należy regularnie prze‐
prowadzać pranie konserwacyjne. W tym
celu należy:
• Wyjąć pranie z bębna.
• Ustawić program prania bawełny o
najwyższej temperaturze.
• Użyć odpowiedniej ilości detergentu w
proszku o właściwościach biologicz‐
nych.
Po każdym praniu należy pozostawiać
przez jakiś czas otwarte drzwi, aby nie
dopuścić do powstawania pleśni i nie‐
przyjemnych zapachów.
11.4 Uszczelka drzwi
Należy regularnie sprawdzać uszczelkę i
usuwać obce przedmioty z wewnętrznej
strony.
11.5 Bęben
Należy regularnie sprawdzać bęben, aby
nie dopuścić do nagromadzenia się osa‐
dów kamienia lub rdzy.
Do usuwania osadów rdzy z bębna nale‐
ży używać wyłącznie specjalnych pro‐
duktów.
W tym celu należy:
• Wyczyścić bęben specjalnym środ‐
kiem do czyszczenia stali nierdzewnej.
• Uruchomić krótki program do tkanin
bawełnianych z ustawioną maksymal‐
ną temperaturą i z małą ilością deter‐
gentu.
11.6 Dozownik detergentu
Czyszczenie dozownika:
1
2
1.
2.
Nacisnąć dźwignię.
Wysunąć dozownik.
54 www.aeg.com
3.
4.
5.
6.
11.7 Pompa opróżniająca
Zdjąć górną część komory deter‐
gentu w płynie.
Wypłukać wszystkie części pod wo‐
dą.
Wyczyścić wnękę dozownika
szczotką.
Umieścić dozownik we wnęce.
OSTRZEŻENIE!
1. Wyjąć wtyczkę przewodu za‐
silającego z gniazda elek‐
trycznego.
2. Nie wyjmować filtra, gdy
urządzenie pracuje. Nie
czyścić pompy opróżniającej,
jeśli woda w urządzeniu jest
gorąca. Przed rozpoczęciem
czyszczenia pompy opró‐
żniającej woda musi ostyg‐
nąć.
Należy regularnie sprawdzać po‐
mpę opróżniającą i dopilnować,
aby była czysta.
Wyczyścić pompę, jeśli:
• Urządzenie nie wypompowuje wody.
• Bęben nie może się obrócić.
• Urządzenie wydaje nietypowe odgłosy
z powodu zablokowania pompy opró‐
żniającej.
• Na wyświetlaczu pojawia się kod alar‐
mu z powodu problemu z odpompo‐
waniem wody.
Czyszczenie pompy opróżniającej:
1.
Otworzyć drzwi pompy opróżniają‐
cej.
2.
Wysunąć i wyciągnąć klapkę.
POLSKI
3.
4.
5.
1
6.
55
Umieścić naczynie pod wnęką po‐
mpy opróżniającej, aby zebrać wy‐
pływającą wodę.
Nacisnąć obie dźwignie i pociągnąć
do przodu przewód odpływowy, aby
umożliwić wypłynięcie wody.
Jeśli zbiornik jest pełen wody, za‐
mocować przewód odpływowy i op‐
różnić zbiornik. Powtarzać kroki 4 i 5
dopóki z pompy opróżniającej prze‐
stanie wypływać woda.
Zdjąć przewód odpływowy i obrócić
filtr, aby go wyjąć.
2
2
1
11.8 Filtr węża dopływowego i
filtr w zaworze
Czyszczenie filtrów może być konieczne,
jeśli:
• Urządzenie nie napełnia się wodą.
• Napełnianie urządzenia wodą trwa
długo.
7.
Usunąć zabrudzenia i obiekty z po‐
mpy.
8.
Sprawdzić, czy wirnik pompy swo‐
bodnie się obraca. Jeśli nie można
go obrócić, należy skontaktować się
z punktem serwisowym.
