Wydanie specjalne - parafia matki boskiej królowej męczenników w

Komentarze

Transkrypt

Wydanie specjalne - parafia matki boskiej królowej męczenników w
M n
o¿na
ie
czytaæ ...
Tematem przewodnim wydania, które
ukazuje siê po niedzieli œrodków spo³ecznego komunikowania siê i przed jubileuszem 25-lecia parafii jest has³o nawi¹zuj¹ce do programu Koœcio³a katolickiego w
Polsce i brzmi "B¹dŸmy uczniami Chrystusa - w czas jubileuszu".
Rozmowa miesi¹ca - wyj¹tkowa - ze
studentem, który jest "parafianinem na
czas studiów" i by³ na spotkaniu m³odych z
ca³ego œwiata, tzw. Œwiatowych Dniach M³odzie¿y w Sydney w Australii. Warto tê rozmowê przeczytaæ choæby z jednego powodu, a mianowicie, aby dowiedzieæ siê jak
m³ody cz³owiek - student, spoza naszej
parafii, potrafi zaanga¿owaæ siê, by s³u¿yæ
w innej parafii i innym parafianom.
W wydaniu s¹ ró¿ne teksty nawi¹zuj¹ce do 25-lecia parafii. W przededniu jubileuszu parafii redakcja natrudzi³a siê, by spojrzeæ oczami tych, którzy kiedyœ s³u¿yli w
naszej parafii. Jest te¿ imienny wykaz kap³anów i sióstr zakonnych, którzy s³u¿yli lub
s³u¿¹ w naszej parafii.
W wydaniu jest tak¿e relacja pielgrzymów pieszych, którzy - ró¿nymi trasami zmierzali do MB Czêstochowskiej i pokonuj¹c pieszo wiele kilometrów docierali do
celu podró¿y. Mo¿e pielgrzymowanie spowszednia³o, i niektórzy powiadaj¹, ¿e jest
to nawet rodzaj "turystyki pielgrzymkowej".
Mo¿e to w czêœci prawda, ale zastanawia
mnie, czy aby przejœæ kilkaset kilometrów
wystarczy tylko chêæ zwiedzania, czy jest byæ
mo¿e jakaœ inna motywacja? Warto te¿ przeczytaæ relacjê z Ukrainy, w której nasza czytelniczka z s¹siedniej diecezji, a niegdyœ
nasza parafianka, dzieli siê wra¿eniami ze
spotkania z s¹siadami na Wschodzie.
W ramach roku jubileuszu XXV-lecia
parafii opisywane s¹ te¿ kamienie i akty
erekcyjne. Ciekawe s¹ te historie. Przy okazji wspomnê, ¿e jeden z naszych PT Czytelników „dopowiedzia³ listem” opis o organach i dzwonach. Cieszy to, ¿e ludzie znaj¹cy siê "na sprawie" opisuj¹ jak to jest i
jak powinno byæ. Dziêkujê za to dopowiedzenie.
Najbli¿sze wydanie uka¿e siê ju¿ po
obchodach Jubileuszu XXV-lecia Parafii i z
pewnoœci¹ bêdzie wiele tekstów opisuj¹cych, jak tê radoœæ œwiêtowaliœmy. W wydaniu zamieszczamy szczegó³owe programy "Nowenny" i dnia jubileuszu. Niech nas
nie zabraknie w tych dniach w koœciele.
Oj bêdzie siê dzia³o.
Fred
W NUMERZE M.IN.:
Kalendarium jubileuszowe
Jubileuszowe wspomnienia (1)
Z Piet¹ i brzózkami
Na Ukrainie
(s. 7)
(s. 9)
(s. 10)
(s. 13)
W NASTÊPNYCH NUMERACH:
O jubileuszu XXV lecia Parafii
Str. 1 ok³adki - fot. Roman Andrzej Koliñski
(2006), zaœ cytowane s³owa wypowiedzia³
ks. Piotr Skarga
Proboszczowskie zamyslenia
Dobrze nam tutaj
W trzydziestym roku wyboru na Stolicê
Piotrow¹ s³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II parafia nasza prze¿ywa dostojny jubileusz
XXV lecia swego istnienia. Jesteœmy dumni, ¿e w panoramie najwiêkszej dzielnicy
miasta - Fordonie - widoczna jest budowla œwi¹tyni Matki Boskiej Królowej Mêczenników. Pragniemy godnie i owocnie prze¿ywaæ b³ogos³awiony czas Jubileuszu, tym
bardziej, ¿e nasza œwi¹tynia w tym dniu
podniesiona bêdzie przez JE ks. bpa Jana
Tyrawê do godnoœci Diecezjalnego Sanktuarium o szczególnym tytule "Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX
wieku".
Przez te æwieræ wieku wiele dzia³o siê
w naszej parafii, ale przede wszystkim jest
tu obecna od pocz¹tku wielka modlitwa zanoszona do Boga przez rzesze wiernych.
Sacrum koœcio³a i pobliskiej Doliny Œmierci otwiera cz³owieka na ¿ywy i sakramentalny kontakt z Bogiem i Poœredniczk¹
wszelkich ³ask Maryj¹, której tytu³ Królowej
Mêczenników nosi parafia.
Mo¿na powiedzieæ krótko - Dobrze nam
tutaj przy Jezusie i Maryi. Wiedzia³ o tym
za³o¿yciel naszej parafii i budowniczy œwi¹tyni ks. pra³at Zygmunt Trybowski, i nigdy
o tej szlachetnej postaci Koœcio³a Chrystusowego nie zapomnimy. Jego kap³añska mi³oœæ skierowana ku Bogu i ludziom,
i po dziœ dzieñ wydaje szlachetne owoce.
Gdy piszê te s³owa, myœli wybiegaj¹ w
przysz³oœæ. Wiem, ¿e to miejsce sw¹ dziejow¹ rolê ma jeszcze przed sob¹.
Jaka jest ta rola? Szczegó³y zna tylko
Bóg, ale ju¿ dzisiaj mo¿emy byæ pewni, ¿e
st¹d - z Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej
- pop³ynie Bo¿a moc i ³aska dla wszystkich czcicieli mêczeñskiej i odkupieñczej
œmierci Syna Bo¿ego. Dokona siê to przez
wstawiennictwo Chrystusowej Matki - Królowej Mêczenników. Religijna pewnoœæ
moich s³ów bierze siê st¹d, ¿e u progu
powstania Sanktuarium Golgoty Bydgoskiej stoi postaæ S³ugi Bo¿ego Ojca Œw.
Jana Paw³a II, który bêd¹c w Bydgoszczy
7. czerwca 1999 roku inspirowa³ zamys³y
planów, które ma dziœ wype³niaæ nasze
Sanktuarium. Niech zatem wielka modlitwa zanoszona do Boga w duchu Ojca
Œwiêtego Jana Paw³a II i w ³¹cznoœci z nim
wyda godne owoce.
ks. proboszcz Jan
PROGRAM UROCZYSTOŒCI
XXV LECIA PARAFII
MATKI BOSKIEJ KRÓLOWEJ MÊCZENNIKÓW
I USTANOWIENIA SANKTUARIUM
7 paŸdziernika 2008 roku
16.00 Uroczysty Ró¿aniec dla dzieci z klas II w kaplicy
17.30 Przygotowanie - œpiew pieœni maryjnych na przemian z chórami
18.00 UROCZYSTA MSZA ŒWIÊTA PONTYFIKALNA
G³ówny celebrans
KS. KARDYNA£ JÓZEF GLEMP - PRYMAS POLSKI
Koncelebransi
KS. BISKUP ORDYNARIUSZ DIECEZJI BYDGOSKIEJ JAN TYRAWA
KS. PRA£AT PRZEMYS£AW KSI¥¯EK
KS. PROBOSZCZ PARAFII JAN ANDRZEJCZAK
KSIʯA KANONICY KAPITU£Y BYDGOSKIEJ
KSIʯA DZIEKANI BYDGOSKICH DEKANATÓW
KAP£ANI PRACUJ¥CY W NASZEJ PARAFII OD JEJ POWSTANIA
S³owo Bo¿e wyg³osi ks.kardyna³ Józef Glemp - Prymas Polski
Po Mszy Œwiêtej
UROCZYSTE ODCZYTANIE AKTU EREKCYJNEGO SANKTUARIUM
KS. BISKUP JAN TYRAWA
Procesja ze œpiewem, orkiestr¹ i lampionami do Doliny Œmierci, do XII
stacji Golgoty i WMUROWANIE KAMIENIA WÊGIELNEGO - S£OWO
KSIÊDZA BISKUPA, APEL JASNOGÓRSKI, MY CHCEMY BOGA
Powrót przy dŸwiêkach marszów w wykonaniu orkiestry.
2 Na oœcie¿ (9/2008)
Rozmowa miesi¹ca
JESTEŒMY NORMALNI
z Adamem Rudnickim, uczestnikiem Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Sydney rozmawia Mieczys³aw Paw³owski
Mieczys³aw Paw³owski: Na "Naszej klasie" masz 460 znajomych. Czym jest dla
Ciebie ten portal internetowy?
w Bydgoszczy, a Konfederacja Stowarzyszeñ integruje studenckie stowarzyszenia
i ma zasiêg ogólnopolski.
Adam Rudnicki: Jest to miejsce, gdzie
mogê w ³atwy sposób dowiedzieæ siê co
dzieje siê u moich znajomych. Dziêki niemu spotka³em ponownie "w wirtualnym
œwiecie" moich kolegów ze szko³y podstawowej, których ju¿ nie widzia³em szeœæ lat,
a czasami i wiêcej, i ze szko³y œredniej równie¿.
"Przeciêtny" parafianin u Królowej Mêczenników wie, ¿e jest DA "Martyria", ¿e
ma swój udzia³ w tworzeniu "Misterium
Mêki Pañskiej", ¿e wystawia sacronowele. Czy w tego typu inscenizacjach
bierzesz udzia³?
Na "Naszej klasie" napisa³eœ: studiujê,
pracujê, podró¿ujê. Czego robisz najwiêcej?
Ostatnimi czasy podró¿ujê, a studiowanie
troszeczkê te¿, no i pracujê.
stem jednym z, niczym nie wyró¿niaj¹cych
siê, aposto³ów.
Zmieñmy temat. W dniach od 12 do 15
lipca 2008 roku w Sydney - w Australii odbywa³y siê kolejne Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Jak to siê sta³o, ¿e akurat Ty tam
pojecha³eœ?
DA "Martyria" zorganizowa³o sponsorowany konkurs na stronie papieskiej www.janpawelii.pl. G³ówn¹ nagrod¹ konkursu by³
wyjazd na Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Wzi¹³em udzia³ w konkursie, nie licz¹c na zwyciêstwo. Bardziej myœla³em, by "podci¹gn¹æ" liczbê osób zainteresowanych konkursem. Jednak sta³o siê tak, ¿e zakwalifikowa³em siê do fina³u. W bezpoœrednim
starciu finalistów, zaj¹³em pierwsze miejsce.
Od pierwszego roku studiów, gdy by³em w
Polsce, bo mia³em rok przerwy w czasie
studiów (wyjazd zagraniczny) zawsze biorê udzia³ w Misterium Mêki Pañskiej. Od
dwóch lat jestem odpowiedzialny za aktorów - aposto³ów i sam gram aposto³a. W
tym roku po raz pierwszy bra³em te¿ udzia³
Na "GoldenLine" mo¿na siê dowiedzieæ,
¿e jesteœ studentem UTP w Bydgoszczy,
jesteœ tak¿e: opiekunem kolonijnym,
mentorem wolontariusza EVS, nauczycielem jêzyka polskiego jako obcego,
skarbnikiem Konfederacji Stowarzyszeñ
Katolickich M³odzie¿y Akademickiej, zastêpc¹ prezesa Stowarzyszenia M³odzie¿y Katolickiej "Pokolenie", cz³onkiem duszpasterstwa akademickiego
"Martyria". Kim naprawdê jest Adam
Rudnicki?
... co oznacza³o wyjazd do Sydney?
Tak.
Jak wiadomo z Twoich publicznych prezentacji na stronach internetowych,
znasz w ró¿nym stopniu jêzyki obce. S¹
to: angielski, niemiecki, rosyjski i hiszpañski. Przyda³a siê ich znajomoœæ
w Sydney?
Duszpasterstwo Akademickie "Martyria" to wspólnota studencka w parafii
Matki Boskiej Królowej Mêczenników.
Jak trafi³eœ do tej wspólnoty i co w niej
robisz?
Do DA "Martyria" trafi³em ju¿ przed rozpoczêciem studiów, gdy przed pierwszym
rokiem pojecha³em na obóz adaptacyjny
organizowany przez "Martyriê".
Dla osób, które zosta³y przyjête na UTP,
wtedy jeszcze ATR?
Tak. Obóz by³ dla studentów wszystkich
bydgoskich uczelni.
Gdzie odbywa³a siê ta integracja?
W miejscowoœci Ocypel, w Borach Tucholskich, nad jeziorem Ocypel Wielki.
Co z tego obozu najbardziej zapamiêta³eœ?
Nocny rajd i "chrzest" na studenta.
Co dzisiaj robisz w tej grupie?
W tym roku akademickim jestem szefem
grupy liturgicznej, jak równie¿ przedstawicielem DA "Martyria" w Konfederacji Stowarzyszeñ Katolickiej M³odzie¿y Akademickiej.
"Pokolenie"?
Stowarzyszenie "Pokolenie" ma siedzibê
fot. Mieczys³aw Paw³owski
Studentem, który chce robiæ wiêcej ni¿ tylko studiowaæ, ¿eby czas studiów nie by³
tylko czasem od kolokwium do kolokwium,
przeplatanym imprezami, ale, ¿eby zrobiæ
coœ dla siebie, a mo¿e przede wszystkim
dla innych.
Najbardziej przydatna okaza³a siê znajomoœæ jêzyka angielskiego. Parokrotnie
"podstawowy" hiszpañski pomaga³ mi w
rozmowie z osobami hiszpañskojêzycznymi.
Do Sydney lecia³o siê samolotem ponad
dwadzieœcia godzin. Trasa liczy³a kilkanaœcie tysiêcy kilometrów w jedn¹ stronê. Kosztowna to by³a podró¿?
Tak, bilet kosztowa³ oko³o piêæ - szeœæ tysiêcy z³otych, a ca³y udzia³ ponad dziesiêæ
tysiêcy z³otych.
w jednej czêœci sacronoweli.
I to by³a skala konkursowej nagrody.
Jak byœ oceni³ swój udzia³ w Misterium
Mêki Pañskiej, skoro zajmujesz siê grup¹
dwunastu osób. Na czym polega ta odpowiedzialnoœæ?
Musia³em mieæ jedynie kieszonkowe i pieni¹dze na to, co chcia³em robiæ poza oficjalnym programem.
Przy Misterium jest du¿o wiêcej pracy od
strony technicznej i logistycznej. Moje zadanie polega g³ównie na znalezieniu i wybraniu osób, które chcia³yby i mog³yby zagraæ aposto³ów.
W tym Judasza, Piotra, Jana ...
Tak.
Która z tych ról, które wymieniliœmy jest
najtrudniejsza do zagrania?
To zale¿y od scenariusza, bo co roku scenariusz Misterium jest inny. Tak¿e inne
w¹tki biblijne wydarzeñ s¹ eksponowane.
By³y scenariusze eksponuj¹ce postaæ Piotra i Judasza, by³ te¿ scenariusz uwypuklaj¹cy postaæ Jana.
Któr¹ z postaci odtwarza³eœ?
Raz by³em aposto³em Janem, z regu³y je-
3 Na oœcie¿ (9/2008)
Œwiatowe Dni M³odzie¿y to spotkanie,
które organizuje Koœció³ Katolicki w wybranym kraju œwiata. Na zaproszenie
Ojca Œwiêtego bior¹ w nim udzia³ m³odzi
- zwykle do 30 roku ¿ycia - z ca³ego œwiata. Dla chêtnych, miêdzy 10 a 12 lipca
tego roku by³a okazja, by w ró¿nych diecezjach Australii spotykaæ siê z miejscowymi ludŸmi. Skorzysta³eœ z tej okazji?
Ca³¹ grup¹ z Diecezji Bydgoskiej byliœmy
w tych dniach w Archidiecezji Adelajdy, w
miejscowoœci Salisbury, która le¿y na
przedmieœciach Adelajdy.
Na czym polega³a ta czêœæ programu
Œwiatowych Dni M³odzie¿y?
By³o to spotkanie z miejscow¹ ludnoœci¹.
Mieszkaliœmy u rodzin australijskich, poznawaliœmy ich kulturê, ich styl ¿ycia, jak
[ci¹g dalszy na str. 4]
JESTEŒMY NORMALNI
równie¿ trochê zwiedzaliœmy. Ale przede
wszystkim, uczestniczyliœmy w wydarzeniach duchowych, w spotkaniach, rekolekcjach, w naukach z biskupem, w spotkaniach miêdzykulturowych. By³o to bezpoœrednie przygotowanie do Œwiatowych Dni
M³odzie¿y w Sydney.
Potem, ju¿ od 15 do 20 lipca by³ realizowany zasadniczy program ŒDM. Jak on
wygl¹da³?
By³y to trzy dni rekolekcji. Ka¿dego dnia,
od wtorku do czwartku, przed po³udniem
by³ podobny program. We wtorek msza
œwiêta inauguracyjna, któr¹ koncelebrowa³ Arcybiskup Sydney kardyna³ George
Pell. W czwartek przywitanie papie¿a Benedykta XVI w porcie Barangaroo East
Darling. W pi¹tek odprawiona zosta³a Droga Krzy¿owa z udzia³em Ojca Œwiêtego.
Papie¿ modli³ siê w katedrze, natomiast
trasa Drogi Krzy¿owej przebiega³a ulicami Sydney, równie¿ tras¹ wodn¹ po porcie
Sydney. W sobotê by³o przejœcie ulicami
Sydney, miedzy innymi mostem portowym
do Parku Stulecia i hipodrom Randwick,
gdzie wieczorem by³o czuwanie, które trwa³o a¿ do rana. By³o to miejsce oczekiwania
m³odych na Mszê Œwiêt¹ pontyfikaln¹ w
niedzielê, koñcz¹c¹ spotkanie.
S³ucha³eœ rekolekcjonistów, ksiê¿y biskupów bior¹cych udzia³ w Œwiatowych
Dniach M³odzie¿y, tego co powiedzia³ Ojciec Œwiêty. Spotyka³eœ siê z mieszkañcami i kultur¹ Australii. Co pozostanie z
tych dni w Twojej pamiêci do koñca ¿ycia?
Jednym z tych prze¿yæ by³o dla mnie spotkanie z mieszkañcami Australii, ich niesamowity spokój, nietypowe dla nas podejœcie do ¿ycia, nie przejmowanie siê
zbytnio przyziemnymi problemami. Taki styl
bycia wynika miêdzy innymi z tego, ¿e Australia jest wielkim kontynentem z ma³¹
gêstoœci¹ zaludnienia, gdzie odleg³oœæ
miêdzy ludŸmi jest olbrzymia. Ale trzeba
powiedzieæ, ¿e tylko w kilometrach, bo w
relacjach miêdzyludzkich osoby oddalone
od siebie wiele kilometrów potrafi¹ pozostaæ w g³êbokiej wiêzi emocjonalnej.
dzie¿y najwiêcej osób by³o na Filipinach,
w Manilii. Zjecha³o siê wtedy ponad cztery miliony m³odych. Ile osób by³o w Sydney?
Wed³ug danych organizatorów uczestniczy³o w nich oko³o 250 tysiêcy m³odych ludzi, zaœ na Mszy koñcz¹cej Œwiatowe Dni
M³odzie¿y, na Polach Randwick by³o piêæset tysiêcy wiernych.
Jak liczna by³a grupa bydgoska?
Grupa Diecezji Bydgoskiej liczy³a 32 osoby.
Kto by³ Waszym przewodnikiem?
Przewodnikiem grupy by³ ksi¹dz Waldemar Ró¿ycki. By³ równie¿ z nami Jego Ekscelencja ksi¹dz biskup Jan Tyrawa oraz
inni ksiê¿a z diecezji.
Jak liczna grupa by³a z Polski?
Trzy razy tak. Po pierwsze - dla duszy, dla
wzmocnienia swojej wiary, ¿e to nie my
katolicy jesteœmy dziwni, lecz to œwiat zwariowa³, a my jesteœmy normalni. Po drugie
- dla spotkania z ludŸmi, dla spotkania niesamowitych ludzi, których Bóg postawi³ na
mojej drodze w tych konkretnych dniach. I
po trzecie - dla przyrody - zobaczyæ ten piêkny, dziki, surowy kontynent.
W tych trzech wymiarach - duchowym,
kulturowym i przyrody mieœci siê Twoje
doœwiadczenie wyjazdu. Czy w wymiarze przyrody bêdzie to tylko drzewo eukaliptusowe, kangur, miœ koala, czy jeszcze coœ wiêcej?
Nie. Nie da siê opisaæ tego niesamowitego wra¿enia przestrzeni i koloru ziemi,
gdzie ziemia ma kolor czerwieni i zale¿nie
od pory dnia jest to krwistoczerwony, albo
przechodz¹cy w pomarañczowy.
A niebo?
Kolor nieba jest piêkny - intensywnie b³êkitny, zupe³nie inny ni¿ w Polsce.
Mówi³eœ, ¿e mieszkaliœcie u rodzin. Co
zapamiêta³eœ z tych chwil?
Z odbytych dot¹d Œwiatowych Dni M³o-
S³yszê, ¿e uda³o siê Wam prawdziwie
Czyli prawie bez ubrania?
Tak - to by³a rodzina farmerów. Podzia³ ról
w "typowej" tamtejszej rodzinie jest taki,
¿e mê¿owie zajmuj¹ siê rol¹, a ¿ony pracuj¹ zawodowo, poniewa¿ z samej roli
trudnio siê ju¿ utrzymaæ. Dom, mimo takiego podzia³u obowi¹zków w rodzinie prowadzony jest tradycyjnie. Posi³ki jada siê
wspólnie, modlitwa jest automatycznym i
nieod³¹cznym "elementem" ¿ycia i mimo,
¿e œwiat obok "pêdzi", jest tam niesamowity spokój. Ten dom by³ oaz¹ spokoju,
Warto by³o pojechaæ?
Prawie, bo z przepask¹ na biodrach. W
czasie Mszy Œwiêtej dary by³y niesione
przez przedstawicieli wysp Oceanii.
Obecnoœæ aborygenów w ogólnych wydarzeniach Œwiatowych Dni M³odzie¿y by³a
bardzo widoczna. W czasie spotkania z
Ojcem Œwiêtym by³ czas na taniec i pokazanie kultury w tradycyjnych strojach.
To byli gospodarze?
Oficjalnie podawano liczbê oko³o dwóch
tysiêcy osób.
