Protokół kontroli okresowej Przedsiębiorstwo MORZE ul. Wilcza 12

Transkrypt

Protokół kontroli okresowej Przedsiębiorstwo MORZE ul. Wilcza 12
Gdańsk, dnia 6 lipca 2016 r.
PS-III.9514.22.2016.TB
Protokół kontroli okresowej
Przedsiębiorstwo MORZE
ul. Wilcza 12 , 76-270 Ustka
Regon:770522452
Kontrolę, w dniach 30 czerwca – 1 lipca 2016 r., przeprowadzili niżej wymienieni pracownicy
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:
- Tamara Bielesz – inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 183/2016 PSIII.0030.28.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., kierująca zespołem kontrolnym;
- Bożena Dobrowolska – specjalista, na podstawie upoważnienia nr 183/2016 PSIII.0030.28.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.
Przedmiot kontroli: ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie spełniania przez
Przedsiębiorstwo „MORZE” , zwanego dalej „Pracodawcą”, warunków i obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 1-3, art. 30 ust. 4 oraz art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
Jednostką kontrolowaną kieruje właściciel, pan Włodzimierz Gąsior.
Siedziba Pracodawcy: ul. Wilcza 12,76-270 Ustka.
Miejsca prowadzenia działalności:
ul. Marynarki Polskiej 22, 76-270 Ustka
ul. Leszczyńskiego 11, 76-200 Słupsk
Podstawowym zakresem działalności gospodarczej Pracodawcy są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz usługi hotelarskie i gastronomiczne.
W czasie kontroli dokumentację udostępniały i udzielały informacji osoby:
1) Pan Włodzimierz Gąsior – Właściciel,
2) Pani Irena Gala – Główny specjalista ds. administracyjno-kadrowych,
3) Pani Małgorzata Krzemień – Główny księgowy.
Kontrolę przeprowadzono zgodnie z programem kontroli zaakceptowanym przez Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
Zgodnie z programem, kontrolą został objęty okres od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 1 lipca
2016 r.
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
1. Status prawny Pracodawcy:
Pracodawca prowadzi działalność na podstawie:
 Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Ustki
pod numerem ewidencyjnym 1668.
1
 Decyzji Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, Pełnomocnika do Spraw
Osób Niepełnosprawnych Nr D/1238 z dnia 3 kwietnia 1995 r.
 Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych Nr DA.I. X-902/96 16 z dnia lutego 1996 r.
2. Spełnianie przez Pracodawcę warunków określonych w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) stan zatrudnienia ogółem:[...]*osób([...]*etatów), w tym niepełnosprawnych […]*osoby [...]*
etaty).
Wszystkie osoby zatrudnione są na podstawie przepisów kodeksu pracy.
[.]*osób ([.]*etatów) ma orzeczony lekki stopień niepełnosprawności, [.]*osoby ([.]*etatów)
mają orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności,.]*osoby[.]*etaty) mają orzeczony
znaczny stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi załącznik nr 1 do protokołu).
Pracodawca przedstawił zespołowi kontrolnemu stan zatrudnienia w losowo wybranym czasie
kontrolowanego okresu:
czerwiec 2015 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu)
sierpień 2015 (zestawienie stanowi załącznik nr 3 do protokołu) ,
grudzień 2015 r.( (zestawienie stanowi załącznik nr 4 do protokołu)
marzec 2016 r. (zestawienie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).
Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli pracodawca wypełniał warunki
zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
W trakcie czynności kontrolnych skontrolowano akta osobowe [.]* osób niepełnosprawnych
zatrudnionych w zakładzie: [.]*osób mających orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności,
[.]*osób mających orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności, [.]*osób mających
orzeczony lekki stopień niepełnosprawności (zestawienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu).
We wszystkich aktach osobowych, objętych kontrolą, stwierdza się aktualne umowy o pracę
(z treści umowy wynika zakres czynności), aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku oraz orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności.
2) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi [.]*%, wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wynosi
[…]% (stan na dzień kontroli). Pracodawca przedstawił wskaźniki zatrudnienia w ww. miesiącach kontrolowanego okresu. Zespół kontrolny stwierdził, że w okresie poddanym kontroli
pracodawca osiągał wartości wskaźników zatrudnienia, określone w art. 28 ust. 1 pkt 1a
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych, dla pracodawców posiadających status zakładu pracy chronionej.
3) obiekty i pomieszczenia w Słupsku przy ul. Leszczyńskiego 11, użytkowane w ramach statusu zakładu pracy chronionej na podstawie postanowienia Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 14