Wyczyścić filtr pod kranem i włożyć
go do pompy, wsuwając go w spe‐
cjalne prowadnice.
10. Upewnić się, że filtr jest dobrze do‐
kręcony i nie przecieka.
11. Zamocować klapkę i zamknąć drzwi
pompy opróżniającej.
9.
• Miga kontrolka przycisku 4 , a na wy‐
świetlaczu pojawia się odpowiedni
alarm. Patrz „Rozwiązywanie proble‐
mów”.
OSTRZEŻENIE!
Wyjąć wtyczkę przewodu zasila‐
jącego z gniazda elektrycznego.
56 www.aeg.com
Czyszczenie filtrów dopływu wody:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
20°
Zakręcić zawór wody.
Odkręcić wąż dopływowy wody od
zaworu wody;
Oczyścić filtr w wężu dopływowym
za pomocą szczotki o twardym wło‐
siu.
Odkręcić wąż dopływowy za urzą‐
dzeniem.
Oczyścić filtr w zaworze szczotką o
twardym włosiu lub ręcznikiem.
Zamocować wąż dopływowy. Aby
zapobiec wyciekom wody, po zain‐
stalowaniu należy sprawdzić szczel‐
ność połączeń.
Otworzyć zawór wody.
45°
11.9 Awaryjne spuszczanie
wody
11.10 Środki ostrożności w
przypadku mrozu
W razie awarii urządzenie nie odpompo‐
wuje wody.
W takim przypadku przeprowadzić czyn‐
ności od (1) do (6) z punktu „Czyszcze‐
nie pompy opróżniającej”.
W razie konieczności wyczyścić pompę.
Zamocować prawidłowo przewód odpły‐
wowy i zamknąć klapkę pompy.
Po spuszczeniu wody przy użyciu proce‐
dury awaryjnej należy ponownie urucho‐
mić układ odpływowy:
1. Wlać 2 litry wody do głównej komory
prania dozownika detergentu.
2. Uruchomić program, aby odpompo‐
wać wodę.
Jeśli urządzenie jest zainstalowane w
miejscu, gdzie temperatura może spaść
poniżej 0°C, należy usunąć pozostałą
wodę z węża dopływowego oraz z po‐
mpy opróżniającej.
1. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilające‐
go z gniazda elektrycznego.
2. Zakręcić zawór wody.
3. Odłączyć wąż dopływowy wody
4. Umieścić dwa końce węża dopływo‐
wego w zbiorniku i odczekać, aż wo‐
da spłynie z węża.
5. Wyczyścić pompę opróżniającą.
Przejść do awaryjnej procedury op‐
różniania
6. Gdy pompa opróżniająca jest pusta,
zamocować wąż dopływowy.
POLSKI
57
OSTRZEŻENIE!
Przed ponownym uruchomieniem
urządzenia należy upewnić się,
że temperatura wynosi powyżej
0°C.
Producent nie odpowiada za usz‐
kodzenia spowodowane niskimi
temperaturami.
12. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Urządzenie nie daje się uruchomić lub
przestaje działać podczas pracy.
W pierwszej kolejności należy spróbo‐
wać znaleźć rozwiązanie problemu
(patrz tabela). Jeśli nie można rozwiązać
problemu, należy skontaktować się z
punktem serwisowym.
•
wody.
- Urządzenie nie odpompowuje
•
- Drzwi urządzenia są otwarte
lub nie są prawidłowo zamknięte.
•
- Włączyło się zabezpieczenie
przed zalaniem.
W przypadku niektórych problemów
emitowany jest sygnał dźwiękowy, a na
wyświetlaczu pojawia się kod alarmowy:
•
- Urządzenie nie napełnia się wo‐
dą.
OSTRZEŻENIE!
Przed przystąpieniem do spraw‐
dzenia należy wyłączyć urządze‐
nie.
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie
napełnia się wo‐
dą.
Zawór wody jest za‐
mknięty.
Otworzyć zawór wody.