Osiem osób z naszej grupy (w tym ja) nie
mieszka³o w Adelajdzie, a oko³o 80-90 km
od Adelajdy, przez co byliœmy troszeczkê
od³¹czeni od tych wydarzeñ, które dzia³y
siê w Adelajdzie. Natomiast uczestniczyliœmy w pe³ni w tym, co parafia zorganizowa³a dla nas. By³y to spotkania z m³odzie¿¹
jezuick¹, parafianami, wydarzenia kulturalne. Natomiast to, ¿e byliœmy troszeczkê z
dala od Adelajdy, pozwoli³o nam spêdziæ
bardzo du¿o czasu z rodzinami. "Moja rodzina", u której mieszka³em, by³a niesamowita. ¯egnaj¹c siê z nimi, zostaliœmy,
wraz z koleg¹, nazwani cz³onkami rodziny
i to by³o dla nas niesamowitym wyró¿nieniem.
Ogl¹da³em fragmentarycznie spotkanie
Ojca Œwiêtego z m³odymi ludŸmi z ca³ego œwiata. Zapamiêta³em z tych obrazów
kapitalny moment, kiedy Ojciec Œwiêty
spotka³ siê z aborygenami, rdzennymi
mieszkañcami Australii.
By³o to spotkanie z rodzin¹, z ojcem tej rodziny, cz³owiekiem wiary ¿ycia codziennego, przepe³nionego spokojem, ufnoœci¹ w
dzia³anie Bo¿ej Opatrznoœci, cz³owiekiem
o niesamowitym krêgos³upie moralnym,
o niesamowitej g³êbokiej wierze, jednoczeœnie twardo st¹paj¹cym po ziemi. Cechowa³y go spokój, umiar, radoœæ.
fot. Mieczys³aw Paw³owski
[ci¹g dalszy ze str. 3]
stan¹æ na gruncie australijskim. Na czym
to w szczególnoœci polega³o?
4 Na oœcie¿ (9/2008)
radoœci i bezpieczeñstwa. Wchodz¹c do
ich domu od razu by³o widaæ, ¿e w tym
domu mieszka mi³oœæ.
Mówi³eœ, ¿e mieszka³eœ u farmerów. Co
to by³o za gospodarstwo i czym siê cechowa³o?
By³o to gospodarstwo ukierunkowane na
chów owiec na we³nê i miêso, tak, jak wiêkszoœæ gospodarstw w Australii. Poza tym
widzia³em uprawê roœlin oleistych (g³ównie rzepaku) i zbó¿.
Jak wielkie by³o to gospodarstwo?
By³o to gospodarstwo wielkoœci oko³o piêciuset hektarów i jak na okoliczne warunki
doœæ ma³e, poniewa¿ w okolicy wiêkszoœæ
farm mia³a po tysi¹c i wiêcej hektarów.
Dodam, ¿e w chwili, gdy tam byliœmy hodowano oko³o trzech tysiêcy owiec: tysi¹c
piêæset matek, oko³o tysi¹c piêæset m³odych i oko³o dwudziestu samców.
Czy taka wielkoϾ gospodarstwa jest
mo¿liwa do obs³u¿enia przez jednego
cz³owieka?
Tak. Gospodarz nie zajmuje siê nawo¿e-
niem, nie zajmuje siê ¿adnym rozsiewaniem œrodków ochrony roœlin, bo od tego
ma specjalistê, który przyje¿d¿a i to wszystko wymierza i planuje. Gospodarz tak przygotowane "porcje" sam "rozprowadza" na
polach. Jest tam bardzo wysoka automatyzacja i mechanizacja rolnictwa. Owce w
okresie, gdy "karma" jest dostêpna na
pastwiskach, nie wymagaj¹ specjalnej
opieki. Nadzór nad nimi sprowadza siê do
dwóch wizyt w tygodniu na pastwisku, w
celu sprawdzenia czy woda dop³ywa, i czy
nie trzeba za³atwiæ jakiœ spraw sanitarnych
i weterynaryjnych.
Koalê w naturalnym œrodowisku widzia³eœ?
Nie, jedynie w parku dzikiej przyrody australijskiej w Adelajdzie.
Australijczycy pos³uguj¹ siê jeszcze bumerangami?
Nie wszyscy, jedynie aborygeni, ale tylko i
wy³¹cznie w rezerwatach, na swoich terytoriach Australii.
U¿ycie go sprowadza siê dla pokazania
kultury, czy ma jeszcze znaczenie praktyczne?
Raczej jest to wymiar folkloru, choæ do
koñca to trudno powiedzieæ jak to jest w
specjalnych strefach dla wewnêtrznej Australii, gdzie bia³y cz³owiek, bez specjalnego pozwolenia, wstêpu nie ma. Tam
aborygeni mog¹ ¿yæ wed³ug swoich metod i tradycji.
Bumerang rzeczywiœcie wraca?
Odpowiednio rzucony, pod odpowiednim
k¹tem, w odpowiednim kierunku, z odpowiedni¹ prêdkoœci¹, w odpowiednim kierunku wiatru - tak - wraca. Jednak dla niewprawnego rzucaj¹cego jest to prawie
niemo¿liwe.
Mówi³eœ o tym, ¿e ziemia jest czerwona,
pomarañczowa w zale¿noœci od pory
dnia, co z tych obrazów przyrodniczych
zapamiêta³eœ?
W pamiêci pozostanie mi niesamowita,
piêkna zieleñ okolic Adelajdy. Mam jednak
œwiadomoœæ, ¿e gdy u nas spadnie œnieg,
tam bêdzie dominowa³ tylko kolor ¿ó³ty, bo
wszystko bêdzie wypalone przez gor¹ce
s³oñce. Dodam, ¿e my byliœmy w Australii
w œrodku zimy, która jest w Australii Po³udnowej okresem wegetacji.
Przy temperaturze…
Przy temperaturze w dzieñ - w zale¿noœci
od rejonu - w Sydney 21 stopni, w Adelajdzie do 17 stopni. To s¹ ju¿ wysokie temperatury, natomiast w nocy bywa oko³o
zera, a nawet z przymrozkami.
Podczas czuwania nocnego w Sydney,
w oczekiwaniu na Papie¿a, mieliœcie
przygodê z przymrozkiem, prawda to?
Tak, podczas czuwania nocnego na Randwick, temperatura spad³a do oko³o zera
stopni.
Jak wypoczywasz?
Wypoczynkiem dla mnie s¹ podró¿e, week-
endy, gdy mogê pojechaæ odwiedziæ rodziców w domu. W ostatnim roku jest tego
czasu troszkê mniej. Staram siê ¿yæ, by
byæ aktywnym, ale nie ponad swoje si³y.
Gdy muszê coœ zrobiæ, mobilizujê siê
³atwo i dajê z siebie wszystko, ale uwa¿am, ¿e poœpiech jest wrogiem cz³owieka.
To powiedzia³by Australijczyk, a w Polsce cz³owiek niejednokrotnie daje siê
z³apaæ w tê pu³apkê i w zasadzie pêdzi
tak ca³e ¿ycie.
Ja by³bym dobrym "materia³em" na Australijczyka.
W tamtej kulturze poczu³eœ siê jak u siebie?
Tak, nawet by³bym uwa¿any za popêdliwego.
Na portalu napisa³eœ, ¿e jesteœ wychowawc¹ kolonijnym, uda³o ci siê skorzystaæ z tych umiejêtnoœci?
Parokrotnie te umiejêtnoœci wykorzysta³em, raz na pó³koloniach, dwukrotnie by³em ju¿ na koloniach jako wychowawca
i opiekun grupy.
A w tym roku?
Równie¿ w tym roku, po powrocie z Sydney, pojecha³em na obóz do Ko³obrzegu
jako wychowawca. By³y to kolonie organizowane przez Fundacjê "Wiatrak", dzieci
od oœmiu do szesnastu lat.
Jakie s¹ te dzieci?
M³odzie¿ siê zmienia. Z punktu widzenia
osoby starszej od nich o osiem lat widzê,
¿e te rzeczy, które dla nich s¹ normalne,
dla mnie i moich rówieœników by³oby nie
do pomyœlenia.
Na przyk³ad?
By³ jakiœ wiêkszy szacunek dla osób starszych. Gdy wychowawca coœ powiedzia³
nie by³o kwestionowania decyzji i jego
poleceñ.
A dziœ takie coœ jest?
Dziœ wychowawca czêsto jest lekcewa¿ony, nawet do tego stopnia, jak podaj¹ przyk³ady w prasie czy telewizji. Ca³e szczêœcie, my tego nie doœwiadczyliœmy i uda³o
nam siê wyrobiæ swój autorytet wœród dzieci, co u³atwia³o nam pracê.
Fundacja "Wiatrak", poprzez Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak", prowadzi wiele
zajêæ pozalekcyjnych dla dzieci, m³odzie¿y
i osób starszych, od klubu przedszkolaka i
nauki gry na gitarze, poprzez konwersatoria jêzykowe, przygotowanie do matury,
organizacjê wypoczynku dzieci jak równie¿
przez powsta³¹ oko³o dwa lata temu grupê wolontariatu m³odzie¿owego GPS (Giovanni Paolo Secondo - jest to grupa m³odzie¿y gimnazjalnej i licealnej, która poprzez dzia³anie w wolontariacie, a równie¿
formacjê w duchu katolickim, przygotowuje siê do podejmowania wyzwañ doros³oœci).
Czytasz "Na Oœcie¿"?
Tak, nie wszystkie numery, ale ostatnio
coraz czêœciej.
W tym roku przypada jubileusz XXV-lecia parafii. Centralne uroczystoœci odbêd¹ siê w dniu odpustu parafialnego, tj.
7 paŸdziernika. Jako student da³eœ siê
wci¹gn¹æ w wir oddzia³ywania DA "Martyria", które funkcjonuje we wspólnocie
parafialnej. Co zapamiêtasz z pobytu w
tej parafii, kiedy ju¿ skoñczysz studia i z
pewnoœci¹ zmienisz miejsce zamieszkania?
Przede wszystkim nie zapomnê aktywnoœci duszpasterzy i parafian. Jest to parafia
wyró¿niaj¹ca siê na tle innych nie tylko pod
tym wzglêdem, ¿e jest duszpasterstwo
akademickie, ¿e jest Centrum Kultury Katolickiej, ale s¹ równie¿ inne ruchy i wspólnoty, jak Neokatechumenat, jak Oaza. Widaæ, ¿e ta parafia ¿yje i robi siê w niej coœ
dla wiernych, a wierni w tym uczestnicz¹ i
chc¹ uczestniczyæ. Duszpasterze te¿ wiele robi¹ dla wiernych.
Jak przyjmujesz decyzjê o tym, ¿e lada
moment parafia stanie siê Sanktuarium
Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku?
Mimo, ¿e mieszkaj¹c w akademiku, jestem
niejako parafianinem dopiero piaty rok,
jestem dumny z tego faktu.
Serdecznie dziêkujê za to œwiadectwo z
pobytu w Australii i poœwiêcony czas.
I ja dziêkujê.
Specjalnych problemów nie by³o?
Zawsze zdarzaj¹ siê ró¿ne przypadki, ale
generalnie radziliœmy sobie.
Wspomnia³eœ o Fundacji "Wiatrak". Jak
ta Fundacja wp³ywa na kszta³towanie
charakteru i w ogóle na kszta³cenie ludzi m³odych jako przysz³ych obywateli
œwiadomych swojej roli w spo³ecznoœci?
ADAM RUDNICKI
Student Wydzia³u Budownictwa i In¿ynierii Œrodowiska UTP w Bydgoszczy na
kierunku „In¿ynieria Œrodowiska”. Osoba pe³ni¹ca wiele funkcji w DA „Martyria”. Odpoczywa podró¿uj¹c. Ma brata.
5 Na oœcie¿ (9/2008)
Od redakcji: Z Adamem Rudnickim,
uczestnikiem tegorocznych Œwiatowych
Dni M³odzie¿y w Sydney rozmawiano
14 wrzeœnia br. Pan Adam przekaza³ Czytelnikom nastêpuj¹ce s³owa:
Z australijskim pozdrowieniem „no worries” dla czytelników „Na Oœcie¿”
Adam Rudnicki
* no worries - nie ma zmartwieñ, wszystko siê jakoœ u³o¿y
KALENDARIUM JUBILEUSZOWE
ROK PO ROKU W PARAFII
7 paŸdziernika 1983 Ordynariusz Diecezji Che³miñskiej z Pelplina ks. bp Marian
Przykucki poœwiêci³ plac budowy przysz³ych
obiektów parafialnych i odprawi³ pierwsz¹
Mszê œw. w Œwiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej ustanawiaj¹c je dniem odpustu dla
parafii.
24 grudnia 1984 Oddano do u¿ytku tymczasow¹ murowan¹ kaplicê, a pierwszym
nabo¿eñstwem w niej by³a odprawiona o
pó³nocy Pasterka.
20 listopada 1985 Przyst¹piono do prac
budowlanych kompleksu domu mieszkalnego (plebani) i domu katechetycznego.
10 listopada 1986 Otrzymano zezwolenie na budowê koœcio³a wed³ug projektu
arch. Stanis³awa Jureko i projektanta konstruktora Zbigniewa Arciszewskiego.
19 marca 1987 W dniu wspomnienia œw.
Józefa przyst¹piono do budowy koœcio³a
29 listopada 1987 pocz¹tek peregrynacji
jasnogórskiego wizerunku Matki Bo¿ej w
naszych rodzinach.
3 czerwca 1988 ks. Proboszcz Zygmunt
Trybowski obchodzi³ Jubileusz 25-lecia
kap³añstwa.
20 grudnia 1988 Matka Bo¿a z Jasnej Góry
przyby³a w wizerunku obrazu Nawiedzenia
do naszej parafii. Powitano J¹ na fundamentach koœcio³a, a przez ca³¹ noc i nastêpny dzieñ spêdzaliœmy z Ni¹ czas na
czuwaniu i modlitwie.
11 maja 1989 Ks. bp Marian Przykucki
wmurowa³ kamieñ wêgielny pochodz¹cy
z koœcio³a œw. Miko³aja w Fordonie, a poœwiêcony przez Jana Paw³a II w Poznaniu.
26 sierpnia 1990 Zamieszka³y w parafii
siostry zakonne ze Zgromadzenia S³u¿ebnic Ducha Œwiêtego, które dot¹d doje¿d¿a³y do nas z Laskowic Pomorskich.
2 czerwca 1990 Pierwsz¹ w parafii Mszê
œw. Prymicyjn¹ odprawi³ i b³ogos³awieñstwa udzieli³ ks. neoprezbiter Andrzej Dietrich.
25 marca 1992 Decyzj¹ Stolicy Apostolskiej o nowym podziale administracyjnym
Koœcio³a w Polsce nasza parafia wesz³a
w sk³ad Archidiecezji GnieŸnieñskiej. Jej
Ordynariuszem i Pasterzem zosta³ JE ks.
abp Henryk Józef Muszyñski, Metropolita
GnieŸnieñski.
4. kwietnia 1993 W Niedzielê Palmow¹
ukaza³o siê pierwsze wydanie naszego pisma parafialnego „Na Oœcie¿”
7 paŸdziernika 1993 Ukoñczono budowê
naszego koœcio³a, a w dzieñ Odpustu ks.
abp Henryk Muszyñski dokona³ jego namaszczenia, czyli konsekracji.
24 grudnia 1993 Pierwszy raz prze¿ywaliœmy Pasterkê z "¯ywym ¯³óbkiem".
10 kwietnia 1994 Do parafii przyby³y z Gnie-
zna relikwie Œwiêtego Wojciecha. By³ to
wielki dzieñ rozmodlenia ca³ej naszej
wspólnoty, a relikwiarz - trumienka stanê³a na dekoracji by³ego Grobu Pañskiego.
Obok umieszczono ³ódkê i prawdziwe wios³o maj¹ce nam przypominaæ zwi¹zek
Œwiêtego z pobliskim Wyszogrodem.
13 kwietnia 1994 Ks. abp Henryk Muszyñski zdecydowa³ o inauguracji w naszej parafii obchodów XXX lecia powstania Duszpasterstw Akademickich w Bydgoszczy.
26 kwietnia 1994 Metropolita ks. abp Henryk Muszyñski dokona³ poœwiêcenia naszej kaplicy nadaj¹c jej tytu³ Chrystusa
Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego.
1 maja 1995 Duszpasterstwo Akademickie "Martyria", w porozumieniu z ks. Proboszczem Zygmuntem Trybowskim rozpoczê³o codzienne odprawianie nabo¿eñstw
majowych o godz. 21.00 przy krzy¿u misyjnym. (Dziœ kontynuujemy tradycjê przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej).
25 paŸdziernika 1995 Mia³o miejsce poœwiêcenie kaplicy w hospicjum przy szpitalu RCO (dziœ dom Sue Ryder), której
nadano wezwanie œw. Brata Alberta
Chmielowskiego.
3 maja 1996 W uroczystoœæ Królowej Polski bydgoska Archikonfraternia Literacka
podarowa³a naszej parafii replikê Piety
Bydgoskiej. Orygina³ pochodzi z koœcio³a
Karmelitów w Bydgoszczy, a znajduje siê
obecnie i s³ynie z wielu ³ask w Sanktuarium Matki Bolesnej w Oborach.
21 czerwca 1996 Nawiedzenie figury
Matki Bo¿e Fatimskiej.
7 paŸdziernika 1996 Nasz Proboszcz i
dziekan dekanatu Bydgoszcz V Fordon, ks.
Zygmunt Trybowski uhonorowany zosta³
tytu³em Pra³ata Jego Œwi¹tobliwoœci Jana
Paw³a II.
27 marca 1997 Pierwszy raz w historii
parafii ks. Proboszcz na znak pokuty dokona³ w Wielki Czwartek obrzêdu umycia
nóg 12 mê¿czyznom.
21 czerwca 1997 W I rocznicê pobytu u
nas Matki Bo¿ej Fatimskiej ks. bp Bogdan
Wojtuœ poœwiêci³ ustawion¹ przy ulicy
Twardzickiego - Bo³tucia (z inicjatywy Grupy Czcicieli MB Fatimskiej "D¹b") figurê
Matki Bo¿ej.
10 kwietnia 1998 Pierwszy raz w parafii
podczas Triduum Paschalnego wystawiona zosta³a przy Grobie Pañskim ca³odobowa warta honorowa, pe³niona przez Parafialn¹ Stra¿ Marsza³kowsk¹.
18 wrzeœnia 1998 Na wspólnym spotkaniu pracuj¹cych u nas kap³anów, sióstr
zakonnych i liderów wspólnot œwieckich
powo³ano Sejmik Parafialny, którego has³em przewodnim s¹ s³owa: "Wspólnym
trudem s³u¿ymy rodzinie parafialnej".
6 Na oœcie¿ (9/2008)
6 czerwca 1999 Cz³onkowie Wspólnoty
Parafialnej licznie zgromadzilili siê na bydgoskim lotnisku, by spotkac sie z Ojcem
Œwiêtym Janem Paw³em II.
Od 2 do 10 paŸdziernika 1999 trwa³y do
Misje Ewangelizacyjne, przygotowuj¹ce
nas do Wielkiego Jubileuszu 2000. Zakoñczono je Drog¹ Krzy¿ow¹ ulicami parafii.
30 stycznia 2000 Uroczyœcie obchodziliœmy Jubileusz 50 lecia kap³añstwa ks. rezydent Jana Mieczkowskiego.
2 lutego 2000 W uroczystoϾ Objawienia
Pañskiego, ks. Proboszcz Trybowski, podczas sumy parafialnej poœwiêci³ sztandar
parafialny. Jest to wotum Roku Jubileuszowego ca³ej naszej wspólnoty.
8 kwietnia 2001 W Niedzielê Palmow¹, w
Dolinie Œmierci odby³o siê pierwsze Misterium Mêki Pañskiej. Spe³ni³o siê marzenie ks. Proboszcza Zygmunta Trybowskiego wypowiedziane przez Niego w 1994
roku, ¿e jest to wymarzone miejsce, by tu
wystawiono Misterium.
23 maja 2001 Ks. Zygmunt Trybowski, oraz
ks. Krzysztof Buchholz i kilku m³odych ludzi z "Wiatraka" spotka³o siê w Watykanie
na prywatnej audiencji z Janem Paw³em
II, który poœwiêci³, pochodz¹cy z Doliny
Œmierci, kamieñ wêgielny i dokumentacjê
przysz³ego Domu Jubileuszowego.
4 czerwca 2002 Ks. Pra³at Zygmunt Trybowski, wraz z kolegami z rocznika seminaryjnego, przewodniczy³ dziêkczynnej
Mszy Œw. koncelebrowanej z okazji 39 rocznicy Swego kap³añstwa. W tej Eucharystii
uczestniczyliœmy t³umnie dziêkuj¹c Bogu
za naszego Pasterza.
25 grudnia 2002 O godz. 18.15, po ciê¿kiej chorobie, zmar³ w 40 roku kap³añstwa
i 65 roku ¿ycia kap³an, proboszcz i budowniczy naszej parafii ks. Pra³at Zygmunt Trybowski.
12 stycznia 2003 Ks. bp Bogdan Wojtuœ
wprowadzi³ na urz¹d proboszcza naszej
parafii ks. Przemys³awa Ksi¹¿ka, dotychczasowego proboszcza parafii œw. Jana
Aposto³a i Ewangelisty w Fordonie.
12 lipca 2003 Na grobie œp. ks. Zygmunta
Trybowskiego stan¹³ pomnik nagrobny,
dzie³o kamieniarza z Osielska, wotum
wdziêcznoœci parafian za wiele lat trudu
budowy i s³u¿by dla nas.
25 marca 2004 Nasza Parafia znalaz³a siê
w nowopowsta³ej Diecezji Bydgoskiej, której Ordynariuszem zosta³ ks. bp Jan Tyrawa, dotychczasowy biskup pomocniczy z
Wroc³awia.
27 czerwca 2004 Z urzêdu proboszcza
parafii i dziekana dekanatu Bydgoszcz V
Fordon odwo³any zosta³ ks. Przemys³aw
Ksi¹¿ek, któremu ks. bp Jan Tyrawa powierzy³ obowi¹zki ekonoma Diecezji Byd-
Na Jubileusz XXV-lecia Parafii
KAP£ANI I SIOSTRY ZAKONNE
goskiej. Wicedziekan ks. Andrzej Jasiñski,
na urz¹d proboszcza wprowadzi³ ks. kanonika Jana Andrzejczaka.
9 paŸdziernika 2004 Ks. bp Jan Tyrawa
dokona³ poœwiêcenia I stacji Drogi Krzy¿owej w Dolinie Œmierci. To pocz¹tek tworzenia Bydgoskiej Golgoty XX wieku. To
równie¿ pocz¹tek wype³niania swego rodzaju "testamentu" œp. ks. Z. Trybowskiego, który ju¿ w listopadzie 1983 roku mówi³,
¿e tu winna stan¹æ prawdziwa droga krzy¿owa.
2 kwietnia 2005 Z wielkim smutkiem przyjêliœmy podan¹ œwiatu wiadomoœæ, ¿e o
21.37 odszed³ do Domu Ojca papie¿ rodak - Jan Pawe³ II. Œmieræ ta spowodowa³a ogromne poruszenie wszystkich, a w koœciele przez kilkanaœcie dni by³y nieprzerwanie modli³y siê t³umy parafian.
8 lipca 2005 T³umnie na czuwaniu i modlitwie oddawaliœmy czeœæ i wypraszaliœmy potrzebne ³aski przy relikwiach œw.
Teresy od Dzieci¹tka Jezus.
