wpływ systemu wsparcia na opłacalność fotowoltaicznych źródeł

Transkrypt

wpływ systemu wsparcia na opłacalność fotowoltaicznych źródeł
WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA
NA OPŁACALNOŚĆ
FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ
PROSUMENCKICH
PROF. DR HAB. I NŻ . PI OTR KACEJKO
K AT E D R A S I E C I E L E K T R YC Z N YC H I Z A B E Z P I E C Z E Ń ; W Y D Z I A Ł E L E K T R OT E C H N I K I
I I N F O R M AT Y K I
MGR I NŻ. KAROLINA GAŁĄZKA
K AT E D R A F I N A N S Ó W I R A C H U N KOW O Ś C I ; W Y D Z I A Ł Z A R Z Ą D Z A N I A
„Energetyka Prosumencka w Wymiarach Zrównoważonego Rozwoju"
Gliwice 5 listopada 2014
WPŁYW SYSTEMU WSPARCIA NA OPŁACALNOŚĆ
FOTOWOLTAICZNYCH ŹRÓDEŁ PROSUMENCKICH
Zagadnienia opła al oś i fotowoltaicznych źródeł
prosumenckich, zasady ich finansowania oraz kalkulacja
jednostkowego kosztu wytwarzania przez nie energii
elektrycznej wywołują nadal wiele kontrowersji.
Celem prezentacji jest ocena wpływu systemu
wsparcia fotowoltaicznych źródeł prosumenckich na ich
opła al ość.
Podmiotem adań jest sektor elektroenergetyczny,
zaś przedmiotem opła al ość mikrogerenracji.
OZE a produkcja energii elektrycznej
w Polsce?
Tabela.1. Produkcja energii elektrycznej wg źródeł w latach 2009 – 2013
Lp.
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
Produk ja ogółe
dla Polski
Produkcja z
odnawialnych
oś ików e ergii
Udział e ergii
odnawialnej
w produkcji energii
elektry z ej ogółe
)uży ie e ergii
elektry z ej ogółe
JM.
2010
2011
2012
2013
GWh
157 658
163 548
162 139
164 557
GWh
10 889
13 137
16 879
17 067
%
6,91
8,03
10,41
10,37
GWh
144 453
147 668
148 415
bd
Źródło: opra owa ie włas e a podstawie
BDL – Banku Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=849911&p_token=0.705631076729915
[ z dnia: 07.10.2014], bd – brak danych dla danego roku
Ta ela. 2. Struktura akładów a działal ość i owa yj ą w przedsię iorstwa h prze ysłowy h
województwa lubelskiego w latach 2010 -2012
Lp.
1
2
3
4
5
6
Przedsię iorstwa
prze ysłowe
ogółem w tym:
środki włas e
środki udżetowe
środki pozyska e
z zagranicy
kredyty bankowe
pozostałe
2010
544 371
437 557
16 241
tys. zł
2011
532 033
437 557
10 976
2012
588 930
379 393
0
36 683
50 405
3 485
54 756
77 863
1 119
19 405
49 479
140 653
2010
100,00
80,38
2,98
Dane w %
2011
100,00
82,24
2,06
2012
100,00
64,42
0,00
6,74
9,26
0,64
10,29
14,63
0,23
3,29
8,40
23,88
Źródło: opra owa ie włas e a podstawie
BDL – Banku Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.dims?p_id=849911&p_token=0.705631076729915
[ z dnia: 07.10.2014], bd – brak danych dla danego roku
Przewidywany rozwój mikroinstalacji w Polsce wg. IEO
Co właś iwie oferuje projetkt Ustawy o OZE ?
( wersja z kwietnia 2014 skierowana do sejmu RP)
• niezaliczanie aktyw oś i prosumenckiej do działal oś i
gospodarczej
(w
rozumieniu
ustawowym),
znaczne
uproszczenie
for al oś i
rejestracyjnych,
ułatwie ia
przyłą ze iowe – przy zdefiniowanych ograniczeniach;
• o owiązek odkupienia „ iewykorzysta ej energii elektrycznej
wytworzonej
przez
wytwór ę”
przez
sprzedaw ę
zo owiąza ego, za e ę rów ą 80% śred iej ceny sprzedaży
energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, ogłoszo ej
przez Prezesa URE.