Wąż dopływowy jest
uszkodzony.
Sprawdzić, czy wąż dopływowy
nie jest uszkodzony.
Zablokowane filtry w
wężu dopływowym.
Oczyścić filtry. Patrz rozdział
„Konserwacja i czyszczenie”.
Zawór wody jest zablo‐
kowany lub zatkany
osadem kamiennym.
Wyczyścić zawór wody.
Nieprawidłowe podłą‐
czenie węża dopływo‐
wego.
Sprawdzić, czy podłączenie jest
prawidłowe.
Ciśnienie wody jest zbyt
niskie.
Skontaktować się z miejscowym
zakładem wodociągowym.
Urządzenie nie
Wąż spustowy jest usz‐
wypompowuje wo‐ kodzony.
dy.
Filtr pompy opróżniają‐
cej jest zablokowany.
Sprawdzić, czy wąż spustowy
nie jest uszkodzony.
Wyczyścić filtr pompy opróżnia‐
jącej. Patrz rozdział „Konserwa‐
cja i czyszczenie”.
58 www.aeg.com
Problem
Prawdopodobna przy‐
czyna
Możliwe rozwiązanie
Nieprawidłowe podłą‐
czenie węża spustowe‐
go.
Sprawdzić, czy podłączenie jest
prawidłowe.
Został ustawiony pro‐
gram prania bez fazy
odpompowania.
Ustawić program odpompowa‐
nia.
Włączona jest funkcja z
„Stop z wodą”.
Ustawić program odpompowa‐
nia.
Drzwi urządzenia
są otwarte lub nie
są prawidłowo za‐
mknięte.
Zamknąć prawidłowo drzwi
urządzenia.
Włączyło się za‐
bezpieczenie
przed zalaniem.
• Odłączyć urządzenie od zasi‐
lania.
• Zakręcić zawór wody.
• Należy skontaktować się z
punktem serwisowym.
Nie działa faza wi‐ Faza wirowania jest wy‐
rowania.
łączona.
Należy ustawić program wiro‐
wania.
Program nie uru‐
chamia się.
Filtr pompy opróżniają‐
cej jest zablokowany.
Wyczyścić filtr pompy opróżnia‐
jącej. Patrz rozdział „Konserwa‐
cja i czyszczenie”.
Problemy z wyważe‐
niem prania.
Ręcznie rozmieścić pranie w
bębnie i powtórzyć próbę wiro‐
wania.
Wtyczka przewodu zasi‐ Podłączyć wtyczkę do gniazda.
lającego nie została pra‐
widłowo włożona do
gniazda elektrycznego.
Przepalony bezpiecznik
w domowej instalacji
elektrycznej.
Wymienić bezpiecznik.
Nie naciśnięto przycisku Nacisnąć przycisk 4 .
4 .
Wyciek wody na
podłodze.
Ustawiono opóźnienie
rozpoczęcia programu.
Aby natychmiast rozpocząć pro‐
gram, należy anulować jego
opóźnienie.
Włączona jest funkcja
blokady uruchomienia.
Wyłączyć funkcję blokady uru‐
chomienia.
Wyciek ze złączek węży Sprawdzić, czy złączki są do‐
wody.
brze dokręcone.
Wyciek z pompy opró‐
żniającej.
Upewnić się, czy filtr pompy op‐
różniającej jest dobrze dokręco‐
ny.
POLSKI
Problem
Nie można otwo‐
rzyć drzwi urzą‐
dzenia.
Urządzenie wyda‐
je nietypowe
dźwięki.
59
Prawdopodobna przy‐
czyna
Możliwe rozwiązanie
Wąż spustowy jest usz‐
kodzony.
Sprawdzić, czy wąż dopływowy
nie jest uszkodzony.
Program prania nie za‐
kończył się.
Należy odczekać, aż program
prania zakończy się.
W bębnie pozostała wo‐
da.
Ustawić program odpompowa‐
nia lub wirowania.