7 paŸdziernika 2006 Utwardzono i zagospodarowano teren wokó³ grobu œp. ks.
pra³ata Zygmunta Trybowskiego, a w dniu
odpustu na murze koœcio³a naprzeciw grobu wmurowano epitafium poœwiêcone
czci zmar³ego. Poœwiêcenia i wmurowania aktu erekcyjnego dokona³ ówczesny
proboszcz ks. pra³at Przemys³aw Ksi¹¿ek.
9 czerwca 2007 W parafii powsta³a nowa
wspólnota - Towarzystwo Œwiêtego Wojciecha.
14 paŸdziernika 2007 Ks. Zbigniew Dudek z Towarzystwa Œwiêtego Paw³a rozpocz¹³ dla nas nietypowe rekolekcje, bo z
obecnoœci¹ kopii Ca³unu Turyñskiego. Po
zakoñczeniu rekolekcji, poœwiêcono kopiê
Ca³unu dla naszego koœcio³a. Umieszczona jest w kaplicy Chrystusa Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego i jest wœród nas,
jako niemy œwiadek cudu zmartwychwstania Pana. Po tej uroczystoœci rozpocz¹³ siê
I Synod Parafialny.
14 kwietnia 2008 w wieku 89 lat ¿ycia i 58
lat kap³añstwa zmar³ nasz rezydent,
ks. senior Jan Mieczkowski.
26 kwietnia 2008 Prymas Polski ks. kardyna³ Józef Glemp podczas uroczystoœci
ku czci Œwiêtego Wojciecha w GnieŸnie
uroczyœcie poœwiêci³ i na³o¿y³ p³aszcze naszym braciom z Towarzystwa Œwiêtego
Wojciecha.
7 paŸdziernika 2008 Parafia Matki Boskiej
Królowej Mêczenników koñczy 25 lat i ma
zostaæ og³oszona Sanktuarium Królowej
Mêczenników - Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX wieku.
Bogu niech bêd¹ dziêki.
Wybra³ KfAD
Z okazji Jubileuszu XXV-lecia parafii MBKM,
na podstawie informacji z kroniki parafialnej, archiwum parafialnego i wspólnoty
Sióstr S³u¿ebnic Ducha Œwiêtego (SSPS)
opracowano niniejszy wykaz. Wszystkim
pomocnikom serdecznie dziêkujemy.
œp. Ks. Zygmunt TRYBOWSKI
Proboszcz
10.06.1983-25.12.2002
Ks. W³adys³aw ERDMAÑSKI
Wikariusz
1.07.1984-25.06.1989
Ks. Krzysztof LEWANDOWSKI
Wikariusz
7.07.1985-4.09.1988
œp. Ks. Marek BRONIKOWSKI
Wikariusz
3.03.1986-30.06.1991
Ks. Tomasz CYL
Wikariusz
1.07.1988-27.06.1998
(z przerw¹ na studia specjalistyczne od
wrzeœnia 1992 do 31 sierpnia 1997)
Ks. Miros³aw BU¯AN
Wikariusz
1.07.1989-1.07.1993
Ks. Andrzej GIERSZYÑSKI
Wikariusz
1.07.1989-30.06.1996
Ks. Grzegorz BILECKI
Wikariusz
1.07.1990-10.11.1992
œp. Ks. Janusz WITKOWSKI
Wikariusz
1.07.1991-15.08.1992
Ks. Krzysztof BUCHHOLZ
Wikariusz
30.08.1992-nadal
Ks. Leszek PASZKIEWICZ
Wikariusz
30.08.1992-30.06.1998,
Ks. Zbigniew BUKOWSKI
Wikariusz
30.08.1992-1.07.1993
Ks. Grzegorz KULIÑSKI
Wikariusz
1.07.1993-30.06.1996
Ks. Ryszard OLBIÑSKI
Kapelan RCO 30.03.1994-2.09.1995
Ks. Stanis³aw BEZLER
Kapelan RCO 2.09.1995-25.06.2002
Ks. Andrzej SZULCZYÑSKI
Wikariusz
30.06.1996-30.06.1997
Ks. dr Aleksander SOBCZAK
Wikariusz
30.06.1998-30.06.1999
Ks. S³awomir SZWAGRZYK
Wikariusz
30.06.1998-1.10.2002
Ks. Marek STAJKOWSKI
Wikariusz
30.06.1999-30.06.2001
Ks. Arkadiusz KRAUZE
Wikariusz
30.06.1999-25.06.2000
ks. Edward WASILEWSKI
Wikariusz
25.06.2000-25.06.2005
Rezydent
26.06.2005-1.09.2007
Ks. Zbigniew ZIMNIEWICZ
Wikariusz
30.06.2001-25.06.2008
Ks. Dariusz WESO£EK
Wikariusz
25.06.2002 - nadal
Ks. Adam SIERZCHU£A
Wikariusz
1.10.2002-1.06.2004
ks. Wojciech RETMAN
Wikariusz
30.06.2003 - nadal
Ks. Przemys³aw KSI¥¯EK
Proboszcz
12.01.2003-25.06.2004
Ks. Jan ANDRZEJCZAK
Proboszcz
25.06.2004 - nadal
Ks. Krzysztof DANOWSKI
Wikariusz
1.07.2004-25.06.2007
7 Na oœcie¿ (9/2008)
Ks. Dariusz SOBCZAK
Rezydent
1.08.2004-1.07.2008
Ks. Marcin PUZIAK
Kapelan CO 25.06.2006-1.09.2007
Ks. Ryszard SZYMKOWIAK
Wikariusz
25.06.2007 - nadal
Ks. Janusz TOMCZAK
Kapelan CO 1.09.2007 - nadal
Ks. Marek JANUCHOWSKI
Wikariusz
25.06.2008 - nadal
W parafii mieszka³ i pos³ugiwa³ w konfesjonale i przy o³tarzu ks. emeryt Jan Mieczkowski. Czas jego pos³ugi trwa³ od 1987
a¿ do œmierci 14.04.2008 r.
SIOSTRY PRACUJ¥CE W PARAFII
I MIESZKAJ¥CE W DOMU ZAKONNYM
W LATACH 1983-2005
Siostry doje¿d¿aj¹ce z Laskowic Pom.
s. Klara Maria TABACKA
Katechetka 1983-1985
s. Judyta El¿bieta LIGÊZA
Katechetka 1989-1990
Siostry prze³o¿one Domu w Parafii
s. Lidia Maria PRZYBYSZ
prze³o¿ona i katechetka
1990-1992, 1995-1998
s. Marianna Krystyna CZAJA
prze³o¿ona i katechetka, 1992-1995
s. Krystyna SZWEDA
prze³o¿ona, a tak¿e referent ds. Katechizacji Kurii Metropolitalnej w GnieŸnie,
nauczyciel akademicki UAM w Poznaniu,
1998-2004,
s. Joanna Maria DRO¯YÑSKA
prze³o¿ona i pielêgniarka
2004-2005
wspó³siostry:
s. Judyta El¿bieta LIGÊZA
katechetka 1990-1991
s. Rafaela El¿bieta WONICA
Katechetka 1991-1993
s. Daria Iwona SKOWALCZYÑSKA
Katechetka 1991-1993, 1995-1997
s. Miriam Mieczys³awa NAKONIECZNA
Katechetka 1993-1998
s. Krystyna SZWEDA
Katechetka 1993-1995
s. Ewa RUDZKA
Katechetka 1997-1999
s. Mira Miros³awa PIASEK
Katechetka 1998-2005
s. Joanna ¯UKOWSKA
Katechetka 1999-2002
s. Adriana Maria ZRADA
Pielêgniarka 2002-2004
Od redakcji:
Siostry pos³ugiwa³y na Fordonie pocz¹wszy od wrzeœnia 1983 (s. Klara katechizowa³a wtedy w parafii pw.
œw. Miko³aja w Bydgoszczy, dok¹d doje¿d¿a³y dzieci z
naszej parafii). Siostry mia³y swój Dom pw. Niepokalanego Serca NMP na terenie parafii (w którym by³a ma³a
kaplica), a który uroczyœcie otwarto 2. wrzeœnia 1990
roku. Pracowa³y i mieszka³y u nas do 28.08.2005.
JUBILEUSZOWE WSPOMNIENIA(1)
Czas pos³ugi w Parafii wspominaj¹ Ksiê¿a, Siostry i osoby powo³ane z parafii do s³u¿by Bo¿ej
Redakcja zwróci³a siê do osób duchownych, które pos³ugiwa³y w naszej parafii,
jak i do tych, którzy us³yszeli g³os powo³ania kap³añskiego i zakonnego z pytaniem: Jaki œlad pozostawi³ w ksiêdza/siostry
¿yciu kap³añskim czas pos³ugi/¿ycia we
wspólnocie parafialnej Królowej Mêczenników?
Oto us³yszane lub nades³ane odpowiedzi
Ks. Jan Andrzejczak
- Przychodz¹c do tutejszej parafii z nominacj¹ nowego proboszcza czêsto stawia³em sobie pytanie:
- Na czym ma polegaæ misja tej wspólnoty parafialnej?
OdpowiedŸ wydawa³a siê doœæ oczywista.
Ma g³osiæ Ewangeliê i byæ miejscem, w
którym przyjmuje siê drugiego, s³ucha siê
go i formuje, miejscem braterskiego dzielenia siê, dialogu i przebaczenia, otwarcia siê na Boga i Jego Prawdê.
- W jaki sposób wspólnota chrzeœcijañska
mo¿e wiernie wype³niaæ to swoje zadanie?
W jaki sposób mo¿e stawaæ siê rodzin¹,
w której panuje mi³oœæ braterska?
S³owo Bo¿e, które ze szczególn¹ moc¹
rozbrzmiewa w tej œwi¹tyni przypomina
nam, ¿e w ziemskiej pielgrzymce napotykamy wiele trudnoœci i poddawani jesteœmy próbom, podobnie jak naród wybrany na pustyni, zanim dotar³ do ziemi obiecanej. Jednak dziêki Bo¿ej interwencji
droga mo¿e staæ siê ³atwa, a step krajem
dobrobytu, obfituj¹cym w wodê (por. Iz 43,
19-20).
Tak by³o w naszej parafii. Czas tworzenia
wspólnoty, czas budowania œwi¹tyni, czas
cementowania wspólnoty parafialnej, tworzenia wspólnot apostolskich. To wszystko budowa³ z niema³ym trudem œp. Ks.
pra³at Zygmunt. Budowa³ z Bo¿ym b³ogos³awieñstwem, piêknie. Jego dzie³o ze
swoim charyzmatem kontynuowa³ ks. Pra³at Przemys³aw Ksi¹¿ek.
A nowy proboszcz?
Modlê siê i proszê Boga, by ze wspania³ych osi¹gniêæ apostolskich poprzednich
proboszczów nic nie uroniæ. By "ofertê
zbawienia" naszej parafii poszerzyæ i
umocniæ o Bo¿y zamys³ Doliny Œmierci, o
nowe wartoœci religijne których skarbcem
mo¿e byæ tajemnica SACRUM i MARTYRUM - œwiêtoœci i mêczeñstwa
w nowym Sanktuarium Królowej Mêczenników w Kalwarii Bydgoskiej, Golgocie XX
wieku.
REGINA MARTYRUM
ORA PRO NOBIS
ks. Zbigniew Bukowski
- dziœ pos³uguje w Czechach w Tyñcu
n/Sazavou.
- Nie pracowa³em u Was d³ugo, ale zawsze mam w pamiêci ogromne zaanga¿owanie parafian w budowê koœcio³a, zarówno fizyczn¹, jak i duchow¹. Podziwiam,
nie od dziœ du¿¹ ofiarnoœæ parafian, z
któr¹ spotka³em siê ju¿ póŸniej, kiedy pracuj¹c w Czechach, by³em u Was goœcinnie. Podziwiam te¿ mnogoœæ ruchów
œwieckich, ale mo¿e to dlatego, ¿e w Czechach s¹ z tym pewne trudnoœci. Szczególnie gor¹co wspominam œp. Ks. Zygmunta Trybowskiego, który dla mnie by³
prawdziwie ojcem. To dziêki niemu mog³em sobie pouk³adaæ odpowiednio wiele
spraw na dalsz¹ drogê kap³añsk¹. Pozdrowienia dla wszystkich i na drogê Sanktuarium Szczêœæ Wam Bo¿e!
Ks. Leszek Paszkiewicz
- To, co zapisa³o mi siê w pamiêci z czasu
mojej pracy w tej parafii to, po pierwsze
osobowoœæ œp. Ksiêdza Zygmunta, któr¹
okreœli³bym jako "ksiêdza dla parafian"
(wystarczy wspomnieæ rozwijan¹ co tydzieñ wyk³adzinê w koœciele, ¿eby panie
mog³y klêkaæ bez obaw o poñczochy); a
po wtóre, ¿ywotnoœæ parafii, a raczej parafian, którzy, pewnie w odpowiedzi na otwartoœæ proboszcza, mieli odwagê i ochotê
podejmowaæ ró¿ne inicjatywy...
Ks. Grzegorz Bielecki
- To by³a moja pierwsza parafia, w której z
jednej strony doœwiadczy³em pracy z du¿¹
liczb¹ wiernych i kap³anów, a z drugiej strony, w tej jeszcze buduj¹cej siê parafii, panowa³a rodzinna atmosfera. W du¿ej mierze dziêki powstaj¹cym i rozwijaj¹cym siê
wspólnotom, dla mnie szczególnie wa¿ny by³ Domowy Koœció³, a przede wszystkim dziêki Ksiêdzu Zygmuntowi Trybowskiemu, który mia³ do nas kap³anów du¿e
zaufanie i dzieli³ siê zawsze dobrym s³owem, ze swoj¹ cierpliwoœci¹, ³agodnoœci¹
i wyrozumia³oœci¹ potrafi³ ogarn¹æ ca³¹
wspólnotê parafialn¹.
Ks. Ryszard Szymkowiak
- Gdybym stara³ siê podsumowaæ moj¹ dotychczasow¹ pos³ugê kap³añsk¹ w parafii, to okreœli³bym j¹ w nastêpuj¹cy sposób; ¯yæ w cieniu Wielkiego kap³ana Zygmunta.
Ks. Wojciech Retman
- Parafia Matki Boskiej Królowej Mêczenników jest moj¹ pierwsz¹ parafi¹. By³em
tutaj i jako kleryk, diakon i potem zosta³em po œwiêceniach kap³añskich jako
ksi¹dz. Pamiêtam moj¹ pierwsz¹ wizytê
w tej parafii. Przywita³ nas ks. Trybowski,
którego nie zna³em wczeœniej i od razu
ujê³a mnie jego goœcinnoœæ i dobroæ. Rozmowa by³a serdeczna a podczas niej tra-
8 Na oœcie¿ (9/2008)
dycyjne cukierki. Ta goœcinnoœæ domowa
przek³ada³a siê na goœcinnoœæ serca dla
swoich ksiê¿y, parafian i nie tylko. Owocowa³o to rozwojem duchowym i materialnym parafii, szczególnie wielu rozmaitych
wspólnot. Kontynuujemy t¹ spuœciznê i cieszê siê obecnie, ¿e dane mi jest uczestniczyæ w tak historycznym wydarzeniu, jakim jest ustanowienie Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej Golgoty XX wieku.
Ks. Dariusz Weso³ek
- Moje doœwiadczenie "zatrzymania siê"
przy Dolinie Œmierci, w parafii p.w. Matki
Boskiej Królowej Mêczenników, to chyba
jedna z tych niezwyk³ych historii "pisanych"
przez Wszechmog¹cego w naszym ¿yciu.
Kiedy dowiedzia³em siê, ¿e bêdê w niej
pos³ugiwa³ jako wikariusz, pojawi³o siê
wiele pytañ. Jak to bêdzie? Z kim bêdê
"pracowa³" w szkole? I w jakiej? Na pocz¹tku jednak najwa¿niejszym spotkaniem, okaza³o siê spojrzenie na charyzmatycznego Proboszcza, ks. Zygmunta. Tak powa¿ny, spokojny, cichy, a zarazem emanuj¹cy niezwyk³¹ energi¹, g³êbi¹ wnêtrza. Pomimo tego spokoju, potrafi³ byæ wielokrotnie spontaniczny, z takim zaufaniem, ¿e wszystko zawsze bêdzie dobrze, jakim niew¹tpliwie charakteryzowa³a siê na ziemi patronka tego
szczególnego miejsca, Maryja, Matka Jezusa. To w³aœnie jego ufnoœæ i zaufanie
sprawi³y, ¿e ze spokojem podj¹³em obowi¹zki zwi¹zane z prac¹ i towarzyszeniem
osobom nies³ysz¹cym, w szkole i parafii i
tak jest do dziœ. A minê³o ju¿ 6 lat od chwili, kiedy z niepokojem i w¹tpliwoœciami jecha³em do tej fordoñskiej parafii. Dziœ,
Dobremu Bogu, dziêkujê ¿e mog³em "posmakowaæ" tego miejsca i spotkaæ tu tak
szczególnych ludzi, jak ks. Zygmunt,
otwarci parafianie... i dziœ te¿ ks. Pra³at
Jan Andrzejczak, który wprowadza³ mnie
w "tajniki" kap³añskiego pos³ugiwania ... i
towarzyszy mi w drodze kap³añskiej.
Ks. Krzysztof Danowski
- Czas pracy w parafii by³ dla mnie niezwyk³y. Pomimo tego, ¿e by³a to moja trzecia parafia doœwiadczy³em w niej wielu nowych prze¿yæ, tak pod wzglêdem form
duszpasterstwa jak i wspania³ej postawy
parafian. Czêsto wspominam, ¿e bywa³y
chwile, w których trudno by³o ogarn¹æ to,
co dzia³o siê w ró¿nych miejscach zabudowañ parafialnych.
Ks. Krzysztof Buchholz
- "Martyr" to œwiadek, mêczennik. Parafia
Matki Boskiej Królowej Mêczenników pomaga i wymaga, aby byæ "martyriowym"
s³ug¹ Chrystusa i ludzi. Jestem wdziêczny za przesz³oœæ. Proszê o modlitwê na
przysz³oœæ.
PROGRAM NOWENNY i TRIDUUM
Ks. Tomasz Cyl
- By³a to moja pierwsza parafia, pierwsza
kap³añska mi³oœæ. Œwiêtoœæ ks. Pra³ata
Zygmunta i niesamowita wspólnota ludzi
pozostawi³y w moim ¿yciu ogromne dziedzictwo, dziêki któremu nauczy³em siê
s³u¿yæ.
ks. Dariusz Sobczak
- Parafia MBKM przez cztery lata by³a dla
mnie domem, do którego mog³em zawsze
przyjechaæ podczas moich studiów muzykologicznych w Lublinie. Chocia¿ tylko
tu rezydowa³em, to wewnêtrznie traktowa³em j¹ jako swoj¹. Zale¿a³o mi bardzo na
piêknie Liturgii i piêknie tego miejsca, jako
Miejsca Œwiêtego. W tej parafii pozna³em
grono ludzi bardzo zaanga¿owanych w
jej ¿ycie. To w³aœciwie oni stali siê dla mnie
Darem od Pana Boga. Myœlê, ¿e sam tytu³
koœcio³a, Matki Bo¿ej, ju¿ jest jednym z
piêkniejszych, bo przecie¿ serce dziecka najpierw lgnie do serca matki. Dla mnie
to równie¿ znak prowadzenia przez Maryjê w ¿yciu kap³añskim. Rozpocz¹³em od
œw. Maksymiliana, wiernego czciciela Niepokalanej na Osowej Górze, poprzez nakielsk¹ farê, gdzie by³ Jej obraz cudownie ocalony z po¿aru, potem u Królowej
Mêczenników, a¿ do obecnego miejsca,
Bazyliki Prymasowskiej w GnieŸnie, która jest równie¿ po wezwaniem Wniebowziêcia NMP. Z okazji 25 lecia parafii i ustanowienia tu sanktuarium ¿yczê ks. Pra³atowi Janowi Andrzejczakowi, Duszpasterzom i wszystkim Wiernym odczuwania w
codziennoœci tej niesamowitej i najpiêkniejszej opieki Maryi.
s. Rafaela El¿bieta WoŸnica (SSpS)
(obecnie jest w Argentynie)
- W parafii by³am katechetk¹ i by³y to dla
mnie niezapomniane 2 lata. Spotkania z
dzieæmi, wspania³ym gronem nauczycieli
i Panem dyrektorem Ma³kowskim pozostawi³y w moim ¿yciu œlady dobroci, smaku prawdziwej wspó³pracy, doœwiadczenie
zwyk³ej ludzkiej solidarnoœci. To wszystko dziêki wyj¹tkowemu proboszczowi
Ksiêdzu Zygmuntowi, który w parafii
"otwiera³ drzwi" wszystkim nowym ruchom, aby ¿ycie wiernych przepe³nione
by³o dynamizmem wiary. Dziêki Niemu
mog³am ubogaciæ siê na spotkaniach
modlitewnych oazy rodzin, czy grup neokatechumenalnych. Wiele siê te¿ nauczy³am katechizuj¹c dzieci niepe³nosprawne, dziêkujê Pani Rybce i Pani Szyd³owskiej za zaproszenie mnie do tej wspólnoty, dziêkujê równie¿ wszystkim wspania³ym ludziom, których pozna³am. Przez
Was doœwiadczy³am mi³oœci i dobroci samego Boga.
PRZED JUBILEUSZEM XXV LECIA PARAFII
I USTANOWIENIEM SANKTUARIUM
I dzieñ 28.IX.2008 - Niedziela
Rozpoczêcie Nowenny ku czci Matki Boskiej Królowej Mêczenników.
18.00 - Ró¿aniec - przewodzi ks. Dariusz Weso³ek. Szczególny dzieñ modlitw Towarzystwa Œwiêtego Wojciecha i "Na Oœcie¿".
II dzieñ 29.IX.2008 - Poniedzia³ek
18.00 - Ró¿aniec - przewodzi ks. Krzysztof Buchholz.
Szczególny dzieñ modlitw ¯ywego Ró¿añca i Grupy Mi³osierdzia Bo¿ego.
18.30 Msza œw. z kazaniem
III dzieñ 30.IX.2008 - Wtorek
18.00 - Ró¿aniec - przewodzi ks. Ryszard Szymkowiak.
Szczególny dzieñ modlitw Stowarzyszenia Wspierania Powo³añ, Akcji Katolickiej,
Ko³a Radia Maryja i Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej.
18.30 Msza œw. z kazaniem
IV dzieñ 1.X.2008 - Œroda
18.00 - Ró¿aniec - przewodzi ks. Wojciech Retman
Szczególny dzieñ modlitw Neokatechumenatu, Chóru "Fordonia" i Zespo³u "Samemu Bogu".
18.30 Msza œw. z kazaniem
V dzieñ 2.X.2008 - Czwartek
18.00 - Ró¿aniec - przewodzi ks. Marek Januchowski
Szczególny dzieñ modlitw Oazy Rodzin i M³odzie¿y, Poradnictwa Rodzinnego,
Parafialnego Klubu Sportowego, oraz lektorów i ministrantów.
18.30 Msza œw. z kazaniem
VI dzieñ 3.X.2008 - Pi¹tek
18.00 - Ró¿aniec - przewodzi ks. Wojciech Retman
Szczególny dzieñ modlitw Duszpasterstwa Hospicyjnego "Sue Ryder", Osób w
¿a³obie, Grupy "Promyczki", osób starszych i chorych i w podesz³ym wieku, oraz
wszelkiego rodzaju wolontariuszy.