października 1996 r., obiekt i pomieszczenia w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 22, z wyłączeniem pomieszczeń znajdujących się na drugim piętrze budynku administracyjno- usługowego użytkowane na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, Oddział w Słupsku
nr 03152/4551-45/2003 z dnia 30 lipca 2003 r., pomieszczenia znajdujące się na drugim piętrze
budynku w Ustce przy ul. Marynarki Polskiej 22 użytkowane na podstawie decyzji Państwowej
Inspekcji Pracy nr 03152/K069/5120-28-62/04 z dnia 21 października 2004 r., obiekty i pomieszczenia Pensjonatu przy ul. Marynarki Polskiej 22, użytkowane na podstawie decyzji Państwowej Inspekcji Pracy, Oddział w Słupsku nr 03152/K060/51200-28-30/2006 z dnia
2
18 października 2006 r., stwierdzające, że wszystkie powyższe obiekty i pomieszczenia odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniają potrzeby osób
niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.
Ostatnia kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, zakończona protokołem Nr 03153-5317-K033-Pt/16, z dnia 13 maja 2016 r., potwierdziła, że biorąc pod uwagę stopień niepełnosprawności oraz schorzenia niepełnosprawnych zatrudnionych, bariery architektoniczne nie
występują. Obiekty i pomieszczenia są przystosowane dla osób niepełnosprawnych stosownie
do wymagań dotyczących poszczególnych grup niepełnosprawności osób zatrudnionych. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane do wymogów obowiązujących w tym względzie.
4) w celu realizacji świadczeń w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz usług rehabilitacyjnych pracodawca podpisał umowę z dnia 2 stycznia 1995 r. ze Spółdzielnią Inwalidów
„GRYF” z siedzibą w Słupsku, przy ul. Szczecińskiej 59 A, przekształconą w GRYF Sp. z
o.o, która z mocy prawa wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki będąc prawnym następcą
Spółdzielni Inwalidów GRYF (aneks do umowy z dnia 2 maja 2016 r. o realizację również
świadczenia doraźnej opieki medycznej)
Na podstawie przedstawionej dokumentacji (umowy na świadczenie usług medycznych) zespół
kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązki określone w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, tj. w okresie poddanym kontroli zapewniał doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.
3. Spełnianie przez Pracodawcę obowiązków określonych w art. 33 ust. 1 i ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych:
1) Pracodawca utworzył Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, (ZFRON),
wypełniając obowiązek, określony w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, dla pracodawców
prowadzących zakład pracy chronionej.
2) Pracodawca posiada Regulamin Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 stycznia 2008 r.
3) Pracodawca prowadzi ewidencję środków funduszu (zapoznano się z ewidencją za okres od 2
czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r.).
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolny stwierdził, że pracodawca wypełnia obowiązek określony w art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych – prowadzenia ewidencji środków funduszu rehabilitacji.
4) Pracodawca terminowo przedstawił Wojewodzie Pomorskiemu informacje dotyczące spełnienia warunków realizacji obowiązków, o których jest mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, za rok 2015.
W toku kontroli analizowano dokumenty: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, akta osobowe pracowników, informacje o stanie zatrudnienia,
dokumenty ewidencji środków ZFRON, postanowienie, decyzje i protokół kontroli Państwowej
Inspekcji Pracy, umowę o świadczenie usług medycznych, regulamin ZFRON.
W badanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.
3
Przedsiębiorca został poinformowany o prawie zgłoszenia na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu kontroli, ale przed jego podpisaniem, umotywowanych zastrzeżeń, co
do ustaleń w nim zawartych, zgodnie z § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez
organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 29).
Zespół kontrolny poinformował Pracodawcę o prawie odmowy podpisania protokołu
(§ 16 ust. 1 ww. rozporządzenia).
Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli
i skierowania wystąpienia pokontrolnego (§ 16 ust. 3 ww. rozporządzenia).
Protokół niniejszy został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisany bez zastrzeżeń.
Jeden egzemplarz protokołu otrzymał pan Włodzimierz Gąsior właściciel Przedsiębiorstwa
„MORZE”.
Pracodawca
Włodzimierz Gąsior
podpis Pracodawcy
15. 07. 2016 r.
Data podpisania protokołu
Zespół kontrolny
Tamara Bielesz
Bożena Dobrowolska
podpis zespołu kontrolnego
06.07. 2016 r.
Data podpisania protokołu
Protokół sporządzono w dniu 6 lipca 2016 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla Pracodawcy Przedsiębiorstwo Morze
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Gdańsku.
[]* wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.) przez
Tamarę Bielesz w interesie Pracodawcy Przedsiębiorstwo Morze.
4

Podobne dokumenty