Nieprawidłowe wypozio‐ Wypoziomować urządzenie.
mowanie urządzenia.
Patrz punkt „Instalacja”.
Nie usunięto elementów
opakowania i blokad
transportowych.
Usunąć elementy opakowania i
blokady transportowe. Patrz
punkt „Instalacja”.
Zbyt mała ilość prania.
Dołożyć do bębna więcej pra‐
nia.
Urządzenie napeł‐ Zbyt nisko położona
nia się wodą i od
końcówka węża spusto‐
razu wypompowu‐ wego.
je wodę.
Sprawdzić, czy wąż spustowy
jest ułożony prawidłowo.
Rezultaty prania
są niezadowalają‐
ce.
Został użyty nieprawid‐
łowy detergent lub za
mało detergentu.
Zwiększyć ilość detergentu lub
użyć innego.
Nie usunięto uporczy‐
wych plam przed pra‐
niem.
Należy użyć specjalnego pro‐
duktu do wywabiania uporczy‐
wych plam.
Ustawiono nieprawidło‐
wą temperaturę.
Należy sprawdzić, czy ustawio‐
no prawidłową temperaturę.
Załadowano za dużo
prania.
Zmniejszyć załadunek prania.
Po sprawdzeniu włączyć urządzenie.
Program zostanie wznowiony od mo‐
mentu, w którym został przerwany.
W przypadku ponownego wystąpienia
problemu należy skontaktować się z
punktem serwisowym.
Jeśli na wyświetlaczu pojawią się inne
kody alarmowe, należy skontaktować się
z serwisem.
13. INSTALACJA
13.1 Zestaw płytek mocujących
(4055171146)
Dostępny u autoryzowanego sprzedaw‐
cy.
W przypadku instalacji urządzenia na co‐
kole należy je zabezpieczyć za pomocą
płytek mocujących.
Postępować zgodnie z instrukcją dołą‐
czoną do zestawu.
60 www.aeg.com
13.2 Rozpakowanie
1.
Założyć rękawiczki. Zdjąć zewnętrz‐
ną folię. W razie potrzeby należy
użyć noża.
2.
3.
Zdjąć kartonową przykrywkę.
Zdjąć styropianowe opakowanie.
4.
Zdjąć wewnętrzną folię.
5.
Otworzyć drzwi i wyjąć wszystkie
przedmioty z bębna.
POLSKI
61
6.
Położyć jeden ze styropianowych
elementów opakowania na podłodze
za urządzeniem. Ostrożnie położyć
na nim urządzenie na tylnej ściance.
Uważać, aby nie uszkodzić węży.
7.
Usunąć blok styropianu ze spodu
urządzenia.
Podnieść urządzenie do pozycji pio‐
nowej.
8.
1
2
9.
Zdjąć przewód zasilający i wąż
spustowy z uchwytów.
10. Odkręcić trzy śruby. W tym celu
użyć klucza dostarczonego z urzą‐
dzeniem.
11. Wyciągnąć plastikowe rozpórki.
62 www.aeg.com
12. Włożyć plastikowe zaślepki w otwo‐
ry. Zaślepki znajdują się w torebce z
instrukcją obsługi.
– Zaleca się zachowanie opako‐
wania oraz blokad transporto‐
wych na przyszłość.
– Jeśli urządzenie dostarczono
w zimie przy ujemnych tempe‐
raturach. Przed pierwszym
użyciem powinno pozostawać
w temperaturze pokojowej
przez 24 godziny.
13.3 Umiejscowienie i wypoziomowanie
• Urządzenie musi zostać zainstalowa‐
ne na stabilnej i poziomej powierzchni.
• Należy upewnić się, że dywan nie
uniemożliwia swobodnej cyrkulacji po‐
wietrza pod urządzeniem.
• Urządzenie nie może dotykać ścian
ani innych przedmiotów.