18.30 Msza œw. z kazaniem
VII dzieñ 4.X.2008 - Sobota pocz¹tek TRIDUUM
18.00 - Ró¿aniec poprowadzi ks. Dariusz Weso³ek
Szczególny dzieñ modlitw Grup Pielgrzymkowych "Promienistej" i "Przezroczystej", m³odzie¿y gimnazjalnej, licealnej i przygotowuj¹cej siê do bierzmowania
18.30 Msza œw. z kazaniem
VIII dzieñ 5.X.2008 - Niedziela
Podczas wszystkich Mszy œw. czytania i Œpiew Psalmu i Aklamacji prowadz¹
poszczególne wspólnoty parafialne.
18.00 - Ró¿aniec - przewodzi ks. Ryszard Szymkowiak
Szczególny dzieñ modlitw Czcicieli Matki Bo¿ej Fatimskiej i Dzieci z Kó³ Ró¿añcowych.
IX dzieñ 6.X.2008 - Poniedzia³ek
16.00 SpowiedŸ œwiêta z udzia³em wielu zaproszonych kap³anów.
18.00 - Ró¿aniec - przewodzi ks. Marek Januchowski
Szczególny dzieñ modlitw Parafialnego Klubu Sportowego "Wiatrak", Grup
Pielgrzymkowych, i m³odzie¿y przygotowuj¹cej siê do Bierzmowania.
18.30 Msza œw. z kazaniem
Ju¿ dziœ zarezerwujmy sobie czas, aby godnie prze¿yæ czas ³aski,
który zostaje nam podarowany.
Ci¹g dalszy wspomnieñ ju¿ w najbli¿szym
wydaniu „Na Oœcie¿”
Redakcja
9 Na oœcie¿ (9/2008)
Z PIET¥ I BRZÓZKAMI
Cieszê siê, ¿e ta parafia ¿yje
Cieszê siê, ¿e ta parafia jest ca³a jak
ró¿aniec - ma swoje tajemnice radosne, i
te pe³ne œwiat³a, ma swoje tajemnice bolesne i chwalebne, oz³ocone tajemnic¹
Nieba. To ¿ycie ka¿dego i ka¿dej z Was.
Twoje tak¿e. Bo przecie¿ ta parafia to nie
tylko koœció³, choæ piêkny. Ta parafia to nie
tylko ksiê¿a, choæ gorliwi i oddani. Ta parafia to Ty - wpleciony w wydarzenia,
uczestnicz¹cy we Mszy, nabo¿eñstwie,
wpleciony w sakramenty, spotkania, rozmowy … Tak. Twoje ¿ycie jest czêœci¹ ¿ycia
fot. Archiwum parafialne
To ja - Twój Anio³ M.
Przylecia³em z Nieba, by popatrzeæ na
radoœæ œwiêtowania dwudziestej pi¹tej
rocznicy tego dnia, gdy na ziemi fordoñskiej budowaæ siê zaczê³a nowa parafia,
oddana Matce Bo¿ej Królowej Mêczenników.
I przylecia³em popatrzeæ na Ciebie… tak
z bliska, zajrzeæ w Twoje serce i w Twoje
oczy.
Co tam u Ciebie s³ychaæ? Có¿ siê w Tobie i dziêki Tobie pozmienia³o…?
Wiesz, cieszê siê, ¿e jest to miejsce na
ziemi, zwane parafi¹ Matki Boskiej Królowej Mêczenników. Cieszê siê, ¿e ¿ycie tej
parafii zaczê³o siê w "betlejemce" - skromnie, ubogo, na piasku i z dwiema brzozami w prezbiterium. Cieszê siê, ¿e zanim
powsta³y mury, ks. Proboszcz chodzi³ z ró¿añcem i po prostu siê modli³. I ¿e to chodzenie po fordoñskich dró¿kach by³o Jego
sposobem na budowanie - nie tyle z cegie³, bo tu zaprasza³ fachowców, ale bardziej na budowanie z serc.
Cieszê siê, ¿e znalaz³o siê tylu bo¿ych
szaleñców, którzy Panu Bogu powierzyli
swoje sprawy i zaryzykowali budowanie
koœcio³a, wspólnot, ¿ycia tej parafii. A¿ trudno wymieniæ te wszystkie ¿ywe strumienie, które rozpoczê³y siê w tej parafii i nadal o¿ywiaj¹ fordoñsk¹ ziemiê.
Cieszê siê, ¿e ks. Proboszcz po prostu
kocha³ Pana Boga, œwiat, ludzi … ka¿dego. I uczy³ jak kochaæ - przez konfesjona³,
O³tarz, przez rozmowy, uœmiech i uœcisk
d³oni. Nie wiem, czy zdajesz sobie sprawê z tego, jak wiele ta parafia mu zawdziêcza? On wszystkie sprawy "za³atwia³" z
Bogiem na kolanach i z ró¿añcem. I dlatego dziœ œwiêtowanie mo¿e byæ tak piêkne.
On ju¿ wtedy wymodli³ swoich nastêpców,
którzy podjêli Jego drogê, odpowiadaj¹c
na znaki czasu w sposób m¹dry i twórczy.
tej parafii, bo i Twoje ¿ycie jest i radosne, i
œwietlane, a czasem bolesne i oby zawsze
chwalebne. Sam dobrze wiesz, jak ono
wygl¹da. Chcia³bym bardzo, byœ i Ty pokocha³ t¹ parafiê.
ny! To jest centrum ¿ycia tej parafii… i to
musi byæ centrum Twojego ¿ycia, by
wszystko nabra³o sensu. Byœ siê odnalaz³…
Proszê, nie zapomnij … bo inaczej to
ca³e œwiêtowanie to … psu na budê…
Nie chodzi przecie¿ o wielkie s³owa, uroczyste przemowy i fanfary (choæ to mi³o tak
po ludzku podkreœliæ wa¿noœæ chwili i wydarzenia). Tu jednak chodzi o coœ wa¿niejszego - o Twoje serce, by ono rozradowa³o siê tym, ¿e jest na œwiecie takie miejsce, które Bóg wybra³ 25 lat temu, by sta³o
siê oaz¹ ¿ycia Matki Bo¿ej, Królestwem
Królowej Mêczenników, Ÿród³em mi³oœci
Boga … i Bóg wybra³ Ciebie, byœ ¿y³ tu i
teraz i w³aœnie w tych dniach uczestniczy³
w tej radoœci. Rozraduj siê tym, ¿e jesteœ…
Bo ja siê tym cieszê. Bardzo!
Ca³ujê… i zostawiam krzy¿yk na Twoim
czole. A Ty przeka¿ go dalej Twoim najbli¿szym. Niech siê taki znak - gest, pe³en
wyrazu i sensu, przyjmie siê w Twoim
domu - razem z codziennym uœmiechem i
dobrym s³owem. Zobaczysz, jak bêdzie
piêkniej. I bêdzie to cudowny prezent na
25 lecie parafii Matki Bo¿ej Królowej Mêczenników. Ju¿ siê nie mogê doczekaæ tej
radoœci!
Trzymaj siê! Jestem z Tob¹!
Twój Anio³ M
Od redakcji:
Anio³ nie zapomnia³ i przyfrun¹³ w sam¹
porê. By³ czas kiedy przylatywa³ do ka¿dego wydania "Na Oœcie¿". Potem znikn¹³
i dziœ znowu jest. Mo¿e mia³ jakieœ wa¿niejsze sprawy do za³atwienia? Czy jeszcze dziœ ktoœ z PT Czytelników pamiêta
"Anio³a"? Jest czas jubileuszu, czas wspomnieñ i planów. Jest okazja do podzielenia siê swoimi wspomnieniami, po³amania siê sercem z innymi … czekamy. Pomys³ Anio³a z kreœleniem krzy¿a na czole drugiemu cz³owiekowi w domu i nie tylko bardzo nam siê spodoba³. Foto pochodzi z archiwum parafialnego.
Na koniec
I mam na koniec malutk¹ proœbê, by by³o
z kim œwiêtowaæ kolejne rocznice: powiedz, gdzie jesteœ na Mszy œw.? Jeœli
gdzieœ przy drzwiach wejœciowych - to
mo¿e ju¿ czas wejœæ do œrodka? I w koñcu
ZOBACZYÆ to co najwa¿niejsze - Jezusa
na o³tarzu, który jest ¿ywy i prawdziwy i przychodzi w³aœnie dla Ciebie, by powiedzieæ
Ci najwa¿niejsz¹ sprawê: jesteœ kocha-
BÊDZIE PIÊKNIEJ
ELEKTRYFIKACJA
Najpierw wykonywano wykopy, póŸniej
k³adziono kable, a nastêpnie zainstalowano stylowe lampy i reflektory iluminacyjne.
Niebawem zab³ysn¹ pe³nym, œwiat³em
i koœció³ bêdzie podœwietlony, a tak¿e jego
najbli¿sze otoczenie - dom parafialny i plebania.
Prace te przyczyni¹ siê do wzrostu bezpieczeñstwa w otoczeniu koœcio³a, umo¿liwiaj¹c prowadzenie np. procesji w wieczornej porze dnia, a tak¿e przyczyni¹ siê
równie¿ do bezpieczeñstwa id¹cych na nabo¿eñstwa i powracaj¹cych do domu. Pra-
GOLGOTA
W dniu 26 sierpnia firma budowlana
"Gotowski" rozpoczê³a prace na wzgórzu
przy Dolinie Œmierci, w miejscu planowanej lokalizacji XII stacji Drogi Krzy¿owej.
Aktualnie wznoszony jest dla niej fundament. Stacja zwana "Drog¹ do Nieba" bêdzie najwiêksz¹ ze wszystkich stacji Golgoty. To w³aœnie w tym miejscu planowane jest wbudowanie aktu erekcyjnego w
dniu odpustu parafialnego i w rocznicê 25lecia ustanowienia naszej Parafii.
Wasz OBSerwator
fot. Zofia Paw³owska
WOKÓ£ KOŒCIO£A I GOLGOTY
Dziœ, w swej strzelistej czêœci pomnik wygl¹da naprawdê piêknie, zw³aszcza jak
podœwietla go s³oñce.
ce wykonuje firma "Elbud", która rozpoczê³a
je 11 sierpnia br.
DOLINA ŒMIERCI
Trwaj¹ prace Dolinie Œmierci. Odnawiany jest pomnik ku czci ofiar hitleryzmu.
10 Na oœcie¿ (9/2008)
BRAMA DO NIEBA
SANKTUARIUM KRÓLOWEJ MÊCZNNIKÓW
Dlaczego akurat w tym miejscu?
Historia parafii Matki Boskiej Królowej
Mêczenników w Bydgoszczy nierozdzielnie
spleciona jest z tragiczn¹ histori¹ najbli¿szego otoczenia - Dolin¹ Œmierci. Pierwsze nowopowstaj¹ce bloki na nowym osiedlu Fordon zrodzi³y myœl o zbudowaniu tutaj nowej Œwi¹tyni. Ks. Biskup Marian Przykucki zdecydowa³, ¿e jedynym i najw³aœciwszym miejscem lokalizacji dla nowej parafii bêdzie wejœcie do Doliny Œmierci.
Spotkali siê na polu - œciernisku: nowomianowany ks. Proboszcz Zygmunt Trybowski, ks. Infu³at Stanis³aw Grunt i postawiwszy krzy¿ odmówili wspólnie modlitwê prosz¹c Matkê Bosk¹ Królow¹ Mêczenników oraz Jej Syna o b³ogos³awieñstwo na przysz³¹ pracê duszpastersk¹.
Praca ta wpisuje siê w Tradycjê religijn¹,
która zrodzi³a siê z wiary mieszkañców
Bydgoszczy. Gromadzili siê oni po II wojnie œwiatowej w Dolinie Œmierci. Przez
pewien czas by³o to miejsce nieznane, co
do jego historii i dopiero badania, ekshumacje, przeprowadzone po 1945 roku wykaza³y istnienie masowych grobów. St¹d
przebywaæ w Dolinie Œmierci to dotykaæ
stopami miejsca, które naznaczone jest
ofiar¹ ludzi. W tym miejscu, stajemy wo-
znawcach i Wiernych oraz szerzenia kultu
ofiary, jako wyrazu najwiêkszej mi³oœci - w
tym tak¿e mi³oœci do Ojczyzny.
bec faktu mêczeñstwa mieszkañców Bydgoszczy, którzy zostali zamordowani. , a powód wykonania tego wyroku by³ szczególny i tylko jeden - polskoœæ. Tu zaczêli gromadziæ siê wierni - na modlitwie, a by³o to
zwykle w pierwsz¹ niedzielê po Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych z modlitw¹ Drogi
Krzy¿owej i tak jest do dziœ. Ta modlitwa
inspirowa³a pomys³ budowy œwi¹tyni przy
wejœciu do Doliny Œmierci i to ona buduje
Sanktuarium.
Bydgoszczanie, a w szczególnoœci pa-
fot. Mieczys³aw Paw³owski
Czym jest sanktuarium?
Sanktuarium to miejsce niezwyk³e, przestrzeñ œwiêta, w której Sacrum manifestuje siê ze szczególn¹ moc¹. Jest to wyj¹tkowe miejsce kultu, znane we wszystkich
religiach, uœwiêcone, w którym spotyka siê
to, co Boskie i ludzkie, gdzie mo¿na doœwiadczyæ teofanii - osobowego Boga. Tu
znajduj¹ siê tak¿e relikwie lub wizerunki
otaczane czci¹. Dla wiêkszoœci chrzeœcijan s¹ to miejsca wybrane przez Trójjedynego Boga dzia³aj¹cego w historii, gdzie
mog¹ oni nawi¹zaæ z Nim jednocz¹cy kontakt, kontakt z Chrystusem - Wcielonym
Synem Bo¿ym, doœwiadczyæ spotkania z
Matk¹ Zbawiciela, anio³ami i osobami
uznanymi za œwiête, doznaæ duchowej
przemiany. Sanktuarium w koœciele rzymskokatolickim to - zgodnie z prawem kanonicznym - "koœció³ lub inne miejsca
œwiête, do których - za aprobat¹ ordynariusza miejscowego - pielgrzymuj¹ licznie
wierni, z powodu szczególnej pobo¿noœci". Sanktuarium pe³ni wielorakie funkcje. Jest z³o¿onym fenomenem religijnym,
zwi¹zanym z pewnym wydarzeniem i okreœlonym przes³aniem, które Bóg kieruje do
cz³owieka, wp³ywaj¹c na jego ¿ycie indywidualne i losy zbiorowoœci ludzkich.
Dnia 7 paŸdziernika 2008 roku, w XXV
rocznicê istnienia parafii Matki Boskiej Królowej Mêczenników ks. bp Jan Tyrawa Ordynariusz Bydgoski podczas Mszy Œwiêtej
o godz. 18.00 dokona erygowania Sanktuarium Królowej Mêczenników Kalwarii
Bydgoskiej Golgoty XX wieku.
rafianie od Królowej Mêczenników - opiekunowie tego niezwyk³ego Miejsca, wziêli
sobie g³êboko do serca s³owa Jana Paw³a II wypowiedziane w czerwcu 1999 roku
w Bydgoszczy, który prosi³, aby rodacy pamiêtali o miejscach uœwiêconych mêczeñsk¹ krwi¹. Na mocy tego szczególnego papieskiego wezwania, rozpoczêto ró¿norakie prace i ju¿ cztery lata temu ks. bp
Jan Tyrawa poœwiêci³ pierwsz¹ stacjê
Golgoty, a 7 paŸdziernika 2008 roku dokona erygowania Sanktuarium. Tego samego dnia JE Ksi¹dz Kardyna³ Józef Glemp Prymas Polski - wmuruje kamieñ wêgielny w miejscu ustawienia XII stacji Golgoty
- "Bramy do nieba".
Golgota XX wieku to wyj¹tkowe miejsce
na mapie naszej ojczyzny, które jest i bêdzie widocznym znakiem cierpienia, mêki
oraz œmierci za Polskê. Miejsce to podniesione go godnoœci Sanktuarium bêdzie
polem rozwijania praktyki naœladowania
Chrystusa w Jego Mêczennikach, Wy-
11 Na oœcie¿ (9/2008)
Cele sanktuarium
W Sanktuarium realizowane bêd¹ ró¿ne cele min.:
- religijny: tworzenie przestrzeni modlitwy
i ¿ycia sakramentalnego, sta³y konfesjona³, ca³odzienne wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu w ka¿dy pi¹tek, misje, rekolekcje, dni skupienia.
- formacyjny: kszta³towanie postawy ofiarnej s³u¿by Bogu i OjczyŸnie w duchu Mi³oœci Ukrzy¿owanej.
- spo³eczny: tworzenie œrodowiska osób
odpowiedzialnych za budowanie dobra
wspólnego, wolontariat.
- poznawczy: odkrywanie prawdy o ludziach, którzy oddali ¿ycie za Ojczyznê i
za godnoœæ bycia Polakiem oraz dokumentowanie tradycji s³u¿by w duchu solidarnoœci i pokoju zgodnie z proœba
Ojca Œwiêtego
- edukacyjny: przekazywanie treœci zwi¹zanych z to¿samoœci¹ Ojczyzny i pamiêci¹ o tych, którzy j¹ tworzyli,
- kulturalny: organizowanie wydarzeñ artystycznych w duchu chrzeœcijañskich
wartoœci oraz promocja twórczoœci inspirowanej Ewangeli¹.
Golgota XX wieku - miejsce œwiête - zorganizowane i uporz¹dkowane - rozbudowuje siê, zape³niaj¹c budowlami kultowymi, ³¹czonymi czêsto w ca³e zespo³y, w
sk³ad których wchodziæ mog¹ tak¿e szpitale, schroniska dla p¹tników oraz szko³y
czy inne budynki. Budowle kultowe maj¹
nierzadko specyficzne formy - u¿yteczne i
piêkne, które wskazuj¹ na Bosk¹ Rzeczywistoœæ i u³atwiaj¹ doœwiadczanie Jej
obecnoœci. Rozplanowane s¹ czêsto tak,
by pomieœciæ jak najwiêksz¹ iloœæ pielgrzymów i umo¿liwiæ im dostêp do relikwii czy
cudownych wizerunków. Sanktuaria obfituj¹ w dobra kultury, dzie³a sztuki, a nawi¹zuj¹c do bogatego dziedzictwa kulturowego danego narodu, stanowi¹ oœrodki kulturalne i kulturotwórcze, zapewniaj¹ce ci¹g³oœæ tradycji i wartoœci.
Pamiêtaæ trzeba jednak, ¿e w Sanktuarium najwa¿niejszy jest Bóg, który przemawia do wszystkich pos³uguj¹c siê ró¿nymi œrodkami.
ks. Wojciech Retman
Od redakcji:
Autorem ca³ego projektu jest tarnowski
rzeŸbiarz dr Jacek Kucaba. Ka¿da stacja
ma wysokoœæ trzech metrów i kszta³t krzy¿a, którego wykonano ze stali nierdzewnej. Stacjê XII zatytu³owano "Brama do
nieba". Jej wymiary s¹ monumentalne:
12 m wysokoœci i 24 m d³ugoœci. Dziœ stoj¹
ju¿ wszystkie ma³e stacje i fundament XII.
„NADZIANI” NADZIEJ¥
NA JASN¥ GÓRÊ. PIELGRZYMKOWO CZY TURYSTYCZNIE?
Powiadaj¹: "Wszystkie drogi prowadz¹ do Rzymu"… A mo¿e: "Wszystkie drogi prowadz¹ do Czêstochowy"…
W tym roku doœwiadczy³am tego na
sobie; przez ostatnie lata wêdrowa³am
na Jasn¹ Górê z pielgrzymk¹ bydgosk¹,
a¿ tu nagle, przed kilkoma tygodniami
wszystko potoczy³o siê "inaczej" ni¿ co
roku … A zatem "wyemigrowa³am" a¿
do miasta sto³ecznego Warszawy, by
tam rozpocz¹æ p¹tniczy szlak z 297
Warszawsk¹ Pielgrzymk¹ Piesz¹. Chocia¿ nie pielgrzymowa³am po raz pierwszy, doœwiadczy³am licznych niespodzianek. Podzia³a³o to na mnie bardzo
pozytywnie - dziêki tej swoistej "innoœci" spojrza³am œwie¿ym okiem na to,
co siê tyczy pielgrzymowania. A Pan
Bóg - jak wiadomo - nie ogranicza swojej ³aski do wybranych miejsc geogra-
ficznych, tak wiêc w obfitoœci mog³am
j¹ przyjmowaæ w³¹czaj¹c siê w grupê o
wdziêcznej nazwie "15" Purpurowa.
Przez dziewiêæ dni towarzyszy³y nam
s³owa z Listu do Efezjan "£ask¹ jesteœcie zbawieni", których znaczenie przybli¿a³y nam konferencje, s³owa kaznodziei podczas wspólnych Eucharystii dla
ponad siedmiu tysiêcy pielgrzymów czy
choæby teksty pieœni, szybko zadomawiaj¹ce siê w pamiêci i w sercu, np.:
Czas to by³ przedziwny - codzienne
przemierzanie kilometrów na w³asnych
nogach, za ka¿dym razem niewiadoma:
gdzie bêdzie kolejny postój, kolejny posi³ek … W tym wszystkim próba ¿ycia
jak lilie polne i ptaki powietrzne, zawierzaj¹c ufnie wszelkie sprawy Maryi, naszej Przewodniczce … To wszystko
wyzwala³o wdziêcznoœæ za ka¿dy dar,
jakiego "w drodze" doznawaliœmy - zarówno od pozdrawiaj¹cych nas, przyjmuj¹cych do swoich domostw, a wreszcie - od samego Ojca Niebieskiego.
Odkrywaliœmy w sobie radoœæ z rzeczy
najprostszych, codziennych. Ka¿dy
dzieñ by³ wype³niony po brzegi ³askami
z Nieba, które objawia³y nam Mi³oœæ
Pana Boga i Jego troskê o nas nawet w
£ask¹ jesteœmy zbawieni, z ³aski mo¿emy tu staæ,
£ask¹ usprawiedliwieni i przez Baranka Krew,
Wzywasz nas, Panie do siebie
Przed Twój w niebie tron,
My ³ask¹ obdarowani, Tobie sk³adamy ho³d.
[ci¹g dalszy obok na str. 13]
PIESZO NA JASN¥ GÓRÊ
fot. Archiwum Grupy Bia³o-¯ó³tej
we wspólnocie bia³o-¿ó³tej
Jest zak¹tek na tej ziemi, gdzie powracaæ ka¿dy chce (…) - tak rozpoczyna siê znana polska pieœñ maryjna. S³owa te szczególnie pasuj¹ do pielgrzymów grupy "Promienistej" bia³o - ¿ó³tej,
którzy ju¿ po raz 13 przybyli do tronu
Jasnogórskiej Pani. Wyruszyliœmy, jak
co roku, 27 lipca po Mszy Œwiêtej o
godzinie 6.00.