Ewolucja propozycji w ustawie
For ułują uwagi wobec wskazanego wyżej projektu
ustawy, Prezes URE (pismo z dnia 1.12.2013) wskazuje, że
„w celu faktycznego wsparcia energetyki prosumenckiej ….
powinna yć stosowana zasada licznika netto, czyli od iloś i
energii zakupywanej na potrzeby prosumenta powinna yć
odejmowana ilość energii wytworzonej i wprowadzonej do
sieci przez tego prosumenta”. Taki system znany na świe ie
jako „ et
eteri g” jest realizowany w układzie
pomiarowym widocznym na rysunku.
Sposób rozliczania energii elektrycznej wytwarzanej
przez prosu e ta w syste ie „ et meteringu”
b)
LN
Odbiory własne
Mikroźródło
OZE
Opinie o projekcie ustawy (1)
Spółki dystrybucyjne, PTPiREE (krytycznie) :
… przy zerowym wskazaniu licznika prosument ponosi
jedynie opłatę a o a e tową i stałą, pomimo
wielokrotnego korzystania z sieci i z jej infrastruktury.
System elektroenergetycznym staje się de facto
dwukierunkowym zasobnikiem energii, którego koszt jest
trudny do precyzyjnego określe ia, hoć bez wątpie ia
koszty te po iosą inni odbiorcy.
Badania symulacyjne Politechniki Lubelskiej
Wykorzystują
ożliwoś i arkusza kalkulacyjnego z systemem
makr, stworzono program u ożliwiają y odwzorowanie
o iąże ia odbiorcy o dowolnym profilu i mocy generowanej
przez i stala ję fotowoltai z ą o dowolnej mocy (przy zadanej
z ie oś i atęże ia promieniowania) – dla każdej godziny,
przez okres roku (8760 punktów). Taki model pozwolił na
pre yzyj ą ide tyfika ję energii fotowoltaicznej zużytej przez
od ior ę (rozliczanej według cen energii dostarczanej ze
wszystkich skład ików taryfy) oraz opłaty u ik iętej w wyniku
wykorzystania
ikroźródła. Przyjęto ceny - dla energii
dostarczanej 0,614 zł/kWh opłata za e ergię i opłata za
dystry u ję dla energii oddawanej do sieci 80% śred iej ceny
przyjęto 0,2 zł/kWh.
rednie dobowe przebiegi promieniowania słonecznego
na Lubelszczyźnie
600
500
P, kW
400
300
200
100
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
t, h
Styczeń
Lipiec
Luty
Sierpień
Marzec
Wrzesień
Kwiecień
Pażdziernik
Maj
Listopad
Czerwiec
Grudzień
24
Zależno ć wskaźnika DPV (zł/kW) od mocy instalacji fotowoltaicznej, dla
różnych warto ci współczynnika wyceny energii wprowadzanej do sieci,
pomiar rozliczeniowy wg zasady „net meteringu”
650
600
550
DPV, zł/kW
500
450
400
350
300
250
200
0
1
2
3
4
5
6
7
Pinst, kW
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2
8
9
10
Zależno ć wskaźnika NPV (zł) od mocy instalacji
fotowoltaicznej - Wariant net meteringu dla różnych warto ci
mnożników okre lających cenę wg. której prosument otrzymuje
wynagrodzenie za energię wprowadzaną do sieci
30000.00
25000.00
20000.00
15000.00
zł
10000.00
5000.00
0.00
-5000.00
1
2
3
4
5
6
7
1,8
2
8
9
-10000.00
-15000.00
-20000.00
P inst, kW
0,8
1
1,2
1,4
1,6
3
4
10
Podsumowanie
Z przedstawionych analiz wynika, iż rozliczenie energii w
systemie net meteringu z rozliczeniem półro z y zapewnia
korzystne wskaź iki NPV przy instalacji zwymiarowanej na
potrzeby odbiorcy iezależ ie od opłaty za e ergię wprowadza ą
do sieci. Proponowana cena za e ergię elektry z ą
wprowadzo ą do sieci ( 80% śred iej rocznej) nie ma istotnego
wpływu na fakty z ą efektyw ość eko o i z ą inwestycji. Jej
podniesienie do wysokoś i 150% lub 200% sta owiło y pozorny
w gruncie rzeczy, ale oś y w odbiorze społe z y , impuls
za hę ają y
do
rozwoju
fotowltaicznej
energetyki
prosumenckiej.
Dziękuje za uwagę