• Poluzować lub dokręcić nóżki, aby wy‐
poziomować urządzenie. Prawidłowe
wypoziomowanie urządzenia eliminuje
drgania, hałas oraz ruchy urządzenia
podczas pracy.
x4
• Urządzenie musi być wypoziomowane
i stabilne.
POLSKI
63
UWAGA!
Nie należy umieszczać pod nóż‐
kami urządzenia kawałków karto‐
nu, drewna lub innych materia‐
łów w celu wypoziomowania.
13.4 Wąż dopływowy
• Podłączyć wąż do urządzenia. Wąż
dopływowy można obracać jedynie w
lewo lub w prawo. Poluzować nakrętkę
wieńcową, aby ustawić urządzenie w
odpowiednim położeniu.
20
O
45
O
• Podłączyć wąż dopływowy do zaworu
zimnej wody z gwintem 3/4".
UWAGA!
Sprawdzić, czy nie ma wycieków
ze złączek.
Nie stosować węży przedłużają‐
cych, jeśli wąż dopływowy jest za
krótki. Należy skontaktować się z
punktem serwisowym, aby zamó‐
wić dłuższy wąż dopływowy.
64 www.aeg.com
Zabezpieczenie przed zalaniem
A
Wąż dopływowy posiada zabezpieczenie
przed zalaniem. Zabezpieczenie chroni
przed wyciekami wody z węża na skutek
procesu starzenia. Czerwony sektor w
okienku A wskazuje tę usterkę.
W takim przypadku należy zamknąć za‐
wór wody i skontaktować się z punktem
serwisowym w celu uzgodnienia wymia‐
ny węża.
13.5 Podłączanie węża
spustowego
Możliwe są różne procedury podłączania
węża spustowego:
Z plastikową prowadnicą węża.
• Na krawędzi umywalki.
• Uwaga: plastikowa prowadnica nie
może poruszać się podczas odpompo‐
wywania wody. Przymocować prowad‐
nicę do zaworu wody lub do ściany.
• Do rury kanalizacyjnej z otworem od‐
powietrzającym.
Patrz ilustracja. Bezpośrednio do rury
odpływowej na wysokości nie mniej‐
szej niż 60 cm i nie większej niż 100
cm. Należy zawsze zapewnić dostęp
powietrza do końcówki węża spusto‐
wego, tj. wewnętrzna średnica rury od‐
pływowej musi być większa niż zew‐
nętrzna średnica węża.
POLSKI
Bez plastikowej prowadnicy węża.
• Do syfonu umywalki.
Patrz ilustracja. Zamocować wąż
spustowy na króciec syfonu i zabez‐
pieczyć obejmą. Należy odpowiednio
ułożyć wąż spustowy, aby nie dopuś‐
cić do przedostawania się zanieczy‐
szczeń ze zlewu do urządzenia.
• Bezpośrednio do węzła sanitarnego
zabudowanego w ścianie i zabezpie‐
czyć obejmą.
Wąż spustowy można przedłużyć
maksymalnie do 400 cm. Więcej
informacji na temat innych węży
spustowych i przedłużających
można uzyskać w punkcie serwi‐
sowym.
14. OCHRONA ŚRODOWISKA
Materiały oznaczone symbolem
należy poddać utylizacji.
Opakowanie urządzenia włożyć do
odpowiedniego pojemnika w celu
przeprowadzenia recyklingu.
Należy zadbać o ponowne
przetwarzanie odpadów urządzeń
elektrycznych i elektronicznych, aby
chronić środowisko naturalne oraz
ludzkie zdrowie. Nie wolno wyrzucać
urządzeń oznaczonych symbolem
razem z odpadami domowymi.
Należy zwrócić produkt do
miejscowego punktu ponownego
przetwarzania lub skontaktować się z
odpowiednimi władzami miejskimi.
65
66 www.aeg.com
POLSKI
67
132914010-A-082013
www.aeg.com/shop

Podobne dokumenty