W tym roku wyjœcie grupy przypad³o w dzieñ wyj¹tkowy - w niedzielê. Po
Eucharystii b³ogos³awieñstwa na drogê
Przewodnikowi ksiêdzu Ryszardowi i
wszystkim pielgrzymom udzieli³ ksi¹dz
Dariusz. Grupa sk³ada³a siê z 90 p¹tników, a najm³odszy mia³ zaledwie 2 lata.
Po uroczystym b³ogos³awieñstwie z
modlitw¹ w sercu i œpiewem na ustach
wyruszyliœmy na spotkanie Matki. Czeka³o nas 10 dni wêdrówki w ogromnym
trudzie, ka¿dy jednak zdawa³ sobie sprawê z tego, ¿e mo¿liwoœæ pielgrzymowania jest niezwyk³ym darem.
Myœl¹ przewodni¹ tegorocznej pielgrzymki Promienistej by³y s³owa z
Ewangelii wed³ug œwiêtego Jana "Aby
byli jedno" (J 17,21). Na pielgrzymce
jesteœmy sobie szczególnie bliscy, po-
12 Na oœcie¿ (9/2008)
niewa¿ stanowimy wspólnotê, która kroczy do Matki. Tegoroczne has³o dobrze
oddaje ducha pielgrzymowania, które
jest nie tylko czasem rekolekcji w drodze i spotkania z Bogiem, ale tak¿e z
drugim cz³owiekiem.
Na trasie jest wiele okazji do pomocy bratu, czy siostrze, którzy id¹ obok
nas - czasem wystarczy kubek wody
albo dodaj¹cy otuchy serdeczny
uœmiech. Nie sposób nie wspomnieæ o
tych wszystkich, którzy bezinteresownie przyjmuj¹ nas pod swój dach i z
dobroci serca dziel¹ siê z nami wszystkim co maj¹. To równie¿ dziêki ich goœcinnoœci i ¿yczliwoœci mogliœmy nabraæ si³ na kolejne dni wêdrówki.
W czasie drogi doœwiadczamy tak¿e cierpienia, kiedy jednak stajemy
przed obliczem Jasnogórskiej Pani nikt
ju¿ nie pamiêta o pêcherzach i bol¹cych
nogach. Spotkanie to nie koñczy siê z
chwil¹ opuszczenia sanktuarium, trwa
nadal, poniewa¿ ca³e nasze ¿ycie jest
pielgrzymowaniem do Domu Ojca. Podobnie jak uczniowie na Górze Tabor,
którym dane by³o podziwiaæ chwa³ê
Chrystusa, tak i my umocnieni spotkaniem z Matk¹ i Jej Synem powracamy
z Jasnej Góry pe³ni si³ do podjêcia codziennych zadañ i obowi¹zków.
Wdziêczni Bogu za dar wêdrowania
niecierpliwie odliczamy dni do kolejnej
pielgrzymki.
pielgrzym - M E
kwestiach takich jak pogoda, która dla
pielgrzyma posiada znaczenie priorytetowe …
Modlitwa i œpiew, œpiew i modlitwa
przeplata³y siê ze sob¹ i kierowa³y nasze myœli i serca ku Jasnej Górze, a
jeszcze bardziej ku Tej, Która tam jest
Królow¹, i Która do siebie nas zaprosi³a … Niepostrze¿enie mija³y kolejne dni
rozpoczynane Godzinkami ku Najœwiêtszej Maryi Pannie i koñczone Apelem
Jasnogórskim, wype³nione pielgrzymim
trudem: czasem bólem fizycznym, doœwiadczeniem s³aboœci cia³a, a czasem
- bólem duszy - ale wytrwale zmierzaliœmy do naszego celu, niejako niesieni i
wspierani ³ask¹ Bo¿¹.
I wreszcie - szczyty Jasnej Góry ju¿
dostrzegalne i coraz bli¿sze … pe³ne
radoœci przemierzanie Czêstochowy i
pok³on oddany Maryi przed wa³ami Jej
Domu - zdobyliœmy Jasn¹ Górê! Naprawdê nie do opisania jest szczêœcie
pielgrzyma, który klêka przed Cudownym Wizerunkiem Pani Jasnogórskiej i
przy Niej - zwan¹ "Bram¹ Nieba" - rzeczywiœcie czuje siê jak u bram Nieba
… ju¿ tu na ziemi. Odœpiewywany
wczeœniej co wieczór Apel w tym miejscu jest tak bardzo wyj¹tkowy, a s³owa
"Jestem przy Tobie, pamiêtam, czuwam" - s¹ tak bardzo "na miejscu". I
kolejna radoœæ w dzieñ po dotarciu do
duchowej stolicy Polski - uroczystoϾ
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, prze¿ywana wspólnie z tysi¹cami
p¹tników z ca³ego kraju, a nawet z zagranicy. I niezale¿nie od tego, jak d³ugo
siê tam jest, zawsze jest to za krótko, i
ju¿ wyje¿d¿aj¹c - têskni siê za milcz¹c¹, ale jak bardzo wymown¹ Jej,
Maryi, obecnoœci¹ na Jasnej Górze, i
ju¿ chcia³oby siê wracaæ …
Nadszed³ czas na powrót do codziennoœci, a my - przepe³ni t¹ wewnêtrzn¹
radoœci¹, pokojem i nowymi si³ami, ze
wzmo¿on¹ œwiadomoœci¹ nieustannej
opieki Najœwiêtszej Marii Panny Czêstochowskiej, naszej Orêdowniczki - zaopatrywaliœmy siê w bilety na drogê
powrotn¹. A gdy zmierzaliœmy do domów, powraca³y (i nadal powracaj¹!) w
myœlach s³owa zas³yszane podczas "rekolekcji w drodze": mamy byæ œwiat³em
dla innych, … mamy byæ pos³uszni
Duchowi Œwiêtemu i przyprowadziæ do
Chrystusa w sposób ³agodny co najmniej jedn¹ osobê … ³ask¹ jesteœmy
zbawieni …
Maryja jest ³ask¹ … mamy byæ "nadziani" nadziej¹ … a pielgrzymowanie
tak naprawdê zacznie siê dopiero po
pielgrzymce …i zaczê³o siê ;-)
Izabela
NA UKRAINIE
WE WSPÓLNOCIE SIÓSTR S£U¯EBNIC DUCHA ŒWIÊTEGO
Tego lata podziwialiœmy z mê¿em Ukrainê z wysokoœci siode³ka rowerowego.
Okazuje siê, ¿e i tam s¹ miejsca, gdzie
mo¿na poczytaæ archiwalne numery "Na
Oœcie¿". Ale nie uprzedzajmy faktów.
Znajomy ksi¹dz poleci³ nam nocleg u
(jak mówi³) sympatycznych sióstr w
Chmielnickim. Uwierzyliœmy na s³owo
i ruszyliœmy w drogê.
mam znajom¹ twarz i tak od s³owa do s³owa wysz³o, ¿e by³yœmy w tej samej parafii
kilka lat w Fordonie. Jak siê okaza³o to
nasza kochana siostra Daria (SSpS).
Do póŸnych godzin wieczornych wspomina³yœmy pierwszych wikariuszy i siostry
parafii MBKM, ks. Trybowskiego, kó³ko
misyjne, msze w starej kaplicy wype³nionej po brzegi, wspólnych znajomych…
fot. s. Doris
[dokoñczenie ze str. 12]
Od lewej stoj¹: Autorka z mê¿em, s. Hala z Ukrainy i s. Daria
Gdy dojechaliœmy zmêczeni ponad stukilometrow¹ tego dnia tras¹ (w 37-stopniowym upale), myœleliœmy tylko o tym,
¿eby siê umyæ i po³o¿yæ jak najszybciej
spaæ.
W Chmielnickim na umówione miejsce
wysz³a nam na powitanie siostra Doris
SSpS. Pomog³a kupiæ bilet do Lwowa na
nastêpny dzieñ (co wbrew pozorom nie
jest tak prost¹ spraw¹, szczególnie jeœli
jest siê z pokolenia, gdy w szkole ju¿ nie
by³o zbyt wiele rosyjskiego). Z biletami w
kieszeni pod¹¿yliœmy za mobiln¹ siostr¹
do jej domu zakonnego ... mieszcz¹cego
siê na II piêtrze niezbyt przytulnie prezentuj¹cego siê wie¿owca. Trzeba by³o nam
siê tam wdrapaæ wraz z rowerami i sporego ciê¿aru baga¿em.
Co prawda by³a winda, nawet czynna.
Ale bardzo w¹ska i drzwi zamyka³y siê co
chwilê. Po kilku kuksañcach w bok i wprowadzeniu dopiero przedniego ko³a pierwszego bicykla stwierdziliœmy, ¿e schody to
jedyna s³uszna droga. Koniec ciê¿kiego
dnia ca³e szczêœcie okaza³ siê bardzo sympatyczny i pe³en niespodzianek.
Na górze czeka³a obfita kolacja (w tym
gotowany kalafior - pycha!). Podczas
wspólnej wieczerzy jedna z sióstr przygl¹daj¹c mi siê badawczo stwierdzi³a, ¿e
13 Na oœcie¿ (9/2008)
Wszystko to ilustrowane zdjêciami ze
zbiorku siostry Darii z czasów, gdy u nas
pos³ugiwa³a. Mia³a nawet kilka archiwalnych numerów "Na Oœcie¿". Jak siê pewnie ju¿ domyœlacie, zmêczenie posz³o
spaæ znacznie wczeœniej ni¿ my.
Pytaliœmy siostry gdzie spêdz¹ noc skoro odda³y nam w u¿ytkowanie ca³y jeden
pokój z niewielkiego M - "Mamy jeszcze
jedno - takie samo na siódmym piêtrze" objaœni³y.
Nastêpnego dnia rano z bólem serca
¿egnaliœmy siostry "z wie¿owca". Ale co
pocz¹æ kiedy d³uga droga przed nami. Siostra Daria prosi³a pozdrowiæ wszystkich
znajomych. Pewnie wiele osób j¹ zna i
pamiêta, zatem bêdzie najproœciej zrobiæ
to na ³amach gazetki parafialnej, co te¿
niniejszym z przyjemnoœci¹ czyniê.
Pozdrowienia od siostry Darii Kochani
Czytelnicy! Przeka¿cie proszê je te¿ dalej,
tym którzy nie czytaj¹ "NaO". Do wiadomoœci Redakcji przekazujê adres sióstr na
Ukrainie i kto chcia³by Je odwiedziæ lub
wspomóc wie gdzie go szukaæ. A Redakcja - mam nadziejê, ¿e te¿ skorzysta
z okazji i przeœle na Ukrainê nowe wieœci
z parafii w postaci œwie¿ego "Na oœcie¿".
Korespondentka
z s¹siedniej diecezji
VIII DZIEÑ PAPIESKI
DWIE PIETY
12 paŸdziernika 2008
Jak to siê sta³o?
VIII Dzieñ Papieski up³ynie pod has³em
"Jan Pawe³ II - Wychowawca M³odych" i
przebiegnie w czterech wymiarach: intelektualnym (zg³êbianie nauczania Jana
Paw³a II), duchowym (³¹cznoœæ ze Stolic¹
Piotrow¹ i modlitwa w intencji Papie¿a),
artystycznym (koncerty, teatry) i charytatywnym (zbiórka pieniêdzy na fundusz stypendialny dla ubogiej m³odzie¿y z terenów wiejskich).
Jak co roku, podczas Dnia Papieskiego, Fundacja „Dzie³o Nowego Tysi¹clecia”,
organizuje publiczn¹ zbiórkê pieniêdzy pod
has³em "Dzielmy siê mi³oœci¹". Zebrane
œrodki przeznaczone s¹ na fundusz stypendialny dla 1.600 m³odych, zdolnych ludzi z ca³ej Polski, którzy pochodz¹ z ubogich wiejskich rodzin i nie maj¹ szans na
w³aœciwe wykszta³cenie. Mo¿esz pomóc
i Ty nie ruszaj¹c siê z domu: wysy³aj¹c SMS
o treœci "Pomoc" pod numer 7250 (2,44 z³
z VAT); dzwoni¹c pod numer 0400 20 72
50 (2,48 z³ z VAT); dokonuj¹c wp³aty na
konto Fundacji: 81 1320 1104 2979 6023
2000 0001.
Koordynatorem Diecezjalnym Dnia jest
nasz proboszcz - ks. Jan Andrzejczak.
PIETA BIA£A
"Bia³a Pieta" jest dziœ ustawiona w kaplicy parafialnej przy wyjœciu z zakrystii.
Pieta ta jest z nami od koñca wrzeœnia
1983 roku. Jak g³osi napis "AD 1779" pochodzi z II po³owy XVIII wieku, a by³a pocz¹tkowo figur¹ nagrobn¹ na cmentarzu
fordoñskim, który w latach 1555 do 1781
rozci¹ga³ siê wokó³ starego koœcio³a na
dzisiejszym Rynku.
Pietê tê dosta³ ks. Zygmunt Trybowski
od by³ego proboszcza fordoñskiego ks.
Stanis³awa Grunta i po renowacji przywióz³
do naszej parafii.
Pocz¹tkowo sta³a w prowizorycznej salce barakowozie, póŸniej w "betlejemce",
nastêpnie w starej kaplicy i na obecnym
miejscu. Niektórzy twierdz¹, ¿e to taka „toporna figura”, nie pasuj¹ca do nowej œwi¹tyni. Tak widocznie "widzia³" j¹ twórca.
Wa¿ne jednak, ¿e 25 letnia Parafia ma
„coœ wa¿nego” od samych korzeni, czyli
prawie 230 - letni¹ pami¹tkê z "Koœcio³a Matki".
PROGRAM
5.X. 18.00 - Galeria Miejska BWA, ul. Gdañska 20 - Wystawa zdjêæ z pobytu m³odzie¿y bydgoskiej na XXIII Œwiatowych Dniach
M³odzie¿y w Sydney 2008.
11.X. 16.00 - Sanktuarium Kalwarii Bydgoskiej - Golgoty XX-wieku, Koœció³ Matki
Boskiej Królowej Mêczenników - Uroczyste Nabo¿eñstwo Ró¿añcowe z modlitw¹
o beatyfikacjê S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II.
12.X. - godziny przedpo³udniowe w ka¿dej parafii program lokalny.
12.X. 15.30 Hala „£uczniczka” - Koncert
Galowy: 15.30 - wejœcie na Halê Sportowo - Widowiskow¹ w Bydgoszczy, 16.30 rozpoczêcie Koncertu, przemówienia na
scenie, koncert zespo³u Positive Christian
Vibrations, koncert zespo³u pop - gospelowego "QUADRANS", wystêp grupy "Jeden Osiem L" 19:30 - zakoñczenie
Tak¿e: kremówki papieskie; prace plastyczne (wystawa); punkty konsultacyjne;
czytanie s³ów Jana Paw³a II; debata w ramach "Europejskiego Tygodnia M³odzie¿y"; Rozwi¹zanie konkursu "(Z)godnoœæ";
Zbiórka pieniêdzy na Fundacjê Dzie³o Nowego Tysi¹clecia ...
fot. Mieczys³aw Paw³owski
LISTY, LISTY, LISTY, ...
PIETA BYDGOSKA I OBORSKA
Mamy w parafii jeszcze jedn¹ pietê, która stoi z prawej strony nawy koœcio³a. Chodzi o "Pietê Bydgosk¹", lub "Pietê
Oborsk¹". Jedna i druga nazwa jest poprawna, choæ nieprawd¹ jest, jak twierdz¹
niektórzy, ¿e to nasza najstarsza rzeŸba,
bo to tylko replika.
Orygina³, który dziœ jest w sanktuarium
Matki Bolesnej w Oborach jest najstarszym. RzeŸba pochodzi z Bydgoszczy (st¹d
pierwsza nazwa), a datuj¹ j¹ jedni na 1416,
inni na 1422 rok. Rezyduj¹cy w Bydgoszczy Karmelici podarowali j¹ swym wspó³braciom do Obór, którzy tam rozpoczêli budowaæ now¹ siedzibê.
Replikê podarowali nam bracia z Archikonfraterni Literackiej w uroczystoœæ Królowej Polski, 3 maja 1996 roku.
KfAD
Witam, z du¿ym zainteresowaniem
przeczyta³em artyku³ "Organy i dzwony"
w ostatnim numerze "Na Oœcie¿". Mam
jednak kilka uwag.
Po pierwsze - organy by³y znane na d³ugo przed wprowadzeniem do koœcio³a. Ich
wynalezienie przypisuje siê ¿yj¹cemu ok.
II w. p.n.e. Ktesibiosowi z Aleksandrii. Pocz¹tkowo wystêpowa³y tylko na terenie staro¿ytnej Grecji i, od I w. n.e., Rzymu. W VII
w. papie¿ Witalian zezwoli³ na u¿ywanie
ich w koœciele.
Po drugie - zasada dzia³ania. Oczywiœcie, pierwotnie nie by³ to (konstrukcyjnie)
taki instrument jak dziœ, jednak zasada
dzia³ania pozosta³a taka sama. ród³em
dŸwiêku zawsze jest piszcza³ka - zmienia³y siê natomiast rozwi¹zania techniczne dotycz¹ce np. traktury, Ÿród³a powietrza, itd.
Dopiero w drugiej po³owie XX w. zaczêto u¿ywaæ tzw. organów elektronicznych.
Oczywiœcie, g³ównym i jedynym powodem
ich stosowania jest cena - znacznie ni¿sza ni¿ nowych organów piszcza³kowych.
Nie s¹ one "nowsz¹ generacj¹" organów
(powsta³ nawet spór, czy mo¿na w odniesieniu do tego instrumentu u¿ywaæ nazwy
"organy"), gdy¿ ca³kowicie inny jest sposób generowania dŸwiêku. Pocz¹tkowo
by³y to generatory elektroniczne analogowe, wspó³czeœnie u¿ywa siê techniki samplingu (cyfrowy zapis dŸwiêku oryginalnych piszcza³ek).
Przy obecnych mo¿liwoœciach technicznych, praktycznie nie da siê rozró¿niæ czy
14 Na oœcie¿ (9/2008)
Ÿród³em dŸwiêku jest piszcza³ka, czy g³oœnik.
Wracaj¹c do naszej parafii - brakuje mi
opisu instrumentów. O ile wiem w kaplicy
by³y organy B-2 (Eltra), obecne s¹ z firmy
TAT Elektronik (jaki model?), a o pozosta³ych nic.
Odnoœnie firmy TAT Elektronik. Nie jest
to "zak³ad organmistrzowski" - bo nie zajmuje siê organami piszcza³kowymi.
I mo¿e najwa¿niejsze. Zabrak³o mi planu na przysz³oœæ. Wed³ug Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po
Soborze Watykañskim II z 1979 (pkt. 28):
"Organy powinny znajdowaæ siê we
wszystkich koœcio³ach w Polsce. Tzw. organy elektronowe dopuszcza siê do u¿ytku jako instrument tymczasowy. Natomiast
tam, gdzie ze wzglêdu na brak miejsca
nie da siê zbudowaæ organów piszcza³kowych, mo¿na je instalowaæ zamiast fisharmonium."
W zwi¹zku z tym mam pytanie: jakie s¹
perspektywy zainstalowania organów piszcza³kowych w naszym koœciele?
Oczywiœcie, koszt nowych na pewno
przekracza nasze obecne mo¿liwoœci.
Ale za 10 czy 20 lat? A mo¿e pomyœleæ o
sprowadzeniu u¿ywanego instrumentu?
Pozdrawiam
Andrzej Maliñski
Od redakcji:
Serdecznie dziêkujemy za te uwagi i dopowiedzenia. Do tematu powrócimy w najbli¿szym wydaniu.
WYMIANA
warsztaty, wieczory ...
fot. Archiwum Fundacji „Wiatrak”
FUNDACJA „WIATRAK”
W dniach od 11-19 lipca 2008 r. odby³a
siê w Wiktorowie k. Barcina, miêdzynarodowa wymiana m³odzie¿y pt. "Art - sztuka
dla ka¿dego", w której uczestniczy³a m³odzie¿ z Bia³orusi, Malty, Mo³dawii, Hiszpanii, Turcji i Polski. G³ówn¹ ide¹ spotkania
by³o zjednoczenie m³odych ludzi poprzez
ró¿ne "rodzaje" sztuki. Ka¿de pañstwo by³o
reprezentowane przez piêciu uczestników.
Fundacjê "Wiatrak" reprezentowali wolontariusze GPS oraz studenci Duszpasterstwa Akademickiego "Martyria". W ramach
wymiany odby³y siê warsztaty m.in. taneczne, muzyczne, plastyczne. Podczas wspólnych wieczorów, uczestnicy prezentowali
swoje kultury poprzez recytowanie poezji
narodowej, prezentacjê jedzenia, muzyki
narodowej. Efektem wymiany by³a wystawa prac artystycznych, która odby³a siê na
Starym Rynku 18 lipca, przedstawiaj¹ca
prace artystyczne wykonane przez uczestników wymiany w ró¿nych stylach artystycznych. Tematem prac by³a "Ró¿norodnoœæ
miêdzykulturowa" - która pokazywa³a ró¿-
BY£O
BÊDZIE
PONADTO
1. paŸdziernika o 20.00 - pierwsza „Dwudziestka”, czyli coœrodowa Msza œw. dla braci
studenckiej.
5. paŸdziernika o 12.00 - Msza œw. na inauguracjê roku akademickiego 2008/9 w koœciele
pw. Œwiêtej Trójcy z udzia³em w³adz rektorskich UTP w Bydgoszczy.
Trwa akcja „Stancja dla studenta” - osoby,
które chc¹ wynaj¹æ pokój lub mieszkanie studentom prosimy o kontakt z biurem "Wiatraka"
od 10.00 do 18.00
Informacje, galerie foto i inne patrz:
http://www.martyria.lo.pl
ne symbole charakterystyczne dla poszczególnych kultur.
Iwona Spurka
Coordinator for international projects/
Windmill Foundation
Contact: [email protected]
mobile: +48 514-655-441 Fundacja Wiatrak (Windmill Foundation) ul. Boltucia 5
85-791 Bydgoszcz tel.: 052 32 34 810 fax:
052 32 34 811 www.wiatrak.org.pl [email protected]
ul. gen. M. Bo³tucia 5,
85-791 Bydgoszcz,
Sekretariat: tel.(52) 323-48-10; fax (52)
323-48-11* Biuro czynne od pn do pt
(10.00-18.00)* Poradnia WIATRAK (pn-pt
18.00-21.00) Pomoc¹ s³u¿¹: psycholog,
pedagog, psychiatra, prawnik, logopeda,
teolog (tak¿e informacja nt. sekt).
fax +48 (52) 32 34 811; fax2mail
+48 52 552 42 43, wsparcie: MultiFax
Konta bankowe:
Fundacja „Wiatrak”
Bank Pocztowy
49 1320 1113 2045 5859 2000 0003
Fundusz Budowy
Domu Jubileuszowego
06 1320 1117 2045 5859 2000 0001
Zapisy
W dalszym ci¹gu przyjmujemy zapisy do
sekcji "Wiatraka" - szczegó³owe informacje w biurze "Wiatraka", na stronie
internetowej oraz na ulotkach.
FUNDACJA „WIATRAK”
www.wiatrak.org.pl;
[email protected]
LEDNICKA AMBASADA
Duszpasterstwo Akademickie Dominikanów
ul. Koœciuszki 99, 61-716 POZNAÑ
tel. (0-61) 850 47 18; fax (0-61) 850 47 58
www.lednica2000.pl
Program Lednicki
- parafie, wspólnoty
Drodzy Przyjaciele!
Na usilne proœby kap³anów, duszpasterzy jak i samej m³odzie¿y dominikañskiej,
duszpasterstwo akademickie, które jest
podmiotem organizuj¹cym lednickie spotkania u Ÿróde³ chrzcielnych Polski przygotowa³o propozycje spotkañ Lednickich do
wykorzystania w parafiach, wspólnotach,
grupach, na lekcjach religii, takich spotkañ, jakimi sami ¿yjemy i takich, jakie sami
praktykujemy.
Punktem wyjœcia, baz¹ niejako, s¹ dla
nas przemówienia Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II nagrane na taœmê i wypowiadane przy okazji kolejnych spotkañ Lednickich w latach 1997-2004. W ten sposób
pragniemy podzieliæ siê naszym najwiêkszym dobrem z tymi, którzy pragn¹ ¿yæ wyborem Chrystusa i entuzjazmem, jaki to-
15 Na oœcie¿ (9/2008)
warzyszy temu wyborowi. Jako rozszerzenie i pog³êbienie tematów proponujemy
przemówienia Ojca Œwiêtego Jana Paw³a
II do m³odych zebrane i opracowane w
"Podrêczniku pokolenia JP2" - ksi¹¿ce,
która jest owocem pracy naszego duszpasterstwa.
Wielu m³odych pragnie ¿yæ i rozwijaæ siê
pod sztandarami Lednicy, pod szyldem i
pieczêci¹ Lednicy, aby osi¹gn¹æ to¿samoœæ, relacje z innymi wspólnotami i osi¹gn¹æ dojrza³oœæ ludzk¹ i chrzeœcijañsk¹.
Istot¹ Lednicy jest i pozostanie na zawsze
i wszêdzie wybór Chrystusa w nawi¹zaniu
do wyboru Mieszka I. Ten wybór o nas stanowi, on nas okreœla i buduje nasze
wspólnoty i nasza wiarê.
Tych, którzy ¿yj¹ Lednic¹ ju¿ dzisiaj, osoby indywidualne i ca³e wspólnoty, zapraszamy do naszego oœrodka na Jamnej na
wspólnego Sylwestra, który bêdzie œwiêtowaniem lednickiej wspólnoty.
Jan W. Góra OP
wraz z m³odzie¿¹ lednick¹
WSPÓLNOTA WSPÓLNOT
W Oazie
M³odzie¿y
Jubileuszowa refleksja
Koœció³ - budynek o charakterze sakralnym, w którym wierni gromadz¹ siê na
wspólnej modlitwie, nabo¿eñstwach,
wreszcie: liturgii, zw³aszcza Eucharystii;
nazywany jest tak¿e Domem Bo¿ym. Taki
jest najbardziej powszechny sposób postrzegania koœcio³a.
Tymczasem s³owa pieœni mówi¹: Koœció³ to nie tylko dom z kamieni i z³ota.
Co zatem jeszcze? Dalsze s³owa s¹ g³êbszym spojrzeniem na Koœció³ - nie jako
dom, czy instytucjê, ale jako WSPÓLNOTÊ. To okreœlenie konotuje jednoœæ, d¹¿enie w tym samym kierunku, wzajemne
wspieranie siê. Koœció³ ¿ywy i prawdziwy, to jest serc wspólnota. Jedno serce,
jedna dusza... Jaki cel ³¹czy cz³onków
wspólnoty, któr¹ jest Koœció³? - to zbawienie, radoœæ ¿ycia z Bogiem "twarz¹ w twarz".
Prototyp Koœcio³a stanowi Naród Wybrany, zaœ starotestamentalne zapowiedzi
wype³ni³y siê w Chrystusie, który jest
"G³ow¹ Cia³a, czyli Koœcio³a" (Kol 1, 18).
Co znaczy, ¿e Koœció³ Chrystusowy ma byæ
¿ywy? ¯ywymi cz³onkami Cia³a-ChrystusaKoœcio³a s¹ Jego œwiadkowie, ¿yj¹cy na
co dzieñ w autentycznym kontakcie z Chrystusem, jedynym Panem i Zbawicielem.
Trzeba iœæ w g³¹b - nie tylko otwieraæ oczy
na potrzeby "tego œwiata", ale przede
wszystkim otwieraæ serce na Boga i bliŸniego.
Gdzie siê zbierze dwóch lub trzech, dobro maj¹c na celu, tam przebywa Chrystus ¿ywy, tworz¹c jednoœæ z wielu. Jedno serce, jedn¹ duszê... Jednoœæ serc,
prawdziwoœæ i g³êbia relacji z Bogiem i z
drugim cz³owiekiem mo¿liwe s¹ dziêki
Temu, którego Chrystus nam zostawi³ (J
14, 15-20). To Duch Œwiêty jest sprawc¹
Buduj¹c wspólnotê chrzeœcijañsk¹ g³êboko prze¿ywamy sens wysi³ków zmierzaj¹cych do oddania i poddania siebie
Chrystusowi i braciom. Wiemy, ¿e w ten
sposób stajemy siê Ÿród³em ¿ycia wzajemnie dla siebie i dla innych.
ks. Franciszek Blachnicki
By³o
27.VI-28.VIII Oaza ¯ywego Koœcio³a 2008 czas letnich rekolekcji; Sucha na Pomorzu, Wilno, Kroœcienko nad Dunajcem
11.IX Spotkanie liderów wspólnot z Moderatorem Diecezjalnym Ruchu Œwiat³o-¯ycie; parafia œw. Jadwigi Królowej
20.IX Porekolekcyjny Dzieñ Wspólnoty Ruchu
Œwiat³o-¯ycie w parafii œw. Jadwigi Królowej
TRWA
Rok formacyjny 2008/09: "Czyñcie uczniów".
SPOTKANIA w pi¹tki po Mszy œw. o godz.
18.30 w salce oazowej na II piêtrze Domu Parafialnego. W ostatni pi¹tek miesi¹ca spotykamy siê o 18.00, a po spotkaniu prze¿ywamy
Eucharystiê razem ze wspólnot¹ Domowego
Koœcio³a o 19.30 w parafialnej kaplicy.
BÊDZIE
4.X Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej;
o.o. Jezuici
8.X Msza œw. Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka; o.o. Jezuici
18.X Dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie w
parafii Œwiêtych Polskich Braci Mêczenników
26.X Szko³a Animatorów Diecezji Bydgoskiej;
o.o. Jezuici
OdwiedŸ tak¿e nasze strony w internecie:
www.bydgoszcz.oaza.pl/mbkrm
www.kabaret-oko.pl
NOSZ TATK
fot. Mieczys³aw Pawlowski
POVJOSTKA Z LUZINA
Pielgrzymi z Luzina na Lednicy 2008
Pôrê lot wstecz umar³ nosz tatk. To bë³o
w zélniku (augusce). Tak më go zachowalë,
a po tému më dzéñ w dzéñ po wjeczerzë
mówile za jego dësze ró¿ëñc. Ale jak to na
môlu bivo, robotë je viele. Przë webjera-
niu bulev cz³owiek sê tak zmachci, ¿e jak
le do dom prziñdze, a k¹sk cep³i strowë
sê zje, tô czô do pôcorza kleknje, zaro mu
sê oczë zamikaj¹. Tak przë tji korónce jô
sê czasê përznê zdrzémnê³a.
Roz, to muszé³o bëc w rujane (pazdzërniku), we vestrzódku nocë jô sê odeck³a. Jô
sê przëzdrza - to je nosz tatk. Stojô³ kol
³ó¿ka, oblek³y bé³ w roboce ruchna, jak v
codzéñ i rzek³:
"Móvta za mje rózëñc!" Po temu më móvjilë ró¿ëñc jesz môcnji. Ale za sztërk tatk
przëszed³ zôs i rzek³ mje tak: "Jô widzê, ¿e
wa sê za mje modlita, ale jô bë chcó³ Waju
prosëc, nje spita prze ném pôcórzu"
Od tego czasu on sê wjincy nje do³
wjidzëc.
spisa³ ks. Marek Trybowski
Od redakcji:
Ks. Marek Trybowski spisa³ to opowiadanie ks.
Zygmunta Trybowskiego, zaœ jego bohaterk¹
jest s¹siadka Jego rodziców z Luzina. Mo¿e
komuœ z PT Czytelników uda³o siê ów tekst
przet³umaczyæ? - czekamy.
16 Na oœcie¿ (9/2008)
naszego myœlenia, chcenia i dzia³ania (por.
1 Kor 12, 4 i n.). Ka¿dy z nas otrzyma³ ten
Dar w sakramencie Chrztu Œwiêtego. Je¿eli tylko ca³ym sercem wyznamy, ¿e jesteœmy s³abi i potrzebujemy Jego mocy - On
bêdzie przy nas, bêdzie nas prowadzi³
przez ka¿dy dzieñ naszego ¿ycia - ku Chrystusowi (Rz 8, 26 i n.).
Kto siê dzieli tym co ma z potrzebuj¹cymi, ten wype³nia Ewangeliê, niebo
czyni z ziemi. Wspólnota, jak¹ jest Koœció³, opieraj¹ca siê na ¿yciu S³owem Bo¿ym w Duchu i prawdzie (J 4,23), jest zacz¹tkiem tego, co ma siê dokonaæ w Królestwie Niebieskim. Jednak tu, na ziemi,
mamy do spe³nienia wa¿ne zadanie. W tym
roku duszpasterskim s³yszymy wezwanie:
"B¹dŸmy uczniami Chrystusa!". Chodzi zatem o doœwiadczenie bycia uczniem Pañskim poprzez s³owo Bo¿e, liturgiê, we
wspólnocie Koœcio³a, w duchu s³u¿by...
W tegorocznych numerach "Na Oœcie¿"
rozwa¿aliœmy ró¿ne aspekty tego uczniostwa, jednak gdy mówimy o Koœciele jako
wspólnocie wspólnot szczególnie istotne
jest wzajemne wsparcie, nie tylko materialne: "(...) by³em g³odny, a daliœcie Mi jeœæ;
by³em spragniony, a daliœcie Mi piæ; by³em
przybyszem, a przyjêliœcie Mnie; by³em
nagi, a przyodzialiœcie Mnie; by³em chory,
a odwiedziliœcie Mnie; by³em w wiêzieniu,
a przyszliœcie do Mnie. Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieœcie uczynili." (Mt 25, 3536.40).
¯yczê wszystkim PT Czytelnikom i sobie
otwartoœci na Boga i na bliŸniego, w którym On sam przebywa.
Pat
RADOSNE, BOLESNE,
CHWALEBNE, ŒWIAT£A
ZIARENKO
- 15 sekund,
CZʌÆ
- 50 ziarenek + 4
i 5 przystanków
- cztery czêœci
CA£OŒÆ
Pamiêtaj ... idzie paŸdziernik
Salus aegroti
suprema lex esto!
„Niechaj zdrowie chorego
bêdzie najwy¿szym prawem”
CENTRUM ONKOLOGII
im. prof. Franciszka £ukaszczyka
w Bydgoszczy, ul. Romanowskiej 2
Kaplica szpitalna
pw. Chrystusa Mi³osiernego
(otwarta od 8.00 do 17.00)
MSZE ŒW.: 11.00 (w soboty, niedziele,
œwiêta); 15.00 (od wtorku do pi¹tku) * WIZYTA na oddzia³ach codziennie od 8.30 do
13.00 * SPOWIED na oddzia³ach (na ka¿de ¿yczenie) i od 13.30 do 15.00 w kaplicy. * SAKRAMENT CHORYCH na ka¿de
¿yczenie oraz w I (pierwsz¹) œrodê miesi¹ca w kaplicy. * NABO¯EÑSTWA: Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego o 14.50; Nowenna do MB Nieustaj¹cej Pomocy - w
ka¿d¹ œrodê po Mszy œw.; Nowenna do
œw. Ojca Pio we wtorki po Mszy œw. (z uca³owaniem relikwii) w kaplicy.
ks. Janusz Tomczak (kapelan), tel. 052
374-33-08 (w Centrum Onkologii) (13.3015.00) w parafii 052 323-48-41 (po 16.00)
DOM
SUE RYDER
W BYDGOSZCZY
Regionalny Zespó³ Opieki Paliatywnej
DOM SUE RYDER
ul. Wilhelma Roentgena 3
85-796 Bydgoszcz
Kaplica pw. œw. Brata
Alberta Chmielowskiego
POS£UGA DUSZPASTERSKA
(odwiedziny chorych, rozmowy z pacjentami i ich bliskimi itp.) trwa ka¿dego dnia
od 9.00 do 15.00 (oprócz poniedzia³ku) i
na ka¿de wezwanie. MSZA ŒW. sprawowana jest w kaplicy œw. Alberta w ka¿d¹
œrodê o 11.00 (po niej Nabo¿eñstwo do
MB Nieustaj¹cej Pomocy) i w ka¿d¹ niedzielê o 14.15.
ks. Wojciech Retman (kapelan), tel. 052 329
00 95 (DSR) oraz 052-323-48-46 (w parafii).
Oddzia³ Pobytu Dziennego
Swoj¹ dzia³alnoœæ terapeutyczn¹, przy
Parafii Matki Boskiej Królowej Mêczenników, rozpoczêliœmy z pocz¹tkiem kwietnia
b.r. Zajêcia odbywaj¹ siê trzy razy w tygodniu (poniedzia³ek, œroda, pi¹tek) od 8.15
- 15.00 w Sali Dêbu, na parterze Domu
Parafialnego, przy ul. Bo³tucia 5. Szczególnie zapraszamy osoby z Fordonu. Istnieje mo¿liwoœæ podjêcia terapii wspólnie
z ma³¿onk¹ ma³¿onkiem, jeœli bêdzie on
posiada³ orzeczenie o niepe³nosprawnoœci.
Oddzia³ Dzienny czeka…
Parafia Matki Boskiej Królowej Mêczenników,
ul. Bo³tucia 5, Fordon-Przylesie,
tel. (052) 3234829, kom. 606741094
Kompendium (31)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Redakcja „Na oœcie¿” postanowi³a przybli¿yæ Czytelnikowi wszystkie podstawowe
prawdy wiary zawarte w Kompendium Katechizmu Koœcio³a Katolickiego. Oto kolejna
czêœæ
DZIA£ DRUGI
WYZNANIE WIARY CHRZEŒCIJAÑSKIEJ (24)
Rozdzia³ drugi
„I W JEZUSA CHRYSTUSA, SYNA JEGO JEDYNEGO, PANA NASZEGO”
83. W jakim sensie Jezus jest "Jednorodzonym Synem Bo¿ym"?
Jest nim w sensie jedynym i doskona³ym. W chwili Chrztu i Przemienienia g³os Ojca
okreœla Go jako swego "Syna umi³owanego". Sam Jezus przedstawiaj¹c siebie jako
Syna, który zna Ojca (por. Mt 11,27), potwierdza swoj¹ jedyn¹ i wieczn¹ relacjê do Boga,
swego Ojca. On jest jedynym Synem Ojca (1 J 2,23), drug¹ Osob¹ Trójcy Œwiêtej.
Stanowi³o to centrum przepowiadania apostolskiego: Aposto³owie mogli ogl¹daæ "Jego
chwa³ê, chwa³ê, jak¹ Jednorodzony otrzymuje od Ojca" (J 1,14).
84. Co oznacza tytu³ "Pana"?
Imiê „Pan” oznacza w Biblii Boskie panowanie. Jezus przypisuje sobie ten tytu³ i objawia
swoj¹ Bosk¹ najwy¿sz¹ w³adzê przez znaki swego panowania nad natur¹, nad chorobami, nad demonami, nad grzechem i œmierci¹, przede wszystkim w Zmartwychwstaniu. Pierwsze wyznania wiary Koœcio³a stwierdzaj¹, ¿e moc, czeœæ i chwa³a nale¿ne
Bogu Ojcu przys³uguj¹ tak¿e Jezusowi: Bóg "darowa³ Mu imiê ponad wszelkie imiê" (Flp
2,9). Jest On Panem œwiata i historii; wy³¹cznie Jemu cz³owiek mo¿e w sposób absolutny poddaæ sw¹ osobist¹ wolnoœæ. (cdn.)
ród³o: „Kompendium Koœcio³a Katolickiego”, Jednoœæ, Kielce 2005
CO OZNACZA DLA MNIE
treœæ przytoczonych tu punktów Kompendium
Katechizmu Koœcio³a Katolickiego (KKKK)?
Uznanie, ¿e Jezus jest Jednorodzonym
Synem Bo¿ym jest bardzo wa¿ne, poniewa¿ "Kto wierzy w Niego, nie podlega potêpieniu; a kto nie wierzy, ju¿ zosta³ potêpiony, bo nie uwierzy³ w imiê Jednorodzonego Syna Bo¿ego (J 3,18). Jezus - Jednorodzony Syn Boga jest dzisiaj obecny w
Eucharystii. My równie¿ jesteœmy dzieæmi
Boga przez sakrament chrztu œwiêtego.
("Kto uwierzy i przyjmie chrzest, bêdzie zbawiony, a kto nie uwierzy, bêdzie potêpiony
[Mk 16,16].").
Czy Jezus jest Panem? Jezus jest Panem, bo panuje nad natur¹ (uciszy³ wicher
i jezioro [Mk 4,35-41]), panuje nad demonami (uwolni³ opêtanego od ducha nieczystego [Mk 5,1-20], panuje nad chorobami i grzechami (uzdrowienie paralityka
[Mt 9,1-8]), panuje nad œmierci¹ (wskrzeszenie £azarza [J 11,1-44]), a przede
wszystkim Zmartwychwsta³ - to Pan ¯ycia
i Œmierci. Jak¿e inny to Pan od tych, którzy
chc¹ nami zaw³adn¹æ.
Bóg chce abyœmy my równie¿ uczyli siê
takiego panowania. Bóg pragnie abyœmy
panowali nad swoj¹ natur¹ i rozumnie
wybierali drogê swego ¿ycia i kierowaniu
siê instynktem, który wiedzie ku zdradzie,
rozwodom, k³ótniom. ("k³adê przed wami
¿ycie i œmieræ, b³ogos³awieñstwo i przekleñstwo. Wybierajcie wiêc ¿ycie, abyœcie
¿yli wy i wasze potomstwo, mi³uj¹c Pana,
Boga swego, s³uchaj¹c Jego g³osu, lgn¹c
do Niego [Pwt 30,19b-20a]").
Bóg pragnie abyœmy panowali nad grzechem ("je¿eli zaœ nie bêdziesz dobrze postêpowa³, grzech le¿y u wrót i czyha na ciebie, a przecie¿ ty masz nad nim panowaæ
[Rdz 4,7a].").
Bóg pragnie równie¿, abyœmy uzdrawiali chorych, wskrzeszali umar³ych i oczekiwali zmartwychwstania. "Uzdrawiajcie
chorych, wskrzeszajcie umar³ych, oczyszczajcie trêdowatych, wypêdzajcie z³e duchy [Mt 10,8], lecz abyœmy mogli to realizowaæ musimy najpierw narodziæ siê dla
ducha i staæ siê uczniami Chrystusa.
(IJP)
Mi³ujmy czynem i prawd¹
ks. Zygmunt Trybowski
17 Na oœcie¿ (9/2008)
MIECZYK
DRZEWA, KRZEWY I ROŒLINY
Mieczyk (³ac. - Gladiolus L.)
Kwiaty lata. Jaka¿ by to by³a pora roku bez
niewyobra¿alnego bogactwa kwiatów. Bogactwo to zawar³ Stwórca w kszta³tach,
barwach i zapachach, pewnie po to, byœmy mogli dostrzec piêkno Jego dosko-
Wypieki zza wielkiej rzeki (7)
O PIERNIKACH
I LITWINKACH
Przed wiekami w roku 1226 Ksi¹¿e Konrad Mazowiecki sprowadzi³ na Ziemie
Che³miñsk¹ zakonników Najœwiêtszej
Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie zwanych popularnie z racji noszonych bia³ych p³aszczy zakonnych z czarnymi krzy¿ami po prostu krzy¿akami. Mieli oni
wg za³o¿eñ ksi¹¿êcych krzewiæ wiarê chrzeœcijañsk¹ wœród pogañskich plemion ówczesnych Prusów. W swoich walkach rycerze z czarnymi krzy¿ami na p³aszczach
zapêdzili siê a¿ na ziemie litewskie. Tam
w jednej z bitew wziêli do niewoli jako swe
branki wiele dziewcz¹t litewskich.
Wielki Mistrz krzy¿acki wnet jednak zrozumia³, ¿e branie kobiet w surow¹ niewolê zakonn¹ jest zbyt k³opotliwe, bo wymaga zapewnienia im nale¿ytej opieki. Ca³y
kobiecy jasyr przetransportowali zakonni
rycerze na ziemiê che³miñsk¹ do Torunia.
Tu, a by³o to w roku 1312 ochrzczono je i
na³ego dzie³a wszystkimi swymi zmys³ami. To piêkno, jak¿e subtelne, ubogaci³o
o³tarz i prezbiterium naszego koœcio³a w
czas letniej kaniku³y. Sacrum o³tarza i Sacrum liturgii, bogatsze piêknem kwiatów
letnich, mo¿e g³êbiej do nas przemówi.
Mieczyki, czy te¿ gladiole mo¿na znaleŸæ
wokó³ nas. Prawie ka¿dy zadbany ogródek
szczyci siê tymi kwiatami. Wyró¿niaj¹ siê
one ogromnym bogactwem gatunków
(180). Nale¿¹ do rodziny kosaæcowatych.
Ojczyzn¹ tej roœliny jest po³udniowa Afryka
i cieplejsze obszary Europy i Azji. Szczególnie licznie wystêpuje na obszarze œródziemnomorskim. Kwitnie od lipca do
wrzeœnia. Niezró¿nicowana ³odyga tworzy
bulwê okryt¹ suchymi ³uskami. W naszym
kraju, w stanie naturalnym wystêpuje mieczyk b³otny (Gladiolus palustris Gaud.),
mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus L.) wystêpowa³ te¿ mieczyk drobnokwiatowy (Gladiolus felicis), ale dziêki radosnej dzia³alnoœci cz³owieka, nale¿y do
gatunku wymar³ego. W XVI - XVII wieku
uznawane by³y przez medyków za roœliny
posiadaj¹ce moce lecznicze, szczególnie
lecz¹ce rany, a suszone bulwy mia³y chroniæ przed piekielnymi mocami, truciznami
i innym z³em. Samo noszenie takiej cebuli
przydawa³o mê¿om mêstwa, tak w boju
przydatnego i pomna¿a³y si³y witalne. Nade
wszystko mi³oœnicy tej roœliny skupili siê
na bogactwie kszta³tów i kolorów kwiatów,
które przyczyni³y siê g³ównie do jej popularnoœci. Prócz ciep³a, mieczyki lubi¹ glebê próchnicz¹, ¿yzn¹, nie zakwaszon¹.
Ogrodnicy radz¹, by uprawiaæ je w drugim
- trzecim roku po nawo¿eniu. Sadzimy je
pod koniec kwietnia, na pocz¹tku maja na
g³êbokoœci 8 - 10 cm. Rozmna¿a siê przez
bulwy, które na zimê nale¿y wykopaæ (paŸdziernik). Najlepiej przechowywaæ je w
temperaturze 5 0 C. Niestety to roœlinne
piêkno jest wra¿liwe na choroby i szkodniki. Dlatego jak ka¿de piêkno, tak i to wymaga opieki i troski. Kolejna roœlina naszej parafii, piêkny kwiat lata z³o¿ony w
darze o³tarzowi.
Marek
oddano im w u¿ytkowanie klasztor, któremu nadano regu³ê œw. Benedykta. Siostry
benedyktynki otoczono troskliw¹ opiek¹ i
w murach klasztornych wiod³y ¿ycie dostatnie i spokojne. Nie musia³y obawiaæ siê o
swój byt materialny, a wolny swój czas poœwiêca³y na przygotowywanie smakowitych potraw.
By³ zwyczaj, ¿e raz w miesi¹cu siostry
benedyktynki zaprasza³y na wystawn¹ kolacjê rycerzy krzy¿ackich. Podczas owych
kolacji podawano najbardziej wyszukane
potrawy, którymi siostry chcia³y okazaæ
wdziêcznoœæ braciom zakonnym za pomoc
i opiekê.
Pewnego razu podano nieznany przysmak. Przygotowa³a go siostra Katarzyna
z m¹ki ¿ytniej, miodu i przeró¿nych przypraw korzennych. By³y to smaczne a przedziwne w kszta³tach swoich ciasta. Jeden
z wypieków siostry Katarzyny mia³ kszta³t 6
po³¹czonych ze sob¹ medalionów. Wszystkim biesiadnikom smakowa³y niezmiernie klasztorne wypieki. Zastanawiano siê
jednak jak nazwaæ ciasto, które mia³o postaæ dziwnych kr¹¿ków.
Myœlano, radzono i szukano odpowiednie nazwy. Wreszcie Wielki Komtur jako
osoba najwa¿niejsza przy stole zaproponowa³, by nazwa wypieku upamiêtnia³a
siostrê, która go stworzy³a.
Z biegiem lat Krzy¿acy coraz bardziej zaniedbywali benedyktynki i sytuacja zmusi³a je do samodzielnego starania siê o w³asne utrzymanie. Siostry zmuszone by³y do
wielu wysi³ków by zapewniæ godziwe ¿ycie
sobie i utrzymaæ klasztor.
Wtedy to przypomniano sobie o s³awetnych "katarzynkach". Postanowiono, ¿e aby
utrzymaæ klasztor zakonnice wypiekaæ je
bêd¹ i sprzedawaæ wszystkim chêtnym. Ich
wspania³y smak i niepowtarzalny kszta³t
sprawi³, ¿e toruñscy kupcy masowo kupowali wyroby sióstr i rozwozili je po ca³ej
Europie, gdzie zdoby³y wielkie rzesze zwolenników. W taki to w³aœnie sposób toruñskie "katarzynki" rozs³awione zosta³y w
dalekich krainach, a nazwa TORUÑ po
dzieñ dzisiejszy uto¿samiana jest z piernikami w kszta³cie z³¹czonych medalionów
a imiê œredniowiecznej zakonnicy przetrwa³o wieki w nazwie "KATARZYNKA".
Tyle o pierniczkach "katarzynkami" zwanych. Nastêpnym razem opowiem o tym,
jak to toruñski kot broni³ miasta.
WOJCIECH
18 Na oœcie¿ (9/2008)
DORABIANIE KLUCZY
patentowe * podklamkowe * samochodowe
* Gerda * przerabianie wk³adek * dorabianie
kluczy tak¿e do nowych skrzynek pocztowych
NAPRAWA OBUWIA
OSTRZENIE NARZÊDZI
no¿yczki * no¿e * sekatory
SPRZEDA¯
zamków * k³ódek * akcesoriów
elektrycznych * baterii * wymiana baterii
w zegarkach i inne
ZAPRASZAMY
od poniedzia³ku do pi¹tku
9.00 - 17.00;
w soboty nieczynne,
Bydgoszcz ul. £ochowskiego 4
(klatka druga przy Agencji PKO BP)
tel. kom. 0 501 404 302
Takie MISIE
LOGOGRYF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
Znaczenie wyrazów:
[1] Z Mysi¹ Wie¿¹ [2] Tam odbywa siê Festiwal Piosenki Opolskiej [3] Np. £u¿ycka
[4] Zjedzony przez myszy [5] Miasto portowe przy granicy z Niemcami [6] Tam znajduje siê Katowicki Spodek [7] Stolica Litwy [8] Sanktuarium niedaleko Warszawy
[9] Stolica Danii [10] Stolica Polski [11] Ze
stolic¹ w Pradze [12] Neutralne pañstwo
Europy [13] Stolica obecnych Niemiec.
W logogryfie nale¿y wpisaæ wyrazy, których
znaczenie ponumerowano od 1 do 13,
a po ich wypisaniu w oznaczonych polach
pojawi siê rozwi¹zanie. Nagroda niespodzianka czeka na Was. Termin nadsy³ania rozwi¹zañ do 19. paŸdziernika 2008 r.
Nadsy³aj¹c rozwi¹zanie, podajcie swój
adres i koniecznie napiszcie ile macie lat.
Rozwi¹zanie logogryfu z poprzedniego wydania brzmia³o: „Odpoczynek”.
KROPKOGRAM
Oto kolejna zabawa z „Kropkogramem”.
Za pomoc¹ zaszyforwanego alfabetu odgadnijcie tajemniczy wyraz, który kryje sie
pod ukrytymi literami. Wystarczy porównaæ
jak zaszyfrowano litery i podaæ jednowyrazowe rozwi¹zanie. Na autora poprawnych
rozwi¹zañ „Logoryfu” i „Kropkogramu” czeka nagroda - niespodzianka. Poprawne
rozwi¹zanie „KropkoGramu” brzmia³o:
„Wakacje”. Nagrodê za prawid³owe rozwi¹zania otrzymuje Ania Wojtkowska zam.
w Zielonce, przy ul. Powstañców 3. Nagrodê wysy³amy poczt¹.
Trzecia Niedziela
W ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê wrzeœnia przypada w Polsce doroczny Dzieñ Œrodków
Spo³ecznego Komunikowania siê. Przypomina siê wtedy ludzi, którzy pracuj¹ w
mediach i „opisuj¹”: obrazem, s³owem i
tekstem nasz po wielokroæ skomplikowany œwiat.
Nasza parafia nale¿y do tych wspólnot,
które maj¹ swoje media. Warto tu przypomnieæ, ¿e zarówno miesiêcznik parafialny
„Na oœcie¿”, jak i parafialna „telewizja”,
czyli transmisja non-stop z koœcio³a, b¹dŸ
z parafialnej kaplicy, wpisuj¹ siê w ten
medialny œwiat. Jest te¿ parafialna strona
internetowa, bêd¹ca podstawowym Ÿród³em informacji o parafii i o tym co siê w
niej dzieje.
Myœlê, ¿e jeœli ktoœ z parafian ma umiejêtnoœci i czas to warto, by zg³osi³ siê wspomóc te dzia³ania i inicjatywy.
Dziêkujê w tym miejscu wszystkim, którzy te media tworz¹, jak i ksiêdzu Probosz-
czowi, który daje siê porwaæ „duchowi czasów” i przyzwala, a nawet animuje wszelkie inicjatywy medialne. Bóg zap³aæ.
Nie siedŸ w domu
18. paŸdziernika 2008 roku ks. Wojciech
organizuje wyjazd pielgrzymkowy do najstarszego Sanktuarium na ziemiach polskich - do Górki Klasztornej. Koszt wyjazdu 20,00 z³. Zapisy u ks. Wojciecha Retmana.
Pamiêtaj
19. paŸdziernika 2008 roku przypada doroczna Niedziela Hospicyjna. Ca³¹ niedzielê bêdzie trwa³a zbiórka do puszek na
hospicjum dla chorych dzieci. O 18.00 w
auli Domu Parafialnego odbêdzie siê spotkanie hospicyjnego wolontariatu i chêtnych, którzy chcieliby wspomóc dzia³ania
hospicyjne.
Antoni
19 Na oœcie¿ (9/2008)
Dla (nie tylko starszych) dzieci
UZUPE£NIANKA
JUBILEUSZOWA
(opracowa³ KfAD)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
M
T
C
B
N
B
K
R
S
P
O
C
K
P
I
P
M
T
O
D
W
W
B
I
¥
W
R
I
U
O
U
T
O
L
Y
L
R
L
I
A
A
D
O
A
I
A
W
I
A
R
K
D
£
K
K
K
I
I
T
Z
Y
E
I
A
K
E
C
K
I
O
E
K
Z
T
I
O
A
O
A
A
K
Y
A
N
R
E
K
A
K
Z
A
K
Znaczenie wyrazów:
[1] "Wróg" dla jarosza [2] Pêkanie ska³ w kopalni [3] Niez³y kombinator [4] Prqcownik kontroluj¹cy wyroby [5] Potkniêcie towarzyskie [6]
Pañstewko s¹siaduj¹ce z Tanzani¹ [7] Niezbêdny sprzêt w kuŸni [8] Element w tabelce
[9] Dzia³ w sklepie [10] Oklepany frazes, bana³
[11] Miejsce igrzysk w staro¿ytnej Grecji [12]
Dawny golibroda [13] Tobo³y, zbêdne manele
[14] Nitka z naturalnego w³ókna [15] Wynik mno¿enia [16] S³ynne piwo z Czech [17] Zdobienie
czegoœ kwiatami i zielem [18] Wywiadowca w
cywilu [19] Harcerska nagroda sprawnoœciowa [20] Z³oœliwa wypowiedŸ, przytyk [21] Plecione w³osy [22] Urz¹dzenie w pralce automatycznej [23] Nadaje kolor tkaninie.
Wpisz brakuj¹ce litery do diagramu. Te
z wyró¿nionych pól dadz¹ rozwi¹zanie, które
nale¿y nadsy³aæ na adres redakcji listem, poczt¹
elektroniczn¹ lub w³o¿yæ do skrzynki „Poczty
parafialnej” do 19. paŸdziernika 2008 r. Losujemy nagrodê niespodziankê. Autorów rozwi¹zañ prosimy o podawanie wieku. Has³o uzupe³nianki z poprzedniego wydania brzmia³o:
„NA WAKACJE RUSZAJ Z BOGIEM”. Nagrodê wylosowa³ Marek Pawlaczyk, zam.
w Bydgoszczy, przy ul. £ochowskiego 3.
Nagroda czeka w zakrystii.
Ludzie z pomnika (120)
HERBERT JUSZKA
W³asciwie Herbert Jüschke by³ naszym
s¹siadem którego zna³em osobiœcie. W
okresie miêdzywojennym mieszka³ w
domu swych rodzicow naprzeciwko naszego domu przy ulicy Jana Sobieskiego w
Golubiu. By³ z tego samego rocznika co
mój ojciec Jakub. Byli oni kolegami ze szko³y. Od ojca wiem, ¿e Herbert urodzi³ siê 1
wrzeœnia 1908 roku, bo mia³ urodziny w
dniu rozpoczêcia roku szkolnego. Niewiele wiem o rodzicach Herberta, jedynie tyle,
¿e mieszkali w Golubiu od dawna i tu zmarli. Od mego ojca wiem, ¿e ojciec Herberta
zmar³ w 1935, a matka w 1936 roku. Ja
przypominam sobie jego ¿onê. Reszta co
wiem, to pamiêtam z opowiadañ ojca
(zmar³ w 1972 roku).
Herbert ukoñczy³ Szko³ê Powszechn¹ w
Golubiu, a Gimnazjum w Toruniu. Tam te¿
czasowo mieszka³. Po zdaniu matury ojciec skierowa³ go na studia do Poznania.
Nie wiem na jaki kierunek, jednak studiów
nie ukoñczy³, bo za dzialalnoœæ socjalistyczn¹ zosta³ wydalony. Przyby³ do Golubia i zamieszka³ z rodzicami. Tu ju¿, jako
pe³noletni, ale to ju¿ w wolnej Polsce, zmieni³ nazwisko na bardziej polsko brzmi¹ce.
Rodzice jego prowadzili w swym domu
warsztat i sklep zegarmistrzowski, który z
czasem przej¹³ Herbert. Nie naprawia³ jednak zegarków, a w sklepie prócz nich handlowa³ bizuteri¹ i innymi "b³yskotkami". Z
tym tandetnym nieco handlem jeŸdzi³ te¿
po parafiach na pobliskie odpusty.
Herbert o¿eni³ siê po œmierci ojca, w
1935 roku. ¯on¹ jego by³a Emma, której
nazwiska nie pamiêtam - z Dobrzynia. Po-
dobno jej rodzice byli przeciwni temu ma³¿eñstwu, lecz wbrew ich woli do niego dosz³o. Ojciec mówi³, ¿e to takie dziwne ma³¿eñstwo, bo ¿yj¹ce na dwa kontrakty zawarte w synagodze i zborze (ewangelickim). Byli jak wiem bezdzietnym ma³¿eñstwem, co Herbert bardzo czêsto, nawet
publicznie, wypomina³ ¿onie. U nas w
domu te¿ o tym mówi³, ¿e nie daje mu syna.
Herbert jako s¹siad by³ dobrym i uczynnym cz³owiekiem dla znajomych, jednak
mia³ dziwne przekonania. Mówi³ zawsze,
¿e jest Polakiem, ale chwali³ w³adze
prusk¹ i niemieck¹, które wg niego by³y
lepsze od polskiej. Sam nienawidzi³ bolszewizmu, ale przychyla³ siê do socjalistów
i masonów. Nienawidzi³ te¿ ka¿d¹ w³adzê,
bo twierdzi³, ¿e w³adz¹ powinniœmy byæ
wszyscy.
Na wiosnê 1939 roku wyjecha³a jego
¿ona. Herbert twierdzi³, ¿e na wypoczynek
do dalszej rodziny. Jednak nic bli¿szego
na ten temat nie wiem. W ostatnich dniach
paŸdziernika 1939 roku miejscowy Selbschutz rozpocz¹³ oczyszczanie miasta z
¯ydów. Jedna z takich wiêkszych ³apanek
na ¯ydów, choæ i na kilku znamienitych
Polaków, odbyla siê 2 listopada. W tym
dniu na stacjê kolejow¹ podstawiony zosta³ poci¹g sk³adaj¹cy siê z krytych wagonów towarowych. Otoczyli go esesmani, a
inni doprowadzali tam ludzi z miasta.
W tym¿e dniu w godzinach przedpo³udniowych, jak widzia³em przez okno z naszego mieszkania, do Herberta wesz³o
dwoch mê¿czyzn w mundurach. Jednym z
nich by³ znany mnie Karl Preiffer mieszkaj¹cy niedaleko nas. Zapewne zna³ go równie¿ Herbert. Po chwili wyszli z Herbertem
prowadz¹c go w stronê dworca. Tam ju¿
podobno by³o wiele osób za³adowanych
do podstawionych wagonów. Po po³udniu
poci¹g z tymi ludŸmi odjecha³ w kierunku
Che³m¿y.
Jak póŸniej mówiono wszystkich zatrzymanych wywieziono do Fordonu ko³o Bydgoszczy. To prawdopodobnie tam zginêli
wszyscy zatrzymani, a wœrod nich i Herbert.
opracowa³ KfAD
Od autora:
Dziêkujê Panu Benedyktowi z Golubia za
informacjê o dzisiejszym bohaterze tamtych czasów. Pan Benedykt wie, ¿e wiêcej
osób, które choæ trochê zna³ trafi³o do
Fordonu. Obieca³, ¿e byæ mo¿e uda siê
odszukaæ jeszcze jak¹œ sylwetkê zamordowanego mieszkañca Golubia.
20 Na oœcie¿ (9/2008)
O mojej parafii (45)
WZROST
AKTYWNOŒCI
Po peregrynacji relikwii œw. Wojciecha
w 1994 roku da³o siê odczuæ wzrost aktywnoœci religijnej parafian. Coraz wiêcej
nas uczestniczy³o w Mszach œw. i innych
nabo¿eñstwach, zarówno niedzielnych, jak
i w dniach powszednich. Coraz wiêcej
przystêpowa³o te¿ do Komunii œwiêtej.
Podczas wakacji wiele naszych rodzin
goœci³o u siebie m³odzie¿ z Litwy. Aktywnie
w³¹czyliœmy siê w ofiary na potrzeby Czeczenii, przyjêliœmy na nocleg ponad 400
pielgrzymów z Gdañska na Jasn¹ Górê.
1 lipca wyruszy³a, pod opiek¹ ks. Trybowskiego Piesza Fordoñska Pielgrzymka do Che³mna. Dwie grupy pielgrzymowa³y pieszo na Jasn¹ Górê, a pod koniec
roku na Europejskie Spotkanie M³odych do
Pary¿a wyjecha³y dwa autokary m³odzie¿y.
Ogólnobydgoska inauguracja roku
akademickiego 1994/95 w naszej parafii,
której przewodniczy³ ks. abp Henryk Muszyñski, odby³a siê bezpoœrednio przed
poœwiêceniem parafialnej kaplicy, która
otrzyma³a wezwanie „Chrystusa Ukrzy¿owanego i Zmartwychwsta³ego”. Symbolami wezwania by³y obrazy Drogi Krzy¿owej
autorstwa parafianina Waldemara Zyœka,
z XII stacj¹ w oltarzu i XV (Zmartwychwstania). Zwiêkszona aktywnoœæ zauwa¿alna
by³a te¿ we wspólnotach œwieckich, jak te¿
w powstawaniu nowych. By³o to mo¿liwe
dziêki parafianom, niestrudzonym dzia³aniom œp. ks. Z. Trybowskiego i obowi¹zkowoœci wszystkich pracuj¹cych kap³anów.
by³a to tak¿e zas³uga kap³anów-goœci, którzy prowadzili dla nas rekolekcje.
28 sierpnia obok Doliny Œmierci odbywa³ siê VII Piknik Country. Podczas tej zabawy zosta³ œmiertelnie ugodzony no¿em
przez rówieœnika 18 letni Remigiusz Malak. Jesieni¹ tego roku ks. Z. Trybowski,
bêd¹c w tym miejscu wypowiedzia³ prorocze s³owa: - "Tu niewinnie pop³ynê³a krew
cz³owieka. Gdyby tak w tym miejscu zrobiæ
inne widowisko, gdzie krew by³aby symbolem!" Na pytanie, o czym myœli, odpowiedzia³: "Przecie¿ to wymarzony teren na
zorganizowanie Misterium Mêki Pañskiej".
Doczeka³ siê realizacji swego pomys³u,
choæ trzeba by³o poczekaæ na to jeszcze 7
lat. To by³o jednak zgodne z Jego dewiz¹:
"Najpierw, zanim coœ rozpoczniecie, to
przemódlcie, ale Ducha nie gaœcie".
Warto wspomnieæ, ¿e 2. paŸdziernika
1994 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka ks. Zygmunta pod tytu³em "Mi³ujmy czynem i prawd¹"
opisuj¹ca postanie i dotychczasow¹ historiê naszej parafii.
KfAD
Z KANCELARII PARAFIALNEJ
CHRZTY
Ja ciebie chrzczê:
w imiê Ojca i Syna
i Ducha Œwiêtego
5 lipca 2008
Zuzanna Lidia Pastuszak
ur. 1.04.2008
12 lipca 2008
Aleks Rogó¿
ur. 4.05.2008
13 lipca 2008
Antoni Furmaniuk
ur. 29.09.2007
Dawid Klimas
ur. 31.08.2007
Julia Zofia Wantowska
ur. 1.05.2008
Aleksander £ukawski
ur. 18.05.2008
Oliwier Patryk Szendel
ur. 12.04.2008
Jakub Stasiak
ur. 15.05.2008
Franciszek Pliszka
ur. 25.04.2008
Kacper Marcin Fac
ur. 23.06.2008
Maya Gabriela Davy
ur. 31.12.2007
Michalina Nowacka
ur. 4.04.2008
Jagna Agata Czy¿ak
ur. 24.03.2008
Dominik Maækowski
ur. 30.05.2008
27 lipca 2008
Wojciech £ukasz Gutowski
ur. 16.06.2008
Oskar Wiktor Legieæ
ur. 4.06.2008
Klaudia Anna Zmuda
ur. 18.02.2008
Szymon Mariusz P¹czek
ur. 13.05.2008
Marta Glinkowska
ur. 11.06.2008
Adam Drzycimski
ur. 23.06.2008
Wiktoria Anna Wilk
ur. 13.05.2008
Maja Szymañska
ur. 21.04.2008
3 sierpnia 2008
Krzysztof Ryszard Derêgowski
ur. 22.02.2008
8 sierpnia 2008
Szymon Piotr Semrau
ur. 13.02.2008
10 sierpnia 2008
Emilia Stosik
ur. 18.05.2008
Jan Pawe³ S³omkowski
ur. 15.04.2008
Oskar Marcin Nowakowski
ur. 10.06.2008
Piotr Mateusz Szczepañski
ur. 3.06.2008
Tomasz Waku³a
ur. 16.06.2007
Marcel Radzimiñski
ur. 21.07.2008
Aleksandra Marta Mazalon
ur. 21.04.2008
Joshua Adam Grundel
ur. 9.12.2007
15 sierpnia 2008
Jukia Bachowska
ur. 1.06.2008
Madej Halczuk
ur. 13.04.2008
24 sierpnia 2008
Alex Œwietlik
ur. 13.03.2008
Julia Pawe³czak
ur. 28.06.2008
Wiktor Gumienny
ur. 20.02.2008
Wiktor Marcin Okonek
ur. 6.06.2008
Lidia Wernik
ur. 16.08.2007
Jan Micha³ Müller
ur. 22.03.2008
Zuzanna Gruszka
ur. 31.03.2008
ŒLUBY
Œlubujê ci mi³oœæ,
wiernoϾ
i uczciwoϾ
ma³¿eñsk¹
5 lipca 2008
Stanis³aw Zdzis³aw Kwiatkowski
Magdalena Maria Florczak
Janusz Ziombek
Izabela Karina Winiecka
Dawid Szczepan Wierzchowski
Monika Guziñska
12 lipca 2008
Wojciech Pilarski
Danuta Medeksa
Marek Adam Skrzypkowski
Edyta Kowal
18 lipca 2008
Marcin Wójtowicz
Beata Broda
19 lipca 2008
Adam Piotr Liedke
Anna Walczak
Rados³aw Adam Jewasik
Monika Alina Miedziejko
Micha³ Leszek Niko³ajew
Joanna Wróblewska
25 lipca 2008
Sebastian Go³dyn
Agnieszka Sprengel
26 lipca 2008
Pawe³ Dominik Boniewicz
Justyna Serwiñska
S³awomir Maciej Szy³ko
Paulina Maria Szymañska
1 sierpnia 2008
Piotr Idczak
Aleksandra Magdalena G³owacka
Rafa³ Edward Rakocy
Kinga Magdalena Paszkiet
Pawe³ Rados³aw Figurski
Marta Anna Szurgot
2 sierpnia 2008
Micha³ B³aszkiewicz
Katarzyna Anna Benetkiewicz
Jaros³aw Piotr Kruczkowski
Dorota Durzyñska
Marcin Roman Siwiak
Daria Natalia Bialas
8 sierpnia 2008
Matthen Ruan Grundel
Sylwia Patynek
Tomasz Janusz Rybicki
Agnieszka Kubiak
Marcin Grecki
Katarzyna Monika Skoczylas
Grzegorz Kuchta
Monika Jadwiga Zgrzeba
9 sierpnia 2008
Marcin Wiatr
Katarzyna Kupsik
Pawe³ Marcin Wojciechowski
Paulina Maria Sadokierska
£ukasz Kucia
Magda Anna Brzóœcikowska
14 sierpnia 2008
£ukasz Spychaj
Magdalena Maria Konopka
15 sierpnia 2008
Patryk Filip Paetzke
Karolina Chlebosz
Tomasz Grzegorz Witkowski
Paulina Maria Wachowicz
Tomasz Franciszek Megger
Anna Maria Sieñska
Maciej Antoni Wiœniewski
Oriana Januszewska
16 sierpnia 2008
Bart³omiej Patryk Grzeszczak
Magdalena Bogumi³a Brügmann
£ukasz Reniewicz
Kinga Anna Hankiewicz
Marcin Zdunkiewicz
Hanna Helena Czarnecka
Rafa³ Zalewski
Ewelina Miko³ajska
Marcin Iwan
Magdalena Zagrabska
17 sierpnia 2008
Hubert Kwiatkowski
Anna Ma³gorzata Janiszak
22 sierpnia 2008
Bartosz Pawe³ Czubek
Teresa Kubiœ
Artur Pawe³ Klimek
Iwona Kap³anowska
£ukasz Rafa³ Wenderski
Anna Janik
23 sierpnia 2008
Tomasz Pawe³ Lubiewski
Joanna Janiszewska
Piotr Gromada
Lucyna Szklanko
Dariusz Jan Zawadzki
Aleksandra Anna Królikowska
Grzegorz Tobolewski
Agnieszka Kamila Ulczyñska
29 sierpnia 2008
Wojciech Andrzej Gwizda³a
Emilia Gracoñ
Dariusz Marcin Brzykcy
Katarzyna Ewa Romulewicz
Jacek Zygmunt Stachowicz
Magdalena Agnieszka Wojcieszak
30 sierpnia 2008
Sebastian Szewczuk
Ma³gorzata Miko³ajewska
Remigiusz Józef Krzemiñski
Izabela Majka
£ukasz Eugeniusz Kuich
Gabriela Ewa Ceranowska
21 Na oœcie¿ (9/2008)
ZMARLI
B³ogos³awieni,
którzy umieraj¹
w Panu
Gertruda Kempiñska
ur. 16.04.1932 zm. 1.07.2008
Edward Chudy
ur. 2.10.1931 zm. 3.07.2008
Barbara Weronika Struensee
Ko³odziejczak
ur. 6.11.1919 zm. 9.07.2008
Henryk Wandel
ur. 14.08.1942 zm. 18.07.2008
Ireneusz Józef Sobecki
ur. 5.10.1957 zm. 19.07.2008
Miron £ugowski
ur. 17.07.1925 zm. 22.07.2008
Marta Wilant
ur. 29.08.1913 zm. 28.07.2008
Zygmunt Zabczyñski
ur. 16.02.1931 zm. 30.07.2008
Krystyna Bo¿ena Czaja
ur. 10.09.1955 zm. 31.07.2008
Marian Ast
ur. 13.03.1920 zm. 10.08.2008
Halina Bo¿ena Kruszka
ur. 6.04.1952 zm. 12.08.2008
W³adys³aw Borowik
ur. 6.01.1950 zm. 12.08.2008
Hanna Beata Karpiñska
ur. 24.07.1953 zm. 15.08.2008
Zdzis³aw Jan Hardyk
ur. 22.06.1930 zm. 19.08.2008
Dominik Jakub Lesiñski
ur. 25.07.1928 zm. 23.08.2008
Grzegorz Stefan Gniewkowski
ur. 4.02.1958 zm. 27.08.2008
Roman Jan Lewandowski
ur. 15.02.1948 zm. 30.08.2008
Cecylia Marczak
ur. 11.04.1918 zm. 30.08.2008
Z ksi¹g parafialnych w dniu
5.09.2008
spisa³ Krzysztof D.
INFORMACJE
SAKRAMENT CHRZTU ŒW.
Sakrament sprawowany jest przy
udziale wspólnoty parafialnej w
czasie niedzielnej Mszy œw. o
13.00. Dziecko zg³aszaj¹ rodzice w
Biurze Parafialnym podaj¹c kandydatów na chrzestnych, tj. osoby
ochrzczone, bierzmowane, praktykuj¹ce, maj¹ce ukoñczone 16 lat (je¿eli ¿yj¹ w ma³¿eñstwie musi to byæ
zwi¹zek sakramentalny). Zg³aszaj¹c dziecko do Chrztu œw. trzeba
przedstawiæ skrócony odpis aktu
urodzenia dziecka z USC. Katecheza odbywa siê zawsze przed
Chrztem œw. w sobotê po Mszy œw.
o 18.30. Najbli¿sze terminy Chrztu
œw.: 28 wrzeœnia, 12 i 26 paŸdziernika 2008 roku.
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA
Osoby pragn¹ce zawrzeæ zwi¹zek
ma³¿eñski powinny zg³osiæ siê do
Biura Parafialnego celem ustalenia
terminu œlubu i spisania protoko³u
na 3 miesi¹ce przed œlubem.
POGRZEB
Przy zg³oszeniu nale¿y przed³o¿yæ
odpis aktu zgonu z USC.
KRZY¯ÓWKA JUBILEUSZOWA
MSZE ŒWIÊTE W NASZYM KOŒCIELE:
w dni powszednie: 7.00 8.30 17.00(*) 18.30
w niedziele i œwiêta:
7.00 8.30 10.00 11.30 13.00 13.30(**) 17.00(***) 18.30, 20.00(****)
- odprawia siê od poniedzia³ku do pi¹tku, poza okresem kolêdy; (**) - odprawia siê
w niedziele w kaplicy parafialnej dla g³uchych; (***) - nie odprawia sie w czerwcu, lipcu
i sierpniu; (****) - odprawia sie w czerwcu, lipcu i sierpniu
OPRACOWA£ RASKE WIDIP
A
(*)
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
1
INFORMUJEMY - ZAWIADAMIAMY
2
Od 27 lipca do 6 sierpnia sz³a na Jasn¹ Górê Piesza Parafialna
Grupa Pielgrzymkowa „Bia³o-¯ó³ta” w ramach pielgrzymki "Promienistej". (wiêcej na str. 12)
1 sierpnia w naszej parafii goœciliœmy pieszych pielgrzymów z
Gdañska na Jasna Górê.
13. sierpnia po Mszy œw. o 18.30 odprawiono Nabo¿eñstwo Fatimskie.
15 sierpnia z racji Œwiêta Maryjnego modlono siê wieczorem
przy figurze Matki Bo¿ej Fatimskiej.
26 sierpnia przypada³a uroczystoœæ MB Czêstochowskiej. Msze
œw. odprawiano wg porz¹dku w dni powszednie. Ró¿aniec w intencji naszej Ojczyzny odmówiono o 8.00 i 18.00, a o 21.00 odprawiono nabo¿eñstwo przy obrazie MB Czêstochowskiej.
31. sierpnia podczas Mszy œw. o 11.30 nast¹pi³o poœwiêcenie
tornistrów i przyborów szkolnych dzieci z klas pierwszych.
1 wrzeœnia podczas Mszy œw. o 8.00 rozpoczêto nowy rok szkolny
dla dzieci i m³odzie¿y. * O 19.00 spotkali siê na plebanii katecheci
pracuj¹cy w szko³ach naszej parafii.
2 wrzeœnia po Mszy œw. o 18.30 z udzia³em Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii, odby³o siê spotkanie tej grupy w Domu Parafialnym.
8 wrzeœnia przypada³a uroczystoœæ Narodzenia NMP i doroczny
Odpust w Katedrze Bydgoskiej. W przygotowaniach duchowych,
jak i uroczystoœciach brali udzia³ nasi parafianie. Osoby, które nie
mog³y byæ na Mszy œw. w katedrze zaproszono do naszej œwi¹tyni
na wieczorn¹ modlitwê w intencji diecezji.
9 wrzeœnia po wieczornej Mszy œw. odby³o siê spotkanie Sejmiku Parafialnego.
Od 13 do 14 wrzeœnia Parafialny Klub Sportowy "Wiatrak" zorganizowa³ rajd rowerowy do Sanktuarium w Górce Klasztornej.
13. wrzeœnia po Mszy œw. o 18.30 odprawiono Nabo¿eñstwo
Fatimskie.
14. wrzeœnia Ks. Janusz Tomczak - kapelan w Centrum Onkologii zorganizowa³ z osobami niepe³nosprawnymi modlitewne skupienie przygotowuj¹ce do og³oszenia Sanktuarium Królowej
Mêczenników.
18 wrzeœnia przypada³o œwiêto œw. Stanis³awa Kostki, patrona
polskiej m³odzie¿y. M³odzie¿ naszej parafii modli³a siê podczas
wieczornej Mszê œw. w jej intencji.
20 wrzeœnia odby³o siê w naszym koœciele spotkanie diecezjalne cz³onków Stowarzyszenia Wspierania Powo³añ.
Od 28 wrzeœnia do 6 paŸdziernika bêdzie trwa³o duchowe przygotowanie do uroczystoœci odpustowych i jubileuszu XXV lecia
Parafii (szczegó³owy program na str. 9)
7 paŸdziernika br. prze¿ywaæ bêdziemy odpust parafialny i XXV
rocznicê powstania parafii (szczegó³owy program na str. 2)
Nabo¿eñstwa ró¿añcowe w paŸdzierniku w dni powszednie o
18.00, a w niedziele o 16.30.
Codziennie o 15.00 w kaplicy jest Koronka do Mi³osierdzia Bo¿ego.
W ka¿d¹ œrodê po Mszach œw. o 8.30 i 18.30 odmawiana jest Nowenna
do Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. W ka¿dy czwartek o 8.00 s¹
Godzinki do Mi³osierdzia Bo¿ego, a w ka¿dy pi¹tek w kaplicy od
9.00-18.30 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.
W pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca zbierane s¹ ofiary, przeznaczone
na finansowanie obiadów dla dzieci i m³odzie¿y naszej parafii.
Najbli¿sza zbiórka odbêdzie siê w niedzielê 5 paŸdziernika.
Pani Organistka zaprasza na próby zespo³u dzieciêcego w soboty o 10.00 w domu katechetycznym w salce na I piêtrze.
Biuro Parafialne czynne (pn-pt) 9.00-10.00 i 16.00-17.00.
Transmisja nabo¿eñstw na stronie internetowej www.mbkm.pl
3
4
5
6
7
8
25
25
l at
P ar af i i
9
10
10
11
11
12
12
13
13
ZNACZENIE WYRAZÓW
POZIOMO: [1A] Zwa³, sterta [1J] Dawniej dzier¿awa, arenda [2D]
Roztaczana w szpitalu nad chorym [3A] Nieprzepisowe zagranie zawodnika na boisku [3J] Imitacja skóry [4D] Czêsta dolegliwoœæ gard³a
[5A] Imiê Kruczkowskiego [5J] Solenizantka z 25 sierpnia [7A] Rezerwa
na trudne czasy [7J] Zuch, junak [9A] Opis Mêki Pana Jezusa [9K]
Dawne narzêdzie tortur z otworami na rêce i nogi [10E] Druk reklamowy
z biura turystycznego [11A] Zimowa przeja¿d¿ka [11K] Samochód [12E]
Pose³ nowogrodzki, przeciwnik rozbioru Polski [13A] Samica konia [13K]
Jarmark lub bazar.
PIONOWO: [A7] Drobna notatka [B1] Pomieszczenie z dwoma zerami na drzwiach [C7] Barwne jajko wielkanocne [D1] Wodny roztwór
soli kamiennej [E7] Pomaga kap³anowi rozdawaæ komuniê [F1] Czerwone kropki na nosie [H9] Gepert lub Olszówka [J1] Beznoga jaszczurka
[K7] Uliczne ujêcie wody [L1] Koœció³ obrz¹dku wschodniego [M7] Sêdzia polubowny [N1] „Plastikowe” enerdowskie auto.
Odgadnij wyrazy i odczytaj has³o wg podanego szyfru. Poszczególne
wyrazy has³a oddzielone s¹ nawiasami. W rozwi¹zaniu wystarczy
podaæ samo has³o. Oto szyfr: [( D1, M7, K12, H2, N1, L11, B9, L3, C8,
K5, M3) (N4, H11, J3, F4, F10, D1, L4, A10, J6, D9) (N13, D2, G10, F4,
B2, N7, H11) (M11, F10) (H10, K1, N2) (M9, C5, N13, J4) (D5, C10) (G12,
K5, N4, F5, D3, H9, C3, A11, M5) (F1,L13, K10, J12, A3, G4, L5)].
Rozwi¹zania nale¿y nadsy³aæ na adres pocztowy, poczty elektronicznej redakcji lub wrzucaæ do skrzynki „Poczty parafialnej” do 19. paŸdziernika 2008 roku. Rozwi¹zanie krzy¿ówki brzmia³o: „WSZYSTKIE
TRUDY I RADOŒCI NIESIEMY DO TRONU MARYI NA JASNEJ GÓRZE”.
Nagrodê otrzymuje Bernadeta Kruczkowska, zam. w Bydgoszczy
przy ul. Sucharskiego 4. Gratulujemy. Nagroda czeka w zakrystii.
TELEFONY
323-48-33 ks. proboszcz Jan Andrzejczak
323-48-45 ks. Krzysztof Buchholz; 323-48-42 ks. Ryszard Szymkowiak
323-48-41 ks. Janusz Tomczak;
323-48-46 ks. Wojciech Retman
323-48-43 ks. Dariusz Weso³ek; 323-48-44 ks. Marek Januchowski
Biuro Parafialne (tel. (052) 323-48-35 lub 346-76-25 od poniedzia³ku do
pi¹tku od 9.00 do 10.00 i od 16.00 do 17.00.
Dziêkujemy autorom tekstów i Czytelnikom za listy. Sk³ad ukoñczono i oddano do druku 26. wrzeœnia 2008
r. Nastêpne wydanie „Na oœcie¿” planowane jest 25. paŸdziernika 2008 r.
Miesiêcznik
parafialny „Na Oœcie¿” Redaguje kolegium,
ks. Wojciech Retman (asystent koœcielny) * Adres: ul. Bo³tucia 5, 85-796 Bydgoszcz; [email protected]
* www.naosc.mbkm.pl * Materia³ów nie zamówionych redakcja nie zwraca. Zastrzega siê równie¿
prawo do zmiany tytu³ów, skrótów i redakcji materia³ów * Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Matki
Boskiej Królowej Mêczenników w Bydgoszczy.
22 Na oœcie¿ (9/2008)
NA SREBRNY JUBILEUSZ PARAFII (8)
KAMIENIE I AKTY
Kamienie wêgielne budowli to kamienie pobrane ze szczególnych miejsc dla
danego obiektu i wyposa¿one w odpowiednie zapisy.
Informacje podawane na nich s¹ w zasadzie krótkie i dotycz¹ obiektu i czasu ich
wmurowania. Ten typ informacji s³u¿y potomnym ku pamiêci.
W parafii mamy wmurowane dwa takie
kamienie, a trzeci czeka na wmurowanie.
KAMIEÑ WÊGIELNY KOŒCIO£A
Kamieñ ten pochodzi z fundamentu koœcio³a pw. œw. Miko³aja w Fordonie, jako
koœcio³a - matki. Wydoby³ go osobiœcie ks.
Zygmunt Trybowski, kiedy mieszkaj¹c tam
czasowo dosta³ zadanie budowy naszej
parafii. Po odpowiednim przygotowaniu
zosta³ w dniu 20 czerwca 1983 roku poœwiêcony przez Jana Paw³a II, przebywaj¹cego wtedy w Poznaniu.
Wmurowania go w mur naszej œwi¹tyni
dokona³ w dniu 11 maja 1989 roku ks. bp
Marian Przykucki, wówczas Ordynariusz
Diecezji Che³miñskiej z Pelplina. Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e w gronie wielu kap³anów zaproszonych na tê uroczystoœæ, znalaz³ siê przypadkowo, w zastêpstwie swego proboszcza m³ody kap³an - ks. Przemys³aw Ksi¹¿ek, póŸniejszy nasz proboszcz.
Jak z powy¿szego zapisu wynika, kamieñ
ów czeka³ 6 lat na swoje miejsce w murze.
Zachodzi pytanie gdzie on by³? Otó¿ le¿a³
sobie przez ten czas spokojnie na biurku
w mieszkaniu ks. Zygmunta.
KAMIEÑ WÊGIELNY DOMU JUBILEUSZOWEGO
Pochodzi z Doliny Œmierci wydobyty przez
ks. Krzysztofa Buchholza i pracowników
ksi¹dz
CKK "Wiatrak". Po uprzednim przygotowaniu zabrany zosta³ przez wyje¿d¿aj¹cych z
pielgrzymk¹ do Rzymu: ks. Proboszczem
Zygmuntem Trybowski, ks. Krzysztofem
Buchholzem i kilkoma m³odymi ludŸmi z
"Wiatraka". Tam, w dniu 23 maja 2001
roku, zosta³ poœwiêcony przez papie¿a
Jana Paw³a II podczas prywatnej audiencji. Ojciec Œwiêty pob³ogos³awi³ wówczas
równie¿ komplet dokumentacji budowlanej Domu Jubileuszowego. Wmurowanie
kamienia wraz z aktem erekcyjnym mia³o
miejsce w dniu 28 wrzeœnia 2002 roku, a
aktu tego w otoczeniu przedstawicieli
w³adz miejskich Bydgoszczy i samorz¹dowych województwa, oraz wielu wiernych dokona³ ks. dziekan Przemys³aw Ksi¹¿ek.
Obecny na tej uroczystoœci by³ chory ks.
Proboszcz Zygmunt Trybowski.
KAMIEÑ WÊGIELNY BYDGOSKIEJ GOLGOTY XX WIEKU
Pochodzi równie¿ z Doliny Œmierci i czeka na swoje przeznaczenie. Wraz z aktem
erekcyjnym ma zostaæ wmurowany w XII
stacjê Golgoty zwan¹ "Drog¹ do Nieba"
przez Jego Eminencjê ks. kardyna³a Józefa Glempa - Prymasa Polski w dniu 7 paŸdziernika 2008 roku, w dniu XXV lecia naszej Parafii.
AKTY EREKCYJNE
Akty erekcyjne to zbiory wielu informacji
dotycz¹cych obiektu. Zawarte s¹ tam dane
dotycz¹ce twórców, wykonawców, fundatorów oraz osób, które bra³y udzia³ w powstawaniu dzie³a. Podaje siê te¿ dane,
kiedy rzecz ta mia³a miejsce, kto wówczas
by³ zarz¹dc¹ miejsca, miejscowoœci, kraju, czy w przypadku obiektów koœcielnych
MELCHISEDEC
Pi¹tek to dla katolików szczególny
dzieñ-wspomnienie œmierci Pana Jezusa. Jak nale¿y traktowaæ coraz powszechniejszy "zwyczaj" zaœlubin i wesel w pi¹tki?
Karolina
Jak podaje Kodeks Prawa Kanonicznego (w skrócie KPK) Koœció³ ustanowi³
dni pokuty, aby zjednoczyæ wiernych w czynieniu pokuty do której s¹ zobowi¹zani na
podstawie prawa Bo¿ego (Kan. 1249).
Tymi dniami i okresami pokutnymi s¹ poszczególne pi¹tki ca³ego roku i czas wielkiego postu (Kan. 1250) i dlatego czwarte
przykazanie koœcielne zobowi¹zuje nas do
powstrzymania siê od spo¿ywania miêsa
i zachowania postu w dni pokutne, by w
ten sposób przygotowaæ nas do uroczystoœci religijnych. Z drugiej strony KPK nie
zakazuje zawierania zwi¹zków ma³¿eñskich w te dni, bowiem mog¹ zaistnieæ
odpowiada
sytuacje, okolicznoœci, warunki, które
bêd¹ przemawia³y za zawarciem sakramentu ma³¿eñstwa w³aœnie w tym czasie.
Na pewno „coraz powszechniejszy
<zwyczaj> zaœlubin i wesel w pi¹tki” jest
nie do pogodzenia z charakterem tego
dnia, ale nie nale¿y te¿ wykluczaæ zupe³nie
takiej mo¿liwoœci, szczególnie, jeœli s¹ ku
temu wa¿ne powody lub jest zaplanowany skromny œlub wraz z uzyskan¹ dyspens¹ od ks. proboszcza od potraw miêsnych i odmówieniem w³aœciwych modlitw
lub podjêciem dzie³ pokutnych i/lub mi³osierdzia. Trzeba te¿ zaznaczyæ, ¿e wszystkie uroczystoœci znosz¹ pokutny charakter
tych dni i wtedy nie jest oczywiœcie wymagana dyspensa ks. proboszcza.
Od redakcji:
Zachêcamy czytaj¹cych tê rubrykê do zadawania nastêpnych pytañ.
23 Na oœcie¿ (9/2008)
spis hierarchów Koœcio³a. Czêsto do³¹czone s¹ rysunki lub zdjêcia z kolejnych faz
powstawania obiektu. Wszystko to zamkniête jest szczelnie, w trudno zniszczalnych pojemnikach i wmurowane tak, ¿e
pojemnik jest niewidoczny dla otoczenia.
Akt erekcyjny jest cennym Ÿród³em informacji, nieraz po wielu wiekach, kiedy to
obiekt trzeba rozebraæ lub ulegnie zniszczeniu. Wmurowuje siê te akty razem
z kamieniem wêgielnym lub jako samodzielne informacje. W naszej parafii mamy
takie akty erekcyjne razem z kamieniami
wêgielnymi wy¿ej wymienionymi. Mamy te¿
dwa osobne akty.
Pierwszy zosta³ w dniu 17 czerwca 1996
wmurowany pod tablicê figury Matki Boskiej Fatimskiej, ustawionej przy zbiegu
ulic Twardzickiego i Bo³tucia. W ma³ym p³askim pude³ku znajduje siê opis dzie³a, jego
autorzy, twórcy i inspiratorzy powstania, jak
i wykaz pracuj¹cych tu wtedy kap³anów,
oraz kilka zdjêæ z poszczególnych faz powstawania dzie³a. Akt zosta³ wraz z figur¹
poœwiêcony w dniu 21 czerwca 1996 przez
ks. bpa Bogdana Wojtusia z Gniezna.
Drugi, wmurowany i poœwiêcony zosta³
przez ks. Przemys³awa Ksi¹¿ka w dniu 7
paŸdziernika 2006 roku, a znajduje siê pod
epitafium ku pamiêci œ.p. ks. Zygmunta
Trybowskiego. W okr¹g³ej metalizowanej
tubie umieszczono wiele informacji na ten
temat. (cdn)
KfAD
Przychodnia
MICRO-MED
ul. Wañkowicza 1
85-796 Bydgoszcz (Przylesie),
tel. (052) 343-30-62

Podobne dokumenty